Page 1

Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel | verschijnt 20 x per jaar | Afgiftekantoor Gent X | P2A9746

NR 13 VAN 1 september 2008

VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW

Topsport schopt stad een imago

Verkeersbelasting: vreemde kronkels

OCMW en communicatie: zoek de inwoner op

Intercommunales moeten draagvlak creëren


  

    

    

                               

  



     

                          

 

   

 

          


INHOUD

LOKAAL NUMMER 13 VAN 1 SEPTEMBER 2008

12 BART LASUY

De Vlaamse Ondersteuningspremie voor arbeidsgehandicapten op komst HANS DE CUYPER

Hoofdtrainer Francky Dury heeft van ZulteWaregem een stevige eersteklasser gemaakt en de stad Waregem mee op de kaart gezet.

Personen met een handicap hebben af te rekenen met negatieve beeldvorming op de arbeidsmarkt. Daarom komt er nu een betere begeleiding, ondersteuning op maat en een forse premie bij aanwerving.

5 Opinie: Ook mensen met een handicap horen erbij

KORT LOKAAL

18

6 Nieuws, print & web, perspiraat, column

12 De Vlaamse Ondersteuningspremie voor arbeidsgehandicapten op komst 14 De vreemde kronkels van de verkeersbelasting 16 OCMW zoekt inwoner op

FORUM 18 Interview met Jan Buysse en Johan Timmermans 24 Lokale raad 25 Geknipte politica Yolande Avontroodt

Interview Intercommunales moeten draagvlak creëren Om goed te werken moeten afvalintercommunales de betrokkenheid van alle gemeenten waarborgen. Voor Interzadirecteur Jan Buysse gebeurt dat door een zeer heldere en duidelijke communicatie, voor Ivarem-voorzitter Johan Timmermans door zo kort mogelijk op de bal te spelen en de grootste openheid te hanteren tussen bestuur en management.

STEFAN DEWICKERE

ORGANISATIE

WERKVELD 26 Topsport is een uithangbord 28 Praktijk in Gent 29 Niet wachten tot een kind om hulp schreeuwt 32 De maatschappelijk werker als spilfiguur in het rusthuis 33 Klare kijk 34 Na de windmolens gaat Eeklo voor puur plantaardige olie 37 De donderdag van Erika Goor

26 Topsport is een uithangbord

WETMATIG

50 Agenda & Triljoen

BART LASUY

38 Berichten, boekbesprekingen

Een ploeg in de hoogste afdeling verhoogt de aantrekkingskracht van alle andere sportclubs. ‘Zonder voetbal en sport in het algemeen zouden we veel meer straathoekwerkers nodig hebben. Bovendien brengen ze een dynamiek op gang die ook afstraalt op de stad,’ zegt Kortrijks schepen Stefaan Bral. 1 september 2008 LOKAAL 3


hoe een stap u hogerop kan brengen Escala: omdat uw organisatie ons uitgangspunt is Escala zag het levenslicht in de lente van 2007. Met als opdracht: doelgerichte en exibele vorming aanbieden voor de openbare besturen. Volledig toegespitst op hun specieke situatie en de opleidingsbehoeften van hun medewerkers. En met de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit.

Escala is dé opleidingsspecialist voor de openbare besturen Uw bestuur of organisatie is nooit uitgeleerd. Daarom biedt Escala u een full-service opleidingspakket. Met open opleidingen op vaste data en locaties in heel Vlaanderen. Met opleidingen op maat, die we inpassen in de werkwijze en agenda van uw organisatie. En met alles wat ertoe bijdraagt dat uw organisatie het maximum uit onze opleidingen haalt. Van nauwgezette projectbegeleiding tot gedegen competentiemanagement. Van doordacht opleidingsplan tot glashelder advies over mogelijke subsidies.

Omschrijving

sessies ( 3 u) Lesplaats Startdatum

Burgergericht schrijven Woordvoerderschap Debiteurenbeheer voor ziekenhuizen en RVT

5 6 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 5 2 2 6 3 6 6 8 2 2 2 1 1

Wegsignalisatie

Overheidsopdrachten - een praktische visie Woningkwaliteit : Hoe de basisveiligheid van gasinstallaties detecteren Hoe omgaan met afvalstromen in RVT’s, ROB’s, WZC’s,DVC’s? BA4 voor technici van openbare diensten Citymarketing Juridische patrimoniumaspecten BA5 voor technici van openbare diensten Woordvoerderschap politie en brandweer Het opstellen van een communicatieplan voor uw organisatie Inleiding tot milieurecht HACCP voor grootkeukens Frans voor sociale diensten Aansprakelijkheid en verjaringstermijnen Handelingen met asbest Woningkwaliteit - Hoe vochtproblemen detecteren Strooizout voor aankoopdiensten Juridisch kader en verzekeringsaspecten van de veiligheidscoördinatie

Kortrijk Brussel Brugge Brussel Brugge Brussel Brugge Kortrijk Brussel Geel Kortrijk Kortrijk Brussel Brugge Herentals Kortrijk Brussel Brussel Brussel Geel Geel Kortrijk Brugge Geel Geel Kortrijk Kortrijk

Inlichtingen en/of inschrijvingen U kunt vragen naar Patrick Caenen, telefoon 051 26 87 65, patrick.caenen@escala.be

www.escala.be Spoorwegstraat 14 8200 Brugge Tel. 050 40 30 89 Fax 050 40 30 81 info@escala.be www.escala.be

11 september 2008 11 september 2008 11 september 2008 15 september 2008 22 september 2008 29 september 2008 6 oktober 2008 24 september 2008 10 oktober 2008 25 september 2008 30 september 2008 1 oktober 2008 3 oktober 2008 6 oktober 2008 7 oktober 2008 8 oktober 2008 10 oktober 2008 9 oktober 2008 13 oktober 2008 13 oktober 2008 14 oktober 2008 14 oktober 2008 14 oktober 2008 15 oktober 2008 16 oktober 2008 17 oktober 2008 23 oktober 2008


opinie Piet Van Schuylenbergh

Stefan Dewickere

Ook mensen met een handicap horen erbij Piet Van Schuylenbergh is directeur van de VVSG-afdeling OCMW’s

D

at ook mensen met een handicap kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt zal niemand betwisten. Toch zijn werkgevers eerder terughoudend op dat vlak. Ook lokale besturen zijn belangrijke werkgevers en zouden iets meer kunnen doen: slechts 1,5% van hun personeel heeft een arbeidshandicap. Een en ander heeft wellicht te maken met onzekerheid en onwetendheid. Vaak denken we dat mensen met een arbeidshandicap enkel in een beschermde omgeving of werkplaats aan de slag kunnen. De feiten spreken dit tegen: het overgrote deel van deze mensen vindt werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Omdat lokale besturen een voorbeeldfunctie hebben, schreef de Vlaamse overheid in het rechtspositiebesluit een norm in van 2% mensen met een arbeidshandicap in elk bestuur. Het besluit bevat ook instrumenten om de aanwerving van mensen met een arbeidshandicap te bevorderen: de mogelijkheid om bepaalde functies De meeste mensen met een voor te behouden of aangepaste selectieprocedures te arbeidshandicap vinden werk organiseren enzovoort. Bovendien biedt de Vlaamse overheid bijkomende financiële impulsen. Zo zijn er op de reguliere arbeidsmarkt. tussenkomsten mogelijk voor aanpassingen van de werkplek, arbeidsgereedschap of doventolken. Vanaf 1 oktober is er de nieuwe Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), een loonkostensubsidie voor werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen. Op deze premie kunnen voortaan ook de lokale en provinciale besturen aanspraak maken. De VVSG ondersteunt deze inspanningen van de Vlaamse overheid om de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen te stimuleren. Ze heeft daarom samen met de vakorganisaties en de vzw GTB, die instaat voor gespecialiseerde trajectbegeleiding van mensen met een arbeidshandicap, een goedepraktijkengids uitgewerkt. Die geeft de gemeenten en OCMW’s een realistisch beeld van de mogelijkheden tot aanwerving van mensen met een arbeidshandicap en van de ondersteuning die lokale besturen hierbij kunnen krijgen. We hopen dat het praktijkverhaal dat u in dit nummer van Lokaal kunt lezen, inspirerend werkt. I

LOKAAL is het magazine en ledenblad van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw en verschijnt tweemaal per maand Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel T 02-211 55 00 • F 02-211 56 00 lokaal@vvsg.be www.vvsg.be Verantwoordelijk uitgever Mark Suykens, directeur VVSG

Bladmanagement Jan Van Alsenoy Abonnementen VVSG-leden: 78 euro, vanaf 10 ex. 65 euro; niet-leden: 145 euro VVSG, Nicole Van Wichelen T 02-211 55 43 Regie vacatures VVSG, Nicole Van Wichelen, T 02-211 55 43

Regie advertenties Cprojects&Advertising, Peter De Vester, T 03 326 18 92, media@cprojects.be Hoofdredactie Marlies van Bouwel Redactiesecretariaat Inge Ruiters, T 02‑211 55 44 Eindredactie Marleen Capelle

Kernredactie Pieter Plas, Inge Ruiters, Jan Van Alsenoy, Marlies van Bouwel, Bart Van Moerkerke Columnisten Johan Ackaert, Pieter Bos Illustraties Bart Lasuy, Stefan Dewickere, Layla Aerts (fotografen), Nix (cartoonist), Pol Despeghel (schilder) Vormgeving visueel denken (Gent)

Drukwerk Schaubroeck (Nazareth) Lokaal wordt gedrukt op het kringlooppapier Cyclus

VVSG-bestuur Jef Gabriels, voorzitter Sas van Rouveroij, voorzitter raad van bestuur Theo Janssens, voorzitter afdeling OCMW’s

Ondertekende artikels verbinden alleen de auteurs. Reacties zijn welkom. De redactie zal deze naar eigen inzicht al dan niet opnemen, inkorten of er melding van maken. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronische drager of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met de steun van Dexia en Ethias, partners van de VVSG

1 september 2008 LOKAAL 5


KORT LOKAAL NIEUWS

Ook OCMW’s doen aan arbeidszorg Arbeidszorg is een bevoegdheid van de ministers van Werk, Welzijn en Sociale Economie. Arbeidszorg kan vanuit verschillende invalshoeken worden aangeboden: centra voor geestelijke gezondheidszorg, de sociale en beschutte werkplaats of het OCMW. Het begrip arbeidszorg wordt evenmin eenduidig ingevuld. Er is een duidelijk wettelijk kader voor nodig. En voor de OCMW’s is het belangrijk dat zij erkenning krijgen voor hun inspanningen voor deze delicate doelgroep.

ieder geval is een langetermijnaanpak op maat en op het tempo van de cliënt aangewezen. Voor mensen met heel beperkte mogelijkheden bieden de OCMW’s een vorm van arbeidszorg aan. Sinds 2000 bestaat een Ronde Tafel Arbeidszorg die geëvolueerd is tot de representatieve woordvoerder van de Vlaamse arbeidszorg en die vertegenwoordigers uit de sociale en beschutte werkplaatsen, de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemene welzijnswerk, de provinciebesturen en sinds kort de VVSG samenbrengt. Volgens de Ronde Tafel Arbeidszorg is arbeidszorg bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen, in verhouding tot hun mogelijkheden. Navraag bij verscheidene OCMW’s leert ons dat ze projecten opzetten om deze doelgroep te begeleiden in hun zoektocht naar een zinvolle tijds-

STEFAN DEWICKERE

OCMW’s stuiten bij hun tewerkstellingsopdracht op cliënten die heel moeilijk, niet OCMW’s zijn al actief op of niet meer toe te leiden zijn naar de het vlak van arbeidszorg, arbeidsmarkt. De erkend of niet erkend, oorzaak daarvan ligt niet in een gebrek met eigen middelen aan competenties of gesubsidieerd. maar vooral in persoonlijke redenen zoals een psychische problematiek maar ook sociale, financiële en familiale problemen. Die weerstanden wegwerken of verkleinen is niet eenvoudig en soms zelfs onmogelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen inspanningen worden gedaan voor die mensen. Tewerkstelling kan een spoor naar maatschappelijke integratie zijn, al is het er maar één. Werken binnen het sociaaleconomische circuit is dikwijls moeilijk haalbaar of toch onzeker. De cliënt zal bovendien zelf heel moeilijk kunnen aangeven wat hij kan en zelfs na screening is het vaak niet te voorspellen welke richting de ‘activering’ kan uitgaan. In

Het is belangrijk dat de OCMW’s erkenning krijgen voor

besteding, want daar gaat het in eerste orde om. OCMW’s zijn dus al actief op het vlak van arbeidszorg, erkend of niet erkend, met eigen middelen of gesubsidieerd. Arbeidszorg van OCMW’s op de kaart De VVSG wil ook deze OCMW’s op de kaart van de aanbieders van ar-

Tot 30 september beter omgaan met personen met dementie De Koning Boudewijnstichting steunt projecten die de omgang met dementerenden verbeteren. De projecten moeten een dynamiek van samenwerking tot stand brengen. Ze moeten tegemoetkomen aan de behoeften van personen die eerder toevallige contacten hebben met mensen met dementie en gericht zijn op een daadwerkelijke verbetering van de omgang met dementerenden. Anderzijds moeten de projecten de dementerenden concrete mogelijkheden bieden om verbonden te blijven met de lokale gemeenschap. Een lokaal bestuur kan tot 5000 euro subsidie voor een project ontvangen. Een dossier indienen kan tot 30 september. ÎÎwww.kbs-frb.be

6 LOKAAL 1 september 2008


PRINT & WEB

Het begrip ‘afvalstof’ ontsluierd Dit nieuwe werk in de reeks Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening schenkt aandacht aan de definitie, de interpretatie, de totstandkoming en de invulling van het begrip ‘afvalstof’. Of iets een afvalstof is of niet, heeft immers belangrijke gevolgen in de praktijk, en het afvalstoffenvraagstuk wordt steeds belangrijker. Zowel de definitie van het begrip in de wetgeving als de verdere afbakening ervan in de rechtspraak op gewestelijk, federaal en Europees niveau komt aan bod. Als naslagwerk is de publicatie in de eerste plaats bedoeld voor academici en praktijkjuristen. Het boek is echter ook vlot hanteerbaar voor milieupractici zoals milieucoĂśrdinatoren, milieuambtenaren en milieuadviseurs. L. Lavrysen, T. Malfait, H. Van Landeghem, Het begrip ‘afvalstof’ ontsluierd, uitgeverij Larcier, Gent, 68 euro

Optimale bedrijfsvoering bij de politie hun inspanningen om mensen met heel beperkte mogelijkheden te begeleiden naar een zinvolle tijdsbesteding.

beidszorg zetten en hun praktijkervaring leren kennen. Maar evengoed zijn er heel veel vragen en onduidelijkheden en is er meer kennis en ondersteuning nodig. Het definiÍren van arbeidszorg, het creÍren van een duidelijk wettelijk kader en het erkennen van de inspanningen die OCMW’s op dat vlak leveren, zijn de eerste stappen die we moeten zetten.

Daarom zal de VVSG in het najaar aan alle OCMW’s vragen welke projecten ze hebben op het vlak van arbeidszorg, hoeveel middelen ze hierin investeren, of ze worden gesubsidieerd, hoeveel mensen ze begeleiden, wat de knelpunten en de mogelijkheden zijn. Petra Dombrecht en Peter Cousaert

Ruim een kwart van de Vlamingen is lid van een openbare bibliotheek. In de collectie van de openbare bibliotheken van Vlaanderen zitten in totaal 24,5 miljoen boeken, cd’s en dvd’s. Jaarlijks lenen ze 50 miljoen stuks uit. Elk stuk wordt gemiddeld twee keer per jaar uitgeleend. Hoe groot de collectie van de bibliotheek van uw gemeente is en hoeveel uitleningen er jaarlijks gebeuren kunt u vinden op www.lokalestatistieken.be

Om een politiedienst optimaal te laten functioneren en om een efficiĂŤnte politiezorg te kunnen aanbieden heeft men ‘warm’ leiderschap nodig, aangevuld met goed, zakelijk, aangepast en no-nonsense management. Dit boek zet de kernbegrippen en krachtlijnen van optimale bedrijfsvoering uiteen ten behoeve van korpschefs, directeurs, beleidsmedewerkers en leidinggevenden van de politie. De auteur, zelf verbindingsambtenaar van de politie bij de provincie Vlaams-Brabant, bouwt op inzichten en ervaringen van de eerste vijf jaar van de geĂŻntegreerde politiedienst. In een eerste deel wordt het begrippenkader van ‘excellente politiezorg’ geschetst, alsook het zgn. EFQM-managementmodel politie BelgiĂŤ, dat dit kader ondersteunt. Vervolgens worden diverse initiatieven uit de rijke praktijk van de politiezones toegelicht. Elk hoofdstuk is vergezeld van een bondige samenvatting. D. Van Aerschot, Optimale bedrijfsvoering bij de politie. Blauw beter op straat, uitgeverij Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 32 euro

1 september 2008 LOKAAL 7


Water is onmisbaar in ieders leven, overal ter wereld. Lokale besturen hebben cruciale taken: zorgen voor water om te drinken, om ons te wassen, om in te spelen, om van te genieten, enzovoort. Het waterbeleid is de laatste jaren bovendien sterk in beweging. De waterschappen en bekkenbesturen zijn nieuwe structuren om het waterbeleid integraal en over de bestuurlijke grenzen heen te benaderen. Ook het riool- en afvalwaterzuiveringsbeleid werd sinds begin 2005 grondig gereorganiseerd. Zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid staan nu voor een grote uitdaging om de waterkwaliteit in al haar facetten te verbeteren en te garanderen. Binnen de gemeente hebben verschillende sectoren en diensten een impact op het waterbeleid (milieudienst, technische diensten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, financiële dienst, …). Hoe zorgen we als lokale besturen voor proper water, hoe vermijden we wateroverlast en hoe zorgen we voor zalig water om langs te toeven? Voor welke taken en kosten staan we? Hoe werken we samen met onze inwoners, andere besturen, andere beleidsdomeinen, …? Op deze en andere vragen wordt dieper ingegaan tijdens de studiedag op 23 september.

Doelgroep

d er … me

Lokaal waterbeleid

an

Studiedag 23 september ’08 Lamot, Mechelen

je d

ach t

Programma In de voormiddag delen ervaren sprekers hun visie met u. Deloitte zal een geactualiseerde benchmark van de lokale rioolbeheerders presenteren. We brengen tevens goede praktijken over het integraal beheer van waterlopen. In tal van workshops kan u tot slot naar hartelust ervaringen uitwisselen.

De verschillende workshops Alle workshops worden begeleid door specialisten. Het is de bedoeling tot een intensief debat te komen met alle deelnemers (20 deelnemers per workshop). Bij uw inschrijving kunt u uit onderstaande lijst de 3 workshops opgeven die uw voorkeur wegdragen. In de mate van het mogelijke houdt VVSG daar rekening mee bij de verdeling in groepen. 1.

Van zoneringsplan tot uitvoering en planning (plan- en beleidsmatig)

2.

Riolerings, IBA- en waterzuiveringsbeleid voor veraf gelegen woningen

3.

Afkoppeling van regenwater, buffering en infiltratie – hoe aanpakken en hoe ver gaat optimale afkoppeling?

4.

Waterhuishouding op bedrijventerreinen en in woonverkavelingen

5.

Rioolbeheer – onderhoud en degelijk beheer

6.

Watertoets in de praktijk

Inschrijven voor deze studiedag is mogelijk via http://congrescentrum.vvsg.be

7.

Voor praktische informatie en informatie over elektronische inschrijvingen: linda.francx@vvsg.be – tel.: 02 211 55 56

Herwaardering van waterlopen en grachtenstelsels

8.

Wateroverlast en erosiebestrijding

9.

Handhaving waterlopenbeheer (5 m zone – vrijhouden grachten – hoe landbouwers meekrijgen in maatregelen tegen erosiebestrijding)

Deze studiedag richt zich tot mandatarissen en medewerkers van gemeenten, provincies, polders en wateringen, die verantwoordelijk zijn voor wateren rioleringsbeleid: wegen- en technische diensten, leefmilieu, ruimtelijke ordening, financiële diensten, enzovoort.

Deelnameprijs In de prijs van 100 euro zijn de deelname aan de studiedag, de pocket Lokaal Waterbeleid, de koffie, de lunch en de receptie achteraf inbegrepen.

Meer informatie of inschrijven?

Voor inhoudelijke informatie: christophe.claeys@vvsg.be – tel.: 02 211 56 11 karen.alderweireldt@vvsg.be – tel.: 02 211 56 40 Lamot Congrescentrum Van Beethovenstraat 8-10 2800 Mechelen Onderstaande organisaties dragen via sponsorschap bij tot de realisatie van de studiedag.

Een organisatie van:

vlinter

10. Handhaving correcte aansluiting op de riool en afkoppelen van regenwater 11. Opwaardering van water in de stad Mechelen (plaatsbezoek) 12. Onderhoud van waterlopen 13. Al uw vragen over btw in relatie tot rioleringen

Met dank aan

voor de benchmark.


KORT LOKAAL NIEUWS

PRINT & WEB

Subsidies voor 22 toeristisch-recreatieve projecten 22 toeristisch-recreatieve projecten verspreid over heel Vlaanderen krijgen financiĂŤle steun van Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. De minister wil daarmee de opzet van hoogstaande toeristische initiatieven aanmoedigen. De geselecteerde projecten zijn zeer gevarieerd: het betreft onder meer een nieuw toerismekantoor in Diksmuide, de vernieuwing van het telescopenpark van de Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen, de renovatie van de 12de-eeuwse burchtruĂŻne op het Domein Pietersheim in Lanaken en de uitbreiding van de aanlegsteigers van de jachthaven aan het Zilvermeer in Mol.

DANIĂ‹L GEERAERTS

Stephen Lodewyck

ĂŽĂŽVoor een lijst van alle geselecteerde projecten en meer informatie over subsidies voor toeristisch-recreatieve projecten, ga naar www.vvsg.be, knop Vrijetijdsbeleid, Toerisme

De telescopen op de Volkssterrenwacht Mira worden vernieuwd.

Vrijwilligers blijven gratis verzekerd De gratis collectieve verzekering die de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) financieren met middelen van de Nationale Loterij, blijft voortlopen. Op 22 juli 2008 heeft de Ministerraad de voorlopige verdeling goedgekeurd. Er is effectief

850.000 euro voor deze gratis verzekering ingeschreven als budget van de Nationale Loterij 2008. Hilde Plas ĂŽĂŽVoor meer informatie: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, www.vrijwilligersweb.be

Tot 3 oktober studie- en proceskosten herinrichting bedrijventerreinen en brownfields Het Agentschap Economie van de Vlaamse overheid subsidieert projecten voor de studie- en proceskosten bij herinrichting van verouderde bedrijventerreinen en brownfields. Voor deze oproep komen voortrajecten voor bedrijventerreinen in aanmerking, met inbegrip van zones voor grootschalige detailhandel, die om economische, ruimtelijke, juridische of (milieu)technische redenen geherstructureerd worden. Vooronderzoeken tot ontwikkeling van volledig nieuwe bedrijventerreinen zijn uitgesloten. De subsidie-enveloppe voor deze oproep bedraagt twee miljoen euro. De maximale subsidie bedraagt 40 procent van de studie- en/ of personeelskosten met een maximum van 250.000 euro. Een project indienen kan tot 3 oktober. ĂŽĂŽwww.agentschapeconomie.be

Online: kenniscentrum voor interculturele zorg Tewerkgestelden in de geestelijke gezondheidszorg, somatische zorg, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, ouderenzorg, onderwijs of justitie krijgen regelmatig te maken met mensen van verschillende culturele achtergronden. Het Nederlandse landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg Mikado adviseert en helpt bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond, en dit op zowel zorginhoudelijk als beleidsmatig gebied. Het werkt intensief samen met organisaties en individuen, en fungeert als doorgeefluik voor nationale en internationale goede praktijken en doelgerichte expertise op het vlak van interculturele zorg. De website presenteert een overzicht van de werking, activiteiten, producten en diensten van Mikado. www.mikadonet.nl

Ruimtelijke ordening en stedenbouw geannoteerd Het wetboek Ruimtelijke ordening en stedenbouw geannoteerd is opgevat als gebruiksvriendelijk werkinstrument voor de juridische praktijk op het vlak van ruimtelijke ordening, een materie die in Vlaanderen in het laatste decennium volop in ontwikkeling is. Naast de geactualiseerde tekst van het Decreet Ruimtelijke Ordening, het Inrichtingsbesluit en het CoĂśrdinatiedecreet RO presenteert het boek een selectie van de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Aan de hand van annotaties krijgt de gebruiker voor elk wetsartikel de wetshistoriek, een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en een selectie van relevante rechtsliteratuur die kan helpen om juridische problemen verder uit te diepen en te onderzoeken. G. Debersaques, B. Hubeau, S. Lust (red.), Ruimtelijke ordening en stedenbouw geannoteerd, uitgeverij Die Keure, Brugge, 115 euro

1 september 2008 LOKAAL 9


PERSPIRAAT

KORT LOKAAL NIEUWS

Primeur voor Holsbeek: gratis Lijnkaart nieuwe inwoners

“ Vlaanderen heeft een nieuw

grond- en pandenbeleid nodig dat verder gaat dan het huidige ontwerpdecreet, en dat de sociale woningbouw eindelijk voor vol aanziet. In plaats van te veel heil te verwachten van de private markt, moeten overheden meer dan ooit de rol van regisseur op zich nemen om de woonmarkt te kunnen sturen. Karin Temmerman en Jaak Brepoels (SP.A), schepenen van Wonen in respectievelijk Gent en Leuven – De Tijd 3/7

N

ieuwe inwoners van de gemeente Holsbeek kunnen dankzij hun gemeentebestuur gratis de regio verkennen met het openbaar vervoer. Hiervoor krijgen ze een Lijnkaart cadeau, goed voor tien ritten korte afstand of vijf ritten lange afstand, en

“ Een instelling mag niet tegelijk

financieren en bouwen, want dan hou je de kosten niet onder controle. Die regel geldt voortaan voor alle gemeenten. Minister Marino Keulen (Open VLD) vernietigt het besluit van de Sint-Truidense OCMW-raad om het nieuwe OCMW-rusthuis te laten bouwen en financieren door Dexia – Het Belang van Limburg 4/7

een informatiepakket over het openbaar vervoer in de regio. Holsbeek is de eerste gemeente in Vlaanderen die haar nieuwe inwoners dit extraatje geeft. Ze sloot daartoe een overeenkomst met De Lijn af. Holsbeek had eerder al via het derdebetalersysteem

premie aanvragen, is dat niet noodzakelijk slecht nieuws. Het betekent ook dat meer mensen gebruikmaken van onze nieuwe voorzieningen. De Antwerpse OCMW-raadsleden Luk Lemmens (N-VA) en Marco Laenens (Open VLD) nuanceren de berichten over stijgende armoede en het toenemende aantal OCMWklanten in Antwerpen – Gazet van Antwerpen 25/7

“ De gemeenten denken dat ze de

pensioenfactuur doorsturen naar de hogere overheid. Maar de overheid zal snel een systeem vinden om de factuur terug te sturen. Yves Stevens, professor sociaal recht K.U.Leuven, n.a.v. de beslissing van gemeente Alken om systematisch tijdelijke personeelsleden vlak voor hun pensioen vast te benoemen – Gazet van Antwerpen 1/8

“ De tijdelijken kunnen niet de

paria’s van de gepensioneerden blijven. Op termijn moeten we het verschil dichtrijden. Als we met zoveel mogelijk besturen een tweede pijler opbouwen, moet de federale regering wel handelen. Jef Gabriels (CD&V), burgemeester van Genk en VVSG-voorzitter – Het Belang van Limburg 1/8

10 LOKAAL 1 september 2008

Erwin Debruyne ÎÎInformatie over de derdebetalersystemen op www.delijn.be, knop overheid

LAYLA AERTS

“ Als meer mensen een stookolie-

een ‘procentuele tussenkomst op abonnementen’ afgesloten, waarmee ze 25% korting geeft op de Buzzy Pazz. Op de tweede Buzzy Pazz krijgen de inwoners de gezinskorting van 20% van De Lijn en op het saldo daarvan de derdebetalerkorting van 25%. Een derde en alle volgende Buzzy Pazzen met eenzelfde begindatum en geldigheidsperiode binnen hetzelfde gezin zijn altijd gratis.

In Holsbeek kunnen nieuwe inwoners met de bus de streek verkennen.

Inlichtingenformulier vastgoedinformatie gewijzigd

D

e VVSG heeft een beperkte wijziging aangebracht aan het model inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Met dit formulier kunnen notarissen, makelaars en burgers op een vlotte wijze stedenbouwkundige informatie verkrijgen via een gemeente. De belangrijkste aanpassing is gebeurd in de vraag over de

zuiveringszones (vraag 20.9). Deze vraag is aangepast aan de recentste terminologie. Xavier Buijs ÎÎHet nieuwe formulier en de aangepaste toelichting erbij vindt u op www.vvsg.be, knop omgeving, ruimtelijke ordening, randvoorwaarden

Word een groene halte-gemeente Heeft u mooie natuurplekjes in uw gemeente met in de nabijheid busof treinhaltes die goed bediend worden? De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers wil met uw gemeente een wandeling uitstippelen die start aan halte A en eindigt aan halte B. De Groene Halte-informatie wordt in samenwerking met De Lijn aan deze haltes opgehangen. Van elke wandeling wordt een brochure uitgegeven met een wandelkaart, een uitvoerige routebeschrijving en uitgebreide informatie over openbaar vervoer, recreatie en toerisme. Wenst u een project in te dienen, neem dan contact op met Jan Vanhee, T 09-225 04 83. De projecten komen in aanmerking voor cofinanciering in het kader van module 15 van het mobiliteitsconvenant. ÎÎwww.groenehalte.be


JOHAN ACKAERT column

Gezinskorting Buzzy Pazz voor co-ouders Sinds 1 juli 2008 hebben ook gezinnen in co-ouderschap recht op gezinskorting op de Buzzy Pazz, het jongerenabonnement van De Lijn. Dat betekent dat ouders Buzzy Pazzen met gezinskorting kunnen kopen voor alle kinderen die bij hen gedomicilieerd zijn en voor hun eigen ‘natuurlijke’ kinderen die elders gedomicilieerd zijn.

D

e uitbreiding van de gezinskorting op de Buzzy Pazz voor co-oudergezinnen werkt een vorm van discriminatie weg tegenover de nieuw samengestelde gezinnen. Een moeder of vader die Buzzy Pazzen wil kopen voor haar/zijn kinderen, kreeg tot voor kort alleen de gezinskorting voor de kinderen die bij haar/hem waren gedomicilieerd. Co-oudergezinnen, waarbij bijvoorbeeld mama op één adres met de dochter woont en papa op een ander adres met de zoon, vielen uit de boot. De Lijn weet niet om hoeveel gezinnen het precies gaat, maar vermoedt dat het er flink wat zijn, omdat één op de drie koppels in Vlaanderen scheidt. Geboorteakte aanvragen Om de gezinskorting aan te vragen moeten ouders een attest van gezinssamenstelling en een geboorteakte opsturen. Voor de natuurlijke kinderen die niet op hun adres gedomicilieerd zijn, wordt dat een adoptiebewijs of bewijs van erkenning. Het attest van gezinssamenstelling vroeg De Lijn vroeger ook al, dus dat blijft onveranderd. Het enige wat erbij komt, is de geboorteakte, die de ouders moeten aanvragen bij de gemeente. Die akte hoeft wel maar één keer te worden aangevraagd. Het attest van gezinssamenstelling heb je elke keer nodig als je een korting aanvraagt.

Leg de gezelligheid geen ophokplicht op In normale tijden van het jaar verbied ik mijn studenten persoonlijke ervaringen te hanteren als betrouwbare barometer bij het wegen en beoordelen van maatschappelijke problemen. Maar nu is het – althans volgens de kalender – volop zomer en Lokaal is geen saai academisch tijdschrift. Dus veroorloof ik mij de vrijheid te zondigen tegen mijn eigen stelregels en confronteer ik u bijgevolg met conclusies die enkel steunen op ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emoties’. De lente- en zomermaanden vormen traditioneel het bruiloftseizoen bij uitstek. Ondergetekende mocht dit jaar tweemaal participeren aan dit genre festiviteiten. En evenveel keren was hij getuige van irritaties die de vreugde die gepaard gaat met deze overgangsrituelen in het mensenleven bij sommigen oproept. De eerste maal gebeurde dit toen schrijver dezes buiten de feestzaal een aantal gelijkgezinden (rokers dus) opzocht om het verloop van de feestelijkheden te bespreken. Meteen stormden enkele geüniformeerden (bij nader inzien obers) toe om ons vriendelijk maar dringend te verzoeken om na het doven van ons genotinstrument niet te lang op straat te blijven doorevalueren – kwestie van de buren niet te ergeren en bijgevolg de komst van de echte geüniformeerden te voorkomen. Bij de tweede trouwpartij hing aan zowat elke deur van de feestzaal – enkel het kattenluik ontsnapte aan de regeldrift – een soort Bekanntmachung. De aanhef ‘Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt’ was wel netjes weggeknipt. Dit document moest ons waarschuwen voor de mogelijke gevolgen verbonden aan het te enthousiast in open lucht uiten van het geluk dat we met de versgetrouwden wilden delen. Dat er grenzen zijn aan de gezelligheid ervoer ik ook toen mijn dochter als

scoutsleidster bij thuiskomst na haar jaarlijkse kamp op mijn vraag hoe het was geweest, antwoordde: ‘Goed, de politie is geen enkele keer moeten komen.’ Een hele opluchting, want de terreinverhuurder had de leiders (of lijders?) op het hart gedrukt de pret en het verzet van de jongeren (kinderen van zes tot acht jaar) toch wat te temperen om represailles door omwonenden te vermijden. Uiteindelijk bleef de wrijving beperkt tot een klacht van een buurvrouw, weliswaar vriendelijk ingeleid met ‘We zijn niet onverdraagzaam maar het gekrijs van kinderen gaat door merg en been’, naar analogie van de bekende geijkte uitdrukking ‘We zijn geen racisten maar die… (vul zelf maar de substantivering in meervoudsvorm van een kleur in) storen ons’. Tal van beschouwingen kunnen hieraan opgehangen worden. Een eerste suggereert op zijn minst een ambivalente houding van de samenleving tegenover jongeren. Deze maand, maar dan twaalf jaar geleden, gingen de verhalen over wat Dutroux en co jongeren aandeden door merg en been. Vandaag veroorzaakt jeugdig plezier bij sommigen blijkbaar dezelfde fysiologische reactie, om nog maar te zwijgen over hoe voortvarend diezelfde samenleving etiketten als ‘hangjongeren’ uitdeelt. Maar er is meer aan de hand. Van alle kanten worden we opgeroepen om meer gezelligheid te cultiveren. Denk aan de Vlaanderen feest-campagne en tv-programma’s als Fata Morgana. Die campagnes krijgen stilaan, net als carnaval, de vorm van wat sociologen ventielzeden noemen: pret en gezelligheid zijn bij wijze van uitzondering enkel nog aanvaardbaar binnen een gestelde reglementering en subsidiekader. In normale tijden blijft kniezen de geldende norm. Leve de burgemeester die weerstaat aan de verleiding van dit electorale potentieel. I

Erwin Debruyne

1 september 2008 LOKAAL 11


ORGANISATIE PERSONEELSBELEID

De Vlaamse Ondersteuningspremie voor arbeidsgehandicapten op komst Ondanks een negatieve beeldvorming vond in 2006 83% van de meer dan achtduizend arbeidsgehandicapten in Vlaanderen werk op de reguliere arbeidsmarkt. Sommigen zijn in een lokaal bestuur aan de slag. De rechtspositieregeling en de nieuwe Vlaamse ondersteuningspremie dagen lokale besturen uit om nog beter te doen. Kris Dehamers

E

en snellere en betere begeleiding van werkzoekenden met een arbeidshandicap, ondersteuning op maat en een forse premie bij aanwerving. Met deze maatregelen wil Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke de aanwerving van arbeidsgehandicapten bevorderen. Hij trekt hiervoor op kruissnelheid 23,9 miljoen euro uit, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen legt daar tot 4,4 miljoen euro bovenop voor de lokale besturen. De VDAB krijgt de opdracht de aanbodzijde en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen. Binnen de VDAB wordt ook een expertisecentrum opgericht om kennis te verzamelen over de drempels op de arbeidsmarkt. Ook zal de VDAB werkzoekenden screenen op mogelijke handicaps, indien nodig via een gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA). Om gespecialiseerde begeleiding te bepalen en te verstrekken kan ze een beroep doen op de dienst voor gespecialiseerde trajectbepa-

ling en -begeleiding (GTB). Gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten (GOB’s) staan in voor opleiding, begeleiding, jobcoaching en -hunting van arbeidsgehandicapten. Het rechtspositiebesluit: nieuwe kansen en uitdagingen Het KB van 23 december 1977 legde het aantal mindervaliden vast dat de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de agglomeraties van gemeenten moeten aanwerven. Het rechtspositiebesluit vervangt deze regeling door een juridische verankering van een norm van 2% arbeidsgehandicapten op het totale personeelsbestand. Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap staan centraal, ook bij selectie en aanwerving. Een voorbeeld hiervan is een doventolk voor slechthorenden of een computer met brailleregel voor blinden. De rechtspositieregeling schept de mogelijkheid tot herplaat-

Chauffeur in Wetteren Andy studeerde automechanica. Bij een voetbalwedstrijd liep hij een zware blessure op, sindsdien heeft hij een kunstbeen. Omdat hij geen werk vond, volgde hij een opleiding met stage bij een benzinestation, een afdeling van de beschutte werkplaats Nevelland. Zijn stage groeide uit naar een vaste job. Andy werkte acht maanden bij het benzinestation voor hij een job vond bij de gemeente Wetteren. Het gespecialiseerde rijexamencentrum Cara waar Andy toen testen deed, bepaalde eind 2007 ook de noodzakelijke aanpassingen voor de nieuwe veegmachine waarmee Andy nu werkt. De aanvraag tot aanpassing van de arbeidspost werd door de VDAB goedgekeurd en werd – na voorlegging van de facturen – dan ook volledig terugbetaald. Ondanks rugklachten is Andy een goede werkkracht die breed inzetbaar is. Zijn ingesteldheid speelt hierbij een grote rol: juist omdat hij een handicap heeft, wil hij zich dagelijks bewijzen. Hierdoor verloopt de samenwerking met de collega’s ook heel goed.

HANS DE CUYPER

Dit is een van de portretten uit Diversiteit als prioriteit, tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen. Deze gids gaat in op de rol van de werkwinkel en de sleutelpartners VDAB en GTB, maar geeft ook een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden en -maatregelen. Elk bestuur ontvangt twee exemplaren, u kunt ze ook elektronisch aanvragen via sectorconsulenten@vvsg.be.

12 LOKAAL 1 september 2008

Dank zij de nodige aanpassingen kan Andy nu vlot met de veegmachine de weg op.


sing van personeelsleden om gezondheidsredenen, eventueel door creatie van een aangepaste functie buiten de personeelsformatie. Voor kansengroepen zoals arbeidsgehandicapten kan bovendien in uitvoering van een werkgelegenheidsmaatregel ook in een specifieke aanwervings- en selectieprocedure voorzien worden.

GERICHT OP DE TOEKOMST: ENERGIEBESPARING MET DE UITERST ZUINIGE REMEHA CONDENSATIEKETELS

Avanta

Vanaf 1 oktober heeft ook een lokaal bestuur recht op een premie voor rendementsverlies

de kleine krachtpatser

bij aanwerving van arbeidsgehandicapten. Eén ondersteuningspremie voor alle werkgevers Bij aanwerving van een arbeidsgehandicapte kan een werkgever een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding, voor aanpassing van de arbeidspost, in verplaatsings- en verblijfskosten en voor de vergoeding van tolken. Een lokaal bestuur kan momenteel geen beroep doen op de premies voor rendementsverlies. Vanaf 1 oktober komt hier met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) verandering in. Voor personen met een handicap die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap of door de VDAB erkend zijn, kan een lokaal bestuur binnenkort deze rendementssubsidie ontvangen. De VOP geldt enkel voor nieuwe indiensttredingen. Het eerste jaar ontvangt de werkgever 40% van de loonkosten. De loonkosten omvatten de brutoloonkost vermeerderd met de werkgeversbijdragen en verminderd met eventuele RSZkortingen. De VOP is combineerbaar met sommige andere premies, raadpleeg hiervoor www.aandeslag.be of het VDABkantoor. Vanaf het tweede jaar tewerkstelling is deze premie gelijk aan 30% van de loonkosten, vanaf het vijfde jaar nog 20%. Er kunnen verhogingen worden toegekend wanneer de werkgever kan aantonen dat de verminderde prestaties een hoger niveau van compensatie verantwoorden. In dit laatste geval, en op basis van een beslissing van de arbeidsspecialist, kan de compensatie oplopen tot 60% van de loonkosten. Om de VOP en tegemoetkomingen in de aanpassingen aan te vragen of de specifieke regelgeving te leren kennen, kunt u contact opnemen met de regionale VDAB-dienst voor personen met een handicap of met een GTB-trajectbegeleider in de werkwinkel.

Remeha

Quinta compact en sterk en nog sterker in cascade

Remeha

Gas 210 Eco Gas 310 Eco Gas 610 Eco...

PRO

voor de meest professionele installaties in middelgrote en grote projecten

Remeha

www.mampaey.be

Kris Dehamers is sectorconsulent lokale besturen

• De aanwerving van een arbeidsgehandicapte kan onderdeel zijn van een ruimer (gesubsidieerd) diversiteitsplan, een geheel van initiatieven in het personeelsbeleid om de arbeidsdeelname van kansengroepen te bevorderen. Zie www.werk.be, knop werkgevers, diversiteitsplannen • Interessante websites www.vdab.be/personenmeteenhandicap www.gtb-vlaanderen.be www.werkwinkel.be www.jobkanaal.be

J.L. Mampaey bvba Uitbreidingstraat 54 2600 Antwerpen Tel 03 230 71 06 - Fax 03 230 11 53 info@mampaey.be

Adv_Mampaey_halveP.indd 1

1 september 2008 15-05-2008 LOKAAL 13 09:51:56


ORGANISATIE FINANCIËN

Jaarlijks krijgen de Vlaamse gemeenten ongeveer 80 miljoen euro uit de opdeciemen op de verkeersbelasting. Maar eigenlijk gaat het niet om een echte belastingontvangst. Het is eerder een subsidie. Er zijn nog wel meer eigenaardigheden aan die verkeersbelasting, die mogelijk over enkele jaren helemaal verdwijnt. Jan Leroy

De opdeciemen gaan naar de gemeente vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig, gemeenten met leasingbedrijven op het grondgebied zijn duidelijk in het voordeel.

De vreemde kronkels van de verkeersbelasting W

ie verkeersbelasting betaalt, moet er de gemeentelijke opdeciemen bij nemen. Boven op elke 100 euro verkeersbelasting komt er 10 euro die bestemd is voor de gemeenten. Vanuit de betaler bekeken gaat het om een belasting. Voor de gemeenten is het eerder een subsidie, want een eigen tariefbevoegdheid hebben ze hier niet. Deze subsidie wordt wel rechtstreeks gefinancierd op basis van de opbrengst van een bepaalde belasting. De opdeciemen op de verkeersbelasting wijken in elk geval duidelijk af van bijvoorbeeld de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, waar de gemeenten wel over een tariefbevoegdheid beschikken. Hoewel de verkeersbelasting tot de gewestelijke belastingen behoort, wordt ze voorlopig nog geheven en geïnd door de federale overheid. Niets belet de gewesten om dit zelf in handen te nemen en eigen tarieven te bepalen. De opdeciemen op de verkeersbelasting brachten de Vlaamse gemeenten in 2007 net geen 80 miljoen euro op. Daarmee nemen ze een belangrijke plaats in binnen de gemeentelijke ontvangsten. Van alle gemeentelijke ‘belastingen’ komen ze op de vierde plaats, na de opcentiemen op de onroerende voorheffing 14 LOKAAL 1 september 2008

(ca. 1,5 miljard euro), de aanvullende personenbelasting (1,3 miljard euro) en de belasting op drijfkracht (ca. 90 miljoen euro). Het Vlaamse Gewest, dat al langer van plan is de verkeersbelasting af te schaffen en te vervangen door een heffing die meer aansluit bij de vervuiler betaalt (rekeningrijden…), zal hiermee dus in elk geval rekening moeten houden. Wat in uw gemeente? Zoals gezegd brachten de opdeciemen op de verkeersbelasting in 2007 circa 80 miljoen euro op voor de Vlaamse gemeenten, wat neerkomt op bijna 14 euro per inwoner. Nu zou men logischerwijze verwachten dat deze bedragen min of meer gelijk verdeeld zijn over de Vlaamse gemeenten. Het is immers niet zo dat er in de ene gemeente beduidend meer auto’s per inwoner zijn dan in de andere. De plaats van de aanslag bij de opdeciemen is de gemeente vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Een analyse van de opbrengst van de opdeciemen op de verkeersbelasting per gemeente en per inwoner levert echter een onverwacht beeld op. In tabel 1 staan de gemeenten die in 2007 de hoogste opbrengst per inwoner realiseerden.


Tabel 1: Opbrengst opdeciemen verkeersbelasting 2007 per inwoner Gemeente

Opbrengst per inwoner

Zaventem Machelen Aartselaar Bornem Kuurne Spiere-Helkijn Sint-Martens-Latem Schilde Ravels Oud-Turnhout

79,08 67,66 50,18 35,50 20,73 20,58 20,02 19,39 17,18 16,78

Vlaanderen

13,85

Tabel 3: Evolutie aantal personenwagens 1990-2007

STEFAN WEICKERE

Daaruit blijkt dat enkele gemeenten een heel stuk hoger scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Als een gemeente meer middelen uit de opdeciemen ontvangt, moet er ook meer verkeersbelasting worden betaald en moeten er dus logischerwijze ook meer voertuigen zijn. Op www.lokalestatistieken.be zijn er gegevens over het personenwagenpark van elke gemeente beschikbaar. De toptien van het aantal voertuigen per inwoner is opgenomen in tabel 2. We vinden er grotendeels dezelfde gemeenten terug als bij de opbrengst van de opdeciemen. Een handvol gemeenten wijkt echt significant af van het Vlaamse gemiddelde. Dat ligt ongeveer op een personenwagen per twee inwoners. Uitbijters zijn Zaventem, Machelen, Aartselaar en in mindere mate ook Bornem en Kuurne. Tabel 2: Personenwagens per inwoner 2007

Zaventem Machelen Aartselaar Bornem Kuurne Sint-Martens-Latem Kontich Vilvoorde Schilde Lummen Vlaanderen

Aantal personenwagens

Inwoners op 1.1.2007

Personenwagens per inwoner

86.103 32.972 26.759 23.015 9153 4769 11.510 21.512 10.637 7461

29.034 12.792 14.325 20.235 12.626 8251 20.243 37.964 19.537 13.803

2,97 2,58 1,87 1,14 0,72 0,58 0,57 0,57 0,54 0,54

3.000.869

6.117.440

0,49

www.lokalestatistieken.be

De verklaring voor deze cijfers is relatief eenvoudig. Alle genoemde gemeenten hebben op hun grondgebied een of meer leasingbedrijven. Die verhuren voertuigen over het hele land, maar de wagens zelf worden ingeschreven in de gemeente waar het leasingbedrijf is gevestigd. Daardoor krijgen die besturen onevenredig hoge ontvangsten uit de opdeciemen op de verkeersbelasting. Naarmate de leasing van voertuigen als fenomeen toeneemt (nog steeds populair als extralegaal voordeel), worden de scheeftrekkingen nog groter. Dat blijkt ook uit de gegevens in tabel 3, met daarin de groei van het aantal personenwagens tussen 1990 en

Personenwagens 1990

Personenwagens 2007

Evolutie (in %)

Zaventem (1) Machelen (2) Aartselaar (3) Bornem (4) Kuurne (5)

29.801 5100 8202 8113 5373

86.103 32.972 26.759 23.015 9153

+189% +548% +304% +213% +80%

Vlaanderen

2.254.705

3.000.869

+33%

Gemeente

Gegevens FOD Financiën

Gemeente

2007, enerzijds in de vijf gemeenten met een hoog aantal personenwagens, en anderzijds in Vlaanderen als geheel.

(1) Hele periode duidelijk boven Vlaams gemiddelde (2) Duidelijke stijging vanaf 1995 (3) Duidelijke stijging vanaf 1993 (4) Duidelijke stijging vanaf 1998 (5) Duidelijke stijging vanaf 2005

Hieruit blijkt dat Zaventem, door de aanwezigheid van de luchthaven, als enige gemeente al sinds 1990 of langer de voordelen geniet van de aanwezigheid van bedrijven die voertuigen verhuren of leasen. De laatste jaren zijn daar andere gemeenten bijgekomen, met soms spectaculaire stijgingen van het aantal ingeschreven voertuigen tot gevolg. Deze situatie heeft trouwens ook nadelen. Het volstaat dat een dergelijke onderneming uit de gemeente wegtrekt – wat vaak niet meer inhoudt dan de verhuizing van enkele kantoren – om de inkomsten uit de opdeciemen op de verkeersbelasting opnieuw te doen krimpen. In de beschouwde periode hadden onder meer Boortmeerbeek en Wommelgem hiermee te maken. Ander en beter? Het is duidelijk dat de verdeling van de opdeciemen op de verkeersbelasting niet meer van deze tijd is. Waar voertuigen tot voor enkele decennia vrij gelijkmatig gespreid waren over de gemeenten, is dat door de opkomst van de leasingbedrijven steeds minder het geval. Nu Vlaanderen toch van plan is de verkeersbelasting te hervormen, dringt zich ook een aanpassing van het gemeentelijke aandeel op. Eigenlijk is er helemaal geen bezwaar tegen dat het huidige systeem zou verdwijnen. Uiteraard zouden de gemeenten de ongeveer 80 miljoen euro opbrengsten het liefst behouden. We stellen dan ook voor dit bedrag gewoon bij het Gemeentefonds te voegen. Daar zou het jaarlijks moeten stijgen met het evolutiepercentage van het fonds als geheel (3,5%). De verdeling onder de gemeenten kan dan gebeuren op basis van het aantal inwoners. Om het helemaal verteerbaar te maken kan er een overgangssysteem komen voor gemeenten die vandaag proportioneel veel middelen uit de opdeciemen op de verkeersbelasting halen. De integratie in het Gemeentefonds levert ook een administratieve vereenvoudiging op, want 308 maandelijkse betalingen van de opdeciemen en de boekhoudkundige verwerking ervan kunnen helemaal verdwijnen. Jan Leroy is VVSG-stafmedewerker Gemeente- en OCMW-financiën 1 september 2008 LOKAAL 15


ORGANISATIE COMMUNICATIE

Als tijdens een rondleiding de OCMW-werking en -dienstverlening wordt uitgelegd, blijft daar veel meer van hangen dan van de informatie in boekjes en folders.

OCMW zoekt inwoner op Persoonlijke communicatie geeft de beste resultaten ‘De communicatie van de OCMW’s is nog te passief. Ze staan wel klaar met informatie als iemand erom vraagt maar de burger actief informeren gebeurt veel te weinig.’ Het was een opmerkelijke uitspraak van docent overheidscommunicatie Eric Goubin in Lokaal 11. De OCMW’s zijn zich bewust van dat probleem, ze zoeken naar manieren om moeilijk bereikbare doelgroepen te vinden. Bart Van Moerkerke

I

nvesteert het OCMW voldoende in communicatie? Wat doet het om zijn dienstverlening ook onder de aandacht van moeilijk bereikbare doelgroepen te brengen? Hoe verloopt de communicatie van het sociale huis en kan het OCMW zich in dat gemeenschappelijke huis voldoende profileren? Die vragen legde Lokaal voor aan de OCMW-voorzitters Jozef Tienpondt (Zwevegem) en Luc Faes (Berlaar), 16 LOKAAL 1 september 2008

en aan Griet Coppé, schepen van Welzijn en Sociaal Beleid in Roeselare. Jozef Tienpondt geeft zonder omwegen toe dat efficiënt communiceren een moeilijk probleem is voor het OCMW. De investeringen in een rubriek in de gemeentelijke informatiekrant, in periodieke welzijnskaternen in diezelfde informatiekrant, in vlot leesbare brochures over de dienstverlening, in de website renderen naar zijn

aanvoelen te weinig. ‘Mensen gaan pas op zoek naar informatie als ze echt hulp nodig hebben. Met die klassieke communicatiekanalen kunnen we onvoldoende proactief werken. We blijven erin investeren, maar de belangrijkste weg om onze doelgroepen te bereiken is direct contact. Al de rest is eigenlijk ondersteuning.’ Het netwerk van de wijkwerker Zwevegem heeft het concept van het sociale huis vorm gegeven via drie belangrijke initiatieven. In de deelgemeente Moen loopt een experiment met een gemeenschappelijk steunpunt van OCMW, gemeente en werkwinkel. Daarnaast is er een begin gemaakt met het op elkaar afstemmen van de loketten van gemeente- en OCMW-diensten die zich op zeven verschillende plaatsen bevinden. Aan elk


loket moet iemand die een vraag heeft in verband met zorg, hetzelfde antwoord krijgen of op dezelfde manier doorverwezen worden. De derde actie, volgens

len worden. Heel de bevolking zal voor de opening worden uitgenodigd. Luc Faes: ‘Met het sociale huis zullen we de drempel naar het OCMW, naar onze dienstverle-

Luc Faes: ‘De stap naar het OCMW is de afgelopen jaren veel kleiner geworden. Daar spelen ook initiatieven

STEFAN DEWICKERE

als de stookoliepremie een rol in.’ voorzitter Tienpondt de belangrijkste, is de aanwerving van een wijkwerker. Hij moet de mensen bereiken die steun van het OCMW nodig hebben maar om een of andere reden de stap niet zetten. De wijkwerker is volop bezig een netwerk te weven via het verenigingsleven, het onderwijs, de parochies, de dokters enzovoort. Een netwerk van mensen die signalen kunnen opvangen van personen die het OCMW anders niet bereikt. ‘Een andere vorm van direct contact met potentiële doelgroepen en een zeer belangrijk facet van onze communicatie is het ontvangen van seniorenverenigingen, van scholen, van culturele organisaties in de gebouwen van het OCMW. Onze sociale dienst is geïntegreerd in het rusthuis, de serviceflats liggen er vlak naast. We nodigen heel vaak groepen van vijftig, zestig mensen uit voor een uitgebreide rondleiding. We vertellen over onze werking, over onze dienstverlening. Daar blijft veel meer van hangen dan van de informatie in boekjes en folders.’ Stookolie opent deuren Luc Faes, OCMW-voorzitter in Berlaar, is ervan overtuigd dat de dienstverlening van het OCMW voldoende gekend is in de gemeente. ‘We bereiken zeker niet iedereen, dat is niet mogelijk, maar de stap naar het OCMW is de afgelopen jaren veel kleiner geworden. Daar spelen ook initiatieven als de stookoliepremie een rol in. Natuurlijk heeft die veel extra werk voor het personeel veroorzaakt, maar ze heeft ook mensen naar het OCMW gebracht die hier anders nooit binnengekomen zouden zijn. Er zijn verschillende voorbeelden van burgers die een premie kwamen aanvragen en bij wie de sociale dienst na een gesprek vaststelde dat ze ook recht hadden op andere steun of hulp.’ Berlaar opent rond de jaarwisseling een sociaal huis, een nieuw gebouw waar in eerste instantie het OCMW onderdak vindt maar waarbij op iets langere termijn ook externe organisaties betrokken zul

ning en naar de zorg in het algemeen nog verder kunnen verlagen.’ De Welwel draait In Roeselare is dat al gelukt met het sociale huis Welwel dat twee jaar bestaat. De stad was de initiatiefnemer, in de stuurgroep zetelden ook het OCMW en het CAW. Het sociale huis vond onderdak in een gebouw naast het stadhuis. ‘Het vervult een informatie- en doorverwijsfunctie zoals het decreet het voorschrijft,’ zegt schepen van Welzijn en Sociaal Beleid Griet Coppé. ‘Het huis bestaat uit een baliemedewerker en vier beleidsmedewerkers in het backoffice. Zij moeten de vraag van de bezoeker verduidelijken en hem correct doorverwijzen naar stad, OCMW of een private wel-

Schepen Coppé vindt in ieder geval van niet: ‘Vroeger was er geen ambtelijk overleg tussen de stedelijke welzijnsdienst en de sociale dienst van het OCMW en ook niet met private welzijnsorganisaties. Dankzij het decreet lokaal sociaal beleid en de Welwel is er nu een goede samenwerking en vinden de inwoners wel de weg naar de juiste dienst. Of die nu van de stad, het OCMW of een private organisatie is, is niet belangrijk. Het sociale huis is een meerwaarde voor alle partners.’ Politici op de achtergrond Schepenen en OCMW-voorzitters leggen om de zes jaar verantwoording af aan de kiezer. In de communicatie van het OCMW en van het sociale huis moeten ze dus ook zichzelf in zekere mate zien te profileren. ‘Daar ben ik absoluut niet mee bezig, dat is de minste van mijn zorgen,’ weerlegt Jozef Tienpondt die stelling. ‘Ik vind zelfs, maar dat is een zeer persoonlijk standpunt, dat de OCMWvoorzitter iemand van buiten de politiek zou mogen zijn. Dat zou goed zijn voor de continuïteit.’ Zijn collega Luc Faes houdt zich ook op de achtergrond. ‘Je zult in de gemeentelijke informatiekrant mijn naam niet vinden, enkel de algemene contact-

Griet Coppé: ‘Wie met welzijn elke week de pers wil halen of grote bekendheid wil verwerven, zal het lastig hebben. Maar ik vind het wel een zeer dankbare bevoegdheid.’ zijnsorganisatie. Het sociale huis is goed gekend in Roeselare. We zien dat het aantal bezoekers voortdurend toeneemt. We steken veel tijd en energie in de communicatie, al van voor de opening. We kozen voor een naam die goed in de mond ligt en voor een eigen logo. We publiceren regelmatig in het stedelijke informatieblad, in seniorentijdschriften, we geven folders uit enzovoort. De coördinator van het sociale huis stapt zelf naar organisaties en verenigingen om de werking toe te lichten. Na een powerpointpresentatie is er tijd voor vragen en discussie. Die persoonlijke communicatie werkt en ze zet mensen op weg naar de Welwel, zo blijkt duidelijk uit de gegevens in ons registratiesysteem.’ Als het sociale huis communiceert voor iedereen die met welzijn bezig is, hoe kan de stad of het OCMW zich dan nog profileren met de eigen dienstverlening? Of hoeft dat niet?

gegevens van het OCMW. Trouwens, in een kleine gemeente als Berlaar is dat ook niet nodig. Iedereen weet wel waarmee je bezig bent en als het OCMW goed werkt, straalt dat automatisch ook af op de voorzitter.’ Volgens schepen Griet Coppé leent de bevoegdheid welzijn er zich trouwens toch niet toe om voortdurend in de kijker te lopen. ‘Wie met welzijn elke week de pers wil halen of grote bekendheid wil verwerven als schepen, zal het lastig hebben. Maar je hoort me zeker niet klagen, ik kom voldoende aan bod. Via het stedelijke welzijnsoverleg en zijn zes clustergroepen bijvoorbeeld kan ik veel netwerken opzetten. Ik vind welzijn een zeer dankbare bevoegdheid omdat je echt een verschil kunt maken voor de inwoners.’ Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal 1 september 2008 LOKAAL 17


Jan Buysse: ‘Het klopt: wij leven dankzij de politiek. Maar ook wij moeten het draagvlak vergroten en dat doen we door netwerking.’

STEFAN DEWICKERE

Johan Timmermans: ‘Eigenlijk vind ik het bijzonder knap dat schepenen en gemeenteraadsleden op vrijdagavond nog twee uur vergaderen.’


FORUM INterview JAN BUYSSE & JOHAN TIMMERMANS

Intercommunales moeten draagvlak creëren Een politieke raad van bestuur en een management staan samen in voor de goede werking van een intercommunale. Hiervoor is een intens overleg nodig tussen de voorzitter en de directeur, maar soms botst het wel eens. Bovendien moeten ze alle leden, de gemeenten, mee hebben in hun werkwijze. Hoe gaan ze daar bij de afvalintercommunales Ivarem en Interza mee om?

V

oor Johan Timmermans is dit het achtste jaar als voorzitter van Ivarem, de afvalintercommunale voor Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. De raad van bestuur van Ivarem telt twintig mensen en komt elke maand samen. Het directiecomité van zes zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Vooraf bereidt Johan Timmermans samen met de directeur van Ivarem de vergadering van het directiecomité voor. Johan Timmermans zit als voorzitter van Ivarem ook in het directiecomité van de streekintercommunale Igemo, waarvan Ivarem enkele jaren geleden werd losgekoppeld. Jan Buysse is directeur van Interza, de afvalintercommunale voor Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. De raad van bestuur telt zeven personen: ‘De noodzaak tot een directiecomité bestond niet bij ons, zo kunnen we een optimale betrokkenheid van alle gemeenten waarborgen. De bestuursomgeving is eenvoudiger en de dossiers hebben allemaal dezelfde strekking. Maar veel hangt er ook van af hoe je de zaken voorstelt. Je kunt het allemaal ongelooflijk ingewikkeld maken, als strategie om de gemeenten op afstand te houden. Of je kunt kiezen voor de strategie om alles zo eenvoudig mogelijk voor te

MARLIES VAN BOUWEL

stellen en een legitimering en draagvlak te zoeken. Zo krijg je een zo groot mogelijke toegankelijkheid, al blijven er natuurlijk altijd technische aspecten aan verbonden.’ Maakt de omvang van een intercommunale de zaken ingewikkeld? Johan Timmermans: ‘Zeer zeker. Zo werken de twaalf gemeenten van Ivarem voor de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie in Geel samen met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) die dubbel zoveel gemeenten en mensen telt en waar de zaken nog ingewikkelder liggen. De omvang draagt ook bij tot de complexiteit. Lier en Mechelen zijn twee heel verschillende steden. Bonheiden of Sint-Katelijne-Waver is weer heel anders dan Willebroek. Ook de uitgestrektheid van het werkingsgebied en de verschillende typen van gemeenten bepalen of het gemakkelijker of moeilijker werken is.’ Jan Buysse: ‘We zitten met enkele faciliteitengemeenten, door omstandigheden is het soms ook moeilijk werken. Maar er bestaan zowel zeer goede grote als zeer goede kleine intercommunales. In elk geval liggen de verhoudingen bij ons gemakkelijk, ik kan met elk van de vijf gemeenten persoonlijke relaties onder1 september 2008 LOKAAL 19


FORUM INterview JAN BUYSSE & JOHAN TIMMERMANS

Hoe werkt de besluitvorming in de intercommunale en welke rol spelen de gemeenten daarin? Johan Timmermans: ‘Er bestaat een vrij intens contact tussen het management, het directiecomité en de afgevaardigde van de gemeenten bij de besluitvorming op de raad van bestuur. Voordat een punt op de agenda van de raad van bestuur komt, is er eerst met de afgevaardigde in kwestie en het kloppende hart van de gemeente contact geweest. Zelfs als een snelle beslissing nodig is, geef ik de afgevaardigde toch twee weken de tijd om te voelen wat er binnen de gemeente leeft en ons weer te contacteren. Dat loopt vrij soepel. Als er geen eensgezindheid is, wordt een punt uitgesteld om eerst de zaken op te helderen.’ ‘Ik heb de splitsing in Igemo moeten doorvoeren, de opstart van de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie in Geel is ook met vallen en opstaan gebeurd, we hebben diftar ingevoerd. Voor dit alles is er tussen het management en mij intens overleg geweest. Bij een heikel punt krijg ik onmiddellijk telefoon, zelfs op vakantie. Dat is zo afgesproken. De intercommunale leeft ook dankzij de gemeenten, dankzij de politiek.’

Johan Timmermans: ‘Ik geef je tweehonderd procent gelijk. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er nu oppositieleden in de raad van bestuur zetelen. Want wie nu in de oppositie zit, is misschien lid van de volgende meerderheid.’ ‘Ik wil ook nog een voorbeeld geven over de relatie tussen de raad en de gemeenten. We wilden in onze regio diftar invoeren in alle gemeenten, maar door de timing lag dat politiek heel moeilijk. Enkel Duffel, Berlaar en Bonheiden hadden wel de moed om het te doen. De verkozenen die in onze raad van bestuur zetelen, werden toen als eersten door de inwoners aangesproken als er een vuilnisbak buiten bleef staan. Toen er bij de opstart problemen waren met de ophaalwagens, volgde de Duffelse schepen Jos Hellemans die als voorzitter van Igemo ook zetelt in het directiecomité van Ivarem een paar weken lang de rondes. En om eerlijk te zijn, ik signaleer het ook meteen als ergens papier te lang buiten staat.’

STEFAN DEWICKERE

houden. Qua schaalgrootte zijn wij een tussenstation, maar voor de verwerking blijkt ook Ivarem te klein, want daarvoor werken jullie samen met IOK. Hoe dan ook ga je partnerschappen aan. Bij ons is de bovengrens iets rapper bereikt. Terwijl we voor sommige andere zaken zelfs iets te groot zijn. Andere structuren zijn dan weer iets te groot om dynamisch te bewegen. Je zoekt dus het best per project naar de ideale schaalgrootte, die dan ook nog eens kan veranderen in de loop van de tijd.’

Jan Buysse: ‘Je kunt het allemaal ongelooflijk ingewikkeld maken, als strategie om de gemeenten op afstand te houden. Of je kunt legitimering en

Heeft de intercommunale rechtstreeks contact met de verschillende gemeenteraden? Johan Timmermans: ‘Om de zes maanden geven we de gemeenteraden een verslag over de werking van de intercommunale. Hiervoor krijg ik een mooie nota van het management. De gemeenteraadsleden luisteren zeer aandachtig en ondersteunen het met kritische noten of stellen correcties voor.’ ‘Er is zeker een grote betrokkenheid, maar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie blijft een ver-van-je-bed-show als je die niet hebt gezien. Dus heb ik voorgesteld om op een avond een bus naar Geel in te leggen. Die inhoud doorgeven, daar hebben we alle belang bij.’

draagvlak zoeken.’

Jan Buysse: ‘Ook bij Interza speelt de raad van bestuur een belangrijke rol, maar de relatie tussen de gemeenten en de intercommunale gaat voor mijn part nog veel verder. Ik onderhoud netwerken met iedereen die ze tegenwoordig stakeholders in de gemeenten noemen: naast het bestuurslid ook de burgemeester, de schepen van Milieu of de milieuambtenaar. Het bestuurslid is niet de enige stakeholder. Het bestuur heeft wel een eigen invalshoek, maar je kunt niet enkel via dat formele kanaal werken. Als je met de gemeenten enkel contact hebt via de raad van bestuur, mis je een draagvlak en democratische legitimiteit. Het klopt: wij leven dankzij de politiek. Maar ook wij moeten het draagvlak vergroten en dat doen we door netwerking. Op een vraag van een burgemeester of ambtenaar antwoord ik binnen een etmaal, zodat zij uitleg kunnen geven aan de inwoners of aan de raadsleden. Ik ga ook stevig in op opmerkingen of interpellaties in de gemeenteraden. De intercommunale is er voor meerderheid en minderheid, ik heb al evengoed oppositieraadsleden uitgenodigd om uitleg te geven, ze hoeven het niet eens te zijn maar ze moeten wel weten waarom welke tarieven gelden op het containerpark. Het is mijn strategie om gedegen uitleg te geven, als publiek bedrijf zijn we er voor de raad van bestuur, de politici en de inwoners.’ 20 LOKAAL 1 september 2008

Jan Buysse: ‘Tijdens de vorige legislatuur hebben we de gemeenteraadsleden ook uitgenodigd om in Willebroek de PMD-sortering te bezoeken. Voor alle raadsleden was dat een openbaring. Ze kennen die verregaande technologie niet. Onze jaarvergadering is dan ook eerder een sessie waarop in mensentermen wordt uitgelegd hoe en waarom we de dingen doen. In onze documenten staat uitvoerig waarom een beslissing is genomen. Als een raadslid of een inwoner dan inzage vraagt, weet hij waarom we tot die keuze zijn gekomen. Telkens komt het neer op het creëren van draagvlak.’ Johan Timmermans: ‘Ook al heb ik al uitleg gekregen op het directiecomité, toch voel ik me niet te schoon om op de raad van bestuur nog eens uitleg te vragen. Ook in onze verslagen staat gedetailleerd de verantwoording van een beslissing. Dit is een moeilijke en technische materie. Ik heb zeker twee jaar nodig gehad om me in te werken en heb daarvoor ook van iedereen alle medewerking gekregen. Het is zeer positief dat in een raad van bestuur de politiek niet of maar zeer beperkt speelt. Maar er stappen om de zes jaar opnieuw volledige leken in de raad van bestuur. Begin vorig jaar is onze raad van bestuur voor meer dan zestig procent vernieuwd. Omdat onwetendheid zich gemak-


Formuleren de bestuursleden veel voorstellen? Jan Buysse: ‘Ze halen eerder problemen aan, zeggen wanneer iets niet zo goed loopt of ze signaleren wanneer mensen meer uitleg willen.’ Johan Timmermans: ‘Het aanhalen van een probleem zie ik als het formuleren van een voorstel. Toen er in Berlaar een probleem was bij de bedeling van de reclameblaadjes, werden we om een oplossing gevraagd. Net zoals bij het luierprobleem.’

in de intercommunale. Bovendien hebben veel beslissingen een politieke dimensie. Wij kunnen de technische voor- en nadelen opsommen en de implicaties meegeven, maar de raad van bestuur neemt de politieke beleidsbeslissingen. Ik geef drie mogelijkheden, maar zij moeten beslissen.’ ‘Omwille van het draagvlak moet je niet alleen zorgen voor de intercommunale als bedrijf. Je bent niet geïsoleerd als intercommunale, we moeten ook signalen krijgen van de omgeving, keuzes maken over de richting die we uitgaan, daarom is het belangrijk dat de communicatiekanalen open zijn.’

STEFAN DEWICKERE

kelijk voortzet op anderen, hebben we alles opnieuw grondig uitgelegd.’ Jan Buysse: ‘Bij de start van deze beleidsperiode zijn we met de raad van bestuur een dag op stap geweest om met elkaar kennis te maken en om uitleg te geven. Dat ging van de Europese en Vlaamse verplichtingen en het wettelijke kader tot de vraagstukken voor de volgende jaren. Daarnaast deden we ook de geschiedenis van de eigen intercommunale uit de doeken. Zo kunnen de bestuursleden alles goed kaderen en hebben ze een antwoord klaar als ze worden aangeklampt met de vraag waarom de huisvuilzak duurder is geworden. Voor moeilijke beslissingen maak ik daarom ook speaking notes: antwoorden in twee alinea’s op tien moeilijke vragen. Zelf ga ik ook voor het publiek spreken, dat behoort tot mijn verantwoordelijkheid. Maar ik word niet zoals een politicus aangeklampt op café of bij het voetbal.’

Johan Timmermans:

Of wijkt de managementlogica soms niet af van die van het bestuur? Johan Timmermans: ‘In het directiecomité gebeurt al een eerste filtering, een eerste correctie, een eerste toetsing van de voorstellen van het management. We kijken welke punten naar de raad van bestuur gaan voor de definitieve besluitvorming. We gaan niet altijd akkoord met wat het management naar voren schuift, soms zijn er andere invalshoeken. Het management trekt dikwijls heel strikt de lijn vanuit de taken die Europa oplegt of soms wil het snel een beslissing doorvoeren zonder voldoende communicatie.’

‘Zelfs als een snelle

Is de afvalmarkt toe aan privatisering? Jan Buysse: ‘Een aantal dingen zijn geprivatiseerd. Die besteden we uit aan gespecialiseerde bedrijven. Het hangt ook samen afgevaardigde toch twee weken met de voorgeschiedenis van de intercomde tijd om te voelen wat er Hoe is de opkomst op de raden van bestuur? munale. Communicatie is bijvoorbeeld een Jan Buysse: ‘Er heerst een ploeggeest. De kerntaak, die kun je niet privatiseren. Het binnen de gemeente leeft en ons raadgevende bestuurders uit de oppositie beheer van de containerparken is voor mij wisselen om de twee jaar, ze vinden het alook een kerntaak, maar over de inzameling weer te contacteren.’ tijd jammer om weg te gaan. Ze komen graag kun je discussiëren. We hebben een passief naar de raad.’ en dus blijven we zelf het huisvuil ophalen, dat heeft voordelen: een goede dienstverleJohan Timmermans: ‘Enkel bij vakantie of ziekte komen ze niet ning, we zijn flexibel en kunnen snel problemen oplossen. Maar opdagen. En dat is heus niet voor de presentiegelden, die zijn het is zeker geen zwart-witverhaal.’ hetzelfde als voor een gemeenteraad (nu maximaal 182 euro per zitting), als voorzitter krijg ik het dubbele. Maar als het voor het Johan Timmermans: ‘Een aantal kerntaken kun je niet privatisegeld was, zou ik die tijd beter op mijn advocatenkantoor door- ren. Ik denk aan de containerparken. Maar wij hebben een stuk brengen. Eigenlijk vind ik het bijzonder knap dat schepenen en van de inzameling wel uitbesteed. In Lier beginnen we een PPS gemeenteraadsleden na hun werk op vrijdagavond nog twee uur voor houtverwerking. Als conglomeraat van gemeenten ga je niet vergaderen, eventueel met een broodje en een frisdrank. We heb- gauw privatiseren. Het is wel een kwestie van vele vormen van ben maar één dinertje per jaar.’ samenwerking. Maar de uitbesteding zal nooit volledig zijn.’

beslissing nodig is, geef ik de

Jan Buysse: ‘Wij ook. Als je het vergelijkt met een schepenmandaat, maakt vooral de tijdslast en de verantwoordelijkheid van een voorzitter het tot een minder vergoed, maar even zwaar mandaat. Er zijn al voorzitters voor arbeidsongevallen veroordeeld.’ Is de raad van bestuur soms geen blok aan het been voor het management? Jan Buysse: ‘Er zit ook veel kennis in een raad van bestuur, mensen met veel beroepservaring die iets toevoegen aan de expertise

Jan Buysse: ‘Je moet ook voldoende expertise in huis houden om een fair partnerschap aan te kunnen gaan. Als je die expertise niet meer bezit, wordt het veel te complex.’

Marlies van Bouwel is hoofdredacteur van Lokaal 1 september 2008 LOKAAL 21


FORUM STATUUT VAN DE MANDATARIS

Zonder ambt geen ambtsplichten? Raad van State vernietigt tuchtmaatregel tegen burgemeester Op 14 juli vernietigde de Raad van State een Koninklijk Besluit uit 1996, waarbij een in opspraak gekomen voormalig volksvertegenwoordiger werd afgezet als burgemeester. Dit is dubbel opmerkelijk, omdat het al niet vaak voorkomt dat een mandataris wordt afgezet, laat staan dat deze tuchtmaatregel nadien vernietigd wordt. In wat volgt bekijken we de tuchtregeling voor lokale mandatarissen in het licht van deze zaak.

O

DAVID VANHOLSBEECK

p 27 december 1994 werd de man binnen de nieuwe coalitie in zijn stad benoemd als burgemeester. Lang zou hij de burgemeesterssjerp niet mogen omgorden, nauwelijks twee jaar later al werd hij afgezet door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte. Er was sprake van fraude met Europese subsidies, die de man als voorzitter van de Europese Middenstandsvereniging zou hebben gepleegd. Dit leverde hem een strafklacht op voor subsidiefraude, maar ook voor valsheid in geschrifte (en gebruik ervan) en voor oplichting. Een en ander had gevolgen voor het lokale mandaat van de betrokkene. Die besloot na enig intern overleg zijn ontslag aan de minister aan te bieden, ‘om te vermijden dat de stad in een bestuursvacuüm zou terechtkomen en dat de verhoudingen tussen de meerderheidspartijen zouden verzuren’. Toch verzocht de minister van Binnenlandse Zaken de plaatselijke gouverneur een tuchtonderzoek te starten, wat uiteindelijk ook zou leiden tot de afzetting van de burgemeester en de weigering van diens vrijwillige ontslag.

zelfde gebleven: schorsing of afzetting is mogelijk bij kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. Volgens rechtspraak van de Raad van State kan kennelijk wangedrag slaan op ‘handelingen die gesteld worden buiten de uitoefening van het mandaat, maar die een invloed hebben op het mandaat omdat ze de integriteit van de mandataris aantasten’. Grove nalatigheid gaat dan over ‘ernstige tekortkomingen in de uitoefening van het mandaat’.

Kennelijk wangedrag of grove nalatigheid Volgens artikel 71 van het Gemeentedecreet kan de Vlaamse regering een burgemeester, schepen of gemeenteraadsvoorzitter afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. In dit geval gold wel nog de regeling van artikel 82 van de Nieuwe Gemeentewet, maar de basisregel is in het Gemeentedecreet de-

In de omzendbrief bij het Besluit van 15 juni 2007 dat de tuchtprocedure voor lokale mandatarissen regelt, lezen we verder dat ‘conform de rechtspraak van de Raad van State, zowel feiten die binnen de uitoefening van het mandaat als feiten die daarbuiten gepleegd werden, in aanmerking kunnen komen om tuchtrechtelijk bestraft te worden, als ze als kennelijk wangedrag of grove

22 LOKAAL 1 september 2008

Het is merkwaardig dat je ‘zonder ambt geen ambtsplichten’ zou hebben, omdat het verleden bij de benoeming, wanneer men ook nog geen ambt heeft, wel degelijk meetelt.


STEFAN DEWICKERE

Bij fraude met overheidsgeld komt op zijn minst de geloofwaardigheid van een mandataris in het gedrang.

dan zijn mandaat verliezen. Of die feiten dan vóór of tijdens het huidige mandaat werden gepleegd, doet niets ter zake.

nalatigheid beschouwd kunnen worden. Dat betekent dat ook feiten die dateren van voor de huidige legislatuur in aanmerking genomen kunnen worden om de betrokkene tuchtrechtelijk te bestraffen.’ Het bewuste arrest lijkt minstens op dit laatste terug te komen, al stelt de Raad van State eerst dat het ‘minder zeker is of die feiten zich tijdens de ambtsuitoefening dienen te hebben voorgedaan’. Niettemin is het volgens de Raad tóch noodzakelijk dat ‘om bij de uitoefening van het ambt tekort te kunnen schieten, de betrokkene met het ambt bekleed moet zijn. Zonder ambt, geen ambtsplichten, en zonder ambtsplichten, geen tekortkoming eraan.’

Tuchtstraf, niet-benoeming of ordemaatregel? Toch kan het voorgaande niet zomaar begrepen worden zonder de bijkomende kanttekening die de Raad van State maakt: het gaat hier niet om een niet-benoeming, noch om een ordemaatregel, maar om een tuchtstraf. Terwijl een ordemaatregel tot doel zou hebben de verstoorde goede werking van de openbare dienst te herstellen, beoogt een tuchtstraf bijkomend het toebrengen van

Zonder ambt, geen ambtsplichten Die redenering van de Raad van State is om meer dan één reden merkwaardig. Ten eerste gaat dit in tegen de algemene praktijk (bevestigd in de omzendbrief) dat ook feiten van vóór de lopende legislatuur in aanmerking kunnen komen voor een tuchtsanctie op basis van het huidige mandaat. Ten tweede is het net de essentie dat bij de benoeming tot (onder andere) burgemeester wordt nagegaan of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden om benoemd te kunnen worden. Dit houdt onder andere in dat hij niet veroordeeld mag zijn voor bepaalde feiten en dat er een positief advies over zijn moraliteit moet zijn vanwege de procureur-generaal en de gouverneur. Hierbij gaat het dus per definitie over zaken die dateren van vóór de eigenlijke installatie als mandataris. In dat opzicht is het merkwaardig dat je ‘zonder ambt geen ambtsplichten’ zou hebben, omdat het verleden alleszins bij de benoeming, wanneer men ook nog geen ambt heeft, wel degelijk meetelt. Bijkomend detail: in dit geval ging het om fraude met overheidsgelden, wat de zaak toch nog wel iets relevanter maakt voor een overheidsmandaat. Op zijn minst kan de geloofwaardigheid van de betrokken mandataris hierbij in het gedrang komen. Dus kun je moeilijk volhouden dat het alleen om een (afgesloten) periode van vóór het mandaat gaat. Daartegenover staat wel dat iemand die in de loop van zijn mandaat veroordeeld wordt voor bepaalde feiten, mogelijk niet langer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Hij zal in dat geval

Bij het onderzoek van de toelaatbaarheid tot het mandaat gaat het vanzelfsprekend om feiten die aan de benoeming voorafgaan, bij een tuchtstraf mág het daar niet om gaan. een nadeel. In dit geval ging het dan om het verlies aan pensioenrechten van de betrokkene (als burgemeester). De Raad van State vraagt zich dan ook af waarom niet gewoon het ontslag werd aanvaard dat de betrokkene zélf had ingediend. In dat geval zou de orde hersteld zijn en zou er geen bijkomend nadeel worden toegebracht aan de persoon in kwestie. Anderzijds: als de feiten op het moment van benoeming bekend geweest waren, was er geen mandaat gekomen en dus ook geen wedde of pensioenrechten. Hoewel de Raad niet uitgebreid ingaat op het onderzoek bij de benoeming als mandataris, geeft hij toch aan dat de overheid over een grotere bewegingsvrijheid beschikt wanneer ze nog moet kiezen wie ze als burgemeester zal aanstellen dan wanneer de betrokkene al burgemeester ís. Concreet: bij het onderzoek van de toelaatbaarheid tot het mandaat (verkiesbaarheidsvoorwaarden en geloofsbrieven) gaat het vanzelfsprekend om feiten die aan de benoeming voorafgaan, bij een tuchtstraf mag het niet om feiten gaan die aan het mandaat voorafgaan. Dat is een bizarre logica, omdat je enerzijds twee fundamenteel verschillende sporen creëert (hoewel het om dezelfde zaken kan

advertentie

en inzichtover DéVoor bronoverzicht van informatie in het winkelaanbod in uw winkels en winkelgebieden ingemeente België. en regio Jozef van Elewijckstraat 86 Drukpersstraat 4 1853 1000 Strombeek-Bever Brussel 2291936 02 2672800 mailbox@locatus.be  www.locatus.be

072649_LC_adv_186x62.indd 1 Locatus NL.indd 1

31-Oct-07 16:15:45 12-08-2008 09:03:31

1 september 2008 LOKAAL 23


LOKALE RAAD

FORUM STATUUT VAN DE MANDATARIS

?

Wie is bevoegd voor aanvullende en tijdelijke verkeersreglementen?

!

Aanvullende reglementen vormen – het woord zegt het zelf – een aanvulling op het wegverkeersreglement. In het wegverkeersreglement legt de federale overheid de algemene verkeersregels zoals voorrang van rechts en algemeen geldende snelheidsregimes vast. Gemeenten kunnen afwijkend hiervan of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren. Het gaat hierbij steeds om blijvende of periodieke toestanden. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30 of een wekelijkse marktdag.

gaan) en anderzijds alle poortjes sluit om een mandataris nadien nog te sanctioneren voor feiten die pas na de benoeming aan het licht komen (behalve als de betrokkene door pakweg een veroordeling niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden zou voldoen).

Tot eind vorig jaar gold een federaal voorafgaand goedkeuringstoezicht. Sinds 1 januari 2008 is de Vlaamse overheid de toezichthoudende overheid. Omdat de administratieve procedure zo omslachtig was dat gaandeweg steeds minder steden en gemeenten ze helemaal volgden, heeft het Vlaamse Parlement in mei een vereenvoudiging goedgekeurd. De voorafgaande goedkeuring wordt afgeschaft voor aanvullende reglementen voor gemeentewegen (logischerwijs niet voor gewestwegen). Zodra de gemeente het nieuwe aanvullende reglement meedeelt aan de Vlaamse overheid, kan de nodige signalisatie aangebracht worden. Om als gemeente sneller te kunnen handelen heeft de gemeenteraad, die in principe bevoegd blijft, de mogelijkheid om zijn bevoegdheid door te geven aan het schepencollege. De Vlaamse regering moet nog bepalen wanneer dit in voege treedt. In de toekomst zal de melding aan de Vlaamse overheid via de verkeersbordendatabank gebeuren. Met deze databank wordt de opmaak van aanvullende reglementen zo verregaand mogelijk geautomatiseerd. Daarnaast heeft ze allerlei nuttige functies voor lokale besturen en politie, zoals een vlotte weergave op kaart.

Tijdelijke politiereglementen

Voor andere dan blijvende of periodieke toestanden maakt het college van burgemeester en schepenen een gemeentelijk politiereglement op. Deze verordeningen zijn noodzakelijk voor het organiseren van verschillende manifestaties, zoals een straatfeest, dat in tegenstelling tot een wekelijkse markt geen vaste regelmaat heeft. Veel van deze manifestaties worden echter vrij laat meegedeeld aan de lokale overheid, zodat de gemeenteraad soms niet meer tijdig kan optreden. Daarom bestaat hiervoor een uitzondering op het principe dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen goedkeurt: de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer. - Wegverkeersreglement: KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, een Besluit van de Vlaamse Regering zal bepalen wanneer dit decreet in werking treedt - Tijdelijke politiereglementen: Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer, art. 10 - College bevoegd voor tijdelijke reglementen volgens de Nieuwe Gemeentewet (wijzigingen van 12 december 2006), art. 119 en 130bis Mail uw mobiliteitsvragen naar erwin.debruyne@vvsg.be 24 LOKAAL 1 september 2008

Eind goed, al goed? De conclusie van het arrest van de Raad van State valt niettemin te begrijpen, al doet de voorafgaande redenering de wenkbrauwen fronsen. Het blijft immers merkwaardig dat een mandataris die niet veroordeeld was op het moment van de afzetting, tóch zo zwaar werd gesanctioneerd. Dit wordt in het arrest slechts zijdelings aangehaald, door te stellen dat uit het rapport van de gouverneur bleek ‘dat in de tenlasteleggingen tenminste het vervalsen van facturen niet werd ontkend’ en dat een sanctie dus aangewezen was. Of dat volstaat voor een afzetting, is nog maar de vraag (waarop de Raad van State niet echt ingaat). De getroffen sanctie had overigens ook kunnen bestaan in

Vreemd dat een mandataris die niet veroordeeld was op het moment van de afzetting, tóch zo zwaar werd gesanctioneerd. een schorsing, al is dit niet bijzonder realistisch, aangezien een schorsing onder de vroegere regeling niet langer dan drie maanden mocht duren. Binnen die tijd kon immers geen definitieve gerechtelijke uitspraak verwacht worden. Het aangeboden ontslag was dus in deze omstandigheden waarschijnlijk de beste oplossing geweest. Het is nu afwachten wat de gevolgen zijn van dit arrest, nog afgezien van de interpretatie van de tuchtregeling. Het lijkt bijvoorbeeld logisch dat de betrokkene zijn (door de afzetting) verloren gegane pensioenrechten als burgemeester weer kan opeisen. Hoewel de gemeente in deze zaak geen betrokken partij was, zou dit wel eens gevolgen kunnen hebben voor de gemeentekas (hoewel wellicht geen al te zware). Men kan zich dan afvragen of de gemeente op haar beurt kan terugvorderen van de Belgische Staat. En hoe zit het met schadevergoeding of gederfde inkomsten? Of is een en ander (oh ironie) intussen verjaard? Wat kan een traag werkend gerecht het verleden toch weer actueel maken… David Vanholsbeeck is VVSG- stafmedewerker Statuut Lokale Mandataris

• Basis tuchtregeling: art. 71 Gemeentedecreet. Voor de OCMW-voorzitter en -ondervoorzitter geldt eenzelfde regeling (zie art. 21ter OCMW-wet en art. 70 in het ontwerp van OCMW-decreet) • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor de mandatarissen in uitvoering van artikel 71 en 274 van het Gemeentedecreet, artikel 21ter van de OCMW-wet en artikel 69 van het Provinciedecreet en Omzendbrief BB 2007/05 van 13 juli 2007 betreffende de tuchtprocedure voor mandatarissen


Yolande Avontroodt is burgemeester van Schilde, de beste gemeente om te wonen volgens een recent onderzoek van de UCL. ‘De grondige vernieuwing van de dorpskernen is de belangrijkste reden voor de toegenomen

‘Politiek is af en toe echt een aanslag op je privéleven.’

STEFAN DEWICKERE

aantrekkingskracht van Schilde,’ zegt ze.

DE GEKNIPTE POLITICA

Yolande Avontroodt, Een politieke laatbloeier Yolande Avontroodt is een laatbloeier in de politiek, en zeker in de lokale politiek. Ze had al een stevige loopbaan als huisarts, bedrijfsarts en adviserend geneesheer bij het liberale ziekenfonds opgebouwd, toen ze in 1995 van op een strijdplaats verkozen werd in de Vlaamse Raad, zoals het Vlaamse Parlement toen nog heette. ‘Mijn ervaringen als bedrijfsarts en adviserend geneesheer waren de opstap naar de politiek. Als bedrijfsarts nam ik een onafhankelijke positie in tussen werkgever en werknemer. Ik maakte van dichtbij kennis met de situatie op de werkvloer, in kleine en grote ondernemingen. Ik leerde er functioneren in een bredere omgeving dan de zuivere relatie arts-patiënt. Als adviserend geneesheer bij het ziekenfonds werd ik dan weer helemaal ondergedompeld in de regelgeving van het Riziv. Combineer die twee ervaringen met mijn achtergrond als huisarts en de stap was relatief klein om via de politiek zelf bij te dragen aan gezondheidspreventie en regelgeving op het vlak van welzijn.’ ‘In 1999 ruilde ik het Vlaamse niveau voor de federale Kamer. Daar ben ik nu aan mijn derde ambtstermijn bezig. Volksgezondheid en welzijn zijn nog steeds mijn thema’s maar uiteraard volg ik ook de debatten op de andere beleidsdomeinen van nabij. En via de lokale partijbesturen en -fracties raakte ik ook vertrouwd met het lokale niveau. Maar toch, ik werd in 2001 burgemeester van Schilde zonder tevoren in de gemeenteraad te hebben gezeten. Dat was een hele aanpassing, er kwam ineens veel op me af. Een lokale politicus moet zeer polyvalent zijn. Dat maakt de functie natuurlijk ook zo aantrekkelijk.’ ‘Volksgezondheid wordt voor een gemeente steeds belang-

rijker omdat ze de mensen veel rechtstreekser kan bereiken dan het Vlaamse of federale niveau. In Schilde gaat veel aandacht naar het thema Gezond en Fit. De sportdienst zet allerlei acties op, we voeren doorgedreven campagnes voor bijvoorbeeld de preventie van borst- en baarmoederhalskanker. We nemen ook deel aan een pilot voor een veralgemeende darmkankerscreening, een Vlaams programma dat van start gaat in 2009.’ ‘Zelf probeer ik ook fit te blijven maar dat is niet makkelijk. Ik kreeg het voorbije jaar drie kleinkinderen, mijn schaarse vrije tijd gaat in de eerste plaats naar hen. Politiek is af en toe echt een aanslag op je privéleven. Mijn jongste dochter zat gelukkig al in het laatste jaar van het secundair onderwijs toen ik in de politiek stapte, de timing was goed. Mijn praktijk als huisarts heb ik een tiental jaar geleden stopgezet. Sinds ik burgemeester ben, heb ik ook mijn deeltijdse baan als bedrijfsarts opgegeven.’ ‘Dat de UCL Schilde onlangs aanwees als beste gemeente om te wonen, deed me uiteraard veel plezier. In vergelijking met het onderzoek van twee jaar geleden zetten we een grote stap vooruit. De woonkwaliteit in de residentiële buurten is sindsdien dezelfde gebleven, en dus veronderstel ik dat vooral de vernieuwing van de dorpskernen tot dit mooie resultaat heeft geleid. We hebben al jaren een verkavelingsstop om het groene karakter van de gemeente te bewaren. Gecombineerd met de Vlaamse politiek van inbreiding heeft dat ertoe geleid dat veel huizen in de kernen gerenoveerd werden. Dat heeft op zijn beurt handelszaken aangetrokken. Onze inwoners hoeven niet meer naar Antwerpen voor mooie winkels.’ I BVM

1 september 2008 LOKAAL 25


WERKVELD SPORTBELEID

Topsport is een uithangbord Steden vinden investeringen in topvoetbal de moeite waard Net zoals de Rode Duivels BelgiĂŤ op de kaart kunnen zetten en kunnen zorgen voor gevoelens van samenhorigheid, net zoals Kim Clijsters in Vlaanderen tal van jongeren aan het tennissen zette, zo kunnen topsportclubs zorgen voor sportieve, sociale en economische dynamiek in een stad. Daarom zijn steden bereid om te Bart Van Moerkerke

BART LASUY

investeren in topsport.

26 LOKAAL 1 september 2008


E

nkele weken geleden ging de bal aan het rollen in de Belgische voetbalcompetitie. Een van de nieuwkomers in eerste klasse is KV Kortrijk. De stad Kortrijk trok meteen na de promotie van de club 1,6 miljoen euro uit voor aanpassingen aan het stadion, de komende maanden en jaren zullen bijkomende investeringen van ruim een miljoen euro nodig zijn. Is het met al die kosten wel interessant om een eersteklasser op je grondgebied te hebben?

wordt opgelegd, is voor onze rekening. Zaken zoals de catering, de loges, een ontvangstruimte voor VIP’s zijn ten laste van de club.’ Sociale functie De stad Kortrijk was voorbereid op de promotie van de voetbalploeg. De lastenboeken waren klaar, bij de eerste begrotingswijziging in mei werd 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpassingen aan

Stefaan Bral: ‘Zonder voetbal en sport in het algemeen zouden we veel meer straathoekwerkers nodig hebben.’ Wat levert het op? Lokaal legde die vragen voor aan de Kortrijkse sportschepen Stefaan Bral en zijn Waregemse en Truiense collega’s Chantal Coussement en Johnny Vangrieken. Waregem heeft met Zulte Waregem een eersteklasser die de bouw van een nieuw stadion voorbereidt. Sint-Truiden zag zijn club STVV na veertien jaar degraderen naar de tweede afdeling. Kosten aan het stadion In Kortrijk zijn grote aanpassingswerken aan het Guldensporenstadion gebeurd. Er is een nieuwe verlicthingsinstallatie om degelijke televisie-uitzendingen van het zaterdagavondvoetbal mogelijk te maken. De kleedkamers zijn onder handen genomen. Er zijn werken uitgevoerd om de de veiligheid van de supporters te verzekeren. De bouw van een nieuwe zittribune is nog bezig. Ze zal een oude statribune vervangen die om veiligheidsredenen al jaren niet meer werd gebruikt. Al die investeringen zijn ten laste van de eigenaar van het stadion, de stad Kortrijk. ‘We zijn eigenaar van 80 tot 90 procent van de sportinfrastructuur in de stad, ook van die van de vele kleinere voetbalclubs en van die voor de andere sporten,’ zegt schepen van Sport Stefaan Bral. ‘Als stad en sportdienst moeten we ervoor zorgen dat alle clubs in optimale omstandigheden kunnen werken. We hebben drie grote masterplannen, één voor sporthallen, één voor zwembaden en één voor buitensportinfrastructuur. Alle clubs weten wat ze de komende zes jaar van de stad mogen verwachten. Wat we nu doen voor KV Kortrijk ligt volledig in de lijn van ons beleid, al zijn de inspanningen natuurlijk wel groter. Alles wat door de Voetbalbond

het stadion. Sanitair en schilderwerken vergen nog eens 400.000 euro. De werken aan het jeugdcomplex worden versneld aangevat en zullen de komende twee, drie jaar nog een miljoen euro vragen. Is het dat wel waard? Schepen Bral: ‘Je mag de waarde van sport en topsport niet onderschatten. We hebben naast KV Kortrijk nog zeven voetbalclubs op ons grondgebied in de provinciale reeksen en nog tal van ploegen in het liefhebbers- en het bedrijfsvoetbal. In het totaal spelen 3900 mensen voetbal. Een ploeg in de hoogste afdeling verhoogt de aantrekkingskracht van alle anders clubs, niet het minst voor kinderen. Al die clubs hebben ook een pak vrijwilligers, hun werk is van onschatbare waarde. Zonder voetbal en sport in het algemeen zouden we veel meer straathoek-

tuurlijk geen impact, het kan altijd dat KV Kortrijk weer degradeert. De stad is ook niet vertegenwoordigd in het clubbestuur, maar er is wel een overeenkomst opgesteld tussen beide partijen met duidelijke afspraken over wie wat doet. Er is ook tweemaandelijks overleg. Een van de voorwaarden die wij aan de overeenkomst verbonden, was dat de club een bedrijfsstructuur opzette. KV Kortrijk is een cvba, de boeken liggen open op tafel.’ Citymarketing De stad Waregem investeerde fors in het Regenboogstadion toen Zulte Waregem drie jaar geleden promoveerde naar de hoogste afdeling. Nu plant de club de bouw van een nieuw stadion. De stad zal de grond via een recht van opstal ter beschikking stellen. De atletiekpiste rond het voetbalveld zal verdwijnen, de stad zal een nieuwe, moderne piste aanleggen op een andere locatie. De Waregemse sportschepen Chantal Coussement is er net als haar Kortrijkse collega van overtuigd dat die investeringen lonen. ‘Topsport boeit veel mensen, brengt hen bij elkaar en bevordert op die manier de sociale binding en integratie. Het zet hen aan om zelf te sporten en creëert dus ook op die manier sociale ontmoeting. Daarnaast is topsport goed voor het imago van de stad, het is een belangrijk instrument van citymarketing. Een stad met een goed imago trekt makkelijker ondernemers aan. Je mag ook de rechtstreekse impact van topsportevenementen op de horeca, de toeristische sector en de economie niet onderschat-

Chantal Coussement: ‘Topsport is een belangrijk instrument van citymarketing. De rechtstreekse impact van topsportevenementen op de horeca, de toeristische sector en de economie is groot.’ werkers nodig hebben. Behalve voor het sociale aspect is topsport ook goed voor het imago van de stad. We hebben topclubs in het waterpolo, het badminton, het handbal, het volleybal, het minivoetbal. Die brengen een dynamiek op gang die ook afstraalt op de stad.’ Hoe ziet de stad erop toe dat haar investeringen niet te grabbel worden gegooid? Stefaan Bral: ‘Op het sportieve heb je na-

ten. Op 10 juli vorig jaar was Waregem de startplaats voor de derde rit van de Ronde van Frankrijk. Het inschrijvingsgeld daarvoor bedroeg 85.000 euro maar we hebben het ons nog geen seconde beklaagd. Waregem werd overrompeld, de organisatie verliep vlekkeloos, de horeca deed gouden zaken. Je kunt natuurlijk niet becijferen wat het ons opleverde, maar we hebben Waregem uitgedragen als een stevige 1 september 2008 LOKAAL 27


PRAKTIJK

WERKVELD SPORTBELEID

GENT – In de Wondelgemstraat knappen studenten uit het deeltijds onderwijs verwaarloosde gevels van handelspanden op. ‘The Makeover Wondelgemstraat’ is een succesvol proefproject met winst voor alle partijen. Dankzij de netoverschrijdende medewerking van de drie Gentse Centra voor Deeltijds Onderwijs breidt het gevelproject zich naar andere winkelgebieden in Gent uit.

merknaam. De return van het evenement was en is nog steeds zeer groot.’

Leerlingen deeltijds onderwijs frissen winkelgevels op In de Wondelgemstraat in de Gentse wijk Rabot nemen laatstejaarsstudenten van de opleidingen metselen en schilderen in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs De Rotonde oude reclamepanelen weg, ze leggen loshangende kabels vast en frissen de gevels op. Zo doen ze praktijkervaring op. Ze werken buiten en genieten van de erkenning van de handelaars en de voorbijgangers. De handelaars leveren het nodige materiaal en zijn zeer tevreden met het resultaat. Acht van de tien gevels zijn afgewerkt, de twee laatste gevels komen in september nog aan de beurt. Bedoeling van the make-over is – behalve de realistische inzet van studenten – de uitstraling van de winkelstraat te vergroten. Het is maar een van de vele acties om de Rabotwijk sociaal-economisch te doen heropleven op initiatief van de handelaars, de buurtvereniging, de stad en Samenlevingsopbouw. Elke partner speelde een cruciale rol. Zo dienden de buurtvereniging Koninklijke Dekenij Wondelgemstraat en Unizo het project in voor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waardoor het project 15.000 euro kreeg van de Gentse stadsdienst Economie. Een Unizo-personeelslid coördineert het project, terwijl de stad alles logistiek ondersteunt met onder meer het ter beschikking stellen van een bergruimte voor het materiaal en van het buurthuis als verzamelplaats. De stad stuurde de handelaars ook de uitnodiging om deel te nemen, ondertekend door alle partners. Oefenen in een reële situatie levert de studenten veel Voor het innoverende karakter waardering op. kreeg het project dit voorjaar al de onderscheiding Bouwschoolaward 2007. Ondertussen werd voor de Wondelgemstraat en omgeving ook een sociaal-economisch actieplan opgemaakt dat nu met de lokale handelaars wordt besproken.

Sporttoerisme Als we de Kortrijkse en Waregemse schepen mogen geloven, dan moet de ontgoocheling groot zijn bij Johnny Vangrieken, hun collega van Sint-Truiden. Voetbalploeg STVV, sinds 1994 onafgebroken in eerste klasse, moet het volgend seizoen in de tweede afdeling doen. ‘Dit is inderdaad een slechte zaak voor de stad Sint-Truiden,’ zegt de schepen van Sport. ‘We zullen wel fors kunnen besparen op de inzet van po-

Johnny Vangrieken: ‘We zullen wel fors kunnen besparen op de inzet van politie en op andere veiligheidsmaatregelen, maar dat weegt helemaal niet op tegen het verlies.’

ii Adinda Baro, Dienst Economie Stad Gent, T 09-266 84 02, adinda.baro@gent.be

Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal

GF

Omdat het proefproject in de Wondelgemstraat zo positief wordt geëvalueerd, komen er ook in andere Gentse winkelgebieden gevelprojecten. De drie Gentse Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO’s) nemen er netoverschrijdend aan deel, waardoor nog meer leerlingen en leerkrachten er actief bij betrokken zijn. De leerlingen komen uit de opleidingen metselaar, onderhoudswerker gebouwen, schilder (en/of andere knelpuntberoepen uit de bouwsector) van de drie Gentse centra. Met dit project realiseren deze CDO’s zes doelstellingen: de lesinhoud sluit beter aan op de praktijk, de taken verhogen de ondernemingszin, ze wakkeren de creativiteit aan, ze krikken de motivatie en de eigenwaarde op, ze bevorderen de uitstroom naar reguliere tewerkstelling, en het imago van de deeltijdse studenten verbetert erdoor. Inge Ruiters

litie en op andere veiligheidsmaatregelen, maar dat weegt helemaal niet op tegen het verlies. We hebben ooit een analyse uitgevoerd naar de herkomst van de supporters van STVV, de club reikte tot Hasselt en zelfs tot Luik. Al die mensen zorgden voor sporttoerisme. Ze brachten een dag in Sint-Truiden door en gingen ’s avonds naar het voetbal kijken. Een deel van die mensen zal nu wel afhaken. Ook voor de uitstraling van Sint-Truiden is de degradatie een slechte zaak. De club zal minder op televisie komen en minder zichtbaar zijn. Dat straalt af op de stad. De club was het uithangbord van de stad.’ Sint-Truiden blijft uiteraard wel investeren in de club, meer bepaald in de jeugdwerking. Johnny Vangrieken: ‘We zijn eigenaar van het stadion van STVV, maar we hebben het voor een symbolische euro in erfpacht gegeven aan de club. Dat betekent onder meer dat we niet meer instaan voor het onderhoud. We investeren niet meer in de eerste ploeg, dat is een commerciële aangelegenheid. Wij steken onze centen in de jeugdwerking van alle Truiense ploegen.’

Uitbreiding naar andere winkelgebieden

28 LOKAAL 1 september 2008


LAYLA AERTS

WERKVELD KINDERBELEID

Sommige risicogezinnen glippen door de mazen van het hulpverleningsnet tot de stoppen opeens echt doorslaan.

Niet wachten tot een kind om hulp schreeuwt Eén op tien kinderen in Vlaanderen wordt mishandeld. Kindermishandeling is de tweede oorzaak van kleutersterfte. In een op de drie gevallen die door de Vertrouwenscentra Kindermishandeling worden onderzocht, is er sprake van seksueel misbruik, in een op de vier van lichamelijke verwaarlozing of mishandeling. Meestal komen verschillende vormen van kindermishandeling tegelijk voor, samen met emotionele verwaarlozing. Om al die ellende te voorkomen zijn er veel handen en ogen nodig.

I

n de zomer van 2004 overlijdt de driejarige Simon. Zijn moeder had hem drie dagen achtergelaten bij een drugsverslaafde vriend die Simon zodanig mishandelde dat het kind aan zijn verwondingen bezweek. Nochtans was Simon een bekende bij de hulpverleners. Kort na de geboorte had de moeder het gezin verlaten. De vader, die in ploegen werkte, kon niet terecht in de reguliere kinderopvang en kreeg voor korte tijd – tot er een defi

Ann Lobijn

nitieve oplossing werd gevonden – hulp in een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Na deze korte periode in het CKG was er een overeenkomst met de ouders: vader neemt zo veel mogelijk de zorg op, moeder zal Simon opvangen wanneer vader gaat werken. Simon lijkt zich goed te ontwikkelen. En toch gaat het in die zomer van 2004 compleet mis. Had dit vermeden kunnen worden? Achteraf bleek dat verschillende mensen en

diensten dit drama hadden zien aankomen. En toch is het gebeurd. ‘Nooit meer,’ wordt er dan gezegd. Maar die nooit meer in de praktijk omzetten, blijft een uitdaging. Voor iedereen die Simon gekend heeft: arts, onthaalouder, speelpleinmonitor, jeugdwerker, OCMW-medewerkers sociale dienst, ziekenfondsmedewerker, medewerker familiehulp, medewerkers CKG en zo verder. Kindermishandeling in Vlaanderen Het verhaal van Simon is geen alleenstaand geval. In Vlaanderen zijn er regelmatig gezinsdrama’s waarbij erg jonge kinderen betrokken zijn. Ze zijn vaak het slachtoffer van één of meer vormen van kindermishandeling: seksueel misbruik, incest, fysieke of psychische mishandeling of/en verwaarlozing. Onder ‘psychische’ en ‘emotionele’ verwaarlozing vallen handelingen en gedragingen zoals het kind verlaten, geen adequaat toezicht 1 september 2008 LOKAAL 29


WERKVELD KINDERBELEID

Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling? Het ontstaan van een vermoeden: verzamel aanwijzingen die dit vermoeden onderbouwen en leg deze waarnemingen zo mogelijk voor aan kind en/of ouders. Overleg: bespreek het vermoeden met collega’s, overleg met de betrokken instellingen, win advies in bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en stel een plan van aanpak op. Doe nader onderzoek: praat zo mogelijk met het kind, leg de zorgen voor aan de ouders en onderzoek het kind of laat het onderzoeken, bespreek de resultaten. Ofwel wordt het vermoeden bevestigd en dan inventariseer je de hulpverleningsmogelijkheden en spreek je met de ouders over de aanpak van de gezinsproblemen. Meld het probleem eventueel ook bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Ofwel wordt het vermoeden (nog) niet bevestigd en dan ondersteun je de ouders bij de aanpak van andere problemen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Evaluatie van de aanpak. Nazorg: blijf alert voor het welzijn van het kind en roep zo nodig de betrokkenen bij elkaar.

geven, het kind afwijzen, schelden, snauwen, achterstellen, opsluiten, bang maken of eisen stellen die het kind nog niet aankan. ‘Elk kind dat mishandeld, misbruikt of emotioneel verwaarloosd wordt, is er eentje te veel,’ argumenteert Arnold Schaek, verantwoordelijke van CKG Het Open Poortje in Sint-Niklaas. ‘Het gebrek aan een echt beleid tegen kindermishandeling heeft zo zijn prijs. Een klein deel van de jeugdige slachtoffers sterft. Een ander deel wordt op termijn ook een dader. Een ander deel zal mogelijks een deel van zijn leven psychiatrische hulp nodig hebben. Kindermishandeling is dan ook een te belangrijk probleem om niet de steun te krijgen van lokale politici, besturen en organisaties. Elke gemeente of stad kan en moet een engagement opnemen om de jonge kinderen te beschermen.’

zijn uit het hulpverleningsnet gebleven, en toch merkten verschillende personen en organisaties actief in en om het gezin vaak wel al zorgwekkende signalen op. Alleen hebben zij daar niets mee gedaan. Omdat ze geen of weinig steun, kennis of visie hebben als persoon of binnen de organisatie om het gevoelige thema dat kindermishandeling is ter sprake te brengen. CKG Het Open Poortje ontwikkelde, samen met lokale partners en het Vertrouwenscentrum, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad SintNiklaas een draaiboek dat lokale verantwoordelijken en deskundigen helpt om de direct betrokkenen zoals artsen, onthaalouders, begeleiders kinderopvang, jeugdwerkers, speelpleinmonitoren, OCMWmedewerkers enzovoort minder handelingsverlegen te maken wat betreft dit the-

Arnold Schaek: ‘Het is belangrijk dat alle verenigingen die met kinderen werken, signalen van kindermishandeling kunnen herkennen en weten waar zij terecht kunnen met hun vermoeden van kindermishandeling.’ Handelingsverlegenheid wegwerken Zeventig à negentig procent van de gezinnen waar sprake is van mishandeling, werden eerder al bestempeld als risicogezin. Sommige van deze risicogezinnen glippen letterlijk door de mazen van het hulpverleningsnet en blijven onopgemerkt, tot de stoppen soms echt doorslaan. De gevolgen zijn dan zeer ernstig. Vooral het zeer jonge kind – aangezien er nog geen scholen en/of CLB betrokken zijn – is in deze onopgemerkte gevallen zeer kwetsbaar. Deze gezinnen waar het echt fout loopt,

ma. ‘Het is belangrijk dat alle verenigingen die met kinderen werken en die niet tot de jeugdhulpverlening behoren, zoals jeugdverenigingen, sportverenigingen, maar ook organisaties die laagdrempelige hulp- en dienstverlening bieden, signalen van kindermishandeling kunnen herkennen en weten waar zij terecht kunnen met hun vermoeden van kindermishandeling,’ vertelt Arnold Schaek. ‘Een snelle detectie van signalen verhoogt de kans om tijdig en gepast te interveniëren, waardoor het risico op langdurige mishandeling en fatale

Wat is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning? Gezinnen met kinderen tot twaalf jaar kunnen tijdelijk terecht in een CKG om moeilijke periodes in de opvoeding door te komen. Enkele voorbeelden: een alleenstaande ouder heeft het tijdelijk moeilijk om het kind op te voeden, een ouder heeft persoonlijke problemen waardoor de opvoeding van een kind tijdelijk te zwaar is, een relatie dreigt op de klippen te lopen, de familie heeft zich tegen de ouder gekeerd en hij of zij heeft financiële

30 LOKAAL 1 september 2008

problemen. In zulke omstandigheden kan iemand terecht bij een CKG. Als het nodig is, kan het kind voor een korte tijd in een leefgroep van een CKG verblijven, samen met andere kinderen, onder begeleiding van professionele opvoeders. Het kind kan overdag en/of ’s nachts tijdelijk opgevangen worden. De ouder bepaalt zelf mee hoeveel dagen per week. De leefgroepen zijn klein en huiselijk. Broers en zussen kunnen samenblijven en de

ouders worden gestimuleerd om hen heel vaak te bezoeken. Het CKG helpt de ouders, zodat de situatie thuis weer beter wordt en het kind zo snel mogelijk naar huis kan komen. De gezinsbegeleidsters van een CKG bieden ook pedagogische begeleiding aan huis, van pedagogische vragen/ problemen over slapen en eten tot pedagogische conflicten. www.ckg.be


risico’s wordt verkleind. Ouders kunnen dan een intensieve pedagogische begeleiding krijgen zodat zij geholpen worden om opnieuw een warme relatie met hun kind op te bouwen.’

vang vorming over kindermishandeling aangeboden. Maar ook de ziekenfondsen, diensten gezinshulp, sportdienst en sportverenigingen, jeugddienst en jeugdverenigingen, huisartsen werden uitge-

Annemie Bogaert: ‘Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de preventie van kindermishandeling, niet alleen de professionele jeugdhulpverleners, maar echt iedereen.’ Annemie Bogaert, adviseur kinderopvang in de stad Sint-Niklaas en een van de bezielers van het project ter preventie van kindermishandeling, beaamt: ‘Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de preventie van kindermishandeling, niet alleen de professionele jeugdhulpverleners, maar echt iedereen. In Sint-Niklaas hebben wij de medewerkers van de kinderop-

nodigd om de vorming te volgen. Op die manier zijn we erin geslaagd mensen alerter te maken voor de signalen van kindermishandeling. Als stad hebben wij dit vormingspakket en de vorming van ongeveer driehonderd mensen gefinancierd.’ Maar daarmee houdt het zeker niet op. ‘In samenwerking met de verschillende organisaties werd bijvoorbeeld ook een

handelingsprotocol Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling? opgesteld. De preventie van kindermishandeling is een constant proces van reflectie en bewustwording binnen elke organisatie die met en voor kinderen en gezinnen werkt. Elke organisatie moet een intern beleid realiseren om ter zake verantwoordelijkheid op te nemen,’ besluit Arnold Schaek. Een derde luik in dit vormingstraject was mensen bekwaam te maken om dit thema met de ouders te bespreken, want dan pas worden kennis en visie echt waardevol en efficiënt. Ann Lobijn is VVSG-stafmedewerker Kinderopvangbeleid

• Het draaiboek dat de gemeentelijke partners op weg moet helpen in het bekwaam maken van lokale nuldelijnmedewerkers, is beschikbaar via ckghops@pandora.be.

advertentie

Hoe zit het met uw kennis van het sociaal recht? SD Worx zorgt er voor dat u (terug) mee bent met onze sociale wetgeving! t ‘Basisopleiding Sociaal Recht voor lokale overheden’2dagen U krijgt een overzicht van de voornaamste knel- en aandachtspunten in het sociaal recht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht voor alle tijdelijke en vaste benoemden.

t ‘Grondig overzicht sociaal recht voor lokale overheden’5dagen Van aanwerving tot einde loopbaan krijgt u een overzicht van de verplichtingen en de rechten van uw instelling tegenover haar mensen in (contractueel en statutair) dienstverband. U bestudeert niet alleen de algemene wettelijke regelingen in theorie, u werkt ook praktijkcases uit.

© Meer weten en inschrijven: SD Worx

www.sdworx.be/opleidingen/overheid

en

Opleiding

Alle andere opleidingen vindt u via www.sdworx.be/opleidingen

080556

Meer info?

080556 adv SD Worx_Lokaal.indd 1

SD Worx Opleidingen Tel. 03 220 22 84 - opleidingen@sd.be

13-08-2008 10:25:41

1 september 2008 LOKAAL 31


De maatschappelijk werker als spilfiguur in het rusthuis Rusthuizen moeten verder kijken dan hun muren, zeggen de Vlaamse beleidsmakers. Aandacht besteden aan het welbevinden van de bewoners, hun familie, de buurt, contacten onderhouden met de thuiszorg: het zijn maar enkele van de nieuwe opdrachten die de rusthuizen worden toebedeeld. Zoals andere openbare rusthuizen nam De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode daarvoor eigen maatschappelijk werkers in dienst.

D

e huidige rusthuiswetgeving is snel uitverteld over de taak van de maatschappelijk werkers: een verslag maken bij de opname van de bewoner. ‘Maar de opdracht van de maatschappelijk werkers in De Groene Linde behelst heel wat meer,’ vertelt Els Wets, sinds 2005 aan de slag als maatschappelijk werker ouderenzorg. ‘Wij actualiseren en volgen de opnameaanvragen voor het rusthuis en de serviceflats op, bereiden een opname voor, zorgen voor opvang en begeleiding van de bewoner en zijn familie. Tijdens het verblijf van de bewoner verzorgen wij de sociale dienstverlening. Dat gaat van individuele gesprekken op vraag van de bewoner, over praktische dienstverlening, het verstrekken van informatie en advies, hulp bij administratieve zaken tot emotionele ondersteuning. We wonen ook de briefings bij en nemen deel aan het multidisciplinaire overleg in het rusthuis, het lokale dienstencentrum en binnen het thuiszorgteam van het OCMW. Dit alles met het oog op het aanbieden van hoogstaande zorg op maat voor iedere bewoner.’ In 2007 kreeg Els een collega maatschappelijk werker: Magda Denayer. Zij ondersteunt niet enkel de taken van Els, maar is ook contactverantwoordelijke voor het samenwerkingsinitiatief thuiszorg (SIT): ze woont de vergaderingen van het dagelijkse bestuur en de algemene vergadering bij, ze organiseert en leidt het maandelijkse piekuurtje en organiseert het interdisciplinaire overleg met eerstelijnswerkers uit de thuiszorg.’ De bewoner centraal begint bij de opname Voor beide maatschappelijk werkers is het duidelijk: de bewoner is de spil van hun werking. Els Wets: ‘We willen de nieuwe be32 LOKAAL 1 september 2008

Elke Vastiau en Robert Geeraert

woner laten voelen dat hij welkom is in zijn nieuwe thuis en dit is enkel mogelijk als een opname goed voorbereid is.’ Hiervoor ontwikkelden ze werkinstrumenten zoals de checklist opname, een maaltijdenfiche en een lijst benodigdheden. Deze instrumenten betekenen echter niet dat opnames bandwerk worden. ‘Iedere opname is anders en we streven ernaar om iedere bewoner individueel te benaderen en in te spelen op zijn persoonlijke verlangens. Voordat de bewoner binnenkomt, willen we een duidelijk beeld van hem hebben, wat hij belangrijk vindt en waarmee hij het moeilijk heeft. Daarom gaan we bij de toekomstige bewoner op huisbezoek om zo een volledige foto te kunnen doorgeven aan het begeleidende team,’ zegt Els Wets. ‘Zo zorgen we ervoor dat de opname áf is.’ Hun ervaring met opnames geeft hun ook een idee van een ideaal opnamebeleid: ‘Dit is een beleid waarbij daadwerkelijk gekeken wordt naar de behoefte tot opname in de ruimste zin van het woord: graad van fysieke zorgbehoevendheid, draagkracht van de mantelzorger maar ook angst, eenzaamheid, emotionele problemen en verdriet,’ zegt Magda Denayer. Vertrouwenspersoon Een heel pakket dus, maar Els en Magda willen meer. ‘We zijn al gestart met de uitbreiding van ons takenpakket, vooral op vlak van individuele begeleiding en ondersteuning van onze bewoners. Hiervoor willen we een verdere structurele samenwerking met het team van kine, ergo en animatie opzetten,’ zegt Magda Denayer. ‘We willen de vertrouwenspersoon zijn voor alle mogelijke vragen, opmerkingen, problemen waarmee de bewoner zit. We willen vooral alles in het werk stellen om de drempel

FOTOGRAFIE LeermaN

WERKVELD OUDERENZORG


KLARE KIJK Praktijkgerichte opleiding voor maatschappelijke werkers in de ouderenzorg De VVSG organiseert een praktijkgerichte vijfdaagse opleiding voor maatschappelijk werkers in de ouderenzorg. Ze heeft plaats in Leuven (groep 1) op 19 september, 16 oktober, 18 november, 12 december 2008 en 10 februari 2009, en in Gent (groep 2) op 23 september, 14 oktober, 25 november, 16 december 2008 en 17 februari 2009 telkens van 9 tot 17 uur. Dag 1: Onze klanten: de bewoners en de gebruikers, de mantelzorgers: onze eerste partners in zorg. Psychologie van het ouder worden: uitdagingen van de ouderdom, omgaan met verlies, beleving van afhankelijkheid. Gerontopsychiatrische ziektebeelden: dementie, depressie, agressie, paranoïde gedrag. Palliatieve zorg. Valorisering, agogische en emotionele ondersteuning van mantelzorgers. Dag 2: De krachtlijnen van een modern ouderenzorgbeleid. Dag 3: De wetgeving: de erkenningsnormen voor rusthuizen, RVT’s, centra voor kort verblijf, dagverzorgingscentra, de Riziv-financiering. Dag 4: Samenwerking en netwerking en Wachtlijstbeheer en opnamebeleid. Dag 5: Terugkomdag: Praktijkvoorbeelden en door de cursisten voorgestelde thema’s. Er worden maximaal 20 deelnemers per groep toegelaten. Inschrijven kan tot 15 september 2008. Praktische informatie: cindy.desutter@vvsg.be Inhoudelijke informatie: robert.geeraert@vvsg.be, T 02-211 55 16

voor bewoners zo laag mogelijk te maken door een open sfeer te scheppen, door naar de mensen toe te gaan, door de mensen met respect en als volwaardige persoon te benaderen.’ Door bereikbaar te zijn voor de familie tijdens een bezoek aan het rustoord en bij feestjes ondersteunen ze ook de mantelzorgers. Steeds is er aandacht voor een eventuele behoefte bij de familie aan een gesprek of luisterend oor. Indien nodig bemiddelen ze ook tussen bewoner en familie. Maatschappelijk werker: spilfiguur of brugfunctie? De maatschappelijk werker kent de bewoner en zijn familie dus heel goed. Ze levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de bewoners- en teambesprekingen. Magda Denayer: ‘Op de bewonersbespreking geven we die informatie door die relevant is voor zorg op maat.’ Die zorg op maat is ook gediend bij een betere samenwerking tussen thuiszorg en residentiële zorg. De maatschappelijk werker is hier een schakel tussen beide. Dit komt zeer goed tot uiting bij dagopvang en kortverblijf. Om voeling te houden met de thuiszorg komen Magda en Els op vaste tijdstippen samen met hun collega’s van het thuiszorgteam. Het voorbeeld uit Sint-Genesius-Rode illustreert zeer mooi de nieuwe tendens in de ouderenzorg. Maatschappelijk werk in de residentiële ouderenzorg is een sterk evoluerende opdracht die zeer specifieke vaardigheden vereist. Maatschappelijk werkers ouderenzorg worden niet langer uitsluitend belast met de uitvoering van het opnamebeleid maar voeren steeds meer begeleidende en ondersteunende taken uit. Als vertrouwenspersonen van bewoners en mantelzorgers groeien zij uit tot kwaliteitsbewakers en regisseurs van een zorg op maat. Elke Vastiau is VVSG-stafmedewerker Ouderenzorgbeleid en Ouderenvoorzieningen en Robert Geeraert is VVSG-stafmedewerker Vorming Ouderenzorg

?

Wie kan als zorgkundige geregistreerd worden?

!

Verzorgend personeel voert verpleegkundige handelingen zoals medicatie- of maaltijdtoediening uit onder toezicht van een verpleegkundige en binnen een gestructureerde equipe. Een Koninklijk Besluit regelt hun registratie zodat ze hun taak op een legale manier in ziekenhuizen, rusthuizen en centra voor dagverzorging kunnen uitoefenen. Afhankelijk van diploma’s of gevolgde vormingen kunnen zorgkundigen een definitieve of een voorlopige registratie verkrijgen.

Definitieve registratie

Voor een definitieve registratie komen personen in aanmerking die beschikken over een attest van het eerste jaar verpleegkunde of een getuigschrift zorgkundige. Dit getuigschrift krijgen mensen die afstuderen in een zevende jaar gezins- en bejaardenhulp sinds 2007 automatisch. Op basis van overgangsmaatregelen geeft ook een diploma uit bijlage I van de ministeriële rondzendbrief van 8 november 2006 recht op definitieve registratie, net als een tewerkstelling van minimaal vijf jaar in een zorgvoorziening waarbij de zorgkundige zorgen aan personen verleend heeft (dus zonder diploma uit bijlage 1). Dit is enkel mogelijk voor zorgkundigen die op 13 februari 2006 als verzorgingspersoneel in een ziekenhuis, een rusthuis of centrum voor dagverzorging werkten.

Voorlopige registratie

Voorlopige registratie is mogelijk voor mensen die op 13 februari 2006 in een verzorgingsinstelling werkten als verzorgingspersoneel maar geen diploma uit bijlage I hebben en op dat moment geen vijf jaar ervaring konden voorleggen. Mensen die tussen 13 februari 2006 en 31 december 2008 aangeworven worden in een verzorgingsinstelling en die wel een diploma uit bijlage I hebben, komen ook in aanmerking voor voorlopige registratie. De aanvraag tot voorlopige registratie kan ten laatste op 31 december 2008 gebeuren. Personen die voorlopig geregistreerd zijn, moeten voor 13 februari 2011 minstens 120 uur vorming volgen om in aanmerking te komen voor definitieve registratie. Personen die als verzorgende in de thuiszorg werken, kunnen niet geregistreerd worden op basis van overgangsmaatregelen maar enkel wanneer ze een getuigschrift ‘zorgkundige’ hebben. Het decreet voor de zorg- en bijstandsverlening dat momenteel in het Vlaamse parlement voorligt, zal voor hen voldoende juridisch houvast bieden om hun werk uit te voeren. - KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen en tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, BS van 3 februari 2006 - Ministeriële rondzendbrief over de KB’s van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, BS van 8 november 2006 - Voor deze wetgeving en de registratieformulieren: https:/portal. health.fgov.be, knop gezondheidszorg, erkenning, zorgkundigen

Mail uw vragen over ouderenzorg naar elke.vastiau@vvsg.be

1 september 2008 LOKAAL 33


WERKVELD ALTERNATIEVE ENERGIE

GF

Na de windmolens gaat Eeklo voor puur plantaardige olie

O

p 23 november 2007 werd in Eeklo een warmtekrachtkoppeling (WKK) op puur plantaardige olie officieel in gebruik genomen. Ze staat opgesteld aan het stedelijke administratieve en technische centrum waar verschillende stadsdiensten gehuisvest zijn. De WKK-centrale werkt op koolzaadolie en levert elektriciteit en warmte. De geproduceerde elektriciteit (200 KW) wordt als groene stroom aan het distributienet geleverd. De warmte (220 kW thermische energie) die vrijkomt, wordt gebruikt om de kantoorruimtes en ateliers in het stadsgebouw te verwarmen. Op de gemeenteraad van 20 februari 2006 werd de medewerking van de stad aan het project goedgekeurd. De stad stelt grond ter beschikking voor de plaatsing van de WKK en neemt warmte af voor de verwarming van het stadsgebouw. De aardgasverwarming in het gebouw moet enkel nog gebruikt worden om bij te stoken op koude dagen of wanneer de WKK niet werkt. Tijdens elektriciteitspannes werkt de WKK ook als noodgenerator voor het volledige gebouw. Doordat de installatie veelvuldig in gebruik is als warmteleverancier, is er een grotere garantie dat ze in noodsituaties ook effectief zal werken. CO2-neutraal De WKK-installatie bestaat uit een dieselmotor die een elektrische generator aandrijft. Doordat koolzaadolie andere eigenschappen heeft dan dieselolie (bijvoorbeeld qua viscositeit), gebeurden er enkele kleine aanpassingen aan de installatie om een goede werking te verzekeren. Geregeld worden de machineonderdelen gecontroleerd op de effecten van koolzaadolie. Uit onderzoek na 2000 werkingsuren blijkt dat de slijtage van de onderdelen gelijkaardig is als bij gebruik van een klassieke dieselmotor. Dit positieve resultaat kan zeker een stimulans zijn voor nieuwe gelijkaardige projecten. De installatie is eveneens uitgerust met een SCR-kataly34 LOKAAL 1 september 2008

Eeklo heeft al windmolens en op een aantal stadsgebouwen liggen zonnepanelen. Met de warmtekrachtkoppeling op koolzaadolie trekt Eeklo opnieuw de kaart van hernieuwbare energie. Nele Vanassche sator met ureum om de stikstofoxiden in de verbrandingsgassen om te zetten naar stikstofgas en koolstofdioxide. Doordat de installatie werkt op koolzaadolie als hernieuwbare brandstof, wordt er op een CO2-neutrale wijze elektriciteit geproduceerd. Tijdens de werking van de installatie worden er verbrandingsgassen met CO2 uitgestoten. Deze CO2 wordt tijdens de groei van nieuwe koolzaadgewassen opnieuw opgenomen. Netto is er dus geen CO2-uitstoot, dit is een gesloten kringloop op korte termijn. Bovendien wordt de vrijkomende warmte gebruikt om het gebouw op te warmen. Hierdoor daalt het aardgasverbruik in het

kan perfect gebruikt worden als voeder voor de dieren op het bedrijf. Nuttig buiten de kantooruren De aandrijving van de installatie wordt gestuurd door de warmtevraag van het gebouw. De installatie werkt enkel op het moment dat de geproduceerde warmte nuttig gebruikt kan worden. Daardoor werkt de WKK alleen tijdens kantooruren in de winter. Bij de plaatsing van de installatie werd uitgegaan van 2000 werkingsuren per jaar. Hierdoor wordt er jaarlijks minstens 400.000 kWh groene energie opgewekt die kan voorzien in de energiebehoeften van ruim honderd gezinnen.

De vrijkomende warmte wordt gebruikt om het stadsgebouw op te warmen, wat naast de financiële voordelen een CO2-winst van 90 ton betekent. gebouw drastisch met jaarlijks 450.000 KWh gas, wat naast de financiële voordelen een CO2-winst van 90 ton betekent. Koolzaad is een dubbeldoelgewas. Drie ton koolzaad levert één ton olie, maar ook twee ton perskoek. Dit is waardevol als dierenvoer en vervangt ingevoerde grondstoffen zoals soja. Lokale productie van koolzaad is op die manier een kleine bijdrage tot meer duurzaamheid in de (wereldwijde) landbouw. Momenteel wordt de gebruikte koolzaadolie nog aangeleverd door een producent uit Gistel. In de toekomst zal voor de productie van koolzaadolie een beroep gedaan worden op lokale landbouwers. Om samenwerking met lokale landbouwers mogelijk te maken plant Ecopower de aankoop van een mobiele persinstallatie. De geoogste gewassen kunnen dan ter plaatse op de landbouwbedrijven geperst worden, met koude persing. De perskoek

Om de installatie over een grotere tijdsperiode rendabel te laten werken, wordt onderzocht hoe de restwarmte ook buiten de kantooruren nuttig toegepast kan worden. Hiervoor wordt samengewerkt met de Kringwinkel waar een warmwaterreservoir wordt voorzien voor de opslag van de geproduceerde warmte. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om de installatie ook buiten de kantooruren te laten werken. De start van dit hele project was de bouw van windturbines. De stad wilde dat de inwoners konden participeren in de projecten. De zuiver coöperatieve structuur van Ecopower laat dit toe. De inwoners zijn mede-eigenaar en ze delen bovendien in de winst. Op die manier kon de stad tegelijk de draagkracht voor de projecten vergroten én samen met het bedrijf andere projecten realiseren, zoals deze WKK. Nele Vanassche is milieuambtenaar in Eeklo


O M E D e GROEN 10 1- 2 /10 / 2008

Park van Laken - Brussel De grootste Belgische demonstratie van tuin-, park- en bosmaterieel en stadsreinigingsmaterieel.

Gratis toegang www.demogroen.be

1 september 2008 LOKAAL 35


PPS, VE R Z E LFSTAN D I G I N G E N D E OVE R H E I D SOPD RACHTE NWETG EVI N G

“PPS en het overheidsopdrachtenrecht” (Rika Heijse en Steven Van Garsse) en “Btw-aspecten van PPS” (Dirk Van Heuven en Sofie Logie) zijn de twee nieuwe bijdragen in de losbladige VVSG-publicatie Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak. Eerder verscheen in deze publicatie ook een tekst van Barteld Schutyser over de publiekrechtelijke verplichtingen van gemeentelijke verzelfstandigings- of samenwerkingsinitiatieven bij het sluiten van contracten. In de publicatie Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak worden de belangrijkste technieken en rechtsfiguren systematisch besproken. Het boek bundelt zo moeilijk te vergaren en gespecialiseerde kennis. Het handboek werd samengesteld door een brede redactie van vakexperts, coördinator is Steven Van Garsse (Universiteit Antwerpen). Het handboek omvat volgende delen: Verzelfstandiging (het gewoon gemeentebedrijf, het autonoom gemeentebedrijf, de gemeentelijke vzw, de OCMW-vereniging, gewone en autonome provinciebedrijven, …) Publiek-publieke samenwerking (intergemeentelijke samenwerking, OCMW-samenwerkingsverbanden, interzonale samenwerking, …) Publiek-private samenwerking (concessies, PPS en overheidsopdrachten, financiële en fiscale aspecten van PPS, …) Omgaan met verzelfstandiging en samenwerking (meer beschouwende, bestuurskundige bijdragen, alsook teksten waarin de verschillende beheersvormen en keuzemogelijkheden tegenover elkaar worden afgewogen) Bij het boek hoort ook een cd-rom met daarop de relevante regelgeving en allerhande voorbeelddocumenten en achtergronddocumentatie, die kunnen dienen als inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. Het losbladige handboek wordt meermaals per jaar aangevuld. Zo blijft het steeds up-to-date met de laatste evoluties op het terrein.

BESTELKAART JA, ik bestel … ex. van Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak o Mijn bestuur is lid van de VVSG dus ik betaal 99 euro* o Ik behoor niet tot een organisatie die lid is van de VVSG dus ik betaal 119 euro*

Naam Functie Bestuur/Organisatie E-mail Adres

Stuur of fax deze strook naar Politeia - Ravensteingalerij 28 1000 Brussel - fax 02 289 26 19 of mail uw bestelling door via onze website: www.politeia.be * De aanvullingen worden mij automatisch toegestuurd tegen 0,44 euro per blz en de cd-updates tegen 24 euro, en dit tot schriftellijke wederopzegging. Prijzen geldig tot 31 december 2008. Check voor exacte prijzen altijd onze website www.politeia.be.

BTW Datum Handtekening

Uw gegevens worden door ons in een bestand bijgehouden en niet aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de wet op de privacy heeft u inzage- en correctierecht.


DE DONDERDAG

’Wat een wijkinspecteur goed moet kunnen? Luisteren. Jezelf op dezelfde golflengte plaatsen als de mensen met wie je praat. Je kunnen aanpassen aan elke situatie.’

08.00 In de vakantieperiode spring ik regelmatig in op het onthaal van de politie in Westerlo. Westerlo is naast Hulshout en Herselt een van de drie gemeenten van onze politiezone. Ook vanmorgen doe ik de planton, zoals wij dat noemen. In de loop van de voormiddag neem ik akte van klachten die burgers op het kantoor komen melden. Vaak komen mensen ook aangifte doen van bijvoorbeeld het verlies van hun rijbewijs of identiteitskaart. 10.00 Tussendoor bekijk ik de rappor-

ten en verslagen die ik nog moet afwerken en indienen. Als wijkinspecteur heb je veel schrijfwerk. Voor het overige is het afwisselend werken op kantoor en op het terrein. Af hankelijk van de opdrachten die ik krijg, kan ik zelfstandig mijn werkdag plannen. In het algemeen probeer ik zoveel mogelijk in mijn wijk – Voortkapel, een deelgemeente van Westerlo – aanwezig te zijn. Wat ik nu doe, doe ik eigenlijk nog maar net. Vroeger deed ik wel al eens halftijds wijkwerking in Tongerlo, maar de voorbije negen jaar heb ik in het interventieteam gewerkt, eerst in Hulshout en daarna in Herselt. Ik combineerde dat met drugsbestrijding. Het interventieteam heeft me gevormd als politieagente. Ik heb dat heel graag gedaan. Maar met twee kleine kinderen is het aangenamer en praktischer om een regelmatiger uurrooster te hebben. Ik kan mijn werk nu voortzetten maar heb in mijn huidige functie veel meer dagdiensten, en dat is een groot voordeel. Nachtdienst heb ik nog maar vier keer per jaar, wanneer ik met het interventieteam deelneem aan een WODCAactie.

11.30 Straks trek ik naar mijn wijk. Er

liggen een aantal kantschriften klaar. Dat zijn opdrachten die van het parket komen, doorgaans voor een verhoor. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Zelf stel ik geen ongevallen of inbraken meer vast zoals vroeger. Maar als er bijvoorbeeld in Herentals een ongeval gebeurd is en een van de betrokken partijen is inwoner van Voortkapel, dan moet ik die persoon gaan verhoren als dat nog niet gebeurd is. Of ik ga mensen die een verkeersboete nog niet betaald hebben, aanmanen om dat toch te doen; in de meeste gevallen betalen ze dan wel. Het komt ook wel voor dat ik na de vaststelling van een inbraak langsga bij mensen om te zien of alles in orde is en om eventueel advies te geven over de beveiliging van hun woning.

14.00 Ik heb net twee verhoren achter de rug en fiets nu langs enkele vaste ‘probleemplaatsen’ – als je die zo al kunt noemen. Achter de kerk bijvoorbeeld durven hangjongeren wel eens vuilnis achterlaten. Maar Voortkapel is over het algemeen een heel rustige wijk. Natuurlijk hebben de meeste wijken ook hun pappenheimers, zoals we zeggen, mensen bij wie je wat vaker moet langsgaan dan normaal, die door omstandigheden aan lager wal en in de problemen zijn geraakt. Soms moet je als wijkinspecteur bijstand verlenen aan een deurwaarder bij een inbeslagname of uithuiszetting, en dat is niet prettig. Slachtofferbejegening is ook een minder aangenaam aspect van deze betrekking: wij moeten regelmatig slecht nieuws gaan brengen aan familieleden als iemand is verongelukt in het verkeer of op het werk. Maar dat zijn zaken die nooit zullen veranderen, die zullen we altijd moeten blijven doen.

15.15 Mensen kunnen bij ons een aanvraag indienen om toezicht te houden op hun woning terwijl ze op vakantie zijn. Daarnet liet ik op twee adressen een briefje achter met de melding dat alles in orde is. Tijdens de schoolperiode houd ik dan weer regelmatig samen met iemand van de verkeersdienst toezicht op de verkeerssituatie aan de schoolpoort. Wij worden ook ingeschakeld voor toezicht tijdens plaatselijke evenementen, zoals begin juli nog op de Kasteelfeesten in Westerlo. Daar komt altijd veel volk naartoe. 16.00 Ik probeer me zoveel mogelijk per fiets door de wijk te bewegen, zoals vandaag. Op die manier ben je het meest aanspreekbaar. Je leert de mensen beter kennen wanneer ze je vanuit hun tuin zien fietsen; ik kan altijd blijven staan om een babbeltje te slaan. Wat me in deze functie het meest voldoening geeft, is net het sociale contact: het feit dat ik regelmatig onder de mensen kom, en dat mensen mij zien als een vertrouwenspersoon – allez, het is toch de bedoeling dat dat na verloop van tijd zo wordt (lacht). Het is altijd leuk als je mensen kunt helpen zonder dat er een proces-verbaal moet worden opgesteld. Het geeft een goed gevoel wanneer je bijvoorbeeld door bemiddeling een burengeschil kunt oplossen. 17.00 Mijn werkdag zit erop. Morgen heb ik een late dienst, van half een tot acht uur ’s avonds. Dat doe ik één keer per week. Veel mensen werken immers buitenshuis. Op die manier bereik ik ook hen in de wijk. I PP

1 september 2008 LOKAAL 37

POL DESPEGHEL

De donderdag van Erika Goor, wijkinspecteur, politie Zuiderkempen


wetmatig berichten

Grondwettelijk Hof vernietigt btw-regels lokale besturen

LAYLA AERTS

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 17 juli een deel van de omstreden btw-regels voor overheden vernietigd. Gemeenten en OCMW’s blijven hierdoor gespaard van een pak kosten en administratieve overlast.

Voor de exploitatie van een parkeerterrein blijven overheden wel btw-plichtig. advertentie

OCMW Hamme zoekt

DIRECTEUR VERZORGINGSINSTELLINGEN Weddeschaal A4a-A4b

m/v

Wij zoeken een enthousiaste leidinggevende (universitair) die mee wil bouwen aan de toekomst van Woon- en zorgcentrum Meulenbroek (174 woongelegenheden), Serviceflats De Durme (45 flats) en Den Eendengaerd (20 flats). Uw grootste uitdaging in de nabije toekomst wordt de vervangingsnieuwbouw van het woon- en zorgcentrum. Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma vindt u op www.hamme.be > OCMW of via 052 26 13 16. Het schriftelijk examen vindt plaats op zaterdag 11 oktober. Het mondelinge examen op zaterdag 18 oktober 2008. Gelieve via aangetekend schrijven uw motivatiebrief met CV en een afschrift van uw diploma te richten aan de heer Paul Verschelden, Voorzitter, Damputstraat 39, 9220 Hamme. Uiterste datum voor inschrijving is 19 september 2008. De selectieprocedure wordt begeleid door PROBIS HR Services (VG.938/BO).

38 LOKAAL 1 september 2008

AD OCMW HAMME 3.indd 1

Eind 2006 was er veel te doen over de invoering van nieuwe btw-regels voor overheden, dus ook voor lokale besturen. De hervorming bestond uit twee elementen. Ten eerste zouden openbare besturen in meer gevallen btw-plichtig worden, wat betekent dat ze btw moeten aanrekenen op de gefactureerde prestaties, maar dat ze ook de betaalde btw geheel of gedeeltelijk kunnen recupereren. Hiermee voerde België eindelijk de Europese Richtlijn over btw correct uit. De regeling komt erop neer dat overheden doorgaans niet btwplichtig zijn, behalve wanneer dit zou leiden tot concurrentieverstoring. De wet somt ook een reeks activiteiten op waarvoor overheden altijd btw-plichtig zijn, zoals de exploitatie van een parkeerterrein. Dit deel van de nieuwe regels werd niet aangevochten. Ten tweede werden overheden toch btw-plichtig voor de van btw vrijgestelde activiteiten opgesomd in artikel 44 van het wetboek, zoals cultuur, sport, onderwijs of rusthuizen. De invoering van die (vrijgestelde) btw-plicht had tot gevolg dat ze voortaan btw zouden moeten betalen voor waardeverhogende werken die ze met eigen personeel uitvoeren aan gebouwen die voor die sectoren worden ingezet. Daarnaast zou bij het afnemen van diensten uit het buitenland (zoals consulting) voortaan de (hogere) Belgische en niet de buitenlandse btw gelden. Deze regeling kreeg veel kritiek. Ze zou lokale besturen op kosten jagen en hen bovendien met een pak administratieve lasten opzadelen. Een laat amendement deed de regeling pas ingaan op 1 juli 2007. Daarnaast kwam er een tolerantieperiode die eerst tot eind 2007 zou duren en intussen verlengd werd tot eind 2008. Met een uitgebreide rondzendbrief probeerde de federale overheid de nieuwe regels ook uit te leggen. Toch vochten zowel de Brusselse als de Waalse gewestregering deze bepaling voor het Grondwettelijk Hof aan. Dat oordeelde uiteindelijk dat België de Europese Richtlijn heeft overtreden door overheden toch btw-plichtig te maken voor bepaalde handelingen die ze duidelijk als overheid stellen. Die ruimte biedt de Richtlijn volgens het Hof niet. Het bewuste artikel in de programmawet van eind 2006 is dus vernietigd. jan.leroy@vvsg.be

Het arrest is beschikbaar op www.grondwettelijkhof.be, knop hangende zaken en rechtspraak, arrest 104 van 2008

7/08/2008 14:52:09


NIEUW VAN VVSG-POLITEIA

Parlement bekrachtigt te laat goedgekeurde aanvullende personenbelasting Normaal gesproken hoeven gemeenten waarvan de gemeenteraad pas begin 2007 het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) voor aanslagjaar 2007 goedkeurde, niet meer te vrezen voor een financiële catastrofe wanneer burgers bezwaar indienen. Een speciale wet vrijwaarde de gemeentelijke belangen.

Iets waar de federale regering gedurende maanden niet in slaagde, kreeg het parlement op enkele weken voor elkaar: een oplossing bieden voor de mogelijke onwettelijkheid van sommige gemeenteraadsbeslissingen over de APB. Verschillende rechtbanken hadden immers klagers gelijk gegeven die zich beriepen op het feit dat de gemeenteraad het APB-tarief niet vóór, maar pas bij het begin van het aanslagjaar zelf had goedgekeurd. Die vonnissen en arresten hadden betrekking op de jaarovergang 2000-2001, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 rees het probleem begin 2007 op vele plaatsen opnieuw. Omdat de federale regering een goedgekeurd ontwerp toch niet

wou indienen bij het parlement, namen enkele Kamerleden onder leiding van Luk Van Biesen (Open VLD) dan maar zelf het initiatief. De wet regelt drie punten. Ten eerste worden gemeenteraadsbeslissingen over de aanslagjaren 2001-2007 bekrachtigd wanneer ze worden aangevochten op basis van een te late goedkeuring. Ten tweede kan de gemeenteraad vanaf aanslagjaar 2009 het APB-tarief goedkeuren tot uiterlijk 31 januari van het aanslagjaar zelf. Ten derde blijft een oud APBtarief van kracht wanneer de gemeenteraad nalaat om een nieuwe beslissing te nemen. Dat kan belangrijk zijn wanneer na gemeenteraadsverkiezingen het vormen van een nieuwe

meerderheid meer tijd vergt dan normaal. De Kamer keurde het voorstel op 10 juli met een ruime meerderheid goed. Op 14 juli kreeg het al groen licht van de Commissie Financiën van de Senaat en de voltallige vergadering boog er zich op 18 juli over. Wanneer de politieke wil er echt is, kunnen de zaken soms vlug gaan. Nu maar hopen dat belastingplichtigen die intussen bezwaar tegen hun aanslag hebben ingediend, zich niet gebruikt voelen. Op een aantal plaatsen in Vlaanderen werden burgers immers opgeroepen om massaal te ageren tegen het zogenaamd onwettelijke APB-tarief dat in hun belastingaanslag zat. Het feit dat het wetsvoorstel een zo ruime politieke meerderheid kreeg in het parlement, geeft aan dat dergelijke oproepen niet echt van veel burgerzin getuigen. jan.leroy@vvsg.be

Nieuwe werkgevers- en werknemersbijdragen voor ambtenarenpensioenen 2009

STEFAN DEWICKERE

Besturen die voor het beheer van hun ambtenarenpensioenen aangesloten zijn bij de RSZPPO blijven wel dezelfde percentages betalen voor deze pensioenbijdrage.

Het percentage van de pensioenbijdrage tot financiering van het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de lokale besturen (= pool 1 van de RSZPPO) voor het jaar 2009 blijft vastgesteld op 27,50%. Het percentage van de bijdragevoet die zal worden toegepast voor het pensioenstelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen (= pool 2), blijft voor volgend jaar 34,50%. De bijdragevoet ter financiering van het pensioenfonds van de geïntegreerde politie (= pool 5) is voor 2009 nog altijd 27,50%. Dat heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) op 14 juli 2008 beslist. Van deze percentages draagt

het statutaire personeelslid zelf 7,5% bij op zijn salaris, de rest komt ten laste van het bestuur. Deze bijdragevoeten gelden uiteraard enkel voor de besturen die voor het beheer van hun ambtenarenpensioenen aangesloten zijn bij de RSZPPO. marijke.delange@vvsg.be

Mededeling 2008/9 van de RSZPPO Percentage van de pensioen-bijdrage tot financiering van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen, van het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen en van het pensioenfonds van de politie voor het jaar 2009, Inforumnummer 61708, www.rszppo.fgov.be, knop werkgever, documentatie, mededelingen sociale zekerheid

Nieuw in het handboek Lokale economie: Stad en horeca vinden elkaar Een horecabeleidsplan uitwerken voor een stad is een complex proces, maar kan een stad plots een duidelijk profiel en een nieuw imago geven. Gent en Genk hebben al een horecabeleidsplan. Via deze voorbeelden reikt het handboek nuttige informatie aan voor het opzetten van een horecabeleid in de eigen stad. Het handboek Lokale economie is niet enkel een praktisch handboek, het verduidelijkt ook de wettelijke en decretale kaders waarbinnen het lokale economische beleid uitgestippeld kan worden. Het boek wordt geschreven door een team van specialisten onder leiding van Stefan Thomas, stafmedewerker Lokale Economie van de VVSG, en wordt uitgegeven door Politeia. Dit losbladige werk wordt verschillende keren per jaar bijgewerkt met de meest relevante informatie. Bij het handboek hoort ook een cd-rom met de wet- en regelgeving en een aantal kant-en-klare formulieren en modellen. Wie al geabonneerd is op het boek krijgt de bijwerkingen automatisch toegestuurd. Wie nog geen abonnement heeft, kan het handboek bestellen op www.politeia.be, door te mailen naar info@politeia.be of door te faxen naar 02-289 26 19.

1 september 2008 LOKAAL 39


De gemeente Ranst is op zoek naar

1 stedenbouwkundig ambtenaar m/v – statutair voltijds met werfreserve van 3 jaar – niveau A1-A3 Geïndexeerd bruto maandloon van €2525,12 Jobbeschrijving De opdracht bestaat voornamelijk uit het verlenen van ondersteuning aan het diensthoofd ruimtelijke ordening en milieu inzake werkorganisatie. Instaan voor de dienstverlening op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Helpen bij het ontwikkelen van een coherente visie en deze vertalen in adviezen en beleidsvoorbereidende rapporten aan de beleidsinstanties. Zorgen voor een correcte uitvoering van de door de wetgeving op de ruimtelijke ordening, inclusief de toepasselijke uitvoeringsbesluiten, opgedragen taken en een correcte opvolging van wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening. Leiding geven aan medewerkers.

Voor deze functie geldt het volgende: Kandidaten moeten slagen in een door de gemeente ingericht aanwervingsexamen en een gunstige beoordeling bekomen na een assessment inzake leidinggeven. Voordelen: maaltijdcheques + hospitalisatieverzekering

Gemeente Bonheiden gaat over tot de aanwerving van (m/v):

Functievereisten - houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening zoals bepaald in het ministerieel besluit van 13 juli 2000; - grondige kennis van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen en de uitvoeringsbesluiten; - kennis van de gemeentewetgeving; - praktische kennis van het gebruik van de beschikbare hulpmiddelen o.a. informaticagebruik en tekstverwerking; - onafhankelijkheid tegenover externe beïnvloeding en met respect voor het beroepsgeheim; - initiatief nemen, kunnen werken onder tijdsdruk, flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

Interesse? Kandidaturen met kopie van het vereiste diploma, uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst en ten laatste toe te komen op 19 september 2008. Meer informatie is te verkrijgen via personeelsdienst@ranst.be of T 03-470 10 85.

1 Milieuambtenaar (A1a - A2a • vast dienstverband)

1 Administratief medewerk(st)er ruimtelijke ordening

(C1 - C3 • contractueel dienstverband)

De einddatum voor het indienen van de kandidaturen is vastgesteld op 15 september 2008, hetzij tegen ontvangstbewijs, hetzij bij aangetekende brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen,Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden. De specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het functieprofiel en het examenprogramma kunnen worden aangevraagd op het Gemeentehuis, dienst algemene zaken - personeel, tel. 015 50 28 08, fax 015 50 28 29 of via www.bonheiden.be Bij de sollicitatiebrief te voegen documenten: - kopie vereiste diploma - kopie rijbewijs B (milieuambtenaar) - curriculum vitae - pasfoto.

is op zoek naar: De intercommunale Leiedal is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de twaalf gemeenten van het arrondissement Kortrijk. Wij helpen onze aangesloten gemeentebesturen bij de uitvoering van hun diverse taken, o.m. op het vlak van stedenbouw en mobiliteit, lokale en regionale economie, woonbeleid, herbestemming, milieu en natuurontwikkeling, lokaal e-government en grensoverschrijdende en Europese samenwerking. In opdracht van de gemeenten ontwikkelt en realiseert de intercommunale ook diverse bedrijventerreinen, woonprojecten en herbestemmingsprojecten in het arrondissement.

info Meer informatie over de vacatures vindt u op www.leiedal.be

www.leiedal.be 40 LOKAAL 1 september 2008

Stedenbouwkundig ontwerper (m/v) Een belangrijke taak van Leiedal bestaat erin de aangesloten gemeenten bij te staan met eerstelijnsadvies, visieontwikkeling en planuitwerking omtrent alle domeinen van stedenbouw, ruimtelijke planning, mobiliteit en landschapsontwikkeling. Om dit takenpakket verder te kunnen uitbouwen zijn wij momenteel op zoek naar een stedenbouwkundig ontwerper (m/v). Iemand met een bijzondere kennis of interesse in landschapsontwikkeling en/of grafische vorming zou onze ploeg het best versterken.

Stuur uw sollicitatie, samen met uw CV, vóór 15 september naar algemeen directeur ir. Karel Debaere, Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel + 32 56 24 16 16 - fax + 32 56 22 89 03 e-mail karel.debaere@leiedal.be intergemeentelijke samenwerking - projectontwikkeling - streekontwikkeling

bedrijventerreinen - stedenbouw - milieu - informatie- en communicatietechnologie - mobiliteit - herbestemmingsprojecten


wetmatig berichten

Diensthoofd Technische Dienst

STEFAN DEWICKERE

voltijds – statutair – niveau A1a-A3a

Bij slechte signalisatie blijft de burgemeester aansprakelijk, dus moet er ook bij een permanente vergunning toezicht zijn door de opdrachtgever, het Vlaamse Gewest, en door de vergunningverlener, de gemeente.

Permanente signalisatievergunning voor kleine werken Voor kleine onderhouds- of herstellingswerken aan verkeerslichten, wegverlichting of onbemande camera’s neemt het Vlaamse Gewest aannemers onder de arm. Voordat ze aan het werk gaan, moeten ze een signalisatievergunning bij de gemeentelijke overheid halen. Het Vlaamse Gewest stelt voor die vergunning permanent af te leveren.

In geval van defect zijn ad-hocwerken aan verkeerslichten, wegverlichting of onbemande camera’s totaal onvoorspelbaar, maar ze eisen wel een snelle afhandeling. Omdat het voor de aannemer lastig is telkens opnieuw eerst een signalisatievergunning aan te vragen bij de gemeente, verlenen verschillende steden en gemeenten een signalisatievergunning voor een jaar, of voor de duurtijd van het contract van de aannemer in kwestie. Maar sommige gemeenten verlangen wel dat telkens opnieuw een aanvraag voor signalisatievergunning ingediend wordt, en nog andere blijken helemaal niet te reageren op een dergelijke aanvraag, meldt het Vlaamse Gewest. Daarom vroeg het Vlaamse Gewest aan de VVSG om haar leden te stimuleren om voor zulke werken een signalisatievergunning af te leveren voor een jaar, of voor de duurtijd van het contract. Deze vraag geldt niet voor grotere of andere werken, die wel degelijk op voorhand gepland kunnen worden en waarvoor wel tijdig een signalisatievergunning kan worden aangevraagd. Het Vlaamse Gewest doet ook inspanningen om die ad-hoc-hinder zo kort mogelijk te houden, bijvoorbeeld door tijdslimieten op te leggen aan zijn aannemers. Die tijdslimieten gelden niet alleen voor de duur van de werken, maar ook voor de termijn waarbinnen ze bij defect ter plaatse moeten

zijn. Voor defecte verkeerslichten is dat drie uur. Het VVSG-directiecomité (26 mei 2008) volgt de redenering van het Vlaamse Gewest en ondersteunt dus ook zijn vraag, mits enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo moet er zelfs bij een vergunning voor één jaar telkens een melding zijn bij het gemeentebestuur van de kleine onderhouds- en herstellingswerken. Voor preventief cyclisch onderhoud stellen de aannemers een planning op die ze meedelen aan het Vlaamse Gewest. Die planning moeten ze dan ook bezorgen aan het vergunningverlenende gemeentebestuur. Bovendien blijven de verkeersregels en de regels betreffende signalisatie onverkort gelden, ze moeten correct toegepast worden. Omdat de burgemeester aansprakelijk is bij slechte signalisatie, blijft toezicht hierop essentieel, zowel door het Vlaamse Gewest (opdrachtgever) als door de gemeente (vergunningverlener). Voor de veiligheid en voor een vlotte werking roept de VVSG de gemeenten op om deze vraag van het Vlaamse Gewest te honoreren. Als echter onregelmatigheden vastgesteld worden, kan die aannemer aangemaand worden onmiddellijk de weg vrij te maken en de werken stil te leggen (voor zover hierdoor uiteraard geen onveilige situatie ontstaat). Zijn vergunning kan dan ingetrokken worden. erwin.debruyne@vvsg.be

Functie • U coördineert en organiseert de dienst – die bestaat uit de subdiensten stedenbouw, openbare werken en milieu – geeft leiding aan medewerkers en plant de werkzaamheden. • U staat in voor een kwalitatieve planning, uitwerking en opvolging van dossiers m.b.t. openbare werken, stedenbouw, ruimtelijke ordening, patrimonium en milieu en dit zowel op technisch, administratief als financieel gebied. • U verzorgt de opmaak en het nazicht van bestekken, meetstaten, ramingen en vorderingsstaten. • U houdt toezicht op de werken die uitgevoerd worden voor rekening van de gemeente en op het grondgebied van de gemeente. • U helpt bij het realiseren van nieuwe, gemeentelijke initiatieven of het optimaliseren van de dienstverlening van de gemeentelijke diensten. • U zorgt voor de nodige beleidsondersteuning en advisering. • U maakt deel uit van het managementteam. Profiel • U bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master), bij voorkeur in een technische richting zoals industrieel ingenieur (bouwkunde of mechanica). • U heeft administratieve, leidinggevende en organisatorische vaardigheden. • U bent communicatief en u kunt een team motiveren en indien nodig bemiddelend optreden. • U heeft een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. Wij bieden Een statutaire betrekking met een aantrekkelijk loon op A-niveau en bijkomende extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding …). De mogelijkheid tot valorisatie van nuttige ervaring gepresteerd in de privé-sector. Een aangename werksfeer met toffe medewerkers in een meer dan groene gemeente. Geïnteresseerd? Bezorg ons dan ten laatste op 15 september 2008 uw kandidatuur per aangetekend schrijven (postdatum geldt als bewijs) samen met een uittreksel uit uw geboorteakte en een kopie van uw diploma. Wenst u nog wat meer inlichtingen over wat u te wachten staat, dan helpen onze medewerkers u graag verder: Gemeentebestuur Keerbergen, Gemeenteplein 10, 140 Keerbergen T 015-50 90 23 – F 015-50 90 26 personeelsdienst@keerbergen.be

1 september 2008 LOKAAL 41


Gemeente Herent zoekt (m/v) in statutair verband voor de aanleg van een werfreserve:

Meerhout, een landelijke Kempense gemeente met net geen 10.000 inwoners is op zoek naar een

voltijds gemeentesecretaris

voltijds financieel beheerder

in vast verband – m/v – met aanleg van een werfreserve

wettelijke graad (klasse 16)

Functie: Als gemeentesecretaris sta je in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Je leidt de administratie, coÜrdineert de werking van alle diensten en bent hoofd van het personeel. Profiel: Houder zijn van ÊÊn van de diploma’s of studiegetuigschriften die in aanmerking komen voor niveau 1 in de rijksbesturen. En van een diploma of getuigschrift administratieve wetenschappen, volledige cyclus, in overeenstemming met het door de Koning vastgestelde minimumprogramma. Een aantal diploma’s worden hiervan vrijgesteld.

Hoe kunt u solliciteren?

Aanbod: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, vergoeding onkosten openbaar vervoer, vergoeding onkosten dienstverplaatsing, vergoeding telefoon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. Interesse: Stuur je kandidatuur bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als einddatum) of geef het tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst vóór 30 september 2008. Voeg bij je kandidatuur de volgende documenten: - een afschrift van het gevraagde diploma - een curriculum vitae - een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan drie maanden. Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functie- en profielbeschrijving en de sollicitatieprocedure kun je bekomen bij de personeelsdienst, T 014-24 99 30 of gilberte.buyens@meerhout.be

houder zijn van een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type, gelijkgesteld met het universitair onderwijs, over minimaal 3 jaar relevante ervaring beschikken en de Belgische nationaliteit bezitten.

Uw kandidaatstelling richt u op het voorgeschreven inschrijvingsformulier met een kopie van het vereiste diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Wilselsesteenweg 28 in 3020 Herent. Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 19 september 2008 (postdatum telt)

Voor bijkomende inlichtingen, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier kunt u terecht bij de personeelsdienst, T 016-21 14 60 of personeelsdienst@herent.be.

Uw personeelsadvertentie

"#Ăš34

'-$ B EN J O JTUS BUJ F WF 7Zl_i[h_d]_d^[j SFDIUTCJCMJPUIFFL X[ijkkhih[Y^jZeeh fkXb_[ah[Y^j[b_`a[eh]Wd[d

in Lokaal, VVSG-week op de VVSG-website

Inlevering van personeelsadvertenties voor: Lokaal 15 (1 tot 15 oktober): 15 september 2008

'-$

4UFWFO%

Informatie: Nicole Van Wichelen • T 02-211 55 43 nicole.vanwichelen@vvsg.be

4%#(.)3#(% & ) # ( % 6jiZjg/ 4UFWFO%FOZT 6VgY/ :Y^i^Z/ >H7C/ KdajbZ/ 7ZhiZaXdYZ/ Eg^_h/

AdviseringA4.indd 1

42 LOKAAL 1 september 2008

AdviseringA6.indd 1

AdviseringA6.indd 1

7BTUCMBEJH TUFFEJUJF  97 Q  Ă‘7Zl _i[h _d] _d X[ijkkhih[Y^j ^[j  fkX b_[a h[Y ^j[ Zeeh b_`a [ eh] Wd[ d

Ăš34

29 september 2008

BENJOJTUS BUJ F WF SFDIUT CJCMJP UIFFL

"#

Lokaal 16 (16 tot 31 oktober):ĂŠn

%JU XFSL WVMU FFO CFMBOHSJKLF MFFNUF PQ JO IFU #FMHJTDIF CF TUVVSTSFDIU 5PU PQ IFEFO CFTUPOE FS HFFO BMHFNFFO PWFS [JDIUTXFSLJO[BLFBEWJTFSJOHBBOEFPWFSIFJE&FOWBTUTUFMMJOH EJFWFSXPOEFSJOHXFLU EBBSEFPWFSIFJEPQBMMFSMFJEPNFJOFO SVJNUFMJKLF PSEFOJOH  NJMJFVSFDIU  BNCUFOBSFOSFDIU  TPDJBMF [FLFSIFJETSFDIU  WFSQMJDIUXPSEUFFOBEWJFTJOUFXJOOFO BMWPSFOT FFO CFTMJTTJOH UF OFNFO %JU BEWJFT JT FS WBBL PQ HFSJDIUFSWPPSUF[PSHFOEBUEFPWFSIFJENFULFOOJTWBO[BLFO CFTMJTU NBBSTPNTPPLPNJOTQSBBLUFWFSMFOFOBBOCVSHFSTPG WFSFOJHJOHFO "MIPFXFMBEWJTFSJOHBBOIFUCFTUVVSEVTEBHFMJKLTFLPTUJT SJK [FOIFFMXBUWSBHFOJOEJUWFSCBOE8BOOFFSNPFUPGNBHEF PWFSIFJEQSFDJFTBEWJF[FOJOXJOOFO #JOOFOXFMLFUFSNJKONPFU IFUHFWSBBHEFBEWJFTXPSEFOWFSTUSFLU 8BUBMTIFUOJFUUJKEJH XPSEUWFSTUSFLUNBHEFPWFSIFJEEBOCFTMJTTFO[POEFSUFCF TDIJLLFOPWFSIFUHFWSBBHEFBEWJFT 8FMLFSFHFMTFOCFHJOTF MFO [JKO WBO UPFQBTTJOH PQ EF CFTMVJUWPSNJOH WBO EF BEWJTF SFOEFPSHBOFO ,VOOFOMFEFOWBOBEWJFTPSHBOFOXPSEFOHF XSBBLUXFHFOTNPHFMJKLFQBSUJKEJHIFJE .BHPGNPFUEFPWFS IFJEIFUPOUWBOHFOBEWJFTDPOUSPMFSFOPQ[JKOHFMEJHFUPUTUBOE LPNJOHFOJOIPVEFMJKLFKVJTUIFJE *TEFPWFSIFJEHFCPOEFOEPPS IFUBEWJFT .PFUFOBEWJF[FOGPSNFFMXPSEFOHFNPUJWFFSEFO [JKO[FBBOWFDIUCBBS ,BOFFO MJEWBOFFO BEWJTFSFOEPSHBBO XBBSWBO IFU BEWJFT OJFU XPSEU HFWPMHE EPPS EF CFTMJTTFOEF PWFSIFJE EFHFOPNFOCFTMJTTJOHPNEJFSFEFOBBOWFDIUFO

FOZT

5)4'%6%2 ?jg^Y^hX]Zj^i\VkZc @aZ^cZEVi]dZ`ZlZ\("-%%%7gj\\Z J%*%$),&','"<%*%$((*&*) ;_jg^Y^hX]Z#j^i\VkZc5Y^Z`ZjgZ#WZ Mlll#Y^Z`ZjgZ#WZ

15-07-2008 08:34:49

15-07-2008 08:44:49

15-07-2008 11:50:38


wetmatig berichten

Ruimtelijke uitvoeringsplannen: weer overal dezelfde kleurtjes Het is volop zomer, en toch was op 1 augustus het Belgisch Staatsblad behoorlijk dik. Dit was het gevolg van de publicatie van een Besluit dat bepaalt volgens welke methodiek ruimtelijke uitvoeringsplannen voortaan moeten worden opgesteld.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen aan de hand van een kaart en voorschriften de juridische bestemming van een gebied vast. Vroeger werd de bestemming enkel bepaald door gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Een KB uit 1972 regelde en regelt precies welke bestemmingen in die plannen gebruikt kunnen worden en welke voorschriften eraan zijn gekoppeld.’ Die beperkte staalkaart aan mogelijke bestemmingen en bijhorende voorschriften was wel overzichtelijk en juridisch zeker, maar ze bood onvoldoende flexibiliteit om aan de behoeften van

de samenleving te beantwoorden. Tien jaar geleden zag het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening het daglicht. Sindsdien worden in steeds meer gemeenten ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Daarbij is de overheid volledig vrij in de keuze van de kleurtjes op de kaart, de omschrijving van de bestemming en de voorschriften die eraan gekoppeld zijn. Maatwerk werd daardoor mogelijk en creativiteit bevorderd. Na een aantal jaren ervaring, blijkt deze nieuwe vrijheid toch ook een aantal nadelen te kennen. Want achter dezelfde kleuren kunnen in verschillende plannen andere

STEFAN DEWICKERE

Bij elk stedenbouwkundig voorschrift moet de overheid die het plan opstelt, aangeven onder welk van de tien categorieën een gebied valt.

bestemmingsvoorschriften schuil gaan. Omgekeerd kan ook: achter verschillende kleuren in verschillende plannen kunnen identieke voorschriften schuilen. Bovendien is de sectorale regelgeving, zoals milieu, sterk geënt op de ruimtelijke regelgeving. Door de nieuwe werkwijze in de ruimtelijke ordening ontstonden bestemmingen waarmee de sectorale regelgeving geen rekening hield.

Tien categorieën

Vanaf nu wordt bij elk stedenbouwkundig voorschrift aangegeven onder welke categorie de gebiedsaanduidingen vallen. Daarvoor heeft de overheid die het plan opstelt, de keuze uit tien categorieën die als uitgangspunt worden gehanteerd. Als uitgangspunt betekent dat een overheid kan afwijken van deze categorieën, mits er een goede aanleiding voor bestaat. Daarnaast worden de stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen zoveel mogelijk volgens een bepaalde structuur opgebouwd. Ook hier kan een overheid die het plan opstelt afwijken van deze opbouw, als dat noodzakelijk is. Tot slot bevat het besluit in bijlage een aantal voorbeeld- of typevoor-

schriften. Alleen het gewest moet uit deze catalogus van voorschriften kiezen. Gemeenten wordt hij niet opgelegd, maar wél aanbevolen. Ook het gewest mag overigens indien nodig de typevoorschriften naast zich neerleggen, omdat de typevoorschriften niet verordenend zijn opgelegd. In het Belgisch Staatsblad nemen alle teksten over dit besluit meer dan 75 pagina’s in beslag. Het eigenlijke besluit is echter maar één pagina lang. Alle andere pagina’s vormen een bijlage (de typevoorschriften), plus het verslag van de Vlaamse regering over dit Besluit. De discussie over het opmaken van de typevoorschriften heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zal het gedaan zijn met de flexibiliteit en zal de ruimtelijke planning opnieuw verstarren? Moeten gemeenten weer veel energie steken in de motivatie als ze afwijken van een categorie of de structuur? De toekomst zal uitwijzen of de voordelen van het besluit opwegen tegen de nadelen ervan. xavier.buijs@vvsg.be

Art. 39 §3 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening Besl. Vl. reg. 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen, BS van 1 augustus, Inforumnummer 230476

advertentie

OCMW BERINGEN Het OCMW Beringen werft aan:

Diensthoofd sociale dienst

(m/v)

Statutair

Functie: Als diensthoofd heb je de algemene leiding en coördinatie over de diensten en medewerkers van de sociale dienst. Je streeft continu naar een kwalitatieve hulp- en dienstverlening. Bijkomende informatie (functiebeschrijving, examenprogramma, enz.) tel. 011 34 06 62 (Cindy Meijen) of fax 011 34 03 99 of e-mail: cindy.meijen@ocmwberingen.be Profiel: Je beschikt over een masterdiploma richting menswetenschappen en over leidinggevende capaciteiten. Je bent zeer communicatief en je hebt zin voor verantwoordelijkheid. Je moet slagen in een aanwervingsexamen. Aanbod: Een statutaire functie, een verantwoordelijke, boeiende en afwisselende job in een aangename werksfeer, ruimte voor initiatief, mogelijkheden tot bijscholing, een glijdende werkregeling en een aantrekkelijk salaris A1a – A1b – A2a, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. INTERESSE? Stuur je motivatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma en van eventueel bijkomende opleidingen ten laatste op 12 september 2008 aangetekend naar: Voorzitter OCMW Beringen, Burg. Heymansplein 14, 3581 Beringen. Kandidaturen kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de personeelsdienst van het OCMW Beringen. Binnen het OCMW Beringen staan we open voor alle kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

1 september 2008 LOKAAL 43


ÔVERSCHIJNT

SEPTEMBER 2008

Handboek residentiële ouderenzorg – Beheer en beleid Een publicatie van VVSG en VDOR i.s.m. Uitgeverij Politeia // Hoofdredactie: Elke Vastiau (VVSG), Ann Herpels en Jan De Moor (VDOR) Voor al wie te maken heeft met het beleid en het dagelijks beheer van een rusthuis verschijnt nog dit jaar een handboek met alle nodige informatie. Een team van specialisten van de Vereniging van Directeurs van Openbare Rust- en verzorgingshuizen (VDOR) en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zorgt voor praktische en concrete antwoorden op vragen waarmee elke rusthuisdirecteur geconfronteerd wordt. Het spreekt voor zich dat ook de OCMW-secretaris en -ontvanger baat hebben bij deze overzichtelijke bron van informatie. Het Handboek residentiële ouderenzorg biedt duidelijke overzichten, praktijkvoorbeelden, modellen die meteen bruikbaar zijn, checklists om voorbereid te zijn op de toets van de inspectie en nog veel meer.

Vragen over Ô Personeelsbeheer?

Alles wat u moet weten over de normen, de werkdrukmeter, recrutering, uurroosters, barema’s, vorming, inspectie… ÔFinanciering? Alles over de Vlaamse en federale financiering en over de dagprijs. De huidige publicatie ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ wordt in het nieuwe boek opgenomen. ÔOpnamebeheer? Alles over opnamebeleid, wachtlijstbeheer, huishoudelijk reglement, opnameovereenkomst, inspectie… ÔInfrastructuur? Alles wat u als rusthuisbeheerder moet weten over VIPA, nieuwe technologieën, huiselijkheid… ÔBoekhouding? Alles wat u moet weten over balans- en resultaatrekening en budgethouderschap… ÔVeiligheid? Alle noodzakelijke informatie over brandpreventie, voedselveiligheid, meldingsplicht epidemieën, crisiscommunicatie… ÔBenchmarking? Alles wat u moet weten over de sectoranalyse, mogelijkheden tot individuele positionering…

Prijs (incl. cd-rom) � 79 (leden VVSG-VDOR) en � 99

(niet-leden)

OPGELET: De huidige publicatie ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ wordt in het nieuwe boek opgenomen. Vanaf september 2008 zal die publicatie dus niet meer apart verkrijgbaar zijn. Wie geabonneerd is op ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ krijgt het ‘Handboek residentiële ouderenzorg’ automatisch toegestuurd. Net als ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ is het nieuwe handboek losbladig en wordt de inhoud aangevuld via de bijwerkingen **.

Bestelkaart Politeia // Ravensteingalerij 28 // 1000 Brussel // Fax: 02 289 26 19 // Tel: 02 289 26 10. Of bestel via www.politeia.be // e-mail: info@politeia.be T Ik heb al een abonnement op het ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ en krijg het ‘Handboek residentiële ouderenzorg’ daardoor automatisch toegestuurd, maar ik bestel nog ....... extra exemplaren van het ‘Handboek residentiële ouderenzorg’**, prijs leden VVSG en VDOR (incl. cd-rom): 79 euro, niet-leden 99 euro. T Ik heb geen abonnement op ‘Financiering residentiële ouderenzorg’ en bestel ....... exemplaren van het ‘Handboek residentiële ouderenzorg’**, prijs leden VVSG en VDOR (incl. cd-rom): 79 euro, niet-leden 99 euro. Organisatie/bestuur: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. Naam: ................................................................................................................................................. Functie: ............................................................................................................................................... Tel. : .................................................................................................................................................... E-mail: .................................................................................................................................................

Datum en handtekening

** De bijwerkingen worden u automatisch toegestuurd tegen de prijs van 0,44 euro per pagina (update cd-rom: 24 euro) tot schriftelijke wederopzegging. Prijzen incl. BTW maar excl. verzendingskosten. Prijzen geldig tot en met 31 december 2008. Kijk voor de exacte prijzen altijd op onze website www.politeia.be. Uw gegevens worden door ons in een bestand bijgehouden en niet aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de Wet op de privacy heeft u inzage- en correctierecht.


wetmatig berichten

RVT-dekkingsgraad opgetrokken tot 85% Rusthuizen zijn een zogenaamde ‘gemengde’ bevoegdheid. Daarom sluiten de federale overheid en gewesten en gemeenschappen protocolakkoorden af over ouderenbeleid. Intussen zitten we aan protocol 3, dat zowel voor RVTreconversie als voor alternatieve zorgvormen middelen ter beschikking stelt.

In de loop van de maand juli kregen de rusthuizen een brief met de wijze waarop Vlaanderen de 706 RVT-equivalenten die op 1 oktober 2008 vrijkomen, zal besteden. 142 RVT-equivalenten (20%) worden voorbehouden voor projecten die zullen worden ingediend in het kader van de alternatieve zorgvormen. Daarover later nieuws. 564 RVT-equivalenten

(80%) worden besteed aan een verdere ROB-RVT-reconversie. Die zullen op dezelfde manier verdeeld worden als in de voorbije jaren. De verdeling gebeurt in vier fasen. Fase 1 wijst 25 RVT-bedden toe aan de voorzieningen die nog geen RVT-bedden hebben, maar wel 25 RVT-gerechtigden op 40 bewoners, op voorwaarde dat

de zorgbehoefte van de voorziening minimaal 60% betreft. Fase 2 zal voor alle voorzieningen de RVT-dekkingsgraad naar 85% optrekken op basis van de Riziv-gegevens van het tweede kwartaal van 2007. In een derde en een vierde fase kunnen extra bedden worden toegekend aan voorzieningen die zijn opgestart of uitgebreid na de referentiepe-

riode. Voor deze fases zullen de voorzieningen zelf de noodzakelijke gegevens moeten doorgeven, hierbij wordt de vrijheid gegeven om ook ‘meer recente kwartaalgegevens’ door te geven. Ook dit jaar zal een percentage van de aanwezige bewoners met een O- en A-profiel niet worden meegerekend om tegemoet te komen aan de bekommernissen die de VVSG meermaals uitte in verband met de O’s en de A’s. elke.vastiau@vvsg.be

Vlaamse rusthuizen krijgen nieuwe infrastructuurnormen Om het woon- en leefcomfort van rusthuisbewoners te verbeteren nam Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere, het initiatief om de geldende, verouderde normen te wijzigen. De Vlaamse regering keurde op 10 juli deze nieuwe infrastructuurnormen principieel goed.

De nieuwe normering maakt een onderscheid tussen bestaande en nieuw te bouwen voorzieningen. In een bestaand rusthuis moet de netto vloeroppervlakte van een eenpersoonskamer ten minste 12 vierkante meter bedragen: de overgangstermijn daarvoor loopt tot 1 januari 2019. Voor een tweepersoonskamer wordt de netto vloeroppervlakte ten minste 20 vierkante meter, sanitair niet inbegrepen. Elke kamer moet ook beschikken over een aparte sanitaire cel. Vanaf 2014 behoren drie- en vierpersoonskamers tot het verleden. Dan moet er ook een ruimte zijn waar medicijnen en dossiers op een veilige en discrete manier bewaard

kunnen worden. Vanaf 2019 moet het glasoppervlak van de ruimtes beginnen op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.

Nieuwbouw

Nieuwbouw zijn voorzieningen waarvoor er na 1 januari 2009 een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd. De nieuwe normering introduceert zeer praktische normen voor de breedte van de gangen, de aansluitingen voor tv, radio en telefoon, en het inrichten van de woongelegenheid met eigen meubilair. Echt nieuw voor de nog te bouwen rusthuizen is dat er 35 vierkante meter leefruimte per be-

woner beschikbaar moet zijn. De initiatiefnemers kunnen deze ruimte zelf invullen. De oppervlakte van een individuele kamer bedraagt wel minimaal 16 vierkante meter, die van een tweepersoonskamer minimaal 28 vierkante meter, sanitair niet inbegrepen. Daarnaast regelt het besluit ook enkele organisatorische elementen: na twee dagen van meer dan 29 graden zal een hitteplan in werking gesteld moeten worden, en de voorziening moet een beleid ter preventie van infectieziekten ontwikkelen. Het besluit van de Vlaamse regering moet nu voor advies naar de Raad van State. Heeft deze geen opmerkingen, dan treedt het in werking vanaf 1 januari 2009, tenzij anders vermeld. elke.vastiau@vvsg.be

advertentie

Snel ruimte nodig??

Snel nood aan ruimte? Op zoek naar een snelle, mexibele oplossing? Een duidelijke, gedetailleerde offerte binnen de 48u? Verileerbare kwaliteit, niet enkel in BelgiÎ maar wereldwijd? Frisomat ontwerpt, produceert en bouwt reeds 30 jaar innovatieve gebouwen uit koudgewalst, verzinkt staal. Een juiste prijs en korte levertijd voor elk project. Just in time, in overeenstemming met lokale statische normering.

Snel ruimte nodig, praat met ons. Lokaal08_nl_sept08.indd 1

www.frisomat.be

13/08/2008 16:59:11

1 september 2008 LOKAAL 45


Graduaat OPENBARE BESTUREN De afdeling Openbare Besturen biedt een aangepaste en officieel erkende modulaire opleiding Hoger Beroepsonderwijs voor personeelsleden van provincies, gemeenten, OCMW’s of andere overheidsdiensten die hun kennis wensen bij te schaven of kans willen maken op een bevordering. Deze opleiding kan je ook volgen wanneer je een baan bij een overheidsinstelling ambieert of om je voor te bereiden op wervingsexamens en selectieprocedures. Het diploma verleent immers toegang tot leidende functies in lokale besturen. Als afgestudeerde heb je een grote praktische kennis van het recht, de werking van overheidsdiensten en moderne beheerstechnieken.

DE LESSEN STARTEN VANAF MAANDAG 15 SEPTEMBER 2008. Je kan kiezen uit deze modules:

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

ZATERDAG

17u15 - 21u15

17u15 - 21u15

17u15 - 21u15

9u00 - 13u00

A4 - Sociaal recht

A2 - Inleiding tot het recht en methodologie

B2 - Grondwettelijk recht

B4 - Ruimtelijke ordeningsen milieurecht

B3 - Administratief recht

D3 - Demografie

D4 - Onderwijs en vorming

C1 - Gemeente- en provincierecht

D2 - Geschillen van bestuur

D5 - Cultuur-, jeugd- en sportbeleid

CVO Elishout COOVI E. Gryzonlaan 1 – 1070 Anderlecht www.elishout.be/cvo - cvo@elishout.be Tel. 02 526 77 40 – Fax 02 526 77 13

F1 - Seminarie en projectwerk


wetmatig berichten Het gemeentebestuur van Laakdal streeft naar een dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening en is op zoek naar een:

Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen Vlaamse Wooncode Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 10 juli de mogelijkheid voor sociale verhuurders om zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst te ontbinden. Ook de taalbereidheidsvoorwaarde wordt bijgestuurd.

huurwoningen die gelegen zijn in de rand- en taalgrensgemeenten en die een beroep op de taalfaciliteiten willen doen. Het Hof is immers van oordeel dat de inwoners van de taalfaciliteitengemeenten onverminderd het recht hebben om in het Frans te communiceren met hun sociale verhuurders. Verder specificeert het Hof dat eventuele sancties, in geval van weigering om Nederlands te leren of om het inburgeringstraject te volgen, evenredig moeten zijn met de hinder of de last die door de weigering is veroorzaakt. Bovendien is in dergelijke gevallen een opzegging van de huurovereenkomst alleen verantwoord na voorafgaande rechterlijke controle. lut.verbeeck@vvsg.be

Het arrest is beschikbaar op www.grondwettelijkhof.be, knop hangende zaken en rechtspraak, arrest 101 van 2008 en op www.vvsg.be, knop sociaal beleid, wonen

STEFAN DEWICKERE

Het Hof vernietigde de bepalingen uit de Vlaamse Wooncode die het voor de sociale verhuurder mogelijk maakten om tijdens of tegen het einde van de proefperiode de huurovereenkomst te ontbinden bij negatieve evaluatie van de huurder. Dit betekent dat de proefperiode wel mag blijven bestaan maar dat ze gezien moet worden als een periode waarin de huurder geëvalueerd, opgevolgd en bijgestuurd kan worden. Een buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder is echter niet mogelijk. De sociale verhuurder heeft ook tijdens en aan het einde van de proefperiode een beslissing van de rechter nodig om de huurovereenkomst te ontbinden. Artikel 32 van het kaderbesluit sociale huur, waarin de regels voor buitengerechtelijke ontbinding zijn uitgewerkt, zal dus aangepast moeten worden. Daarnaast stelt het Hof dat de taalbereidheidsvoorwaarde niet van toepassing is op kandidaat-huurders of huurders van sociale

Voor de alternatieve financiering van de sportinfrastructuur moeten de aanvragen voor 6 oktober ingediend of herbevestigd zijn.

Nog tijd tot 6 oktober voor sporthal of zwembad De goedkeuring van het decreet en het uitvoeringsbesluit voor de alternatieve financiering van sportinfrastructuur verscheen op 6 augustus in het Belgisch Staatsblad en diezelfde dag vertrok naar de gemeenten een oproep om hun subsidieaanvraag te herbevestigen of alsnog in te dienen. Gemeenten hebben zestig kalenderdagen om het aanvraagformulier of de herbevestigingsbrief door het bevoegde orgaan (meestal gemeenteraad) te laten goedkeuren en vervolgens aan de bevoegde administratie te bezorgen. De uiterlijke indiendatum is vastgesteld op 6 oktober 2008. Daarnaast geldt als tweede ontvankelijkheidsvoorwaarde dat een gemeentelijk sportbeleidsplan is ingediend bij de bevoegde Bloso-administratie en aanvaard door de minister. De selectie van de projecten mondt uit in een advies aan de Vlaamse regering die medio november 2008 de geselecteerde projecten bekendmaakt: vijftig sporthallen, vijf zwembaden en vier tot acht multifunctionele sportcentra. hilde.plas@vvsg.be

Decreet alternatieve financiering sportinfrastructuur van 14 mei 2008, uitvoeringsbesluit van 18 juli, BS van 6 augustus 2008, Inforumnummer decreet 230536, besluit 230539 Informatie over de regelgeving en de planning voor de selectie van projecten vindt u op de site www.vlaanderen.be/ sportinfrastructuurplan. Het aanvraagformulier of de herbevestigingsbrief kunt u er downloaden.

Bibliothecaris B1/B3 Je hoofdtaak bestaat in het leiden en coördineren van de gemeentelijke bibliotheek in al haar facetten. Als nummer één van de bibliotheek ben je niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en de aansturing van de dienst, maar verricht je ook beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en sta je in voor het personeelsmanagement van een 7-tal medewerkers. Natuurlijk zoeken we ook een actieve en creatieve duizendpoot die zorgt voor promotie- en uitbreidingsactiviteiten en een gericht doelgroepenbeleid zodat de leescultuur wordt bevorderd en een grotere participatie van de burger aan het bibliotheekgebeuren kan bekomen worden. Kandidaten dienen te beschikken over een HOKT diploma of daarmee gelijkgesteld (bv. kandidaats- of bachelordiploma). De kandidaat beschikt over een goede dosis werkkracht en leiderscapaciteiten, is stressbestendig en kan zelfstandig werken. Ervaring of opleiding in het bibliotheekwezen is natuurlijk altijd meegenomen. Wij bieden je een contractuele functie in een aangename en stimulerende omgeving met veel zelfstandigheid. Het begincontract is één jaar, maar er is een reële kans op een verdere statutaire functie. De bruto maandelijkse aanvangswedde aan de huidige index bedraagt € 2.100,22; de eindwedde is € 3.538,81. Het bestuur biedt ook een aantal extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. De volledige functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen op de dienst Personeel & Organisatie, T 013-67 01 15 of fabienne.janssens@laakdal.be.

Solliciteren voor deze functie kan bij aangetekend schrijven voor 15 september 2008 aan het college van burgemeester en schepenen van Laakdal, Kerkstraat 21, 2430 Laakdal. Voeg in ieder geval een kopie van uw diploma en cv bij.

1 september 2008 LOKAAL 47


wetmatig berichten

Geld om armen een vrijetijdsbesteding te geven Het participatiedecreet moet een hefboom worden voor de samenwerking tussen gemeentelijke en OCMW-diensten zodat personen in armoede meer aan cultuur, jeugdactiviteiten en sport deelnemen op lokaal niveau.

rusthuizen, voor proeftuinprojecten en voor de titels Cultuur- en Sportgemeente.

Naast de structurele verankering van enkele Vlaamse organisaties zoals CultuurNet, Demos (voorheen Kunst en Democratie), het Fonds Cultuurparticipatie en het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk biedt de nieuwe regelgeving ook subsidiemogelijkheden voor andere projecten en verenigingen. Zo zijn er projectsubsidies voor participatieprojecten van vzw’s, voor grootschalige cultuur-, jeugd- en sportevenementen, voor een bijzonder podiumaanbod van verenigingen en instellingen waaronder gemeenschapscentra, dienstencentra en

Subsidies voor lokale netwerkinitiatieven

LAYLA AERTS

De bepalingen over de lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede van het decreet (art. 22) en het uitvoeringsbesluit (art. 19-26) verdienen dus extra aandacht van het gemeente- en OCMW-bestuur. Beide besturen bepalen immers samen met de Vlaamse overheid en relevante lokale organisaties welke initiatieven voor vrijetijdsparticipatie extra ondersteuning krijgen en financieren ze er ook samen mee. Gemeente- en OCMW-bestuur cofinancieren elk voor een gelijk aandeel, gelijk aan het bedrag van het jaarlijkse trekkingsrecht. Voor de cofinanciering is de mededeling belangrijk dat het OCMW-aandeel ‘afkomstig kan zijn van subsidies van andere overheden’ zoals de federale subsidie voor maatschappelijke integratie. Informatie over het jaarlijkse trekkingsrecht viel eind juli al in de brievenbus van alle Vlaamse gemeenten. De brief somde ook nog eens de subsidievoorwaarden op die de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet er een lokaal netwerk geactiveerd worden met minimaal de volgende partners: de gemeentelijke dienst of diensten voor vrije tijd (cultuur, jeugd, sport), het OCMW, de verenigingen van personen in armoede en andere relevante lokale partners met personen in armoede als doelgroep. Dit lokale netwerk stelt een afsprakennota op. De gemeente dient die samen met de subsidieaanvraag als dossier in bij het Team Lokaal Cultuurbeleid van de Vlaamse administratie. Daarnaast moet het lokale netwerk ook een Er zijn middelen voor grootschalige evenementen of podiumaanbod, maar ook voor lokale netwerkinitiatieven.

afsprakennota opstellen over de verdeling en besteding van de gebundelde middelen. De gemeente moet de subsidievraag en afsprakennota uiterlijk op 1 oktober 2008 indienen. Als de gemeente voldoet aan de voorwaarden van cofinanciering én afsprakennota, kan ze op de Vlaamse subsidie rekenen. Eind december 2008 ontvangt ze daarover bericht. De goedkeuring geldt voor de hele beleidsperiode. Er is een jaarlijkse verantwoordingsnota vereist.

Minpunten

Dat het participatiedecreet een hefboom wil zijn voor de samenwerking tussen gemeentelijke en OCMW-diensten voor meer vrijetijdsbesteding en -beleving van personen in armoede juicht de VVSG toe. Net daarom is het jammer dat een aanzienlijk budget wellicht ontrokken wordt aan de lokale besturen. Het deel van het Vlaamse budget (1.650.000 euro) dat gereserveerd is maar dat lokale besturen niet opeisen, vloeit immers naar de landelijke vzw Demos. Zij mag het als Vlaams begeleidingscentrum aanwenden om lokale netwerken voor vrijetijdsparticipatie op te zetten. De VVSG uitte bezwaren bij deze middelenafleiding tijdens de hoorzitting over het decreet en formuleerde opmerkingen in dezelfde lijn bij het voorontwerp van besluit. De tussenkomsten werden niet gehonoreerd, maar dat het besluit de mogelijkheid biedt tot wijziging (art.21§3) schept in ieder geval de kans de uitvoering zo nodig relatief snel bij te sturen. De VVSG drong ook aan op grote transparantie in de aanwending van deze middelen voor lokale netwerken via de overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de vzw Demos. hilde.plas@vvsg.be

Voor regelgeving en subsidievoorwaarden van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie: www.vlaanderen.be/sociaalcultureelwerk en www.demos.be Voor het subsidiedossier: katia.devos@cjsm.vlaanderen.be Veel gestelde vragen over de lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie: www.demos.be en www.vvsg.be, knop vrijetijdsbeleid, inspraak en participatie

Proactief uitvoeringsbesluit voor impulssubsidie Voor de uitvoering van het Sport voor Allen-decreet ontbrak het uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke impulssubsidie. De Vlaamse regering keurde het ontwerp van dat besluit op 18 juli principieel goed. Pas na advies van de Raad van State kan de regering het definitief goedkeuren. Het kan dus nog veranderen. Toch informeerde Vlaams minister van Sport Bert 48 LOKAAL 1 september 2008

Anciaux de gemeenten er al over want zij moeten voorbereidingen treffen om hun impulsbeleid vóór 31 december 2008 vorm te geven, te laten adviseren door de gemeentelijke sportraad en goed te laten keuren door de gemeenteraad. De 287 gemeenten die een beleidssubsidie op basis van het Sport voor Allen-decreet genieten of tijdig uitstel vroegen en dus in aanmer-

king komen voor deze impulssubsidie, ontvingen hierover een brief. De impulssubsidie is in het decreet gepland vanaf 2009 en bedraagt 0,8 euro per inwoner. Het thema voor het impulsbeleid van 2009 tot en met 2013 is de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen. hilde.plas@vvsg.be

Inforumnummer decreet 218911 Meer informatie over de regelgeving vindt u op www.bloso.be, knop SvAbeleid; praktijkgerichte informatie over de impulssubsidie en subsidiereglementen op www.isbvzw.be, knop sportbeleidsplanning/ begeleidingstraject.


In onze snel evoluerende samenleving dreigen er nog altijd mensen uit de boot te vallen. Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW van Mechelen daarom een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met zijn 750 personeelsleden realiseert het OCMW Mechelen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg. Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken een (m/v):

O C M W MECHELEN OCMW MECHELEN

TEAMBEGELEIDER DIENST SCHULDBEMIDDELING jurist - statutaire aanwerving met een wervingsreserve van 3 jaar

Aanbod: een boeiende en uitdagende functie in een aangename werkomgeving en veel contacten in een stabiele omgeving • voor de teambegeleider: barema A1a-A1b-A2a, brutobeginwedde 2 652,59 euro per maand (anciënniteit uit de openbare sector wordt in aanmerking genomen). Voor het departementshoofd: barema A5a-A5b, mandaatfunctie van 5 jaar (verlengbaar) met een contract van onbepaalde duur, brutobeginwedde van 3 447,76 euro per maand (anciënniteit uit de openbare sector wordt in aanmerking genomen + maximaal 6 jaar relevante anciënniteit uit de privésector • met als extra’s: een interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Kandidaten die hun universitaire opleiding afronden, uiterlijk 5 maanden na de afsluitingsdatum, kunnen eveneens inschrijven.

Jouw functie: binnen de Sociale Dienst ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team Schuldbemiddeling dat uit een negental medewerkers bestaat. Je belangrijkste taak is het leiden, informeren en adviseren van de maatschappelijk assistenten die met schuldbemiddeling te maken hebben. Daarnaast volg je de wetgeving en relevante maatschappelijke evoluties op het vlak van schuldbegeleiding en zorg je voor de implementatie ervan in de dienst. Als jurist sta je ook in voor de voorbereiding en opvolging van gerechtsdossiers n.a.v. het beroep bij de Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof ingeleid door cliënten van de Sociale Dienst. Je adviseert de raad inzake het instellen van hoger beroep.

Interesse? Meer informatie over de volledige functiebeschrijving en de loonvoorwaarden: info@ocmwmechelen.be. Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 19 september 2008 naar info@ocmwmechelen.be of naar OCMW Mechelen, t.a.v. Mia Spaey, departementshoofd Personeel en Organisatie, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen. De selectieprocedure bestaat uit 3 delen: een mondelinge en schriftelijke proef en een assessmentcenter. Voor de functie van teambegeleider gaan schriftelijk en mondeling door op 7 oktober 2008, assessment op 9 of 10 oktober 2008, voor departementshoofd de schriftelijke proef op 1 oktober 2008, het mondelinge gedeelte op 8 oktober 2008 en het assessment op 13 of 14 oktober 2008.

DEPARTEMENTSHOOFD OUDERENZORG

www.jobpunt.be

Jouw profiel: je kunt je medewerkers aansturen en coachen en streeft gemeenschappelijke doelen na. Je bent betrokken bij de doelgroep en hebt een uitgesproken maatschappelijk engagement. Je combineert een masterdiploma rechten met kennis van de OCMW-wetgeving. Bovendien heb je een grondige kennis van de juridische aspecten van schuldbemiddelingsprocedures en consumentenrecht. Je volgde de basisopleiding schuldbemiddeling van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling of bent bereid deze te volgen.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevr. Britt Perkisas, diensthoofd Maatschappelijk Werk, tel. 015 44 51 66 of britt.perkisas@ocmwmechelen.be

contract van onbepaalde duur, wervingsreserve van 3 jaar Jouw functie: je leidt het departement dat uit een 500-tal medewerkers bestaat. Als lid van het managementteam werk je samen met je collega’s en de secretaris aan de uitvoering van de beleidslijnen van OCMW Mechelen. De focus ligt hierbij op de samenwerking tussen de verschillende diensten van het departement Ouderenzorg: de drie woon- en zorgcentra, de thuiszorgdiensten en de lokale dienstencentra. Je tekent mee de structuur van dit departement uit en zorgt ervoor dat het personeel zich gemotiveerd voelt om in deze structuur te werken. Je stuurt je team aan en begeleidt hen in hun leidinggevende functie. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van de dienstverlening. Je coördineert tevens de samenwerking tussen het departement Ouderenzorg en het departement Sociale Zaken en zorgt voor duidelijke afspraken tussen jouw departement en de ondersteunende diensten. Je vertegenwoordigt het departement in allerlei externe contacten.

Jouw profiel: je universitair diploma (of diploma van hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld) heb je aangevuld met een bijkomende opleiding management. Bij voorkeur heb je al ervaring opgedaan in een managementfunctie. Je hebt affiniteit met de overheid en je sociale bekommernis is een pluspunt. Van het departementshoofd Ouderenzorg verwachten we een doorgedreven inzicht in deze sector, uitgesproken leidinggevende competenties en een brede strategische visie.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. Jan Bal, secretaris, tel. 015 44 51 11 of jan.bal@ocmwmechelen.be. 1 september 2008 LOKAAL 49


AGENDA Mechelen 8 september Het gezin in de schuldbemiddeling: kinderen van de rekeningen Vijfdaagse opleiding met tips om gezinnen tijdens en na de schuldbemiddeling te verstevigen met aandacht voor de kinderen. www.centrumschuldbemiddeling.be/ vorming.htm

Antwerpen 23 september Leidinggeven aan een lokaal politiekorps Praktijkgerichte managementopleiding voor korpschef en leidinggevende officieren of calogpersoneel van de lokale politie. Organisatie: UAMS en VVSG. www.vvsg.be (kalender)

Mechelen 9 september Het merk Gezondheid Studiedag over de meerwaarde van een sociale marketingaanpak bij het opzetten van succesvolle gezondheidspromotieprojecten. www.memori.be/socialemarketing

Brussel 23 september Dilemma-training als deel van integriteitsbeleid Vorming voor schepenen, ambtenaren NoordZuid en voorzitters GROS. In samenwerking met Instituut voor de Overheid (Leuven). www.vvsg.be (kalender)

Vlaanderen 14 september 20ste editie - 20ste eeuw Open Monumentendag met gratis toegang tot honderden monumenten, landschappen en archeologische sites. www.openmonumenten.be Brussel start dinsdag 16 september Gemeentelijk personeelsbeleid met oog voor diversiteit Driedaags leertraject geïnspireerd op de ervaringen van andere lokale besturen om een beleid op maat van je eigen stad of gemeente te ontwikkelen. www.vmc.be (vormingen) Antwerpen 19 en 20 september Regisseur, hoofdacteur, souffleur… Aan de strijd voor gelijke kansen geeft het OCMW kleur. Congres van Vlaamse OCMW-secretarissen. www.ocmwvisies.be Schaarbeek start 22 september Methodisch Handelen Vijf reflectiedagen om diepgaande deskundigheid op het vlak van methodisch handelen met cliënten te stimuleren. www.centrumschuldbemiddeling.be/ vorming.htm

NIX TrIljoen

50 LOKAAL 1 september 2008

Mechelen 23 september Lokaal waterbeleid: meer dan je dacht Studiedag over riolen, IBA’s, waterlopen en integraal waterbeleid in samenwerking met Vlinter en CIW. www.vvsg.be (kalender) Brussel start 25 september Divers personeelsbeleid: module 1 Vormingscyclus voor personeelsverantwoordelijken met de focus op competentiemanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid en communicatie met personeel. www.vvsg.be (kalender) Freiburg 25, 26 en 27 september Duurzame stad Freiburg Studiebezoek voor mandatarissen en/of ambtenaren. www.vvsg.be (kalender) Antwerpen 29 september De stad in de wijk Stadscongres over gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten op de brug tussen burger en bestuur. www.vvsg.be (kalender)

Vlaanderen van 5 tot en met 12 oktober Week van het bos Het thema van de 30ste editie is ‘Bos en Klimaat’. www.weekvanhetbos.be Schaarbeek start 7 oktober Opleiding seniorenconsulentenvorming Tweejarige opleiding bestaande uit vier modules voor het behalen van een graduaatsdiploma hoger onderwijs. www.hig.be (studenten/seniorenconsulenten) Brussel 7 oktober Zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in de Vlaamse overheid Studiedag over het belang van tien jaar prestatie-audits voor het Vlaamse parlement en de Vlaamse overheid in zijn geheel. www.instituutvoordeoverheid.be (studiedag) Antwerpen 13 oktober Europese Dienstenrichtlijn Workshops over de screening van de regelgeving door de lokale besturen en over het unieke loket. www.vvsg.be (kalender) Brussel 14 oktober Gemeenten en Fair Trade Studiedag voor schepenen en ambtenaren Noord-Zuid, voorzitters GROS. In samenwerking met vzw Fair Timber, Schone Kleren campagne en Max Havelaar. www.vvsg.be (kalender) Gent start 21 oktober De staat van de staat Lezingenreeks van de Leerstoel Vandeputte over de vormgeving van politiek en democratie. Met een helikopterperspectief geeft Karel De Gucht een inleiding over de ingrijpende evoluties en ontwikkelingen in overheid en politiek. habe.Hogent.be (leerstoelvandeputte)


Hoofd administratie - HRM

ISVAG werd als intercommunale opgericht in 1975 en bestaat vandaag uit de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeenten Boom, Puurs, Niel en Hemiksem en de intercommunale IGEAN. Alle ISVAG-partners samen verwerken het huishoudelijk afval voor een verzorgingsgebied van maar liefst ĂŠĂŠn miljoen inwoners. Meer info: www.isvag.be

Hoofd administratie - HRM bij een overheidsinstelling ALGEMENE OPDRACHT

t /BBTUJOUFHSJUFJUFOPSHBOJTBUJFUBMFOUWPSNFOQVODUVBMJUFJU 

Als hoofd van de administratie sta je in voor het uittekenen en de implementatie van het HR-beleid.

nauwgezetheid en verantwoordelijkheidszin je troeven. t $PBDIJOHMJHUJOKFOBUVVSFOKFCFOUQSFUUJHBTTFSUJFG t +FCFOUCFSFJEKFCJKUFTDIPMFOJOQVCMJDNBOBHFNFOU EFXFUHFWJOHPQ

FUNCTIE:

de intercommunales en de overheidsopdrachten, de sociale wetgeving.

t +FCPVXUIFUPQHFTUBSUFQFSTPOFFMTCFMFJEWFSEFSVJUFO[PSHUWPPSEF implementatie en opvolging van nieuwe projecten.

t +FLPNUBMTCFTUFLBOEJEBBUVJUEFWFSHFMJKLFOEFQSPFGFOIFU assessment.

t +FCFOUFJOEWFSBOUXPPSEFMJKLFWPPSQFSTPOFFMT MPPO BBOHJGUFFO verzekeringsdossiers.

ONS AANBOD:

t "MTMJEWBOIFUNBOBHFNFOUUFBN[PSHKFNFFWPPSEFWFSXF[FOMJKLJOH van de organisatiedoelstellingen.

t &FOJOUFSFTTBOUFTUBGGVODUJFJOPWFSIFJETEJFOTUCJOOFOEFBGWBMTFDUPS met een contract van onbepaalde duur, waarin initiatief gewaardeerd

t +FTUBBUHBSBOUWPPSFFOFGGJDJĂ&#x2018;OUFJOGPSNBUJFTUSPPNWĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;SFOOB vergaderingen (DirectiecomitĂŠ, Raad van Bestuur en andere). t +FTVQFSWJTFFSUTUJQUFODPSSFDUEFCPFLIPVEJOH t +FHFFGUSFDIUTUSFFLTMFJEJOHBBOFFOWJKGUBMNFEFXFSLFST

wordt. t &FONPEFSOFXFSLPNHFWJOHNFUPQMFJEJOHTFO vormingsmogelijkheden. t &FOBBOUSFLLFMJKLFWBLBOUJFSFHFMJOH t 8FEEFWPMHFOTMPPQCBBOCBSFNBNJOJNVNĂŠ NBYJNVN

JE PROFIEL:

ĂŠ CBSFNB PGNJOJNVNĂŠ NBYJNVNĂŠBBO

t +FCF[JUFFOVOJWFSTJUBJSEJQMPNBPGHFMJKLXBBSEJH EBUUPFHBOHHFFGU

IVJEJHFJOEFY%JUWFSUFHFOXPPSEJHUCWBBOEFIVJEJHFJOEFY NFU

tot de functies van niveau A bij de staat en gewesten. t &SWBSJOHJOFFOMFJEJOHHFWFOEFGVODUJFCJOOFOFFOPQFOCBBSCFTUVVSJT een pluspunt.

KBBSFSWBSJOH FFOCSVUPNBBOEXFEEFWBOĂŠ  t .BBMUJKEDIFRVFTFOIPTQJUBMJTBUJFWFS[FLFSJOH t (SPFQTWFS[FLFSJOH [POEFSXFSLOFNFSTCJKESBHF

GEĂ?NTERESSEERD? Stuur uw sollicitatiebrief met CV, voor 30 september 2008, naar: ISVAG, Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk, t.a.v. Walter Ex, directeur - T: 03 877 28 55 - F: 03 887 09 28 Email: walter.ex@isvag.be - www.isvag.be


Wordt uw gemeente een

Puro Fairtrade-gemeente? Fairtrade Puro’s geheime recept bestaat uit een melange van zorgvuldig geteelde koffiebonen. Geniet op kantoor, tijdens vergaderingen en in de cafetaria van een heerlijk kopje vers gebrande en versgemalen Purokoffie dankzij de handige koffiesystemen en het uitgebreide assortiment koffie & bijproducten.

Ambassador - Vers gebrande en versgemalen Purokoffie - Koffiezetsysteem gratis in bruikleen

Cafinette - Puro espressobonen of versgemalen koffie - Ruime keuze aan koffie(-specialiteiten) - Flexibele commerciële formules

Het Max Havelaar-keurmerk garandeert dat de kleine koffietelers een eerlijke prijs krijgen voor hun Puro-koffiebonen. Zo zijn ze zeker van een inkomen waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden en investeren in hun toekomst.

Rainforest Purokoffie is ook een “groene” koffie en werkt samen met de natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust om bedreigde stukken tropisch regenwoud in Ecuador aan te kopen en duurzaam te beschermen. Zo heeft Puro er intussen al een oppervlakte groter dan 1500 voetbalvelden in bescherming.

Duurzame ontwikkeling Het Corporate Funding Programme bundelt de krachten tussen bedrijven en NGO’s. Puro engageert zich voor duurzame projecten die gemeenschappen in het Zuiden toelaten op eigen benen te staan. Meer weten? Bekijk de film op www.purocoffee.com!

Puro Fairtrade Coffee - Hermesstraat 22 - 1930 Zaventem - Tel: 02/714.10.90 - info@purocoffee.com - www.purocoffee.com

2008Lokaal13