Page 1

Akcijska ponudba velja od 27. 11. 2013 do 5. 1. 2014 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

Zlata Radgonska penina • ekstra suha • suha • polsuha • rose • 0,75 l Redna cena: 13,99 ¤

9,99 ¤ POPUST 28%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

facebook.com/tusslovenija

080 13 10

www.tus.si


Vrhunsko vino ZGP

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija

Vinorodni okoli{ Slovenska Istra

Traminec • 0,75 l

Hrana paπtete, gosja jetrca, prekmurska gibanica, palaËinke z orehi sladko Temperatura serviranja 10 - 12 ºC

POPUST

Redna cena: 8,69 ¤

6,49 ¤ 25%

Hrana suhomesnati izdelki, prπut, rdeËe meso, meso iz æara

Vino

Refoπk • 0,75 l

suho Temperatura serviranja 15 ºC

POPUST

Redna cena: 3,99 ¤

3,29 ¤ 17%

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija

Vinorodni okoli{ Slovenska Istra

Hrana peËen piπËanec, ribje jedi, zelenjava

Hrana ribje predjedi, ribe, laæje testenine, perutnina

polsuha

suho

Temperatura serviranja 10 - 12 ºC

Temperatura serviranja 12 ºC

Slovenska Istra nosi zelo moËan potencial in specifike v proizvodnji vin, zato je nastala ideja o blagovni znamki BriË. Proizvodi se predstavljajo s poenoteno etiketo, ki simbolizira pahljaËo mladostnih odtenkov s potezo slikarja, ki je usvaril vino kot kreacijo narave in Ëloveka.

Srebrna radgonska penina Collection • 0,75 l

14,99 ¤

Velja v Tuπ Supermarket

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija

Vino

Radgonska ranina • 0,75 l

Hrana

aperativ

polsuho Temperatura serviranja 4 - 6 ºC

POPUST

Vino

Malvazija

Redna cena: 5,09 ¤

• 0,75 l

3,99 ¤ 21%

POPUST

Redna cena: 3,99 ¤

3,29 ¤ 17%

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Hrana aperitiv, sladica, glavna jed

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Maribor Hrana govedina z duπenim sladkim zeljem, teleËji ragu

• suha • polsuha • rose Temperatura serviranja 4 - 6 ºC

Vrhunsko vino

Renski rizling • polsuho • 0,75 l

polsuho Temperatura serviranja 8 - 12 ºC

POPUST

Redna cena: 6,34 ¤

5,49 ¤ 13% Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Maribor Hrana peËena svinjska kraËa, teleËji ptiËki v omaki, enolonËnice polsuho Temperatura serviranja 8 - 12 ºC

Podjetje se ukvarja s pridelavo grozdja in vina kot glavno dejavnostjo, ob tem pa v svoji ponudbi nudi πe storitve na golf igriπËu in vadiπËu ter gostinske storitve v gostilni GriË. Pridelujejo samo kakovostna in vrhunska vina.

Srebrna radgonska penina • polsuha • suha • rose • 0,75 l

2

POPUST

Redna cena: 9,19 ¤

6,99 ¤ 23%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

Kakovostno vino

KonjiËan

• polsuho • 0,75 l

POPUST

Redna cena: 4,19 ¤

3,49 ¤ 16%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

3


Penina

Vinorodni okoli{ Bizeljsko

Desiree

• polsuha • 0,75 l Hrana sadne sladice

PLA»A© 2 VZAME© 3

10,59 ¤

polsuho

Penina

Vinorodni okoli{ Goriπka brda

Gold Sekt • 0,75 l

Hrana

aperitiv

polsuho Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

Temperatura serviranja 4 - 6 ºC

POPUST

Redna cena: 5,29 ¤

3,99 ¤ 24%

Vinorodni okoli{ Bizeljsko

Vinorodni okoli{ Goriπka brda

Hrana aperitiv

Hrana

polsuho

suho

Temperatura serviranja 0 ºC

Temperatura serviranja 12 - 14 ºC

suhomesnate jedi, svinjina, govedina

Zgodovina penin IsteniË sega v davno leto 1968, ko je Janez IsteniË izdelal svojo prvo steklenico penine v Stari vasi na Bizeljskem. Janez IsteniË je penino poimenoval po svoji hËerki Barbari, ki je bila rojena istega leta. Zaradi vrhunskih penin, odliËne hrane in pokrajine, ki obiskovalcu vzame dih, se njihovi obiskovalci vedno radi vraËajo.

Vinska klet “Goriπka Brda” je najveËja slovenska klet, ki nadaljuje veËstoletno tradicijo podroËja pridelovanje odliËnih briπkih vin. Strokovnjaki z bogatim znanjem in najsodobnejπo tehnologijo pridelujejo mednarodno nagrajena kakovostna, vrhunska in peneËa vina. Penina

Vinska klet “Goriπka Brda” je v veliki meri vplivala na razvoj gospodarstva in kakovost æivljenja v Brdih. Zgrajena je bila leta 1957. Vzporedno s pospeπeno obnovo vinogradov se je kasneje poveËevala tudi klet, ki danes lahko sprejme kar 18 milijonov litrov vina. Je v 100—odstotni lasti zadruænikov, Ëlanov zadruge.

Vino

Vila Rose • 0,75 l

Merlot Villa Bricci

Redna cena: 12,94 ¤

• suho • 0,75 l

9,99 ¤ 22%

POPUST

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Maribor

POPUST

Vino Pullus

Sauvignon • 0,75 l

Hrana ribe, zelenjava, belo meso suho Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

POPUST

Vinorodni okoli{ Goriπka brda

Redna cena: 5,84 ¤

4,89 ¤ 16%

Hrana piπËanËje meso, ribe, testenine

Redna cena: 2,99 ¤

1,99 ¤ 33% Vino

Zlata Rebula • suho • 1 l

suho Temperatura serviranja 10 - 12 ºC

POPUST

Redna cena: 2,29 ¤

1,89 ¤ 17%

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Maribor

Vinorodni okoli{ Goriπka brda

Hrana skutina torta z limeto, slaπËice na bazi agrumov, sadne solate

Hrana jabolËni zavitek, pita, siri

sladko

sladko

Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

Temperatura serviranja 10 ºC

Ptujska klet je moderna in prepoznavna vinska klet z bogato tradicijo. Ponuja vino, ki ustreza prehrambenim navadam in izæareva znaËilnost okolja iz katerega izhaja, torej okus Ptuja, Haloz, ©tajerske in Slovenije skozi stoletja. Poleg bogate tradicije, v kateri Ptujska klet varno neguje najboljπe med najboljπimi vinskimi letniki, je v njej skrbno varovan vinski zaklad, najstarejπe slovensko vino Zlata trta iz leta 1917.

Vino Quercus

Vino Pullus

Rumeni muπkat • 0,5 l

4

POPUST

Redna cena: 10,19 ¤

7,99 ¤ 21%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

Muπkat Verduc • 0,75 l

POPUST

Redna cena: 5,49 ¤

4,29 ¤ 21%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

5


Vino

Vinorodni okoli{ Kras

Kraπki teran • suho • 0,5 l

Hrana kraπki prπut, divjaËina, klobase, panceta suho Temperatura serviranja 16 - 18 ºC

POPUST

Vinorodni okoli{ Vipavska dolina

Redna cena: 7,34 ¤

5,99 ¤ 18%

• suha • 0,75 l

suho Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

POPUST

Redna cena: 5,69 ¤

4,19 ¤ 26% Vinorodni okoli{ Vipavska dolina

Hrana aperitiv

Hrana kaπa s klobaso, mesne enolonËnice, polnjene paprike, svinjina, govedina

polsuho

suho

Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

Temperatura serviranja 14 - 16 ºC

Vinska klet Vipava 1894 v Vipavi z znanjem in izkuπnjami darove vipavskih vinogradnikov spreminja v ælahtno vipavsko vino. ©irok krog ljubiteljev vipavskega vina je priËa njegovi kakovosti.

V celoti je tu s trto zasajenih nekaj Ëez 600 ha vinogradov. Od tega ima Vinakras 50 ha lastnih vinogradov v okolici Komna, preostalo koliËino grozdja pa odkupi od svojih Ëlanov s celega Krasa. Klet tako letno ponudi trgu nekaj Ëez 800.000 litrov vina.

Marmorna penina

Zaradi specifiËnih talnih in klimatskih znaËilnosti, daje sorta grozdja refoπk na Krasu znaËilno vino teran. ZahvaljujoË teranu je klet Vinakras pridobila velik sloves v πirπem slovenskem prostoru. O vinu s Krasa je spodbudno pisal æe rimski zgodovinar Plinij.

POPUST

• polsuha • 0,75 l

Vino

Merlot

Redna cena: 6,39 ¤

• suho • 0,75 l

4,99 ¤ 21%

Vinorodni okoli{ Kras Hrana pikantni sir, peËen prπut, divjaËinski golaæ

Temperatura serviranja 16 - 18 ºC

POPUST

Vino

Kraπki teran • suho • 1 l

suho

POPUST

Vinorodni okoli{ Vipavska dolina

Redna cena: 3,69 ¤

2,99 ¤ 18%

• sladko • alkohol 14,7 % vol. • 0,5 l

POPUST

Hrana govedina na æaru, divjaËina

Redna cena: 3,44 ¤

2,59 ¤ 24% Kakovostno vino

Cabernet Sauvignon •1l

suho Temperatura serviranja 14 - 16 ºC

POPUST

Redna cena: 3,44 ¤

2,79 ¤ 18%

Vinorodni okoli{ Kras

Vinorodni okoli{ Vipavska dolina

Hrana sladice, ki vsebujejo gozdne sadeæe

Hrana belo meso, teletina, testenine

sladko

suho

Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

Temperatura serviranja 10 - 12 ºC

Teranov liker

6

Stoletna penina

Vinorodni okoli{ Kras

Najstarejπi podatki o kleti Vinakras segajo tja v leto 1861, ko je bila zgrajena velika velbana klet iz klesanega kamna. Danes je v njej krasen degustacijski prostor za razne predstavitve in turistiËne obiske. Sicer pa se sodobna zgodovina kleti piπe od leta 1947, ko se je zaËela veËja organizirana pridelava grozdja na Krasu.

Ponudbo rdeËih vin kleti Vinakras poleg Terana dopolnjujejo πe dolgoæivi kraπki posebneæ Teranton, Kraπka (Teranova) penina in aromatizirano vino z veliko tradicijo - Teranov liker. Nazdravimo s kozarcem “zdravja” iz kleti Vinakras Seæana.

Hrana aperitivi, uæivamo jo kot samostojno vino ob jedeh

Kakovostno vino Redna cena: 8,99 ¤

6,99 ¤ 22%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

Chardonnay •1l

POPUST

Redna cena: 3,46 ¤

2,79 ¤ 19%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

7


Vrhunsko vino

Vinorodni okoli{ Slovenska Istra

Refoπk

Hrana bogate mesne jedi, domaËi prπut in suhomesnati izdelki

• suho • 0,75 l

suho Temperatura serviranja 14 - 16 ºC

POPUST

Redna cena: 5,89 ¤

4,99 ¤ 15% Vinorodni okoli{ Slovenska Istra Hrana morski sadeæi, lahke testenine s slajπimi omakami suho Temperatura serviranja 8 - 10 ºC

S skoraj 600 hektarji lastnih vinogradov klet Vinakoper spada med najveËje slovenske proizvajalce vina. Na razliËnih legah, ki segajo tako od Jadrana do istrskega zaledja, zelo uspeπno gojijo avtohtone sorte refoπk, malvazijo ter rumeni muπkat, ki so znaËilne prav za to podroËje. Zavidljivo kakovost dosegajo tudi z mednarodnimi sortami, kakrπne so chardonnay, sivi pinot, merlot, cabernet sauvignon in shiraz.

Penina

Capris

• suho • 0,75 l

Redna cena: 4,84 ¤

3,99 ¤ 17%

POPUST

Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija Hrana primerno za kombiniranje z razliËnimi mesnatimi jedmi

Vino

Laπki rizling •1l

suho Temperatura serviranja 8 - 10 ºC

POPUST

Redna cena: 2,59 ¤

1,99 ¤ 23% Vinorodni okoli{ ©tajerska - Slovenija

Hrana aperitiv polsuho Temperatura serviranja 6 - 8 ºC

Vinska klet je bila zgrajena leta 1967. Pet podzemnih etaæ, v katerih zori vino, se spuπËa 25 metrov globoko. Pridelana vina pod blagovno znamko Jeruzalem Ormoæ so sadna, sveæa, sortno znaËilna, polna in harmoniËna.

PeneËe vino

Sauvignon • 0,75 l

8

POPUST

Redna cena: 7,74 ¤

5,99 ¤ 22%

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

9

Tus trgovine akcijski katalog vina  
Tus trgovine akcijski katalog vina  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Advertisement