Opnieuw ontmoeten

Page 1

OPNIEUW ONTMOETEN FACULTAIRE ALUMNIMIDDAG

25 JANUARI 2013


PROGRAMMA ALUMNIBIJEENKOMST VRIJDAGMIDDAG 25 JANUARI 2013 12.15-13.00 13.00-13.05 13.05-13.45 13.45-15.00 15.00-15.30 15.30-16.45 16.45-18.00

INLOOP MET BROODJE, KOFFIE &THEE OPENING DOOR ALUMNIDECAAN PROF. MR. SJOERD ZIJLSTRA LEZING DOOR KEYNOTE SPEAKER PROF. MR. DORIEN PESSERS EERSTE SESSIE CURSUSSEN PAUZE TWEEDE SESSIE CURSUSSEN AFSLUITENDE BORREL

LOCATIE: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Gebouw Initium De Boelelaan 1077 (achter het hoofdgebouw aan de kant van de Buitenveldertselaan) 1081 HV Amsterdam Prijs: Gratis Aanmelden via www.rechten.vu.nl/alumni 2


ERVARINGEN ALUMNIBIJEENKOMST 2012 De facultaire alumnibijeenkomst werd voor het eerst georganiseerd in 2012. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kijkt terug op een zeer geslaagde alumnibijeenkomst waarbij ruim 135 alumni aanwezig waren. Robbert-Jan Boswijk, advocaat, afgestudeerd in 2007 : “De alumnibijeenkomst 2012 was voor mij een geslaagde middag. Naast het treffen van enkele oude studiegenoten bij een goed verzorgde borrel werd onder andere een lezing gegeven door professor Borgers over de laatste jurisprudentie bijzondere opsporingsbevoegdheden, waar zelfs nog opleidingspunten voor werden gekregen.” Niema Malih, parketsecretaris Openbaar Ministerie, afgestudeerd in 2011: “Erg leerzaam en gezellig.” Eveline Kubbenga, advocaat, afgestudeerd in 1994: “Zeer gezellige en leerzame bijeenkomst. Goed georganiseerd. Een aanrader, en niet alleen wegens de PO-punten.”


OPENING ALUMNIBIJEENKOMST DOOR ALUMNIDECAAN PROF. MR. SJOERD ZIJLSTRA

Sjoerd Zijlstra studeerde van 1979-1987 aan de VU. Hij is sindsdien op verschillende manieren werkzaam geweest bij de VU: als junior-onder足zoeker (1987-1993), als Universitair Hoofd Docent (1999-2000), en als hoogleraar staats-en bestuursrecht vanaf 2000. Zijlstra werd in 2011 benoemd tot voorzitter van de stuurgroep alumnibeleid welke het alumnibeleid voor de komende jaren uiteen heeft gezet. Thans is hij alumnidecaan en voorzitter van de alumni klankbordgroep. AANVANG 13.00 UUR, INITIUM, COLLEGEZAAL OB-60.

4 4


LEZING VAN KEYNOTE SPEAKER PROF. MR. DORIEN PESSERS

DORIEN PESSERS ZAL EEN KORTE LEZING GEVEN OVER EEN ACTUEEL ONDERWERP.

Dorien Pessers (1951) studeerde rechten aan de Universiteit Tilburg. Ze is hoogleraar Rechtstheorie aan onze faculteit en hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Aan beide Amsterdamse faculteiten houdt zij zich bezig met de rechtstheoretische grondslagen van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast publiceert zij over tal van maat足schap足pelijke onderwerpen in de wetenschappelijke pers, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. Ook is zij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Verder was Dorien Pessers (mede)oprichter van het Clara Wichmann Instituut, een organisatie die zich bezighield met de rechtspositie van vrouwen.


OVERZICHT CURSUSSEN EERSTE SESSIE 13.45- 15.00 UUR 1. ARBEIDSRECHT

Prof. mr. Willem Bouwens 2. AANBESTEDINGSRECHT

Prof. mr. Chris Jansen 3. STRAFRECHT

Prof. mr. Matthias Borgers 4. MIGRATIERECHT

Prof. mr. Sarah van Walsum 5. FISCAAL EN INTERNATIONAAL ONDERNEMINGSRECHT

Prof. mr. Jaap Bellingwout en dr. mr. Marek Zilinsky

6


TWEEDE SESSIE 15.30- 16.45 UUR 6. RECHTSWETENSCHAP

Prof. mr. Jan Struiksma 7. STAATSRECHT

Prof. mr. Jon Schilder

8. INTERNET EN RECHT

Dr. Nicole van der Meulen 9. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Prof. mr. Paul Vlas 10. ONDERNEMINGSRECHT

Prof. mr. Jan Bernd Huizink


WILLEM BOUWENS

“Willem Bouwens is sinds 2006 hoogleraar Sociaal Recht. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties. Hij is hoofddocent van de Grotius specialisatie­­-opleiding Arbeidsrecht en voorzitter van de Commissie Klachten­be­­han­deling Aanstellingskeuringen, van de Vereniging voor Arbeidsrecht en van diverse geschillencommissies. Bouwens is onder meer bekend als bewerker van de handboeken ‘Van der Grinten Arbeidsovereenkom­sten­recht’ en “Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht”.

8

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


1 ARBEIDSRECHT

1E SESSIE

Prof. mr. Willem Bouwens RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET ONTSLAGRECHT In deze actualiteitencursus arbeidsrecht gaat Willem Bouwens uitgebreid in op enkele recente ontwikkelingen in het ontslagrecht. Aan de orde komen het pensioen足 ontslag, de vraag wie als opvolgend werkgever heeft te gelden in het kader van de ketenregeling van art. 7:668a BW en de berekening van de schadevergoeding bij ken足 nelijk onredelijke opzegging. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de plannen tot versoepeling van het ontslagrecht, zoals gepresenteerd in het Regeerakkoord.


CHRIS JANSEN

Chris Jansen studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1999 universitair hoofddocent werd bij de vakgroep Privaatrecht. In 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, leerstoel contractenrecht, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 werd hij daarnaast benoemd tot parttime hoog­leraar Privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoeksexpertise ligt op het terrein van het bouw- en dienstencontractenrecht en het aanbestedingsrecht. Samen met collega Frank van Ommeren start hij op 1 januari 2013 een nieuw onderzoeksprogramma rondom het thema contracteren met de overheid: “Public Contracts: Law & Governance”.

10

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


2 AANBESTEDINGSRECHT

1E SESSIE

Prof. mr. Chris Jansen DE NIEUWE AANBESTEDINGSWET IS ER! Het overheidsaanbestedingsrecht is momenteel volop in beweging als gevolg van de “uitrol” van de in het najaar van 2012 aangenomen Aanbestedinswet. Bij die wet horen een Aanbestedingsbesluit, een Gids Proportionaliteit, een Richtsnoer Leve­ring­ en en Diensten, een nieuw Aanbestedingsreglement voor Werken en een Commissie van Aanbestedingsexperts die zich gaat bezighouden met de laag­drempelige afhan­deling van klachten van ondernemers en aanbestedende diensten. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die deze wet- en regelgeving voor de inkoop- en aanbe­stedings(rechts) praktijk van de overheid teweeg brengt? Hoe gaat die wet- en regel­geving er voor zorgen dat € 60 miljard aan overheidsgeld per jaar zowel rechtmatig als doelmatig wordt uitgegeven? En wat is eigenlijk de houdbaarheid van de Aan­be­stedingswet, gelet op het feit dat er alweer nieuwe Europese aanbe­ste­dings­richtlijnen in aantocht zijn die opnieuw voor grote veranderingen gaan zorgen? Dat zijn de vragen waar het in deze cursus om draait.


MATTHIAS BORGERS

Matthias Borgers rondde zijn rechtenstudie af aan de Universiteit Maastricht in 1996. In 2001 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant (tegenwoordig Universiteit van Tilburg) cum laude op een proefschrift over de ontnemingsmaatregel. Nadien is hij werkzaam geweest als advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag en als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1 maart 2006 is als hoogleraar Straf(proces)recht ver足bon足den aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

12

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


3 STRAFRECHT

1E SESSIE

Prof. mr. Matthias Borgers PROCESSTUKKEN EN BEWIJSKWESTIES

In de praktijk van het strafrecht ontstaat vaak discussie over de volledigheid van en de toegang tot de processtukken. Nieuwe wetgeving tracht hiervoor duidelijkere regels te stellen. Maar is de wetgever daarin ook geslaagd? Eveneens tot discussie leidt de zogeheten bewijsminimumregel, unus testis, nullus testis. De Hoge Raad heeft daarover de afgelopen jaren tal van uitspraken gewezen. Maar wat is de eigenlijk de rode draad in die rechtspraak?


SARAH VAN WALSUM

Sarah van Walsum is hoogleraar migratierecht en familiebanden. Zij is vanaf 2001 verbonden aan de Vrije Universiteit. Haar onder­ zoek gaat onder andere over het recht op privé- en gezins­leven in het Migratierecht en over de rechten van migranten werk­zaam in de huishoudelijke dienstverlening. In 2008 heeft zij bij Cambridge Scholars Publishing een boek uitgebracht over de geschiedenis van het Nederlandse gezinsmigratierecht van 1945 tot 2000: The Family and the Nation. In 2004 heeft zij samen met Thomas Spijker­boer een internationaal congres georganiseerd over vrouw­ en en migratierecht: Gendered Borders.

14

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


4 MIGRATIERECHT

1E SESSIE

Prof. mr. Sarah van Walsum JURIDISCHE DILEMMA’S BIJ GEZINSMIGRATIE

De laatste tijd is de gezinsmigratie veel in de politieke belangstelling geweest. Meer­ dere dilemma’s geven daarbij stof tot discussie. Moeten gezinsmigranten in eerste instantie als gezinsleden worden behandeld, of als toekomstige Nederlandse burgers? Hoe vrij mogen ouders zijn bij het bepalen van de woonplaats van hun kinderen? Waar ligt de grens tussen gezinshereniging en mensenhandel – bijvoor­ beeld als het gaat om de toelating van pleegkinderen? Aan de hand van allegorische afbeeldingen van gerechtigheid zullen de verschillende perspectieven van gezin, individu en staat worden toegelicht. Daarna een bespreking van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Tot slot mogen de cursisten zelf met casusoefeningen aan de slag met deze weerbarstige materie.


MAREK ZILINSKY

Marek Zilinsky is in 1998 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam afgestudeerd (afstudeerrichting Bedrijfs­ recht). Na zijn afstuderen is hij als assistent-in-opleiding en ver­ volgens als docent/onderzoeker aan de Faculteit der Rechts­ geleerdheid van de VU Amsterdam werkzaam geweest. In 2005 promoveerde hij eveneens aan de VU Amsterdam op het proef­ schrift Europese Executoriale Titel. Thans is hij als universitair docent internationaal privaatrecht verbonden aan de VU Amsterdam en als professional support lawyer aan Houthoff Buruma te Amsterdam/Rotterdam waar hij in internationale proces­rechte­ lijke en ondernemingsrechtelijke kwesties adviseert. JAAP BELLINGWOUT

Jaap Bellingwout is hoogleraar Belastingrecht en tevens afde­ lings­hoofd Notarieel en Fiscaal recht aan de VU Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Internationaal en Europees belastingrecht. Daarnaast is hij lid van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingsadviseurs en is hij tevens secretaris en penningmeester van de Vereniging voor Belasting­ wetenschap. Jaap Bellingwout is advocaat en partner bij KPMG Meijburg & Co.

16

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


5 FISCAAL EN INTERNATIONAAL ONDERNEMINGSRECHT

1E SESSIE

Prof. mr. Jaap Bellingwout en dr.mr. Marek Zilinsky ZETELVERPLAATSING VAN VENNOOTSCHAPPEN

Als gevolg van voortschrijdende jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie worden steeds meer beperkingen weggenomen aan de grensoverschrijdende zetelverplaatsing binnen de EU. In Nederland wordt zelfs nagedacht over wetgeving om zetelverplaatsing naar en vanuit Nederland mogelijk te maken. Tegelijkertijd speelt een fiscale component: de exit heffing bij zetelverplaatsing, waarover het Hof van Justitie onlangs uitspraak heeft gedaan, en ter zake waarvan ook Nederlandse wetgeving aanhangig is. Beide actuele onderwerpen komen tijdens de presentatie aan bod.


JAN STRUIKSMA

Jan Struiksma is hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het Ruimtelijk bestuursrecht. Voorheen werkte hij bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en bij het steden­bouw­ kundig adviesbureau VVK Archi­ tec­ tuur en Stedenbouw in Amsterdam. Hij is auteur van het studie­boek ‘Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht’. Daarnaast is hij voor­zitter van het Instituut voor Bouwrecht en rechter-plaatsvervanger in Utrecht en Amsterdam. Zijn oratie met als titel ‘Deregulering met behoud van ellende’ gaat over de vraag waarom deregulering kan leiden tot meer regels.

18

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


6 RECHTSWETENSCHAP

2E SESSIE

Prof. mr. Jan Struiksma DENKEN ALS EEN JURIST

Aan het eind van hun studie (bij sommigen duurt het wat langer) hebben juristen een redeneermethode ontwikkeld die hen in staat stelt om heel snel de juridisch relevante aspecten in een grote verzameling feiten en omstandigheden te herkennen. Hoe gaat dat en wat is de rol van de rechtswetenschap daarbij? Jan Struiksma neemt je mee op een zoektocht naar de grondslagen van recht, rechtswetenschappelijk onderzoek en juridisch denken. Het verslag van die zoektocht krijg je in de vorm van een boekje mee naar huis.


JON SCHILDER

Jon Schilder studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1989 promoveerde op het proefschrift ‘Het recht tot vergadering en betoging, een vergelijking tussen het Nederlandse en Westduitse recht’. Van 2001 tot 2008 was hij plaatsvervangend hoofd sector grondrechten, resp. hoofd van de Afdeling Consti­ tutionele Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2008 is hij als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

20

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


7 STAATSRECHT

2E SESSIE

Prof. mr. Jon Schilder HET NIEUWE REGEERAKKOORD EN HET STAATSRECHT

Over weigerambtenaren, winkeltijden en wietpas In deze sessie kijken we door een staatsrechtelijke bril naar het regeerakkoord, zowel de wijze van totstandkoming als de inhoud. Wat is er precies veranderd in het formatieproces? Wat is de staatsrechtelijke positie van de Koning? Vervolgens behandelen we een aantal opvallende elementen van het akkoord. Hoe zit dat met de weigerambtenaren en hun gewetensvrijheid? En: mogen buitenlanders de deur worden gewezen bij een coffeeshop, op last van de overheid? Wat wordt de nieuwe rol van de woningbouwcorporaties? En die van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners? Welke ruimte krijgt de gemeenteraad om de winkeltijden te regelen? Kortom, een sessie met een hoog ‘voor elk wat wils’-karakter en een must voor iedereen die bij wil blijven.


NICOLE VAN DER MEULEN

Nicole van der Meulen studeerde politicologie, aan de University of Maryland, Baltimore County (VS). Zij behaalde daar haar Bachelor of Arts in 2005 alvorens zij terugkeerde naar Nederland om daar haar studie te vervolgen. Zij voltooide de Master politi­ cologie aan de VU in 2006. In 2010 promoveerde zij in Tilburg op een proefschrift over financiële identiteitsdiefstal in de Verenigde Staten en Nederland. Vervolgens was zij als informatie­be­vei­li­ gings­adviseur werkzaam bij het kenniscentrum van GOVCERT.NL, het computer emergency response team van de Nederlandse over­ heid, inmiddels bekend als het Nationaal Cyber Security Centrum. Sinds februari 2012 is Van der Meulen als universitair docent verbonden aan de afdeling Transnational Legal Studies.

22

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


8 INTERNET EN RECHT

2E SESSIE

Dr. Nicole van der Meulen CYBER SECURITY- INTERNET GOVERNANCE

Dagelijks worden bankrekeningen geleegd, data gelekt en digitale aanvallen uit­ gevoerd. De hack op Diginotar, een certificate authority, werd zelfs uitgeroepen tot een crisis. Digitale veiligheid staat inmiddels hoog op de politieke agenda, zowel in binnen- als buitenland. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het type dreigingen en doelwitten, evenals de modus operandi gehanteerd door de ver­schei­dene dreigersgroepen. Deze vormen allen een kritische uitdaging voor be­ staande juridische instrumenten en vergen een vernieuwde aanpak. Maar is het recent geïntroduceerde voorstel van Minister Opstelten om de politie de bevoegdheid te geven om terug te hacken het juiste antwoord?


PAUL VLAS

Paul Vlas is sedert 1987 hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de rechtenfaculteit van de VU. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1982 promoveerde op het proefschrift “Rechtspersonen in het IPR”. Vervolgens was hij bedrijfsjurist bij Philips in Eindhoven. Van 1999-2005 was hij decaan van de rechtenfaculteit en lid van het Rectorium van de VU. In 2010 volgde zijn benoeming tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, maar bleef hij thans in deeltijd als hoogleraar aan de VU verbonden. Hij is onder meer redacteur van WPNR en NJ, hoofdredacteur van Netherlands International Law Review en Voorzitter van de Staatscommissie voor het IPR. Vlas heeft meer dan 400 publi­ caties op zijn naam staan over tal van onderwerpen van IPR. In september 2012 werd hem ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU een Liber amicorum (uitgave Kluwer) aangeboden. 24

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


9 INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

2E SESSIE

Prof. mr. Paul Vlas EÉN JAAR BOEK 10 BW EN NIEUWE REGELGEVING UIT BRUSSEL OP HET GEBIED VAN HET IPR

Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) ingevoerd. Welke wijzigingen heeft Boek 10 BW gebracht ten opzichte van het vóór 1 januari 2012 geldende conflictenrecht? Staan er nieuwe verordeningen op het gebied van het IPR op stapel en brengen deze verandering in het bestaande IPR? Op dit punt zal aandacht worden besteed aan de ‘herschikking’ van de EEX-Verordening, waarin wijzigingen zijn opgenomen op het terrein van de rechtsmacht van de rechter en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die uit lidstaten van de EU afkomstig zijn. In dit college wordt een overzicht van deze nieuwe ontwikkelingen gegeven.


JAN BERND HUIZINK

Jan Bernd Huizink is als hoogleraar Ondernemingsrecht ver­ bonden aan de Faculteit FEWEB en de Faculteit der Rechts­ge­ leerdheid VU Amsterdam. In dat kader is Huizink tevens hoogleraar bij de Postdoctorale Control­ lersopleiding, Post­ doctorale opleiding tot Compliance Officer en de Postdoctorale opleiding Treasury Management. Huizink is daarnaast werk­ zaam als zelfstandig juridisch adviseur en is rechter-plaats­ver­ vanger. Huizink zit in de redactie van verschillende juridische tijdschriften en heeft vele publicaties op zijn naam staan op het terrein van onder meer het ondernemingsrecht, het insolven­ tierecht en het bank- en effectenrecht en is hoofd­docent bij de leergang energierecht aan de VU Amsterdam.

26

ALUMNIBIJEENKOMST 25 JANUARI 2013


10 ONDERNEMINGSRECHT

2E SESSIE

Prof. mr. Jan Bernd Huizink BESTUREN WORDT ER NIET GEMAKKELIJKER OP

In deze cursus wordt ingegaan op de betekenis van de Wet flexibilisering en vereen­ voudiging van het BV-recht en de Wet bestuur en toezicht voor de positie van bestuur­ ders van kapitaalvennootschappen. Wat zijn de praktische consequenties van deze nieuwe wetgeving en in hoeverre leiden zij tot meer bestuurders­aan­spra­ke­lijkheid?”


COLOFON ALUMNIBUREAU Faculteit der Rechtsgeleerdheid Tel.: 020 5983272 E-mail: alumni.rch@vu.nl VORMGEVING Studio VU (22059) dec 2012 FOTOGRAFIE Studio VU, iStock (p 6, 15, 25) Portretfoto’s zijn aangeleverd door betrokkenen POSTADRES Faculteit der Rechtsgeleerdheid Alumnibureau De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Volg ons op LinkedIn! Alumni netwerkgroep: ‘Alumni Rechtsgeleerdheid VU’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.