Page 1

»ETRTEK, 17. 5. 2018 /PETEK, 18. 5. 2018 / SOBOTA, 19. 5. 2018

. 2018 5 . 0 2 , O J V NEDEL A NEDELJA N

PURANJI FILE • vakuumsko pakirano ali postreæno* • cena za 1 kg

A B D U PON

T POPUS 52 %

4,

79

JETRNA PA©TETA KEKEC • 100 g • Osem Redna cena: 0,82 ¤

0,

39

TRADICIONALNA MAJONEZA + BLAGI KETCHUP GRATIS • majoneza, 630 g • ketchup, 500 g GRATIS • Zvijezda

2,

99

BISKVIT JAFFA • Kraπ • 125 g Redna cena: 0,80 ¤

»IPS LAY’S TV PACK • s soljo • 150 g Redna cena: 1,59 ¤

0,

94

0,

49

KUPON

za Ëlane Tuπ kluba

Enkrat od PETKA, 18. 5. do PONEDELJKA, 21. 5. 2018

OB NAKUPU NAD 20 ¤

11-99%

NAKUPA VAM VRNEMO KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO Sploπni pogoji kupona so na strani 2.

Trgovine in franπize

*Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

BINKOŠT RTE. P A Z e in v o g SO tr ik. lep prazn


»ETRTEK, 17. 5. 2018 /PETEK, 18. 5. 2018 / SOBOTA, 19. 5. 2018 JOGURT JOGOBELLA • maxi • veË okusov • Zott • 400 g Redna cena: 1,09 ¤

400 g MANGO • cena za 1 kg

0,

67

1,

45

JABOL»NI NEKTAR FRUPI • 2 l • Vital Redna cena: 1,89 ¤

PIJA»A STIL • pomaranËa • gazirana • 2 l • Radenska Redna cena: 0,72 ¤

0,

89

0,

39

PERSIL • detergent za strojno pranje perila • prah Lavender, 70 pranj • gel Lavender, 70 pranj, Redna cena: 22,99 ¤

SILAN • mehËalec za perilo • Mediterranean • Sensitive • 1,375 l • 55 pranj Redna cena: 4,39 ¤

2,

19

12,

69

KUPON

za Ëlane Tuπ kluba

Enkrat od PETKA, 18. 5. do PONEDELJKA, 21. 5. 2018

OB NAKUPU NAD 20 ¤

11-99%

NAKUPA VAM VRNEMO KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO Sploπni pogoji kupona so na strani 2.

Trgovine in franπize

UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije ali iz sms obveπËanja) pri svojem nakupu za 20 ¤ ali veË. Kupon je unovËljiv le v trgovinah in franπizah Tuπ. V pogoj 20 ¤ se ne πtejejo tobaËni izdelki, plaËilo poloænic in nakup darilnih kartic. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Vrednost nakupa ni omejena, maksimalni moæni popust je 500 ¤. D*NAR se obraËuna tudi za izdelke v akciji, razen za izdelke z oznako Tuπ klub -50 %, za izdelke iz Bum akcije, izdelke iz programa lojalnosti, izdelke iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, in za izdelke, pri katerih je v akcijskih letakih pripisano, da se ne obraËunajo dodatne ugodnosti (dnevne cene, itd). Kupon tudi ne velja za darilne pakete Zvezdar, za pelete, cigarete, tobaËne izdelke in pripomoËke, Pony kolesa, Ëasopise, revije, knjige, za plaËilo poloænic, povratno embalaæo, za izdelke iz stojala Top Shop, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, darilne pakete in kartice Select Box, kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, plinske jeklenke, plin v plinskih jeklenkah. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Pri enkratnem nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost na nakup (popust ne velja na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje). Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Odstotek popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico. D*NAR se ne upoπteva pri nakupu blaga v franπiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.

HIPERMARKETI

Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobreæje in Radvanje

SUPERMARKETI

Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Domæale, KamnikPerovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Breæice, Krap, Gorice, Resman, Kea LjubeËna, Kea ZreËe, Kea PodËetrtek, ©entjur, Kea ©marje, Lendava, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

TUSSLOVENIJA

080 13 10 WWW.TUS.SI

Senior ugodnosti, kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoËe unovËiti pri nakupu vikend Bum izdelkov. Ponudba izdelkov velja od 17. 5. do 19. 5. 2018 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franπize) na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Meæica, Metlika, Miklavæ, Mislinja, MoravËe, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo mesto, Notranje Gorice, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boπtanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Dnevne zaloge blaga so omejene, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Moæen je nakup samo v koliËinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tuš katalog bum akcija 17 5 20 5 2018  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Tuš katalog bum akcija 17 5 20 5 2018  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Advertisement