Page 1

นิตยสาร รายเดือน April 2014 Issue 45

M a g a z i n e

Military Dress Up พบแพทย์อย่างไร ในออสเตรเลีย

Little Thailand @Dickson

ย่อส่วนความอร่อย จากเมืองไทย FREE COPY


$5

“Kai Look Keay” (ไข่ลูกเขย) Fried Egg with Sweet Tamarind Sauce

“Sai Ou” (ไส้อั่ว) $9.9

OUR

Northern Style Spicy Herbal and Pork Sausage

NEW DISHES “Moo Manow” (หมูมะนาว) $12.9

Fried Marinated Pork Scotch with Chilli Lime Dressing Shop G06, 323 Castlereagh St., Haymarket, Sydney NSW 2000 (Entrance on Campbell St)

Contact:

Ph: 02 9280 0001, 02 9280 0013 email: yokyor@bigpond.com

“Kuay Teaw Kua Gai” $9.5 (ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่)

Stir Fried Rice Noodle with Chicken


T h a i

R e s t a u r a n t

เ มนูใหม่!!! ! ! ! ง อ ล ง อ ้ ต ู น เม

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

อ่อมไก่

แกงเลียง กุ้งสดหม้อดิน

” า ล ป า ้ � น ด อ ท “ปลา ต้มแซ่บกระดูกหมู ลาบหมู

แกงส้มชะอมไข่ปลากระพง

น า ส ี อ ร า ห า นึกถึงอ m House นึกถึง Sia

Opening Hours: 7 Days from 10.30am – till late รับ Book Online แล้ววันนี้

Thai Town, 4-10 Campbell St., Haymarket NSW 2000

http://facebook.com/siamhouse.sydney

www.siamhouse.com.au

Tel. 02 9212 3232


พิเศษและสะดวก กวาใคร... โอนเงินกลับไทย ดวยบัตร Debit

ไดที่ OWN

Money Services ที่แรกและที่เดียว


AUSTRALIA OFFICE

Shop 16,368 Sussex Street, Sydney NSW 2000

Tel: 02 9269 0023 Fax: 02 9269 0021 Mob: 041 245 914

THAILAND OFFICE:

942/70 Level 2, Charn Issara 1 Tower, RamaIV Rd, Suriyawong, Bangkok 10500

Tel: (662) 235-3602 Fax: (662) 235-3603 Mob: (66) 84-295-1696 (66) 83-718-2817

“Best Future Best Service Best with AA Plus”

แนะน�ำกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศทุกระดับ ด้วยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์

HOT PROMOTION & AA Plus!

Hot 1 เรียนภาษาอังกฤษเบาๆ 2 วัน ต่อสัปดาห์ Hot 2 หลากหลาย Diploma ในราคาสบายๆ $900 Per Term Hot 3 เรียนกีฬาพัฒนาร่างกายทั้ง Soccer, Swimming, Surfing, Martial Arts, Volleyball กับ Sport Course

3 Years ยาวๆ


CONTENTS 1 - 30 April 2014

ISSUE Talk

Knowing Buddha องค์กร พิทักษ์พระพุทธศาสนา

45 18

34

Intrend

Military Dress Up

Main

56

26

Dine In

Little Thailand ย่อส่วนความอร่อยจากเมืองไทย

พบแพทย์อย่างไรใน ออสเตรเลีย

8 14 16 22 24 40

Calendar – Event น่าสนใจในเดือนนี้ On Street – การค้นพบสุดยิ่งใหญ่ Corner– วีซ่า 3-5 ปี Wealth Management – กลัวล้มเหลวอีกครั้ง Smart Life – ส่วนประกอบของคน Science – อ้วกวาฬ

42 Massage & Spa – Siam Senses 46 48 50 52 62

Thai Massage & Day Spa Horoscope - ยิปซีพยากรณ์ Gadget – Kitchen Gadget Under $25 Healthy – รีเฟรช ตัวเองหลังปาร์ตี้สุดเหวี่ยง Hang Out – Incredible India ตอนแรก Entertainment – เพลงดังหนังใหม่จาก You2play

ติดตามได้ที่: SYDNEY (CBD) ร้านรังผึ้ง T: 02 9211 2332 I ร้านพรทิพย์ T: 02 92112208 ร้าน Lucky Thai Sweet & Video T: 02 9212 4842 I ร้านแม่เช็ง T: 02 9211 9193 ร้าน Lucky Food Stores T: 02 9211 1763 I ร้านละมุน I X-wing T: 04 3320 7866 BKK Eastlakes Supermarket T: 02 9667 3938 I PT Mobile Technology T: 02 8668 5946 I ร้าน SWS China Town T: 9212 7356 I Cherry@Sydney T: 02 9280 0142-3 I K Square Karaoke Lounge T: 02 9281 8833 Oriental Super Market Randwick I Student Agencies in Sydney CBD I วัดพุทธรังษี (แอนนันเดลล์) I วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียร์) I สถานกงสุลใหญ่ ซิดนีย์ และสถานที่ราชการต่างๆ CABRAMATTA Dr. Su Surgery T: 02 9823 5803 I PT Mobile Technology T: 02 9724 5036 I ร้าน เอเชียน อิมพีเรียล T: 02 9726 6889 WOLLONGONG University of Wollongong T: 02 4221 5857 CANBERRA วัดธัมมธโร T: 02 6249 8594 I สถานเอกอัครราชทูตไทย T: 02 6206 0104 MELBOURNE ร้านเพื่อน T: 03 9416 1520 I Tangola Pty Ltd. T: 03 9588 1811I Nathan Thai Shop T: 03 9687 8588 I Amphai Thai VDO T: 03 9574 6988 BRISBANE วัดไทยพุทธาราม T: 07 3806 8900 I May Thai DVD T: 07 3257 4997 I T&D Trading T: 07 3725 7000 GOLD COAST วัดสังฆรัตนาราม T: 07 5502 0464 I ในเขต CBD ทีมงาน VR Thai จะมีการเติมนิตยสาร อย่างต่อเนื่อง เพราะว่ า ในเขต CBD มี พื้ น ที่ ใ น Good Luck Asian Mart T: 07 5504 6276 Toowoomba Jasmine Asian Market T: 07 4638 8889 การวางนิ ต ยสารค่ อ นข้ า งจ� า กั ด ดังนั้น จุดในการวางนิตยสารอาจจะมีเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ตาม ความเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางด้านผู้บริโภค เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ADELAIDE วัดรัตนประทีปวิหาร Tel: 08 8443 5856

ของ Sponsor อย่างแท้จริง


SOUTHROM

หนาวนี ้ คุณมีตวั ช่วยที่คอยปกป้องผิว

แล้ วหรื อยัง Southrom Moisturiser เข้ มข้ นที่ผสมผสาน Lanolin Placenta Q10 และ Squalene เพื่อบ�ารุงผิว ให้ ผิวเนียนนุม่ ชุม่ ชื่น เรี ยบเนียน และลดอาการแห้ ง ระคายเคืองจากสภาวะอากาศ

“ซื้อของแบรนด์ปลอดภาษี ไม่ต้องไปไกลถึงแอร์พอร์ต มาที่นี่ที่เดียว Southern Pearl Duty Free” พบผลิตภัณฑ์ คุณภาพอีกมายมายที่ Southern Pearl Duty Free ไข่ มุกแห่ งทะเลใต้ ที่มีทงั ้ ผลิตภัณฑ์ บา� รุ งผิว ของแบรนด์ ดงั ต่ างๆ วิตามิน รวมถึงน�า้ หอมแบรนด์ ชัน้ น�าไว้ คอยบริการ Address: 76-82 Botany Rd. Alexandria Sydney NSW 2015 Phone: 02 - 9318 2676, 043 039 3453 • Fax: 02 - 9318 2076

any Rd.

SOUTHROM

t.

nd S

kla Buc

in

Well

.

St gton

MELBOURNE MONARCH DUTY FREE Address: G/F 111 Lonsdale St. Melbourne VIC 3000 Phone: 03 - 9650 0166 • Fax: 03 - 9650 0222

GOLD COAST SOUTH OCEAN DUTY FREE

w ww.so u thromproducts.c om

Address: 2847 - 2859 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, QLD 4217 Phone: 07 - 5538 9666 • Fax: 07 - 5539 9977

ophellaspd

southromlanolin

หมายเหต ุ จะ SHOPPING กรุณาน�า Passport , ตั๋วเครื่ องบินมาด้วยนะคะ โชว์บัตรนักเรียนรับส่วนลดและของแถมฟรีไปเลย

พิเ ศ เ

Southromlanolin

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่คนไทย 043 039 3453 “แวะมาเยี่ยมชมและทดลองสินค้ าได้ ทกุ วัน ติดต่ อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง”

ม รบั อื่ ซ้ือ ขอ สนิ ลด งส คา้ จ มน คร ร าค บ $ งิ ณุ ไ 5 แจ ปเล 0 ข ก ยฟ นึ้ ไป จร รีๆ งิ

rs

de Hen

SYDNEY SOUTHERN PEARL DUTY FREE

Raglan St

Bot

d. on R


editor

talk... แพทย์ทางเลือก ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพอีกแนวหนึง่ ให้หา่ งไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึง่ การเจ็บ ไข้ ได้ปว่ ยของเรานัน้ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นผลจากการดำาเนินชีวติ ของเราเองโดย ไม่คอ่ ยสนใจต่อสุขภาพ มีการใช้รา่ งกายอย่างฟุม่ เฟือย เมื่อเจ็บป่วยก็จะปล่อยให้เป็น หน้าที่ของการแพทย์ ในการค้นหาและดำาเนินการรักษาโรค ต่อจากนีล้ องใช้แพทย์ทางเลือกเป็นทางเลือกอีกทางในการรักษา การป้องกันผูป้ ว่ ยสามารถ เลือกวิธกี ารรักษาเองได้ ซึง่ เป็นการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึง่ แตกต่างไปจากแพทย์แผน ปัจจุบัน เป็นการผมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำารงชีวิตของเรา โดยไม่ต้องอาศัยการทานยา ฉีดยา แพทย์ทางเลือกนั้นมีทั้งการฝังเข็ม โยคะ รำาไทเก๊ก นวด นั่งสมาธิ สมุนไพร อื่นๆ ที่ เกี่ยวกับธรรมชาติ จุดประสงค์หลักๆ คือ ร่างกายสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ และมักจะเน้น เรือ่ งของการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา ซึง่ ในประเทศอเมริกาเอง ร้อยละ40 ใช้บริการแพทย์ทาง เลือกในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 1 ใน 10 อันดับแรกได้แก่การฝังเข็ม ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ทำาให้การใช้ยาและเครื่องมือ ฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็น ดังนั้นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยพลับผสมผสานหลายชนิด อาศัย ปฏิกิริยา อวัยวะ ร่างกาย เซลล์ ตลอดจนยีนส์ของมนุษย์ วิธีนี้เป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคเกิด การแพร่กระจาย จนกว่ากรทำางานอวัยวะร่างกายส่วนนั้นจะคืนสู่ปกติ

กฤษฏ์ ปุณณกฤษฏิ์ บรรณาธิการบริหาร

M a g a z i n e

vr team

FOR ADVERTISING Office Address: VR Thai Magazine

Editor-in-Chief: Kris Punnakris

Advisor: Jidapa Punnakris

Graphic Designer Advisor: Pongsak Thasanapong

Deputy Editor: Prajak Akarathum

Mascot Branch: 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 City Branch: Level1, 16 Campbell St., Haymarket NSW 2000 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887, 0413 911 959 Fax: 02 9700 7004 Email: vrthaimagazine@gmail.com

พิมพ์ที่ Tanong Printing Mascot Branch: 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 City Branch: General Manager: Nattakan Teppitak

Art Director: Marketing Manager: Accountant: Porawee Kansuwan Pichai Sadanan Manupeeraphan Rungsripatanaporn

Graphic Designer: Aitsaree Sookthiangchai

Level1, 16 Campbell St., Haymarket NSW 2000 Tel: 02 9211 4773 Mobile: 0432 222 378 Email: info@tanongprinting.com.au

www.vrthaimagazine.com.au www.facebook.com/vrthaimagazine Graphic Designer: Chutiman Promnog

Graphic Designer: Saranya Huatsri

Photographer: Poochit Kiadmakaphon

Fashion Editor: Trainee: Pranaya Thanapon Ruangchoengchum Pinthumnak

Advisor: Narongsak Chanmeesri, Dr.Somchai Thongsumrit, Thongbo Keawsathan

6


เต็มใจให้บริการ ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี !!!

• รับออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด • พิมพ์ออฟเซต ดิจิตอล ป้ายไฟ • บริการถ่ายรูป ออกแบบเว็บไซต์ • CREATIVE DESIGN & PRINT ติดต่อสั่งจองหนังสือ หรือสั่งซื้อได้ที่

(02) 9211 4773 หรื อ 0432 364 699

สร้างความรู้ เสริมปัญญา เติมอาหารสมอง

• บริก�รให้เช่� หนังสือ นวนิย�ย หนังสือแปล ก�ร์ตูนและพ็อกเก็ตบุ๊ค • รับสั่งหนังสือทุกประเภท สินค้�เข้�ทุกวันอังค�ร • มีมุมนั่งอ่�นหนังสือภ�ยในร้�น อ่�นได้ทั้งวัน เพียงครั้งละ $4 เท่�นั้น

พร้อมจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำ�หรับร้�นนวด ร้�นสป� และสินค้�เบ็ดเตล็ดหล�ก หล�ยอย่�ง ร�ค�ถูก!!!

Mascot Branch: 24 Kent Rd Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005 Fax: 02 9700 7004 Thai Town Branch: Level 1, 16 Campbell St Haymarket NSW 2000 Tel: 02 9211 4773 info@tanongprinting.com.au I www.tanongprinting.com.au I www.vrthaimagazine.com.au


month

April

1 เมษายน 2557 2 เมษายน 2557 6 เมษายน 2557 13 เมษายน 2557

calendar

14 เมษายน 2557 15 เมษายน 2557

Fri, 1 วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน 8 S at, 19 April Good วันอนุรักษ์มรดกไทย Sun, 2 April East Friday วันจักรี e Mon, 2 0 April East r Saturday วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / e 1 A Fri, 2 pril East r Sunday วันประมงแห่งชาติ er 5 April วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย Anzac Monday Day วันสงกรานต์

MINI MARINERS AT THE AUSTRALIAN NATIONAL MARITIME MUSEUM 1 April - 27 May 2014

2 Murray Street, Sydney Harbour, NSW 2000 www.anmm.gov.au/under5s

Mini Mariners welcomes kids aged two to five. The interactive gallery tour is led by a costumed guide and includes free play in the themed space. Enjoy whale stories and songs, play with games and dress ups and make your own cetacean (whale or dolphin) sculpture or whale printed bags to take home. งานนี้เฉพาะเด็กๆ อายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ เท่านั้น กับงาน Mini Mariners ที่คุณหนูๆ จะได้สนุกและได้ความรู้ไปกับทัวร์ที่จะอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตใต้น�้า เล่นสนุกไปกับเกม แต่งตัวเป็นกะลาสีเรือ และวาดภาพระบายสีที่สามารถ ปริ้นกลับบ้านได้ด้วย

SYDNEY ROYAL EASTER SHOW 10 - 23 April 2014 Sydney Showground 1 Showground RoadSydney Olympic Park, NSW 2127 www.eastershow.com.au

Sydney Royal Easter Show has been celebrating the best of Australia since 1823. Taste Australia's best produce and enjoy shopping, over 14,000 animals on display, Carnival rides, hours of free entertainment and more. งานสุดแสนสนุกที่ทุกคนรอคอยได้กลับมาอีกแล้ว กับงาน Sydney Royal Easter Show ที่ปีนี้ ก็ยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งการแข่งขันโปโล แข่งตัด ไม้ แข่งต้อนวัว และพบกับสัตว์ พืชผักผลไม้ นานาชนิด รวมทัง้ บูทขายอาหารรสเด็ดกว่า 160 บูท 8

FERRARI RACING DAYS SYDNEY 11-13 April 2014 Sydney Motorsport Park Brabham Drive Eastern Creek, NSW 2766 www.frdsydney.com.au

Together with Destination NSW, Ferrari Australasia is delighted to announce that Sydney will play host to the first ever Ferrari Racing Days in Australia which will take place at the famous Sydney Motorsport Park circuit. For the first time in Australia, fans will be able to see the Ferrari 458 Asia Pacific Challenge series and experience the thrill of the official Ferrari F1 track and Pit show! สาวกรถสปอร์ตหรูแบรนด์ดังอย่าง เฟอร์รารี่ ไม่ควรพลาด กับงาน Ferrari Racing Days ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย ภายในงานพบกับรถ คลาสสิคของเฟอร์รารี่รุ่นที่หาดูได้ยากไปจนถึงรถรุ่นใหม่ที่จะมาอวดโฉมกันในงาน พร้อมทั้งสาธิตการจ�าลองการท�างานของทีมเฟอร์รารี่ในการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง

SYDNEY FAMILY SHOW 2014 12 - 23 April 2014

Showring Moore Park, NSW 2021 www.sydneyfamilyshow.com.au

Put on a smile, but prepare to be grinning after you see all the excitement The Sydney Family Show has in store for you in 2014! From petting dinosaurs to exhilarating rides, interactive games, international food, diverse markets, unique entertainment, exciting showbags and much more! เตรียมตัวให้ดีกับงานสนุกๆ อีกงานที่เด็กๆ จ�ากันได้ ดี ซึ่งงาน The Sydney Family Show ในปีนี้อีก ครั้ง ทั้งเครื่องเล่นสนุกๆ เกมมันส์ๆ อาหารหลากรส ของขายมากมาย และ Showbags ส�าหรับเด็กๆ

CARAVAN, CAMPING, RV & HOLIDAY SUPERSHOW 26 April - 4 May 2014 Rosehill Gardens Racecourse, James Ruse Drive, Rosehill, NSW 2142 www.supershow.com.au

The NSW Caravan, Camping, RV and Holiday Supershow will display all the latest and greatest caravans, motorhomes, camper trailers, slide ons, 5th wheelers, camping equipment, tents, holiday park displays, caravan, 4WD and touring accessories and much more. กลับมาอีกครัง้ กับงานดีๆ งานแสดงรถบ้านและอุปกรณ์ เดินป่า ซึง่ ในปีที่ 46 นี้ ทางจัดยืนยันว่างาน Supershow นีย้ งั คงเป็นงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และยอดเยีย่ มทีส่ ดุ เช่นเคย ทัง้ เด็กๆ และผูใ้ หญ่กส็ ามารถมาสนุกและได้ ความรูจ้ ากวิทยากรในงานกันได้ทงั้ ครอบครัว


ร้านกันเอง

Placenta Creams & Vitamins

ครีมรกแกะและวิตามิน

Healthway Royal Jelly 1600mg

เพื่อการบ�ารุงบ�าบัด ฟื้นฟู กล้ามเนื้อและเซลล์เก่า เสริมสร้างก�าลังให้ดีขึ้น ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง ช่วยบรรเทาไมเกรน ปวดประจ�าเดือน และลดการเกิดสิวจากระบบฮอร์โมน บรรเทาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคภูมิแพ้ ไข้หวัด โพรงจมูกอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ซ่อมแซมเซลล์ผิว ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และอ่อนวัยลง ผิวขาวใส กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและชายให้ได้สมดุล ช่วยให้ร่างกายท�างานดีทุกสัดส่วน ต้านการเกิดโรคภัย

Healthway Grape Seed 36000mg ผิวขาวใส ไร้ฝ้า กระ - ลดรอยสิว ยับยั้งการเกิดเม็ดสี ป้องกันการเกิดฝ้า กระ จุดด่างด�าของผิว ต้านอนุมูลอิสระ – ช่วยลดการท�าลายของผิวหนังจากอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เส้นเลือดขอดรักษาได้ – มีคุณสมบัติจับกับอนุมูลอิสระ ที่คอยท�าลายเซลล์ผนังหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กับคอลลาเจน และยับยั้งเอนไซม์ที่ท�าลาย คอลลาเจนบริเวณหลอดเลือด หมดปัญหาความดันโลหิต – บ�าบัดอาการความดันโลหิตสูง ส่งเสริมระบบหมุนเวียนโลหิตให้ท�างานดียิ่งขึ้น

Healthway Sheep Placenta MAX 50000

ทีส่ ดุ แห่งความเนียน ใส เด้ง !! เห็นผลภายใน 7-14 วัน

ทานแล้วไม่อ้วน เพราะว่าไม่มีผสมน�้ามัน เหมือนรกแกะ เกรดตลาดทั่วไป - ช่วยลดการสร้างเมลานีนสีผิว สาเหตุ ผ้า กระ - ให้ความชุ่มชื่นเปล่งปลั่งไม่ต้องทาโลชั่น - ยกกระชับอกอึ๋ม คืนความเป็นสาว - ผิวพรรณเรียบเนียนไม่แห้งขุย เรียบลื่นไม่สาก - ส�าหรับคุณผู้ชายสามารถทานได้ค่ะ

Ge

org ันเอง

ร้านก

ที่ 20 ม

t.

Me Fre at sh

St.

eS

ulb urn

Ch a tim e

Go

St. ool erp

Wo Sq rld uar e

งั้ แต ว่ นั

Liv

Mo 3 nke y

เดมิ

ทใี่ หม่ ไฉไล กว่า

.ค. 2012

ใกล้กว่า สะดวกกว่า ถูกกว่า ประหยัดกว่า

Shop 184 Summit Arcade 569 George St. Sydney NSW 2000 Mob: 0402 700 300 / E-mail: kunengshop@hotmail.com Line ID: kunengshop / www.kunengshoponline.com www.ganggeng.com.au


vr society

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 57 เวลา 19.00 น. The Hon. Barnaby Joyce MP รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง เกษตรของออสเตรเลียได้เชิญนายมาริษ เสงี่ยม พงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมรับ ประทานอาหารค�า่ ร่วมกับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุ โรปฯ เอกอัครราชทูตรัสเซียฯ เอกอัครราชทูตจีนฯ และอุปทูต ฟิลปิ ปินส์ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง ความสนิทสนมและกระชับความร่วมมือระหว่าง ประเทศดังกล่าวกับออสเตรเลีย ทัง้ ทางด้านการค้า การวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อค�่าวันที่ 5 มี.ค. 57 นายวศิน เรืองประทีป แสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงาน เลีย้ งรับรอง เพือ่ เป็นเกียรติในโอกาสทีอ่ าสาสมัคร ชาวออสเตรเลียจะออกเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม โครงการอาสาสมัครเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ ของออสเตรเลีย (Australian Volunteers for International Development) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ร่วมกับหน่วยงานของออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 57 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วม เล่นกอล์ฟ (Heads of Mission Golf Tournament) พร้ อ มกั บ คณะทู ต านุ ทู ต ต่างประเทศประจ�าประเทศออสเตรเลีย ณ Federal Golf Club, Red Hill เพือ่ เลีย้ ง อ�าลาเอกอัครราชทูตชิลฯี และ เอกอัครราชทูต บังคลาเทศฯ รวมทั้งได้ให้การต้อนรับ เอก อัครราชทูตเวียดนามฯ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ของคณะทูตานุทตู ประจ�าประเทศออสเตรเลีย

10

เมื่อวัน 16 มี.ค. 57 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธาน กล่าวเปิดงานเทศกาลไทย ครัง้ ที่ 11 ณ นครเมลเบิรน์ รัฐวิกตอเรีย ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม ภายในงานมีการแสดง 3 เวที ได้แก่ การแสดงทาง วัฒนธรรมของชุมชนไทยในรัฐวิกตอเรีย การสาธิต การท�าอาหารไทย และการสาธิตมวยไทย และ มีซุ้มผู้ประกอบการ สมาคมไทยต่างๆ และภาค เอกชน อาทิ ลานเบียร์สิงห์ และการท่องเที่ยวเชิง การแพทย์ (Medical Tourism)

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 57 นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วย น.อ. สุกษม สุข เกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และ ภริยา น.อ. อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูต ฝ่าย ทหารเรือ และภริยา พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์ พิชญะ ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา ร่วมงาน “International Day” ที่วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร ออสเตรเลีย (Australian Defence College) มีผเู้ ข้าชมและร่วมงานประมาณ 2,000 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดการเลือก ตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรม Metro Hotel Sydney Centeral เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ สรุปผล ได้ดงั นี้ มีผลู้ งทะเบียนขอใช้สทิ ธิ เลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร จ�านวน 3,816 คน และ มีผู้มาใช้สิทธิฯ จ�านวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของจ�านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ มอบบัตรโดยสารเครือ่ งบินการบินไทย 2 ใบให้แก่ นาง Sandra Furner ผูโ้ ชคดีจากงาน Thailand Grand Festival 2014 ที่ ส ่ ง ชื่ อ ชิ ง โชคใน งาน ซึ่งนาง Furner รู้สึกดีใจมากที่เป็นผู้โชค ดีดังกล่าว งาน Thailand Grand Festival ปีนมี้ ผี เู้ ข้าร่วมงานกว่า 6 หมืน่ คนตลอดทัง้ สองวัน ที่จัดงาน โดยมีร้านค้ามากกว่าปีก่อนๆ ภาพรวม ของงานถือว่าประสบความส�าเร็จด้วยดี

เมือ่ วันที่ 30 มี.ค. 57 นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมภริยา ได้ เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติซงึ่ สวัสดิภาพสมาคม ร่วมกับวัดพระยอดแก้วธรรมญามารามจัดขึน้ โดยเงินบริจาคจากการเทศน์มหาชาติครัง้ นีจ้ ะ น�าไปสนับสนุนการด�าเนินงานของสวัสดิภาพ สมาคมในการดูแลและให้การอนุเคราะห์ผู้ที่ ประสบความเดือดร้อนในนครซิดนีย์ต่อไป

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 57 กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหม วงศานนท์ พร้อมด้วย ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ ผอ.ส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผอ.ส�านักงาน เศรษฐกิจการลงทุนให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าฯ จาก 4 จังหวัดอีสานใต้ ที่ได้น�าผู้ประกอบการค้า ข้าวหอมมะลิในจังหวัดกว่า 40 ราย มา Road Show ทีน่ ครซิดนีย์ ทีร่ า้ นอาหาร Capital Thai ย่านไทยทาวน์ ซึ่งในงานได้จัดสาธิตการท�าอาหาร ไทยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิไทยในงานด้วย


“น้าตุ๋ย” อมรรัตน์ จันต๊ะ เจ้าของร้านชาติ ไทย เปิดร้านใหม่สไตล์ไทยๆ ชื่อ “สโมสร” ใต้ห้าง “MYER” ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ ผ่านมา โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ธีรเทพ พรหม วงศานนท์ พร้อมภริยา ร่วมแสดงความยินดี

สมาคมร้านอาหารไทยได้จัดการประชุมเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ คนใหม่ทรี่ า้ น Siam House เมือ่ วันที่ 17 มี.ค. ทีผ่ า่ นมา โดยได้ประธานคนใหม่คอื คุ ณ หนุ ่ ย สมวงศ์ เวยยาวั จ จมั ย ที่ ช นะ ค ะแน น ด ้ ว ยกา ร โ ห ว ต จ า กเ พื่ อ น ส มา ชิ ก อย่างเป็นเอกฉันท์

ขอเชิญชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา แสดงวั ฒ นธรรมของนานาประเทศที่ ส ่ ง เสริมพระพุทธศาสนา จัดขึน้ โดยชมรมพุทธ ศาสนาของ UNSW ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-17 เม.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์

ทีมงาน Stellar เอเย่นต์นักเรียนคุณภาพ น�าทีม โดยพีจ่ อย (คนกลาง) พาลูกทีมมาสังสรรค์เตรียม เสื้อผ้าหน้าผม จัดเต็มบอกตรง เป๊ะเว่อร์ ตามกัน ฉลอง Stellar ครบรอบ 20 ปี งานนี้แต่งตัวไม่มี มาได้เลยทีร่ า้ น Sila พีน่ ทั มีเสือ้ ผ้า เครือ่ งส�าอางค์ ยอมกันจริงๆ อัพเดทใหม่ๆ กันตลอด ร้านอยูด่ า้ นในร้านอินโดฯ ข้างตึก Regis 2 ถนน Castlereagh Street

ผ่านไปเที่ยวแถว Wollongong ลองแวะไปชิม อาหารฟิวชัน่ ไทย-เวียดนาม ทีเ่ จ้าของร้านสามสาว ใครที่ได้ไปเดินเที่ยวชมงาน Thailand Grand หัวใจไทย อยากเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชม Leaf in ที่ผ่านมา แล้วได้ไปชิมส้มต�ารสเด็ดของร้าน “ดู๋ดี๋ Berry ร้านน่ารัก บรรยากาศดี หาไม่ยาก ใครไป ป้ายแดง” คงติดอกติดใจไปตามๆ กัน เพราะต�า ไม่ถูกโทรถามทางได้ที่ 02 4464 3898 ได้แซบได้นัวมากๆ แถมสองสาวมือต�าใส่เครื่อง กันแบบไม่มีหวงของกันเลย

ยิ่งโตยิ่งน่ารัก น้อง Jett ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ของพี่ด้าแห่งร้านกันเอง ใครๆ ที่แวะเวียนไปซื้อ ของฝากคงได้เห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ และตอนนีท้ รี่ า้ นมี มุมให้นั่งคุยกันชิลล์ๆ แบบเป็นกันเอง ร้านอยู่ใน Summit Arcade ถนน George St.

แวะไปร้านสยามเฮาส์ทั้งที ทีมงานวีอาร์ไทยเลย เก็บภาพสาวๆ ร้านนี้มาฝาก ใครที่คิดถึงอาหาร ไทย อาหารอี ส านรสเด็ ด ต้ อ งแวะมาที่ นี่ เ ลย อาหารอร่อย บริการเยี่ยม ร้านอยู่ เลขที่ 4-10 Campbell St. ใกล้ๆ นี่เอง

ประสบความส�าเร็จเกินคาดกับยอดคนดู เกือบ 800 คน ส�าหรับคอนเสิร์ตหน้าเป็น คิวของ ไมค์ ภิรมย์พร มาพร้อมกับหมอล�า ซิ่ง ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินช่วย เหลือทหารเรือทีพ่ กิ ารจากการสูร้ บในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

สงกรานต์นี้ มาร่วมสนุก เติมสีสนั ให้หรรษา หยิบ Xwing ไข่พาโชคหยิบขยับรับเรทเพิม่ กันให้เมามันในวันสงกรานต์ แล้วยังคง ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกรายการ เทศกาลหรรษา แบบนี้ รับสิ่งดี ๆ ได้ที่ Xwing มั่นใจล้าน % ที่เดียวเท่านั้น

11


Thai Golf Association of Australia Thai Golf Association: Activities of theทั่วmonth ไป เหตุการณ์ไม่ชอบมาพากล หรือกลุ่มEmail: คนใดๆjarum1@bigpond.com มีปัญหา ไม่ว่าจะอะบอริจิ้น Homeless หรือ

www.thaigolfassociation.com ่วไป ติดต่อหน่วยงาน Discrimination ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเหตุด่วนเหตุร้ายทั่วไปค่ะ” สรุปข่าวประจำาเดือนมีนาคม คนทั2014 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนเหยียดเพศ ก็มีหน่วยงาน Same Sex transsexual ที่จะเข้า

วยเหลือ หรือหากมีการเหยียดผิว เหยียดสัญชาติ ในการทำางาน ก็ต้องแจ้งกับ Fair Work รีบๆ ด่วนๆ จวนๆ ไฟลนก้นเลยทีเดียว หวังว่าคงส่มาช่ งบทความ ไม่น้อยหน้ำทีเดียว โปรฯ A สำมำรถน�ำถ้วยรองชนะ ค่ ะ แต่ อนมาก ต้องพิจารณาดีๆ ก่อนนะคะ ว่าเขาเหยียดผิว เหยียดสัญชาติเรา ได้ทันเกือบลืมอีกแล้ว ยังไงขอกล่าวค�าว่าสวัสดีส�าหรับสมาชิกทุว่ากเรืๆ ่องนี้ละเอียดอ่ เลิ ศ นดับ 1 เกรด ซี มำครองได้ ส�ำเร็จ (ไม่งั้น่นเสีๆยหน้ ำ ดูก่อนว่า ก่อน จริไงทย ๆ หรืใน อเปล่า เช่น เราได้อัเรทการจ้ างงานต่ำา คนที ่นี่หรือจากประเทศอื ก็อยากให้ ท่าน ในเดือนเมษายนนี้ ชาวไทยทั่วโลกถือว่าเป็นปีใหม่ ตำยเลย) อนนี ้ มีจะมี กำรแข่ งขัญาตกลงกั นชิงถ้วยสงกรำนต์ ทำางานเขามีการแจ้งเราไหม ว่าเราได้และกิ เรทเท่จากรรมในเดื ไหร่ เพราะอะไร การเซ็ นสัญ นเรียบร้คอพัยไหม วันที่ 13 เมษายนของทุกๆ ปี ทั้งนี้ในนามสมาคมกอล์ฟไทยประจ�ำปี 2014 ณ.สนำมกอล์ ฟ Links Shell Cover Golf Courses และที่สำาคัญเป็นไปตามเรทการจ้ างงานที่รัฐบาลกำาหนดหรื อไม่ ส่วนมากเขามีสัญญาให้อ่าน ให้เซ็น ออสเตรเลียแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ขอน้อมจิตอธิฐานให้ชาวไทยที ่ อ ยู ่ นที เ่ รทค่ 6 เมษำยนนี ส่วนควำมคื บหน้ำจะรำยงำนในเดื อนต่่นมากกว่ อไปนะครั ก่อนเพื่อรับรู้อยู่แล้วว่า ในวั เราได้ าจ้างเท่า ้ไหร่ แต่พอเรามารู ้ว่าเขาจ่ายให้คนอื า บอาจจะ ทั่วโลก มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ร� ่ารวยน่ เขาเป็นคนทีน่ หี่ รือมาจากประเทศอืน่ ๆ ทีภ่ าษาอาจจะดีกว่าเรา อย่างนีก้ ค็ งไม่แปลกอะไร เพราะคนอื ส� ำ หรั บ กำรแข่ ง ขั น เก็ บ คะแนนประจ� ำ เดื อ นมี น ำคมที่ ผ ่ ำ นมำ เงินทองไหลมาเทมากันทั่วหน้าตลอดปีใหม่กันนะครับ ที่เขาจะให้มากกว่า สำาคัญที่เขาให้เรทเราตามที่ตกลงหรือไม่ และเป็นไปตามเรทของรัฐบาลหรือไม่ ในสัปดำห์แรกผู้ชนะได้แก่ โปรทอม และในสัปดำห์สุดท้ำยมีผู้ชนะ 3 ส�ำหรับกิจกรรมส�ำหรับเดือนเมษำยนที่ผ่ำนนั้น เนืค่่อะงด้วยสมำ ท่ำนด้วยกันได้แก่โปรอำร์ตโปรบูน และโปรทนง และขอฝำกส�ำหรับนัก คมกอลฟ์ไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐควีนแลนด์ได้ท�ำกำรจัด“จริ กำรแข่ ง ขั น กอล์ฟ่ ทุการที กคนต้ องเตรี ยมตั วฝึก่มซ้ีคอวามแตกต่ มกันอย่ำงสม� ่ำเสมอนะครั บ โอกำสยัง ทธิ งๆ แล้วในมุมมองของพี ่เราอยู ่ในสั งคมที างแบบนี ้ สิ่งแรกเลยเราควรสิ ประจ�ำปี 2014 ณ.สนำมกอล์ฟ Palm Meadows ซึ่งสมำคมกอล์ ฟ รอสมำชิ ทุกท่ำเรามี นเพืส่อิทเป็ธิน์ทผูี่จะปกป้ ้ชนะในสิ อยู่ วยข้ แล้อวกฏหมายเหล่ พบกันใหม่เดืานีอนหน้ ำ ของคนอื่นว่าทุกคนเท่าเที ยมกันกหมด องตั้นวปีเองด้ ้ และเราก็ ไทย-ออสเตรเลี ย แห่ ง รั ฐ นิ ว เซำท์ เ วลล์ ไ ด้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ ร่ควรที ว มแข่่จงะปฏิ ขั น บัติตัวให้เกีนะครั ยรติ บให้ความเท่าเทียมกันบุคคลอื่นๆด้วยเช่นกัน สมมติมีคนเดินมาขอเงิน ทั้งหมด 11 ท่ำนด้วยกัน ซึ่งกำรแข่งขันในครั้งนี้ทำงสมำคมฯ ของเรำก็ เรา เราก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะไม่ให้ และเดินหนีไปซะ เลีย่ งการปะทะ ดีกว่าไปทะเลาะกับเขาให้เดือดร้อน และ ลูกกอล์ฟ พีว่ า่ ดีซะอีกทีเ่ รามาอยูแ่ บบนี้ เราได้เห็นโลกทีม่ นั กว้างขึน้ เห็นคนในแบบทีเ่ ราไม่เคยเห็น หากเราอยู่ ในสังคมที่หลากหลายได้ ไม่ว่าเราจะไปไหน เราก็เหมือนมีภูมิคุ้มกัน เราอยู่ได้ทั้งนั้นละค่ะ” ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สวยงามและน่าอยู่ และในฐานะที่เราเป็นคนไทย ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่ง ในความแตกต่างหลากหลายนี้ แต่การทีเ่ ราจะอยูร่ ว่ มกันได้ เราทุกคนควรเริม่ จากการเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความแตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะกับบุคคลใดก็ตาม เท่านี้คุณก็อยู่ในสังคมนี้ ได้อย่างมีสุขแล้ว และ VrThai หวังว่าสิ่งที่เราได้นำาเสนอนี้จะทำาให้ เราทุกคนได้ตระหนักถึงความ สำาคัญของ Harmony Day จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันในประเทศแห่งนี้ อย่างมีความสุข

RED SQUARE PEST CONTROL PTY LTD

ABN 74 165 356 301

“สัตว์รังควานทั้งหลาย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา”

บริการก�าจัด นก หนู แมลงสาบ ปลวก แมลงต่างๆ Bed Bugs แพ็คเกจส�าหรับ 12 เดือน ฟรี! บริการส�ารวจปัญหาทุก 3 เดือน

รับประกันผล 100%

ติดต่อเรา โทร: (02) 9356 3419 มือถือ: 0401 26 8899 Email: info@redsquarepestcontrol.com.au

www.redsquarepestcontrol.com.au


Australian Centre

ศูนยวซี า และแนะแนวการศึกษาตอออสเตรเลีย www.australian.co.th

Package วีซ่า 4 ปี

ผ่อนจ่ายได้ รับจ�ำนวนจ�ำกัด ติดต่อเรำเลยวันนี้ !!! ข้อดี บริการด้านวีซ่า 1. ได้รับใบอนุญาติในการยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลียทุกประเภท (MARN: 0107919) 2. มีทุกสถาบันให้เลือกเรียนมาก กว่า 600 สถาบันการศึกษา 3. ท�าไมเรื่องราคาถึงต้องยกให้ พวก เรา เช่น บางโรงเรียน $300 ทาง Australian Centre สามารถต่อรองให้ได้เหลือ เพียง $150-180 เพราะเรา มีอ�านาจการต่อรองสูง มีนักเรียนใช้บริการมากที่สุด

1. วีซ่านักเรียน 2. วีซ่าติดตามนักเรียน 3. วีซ่าท่องเที่ยว 4. วีซ่าสปอนเซอร์ลูกจ้าง 5. Fianc. De Facto, Spouse Visa 6. Child Migrant Visa 7. Remaining Relative Visa 8. Skilled Visa (PR)

เราเป็นเอเยนต์ที่ได้รับรางวัล TOP TEN AGENT ของมหาวิทยาลัยถึง 2 ปีซ้อน

Nurturing The Future

ผูฉ ลาดยอมรูธ รรมชาติการศึกษา

Australian Centre Australia (Sydney) Ground Floor 38 College Street Darlinghurst NSW 2012 T: 02 9380 9888 F: 02 9331 8324 E: info.au@australian.co.th

Australian Centre กรุงเทพฯ

โครงการวิสุทธานี 2991/11 ซ.ลาดพร้าว 101/3 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 T: +66(2) 370 3151-4 F: +66(2) 370 3155 E: info.th@australian.co.th

Australian Centre เชียงใหม่ 61/7 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 T: +66(53) 416 884-6 F: +66(53) 416 339 E: info.cm@australian.co.th

Australian Centre ขอนแก่น

151/3 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 T: +66(43) 246 475 E: khonkaen@australian.co.th

สอบถามรายละเอียยดด สอบถามรายละเอี เพิ่ม่มเติ เติมมได้ได้ทที่ ี่ เพิ

AustrAliAn CENTRE Centre AUSTRALIAN และ ศูศูนนย์ย์ววีซีซ่า่าและ แนะแนวการศึกกษา ษา แนะแนวการศึ ออสเตรเลียย ต่ต่ออออสเตรเลี

SIEC SIECCourses Courses GeneralEnglish English General IELTS Preparation IELTS Preparation EAP(Englishfor forAcademic Academic Purposes) Purposes) EAP(English CambridgeTest TestPreparation Preparation Cambridge University Pathways University Pathways SpecialSkills Skills Class Class Special GeneralEnglish English++Hotel Hotel Internship Internship General GeneralEnglish English++Farm Farm Program Program General

Level 3 84-86 Mary St. Sydney NSW 2010


vr on street

บัว

เอส

อยากให้ทางวิทยาศาสตร์ค้นพบ โลกหลัง ความตายว่ามันมีจริง เจอแล้วถ่ายวีดีโอมาให้ดู จะได้รู้ว่าชีวิตหลังจากที่คนตายไปแล้วมันเป็นยัง ไง และเราจะได้ติดต่อคนที่เรารู้จักได้ คุยกันได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อยากให้ผู้ชายท้องแทนผู้หญิงได้ค่ะ เพราะว่าอยากให้เขารู้ความรู้สึกว่ามัน ล�าบากแค่ไหนที่ต้องอุ้มท้อง แล้วก็ต้องเลี้ยงลูก อย่างที่ผู้หญิงท�าค่ะ

การค้นพบสุดอยากให้ ยิ่งพบอะไร ใหญ่ มายด์

อยากให้สาวประเภทสองทุกคน มีมดลูกจริงๆขึ้นมาค่ะ พวกเรา จะได้มีลูกได้ ชีวิตจะสมบูรณ์แบบ มากกว่านี้และรับรองว่า พวกเราจะเป็นแม่ที่ดีได้แน่นอนค่ะ

ออย

แมลงสาบที่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับไดโนเสาร์ อยากรู้ว่ามันอยู่มาได้นานขนาดนั้นได้อย่างไร เพราะเราท�ายังไงมันก็ไม่ตาย ออกลูกได้ร้อย เป็นพัน ถ้ามนุษย์ท�าได้แบบนั้นบ้างก็ดี จะได้ เพิ่มจ�านวนประชากรทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

14

บอส

อยากเจอวันพีชที่เป็นกัปตันเรือ ในการ์ตูน จะได้ออกทะเลไปกับ วันพีช แถมผมเองจะเป็นกัปตัน เองด้วย และมีการค้นพบให้คน เรามีความสามารถพิเศษ อย่างผมเองอยากล่องหนได้


ปรัชญ์

อยากรู้ว่ามนุษย์เกิดมาได้ยังไง แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายใครเกิดก่อน กัน กว่าจะมีมนุษย์ได้มากมายขนาด นี้ เลยอยากรู้ว่าจุดกำาเนิด มันจะเป็นเหมือนตำานานอีฟ อดัม และผู้สร้างโลกที่เราเคยได้ยินมามั้ย

ใหม่

เบส

ดวงดาวที่เซเลอร์มูนอยู่ ชอบมากเลยตอน เด็กๆ จนคิดว่ามันน่าจะมีจริง ซักที่ใดที่หนึ่งใน จักรวาลนี้ แล้วก็อยากให้พวกเขามาหาเราบ้าง ค่ะอยากเป็นซักเซเลอร์นึง

ค้นพบว่าลูกแก้วดร้าก้อนบอลมีจริง และผมเองก็ได้ครอบครองมัน เพื่อขอพรให้ผมมีเงินเยอะๆ จะได้ไม่ ต้องทำางาน ไปเที่ยวให้ทั่วโลกเลย

แอปเปิ้ล

อยากให้พบโดเรม่อนจริงๆ ค่ะ เพราะ ถ้าพบโดเรม่อน เราก็จะเจอของวิเศษ เยอะแยะมากมายในกระเป๋าโดเรม่อน จะได้เอามาใช้ในชีวิตจริงกันได้ค่ะ

โอปอล

อย่างให้ค้นพบประตูผ่านเวลาข้ามมิติ ที่เราสามารถ ย้อนเวลากลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ อย่างพวกเราที่อยู่เมืองนอก ถ้ามีประตูนี้ก็สามารถไป นอนที่บ้านได้แล้วเช้าตื่นมาก็มาทำางานที่นี่ได้เลย แล้วอยากให้ประเทศไทยเป็นผู้ค้นพบด้วยค่ะ

15


vr corner

words: Joy Stellar

Joy Stellar, J.P Migration Agent Registration No. 0103611 หากมีคำาถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำาตอบ E-mail: visa@stellaraustralia.com

วีซ่าท่องเที่ยว

3-5 ปี

กลับมาแล้วค่ะ หลังจากหายหน้าหายตาจากคอลัมน์ไปหลายฉบับ เนื่องจาก ติดภาระกิจทั้งงานราษฎร์งานหลวง มิสามารถปลีกเวลาได้เลยค่ะ ฉบับนี้เขียน ขึ้นต้นให้ฉงนใจว่า วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวที่ให้ 3 ปี 5 ปี มันเป็นเรื่องจริง หรือ...หลอกกันเล่นหรือเปล่า ไม่ได้หลอกค่ะ เป็นเรื่องจริง เป็นวีซ่าจริงที่ทางอิมมิเกรชั่นภูมิใจน�าเสนอให้ ทีเดียว 3-5 ปี และอยู่ได้ยาวติดต่อกันครั้งละ 12 เดือน หรือจะเดินทางเข้า-ออก ได้ตามใจชอบในระยะเวลาที่ยังมีวีซ่าอยู่ ฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะ บังเอิญว่าวีซ่า ตัวนี้ไม่ได้มีไว้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ทางอิมจ�ากัดให้เฉพาะคุณพ่อ คุณแม่ ที่ ต้องการมาเยี่ยมลูกในออสเตรเลียและต้องการมาอยู่นานๆ ในแต่ละครั้งที่มาหา แต่ผู้มัครวีซ่าชนิดนี้จะต้องเป็นพ่อ-แม่ ของลูกที่มีวีซ่าถาวร (PR) หรือเป็นซิติ เซ่นในออสเตรเลียเท่านั้นค่ะ การที่อิมมิเกรชั่นออกวีซ่าตัวนี้ออกมา ก็เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการ ยื่นเรื่องให้พ่อ-แม่ มาอยู่ด้วยในออสเตรเลีย โดยทั่วไปจะเป็นกรณีที่เพิ่งคลอด ลูก ก็อยากจะให้แม่มาช่วย สอนวิธีเลี้ยงลูกอ่อน หรือมาอยู่เป็นเพื่อนในปีแรก หลังคลอด เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ในอดีตไม่สามารถที่จะให้พ่อหรือแม่ อยู่ยาว ตลอด 1 ปีได้ ต้องออกทุกๆ 3 เดือน ตามกฎของวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป บางคน อยากให้พ่อ-แม่มาอยู่ด้วยนานๆ แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็เลยยื่นขอ Parent Visa ไปเพิ่มจ�านวนใบสมัครที่มากมายอยู่แล้วให้คิวยาวขึ้นไปอีก เป็นที่ทราบกันดีว่า Parent Visa มีโควตาจ�ากัดในแต่ละปี อิมจะอนุมัติแค่ปีละ 500 คนเท่านั้น แต่ใบสมัครที่รออยู่ในคิวนั้นมากมายมหาศาล เพิ่มจ�านวนขึ้นทุกๆปี หากคุณยื่น เรื่องให้คุณพ่อคุณแม่วันนี้ ท่านอาจจะต้องรอคิววีซ่าชนิดนี้ถึงประมาณ 15-20 ปีก็เป็นได้ เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะโควต้ามีจ�ากัด ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคิว นอกจากจะยื่นแบบ fast track ซึ่งแพงมาก และก็มีบ่อยๆ ที่พ่อ-แม่ที่รอเรื่อง วีซ่าอยู่ โบกมือลา ขอไปรอที่ภพหน้า เพราะรอนานมาก พอถึงคิวได้วีซ่า ลูก หลานต้องส่งทางกงเต็กเอ๊กซ์เพรซไปให้แทนค่ะ ในกรณีที่คุณลูกที่เป็น PR หรือ citizen ในออสเตรเลีย ที่บังเอิญยื่นเรื่อง Parent Visa ไปให้พ่อแม่แล้ว และก�าลังรอวีซ่าอยู่ และขณะรอเรื่องยังเดินทาง เข้ามาออสเตรเลียไม่ได้ เพราะวีซ่ายังไม่อนุมัติ ทางอิมจึงออกวีซ่าท่องเที่ยวตัว ใหม่นี้ ออกมาเป็นตัวช่วยให้พ่อ-แม่-ลูก ได้อยู่ใกล้กันเร็วขึ้น ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แบบ 5 ปี ที่กล่าวถึงในฉบับนี้ คือระหว่างรอเรื่อง Parent Visa ระหว่างนี้ให้ เข้ามาได้ก่อนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวแบบ 5 ปี แต่อยู่ได้ครั้งละ 12 เดือน ใน 18 เดือน แต่จะเดินทางเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาของวีซ่านี้ค่ะ ส่วนคุณลูกที่เป็น PR ที่ยังไม่เคยยื่นเรื่อง Parent Visa ให้คุณพ่อ คุณแม่ แต่ก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยในออสเตรเลียนานๆ ในแต่ละครั้งที่มาเยี่ยมทาง อิมก็ใจดี มีวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 3 ปี อยู่ได้ทีละ 12 เดือนออกมาให้เหมือนกัน

16 62

แต่ต้องจ�าไว้เสมอว่าวีซ่าชนิดนี้คือวีซ่าท่องเที่ยว และเป็นวีซ่าชั่วคราวไม่ใช่วีซ่า ที่อยู่ได้ถาวร ต้องดูให้แน่นอน และจดเอาไว้ว่าวีซ่าพ่อ-แม่ครบก�าหนด 12 เดือน วันไหนใน 18 เดือน ถึงแม้ว่าในวีซ่าจะเขียนว่า 3 ปี หรือ 5 ปีก็ตาม ต้องนับ วันที่อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 12 เดือนใน 18 เดือน และเมื่อครบแล้วต้องเดิน ทางออก แล้วจึงเข้ามาใหม่ อย่าอยู่เพลินจนเลยวันที่ก�าหนด เพราะวีซ่าก็คือวีซ่า เมื่ออยู่เกินเพียง 1 วันก็ถือว่า Overstay และจะมีผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมา คือวีซ่าถูกยกเลิกและท�าให้เสียประวัติในการยื่นวีซ่าในครั้งต่อๆไปอีกด้วย วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวนี้มีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ • ต้องเป็นพ่อหรือแม่ของผู้ที่มีวีซ่าถาวร (PR) หรือซิติเซ่นที่อยู่ในออสเตรเลีย • ต้องยื่นจากนอกประเทศ โดยยื่นค�าร้องและใบสมัครไปที่สถานทูตออสเตรเลีย • ต้องเป็นผู้ที่เคยเดินทางเข้าออกออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยวชนิดปกติมา ก่อน และไม่เคยท�าผิดกฎวีซ่าของออสเตรเลีย • ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาทีจ่ ะอยูใ่ นออสเตรเลีย เช่น 12 เดือนแรก • จะเดินทางเข้า-ออก กี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาของวีซ่าที่ได้มา (Multiple Entry) • อยู่แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 12 เดือนภายใน 18 เดือน (8558 - Not Resident) • ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าชนิดอื่นๆได้ในออสเตรเลีย (8503 - No Further Stay) ก่อนจบในฉบับนี้ ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ว่าในช่วงเดือนนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2014 ที่ส�านักงานสเตลล่า อยู่ในช่วงตบแต่งส�านักงาน ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่อัพเกรดอุปกรณ์, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์, พรมและ ทุกสิ่งอย่าง เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 20 ปี STELLAR AUSTRALIA หาก ช่วงนี้ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่สะดวกต้องขออภัยเป็นอย่างสูง โปรดส่งทาง Email: joy@stellaraustralia.com หรือทาง Facebook: Stellaraus, ทาง Line ID: Patrick.Stellar หรือทาง web: www.stellaraustralia.com นะคะ และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 เป็นต้นไป STELLAR OFFICE 2014 จะ เป็นส�านักงานที่ครบวงจรมากขึ้นแบบ ONE-STOP SERVICE ส�าหรับนักเรียน และลูกค้าชาวไทยทุกท่าน เพราะเราจะเพิ่มบริการเสริมเพื่ออ�านวยความสะดวก มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปรึกษาหาที่เรียน, ปรึกษาเรื่องวีซ่าทุกชนิด, ท�าประกันสุขภาพ, แปลเอกสารที่ใช้กับทางการ และบริการใหม่ล่าสุดคือ คนไทยที่ต้องการท�าใบรับ รองประวัติจากกรมต�ารวจไทย หรือ Thai Police Certificate เพื่อใช้ประกอบ การท�าวีซ่าใดๆในออสเตรเลีย สามารถมาท�าได้ที่ STELLAR ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 เป็นต้นไปค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า พี่จอย STELLAR


vr talk

words: Nanat

Knowing Buddha Organization เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ พระพุทธศาสนานัน้ เป็นศาสนาประจ�าชาติของไทยที่ เจริญรุง่ เรืองมานับพันๆ ปี ชาวพุทธมักได้รบั การถ่ายทอดหลักควรปฏิบตั ิ ปรัชญา และได้รบั อบรมสัง่ สอนเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาจากผูใ้ หญ่ในครอบครัวเสมอๆ เพือ่ เผยแพร่พทุ ธศาสนาและรูถ้ งึ สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ และมักเป็นเช่นนีต้ อ่ ไปสูร่ นุ่ ลูกรุน่ หลาน แต่ในปัจจุบนั เรามักพบเห็นข่าวและเหตุการณ์หลายๆ อย่างทีถ่ อื เป็นการลบหลูพ่ ระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในชาวต่างชาติทไี่ ม่ได้นบั ถือศาสนา พุทธ จึงได้เกิดองค์กร Knowing Buddha ขึน้ มาเพือ่ ปกป้องพระพุทธศาสนา ซึง่ ถือเป็นหน้าทีห่ ลักอีกด้านหนึง่ ของชาวพุทธเช่นกัน คุณโอ๋ ศศิธร อนันตรังสรรค์ ตัวแทนองค์กรที่เข้ามาช่วยด�าเนินการใน ออสเตรเลีย ได้อธิบายถึงองค์กรว่า “องค์กร Knowing Buddha มีศูนย์กลาง อยู่ที่เมืองไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อปกป้องพระศาสนาไม่ให้ถูก ลบหลู่ดูหมิ่น ย�่ายี ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม โดยกลุ่ม นักวิปัสสนากรรมฐานและมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นประธาน ส�าหรับ โอ๋เอง ได้เริ่มเข้ามารู้จักองค์กรเมื่อตอนไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์อัจฉราวดี เมื่อปี 2556 แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงอยากช่วยเหลืองานท่าน และเป็นอาจาริยะ บูชาต่อพระพุทธศานา

หน้าที่หลักขององค์กรนั้นจะมีอยู่ 3 ข้อคือ ข้อแรก เราให้ความรู้และหลัก ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ข้อสอง เราปกป้องไม่ให้มีการย�่ายี สัญลักษณ์ของพระศาสนาและพระศาสดา และข้อสุดท้าย เราแก้ไขและยับยั้งการก ระท�าทั้งหลายที่ลบหลู่สัญลักษณ์ของพระศาสนาและพระศาสดา โดยองค์กรเรา นี้เป็นองค์กรอิสระ ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด ผู้ด�าเนินงานในองค์กร ก็เป็นอาสาสมัครผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 7 หน่วยงานตามความสามารถ ของบุคคลนั้นๆ ค่ะ

คุณโอ๋ (ศศิธร อนันตรังสรรค์)

18


คุณโอ๋ บอกกับทีมงานว่า งบประมาณที่น�ามาด�าเนินการเป็นเงินส่วน ตัวที่เหล่าผู้ปฏิบัติเต็มใจอุทิศให้และมีเงินบริจาคบางส่วนจากภายนอกองค์กร มาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่างๆ “ส�าหรับที่ออสเตรเลียนี้ ในฐานะที่โอ๋เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โอ๋ก็ได้ อาสาเข้ามาช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนทั่วไป เพื่อ ที่เขาจะได้รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้ ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนา บางครั้งเขาท�าไปโดยไม่รู้จริงๆ ว่านั่นคือการ ลบหลู่ การน�าพระพุทธรูปไปประดิษฐานตกแต่งสถานบันเทิง หรือใช้ สัญลักษณ์ของพระพุทธองค์เพื่อเป็นเครื่องประดับ เช่นการน�ารูปพระพุทธเจ้า มาใส่บนผลิตภัณฑ์ห้องน�้า รองเท้า เราชาวพุทธ เราก็รู้ว่ามันไม่ควร แต่ เขาไม่ใช่ และไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เขาอาจจะมอง แค่มันเป็นศิลปะ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้นี้จะเป็นการป้องกันในระยะ ยาวไม่ให้เขากระท�าการใดๆ ที่อาจลบหลู่สิ่งที่เราเคารพบูชาโดยไม่ตั้งใจอีก ค่ะ อย่างที่ผ่านๆ มา โอ๋ก็จะมีการออกไปแจกโบรชัวร์ Welcome to the Buddha Land ในส่วนของ Do and Don’t on Buddha ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานต่าง ๆ เช่น งานลอยกระทงปี 2013 ที่ Parramatta River งานทอดกฐิน ณ วัดพุทธธรรม Wisemans Ferry งานใส่บาตรพระ เณร 70 รูปในวัน Australian Day“ และงาน ล่าสุด งานเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระยอดแก้ว ในด้านการแก้ไขและยับยัง้ การกระท�าอันลบหลูพ่ ระพุทธศาสนา คุณโอ๋ ได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึง่ ให้ฟงั ว่า “ล่าสุดทีมงานองค์กร ได้ทา� จดหมายไปยัง

เพนท์เฮ้าส์ ประเทศไทย และเพนท์เฮาส์ ซันนีเ่ วล Penthouse Sunnyvale เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2014 ทีผ่ า่ นมานัน้ แสดงให้เห็นถึงความไม่นงึ่ เฉยของ ชาวพุทธ และในวันนีเ้ รียกได้วา่ เป็นความเร็จอีกครัง้ ขององคกร เมือ่ PENTHOUSE Magazine ส่งจดหมายตอบกลับมายังองค์กรเพือ่ แสดงความ เสียใจ และขอโทษต่อสิง่ ไม่เหมาะสมทีไ่ ด้กระท�าลงไป พร้อมระบุวา่ ได้พยายาม ท�าการลบภาพอันไม่ควรเหล่านัน้ ออกไปทัง้ หมด ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นการกระท�า จากบริษทั แม่ทสี่ หรัฐอเมริกา นีค่ อื อีกหนึง่ ความส�าเร็จของการไม่เพิกเฉยต่อ สิง่ ทีค่ วรปกป้องและดูแล องค์กรใคร่ขอขอบคุณทางบริษทั เพนท์เฮ้าส์ผไู้ ม่นงิ่ ดูดาย” (ดูจดหมายและรายละเอียดประกอบได้ที่ Facebook Fanpage : Do and Don’t on Buddha)

ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรได้จาก www.knowingbuddha.org และ 5000s.org และหากต้องการมีส่วนร่วมในการแจกโบรชัวร์ Welcome to the Buddha Land หรือติดต่อขอรับหนังสือ “พลังศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปกับจิตส�านึกที่หายไป ติดต่อได้ที่ ohh_ha@hotmail.com หรือ 0422 580 188

จากกรณีทยี่ กตัวอย่างมานี้ คุณโอ๋และสมาชิกทุกคนจึงอยากฝากให้พทุ ธศาสนิกชน ชาวไทยทีน่ ที่ กุ คนได้มสี ว่ นในการปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย “โอ๋ก็เป็นเพียง ส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะ นักปฏิบัติธรรมทุกคนเต็มใจจะช่วยเหลืองานและปกป้อง พระพุทธศาสนาตราบเท่าที่สามารถท�าได้ โอ๋ก็อยากชักชวนให้ชาวพุทธที่นี่ทุกคนได้ มีโอกาสเข้าร่วมการปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ โดยเราจะมีเว็บไซต์ 5000s. org ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ หรือหากผู้ใดพบเห็นสิ่งที่ ไม่สมควร หรือการกระท�าที่พิจารณาแล้วว่าลบหลู่พระพุทธศาสนา ก็สามารถแจ้งมา ได้ที่ Facebook Fanpage: Do and Don’t on Buddha โอ๋อยากให้ทุกคน ได้ช่วยกัน ไม่อยากให้นิ่งดูดาย เพราะเพียงเราช่วยกันคนละเล็กละน้อย ก็ถือเป็นการ ปกป้องและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานค่ะ

19


โอนเงินกลับไทย มั่นใจ ล้าน%

สวั ส ดี ป ใ ี หม่ ไ ทย เติมสีสันให้หรรษา หยิบไข่พาโชค กับ X-wing ทุกสาขา

X-wing ไข่พาโชค

13-15 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น พร้อมกับ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกรายการ

M Wing Pty Ltd Mon - Fir 10.00am - 05.00pm Mirama Commercial Suit Level 2 272A/398 Pitt Street Sydney NSW 2000 Email: xwingptyltd2_3@hotmail.com Mob. 043 3207 866, 043 3694 646, 042 507 3222, 043 039 6464

62

www.facebook.com/xwingptyltd

Mob. 043 396 3627


จำ�หน่�ยเสื้อผ้�ไหมแท้ ผ้�ฝ้�ย เสื้อยืดล�ยไทยทั้งช�ยและหญิง หมอนแต่งบ้�นชนิดต่�งๆ ในร�ค�ย่อมเย�ว์ แต่คุณภ�พ เกรด A จำ�หน่�ยทั้งปลีกและส่ง

“ถ้าหากนักเรียนท่านใดสนใจมารับเสื้อผ้าไปขาย ตามตลาดนัด เรายินดีขายในราคา Wholesale นะครับ”

Thai Clothing Shop MR. SECURITY CCTV • รับจำาหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิด • ราคาถูกที่สุด คุณภาพดีที่สุด • ทันสมัยที่สุด • รับประกัน 1 ปี "ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ ใดในโลก ขอให้มี Internet ท่านสามารถดูผ่านมือถือได้ตลอด 24 ชม."

429B Pitt St., Haymarket NSW 2000 / Phone: (02) 9280 3432 Mobile: 0422 099 113 Opening Hours: 10.00am - 9.00pm


vr wealth mangement

words: เรย่า

กลัวล้มเหลวอีกครั้ง คนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยท�าอะไร ทุกท่านคงเคย 1. นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง หากไม่ได้ประโยชน์ ก็เริ่มคิดแล้วว่านี่ ไม่

ได้ยินข้อความนี้อยู่บ่อยๆ แต่ใครเลยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจริง ใครเลยจะ นึกถึงประโยคนี้ หุ้นส่วนมากมายทะเลาะกันเพราะความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของอีกฝ่าย เพราะอะไรน่ะหรือ ก็เพราะว่าลึกๆ แล้วจิตใจมนุษย์นั้นต้องการเห็น หรือได้รับแต่สิ่งที่เป็นผลบวก ลืมคิดไปว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครนั้นเก่ง ทุกอย่างมาตั้งแต่เกิด และโรงเรียนเราก็ไม่เคยสอนชีวิต หรือ การแก้ปัญหาชีวิต ให้เรา การเรียนสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบทฤษฎี น้อยนักที่จะเป็นแบบปฏิบัติ จึงท�าให้เมื่อถึงเวลาจริงแล้ว คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า 1 + 1 = 2 หากมันไม่เท่าก็ จะไปต่อไม่เป็น หรือเริ่มทะเลาะกันกับหุ้นส่วน ท�าให้เป็นปัญหาที่มีอยู่นั้นยิ่งหนัก เข้าไปอีก โดยปรกติแล้วเมื่อคนเรามีปัญหา ก็จะรู้สึกท้อแท้ เหตุที่คนเราท้อแท้ ง่ายๆ นั้นก็คือ

ส�าเร็จ ลืมคิดกว้างๆ หรือยาวๆ ว่าถ้าเราไม่ได้แล้วใครได้บ้าง มีผลโดยรวม หรือในระยะยาว ดี ไม่ดีอย่างไร พอตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็คิดเลยว่านี่ไม่ ดีแล้ว 2. คิดว่าโอกาสไม่มีอีกแล้วชีวิต คนส่วนใหญ่ล้มครั้งสองครั้งก็หมดก�าลังใจ คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรที่จะท�าส�าเร็จได้ ทั้งที่ชีวิตยังเหลืออีก หลายสิบปีที่ต้องอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ 3. ใจร้อน บางคนเข้าใจว่า ท�าแบบนี้ต้องได้ผลอย่างนี้ ในทันทีทันใด มองข้าม ไปว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา และกว่าจะได้ผลนั้นต้องมีอุปสรรคเข้ามาให้ได้แก้ กันมากมายก่อนจะถึงฝั่งฝัน 4. ขาดวัตถุประสงค์และแผนงานที่ชัดเจน ไม่มีแผน ไม่มีเป้า ระยะสั้นยาว ท�า ไปหวังไปวันๆ เป้าหมาย และระยะเวลาไม่ชัดเจน ตรงนี้เป็นแบบประเภท ฝันจึงยากจะเป็นจริงนะคะ

สิ่งที่ต้องท�ำเมื่อล้ม

1. ล้มเพื่ออะไร (เป็นขั้นตอนทั่วไปก่อนส�าเร็จ) 2. ล้มแล้วท�าให้รู้อะไร (เรียนรู้อะไรเพิ่มหลังจากล้ม) 3. ตัวเองมีจุดอ่อนอะไร 4. ต้องปรับตรงไหนให้ลุกได้ ไม่มีใครไม่เคยล้ม แต่ละคนจะมองความหมายของค�าว่าปัญหาหรือล้มต่าง กันนะคะ บ้างมองเป็นส่วนประกอบของความส�าเร็จ บ้างมองเป็นสิ่งเลวร้าย แล้ว คุณล่ะคะ มองเป็นอย่างไร หากต้องการให้ตอบจดหมายปัญหาเรื่องจัดการเงิน บัญชี ภาษี ธุรกิจ ลูกจ้าง นายจ้าง ผ่านบทความโปรดส่งอีเมลล์มาที่ rayya@supersmartplans. com หรือ P.O Box 20337 World Square 2002 วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อน สุดท้ายนี้ขอฝากคติธรรมไว้นิดนะคะว่า “มีสติในการใช้ชีวิต คิดซักนิดก่อนเพิ่ม หนี้ มีชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เลี้ยงชีวิตมีสุขไปจนตาย ” สวัสดี เรย่า ที่ปรึกษาบริษัทซุปเปอร์สมาร์ทแพลน วางแผนธุรกิจ บัญชี ภาษี, เทรนเนอร์ศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อความสุขความส�าเร็จ 02-80931683-5 Fanpage: supersmartplansaccounting, Line ID: Talk2Rayya

Rayya FTMA

MIB, PG Dip Accounting Professional Accountant Tax Specialist SMSF & Trust Account Auditor

Super Smart Plans helping clients beyond accounting สาขาในเมือง City และสาขาสองที่ Norwest Business Park Tel: 02-8093 1683-85, 0430 518 910 Email: info@supersmartplans.com 22


เค ลม

ตี ผ ล

Helping Clients Beyond Accounting

ารั น

ุซ ป เป อ ร์ ก

ส�ำนักงำน บัญชี ภำษี ซุปเปอร์ ชั้นน�ำของคนไทยในออสเตรเลีย

 จัดตั้งธุรกิจ  ภาษี GST Income Tax ลดหย่อน  เงินเดือนพนักงาน Payroll Payslip  โดนตรวจสอบจากสรรพากร (เราช�านาญ)  ออกจากไทยอย่าลืมเงิน Super    

และ Tax เรียกคืน โปรแกรมบัญชี ใช้ง่าย ดูงบดุลได้ทันที มีทนายเพื่อซื้อ – ขายธุรกิจ ไมเกรชั่น ธุรกิจ สปอนเซอร์ ลูกจ้าง ย้ายถิ่นฐานถาวร เขียนแผนธุรกิจ

คุณสุควินเดอร์ ซิงห์ (สุกี้) *หุ้นส่วนและนักบัญชีอาวุโสบริษัท ซุปเปอร์สมาร์ทแพลน *เจพี Justice of Peace *ผู้เชี่ยวชาญด้านไมเกรชั่น เพื่อนักธุรกิจ และสปอนเซอร์

Business Planning

ปรึกษาครั้งแรกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ บัญชีภาษีธุรกิจ โดยทีมนักบัญชีคุณวุฒิ น�าทีมโดย คุณสุกี้ & เรย่า คุณรัชยา นิลกรรณ์ (เรย่า)

*ผู้จัดตั้งและที่ปรึกษาบริษัทซุปเปอร์สมาร์ทแพลน วางแผนธุรกิจ บัญชี ภาษี เพื่อคนไทยในออส *ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีจากสรรพากร *เทรนเนอร์นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อความสุขสำาเร็จและสมดุล

Sydney Office: Suite 888, Level 4, 311 Castlereagh St., Sydney NSW 2000 Helping Clients Beyond Account ing

Tel: 02 8093 1684 / Fax: 02 9211 1252

02 8093 1685

เข้าเว๊ปไซด์เพื่อดูข่าวสาร และบทความความรู้ต่างๆ ได้ที่

ID: Talk2Rayya

www.supersmartplans.com.au/thai E-Mail: info@supersmartplans.com Facebook.com/Supersmartplansaccounting


vr smart life

words: เรย่า

ส่วนประกอบ

ของคน

เป็นที่ทราบกันดีว่า มนุษย์เรานั้น ประกอบไปด้วยร่างกาย + จิตใจ ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่า หากใจเป็นสุข กายก็แข็งแรงต่อสู้โรคภัยได้ทุกชนิด และ ก็เช่นเดียวกัน หากร่างกายเราแข็งแรง จิตใจเราก็พลอยไม่เจ็บไข้ไปด้วย แต่ใจเราจะสดชื่นหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ สติที่เรามีนั่นเอง ที่พูดมาทั้งหมด นี้คือ เป็นเพียงส่วนของสิ่งที่เห็น รับรู้ และสัมผัสได้นะคะ จิตก็รับรู้ได้ กายก็สัมผัสได้ แล้วด้านพฤติกรรมและสิ่งที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันตั้งแต่ที่เรา ลืมตาดูโลกหล่ะ สิ่งเหล่านี้ใครก�าหนด ถูกต้องแล้วค่ะ “เรา” เป็นผู้ก�าหนด ลองมาดูสูตรที่ดิฉันค้นพบขึ้นมาจากศาสตร์วิชาต่างๆ นี้นะคะ ทั้ง จิตใต้ส�านึก จิตวิทยาบ�าบัด เส้นประสาทของสมองและอารมณ์ และ NeuroLinguistic programming อดีตจนปัจจุบัน = DNA และกรรมจากบรรพบุรุษ + สิ่งแวดล้อม + ผลของการกระท�าทุกชาติภพ อนาคตเรา = จิต + สมอง ส่งผลถึงพฤติกรรม ดูแล้วเหมือนไม่ซับซ้อน แต่พอทุกสิ่งทุกอย่างท�างานพร้อมๆ กัน แล้วนั้น มันจะเกิดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นความคิด ค�าพูด การกระท�า บาง ครั้งท�าให้เราอาจจะเผลอท�าอะไรลงไปโดยไม่ทันตั้งตัวได้นะคะ

ยกตัวอย่างเช่น (อดีตนาย A) แต่เล็กจนปัจจุบัน = (DNA และ กรรมจากบรรพบุรุษ) พ่อแม่ฉลาดแต่แกมโกง + (สิ่งแวดล้อม) บ้าน ยากจน เป็นสลัม + (ผลของการกระท�าทุกชาติภพ) ชอบเรียนรู้ศึกษา ความรู้มาเรื่อยๆ ทุกชาติภพ แต่ความรักไม่เคยสมหวัง (อนาคตนาย A) ประสบความส�าเร็จในการงาน แต่ซื้อใจลูกน้อง ไม่ได้ และ หากรักใครก็ไม่มีความเชื่อใจ เชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอ ไม่มีคู่ = (จิต) กลัวพลัดพราก ไม่มั่นใจ แต่รักจะเรียนรู้ ตื่นเต้นสิ่ง ใหม่ๆ + (สมอง) ประมวลผล ไม่เชื่อในความรัก ตามจู้จี้คนรัก ไม่เชื่อ คุณค่าในตัวเอง แต่เชื่อการเรียนรู้ท�าให้ก้าวหน้า = (พฤติกรรม) จู้จี้กับ คนรัก กลัวการอยู่คนเดียว เปลี่ยนคนใหม่เร็วถ้าคนนั้นตามเอาใจ ตั้งใจ เรียนรู้และพยายามหาความก้าวหน้า ไม่ค่อยเห็นใจลูกน้อง ท�าทุกอย่างที่จะถีบตัวเองจากความเป็นอยู่เดิม เห็นไหมคะว่า คุณถูกหลอมมาจากอะไรบ้าง คุณถึงมีชวี ติ โชคชะตา และนิสยั อย่างทุกวันนี ้ และจริงๆแล้ว คนทีก่ า� หนดทุกอย่างในตัวเราก็ คือ จิต เรานัน่ เอง และสิง่ เดียวทีจ่ ะท�าให้เราสามารถควบคุม จิต และ พฤติกรรม ได้นนั่ ก็คอื สติ คุณคุมสติได้ คุณก็คมุ อนาคตคุณได้คะ่ แต่ดฉิ นั ไม่เคยบอกนะคะ ว่าการคุมสติเป็นสิง่ ทีง่ า่ ย เพราะกรรม เก่าของเราเป็นพลังงาน ผลักดันความคิดของเรา พลังงานนีเ้ ป็นคลืน่ แม่ เหล็กทีม่ ผี ลกระทบต่อประสาทสมองเรา ดัง่ ประจุไฟฟ้า ทีก่ า� ลัง Spark และพลังงานเหล่านีม้ แี รงจากดาวเกิดของเราด้วยนะคะ วันนีห้ มดหน้า กระดาษแล้วค่ะ ครัง้ หน้าเราจะคุยถึง ดาวเกิด พฤติกรรม และพลังงาน ชีวติ นะคะ

เขียนโดย เรย่า โค้ชจิตใต้ส�านึกปฏิวัติกรรมเพื่อความส�าเร็จ info@smartliferayya.com Line: Talk2Rayya, Fanpage: smartliferayya โทร 0430518910 สอบถามรายละเอียดคอร์สและบริการ www.smartliferayya.com

24


โค้ชปฏิวัติกรรม

สูตร สุข สมดุล ส�ำเร็จ

ผลิ ต ไลฟ์ โ ค้ ช มื อ อาชี พ ด้วยผสมผสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อาทิ เช่น

ศาสตร์จิตใต้ส�านึก NLP, ศาสตร์ดวงดาวยูเรเนียนตรวจกรรม สมองและจิต, พลังจักรวาล, Quantum Physics, จิตวิทยาประยุกต์, รวมถึง ธรรมชาติบ�าบัด

อนอดีตบ�ำบัด โปรแกรมจิตใต้ส�ำนึก สะกดจิตย้ วงจรมนุษย์ รบ ค ช ้ ค รโ กำ อ ื ค ก โล ใน ใด ช ค้ นโ อ ื และไม่เหม ที่ติดมำจำกอดีต รม กร ก ็ เด ย วั ใจ ง ั ฝ ง ่ สิ หำ น ้ รค กำ หมำยถึง อิทธิพลดวงดำวที่มีผล ง ึ มถ รว ณ คุ ย ั ส นิ น ดั ก ลั ผ ่ ี มท อ ้ สิ่งแวดล ้นพบและเรียนรู้ตัวเอง ค ้ ได ณ ุ ค ้ ให อ ่ ื เพ ำ � ะท กร ำร ะก แล ย ั ต่อนิส แผนชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิต บบ งแ รอ ค ่ ที ๆ ำ ้ � มซ รร ก ิ ฤต พ บ ั เกี่ยวก ี่เอง ปฏิวัติกรรมได้ ด้วยจิตส�ำนึกเรำน

คุณรัชยำ นิลกรรณ์ (เรย่ำ)

ID: Talk2Rayya

0430518910


vr main story

words: Nanat

¾ºá¾·ÂÍ‹ҧäà ã¹ÍÍÊàμÃàÅÕÂ

ในหัวอกคนไทยที่อยูไกลบานทุกคนตางก็รูซึ้งดีวา การมาอยูตางประเทศนั้น แมวาจะเปนประเทศที่เจริญ กวาก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาจะใชชีวิตสวยหรูและสะดวกสบายไปเสียทุกอยาง เราตองปรับตัวใหเขากับ สถานการณที่อยูตางบานตางเมือง และพูดตางภาษา ยามปวยไขขึ้นมา ครั้นจะหาหมอก็ไมรูจะตองปฏิบัติอยางไร สื่อสารก็อาจไมเขาใจ ยิ่งมีศัพทเฉพาะทางการแพทยเขามาปะปน ก็เลยกลายเปนปญหาสวนใหญที่คนไทยไม อยากไปหาหมอ VR Thai ฉบับนี้จึงอยากนําเสนอแงมุมที่เปนประโยชนในยามที่ความเจ็บปวยมาเยือน โดย ทางทีมงานมีโอกาสไดไปสัมภาษณคุณหมอหลายๆ ทานที่จะมาตอบคําถามทางการแพทยที่หลายคนอยากรู

26


การเตรียมตัวไปหาหมอ

สิ่งที่สําคัญสําหรับการมาหาหมอก็คือ เอกสารดานสุขภาพ ประกันชีวิต Medicare ตางๆ ที่เรามี ตอนเขามาก็มากรอกฟอรม ขอมูลติดตอสวนตัว ทําประวัติไว แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาเอกสารทางการ เงินก็คือ การปวยของคุณ คุณไมจําเปนตองเสียเวลาหาเอกสาร ยิ่ง นานไป การปวยก็อาจยิ่งรายแรงขึ้นได คุณสามารถมาหาหมอไดเลย เพราะเราสามารถออกใบเสร็จใหคุณเอาใบเสร็จนี้ไปเคลมเงินคืนจาก Insurance ที่คุณมีได ฉะนั้นก็จําไววา ปวยแลวมาหาหมอเลยดี กวาครับ

สําหรับเหตุฉุกเฉิน

คุณหมอวิโรจน เลิศอมรเทพ (GP) สิ่งที่แตกตางระหวางการแพทยและการพยายาลที่เมืองไทยกับที่นี่ หากเปรียบ เทียบกัน ระหวางโรงพยาบาลรัฐที่ไทยกับที่นี่ ผมวาไมตางกันมากนัก เพราะเขาให ความสําคัญกับอาการปวยมาเปนหลัก สวนที่ไทยนั้นอาจจะตองตามลําดับคิว แต ถาเปรียบเทียบโรงพยาบาลและการแพทยที่นี่ กับโรงพยาบาลเอกชน รับรองวายัง ไงก็ตางกันแนนอน เพราะโรงพยาบาลเอกชนมีความเปนธุรกิจเขามาเกี่ยวของ เขา ตองนําเอาการบริการที่ดีมาเปนหลัก ฉะนั้นในการเลือกที่จะรักษาพยาบาลหรือการ แพทยใดๆ ก็แลวแตวิจารณญาณของคนไขแตละคนดีกวาครับ หากอาการปวยไม ไดรุนแรงมาก หรือแคตรวจสุขภาพ ก็ใชบริการที่เมืองไทยได แตหมออยากใหคุณ นึกถึงความสําคัญของสุขภาพใหมากๆ ไมใชวาปวยแลวไมยอมไปหาหมอเพราะกลัว หมอ กลัวภาษา กลัวที่จะเสียเงินเยอะ มันไมคุมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรางกายคุณ หรอกครับ สวนที่แตกตางกันคงจะเปนขั้นตอนในการรับการรักษา ซึ่งถาเปนเมืองไทย หากคนไขเปนอะไรก็สามารถไปโรงพยาบาลแลวพบกับแพทยเฉพาะทางสาขานั้นๆ เลย แตที่นี่จะเราจะไปหาหมอโดยตรงไมได ขั้นตอนจะเริ่มจากตองไปหาหมอ GP กอน แลวหากจําเปน หมอ GP ก็จะสงตอไปยังแพทยเฉพาะดานอื่นๆ โดยใช Referral Letter และโรงพยาบาลเอกชนที่นี่ ลักษณะการเขารับการรักษาจะไมเหมือนที่เมือง ไทย คนไขตองผานโรงพยาบาลรัฐกอน ไมสามารถเดินเขาไปใชบริการไดเลย จะมี ไวสําหรับการรักษาตอ หรือพักฟน เชน ผาตัดแลวอยากนอนพักโรงพยาบาลเอกชน โดยมีเจาหนาที่ทางการแพทยดูแล หมอก็จะทําเรื่องสงไป

ถาเปนกลางคืน หลังการทํางานคลินิค ก็แนะนําใหไป Local Hospital เชน เกิดอุบัติเหตุ หรือปวยหนัก Ambulance เปน บริการของโรงพยาบาลรัฐ NSW แตเวลาติดตอใหโทรไปที่ 000 แต ไมใชวาโทรไปแลวจะไดรถพยาบาลเลย เขาจะไมไดอนุมัติทุกกรณี เขาจะพิจารณาเคสที่จําเปนเทานั้น เชนอุบัติเหตุรายแรง เพราะตอน นี้รถพยาบาลยังมีไมเพียงพอตอความตองการ ถาเปนไปได ใหเพื่อน หรือคนในครอบครัวพาคุณไปโรงพยาบาลเองก็จะสะดวกและเร็ว กวา และการเรียกรถพยาบาลนี้ก็มีคาใชจายดวย ไมไดบริการฟรี เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแลว เขาไปที่แผนกฉุกเฉิน (Casualty) แตเขาจะใหลําดับการรักษาเฉพาะเคสที่ตองพบหมอดวน โดย เขาจะพิจารณาเปน 5 ระดับ ระดับ1 จะเปนการปวยหรืออุบัติขั้น รุนแรงมากชนิดที่อาจเสียชีวิตภายในทันที เชน โรคหัวใจกําเริบ เกิด อุบัติเหตุ ซึ่งไลลงมาจนถึงระดับ 5 เชน เปนหวัดธรรมดา ที่โรง พยาบาลก็จะมีหมอเขาเวรตลอดเวลา สลับกันไปเหมือนเมืองไทย

สําหรับคนที่ไมมีวีซา

ปกติแลวเราเปนหมอ เรารักษาคนไข เราจะไมเคยถามอยูแลว วาคุณวีซาขาดหรือเปลา เปนผีหรือเปลา หนาที่หลักของเราคือ รักษา ใหคุณหายปวย แมกระทั่งเจาหนาที่ตอนรับดานหนา เขาก็จะไมถาม เหมือนกันวาวีซาคุณวีซาอะไร สิ่งสําคัญที่เขาจะถามคือ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ที่จะเอาใชในการรักษา และขอมูลติดตอ (กรณีมีเหตุ ฉุกเฉินที่ตองติดตอกลับ) หากคุณไมมี ก็บอกแควาไมมี การรักษา ในครั้งนั้นๆ ก็แคจายเงินไป

27


คุณหมอสุภาวดี เฮงพูลธนา (GP) คุณหมอสุก็เปนอีกหนึ่งคุณหมอคนไทยที่มีชาวเอเชียมาใชบริการกันมาก ซึ่งคุณหมอใหคํา อธิบายวา ขอแรก เพราะคุณหมอเปนผูหญิง อาจจะสะดวกใจสําหรับคนไขผูหญิง และคุณหมอ เปนคนไทย แตพูดภาษาจีนกวางตุงได จึงมีชาวเอเชียที่พูดภาษาจีนมาใชบริการดวย

หนาที่หลักของคุณหมอ GP

หมอ GP ยอมาจาก General Practitioner ก็คือคุณหมอรักษาโรคทั่วไป หรืออายุรแพทย คะ ซึ่งเปนดานแรกในการตรวจรักษาสําหรับคนไขทุกคน หนาที่ของหมอก็จะมีทั้งตรวจรักษาโรค ทั่วไป ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม ตรวจสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาเบื้องตน เชน เปนหวัด เปนผื่น ปวดทอง ปวดหัวและอาการปวยตางๆ คะ และหากวาคนไขผูนั้นจะตอง รักษาเฉพาะดาน เชน ตรวจพบแลววาเปนมะเร็ง หมอ GP จะเปนเขียน Referral Letter ไป ยัง Specialist Dortor หรือแพทยเฉพาะทางดานนั้นๆคะ หรือหากตองมีการ X- Ray หรือ ตรวจรางกายโดยละเอียด หมอ GP ก็จะตองสงตอไปยังสวนอื่นๆเชนกันคะ สรุปคือ ถาเกินหนาที่ ของหมอ GP เราก็จะเขียน Referral Letter สงไปใหแพทยเฉพาะทางตอ และคนไขก็จะตอง ทําการนัดกับแพทยเฉพาะทางอีกที ซึ่งจะมีคิวของการรักษาดวยนะคะ

28


ทําอยางไรเมื่อคนไทยกลัวที่ คาใชจายในการรักษาพยาบาล สําหรับ PR หรือ Citizen นั้น เขาจะมี Medicare กันอยูแลว การบริการ จะพูดภาษาอังกฤษไมรูเรื่อง สวนมากจะเป นแบบ Bulk Billing ซึ่งจะไมไดเสียคาใชจายอะไร สําหรับนักเรียน หมอไมอยากใหคนไขรูสึกกลัวที่จะมาหาหมอนะคะ ไมวาจะพูด ภาษาอังกฤษไมไดก็ตาม เพราะคุณสามารถบอกกับพยาบาลตั้งแตเขามา ไดเลยวา เราตองการลาม หรือเรียกวา Medical Interpreter ซึ่งจะ มีทั้งแบบมาอยูในขณะที่คุณทําการรักษาดวยและแบบ online หรือ โทรศัพท ที่เขาจะชวยแปลทุกอยางใหคุณฟงคะ ฉะนั้นไมตองกลัวเลย วา จะสื่อสารไมรูเรื่อง แลวแพทยจะวินิจฉัยผิดไป แลวก็จะเปน Service ของทางโรงพยาบาลที่เขาจะติดตอให เราแคบอกพยาบาลเทานั้น คาใช จาย จะฟรีสําหรับ PR และ Citizen สวนประกันชีวิตอื่นๆก็จะมีคา บริการแตกตางกันไปเล็กนอย บริการลามที่พูดถึงนี้มีชื่อวา Translating and interpreting Service national หรือ TIS National (บริการ แปลและลามแหงชาติ) หรือสามารถติดตอนัดหมายลวงหนาไดที่ หมายเลข 131 450 เสียคาโทรศัพทในราคาทองถิ่นจากทุกหนแหงในออสเตรเลีย TIS National ใหบริการ 24 ชั่วโมงและ 7 วันตอสัปดาหคะ

ตางชาติ หรือวีซาอื่นๆ เขาจะมี Insurance ที่บังคับซื้อตอนยื่นวีซาอยูแลว ซึ่งผล ประโยชนในการรักษาก็จะคลอบคลุมแตกตางกันไปในแตละบริษัท นอกจากนี้ยังมี โครงการประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งครอบคลุมคาใชจายทางการแพทยที่ไมไดครอบคลุม โดยเมดิแคร เชนการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ทันตกรรม หรือการรักษา เกี่ยวกับตา หรือคารถพยาบาล และหากวาคนไขมีปญหาทางดานการเงิน รัฐบาลออสเตรเลียยังมีความชวยเหลือ ดานคาใชจายทางการแพทยและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานผาน โครงการที่เรียกวา Medicare Australia สําหรับผูมีบัตรเมดิแคร รัฐบาลยังใหเงิน อุดหนุนคายารักษาโรคสวนใหญภายใต โครงการสงเคราะหเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical Benefits Scheme หรือ PBS) ลองหาขอมูลไดจากเว็บไซตนี้นะคะ www.medicareaustralia.gov.au และ www.pbs.gov.au

แพทยทางเลือก

หากเปนดานความงาม เชน ศัลยกรรม ที่ออสเตรเลียก็มีเหมือนกันคะ แตจะ ไมมีในโรงพยาบาล เปนคลินิคเอกชนซะสวนใหญ สวนการรักษาโดยใชสมุนไพร ทาง แพทยปกติก็จะแนะนําอยูแลว เพราะโรคบางอยาง ก็ไมจําเปนตองใชยาแผนปจจุบัน เพราะยาทุกชนิดมีผลขางเคียงหมด โรคบางอยางสมุนไพรมันก็ชวยได เราก็จะแนะนํา เปนกรณีไป

การรักษานอกสถานที่

จะเปนบริการสวนเอกชนนะคะ ที่คุณหมอคนนั้นๆ หรือศูนยบริการรวมของ เอกชนที่เขามีบริการไปดูแลคนไขนอกสถานที่ ฉะนั้น ก็จะมีคาบริการ ซึ่งในโรงพยาบาล Medical Centre แตละแหงจะมีโบรชัวรและขอมูลติดตอแจก 29


เบิรดดี้ ถิระพัฒน (Multicultural Health Education Officer) เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ แนะนําสุขอนามัยทางเพศและคุมกําเนิด

หนาที่หลัก

หนาที่ของพี่ก็คือการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเปนหลักคะ เชน Safe sex ทําอยางไร การคุม กําเนิดที่ถูกวิธี วัยรุนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ ปจจัยเสี่ยงสําหรับโรคทางเพศสัมพันธ เกิดอาการแบบนี้ ถือวาเสี่ยง ตอโรคติดตอทางเพศใดหรือไม เชน ในกลุมของคนรักรวมเพศ พี่จะตองมีออกนอกสถานที่เพื่อไปใหความรู ดานนี้กับชุมชนดวย จริงๆแลววัฒนธรรมและนิสัยของคนไทย มักกลัวและอายที่จะพูดคุยในเรื่องพวกนี้ แตมันคือสิ่งที่จําเปนมาก นะคะ ยิ่งสําหรับสังคมที่นี่ ออสเตรเลียเปนประเทศที่เปดเสรีทางความคิดและการกระทําที่ถูกตองคะ โดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพทางเพศ เราควรที่จะตองหาความรูที่ถูกตอง เพื่อปกปองตัวเอง แมแตการรักรวมเพศก็ถือเปนเรื่อง ปกติที่ชาวออสเตรเลียยอมรับกัน ฉะนั้น การที่เราสนใจที่หาความรู หาขอมูลตรงนี้รวมถึงการมารับคําปรึกษา การมารักษาเปนเรื่องจําเปน มาเถอะคะ ไมตองอาย

หากจะไปปรึกษาหรือตรวจรางกาย ทําอยางไร

หากจะมาติดตอเพื่อตรวจเชน การตรวจภายใน สงสัยวา อาจมีปจจัยเสี่ยงจากโรคทางเพศสัมพันธ เชน หนองใน เชื้อรา หรืออาการใดๆก็ตามที่คุณสงสัย คุณสามารถเดินเขามาที่โรงพยาบาลแลว แผนก Sexual Health Centre ไดเลยคะ และบอกกับพยาบาลวาตองการพยาบาลคนไทยหรือเจาหนาที่คนไทยเพื่อชวยใน การแปลและใหคําแนะนําดวยทางพยาบาลก็จะเรียกพี่เขาไปดูแลตรงนี้คะ ขั้นตอนก็มีกรอกประวัติเชนเดียวกับ สถานที่อื่นๆทั่วไป แลวก็จะสงไปยังหมอคะ แตหากคุณไมอยากที่จะเปดเผยตัวตน ทางโรงพยาบาลก็เปนเหมือนกับคลีนิคนิรนาม คือไมตองบอกชื่อ ก็ได เพื่อความสะดวกใจของคุณเอง เราก็ทําการรักษาใหปกติคะ และขอมูลทางการแพทยนี้จะถูกเก็บไวเปน ความลับคะ

คาใชจายในการตรวจรักษา หรือขอคําแนะนํา

สําหรับในบริการนี้ เราใหบริการฟรีทั้งหมดคะ เพราะถือวา คุณอยูในกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงทางดานสุขภาพทางเพศ เชน ตกขาว ผิดปกติ มีอาการใดๆ ที่คลายกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือ แมกระทั่งมาปรึกษาเรื่องเพศศึกษาทั่วไป อยางวิธีใสถุงยางอนามัย วิธีคุมกําเนิดคะ ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.eofdreams.com, birkenzucker-shop.ch, www.dreamtime.com, www.varicosetretments.net, www.theconversation.com, http://www.123rf.com, www.google.com

30


DIRECTORY

นายแพทยวิโรจน เลิศอมรเทพ (Dr.Vincent) 71 Walker St., North Sydney, NSW 2060 Tel: 02 9922 3022 แพทยหญิงสุภาวดี เฮงพูลธนา 2 Kempt St., Bonnyrigg NSW 2177 Tel: 02 9823 5803 นายแพทย สมชาย ทองสัมฤทธิ์ 89 Merrylands Road, Merrylands, NSW 2160 Tel: 02 9637 3582 นายแพทยสุวัฒน วิรุฬหพันธ 23-25 John St., Cabramatta NSW 2166 Tel: 02 9755 0132 แพทยหญิงมานี Vandebona Maroubra Medical Centre Level 2, 832 Anzac Parade, Maroubra Junction 2035 Tel: 02 9314 3400

นายแพทยฮารดิป สิงห (หมออินเดีย พูดภาษาไทย) 5/119 A John St., Cabramatta NSW 2166 Tel: 02 9726 8594 แพทยหญิงวิโรชนา กิจวานิช 6 Station St., Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9724 1198 เบิรดดี้ ถิระพัฒน Sydney Sexual Health Centre Sydney Hospital Macquarie St., Sydney NSW 2001 Tel: 02 9383 7459 ทันตแพทยวองไว โกวิทจินดาชัย 1 st. floor, 92 Hay St., Cabramatta NSW 2166 Tel: 02 9211 3802 ทันตแพทยหญิงเบญจวรรณ ยามวงศ Level 1, 92 Hay St., Haymarket NSW 2000 Tel: 02 9211 3809 Shop 6/76-80 John St., Cabramatta NSW 2166 Tel: 02 9724 0466

เกิดเหตุฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล 000 บริการสอบถาม ประกันสุขภาพ Medicare 13 2011 หรือ www.medicareaustralia.gov.au บริการแปลและลามแหงชาติ 131 450 หรือ http://www.tisnational.gov.au/ (ขอรับบริการแปลสรุปเอกสารสวนตัวที่ใชในการตั้งถิ่นฐานเปนภาษาอังกฤษไดฟรี สําหรับผูอยูอาศัยถาวรและพลเมืองออสเตรเลียที่มีสิทธิ) ตรวจเช็คโรงพยาบาลที่ใกลบาน www.health.nsw.gov.au/lhd สิทธิ์และขอมูลทางการแพทยอื่นๆ http://www.immi.gov.au/living-in-australia/values/book/translation/thai.pdf

31


หากท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทาง SOUTH

COAST ของรัฐ NSW ตั้งแต่ WOLLONGONG-KIAMA-NOWRAJERVIS BAY นอกจากจะได้ชื่นชมอิ่มเอมกับเส้นทางและทัศนียภาพริมชายฝั่ง ทะเลแปซิฟิกอันสวยงามแล้ว ระหว่างเส้นทางนี้ ยังมีเมืองเล็กๆ ที่ไม่ค่อยเป็นที่ รู้จักของคนไทยในออสเตรเลียเท่าใดนัก แต่เชื่อแน่ว่าฝรั่งเจ้าถิ่นชาวออสซี่ต้อรู้จัก เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ชื่อน่ารักว่า BERRY อย่างแน่อน

BERRY เป็นเมืองย่อยอยู่ในของเขต SHOALHAVEN เป็นเมืองที่ รอบล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆ มากมายเช่น KIAMA ที่มี BLOW HOLE และ LITTLE BLOW HOLE อันเลื่องชื่อ นอกจากนี้ ยังมีหาดชื่อก้อง อย่าง SEVEN MILES BEACH ที่ใช้เวลาขับรถห่างไปไม่ถึง 15 นาที หรือ KANGAROO VALLEY เมืองบนหุบเขาที่มีกิจกรรมพายเรือ Kayak แต่ใน ส่วนเฉพาะตัวเมืองของ BERRY เองนั้นเป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นัก ท่องเที่ยวต้องประทับใจ เพราะเป็นเมืองจุดพักรถ ที่เป็นย่านช้อปปิ้งมีร้านรวงขาย ของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งของเก่า งานแฮนเมด เก่ไก๋ มีสไตล์ ต่างๆ มากมาย หลายร้าน รวมไปถึงร้านคาเฟ่ ร้านขนม และร้านอาหารที่อร่อย หนึ่งในนั้นก็คือ ร้านอาหารไทยที่มีเจ้าของเป็นคนไทย หัวใจไทยร้อยเปอร์เซนต์อยู่ด้วย นั่นก็คือ ร้าน LEAF IN BERRY

LEAF IN BERRY TRADING HOUR:

Tuesday - Sunday Lunch: 10.30 am.-3.00 pm. Dinner: 5.00 pm.-9.30 pm. Monday Closed

Tel: 446 438 98 Leafinberry@Gmail.Com Facebook/Leafinberry

32 62


LEAF IN BERRY เป็นร้านอาหารไทย-เวียดนาม fusion น้องใหม่ ที่แม้จะเพิ่งเปิดตัวได้เพียง 6 เดือน แต่มาแรงได้รับการตอบรับ จาก LOCAL อย่างดีเยี่ยมจนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น THE BEST THAI RESTAURANT IN SOUTH COAST เลยทีเดียว... หลาย คนอาจสงสัยเพราะฟังดูชื่อร้านอาจจะแปลกหูไปจากร้านอาหารไทยทั่วไป ซักหน่อย (ที่ส่วนใหญ่มักมีค�าว่า THAI อยู่ด้วย) แต่แท้ทจี่ ริงแล้วนัน้ ร้าน LEAF เป็นชือ่ ทีม่ คี วามหมายมาจากค�าว่า Love Eating Asian Food โดยเอาอักษรต้นตัวหน้ามารวมกันจนกลายเป็นชื่อร้าน (เพราะเนือ่ งมาจาก อาหารของทีร่ า้ นเป็นเมนูผสมผสานระหว่างอาหารเอเชีย่ น 2 สัญชาติคอื ไทยและเวียดนาม) อีกทั้งรสชาติก็ยังโดดเด่นด้วยผักสมุนไพรต่างๆ แถม ทุกจานยังตกแต่งด้วย ใบไม้ สมุนไพร (leaf) สวยงามทุกจานที่เสิร์ฟถึง มือลูกค้า เจ้าของร้านทั้งสามจึงเห็นพ้องต้องกันให้ชื่อร้านนี้ว่าร้าน LEAF IN BERRY

ร้าน LEAF เปิดให้บริการทั้ง LUNCH และ DINNER โดย ช่วงกลางวันและกลางคืนนั้น เมนูอาหารจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยใน ช่ ว งกลางวั น จะมี อ าหารเวี ย ดนามให้ ล องลิ้ ม ชิ ม รสมากกว่ า ในช่ ว ง DINNER ที่น่าสนใจได้แก่ ปอเปี๊ยะญวน ปอเปี๊ยะสด เส้นหมี่หมูย่างเนื้อย่าง เฝอ ซึ่งอาหารญวนทั้งหมดเป็นอาหารเวียดนามสไตล์ไทยๆ ที่ ปรับปรุงรสชาติ หน้าตาให้ถูกปากคนไทย แต่จานที่โดดเด่นเป็นพระเอก ของร้านต้องยกให้จานนี้ “ขนมเบื้องญวน” สูตรดั้งเดิมของรุ่นคุณยาย ที่ หลายคนมาชิมรสชาติแล้วบอกว่าเหมือนกับเจ้าดังต้นต�ารับเกาะเกร็ดยังไง ยังงั้น เรียกว่ามาถึงร้าน LEAF ต้องลองสั่งมาชิมให้ได้ นอกจากนี้ยังมี สลัดแปลกๆ ที่ดัดแปลงสูตรจากอาหารต้นต�ารับไทยหาทานยากเช่นข้าวย�า ปักษ์ใต้ ย�าแหนมข้าวทอด สลัดแขก เสิร์ฟออกมาในรูปแบบสลัด ให้ทาน ง่ายขึ้นแต่ยังได้รสชาติถึงๆ แบบ ไทยให้ลองชิมกันด้วยและพิเศษ สุด ทางร้านยังมีเมนูพิเศษยอด ฮิ ต ข อ ง ผู ้ ที่ ชื่ น ช อ บ อ า ห า ร เวียดนาม ที่จัดให้เฉพาะคนไทย เท่านั้น นั่นก็คือ“เมนูแหนเนือง” มีทีเด็ดตรงน�้าจิ้มและหมูหมักที่ หอมฉุย แต่มีข้อแม้ว่าหากต้อง การทานเมนูแหนมเนืองต้องโทร มาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางร้านจึงจะเตรียมไว้ให้

ส�าหรับช่วง DINNER เมนูของทางร้านจะปรับให้กลายเป็น เมนูอาหารไทยทั้งหมด คงเหลือไว้แต่เพียง “ขนมเบื้องญวน” เท่านั้นที่ เป็นเมนูอาหารเวียดนาม โดยอาหารไทยของร้าน LEAF เน้นรสชาติไทย จริง จัดจริง อร่อยจริง เครื่องปรุง เครื่องแกงต่างๆ ใส่ไปไม่ยั้ง ไม่มีเสีย รสชาติดั้งเดิม เมนูที่น่าชวนลิ้มลอง อันได้แก่ ขนมปังหน้าหมู ไส้อั่ว ย�า ปลาดุกฟู ย�าหัวปลีกุ้งสด ฉู่ฉี่ปลาแซลมอน ปลาหมึกยัดไส้ทอดกระเทียม นอกจากอาหารอร่อยแล้ว ร้าน LEAF IN BERRY ยังโดด เด่นด้วย LOCATION ที่สวยงามตั้งอยู่ในตึกไปรษณีย์เก่าแก่สุดคลาส สิกของเมือง BERRY ทางร้านจัดโซนให้บริการทั้ง INDOOR และ OUTDOOR ในสวน โดยเปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ รอบ กลางวัน 10.30 am.- 3.00 pm. รอบเย็น 5.00 pm.-10.30 pm. ปิด ให้บริการ 1 วันคือวันจันทร์... หากใครที่ผ่านเส้นทาง SOUTH COAST แล้วอยากแวะเวียน มาลองชิมอาหารไทยดีๆ มีคุณภาพ ทางร้านยินดี ต้อนรับอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการมาวันศุกร์-เสาร์ แนะน�าให้ติดต่อจอง BOOKING ล่วงหน้าจะได้ไม่พลาด..ซึ่งรับรองเลยว่าคุณจะประทับใจได้ รับรรยากาศโรแมนติกแบบชิลล์ๆ ที่ร้าน LEAF IN BERRY อย่าง แน่นอน

63 33


vr intrend

MILITARYc

i h C

.¤€—€°™|˜Ž£”n’€Ñ”‰kїqž«””—§Š ~°™”—§Š”‰ Ñ~œ«r›{€œ‰Õ|”€€œ¬

$ Œ¹È¯.¤€—€° £¶É›†m²¬º™›|˜¶¬Ž´ÀŠo ²¬²Á§²—¯››· –¥n´›¯´­´¥ £”n’€Ñ ”‰kїqž«”ÉÀc”—§Š ¯¤»m†m²Œ¹~°È¯™¥n”—§Š”‰ ´›0X0LQ7KDL/DR5HVWDXUDQW Ñ~œ«r›{€œ‰Õ|”€€œ¬ $ Œ¹È¯£¶É›†m²¬º›¶¬´ÀŠo²¬²Á§²—¯››·ÉÀc–¥n´›¯´­´¥ .‚h|› n|˜Ž ¯¤»om†—q”¤|Ñ m²Œ¹È¯¥n´›0X0LQ7KDL/DR5HVWDXUDQW ‘§|ŒÕ §’€Ò ™nk—n|˜Ž .‚h|› o—q”¤|Ñ

 Œ¯œÁ—m ‘§|ŒÕ‰§—³’€Ò ™nk— $ ƒ—¶ ©¬Ä—§q 0L[ 0DWFKÀ™mÆ ¬œ´¤ÆÁ—m –»™²£³‰—³–©¬Ä—§q ™²Á£‰†m ² $ ƒ—¶Œ¯œÁ—m 0L[ 0DWFKÀ™m Æ ¬œ´¤ÆÁ—m–»™²£³–™²Á£‰†m²

.”h£kŒª {Œ˜{Œ˜h™Š{ Œ|˜Ž£”n Ž£”n .”h£kŒª h™Š{ ¤¤Œ|˜  ŠŽˆ§‚} n{Òn™{Ҁ‘Ÿ ŠŽˆ§‚} ™€‘Ÿii‡™… ‡™…   ¤Œ—kŽ™ˆn™ˆkÑ — ¤Œ—kŽ™ˆn™ˆkÑ — $ À†§Ç–¥³œƒ´¥–»Á§—³©À¯‰À­¥¯†²£¶É›†¶–©m´ƒ´¥–¹È£›ÍÉ´ $ À†§Ç –¥³Ã­n œƒ´¥–» Á§—³›¬¶©È‰À¯‰À­¥¯†²£¶ ´ƒ´¥–¹È£›ÍÉ´ À ·¤‰ ¯À| ™·È–·£¶É›Š²™´›©¶—É›´£¶†¶›–ƒm¯©m››¯› ƒ©³› ¤´¤´£­§· È£· › ƒm¯››¯›  ínÀ ·¤™º‰ ¯À| ›¬¶È‰™·È–·ƒ£¶À§·É›È¤‰™´›¯´­´¥™· Š²™´›©¶—´£¶ †´¥qœİÀ–¥—Á§n ©™´›ŠÍ ´ ©ƒž³ƒž§Ä£nȣín·£´ƒÆ  ™ºƒ©³› ¤´¤´£­§· ƒ À§· ¤ È ‰™´›¯´­´¥™· ƒÇŠ²–·—m¯ƒ´¥„³œ˜m´¤†m²À™m´›·ÉÀ¥´ƒÇŠ²£·ž¶©™·È–·Á§²  †´¥q œİÀ–¥—Á§n ¬©¤Á§n©†m² ©™´›ŠÍ´ ©ƒž³ƒž§Ä£nín£´ƒÆ ƒÇŠ²–·—m¯ƒ´¥„³œ˜m´¤†m²À™m´›·ÉÀ¥´ƒÇŠ²£·ž¶©™·È–·Á§² .ˆŸ©ˆ†m²ˆ”nh™Š¦qÒqœŽ›||љn¤{€ ¬©¤Á§n $ ¬Í´­¥³œƒ´¥ÃŒnŒ·©¶—Û—m´‰Á–›Á¥ƒÆƒÇ†m¯›„n´‰Š² 

¥³œ—³©¯¤»m ¯¬£†©¥¯¤» ©¤—³©À¯‰ .ˆŸˆ ˆ”nh™Š¦qÒ qœŽm™·È››|·É—n¯|щ™Í™´¯²Ä¥–n n¤{€ £´ƒƒ©m´À–¶£—n¯‰£·†©´£¥¯œ†¥¯œÀ|›¬¯‰À™m´

 œÁ—m ƒÇ™Í´Ã­nŒÀ·©¥´Â—£´ƒ„¸ ˜¹¯©m´À|›¥²¬œƒ´¥•q $ ¬Í´­¥³ ƒ´¥ÃŒn ¶—Û—m´É›‰Á–›Á¥ƒÆƒÇ †m¯›„n ´‰Š²  ™· – È † · ² m ¥³œ—³©¯¤»m ¯¬£†©¥¯¤»m™·È›·É—n¯‰™Í´¯²Ä¥–n©¤—³©À¯‰ £´ƒƒ©m´À–¶£—n¯‰£·†©´£¥¯œ†¥¯œÀ|›¬¯‰À™m´ Á—mƒÇ™Í´Ã­nÀ¥´Â—£´ƒ„¸É›˜¹¯©m´À|›¥²¬œƒ´¥•q ™·È–·†m²

34 22 2 2


35 23


mint

36 22


Model: Sunisa Jesalae Photo: Billy, Win Model: Sunisa Jesalae Stylish: Photo:QueenB Billy, Win Custume: Sila & Sabuy Stylish: QueenB Custume: Sila & Sabuy Location: Location: Norton Norton Street,Street, Leichhardt Leichhardt 37 23


B L Uเคล็ดS Hา ลับที่เราแนะนำ BEAUTY UPDATES

เคล็ดลับที่ 1:

BB Cream

บีบีครีม ความมหัศจรรย์ของเครื่องส�าอางค์เกาหลี เมื่อของเหลวที่เป็น ทั้งรองพื้น ครีมให้ความชุ่มชื้น ครีมกันแดด ตัวช่วยที่ท�าให้คุณมีผิวหน้า กระจ่างใส เปล่งปลั่งเช่นเดียวกับดารา นักร้องเกาหลีที่เราเห็นในทีวี

เคล็ดลับที่ 2: Eyeliner

& Shadows

การเขียนอายไลเนอร์แบบที่เรียกว่า Tightlining เป็นการเขียนไลเนอร์เส้น เล็กๆ ชิดขอบตาให้มากที่สุด ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ดวงตาคู่สวย เปลี่ยน คุณเป็นสาวทรงเสน่ห์ เลือกใช้อายแชโดว์สีสว่างหรือสีเชมเปญ ผสมชิมเม อร์เพื่อความระยิบระยับ

เคล็ดลับที่ 3: Gradient เหล่าดารา นักร้องเกิร์ลกรุ๊ป ผู้น�าเทรนด์แฟชั่นความ งามในเกาหลี ท�าให้เครื่องส�าอางค์เกาหลีเป็นที่นิยม อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในแถบเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ ยอมรับในแถบยุโรปด้วย เราลองมาดูกันว่าเคล็ดลับ ความงามของพวกเธอ มีอะไรบ้าง

Lips

การไล่สีริมฝีปากช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์มากขึ้น หากคุณมีริมฝีปากสีเข้ม ตามธรรมชาติหรือสีแดงระเรื่อ ให้ลงลิปคอนซีลเลอร์ก่อน (ลงลิป บาล์มก่อนเพื่อไม่ให้ริมฝีปากแห้ง) เพื่อเป็นรองพื้นก่อนที่จะลงลิป สีอื่นต่อไป

เคล็ดลับที่ 4: Korean

Eyebrow

ลักษณะของคิ้วสาวเกาหลีที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ไม่เน้นความเป็น ระเบียบ ไม่เป็นเส้นตรงทื่อ คิ้วสไตล์นี้จะช่วยให้คุณดูอ่อนวัย เป็นที่น่ามอง เชียวหละ

คุณก็สามารถดูดี แบบดาราเกาหลีได้!! LY HIGH endation

recomm

ETUDE HOUSE PRECIOUS MINERAL BB CREAM

บีบีน�้าแร่ผสมผงไข่มุกเนียนละเอียด ปรับผิวให้เรียบเนียนไร้รูขุมขน ควบคุมความมัน ให้ผิวเนียนขาวกระจ่างใสเหมือนไข่มุก ช่วยให้ผิวหน้าดูผุดผ่อง เนียนเด้งตลอดวัน


ETUDE HOUSE COLOR POP SHINE TINT KOJI DOLLY WINK LIQUID EYELINER

ทิ้นท์ทาปากสีสันสดใส คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยี Hybrid Gelling System ทา ปากได้อย่างนุ่มลื่นและให้เม็ดสีที่เด่นชัด พร้อมให้ความชุ่มชื้นแก่ริมฝีปากได้ยาวนาน

อายไลเนอร์หัวพู่กันแหลมเล็ก เขียนง่าย แห้งเร็ว ได้เส้นคมชัด สวยงาม มีคุณสมบัติกันน�้า ติดทนนาน ไม่เลอะเลือนง่าย

3 CONCEPTS EYES FACE GLOW ไฮไลท์เนื้อนุ่ม ช่วยเพิ่มมิติให้ใบหน้าดูสว่างเป็น ประกาย ให้ผิวดูโกลว์ ฉ�่าวาวแบบสาวเกาหลี ช่วย ให้การแต่งหน้าของคุณดู Professional มากขึ้น

KISS ME HEAVY ROTATION COLORING EYEBROW

มาสคาร่าปัดขนคิ้ว ท�าให้ขนคิ้วสีอ่อนลง กลมกลืน เข้ากับสีผมอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นให้ดวงตาดู กลมโตและเมคอัพดูเด่นชัดขึ้น เป็นเนื้อฟิล์มกันน�้า กันเหงื่อ ติดทนนานตลอดวัน ล้างออกง่าย

Central Park

(New Flagship Store) K101, Level 1, 28 Broadway, Chippendale 7 Days 9am-8pm TEL: 02 8012 8071


vr science

words: ณายา

อ้วกวาฬ (Ambergris) กลิน่ ของ อ้วกวาฬแต่ละก้อนนัน้ มีกลิน่ แตกต่างกันไป ตัง้ แต่กลิน่ เหมือนดิน จนถึงกลิน่ หอมหวาน แต่ทเี่ หมือนอยูอ่ ย่างคือ อ้วกวาฬทีส่ ดใหม่นนั้ กลิน่ ขับจะเหม็น หลายปีทแี่ ล้ว หลายท่านทีส่ นใจเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์คงจ�ากันได้ เกีย่ ว มากคล้ายกลิน่ อุจจาระ ในส่วนของสีของอ้วก วาฬนัน้ จะแตกต่างกันไป ตามแต่คณ ุ ภาพ กับข่าวของสองพ่อลูกในอังกฤษ ทีเ่ ดินอยูเ่ ล่นอยูบ่ นชายหาดและพบ “อ้วก ของอ้วกวาฬ โดยมีตงั้ แต่สขี าว เทา น�า้ ตาล ด�า หรือหมดทุกสีในก้อนเดียว ซึง่ ราคา วาฬ” หรือ “อ�าพันทะเล” (Ambergris) ซึง่ มีนา�้ หนักกว่า 1 ปอนด์ ซึง่ อ้วก ขายทัว่ ไปก็ตา่ งกันไปตามคุณภาพของอ้วกวาฬตัง้ แต่ 10-25 เหรียญสหรัฐโดยสีดา� วาฬก้อนนีม้ มี ลู ค่าสูงถึง 63,000 เหรียญสหรัฐเลยทีเ่ ดียว สาเหตุทอี่ ว้ กวาฬมี จะมีราคาต�า่ สุด เพราะเป็นอ้วกวาฬทีย่ งั ใหม่ซงึ่ มีกลิน่ เหม็นรุนแรง สีขาวจะมีราคา มูลค่าสูงขนาดนีน้ นั้ เป็นเพราะ อ้วกวาฬเป็นวัตถุดบิ ส�าคัญในอุตสาหกรรม สูงสุด เนือ่ งจากลอยอยูใ่ นทะเลเป็นเวลานานจนเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ (Oxidaน�า้ หอมระดับไฮคลาส เช่น Chanel และ Lavin เพราะมันมีสว่ นประกอบ tion) กับน�า้ ทะเลจนกลายเป็นสีขาวและมีกลิน่ หอมละมุน ทีท่ า� ให้นา�้ หอมมีกลิน่ ติดทนนานกับผิวหนังของมนุษย์นนั่ เอง เนือ่ งจากมูลค่า สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอ้วกวาฬนั้นได้แก่ Triterpene Alcoของอ้วกวาฬทีม่ รี าคาแพงเช่นนี ้ ฝรัง่ จึงเรืยกมันว่าเป็น “Floating Gold” hol Ambrein, Epicoprostanol และ Coprostanone ซึ่งคนแต่ละคนอาจ หรือ “ทองลอยน�า้ ” เลยทีเดียว ได้กลิ่นของอ้วกวาฬก้อนเดียวกันแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสาทรับกลิ่นของ แต่ละคน วิธีทดสอบอ้วกวาฬว่าเป็นของจริงหรือไม่นั้น สามารถท�าได้ง่ายๆโดย ใช้เข็มร้อนๆ ลองแตะที่ก้อนที่เราสงสัยดู ถ้าเป็นอ้วกวาฬของแท้ ตรงที่แตะจะ ละลายกลายเป็นของเหลวคล้ายน�้ามันทันที แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ตามกฏหมายของออสเตรเลีย อ้วกวาฬ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของวาฬ การซื้อ - ขายอ้วกวาฬในออสเตรเลียจึงถือเป็นเรื่องผิดกฏ หมาย (อ่านรายละเอียดได้ใน http://www.environment.gov.au/node/18363) หากท่านผู้อ่านโชคดีเจอ อ้วกวาฬขณะเดินเล่นแถวชายหาดออสเตรเลีย ทาง แม้วา่ นักวิทยาศาสตร์ยงั ไม่แน่ใจนักเกีย่ วกับทีม่ าของเจ้าอ้วกวาฬนี ้ แต่ เลือกที่ท�าได้ก็อาจแค่เก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ หรือทาง เชือ่ กันว่าวาฬหัวทุย (Sperm Whale) เท่านัน้ ทีผ่ ลิตอ้วกวาฬได้ โดยทีอ่ ว้ ก มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า วาฬถูกขับออกมาเนือ่ งจากการระคายเคืองทีก่ ระเพาะหรือทีค่ อ เช่นการกิน ปลาหมึกยักษ์ซงึ่ มีปากแหลมคม ท�าให้วาฬเกิดการระเคืองทีท่ างเดินอาหาร โดย ทัว่ ไปวาฬจะอาเจียนออกมา แต่ถา้ ไม่อาเจียน และสิง่ ทีร่ ะคายเคืองนี ้ ผ่านล�าไส้ ลงไป กลไกทางร่างกายของวาฬก็ขบั ขับสารมาห่อหุม้ และถ่ายอุจจาระออกมา เป็นอ้วกวาฬ (Ambergris) นัน่ เอง แต่คนโดยทัว่ ไปก็ยงั เรียกมันว่าอ้วกวาฬ (whale vomit) อยูด่ ี

40


HAY ST HAY ST

DR BILL TA & ASSOCIATES DR BILL TA & ASSOCIATES (BDS) SYDNEY UNIVERSITY (BDS) SYDNEY UNIVERSITY ESTABLISHED SINCE 1988 ESTABLISHED SINCE 1988 SERVICES: อยู่นอกเมืองก็SERVICES: ไม่ต้องไปไหนไกล

เราดูแลสุขภาพปากและฟัน

Townแคร์ภายใต้ “เรารัเรายก บบริกของคุ ารทัThai นตกรรมจากเมดิ DENTAL CENTRE ณแบบครบวงจร Child DENTAL CENTRE มาไว้Benefits ใกล้บ้าScheme นคุณแล้$1000” ว

Khun Ying’s i) a h T ( s e i r e Groc

จำ�หน่�ย อ�ห�รแห้ง อ�ห�รกระป๋อง อ�ห�รแช่แข็ง น้ำ�พริกต่�งๆ อ�ห�รไทยและ ขนมไทยน�น�ชนิด Shop 10- 13/429 High Street, ร้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟ ใจกลางเมือง Penrith หลั ง ก่ อ น หลั ง ก่อน Penrith NSW 2750 (inside Memory Mall) สะดวกสำาหรับผู้ทก่ก่ี่อออนยูน ่ย่าน Western Sydney, หลัหลัง ง Blacktown,มีคSt. Marys, Mt.Druitt, นตกรรมใส่ น,และแบบ ถอนฟั (02) 4727 0413 544→→330 ุณหมอคนไทยให้ บริการ → →ทัTel. นทัตกรรมใส่ เหล็เหล็ กดัดก1586 ฟัดันดฟัและแบบ อุดฟันนขูคุดดหินปูนParamatta, ตรวจฟั น ทพญ.เบญจวรรณ ยามวงศ์ Monday ไม่ นเหล็ น- Saturday (INVISALIGN) →→ทัถอนฟั นตกรรมใส่ ปลอมMountain, Windsor ไม่Open: เห็เนห็เหล็ กดักดดัฟันดฟั(INVISALIGN) นคุด ฟันBlue

→ →ทันทัตกรรมรากเที ยม ยม นตกรรมรากเที → →ครอบฟั น & สะพานฟั น น ครอบฟัน & สะพานฟั → →ฟอกสี ฟ น ั ด้ ว ย Zoom ใน ใน 1 ชั1่วโมง ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom ชั่วโมง

Thai, ามีทีห่ Haymarket นังจีนชุด, ตกรรมใส่ฟันคลิ ปลอม →→เดิทันทางสะดวก นิกอยู่ใกล้ *มี DVD ประจ� นจันทร์, วันาศุหน่ กร์าย ซี ่ ร ี ย ์ เ กาหลี แวัละละครไทยจำ →China เดินทางสะดวก คลิ น ก ิ อยู ใ ่ กล้ China Town Town และวันเสาร์ เว้นเสาร์ หน้าาทีทีค่ ่คนไทยให้ บริบกริารในวั นพฤหัสบดีแCabramatta ละวันเสาร์ วันอังคาร, →→มีมีเจ้เจ้าาหน้ นไทยให้ การใน วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ เว้นเสาร์ → อุดฟัน ขูดหินปูนมีตรวจฟั น งสินค้าในร้ วันพฤหั สบดีและวั บริการส่ าCABRAMATTA นและ DVDนเสาร์ สําหรับผู้ที่อยู่ไกล HAYMARKET LEVEL NSW 1, 92 HAY ST 6 76-80NSW JOHN Level 1, 92 HAY ST HAYMARKET 2000 SHOP 6, 76-80 JOHNSHOP ST CABRAMATTA 2166 ST LEVELNSW 1, 922000 HAY ST CABRAMATTA SHOP, 6 76-80 NSW 2166 JOHN ST TEL: (02) 9211 3809 HAYMARKET TEL: (02) 9724 0466CABRAMATTA HAYMARKET * กรุ ณาสั่งจองล่ วงหน้NSW า * 2166 Monday to Friday 9:00 am to 6:00 pm HAYMARKET NSW 2000 Monday to Saturday: 9:00 am to 6:00 pm HAYMARKET CABRAMATTA CABRAMATTA TEL: (02) 9211 3809 TEL: (02) 9724 0466 Wednesday by appointment only Sunday: 10:00 am to 3:00 pm TEL: (02) 9211 3809 TEL: (02) 9724 0466

มีสินค้าราคาขายส่งสําหรับร้านอาหาร

Saturday 9:30 am to 5:00 pm

Suite 308, Level 3 Manning Building, 451 Pitt Street Sydney M: T: (02) 04149211 888 8033 048, 0433 I F: Suite (02) 7418458 888 E: 5348 ken@yawco.com.au I M:170414 888Tower, 048,(Free 0433 advice 741 888on e-mail) www.yawco.com.au 1702, Level World 87-89 Liverpool St. Sydney NSW 2000 www.yawco.com.au E: ken@yawco.com.au (Free advice on e-mail) I www.yawco.com.au

vr directory


vr massage & spa

words: Special one / Photo: Billy

ถ้าเอ่ยถึง Siam Senses Thai Massage หนึ่งในร้านนวดไทยที่ บริหารงานโดยคนไทยร้านแรกๆ ในเขตเมืองแคนเบอร์ราร้านนี้ ลูกค้าหลายคนคง รูจ้ กั ร้านนีเ้ ป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลทีท่ า� งานในบริเวณ นี้ Siam Senses เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นัน้ ธุรกิจร้านนวดในแคนเบอร์ราถือว่ามีการเติบโตมากพอสมควรแต่ดว้ ยมาตรฐาน ของการนวด การนวดแก้อาการ การให้บริการ ความสะอาดของเราอยู่ในระดับดี มาโดยตลอด จึงท�าให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และมีผู้มารับบริการสม�่าเสมอ ไม่ขาดสาย ไม่ว่าการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นมากเพียงไรก็ตาม คุณโอ๊ต พันธ์พจน์ สุระวรรณกุล ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ท�าหน้าที่ดูแลเรื่อง การบริหารร้านด้วยใจรักในงานด้านนี้จริงๆ โดยมีคุณแม่ ภายุพันธ์ หลีสุวรรณ ที่คนในวงการนวดรู้จักเป็นอย่างดี คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งคุณโอ๊ต เล่า ให้ฟังถึงการท�าร้านที่เน้นหลักการให้บริการและคุณภาพของการนวดควบคู่กันไป ว่า “เพื่อให้มาตรฐานของการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวผมเองจึง ตัดสินใจไปเรียนเพิ่มเติมจนจบ Diploma of Remedial เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ กับทางร้านให้มมี าตรฐานทีเ่ ป็นสากลมากขึน้ รวมถึงสามารถสือ่ สารกับลูกค้าได้อย่าง ถูกต้อง ในแง่ของศัพท์เฉพาะทางด้านการนวด”

42 62


Siam Hot Oil Siam Hot Oil เป็นชือ่ ของการนวดชนิดหนึง่ ซึง่ ได้รบั ความนิยมเป็น อย่างสูงจากลูกค้า การนวดชนิดนีค้ ล้ายในเชิงการนวดรักษาแก้อาการชนิดหนึง่ ก็วา่ ได้ ทางร้านจะใช้เทคนิคนี้ โดยใช้ประคบด้วยสมุนไพรไทยนานาชนิด ซึ่ง สมุนไพรพวกนี้จะช่วยลดการเกร็งแข็งของกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดี เป็นพิเศษ นวดกับน�้ามันร้อนที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะมาเปิดร้านที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ คุณโอ๊ตพูดถึง การเลือกท�าเลร้านว่าให้ฟังว่า “เรามีการส�ารวจความหนาแน่น และ รายได้ของประชากรพื้นฐานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อจะท�าการ ตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ซึง่ บริเวณนีเ้ ป็นโซนของหน่วย งานราชการ ทางราชจึงเสนอส่วนลดให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทุกคน เพียงแค่ แสดงบัตรเท่านัน้ ” ในด้านการรับพนักงาน ซึง่ โดยปกติแล้ว จะต้องมีวฒ ุ กิ าร ศึกษาด้านการนวด หรือมีประสบการณ์ในการนวดมาจริง รวมทั้ง ต้องการเรียนรูเ้ พิม่ เติม และทีส่ า� คัญจะดูคาแรกเตอร์ของคนทีม่ าสมัคร ว่าต้องมีใจรักในงานบริการจริงๆมีความใส่ใจ และเมื่อรับเข้าท�างาน แล้ว พนักงานใหม่ทุกคนก็จะต้องมีการปรับพื้นฐาน ปรับวิธีการ นวดให้เป็นสไตล์เดียวกัน ซึ่งทางร้านจะมีสไตล์การนวดที่เป็นส่วน ตัว พนักงานในร้านจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับแรก จูเนียร์ คือ พนักงานใหม่ ที่ต้องมีการฝึกมือ ประมาณ 3-6 เดือน หลังจาก ที่ผ่านในระดับแรกแล้ว ก็จะเลื่อนขั้นสู่ ระดับ เทรนนิ่ง ที่ทุกคน จะได้รับการฝึกสอน แก้ไขข้อผิดพลาด ปรับการนวด หาจุดเด่น จุด ด้อยของการนวด และระดับสุดท้ายก็คือ ซีเนียร์ ที่ต้องได้รับการ ยอมรับ การเทสมือแล้วว่านวดได้ดี รู้จักเส้นประสาทในการนวด สามารถท�าทรีตเมนต์แพลนและนวดแก้อาการได้ด้วย ความน่าสนใจของร้านนีอ้ กี อย่างหนึง่ ก็คอื ทางร้านจะมีการ ท�าแผนการรักษา (Treatment Plan) ร่วมกับนักกายภาพบ�าบัดที่ เขาจะส่งผู้ป่วยมานวดเพื่อคลายเส้น หลังจากเข้ารับการรักษาแบบ Medication ไปแล้ว โดยนักกายภาพส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจ�า ของที่ร้าน ที่เชื่อใจในวิธีการนวดแก้อาการของทางร้านว่าได้ผลจริง “กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ Siam Senses เป็นที่ ยอมรับได้นั้นก็คือ จรรยาบรรณในการรักษาลูกค้า และคุณภาพใน การนวด อย่างเช่น นวดเต็มเวลา ไม่ดึงเวลาลูกค้า ถ้าลูกค้ามีอาการ ที่อยู่ในขั้นที่ทางร้านไม่สามารถรักษาได้ เราก็จะแนะน�าให้ไปหาหมอ ก่อนแล้วค่อยมานวด และด้วยค�าว่า Thai Massage ที่เราใช้นั้น ค่อนข้างหมิ่นเหม่อยู่แล้ว จึงอยากให้ร้านนวดไทยช่วยกัน รักษาชื่อ เสียงของการนวดแผนไทยเอาไว้ ซึ่งคุณแม่จะย�้าเสมอก็คือเราเป็น ร้านนวดไทย ก็อยากให้ชว่ ยกันเผยแพร่วฒ ั นธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ ความมีมารยาท การยิ้มให้ลูกค้า ให้ลูกค้าประทับใจ เป็นต้น ส่วนผมเองอยากขอฝากให้ร้านนวดไทยดูแลพนักงานให้ดี ไม่เอาเปรียบกัน อยากให้คนไทยให้โอกาสคนไทยด้วยกันเอง และ อยากเห็นร้านนวดไทยอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่น สามัคคีกัน นวดไทย ของเราจะได้เข้มแข็ง และท�าอะไรได้อีกมากครับ”

ขั้นตอนแรกพนักงานจะสอบถามพูดคุยกับผู้เข้ารับบบริการเป็นขั้นตอน ถามถึงอาการ สาเหตุ และความประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงผู้ใช้บริการและผู้บริโภค เป็นอย่างดี การบริการ พนักงานนวดจะท�าการล้างเท้าให้สะอาด เสิร์ฟด้วยน�้าดื่ม อุ่นๆ เช่น น�้ามะตูมหรือน�้าตะไคร้หอม หรืออื่นๆ ตามโอกาส เพื่อให้ร่างกายพร้อม ที่จะได้รับการดูแลจากพนักงานของทางร้าน ทางร้านมีอุปกรณ์ครบถ้วน เช่น ชุดพนักงานและชุดลูกค้า ผ้าห่ม ผ้าปู เตียง และ ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างต้องสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การนวด Hot Oil เป็นการนวดบ�าบัด โดยใช้น�้ามันร้อน จึงไม่จ�าเป็น ต้องใส่ชุด เสื้อผ้ามากมาย โดยทางร้านจะมีกางเกงในกระดาษให้เปลี่ยน และผ้าห่ม ผืนใหญ่สะอาด เบาสบาย ปกปิดทั้งตัว และจะเปิดเฉพาะส่วนที่ก�าลังท�าการนวด เท่านั้น การนวด พนักงานจะท�าการนวด Warm ร่างกายทั้งตัวก่อน เพื่อให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และจึงเน้นบางจุดที่ลูกค้ามีอาการปวดเมื่อย จะใช้ยาหม่อง ลูกประคบสมุนไพร บวกกับความรู้ที่เราได้เรียนรู้มา บวกกับประสบการณ์และ เทคนิคเฉพาะของร้านซึ่งไม่เหมือนใคร ผสมผสานในการรักษาดูแลด้วยความใส่ใจ เหมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัว ซึ่งจะใช้เวลา 60 นาที เป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึง การนวดคอ บ่า ไหล่ และศีรษะด้วย Demonstration by: คุณซูซาน

Siam Senses Thai Massage and Day Spa Shop 5 Jolimont Centre, Corner Northbourne Ave & Rudd St. Canberra ACT 2600

Phone: 02 6247 8800

• Mob: 0400 182 134 43


WWW.EVOLUTION.EDU.AU

INSTITUTE IN HOSPITALITY EXCELLENCE

EVOLUTION HOSPITALITY INSTITUTE Evolution Hospitality Institute winner of numerous federal and state awards offers a career second to none. Evolution is established and owned by renowned international executive chef Stuart Page and provides dynamic training across all sectors for international students, apprentices, trainees, paid internships and customized courses for corporate clients.

kp b u e hic ra rag vea un aw c ct a ry b rt q g o ne i se che edi asp ate vre efo s co te le dor e a o a n n rp o n e ng e eu qu le na o ar ca er ga b ffi ice ’o ro bb ra m rt te y as epp ge stry stu icor rs-d na li ni eg k po ra ta eria isk in m d a g l o g s m a r t h lo m l p si t fu p lin ilk t h asa ue po t e a afe s w er a e m ba onu ne oux p rm lle si l m ey e s naw u c dril end pe a fte coc etto ch dumutte mu nos alsa su juic coo ble ten za t now ke y tzle lin i o k l n se l b ine ba n s op d a on le yo e s sa ae b un k ce e a ai se t a i h e a p s s in nn e p d or law n c at c rt ch rd ic g he y f s uli al ne m fe it llan m s ore ana r gr zle sso m co e p din lyc apa ila co ng wi b dy etta gem ho k ole o fl ult ieu driz a a yu erb rat bou lla e p ce p rlin ala son lam nt d n r h yd k re c i a g i e la u c e y ar c sc s s k rg an v olb rb ne a ing on in lal ina ter oh lac zza ettu e-sp a m der ven bak gp ffir u ce b t b o t l v cc w at te eg a pi bu by p ons c c ape uci tab l e m d ha ar s k o s fi r ille yab nb nza t p fett elli jee oqu ui tton m oy car hor er mfea ur bo t ch bo ca ess llo ve-s u a o s pfl e ue tim a am la in be fi q es l b s rgo illa ic ar cr sq u l o m c d ai ug ca d rm a d e ez te w ki uch liq al oug ste ra a gu rto r y a t e a g or fo s s e u r s v i k k b t t n ot u bo ng s o n nd na en po eu ns lm c n i e e o e m rg an uffi sho s b a m em ora ley an s la o gor nte liqu ra do le co mai nok i qu cin mad elco me r k o s u r l e k c r o u s al g n b i a y e n ta o m oo ro hr oq et v ore ee ar as pic lle ol no mo ba ot vla pu de t w esa es hi b t c in as us cr g er s u c n ic a ng uig ca er ric ou ap ul ffe ca c r tac am ho ol n b m out u g unt ent ee q ian gue ent ter v vo urg gua i liv ap la s oa c sho bu nie r an pis ef b ian sem ria i h nd in th n h l m j a n a n d h d i r ist o t a s b e u r l n e c i n sio b d un tc a fe ve et ow n sh be pt an du on au h ste sp ha o gr ly lo lo fu ien ala am rsco m m kie t ri sch h br no ou d gy si oo ac h el nt aro in rk ril er ff on ig an rne d e one gar b b ut b me n kk arm arr tte ara coo are bru tric nc uss me ac in d yo ama n m ano aro v o a u u a g co rie nd an b l n ew i r br m m ar ew t io og ac h m e b bu tit ra arg er os a b i e s f i a n t e e k k z d ss b rg t e s a er b sh tio am d n ic va r l m ais ich bais cake ape law n m flow oria gel ba be in ated ard ner bra ney dre nd nd om di nc n t cur rab ser st ha qu illa up on e il elo ini att ba e ice permein ust do oca i ho dar rla ou eyc era fu ia n ti a re ing nt air ou te c in b div ckm cch y tr ppa lion t fl on ors ater tral bea ela ori ckl me p aff g m ata api arn ed be b e e b c n s t g o a m p h h p e in m n t t g ch um r la illo me e r ro zu mm co ag e m p r ew a u e ry nd cr e e d on ala to to c a ou pap ow ese rte falfa i yu frite zab truffl ru tra jou os il qu ra ta ai ish in as t k on e ga illo ub airy n l r c ks u h r ns an po te i th ad h n u l t pp ly se kfas y w uqu ffo cad s rh i d en rf c leba nkf m a cot me etze iss mo lla bac e d kka ste n b em for cch ser o e a l s e s w o a n a r p e o o i fr da bi m pr s l k c ki u u u a nt a o o ca bb ea ll b e l b le um po ald aton sh a e oal n po te illy tney t lee sert nya so to d uiry bi n co se p gn h h s s u br va eji gn a in lo n t i a a a t u p u e s et ria b ruit lare im pa stiv la sk t ha ania g rig ano p p harc cea cro lilly chu wee de ppa lug hia daiq asa hnu sso halv ukk e h m f n f g o e c s a u m a u w y a s s e e c nu tt p it a h er ns rre s a g r sn ek c rust cho gton lova tter gra m t af b ma st o rry oug ich lley to d n tra ra scu om u c ng ni cu l ta ett t v a e i tio ng e g bi ar en s fi pe ck ai nc ga gre bi c eed min pav t b foie adu mle ong tip nb he d re a va hia nc do ed osh ere e m dy’ ton bla r qu pa nu asa ys la tel san sh pp l gu ch a n yse ioc apo oss ac u f n w j y k a g n e y w pp ing ’ho ois qua pa na sou lon bo br ing ar la m er ua s n ru o e l in a ap bb at y q rob ga g ich ak rn am o c ya po ess e d e cr y s way itio ng me ghi ling t s e b zo ew o ca ro nd art rtc mo as fil es dr aitr nn alle ara rad psa ock fun ark trou loup gon hu os k ch pie nut isla iac sho bu h m ee ad r r t e r g v c i a p a m ul ra e el l d te s w t go yo e s t i t l s ff j ar on e tta ea po st bo an y e id o le a ear flan bo rd’s hes ing coe nic sha ma co olm y al do ico rbr m ore ain e c ata on n p ach ou th e p ck bab he r c es k nt pic af ‘n’ ed n d ab lfre ta r ge e co ck f ix r ajin t s i sc sia s n cass pad eri hco ke ep de odl mi ret y le ers n ic gno a ji in d la o t lnu in lay ra o n iss tc er sh ian o ds g ba g ca ui a o an xi rg n ne or t n u(15 fa o g na b rep ton ze riss CRICOS a e g riz to Code at pa o081309G m Months) t ci o eg i g a g r m oi o ng p s d ar c o sp r rri l b me ou ac lemutm ce mellin eu h lam ge ick f n ch ami irup pita ain n c ean layp che sseu bu ntia le n b n atti f w bl c gin atr ica as l le s ko egr li co rran ta c na noi alo sta tab kie l e on am ol lp er d p na ol il te et ga n uff b lec ok su de e h be ord cre coh t ki amCRICOS na ma pa h n ch edi s081310D ch lico i co a b rn(1 r Year) c ull al ro gh pa uit e s ue w tCode o o is f ro erb u em ifr qu d ta i sh m bru anje alamcoc t co bste na s a o n s a r i e t kk rd so kiw b fo p dfi ak f n ne e i lo log m p s r e o i s a t u w l o re n ian lle te o s im re nt s et b s sp o ar i n sw ou r o la at h e alm et om esa te m sh e k ga he ag (2 Years) n g l 081308J s eg aCRICOS m w p la ic Code v ch arm co am hua -ran era uck s p ho als ec e in b c b sz fre m

New enrollment receive iPad **

Contact Evolution for more details.

COURSES

CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) SIT30813 CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (PATISSERIE) SIT31113 DIPLOMA OF HOSPITALITY SIT50313

ADvANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY (COMERCIAL COOKERY OR PATISSERIE PARTWAY) SIT60313 CRICOS Code 081312B (2.5 years)

April

2014 Intake. Be quick, seats are filling up fast!

AUSTRALIA SYDNEY Full course details available on website

Evolution Hospitality Institute

Level 4, 552 George Street, Town Hall, Sydney NSW 2000 Australia Ph: 61 2 9283 8222 Fax: 61 2 9283 8168 Web: www.evolution.edu.au Contact Evolution on details listed or your agent for enrolment details.

Email: enrol@evolution.edu.au CRICOS number: 02869G RTO number: 91256


้ อสังงหาริ อยากซื หาริ มทรั ย์ อเพื พักยอาศั ยหรือ อยากซื้อออสั มทรั พยพ ์ เพื พัก่อ อาศั เหรือการ ่ไหน ลงทุนนแต่แต่ ไม่รไู จ้ม่ะเริ การลงทุ รู้จ่มที ะเริ ่มที่ไหน // กูกู้ส้สินิน เท่าไหร่ เชืเชื ่อได้่อเได้ ท่าไหร่ ที่ไหน ทีอย่ไหน างไร อย่างไร

// ซืซื้อ้อ งหาริ ย์ช่วยลดการจ่ ริงหรือ ได้อย่างไร อสัอสั งหาริ มทรัมพทรั ย์ช่วพยลดการจ่ ายภาษีได้จาริงยภาษี หรือ ได้ไอด้ย่จางไร

อสัอสั งหาริ มทรัมพทรั ย์ด้วพยเงิย์นดเพี ยง 10 % ยจริง ง10% หรือ และอย่ างไรอ และอย่างไร // ซืซื้อ้อ งหาริ ว้ ยเงิ นเพี จริงหรื / ใช่้เงิน Super ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องทำาอย่างไร

/ ใช้เงิน Super ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องทาอย่างไร

เค (KAYE)

0423 737 949

หาคาตอบและรับ / ปรึกษาฟรีจากทีมงาน ก ่ ผู เ้ ชียวชาญด้ าน อสังหาริมทรัพย ์ใน นครซิดนี ย ์มานาน กว่า 10 ปี !

/

/

Ph: 02 9698 8818 | www.home789.com.au | Suite 4.05, Level 4, 161 Redfern st, Redfern NSW 2016 “DeiCota”


vr horoscope

ยิปซี

46

words: อาจารย์หลิน ยิปซี

พยากรณ์

โทร: 0412 164 355, 0422 246 355

วันอาทิตย ์ สวัสดีคะ่ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันอาทิตย์ทกุ ๆ ท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้นั้นขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูปถ้วยเบอร์ (8) เมื่อไพ่ยิปซีรูปถ้วยเบอร์ (8) เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็ หมายถึงว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักล้วนๆ ช่วงนี้คุณจะมีแต่เรื่องให้เหนื่อยใจกับความรัก เช่นคุณ จะมีปากเสียงกับคนรักด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง แต่ผลของ การสิ้นสุดปัญหาอาจลงเอยไม่เหมือนกันนะคะ เพราะ คุณๆที่เกิดในวันอาทิตย์ บางรายอาจเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่ได้ แต่ในบางราย อาจแก้ไขปัญหาไม่ได้ ก็ตอ้ งยุตดิ ว้ ยการเลิกลากัน แหม...จบแบบเศร้าๆ เนีย่ ท�าให้จิตใจหดหู่เหลือเกิน

วันพระราหู (พุธกลางคืน) สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพระราหูทุกๆ ท่าน ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูป THE MOON (ความสิน้ หวัง วิตกกังวล ความไม่แน่นอน) เมือ่ ไพ่ยปิ ซี รูป THE MOON เกิดขึน้ ในดวงชะตาก็หมายถึงความ ทุกข์ใจ ความสิน้ หวัง ความวิตกกังวลจะเกิดขึน้ ในใจ ของคุณ เมื่อมีจิตใจที่เป็นกังวลแบบนี้คุณควรจะยก จิตตัวเองด้วยการไหว้พระสวดมนต์ หรือถ้ามีเวลาก็ควร ท�าสมาธิด้วย ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อตัวของคุณเองนะคะ ในด้านของความรัก นัน้ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันพระราหู ไม่วา่ จะเป็นคนโสดหรือไม่โสด ดวงในด้าน ความรักของคุณนั้นช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆ นะคะ

วันจันทร ์ สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันจันทร์ทุกๆท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้ ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูปเหรียญเบอร์ (7) เมื่อไพ่รูปเหรียญเบอร์ (7) เกิดขึ้นในดวงก็หมายถึง การงานและการเงินของคุณนั้นพอไปได้ ในช่วงนี้ดวง ก็ถอื ได้วา่ ไปได้เรือ่ ยๆ นะคะ แต่ถา้ คิดทีจ่ ะริเริม่ ท�าอะไร คุณก็สามารถท�าได้แต่จะไม่หวือหวา จะไปได้เรือ่ ยๆ แต่ พอผ่านช่วงหนึ่งไปอะไรๆ ก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเองนะคะ ในด้านของความรัก คนโสดก็มคี วามสัมพันธ์ทดี่ ขี นึ้ แต่กอ็ ย่านิง่ นอนใจเกีย่ ว กับบุคคลทีส่ าม ส่วนคุณๆ ทีม่ คี คู่ รองแล้วในช่วงนีด้ วงชะตาของคุณในเรือ่ ง ความรักความสัมพันธ์นนั้ ก็ไปได้แบบเดิมๆ ทีว่ า่ แบบเดิมๆ ก็คอื เคยเป็นอย่างไร ก็ยงั คงเป็นอย่างนัน้ แต่ไม่วา่ จะอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยงั คง อยู่ จะมากหรือจะน้อยเท่านัน้

วันพฤหัสบดี สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกๆ ท่าน ดวง ชะตาของคุณขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูป THE WHEEL OF FORTUNE (กงล้อมหาสมบัติ ให้โชคลาภทรัพย์ สินและทีด่ นิ ) เมือ่ ไพ่ยปิ ซีใบนีเ้ กิดขึน้ ในดวงชะตานัน้ ก็หมายถึง ความโชคดีได้เข้ามาในดวงชะตาของคุณแล้ว คุณท�าอะไรก็จะมีความส�าเร็จแบบเกินคาด ช่วงนี้การ งานและการเงินของคุณก็โดดเด่นดีมาก ความรักของ คุณๆ ที่ยังเป็นโสดก็มีความคืบหน้าไปในทางที่ดี และอาจมีข่าวดีตามมา ในไม่ชา้ นี้ ส่วนคุณๆ ทีม่ คี คู่ รองแล้วนัน้ ข่วงนีด้ วงในด้านความรักของคุณคู่ ครอง ก็มีความสุขดีเพราะคนเรา ส่วนมากแล้วเมื่องานดี เงินดี สุขภาพดี ความรักความสัมพันธ์กจ็ ะดีตามไปด้วย สรุปคือดวงของคุณๆ นัน้ ถือได้วา่ ดี มากๆ เลยนะคะ

วันอ ังคาร สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูป THE STAR (ความสงบ ร่มเย็น การเริม่ ต้นใหม่) ช่วงนีค้ ณ ุ อาจมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ เน้นไปในทางที่ดีนะคะ หรือถ้าคุณก�าลังจะตัดสินใจที่ จะเปลีย่ นแปลงการงานหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย คุณก็สามารถ ท�าได้เลยนะคะ ส่วนความรักนัน้ ในรายของคนโสด คุณ จะมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นและจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะ ส่วน คุณๆ ที่มีคู่ครองแล้วนั้นช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา ก็อาจ มีแง่งอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ลงเอยกันได้ด้วยดีนะคะ

วันศุกร ์ สวัสดีคะ่ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันศุกร์ทกุ ๆ ท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนีข้ นึ้ อยูก่ บั ไพ่ยปิ ซีรปู THE HANGED MAN เมือ่ ไพ่ใบนีเ้ กิดขึน้ ในดวงชะตาคุณควรระวังความ สูญเสีย ผิดหวังในความรัก และโรคภัยไข้เจ็บ ดวงของ คุณเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมา คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ควร จะระวังเอาไว้บ้างนะคะ เพราะถ้าคุณประมาทในชีวิต ปัญหาต่างๆ ก็จะเข้ามาหาคุณได้นะคะ ส่วนความรัก ก็อย่างทีบ่ อกเอาไว้ตงั้ แต่ตน้ ๆ แล้วว่า ความรักของคุณนัน้ จะมีความสูญเสีย และผิดหวังในความรัก แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณควรตั้งสติให้มั่น แล้ว ปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปเองนะคะ

วันพุธ สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพุธทุกๆ ท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูป THE HERMIT (ผูค้ น้ พบสัจธรรมแห่งความโดดเดีย่ ว) สิง่ ทีม่ นุษย์ไม่พงึ ปรารถนาอย่างหนึ่งก็คือความเหงา ความโดดเดี่ยว แต่ ในชีวิตของคนเราก็ไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้ ในชีวิต ของคนเราช่วงหนึ่งหรืออาจจะหลายครั้งที่จะต้องเจอะ เจอกับความเหงา ช่วงนีค้ ณ ุ อาจมีจติ ใจทีฟ่ งุ้ ซ่าน เพราะ เวลาที่คนเรานั้นอยู่คนเดียวจะมีโอกาสฟุ้งซ่านง่ายมาก โดยเฉพาะคุณๆ ที่ ก�าลังเกิดปัญหาชีวิต ช่วงนี้พยายามหาเพื่อนพุดคุย ถ้าคนรักหรือคู่ครองไม่ อาจให้คา� พูดทีด่ กี บั คุณได้ คุณก็ควรทีจ่ ะพุดคุยกับเพือ่ นทีเ่ ป็นคนมีกา� ลังใจดี สู้ชีวิต เพราะเพื่อนแบบนี้จะช่วยแนะแนวทางให้คุณได้ดีที่สุด

วันเสาร ์ สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันเสาร์ทุกๆ ท่าน ดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูปไม้เท้าเบอร์ (10) เมือ่ ไพ่ใบนีเ้ กิดขึน้ ในดวงชะตา บอกได้เลยว่าคุณจะท�า อะไรในช่วงนีท้ กุ สิง่ ทุกอย่างก็จะดีไปหมด ความส�าเร็จ ในการงานและการเงินก�าลังเติบโตไปได้ดว้ ยดี ส่วนความ รักนั้นในรายของคนโสดอาจมีปัญหาที่ไม่ลงตัวบ้าง ที่ ว่าไม่ลงตัวก็เพราะยังมีเบอร์ (1) เบอร์ (2) ให้เลือกอยู่ ช่วงนีต้ อ้ งถามใจตัวเองให้มากๆ ว่าใจของเราต้องการอะไรกันแน่ และคนไหน ที่ใช่ส�าหรับเรา ส่วนคุณๆ ที่มีคู่ครองแล้วในช่วงนี้ดวงในด้านของความรัก ไปกันได้ดว้ ยดี จะท�าอะไรก็คล้อยตามกัน คนเราถ้าความรักรุง่ การงานและ การเงินก็รงุ่ ตามไปด้วยนะคะ สรุปคือดวงในช่วงนีด้ มี ากๆ โดยเฉพาะคุณๆ ที่ท�าธุรกิจ


บริการโอนเงิน ออส-ไทย-ออส

เรทดี โอนไว อนุ่ ใจบริการ

โอนเงินกลับไทยที่ไหนก็เหมือนกัน....ซะที่ไหน โอนเงิน อุ่นใจ กับเราได้ เพราะเราได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย • โอนไว บริการดีเยีย่ ม เป็นกันเอง • ไม่เสียค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร ทุกสาขา • สมัครสมาชิกพร้อมโอนเงิน รับเพิม่ +0.10 ทันที มาโอนเงนิ กบั TM ฟรที ุก (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2014)

โทรหาเราวันนี้

รายการ ทุกบลิ การโอนมสี ทิ ธลิ์ ุน้ รบั iPad Min * i *หมดเขต 31 พ

ฤษภาคม นี้

02 8959 2131 • 0499 882 929

เวลาท�าการ: Address: Shop R01 Sussex Arcade จันทร์-เสาร์: 10a.m.-8p.m. 631-635 George St. Sydney NSW 2000 อาทิตย์: 11a.m.-8p.m. Website: www.trustymoney.com.au Email: trustymoney@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/TrustyMoney

จับ แจกกันท ุกอาทิตย์กบั บัตร Concert Slot Machine ส�าหรับล ูกค้าทีม่ าโอนเงินที่ Trusty Money

ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Trusty Money


vr gadget

SUSHEZI SUSHI BAZOOKA Price: $24.99

การท�าซูชิดูเหมือนจะง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะได้ดูวิธีการท�าจากยูทูปไม่รู้กี่รอบ แล้วก็ตาม เพราะที่จริงแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่ถ้าคุณมีเจ้า Sushezi Sushi Bazooka แล้วล่ะก็ ทุกอย่างจบแบบสวยหรูแน่นอน เพราะด้วย อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ท�าซูชิได้ง่ายขึ้น จนแม้แต่เด็กๆ ก็ยังท�าออก มาได้ดี

KITCHEN G A D G E T

U N D E R

$25

credit by: www.coolthings.com/25-kitchen-tools-gadgets-gifts/

EASY TOOL PINEAPPLE CORER

CHEF'N BANANZA BANANA SLICER

อยากจะปอกสับปะรดให้ออกมาเป็นวงๆ เหรอ? ไม่ยาก ถ้าใช้ Easy Tool Pineapple Corer ที่สามารถปอกสับปะรดได้ ตามที่คุณต้องการเพียงพริบตาดั่งใช้เวทมนต์ เพียงแค่คุณกด เข้าไปตรงแกนกลางแล้วออกแรงหมุน เท่านี้เนื้อสับปะรดก็จะถูก ปอกออกมาเป็นชิ้น น่ารับประทานเป็นที่สุด

อาจฟังดูแล้วอาจไม่จ�าเป็นส�าหรับเจ้ามีดปอกกล้วย Chef'n Bananza Banana Slicer ที่ปกติถ้าเราจะหั่นกล้วยออกเป็นชิ้นๆ อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ถ้า ปอกด้วย Chef'n Bananza Banana Slicer อาจใช้เวลาไม่กี่วินาทีและได้ ผลลัพธ์ที่ดูดี สะอาดและปลอดภัยกว่าการปลอกด้วยมีด ซึ่งเด็กๆ ก็สามารถ ปลอกเองได้

Price: $5.97

48

Price: $9.99


HAMILTON BEACH BREAKFAST SANDWICH MAKER Price: $24.00

เครื่องท�ำอำหำรเช้ำสำรพัดประโยชน์ Hamilton Beach Breakfast Sandwich Maker จะช่วยให้คุณท�ำอำหำรทำนได้อย่ำงง่ำยดำยและรวดเร็ว เพียงแค่เตรียมเครื่องทุกอย่ำงให้พร้อม แล้วเปิดสวิตช์ เครื่องก็พร้อมท�ำเบอร์เกอร์หรือแซนวิชได้ในพริบตำ แถมไม่ต้องยุ่งยำกกับกำร ล้ำงกระทะให้วุ่นวำย

VICTORIO APPLE AND POTATO PEELER Price: $23.15

เครื่องปอกเปลือกผลไม้สุดแมน Victorio Apple and Potato Peeler ที่รูปทรงดูเหมือนอุปกรณ์ งำนช่ำงมำกกว่ำที่จะอยู่ในครัว แต่กำรใช้งำนนั้นถือว่ำมีประสิทธิภำพมำก เพรำะนอกจำกจะปอกเปลือก ได้แล้ว ยังหั่นให้ผลไม้ออกเป็นชิ้นๆ และคว้ำนไส้กลำงออกมำได้ด้วย FOOD HUGGERS Price: $19/set of four

บำงครัง้ ทีค่ ณ ุ ท�ำอำหำรแล้วต้องกำรเพียงแค่หวั หอมพียงครึง่ เดียว หรือต้องกำรทำนส้มแค่ครึง่ ลูก ปัญหำก็คือ อีกครึ่งนึง ที่ยังไม่ได้ทำนจะท�ำอย่ำงไรให้ยังคงสภำพดีไว้อีกหลำยวัน แต่ถ้ำเป็น Food Huggers แล้วล่ะก็ จะช่วยเก็บรักษำ ให้ผัก ผลไม้ที่คุณทำนไม่หมดยังคงควำมสดไปได้อีกนำนและยังไม่เสียของไปโดยเปล่ำประโยชน์ด้วย

HERB SCISSORS Price: $9.95

ถ้ำคุณเป็นคนที่ชอบท�ำอำหำรอยู่ในครัวเป็นชีวิตจิตใจ แน่นอนคุณต้องเจอกับปัญหำน่ำเบื่อ ตอนที่ต้องซอยต้นหอมหรือผักที่มีลักษณะคล้ำยกันที่แสนจะน่ำเบื่อและใช้เวลำนำนแต่ถ้ำ เป็น Herb Scissors กรรไกรซอยผักที่มำพร้อมกับ 5 ใบมีดที่สำมำรถซอยต้นหอมผักชี ได้ในเวลำอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งเขียงอีกต่อไป

NORPRO EZ JALAPENO CORER Price: $7.23

มีดคว้ำนไส้และเม็ดพริกหยวก Norpro EZ Jalapeno Corer ด้ำมนี้จะช่วยให้กำรน�ำเม็ด และไส้ในของพริก ออกมำอย่ำงง่ำยดำยและสวยงำม อีกทั้งยังไม่ท�ำให้แสบมืออีกด้วย ด้วย รูปทรงและวัสดุชั้นดีของเจ้ำมีดด้ำมนี้จะช่วยให้คุณท�ำอำหำรที่ใช้พริกหยวกเป็นส่วนประกอบ หรือคว้ำนเม็ดของผักผลไม้ชนิดอื่นได้อีกด้วย

49


vr healthy

Get Your Body Back รีเฟรช ตัวเองหลังปาร์ตี้สุดเหวี่ยง นักวิจัยกล่าวว่าความสุขมาจากแอลกอฮอล์ และ อาการเมาค้างมาจากสารอะซีตลั ดีไฮด์ซงึ่ เป็นสาร เคมี ที่ เ ป็ น พิ ษ ที่ เ กิ ด จากร่ า งกายเปลี่ ย น แอลกอฮอล์ให้เป็นสารชนิดนี้และก็เป็นสาเหตุ ของการปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน ด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้ว อาการ เมาค้างจะหายไปเช่นเดียวกับ ที่อะซีตัลดีไฮด์จะถูกเปลี่ยน แปลงช้าๆ ให้กลาย เป็นสารเคมีที่มีพิษ น้อยลง

ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาลแล้วเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำา อย่างเช่น เปลี่ยนจาก ชอกโกแลตมัฟฟินในมื้อเช้ามาเป็นอาหารธัญพืช หรือซีเรียลที่มีประโยชน์แทน รวมทั้งหลีกให้ ห่างจากผลิตภัณท์ที่มักระบุว่า “Fat Free” ทั้งหลาย เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้น้ำาตาลมา แทนที่ไขมัน (Fat) เพื่อเพิ่มรสชาติ

ดื่ ม น้ำ าให้ ม ากเพื่ อ ทดแทน เพราะ แอลกอฮอล์ ทำ าให้ ปัสสาวะบ่อย ทำาให้ ร่างกายขาดน้ำา

เพิ่งจะผ่านจุดพีคจาก เครื่ อ งดื่ ม มากหน้ า หลายตามาในช่ ว งปี ใหม่ ตั บ ของคุ ณ คง ต้ อ งการพั ก ผ่ อ นกั น บ้าง มาซ่อมแซมและ กระตุ้นการทำางานของ ตั บ ใ ห้ ดี ขึ้ น ด้ ว ย Chlorophyll ที่ จ ะ ช่ ว ยชำ า ระล้ า งสารพิ ษ และกรดออกจาก ก ร ะ แ ส เ ลื อ ด แ ล ะ เนื้อเยื่อ พร้อมทั้งเพิ่ม ออกซิ เ จนในกระแส เลือดอีกด้วย

สารให้ความหวานตามธรรมชาติคือหนึ่งในวิธีที่ดี ที่สุดสำาหรับใช้รักษาสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายหลัง ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีน้ำาตาลฟรุกโตสซึ่งเป็นสิ่ง จำาเป็นที่จะช่วยให้ร่างกายสลายแอลกอฮอล์ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและโซเดียมที่ช่วย ต่อสู้สารพิษจาก แอลกอฮอล์ด้วย

50

หลังจากสนุกกัน สุดเหวี่ยงในงานปาร์ตี้ บาร์บีคิวริมทะเลในตอน กลางวันแล้วกลางคืนไป ต่อในผับตื๊ดๆ เมื่อช่วงปี ใหม่ที่ผ่านมา คราวนี้ก็ถึง ช่วงที่ต้องหยุดปาร์ตี้ แล้วหันมาดูแลตัวเองให้ กลับมาดูดีอีกครั้ง วันนี้ เรามารีเฟรชตัวเองแบบ ง่ายๆ ด้วยอาหาร และ เครื่องดื่มกันดีกว่า

ออกไปปาร์ตี้จัดหนักยันสว่างแทบทุกคืน ย่อมทำาให้เวลาที่เราเข้านอน เปลี่ยนไป การนั่งสมาธิคือการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆ แต่แน่นอน มัน อาจจะทำาได้ยากสำาหรับใครบางคน ฉะนั้นลองหาอาหารเสริมที่มี วาเล เรียน (Valerian) และแมกนีเซียม มาทานน่าจะดีกว่า วาเลเรียนจะ มีลกั ษณะคล้ายยากล่อมประสาทอ่อนๆ ทีช่ ว่ ยให้หลับสนิทยิง่ ขึน้ ส่วน แมกนีเซียมจะช่วยลดความกระสับกระส่ายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ดื่ ม มาทั้ ง คื น หรื อ ? ไม่มปี ญ ั หา! สารต้าน อ นุ มู ล อิ ส ร ะ นั้ น เ ป รี ย บ เ ส มื อ น พระเจ้ า ที่ ค อยชุ บ ชี วิ ต ให้ ผิ ว กลั บ มา เปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา อี ก ครั้ ง ฉะนั้ น รั บ ประทานผักและผล ไม้หลากสีสัน อย่าง ผลไม้ตามฤดูกาลที่ มีขายอยู่ในตอนนี้ก็ คือเชอรี่ ผลไม้แสน อร่อยที่อุดมไปด้วย สารเมลาโทนินทีช่ ว่ ย ซ่อมแซมผิวจากแสง UV และวิตามินซีที่ ช่วยเสริมคอลาเจน ให้ กั บ ผิ ว เพื่ อ ลดริ้ ว รอย กาแฟเป็ น สู ต รแก้ แฮงก์ ที่ ไ ด้ รั บ ความ นิ ย มจากนั ก ดื่ ม ทั่ ว โลก ซึ่งสิ่งที่ต้องการ ในกาแฟคือความขม ของมัน แทนที่คุณ จะดื่ ม กาแฟใส่ น ม แก้วยักษ์ทไี่ ม่ขมเลย ควรเปลี่ยนเป็นเอส เพรสโซ่แก้วเล็กสัก ชอตแทน เพราะ คาเฟอี น ในกาแฟ ช่วยเพิม่ ความดันใน กระแสเลื อ ดทำ าให้ แอลกอฮอล์ออกจาก กระแสเลื อ ดได้ เ ร็ ว และยังกระตุน้ ให้ฟนื้ จากอาการมึ น และ ปวดหัวได้ดีอีกด้วย


ถึงเวลาเเล้ว

ที่คุณควรลองอะไรใหม่ๆ เปิดโลกเเห่งใหม่ งานปาร์ตี้ไทย-อินเตอร์นานาชาติ เเห่งเเรกเเละเเห่งเดียว ทุกๆ วันเสาร์มามันส์กับเราเจอกับดีเจชั้นเเนวหน้า ของนครซิดนีย์สลับสับเปลี่ยนทุกๆ วันเสาร์ #CLUBFABRIC #FABRICSATURDAYS

จะฉลองวันเกิด เรียนจบหรือเนื่องในโอกาสต่างๆ ปาร์ตี้เเบบVIP - Bottle Service

ติดต่อเรา 0451 659 561 or intouchevents@live.com.au https://www.facebook.com/InTouchEventsSydney

51 Martin Place, SYDNEY


vr hang out

words: QueenB

พอพูดถึง “ประเทศอินเดีย” หลายคนคงนึกถึงความสกปรก ความยากจน ขอทาน กลิน่ ตัวแขก ภาพเหล่านีจ้ งึ ไม่ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วอย่างเราๆ สักเท่าไหร่นกั แต่ใครเลยจะรูว้ า่ อินเดียมีเสน่หล์ กึ ลับทีน่ า่ ค้นหา ทัง้ ความสวยงามทีธ่ รรมชาติรงั สรรค์ขนึ้ และ ความสวยงาม ทางวัฒนธรรมทีม่ มี าช้านาน วันนีท้ มี งาน VR Thai ขอพาท่านผูอ้ า่ นร่วมเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ ในมุมมองทีใ่ ครอาจยังไม่เคยได้สมั ผัสของอินเดีย

Incredible มนต์เสน่ห์แห่งเอเชียใต้ ตอนที่ 1 เราเริ่ ม ออกเดิ น ทางจากสนามบิ น Sydney Kingsford Smith โดยสายการบิน Airasia X สูก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพือ่ ต่อเครือ่ ง ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 9 ชัว่ โมงเศษ ระหว่างรอเปลีย่ นเครือ่ งนัน้ ยังพอมีเวลาให้ยดื เส้น ยืดสายเล็กน้อยรองท้องด้วยอาหารท้องถิน่ จากร้าน ชือ่ ดังอย่าง Old Town ภายในสนามบิน แล้ว เตรียมตัวออกเดินทาง เพียง4ชัว่ โมงเราก็เดินทางมา ถึงสนามบินนานาชาติ Netaji Subhash Chandra Bose เมือง Kolkata ซึง่ เป็นเมืองหลวงเก่า ของประเทศอินเดีย เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว หลังจาก เหน็ดเหนือ่ ยจากการเดินทางอันแสนยาวนาน คืนนี้ เราเลือกนอนทีโ่ รงแรมย่าน New Market ศูนย์ กลางการค้า การคมนาคมของเมือง ความวุน่ วาย ความสนุกสนานในเมืองแขกก�าลังจะเริม่ ขึน้ โดยที่ เราไม่รเู้ ลยว่ามีอะไรรอเราอยูข่ า้ งหน้าบ้าง

ตื่ น เช้ า มารั บ อรุ ณ แรกของวั น ด้ ว ยโรตี แ กง แบบอินเดีย ตบท้ายด้วยชาร้อนหอมกรุน่ เติมพลังก่อน ออกผจญภัยจุดหมายปลายทางของเราวันนีค้ อื Victoria Memorial อาคารหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันตกยุคเดียว กับพระที่นั่งอนันตสมาคม ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์สถาน ของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย ในยุคทีอ่ นิ เดียเป็นอาณา นิคมของเครือจักรภพอังกฤษ ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่ง ใหญ่สวยงามตระการตา รอบๆ ตกแต่งด้วยสวนเขียวขจี เราเดินชมและเก็บภาพกันอย่างสนุกสนาน ผู้คนมากมาย ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ บ้างก็เป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่าง ชาติ บ้างก็เป็นชาวอินเดียแต่งกายด้วยชุดส่าหรีสสี นั สะดุด ตา มาพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ได้แอบแฝงสิ่งใด ท�าให้เราก็ เผลอยิ้ ม ตามไปความกั บ ความน่ า รั ก ของพวกเขาได้ เหมือนกัน พอได้เวลาเราต้องบอกลาเมืองหลวงเก่าแห่ง นี้เสียแล้ว เพราะเราก�าลังจะเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งใหม่ “New Delhi” แต่การเดินทางนี้จะไม่ธรรมดาเนื่องจาก

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไทย / เอเชีย / ยุโรป ร�ค�เริ่มต้นที่ $ 899 *

ติดต่อ สำ�นักง�นก�รบินไทย โทร 1300 651 960

ขย�ยเวล�จอง ถึง 30 เม.ษ. นี้ เท่�นั้น 52

* Conditions Apply เริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 57 (สงวนสิทธิ์การเดินทางบางช่วงเวลา) ราคาชั้นประหยัด รวมค่าภาษี อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามภาษีนํ้ามัน

www.thaiairways.com.au


รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวช้าลง เมื่อใกล้ถึงสถานี New Delhi Railway Station บันทึกการเดินทางในเมืองหลวงก�าลังจะเริ่มขึ้น เราเอาสัมภาระ ไปเก็บที่โรงแรมก่อนในย่าน Paharganj ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาสถานีรถไฟ อาบน�้าล้างหน้า เพื่อให้ร่างกายสดชื่น พร้อมที่จะออกไปเที่ยวรอบ เมืองเรานัง่ รถไฟสายสีมว่ งจาก NDLS ไปลงที่ Kalkaji ก็มาถึง Lotus Temple สถาปัตยกรรมทีน่ า่ ทึง่ ตามความศรัทธาของศาสนาบาไฮ ด้วย รูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสันติ ความรักและความอมตะ ออกแบบให้เหมือนดอกบัวที่บานออก

เราเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาทั้งหมด 17 ชั่วโมงสู่กรุงนิวเดลี ทั้งๆ ที่ความจริง แล้วเราสามารถนั่งเครื่องบินไปโดยใช้เวลา เพียง 1 ชัว่ โมงเท่านัน้ แต่เราเชือ่ ว่าจุดหมาย ปลายทางไม่ ส� า คั ญ เท่ า ประสบการณ์ ระหว่างทาง เราจึงขึน้ รถไฟกันตอนเย็นเพือ่ ให้ ม าถึ ง นิ ว เดลลี ใ นตอนสายของวั น รุ ่ ง ขึ้ น รถไฟของอินเดียไม่ได้ล� าบากและสกปรกอย่าง

India ที่คิด เพราะเราเลือกใช้บริการของ SDAH RAJDHANIEX รถไฟตู้นอนมีเครื่องปรับอากาศ โดยแต่ละฝั่งจะเป็นเตียง 2 ชั้นไม่อึดอัดเมื่อรถไฟแล่นออกจากชานชาลาไปได้สักพัก เพื่อน ร่ ว มโบกี้ เ ริ่ ม มี ก ารทั ก ทายกั น ทั้ ง ที่ ไ ม่ เ คยรู ้ จั ก กั น มาก่ อ น มิตรภาพต่างแดนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เราได้แลกเปลีย่ นทัศนะ คติ ประสบการณ์การเดินทางจากเพื่อนใหม่ ซึ่งไม่สามารถหา ซื้อได้จากที่ไหน ระหว่างที่รถไฟแล่นผ่านนั้นเราได้เห็นภูมิประ เทศของอินเดีย ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เรียบง่าย ท�าให้เรา ลืมความศิวิไลซ์ในเมืองหลวงไปชั่วขณะ และคิดได้ว่าชีวิตคน เราบางทีก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนัก ไม่นานนักก็มพี นักงาน น�าอาหารมาเสิร์ฟให้พร้อมชาและของหวาน ชีวิตความเป็นอยู่ บนรถไฟจึงสุขสบายเลยทีเดียว เมือ่ หนังท้องตึง หนังตาก็เริม่ หย่อน เราจึงเริ่มเอนตัวลงนอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ส�าหรับวันพรุ่งนี้ ส�าหรับเมืองหลวงที่แสนโกลาหล

Over 20 Years Experience เปิดให้บริการ มาแล้วกว่า 20 ปี

ครึ่งหนึ่งดูๆ ไปแล้วก็คล้ายคลึงกับ Opera House ที่ซิดนีย์อยู่ไม่น้อย ล้อมรอบไปด้วยสระน�้าทั้ง 9 สระ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้ไปชมวันละหลายพันคน หลังจาก เต็มอิ่มกับการชมวัดดอกบัวแล้ว แล้วก็นั่งรถไฟไปยัง Central Secretariat เพือ่ เปลีย่ นเป็นรถไฟสายสีเหลือง ไปลงที่ Qutub Minar เพื่อมาชมหอคอยเก่าแก่ชื่อ เดี ย วกั บ ชื่ อ สถานี ร ถไฟที่ ท� า จากอิ ฐ และหิ น สี แ ดงสู ง ตระหง่านมีการแกะสลักลวดลายปราณีตและมีถ้อยค�า จากคัมภีรอ์ ลั กุรอานอยูโ่ ดยรอบ สร้างขึน้ เพือ่ แสดงชัยชนะ เหนือฮินดูของชาวมุสลิม ใช้เวลาไม่นานก็เดินชมบริเวณ โดยรอบจนครบ

airline Tickets, tickets, Hotels, Specializing in selling Airline tours to all destinations. Cruises and Tours Companion Fare Special

Bkk SYD – BKK เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

$ 800

add $10 to included flights to domestic Thailand thailand *** Add Sale ends: 28 March 2014

Sin - BKK Bkk SYD - SIN (35 Days Days Special) Special) (35

ABN 33 060 995 360 LIC. 2TA 003867

Address: Shop QG7, Prince Centre 8 Quay St. Haymarket, NSW 2000 Australia

Telephone: (02) 9211 6611 Facsimile: (02) 9211 6612

Sin - HKT Hkt SYD - SIN

17 Apr Mar2014 2014 Sale ends: 14

$ 880 $ 880

RetuRn TICKET: tiCket: RETURN Bkk - JAPAN JaPan SYD - BKK Bkk - KOREA kORea SYD - BKK Bkk - HONG HOnG KONG kOnG SYD - BKK Bkk - LONDON LOnDOn SYD - BKK

$1,370 $1,370 $1,170 $2,080

เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ส�าหรับ สิงคโปร์แอร์ไลน์, เอมิเรสต์, แควนตัส, มาเลเซียแอร์ไลน์, คาเธ่ย์แปซิฟิค ฯลฯ

*** Conditions Conditions apply apply for for this this special special fare, fare, taxes taxes & & fuel fuel surcharges surcharges subject subject to to change change without without notice. notice. ***

สอบถามโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ได้ที่ 02-9211

6611

Email: panworld@bigpond.net.au

53


พิเศษส

ส�ำหรับ

ะอสง มแต้ม จ

กำรส่งข

1 กิโล =

ำกไทย

บ 10 แ 1แต้ม ต้ม รับ ฟ

สะสมคร

รี $10

ปรึกษาฟรี!

ส�าหรับผู้ประกอบการน�าเข้าและส่งออก Rate ส่งของมาซิดนีย์

SIMPLE EXPRESS (ติดกับ First Money Transfer และ EDEN Education)

G20 477 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia Tel: 02 9212 2510 Mob: 04 8889 6598, 04 8886 9598

SIMPLE EXPRESS (Thailand)

50 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 Tel: 081 952 9456, 084 942 4456 (ส่งได้ด้วยตัวเอง หรือไปรษณีย์)

จันทร์ - ศุกร์: 10:00AM - 7:00PM เสาร์: 11:00AM - 5:00PM

www.simple-express.com


Dream Honeyteering Contest

เชิญชวนคู่ฮันนีมูนทั่วโลกร่วมกิจกรรมชิงรางวัล Win 7 Days Exclusive Honeyteering Trip in Thailand

How to Enter?

Step 1. เลือก ทริป Honeyteering ที่ต้องการไปมากที่สุด Step 2. ลงทะเบียนสมัคร Upload รูปและเขียน profile Step 3. ผู้สมัครจะได้รับ Blog ส่วนตัวตามทริปที่เลือกไว้ Step 4. Share blog link ให้เพื่อนๆ ช่วยกันโหวตให้คะแนน

How to Win?

• คู่รักที่ได้รับคะแนนโหวตผ่านบล็อกสูงสุดจะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัล Exclusive Honeyteering Trips to Thailand • Prizes include ททท. จะมอบรางวัล Honeyteering Trip ทริปฮันนีเทียร์สุดพิเศษจาก 4 Honeymoon Destination สุดโรแมนติคของไทย พร้อมโอกาสในการถ่ายภาพฮันนีมูน (A Honeymoon Photography Portrait) โดยช่างภาพชื่อดัง

กิจกรรม ร่วมกับ Shanghai Traveler Club นิตยสารออนไลน์ส�าหรับตลาด Luxury Chinese เชิญชวนคู่ฮันนีมูนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ไฮเอนด์ตลาดจีนร่วมกิจกรรมชิงรางวัล Win 5 Days Exclusive Honeyteering Trip in Chiangmai

How to Enter?

ดูวีดีโอของแคมเปญและส่งโปรไฟล์พร้อมบอกไอเดีย ว่าอยากจะท�ากิจกรรม Volunteer อะไรในเชียงใหม่

How to Win?

Volunteer Idea ของคู่ใดที่ประทับใจกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัล Prizes include Honeyteering Trip ทริปฮันนีเทียร์สุดพิเศษ 5 วัน ที่โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ พร้อมท�า กิจกรรม Volunteer กับเด็กๆ ที่ศูนย์ Warm Heart Thailand Foundation

SPECIAL PACKAGE HONEYTEERING ทริปฮันนีมูนสุด Exclusive จาก 21 โรงแรมและรีสอร์ตสุดหรูของไทย ขายผ่านเว็บไซต์ www.HoneyteeringThailand.com For more information, please contact: info@honeyteeringThailand.com


vr dine in

words: Special one / Photo: Billy

Restaurant

in Dickson

ย่อส่วนความอร่อยจากไทยถึงไชน่าทาวน์แคนเบอร์รา หากแวะเวียนมาเที่ยวแคนเบอร์รากันแล้วเกิดอยากทานอาหารเอเชี่ยนขึ้นมา สิ่ง ที่ท�าได้ง่ายที่สุดหากไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดก็คง เป็นการถามคนพื้นที่เอาว่าจะไปที่ไหนกันดี ซึ่งถ้าไปถามคนแคนเบอร์ราแล้ว ค�าตอบ ที่ได้จะเป็นเสียงเดียวกันก็คือ ย่าน Dickson หรือ ไชน่าทาวน์แคนเบอร์รานั่นเอง เพราะโซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารเอเชี่ยนที่มารวมตัวกันตามผังเมืองที่เขาวางไว้เป็น อย่างดี โดยมีพี่ใหญ่อย่างอาหารจีนเป็นตัวน�าทัพ ถัดมาก็คงเป็นอาหารไทยที่ได้รับ ความนิยมไม่แพ้กัน ส�าหรับร้านอาหารไทยที่อยากจะมาแนะน�ากันในวันนี้ เป็นร้านที่เขามุ่งเน้นตลาด ระดับกลางถึงสูงเพื่อต้องการอัพเกรดคุณภาพของอาหารไทยให้สูงขึ้น นั่นก็คือร้าน Little Thailand โดยมี ปั๊ม ธนเดช ศรีนวกุล Tanadet Sreenawakul ตูน พชรวดี ศรีวงษ์ราช Pacharawadee Srivongrach และ ป้อ นลิน ปราการเจริญ Nalin Prakancharoen สามหุ้นส่วนที่เริ่มต้นจากการ ท�างานพาร์ทไทม์ในร้านอาหาร ไทยเหมือนเด็กนักเรียนไทยทั่วไป จนผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านที่เปิดให้บริการมา ได้กว่า 3 ปีแล้ว หลังจากที่เข้ามาท�าร้านต่อจากเจ้าของเดิม ทั้งสามคนก็เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ร้านให้ดูน่านั่งมากขึ้น ด้วยวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่เข้าไปแทนของเก่าท�าให้ร้านดูโปร่ง โล่ง นั่งสบายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนที่คุณตูนและคุณป้ออยาก แนะน�าให้มาลองนั่งทานกันว่าน่านั่งขนาดไหน ส่วนเมนูอาหารก็มีการปรับเปลี่ยนเช่น กันโดยเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น “ร้านเปิดแรกๆ ลูกค้ายังไม่รู้ว่าอาหารเราเป็นแบบไหน เขาเลยไม่ค่อยความเชื่อใจและ มองว่าอาหารของเราแพง บางคนเขากลัวว่าอาหารไทยรสชาติจะจัดจ้าน เผ็ดเกินจนไม่ กล้ามาทาน แต่พอเริ่มมีคนมาทานแล้วเขาก็เริ่มบอกต่อกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ รัฐที่ท�างานในบริเวณนี้” คุณตูนกล่าว

56

มาพูดถึงเรื่องอาหารกันบ้าง ร้านนี้เขามีดีตรงการคัดเลือก วัตถุดิบที่ต้องไปเลือกเอง เพราะลูกค้าที่นี่จะคาดหวังกับคุณภาพ และรสชาติ อ าหารว่ า จะต้ อ ง เหมือน เดิม เริ่มจานแรกด้วย อาหารทานเล่นหน้าตาน่าทาน อย่าง กระทงทอง Crispy Golden Cup ที่ น�าแผ่นปอเปี๊ยะ ไปใส่พิมแล้วน�าไปทอดจน กลายเป็น กระทง ก่อนเติมความอร่อย ด้วย ไส้ที่ท�าจากไก่สับ กุ้งสับ แครอท ถั่วลันเตา และข้าวโพดซึ่งรสชาติ จะออกหวานๆ เค็มๆ เป็นที่ ถูกใจของเด็กๆ เสมอ


จานต่อมาเป็นเมนูขายดีของทางร้าน นั่นก็คือ แกะย่าง (BBQ Lamb Cutlet) ที่ทางร้านจะคัดเลือกเนื้อแกะชิ้นใหญ่ น�ามาหมักกับซอสสูตรเฉพาะของ ทางร้านหนึ่งคืนก่อนน�ามาย่างเสิร์ฟกับซอสมินต์ที่ตัดกลิ่นของเนื้อแกะได้ดี และ ถ้าหากมาร้านนี้แล้วไม่สั่งอกเป็ดราดซอสมะขาม (Duck Tamarind) ถือว่า พลาดอย่างมหันต์ เพราะเนื้ออกเป็ดที่สั่งมาเป็นของร้านขายดีระดับต้นๆ ของที่ นี่ จึงท�าให้ราคาค่อนข้างแพงเป็นพิเศษ แต่คุณภาพเยี่ยม เป็ดที่ท�าจะเป็นเป็ดตัว ใหญ่ ซึ่งพอเอามาท�าแล้วจะได้เนื้อเยอะ แถมวิธีการอบเป็ดก็เป็นสูตรลับของทาง ร้านที่ท�าให้เป็นไม่มีกลิ่นสาบเลย ซึ่งพอเอาไปทอดให้หนังกรอบ หั่นเป็นชิ้น แล้ว ราดด้วยซอสมะขามรสเด็ดแล้ว ก็จะได้เป็ดอบซอสมะขามที่รสชาติกลมกล่อม อย่าบอกใคร แถมไม่มีกลิ่นสาบให้ร�าคาญใจเวลาตักใส่ปากกว้างอีกด้วย

อีกเมนูขึ้นชื่อของร้านที่ใครๆ มาก็สั่งกันก็คือ ปลากะพงแดงทอดราดซอส พริกหวาน (Whole snapper with Spicy Sweet & Sour Sauce) ที่ คุณปั๊มจะไปเลือกปลากะพงแดง ที่ตลาดปลาด้วยตนเอง เพราะต้องการการัน ตีความสดและขนาดที่ต้องการ ที่ส�าคัญเมนูนี้จะอร่อยได้นั้น คุณปั๊มย�้าว่า “เรา

จะเปลี่ยนน�้ามันกันบ่อยมาก เพื่อให้รสชาติของปลาและอาหารประเภททอดอื่นๆ ทุกชนิดได้ความอร่อยอยู่เสมอ” พอเอามาราดด้วยน�้าซอสพริกหวาน ที่มีผัก หลากชนิดแล้วอร่อยเป็นที่สุด โดยปกติแล้ว ทางร้านจะท�ารสชาติกลางๆ ส�าหรับ ลูกค้าทั่วไป แต่ถ้าคนไทยมาทานก็จะท�ารสจัดให้ตามค�าขอ จานสุดท้ายเป็น กุ้งนางฟ้า (Angel Fire Prawn) ซึ่งจานนี้ถือเป็นเมนู เรียกลูกค้าเลยก็ว่าได้ เพราะตอนเสิร์ฟจะมีการจุดไฟให้ดูอลังการเล็กๆ ทางร้าน จะน�ากุ้งไปชุปแป้งทอด แล้วมาราดซอส คล้ายกับการท�าห่อหมก เวลาเสิร์ฟก็ จะราดด้วยน�้ามันติดไฟส�าหรับท�าอาหาร (Lemon Essence) แล้วจุดไฟ เวลา เสิร์ฟก็จะดูน่าตื่นตาตื่นใจและเรียกเสียงว้าว! จากโต๊ะข้างๆ ได้เสมอ หลักส�าคัญในการบริหารร้าน คุณป้อพูดถึง การรักษาคุณภาพของอาหาร และการบริการที่ทุกคนในร้านให้ความส�าคัญเป็นพิเศษก็คือ รสชาติและหน้าตา ของอาหารต้องเหมือนเดิม วัตถุดิบต้องคัดสรร ถึงแม้ราคาจะแพงกว่า ทางร้าน ก็ยินดี ในบางครั้งการมีหุ้นส่วนหลายคนอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งกันบ้าง การ แสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เราสามคนก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการรับฟังเสียง ข้างมาก ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ และด้วยความ ที่หุ้นส่วนอายุยังน้อยกันอยู่ จึงท�าให้เกิดข้อดีตรงมีไอเดียที่หลากหลาย เช่น หน้าตาและรสชาติของอาหารที่ดูทันสมัยขึ้น รวมถึงการดูแล ใส่ใจลูกค้าได้ทั่ว ถึงมากขึ้นด้วย และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองที่ท�าให้ Little Thailand กลายเป็น ร้านขวัญใจที่มีลูกค้ามาฝากท้องเวลาหิวกันไม่ใช่น้อยๆ

Little Thailand Restaurant in Dickson 76/2 Cape Street, DICKSON ACT 2602 Phone: 02 6262 9991, 02 6156 4654 www.littlethailand.com.au

57


About the food, this shop had a good selection of the raw materials because of customers' expectations with quality and taste that must be the same as usual. We started with appetizer "Minced chicken and Sweet corn in Crispy Golden Cup", putting spring roll sheets in mold and fried until golden crispy cup. Filling with minced chicken, shrimp, chopped carrots peas and corn which taste sweet and salty that kids always pleasure.

Continuous with best seller as BBQ Lamb Cutlet that we will select a large piece of lamb. Marinated with the source for a night before grilled and served with mint sauce.

Delicious Shrink from Thai to Chinatown of Canberra When you reach at Canberra and have no idea about place to have great food, the simplest thing you can do is ask local people. The almost answer is Dickson, Chinatown of Canberra where is the most well - know of Asian food area. By the way, Chinese food is very popular there as Thai food as well. Today, we proud to recommend Little Thailand, the restaurant that focused on mid to high market to upgrade quality of Thai food higher. Tanadet Sreenawakul (Pum), Pacharawadee Srivongrach (Toon) and Nalin Srivongrach (Por). Three partners started out as a student. This restaurant has been open over 3 years now. After take over from previous owner, they began to adjust the shop to be more good looking and attractive customers. With materials and furniture that fit into the antique shop makes it airy. Toon and Por would recommend you to come and take a seat especially at night. The menu has been modified as well, with an emphasis on more quality of ingredients. "From the beginning, customers didn't know about our food. They didn't trust and believe that our food is expensive. Some people afraid that the food is too spicy. When someone has try, he spread widely. Almost customers are government official staffs." Toon said

58

The most recommended menu is Duck Tamarind. We ordered the quality duck breast and selected only big duck which have a lot of meat. The secret recipe we had can roast duck without unpleasant smelling. When we fried until crispy, we sliced and topped with tamarind sauce. The taste is definitely delicious.

Another dish is Whole snapper with Spicy Sweet & Sour Sauce. We go to grab fish by ourselves everyday to get a guarantee freshness and size. We have to change oil frequently to make it tasty. When it filled with sweet & sour sauce, it such a great combination. Normally, we don't cook too much spicy. For Thai people, we can do spicy as request. The last one is Angel Fire Prawn which always attract the customers. We served by kindle a little dull. We do the batterfried shrimp and coated with sauce as steamed curry paste. Serve it topped with flammable oil for cooking (Lemon Essence) ignite served time it will look amazing. Mainstay of system management, Por refers to maintaining the quality of food and service that everyone gives priority are taste and appearance of food must be the same. Materials must be good selected although the price is higher. Sometimes, many partners can be conflict and have discrepancy. We solve by listening to majority, consulting with senior advisors or experts who have experiences in this field. Three of us are too young. It causes advantage with idea. For these reasons, it make Little Thailand became a favorite restaurant of customers.


ปูนิ่มสามรส ปูนิ่มสามรส เมนู Special ของร้าน Little Thailand ที่ตอนนี้มาแรงและขายดีกว่าใครเพื่อน ซึ่งส่วนผสมและวิธีการท�าก็ไม่ยากเช่นเดิม แต่มีข้อแม้ตรงปูนิ่มที่น�ามาใช้ต้องไม่เค็ม ซึ่งทางร้าน เขาลองมาหลายยี่ห้อจนมาถูกใจ และได้ปูนิ่มที่ต้องการ

ส่วนผสม 1. 2. 3. 4. 5.

ปูนิ่ม 1 ตัว แป้งมัน 3 ช้อนโต๊ะ น�้ำมะขำม 4 ช้อนโต๊ะ น�้ำตำล 1/2 ช้อนโต๊ะ เกลือ 1/2 ช้อนชำ

6. 7. 8. 9. 10. 11.

กระเทียม 1 กลีบ พริกขี้หนู 2 เม็ด ผักชี 1 ต้น ผักสลัด 1 ถ้วยตวง หอมแดง 1/4 ถ้วยตวง พริกหยวก 1/4 ถ้วยตวง

วิธีการปรุง

เริ่มจำก น�ำปูไปชุบกับแป้งมัน แล้วไปทอด ประมำณ 3-4 นำที ใช้น�้ำมันเยอะ ไฟค่อนข้ำงแรง พอสุกเหลืองกรอบ ให้ตักขึ้นพักน�้ำมันไว้ ท�ำน�้ำซอสสำมรส ด้วยกำรตั้งไฟ เทน�้ำมันลงไปเล็กน้อย ใส่น�้ำมะขำม น�้ำตำล เกลือ กระเทียม พริกขี้หนู แล้วเร่งไฟ คนให้ส่วนผสมเข้ำกันและเริ่ม เหนียว ชิมรสให้ออก หวำน เปรี้ยว และเผ็ด น�ำผักสลัดมำรองจำกแล้วตำมด้วยปูนิ่ม จำกนั้นรำดด้วยน�้ำซอสสำมรส แต่งจำนด้วย หอมแดง ผักชี และพริกหยวก พร้อมเสิร์ฟ

59


Fuco Fuco ลดควำมอ้ ลดควำมอ้ววนชื นชื่อ่อดัดังง สินค้าขายดี Fuco ลดควำมอ้ ว นชื ของแท้ จำก USA ของแท้ จำก USA ่อดัง สิอันนค้ดัาบขายดี ของแท้ จำก USA 1 รำคำ $79 รำคำ อันดับ 1 รำคำ $79

0433 0433 074 074 769 769 หรื หรืออ 0416 0416 686 686 888 888 0433 074 769 หรื อ 0416 686 888 เปิ ด สายตลอด 24 ชั ว ่ โมงจ้ า เปิดสายตลอด 24 ชัว่ โมงจ้า เปิดสายตลอด 24 ชัว่ โมงจ้า

ร้านฮาร์ทท ชัชั้น้น 11 เลขที ้ ้ ซิซิดดนีนียย์ ์ โรงแรม Vodafone Vodafone ร้ร้าานตั นตัดดผม ผม บิบิวร้วตีาตีนฮาร์ Easy way way โรงแรม เลขที่ ่ 1111 // 647 647 Easy ร้านฮาร์ ท า ม HSBC Bank โรงแรม Vodafone ร้ า นตั ด ผม Easy way ชัGeorge ้George น 1 เลขทีst., ่st.,11ตรงข้ / 647 ตรงข้าม HSBC Bank บิ ว ตี ้ ซิดนีย์ George St. George St. ไทยทาวน์ (ตึ ก เดี ย วกั บ ไทยมี เ ดี ย ) George st., ตรงข้ า ม HSBC Bank ไทยทาวน์ (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย) George St. Star ไทยทาวน์ ยวกับ-11pm ไทยมีเดียจ้จ้)าา Bucks ร้ร้าานเปิ Star HSBC Bank นเปิดดทุทุก(ตึ กวัวักนนเดี1pm 1pm -11pm

ร้านเปิดทุกวัน 1pm -11pm จ้า

นฮาร์ทท บิบิววตีตี้ซ้ซิดิดนีนียย์์ ร้ร้เครืาานฮาร์ ่องสำาอางค์ อาหารเสริม

Bucks Star Bucks

เครื งสำ าอางค์ สวยเร็ วว สวยแรงส์ สวยเว่ ต้ต้อองร้งร้าานเจ๊ จ้จ้าา สวยเร็่อ สวยแรงส์ สวยเว่ออร์ร์อาหารเสริ นเจ๊ฮฮาร์าร์ทท ม

สวยเร็ สวยเว่รายการ อร์ ต้อจากงร้าญีนเจ๊ าร์ท ไต้จ้หาวัน พบกับสิวนค้าสวยแรงส์ มาใหม่กว่า 500 ่ปุ่น ฮเกาหลี

Campbell St. St.St. Campbell Campbell

3ลลล0ดดด-กกก7รรระะ0ะหหหนนน่ำ่ำ 30-70 %่ำ %

HSBC Bank HSBC Bank

ครีมมรกแกะ รกแกะ ครี เริ่ม่มต้ต้นนทีที่ ่ $3 $3 เริ

พบกับสินค้ามาใหม่กว่า 500 รายการ จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มำแรงแซงทุ มำแรงแซงทุกก อเมริ และ ยย ทีที่จ่จรายการ ะทา พบกั ค้ามาใหม่ กออสเตรเลี ว่า 500 จาก ญี่ปง่งกว่กว่ ุ่น าาเดิเกาหลี ไต้หวันเเศษ อเมริกบกาาสินไทย ไทย และ ออสเตรเลี ะทาให้ ให้คคุณ ุณสวยยิ สวยยิ เดิมม ในราคาพิ ในราคาพิ ศษ มำแรงแซงทุ ก รกแกะ เข้เข้าามา ออกซื ้อ้อ ต่ต่ออราคาได้ เจ๊เจ๊ยใใจดี ยากให้ ไทยสวยกว่ าา !! เศษ อเมริ กา เลืเลืไทย และ ออสเตรเลี ที่จออะทา ให้คเเด็ุณด็กกสวยยิ ่งกว่าเดิาาใครจ๊ มใครจ๊ ในราคาพิ รกแกะ มา กซื ราคาได้ จดี ยากให้ ไทยสวยกว่ รกแกะ รกแกะเข้ เข้ามา เลือกซื้อ ต่อราคาได้ เจ๊ใจดีอยากให้เด็กไทยสวยกว่าใครจ๊า ! รกแกะเข้มมข้ข้นน ใหม่ ใหม่ลล่ำ่ำสุสุดดครี ครีมมรกแกะ รกแกะ รกแกะเข้ ม ข้ น 40,000 mg Line: Heartsydney เซรั ม ่ ทองค� ำ รก 40,000 mg ผสมไข่ ม ก ุ แท้ ช ว ่ ยบ� ำ ใหม่ ล ำ ่ สุ ด ครี ม รกแกะ Line: Heartsydney เซรั ม ่ ทองค� ำ รก ผสมไข่ ม ก ุ แท้ ช ว ่ ยบ� ำรุรุงงผิผิวว 40,000 ผิผิววสวยเด้ งงเร่เร่งงด่ด่ววนน What’s Line:0433 Heartsydney เซรั ม ่ ทองค� ำ รก app: 074 769 สวยเด้mg ให้ ข ำวเนี ย นเด้ ผสมไข่ ม ก ุ แท้ ช ว ่ ยบ� ำ แกะเข้ ม ข้ น ที ส ่ ด ุ What’s app: 0433 074 769 ให้ขำวเนียนเด้รุงงงสุสุผิดดวๆๆ แกะเข้มข้นที่สุด วสวยเด้เเศษร้ งเร่งำำด่นเจ๊ วน What’s app: รำคำพิ 0433 074 769 สินค้าขายดี ผิรำคำพิ และลดฝ้ ำำกระจุ ดดด่ด่งำำสุงด� ให้ ขำวเนี ยนเด้ ดๆำำ แกะเข้ ม ข้ น ที ส ่ ด ุ E-mail: anugoon12 รำคำพิ ศษร้ นเจ๊ และลดฝ้ กระจุ งด� E-mail: anugoon12 ฮำร์ ททจ้จ้เำำศษร้ำนเจ๊ สินอัค้นาขายดี และลดฝ้ ำ กระจุ ด ด่ ำ งด� E-mail: anugoon12 ฮำร์ @hotmail.com ปกติ ช่ ว งโปรโมชั น ่ พิ เ ศษ เท่ ำ นั น ้ @hotmail.com ปกติ ช่วงโปรโมชั่นพิเศษ เท่ำนั้นจ้จ้ำำ ดับ 2 ฮำร์ทจ้ำ @hotmail.com ปกติ ช่ ว งโปรโมชั น ่ พิ เ ศษ เท่ ำนั้นจ้ำ อันดับ 2

ี ด ย า ข ้ า ค ี น ิ สLUMINESCE ขายด ินค้าSTEMCELL ส LUMINESCE STEMCELL รำคำเซ็ LUMINESCE รำคำเซ็ททละ ละ STEMCELL

$300 $300

รำคำเซ็ทละ เท่เท่ำำนันั้น้น เท่ำนั้น

W E N W NNEEW NE W เพียง $15

เพียง $15

มำกส์ มำกส์หหน้น้ำำเด้เด้งง Pico Pico Ok Ok ของนั ก ร้ อ งดั ง มำกส์ ห น้ ำ เด้ ง Pico ของนักร้องดัง Ok วง ของนั กร้องดัBB วง Rookie Rookie BBง เจ๊เจ๊กก็ม็มีขีขำย ำย นะค๊ ำำ ของแท้ วง BB ไว้ เจ๊ไว้กใใจได้ ็มีขำย นะค๊Rookie ของแท้ จได้ นะค๊ำ ของแท้ ไว้ใจได้

ร้ร้ำำนเจ๊ นเจ๊ฮฮำร์ ำร์ททเพีเพียยงง $49 $49 จ้จ้ำำ ร้ำนเจ๊ฮำร์ทเพียง $49 จ้ำ

ด ุ ส า ่ ล ่ ม ห ใ า ้ ด ุ ส ค สินินค้าใหม่ล่า ส ใหม่ ใหม่ ใหม่ ล่ล่าาสุสุดด ล่แรง าสุด แรง แรง ทีทีส่ ส่ ดุ ดุ !!!! ทีนมผึ ส่ ดุ ้ง้ง!!1600 นมผึ 1600 mg mg 6% 6% 10 10 -HDA -HDA

กลู กลูตต้ำ้ำ 300000 300000 หน้ หน้ำำเรีเรียยวว ขนาด365แค็ บบซูซูล6% นมผึ ้ง 1600 mg 10 $99 -HDA ขนาด365แค็ ล ปกติ ปกติ $99 กลู ต ำ ้ 300000 หน้ ำเรียว ขำวออร่ ำ สุ ด ๆ ขนาด365แค็ ช่ช่ววงโปรโมชั เท่เท่าานันั้น้นจ้จ้าา ขำวออร่ำสุดๆ งโปรโมชั่นบ่นซูล ปกติ $99 ขำวออร่ ำ สุ ด ๆ ช่วงโปรโมชั่น เท่านั้นจ้า

$79 $79

$29 $29

ก า ๊ ม ี ด ้ ช ใ ำ� น ก ะ า ๊ น ม ี แ า ้ ด ้ ค ช ใ น ิ ำ� น ส ะ น แ า ้ ค สิน $129 $129 ผมร่ ผมร่ววงง ผม ผม

บำง ษษะะ ผมร่ งศรีผม บำงวศรี ล้ล้ำำนน ศรี อย่ บำง ษ อย่ำำะเพิเพิ่ง่ง ล้ท้ท้ำออนใจ อย่ เพิ ่ง ใจ รัรักกำษำได้ ษำได้ กกผม ท้ด้ด้อววยยำปลู ใจ รักษำได้ ยยำปลู ผม ดัดังงจำก ด้ชืชืว่อ่อยยำปลู ผม จำกกUSA USA นน ชืและเยอรมั ่อดังจำก USA และเยอรมั และเยอรมัน

เซรั เซรั่ม่มรัรักกษำฝ้ ษำฝ้ำำ Mary kay เซรั ม ่ รั ก ษำฝ้ Mary kay ำ สลำยควำมเข้ Mary kay มม สลำยควำมเข้ ข้ข้นนของฝ้ สลำยควำมเข้ ของฝ้ำำหนำ หนำม ข้เทคโนโลยี นของฝ้ำหนำ เทคโนโลยี สลำยเมลำนิน เทคโนโลยี สลำยเมลำนิน หน้ สลำยเมลำนิน หน้ำำไม่ ไม่บบำง ำง หน้ำไม่บำง

$65 $65

เซ็ทรักษำสิว Kay เซ็ทMary รักษำสิ Mary Kayว จำก USA Mary Kay จำก USA รัรักกษำสิ หำย จำกววUSA ษำสิ หำย ททิ้งิ้งหลุ รัไม่ กไม่ษำสิ ว หำย หลุมมสิสิวว ไม่ทิ้งให้ หลุ ให้ชชม�้ำ�้ำสิใจ ใจว ให้ช�้ำใจ

$79 $79 ไลโป3 ไลโป3 คูคู่ก่กับับไลโป8 ไลโป8

สุสุดดยอดลดความอ้ ไลโป3 คู่กับไลโป8ววนน ยอดลดความอ้

สุดๆ ซื้อ 3 ขวด $100 เดียว สุดยอดลดความอ้วน

$100 $100

ลิ โซ่ ลดควำมอ้ ลดควำมอ้วววนนน ลิร่ลิร่งโงโด่ซ่ด่ซ่ววลดควำมอ้ นของแท้ $39 นของแท้ $39 ร่งด่วนของแท้

คอลลำเจน คอลลำเจน ออสเตรเลี ออสเตรเลียย คอลลำเจน ออสเตรเลี ย ่ม่ม 2000max เพื 2000max เพื่อ่อผิผิววเนี เนียยนนุ นนุ 2000max เพื อ ่ ผิ ว เนี ย นนุ อ่อ่ออนเยำว์ ต ลอดกำล $49 นเยำว์ตลอดกำล ่ม อ่อนเยำว์ตลอดกำล $49

$49 $49 Grape Grape Seed Seed 30,000mg 30,000mg Grape Seed สุ30,000mg เร่เร่งงผิผิววขำวใส ขำวใส สุขขภำพดี ภำพดี เร่งผิวขำวใส สุขภำพดี

$4 $4

$39 $39 NC24 Vitamin C เข้มข้น

NC24 Vitamin Vitamin CC เข้เข้มมข้ข้นน NC24 ลดรอยด� ำ หน้ ขำวใส ลดรอยด� หน้ำำำขำวใส ขำวใส ลดรอยด�ำำ หน้

Yume Yume คอลลำเจน คอลลำเจน Yume คอลลำเจน ทีที่ด่ดำรำนิยมรั บบประทำน ำรำนิยมรั ประทำน ทีผิผิ่ดววำรำนิยมรั บ ประทำน ขำวใสเนี ่ม่มสุสุดดๆๆ ขำวใสเนียยนนุ นนุ ผิ$129 วขำวใสเนียนนุ่มสุดๆ

$129

<< “ลดกระหนำ “ลดกระหนำ่่ าา ทุทุ กก วัวั นน ”” >> >> <<

$129 $129

เซ็เซ็ทททรี ทรีททเม้เม้นนท์ท์ Mary Mary Kay Kay หน้ งงเร่เร่ทงงเม้ด่ด่วนวนนท์ รัMary ้น้นฟูฟู หน้เซ็ำำทเด้เด้ทรี รักกษำฟื ษำฟืKay นนพิพิเเ้นศษ หน้ำเด้งผิผิเร่ววเสี งเสีด่ยยวมำกเป็ นมำกเป็ รักษำฟื ฟู ศษ หน้ วัวันน มำกเป็นพิ77เศษ หน้ผิำำวเด้เสี เด้งงยขำวใสใน ขำวใสใน หน้ำเด้งขำวใสใน 7 วัน

E L A S ษ ศ เ ิ E L พ า A S ค า ษ ร า ้ ศ เ ิ ค พ น ิ า ส ค สินค้ารา นมผึ นมผึ้ง้ง เข้เข้มมข้ข้นน 1450 1450 mg mg 365 365 เม็เม็ดด รำคำพิ พิพิเเศษ นมผึ ้ง เข้เเศษ มข้นขวดละ 1450 $39 mg 365 เม็ด รำคำพิ ศษ ขวดละ $39 ศษ สุสุดดๆๆ ซืซืเศษ ้อ้อ 33ขวดละ ขวด $100 เดี ย รำคำพิ $39 พิ เ ศษ ขวด $100 เดียวว

$88  $  เซ็ทรักษำสิว

ซัซันนคำร่ คำร่ำำ บ�บ�ำำรุรุงงภำยใสสตรี ภำยใสสตรี ซัของแท้ น คำร่ บ�ำรุงเภำยใสสตรี ของแท้ำรำคำพิ รำคำพิ เศษ ศษ ของแท้ รำคำพิเศษ

$39 $39

$181 $181

เซ็เซ็ทท Time Time wise wise ลดเลื ลดเลืออนริ นริ้ว้วรอย รอย ำำเด็เด็wise กก แลดู ออ่อ่อนกว่ ยย เซ็เพืเพืท่อ่อหน้ Time อนริำำ้ววัวัรอย หน้ แลดูลดเลื นกว่ เพื่อหน้ำเด็ก แลดูอ่อนกว่ำวัย

Bikinii Bikinii Boomz Boomz ปรั ปรับบสมดุ สมดุลลสตรี สตรี +บ� ำ รุ ง หน้ ำ อกใหญ่ บ Bikinii Boomz ปรั บ สมดุ +บ�ำรุงหน้ำอกใหญ่บึ้มึ้ม ลสตรี รำคำพิ +บ� ำรุงหน้ำเเศษ อกใหญ่ บึ้ม รำคำพิ ศษ $29 $29

รำคำพิเศษ $29

ครี ครีมมพิพิษษผึผึ้ง้ง ท�ท�ำำให้ ให้หหน้น้ำำใส ใส เต่เต่งงมตึตึพิงงษกระชั ครี ผึกระชั ้ง ท�บำบสุให้ สุดดหๆๆน้ำใส เต่งตึง กระชั บสุดเๆศษ รำคำพิ

$69 รำคำพิเเศษ ศษ $69 รำคำพิ

NC24 NC24 คอลลำเจน คอลลำเจน 100% 100% รำคำส่ รำคำส่งง NC24 คอลลำเจน 100% รำคำส่ง

พิเศษ $45 พิเศษ $45

ร้านเจ๊ าร์ เปิ เวปใหม่ www.heartbeautysydney.com.au นเจ๊ฮฮฮาร์ าร์ททท เปิ เปิดดดเวปใหม่ เวปใหม่ลลล่า่า่าสุสุสุดดด www.heartbeautysydney.com.au ร้ร้าานเจ๊ สาวๆ งเมื shopping online ได้ นะจ๊ บริ ารจั ออสเตรเลี สาวๆ ต่ต่ต่าาางเมื งเมืออองงง shopping shopping online online กักักันนนได้ ได้แแแล้ล้ล้วววนะจ๊ นะจ๊าาา บริ บริกกการจั ารจัดดดส่ส่ส่งงงทัทัทั่ว่ว่วออสเตรเลี ออสเตรเลียยยจ้จ้จ้าาา สาวๆ


Line Line :Heartsydney :Heartsydney Line :Heartsydney

ร้านฮาร์ท บิวตี้ซิดนีย์ ร้คลิานฮาร์ ท บิวความงาม ตี้ซิดนีย์ นิค ผิวพรรณ

การั าานผิ วว คลินิค ผิวพรรณ ความงาม การันนตีตีคคุณุณภาพ ภาพ จบตรงด้ จบตรงด้ นผิและ *บริ *บริกการตรวจเช็ ารตรวจเช็คคสภาพผิ สภาพผิววฟรี ฟรี** คลิ น ค ิ ผิ ว พรรณ ความงาม ฮาร์ ท บิ ว ตี ้ จั ด เต็ ม เรื่ อ งความสวย พรรณความงามจาก Australia การั น ตี ค ณ ุ ภาพ จบตรงด้ า นผิ ว ฮาร์ ท บิ ว ตี ้ จั ด เต็ ม เรื่ อ งความสวย พรรณความงามจาก Australia และ *บริ ก ารตรวจเช็ ค สภาพผิ ว ฟรี * *คอร์ *คอร์สสความงาม ความงาม ผ่ผ่ออนจ่ นจ่าายได้ ยได้** สวยทั London งงกฤษ ท าาบิสวยทั วสวยทั ตี้ จัด้ง้งเต็ องความสวย าา พรรณความงามจาก Australia ้งง้ หน้ ตัตัววมเรื่ในราคาสบายกระเป๋ London ประเทศอั ประเทศอั กฤษ และ สวยทัฮาร์ หน้ ในราคาสบายกระเป๋ *คอร์สความงาม ผ่อนจ่ายได้* สวยทั London ประเทศอังกฤษ ้งหน้าาเรีสวยทั ้งตัว ในราคาสบายกระเป๋า Program เปลี ่ย่ยนคุ ณ เป็ นนคนใหม่ รัรักกษาสิ วว แผลเป็ นน Program หน้ หน้าเรียยวเล็ วเล็กก เปลี นคุ ณ เป็ คนใหม่ ษาสิ แผลเป็ T O $79 T สลายไขมั นนหน้ พวงแก้ มม+ยกกระชั บบ H Program าเรียวเล็ ก O เปลี ย ่ นคุ ณ เป็ น คนใหม่ ด้ ว ยเทคโนโลยี ท น ั รั ก ษาสิ ว แผลเป็ น สลายไขมั พวงแก้ +ยกกระชั H ผอม เพรี ย ว กระชั บ ด้วยเทคโนโลยีทันสมั สมัยย T ผอม เพรี ย ว กระชั บ O $79 สลายไขมั น พวงแก้ ม +ยกกระชั บ H ด้วยเทคโนโลยีทันกดสิ สมัย ผอม เพรียว กระชับ ปกติ กดสิวว ดูดูดดสิสิววเสีเสี้ย้ยนน ปกติ $99 $99 กำ า จั ด เซลลู ไ ลท์ ลดเลื กดสิ ดสิวเสีา้ยา นแผลเป็ ปกติ $99 กำาจัดเซลลูไลท์ พิพิเเศษ ลดเลืวออดูนรอยด� นรอยด� แผลเป็นนจากสิ จากสิวว ศษ $79 $79 กระชั บบอรูรูนรอยด� ขขมุ มุ ขน ลดการอุ ดดตัตันนนจากสิว กำ า จั ด เซลลู ไ ลท์ ลดเลื า แผลเป็ ผิ ว เปลื อ กส้ ม กระชั ขน ลดการอุ พิ เ ศษ $79 กำาจัดผิวเปลือกส้ม ซื้อ 5 ครั ฆ่ นนการเกิ ครั้ง้ง กระชั RF Sliming Face ปรั บบรูรูปปหน้ าาเรีเรียยวเล็ กกซืซื้อ้อ 55 ครั ฆ่าาเชืเชืบ้อ้อรูขป้ป้มุ ออขนงกั งกัลดการอุ การเกิดดตัสิสินววใหม่ ใหม่ กำ า จั ด ผิ ว เปลื อ กส้ ม RF Sliming Face ปรั หน้ วเล็ เพิ ม ่ การเผาผลาญ ้ง ้ง้ง แถม 1 ครั เพิม่ การเผาผลาญ ฆ่ า เชื อ ้ ป้ อ งกั น การเกิ ดสิวใหม่ สลายไขมั น พวงแก้ ม ยกหน้ า เรี ย วกระชั บ แถม 1 ครั RF Sliming Face มปรัยกหน้ บรูปหน้ ายเรีวกระชั ยวเล็กบ สลายไขมั น พวงแก้ า เรี เพิ ม ่ การเผาผลาญ 1 าาครั ป้ ได้ได้รรูปูป V-shape งงตึตึงงทัาทัเรี ่ว่วใบหน้ าา แลดู ออ่อ่อนกว่ วัวัยย้ง นพวงแก้ผิผิมววเต่เต่ยกหน้ ยวกระชั บ แถม ป้อองกั งกันนการสะสมไขมั การสะสมไขมันนใหม่ ใหม่ สลายไขมั V-shape ใบหน้ แลดู นกว่ รัรักกษาฝ้ ษาฝ้าา กระ กระ จุจุดดด่ด่าางดำ งดำาา ป้องกันการสะสมไขมันใหม่ ได้รูป V-shape ผิวเต่งตึงทั่วใบหน้า แลดูอ่อนกว่าวัย

โปรแกรมสลายไขมั นน กระชั โปรแกรมสลายไขมั กระชับบสัสัดดส่ส่ววนน เรามี เรามีหหลาก ลาก หลายโปรแกมให้ Lipo โปรแกรมสลายไขมั น กระชั บสัดVacuum ส่วน เรามีหลาก หลายโปรแกมให้เเลืลืออกก อาทิ อาทิ Cavitation, Cavitation, Lipo Vacuum Suction, Rf slimming, Ultrasonic, Lipo laser, Body Wraps

หลายโปรแกมให้ เลือก อาทิUltrasonic, Cavitation,Lipo Lipolaser, Vacuum Suction, Rf slimming, Body Wraps และนวดตบสลายไขมั นน Ultrasonic, Lipo laser, Body Wraps Suction, Rf slimming, และนวดตบสลายไขมั และนวดตบสลายไขมัน

พิเศษราคาเริ เพี $89 เท่ ศษราคาเริ่ม่ม่มต้ต้ต้นนนเพี เพียยยงงง $89 $89 เท่ เท่าาานันันั้น้น้น พิพิเเศษราคาเริ

BODY WRAP BODY WRAP WRAP BODY ลดไขมั ลดไขมันนทัทั่ว่วทุทุกกส่ส่ววนของร่ นของร่าางกาย งกาย ลดไขมันปกติ ทัปกติ ่วทุก$189 ส่$189 วนของร่างกาย

ลดเหลื ออ $159 ปกติ $189 ลดเหลื $159 ซืซื้อ้อคอร์ ส ครั ลดเหลื อ คอร์ส 55$159 ครั้ง้ง ง ้ ซืแถม ้แถม อคอร์11สครั 5 ครั ้ง ครั้งฟรี ฟรี แถม 1 ครั้งฟรี

สอบถามรายละเอี สอบถามรายละเอียยดเพิ ดเพิ่ม่มเติ เติมม สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ม ่ เติ ม 0433 0433 074 074 769 769 ร้ร้าานเปิ ด ทุ ก วัวันน นเปิ ด ทุ ก 0416 686 888 0433 074 769 0416 686 888 1pm -11pm ร้ า นเปิ ด ทุ ก วั 0478 657 559 0416 0478 686 657 888 559 1pm -11pm จ้จ้นาา

รักษาฝ้า กระ จุดด่างดำา ผลั กตัตัววยาละลายความเข้ ผลั ยาละลายความเข้มมข้ข้นน ฝ้ฝ้าากกกระ ผลั ตัวยาละลายความเข้มข้น กระ ลอกฝ้ าางอ่ ออนโยน ฝ้า กระาากระอย่ ลอกฝ้ กระอย่ งอ่ นโยน ฟื น ้ ฟู ผ ว ิ ปรั บ หน้ า ขาวสดใส ลอกฝ้ า กระอย่ า งอ่ อ นโยน ฟื น ้ ฟู ผ ว ิ ปรั บ หน้ า ขาวสดใส กระตุ ฟื ้นฟูผ้นคอลลาเจน ิวคอลลาเจน ปรับหน้าขาวสดใส กระตุ ผิผิววสุสุ้นขข้นภาพดี กระตุ คอลลาเจน ภาพดีขขึ้นึ้น ผิวสุขภาพดีขึ้น

$79 $79

DIAMOND PEEL DIAMOND PEEL PEEL DIAMOND ผลัดผิวเสีย เผยผิวขาวใสทันที

ผลัดผิวเสีย เผยผิวขาวใสทันที ลดจุ กระชั รูรูขขุมุมขน ผลั ยาาเผยผิ ลดจุดดผิดด่ด่วาเสี างด� งด� กระชัวบบขาวใสทั ขนนที พิพิเเศษครั ง ้ ละ $99 ลดจุ ด ด่ า งด� า กระชั บ รู ขุมขน ศษครั ง ้ ละ $99 ชัชัเปิ ้น้น ด11สายตลอด เลขที 55 ครั 11 ครั ชม. st., $99 เลขที่ ่ 11 11 // 647 64724George George st., ตรงข้ ตรงข้าามม HSBC HSBC Bank Bank พิซืซื้อเ้อศษครั ครั้ง้งละ ้งแถม แถม ครั้ง้ง กกเดีเดี/ยย647 วกั ชัไทยทาวน์ ้น 1 เลขที(ตึ(ตึ ่ 11 George ไทยทาวน์ วกับบไทยมี ไทยมีเเดีดียย)st., ) ตรงข้าม HSBC Bank ซื้อ 5 ครั้งแถม 1 ครั้ง

เปิเปิดดสายตลอด 24 0478 657 559 สายตลอด 24 ชม. ชม. 1pm -11pm จ้า

ไทยทาวน์ (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย)

รอย ตติดิดฟฟิลิล์ม์มกกกันันันันทรรี ออยย ติดฟลลิลดด์มททันันทที ี ลดท

ชัชั้น้น 11 shop shop ทีที่ ่ 11/647-649 11/647-649 George George st., st., ตรงข้ ตรงข้าามม HSBC HSBC Bank Bank ไทยทาวน์ ไทยทาวน์ ชั(ตึ ้(ตึนกก1เดี shop ที ่ 11/647-649 George st., ตรงข้ า ม HSBC Bank ไทยทาวน์ ย วกั บ ไทยมี เ ดี ย ) อยู ด ่ า ้ นในร้ า นเจ๊ ฮ าร์ ท เดียวกับไทยมีเดีย) อยู่ด้านในร้านเจ๊ฮาร์ท (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย) อยู่ด้านในร้านเจ๊ฮาร์ท

รับบริก�ร sign plan หรือ upgrade plan ในระบบ Vodafone รัรับบบริ บริกก�ร �ร sign sign plan plan หรื หรืออ upgrade upgrade plan plan ในระบบ ในระบบ Vodafone Optus รับริบบริ ก �ร sign plan หรื อ upgrade plan ในระบบ Optus ก�รเติมเงินทุกระบบ ทุกเครือข่�ย บริ ก มเงินทุกพ ระบบ อข่�ทีย่ห�ย�กในซิดนี้ย์ จำ�หน่�รเติ �ยเคสโทรศั ท์มือทุถืกอเครื สวยๆ จำรั�บหน่ มืออถืฟิอสวยๆ ติด�ฟิยเคสโทรศั ลม์กันรอยพท์หรื มล์ก�ร์ทีต่หูน�ย�กในซิ น่�รักๆ ดนี้ย์ รัรับบติซ่ดอฟิ ฟิมล์นก�ร์ตูนน่�รักๆ มมืลอม์ถืกอันรอย พร้อหรื มรัอบประกั รัรับบซ่บริอกมมื�รเปิ อถืดอเบอร์ พร้อใมรั ประกัน Vodafone และ Optus หม่บในระบบ รับบริก�รเปิดเบอร์ ใหม่ ในระบบ Vodafone และ Optus

% 0 5 % 0 5 OTION

นนี้มาที่รี่ร้า้านน งตัดชิ้นสส่ว่วนนี้มาท เพ เพียียงตัดัดชชิ้นิ้นส่วนนี้มาที่ร้าน เพียงต

MOOTTIION PRROOM P

พพร้อม อ พรร้อ้อมมจจจำ�ำ�ำ�หหหนนน่�่�ยยเบ ่�ยเบเบออรรร์ส์ส์สวววยยย

000444 xxxxxxxx 888899 0044 xxxxxxxx 11223949 04 xxxxxxxx 99999394 99

RingRing ไม่ใช่แค่ร้านมือถือ แต่เป็นมากกว่าร้านมือถือ... RingRing ไม่ใช่าแมาพิ ค่ร้าสนมื ป็นมากกว่ ถ้าอยากรู้แวะเข้ ูจน์อดถื้วอยตัแต่วเเองวั นนี้!!! าร้านมือถือ... ถ้าอยากรู้แวะเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้!!!

โทร: 0423 0423 966 966 636 636 โทร:

www.facebook.com/ringring168 www.facebook.com/ringring168 www.facebook.com/ringring168


vr entertainment

ผู้ก�ำกับ: Anthony Russo, Joe Russo นักแสดง: Scarlett Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Robert Redford, Cobie Smulders เข้ำฉำย: 03-04-2014 Captain America: The Winter Soldier (กัปตัน อเมริกา: เหมันต์ อหังการ) หลังจากเหตุการณ์ครัง้ ใหญ่ในนิวยอร์คกับ เหล่าซูเปอร์ฮโี ร่ ดิ อเวนเจอร์ส, “กัปตัน อเมริกา: มัจจุราชอหังการ” คือเรือ่ งราวของ สตีฟ โรเจอร์ หรือ กัปตัน อเมริกา ทีใ่ ช้ชวี ติ อย่างเงียบๆ อยูใ่ นวอร์ชงิ ตัน ดี.ซี. และพยายามทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบนั แต่เมือ่ เพือ่ นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยชีลด์ถกู โจมตี สตีฟจึงต้องเข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์ทโี่ ยงใยกับภัย คุกคามทีท่ า� ให้โลกตกอยูใ่ นอันตราย ด้วยการผนึกก�าลังกับ แบล็ค วิโดว์ กัปตันอเมริกาต้องพบกับความจริงอันน่าตกตะลึง ทีก่ า� ลังจะเปิดเผย เมือ่ เขาต่อสูก้ บั เหล่านักฆ่าระดับพระกาฬทีถ่ กู ส่งมาขัดขวางเขาในทุกย่างก้าว เมือ่ เบือ้ งหลังทัง้ หมดของเหล่าร้ายถูกเปิดเผย กัปตันอเมริกา และ แบล็ค วิโดว์ ยังได้รบั การช่วยเหลือจาก เดอะฟอลคอน พันธมิตรคนใหม่ แต่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องพบกับสุดยอดวายร้ายทีพ่ วกเข้าไม่เคยคาด คิดทีย่ ากจะรับมือ เดอะ วินเทอร์ โซลด์เยอร์

T HE LE GE ND ST ARTS HERE

ผู้ก�ำกับ: Reinhard Klooss นักแสดง: Kellan Lutz , Spencer Locke เข้ำฉำย: 10-04-2014 จากเรื่องราวที่ทุกคนชื่นชอบ สู่การเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่น 3 มิติ สุดเจ๋ง ที่โดดเด่นในทุกรายละเอียด ผลงานของ โรเบิร์ต คัสเซอร์ ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ 3 มิติฟอร์มยักษ์อย่าง Resident Evil: Afterlife ภายหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในป่าลึก ณ ประเทศแอฟริกัน ซึ่งท�าให้ทั้งจอห์น เกรย์สโตรค และ อลิซ ภรรยาของเขาต้องเสียชีวิต ทิ้งให้ลูกน้อย จอห์น จูเนียร์ ถูกเลี้ยงดู โดยฝูงลิง นับตั้งแต่นั้นมา เวลาผ่านไปหลายปี หนูน้อยเติบโตขึ้น มาในฐานะ ทาร์ซาน เด็กหนุ่มผู้แข็งแกร่งและรักอิสระ ซึ่งใช้ชีวิต ตัดขาดจากโลกภายนอกมาตลอด จนกระทั่งได้พบกับ เจน พอต เตอร์ สาวน้อยจิตใจงามที่เดินทางเข้าป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติกับพ่อ ของเธอ โดยที่ทั้งหมดไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้กลายเป็นเครื่องมือของ ชายผู้แสนชั่วร้ายอย่าง เคลย์ตัน ผู้เข้ายึดครองบริษัทซึ่งเคยเป็น สมบัติของครอบครัวเกรย์สโตรค แผนการร้ายยังไม่หมดแค่นั้น เมื่อเคลย์ตัน วางแผนที่จะท�าลายป่าทั้งหมด ทาร์ซานต้องปลุกเรียก สัญชาตญานความเป็นมนุษย์ของเขาคืนมา เพื่อรักษาป่าและคนที่ เขารักเอาไว้ให้ได้

62


words: หัตถาครองพิภพ words: หัตถาครองพิภพ

Top

License no. 2PS11016

Brand Names

สงกรานต์ รังสรรค์: ซิงเกิล คงไม่ทัน

บัลลาดร็อคกรีดลึกลงไปถึงหัวใจคนฟัง กับเสียงร้องที่ แข็งกร้าวสอดไส้ความโรแมนติค ในที่สุดแชมป์ของ The Voice Thailand ซีซั่นที่ 2 คุณสงกรานต์ รังสรรค์ ก็ได้ออกผลงานเดี่ยวอันใหม่ในนามของ สงกรานต์ หลังจากที่ แฟนๆ รอคอยกันมานานมากตั้งแต่รายการปิดซีซั่นไป ถ้าจะให้พูดจริงๆ แล้ว เจ้าตัวก็เคยฝากฝีมือไว้ในผลงานส่วนตัวในนามวง The Bantam มีเพลงที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฟังมาแล้วชื่อเพลง “ยังคงอยู่” ลองไปหา ฟังดู ที่ ง่ยกว่ กเอาเพลงนี ้มาพูดเพื่อที่จ่ กะได้ าด้วยความเป็ นตัวตน เหงายิ า เหงา..ความเหงาที รี ดเถึห็นง ต้ว่าน ขังานเก่ ้ ว ของความเจ็ บ ปวดพวกนาย ของสงกรานต์ มี ล ก ั ษณะงานเป็ น ยั ง ไง ซึ ง ่ หลั ง จากที ล ่ องฟั ง เพลงใหม่ คือความหวังของชาวร็อค!!! เป็นวงทีแ่ ทบจะไม่ทา� ให้ผมผิดหวังเลยจริงๆเทียนับบตัง้ แต่ กับง้ เพลงเก่ าแล้วยนิ ปรากฏว่ า นี่คือแนวทางของสงกรานต์ ริง คืนอหา ครั แรกทีผ่ มได้ ได้ฟงั เพลงของวงนี ้ ในขณะทีก่ า� ลังตีอแย่ร็าคงแท้ อย่าจงเมามั ส์อยูย่ อ้ น ตั ว เองเจอเร็ ว ชั ด เจนในแนวทาง ว่ า จะมาทางเพลงร็ อ คแบบดิ บ ๆ ไปเมือ่ ... หลายปีมามากๆ แล้ว จากอัลบัม้ Showroom ชุดแรก เสียในแบบ งว้ากของแน็ป บัลลาดร็อค ที่มีความเข้มแข็ง ผสมกับความอ่อนโยนอยู่ลึกๆ ยังคงก้องอยูใ่ นโสตประสาทยันทุกวันนี้ จากเพลง ไม่มเี ธอ และผลงานเยีย่ มๆ จาก ทีนี้ เรากลับมาพูดถึงเรือ่ งซิงเกิลนีก้ นั บ้าง เพลงนีเ้ ป็นเพลงที่ ”รังสรรค์” Unleashed บวงร็เป็อนคสายพั ทยแท้วงนีทดั้ อี่งนัอกมาวาด โดย “รังสรรค์”นี่ เองสุดยอดจริ ทั้งเนื้อร้งอๆง ส�ท�าาหรั นอง โครงหลันธุกไ์ ของเพลง ้น ลวดลาย ปล่ อ ยงานดี ๆ ให้ พ วกเราชาวร็ อ คได้ เ สพกั น อย่ า งสะใจมาโดยตลอด ในเรือ่ งของภาษาทีใ่ ช้ ซึง่ ก็คอื Lyrics ของเพลง และตัวท�านองหรือเมโลดี้ เพลง ซิเพลง งเกิลทีจั่เงราก� าลังจะพูดถึงนีเพลง ้คืองานที า เหงายิ่งกว่าเหงาแบบเป็น100% เพลงล�หรื าดัอบที่สาม หวะและอารมณ์ เป็น่ชตัื่อวว่ตนของสงกรานต์ ทีจะให้ ่ถูกปล่เรียอยต่ นี้อย่าง เจ็่อบเทีกว่ยบกั าคือบฉัเพลง น และ เหนื่อ่ ยไหม กว่าอออกมาจากงานก่ ลายมือเขาก็ได้ อัอนนหน้ นี้ชัดาเจนมากเมื ยังคงอยู จะพบว่ ล “คงไม่ ” เพลงนี ้มีกลิ่นด้ อายของเขาเอง หัเพลงเก่ วใจ ซึาง่ ของเขา ก็เป็นเพลงช้ ากรีาดซิๆงเกิบาดลึ กทัง้ คูท่ ันจนมาถึ งเพลงนี ว้ ย ซึง่ คิดว่าก็คงจะ ชั ด เจนมากในการออกแบบเพลงนี อ ้ อกมา เป็นแนวของอัลบั้มนี้แล้ว แน่นอนผลตอบรับส�าหรับเพลงร็อคแบบนี้ถือว่าดีมาก คือเพลงติดหู ฟังง่าย และทีส่ า� คัญ.... มันโดน

ต้อนรับ กับสินค้ามาใหม่ วันนี้!!!

First new shop for buying Selling second hand for genuine brand name! Now open in Dixon 1 Shopping Centre

CLEAN BANDIT

Beyonce - Drunk in love feat. Jay Z Rather be (feat. Jess Glynne)

เมาเหล้ าเมารัก กับ่อคูงจั่รกักรไม่มงานเพลงเจ๋ ีกั๊กเจ๊บีกับงเฮีๆ ยแห่ เจย์งการผสมผสาน เครื ่องสายผสมเครื

้มใหม่ ชุดที่ Group 5 ของเธอจากเกาะอั มีคอนเซปต์ Visual Album เป็งานอั นวง ลบัElectronic งกฤษในแบบของ ทัง้ 4 คนประกอบด้ วย Jack ใครนึ ก ไม่ อ อก นึ ก ถึ ง พวก วิ ช ว ่ ลร็ อ ค ของญี ป ่ น ่ ุ ก็ ไ ด้ คื อ ภาพต้ อ งมากั บ Patterson, Luke Patterson, GraceChatto และ Milan Neil Amin-Smith เสียง ถ้าไม่มีภาพนี่ ไม่สมบูรณ์ ถึงแม้เธอจะขายพลังเสียงก็ตาม แต่การ เป็นวง Electronic หลากหลายแบบ ทัง้ Synthpop, Deep house, Funky และ ขายแบบนี้ ถือเป็นสิง่ แปลกใหม่ทนี่ กั ร้องต้องปรับตัวในยุคทีเ่ พลงก็อปปีก้ นั รวมถึ Nu-disco ย โดยที ญศิอ่ ลเพิปิม่ นมูต่ลางๆมาเป็ นเกสต์ ง่ายๆง จะต้ องมีโชว์หรืด้อวอะไรต่ างๆพ่ วกเขาก็ ติดมาด้จะเชิ วยเพื ค่ายังไงยั งงัน้ รนัว่ มร้ น่ องใน แต่ ล ะซิ ง เกิ ล งานเพลง ซึ ง ่ ก่ อ นหน้ า นี ก ้ ม ็ ง ี านที ่ feat.กั บ ศิ ล ปิ น ต่ า งๆมาก่ อ นบ้ า งแล้ แหละ กับงานเพลง Drunk in Love เพลง R&B ผสมฮิปฮอปที่จะพา วเช่น Mozart’s อ Nightingale นต้น่งทีไปลองหาฟั งกันได้ทเจอริ แต่วนั่งกันีบพ้ วกเขา ผู้ฟังหลุดเข้House าไปอยู่ใหรื นอาณาจั กรบียองซ์ เป็และสิ ่พิเศษคือการฟี มาพร้ อมกัเธอบซิงเฮีเกิยลทีมJay ่ ชี อื่ ว่าZRather ร้านงปรากฏการณ์ อธรรมชาติ ฝาละมี วันนี้มbe าฟีทเพลงนี เจอริ่งไ้ กัด้นสเป็ ลายลักษณ์อทักเี่ หนื ษรในที ่ สาธารณะชน ให้ ท ก ุ คนได้ ย น ิ ได้ ฟ ง ั กั บ เพลงใหม่ เ พลงนี ้ ความโดดเด่ น ใน อันยิง่ ใหญ่ ให้กบั เกาะอังกฤษและชาร์ทเพลงของ UK อย่างมาก หลังจากทีพ่ วกเขาได้ ยแล้เข้วามาผนวกผสมผสานกั ด้านตัวเพลง การร้บอดนตรี งของบีElecน�เพลง าเอา เครืนอกจากการมาร่ อ่ งดนตรีคลาสสิวคมแจมของเฮี และเครือ่ งสาย ยอนเซ่ น น ้ ั มี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นสไตล์ ม าก แม้ จ ะไม่ ไ ด้ อ ด ั Power มากม่ ซี าวด์ tronics ในเพลงนี้ และสามารถท�าออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆ เป็นเพลงที นักเนืท่อมี่ งจากสไตล์ เพลง แต่เราก็ สัมผัสถึงนพลั มเช่นเคย ดนตรี รี ายละเอียดน่ าสนใจ ผสมผสานกั ลงตังของเธอที วเป็นเนือ้ เดี่ยอดเยี ยวกัน่ยมากๆ คือมีความ ทันสมัยของซาวด์ แต่มคี วามสวยงามของเครือ่ งดนตรีคลาสสิคด้วย

เรามีสินค้า Brand Name ชื่อดังมือสอง สภาพดี – ดีมาก จำาหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งกระเป๋าทุกไซส์ รวมถึงเครื่องประดับ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด Opening Hour: 2pm.-9pm. or by appointment Address: Shop 61, No.1 Dixon St. Sydney NSW 2000 Tel. 02 8959 4429 / Sam: 0416 618 558

e: samzhang@ycesh.com 63


ARAYA RASDJARMREARNSOOK

M a g a z i n e

สนใจลงโฆษณาหรืออยากฝึกงานกับเรา ติดต่อได้ที่

Mob. 0413 911 959 Tel. (02) 9700 7005

Email: vrthaimagazine@gmail.com www.facebook.com/vrthaimagazine

RTAirport Link “หากคิดถึงการเดินทาง นึกถึงเรา รั บถึงที่ ส่ งถึงจุดหมาย ใกล้ -ไกล เราไปหมด”

• บริการรับ - ส่ งสนามบิน Airport transfer Domestic-International • บริการขับรถพาเทีย่ ว ** ราคาเริ่มต้นที่ ติดต่อคุณท๊อป

$25

โทร. 0449 798 477

Tewa-Raksa บำ�บัดแก้อ�ก�ร

661-663 Suite 409, Level 4, Haymaket Hotel, George St, Sydney 2000 Tel. 0430-867-181, 0451 800 181 • รับ Booking • Open every day •

แก้ ต ะคริ ว ที่ ข า แก้ ไ หล่ ติ ด  แก้ น อนหลั บ ไม่ ส นิ ท แก้ ห ายใจติ ด ขั ด  แก้ อ าการหู อื้ อ แก้ ขั ด เข่ า แก้ เ สี ย ดชายโครง  แก้ ขั ด ข้ อ มื อ ข้ อ ศอก แก้ มื อ เท้ า เย็ น  แก้ ห ลั ง ยอกเอวยอก แก้ เ จ็ บ สี ข ้ า ง  แก้ นิ้ ว ล็ อ ค แก้ ป วดสะโพก แก้ มื อ เท้ า ชา  แก้ อ าการคอแข็ ง แก้ เ จ็ บ ขาหนี บ  แก้ ตึ ง ขาด้ า นหลั ง แก้ ป วดน่ อ ง 

รับดูแลสตรีหลังคลอด แก้ประดงเลือด ประดงลม สะบัดร้อนสะบัดหนาว ขับน�้าคาวปลาให้เข้าอู่ไว (มีใบรับรองการอบรม)

รับนวดสตรีมีครรภ์

โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและกายภาพบ�าบัด

รับสอน นวดไทย นวดเท้า

นวดน�้ามัน นวดหินบ�าบัด นวดประคบ (โดยวิทยากรครูสมาคมแพทย์แผนไทย)

รับรองโดย THE UNION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE SOCIETY

STORYTELLERS OF THE TOWN (อารยา ราษฏร์จาำ เริญสุข นักเล่าเรือ่ งแห่งหมูบ่ า้ น) คำาถอดความของผู้แปล จัดเสนอโดย ศูนย์ศิลป์เอเชียร่วมสมัย 4A ศูนย์ศลิ ป์เอเชียร่วมสมัย 4A มีความยินดีเสนอ นิทรรศ การของ Araya Rasdjarmrearnsook: Story tellers of the Town (อารยา ราษฏร์จำาเริญสุข นักเล่าเรื่องแห่งหมู่บ้าน*) แสดงเดี่ยวผลงานของ อารยา ราษฏร์จำาเริญสุข ศิลปินหญิงระดับแนวหน้า ของวงการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย ตัวแทนเสียงของ ผู้หญิงแห่งศิลปะแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ งานนิทรรศการนี้จัดโดย จอห์น คลาร์ก และ แคลร์ วีล ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ สมัยใหม่ของไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากวงการศิลปะนานาชาติทั่วโลก ทำาหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์คัดสรรผลงาน รวมงานที่ยังไม่เคยได้นำาออกแสดงนอก ประเทศไทยมาก่อน เช่นผลงาน Has Girl Lost Her Memory ผลงานปี (1994) ซึ่งนำามาจัดใหม่ที่ศูนย์ศิลป์เอเชียร่วมสมัย 4A ผลงานชิ้นนี้เป็นงานที่ศิลปิน ขบปัญหาบทบาททางประเพณีของหญิงไทย ที่แม่และยายของศิลปินเองต้องปฏิบัติ ตามกรอบกันมา ส่วนหนึ่งก็เป็นความพยายามของเธอที่จะก้าวให้พ้นออกจากข้อ จำากัดของสังคมเหล่านั้นด้วย KEY DATES ระยะเวลาเปิดแสดง: 14 มีนาคม -10 พฤษภาคม 2014 สถานที่: 4A Centre for Contemporary Asian Art 181-187 Hay Street, Haymarket, Sydney เวลา 11.00 - 18.00 น. วันอังคาร ถึง วันเสาร์ (หยุดอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

vr directory THAI GOVERNMENT OFFICE สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงแคนเบอร์ร่า Tel: (02) 6206-0100, 6206-0123 สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์ Tel: (02) 9241-2542, 9241-2543 THAI TRADE CENTER Tel: (02) 9241 1075 - 6 TOURISM AUTHORITY OF THAILAND Tel: (02) 9247 7549 THAI AIRWAYS AUSTRALIA Tel: 1300 651 960 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Tel: (02) 9252 4884 TEMPLE วัดป่าพุทธรังษี (Leumeah) Tel. (02) 4625 7930 วัดพุทธรังษี (Stanmore) Tel. (02) 9557 2039 วัดพุทธรังษี (Annandale) Tel. (02) 9557 2879 วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ Tel. (02) 9655 1128 วัดป่าสุญญตาราม (Bundanoon) Tel. (02) 4884 4262 วัดธรรมรังษี (Melbourne) Tel. (03) 9878 6162 วัดธัมมธโร (Canberra) Tel. (02) 6249 8594 วัดไทยพุทธาราม (Brisbane) Tel. (07) 3806 8900 วัดพระยอดแก้ว (วัดลาว) Tel. (02) 9823 7338, 9610 9075 GROCERY ร้านพรทิพย์ Tel. (02) 9211 2208 ร้านแม่เช็ง Tel. (02) 9211 9193 ร้านรังผึ้ง Tel. (02) 9211 2332 ร้านกันเอง Tel. 0402 700 300 LUCKY THAI SWEETS & VIDEO Tel. (02) 9212 4842 ASIAN IMPERIAL CENTRE Tel. (02) 9726 6889 EMERGENCY CALL เหตุด่วนเหตุร้าย Tel. 000 SYDNEY HOSPITAL Tel. (02) 9382 7408 ST. GEORGE HOSPITAL Tel. (02) 9113 1111 ST.VINCENT’S HOSPITAL Tel. (02) 8382 1111 THE PRINCE OF WALES HOSPITAL RANDWICK Tel. (02) 9382 2222 THAI WELFARE ASSOCIATION สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย FAIR TRADING DEPARTMENT OF IMMIGRATION & CITIZENSHIP

Tel. (02) 9264 3166 Tel: (02) 6281 1371 Tel. 13 32 20 Tel. 131 881


CRAZY JULY

BUSINESS INSTITUTE OF AUSTRALIA

9

$34 A P R

D A P i I N I M EE

FOR ANY INTAKE BEFORE JULY

ni

mi d a P i

.R B G 6 i1 Wi-F

R F

ย ล เ ร ค ั ส ม นี้ก่อน น อ ต เขต !!! หมด

Tel: +61 2 9268 0809 | E: info@businessinstitute.edu.au | Level 1&2, 363-367 Pitt St. Sydney NSW 2000 | www.businessinstitute.edu.au

*เงื่อนไข : ต้องสมัครภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2014 และจ่ายเงินอย่างน้อย 2 เทอม ขั้นต�่า $3100 ซึ่งรวมถึง Enrolment Fees, the Materials Fee, the CoE และ Tuition Fees ไอแพดมินิ 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้


Inspire

Share

Sell

Fun Flea Market Fair Sunday, April 20th, 2014 9 A.M - 6 P.M 25 Stores Come and enjoy shopping with ...... Shops by students, Clothing and accessories from Thailand, Make up, Good value shopping with second hand shops.

@

MnM Institute Level 4, 39 Liverpool St. Sydney

VR Thai vol. 45  
Advertisement