Page 1

ЗАТВЕРДЖУЮ: Керівник ООВ «Західний ЕТЦ» _______________ Макар Я.Р. “25” січня 2016 р.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРОСТИХ ПОСУДИН ВИСОКОГО ТИСКУ

П 11-01-2016 - І

РОЗРОБИВ: Начальник бюро з ОВ _______________ Сущенко В.І. “____”____________2016 р.

Львів 2016


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ .......................................................................................................................................... 2 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ........................................................................................................................ 2 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ................................................................................................................. 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.................................................................................................................. 3 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................... 3 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ................................................................................................................... 4 7 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 4 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В ................................. 5 «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» .................................................................................................................................... 5 9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ......................................................... 9 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ......................................................................................................................... 10

1

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності простих посудин високого тиску (далі – посудини) в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2016 № 1025, далі – Технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання відповідності та є обов’язковим для застосування в ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності продукції, на яку поширюються вимоги Технічного регламенту простих посудин високого тиску.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 10


3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про захист прав споживачів» (Закон № 3161-IV від 01.12.2005 р.) Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Закон № 124-VIII від 15.01.2015) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 № 1025 ІSО/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – вимоги для органів, що сертифікують продукцію ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004)

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 4.1 В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, технічного регламенту простих посудин високого тиску та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент простих посудин високого тиску розроблений на основі Директиви 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності посудин згідно цього порядку та заявленого вибору модулів (процедур) виробником або уповноваженим представником* та враховуючи можливість застосування модулів згідно вимог технічного регламенту. * Виробник на підставі письмового доручення може визначити уповноваженого представника.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р. Обов’язки виробника, передбачені пунктом 10 Технічного регламенту/

сторінка. 3 з 10


6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає посудини під дію технічного регламенту? 2) Яка велична добутку максимального робочого тиску на об’єм (PS x V)**? 3) Чи використовувались виробником стандарти, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів)***? ** В залежності від величини максимального робочого тиску на об’єм (PS x V) замовник обирає модулі оцінки відповідності.

***У разі коли під час проектування посудин виробник застосував стандарти, включені до переліку національних стандартів, призначений орган проводить перевірки, необхідні для підтвердження належного застосування таких стандартів. Якщо зазначені стандарти не були застосовані, призначений орган перевіряє відповідність елементів обладнання вимогам Технічного регламенту.

7 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 7.1 Технічний регламент простих посудин високого тиску посилається на процедури (модулі) оцінки відповідності (модуль B, С, C1, С2) та не посилається на модулі оцінки відповідності у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». 7.2 Оцінка відповідності обладнання проводиться з урахуванням його категорії за такими модулями оцінки відповідності або їх комбінаціями: 1) У разі, коли добуток максимального робочого тиску на об’єм (PS x V) перевищує 3000 бар на 1 літр, - процедурі відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуванням посудин під наглядом (модуль С1), визначеній в пунктах 11-19 додатка 2; 2) У разі, коли добуток максимального робочого тиску на об’єм (PS x V) перевищує 200 бар на 1 літр, але не перевищує 3000 бар на 1 літр, - за вибором виробника одній з таких процедур: - процедурі відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями посудин під наглядом (модуль С1), визначеній в пунктах 11-19 додатка 2; П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 10


- процедурі відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з контрольною перевіркою посудин через довільні інтервали часу (модуль С2), визначеній в пунктах 20-28 додатка 2; 3) у разі, коли добуток максимального робочого тиску на об’єм (PS x V) не перевищує 200 бар на 1 літр, але перевищує 50 бар x 1 літр, за вибором виробника одній з таких процедур: - процедурі відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуванням посудин під наглядом (модуль С1), визначеній в пунктах 11-19 додатка 2; - процедурі відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль С), визначеній в пунктах 29-34 додатка 2. 7.3 ООВ «Західний ЕТЦ» проводить оцінку відповідності продукції лише згідно модуля В, 7.4 ООВ «Західний ЕТЦ» не проводить процедуру оцінки відповідності за модулями С, С1, С2, оскільки це є прерогативою виробника або уповноваженого представника.

8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Перевірка типу» 8.1 Процедуру оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 8.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість самостійно відібрати типовий зразок. 2

8.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під

3

час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 10


комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 3 Додатка 2 Технічного

регламенту простих посудин високого тиску); наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. У випадку підтвердження використання виробником обладнання під час виготовлення національних стандартів ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведення перевірки (вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовольняє обладнання вимогам зазначених національних стандартів. Якщо національні стандарти не застосовувались ООВ «Західний ЕТЦ» проводить оцінку у відповідності до вимог технічного регламенту. 8.4 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає виконання роботи аудитора бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. 8.5 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 4

8.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна

угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 5

8.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому

плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 8.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 10


8.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань компонентів, з’єднань або готового обладнання такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 6

8.10Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику. 7 8.11Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику. 8 8.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення 9 надсилається замовнику, дія сертифікату сертифіката призупиняється. Дії ООВ «Західний ЕТЦ» та замовника під час призупинення чи скасування сертифікації вказані в М 7.11-01. 8.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат експертизи

типу

Ф

7.7.1-02

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три років. 10 8.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається

угода про співпрацю Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 8.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 10


Схема ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

сторінка. 8 з 10


9

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.2-04 Ф 7.4.1-06 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01 І 7.9.1-02

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Угода про співпрацю Журнал реєстрації угод про співпрацю Заявка Типове рішення Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції Інструкція проведення нагляду за продукцією

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 10


Лист реєстрації змін Версія

Дата введення в дію

Причина внесення змін

П 11 01 2016 Порядок оцінки відповідності (тр SPED)  

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you