Page 1


/_7

/ „ -6,-`,) .ri.,


DUYEN ANH V0 MONG LONG

can Mo (truyen ddt)

THIEN HUONG 1969


TAG CIA GIG. BAN QUVEN


CtJNG MOT TAG CIA Gain

hoa thien ly thfng vtr lust he ph6' di?u ru mr6'c mat ngay xu'a con b6 may mtia thu ao vgng tu8i tr6 da'u chan s6`i da sa mac tu8E tre tram thi diยงm chau

ve't thti hfn tren lung con ngtt'a hoang gfu rdrng dzting dakao anh mat tr6ng theo i nh lfra dem tti n5ng ng' giang h6 ?

CO non

sap in

tru6,ng cti thfng con con thtiy nha t6'i tu8'i mtr6Ji ba

chuo'ng cam


cAu Mo


xE LtrA DtrNG d GA MÂĽ THO VAO ltic mat tr6'i lan. Lan dau tien t6i xu6ng met tinh ly mi8n Tay. Chua c6 cay cau nao bfc ngang Cdru Long giang men xe lfra chi m6'i chay t6'i My Tho. nfm sat b6' song. Ta'p nap ho'n ga

nhung, du6'ng nhu, van mang m6 bu8n. B#6n ga nfa6. Ng6 qua cfi'a

xe ben phai, t6i tr6ng thfy nhdrng c n8i tren mat song chi chit cay c6'i nhtrng h6n dao nh6 tren mat bi%n. Tre ben d6. Nghe n6i ddra nhi8u lam.


ro

dny6n-anh

T6i theo gian nhac Ha-uy-di ctia Ng~uy§n xu6ng My Tho giiip vui met dem van ngh? tp6 chtrc tc?i met truJ6'ng trung hgc rna Dieu, ban chting t6i, day tai d6. Gian nh?c Ha-uy-di mang ten Hucyng Duyen, dugc thanh lap 6' sam Ctr Xa H6a Xa dtr6'ng P6trus Ky vao met dem tr5ng. Nguy6n d5 tdrng- hgc nhac Ha-uy-di v6.i 6ng Williams Cha'n tar ngay con 6' Ha N¢i, M©ng LF6'c ctia anh ta la, n`8i tie'`ng ngang

Doan Chuan, m¢t tay cho'i ltic huy§n cam vang danh Ha N¢i. Nguy§n lu6n nghi

d€n

nhtgivng

ng-oai quan, c8

chie'c

ao

chim

deo v6ng hoa gify

gian nhac trinh bay nhi}ng ban H!7o March, Bhae Howcdi, Habor highi, Dan chin V2.¢£, Ivgc}y #a, IV6~!. Z6ng.„ Nhting cay ddra

va bai bi%n s6 1a ph6ng, Nhu gian nhac Ha-uy-di cda 6ng Williams Cfifn d5 trinh bay tai Nfia Hat L6'n in N¢i+ Nfiorng Nguy§n chu'a dti tai ph6 di§n nhac Hauy-di tru'6'c s6 khan gia sanh di?u ngh? tfiuat. Nguy§n sg' s?t, dti 6ng Wil1iams Cha'n khuy8fl khfch va tap dtrg't nhi€u lf n. Nhan dip Di8u md.i, Nguy§n ben nhan ldi ngay g9i la ttthfr lti'at] met


can mo,

Jr

phen trudc nhdrng ngtrdri thu'6Jng thti'c rna anh ta tin rang s6 d6 tinh. Gian nh?c rti them hai em Quynh Htrcrng va Van Duyen, ban gai ctia Ngac, con fiai 6ng kty sor h6a xa cting ngqu tai Cur Xa H6a Xa v6'i gia dinh Ngac. Gian nhac, do d6, mang ten Huo.ng Duyen¢ T6i dug'c cfr di fie ve gian nhac d% tram an tinh th`an Ng.uy§n.

Met ph`an cting vi Quynh Hu'cmg. Kh6ng hi6u tai sao Quynh Huo'ng va Van Duyen dam di hat xa. Lai bang long iigdi ti.9 6J My Tho, may d€m cting a.trg'c. Ngac bao

gia dinb hai nang Tay lam. T6i kfi6ng tin+ Va t6i nghi hai nang d8u c6 mf u ngh? si tfong tim. Quynh Huo'ng gian di, thanh that. Nhi}ng ngu6'i con gai ffii8n Nam d6u, thanh that ca, T6i m6n Quynh HoroJng nhft, m6i khi nang tr6n xoe mat, ngay tho' h6i nhtrng danh tar 5n cho'i kh6 hi'6u rna chting t6i n6i chuy?n vdi nhau c6 nang ng`6i nghe. Kh6ng ai dam ng6. t6i c6 th7e rti re hai c6 con gai con hai 6ng- ky su di, 1uu di6n van ngh?. Ngay ca t6i, mai t6'i ltic nay, di'rng ti.ra tay vao cfra s'6 toa xe,

nhin sang song, t6i m6'i chgc rang Quynh Huo'ng va Van Duyen clang 6' sau lung t6i.


r2

duyin-anh

- Thang Di8u kia r6i I Nguy§n reo len mtrng. Anh ta g9i t6i :

- Hoai,

Hoai, thfng Di€u ra d6n

chting minh. T6i quay lai, b6 rod y nghi v§ Quynh Huo'ng, Van Duyen va rdrng dtra B€n Tre. M§t co'n gi6 1a vdra th8i vao tarn h6n t6i. Gi6 mi€n Nan dfty. Chting t6i xu6ng tau sau h€t mgi ngi#6'i. Bu8i chi8u tinh ly that d?p va that bu8n. Met ta fo trfng tar dfng xa cting dfi lam n'6i bat dtf6'ng chi8u My Tho, Va t6i tu'6'ng chdrng huo'ng kh6i kh6ng th9e x6a m6' nhan anh 6' day. Hal n5m trd'i xa que huo'ng, t6i m6'i vdra tha'y tinh ly. T6i vafl dpe long t6i 6' tinh ly mien Bfc, cite t6i da 16'n len 6' nhi8u thanh

ph6. My Tho sao rna gi6'ng cf i tinh ly ch6n rau cat r6'n ctia t6i the. T6i gap t'inh ly cti ky may chuc n5m xera ctia minh. Va cam tinh ctia t6i da gfri tren nhtrng mai ng6i reu phong ctia fllidrng c5,n nha mSt tang xay kh6ng th&ng hangt Tap nhien, t6i kh6ng mu6n ngLF6'i ta chinh trang tinh ly. T6i gh6t nhfrng can iiha lau m6.i xay 6' tinh ly. Nhffng can nha lau, t6i nghi


cau mo'

73

ng6' qua, s6 1a mam m6'ng cipia squ thay d8'i 16 15ng ne'p s6ng 6m dยงm ctia ngt#6'i

tlnh ly. M`j Tho chtra c6 nhdrng can nha lau m6.i xay cat. Ngay ca cay cau bfc ngang con song nh5nh ctpia d6ng Cfru Long ng5n cach hai ben tinh ly cting hay con nguyen clang da'p c8 xira. Xuan Di?u ngay nao, da dtrng tren cau nay, nhin ra song 16'n tim cam htrng lam tho' ca flgoJi

tinh yeu. T6i men My Tho ho'n vi, no'i ay, d5 chti'a mt3t thi si t6i hang yeu kinh. T6'i ng%n ngo' nhin My Tho col h6 n6i ngan ngo' cfia met c6 gf i vdra bor6'c chan v8 nha ch6ng. Di6u du'a chting t6i de'n met bi?I thtr du6'ng Alexandre de Rhodes. Ggi la bi?t thqu chtr tht.rc ra chi la can nha c6 vtg6'n tr8ng nhi8u hoa va 16i di raf da s6i. Bi?t thtf Huo'ng Lan. Di8u tro tai bi?t thru nay. Ba ch{i c6 hai c6 con gf i. MSt c6 d5 lay ch6ng va hal vg' ch8iig qua Phap hgc r8i. C6n in?t c6 clang & nSi trti Cia

Long Saigbn. 6ng chd la met tham ph5n. Ong da b6 vg' con, b6 tinh ly, len Saigon x.ay dqung mยงt hanh phtic `6n ao ho'n. Tar

n5m n5m nay, 6ng kh6ng. vยง My Tho


doyen-anh

Ba chfi da quen n6i bu6n. Ba s6ng tfian cdrng nhfi'ng b6ng fioa n6' rg'p nha. N6i bu6n ctia ba u6'p vao

hoa ngQc lan - phang phft va in?ng mi. Ba ch{i can tr6. Ba yeu tho'. Di8u bao t6i rang ba chfi thfch s6ng trgn vqu nghiia cia c^ou « Khi xem hoa. n6`, khi cftdr frcirag

JGn>>. Ba d5

tdrng ra bd

song,

ng6i dtrdi g6c ddra, dg.i tr5ng mgc vao nhdrng hem tr5ng moc mu©n. Vordrn hoa cfia ba chi thi8u gian thien ly. Ma t6i, t6i

yeu hoa thi6n ly vi t6i c6 met ky ni?in dam than v`6 hoa chien ly. T6i yeu hoa thien ly flht# yeu me t6i+ M9 t6i thi yeu hoa thien ly nhor yeu b6' t6i va anh em t6i. T6`i thofng gap vai net than yeu tren khu6n mat ba chrfu bi?t thp Hucyng Lan. T6i ch&ng hi%u c6 phfi vi d`6ng di?u

kh6ng rna, kh'i ca ben rti nhau di 5n v8, gian nhac cdia Nguy§n tap rtrgt cho bu'6i trinh di§n ngay mai, ba chti ch&ng them chti y t6'i ti5ng dan nggt ngao ctia Nguy§n. Ba da ra vor6'n tror6'c nha, ng6i n6i chuy?n v6'i t6i tren chi6c gh6 da c6 lung dtra.

- Thay kh6ng cho'i nhac a ? - Thu'a bac, chau kh6ng bigt am nhac.


c`au mo,

Z5

T6i khen mSt cau x5 giao dau ti6n :

- Ver6'fl nha nhi€u hoa d?p qua. Ba chti flhin t6i :

'

- Vay rna kh6ng gidr n76i met canh btr6'm. Cf nh bu6'm rna ba chti bi?t thru Hu'oJng Lan vdra m6i'i n6i t6'i bang 9iong nfra nhur

trach m6c ntia nhu ttii than khie'n t6i phai nhin ba vdi cap mat ctia hoa si truy§fl than+ T6i xu6'ng My Tfio vao dip tr5ng tr6n+ Va, dtr6i anh tr5ng sang, t6i tfify ba chfi bi?t thqu Hurcyng

Lan tdra tqu'a nhan

vat ndr ctia 6n Nhtr Hf u trong tt Cacng Oa'# Ivgam Kfadecj>. Anh tr5ng gia'u gi8m

gitim

ngtr6'i ta nhi€u squ that a,au d6'n. Nhft la da gifu cai ve gia nua cfia dan ba. Nen tdi chtra thp6 nhin r6 met vai n8p nh5n tren khu6n mat ba chti hi?t thi.r Huo.ng Lan. Ma chi tha'y d6`i mat den sau th&m 6` khu6n mat d?p nao nting. Dordi anh tr5ng tinh ly, di nhien la th€.

- Thtra bf c,

chau

ng.hi rang

con

btr6.in che vtr6'n hoa flha that la dai dSt.

Ba Hu'o'ng Lan - bay gi6' t6i mu6'n 99i vay - guy ngfai giay fat r8i h6i t6i ;


dnyen-and

z6

- Thay bao nhieu tu'6i ? - Chfu hal muro'i ba. - TrG qua nhz ? Thay con tr6 rna sao bie't n8i squ dai d¢t ctia con bu6'm ? - C6 16 vi chau vao d6.i s6.in.

- Da dan dfu v6'i c6 nao chua ? - Thu'a bac, n8u dug'c vf nhu con btr6'm thi ch5u clang bay tren nhi}ng vu6'n hoa. - D9'i chdrng nao m6'i dau ?

- Ngay chau lam n6n met vi?c gi d6.

- Vi?c gi ? - Vi?c khic vi?c ctia ngtr6'i khac.

- Vay thay clang lam gi ?

- Ch5u dang„. thft nghi?p I -T6i ctii nghi thay cting\day hgc nhu thay Diau. - Kh6ng, chau rft gh6t cf i ngh8 nhai lai. Ngh8 £y cao quy lam nhung chau ch&ng dam theo du8i.

- Cau c6 ve„. thi si. - Thi si kh6ng bi8t lam thcy.


can mo.

Z7

- 6, can gi lam tho'. C6 nhti'ng ngtr6'i su6t d6+i lam tho' si dau.

rna

c6 ai nhan la thi

Ba Huo'ng Lan, qua nhur Di8u nhan x6t, 1a ngtr6'i dan ba tarn h6n n5ng triu chat tho'. T6i nghi tr5'i tim ba dtrg'c u6'p b£,ng tinh ttiy ctia thi ca. Ba ch6p mi?ng : - Tinh ly nao cting c6 d.6'i s6'ng binh than, Kh6ng ai thfch lam day s6ng gi6 ca. Thay bi6t kh6ng, met cay b6ng str vu'6'n nha t6i, ca t\inh d8u ngfri dug'c htro'ng

tho'm. " mu6n nhu cay b6ng sL'r dti t6i r2(t gh6t thor htro'ng tho'm gtia tao.

T6i chqt hi8u vi nguy€n do nao ba Htro'ng Lan tt.I day minh trong lanh cung ctia dtic vgng tar n5m n5m tr6'i inay. CuSc d.6Ji 6J tinh ly that

bu`6n. D6 1a cai long

kh6ng d6ng cdra nhtrng kh6ng con chim nao

dam bay kh6i 16ng dpe

ca h6t,

bay

luo'n theo y minh mu6n. Ne'u n6 mu6n bay, n6 phai bay xa vting ti.6'i ctia n6 va ddrng boo gi6' hy vgng tr6' v8. T6i bat t¢i nghi?p ba Hi,ro'ng Lan, Ba gi6'ng c6 Nhung « Lg7tfa Lri"g>> ctia Nha't Linh, Khp6 ho'n c6

Nhung, ba Htrojng. Lan chi dam ngoai


J8

dry©n-anh

tinh bang tarn tir&ng. Ba yeu tr5ng, yeu hoa, yeu tho' thay vi yeu met ngtg6'i dan 6ng nao d6,

- Chau thich tinh ly vi the, thua bac. Ddi

s6ng a'y

bi

gi6'i

ham song

squ

gi6'i ham n6 khie'n tinh ly d.?p ho'n thanh ph6,. Ba Htfo'ng Lan mim curdi :

- Thay an fii t6i ? T6i xoa tay :

- ch5u ich ky thi c6. Cia dq cay ngoc lan 6' VIr6Jfl nha kh6ng can mtii tho'm ctia ngoc lan, lam sao chau durgc ng8i day, dtr6'i fnh tr5ng nay, n6i chuy?ri ctin.g bfc. Ba Hucrng Lan cu'6'i thanh ti8ng. T6i chua bie't di6n ta ti€ng ctg6'i cfia ba ra sao. Ba ddrng dcSy, d6.i chie'c

g`h8

ci.6'i di?n t6i

va sang ng-8i gan t6i.

- Thay kh6ng htit thu6'c la a ? - Da kh6ng ? i - U8ng h6t sdrc, V6'i khung canh ngu6'i ta can htit thu6'c. T6i khuyen men tap hiit thu6c lf di. Kh6i thu6'c ba't ctir met thor kh6i g.i cding d€u g.qi

Thay thu¢c tho' H8 Dz€nh kh6ng ?


J9

can mo,

-Ghau

ch2

doc

ttcfedn crdrz. ca >> ctia

H6 RE€'nh tli6i+

- A, t6i thich Cam h8n thcr Tau lai Vi?t ctia H6 Dze'nh lam. Doc bai ttc6 gdz. vz.?£ IVczmtt ctia 6n8

ta, cam xtic

Chinh H`6 Dz6nh d.5 tt Ivfa6' nfad cfadm

la lting. dz.Gzz

tha6c, Kh6i lrty"en bay len may y` d6, chay al.

- Bac doc nhi8u qua. Ma chau hoii ngac nhien th5y bac n6i ti8ng Bac that hay. - Thay Di6u day t6i dfty. Hgc hai n5m r`6i. Thu6' can la hgc tr6, t6i me doc

van chucrng Tp Ltrc V5n Doan va Ti6u Thuy8t Thor Bay. T6i la ngudri Nam, tarn h6n tr6'p bang van chucrng Bac. Ba Huo'ng Lan 1?i tr6' v3 chuy?n htit thu6c la.

- Th`£y htit thu6'c la, s5 thfty minh g.ia them met chtit. Va gia them met chtit, tqu nhien, thay s5 di xa y nghi ctia minh met chtit. T6i n6i : - D6 lam gi, thLra bc4c ? Chau mu6n tre mai.


daych-awl

20

Ba mim ctr6'i. Nu cu6'i that d?p. Vi t6i d5 nhin r6 nu cudi a'y. .`

- 8¢ thay tu6'ng met minh thay ich ky th6i u ? T6i cting bie't ich ky. Tar trong nha, ti8ng dan Ha-uy-di ctia Nguy§n vong ra. Anh ta clang rtrg't bai ttIvgdy p8t> ctia Hoang Giac. T6i da nghe

Williams Chf n dan ban nay. 6ng Chfn la

EgaT.d]6nTgr:figy¥i05:+t3uia:ngua&v]=thuN9an£ va lap nghi?p lu6n tai Vi?t Nam. Nhtrng tay danh ,cam Ha-uy-di ngoai Ha N¢i, phan d6ng, 1a hQc tr6 ctia 6ng. 6ng men nhft Doan Chupan. Da nghe 6ng Williams

:#en t£C6hn%£ dg:n Ha=€;:gid£;aokhk6hn5gc. t8i6: di§n ta nhtrng ban nhac Vi?t that bft hti. Bai ttDdn cfez.in Vz.?£>> ctia V5n Cao, c6 cau

« ...T6'i ddy chim they long ng¢p ngivng nh6' al tr6n mfry dio3oi Y6n Th"e...», 6ng Ltt&t ttbloc]j tren sgi day tram hai n6t tt7tg4p 7tgirng>> khi6n ngudi nghe ttr6'ng chdrng

canh chim clang v6 manh y6u di va„. ngap ngdrng kh6ng mu6'n bay ntia. Nhtrng 6ng

Ch2{n

bat

hti

nh5t

cau

ttlvfedr

pfede£

chia ly ngqi nging bur6'c chin di, lny6n ti"ec


2r

c`au mo.

bao nhi6u ngdy xanh„. ttong b.a,A _«Ngdy u8t>. -Ti8ng dan ctia 6ng ntrc n6', xao

xuye'n, b8i h`6i.. kh6ng met nhac si Vi?t Nam nao lot h€t dugc y ctia tac gis rfufyng «Ngdy

v`e, Dan

c`him

mar, rrdr I;? aGn mo'~.t> bang

Yi¢t,

Sp6j

bat ctr thor

dan gi, ngoai ti8ng dan Ha-uy-di ctia 6ng Chfn+

Ngtr6'i thay nhac nay, met cay lqc huy6n cam Ha-uy-di di?n, c6 the, cho'i dtrg'c vl cam rna t6\i nghi dti ngu6'i cho'i vi c`am ca chiic n^5m van thua cai ntit dan di?n ctia 6ng. Ong Will`iams Chfn chef l^qc huy8n cam Y-pha-nho cting tuy?t vdi. Ong dting la thien tai am nhac. Chi tie'c 6ng ttgifu ngh6 >> nen hQc 6ng 'c6 nghia la

t6n c6ng v6 ich. 6nig kh6ng truy`en nhtrng ng6n dieu luy?n cho ai ca, dti phuc dich

6ng nhu' met d6 a? trung thanh nhftt T6i d5 tdrng di mua ca phs cho 6ng Chfn, co\i 16'p dan 8itim 6ng ta ltic 6ng vfng

mat, den nha 6ng ta khuan d8 dac, gen d?p

dfle c6 hgc

met bai ttIvgd}; ua>>. Ong

hdra day t6i+ Met n5m 1'i6n hau ha 6ng, t6i chang dug'c 6ng truy8n ti ngh`e nao.

T6i ben b6 m§ng chof dan va u6'c ao,


-,-,

duyen-anh

ngay nao d.6, day uy quy8n, t6i s6 chat hai ng6n tay ctia 6ng Cha'n d.a canh cao squ gifu ngh8 nh6 mgn ctia ngur6'i Trung Hoa. N6i vay, song t6i van me tie'ng d.an Ha-uy-di cti,a Williams Henri Chfn+ Me den n6i, Nguy6n cho'i dan H?-uy-di, t6i cam nhtt anh ta vt['a bat dau tap dan, mac dau, anh ta da khp6 c6ng tap luy?n

ttr mudi n5m nay. Nhung, chfn\g hi6u vi sao, t6i nay va 6J -khung canh em dam nay, tie'ng d.an Hauy-di ctia Nguy8n d`a lam t6'i b8i h6'i, xao xny^5n. «~.Ta s6ng khong m©t lb'i tha in"en. Nha b6ng con db chifteu lqc b6n.». T6£ cheyt

h6i met cau, vu vo. :

_ Bac kh6ng thfch am nhac ? Cau h6i ctia t6i kh6ng c6 y tang nhfrng y nghi nao d6 ctia ba Hiro.ng I.an. Chti~ng ba cfing hi%u the. Ba n6i :

- D6i khi t6i thich am nhac, d6i khi t6i

gh6t. Am nh?c

kh6ng

di§n

ta

n'6i

chi€u sau th&m ctia tarn h6n. T6i d.a ng-he Mozart, Beethoven, Chopin, Bach, Wag.ner~. Xtic d.¢flg thi c6 d.a'-y, song t€ii tha'y am nhac chi n6i d.ugc tarn squ quanh ta cht'r


23

cau mo,

kh6ng n6i het dt#gc tarn sq. trong ta. Tho. cting vay. Chi c6 van. Cai gi con bi rang bu¢c vao lust 1?, kh6 rna di6n ta that.

Ba Htro'ng Lan la ngudi d.an ba, t6i nghi, tinh ly kh6ng ai hi%u ri76i ba ta. T6(i dam ra ser s?t tru'6'c ngLr6'i d.an ba trf thtrc

va triu n¥ng chat ngh? si nay.

-Can thay?

-Da' -Thay

thfch

am

nhac

hay

van

chtro,ng ?

- Chau chua dti ki6n thtrc d6 bi8t yeu thfch ca hai thtr d6.

_ Can day, thay doc tac gia nao ?

- Mai Thao. -A, «f)6m gia ttr Hd N¢i», to.1 vtra, doc. Gay btit nay tai hoa lam. Thay tin t6i di, 6ng Mai Tfiao clang d'e nhdrng dfu chan do dam vao van hgc ctia 6ng tren dtr6'ng+ Va, it nh2`t, cfing

c6 hai

ba

ke

gi8m len btr6'c cfian cdia 6ng.

- 85c thdi' doan tuo'ng lai ho xem sao;

_Ai?


24

day6n-anh

- Nhfrng k6 btrdc theo ve't chan 6ng Mai Thao.

- Chi la'.. Ba Huro'ng Lan g6 ng6n tay vao tram tim char:

- T6i se n6i qua clang day. T6i ctr6,i :

- Chau thfch nghe st.r qua clang ctia bfc, Ba Huo'ng Lan nhtin vat: -Chi la ttxia

ra>>

dfnh b6ng giay

cho 6ng Mai Thao! T6i me'n ki'6u cach van chucyng ctia Mai Thao. GQt rtia c6ng phu d.a'y chdr. T6Ji sg' ngu6'i ta ki6u each ho'n Mai Thao thi t¢i nghi?p ca ngtr6'i ta lan Mai Thao+

T6i kh6ng dam di sau vao 15nh vtrc van chuo'ng+ T6i d.9c ra't it. Va doc d'6 giai trf. D'e thay thu6'c ngti. N6i chuy?n van chuo'ng vdi ba Hu'o'ng Lan la thai cf i du6i ddt nat ctia minh. Ba Hucyng Lan doc van, phs binh van va con tim hi6u tfc

gia nfra. Ban

ttIvgdy I;Gjj ctia Hoang

Giac, Nguy6n chofi di cho.i lai. Va cang


c`au mo'

25

tang them n6i b`6i h`6i ctia t6i, dtr6'i anh tr5ng, tren gh6 xi m5ng, canh ba Hiro'ng

Lan, -Bac thfch ban ttIvgdy LJ8>j kh6ng?

-Thay c6 ve thfch2 - Vang, vi chau clang mu6'n v8, clang

#a:n:5mn.gax, V:iu¥a bach,a btahne' #frgfy5 £G°,; nghe n6i ctia m§t ngu6'i linh le dtro'ng,

-bat

- Thua bac, ngtr6'i ta bao ngu6'i linh le duo'ng nay la met anh

Dtrc tri

thtrc. Anh ta, vi met cu¢c tinh, gi6t flgur6`i r`6i tr6n sang Phap d5ng 1£nh le duong va nhap vao doan quan vi6n chinh sang Vi?t

Nan df nh mtr6'n. Anh ta nh6' que ht#o'ng qua,lam ban ttIvgdy I;g>,. Nhac si Hoang

Giac, dao d6, la lfnh tac d¢ng tinh than. Trong met bu76i ca hat giai tri, Hoang Giac d5 gap anh lfnh 16 duo'ng no. Va anh ta tang Hoang Giac ban nh?c duy nhdrt ctia anh ta, Hai ngu6'i tarn sq' v6''i nhau that nhi€u. R6i anh linh le digoJflg ch€t tram. Hoang Gi5c thtro'ng tri kS, d5t ldi t`hanh tt jvgdj/ L75>> r5i cho sap' mo' u'6'c hbi hu'ong


duyen-anh

26

ctia anh linh le dtrong lan t6a trong kh6ng g'1an.

Ba Htro'ng Lan khen t6i : - Thay nfi6' ca lai lichi ctia met bai ca. Nhuflg rna c6 chfc d.ting kh6ng? T6i sg ngur6'i ta hay thGu d?I huy§n sfr quanh met bai tho', in?t cu6n s6ch. Thay bi8t vu T.T.Kh+ chti: ? That la nhdrc d.au+

bang ba -tram gigng : -Th`ay rnong tt Ivgdy uat> que fitro'ng m'i`en Bfc lam, ha ? T6i clap :

- Da, ch5u mong. m6i ngay den. Nhtrng bu'6i chieu mtra tliat nghi?p, trti chan 6J mai hien nha th'iein ha, thoang gap bgp lfra, cfiau th5y tra'i tim se lai. Va mu6n kh6c, Chau nh6' nha. Ba Htrong Lan ngtr6'c mat nhin dam may vtra phti vang tr5ng: - M6i ng.cT6Ji dau c6 lan mo. u6'c mSt lan tr6' v8. Ngtr6'ti bat hanfi nhft la ngtr6'i kh6ng bi song m't'i cach tr6', mavan chang dam tr6' vâ‚Ź.

Ba Htt'cmg Lan mu6n h6 canh cfra tim cho t6i bi6t tarn sii' ctia ba. Song canh cfra


27

cau rno'

vtiJa h6 d5 kh6p chat. Vci t6i chi tha'y tarn su ctia ba u afl ccr h6 d.6i mat d.6n ctia bi. Mti\i hoa lan d5 quy6n rfi t6i. Hal n5m nay t6i m6Ji d'arg'c nhtrflg phtit giay thoai mai ng6i trong var6'n hoa d.8 nghe met

ngudi dan ba n6i chuy?n vui bu6n.

-Thay

thu¢c

tho'

Nguy6n

Bfnh

kh6ng ?

- Thua bac, kh6ng a ! - Nguy§n

Binh

d5 ^ ttrng

lt#u

phuo'ng Nam nhu^ thay. Ong ta

nha gi6'ng thay. Ong a'y vie't n6i nh6J fy th`a;th thcr +. tt Chi`eu chi"eu ra dtrng tr6ng v"e

Bdc, Chi they mdy th6i, cia thdy git». T6£ mu6'n ncrt`i t6i mong tr6` v§ xa v6Ji vey`i, nhin

vg chi thay may. C6 16, nhor the n6 d?p, thay nhi ? NgLf6'i ta mo' u'6c di§u chi, khi thap'c hi?n dug'c, dieu mo' u6'c kh6ng dting v6'i ni6m u6'c moJ ctia minh, chife s€ bu8n

ho,n, T6i vtra nghe 1.6 tdrng- giot sau dau dp6 xu6'\ng Cam h6n ba Flu'o'iig. Idan+ Giong n6i ctia ba m6i li'ic met Gay d.5ng. Dam may d`3i

tr6i qua vang t.i`5ji;.:31+

quay mat sang phfa t6i :

Ba

Hiferng

Ijan


dttyen-and

28

- A, t6i v6 y qua, ten thay keu chi nhi? - Hoai, thua bac ten chau la Hoa`i.

_ Gi Hoai ? - Vfi Thtro'ng IIo2Li.

- Cai ten a?p that. Hen chi th5y ctr thich tht#o'ng nh6' hoai hoai. Thuo'ng hoai ngan n5m ch5ng ? Nay, thay Hoa'i„.

-Da.

- Th`ay in6'i mu6n lam vi?c gi khac v6.i ngudri khac, vay thay tfnh s€ lam gi? T6i d.u'a ban tay len xoa cam 16'm ch6'm rau ng5n : - Ngay hgc 16'p nh5t, thay giao ra die fu^qn « Sou nay 16Jn kh6n, con chgn n8hee

gitj, chau d5 chgn ngh6 day hgc. Bay gi6' 16'n kh6n, chau lai gh6t ngh8 day hgc.

Va chtra bi6t dinh cu d6'i minh 6' cai ngh8 nao. Theo y bfc, chfu men chgn ngh§ gi?

Ba Htro'ng Lan lac dau:

_ v t6i dau phai y thay. T6i n6i : - Thtra bac, bac ct} tht'r chgn xem sao+


29

cazt mo,

Ba HurCing Lan 1?i

ffigtr6'c

mat nhin

tr5ng , - N6u t6i la thay, t6i s6 v6.i trai nao g`an tarn tay minh rihcft. V6'i trai d6'i cao qua, mtia vu vo' chl t8 m6i Ma gia du v6Ji dtrgc, nh5i trai cay xi, n6 bi chim m'6 rdra r6i, minh V9ng.

Ti6ng dan ctia Nguy§n da 1£ng lai, nhu6'ng cho ti€flg li±c huy8n cam Y-phanho d?in 16'i ca cfia Quynh Hero'ng. Nang rtteyt bpan « Nghin phaoJng cbn lquh» thcy ctia met thi si chtra n'6i danh va Nguy6n da ph'6 nhac. Gigng Quynh Huo'ng, 6' khung canh nay, bang n.5o nt;, ray rtrt. Ba Huo'ng Lan lang nghe : «Y6u nhau kh6ng n6i ndng. V`t Ctra dbJi c`on lch6p durb'ng di c`on ddt

T6c em bu6ng xu6ng bb. vat R6i twrig tdm spy tram cdi l¢ch ng6i

The anh nghi6ng ngd th8e thbJi Turo'ng

tut

non

nurdc

ng¢m ngdi nur6'c non

Mu:a cheeu nh6 gigt hodng h6n


day6n-anh

30

Mdi em sao dam i? buhon vuro'ng rhi Y6u nhau kh6ng n6i ndng+ V`L nghian I)haorng c`on lqnh xu@n

the cbn xcmh »

T6i bie't ba Huo'ng Lan clang dp6 long

minh rung d¢ng. Chgt ba h6i t6i:

- Th`ay nghi sao ? T6i mim cur6'i :

-V€ bai thoJ phQ6 nhac, thua bac!

- Kh6ng, ve 16.i khuyen

chgn ngh8

ay rna+

- Thu.a bac, bfc d5 khuyen chau men htit thu6'c la. Bac bao ht'it thu6'c 15

s6 tha'y minh gil them met chiit. Va gia them met chtit, tt.r nhien minh s6 di xa y nghi ctia minh met chtit. Ba Huo'ng Lan xoa tay:

- Th`ay nh6' dai qua. T6i k6o cnd ao trtim kin gay vi lanh lanh :

- Chau mu6'n di xa ho'n met chtit, mu6m trad cay d6'i xa tarn tay v6'i ctia

minh m6t chtit.


cau ino'

.?r

- Thfy kh6ng sg d.au kh8 1.r ?

- Chf u d5 1a dan 6ng r6i, thua bf c. Va chau nghi rang di8u ba't hanh cho ngir6ti dan 6ng la hfn kh6ng bi8t dau kh26. - Nhi8u ngrr6'i tim lac thti trong squ dau kh8. Ham Mc?c Tt'r chang ham. Thi sl nay, ca tqung c5i tt ffati da!zz ffaz£.o'ng t>. T6i sg'

thay kh6ng hirdrflg n'6i tt ffez3 dczca £/2zro'ng t> dau.

- Bf c khinh thir6'flg chau ? - Kh6ng d.au. T6i quy men thay. Squ dau khp6 lam 16'n con ngtr6'i nhung cting d§ lam can c6i con ngtr6'i. Dau kh8 qua d8i rna kh6ng giai t6a dtreyc, ngtrdri ta d6 bi6n thanh tan fc. Ra't ft ngor6'i qua dau kh8 tr6' thanh hi8n nhan. Cho men, d6'i thu6'ng danh squ' d.au kh'6 cho nha tho', nha van. Nhtrng con tfm nay cang 5n nhi€u dau dau kh8 c2mg nha ra to' vang 6ng anh.

T6i dtrng day, bu6'c t6'i cay ngoc lan, dtra ltrng vao than cay. Ba Htgoflg Lan cting nga lung v6 thanh gh6 da. Tqu nhien, t6i them met di8u thu6c la. Di8u thu6c la d6 gia dan them va d8 soi r6 tan squ ctia ba Huo'ng Lan bang d6m lfra d6.


dny6n-anh

2

- Chfu s5 cho bcic xem n6i dau khp6 thor nhft ctia chau.

- Lam sao rna t6i bie't ? - ThtFa bac, chau s6 vie't n6. Ba Huo'ng kh€ reo :

Iuan vqt ng`6i thang. Ba

- Thay vi8t van ? T6i n6i :

- Chf u

chgn

ngh8

vi8t

van. Bfc

ngac nhien kh6ng ? Ba Huo'ng I.uan du8i chan thoai m5'i :

- Kh6ng, t6ti kh6ng ngc?c nhien chtit nao. T6i d5 doan tru6'c... T6,i h6f : - Bac dofn tror6'c chfu s6 chgn ngh8 van? Ba clap :

- Can gan nhu the. Thay c6 cai phong cach ct'ia m6t nha van. T6i d.tea :

- Nh2i van c6, thua bac ? Ba Huo'ng Lan ctr6'i theo :


can mo.

33

-N8u th`ay mu6n lam ttxia-ra>t. Ma thay kh6.i ctau bang n6i dau khp6 nao ?

T6i vu'o'n tay barn met canh cay thfp nha,t. -B'{'xc d~a, dc)c «Nhtrng ngdy thor dun

ctia Nguy€n H8'ng chua ? Ba Hitio.ng Lan gat dau :

- R8i.

T6i bu6ng tay kh6i canh cay, khoanh tay tru6'c ngquc :

- Chau s6 kh&i dau tdr n6i dau kh8 a'y.

- Thay m6 Nguyen H6ng ?

- Da, me lam. _ Va ai ntia ? - Nam Cao, T6 Hoai. Ba Ht#o'ng Lan ch6p mi?ng :

- Thay con qua tr6. T6i ho'i bft binh cau n6i fy. Nhtrng ba Huo'ng Lan d5 ti€p : - Qua tr6, vi qua khdr tup6i tho' ctia thay can gan gtii th`ay va tuo'ng lai thi lai that xa. T6'i met tu'di nao d6, sau khi da chin mtii that vgng, ngordi ta h8i tw6'ng


dnyen-anh

34.

th6.i thcy au, t6i nghi rang th6'i tho' au n6 s6 ru'c r6' va tha thi6t v6 cting. Thay d8ng y rang nhtrng nha van dtrng tufl6i vi8t v8 tu'6i tho' mdi df in tham, n6ng nan. Nhung nha van tre, vi6t ve tu'6i tho., c6

the cting hay day, nhung chfc chfn thi6u thi8t tha, thuo'ng nh6'. T6'i gat gtl :

- Bac bi€t qua nhi6u. Ba Huo'ng Lan n6i : _ My Tho kh6ng 8n ao, thay lai thich squ tr`am 15ng ctia My Tho. Hay law.

-

Hay la sao, thtra bac ? Hay la thay 6J My Tbo it lau. Chau s6 lam gi 6. day ? Th`ay day hQc. Thua bac, chau rat gh6t day hoc

nhu chau d5 thtra v6'i bfc. Ba Huong Lan kh6ng n6'i them mSt ldi nao ntra. Ti8ng dan, ti€ng hat ctia ben Nguy§n d5 im bat. Dam d5 khuya r8i ch5ng. T6i nghe nhu suo'ng u6't t6c minh. Va suo'ng tr6't ca vai ba Huo'ng Lan. Met


can mo'

35

cam giac la lting vdra thfm u6't tim t6i. T6i mo' h`6 nhor di trong sa mac' cf t b6ng tdr hai n5rn nay. Va cheyt thfy met kh6m ddra mat rugJi, Kh6m dtra fy, chi khoanh khfc, lam t6i quen Quynh Htro'ng.

- Thua bac, khuya r6i, chau xin ph6p bfc vao nghi.

Ba Htro'ng Lan than nhien :

- Thay v6 nghi di. T6i do'i met b6ng hoa sap n6'.

T6i btrdc vao nha. Ti€ng d5 s6i lao xao. Ba Huo'ng Lan ng6i yen tren gh€ d.a. T6i kh6ng dam quay lai nhin ba.


NGUYEN VA GIAN NHAC HA-UY-DI ctia anh ta tr6' v8 Saigon. T6i nan lai My Tho„. 5n xoai. Ba Htrcyng Lan bao, bay gid, clang mtia xoai. Ba khuyen t6i men d% chat nggt cfia My Tho thfm vao mau minh n6u t6i da that long yeu My Tho. Va t6i 6. 1ai. Kh6ng phai vi xoai rna vi ti€ng lao xao ctla bu6'c chan minh tren 16i di trai da s6i trong vtr6'n bi?t thqu Huo',ng Lan. T6i quen mat con chim Quynh Htro'ng. Con chim ay m5y thang tr6'i that nghi?p, t6i da mat c6ng dan met ca'i 1`6ng bay, ke't that nhi§u


37

can mo'

hoa, dq d6 n6. N6 sap stia bi sup bay thi t6\i bu6ng tr6i c6ng lao ctia minh. T6i gtii h6n t6i trong ti€ng leo xao ctia da sdi.

Met tuan 16 a My Tho, t6i bi quy€n rti vao cu¢c s6ng d`ay tho', day m¢ng cda ngudi dan ba sau mu¢n. T6i d5 ra c6ng vien b6' song v6'i ba Huo'ng Lan tar chiau den Gem khuya. Hoac thus met chi8c xu`6ng, cting ba Htro'ng Lan leinh denh tren d6ng Cfru Long, boi vao sat nhtrng cti lao c6 ca sfu. D6ng song that hian h6a 6i mtia tr5ng d`£u ha. Ti6ng cheo khua nu6'c nghe vui tai. T6i cheyt nhd hai cau ca dao 15ng man tuy?t vdi cda mi8n D8ng Thap NItt&±.. «Trdng nam durfri nur6'c trong veo,

Cam chieo ta d¢p may ch`eo trdng tan » Tr-ang clang nfm tren in?t song. D?p la lting. Ly Bach c6 nhay xu6ng song v6 tr5ng thi cting

chi ham v8 manh tr5ng d?p nhu the nay th6i„. T6\i d5 nan ni ba Huo'ng Lan dtrng mai cheo. Ba h6i t6i:

-Th`ay mu6n lam thcr? T6i clap :


day6n-anh

38

- Kh6ng, thtra bac chau mu6n cam cheo d.ap cho v6' tr5ng.

Ba Huo'ng Lan cu'di ron r5. Tie'ng ctr6'i vang vang tren mat song+ Thii& nb6, t6i hay .ddrng 6' b6' ao dinh fang, cting

ben tre con n6m nhfrng manh ng6i, manh sanh, g9i la

n6m thia lia+ Nhdrng manh

sanh lu6't tren mat nu6'c, di xa r8i mdi chin nghim+ Ti6ng ct#di ctia ba Huo'ng Lan gi6ng nhtrng manh sanh ltr6't tren mat ao ling. - Thay kh6ng dam nhay xu6ng song bat tr5ng? - Chiu dau phai la thi si, 1ai chura say rug'u.

- Thay mu6n say kh6ng ? Chi6c xu8ng nh6 chi ch6' ba Huo'ng Lan va t6i. Va ba Htro'ng Lan d5 b6 chi6c bo'i cheo vao gii}a long xu6ng. T6i ng8i 6' dau xu6ng, ba ng6i cu6'i. Ghie'c xu6ng kh6ng chiu d.au im. N6 xoay tr6n va tr6i ttr tdr theo chi€u gi6 th96i.

- Ngay xira Luri Than va Nguy§n Tri?u d5 bo'i thuy§fl vao met d`em tr5ng


catt mo,

39

d% nhap thien thai, U6'c gi chie'c xu6ng nay la chie'c thuy6n ctia Luu Nguy6n. Thay thich nhap th`ien thai kh6ng ?

T6i da doc met truy?n ngfn ctia Vtr Khac Khoan. Va t6i n6i:

- No'i fy kh6ng c6 tinh yeu. Luu Nguy§n d5 that vong. Ba Huo'ng Lan 15ng im. M¢t ltic that iau, ba h6i t6i: -Ncri nao m6'i c6 tinh yeu? T6i kh6 nghieng minh, la'y tay v6c met v6c nu6ic. Chi€c xu`6ng tr6ng tranh.

- Thua bf c, ncri nao d6, ch5u chua bi6t vi chau chua yeu ai. Nhung chau nghi no'i c6 tinh yeu phai la cu¢c ddi, - Tai sao thay bie't tinh yeu chi c6 6' cu¢c d6'i ?

- Vi Ltru Th`an va Nguy§n Tri?u d5 tr6' v€ tram the. Hai 6ng fy kh6\ng tim dtrg'c tinh yeu v6'i nhdrng nang tien. Tien ntr chi bi€t mtia hat va ch&ng bao gi6' bi6t t6 tinh. De'n nhu c6 cay rna cting kh6ng bi8t d'6i thay cting thai ti€t thi ch6n thien thai, chau tu6'ng, chan qua


dny©n-anh

40

d6i. Ncri fy ta nen danh cho may 6ng -roreyu gia ch6v&± b6 tqc «rJrda luyado bay rang len ngdy d.anhthdng c6', u6ng clara tan qua m¢t i"anJ`.

Ba Htro'ng Lan mim ctr6.i:

- Nhu vay, minh kh6ng them nhap thi6n thai ctia Luu Nguy§n. T6i n,6i : - Lou Nguy§n 12im gi c6 thien thati,

thua bac. Ba Htro'ng Lan chtra cau n6i lai :

-.,. Thien thai rna Li#u Nguy§n d5 met lan d5t chan t6'i+ Va da that vgng+ Nhtrng tai sao m6i ngtr6'i kh6ng nhap thien thai ctia rieng minfi? Con 6'c bi6n can tqu fiao chdra ca d.ai du.o'ng trong long, t6i nghl, con ngtrdi men bat cfitr6c con 6c, tqu tim cho minh met ch6n thien thai khac vof thien thai rna mQi ngu6'i hang mo' ttr6'ng, tfiien thai rna ngtr6'i s6ng chtic ngu6'i cb8t s6'm len t6\i ct6+ Cai thti' thien thai ctia ngu'6'i che't, thay kh6ng ham cting

phai. T6i nh}n ba giay lat, r`6\i h6i :

Htt'o'ng I.„an,

suy

nghi


cau mo'

4Z.

- T6'i

m{:>t

tu'6i flao

chan lu6n cci tfii6n bac nhi ?

tfii

thai ctia

ng`ur6'i

ta

rieng minh,

Ba Hu.ongF Lan kh6ng tra 16ji cau h6i ctia t6i+ Ba kli6 bat d.au:

- Thay nhin tr5ng- trGn mat song a.i. T6i lam theo 16'i ba Htro'ng Lan.

- T6'i

met tu8i

nao

tr5ng

kh6'ng

sang? C6 ie la tLf6i„. tan the+ Tan Da d5 m6t

1`£n

tfaac

mac:ttrrcui7ig

6ao

nfa3.Gt!

€tt6{.

trdng aid, Nti bao nhi6u tu6i g9i ld ndi non». Ba Ht;quCing Lafi dat m¢t ban tay vao ngquc minh :

- T6i cho rang t6'i kfii nao trai tim minh fist a.ap, minfi m6'i

chan mo' u6'c

ch6'n chien i:hal ctia 1.iGng minh+

Ba s§ th6J clai, gigng n6i bu8n b5:

- Kbfb^ing c6 tu'6i cfao thien thai, thay a! GL'i' nhap tfaiefl t`riai di, dttJng bie't th`iGn thai bao nhii€u tif6i. Ba Hurcrng Lan bo'i x^ti`6ng tr6' v8

Bay ngdy 6' 1ai My Tho thi ba dam fr6n ghe' c6nf5 viif~ffi hfi,y du5i'yi p,.6c dtra

b6' song. Ci*u Long ngam trai may

them


duy6n-anh

42

ba Huo'ng I~jan, ba dem bo.'i thuy§n lenh d.enh tren mat ntr6'c kh6ng ggn s6ng, n6i chuy?n met thien thai nao d6. Ba Htro'ngLan nhlf mu6'n ggi y van cho t6i, Xoai My Tho ngot v6 cting. Ng9t va tho'm. Trong. mau t6'i d.5 dug'm chat tho'm nggt fy. Nhurng t6i van phai d6ii My Tho. Mtia tr5ng he't r6i. T6i them s6'ng binh yen 6' tinh ly song bay gi6' chi#a th8 binh yen dtreyc. V6'i t6i, tinh ly la chi8c v6ng bac

ngang tren hai canh cay trong vtr6'n vtr6'n nha ba Htro'ng Lan, chfng ham t6i s€ nf in tren chie'c v6ng dong dora, h6i tu6'ng di v5ng sau dau hay rt.t'c r5. ctla d6'i minh. Hi?n tat, t6i chtra c6 di v5ng tinh tdr ngay minh btr6'c xu6'ng cu¢c d6'i, T6i can c6 di v5ng. C6 di vang m6`i m6' mat rna h8i ttr&ng dug'c khi nfm tren v6ng. Bfng kh6ng, t6i se nfm tren v6ng nhu met 6ng gia b?nh hoan, ch6' che,t. Bu76i sang h6m t6i gig tdr My Tho, ba Huo.ng Lan day that s6'm. Ba pha s5n cho t6i va Di8u h3i ly ca phs. Du6ii 5nh di?n t`inh ly, ba

Horo'flg

Lan ng.`6i

nhin


43

cau mo,

tdrng gigt ca phs rdt xu6ng. T6i xoay minh, ngam ba qua t:;in man lan tieu. Tqu nhien, t6i mu6'n gia v6' chtra thtic gi2{c d'e xem ba Htro'ng Lan sfra so?n cuSc chia ly. T6i bi8t ba Htrcmg. Lan quy me'n t6i. Ba kh6ng c6 ngtr6'i tarn stt'. Ba can t6i d.`6 tarn st.i'+ Phai

chi

ba c6

ddra

con trai bang tu'6i t6i? T6i lei tha'y t6i nghi?p ba Huo'ng Lan+ Va t6i vqut day, tung man, chui ra. Ba Huro'ng Lan ttr6'ng t6i sg' tr6 chuye'n tau sdm. Ba n6i:

- Can sdm lam, th`ay Hoai, T6i ngtrg'ng ngting, n6i ngorg'ng ngtmg rna

clang

16

minh

ch%ng

nan

ngurqng

ngt,ng : - Thora bac, chau c6 cf i tat h6 sip d6'i ncyi nao la n6n nao.

-Mu6'n d6'i b6 ngay?

- Vang. -Sao vay? -Vi ,kh6ng n6n nao ddi b6 ngay, minh s6 hli mu6n ddi b6. Ba Htro'ng Lan giquc t6i:

- Tfiay di rtra mat, da,nh rang va st7i5a soan h?mh 1-y- r`6i dtingA di.6m tan.


dnyen-anh

44

T6i ram rap nghe 16'i ba Huo'ng Lan nhu met dtra con trai nghe 16'i in?. T6i chg't c6 cam ttr6'ng minh sap di trg hoc xa va in? t6i thi clang lo chuy8n xa nha dau tien ctia t6i. Di§u van flgti vtii. Chfc ly ca phe thor hai kh6ng phai ctia Diau. Va, chac ho'n, ba Huo'ng Lan chua h6 ndi chuy?n v6'i Di6u v€ met c6i thien thai ctia rieng minh nhtr ba da n6i v6'i t6i. Met lat sau, t6ii d5 ng6i d6'i di?n ba Htro'ng Lan. Ba dua cho t6i m§t g6i thu6c la Capstan.

- Thay men tap htit thu6c la. _ vang chau s€ tap. - Va nh6' hiit Capstan. T6i y6u squ trinh bay g6i thu6'c nay. Ngor6'`i dan 6ng htit thu6c 1£ tr6ng d?p lam. Dti chua tdrng trai cting thfy minh tdrng trai.

~ Chau s6 chi htit thu6c Capstan. Va htit khi nao chau nh6J My Tho, nh6' vtr6'n hoa ctia b5c.

T6i b6c g6i thu6c. Vung Lan dau ti6n t6i b6c met g6i Ba

HIfoJng

I.ran ctr6'i tdm tim.

Ba

bat

diem cho tdi chain di€u thu6c thtr nhft


can mo.

45

trong ddri. Kh6`i thu6c that dfng trong mi?ng nhung tho'm v6 cting trong mtii t6i. Thu6c la Capstan. La ghe. Tai sao ba Huong Lan thfch thu6c la Capstan? T6i nang ly ca phs. U6'ng met ngqm. Ba Htro'ng Lan n6i :

- Chua c6 dur6'ng. Tdi dat ly ca phs xu6ng ban:

- Thtra bfc, chf u thfch u6ng ca phs dfng. Ba khen t6i :

- Th`ay m6'i khf in phs ra met dieu m6,i la, ha?

T6i hit met hoi thu6c, c6 gang d% kh6i bi sac stLa :

- Thua bac, chau hoc dug'c 6' bfc. Ba Huo'ng Lan cudi g.ug'ng: -A, thay dp616i cho t6i, phai kh6ng? T6i lai nang ly ca phs l€,n, u6ng can met hcri :

- Chau oin bac cht'r. Bac d5 day chau nhi8u thtr. Chau bi6t htit thu6c la d6 nghi xa ho'n di8u minh mu6'n nghi.


dtty6n-anh

46

Va, c6 le, chfu se dam u6ng chat dfng Gay ctia cu¢c d6'i, dzng hoJn ca phs den_

kh6ng dtr6'ng. Ba Huo'ng Lan nhin t6i dam dam. Giay lit, ba n6i : - Mat ntrdc ao tti Gang 15ng im. 86ng c6 kG.n6m vien da xu6ng. Mat ntr6'c 99'n chtit s6ng, cau may r`6i lei 15ng im,

Nhtr vay, ao tti bu6n them.

T6i cam d6ng : - C6 flgay chau s6 xu6ng th5m bac. Ba Hucyng Lan ch6'p mat.

- Trong nhfrng ngay ch6' dg'i t6i s6 c6 doc lam. Thay Di`eu kh6ng thich n6i chuy?n tr5ng hoa. Th`ay fy chi thfch u6ng rtrgu va ngfi vtii. T6i thoro'ng ba Htrcmg Lan v6 cting. Nhtrng t6i kh6ng th'e s6ng a My Tho. T6i phai d6Ji cf i no'i em ai nay+ Tu'6i t6i can u6ng nhi6u Gay d5,ng. Ma a day chi c6 chat nggt ctia trai Gay va tinh ngu6'i. Ba Huro'ng Lan df ti8n chan t6i ra tan nha ga. Chtra bao gi6' t6i thfy ban ttB!.¢c Z}/tt ctia

Dzo5n Man bi ai

nhor bay gi6'.


47

cttu mo.

Gift'a li'tc tranh t6i tranh sang, t6i kh6ng nhin r6 d6i mat ba Htt.oJng Lan. Nhung d6i mat t6i da tfra le. Con tau n5ng ne chuy96n ba,nh. Ba Hiro'ng Lan kh6ng vay tay. Ba quay lirng di vao b6ng t6i m6J ao ctia bu96i s6'm tinh mo' tinh ly. T6i ng`6i a g6c vang ctia xe ltia, nghi t6'i bai tho' ctia Hoang C6ng Khanh di8n ta tarn squ trang si Le Liem trong ttBGra Ivar6'c

Ivg#

86 ))'

«Tha6' dy len durb'ng c6 met than

Durb'ng sang Hb'i d6i ned phan van

Ndng m6 Ddt Kf] x6 lane Tnt Ta m¢ng Kinh Kha diet bqo T`an Ntra ny curb.i xudn mu6n trdng s~L

Ba n8him t@n lchdch met gial nhin Thi€en bao dura d6n lbng kh6ng tlri6u Chii thi6u mat ngurb'i di ti~6n clrf en.y»

Ddi t6i thi6u th6'n rat nhi8u nhu'ng d5 kh6ng thie'u met ngu6'i ti§n chan. Ba Htrcyng Lan da ti§n chan t6i. Con tau gia nua dtra t6'i v% Saigon, t6i xfch hanh ly t6.i bc{n xe d.6 cao nguyen. T6i di Ban Me ThuSt ngay. Anh em tr6Ii d6 da h?n t6i


dny6n-and

48

lau r`6i.

T6i

cc'T

mf i me

ffihdrng

cfiuyen

dau dau, hem nay m6'i dL'rt khoat b6 Sai-

gbn rna d'i lap nghi?p. T6i a Ban M6 Thu¢t ngay nghe vtrg'n h6t nh6' con trong rtrng sau,

dem

nghc

fip6

g,.`cim, thac

d'6,

thfy nh6' khu vtr6'n ctia b<`i Htro'ng Lan

ghe g6'm. Nh6' nhtriig kh6iig mu6n xu6i mi`6n Hau-giang. T6ti them khat c6 nhi`6u, that nhi6u ky niern d'e, ngay nao d6, trong vudn hoa ctia ba Ht#o'ng Lan, t6i ke cho ba ngbe. T6i cb8c ba Ht#o'ng Lan se ngam ngtii n8u nbt# t6i d5 mtia vu vo. rdi r5 d6i tay, d.a c6 nhdrng ky ni?in+ T6i bang trach minh la d5 n6i d6i ba Htrong Lan. C6 bao gi6' t6i nghi rang minh s6 tr6' thanh nha van dau+ St.r dau kh'6 rna t6i mu6n dan thafl vao kh6ng. phai la con dtr6'ng van ngh?+ Con du6'ng 5y ai cfing c6 quy§n, c6 th% bor6'c v6. Song btr6'c v6 d'e lam thg g¥t hay a.'e lam nfidi'ng k6 di m6t nhffng. bang ltla 16p, 1tia thdra lai la chuyen kbfc. T6i tht^9£rig thich lam k6 di m6t ltia, k& di b6i cc4. Nfiu' ffiha van

Hoang Hai Thfry d5 nghi, t6i ngfii la t6i phai lam vi€c gi d6, vi¢c gi

cftng dorgc,


can mo'

rigoai t6i ra,

49

nhdrng ngtr6Jj

khac

kh6ng

lam dtrgc.

Vdi y nghi ng6ng cu8ng d6, trong hoan canh the ltfo'ng nay, gidra met hoang h6n ctia tranh dfu, anh em t6i d5 mo' thanh ngtr6'i Lam So'n, pha ray lam nuo'ng d8 ch6ng lai, met ltic, ha`i ba ltrc lug'ng clang ch€ ngqu dan t¢c va the gi6'i. Bang tu'6i t6i, ai cting t\hich lam met

vi?c khac nhtrng ngu6'i khac. Nhung lei ch6ng ch5n. Chi met cfi c6' van vcr nao d6, figtrdi ta c6 the ch6i b6 c6ng vi?c minh cho la ly tu6'ng. Cai c6' ctia t6i la ngu6'i dan ba sau mu6n 6' tinh ly My Tho. T6i da thfm hu'o'ng vj ctia thu6c la Capstan. Nhin kh6i thu6'c, t6i nh6' My Tho, nh6' vtr6'n hoa nha ba Huo'ng Lan, nh6' tie'ng loo xao ctia df s6i va nh6' ba Htro'ng Lan v6 cting, d rtrmg c6 nhiau tr5ng ho'n, T6i nfm trong vu'6'n cam, nhin anh tr5ng xuyen qua la canh kh6ng cam thfty gi ngoai n8`i thuerng hoaJi. Ba HtroJng

La,n d5 suy tar ten t6i ra n8i thuong hoai ngan n5m. T6i stnh ra d6'i, c6 1€, d5 hanh d¢ng theo tinh cam ho'n la theo ly trf. Va,


5o

duyen-anh

met dam tinh cam bat den xanh tr.ong trai tim, t6`i d5 tr6i day x8p hanh ly, sang s6'm

h6m sau xu6i dchg bang mien Nam. Gis tdr ch£ 16'n trong thi6n ha. ttcAz' J6'" £rong

thi6n hq, kh6ng i}tra d6i md± rrty nhdn ». Tr5ng

sl Pham Thai d.5 b6 c6ng cu¢c phtic hung Le tri8u v8 cau ca u6'ng roro'u va thuo'ng

±°j:`n%gafannakmh6:grtrporhna: 1?u# n¥ahnu.n£: my nhan ctia Tieu So'n trfng si, Nhung ba da lam cho t6\i bie't m¢ng mo' met c6i thien thai cda rieng minh.

T6i v6 Saigon ngay thi'r sau thi chiau thor bay ra ga xe lfra mua v6 Saigon My Tho. T6'i di chuy6n tau ch6t. Tqu nh'ien, t6i thfch gi6'ng Ham Mac Tfr, ph'ieu bat gia'ng h8 chfn che r6i tr6' v8 96 cfra nha vao dem trdr tich, Khi€n than mau vdra ngac nhi6n vdra mdrng chay nu'6'c mat. Ba Htro'ng Lan s6 ngac nhien lam. ft ra, ba cting ngac nhien vi t6i xu6ng th5m vu6'n hoa nha ba vao ltic chin gi6' t6'i. Tau s€ ddrng 6' ga My Tho trtr6'c chin gi6'. T6i ng6i tren toa xe, mong thor gian k6o da'i ra. U6'c gi ntia dem tau


5z

can mo.

mdi

de'n My Tho. Khi ngtr6'i ta mong

th6'i g`ian di chain thi ri6 lai ctr di nhanh vtin vqut rihor b6ng

can qua cti'a sP6. T6£

t6.i My Tho dting chin gi6'. Tin\h ly van nguyen v?n. Chua c6 gi thay d8i. T6i chz sg' c6 squ thay d8i 6' b£?t thru Huro'ng Lan, Str thay d`8i 6' long ngtr6'i chi c`£n

met cai ch6'p mat cfia th6'i gian. 85ng dung, t6{ dam ra ngai ngai. Chang bie't ba Huo'ng Lan con d6n ti€p t6i ni€m n6' kh6ng. T6i dtrng tru6'c cP6ng bi?t thru, ngan ngai ghe g6.in. Bi?t thru kh6ng c6 ch6 dtr. T6i d.ay c8ng btr6'c v6. C8ng bi?t thqu Htrcmg Lan kh6ng c6 then cai. Bu6'c chan t6i lao xao tren 16'p da sdi. T6i chtra mu6n vao nha. Ma ng6i tren gh8 da suy nghi van vcr. Mti'i hoa ngoc lan tho'm T6i dtra lung v6 thanh ghe', Met c6 ti8ng ngor6'i n6i:

- Thay Diau lai u6ng ru'gu nhu t6i qua, rna a„. Thay d5 v§ va clang ng8i ngoai vtr6'n. T6i mim cu6'i. Con gai ctia ba Hu'o'ng Lan day, Chfc ch5n r6i. Ba Huo'ng Lan theo con gfi ra vudn, T6ti v¢i dtrng day :


52

dny6n-c[wh

- Thua bfc,

ch5u d.£y, Hoai day,

kh6ng phai Di8u dau a I

Nhfm ngay cu6i mtia tr5ng men t6i da kh6ng nhin du'gc r6 khu6n mat ba Htro'ng Lan. T6i rtit di`'i8u thu6'c, bat que diem. Que diem kh6ng dti anh sang d8 soi r6 tinh cam cfia ba Hucrng Lan ltic

d6. Ba Huo'ng Lan chtrng xtic d¢ng. Ba d8 t6i ddrng ng6' ngan met lat, m6'i len ti€ng :

-Tfiay v8 th5m My Tho? Ba gidi thi€u t6i v6.i c6 con gai :

- Day la thay Hoai, ban ctia thay Di8u. C6n chau nh6 t6i, Thtiy Trang. Ch5u dug'c nghi 16 vai h6m, v€ a v6'i rna cho d6' nh6..

Chting t6i cting vao trong nha. Ng9n den ne-6ng da bat sang. Ba Hu'o'ng Lan sa£ Trang di pha tra. Squ b6J ng6' dan da

bie'n mft. T6i c6 ccim ttr6Jng nhu ddra con trai di xa m6'i v8. Ba Hu'o'ng Lan h6i t6i :

-Tfray IIoai nhd My Tho?

- Vang.


cau mo,

53

-Nh6' tar bao gi6'? - Tdr h6m ch5u htit die'u thu6'c dau tien 6' ben b6' su6'i Ban Me Thu¢t.

- Thu6'c Capstan chti' ? - Vang+ Ba ch6p mi?ng :

- The' rna d5 hai thang r6i. A, len m5i ntii rtrng tim sq' dau kh8 tr ? T6i vu6t dtr6'ng dai :

t6c,

mat

t6c

nhieu

bi+i

-Chfu lai thay d8£ y nghi, bfc a!

- S9' dau kh8 ? -Vang,

chau sg'

dau

kh8.

Chau

chan rdrng niii, chfn ttmd£. guro'm dardr!. 72g#}7€C>], ch5n tr5ng gi6 cao nguyen.

Ba Htro'ng Lan nhin t6i :

- Thay.~

gis

them

met chrit

d6,

Khi ngu6'i ta bat dau ch5n nan di8u gi la ltic ngu6'i ta gil di. T6i n6i : - Chau gia di, c6 16, vi nh6J My Tho. Trang d5 birmg khay tra ra. Nang gi6ng in? nhu diic. T6i yeu d6i ban tay


dnyen-ash

54

ctia Trang. D6i ban tay d?p ho'n ca d6i ban tay bay 6' hi?u kim hoan. T6i nghi met ngtf6'i n5ng ng giang h6, them nhdrng chuye'n di nhtr Nguy6n Tuan, gi5 drrg'c d6i ban tay Trang vu6t ve, chfc la kh6ng them khat ga ben nfra.

Trang day tach nu6'c gan phfa t6i :

- Mdi thay dting mrdc. T6i g9'i chuy?n nang :

-=C6 Trang dinh nghi 6' nha bao lau? Nang tra 16.i:

-Thtra

thay,

em

d.trg'c

nghi 16

mtr6'i ngay.

Giong nang that d6 thtro'ng. D6i mat Trang tr6n, 16'n va den nhu hat nh5n. T6i h6i: - N5m nay c6 c6. thi cfr kh6ng ? Nang kh6p m6p ng8i xu6ng ghe' :

- Thora thay, n5m nay em don thi tti tai d6i'

- Dau xong, c6 dinh hoc gi ? - M5 em bi%u hgc van khoa, em lai thich hgc su pham.


c`au mo,

55

Ba Hucmg Lan cudri :

-Con b6 thlch cu¢c s6ng binh thud,ng. T6i nh5p met ngtim tra man : - Chau cting thfch cu¢c s6'ng binh thu6'ng, Bac da khuyen chau ra't dting. Chi inen hai tr5i cay hanh phiic sat tarn tay v6'i ctia minh. Ba Htrcmg Lan ng6 Trang:

- Thay Hoai chgn My Tho r6i d6, con a i

T6i d5t bao thu6'c la Capstan len mat ban xa long:

- Vang, chau mu6'n day hoe 6' day it lau. Tru6'ng c6ng chfc xin day kh6 vi gitra

mien hoc. Chau se

nh6' Di§u gi6'i

thi?u vdi met tru6'ng tu, Vdra day hgc vdra vie't van dtrg'c char, thua b5c?

- Dtrg'c rna. - Vay cu6n truy?n dau tien ctia chau s6 vi€t va tznh ly.

- My Tho ? - Vang.


dayen-anh

56

- Thay dinh vi6t v€ d8 tai gi ?

- V6 d6ng song,

5nh tr5ng, vu6'n

hoa va tie'ng lao xao ctia d5 s6i tren 16'i di trong vor6'n bi?t thru Horcmg Lan.

Trang tr6n d6i mat, h6£ in? :

- Thay Hoai la nha van ha, rna ? Ba Huo'ng Lan gat dau :

- tr, thay a'y la nha van. Nang c6 v6 sung su6'ng lam. Va cam phqc t6i. Trang ch6'p mat :

- Thay vi6t bao nao ?

Ba Htro'ng Lan tra 16'i gitim t6i :

- Thay Hoai vigt bao ngoai in N¢i. V6 day, thay chua c¢ng tac v6Ji bf o nao. Con dg'i it lau nfra, thay Hoai s6 vie't met cu6n truy?n dai. Trang len len nhin t6i. Mat nang anh •len bao ve triu me'n, thi8t tha. Nha van van la met cai gi ghe g6'm v6'i nhfrng ngtrdi binh thtr6'ng. T6i d5 c6 th6'i phqc nha van lam. Phquc ca Nguy§n Minh Lang, Hoang C6ng Khanh„. Squ cam phtic dan dan phai nhat v6'i ki8n thtrc ctia minh, T6'i met tup6i flao, x6t lai, minh m6'i cam


cau mo,

57

thfy h6' to la da qua rSng rai squ cam phqc. Bay gi6', t6i kh6ng th'6 nao chiu n6i sp cam phuc cac nha van bdra bai ctia nhti'ng c6 cau m6'i 16'n len. T6i hy vong, ho s€ c6 ,lan x6t lai

nhu t6i. Va`1tic fry

gia tri ctia nhtrng Mai Thao, Duo'ng Nghi§m Mau, Nhat Ti8n, So'n Nam, Nguy§n Manh C6n„. m6'i dinh ctr 6' tarn h8n ngtr6'i thtr6'ng ngoan ngh? thuat. T6i kh6ng tra con ngtrdri Pham Duy nhtrng tru6'c Pham Duy chi c6 V5n Cao, D5ng The Phong, Hoang Quy va sau Pham Duy ngoai Pham Dinh Chtro'ng, chac kh6ng can ai lam t6i yeu am nhac Vi?t Nam. B?n t6i thtr6'ng bao t6i tqu kieu khi minh chua la cai gi. Tai sao phai do'i de'n ltic la cai gi m6'i tqu kieu. Ngu6.i quy6n tif kieu ngay 6'

trong b6ng 5i squ' chang ra gi ctia minh. D9,i thu6' minh la c5i gi m6'i dam tqu kieu thi hen qua. T6i ho'i bquc b¢i ba Huo'ng Lan. Va n6i :

- C6 Trang c6 ve cam phi±c nha van lam, phai kh6ng ? Trang thanh that :

- Da, em phtic nha van.


duy6n-anh

58

- Ta`i sao ? - Vi hg kh6ng gi6ng minh. Minh chi s6ng v6'i cu¢c d6'i c6 sam. Nha van tao ra nhi8u cu¢c s6'ng cho nh'i§u ngtr6'i s6ng.

T6i khen Trang : - Hen chi bac mu6n Trang hoe van khoa. Nhung theo y t6i, nha van kh6ng c6 gi clang phqc ca.

Trang h6i :

- Sao vay thay ? T6i rtit met di6u thu6c Capstan, bat ldra m6i thu6c :

- Vi ho dau c6 khac gi chting ta. Nha van chi d?p khi hg ng8i vie't van met minh, Ltic a'y, ho s6ng the gidi rieng ctia ho-. T6i th6' met dam kh6i thu6c va ng6 ba Huo'ng Lan : -... C6i thien thai cda hg. Xong ltic d6, hg xfu xa nha't tren d6'i. Trang ngay tho' : - H9 xa'u. xf that ha, thtra th`£y ? Ba Huo'ng Lan da 16'i t6i :


can mo.

59

- Kh6ng dau, con a I H9 kh6ng xa'u xi dau. Nha van du'gc chiem ngu6'ng qua, dam ra khiem t6n. H9 kh6ng thich

dSc gia than thanh ho. Cho men, hg tu' mia mai hg, Va lai con hay doc van chtro'ng ctia hg va ch&ng can bi€t v8 ddi s6'ng ctia hg. Ddri s6'ng cda ho lam van chtro'ng ctia ho hay, quy8n rti doc gia, the 1a dti r8i.

Ba Huo'ng Lan kh6ng mu6n Trang hi6u r6 cu¢c s6'ng bdra bai, ph6ng tting, bu6ng tr6'i, bat can thien ha ctia nha van. T6i r6 ngay y mu6'n ctia ba. Phai, hay de Trang chiem ngu6'ng tt vczng bo'7tg m¢C ffedr€.>>

cda Nguy6n Tuan va ch6' bat tSi nang thfc mac tai sao Nguy§n Tuan htit thu6c phi?n. R6i lei n6i v8 cai ban den, squ thi€u

thu6c ha tha'p nhan ph'£m cfia nha van, chfc la Trang s6 tha't vgng. Nen danh b6ng chie'c m€ day, ch6' dai d¢t lat mat trai ctia n6, Trang h6i t6i : - Ma n6i that ha, th`ay ? T6i gat dau : _ t}u, rna n6i that.


60

duy6n-anh

Trang trach m6c: - Vay rna thay ci'r khiem t6'n. Ba Htro'ng Lan cat ngang cau chuy?n van chuo'ng :

-Thay Hoai dting co'm chi§u chua? T6i dqi digu thu6'c vao d8 giay:

- Thua bac, ch5u d5 5n a Saigon va lai raf qua v?t them 6' tr6n tau.

Ba Huo'ng Lan mzm cu'6'i :

- N6i

chuy?n

tar

nay,

chac

thay

Hoai d6i bung ? T6i cu'6'i theo :

- Chau no ho'n. Trang n6i : - Hay minh ra chg' 5n hti tie'u di, rna? Hti tie'u My Tho ngon n6i ti6ng, thay Hoai bie't kh6ng ? T6i lai d6t diâ&#x201A;Źu thu6c m6Ji:

- Ngtr6'i t6i, ttr dau den chan con day btii du6'ng xa. Th6i d% mai nh6, c6

Trang. Ba Hiro.ng I,an cho't nh6' ra+ Ba xuyt Xoa:


6r

cau mo'

- Mai vui, quen h6t. D8

thay Hoai

di rti btii dtrdrrig xa. Thay can 6. d`ay lau rna.

T6i be ng6n tay :

- Vang, ch5u con 6' day lau, Chfu hy vgng dorg'c gfri xac 6. My Tho.

Hal in? con ba Htro'ng Lan rti nhau ra vu6'n. T6i da quen thu¢c, qua quen thuSc gia dinh nay. Va t6i tqu nhien m6' hanh ly, lay bS quan fo ngti, d.i vao

ph6ng tarn. Dem a'y, dti rat in?t, trong gifc ngti ctia t6i, van n6' met vai gifc mo' ngan c6 nqu cu6'i h6n nhiâ&#x201A;Źn cfla Trang, c6 gigng n6i ngot ngao ctia ba Huo'ng Lan. Va, 1a lting sao fy, c6 ti6ng lao xao ctia d5 s6i tren 16'i di ngoai vu'6'n bi?t tht:r Htro'ng Lan.


CHlfic XU6NG LU6T TRfiN MAT con lach. N€u mien Bac la mien ctia ntiti rdrng thi mien Nan la mien cfia song nu6'c. T6i yeu song mr6'c mi8n Nam.

S6ng nu6'c mien Nam cting hi€n hba nhu ngtrdi mi8n Nam. Phai tha'y met con rach cat d6i canh d8ng rang bao la, kh6 can v8 mtia nfng, chay dai tit tap t6'i met ling th6n xa xdi m6''i yeu men. T6i ur6'ng, d6i tinh nhan ng6i trong xu6ng, bo'i tren lach vao met dem tr5ng thi ch&ng con gi tho' m¢ng

hcyn.

Nhtrng con 1?ch,

hai chi8c


cad mo,

63

xu8ng ngtrg'c chi8u tranh nhau that kh6 khan, vi nhu nhtrng mach mfu. Nhtrng mach mau fry d5 ch6' t6i v€ trai tim mien Nam.

- Nfng qua, thay Hoai nhi ?

- Kh6ng nfng dau. Trang inim cudi. Nang bo'i mfi cheo

d u tay. Trang di#a t6i v§ ben ngoai cda n ng. Ba Htro'ng Lan kh6ng di, Dem qua, b bi nhtrc dau. T6i mu6n ba cting di o vui nhung ba bao di v6'i Trang vui ho'n. Va Trang d5 du'a t6i v8 ben ngoai ctia nang. - Mien Bfc c6 1ach khQng ha, thay Hoai ? C

- Chi c6 nhfrng con ng6i. - Mtia nao ngu6'i ta hay bod xu8ng ? - Lqut lei+

- Liit 1Si chic vui lam nhi ?

- Kh'6 s6' v6 cting. - Em mu6n bi8t nhi8u v€ mien Bfc, L6'p em c6 may chi ngudi Ha N¢i chfc dep, phai kh6ng thay ?


64

dny8n-anh

~ Ha N6i nhs b6. N6 8n ao ho'n My Tho met.chiit. T6i ngam b¢ quan ao b2i ba ctia Trang : -- Va kh6ng h€ c6 quan ao ba ba.

Trang th?n thting : -- Em mac ng§ qua ha, thay ? T6i n6i : - MSc mac lam. Trang la cai gi d5c bi€t nhat cfia mien Nam. Nang can m6i du6'i :

- Em que thi c6. Nang bo'i cheo nhanh them. D8 cho b6't ngit'9'ng. Vi t6i thfy rna Trang d5 au d6. T6i ng8i 6' d`au xu6+ng, d.6i di?n Trang.

T6i ng6 chfm chf in. Trang xfu h8. Nang quay mat , - Thay lam em mac c6' mu6n ch6t. ttM#672 cfadf t>, hai ti8ng nghe em dam

la. T6i treu Trang :

- T6i lam gi dau ? - Thay cur nhin em. - C6 Trang gh6t, d6i mat ctia t6i a ?

- Dau c6.


c`au mo,

65

tt Ddzz c6 >> Trang n6i d€n la d6 thuo'ng. Ti8ng ttddzz>> 1u'6't nhanh va nhtr phang

phft dfu huy8n. Tie'ng ttco']t k6o dai

ra.

V5n chuo'ng kh6ng dti kha n5ng di6n ta squ d§ thuo'ng ctia ti€ng n6i mi8n Nam, cda Trang. T6i nghi phai dting tdi bang nhqua. Chua c6 ngu6''i mien Nam nao n6i ti6ng mi8n Nam hay nhu ba Huo'ng Lan,

nhtr Trang. - T6i m6c mat va't di nh6 I

- I ddrng. - Vay t6i nhin len tr6.i day. Trang lai quay mat d6i di?n t6i :

- Thay h6'n em, ha ? T6i ifc dau :

- Kh6ng dau. Im ling... Ti8ng cheo r6 nu6.c cda Trang nghe r6 man met. N8u kh6ng c6 ti6ng cheo r6 mr6'c, chac la t6i nghe r6 ca ti8ng trai tim Trang ron r5. Nao ai bi8t vi sao trai tim nang ron ra. T6i ngfra mat nhin tr6'i. Tr6'i trong xanh. Tdrng dam may trfng lting 16' tr6i. Tqu nhien i6ng ngucti cting bao la nhtr tr6'i dft,


66

dtlyen-anh

T6i

m6c

di€'u thu@'c

1£,

qu?t

diem

m6i thu6'c.

- Trang ddrng sg t6i+ Nang h8n nhien S - Em s(?J g.i daft+

- Sg' t6i lam mac c&+

- Em kh6ng. sg fl.fra. -Tai sao clang say ttmu6n cb6't>> 1ai

h8t sty ?

Li Tai vi d6i mat cdia tfiay. T6i flfaa k!i6i tfiLi6'c, gat 8ti :

- Trang gi6i lam+ Nhar the se kfi6ng ro'i vao sti' a.au kh°6 d6 oan fran cu6c d6'i+

Trang ng?,c rifiien : - Thay Elcini n6i gi, em kh6ng hi8u, T€,i h6i :

- C6

pl'i&i Trang

df nhin r6 tarn

h6ri t6i qua d.t3i mat t6i? Trang mcyi noi :

b€;i

r6i.

Gi€1£y

fat

- Ijam sao em nhin r6

sau,

nang

diro'c tfm

h6n nha van n`htg thay. Em chi tha'y mat th`£y hi§n ffihu mat b8 cau+

d6i


67

can mo'

T6i n6m

di€'u thu6'c vti'a

chtit xu6ng flu'6'c.

Tie'ng

chay met

ttxeo t> kh6 chiu

car 116 squ kh6 chiu ctia t6i :

- T6i cfit#a"+ T6i diflh n6i ttt6i chua va, c6 th'6, ch&ng bao gi

Nhung chg't nhd t6'i ba Haro'ng ghim„. sap th?Lt lai+ ttco' l¢h6ng ti¢n ndi ra». T€h6rLQg

s6. v6 cting. T6i clang 1.ira g.at Trang+ Ne'u

Trang bi8t t6i kh6ng vi8t bao 6' Ha N¢i nhor in? nang n6i d6i, nang con c6 cam tinh v6'i t6i kh6ng. Ba Htromg Lan mu6'n ttnha v5n>> 1a

c5i thien thai ctia con gal

minh ch5ng? 6 v?y t6i kh6ng n6n pha v5' c6i thien thai fy. Vi c6 bao gi6' ngtr6'i ta nhap n'6i thi€n thai mcr in?ng ctia ngudi ta. - Thay Hoai tt chu.a ,, di3u chi ci`6 ? - T6i chtfa tdrng` dug'c di xu`6ng tren met con lach flh6 va dai nhtr h6m nay.

- Th`ay thfch di xu6ng a ? - Thich lcim. - D% c6 tr5ng em bo'i xu8ng ch6' thay ban dem, thay can th]'ch hoJn.


68

dnyen-awl

-Bao gi6' m6'i c6 tr5n.g? Ma c6 Trang sap len Saigon r6i. - He, b5i trtr6'ng em s€ v§.

- Sg ltic d6 t6i d6'i My Tho. - Thay bieu thay mu6'n gfri xfc 6. My Tho, thay quen a ? - T6i nh6' chtr. Nhtfng t6i sg' vao met ltic nao d6 cai 16'p da giang h6 tren than the t6i n6 n96i gai, t6i lei mu6'n phi€u bat.

_ Thay s6 b6 My Th07

- C6 the. - 6, ddrng bao gi6i ca, thay Hoai nhe! Thay b6 My Tho, rna em se bu6n ch€t. Va em cting bu6n lu6n.

- T6i kh6ng bao gi6' mu6n b6 My Tho ca, c6 Trang a i T6i mu6'n n6i cho Trang hi6u nhi§u. Song nang chua th8 hi6u hay kh6ng mu6n hi%u. Nang clang bu6n kia kia. D6i

mat chdp mau va m5i ch6o xem chdrng u'e Oa`i. T6i cudi:

- T6i s6 chiu dau met chtit. Trang bi€t t6i chiu dau d7e lam gi kh6ng?


cau mo'

69

- Thua thay, d6 lam gi a ? - D6 ISt 16'p da giang h6 di. Trang da nha'c ham m5i cheo kh6i in?t nu6'c. Nang h6i t6i :

- Em nghl met chtit, thay nh6 I Mai cheo nfm g9n gifra xu8ng. Va chie'c xu6ng van con da, tr6i tdr tdr. Nang chap hai tay tqua cam, hal khuyu tay dtra tren dau g6i : - M6i nha van dâ&#x201A;Źu c6 met 16'p da giang h6 ha, thay ?

_ Hinh nhtr vay.

- Kh'i let 16'p da giang h8 di, nha van h8t la nha van ha, thay ?

_ Hinh nhor vay. - 6, bu8n qua nhi ? Thay dirng let 16.p da giang h6 di, thay Hoai nh6 I Ma

sao nha van kh6ng thich dinh cu 6' met ncri nao ?

- V6.i nha van, flcri nao cting chat h?p. Trang biâ&#x201A;Źt kh6ng, c6 ngu6'i ch8t di can mu6n da minh dugc let ra lam va-1y dpe mai m5i phieu bat, Trang doc Nguy6n

Tuan chua ?


duySn-anh

70

~ D?, em m6'i dgc cu6'n tt Va#g bo'f2g m6t th`oJiTh.

- 6ng nay tfaem di xa lam. d v6'i ntii rdrng Vi?t Bfc thi `6ng fy k€u am len T}a «Thi6u chdn trb'i». Ong N*y bpa.o «Thi6u chin trb'i alon hqi cho ccr thie±e horn I.a thi~eu

chat i 6t, chat nra6i, chdt durb]ng.» V`e xu6£ thi 6ng a'y 1?i nh6' rtmg nL'i£, d6i su6'i.

- Em thfch nhti'ng ng4ur5.i lu6n lu6n khat vong nhL~rng. chLiy€'n di.

- Vay ti`^ji s6 di xa My Tho. -- -Dirng,

tfiay

d.drag

d6.i

My Tho+

Thay b6 MP Tho m5 em bu8n, em bu6n. - RIhu.ng. c6 Trang kfa6ng mu6'n t6i let 16Jp da giang h6 rna.

- C6 the nao met i`ifaa van dinh cu. 6' met ch8 rna kh6ng can lot da giang h8 kh6ng ? - C6 chti'+ Khi nhfri van fy dinh Cu 6'

m§t

Trang

tarn

bcri

hSn

xusflg

ngL£.6ji

d.i,

khfc¢

n6i

Ma

th6i,

chuy?n nhi€u

qua t6i d6i la xu6'ng xt2`8ng d.6+

Ti.arig. 1ai nha'c mat cheo, khua nur6'c. T6i kh.3ng mu6'n nang d'i sau vao c6i thien


c2f tt mo,

7r

tfiai cfia nang+ 86'i vi t6i chtra la nha van.

Ma Trang thi nang tinh cam v6'i nha van, T6i can nhffng mt#6'i bay n5m ffidra d`g tr6' thanh nfia van. 86n mtro'i tu^6i rm.6.i vie't dtrg'c, m6'i di'i kinh duy?t rna lam ffigfi? thuat. V5fl chucrng- khi6ng c6 tup6i tac

nhlfng t6i s6 bu8n nan n6u dug'c xe'p vao loaf nhi}ng nha T6i van nghi rfrig lam tho' van. Cfii can mSt ki6n t`nti.c

vie't s6m d6 van tre tif6i+ d6 hen vi6t phs thong, c6

khi8u thi ca va c6 t2Lm h8n mo` m6ng la ngu6Ji ta tr6J thanh thi si. Chtr d% tr6'

thanh van si, flgtr6'i ta can nhi€u kinh nghi?in. Ma kinh nghi€m cu¢c d6'i la d.i8u t6i can thi€t+ Ngfii tfi,8, t6i dam ra ngai ngting khi c`am btit. Squ nghi?p ctia met nha van dau phai 6' hang cht]c cu6n ti6u thuy6t 6ng ta vi€t ra. Met cu6'fl la qua dti. D6i khi, met cai truy?n fig.£n da du'a 6ng ta vao van hgc sdi r`6i. T6i chua mu6ri lam nha van, vi 16 d6. Lam van chuo'ng kh6ng d6 nfitr t6i d5 ttr6'ng. Bie't dau, t6i chang b6 m§ng u'6'c cfia minfi. T6i hay thay d8i lam. T6i hang say rna cli6ng nan cfii+ Trai hanh phtic 1?i kh6ng chiu d-G'n tay nhting ngtt6'i thi€u kien nhan.


dnyen-anh

79

- Sap t6.i r8i, thay a I - L? len, t6i them u6'ng ntr6'c ddra dfy. Khft kh6 c26 day nay. -Thay thfch u6ng nu6'c dtra a?

- Thfch lam. - C6 ky kh6ng ?

ni?in nao

v8

nu6'c

ddra

- Ky ni?in tho' au. T6i k% cho Trang nghe thu6' t6i len bay tufl6i, thuJ6.ng theo in? di chg' phien.

M6n qua t6i u6'c ao nhft la nu6'c ddra. Mi8n Bfc hie'm ddra men dtra quy v6 cting. Trfi ddra gia mang tdr Thanh H6a ra, ban kh6ng va't di met ti' nao Ngtr6'i bf n dtra dtmg ctra nh6 ctra mie'ng so ddra. Nu6'c ddra ban tdrng ly vo'i. Ctii dtt'a nay ban mie'ng 16'n, mie'ng nh6. Trfi ddra ban lam gao mtic nudc. Mi€ng sg nh6 thi lam

cai m6i.

ttfc±rzfa Jdm gofo,

Jdm m6z.j>. T6i nh6' chtra

lan

nao,

I;dr

trong

qu5ng ddi fu tho' ctia t6i, dtrg.c u6ng he't met trai ddra gia, dti in? t6i thdra ti6n mua. T6i chi dtreyc u6'ng t6'i hai ly. Ma trai ddra mtic ngoai sf u ly nudc day. Cho men, t6i kh6ng th'e nao quen ky ni?in


can mop

73

u6ng nu6'c dtra h8i nh6. M6i khi cam ca trai dtra ttfo'i mi8n Nam, u6'ng tha cfra, t6i van nh6' squ them khat ngay xua. Va, nor6'c ddra, bao gi6' cting ngon nggt.

- Can thu6'c 15 ? -Thu6c la Capstan! - Da, c6 ky ni?in trong kh6i thu6'c kh6ng ha, thay? - May ra n6 s€ thanh ky ni?in. - Met nha van phai chtra chat nhi8u ky ni?in qua, thay nhi ?

_ Hinh nhu vay. - Bao gi6' em m6'i dtrgJc doc nhting thay Hoai vie't v€ ky ni?in di xu8ng tren con lach nay? - T6i s6 kh6ng vi€t dau. -Chfc chuy?n kh6ng d5ng vie't? - C6 nhtrng ky ni?in minh chi men bi6t met minh. PhoJi bay cho nhi8u ngu6'i bi6t ky ni?in ctia minh la xiic pham ky ni?in. 86"i vay, t6i s6 kh6ng chon van chuo'ng lam cai ngh8 rna se chl vi€t tai tti. Nghe hai ti6ng tt nha ngh€ ]j, c6 Trang c6 kh6 chiu kh6ng?


duyen-anh

74

- Em chtra dam c6 y ki&'n.

- Gi€t heo la met cfi ngh8. Ch6n ngtrdri cting la met c5i ngh6. Ch&ng van choro'ng cting la cai ngh§ 1u6n?

16,

- Th`ay kh6 tfnh ? - Hinh nhu vay. Nhu'ng. c6 Trang yen tarn, t6i khL6ng kh6 tinh v6'i c6 d.au+ N6u mai nay t6\i vie't truy€n, t6i se vi8t

rieng cho c6 d.9c ky ni?in met lan di xii6ng.

Trang ch6'p mat. Nang cheo xu6ng nhanh ho'n va kh6ng chiu nhin t6i ndra, Met lat sau, ffiang. nlia'c bo'i cfieo dpe 16ng xusng. T6i fi6i :

vao

-T6'i no`i r`6i a? Nang clap :

- Da, k6 nhir d5 t6'i no'i. -- Sao lai k% nhu ?

- Vi can phai 1§i b? m§t qu5ng. Trang dtiJng day dtga tay

nf in met

dam c6 tren b6'+ Chi8c xu6ng ngdrng lai:

- Thay len trtT6'c di.

-Trang con lam gi? - Em bu¢c xu`6ng cho n6 kh6i tr6i.


cdu mcr

7J-

- Kh6ng sg' mft xu6ng u~ ? - Thu'a thay 6. que flha em ai cting c6 vai chie'c xu6ng la it, Nang ng6 t6i, mim cit'6'i :

- Ma nh6' c6 ai th{ch ran, ify ma't xu6ng, em se di b¢ v6Ji thL:i`y v3 tinh.

T6i n6i :

- Nher tfi8 se c6 tliem ksr ni?in di b¢. Va t6i mong bi mat xu6ng. T6i bit'6'c len b6' tror6'c. Trang bu¢c xu6ng 1?i r8i len sau. Chting t6i d.i h6t

met th6i bd ru¢ng, qua chie'c cau g5 kh6ng tay vim la vao t6'i quf iigo?i ctia Trang. Day cting ia lan dau tiefl t6i bi8t mSt laflg th6n mien Nam. Lang th6n mien Nam kh6ng gi6'ng ling th6n mien Bfc. Nhung mtii rcym, mtii kh6i thi ch&ng khf c gi. Mtii tho'm ctia que htro'flg Vi?t Ham, 6' mien n2io, cfing ngai ngf i ca dao. Trang va t6i clang d.i tren con dirdrng thcym nhtr con dur6'iig tho'm trong. tho' Huy Can. Squ

yen 15ng khi€n t6i mo. v€ di v5ng. Khi t6i 16'n len, chie'n tranh ian trafl. Born dan d5 cay nat nhtrng coffi du6'ng tho'm cfla

que hu'cmg. Ca nhtrng con dLr6'ng man


dny6n-and

76

hai ben day c6 dai cting in day dau giay tan bao. T6i chtra kip htr&ng nhting dem tr5ng di cho'i v6'i ngu6'i yeu tren dtr6'ng ling. Nhat la, chua ng6i ben ngtr6'i yeu dtr6'i g6c cay bu6Ji chuy?n tr6 den dem khuya, dg'i hoa bur&i n6' tho'm ng5t d7e biâ&#x201A;Źt rang dem da khuya. T6i them thu6ng

met que htrong thanh binh tho' a'u qua. Thu6' b6, kh6ng bie't hu6'ng thanh binh, 16'n len, thanh binh ngap chim vao lfra dan. T6i nghl met nfra gia tai m§ng mo. ctia nhdrng ngu6'i bang tu'6i t6i da tan lqi vi khao khat di gitra dtr6'ng que thanh binh.

Nhung h6m nay, t6i Gang di gifra du6'ng que thanh binh. Chi6n tranh da ngti du5'ng st}c, Hay ngti yen, ,ngti in?t, ngti quen thtrc day, chie'n tranh I Con du6'ng t6'i Gang di vtra kip lanh nhtrng ve't ntrt ne. T6i van xin born dan dtrng lam ntrt ne them met lan d5 con dtrdng nay phai ngh?n ngao, ren xi8t.

- Thay Hoai clang nghi gi vay ?

- V8 que nha t6i, - Thay nhd nha a ?


cau mo,

77

- Nh6' m6i gian hoa thien ly. Chfc gian hoa thi€n ly ctia in? t6i d5 che't h6o r6i. Vi in? t6i nh6' t6i, in? t6i ban kh6c 16c, kh6ng c6 thi gi6' ch5m s6c gian hoa ndra.

- Nha ngoa\i em cting tr6ng met gian hoa ly.

- The' thi t6i phai ng8i du6.i gian hoa k8 cho Trang nghe chuy?n que nha t6i m6.i dtreyc.

Hal chting t6i da ddrng trudc c8ng nha. C5n nha ng6i kh6ng d8 s¢ nhung c6 ve khang trang lam. Kh6ng tha'y da'u vet ctia binh ltia. Chac chi€n tranh chua kip qua day thi d5 tha'm in?t. Nhti'ng cay cau trong vu6'n nha ngo?i Trang thfng tap. Day trau leo qua'n quyt lay than cau. Trang h6n nhien g9i: - Ngoai o'i I ngoai o'i I Met ba

gia day crfuJa btr6'c

ra th8m.

Trang cfi?y nhanh lai, 6m chain lay ba : - Con day ne, ngoai ne... Ba ngoati Trang van con in?nh kh6e. Cu vu6't ve t6c chau g5i :

- 85i tru6'ng ha, con ?


dny6n~anh

78

Trang nfing niu : - Kh6flg c6 dau, con tr6.n hgc v€ th5m ngoai d6. Trang d6 mac t6i dti'ng met minh. Tp nhien, nit'6'c mat t6£ ft'a ra. T6£ ttr6'flg tug'ng me t6i vdra thfy t6i tr& v8 nha sau hai n5m trdi ph]..eu b?t. N8u in? t6i darqc 6m t6i trong v6ng tay ctia ngtgr6'i, in? t6i s6 kh6c ntic n6'. Ba ngo?i Trang da nhin r6 t6i. Cqu h6i chau :

- Con v§ vdi ai d6 ? Trang cting quay lai ng6 t6i : - D6 ng`oai foist. Ba cqu gh6 sat tai chau n6i gi. Trang

ifc dau quay quay : - Kh6ng phai dau ngoai, thay Hoai rna"' T6i d5 fii8u ba cqu vSi budc t6'i 1§ ph6p :

n6i gi r8i.

T6i

van d% nguyen

cho

_ Cbao cq a ! Ba iigoai Tra`flg

chau 6m minh, h6i t6i:

- Thay day chau Trang a ?


can mo'

79

- T6i Gap : - Thtra cq, chau day 6' My Tho. Traflg d5 bu6ng ngoai ra va fl6i:

- Thay Hoai trg

6' nha

mf

con.

Thay ngi#6.i Bac d6, ngoai oJi I Ba cqu ngac nhien:

-Mai ngoai Bfc lcSn?

Xa the' rna

sao v6 a.ay ? Trang flfm la'y Gay mgo?i: --- Thay Hoai di cos rna, ngoai. Ba cq iac d.au : -Di cu xa c£`dr, h£? Xa vcSy, di ctr

lam chi? Ba cqu k6,o tay t6i 16i vao trong nfia. k`h6ng bie't g-i v€ met ng`if di Bfc di cu fray nh.f3'ng. ngir6'i Bfc di cir. Cqu cfai bie't

t6i la m§t ngu:6.i xa nka. Dur6'i mat cq, t6i c6fl nhs qua+ Va cqu ng6' rang tr& con

xa nha d€u kh6 flhu nhau. Tru'a hem a'y, t6i drgc 5fl mSt bi~ra co'm canh chua c£ 16c va ca 16c

kilo tieu+

Bdra

co'm

ngon

nhu b.dra ccrm tru'a 6' que nha t6i c6 rieu ca ch6p+ Ba cq bat t6i Gin thG?t nhi8u+ Tqu

nhien, t6i cam tfia'y flhtr minh cfing la


doyen-anh

8o

con chau ctia ba cq. Va t6i g9i cu bang ttngoai>> chang ng5' ngang

chtit nao.

An

co'm xong, t6i mugn chi8c chi6u, trai dtr6'i gian thien ly, nfm htit thu6c la. R`6i t6i thi8p ngti di.

Khi t6i m6' mat, Trang d5 ng6i gan d6. Nang mim ctrdi: -Thay ngfl met gifc dai dfy nh6!

T6i dua tay xoa mat: - Dai chdrng bao nhieu, c6 Trang ? Trang ngtr6'c nhin len gian thien ly : - Chdrng m§t gia'c mo' d?p. B8ng nang h6i :

- Gian thien ly ctia rna thay ngoai Bfc c6 ngtra tr6'i kh6ng? T6i ng6ti vqt day S

-Ngqua trb'i a? - Da ngifa tr6'i c6 hai ca'i ki€m. Th`ay nhin con ngq'a trdi xem. Tr6ng n6 ng¢ h6t sti,c.

T6i ngudc mat theo tay nang chi. -A, c6, Trang a! Con bo ngtra. Con bo ngqua day. N6 la hi?p si v6'i hai


cazJ mo,

8r

dofn dao trong trf tLr&ng tug'ng ctia t6\i th6.i tho' £u. T6 Hoai d5 vie't truy?n « rrdnig sf bg "gqua >>, Trang doc chua ?

Nang lo' d5ng nhin v?t nang xuyen qua lf xanh. Va kh6ng tra 16'i cau h6i cfla t6i.

- Thay Hoai thfch que ngoai ctia Trang kh6ng ? - T6i yeu que ngoai ctia Trang lam. - Thay mu6n s6ng m5i 6' day kh6ng ? - I)6 chi la ni6m mo' u6'c. - Tt.r nhien, thay Hoai a, em mu6n s6ng mai & day.

-Trang h€t mu6n hoc sos pham a?

-Da. - Sao vay ? - Vi khi ra ti.u6'ng, chang hi'eu minh s6 dug'c di3u chi.

-Trang thfch dtrg'c met dieu chi? - M¢t di8u mo' u6'c.

- Mo, tr6,c gi ? - Mcr u6'c met di€u lam minh sung su6'ng trgn d6it


duy6n-anh

82

- Ai cting mo' tr6'c dtrg'c hanh phiic su6t ddi. Chi ti€c hanh phtic kh6ng gian di nhu minh mcr u6'c. -The ia gi ha, thay Hoai2

- La Trang hay lo hoc hanh

di.

Dtrng mcy u6'c hanh phtic. Hanh phtic n6 chi den v6'i ngtr6.i kh6ng i#6'c mo'. - Th`£y kh6ng mo' tr6'c hanh phtic a ?

- Kh6ng. - Thay dgi hanh phtic n6 de'n ?

- Hinh nhu vay. - Nh6' n6 kh6ng de'n thi sao ?

- Thi th6i. - Thay kh6ng bu8n tr ? ~ Bay gi6' hay bao gi6'?

- Bao gi6' hanh phtic n6 kh6ng de'n. ~ Ba'y gi6' s5 x6t xem men bu6n hay men kh6ng bu`6n.

T6i bi€t Trang

d5 mu6'n n6i gi+ Va

phii tim each 16i Trang ra kh6i ni§m mo' u6'c ctia nang. T6i kh6ng cam Trang mo. udc. Nhtfng Trang chua men trdc mo' hanh phtic su6t d6'i ctia nang. Trang s€


c`au mo.

h6i ham. Vi,

93

du6'i

hal

mu'cyi

tu8i,

toan

tinh met chuy?n gi cting vi.ing dai. Hanh phtic rna Trang mu6'n nfm g9n trong tay kh6ng the la thor hanh phtic phti du. Tr6'i kh6ng n6' bat Trang chiu oan nghi?t. Trang thi chang hi6u rf ng cai ltr6'i oan nghi?t sgn sang chqp 1ÂŁy nang. Nen nang kh6ng bang long nhtrng cau tra 16'i nha'm nhan ctia t6i.

- Nha van da cam lam, phai kh6ng thay Hoai ?

- Hinh nhu vayt -Thay lu6n lu6n tthinh nhut>. Trong tarn ttr6'ng thay, kh6ng c6 gi clang tt xac dinh >> ca hay sao ?

_ Hinh nhtr vay. -Chac thay thfch nghi ng6i? Th6i, k? thay. Em mu6n h6i thay mSt cau, thay kh6ng dug'c tra 16'i tthinh nhtr>t day nh6!

- Trang h6i di. - C6 khi nao thay gia d6 ch6'i ttr met di8u quan trong cda d6'i ngudi kh5c kh6ng ?


dttyen-anh

84

~ Trang mu6n nâ&#x201A;Ź-ti gi the ? Nang dtimg day :

- Dem nay tr5ng. c6fl lu, nhung em van car dan th`ay di chori tren dtr6'ng ling. Trang b6 vao flha. T6i lai n&m htit thu6c 15 Capstafi va nhin len gi2Ln hoa. T6i nghi v`e Trang+ Nang nfiLg met cfii8c hoa vtra r6't nh{2y h`6n nhien d% sap ke't trai. Tqu ltic nao, nhquy h6n nhien r6't, t6i kh6ng. bi8t. Nhu.ng. t6i dofn chdrng n6 d5

rdt

xu6ng mat

d8ng bao

Ba

la+

con

ThiGn

lach t`hai

cat d6i cfnh kfa6ng

c6 tu76i.

Htro'ng Lan n6i th8. T6i nfm, ch6'

nang y8u clan. Cho t6'i khi

con bQ ngqua

ran vao mSt kb6m la. N5ng tat. Bu'6i t6i ling th6n ng.he day n8i bu8n. T6i d6t di8u thu6c la m6'i, nhin kh6i thu6c bay va nh6' ba HIfcyng Lan. tt IV726'

nha cram di6u tlra6c, kh6i hay"en bay lan mdyt>. Bu'6i t6'i, co'm fit#6'c xong,

Trang

rti t6i di cho'i. Chting t6i di tren cofl du6'ng ling nhiT con d4tr6'flg thanh binfi t6i mo' tt'6'c+ Chfnfi ra, t6i m6'i la ngu6'i mong m6i dueyc s6'ng 6' day trgn ddi. Vi t6i d5 bi6t chiâ&#x201A;Źn tranh+ Trang dan t6i


85

ChL'mg t6i ng6i trong trip 16u tr6ng tung b6n b€. D6ng song bu8n. vai chie'c xu6ng may c¢t chat 6' b6' song con bu6n ho'fl. Dtr6'ng nhtr c6 stro'ng ray nh? tr€n mat s6flg, Tr6'i chi c6 sao. Va sao cting dti soi t6 qua,ng canh chung quanh t6i.

- Thay Hoai..

- T6i ng.he day. - M§t nha v%n thi phai bi€t r6 tarn sp ctia ngtr6'i khac, tarn squ fy ch&ng can b¢c 1¢, dting the kh6ng?

- Dting, nha van n8i ti€Iig co'. Trang kfie th6J dai. T6i n6i ti€p:

- C6n t6i, t6i chtra la nha van, lam sao t6i bi8t dtrg'c Cam squ ctia ngtr6'i khac.

Trang h6i :

- Nhung thay bi8t tarn stf ctia rna em?

T6i if c dau : - Kh6ng, t6i kh6ng bi6t tarn squ ctia bac. Ma bie't lam gi? Traflg bti't nhf#ng chi€c c6 :

- Thay nghi gi v€ rna em ?


86

dnyen-awl

T6i clap ngay :

- T6i quy me'n bfc. Trang xfch gan t6i :

-Thay nghi gi v8 em? T6i nhin sang x6m ling ben kia song :

-

Trang h8n nhien lam. Em con b6, chua bi8t gi, ha ? T6i mu6n the'. Thay a c v6 cting.

Trang trfch t6i ac. T6i 15ng thinh. Va Trang giic dau len d6i tay, kh6c ram I.tit. T6i bat lfra chain thu6c htit, ng6i nghe ti8ng ntrc n6' ctia Trang, Be'n d6 vfng. S6ng bai bao la. Trang kh6c met ltic, ngang mat nhin t6i:

- Tai sao thay kh6ng nghi rang em d5 16'n, em bi8t nhi8u chuy?n ?

T6i ngan ngai m5i m6'i dua tay v8 nh? vai Trang : - Bie't nhi8u chuy?n, Trang s6 h6t h`6n nhien, se kh8+

Trang nf in chat lay ban tay t6i :

- Em kh6ng sg kh6.


caz! mo,

87

T6i d6 mac Trang nfm tay minh. Long t6i cting r¢n rang kh6n ta. T6i n6i :

- d day lanh qua, minh di v§ keo ngoai tr6ng+

Trang xich gan t6i them ntia va nga dau tren vai t6i : - Thay chi bi€t n6i vay th6i a ?

T6i rtit khan tha'm mr6'c mat cho Trang : _ H5y dfle t6i chi n6i vay. Trang lai kh6c. Kh6c ntrc n6'. T6i mat c6ng d6 danh Trang that lau. R8i t6i sg' Trang, T6i rat sg nghe ti€ng kh6c. T6i dam ra b6i r6i va chi con bie't nhin nhtrng vi sao nha'p nhay tr6n nan tr6'i. Ti6ng nfc ctia Trang lam rung vai t6i, lam rung tim t6i.

-Em ddrng kh6c ntia, Trang! - Vang, em se nfn. Nhorng anh phai n6i gi v6'i em di.

- T6i se phai n6i gi ? - Thay„. anh„, anh Hoai n6i gi cting dtrgc.


88

dayen-anh

- T6i k6 cho Trang nghe met cau chuy?n nh6 i

-Da

Trang van gqc dau tren vai t6i. Nhti'ng vi sao tren tr6'i nhfp nhay nhanh ho'n nhtr mu6n gitip t6ri them anh sang. Tqu nhien, t6i nghi dâ&#x201A;Źn truy?n ngfn tt Ivfefrng LJ2 sczo t] ctla Alphonse Daudet. T6i

mu6'n vf minh nhu g5 ch5n cdru va Trang la c6 chti, V2i t6i k6 ttJVAfrng #} sczo,, cho

Trang nghe. Nang kh6ng kh6c nti'a. Khi cau chuy?n dart, ti8ng nfc ctia Trang cfing ch&ng con. Nang ngang dau len, dua tay vu6,t t6c,

- Tfitra tbay, cau cbuy?n than tien qua`

-Trang

bie't

kh6ng,

chdrng

con

ngu6'i dtrng giti'a thien nhien bao la, trf i tim ctia hg chi nghi t6'i than tien.

- Em xin 16i thay. - Trang c6 16i gi dau ? - Em da lam phi6n thay. - Kh6ng, em gai t6i 6' nha hay v6i vinh t6i lam+ N6

cfing hay

kh6c gi6ng


cau mo.

89

Trang. T6ii thtr6'ng bao n6 h§ kh6c thi mo' m¢ng s6 che't. N6 sg' ch€t mo' m¢ng, v¢i vang nfn ngay.„ T6i coi Trang nhur em gf i t6i, Khuya qua r8i, t6i dtra Trang v3. Trang ngoan ngoan dting day. Nang di kh6ng vfrng. T6i phai khoac tay len vai nang, diu nang d.i. NhLr met n5m nao xa x6i 6' que nha, t6i da diu em g5i t6i tar ph6ng mach tr6' v8.


T6I NG6I CHAM LUAN QU6C VAN cho hgc tr6. Nan v6 ctmg. Trinh d¢ Vi?t van ctia hgc tr6 bay gi6' sa stit qua. Hoc d?, nhi, nghi luan van chtro'ng Nguy§n Du rna vi€t cau chang thanh cau. L8i chfnh ta d.am dia, T6i d5 tap kien nhan bang cach cha'm luan cho hgc tr6. T6i bat hgc tr6 m6i tuan lam hai bai luan

thay vi met thang met bai. T6i thfy ntr sinh vi€t van gen gang ho'n nam sinh. Ng8i chfm luan, t6i d5 cud.i met minh vi y tu6'ng ng6 nghe ctia hgc tr6 d? nhi


can tno.

9Z

hay vi nhfimg chti' vie't sai chfnh ta. Nhifng h6m nay, t6i ng6' ngang doc met bai luan kh5c thtr6'ng. Kh6ng phai met bai luan rna 12i met bdrc thtr tinh vi8t tren giay hgc tr6. Bt}c thur cting d8 ngay thang, dau bai luan va ch8 danh cho tt Jdrz. pft6 bi"fe czicz gz.c8o

szr>>. V5n

chuo'ng ttthu

t6 tinh >> bay btr6'm va ft 16i chfnh ta ho'n van chtro'ng nghi luan ttDog72 Crardr7zg fd7t ffacz7ife]>. C6 nfr sinh nay yeu t6i. C6 dga

n8u t6i mfng c6, c6 s6 len Saig6n hgc, Va ne'u t6i cho ca 16'p bie't, c6 s€ tqu tdr. T6i

doc btrc thu t6 tinh hal lan. Hiit li§n ba di8u thu6'c d'e suy nghi each d.6i ph6 v6.i c6 ndr sinh tinh

nghich

nay.

Bai ttluant>

kh6ng ghi ten song chfi' thi dL'mg la chfr con g5i r8i, Ba HLt'o'ng

Lan,

1tic

a'y, clang

flfm

tren gh8 xfch du doc tf6u thuy6t. T6i phs r6i squ hdrng thti ctia ba :

- ThuJa bac, ky nay c6 bai luan la lam, Ba Htrong Lan gfp s5ch, ng6i thfng day,

-La lam a?


dnyan-anh

92

- Vang. - Thay dtra t6i coi, Ba cud,i :

Huo'ng

Lan

doc

xong,

mim

-Thay sâ&#x201A;Ź phs the nao day? T6i clap :

- Chau chua nghi du.eye 16'i phs. C6 16, chau s5 kh6ng phs binh.

Ba Huo'ng Lan dua bai luan... tinh tra t6i. Ba mim ctr6'i:

- Ngtt6'i nay mu6n de'n c6i thien thai nhtrng lac duJ6'ng. Thay hay chi gitim cho ngLf6'i ta dor6'ng nao len thien thai. T6i h6i :

- Thua bac, du6'ng flao left thien thai ?

Ba Htro'ng Lan vat cu6n ti'eu thuye't len mat ban nh6 ke sat gh8 xich du: - A, dor6'ng nao len thien thai ? That kh6 rna biâ&#x201A;Źt. M6i ngudi trong chting ta dau c6 met thien thai. Va m6i ngtr6'i chi hfeu d.tr6'ng len thien thai ctia minh. T6i quen dfy nh6! Thay s6 kh6ng chi cho


can mo,

93

ngtrdri ta ciLr6'ng nao len

thien thai dueyc

dau. Hga ch5ng thay mu6n ngu'6'i ta cting len thiefl thai cdia minh.

T6i nhiin vai: - Th6 thi kh6

qua. Dti sao, ch5u

phai bi8t r6 ng.ordi nay xem hg c6 bi€t cheo' thuy€n kh6ng d5. MSt minh chau cheo thuy6n, e rang s6 kh6ng ch6' ho len thien thai n8i.

Ba Huo'flg Lan bang long cau kh6i hai ctia t6i lam. T6i chua bao gi6' h6i ba Huo'ng Lan nghi gi v8 t6i. Nhung t6i, t6i quy men ba Horo'ng Lan nhu t6i da n6i v6'i Trang. Gang s6ng gan gtii ba, t6i cang quy m€n ba. Ba Htro'ng Lan la ngtr6'i d5 day t6i mo' m§flg. Trur6'c h8t, t6i bi6t t6i c6 met c6i thien thai rieng. Mfty h6m sau tra bai luan, t6i da g9i ri6ng tdrng ngor6'i len ban t6i nhan bai. Bai luan„. tinh kh6ng ai nhan, C6 nfr sinh ci'ia t6i nghi hgc. Th8 la t6i bie't r6 k6 clang lac du6'flg ngoai c6i thien thai. T6i bao c6 nfr sinh ng6i canh ch6 tac gis bai luan+.. tinh :

- Chi Phqng, tai sao bi~j'a nay nghi hoe ?


dayen-anh

94

- Thtra thay chi fy dau ? i - Chi c6 6' gan nha chi Phqng kh6ng ?

- Thua thay nha em sat nha Phting. - Chi va nh6. bao chi Phq,ng ban sau lam luan phai doc ky dau bai nh61 Bai cfia chi a'y ky nay lac d€. T6i kh6ng cha'm nhting bai luan lcic d€ dau. Va, t6i cting kh6ng tr& bai kh6ng chfm.

Phqng nghi hgc met tu`an 16. T6i ttr6'ng nang gian t6i, b6 My Tho len Sai-

96n hoc... Nhung kh6ng, Phqng da di hoe. Nang coi nhtr ch&ng c6 chuy?n gi xay ra. Va t6i cting coi nhu chfng c6 chuy?n gi. Chfc Phting dtF thong minh d'6 hi6u rang t6i da kin dao tra 16'i nang. Ngay h6m Phqng tr6' 1ai ldp, t6i bat hoe sinh

ch6p

bai

tt7-6ng

0!.€£>>

ctia Tan Da.

T6i chi can mug'n hai ti8ng thien thai troncg can « Ld udng rori rdc 16i tlri©n thai»

dpe n6i v§

thien thai. Va,

di

nhiefl,

cho minh Phqng nghe. Ch6n th'ien t6i nha'n manh, d5 lam tuy?t chang Ltru Than, Nguy8n Trieu. c6 dip n6i den in?t truy?n

n6i


can mo'

95

van Vfi Khac Khoan. Du6'ng nbtr Phqng bi6u. Nang ng8i can m6ng tay, d6i mat tha v€ c6i thien thai rna nang clang mu6n t6'i nhung kh6ng bie't minh lac du6'ng. Giang xong bat tho', t6i g0£ Phqng. Phting dtrng day, mat ch6'p mau :

- Ne'u chi len thien thai, tha'y canh trap.ng a.14d .m`o.n. r6u nhq±, ntrdc chay hag £r6{.>> chi c6 tha't vgng kh6ng ?.

Phiing ctii mat, hat Gay cfi6'ng len mat

ban, dtmg nhfrng dau ng6n tay v€ 15ng nh5ng :

-- Thua thay, lam sao ngu6'i ta c6 the bi€t 6J thien thai bu6n nan vay.

- Tan Da bie't+ - Tan Da chi la met thi si tram ai. - Thi si la nhtrng nha tien tri. Phting ng8i xu6ng. Nang mu6'n kh6c. T6i n6i them :

- T6i tin thi si lam. Tfii si da tien tri la dting. 86'i vi tarn mo' mSng ctia ho bao trtim ca tr6'i dft. Thien thai d5 lam thi si tha't vong, chting ta kh6ng men ti'nh chuy?n len thien thai. Hay tu6'ng ttreyng


dayen-awe

96

ra thien thai d?p di. Len thien thai rna thfy thi6n thai xfu x£, chac ta kh'6 s& v6 ct,ng. Hoc tr6 chi

hi%u c6i thien thai ctia

Luu Than, Nguy§n Tri?u. Nhung Phqng, Phqng da hi%u t6i vdra n6i den c6i thien thai ctia ri€ng nang. T6i rat bu6n phai ch6i tdr tinh yeu ctia Phqng, Di§u nay, chgc chfn, lam Phqng dau d6'n. T6i Gang s6ng 6' tinh nh6. Met cay nggc lan vu6'n nha ba Htgcrng Lan t6a mtii tho'm, ca tinh

ngfri dtrgc mtii tbo'm diu ding fy. T6i nghi rang met chuy?fl xfu xa, ca tinh se bi€t va s6 dam ti8u. Kh6ng c6 giao di§u dat ra cho nhdrng ngtr6'i 6' tinb ly. M6i ngtr6'i tp b6 n8p s6ng ctia minh vao giao di6u+ M6t 6ng thay day hgc dan diu v6'i met c6 figc tr6 cda minh la chuySn kh6ng th'e tha tht} dug'c. Sap dan diu den h6n nhan cfing da tai ti€ng r6i. Hu6ng chi, squ dan diu chi la cbuy€n qua dtr6'ng ctia tufl6i day thi ctia Phqng. T6i chua c6 kinh nghi€m v6 tinh yeu+ Doc sfch bao, t6i bigt tinh yeu ctia cac c6 gai dtr6'i hai mucyi tufl6i d`6u la tinh y6u phti du. Met s6'm mai thtrc day, ngu6'i con gai thay


97

c`au mo.

minh ldn, thfy minh them yeu. R6i thfr mtii vi ctia yeu dtro'ng. Khi ham rang vtra can trai tao, ngir6'i con gal bang rting minh. Trai tao lam e rang. Trai tao chua bi can dti't song da c6 v€t rang. T6i kh6ng mue;n lam trfi tao c6 vet rang, kh6ng mu6'n lam vat thf nghi?in cho tinh

yeu. Ho'n the' ntra, t6i kh6ng mu6n bi kh6p t¢i thay giao tan tinh hoc tr6. Ba Htro'ng Lan theo r6i chuy?n ttbai luan tinh>> cda

t6i.

a 16'p v8, tha'y

t6i

dam chieu ba h6i :

- Thay gap chuy?n phi`en a ?

-Da, Chac tic gia bai luan lam phi8n

thay ?

- Thua bac, c6 ta kh6ng chiu tin ldi tien

tri ctia thi si. Chau giang

ttr6ng bz.¢c>t ctia

rang

thien

Tan Da, n6i vdi

thai bu8n lam,

bai

c6 ta

«dd man rGtt

7ifaq£>t, c6 ta kh6ng tin.

- Thien thai ctia c6 fry 6' tru6'c mat c6 £y men c6 fry kh6ng tin. Th`ay Hoai nay„

-D?.


dryen-anh

98

- Th_ay dgp trai lam d6+ T6i gfi6t nhfrng ngtr6'i dep trai+ Vi lig `ura pkan b6i+ Nfitrng fi6i nfi6 t6i d5 m€ rnSt ffig.tg6'i

d?p trai. R6t cuSc, bay gi6', t6i s6ng c6

do,n, - Kh6ng 16 c6

ta

cfil y6u cha<iu

vi

chau... d?p trai?

~ Con gc4i rna. - Ten c6 ta lil Pinting7 con g.ai 6ng ba chti hi?u vang' Hocing Ph`tiflg..

- A, t6i bie't r8i, c6 b6 xinli xinh, c6 duy6n, nha giau nfia't nhi t2nh„ Tfi}S,y Hen b6 day hQc di. Gigng n6i cfia ba Elu'o'ng I.Jam khfc Hinh nhur ba dg. kh6ng th{at tinli. khi t.5i b6 day hoe. T6i bat ri`i'flg. d`6i Ban Thu¢t, b6 gi£'c m¢ng ng6fiig cu6ng, 1ai My Tho, bcsng 16ng cfi fig.116 dc:iy d.au phai vi chuy€±i kTnfc+ Ma ch{i~ihi o xao

c€i.a

d.a

s6i

tffen

16i

Cti

vtr6'n nha ba HtiJo.ng,. Lan+

- Nhar vay, cfi.£u s5 pfaa,i b6 M`;; Tho+ Ba Huo'flg I]an ho'i sJfrn_g s6't :

- Thay n6i vay c6 nghia la...


cttu mo`

99

T6i tie'p 16.i ba :

- +.+ Ti.itra bfc, c6 ng.hia la cfiau tr6'

1ai My Tlio, mu6n s6'ng m5i m5i 6' day, kh6ng phfi d6 mong gap met c6 gai nha giau.

- Thfy nhi8u tqu ai qua nhi, t6i hreu

r8i, tti' nay kh6ng dam r6'n v6'i thay ntia. - Chau kh6ng tqu a i chuy?n nay dau bc4c a i Nhtmg chau nghl bac d5 kh6ng„, T6i ngdrng lai. Ba Htro'ng Lan xoa tay : - Thay Hoai tr6. 1ai My Tho vi cay b6ng sti. cfia t6i+

T6i thanh that : - Vi b5c® Ba Huo'ng Lan ch6'p mat :

- Vi t6i ? - Vang a I - Sao lai vi t6i ? - Vi giQng n6i mien Nam ctia bac, vi cau chuy?n thien thai ctia bac, vi tu8i ctia thi6n thai...

Ba nhin t6i, d6i bi€t o,n :

mat sting u6't

squ


loo

dny6n-auli

- Thay Hoai thuong hai t6i c6 do'n. T6i tt.r h6i t6i c6 clang drgJc thay thuo'ng hai kh6ng ? Ba kh6 th6J dai :

- d' Trung Luo'ng c6 met rdrng man cach du6ing c5i vai cay s6. Bfc g9i trai man la tr5i gi ?

Ngtr6.i

T6i dip , - Qua roi. Ba chuy'en cau chuy?n clang ng¢t ngat gian hctn sang mSt cau chuy?n kh5c ra't tai tinh :

- Trong rtrng man c6 met con lach su6't n5m ntt'6'c chay trong vat. Bfc qua con lach la m§t chie'c cau g8. Ten cay cau tho' m§ng lam: Cau Mo'. Ngtr6'i ta bao, t6'i mtia man chin, dtrng tren Cau Mar ngfm 'nhfrng ngur6Ji con gf i hf i man, kh6ng chan mat. Canh ttrg'ng d?p la lting. Nfng chi€u xu6ng mau xanh ctia la va

mau h6ng ctia trai man thanh met mau than tien rna hga si kh6ng th7e nao pha mau nfl6i. Con ngir6'i lu6n thua tao h6a.

Ngu6'i ta bao,

trong khi tay hai

man,

mi?ng cac c6 gai cud.i hoai, va k% chuy?n


101

cdu mop

tinh ctia nhau cho nhau nghe, ng¢ h8t si't'c. Thay Hoai mu6'n t6Ji Cau Mo. kh6ng ? T6i h6i :

- 85c da t6'i lan nao chua ? Ba Huo'ng Lan mim ctrdi:

- Chua. Trung Luo'ng cach tinh c6 vai cay s6' rna t6i chua t6.i Cau Mo. lan nao. C6 16, t6i phai tdi Cau Mo. met lan. T6i n6i :

- Chdrng de'n mtia man, bfc c6 t6'i Cau Mo., chau se di theo bac. The 1a t6i qu€n Phqung. Ba Huong Lan dan dat t6i ra kh6i nhfrng vtmg phi8n mu6n. Lu6n lu6n vSy. T6i kh6ng the ctf6'ng 16'i ba. T6i mai m5i ngoan ngoan co' h8 met con cua thu cang lai khi gap mSt con 8ch. T6i d5 trich thugng v6'i Trang v6'i Phung nhung kh6ng dam

:r6;::ctfaur::£gb¥n6£t%n¥r%:n&gMLyanih:.u°& day kh6ng c6 n6i bu6n v6 c6'. Kh6ng lam sao bu8n n'6i khi ng6i ngoai vtr6'n, nghe ba Huo'ng Lan n6i chuy?n hoa, tr5ng, sao~` Phqng kh6ng b6 tru6'ng, kh6ng tqu


Ioa

dtiy6n-anh

tdr. Nang lam met rieng

t6i,

bao

bai

luan

khac

rfr].g. Hang c6 quy8n

cho mcr

trdc c6i thien thai ctia nang. Va, troflg tarn tu6'ng nang, thi€n thai kh6ng xfu, trh6ng c6 «dd

man

r6u

nhqt, nur6'c

chdy

Azz€ £r6!.». Bai luan thtr hal cfia Phi.ifig, t6i

kh6ng dua ba Htrcmg Lan coi. T6i g'iti ky nhu met ky ni?in. Ky ni?in yeu d.uo'ng, Met ngu.6'i gai yeu t6i vi tu6Jng t6i la nha van. thien thai ctia nang la van Chtro'ng. ngtr6'i con gai yeu t6i vi t6i a?p thien thai ctia nang la Nhan Sac. thor d6 kh6ng phai, kh6ng bao gi6' men tiflh y6u. Tinh yeu kh6ng & Hinh nhtr, tinh yeu 6' tie'ng 1 df s6i `tren 16i di vtr6'n nha Lan. Trang va Phting chfng bao tha'y tinh yeu, nghe thfy tinh yeu cfla t6i. HQa ch5ng, chi c6 ba Huo'ng Lan. T6i ngfii vay. Nhlfng` rna Trang. va Phting ctr y€u t6i. H9 clang d.i vao trong vting suo'rig mti ctia ao tiir6'ng.. Ra kh6i sucyng mtl, hg s5 that vong chua cay. H9 se

dau d`6'n,

s6 e r5iig+ C@i`i

dfu v€t ctia nhtrng chie'c

t€-A:ii., t€`i

nhf?in

rang can

tren


70j

(`thu mo,

trcii t§,a+ V2Lo nhi~rng ngay dem em nhtr thifg, Ti.ang lai vS My Tfio+ Tru6'ng kfu6ng iigfii 1§+ Namg. v6 chieu thtiJ bay, n6i rang.

ehi3u cht'i riliat se len Saigon.

Ba Huo'r].S. Laii cho t6i bi8t, mfty n5m 6j ffi€H{

trti,

Trang

cli`i

v8

th5m

flhi~%T.rig. (tip bc3i trti'S'jn*g lciu.

d`Li`'iiff,`, Traffig v8

La.i'i

ril'ia. INfiu.fig ba

kin.6ng t6 v6 bu`6n.

ngogi+ INang. rdi

mg

t6i

bo'i

vao

The rna, bang

Hero.ng

Trang bao nh6' xu8ng d.i

th5m

ngoai sangr s`Jm dr'3 tru'a tr6' ra My Tho kip. Ba Htro'ng Lan khuyen t6i nen chi6u Ti^ang.

Ba

1?~i

tdr`

ch6i

kh6ng di cting

cfiting t6i. Ba ri6i xii8ng ch6' ba ngtr6'i bcri ma't nhii€u tfii gi6.. T6i va Trang ve tfi5m ngoai nang. T6i van nfi6' met d.em 6J

b8n

db

qL1>t3

ngo:r}i

Trang.

T6i

nhin

Traii8.. Nang c6 v6 gi khfc la. T6i h6i:

- Trarig. ve ba't ng6', kfi6ng sq rna ray sao ? Nar3.g ctrdi :

- Clia kfii nao rna ray em h8t. Em 16'i'i r8i rm¢}+

Chg't nang. n6i : ~- Em C1.5 suy ng.hi ky„.


J04

chyen-and

T6i hat dau: - Suy nghi ky trtr6'c khi v§, ha ? Nang bu6ng lo.i tay cheo :

- Kh6ng, em suy nghi ky

d.a sap

n6i v6'i thay met di6u quan trong. T6i bie't di8u quan trQng Trang sap n6i r8i. Diau quan trong ay s6 1a nhfrng cau n6i thi8t tha ho'n nhfrng cau n6i rna Trang da ngap ng.ti'ng 6' be'n d6 que ngoai nang d`em nao.

- Em s6 kh6ng v€ ngoai dau.

-Sao the? - Kh6ing c6 thi gi6'. Em bu¢c xu6ng lai, thay va em len b6', tim met no'i c6 b6ng cay ng6i n6i chuy?n dtrqc kh6ng?

thien-iyT:£ha mnug6onaf nTgr8jng:ug; ]8iantr£:: t6i quen chua k8 chuy?n que nha t6i cho Trang nghe. - D8 sau nay, thay a I Ho5c la thay se kg nhi§u v6'i em fro5c la thay ke ntra. Thay chi8u em char ?

kh6ng

D6i mat Trang chap mau+ T¢i nghi€p qua. T6i phai chi€u Trang. Chting t6i d.i


cau lno,

J05

met ltic tren cfnh d8,ng r¢ng bao la m6'i tim dtreyc mSt cay c6 b6ng. mat. Nfng s6'm chu'a gay gft nhung gde cay m6'i dqua lung dug'c. Trang lei btrt c6. Nhtrng nhanh c6 tru6'c mat nang bi lam t¢i. Nang nhin t6i dting ltic t6i nhin nang. 86n con mat gap nhau. Trang nfm chit ban tay t6i ,

-Em

kh6ng

mu6'n

xa

thay, em

kh6ng mu6'n xa anh, em kh8 lam.

T6i g6' tay Trang ra va khoac tay minh len vai Trang : T Em

quen cau chuy?n

ttIvftfr7tg L7i

sflo t> r8i a ?

Trang tra nu6'c mat : - Kh6ng can bi€t nhtrng vi sao, em chi can anh, em yeu anh. Anh ddrng coi Trang nhu em gal anh nfi'a, Em lay anh, em yeu anh, anh bi€t char ? Trang gqc in?t vao ngquc t6i. Nu6'c mat nang thfm qua 5o t6i lam a'm da t6i. Trai tim t6i clap manh+ T6i b8i h8i, xtic dSng. Nhtrng t6i bang sg' trfi tim c6 ve't rang can+ Tinh yeu n6 can, chfng thu6'c nao xoa diu np6i, cho la thu6'c th6'i gian.


r06

du.fSa~{,lnh

- Tai sao Trang yeu t6i ? Nang

va'n

g.quc

ffi`i¥t

vac

ii8i.i'c

tf5i,

th8n thtrc : - Em kh6ng- bie't. T6i vu6't ve t6c Trang : - C6 phai vi Trang tu'6'ng. t6i la nha v5il. kh6ng ? - Kfr6ng, kh6ng bao gi6' em yeu anh vi tt#&ng anh la nha van. - Nharng t6i van la flfia van thi sao ?

- Em ch&ng carl bie't.

- T6i kh6ng la nha van dau. M5, Trang d5 mu6n t6i vie't van nen bao t6i la nhs van ci6. - Dti anh la gi, em vafl y€u arih. Va ne'u yeu anh rna kh6ng du'9'c anh yeu, em s6 bu6n d'e'n ch8t mat. T6`i d5 nghi lam v8 Ti^ang. C6 1e, nghi lam lu6n v€ Phting+ Kh6ng. c6 gi

ngan ng?i d6n nhan tinh yeu cia Trang, sao

t6i

ct'F

ng:£n

ng2.i'i.

T6i

vti'a

thofrT+g.

nghe mtii hoa lan, thofii.g n.ghe tie'ng 1?o xao cfia a.a s6{ trt?n 16'i dj, var6Jn biet thu'

Hu'o'ng Lan.


r07

c`au mo'

- Anh c6 yeu em kh6ii^g ?

-... T6i thuo'ng Trang, anh thuo'flg Trang. - Anh thtrcyng hai em ? - Anh thorcmg em that tinh. Vi em con nh6 qua. Em yeu anh r6i s€ h6'i ham. Yeu nhau la ph&i hy sinh cho nhau. M2i anh, anh ich ky lam, anh s6 kh6ng the hy siiih cho em du--9'c. Anh c6 nh'iau dam m6, 1ai d6 chan nan. Em kh6ng the dau kh76 vi anh. Tr6''i sinh ra con ga'i de con g.£i hu'6'ng hanh phtic trgn v?n, em h'i8u anh n6i gi kh6ng ?

- Em

kh6ng

mu6'n

hi6u.

Em

chi

mu6'n dug'c anh yeu. R6i ra sao thi ra. - Vi em kh6ng mu6'n hi6u men em se h6i ham ne'u em yeu aflh. Trang, em li5y nghe anh...

- Em clang nghe anh day„. - Tinh ctia em trong. trfng, dep v6 van+ Tinh dau nao ctia ctjn gfi cfing d8u dep c£. Anh kh6jig n69 121.in d.au d.6'n met squ' t,Pong trcing.. A3`ii3t

j',=1i~i`;i3g

clam

yeu m€jt

c6 95i nao lan dau tiei'i bi8t yeu+ Anh bi8t


Jog

dnyen-anh

anh s€ day d.9a, s6 lam kh8 s6' ngtr6'i con 95i fry. Anh kh6iig phai la ngu6'i tan bao,

nhan tarn nhttng anh thich too cho anh nhi€u m¢ng mo'. Nhting gia'c mo' ctiia anh

s6 lam em c6 dcyn, m6n m6i va em tu'6'ng anh da h€t yeu em. Vi the, Trang a,

anh chi dam yeu nhtrng ngu6'i da quen dau kh8 v6'i tinh yeu. - Em d5 quen dau kh76.

- Tar khi nao ? - Ttr khi em gap anh. T6i nang dau Trang len. Nu'6'c mat Trang nh6 nh5i tren khu6n mat nang. Trang d?p n5o nting. Nang dtra dau vao vai t6i. T6i h6i Trang :

- Em d5 t6'i Cau Mar chua ? Trang ngac nhien : - Cau Mo. 6J dau ha, anh Hoai ? T6i clap :

-Cau

Mo'

cach

ng5

ba

Trung

Ltroing vat cay s6'

Nang nting niu : - Anh Hoai kpe chuy?n Cau Mo. cho em nghe di.


I09

can mo'

- Trong 1.ding man c6 met con lach su6t n5m nu6'c chay trong vat. Bfc qua con lach la met chi€c cau g8. Ten Gay cau tho' m¢ng lam : Cau Mo'. Ngu'6.i ta bao, t6'i mtia man chin, dti'ng tren Cau Mo' ngam nhtrng ngtr6'i con g5i hal man, kh6ng chan mcit. Canh ttrg'ng d?p la lting. Nfng chie'u xu6'ng mau xanh ctia la va

mau than mau h6a.

h6ng ctia trai man thanh met mau tien rna hoa si kh6ng the nao pha n8i, Con ngu'di lu6n lu6n thua tao Ngtrdi ta bao, trong khi hai man,

mi?ng cac c6 gal ctr6'i hoai va k8 chuy?n tinh ctia nhau cho nhau nghe, ng¢ he't sti'c„.

T6i n6i v6'i Trang v€ cfy Cau Mo' nhu ba Htro'ng Lan d.a n6i v6'i t6i. Va h6i Trang :

-Em mu6n tdi Cau Mo' kh6ng? Trang quang tay ngang ltrng t6i :

- Ai n6i cho anh nghe va Cau Mo' d6?

- Ma em+ - Mf em t6'i Cau Mo' lan nao chtfa ?

- Chuat


Ilo

diiyen-and

Trang xi8t cfic¥t ngtf6'i t6i :

- Sap den india _man r8ti, chi'tng minh phai de'n Cau Mo' s6'm ho'n rna ern. T6i kh6 vu6t rna Trang :

-Em,

Nang nh6 nh?:

-Da. Gi6 bang ltia vao canh lf tren dau chting t6i, nghe lao xao.

- Chdrng chiing minh dtrng trefl Cau Mo', anh s6 h6n em va n6i yeu em, Ncing ngh?n ngao :

-Bay gict anh chua yeu em? T6i g6' tay Trang ra, bfo nang ng8i ngay ngf n d8 t6i c6 the chain met die'u thu6c. Gi6 nhi§u qua Hen t6i phai d6t ca chqc que diem. T6i hit met hoi thu6c day da va th6' kh6i. Kh6i thu6c tan nhanh trong gi6 d8flg n¢i. T6i n6i : - Anh c6 met ky ni?in v8 thu6c la, Trang a! Anh dgi khi nao nhin kh6i thu6c chi con nh6J den em, anh s6 tim em rna n6i yeu emt


Ill

cthu mo.

Trf+ng th& dai:

-- Khi flao, bie't den khi nao ? T6i ffihin canh d6ng bao la trt#6'c mat : -E€:hi

«ngu."on

t&m

tur6'ng

vur6Jng

cfra#j>, em a! Anh bc%t chir6'c Huy Can. Pfifi, khi rn!.ao anli c`6 dip dtfa em v€ nha,

anh ng`6i tu'&flg. t`i#9'ng hanh trinh ctia em va anb ngam kk€: thcr Huy C?m„+ ttKfa£. b6ng hodng. h6n pi'tti ndi xa. Khi ngu"on tdm two6'ng uur6'ng cha.I i. Vd, khi kh6ng c`am durgrc omh -ngivi khic. fry lchc em. t6i dd tdri nhdy` 12L ltic affih nh6' err. nhtg nfi6' ngt#6'i yeu, ng.ii.'flTi aiifi yeu nfia't d6'i+ R8i cfiang can

d.9'i mtla mt?n, anh s6 du'a em t6'i C5u Mo', s6 h6n em, se n6i yeu em. Trang ng.6i im+ T6i bie't s6ng gi6 clang np6i day 6' tr5i tim fling. Nhtrng s6ng g.i6 kh6ng n'6i day 6' trai tim t6i, dti t6i r2i't b8i h`6i, xtic d§ng. T6i ngfii den ba HiofoJffi.g Lan. N8u trong tim ngir6'i dan

ba s`£ii mu¢n ay c6 hinh fnh met ngu6'i con trai thi tfoflg tim t6i cfing c6 hinh anh met flgudri dan ba. M6t hinh anh d'€ t6n thd. Met hinh anh cfia than tu'eyng tinh yeu.


duy6n-anh

112

- Minh v8, Trang nh6 i - Da, minh v§+ Em clang nu6i hy vgng. Em van anh ddrng dQe hoa hy vong ctia em k€t trai tuy?t vong.

T6i kh6ng htra h?n gi them vdi Trang. Chting t6i xu6ng xu8ng, tr6. v€ tinh ly.


vucrN NHA BA HuuerNG LAN, DEM nay, tr5ng nhi6u qua. Nhdrng vien da s6i tf in tr5ng b6ng flhay. Hoa ngQc lan tho'm ngat, me man. Hinh nhtr hoa chi tho'm n6ng nan kh'i c6 tr5ng. Hoa va tr5ng la d6i tinh nhan ly ttr6'ng ctia nhan gian. Hoa va tr5ng t6 tinh, 1th6ng c6 ntr6'c mat, kh6ng c6 dau thtroJng, Ma day anh sang va horo'ng tho'm. Ba Huo'ng Lan ng6i tren gh8 d6i diâ&#x201A;Źn t6i. T6i each ba met 16i di tr&i d6

s6i. D5 nhi`eu lan r8i,

t6i ng6i ngoai vtr6'n n6i chuy?n cting ba

Huo'ng Lan vao nhtrng den c6 tr5ng.


JJ4

dtlyen-and

NhtFng d.€m nay, t6i tu'&ng. nhce' d6m dfu

tien t6i xu6'ng My Tho, - Thfy Hoai c6 bie't xdr Hue' m¢ng mcy va bu`6n v6'i vgi nh6' ai kh6ng?

- Thi;ra bfc, nh6' tao h6a. - Nh6. Han Mac Tfr da'y.

Thay

thu¢c bai tt vj7 D9 ,, chti ? T6i kfa6ng t]`ifch Han Mac Tdr bang Xuan Di€tt, Hilly Can nen kh6ng thuSc tho' ctia tfii si' flay. Bi HiFo'ng Lan d.9c cho t6i nghe bai tt Vj; D¢>J.

« Sao anh kh6J2g .u`e thdm th6n Vfi

Nhim ndng hchg con n&ng m6'i len VurbJn al mu:6't qud, xanh nhur nggc

Ld trtic che ngang mat chtr diven Gi6 theo 16i gi6 may durb'ng may

Gibng nur6'c bu"on thiu hoa bdp lay

Tlrty`en ai d4u b6n song trdng d6 C6 ch6' trdng v"e J{i.,p t6i nay

Mor lchdch durb'ng

xa, I¢lidch durb'ng xa

Ao em trdng qud nhim kh6ng ra

d ddy luro!ng l¢hii mbJ nhfrn dnh AI bi6t tinh al c6 mgiv md»


cau mo.

Jr5

Ba h6i t6i :

-Thay Hoai nghi tfi8 nao?

T6i dip : - Bu6n va m6ng qua, bac a i Ba Huo'ng Lan ch6ng tay len cfms - Nhi8u thi si sinh ra 6' Hu€, 16'n len 6' Hue, mcy m§ng vi Hue', bi€t lam tho' tai Hue rna n6i v€ Hu6 kh6ng thoi m¢ng chtit nao. T6i doc h6t cu6'n ttzJzzG, d€p L)d ffao"> cfia Nam Tram, tha'y kh6n;-; xtic d¢ng bang bai ttT/j Dg>> ctia Ham

Mac Tfr. Ba doc lai hai cau cu6'i :

«& day haoJng kh6i mar nh@n did AI bi6t tiinh al c6 man md.» Ba n6i ti€p :

- T6i thtro'ng Han Mac Tti lam. Ngu6'i thi si nay yeu rna kh6flg dtrg'c yeu, 6ng ta da gao th6t ttrrdr£. feat., Zdm sao cho kh6i d6i+ Gi6 trdng c6 sdn lam sao dn+ Ldrn sao gi6t durgrc ngurb'i trong m¢ng. DQe trd thh dn di phti phdng y`. T*gtt&i ^*y d^6n dau la nghi ng6' 6. dfy. tt Az. bi.Gc cinfa a{. co'

man md».


zz6

dny6n-anh

T6i d'5 bao tan h6ri ba Ht£'o'rAg Lan trdp bang tfio' va mSng rna+ H6 ng8i v6i ba ngoai vtt'6'n tr5ng la ba chi n6i chuy?n tho'. Ba nhifl tf3i :

- K8 1.a Han Mac Tfi' cding„. ngay tho., thay Hoai flhi 7 - Chau cliu'a hi%u si.£' ngay tho' ctia thi si. Tfai si ci3u kh6. khao, ngu dai ca. X:nan D±€tity Ti6i +. «T6i khb. k.hqo l&m, ngu ngo! qud. C.hi bi6t y6u th6i, chdrig hiQe`u att».

- Ngfy tfao' vi 6ng. ta cdr mu6'n t6 tinh bang lai n6i. Tfiti,'i3'ng tht#6'±]g, nhG'ng m6i tinh dep la nh{~i.ng m6'i tinh. cam ling.

ttNhidrng m6i tinh a?p la nhfrflg m6i tinfi cam 15`;.Ttg" Ba

Hu'crr.1.ig.

Lan n6i

the'

c6 ngkia rang m6i tinh cfia Pfi`iirig, cfia Trang d6'i v6'i t6i kh6rig- d€,p cfi5ng ? Vi

ca Pfrqng lan Trang d8u da t6 tinh. H9 kh6ng mu6n earn lang. T6i h6i : - Thura b5c, n8u cam 1?ng, lam sao flgu'6'i ta bi€t Cttrg'c ng`Lr.6Ji ta yell. rihau ?

Ba Husojng Lan 1£ng chuy?n. Ba ngtr6Jc

nhin tr5ng : - Bao gi6. thay Hoai vie't van, lam tho', t6i mu6n thay sg bat dSc gia ctia


cau mo,

rJ7

thay phai ytA,u My Tho nbt# Ham Mac Tfr da bat dSc g.if pfiai yeac tli6n Vy Da ngoai Hug. T6i n6i : - Chau fch ky lam, b5c a?. I Cliau da thicfi d.i8u gi thi cfii mu6n th{ch `rri§t minh. C6 16, truySn dau Gay cfia ckcfas, cbfu se

kh6flg vie't v8 vu'dn hoa ctia bfc, ve tr5ng nu6'c M}r Tho, v6 tia'flg I?o xao cfia da ?.sol ntra. Ba Huso'ng Lan ctr6'i :

- vay thay vi8t v§ g.i 3 T6i dora tay vu6t mat : - C1`i5u s6 vie't v8 1.n6t n6i sau dau.

Ba I-Iaro'ng Lan b6 b5o tay. - Tar d6, di vao squ nghi¢p+

T6i trf in gigng : - Chf u tu'cmg. tor nhi~fng chuye'n tau dam+ Bfc bi€^;fj chifr, nghe tiG'ng c6i tau hti

len, sao long mink x6t xa t4ne' i Chf u b6ng thtro'ng con dtgr6'ng sat cam nfn, ng6ng ngoeo. Chf hi3u, c6 lan nao, con dL#6Jng sat mong con i.Tf u b6 ra kh6i minh may fl6 kh6ng. Chau s€ gi6'ng con d.or6.ng sat


Jr8

dnyen-anh

Saigon - My Tho+ Va squ kh8 dau la con tau n5ng n€, gia nua nhung nhiSu ky n'i?in.

Ba Huo'ng Lan th6' dai. MSt lat, ba vui v6 tr6' 1?i :

- Thor bay nay, nh6 Trang s6 v8 nfra. N6 men thay lam d6. T6i ho'i ngtrg'ng ngtlng : - Chfc c6 2(y nhd ba ngoai nhi8u ?

Ba Htro'ng Lan lfc dau : - Kh6ng phai d.au. N6 vdra tim tha'y mSt c6i thi€n thai ctia n6.

T6i dan nht}ng ng6n tay khi't nhau : - C6 Trang s6 tha't vgng+ Tfiien tbai chii_ c6 «dd man r6u nhqt, rurdrc chfty hue £r6z.]>. Ngtr6'i nao d.6 can 6' 1?i thien thai,

chau tu6'ng da h6a df r8i. Ba Huo'ng Lan ngac nhien :

- Sao thay bie't ? T6i clap ,

- Vi linh h8n ngtr6.i d6 d.a rihap in?t c6i thien thai khfc. R6't cuSc, trong chting ta, kh6ng ai de'n thiGn thai ca, bac nhi?


can mo'

Zr9

Ba Huo'ng Lan icing thinh.. Ba n6i ba bi lanh vi v6 nha trir6'c. M¢t minh t6i ng6i trong vir6'n khuya. T6i dtra ltrng vao thanh ghc', iih:im mat. Thien thai c&a t6i d`5 hi?n ra. M¢iig tt'6'c tru'6'c mat t6i. Cai m¢ng u6'c c`am m'n, kh6ng. bie't hay kh6ng dam t6 iinli+ I.16ii chi, ca ng-him n5m xtra Ltru Th;Sn v:I Np,.uy6n Tri?u d5 tha't

vQng. Lu'u Than, Nguy§n Tri€u tha't vgng hay nh2i van sang tic truy?n ctla Luu Than, Nguy8n Tri?u d5 tha't vgng- ? Nghin n5m tru6'c, d5 c6 ke danh si chan nan cu¢c d6'i du'o'ng the, toan tha h8n len thien thai, Nhtrng kh6ng dat vi thien thai con ch5n nan ho'n ca cu6c d.6'i. Tfiien thai kh6ng c6 tinh yeu. C.6i nao kh6ng c6 tinh yeu, c6i d6 1a thi6n thai. My Tho, 6 kh6ng phai, vtf6'n hoa nha ba Huerng Lan chfnh la thien thai cfia t6i. T6i bu8n qua. Dem a'y, t6i df ng& tr6n ghe' ngoai

vu6.n'

116m sati, t6i bi cam. T6i nghi day met btf6i+ Tu6'ng ngay mai c6 tfi'e tdi trir6'ng, nhurng t6i len co'fl s6't va ccyn s6't hanh hi tl`i% xfc t6i li6n mien. BLi I-Itro'ng Lan d.a bat t6i u6'ng nhi6u thti' thu6'c. Ba


Ieo

dny6n-anh

s5n s6c t6i tl.iSt chu dfo. Ghinh ba da ra ti?in thu6c bcic, mua g6i thu6'c x6ng v8 nfu cho t6i x6ng. Ba trtim kin ch5n len ngu'6'i t6i, iig8i canb chdrng t6i. T6i ngfri thfy, trong mtli long n5o, c6 mtii tho'm ctia hoa nggc lan+ Cu6'i cting, ba HtroJng Lan phai m6'i bac si d€n chan mach va tiem thti6'c gidp t6i. Lan d.au tien, t6i dtrg'c met bac si chfra b?flh. Gfa kh6ng tro nhs ba Hdofcmg- Lan, t6i d5 nhdr rigtr6'i dan t6'i nha tfii+fo'ng tfi£. T6i thi'ch nfm dt#6'ng bSnh 6' d.6+ Nha thu'crng tfif la ncyi an tii nhfrng ke 15ng tfr nhor t6i+ T6i them s6'ng doin dSc va bi hat h`fii it ngay 6J d6

d8 cho tha'm tuan 1§ me canh t6i v6'i bie't di8u a'y

thia kie'p ngu'6'i+ Ng6t met man, ba Huo'ng Lan ng8i clang d.i?u day lo au. T6i nht}ng li'£c t6i tinh va t6i ctr

gia v6' me man, k6o dai co'n me man. Ba Huo'ng Lan flfm cfi§t tay t6i hay ba dat ban tay cfia ba len tr€'m t6i, t6i d8u cam gi5c b6i h6i, nao nting. Tqu nkien, t6i mu6'n me man boa.i, me man kh6ng bao

gi6' tinh nfra. INhtr vay, t6i d5 flh?.p thien thai ctia t6i.


cau mo.

Iei

Mยงt lan, trong co'n me man gis v6', t6i d.5 nam

chat

c5nh tay tram cipia

ba

Huo'ng Lan, t6 tinh : - Thora bfc, chau y6u bf c, chau chi yeu bcic. Ngo?ii b5c this,t yeu ai.

ra, chfu kh6flg can

Bci Htro'ng Lan g6. nhe tay t6i:

- Th5y Ho.ii, thay me sang d6 sg. qua. D3 tc^ti cli m6i b:ic si+

T6i tung chcin, ng8i day :

~ Vcing, chfu me sang vi bfc. Chfu xu6'ng My Tho vi yeu bac. Va chau dau kh.8 ci~ing vi yeu bf c,

Ba Huo'ng Ijan cu6ng quyt: - Chgt that, kh6ng kh6o tfray

bi

thiroJng ham r6i.

T6i 6m chain la'y ba Htro'ng Lan fen xie't :

- Chau sap che't. Cfr6u kh6ng thie't s6ng ndra ne'u bfc tar ch6i tinh yeu ctia chau.

Ba Hu'o'ng Lan kh6ng ctra quay hay t6 y gfan dt~r. Ba ch6'p mat mau va m{ยฅc

v6ng tay t6i 6m vi`t'a lung ba. Than the


dnyen-anh

122

ba run ray. Tr5i tim ba chac can ho'n. T6i c6 thu g6p can dam n6i rna nâ&#x201A;Źu kh6ng gia v6. me sang, ca t6i cting chfng dam n6i vdi ba Hucrng

- Em, anh yeu em I Ba Huo'flg Lan vu6t ve mf i t6c trdt nhay m6 h6i ctia t6i. Ba nh? nhang n6i :

- Hoai, hay ngoan ngo5n met chtit. Nfm xu6ng ngti di... T6i gqc mat vao ngiFc ba Hucyng Lan : - Anh s6 ngoan ngoan, em yeu da'u I V6J kich the' la thanh c6ng, chf ng nen k6o dai. T6i bu6ng lo'i v6ng tay, nhfm mf t ngo?o cP6 va gqc xu6'ng giu6'ng. Ba Huo'ng Lan ke g6i len dau t6i, trtim ch5n len ngtr6Ji t6i. Va ba th6' dai+ T6i chqt b6i r6i, ngu'eyng ngting va hy vgng ba Huo'ng Lan ttr6'ng t6i me sang that. R8i t6i kh6i b?nh. Ba Hu'o'ng Lan mdrng r6J, Met bu6i t6'i, hai chting t6i ng6i n6i chuy?n v6'i nhau. T6i d5 câ&#x201A;Źim o'n ba Htrong Lan kh6ng bi8t bao nhieu 16'i. Ba Htro'ng Lan cer6'i don hau :

- Nhfrng hic thay me sang, that d6 sg'.


can mo,

123

- Chfc 1.i chau n6i nham nhi, phai kh6ng bcic ? - A, n8u nbam nh{ tl-ii t6i cfro lo.

Ding nay thay n6i tinh tfo lam, T6i ho'i ch¢t da. Ba Huo'ng Lan ti6p : - Ngon den sap he't dau b6ng vqut s.1r]g,

ilg.ir6i

s:ip

chL±t b6ng

tinll

t5o

v6

ci`mg. Thfy Hoai nay„.

-Da+ - D`6 thay kho6, t6i se n6i vdi thay met chuy?n. ~ Thua bac, chuySn g.i d6 a ? _ D8 thay kfioe da. - C6 phai cfiuy?n thien thai kh6ng ha, bac ?

- Chuy?n Cf u Mo'. T6i ch6' nghe tfiem cfiuy?n Cau Mo' ci'ia ba HUJong Lan, cay cau rna nhi?u ngu6'i clang mcr u'dc ddrng tr€n d6 d3 nghe ngtr6'i kh5c k3 cfitiy?n yeu thiro'flg. Trang, Phtiiig chfng ham+ Nha't. 1a Trang+ Nang khft vgng mSt lan de'n Cau Moo+ Ngay nao, nhin kh6i thu6'i, nh6. Trang. 1a lting., t6i se dan nang de'n Cau MOJ, se h6n nang


duy6n-anh

F7EZ!

va fl6i yeu Hang. T6i moflg rang kh6ng c6 _ng:5y fy. Vi t6i da tr6t yeti, ba Hircmg Lan+

Nfifi.ng-

ng.ay

dc.yi

cfiuy?n GTau

Mo.

cdia ba Huro'ng Lan k€o dai ra. T6i ch8ng dfim giquc ba k3. Pbqurig da btqi M5:7 Tfio len

Saigon hgc. Hang chtra du'gc ng.he n6i v§ Cau Mo'+ Nfaung t6i cfiac Pfat.ing d5 mang theo mSt c6i thien thai ctia Hang. Nhur tfi8 cting xong+

F`J.fra thf ng sail, vao m§t bu8i t6i kfi6ng c6 tr5ffig, ba HtTo'ng Indan va t6i ng.8i hq_6i chuy?n ngoai vor6'n. T6i tha'p th6m v6 cting, cha bie't phan cu6'i ctia

Cau Mo' ra sao.

Ba Huo'ng Lan ch6ng

tay len cam, flg6 t6i hti.t thu6c ng5m tac pham cfia ba d6.

1£.

Ba

- Thay Hoai nay...

-Dat - Tfuay thuSc tfiG. I.E6 DZG'nfa kfa6ng ? sao t6i thi'ch hal cau tt rfe6or L7£.G'f ddr'728 x0728,

they"en xu6i ch6'

d5+ Cho ngdn sou lor lirng

d6n ngdn xura » th^6 I+

Ba d.a hsfl ba lac vao mSt ao canh+ Gigng ba ti`iu n¥ng ti8c rih6' :


cau mo.

Z25

- T6i ra't ti€c ia ktn6ng th6 dan thay d8n Cau Mo. duJ9Jc, thay Hoai a !

T6i ngd ngang :

- Sao v?Ly, thua bac ? Ba Huo'ng Lan th6' dai :

- Vi t6i chira bie't G3.u Mo'. Chi nghe ngtf6'i ta n6i. T6i nglil tfe€ nay: Ta cdr t`Lr6'ng tu'g'ng Cau Mo' d@p ffifaur chuy€n C:£u MOJ+ T\Te'u ta t6 rna, tim de'n, r].fig

cau MOJ kh6fi8. a.ep, Gau MO. chi la cay cau tarn thtrdrrig, ta sg t`ffia't v9flg- e ch8.

Thay Hoai a, t6i kh6ng mu6'n tha't vgng, kh6ng n5' dp6 thfy tha't vgng.. CuSc ddri t6i d5 thu kin troflg cai v6 6'c. s5u muSn+ T6i mu6'n d.u'gc vi nfaLr cay b6ng sit' vtr6'n

nha t6i. Cho men, t6i kh6ng the dan thay de'n Cau Moi. T6i xdc dSng. Tqu nhien, nu'6'c mat t6i tiJa 1.a :

- C`hati xin 16i b5c.

Ba Htro.ng Lan du'a

c5nh tay quet

ngang d.6i in:it. Ba d5 kh6c.

- Thfy c6 16i gi dau.


J26

dny6n-anh

- Trong co.n me sang, chau d5 lam b5c bu8n. Thua bfc, ch5u d5 lam hoa nggc lan 6' vu'6'n nha mat huoJng tho'm.

- Thay nham r6i, chfnh thay d5 lam cho b6ng str vu6'n nha t6i man rna huoJng tho'm, Hai d6ng nu6'c mat vbng xu6ng m6p t6i, thfm tt6jt m6i t6i. Thu'o'flg cam. - Vans, ch4u nghe 16'i b5c day, ch5u kh6ng d6i bac dan de'n Cau Mo'. T6i tr6' vao nha, kh6ng. can nghe ti8hg lao xao ctia df s6i tren 16i di trong vu'6'n

nha ba Htro'ng Lan. Sang h6m sau, t6i day khi ba Huo'ng Lan thiem thiâ&#x201A;Źp ngti. T6i len len xfch hanh ly ra ga, leo len chuye'n tau sdm. C6i tau th6t n5o nting r6i cac toa chuy6n banh. Qua khung cfra s8, t6i kh6ng tha'y ba Hu'o'ng Lan. Nhtrng t6i mcr h6 tha'y Trang. Va t6i dan v6'i nang ddrng mong ngay nao d6 t6i dan nang de'n Cau Moi.

(Vi"et xong tqi Phi Nha¢n ngdy

29~5-1969)


CAU

Mcr,

ti%u

thuy€t

cda

Duyen Anh Vtr M¢NG LONG, bia DU¥ THANH, gi5y ph6p xuat ban flgay

s6

3857

BTT/NBC/PHNT

18-9-1969,

do

THlfiN

|JLUOuNG xu:^3t ban lan th4t'# nhft.

In xong ngay

3o-Io-I969 tai nha

in NGUYEN D`INli VucrNG, 38 Pham Ngti L5o, Saigon, ngoai 6.o3o ban thtrdrflg, c6 in ri€`ng Ioo

ban d¥c bi?t tr€ii gify ti`&ng min

danh ri6ng tfc gia va nha xu5t ban.


Profile for Vu Xuan Hoan

Duyen anh cau mo nvnb  

Duyen anh cau mo nvnb