VoorUit jaarverslag 2016

Page 1

Jaarverslag 2016


2

VoorUit jaarverslag


Voorwoord

3


4

H

VoorUit jaarverslag

et jaar 2016 stond voor VoorUit in het teken van samenwerking. Allereerst met de projectpartners: woningcorporaties, stadsdelen en universiteiten. Maar ook het uitbouwen van samenwerkingen in de wijk en wijkoverstijgend met onder andere het ROC van Amsterdam en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het inzetten en stimuleren van deze samenwerkingen gaf VoorUit nog meer een spilfunctie in de wijk; ‘VoorUit verbindt de wijk’.


Voorwoord

In 2015 werd de participatiemaatschappij een leidende ontwikkeling. Dit heeft in 2016 geleidt tot meer samenwerking met bewoners en meer samenwerking tussen bewoners onderling. Er zijn actieve bewoners ingezet bij het uitvoeren van de activiteiten en de VoorUit studenten hebben bewoners ondersteund bij het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. De nadruk lag hierbij op het bieden van kansen en voorlichting om bewoners te activeren op het gebied van werkervaring en ouderbetrokkenheid.

5


6

VoorUit jaarverslag

De verdere uitwerking van de Woningwet was van invloed op de samenwerking met de woningcorporaties. Naast duidelijk afgebakende thema’s en werkzaamheden gericht op de programmalijnen van de woningcorporaties lag de winst vooral in de samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Bij de start van het nieuwe studiejaar 2016/2017 is VoorUit gestart met het werken aan de hand van een wijkplan waarin de prioritering van thema’s die belangrijk zijn voor de wijk en de input van de partners zijn meegenomen. De samenwerking met woningcorporaties, stadsdelen, universiteiten en wijkorganisaties heeft geleid tot een aanscherping van de doelgroep. De activiteiten waren in 2016 gefocust op volwassenen en kinderen van de basisschoolleeftijd. Daarnaast is er aandacht geweest voor nieuwkomers, statushouders en vluchtelingen die in de wijk komen wonen. De aandacht ging met name uit naar bewoners die al een tijd in Nederland zijn maar nog geen aansluiting hebben gevonden bij de samenleving. Vooral activiteiten op het gebied van taalontwikkeling, maatjescontact en voorlichting over voorzieningen hebben in 2016 plaatsgevonden.


Voorwoord

7

In 2016 is er wederom een professionaliserings­ slag gemaakt. Er is een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan­ gesteld en een meldcode ontwikkeld. Daarnaast is er een trainingsaanbod voor de studenten gecreëerd. Tot slot is VoorUit verhuisd naar een kantoor in het Huis van de Wijk de Buurtzaak in Slotervaart om dichterbij de wijken, studenten en samenwerkingspartners te werken.


8

VoorUit jaarverslag

Over VoorUit Bij VoorUit zetten studenten zich tien uur per week in voor de wijk waar ze wonen, in ruil voor woonruimte. De studenten zijn afkomstig van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en werken in negen wijken in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. Het doel van VoorUit is de sociale cohesie in de wijk te versterken. Daarbij richt VoorUit zich hoofdzakelijk op kinderen van de basisschoolleeftijd en volwassenen.


Over VoorUit Organisatie De Stichting Studenten voor Samenle­ ving is door de belastingdienst aange­ merkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het stichtingsbestuur werd in 2016 gevormd door: Pieter de Jong (Eigenaar Pieter de Jong, Stede­ lijke projecten en advies), Elke Heidrich (Directeur Wonen, Eigen Haard), Karen van Oudenhoven-van der Zee (Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit) en Katinka de Korte (Partner Accenture). In 2016 was de dagelijkse leiding van VoorUit in handen van projectmanager Nynke Coenraads en projectleiders Aldert de Boer (communicatie), Thijs Paanakker (pedagogiek, kindermishande­ ling en huiselijk geweld) en sinds juli 2016 Hannah Kooke (taal, trainingen, wer­ ving en selectie). Vanaf de zomer is de

9

coaching van studenten en coördinato­ ren verdeelt over de projectleiders. Elke projectleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van drie wijken. Elke wijk staat onder leiding van een wijkcoördinator. Dit is een student die, naast de tien uur per week voor de wo­ ning, extra coördinerende taken uitvoert zoals het onderhouden van contact met partners, het opstellen van een activitei­ tenrooster en teambuilding. In 2016 is er voor nieuwe coördinatoren tijdens een leergang aandacht besteed aan: com­ municatie, timemanagement, vergader­ vaardigheden en teambuilding. De teams van VoorUit bestaan uit studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Bachelor-, pre master-, en masterstudenten van alle opleidingen kunnen deelnemen.


10

VoorUit jaarverslag

“Het zijn vaardigheden die goed van pas komen omdat ik zowel met kinderen als ouderen werk. Een nuttige cursus, je kunt niet goed genoeg voorbereid zijn voor activiteiten als een kookclub� VoorUiter Kay (20), over de EHBO-training


Over VoorUit Inspraak studenten en partners In 2016 is gestart met de organisatie van inspraakavonden voor studenten. Op deze avonden komen er van elk team afgevaardigden om samen met de projectleiding in gesprek te gaan over het gevoerde beleid. De inspraakavonden vinden drie keer per jaar plaats, worden goed bezocht en bieden veel verhelde­ ring en bruikbare adviezen. De projectlei­ ding wordt daarnaast geadviseerd door de stuurgroep waarin afgevaardigden van woningcorporaties, stadsdelen en univer­ siteiten zitting nemen. De stuurgroep is in 2016 drie keer samengekomen. VoorUit in 2020 In het afgelopen jaar is er samen met het bestuur van VoorUit een strategische discussie gestart over VoorUit in 2020. Samen met de belangrijkste partners, studenten en coördinatoren is er gewerkt aan een langetermijnvisie. Belangrijke speerpunten zijn: het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en de universiteit. Thema-avonden en trainingen Gezien de grote verantwoordelijkheid die studenten krijgen bij VoorUit, worden er trainingen georganiseerd om vaardig­ heden te verbeteren. Op deze manier kan de kwaliteit van het werk worden ge­ waarborgd en werken we aan competen­ ties op het gebied van communicatie met bewoners, taalontwikkeling en veiligheid op de werkvloer. Het trainingsaanbod is tot stand gekomen op basis van de input van studenten.

11

In december 2016 hebben zeventien stu­ denten deelgenomen aan de EHBO-snel­ cursus van het Rode Kruis. Na afloop van de cursus wisten de studenten hoe zij een slachtoffer in veiligheid brengen en hoe ze de toestand van het slachtoffer kunnen beoordelen. Ze hebben geleerd om eerste hulp te verlenen bij: bewus­ teloosheid, huidwonden, bloedingen, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslik­ king. Verder zijn er een drietal trainingen georganiseerd in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. In deze training gingen twintig studenten aan de slag met het thema Actief Burgerschap. Studenten leerden hoe ze bewoners meer betrokken kunnen krijgen in hun buurt en hoe je bewoners kunt onder­ steunen in zelfbeheer. Er werd geoefend in ‘verbindend communiceren’ aan de hand van profielschetsen van bewoners. Tijdens de trainingen die samen met Taal voor het Leven zijn ontwikkeld leerden zestien studenten hoe zij het leertraject van een deelnemer aan een conversatieles kunnen verbeteren. Door verschillende werkvormen werd de theorie over taalverwerving gekoppeld aan voorbeelden van taalcoaching in de praktijk. De training biedt de studenten handvatten om verschillende taalniveaus te kunnen onderscheiden. Doordat ze verschillende taalniveaus herkennen kunnen ze dit vertalen naar een aanpak op maat. VoorUit geeft de voorkeur aan ondersteuning die praktijkgericht is.


12

VoorUit jaarverslag

De studenten ontwikkelden zich in twee trainingsbijeenkomsten tot taalcoach en werden wegwijs gemaakt in de verschil­ lende methodieken. Aan de workshop Aanpak Gezond Ge­ wicht georganiseerd door de Gemeente Amsterdam namen vijftien studenten deel. Tijdens de workshop kregen de studenten meer informatie over de gevolgen van obesitas bij zowel kinderen als volwassenen. Vervolgens kregen ze handvatten om ouders aan te spreken en te onderzoeken welke hulp een gezin krijgt of nodig heeft. Daarnaast werd er vijf keer een the­ ma-avond georganiseerd voor alle studenten. Tijdens deze avonden leren de studenten vaardigheden die van pas ko­

men tijdens het werken in de wijk. Verder is er de mogelijkheid om zelf ingebrach­ te casussen met studenten uit andere wijken te bespreken. In 2016 passeerden verschillende thema’s de revue: werken met actieve bewoners, een ‘wereldcafé’ onder leiding van Peer Smets van de VU, pedagogiek, kindermishandeling en huiselijk geweld. Na afloop van de the­ ma-avonden is er altijd een drukbezochte borrel in club VLLA. Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Vanaf de zomer van 2016 is VoorUit ge­ start met de ontwikkeling van een meld­ code kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor heeft een projectleider de training gevolgd bij de Landelijke Vak­ groep Aandachtsfunctionarissen Kinder­


Over VoorUit

13

mishandeling. De meldcode is een syste­ matisch stappenplan waarin staat wat te doen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. VoorUiters volgen deze stappen wanneer signalen geobser­ veerd worden tijdens activiteiten in de wijk. Na de introductie van de meldcode zijn er significant meer signalen geob­ serveerd. Er zijn vanaf september acht casussen opgepakt waarbij gesprekken zijn gevoerd met ouders, kinderen en andere ketenpartners zoals basisscholen, de Jeugdbescherming Amsterdam, Ou­ der­ en Kind Teams en Veilig Thuis.

in totaal een bereik gehad van 45.332 mensen. Elke wijk van VoorUit heeft daarnaast zijn eigen Facebookpagina, waarin updates zijn gepost over onder andere activiteiten.

Communicatie Het aantal bezoekers van de website is gestegen van 18.883 in 2015 naar 27.457 in 2016. VoorUit is in 2016 ook actief ge­ weest op. Elke wijk heeft daarnaast zijn eigen Facebookpagina. De berichten van de algemene pagina van VoorUit hebben

In 2016 zijn er publicaties over VoorUit verschenen in o.a. Elsevier, OneWorld, de Westerpost, Voor de wereld van morgen, MaatschapWij, Platform 31, Woonmagazine van Huurdersvereniging Amsterdam, Steden in Transitie en Stads­ blad de Echo.

Voor de werving van nieuwe studenten was VoorUit aanwezig op de bachelor­ en masterdagen van de VU en UvA. Daar­ naast werden er posters en flyers ver­ spreid op locaties waar mogelijke nieuwe VoorUit­studenten zich ophouden zoals: universiteiten, middelbare scholen, cafés en theaters.


14

VoorUit jaarverslag

Onderzoek Er zijn twee wetenschappelijke artike­ len verschenen over de betekenis van maatschappelijk geëngageerde projec­ ten zoals VoorUit voor de universiteit, studenten en de samenleving als geheel. In het Engelstalige paper staat een we­ tenschappelijk pleidooi voor academisch engagement en voor het belang van wetenschappelijke betrokkenheid in het adresseren van laatmoderne uitdagin­ gen zoals ongelijkheid en polarisatie. De Nederlandstalige tekst over dit onderwerp is een beschrijving over het belang van VoorUit als een intercultureel leertraject voor studenten en voorbeeld van wat ‘sociologische verbeelding in de wijk’ wordt genoemd.


Over VoorUit

15

“In een tijd van toenemende polarisatie hebben we bronnen van sociologische verbeelding nodig die ons uit de impasse van negativisme halen. Naast verbindende verhalen zijn er condities en competenties nodig om deze verbeelding een alternatief te laten zijn voor polarisatie. In ons artikel laten we zien hoe een academisch geëngageerd project zoals VoorUit hier een rol in kan spelen.” Peer Smets, Assistent Professor Sociologie (Vrije Universiteit)


16

VoorUit jaarverslag

Factsheet 2015

2016

Totaal aantal deelnemers aan activiteiten van VoorUit

25.301

27.340

Aantal deelnemers 0-18 jaar

19.830

19.685

Aantal volwassen deelnemers

5.471

7.655


Over Vooruit

2015

17

2016

Percentage man/vrouw verdeling

54% vrouw en 46% man

58% vrouw en 42% man

Aantal bereikte contactgezin leden

230

287

Aantal VoorUit studenten

110

98

(74 plekken)

(71 plekken)

Aantal VoorUit wijken

9

VVV V

9


18

VoorUit jaarverslag

Resultaten

Met stadsdelen en woningcorporaties zijn er in 2016 per wijk prestatieafspraken gemaakt. We hebben gezamenlijk tien thema’s gedefinieerd en vervolgens is daar per wijk een prioritering aan gegeven. Dit heeft geleid tot een plan per wijk. De werkwijze met wijkplannen heeft geresulteerd in een verbeterde samenwerking tussen studenten, corporaties, stadsdelen en bewoners.


Resultaten Ontmoeting Buurthuizen en buurtkamers spelen een centrale rol in de ontmoeting tussen mensen in de wijk. Daarom stimuleren studenten bewoners om deel te nemen aan activiteiten in het buurthuis en om zelfstandig activiteiten te organiseren. De inzet van VoorUit reikt veel verder dan de werkvloer van het buurthuis. In de wijk

19

gaan studenten met mensen in gesprek en bezoeken wekelijks een contactgezin. Door ontmoetingen groeit wederzijds begrip en wordt sociale segregatie tegengegaan. VoorUiters zijn betrokken bij wat er leeft in de wijk en vervullen een brugfunctie tussen bewoners en andere organisaties.

Groen Armoedebestrijding

Schoon en heel

Gezondheid

Taalontwikkeling

De 10 thema’s waarop Voor Uit werkt

Talentontwikkeling

Actief Burgerschap

Veiligheid

Ouderparticipatie

Ontmoeting


20

VoorUit jaarverslag

“VoorUit heeft zich sterk neergezet als pedagogisch verantwoorde aanbieder van activiteiten. VoorUit kijkt op een positieve manier naar de behoefte van de bewoners. VoorUit is een prima samenwerkingspartner, er is voldoende communicatie en we weten elkaar gemakkelijk te vinden. Een voorbeeld van een succes was de BuurtBioscoop. Door de connectie van studenten met de buurt heeft de BuurtBioscoop een hoge opkomst genoten.’’ – Jessica Melachris, buurtwerker bij Abc Aliantie West


Resultaten

21

Scootmobieltocht Elke tweede dinsdag van de maand leggen we met de ‘scootmobielers’ een andere route af door Geuzenveld en omstreken. We rijden door recreatiegebieden, langs plassen en genieten van een bakje koffie in de Tuinen van West. De scootmobieltochten zorgen ervoor dat oudere buurtbewoners kunnen genieten van de frisse buitenlucht en in contact komen met andere bewoners. Voor veel deelnemers en vrijwilligers is dit een uitstapje waar ze met plezier naar uitkijken!

- hilly


22

VoorUit jaarverslag

“Ik ben erg enthousiast over het werk van VoorUit. Hun activiteiten in de Bakemabuurt in Geuzenveld dragen bij aan ons gezamenlijke doel: buurten creëren waar je kunt groeien. Veel respect en waardering voor de VoorUit-studenten die zich inzetten om bewoners zich meer geborgen en veilig te laten voelen in hun eigen buurt.” - Jeroen van Ammers, senior gebiedsbeheerder Stadgenoot


Over VoorUit Taalontwikkeling Veel bewoners in de wijken waar VoorUit actief is, zijn laaggeletterd. De Nederland­ se taal is voor deze bewoners de toegang tot onderwijs en werk. We bieden hen daarom tijdens laagdrempelige conversa­ tielessen de mogelijkheid om de Neder­ landse taal praktisch te gebruiken. Door aan te sluiten bij persoonlijke leerdoelen wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Zo ondersteunt VoorUit bewoners om hun weg te vinden in de samenleving. In het afgelopen jaar zijn er in de meeste

23

wijken conversatielessen opgezet voor mannen en vrouwen. Daarnaast wordt er in samenwerking met basisscholen huiswerkondersteuning op maat geboden. Zo komt de ondersteuning terecht bij de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Door het ondersteunen van Studiezalen creëren we in wijken waar weining studie­ faciliteiten zijn een rustige leeromgeving voor kinderen van de basis- en middelbare school. In de Reimerswaalbuurt werkten kinderen samen met kunstenaars aan hun eigen buurtkrant ‘Burcutur’.


24

VoorUit jaarverslag

Conversatieles We geven conversatieles aan de hand van thema´s en maken daarbij gebruik van de werkboeken van Taal voor het Leven. Zo hebben we acht weken lang EHBO geoefend: een combinatie van woordenschat en praktische oefeningen. Na deze periode kregen de vrouwen een diploma van het Rode Kruis. Daarnaast hebben we thema’s zoals gezonde voeding en veiligheid behandeld. Bij het thema ‘kunst’ zijn we samen met de vrouwen naar het Van Goghmuseum geweest. We hebben een enthousiaste groep van ongeveer twintig vrouwen waarvan er wekelijks gemiddeld tien naar het buurthuis komen.

- Nanda


Resultaten

“Elke dinsdag geven twee studenten van VoorUit Nederlandse les aan mannen uit de buurt. Dit doen ze erg leuk, ze bedenken elke keer zelf thema’s om te bespreken. Soms nemen ze de groep ook mee op excursie. Zo bezoeken de mannen plekken in de stad waar ze anders nooit zouden komen. Veel dank daarvoor!” Marlijn van der Pol, Kwartiermaker Mannencentrum Daadkr8

25


26

VoorUit jaarverslag

Actief Burgerschap VoorUit gelooft in de eigen kracht van bewoners en stimuleert daarom actief burgerschap op ieders niveau. Studenten van VoorUit hebben zitting in verschillen­ de regiegroepen en bewonersoverleg­ gen. Buurthuizen en buurtkamers zijn de uitvalsbasis voor bewoners om activitei­ ten voor de buurt te ontplooien. VoorUit betrekt sleutelfiguren en vrijwilligers uit de wijk bij initiatieven die uiteindelijk zelfstandig kunnen worden voortgezet. In 2016 zijn er daardoor samen met vrijwil­ ligers activiteiten zoals een koffie-och­ tend, naailes, knutselclub en meidenclub opgezet.

“Ik werk met VoorUit samen en woon zelf ook in de wijk. Ik heb koffie-ochtenden georganiseerd voor de vrouwen in de wijk en ik doe graag mee als er activiteiten worden georganiseerd, zoals picknicks en buurtbarbecues. VoorUit heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar meer kennen en dat je meer weet wie er allemaal in de buurt wonen.”

– Fazilet Yurtbiler, buurtbewoner Laan van Spartaan.


Resultaten

27

beheer buurtkamers De Buurtslager is één van de buurthuizen waar enthousiaste vrijwilligers activiteiten voor de buurt organiseren. De afstemming tussen de vrijwilligers verliep niet altijd geweldig. VoorUit heeft een voortrekkersrol genomen in het verbeteren van de samenwerking. En met succes. Waar het voorheen rommelig was tijdens de gebruikersoverleggen, begint er steeds meer structuur te komen. Ook het plezier en het teamgevoel is zichtbaar groter geworden. Dat was te zien in het buurtfeest dat werd georganiseerd door alle gebruikers. Ondanks slechte weersomstandigheden waren er meer dan 100 bezoekers. Het enthousiasme was zo groot dat er alweer plannen zijn gemaakt voor een volgend buurtfeest.

- Sanya


28

VoorUit jaarverslag

ondersteuning klussenteam Studenten van VoorUit ondersteunen sinds dit jaar het klussenteam. Dit is een groep mannen die in ruil voor een vrijwilligersvergoeding klussen doen in de wijk. Dit kan variĂŤren van vuil prikken, tot portieken leeghalen of de stoep repareren. De mannen zijn blij dat ze bezig zijn en wat toevoegen aan de leefbaarheid in de wijk. Ook de buurtbewoners vinden dit erg prettig, want ze zien dat problemen snel en vakkundig worden aangepakt.

- Jesper


Resultaten

29

“In mijn jeugd bezocht ik wekelijks een meidenclub, die al enige tijd niet meer bestaat. Het leek me daarom erg leuk om in samenwerking met VoorUit een meidenclub op te richten. Het samenwerken met de studenten van VoorUit ervaar ik als zeer aangenaam. Ik vind het enorm goed dat VoorUit bezig is met het organiseren van verschillende buurtactiviteiten en hier ook de bewoners bij betrekt. Dat zorgt voor meer verbondenheid binnen de wijk.” Anissa, buurtbewoner Osdorp de Punt

Schoon en Heel Een schone, hele leefomgeving is prettig voor bewoners. Schone straten en opgeruimde portieken bieden een fijn woonklimaat. We stimuleren bewoners om samen met elkaar en VoorUit zowel de openbare ruimte als de wooncom­ plexen schoon te houden. We richten ons voornamelijk op voorlichting, signalering en gezamenlijke schoonmaakacties met de partners in de wijk. Zo maken in Os­ dorp de Reimerswaalbuurt studenten sa­

men met bewoners de portieken schoon. Daarnaast organiseren we activiteiten om kinderen bewust te maken van hun leef­ omgeving zoals de PortiekPortiers en de Pimp it up Club. Ook droegen de teams bij aan schoonmaakacties en prikacties in de buurt. In Slotermeer-Oost prikten leerlingen van de Otto Heldringschool (speciaal onderwijs) onder begeleiding van VoorUiters wekelijks vuilnis in de buurt.


30

VoorUit jaarverslag

onderzoek ROC-studenten Op verzoek van woningcorporatie Ymere onderzocht VoorUit de woonbeleving van ROC-studenten in het studentencomplex in Laan van Spartaan. In de flat is de afgelopen jaren sprake van vervuiling en overlast. Ymere is erg enthousiast over de resultaten van het onderzoek en veel van de adviezen zijn opgevolgd. Zo is er een strengere handhaving in het complex en is er een brief verstuurd naar alle studenten of ze een Nee/Ja of een Nee/Nee-sticker op hun brievenbus willen.

- Darnell


Resultaten

31

Veilig De VoorUiters zijn de oren en ogen in de wijk voor corporaties en stadsdelen. Ze ontmoeten bewoners niet alleen in het kader van de georganiseerde activitei­ ten maar ook in de supermarkt en op de galerij. De studenten signaleren onveilige situaties en ondersteunen de wijkagent, buurtwacht of handhavers waar mo­ gelijk bij de preventie en het beperken van overlast en de verkeersveiligheid. In Molenwijk en in Slotermeer is er een wijkschouw geweest om verbeteringen voor de wijk aan te dragen. Daarnaast geven kinderen tijdens verschillende activiteiten advies aan partners in de wijk. In Slotermeer-West was dit dermate succesvol dat de ‘Kinderpolitie’ intensief samenwerkt met de wijkagent. Groen Samen met de woningcorporaties en stadsdelen werkt VoorUit aan vergroe­ ning van zowel particulier als openbaar groen in de wijk. Bewoners worden ondersteund bij het beheren en onder­ houden van moestuinen, perkjes, gevel­ tuinen en gezamenlijk groen. Daarnaast zet VoorUit zich in om het groen van bewoners, die niet in staat zijn zelf het onderhoud te doen, te verzorgen.

Armoedebestrijding Armoede is meer dan een gebrek aan financiële middelen, het heeft ook invloed op het sociale leven. De activiteiten die VoorUit organiseert zijn toegankelijk voor kwetsbare bewoners met een lage soci­ aal-economische status. VoorUit heeft tot doel om bewoners inzicht te geven in hun eigen kunnen en zelfredzaam te maken. Dit wordt gedaan tijdens informele huis- aan huisgesprekken waarin studen­ ten in gesprek gaan met bewoners en voorlichting geven. Studenten in Osdorp zijn opgeleid tot energiecoaches en geven bewoners inzicht in hoe ze door energie­ zuiniger te leven kunnen besparen op hun woonkosten. In verschillende wijken zijn er vragenuurtjes en formulierencafés opgezet om bewoners te ondersteunen bij het doen van aanvragen en het invullen van formu­ lieren.


32

VoorUit jaarverslag

voorlichting armoederegelingen 64+ Studenten uit Osdorp de Punt werken samen met het stadsdeel Nieuw-West in de organisatie van 64+ bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om bewoners van 64 jaar en ouder die een uitkering hebben te ondersteunen bij het aanvragen voorzieningen en het in contact komen met instanties.

- Kayleigh


Resultaten Talentontwikkeling VoorUit biedt kansen voor bewoners om hun talenten te ontdekken, te ontwikke­ len en in te zetten voor de wijk door het organiseren van onder andere creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. VoorUiters geven voorlichting over het Jongerencultuurfonds aan ouders van kinderen die zich op cultureel vlak willen ontplooien.

“Gedurende drie maanden heb ik stage gelopen bij de ‘Fotoclub’, een activiteit in Laan van Spartaan die bestaat uit de samenwerking tussen Kijk! en VoorUit. Ik vond het hartstikke leuk en heb veel nieuwe dingen geleerd”. Chaima Majait, student Dienstverlening Zorg & Welzijn niveau 2, ROC Laan van Spartaan

33


34

VoorUit jaarverslag

‘’Als oud-VoorUiter vind ik het fantastisch om via mijn werk als fotograaf met VoorUit verbonden te blijven. Bij het fotoproject Kijk! werk ik altijd met veel plezier samen. De studenten met wie ik lesgeef zijn heel betrokken en staan open voor nieuwe ideeën. Ze zijn de oren en ogen in de wijk. Hierdoor sluit het programma echt aan bij de belangrijke thema’s in de wijk. De studenten van VoorUit verbinden de mensen uit een wijk niet alleen door zelf mooie projecten te bedenken, maar ook door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe organisaties en freelancers.’’ – Vera Duivenvoorden, fotograaf.


Resultaten

35

– Jessica Idsinga, adjunct directrice OBS de Punt

“Dit schooljaar werken wij wederom met veel plezier samen met VoorUit. De studenten verzorgen twee keer per week de huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen, begeleiden de redactie van leerlingen bij het maken van de kindernieuwsbrief en geven een workshop aan de leerlingen op onze atelierdagen. De studenten van VoorUit zijn betrokken, verantwoordelijk en enthousiast!”


36

VoorUit jaarverslag

Ouderparticipatie VoorUit streeft naar meer betrokkenheid van ouders in de thuissituatie, op school en in de wijk. Om structurele impact te hebben worden samen met partners in de wijk, waaronder scholen, een keten gevormd en activiteiten georganiseerd om ouders samen met hun kinderen te activeren en te informeren. Gezondheid Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van de ouders, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtor­ ganisaties, sportclubs en bedrijven nodig.

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amster­ dam aan een gezond gewicht en betere eetgewoontes voor de Amsterdamse jeugd. VoorUit is aangesloten bij de pacts die gesloten zijn in de wijken en houdt middels het aanbieden van gezonde voe­ ding, beweging en voorlichting binnen de activiteiten rekening met de richtlij­ nen. Daarnaast organiseren VoorUiters sportactiviteiten voor kinderen in de buurt en besteden daarbij aandacht aan gezonde voeding. Verder geven studen­ ten voorlichting over de regelingen van het Jeugdsportfonds aan kwetsbare gezinnen.

“VoorUit heeft ons geholpen met de Kookworkshop. Het doel van de kookworkshop is om de bewoners, allen met een lichte verstandelijke beperking, te leren samen een keuken te runnen. Hiermee wordt zelfstandigheid vergroot en de drempel naar het Huis van de Wijk verlaagd. Daarnaast vinden er nieuwe ontmoetingen met buurtbewoners plaats wat het netwerk van de bewoners vergroot. De samenwerking hebben we als zeer prettig ervaren en de VoorUiters waren in staat goed om te gaan met de doelgroep.”

Karen Elberse, Coördinerend begeleider Philadelphia


Resultaten

37

ouderavond over gezonde voeding In de Reimerswaalbuurt organiseerden studenten een avond waar ouders en professionals met elkaar in gesprek konden over een gezonde levensstijl. Terwijl een bewegingscoach een activiteit begeleidde voor kinderen, konden ouders in gesprek met diĂŤtisten en voedingsdeskundigen. Een mooie samenwerking tussen VoorUiters, stadsdeel NieuwWest, het Ouder en Kind-team en de GGD. De ouders waren erg enthousiast en gaven aan veel geleerd te hebben.

- Rosita


Jaarrekening 2016

Partners

Financiers Fundatie van de Santheuvel Sobbe, IMC Goede Doel, JANIVO stichting, Kansfonds, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Pasman Stichting, Rabobank, Rotarkids, Stichting Boschuysen, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Het Amsterdamsche Fonds, Stichting Madurodam Kinderfonds, Stichting Steunfonds bja­cow, Stichting Weeshuis der Doopgezinden, Stichting Zonnige Jeugd, VSB fonds

Colofon Redactie: Tineke Belder Aldert de Boer Fotografie: Vera Duivenvoorden (p. 5, 15, 25) Geray Mena (p. 38) Thijs Paanakker Vormgeving: Van Lennep48

VoorUit jaarverslag

Verbindt de wijk! Stichting Studenten voor Samenleving Chris Lebeaustraat 4 1062 DC Amsterdam info@vooruitproject.nl www.vooruitproject.nl