__MAIN_TEXT__

Page 1

VEILIGHEID


NEDERLANDSE TANKTERMINALS ONTWIKKELEN RICHTLIJN PRODUCTACCEPTATIE Als manager wil je er altijd zeker van zijn dat je over de juiste en voldoende informatie beschikt om compliant te werken en de medewerkers, het milieu en het klimaat ellende te besparen. Je wilt zeker weten dat de informatie die je ontvangt bij de, al dan niet tijdelijk aan de firma toevertrouwde gevaarlijke stoffen, compleet is. Of dat ook echt zo is? Volgens brancheorganisatie VOTOB kan het geen kwaad daar af en toe eens kritisch naar te kijken.


Accepteren van het product (© VOTOB)

Monstername product (© VOTOB)


Compliant en veilig De Nederlandse tankopslagbedrij­ ven hebben via hun brancheorga­ nisatie VOTOB, het afgelopen jaar nog eens goed gekeken of de wijze waarop zij de informatie ontvingen en opvroegen van de te ontvangen producten, misschien nog wat ver­ betering zou kunnen gebruiken. Zij willen er namelijk te allen tijde zeker van zijn dat ze compliant kunnen opereren en veiligheid kunnen garanderen voor hun medewerkers, het milieu en het klimaat. Tankopslagbedrijven zijn logistiek dienstverleners. Ze vervoeren geen chemische producten, olie­ producten, eetbare oliën, vetten en biobrandstoffen, maar slaan ze op. Ze doen dat voor hun klanten en zijn er als zodanig ook geen eigenaar van. Dat maakt het van essentieel belang dat partijen juiste en volledige productinformatie aan elkaar doorgeven. Niet alleen om compliant, maar vooral ook veilig te kunnen werken. Uit verschillende internationale onderzoeken rondom de implementatie van REACH bleek bijvoorbeeld dat de informatie in de Safety Data Sheets (SDS) wel eens te wensen overliet. Ook kwamen er de laatste jaren wel eens kritische vragen van o.m. toezichthouders over de aanwezige kennis, bijvoor­ beeld rondom het dossier “dirty diesel”. Daarbij was discussie over het exporteren van brandstoffen naar Afrika met andere specificaties dan de Europese. Afgelopen jaar hebben de leden van VOTOB daarom samen gewerkt aan de totstandkoming van een Richtlijn Productacceptatie; een flink aantal handvatten werd ontwikkeld voor het opstellen of herzien van gede­ gen productacceptatie procedures. Dit gebeurde overigens in goed overleg met de diverse ketenpar­ tijen, waarbij de toezichthouder Inspectie voor Leefomgeving en Transport niet onvermeld mag blijven.

Richtlijn productacceptatie De richtlijn productacceptatie is dus opgesteld uit veiligheidsoog­ punt voor de medewerkers en ter bescherming van milieu en klimaat. Maar ook vanuit de wens om de eigen infrastructuur te kunnen beschermen en om de kwaliteit van de aan de terminals toevertrouwde producten te kunnen bewaken. In de sector was behoefte aan een dui­ delijke richtlijn over hoe om te gaan met productacceptatie. Zodanig dat de relevante informatie gedurende het gehele proces gedeeld kon worden en de terminals hun verant­ woordelijkheid in de keten konden borgen. Een breed gedeelde richtlijn zou daarnaast een gelijk speelveld garanderen. Doel van de ontwikkelde richtlijn is het verder verdiepen en uitbouwen van de kennis en controle over het binnenkomende product en het proces dat daarmee gepaard gaat; het productacceptatie-proces. De richtlijn geeft aan wat er van de terminal verwacht mag worden om grip te houden op welke producten de terminal ook binnenkomen. Zowel ten tijde van de contractvor­ ming, het plaatsen van orders, als ook op het moment dat producten daadwerkelijk worden afgeleverd.

Terminals zijn zelf verantwoordelijk om aan de hand van deze richtlijn hun productacceptatiebeleid vorm te geven en moeten dit vastleggen in duidelijke en sluitende procedu­ res en beleid. Een slimme en complete procedure Hoe is er nu vorm geprobeerd te geven aan een dergelijk beleid? De richtlijn gaat uit van verschillende, op risicoanalyse gebaseerde stap­ pen in het productacceptatieproces. In het acceptatiebeleid moeten tenminste de volgende elementen zijn opgenomen: • Pre-acceptatie van een nieuw product Er moeten duidelijke procedu­ res zijn voor de zogenaamde pre-acceptatie van een pro­ duct; producten moeten vóór het afsluiten van een nieuw contract meteen al worden beoordeeld op o.a.: chemische en fysische eigenschappen, gevaren, vergunde situatie, geschiktheid voor installatie en REACH-wetgeving. Bij de con­ tractvorming moeten de juiste afspraken worden gemaakt ten aanzien van het productac­ ceptatieproces en de hiervoor benodigde productinformatie. De pre-acceptatie fase is de

Communicatie binnen de keten (© VOTOB) CLM

nr. 4

december 2020

17


VEILIGHEID meest cruciale fase van het proces. • Controle van een geplande lossing Op basis van de risicoanalyse, die moet worden gemaakt tijdens de pre-acceptatie, kan voor sommige producten worden besloten dat bij iedere lossing een controle nodig is op specifieke parameters die gericht zijn op geïdentificeerde risico’s. De klant dient van deze specifieke parameters een actuele analyse aan te leveren bij het te gaan lossen product. Alleen indien de analyse­ resultaten aantonen dat deze specifieke productparameters binnen de vooraf afgesproken criteria blijven, mag het product ook daadwerkelijk ontvangen worden. Een voorbeeld: bij pre-accep­ tatie van het product pygas is door de klant een SDS aangele­ verd met daarop een benzeen­ gehalte dat kan variëren tussen 10% en 80%, waarbij de ter­ minal volgens haar vergunning maximaal 50% kan accepteren. Bij elke lossing hoort dan een analyseresultaat te worden ontvangen dat bewijst dat het benzeengehalte lager dan 50% is.

De terminal wijst op basis van een analyse van mogelijke risico’s de te samplen partijen aan. Dit gebeurt op basis van specifieke informatie, zoals wan­ neer productparameters (zoals H2S, benzeen) dicht tegen de grenzen van het productaccep­ tatiebeleid aanzitten, bij kennis van (geografische) laadlocaties en mogelijke andere gegevens. Natuurlijk worden klanten bij het nemen van samples altijd geïnformeerd. Transparantie in de keten is cruciaal en openheid biedt opening voor een gesprek over de resultaten. • Opleiding van betrokken medewerkers Uiteindelijk moet dit beleid worden vormgegeven en uit­ gevoerd door mensen, door de terminalmedewerkers. En om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de juiste kennis en kunde is het van belang dat zij goed zijn opgeleid. Terminals moeten daarom alle bij de productacceptatie en het bij­ behorende proces betrokken medewerkers een bij hun rol of functie passende opleiding aan­ bieden. Ze moeten ook kunnen aantonen dat de medewerkers de opleiding hebben gevolgd

• Controle middels sampling Er moet procedureel zijn vast­ gelegd op welke wijze, voor­ afgaand of tijdens de feitelijke opslag, gecontroleerd wordt of het opgeslagen product voldoet aan de afgesproken product­ specificaties. De richtlijn schrijft voor dat op basis van een risico­ beoordeling steekproefsgewijs samples moeten worden geno­ men om de plan-do-act-check cirkel te vervolmaken. Het nemen van samples door de terminal is risico-gerelateerd. 18

CLM

nr. 4

december 2020

Ontvangst van een product (© VOTOB)

Afhankelijk van rol en functie dient bijvoorbeeld aandacht te worden besteed aan algemene productkennis en gevaareigen­ schappen, beschermings- en beheersaspecten, grenswaar­ den, de VOTOB productaccep­ tatieprocedure zelf, wet- en regelgeving en infrastructurele mogelijkheden en beperkingen Als hulpmiddel hierbij heeft VOTOB een tweetal opleidingen ontwikkeld die hierop aansluiten en die worden aangeboden via de VOTOB Academy. Tot slot Het was een intensief proces maar het heeft een mooi en nuttig resul­ taat opgeleverd. Inmiddels worden de laatste medewerkers opgeleid en heeft ieder lid het eigen acceptatie­ beleid kritisch tegen het licht gehou­ den op basis van de nieuwe richtlijn. Daarmee is echter geen einde geko­ men aan dit dossier, integendeel. Productacceptatie is een onderwerp dat constante aandacht vraagt, niet in de laatste plaats omdat nieuwe klanten en producten simpelweg steeds weer vragen het bestaande beleid uit te dagen. Auteur: Pehr Teulings (VOTOB)

Profile for votob

Chemische Logistiek Magazine - Richtlijn Productacceptatie VOTOB  

Toelichting in het Chemische Logistiek Magazine rondom de door VOTOB en haar leden opgestelde Richtlijn Productacceptatie, zodat er complian...

Chemische Logistiek Magazine - Richtlijn Productacceptatie VOTOB  

Toelichting in het Chemische Logistiek Magazine rondom de door VOTOB en haar leden opgestelde Richtlijn Productacceptatie, zodat er complian...

Profile for votob
Advertisement