Page 1

PE1.T20E17K 13.

A B D U N PO

SOBOT A 14. 1. 2 01

NE D 15 E .1 . 2 LJ 01 7 A

7

-50 %

Mleto meπano meso

• Celjske mesnine • pakirano • 720 g

99

8,

Praπek za pranje perila Ava

• 5,2 kg • 80 pranj • redna cena: 17,99 ¤

SUPER CENA

49

2,

99

4,

»okolino

• Podravka • 1 kg • redna cena: 8,24 ¤

! E T TI Zaloge I H O P so omejene!


Svinjsko stegno brez kosti, oËiπËeno

Pizza πunka Z’deæele

• vakuumsko pakirano ali postreæno* • cena za 1 kg

• narezek • Celjske mesnine • 300 g • redna cena: 1,99 ¤

- 50%

99

* Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

0, SUPER CENA

Najbolj

89

3,

-21 %

74

0,

Beli kristalni sladkor

• Pfeifer • 1 kg • redna cena: 0,94 ¤

-25 %

49

1,

Vino belo ali rdeËe • alk. 11 % vol. •2l • redna cena: 1,99 ¤

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!


Ovseni kosmiËi Natura Zlato polje

• 500 g • redna cena: 1,69 ¤

-30 %

-41 %

25

1,

99

0,

Kompot Mikado cocktail

• 820 g • redna cena: 1,79 ¤

nore cene SAMO ZA S KRATEK CˇA

29

5,

Otroπki vlaæilni robËki Violeta • 5 x 72/1

-25 %

98

2, Sol Defrost za posipanje

• 10 kg • redna cena: 3,99 ¤


- 47 %

49

1,

Smetanov jogurt na grπki naËin

• 1 kg • redna cena: 2,86 ¤

SUPER CENA

1,

15

PomaranËe • pakirano, 2 kg

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobreæje in Radvanje

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Domæale, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Breæice, Krap, Gorice, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, KEA ©marje, Lendava, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

Senior ugodnosti, kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoËe unovËiti pri nakupu izdelkov iz vikend Bum letaka. Ponudba izdelkov velja od 13. 1. do 15. 1. 2017 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franπize) na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Meæica, Metlika, Miklavæ, Mislinja, MoravËe, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo mesto, Notranje Gorice, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boπtanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Izdelki, oznaËeni z Vedno nizka cena, (VNC) se lahko v obdobju trajanja aktivnosti in ponudbe prodajajo tudi po niæji ceni od oglaπevanih in oznaËenih z VNC na prodajnem mestu v obdobju od 5. 10. 2016 do 31. 1. 2017. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Dnevna zaloga blaga je omejena, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Moæen je nakup samo v koliËinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tuš katalog vikend bum akcija 13 1 15 1 2017  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you