Page 1

SUPER CENA PE2.T20E17K 17.

* Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

A B D U N PO

SOBOT A 18. 2. 2 01

NE D 19 E .2 L .2 01 JA 7

7

99

2,

3o0 sov

k

Sveæa jajca M

• baterijska reja • 30 kom

SUPER CENA

99

2,

Svinjsko pleËe brez kosti

• vakuumsko pakirano ali postreæno* • cena za 1 kg

! E T TI Zaloge I H O P so omejene!


PiπËanËje hrenovke

• Pivka • vakuumsko pakirano • 1 kg • redna cena: 3,99 ¤

99

1,

Najbolj CENA ZA 1 l

0,5 ¤ 20

0,

OB NAKUP CELEGA U (24 kosVEZA ov CENA ) za kos

PijaËa Dana

99

1,

PijaËa Coca-Cola

• gazirana •2x2l • redna cena: 2,99 ¤

• jagoda • 0,2 l • redna cena za kos: 0,36 ¤


55

0, Kisla smetana

• Mlekarna Celeia • 900 ml • redna cena: 3,79 ¤

89

1,

Posebno bela moka Dobro • Æito • 1 kg • redna cena: 0,95 ¤

nore cene Breskvice

• Vopex • 600 g • redna cena: 8,69 ¤

Kefir Vindija

• 3,5 % mleËne maπËobe • 1 kg • redna cena: 2,49 ¤

99

3,

SUPER CENA

99

0,

Limone

• cena za 1 kg

99

0,


Toaletni papir Violeta • vijolica • 3-slojni • 8/1 • redna cena: 3,09 ¤

49

1,

79

2, MehËalec za perilo Lenor • 1,425 l • 57 pranj • redna cena: 4,88 ¤

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobreæje in Radvanje

Kapsule za pranje perila Persil

• 30/1 • 30 pranj • redna cena: 13,39 ¤

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Domæale, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Breæice, Krap, Gorice, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, KEA ©marje, Lendava, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

69

6,

Senior ugodnosti, kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoËe unovËiti pri nakupu izdelkov iz vikend Bum letaka. Ponudba izdelkov velja od 17. 2. do 19. 2. 2017 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franπize) na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Meæica, Metlika, Miklavæ, Mislinja, MoravËe, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo mesto, Notranje Gorice, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boπtanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Izdelki, oznaËeni z Vedno nizka cena, (VNC) se lahko v obdobju trajanja aktivnosti in ponudbe prodajajo tudi po niæji ceni od oglaπevanih in oznaËenih z VNC na prodajnem mestu v obdobju od 5. 10. 2016 do 31. 1. 2017. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Dnevna zaloga blaga je omejena, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Moæen je nakup samo v koliËinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Bum akcija 17 2 19 2 2017  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you