Tr bed

Page 1

П 09-01-2016-І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РІДКОМУ ЧИ ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ

Версія: 1 Дата: 25.01.2016 Сторінка: 1

Сторінок: 19

ПОРЯДОК ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РІДКОМУ ЧИ ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ

П 09-01-2016-І

Затвердив: Керівник Органу з оцінки відповідності Погодив: Начальник відділу з оцінки відповідності Розробив: Керівник з якості

Підпис, дата Макар Я.Р. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016

79052 ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 233А


ЗМІСТ 1ПРИЗНАЧЕННЯ........................................................................................ 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ..........................................................................3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....................................................................3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ......................................................................4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ............................................................................. 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ........................................................................4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В.........5 «ПЕРЕВІРКА ТИПУ»...................................................................................5 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G.........9 «ПЕРЕВІРКА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ»...........................................................9 9ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ)......13 ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ............................................................................ 17 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН................................................................................................18

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 19


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей

документ

встановлює

порядок

проведення

оцінки

відповідності

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

(далі –

котли) в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2008 № 748, (далі – Технічний регламент, ТР), відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання котлів, що працюють

на

застосування

рідкому в

ООВ

чи

газоподібному

«Західний

ЕТЦ»

під

паливі час

та

є

обов’язковим

виконання

робіт

з

для

оцінки

відповідності вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Закон

України

«Про

державний

ринковий

нагляд

і

контроль

нехарчової

продукції» Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження

модулів

оцінки

відповідності,

які

використовуються

для

розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п Технічний регламент

водогрійних

котлів,

що

працюють на рідкому

чи

газоподібному паливі, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 748 ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 102-2010, IDT) ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 19


ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ДСТУ

EN

ISO/IEC

17065:2014

Оцінка

відповідності.

Вимоги

до

органів

з

сертифікації продукції, процесів та послуг ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004) ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління (ISOIEC 17021:2006, IDT) 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному

паливі

розроблений

без

урахування

вимог

директив

Європейського Співтовариства. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності котлів згідно вимог цього порядку та заявленого вибору модулів юридичними або фізичними особами. 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає продукція під дію технічного регламенту? 6.2 Для проведення оцінки відповідності котлів виробник та/або його уповноважена особа, постачальник застосовує за власним вибором наступні комбінації модулів: Блок - схема 1

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 19


6.3

ООВ

«Західний

ЕТЦ»

самостійно

проводить

роботи

з

оцінки

відповідності тільки за модулями G, B, F. Процедури оцінки відповідності за модулями E та D проводиться ООВ «Західний ЕТЦ» тільки з залученням акредитованих у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 органів та використанням результуючих документів цих організацій. 6.4 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі посилається на технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585. 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Перевірка типу» 7.1 Процедуру оцінки відповідності котлів за модулем «В» виробник або його уповноважений

представник

проводить

в

призначеному

Органі

з

оцінки

відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1. 7.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку

згідно

Ф 7.2-01. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 17 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка,

який

акредитовану

передається

на

випробувальну

випробування лабораторію.

або

критичне

Фахівцям

ООВ

оцінювання

«Західний

в

ЕТЦ»

надається можливість відібрати типовий зразок. 7.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу

6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.203. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 19


Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється:  наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»; 

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної

випробувальної лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 7.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник

бюро з оцінки відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. 7.5 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в

ООВ

«Західний

ЕТЦ».

При

позитивних

результатах

аналізу

протокол

прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 7.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (ліцензійна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 7.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.106. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ

та

замовником

усунуто

один

примірник

затвердженого

рішення

надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 19


апеляцій ООВ продовжує

роботи з оцінки відповідності продукції

згідно

затвердженого плану. 7.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 7.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань котлів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 7.10 Для

повноцінного

оцінювання

продукції

та

передачі

зразка

на

випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. 7.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 7.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.101 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 7.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат перевірки типу Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки. 7.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 19


7.15

ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл

на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

Схема 1

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 19


8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «Перевірка одиниці продукції» 8.1 Процедуру оцінки відповідності виробник котлів виробник або його уповноважений

представник

проводить

в

призначеному

Органі

з

оцінки

відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 19


8.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.2-01. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 17 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання «Західний

в

акредитовану

ЕТЦ»

надається

випробувальну можливість

лабораторію.

відібрати

зразок

Фахівцям для

ООВ

критичного

оцінювання і випробування. 8.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4

розділу

6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.203. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється:  наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»; комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 12 Технічного

регламенту модулів

оцінки відповідності);

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної

випробувальної лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 8.1 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає виконання роботи аудитору бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01

і

призначає

їх

до

виконання

процедури

оцінки

відповідності.

Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 8.2 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в

ООВ

«Західний

ЕТЦ».

При

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

позитивних

результатах

аналізу

протокол

сторінка. 10 з 19


прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 8.3 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 8.4

Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по

завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення.

Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у

розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує

роботи з оцінки відповідності продукції

згідно

затвердженого в рішенні плану. 8.5 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 8.6 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень

чи

випробувань

котлів,

такі

випробування

слід

провести

в

акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу.

Отримані

протоколи

випробувань

необхідно

проаналізувати

у

відповідності до М 7.4.4-01. 8.7 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій примірник залишається в ООВ «Західний ЕТЦ». 8.8 Отримана

в

результаті

оцінювання

інформація

оформляється

аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 11 з 19


продукції. Звіт за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику. 8.9 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 8.10

За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ»

видається сертифікат відповідності Ф 7.7.1-02, який реєструється в журналі реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік. 8.11 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката. 8.12 Якщо виробник або постачальник має потребу в тому, щоб ООВ «Західний ЕТЦ» оформив та провів облік декларації про відповідність в Реєстрі Органу, то він проставляє відповідну відмітку в заявці на проведення робіт. 8.13 Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та реєстрації декларації про відповідність описані в Розділі 10 цього порядку.

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 12 з 19


Схема 2

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 13 з 19


9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) 9.1 Процес проведення робіт з оцінки відповідності котлів за модулем F, які попередньо пройшла процедуру перевірки типу зображена на схемі 3. Перед початком

робіт

керівником

БОВ

збирається

робоча

група

аудиторів,

які

обираються відповідно з Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 9.2 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними

причинами

неможливості

виконання

подальших

робіт

надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». Негативні результати аналізу можуть

бути

пов’язані

з

відсутністю

в

технічному

файлі

товаро

-

супроводжувальної і конструкторської документації та сертифіката перевірки типу. При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 9.3 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 9.4

Роботи з оцінювання відповідності типу продукції проводяться по

завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 14 з 19


9.5 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 9.6 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань котлів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. Кожен зразок котла необхідно піддати контролю та випробуванням для того, щоб переконатись, що заявлена одиниця котла відповідає встановленому типові. 9.7 Для

повноцінного

оцінювання

продукції

та

передачі

зразка

на

випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. Якщо замовник надає на перевірку партії однорідної продукції, він повинен забезпечити однорідність партії встановленому типові а ООВ під час відбору зразків на випробування застосовує метод випадкового відбору. 9.8 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. В звіті обов’язково повинна міститись інформація щодо відповідності або не відповідності перевіреного зразка встановленому типові. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 9.9

Якщо партія продукції відповідає встановленим вимогам, ООВ видає

сертифікат відповідності та наносить на кожний зразок продукції із схваленої партії, за винятком тих зразків, що не відповідають встановленим вимогам, свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові. Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, ООВ застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку. У разі неодноразового виявлення невідповідності

партії

продукції

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

встановленим

вимогам

ООВ

припинити

сторінка. 15 з 19


перевірки із застосуванням методу випадкового відбору та запровадити перевірки кожного зразка продукції. 9.10 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9.11

За

результатами

позитивного

видається

оцінювання

ООВ

«Західний

ЕТЦ»

сертифікат

Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат

видається

терміном

відповідним

до

терміну

дії

сертифіката

перевірки типу. ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката. Схема 3

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 16 з 19


Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Ф 7.2.1- 01 Протокол аналізу заявки Ф 4.1.2.1-01 Типовий договір Ф 7.4.1-01 Типове рішення Ф 7.4.1-04 Акт відбору зразків Ф 7.4.1-05 Акт ідентифікації Ф 7.7.1-01 Звіт за результатами оцінювання Ф 7.6.1-01 Рішення за результатами оцінювання Ф 4.1.3.2-02 Журнал реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.1-04 Ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-02 Журнал реєстрації ліцензійних угод Ф 7.2-04 Заявка М 4.1.2-01 Методика аналізування договорів і заявок М 8.3-01 Методика управління документацією та записами І 4.6-01 Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції М 7.4.1-01 Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції 11 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 17 з 19


Лист ознайомлення №

Прізвище Ім’я По

п/п

батькові

Посада

Дата

Підпис

Лист реєстрації змін Редакці я

№ зміни

дата введення в дію

причина внесення змін

короткий зміст


П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 19 з 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.