Page 1

ze shnaym ve’esrim mehashanim avru veyedei yosef hechelu leyassed habait aval be’avo niktaf vehabinyan lo gamro kim’at alla bearmonotav shamir veshit eddey hamissra al shechem chatano egia ve’yitzchak ba vechpav peros lekel hama’aracha lo natan shenot le’eynav lo nach velo hergia ad ve’attar lo eylokav vatishlam lo hamellacha be’rosh chodesh Elul shnat vehiza mikdash me’at la’shem

“All of 22 years had passed, and Joseph’s hands started building the house [synagogue], but in the middle of his life he left us and the house was not finished. And the building was almost abandoned for good, then this work was passed on to his son-in-law Isaac, who came up and his hands are now prepared for G-d, he did not let his eyes sleep or his body rest and he was never at ease and then, as G-d approved of his work, he [Yitzhak] completed the building on Rosh khodesh Elul 5589 [1829] and thus arose the little Beit Hamigdash [temple] for G-d.”

“Tých 22 rokov čo uplynulo, a Josefove ruky začali budovať dom [synagógu], ale v polovici svojho života nás opustil a dom nebol dokončený. A budova bola takmer opustená navždy, táto práca sa dostala k jeho zaťovi Izákovi, ktorý prišiel a jeho ruky sú teraz pripravené pre B-ha, nenechal oči spať a jeho telo oddychovať a nebol kľudný a potom, ako B-h súhlasil s jeho prácou, on [Yitzchak] dokončil stavbu na Roš chodeš Elul 5589 [1829] a takto vznikol malý Beit Hamikdash [Chrám] pre B-ha.”

“Zweiundzwanzig Jahre waren vergangen, und Josephs Hände begannen das Haus [die Synagoge] zu bauen. Doch er verließ uns in der Mitte seines Lebens, das Haus blieb unvollendet. Das Gebäude war schon fast aufgegeben, da ging die Aufgabe auf seinen Schwiegersohn Isaak über. Dieser übernahm sie und stellte seine Kraft für den Ewigen zur Verfügung. Er ruhte und rastete nicht, und mit dem Segen des Ewigen für seine Arbeit vollendete er [Isaak] das Gebäude an Rosch chodesch Elul 5589 [1829]. So entstand der kleine Beit Hamikdasch [das heißt „Heiliger Ort“ und bezieht sich auf den Tempel in Jerusalem] für den Ewigen.“

Translation: Andy Billingham

Preklad: David Adri

Übersetzung: Gerhard Adler

ˇTHEIDOVSKÉ SUBURBIUM JEWISH SUBURB JÜDISCHES SUBURBIUM Between 1771–1773 a large synagogue was built outside the west walls of the town, and this formed the basis for the development of the Jewish suburb.

Za západnými hradbami bola v rokoch 1771–1773 postavená veľká synagóga, ktorá sa stala základom pre vybudovanie židovského suburbia (lat. = predmestie).

Hinter der westlichen Stadtmauer wurde in den Jahren 1771–1773 eine große Synagoge errichtet, die die Keimzelle zum Aufbau des jüdischen Suburbiums (lat. = Vorstadt) war.

It consists of the Old Synagogue, the school (bet midrash) and the ritual baths (mikvah).

Tvorí ho Stará synagóga, škola (bet midraš) a rituálny kúpeľ (mikve).

Es besteht aus Alter Synagoge, Schule (Beth Midrasch) und Ritualbad (Mikwe).

   Postavená Druhá synagóga na Kláštornej ulici.    The new synagogue is built on Kláštorná street.    Erstellung der zweiten Synagoge, auf der Kláštorná Straße.    Začiatok deportácii židovských obyvateľov do nacistických    Rastúci príchod Židov do mesta.   koncentračných táborov. Zahynulo ich 3700.    Growing influx of Jews into the town.    First deportations of Jewish citizens to Nazi concentration    Wachsende Ankunft der Juden in die Stadt.     Postavená stará synagóga.    camps. The death toll: 3,700.     The synagogue is built.    Beginn der Deportationen der jüdischen Einwohner in die     Erstellung der Alten Synagoge.    nazistischen Konzentrazionslager. 3700 von ihnen sind ums Lebengekommen.

1700

1725

1836

1929

1942

2013

Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Fotografie: Peter Olekšák, peter.oleksak@centrum.sk • Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocin • Textový a grafický materiál čiastočne prevzatý z bulletinu UNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:


200 km

PL   VIS MEDICATRIX NATURÆ = Liečivá sila prírody Jeden z princípov Hippokratovej školy www.kupele-bj.sk ☎ +421 54 / 477 42 45.

Bardej v

TU SA NACHÁDZATE SIE SIND HIER YOU ARE HERE

d a r ý Dlh

Dlhý rad

a v o l e k c ö St

Evanjelický a. v. kostol

5

Malá synagóga

6

Františkánsky kostol

i

Židovské suburbium – Dlhý rad / Mlynská ul. Info ☎ +421 54 / 474 40 43 Informačné tabule

LATINE

VITA MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM Cicero (106–43 AC)

á tov

7

radb Na h

5

i

Františkánov

6

Veterná

ách

4

radb

Humanistická škola

Radničné námestie Stöckelova

3

1

Kláštorská

Bazilika minor sv. Egídia

Baš

2

a v o v a l s o d z Hvie

3

Rhodyho

Radnica

Miško vského

1

2

ách

Na hradbách

Na h

7

4

h c á b rad

Na h

SLOVENSKY

ENGLISH

DEUTSCH

Život mŕtvych je uložený v pamäti živých

The life of the dead is retained in the memory of the living

Das Leben der Verstorbenen ist aufgehoben in der Erinnerung der Lebenden

Filipiky (9, 10)

Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Fotografie: Peter Olekšák, peter.oleksak@centrum.sk • Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocin • Textový a grafický materiál čiastočne prevzatý z bulletinu UNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:

400 km

BARDEJOV: ŽIDOVSKÉ SUBURBIUM 2  

THE JEWISH SUBURB / JÜDISCHES SUBURBIUM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you