Page 1

Indhold Udgiverens forord 7 · Forfatterens forord 9

Malerne på Tisvilde-egnen 11

William Scharff og modernismen 67

Guldalderens Tisvilde: J. Th. Lundbye og

Kredsen omkring William Scharff: Julius Paulsen,

P. C. Skovgaard 17

Carl Jensen, Hugo Liisberg, Victor og Marie

Jørgen Sonne og Sankt Helenes Kilde og Grav 27

Haagen-Müller og alle de andre 77

Firsergennembruddets kunstnerkoloni

Traditionens Tisvilde-malere 101

i Tisvilde: Viggo Johansen, Julius Paulsen,

Nyere kunst 135

Georg Achen, Hans Nikolaj Hansen 33

Kunstnere som i tidens løb har arbejdet

Omkring århundredeskiftet: Albert Gottschalk 51

i området 144

Litteratur og kilder 147 Index 148

.


Udgiverens forord

N

ATUREN ved Tisvilde og Tibirke er legendarisk. Lysets skiften over havet, stranden med sandklitterne, Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker og Lundene, Ellemosen og Arresøen skaber stemninger, der tidligt blev bemærket af malerne. Kunstnernes interesse for egnen går helt tilbage til tiden o. 1800. Gennem de sidste 200 år har over hundrede malere givet hver sin fortolkning af området, men endnu har ingen kunsthistoriker forsøgt at give en samlet fremstilling af førløbet. Det er derfor med stor glæde, at bestyrelsen for Marie og Victor Haagen-Müllers Fond kan præsentere denne bog med titlen Malere på Tisvilde-egnen siden Guldalderen skrevet af kunsthistorikeren, mag. art. Elisabeth Fabritius. Marie og Victor Haagen-Müller flyttede i 1926 ind i Kjædemosehus ved kanten af Tisvilde Hegn og benyttede i årene fremover stedet og naturen i deres kunst-

-7

neriske virke. Victor Haagen-Müller døde i 1959, mens Marie fortsatte med at male og tegne til kort før sin død i 1996. Fondbestyrelsens medlemmer havde hver på sin måde en fin dialog med Marie Haagen-Müller om hverdagsproblemer og den kunstneriske virksomhed, der optog hende så meget. Marie havde en stor pietetsfølelse og helhedsfornemmelse for det kunstnermiljø, der gennem tiden havde udfoldet sig i området ikke mindst i Kjædemosehus. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, da Marie Haagen-Müller i sit testamente skænkede huset og sin formue til fordel for et besøgssted, der skulle give offentligheden en mulighed for at få et indtryk af det kunstnerliv; der gennem det 20. århundrede udfoldede sig i Tibirke Bakker og Lundene. Planen kunne ikke realiseres, men i overensstemmelse med testamentet oprettedes


i stedet en fond, der bl.a. kan finansiere forskning og publicering af skrifter, der øger kendskabet til de kunstnere, som gennem tiden har virket i området. Fondens bestyrelse takker kunsthistorikeren Elisabeth Fabritius for et stort og ihærdigt arbejde med opsporing og systematisering af de mange kunstnere. Bogen giver

et nyt helhedsbillede af malernes virksomhed og peger på sammenhænge, der skaber øget opmærksomhed om kunstnernes skildring af den unikke natur ved Tisvilde og Tibirke. Efter vor mening giver bogen nyt liv til planerne om engang i fremtiden at etablere et kunstmuseum for disse malere i lokalområdet.

Bestyrelsen for Marie og Victor Haagen-Müllers Fond Hans Henrik Ussing Formand Vibeke Brix Petersen

Søren Frandsen


.

B

Forfatterens forord

ESTYRELSEN FOR Marie og Victor Haagen-Müllers

Fond bad mig for et par år siden om at indkredse de malere, der gennem tiderne har haft tilknytning til Tisvilde-egnen. Det viste sig hurtigt at være langt flere, end man hidtil har vidst, mere end hundrede. En registrant over billedkunstnere med dokumenteret tilknytning til området blev derfor en nødvendig forudsætning for bogens disposition og udvalget af navne. Nu fulgte en systematisk gennemgang af relevante udstillings og auktionskataloger, suppleret med gennemgang af kunstværker i museumseje - ikke blot kunstmuseer, men også de kulturhistoriske museer i det nordlige og vestlige Sjælland, hvis samlinger af billedkunst er lige så omfangsrige, som de er ukendte. Dette arbejde bragte forbavsende meget nyt stof frem, som jeg hermed har den glæde at fremlægge, idet jeg håber, at bogen kan tjene som opslagsværk og reference. -9

Bogen står i gæld til alle, der før har arbejdet med emnet. En væsentlig kilde er Vejby-Tibirke Selskabets årbøger, der er udkommet siden 1967. Her er bidrag om alle slags lokalhistoriske emner, skrevet af en lang række lægmænd såvel som fagmænd (mk). Jeg takker Selskabets bestyrelse for råd og dåd og for lån af fotografier. Selskabet har dette år fejret sit 40 års jubilæum med en udstilling på Tisvilde Skole af udvalgte kunstværker fra Selskabets store samling af kunst fra egnen. Manuskriptet til denne bog er stillet til rådighed for Selskabets udstillingskatalog. Megen inspiration og meget stof er hentet i tidligere publikationer om emnet, hvoraf følgende skal fremhæves. Rejsen til Vejby 1843 er titlen på en udstilling på Statens Museum for Kunst, skabt af Bente Skovgaard og Else Lofthus i 1989. Det grundige og smukke katalog fortæller historien om malerkammeraterne P. C. Skovgaard


og J. Th. Lundbyes sommerophold på Tisvilde-egnen og tillader os at følge dem dag for dag. I 1991 arrangerede Claus Smidt en stor udstilling på Nivaagaard, Tisvildes trylleri, hvor han fremlagde stof om mange af egnens malere. Og i 2001 afholdt Vejle Kunstmuseum en stor udstilling om maleren William Scharff, den helt centrale skikkelse i Tisvilde-kunstens historie. Kataloget William Scha1f, mellem myte og modernisme, der er redigeret af Signe Jacobsen, behandler ham fra flere vinkler og sætter ham ind i en bredere kunsthistorisk sammenhæng. Hvad angår de mange, næsten ukendte kunstneres virksomhed på egnen i det 20. århundrede, har bogen kunnet nyde godt af det store billedmateriale om emnet, som Finn Dam Rasmussen, indehaver af firmaet Klassik, moderne møbelkunst, Bredgade 3 i København, har samlet. Siden sommeren 2000 har han næsten hvert år afholdt en stor, velbesøgt salgsudstilling på Tisvilde Skole og i den forbindelse systematisk registreret og fotograferet en lang

række kunstværker. Hans initiativ støtter den fornyede interesse, der er for det 20. århundredes naturalistiske malere. Hjertelig tak til Finn Dam Rasmussen for hjælp og lån af et stort antal fotografier. Desuden takker jeg kunstneren Lise Warburg, som har bidraget med tolkninger og kommentarer. Hun er dybt forankret i Tisvilde, og hendes kendskab til historien og personerne er legendarisk. Også andre private skylder jeg tak for interesse og hjælp, bl.a. Claus Petri, Niels Kjølsen, Viggo Haarløv og Viggo Drachmann Bentzon. Endelig bringer jeg en varm tak til museerne og arkiverne i Frederiksværk, Hillerød, Gilleleje og Helsinge, som har åbnet deres magasiner og bidraget med oplysninger. At det er lykkedes at samle og publicere alt dette stof er imidlertid Marie og Victor Haagen-Müllers Fonds fortjeneste. Min hjertelige tak for opgaven og for et fint samarbejde bringer jeg derfor Fondens bestyrelse, arkitekt Hans Henrik Ussing, museumsleder Søren Frandsen og Vibeke Brix Petersen.

Elisabeth Fabritius, Frederiksberg 2006


Malerneforord  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you