Page 1

Oost-Vlaamse Bestuursacademie opleiding & vorming

schooljaar 2012–2013

basisopleidingen

bestuurspraktijk

vorming aan huis

milieuhandhaving

elektronische leeromgeving beleids- en beheerscyclus


Oost-Vlaamse Bestuursacademie schooljaar 2012–2013

opleiding & vorming


Voorwoord Voor u ligt de nieuwe OBAC brochure met het vormingsaanbod voor het academiejaar 2012-2013, opnieuw een ruim aanbod aan vakken op maat van de lokale besturen. Vakken rond regelgeving zijn prominent aanwezig: uit onze telefoonronde naar de lokale besturen bleek dat men dit nog steeds de grote sterkte van OBAC vindt. Onze basisopleidingen voor startende ambtenaren zijn ingrijpend vernieuwd. We hebben ze ingekort en inhoudelijk nog sterker afgelijnd op basis van de noden van de diverse doelgroepen. Dit academiejaar starten we met de eerste twee basisopleidingen: één voor administratieve medewerkers en één voor arbeiders. De basisopleiding voor beleids­ medewerkers volgt later als sluitstuk. We blijven bewust inzetten op onze basisopleidingen vanuit de overtuiging dat investeren in de start altijd zal renderen in de toekomst. Een initiële schoolopleiding bereidt immers onvoldoende voor op de specifieke en steeds complexer wordende werkomgeving van de openbare besturen. Maar daar stopt het niet mee: na de start wordt ‘bijblijven’ de uitdaging, want ‘stilstaan’ is vandaag meer dan ooit ‘achteruitgaan’. De steeds sneller gaande ontwikkelingen – bekijken we alleen nog maar ons regelgevend kader – laten ons geen andere keuze dan ‘permanent’ te blijven ‘bijleren’. De invoering van de BBC toont aan hoe belangrijk het is om het talent van de mede­ werkers blijvend aan te scherpen om hen in staat te stellen flexibel te kunnen inspelen op dergelijke ingrijpende veranderingen. Het provinciebestuur wil de Oost-Vlaamse besturen als lerende en bestuurskrachtige organisaties voluit ondersteunen in hun vormingsinspanningen. Het OBAC aanbod biedt u de keuze: opleidingen in onze lokalen versus deze bij u in het bestuur, bestaand aanbod versus opleidingen volledig op maat, introductieopleidingen versus diepgravende topics, opleiding met officieel getuigschrift versus opleidingen zonder, infosessies versus opleidingstrajecten enz… Een grote diversiteit dus, maar één element hebben ze gemeenschappelijk: ze worden alle met zorg afgestemd op úw lokale praktijk. Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 3


4 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Inhoudsopgave Het aanbod: thematisch ingedeeld _______________________________________________________________ 7 Nieuwe basisopleidingen voor nieuwkomers ___________________________________________________ 13 Bestuurspraktijk ____________________________________________________________________________________ 15 Elektronische LeerOmgeving (ELO) _______________________________________________________________ 17 Opleiding tot Lokale Toezichthouder Milieuhandhaving_______________________________________ 19 Beleids- en BeheersCyclus (BBC): opleidingsaanbod __________________________________________ 21 Vorming aan huis ___________________________________________________________________________________ 23 Basisopleiding voor gemeenschapswachten____________________________________________________ 27 Opleidingen in de pijplijn _________________________________________________________________________ 27 Opleiding graduaat Rechtspraktijk – Het Perspectief PCVO __________________________________29 Vakfiches ____________________________________________________________________________________________ 31 Locatie ______________________________________________________________________________________________147 Inschrijven _________________________________________________________________________________________ 149 Evaluatie – attesten _______________________________________________________________________________150 Contact ______________________________________________________________________________________________ 151 Alfabetische lijst vakfiches________________________________________________________________________ 153

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 5


6 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Het aanbod: thematisch ingedeeld Beleids- en BeheersCyclus (BBC)

BBC: beleid plannen, meten, weten _____________________________________________________________38 BBC: beleids- en beheersrapporten lezen_______________________________________________________39 BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken__________________________________________________40 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels lezen en interpreteren__________ 41 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels opstellen__________________________42 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen____________________________________ 43 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: niet-courante verrichtingen__________________________44 BBC-introductie: ABC van de BBC – introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus_________ 45 BBC-introductie: overtuigd aan de startlijn – training in veranderingsmanagement______46 BBC-introductie: praktische initiatie boekhouden voor niet-financiële medewerkers_____ 47 BBC-topic: beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk___________________________________48 BBC-topic: hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse?_______________________________________49 BBC-topic: relevante beleidsindicatoren ontwikkelen__________________________________________ 50

Bestuurskundige vakken

Archiefinitiatie_______________________________________________________________________________________ 33 Basisopleiding archiefbeheer_____________________________________________________________________ 35 Besluiten vlot en correct opmaken (basis)_______________________________________________________ 51 Besluiten vlot en correct opmaken (verdieping)_________________________________________________ 52 Bestuurspraktijk____________________________________________________________________________________ 53 Bestuurspraktijk – module Bouwstenen_________________________________________________________ 54 Bestuurspraktijk – module Fundamenten_______________________________________________________ 55 Bevolkingsreglementering_________________________________________________________________________ 56 Communicatie in jouw organisatie________________________________________________________________ 63 Communicatie: kwaliteitsgericht werken en communicatietechnieken______________________64 Gemeentedecreet: basis en ‘upgrade’___________________________________________________________ 75 Interne Controle: hoe begin je eraan?___________________________________________________________ 86 Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap_________________ 89 Nationaliteitswetgeving en internationaal privaatrecht________________________________________95 Openbaarheid van bestuur en de wet op de privacy: wat als ze elkaar raken?____________ 96 Organieke regelgeving van de lokale en regionale besturen________________________________ 105 Organisatiebeheer en -beheersing_____________________________________________________________ 106 Overheidsfinanciën_______________________________________________________________________________ 107 Overheidsopdrachten____________________________________________________________________________ 108 Overheidsopdrachten elektronisch afhandelen via E-Procurement________________________ 109 Publiek recht - beginselen van het administratief recht______________________________________ 112 Publiek recht - beginselen van het recht en het grondwettelijk recht_______________________ 113 Rechtspositieregeling en deontologie___________________________________________________________ 114

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 7


Schrijven: correct en helder schriftelijk communiceren______________________________________ 120 Stedenbouw: basisopleiding medewerkers stedenbouwkundige diensten_______________ 122 Verloven en afwezigheden in de praktijk_______________________________________________________ 128 Vreemdelingenrecht - basis_______________________________________________________________________ 131 Wegen in het recht: een overzicht________________________________________________________________ 135

Bibliotheek

Bibliotheek: duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek_____________________ 57 Bibliotheek: pimp je bib___________________________________________________________________________ 58 Rugsparend werken voor bibliotheekpersoneel________________________________________________ 115 Wereldmuziek: een kennismaking_______________________________________________________________138

Burgerzaken

Bevolkingsreglementering_________________________________________________________________________ 56 Gezinshereniging____________________________________________________________________________________76 Nationaliteitswetgeving en internationaal privaatrecht________________________________________95 Strafregister: basisopleiding_____________________________________________________________________123 Vreemdelingenrecht - basis_______________________________________________________________________ 131

Financiën

BBC: beleids- en beheersrapporten lezen_______________________________________________________39 BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken__________________________________________________40 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels lezen en interpreteren__________ 41 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels opstellen__________________________42 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen____________________________________ 43 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: niet-courante verrichtingen__________________________44 BBC-introductie: ABC van de BBC – introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus_________ 45 BBC-introductie: praktische initiatie boekhouden voor niet-financiële medewerkers_____ 47 Overheidsfinanciën_______________________________________________________________________________ 107

Informatica

Excel 2010 - basis___________________________________________________________________________________ 72 ICT: werken in de wolken, kantoortoepassingen ‘in the cloud’_______________________________85 PowerPoint 2010___________________________________________________________________________________ 111 Word 2010: vlot werken in grote documenten_________________________________________________ 142 Word 2010: focus op lay-out______________________________________________________________________143

Leidinggeven

Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren________________________________________________ 73 Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap_________________ 89 Leidinggeven voor ploegbazen___________________________________________________________________ 90

8 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Milieu en duurzaamheid

Duurzame overheidsgebouwen: aanpak en praktijkvoorbeelden____________________________65 Duurzame overheidsgebouwen: energie-efficiënte stookplaatsrenovatie__________________ 66 Duurzame overheidsgebouwen: waterbewust bouwen________________________________________ 67 Ecologisch groenbeheer___________________________________________________________________________ 68 Energie besparen op het werk_____________________________________________________________________70 Energiebesparing bij kansengroepen____________________________________________________________ 71 Grondwatervergunningsaanvragen gefundeerd adviseren____________________________________ 81 Mestproblematiek__________________________________________________________________________________ 91 Milieuklachtenregistratie via MKROS – gevorderden___________________________________________92 MTV en de Ecoscoredatabank: naar een “groener” gemeentelijk wagenpark_______________94 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving_______________________________________ 97 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Afvalstoffen___________ 98 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Geluidshinder________ 99 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Handhaving van de milieuwetgeving_________________________________________________ 100 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Leefmilieu en natuurbehoud____________________________________________________________101 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Milieuwetgeving_________________________________________________________________________ 102 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Oppervlaktewaterverontreiniging_____________________________________________________ 103 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – voorbereidende lessen_______ 104 Watertoets in de praktijk__________________________________________________________________________134

Organisatiebeheer

BBC: beleid plannen, meten, weten______________________________________________________________38 BBC: beleids- en beheersrapporten lezen_______________________________________________________39 BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken__________________________________________________40 BBC-introductie: ABC van de BBC – introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus_________ 45 BBC-introductie: overtuigd aan de startlijn – training in veranderingsmanagement______46 BBC-topic: beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk___________________________________48 BBC-topic: hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse?_______________________________________49 Interne Controle: hoe begin je eraan?___________________________________________________________ 86 Organisatiebeheer en -beheersing_____________________________________________________________ 106

Overheidscommunicatie

Communicatie in jouw organisatie________________________________________________________________ 63 Openbaarheid van bestuur en de wet op de privacy: wat als ze elkaar raken?____________ 96 Wervend schrijven__________________________________________________________________________________ 141

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 9


Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten____________________________________________________________________________ 108 Overheidsopdrachten elektronisch afhandelen via E-Procurement________________________ 109

Personeel

Basisopleiding voor administratieve medewerkers____________________________________________36 Basisopleiding voor arbeiders_____________________________________________________________________ 37 Overheidspensioenen na de hervorming: wat verandert er concreet?______________________110 Rechtspositieregeling en deontologie___________________________________________________________ 114 Verloven en afwezigheden in de praktijk_______________________________________________________ 128

Ruimtelijke ordening

Bouwmisdrijven_____________________________________________________________________________________ 61 Bouwplannen vlot en inzichtelijk leren lezen____________________________________________________62 Handhaving: onroerend erfgoed__________________________________________________________________82 Handhaving: ruimtelijke ordening – bouwinbreuken__________________________________________83 Stedenbouw: basisopleiding medewerkers stedenbouwkundige diensten_______________ 122

Schriftelijke vaardigheden

Besluiten vlot en correct opmaken (basis)_______________________________________51 Besluiten vlot en correct opmaken (verdieping)_________________________________ 52 Bibliotheek: duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek_______________57 Mind Mapping®___________________________________________________________ 93 Schrijven van lezersgerichte brieven en e-mails_________________________________ 119 Schrijven: correct en helder schriftelijk communiceren__________________________ 120 Schrijven: werkwoordspelling en knelpunten nieuwe spelling_____________________ 121 Wervend schrijven_________________________________________________________ 141

Sociale vaardigheden

Agressie, hoe ga ik ermee om? (onthaal - loket)_________________________________ 32 Assertiviteit via positieve communicatie_______________________________________ 34 Bibliotheek: duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek_______________57 Communicatie: kwaliteitsgericht werken en communicatietechnieken_______________ 64 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren_________________________________ 73 Klantvriendelijke dienstverlening_____________________________________________ 88 Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap____________ 89 Leidinggeven voor ploegbazen_______________________________________________ 90

Specifieke thema’s

Gemeenschapswacht – basisopleiding _________________________________________74 Vrijwilligersmanagement voor gevorderden_____________________________________132 Vrijwilligerswerk goed georganiseerd__________________________________________ 133 10 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Werken als straf: basismodule_______________________________________________139 Werken als straf: communicatievaardigheden in het omgaan met “werkgestraften”___ 140

Technisch uitvoerend personeel

Basisopleiding voor arbeiders_______________________________________________ 37 Bobcat/Schranklader: bestuurder met attest___________________________________ 59 Bosmaaier: veilig werken en onderhoud_______________________________________ 60 Ecologisch groenbeheer_____________________________________________________ 68 Elektriciteit - basis_________________________________________________________ 69 Graafmachine: bestuurder graafmachine – met attest____________________________ 77 Groen: herkennen van ziekten en plagen_______________________________________ 78 Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers – met getuigschrift (deel 1)_____________ 79 Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers – met getuigschrift (deel 2)_____________ 80 Kettingzaag: gebruik en basisonderhoud______________________________________ 87 Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel_________________________116 Sanitair - gevorderden met inleiding tot de centrale verwarming___________________ 117 Schoonmaak in openbare gebouwen__________________________________________118 VCA: Basisvorming Veiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers______________124 Veilig werken voor schoonmaakpersoneel______________________________________125 Veilig werken voor technisch uitvoerend personeel_____________________________ 126 Verhardingen en voetpaden: aanleggen en herstellen____________________________127 Verreiker: bestuurder verreiker - met attest_____________________________________129 Vloer- en muurbetegeling in de praktijk________________________________________130 Wegen: herstellen van wegen________________________________________________136

Technische dienst

Bouwplannen vlot en inzichtelijk leren lezen___________________________________ 62 Duurzame overheidsgebouwen: aanpak en praktijkvoorbeelden___________________ 65 Duurzame overheidsgebouwen: energie-efficiënte stookplaatsrenovatie_____________ 66 Duurzame overheidsgebouwen: waterbewust bouwen___________________________ 67 Wegen in het recht: een overzicht_____________________________________________135 Wegenwerken: procedures voor een vlotte opstart_______________________________ 137

Veiligheid, EHBO en ergonomie

Rugsparend werken voor bibliotheekpersoneel_________________________________ 115 Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel_________________________116 VCA: Basisvorming Veiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers______________124 Veilig werken voor schoonmaakpersoneel______________________________________125 Veilig werken voor technisch uitvoerend personeel_____________________________ 126

Wonen

Handhaving: woningkwaliteit________________________________________________ 84 Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 11


12 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Nieuwe basisopleidingen voor nieuwkomers OBAC lanceert 3 nieuwe basisopleidingen voor recent aangeworven personeel binnen de gemeente/het OCMW. Deze opleidingen komen in de plaats van het ‘Basisleertraject’ en de ‘Onthaalsessie voor nieuwe medewerkers’. We kiezen voor een nieuwe aanpak: • beperkter in duurtijd • scherper afgelijnd per doelgroep • nog concreter inspelend op de relevante basisnoden van de starter om snel en met kennis van zaken mee te draaien in het bestuur. In het schooljaar 2012–2013 kan men al inschrijven voor de ‘Basisopleiding voor admini­stratieve medewerkers’ en voor de ‘Basisopleiding voor arbeiders’. De ‘Basisopleiding voor beleidsmedewerkers’ volgt later als sluitstuk.

Basisopleiding voor administratieve medewerkers

Opzet is de nieuwe administratieve personeelsleden, die minimum enkele maanden in dienst zijn, op een geïntegreerde manier kennis laten maken met de essentiële basis nodig om een vlotte start te maken in het bestuur. Gedurende 6 voormiddagen maken de cursisten kennis met: • de contouren van een lokaal bestuur • besluitvorming • financiën • personeel/rechtspositieregeling • gemeentedecreet/OCMW-decreet in de praktijk • kwaliteitsvol werken in een lokaal bestuur >>U vindt de gedetailleerde vakfiche op pagina 36

Basisopleiding voor arbeiders

Doelgroep hier zijn de startende ambtenaren met een technisch-uitvoerende functie (groenarbeiders, wegenwerkers, poetspersoneel, …) die minimum enkele maanden in dienst zijn. Opzet is: de cursist wegwijs maken in de werking van een lokaal bestuur zodat hij snel de weg vindt binnen de organisatie, hem enthousiast maken voor het werken bij de overheid en hem bewust maken van zijn bijdrage in dit geheel. De eigen werksituatie is het vertrekpunt. Actieve werkvormen en opdrachten met concreet materiaal helpen om zicht te krijgen op het werkveld. De 3 lesdagen behandelen: het lokaal bestuur, mijn plaats in het lokaal bestuur, werken in het lokaal bestuur. >>U vindt de gedetailleerde vakfiche op pagina 37

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 13


14 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bestuurspraktijk De opleiding Bestuurspraktijk biedt een weloverwogen pakket aan vakken die de cursist essentiële kennis en vaardigheden aanreiken om optimaal en polyvalent te functioneren binnen een lokaal bestuur. Docenten die met beide voeten in de praktijk staan, maken de cursisten wegwijs in de regelgeving en procedures. Aan de hand van relevante en herkenbare voorbeelden krijgen abstracte inhouden een concrete invulling. Toepassingsoefeningen maar ook ervaringsuitwisseling met medecursisten en docenten dragen bij tot de vertaalslag van het geleerde naar de werkplek. Doelgroep zijn de ambtenaren van niveau A, B en C die een breed zicht op hun organisatie willen verwerven en wensen door te groeien in de organisatie.

Modulair opleidingspakket

Bestuurspraktijk is een traject van minimum 230 uur, opgedeeld in een door iedereen te volgen ‘gemeenschappelijke stam’ en een persoonlijk samengesteld keuzepakket ‘Component Eigen Werkomgeving’ (CEW). De gemeenschappelijke stam (170 uur) • Module Fundamenten (60 uur) > zie vakfiche pagina 55 periode: van september tot december 2012 (start maandag 3 september 2012) lesdag: elke maandag van 13.30 tot 17.30 uur • Module Bouwstenen (110 uur) > zie vakfiche pagina 54 periode: van september 2012 tot mei 2013 (start dinsdag 4 september 2012) lesdag: elke dinsdag van 13.30 tot 17.30 uur Component Eigen Werkomgeving (CEW) (min. 60 uur): een keuzetraject van functiespecifieke vakken periode: gespreid over het gehele academiejaar en over diverse dagen Volgende vakken kunnen dit academiejaar gekozen worden als vak ‘eigen werkomgeving’: • Basisopleiding archiefbeheer (15 uur) • BBC: beleid plannen, meten, weten (12 uur) • BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken (12 uur) • BBC: boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen (6 uur) • BBC topic: hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse? (10,5 uur) • BBC topic: beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk (6 uur) • BBC topic: praktische initiatie dubbel boekhouden voor niet-financiële medewerkers (6 uur) • Besluiten vlot en correct opmaken (verdieping) (15 uur) • Bevolkingsreglementering (7 uur) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 15


• Gemeentedecreet, basis en upgrade (14 uur) • Interne Controle: hoe begin je eraan? (9 uur) • Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap (15 uur) • Nationaliteitswetgeving en internationaal privaatrecht (6 uur) • Overheidsopdrachten elektronisch afhandelen via E-Procurement (12 uur) • Stedenbouw: basisopleiding medewerkers stedenbouwkundige diensten (32 uur) • Verloven en afwezigheden in de praktijk (6 uur) • Vreemdelingenrecht - basis (6 uur) • Wegen in het recht: een overzicht (9 uur) Deze lijst kan nog verder worden aangevuld. Wie het einddiploma wil behalen, start met de module Fundamenten. Wie hiervoor slaagt, kan verder de vakken en modules uit ‘Bouwstenen’ en ‘Component eigen werkomgeving’ in willekeurige volgorde en op eigen tempo volgen. Als afsluiting van de opleiding maakt men een geïntegreerd eindwerk. De cursist wordt hierbij begeleid door een ‘mentor’. De modulaire structuur biedt de mogelijkheid om een individueel traject uit te tekenen dat de combinatie van werk, gezin en opleiding mogelijk maakt. Zo kan de cursist de opleiding spreiden over maximum 6 academiejaren. De opleiding hoeft niet noodzakelijk in haar geheel gevolgd te worden. Wie wil, kan voor elk vak ook apart inschrijven als vrije cursist.

Hoe ervaren de cursisten de opleiding? “Mijn honger naar meer basiskennis en achtergrondinformatie over gemeentewerking is gestild. Deze cursus zet je aan om de opgedane kennis ook te gebruiken in je eigen werkomgeving!”. “De opleiding Bestuurspraktijk zorgt voor een verruimende blik op de organisatie waarin ik werk. De diversiteit aan vakken is een verrijkende ervaring en laat me toe om grondiger en meer gefundeerd mijn dagdagelijkse taken uit te voeren. Het modulaire van de opleiding maakt het ook mogelijk om alles op mijn eigen tempo te volgen, zodat ik mijn job nog steeds naar behoren kan uitoefenen. Ik ben blij dat ik de kans krijg om deze opleiding te volgen!” “De verschillende regelgevingen kwamen gedurende de volledige opleiding terug, waardoor ik op een andere manier leerde kijken naar de verschillende besturen. Gedurende de volledige opleiding leerden we de theorie omzetten in praktijk, wat zich rechtstreeks kan uiten in nodige veranderingen/verbeteringen in het eigen bestuur. De opleiding geeft een bagage om het eigen bestuur via een kritische manier te evalueren en eventueel bij te sturen waar nodig. Werkinstrumenten hiervoor, kwamen dan ook uitgebreid aan bod.”

>>Meer gedetailleerde informatie over de opleiding Bestuurspraktijk vindt u in de vakfiches op pagina 53 , 54 en 55. 16 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


De Elektronische LeerOmgeving (ELO) Kennis verwerven en kennis delen stopt niet bij de OBAC-leslokalen. Sinds september 2010 werkt OBAC met een eigen Elektronische LeerOmgeving (ELO), een virtuele ‘klasruimte’ op het internet.

Cursisten ĂŠn docenten zijn bijzonder enthousiast over deze zeer handige toepassing die ze waar en wanneer ze willen, kunnen raadplegen. Docenten gebruiken het om documenten, presentaties, oefeningen en internetlinks naar de meest recente regelgeving beschikbaar te stellen. Cursisten kunnen onderling documenten en informatie uitwisselen, vragen stellen aan docenten en taken posten waarop docenten op hun beurt dan weer individuele feedback kunnen geven. Leren wordt op die manier een permanent en interactief gebeuren voor onze cursisten van de generatie Y. Het ELO sluit naadloos aan bij de manier waarop de cursisten omgaan met communicatie (spontaan en direct) en informatie (zoeken en vinden op het internet).

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 17


Opleiding tot Lokale Toezichthouder Milieuhandhaving In januari 2013 gaat de veertiende sessie van de ‘Opleiding tot lokale Toezichthouder Milieuhandhaving’ van start. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) is hiertoe erkend door de Vlaamse minister voor leefmilieu. De opleiding leidt toekomstige lokale toezichthouders milieuhandhaving op, conform de richtlijnen van het Handhavingsdecreet van 21 december 2007 en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008. Art. 16 van dit besluit behandelt de noodzaak van het kunnen beroep doen op een minimaal aantal lokale toezichthouders (gemeentelijke toezichthouders en toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en van politiezones).

Modulair opleidingspakket

Het opleidingspakket omvat 135 uur, aangeboden onder de vorm van modules met theore­ tisch en praktisch onderricht. Er kan per module ingeschreven worden. Het pakket spitst zich toe op de uit te voeren toezichthoudende taken in de verschillende milieudisciplines. De eerste zes modules gaan door van januari tot de zomervakantie (examenperiodes inbegrepen). Van september tot de kerstvakantie worden de laatste twee modules – met examens – georganiseerd. De tweede examenzittijd wordt in januari 2014 georganiseerd.

Finaliteit

Bekwaamheidsbewijs Lokale Toezichthouder Milieuhandhaving Wie de volledige opleiding volgt en slaagt in de theoretische en praktische proeven, behaalt een getuigschrift, op basis waarvan hem het “Bekwaamheidsbewijs Lokale Toezichthouder Milieuhandhaving” wordt afgeleverd. Het bewijs is in de tijd onbeperkt geldig en verleent politionele bevoegdheid in de materies opgesomd in het vermelde Besluit van de Vlaamse Regering, onder art. 21. Bekwaamheidsbewijs Geluidshinderbestrijding Wie enkel het “Bekwaamheidsbewijs Geluidshinderbestrijding” wil behalen, volgt hiertoe 48 lesuren onderricht uit de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu, Handhaving en Geluidshinder, volgens de nieuwe wetgeving waarvan de uitvoeringsbesluiten in het najaar 2012 verwacht worden. Wie al houder is van een nog geldig bekwaamheidsbewijs geluid dient vóór eind 2014 28 lesuren bijscholing te volgen, volgens de wetgeving hierboven vermeld. Deze lesuren zitten vervat in de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu, Handhaving en Geluidshinder. Voor meer informatie kan men terecht bij Greta Dobbelaere, tel 09-267 82 18 of greta.dobbelaere@oost-vlaanderen.be.

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 19


Locatie – lesmomenten De lessen vinden plaats op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, uitzonderlijk ook op dinsdagen, in het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent. Meer gedetailleerde informatie over de modules die in het schooljaar 2012-2013 plaatsvinden, vindt u in de verschillende vakfiches (zie pagina 97 tot 104). In het najaar 2012 verschijnt een aparte brochure over de opleiding Lokale Toezichthouder Milieuhand­ having. U zal deze kunnen downloaden van de website www.obac.be. Op eenvoudige vraag sturen we ze u ook graag toe.

20 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Beleids en BeheersCyclus (BBC) De Beleids- en beheerscyclus: een ingrijpende wijziging

Vanaf 1 januari 2014 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s, op alle besturen van toepassing. Om uw bestuur in dit proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen, werd een uitgebreid vormingsaanbod samengesteld. De in het overzicht cursief gedrukte opleidingen werden ontwikkeld in een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de provinciale bestuursscholen.

Voor en door praktijkmensen

Uitgangspunten bij dit aanbod zijn: bovenal praktijkgericht want begeleid door docenten uit de betrokken besturen (secretarissen, stafmedewerkers, ontvangers/financieel beheerders…) en specifiek afgestemd op de noden van de diverse doelgroepen. De gedetailleerde vakfiches vindt u verder in deze brochure (pagina 38 tot 50).

Overzicht BBC-opleidingen Algemeen • Het ABC van de BBC: introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus • Overtuigd aan de startlijn – training in veranderingsmanagement

Beleidsproces • Beleid plannen, meten, weten • Hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse? • Beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk • Relevante beleidsindicatoren ontwikkelen

Beleids- en beheersrapporten • Praktische initiatie dubbel boekhouden voor niet-financiële medewerkers • Beleids en beheersrapporten lezen • Beleids en beheersrapporten opmaken (voor wie de rapporten vooral moet (voor wie ook betrokken wordt bij de kunnen lezen en interpreteren) opmaak van de rapporten)

Boekhouding • Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels lezen en interpreteren (voor wie de regels moet kunnen lezen en interpreteren)

• Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels opstellen (voor wie betrokken wordt bij het opstellen van de regels)

• Boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen • Boekhoudkundige verrichtingen: niet-courante verrichtingen

Van zodra een sessie volzet is, wordt er een nieuwe ingepland. De exacte data kan u vlot terugvinden op onze website www.obac.be. Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 21


22 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Vorming aan huis OBAC ‘bestelt’ ook aan huis

Voor OBAC-opleidingen hoeft men niet altijd naar Gent te komen. U kan ze ook ter plaatse organiseren. Heeft u een concrete vraag? Samen met u bekijken we hoe we de opleiding zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoeften van uw bestuur en maken we u graag gratis en vrijblijvend een voorstel op.

Voordeel op maat

Het ‘aanbod aan huis’ is een flexibele formule met vele voordelen: lagere kostprijs, minder verlies aan arbeidstijd, een zelfde verhaal voor iedereen én op maat van de eigen organisatie. Het bestuur voorziet enkel accommodatie en opvolging ter plaatse, de docent neemt vooraf met het bestuur contact op om de opleiding optimaal bij de noden te laten aansluiten. OBAC staat garant voor kwaliteitsbewaking en regelt de praktische afspraken.

Hoeveel kost een opleiding?

Om de kosten voor uw bestuur zo beperkt mogelijk te houden, wordt elk prijsvoorstel apart bekeken en scherp becijferd op basis van de reële kostprijs. Bij een voldoende groepsgrootte is een ‘opleiding aan huis’ altijd financieel interessanter.

Welke besturen deden reeds beroep op OBAC?

Volgende besturen deden in het nabije verleden reeds beroep op OBAC: Gemeentebestuur Assenede, Berlare, Brakel, Buggenhout, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Haaltert, Herzele, Kruibeke, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Merelbeke, Nazareth, Sint-Gillis-Waas, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Stekene, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Zelzate en Zomergem OCMW Aalst, Assenede, Berlare, Beveren, Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gent, Geraardsbergen, Laarne, Lede, Lokeren, Nevele, Ninove, Oosterzele, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Niklaas, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele en Zelzate Stadsbestuur Aalst, Damme, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Geraardsbergen, Ninove, Ronse en Sint-Niklaas Agentschap voor Binnenlands Bestuur (afdeling Oost-Vlaanderen) Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen

Samenwerking tussen besturen?

Wil u graag een ‘opleiding aan huis’ maar is uw groep deelnemers te klein? Verschillende besturen kozen er in het verleden voor om samen te werken om op die manier een voldoende grote groep samen te brengen. OBAC regelt alles en factureert aan elk bestuur afzonderlijk pro rata het aantal deelnemers. Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 23


Welke opleidingen?

Elke vraag naar een opleiding aan huis wordt afzonderlijk bekeken. In principe kunnen alle opleidingen uit het OBAC-aanbod, mits akkoord van de docent, ter plaatse georganiseerd worden. Het bestuur kan kiezen voor een bestaande open opleiding maar ook volledig nieuw maatwerk is mogelijk.

Volgende opleidingen werden in het verleden al aangeboden:

• Agressie, hoe ga ik ermee om? • Assertiviteit via positieve communicatie • BBC: ABC van de BBC - introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus • BBC: beleid plannen, meten, weten • BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken • Begeleiding van artikel 60’ers • Besluiten vlot en correct opmaken • Containerpark: klantvriendelijk werken en omgaan met agressie • Correct opmaken van verslagen • Doelstellingen formuleren • Duidelijke verslagen, klantvriendelijke brieven en e-mails • EHBO – basis • Ergonomisch werken aan de pc • Excel 2007 – basis • Feedback geven • Functionerings- en evaluatiegesprekken, training • Gemeenschapswacht – basisopleiding • Gemeentedecreet – basisbeginselen • Gemeentedecreet – de wijzigingen als gevolg van het “hersteldecreet” • Gemeentewerking • Graafmachine: bestuurder minigraafmachine – met attest (locatie Roeselare) • Heropfrissing van de wegcode • Hoe communiceer ik aantrekkelijk? • Klantgericht onthaal en omgaan met agressie voor containerparkwachters • Klantgericht werken in de bibliotheek • Klantvriendelijke dienstverlening • Lassen (locatie Eeklo) • Leiden van een vergadering • Mind Mapping® • Motoren: eerste hulp bij kleine 2-takt en 4-takt motoren • Office 2007 • Omgaan met ontevredenheid • Onthaal en communicatie voor balie- en administratief personeel van de thuiszorgdiensten • Orde, netheid en attitude • Organisatiebeheer en -beheersing • Organisatiecultuur: infosessie voor leidinggevende ambtenaren 24 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


• Outlook – gevorderden / Outlook – agendabeheer • Overheidsopdrachten • Pensioenstelsels voor contractuele en statutaire personeelsleden • Pesten op het werk • Promotie en pers • Rationeel EnergieGebruik (REG-opleiding) • Reinigen en desinfecteren in zorgcentra • Rugsparend werken voor personeel uit de kinderopvang • Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel • Schoonmaak aan huis: reiniging keuken/badkamer • Schoonmaak in openbare gebouwen • Schoonmaak: producten en materialen • Schrijven van lezersgerichte brieven en e-mails en maken van dienstnota’s • Schrijven voor het Web • Sterk op het werk / Sterk op het werk voor schoonmaaksters • Train de trainer • Upgrade naar MS Office 2007 (Word, Excel,…) • VCA voor leidinggevenden • Veilig werken met de kettingzaag bij het knotten van bomen • Veiligheid en hygiëne / Veiligheid en hygiëne voor schoonmaaksters • Veiligheid en welzijn op de werkvloer voor personeel van de “poetshulp” • Veranderingsmanagement • Vergaderdocumenten helder en correct opmaken • Vorming nieuwe medewerkers • Wegsignalisatie • Word 2007 - basis

Coachingsopdrachten aan huis

Duidelijke interne en externe communicatie is van essentieel belang voor een bestuur. De kwaliteit van teksten laat echter soms te wensen over. Als teksten niet duidelijk en toegankelijk geschreven zijn, komt de lezer er niet toe de tekst te lezen (een vergaderverslag blijft bv. ongelezen) en komt de boodschap niet over. Op die manier is het moeilijk om een goed beleid te voeren want communicatie is daarvoor een onmisbaar instrument. In een bestuur circuleren heel veel teksten naar heel diverse doelgroepen: brieven, e-mails, vergaderverslagen, interne mededelingen, teksten voor het infoblad of voor de website, folders enz. Een bestuur voelt soms aan dat sommige teksten hun doel niet bereiken maar weet niet goed wat daar de oorzaak van is en hoe dat te remediëren valt. Andere besturen willen de communicatie doelgerichter maken en beter op de doelgroep afstemmen maar weten niet hoe dat moet. Onze schrijf-coach kan daarbij helpen. U bepaalt welke vormen van die schriftelijke communicatie de taalcoach onder de loep neemt. De coach zoekt de verbeterpunten en zorgt voor een training op maat. Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 25


Basisopleiding voor gemeenschapswachten Op 4 oktober 2010 werd de Oost-Vlaamse Bestuursacademie door de minister van Binnenlandse Zaken erkend voor het geven van de basisopleiding voor gemeenschapswachten (96u). De opleiding beslaat 12 dagen en beantwoordt aan de verplichte opleidingsvoorwaarden bepaald voor de gemeenschapswachten. Het tijdstip waarop de eerstvolgende open opleiding voor gemeenschapswachten wordt aangeboden, ligt nog niet vast. Pas van zodra een voldoende grote groep (minimum 9 cursisten) kan worden samengesteld, kunnen we tot organisatie overgaan, wellicht ten vroegste in het voorjaar 2013. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven op de wachtlijst.

Opleidingen in de pijplijn Een aantal opleidingen/vormingen worden momenteel nog uitgewerkt. Van zodra alle gegevens bekend zijn, zullen we ze u graag communiceren via aparte briefwisseling, e-mail, de website of via de OBAC-nieuwsbrief. • Ambtenaren in vorm – opleiding voor vormingsambtenaren • Basisopleiding voor beleidsmedewerkers • Duurzame overheidsgebouwen: verschillende modules • Inleiding burgerlijke stand • Inleiding Personen- en familierecht • OCMW-decreet • OCMW werking • Opleiding voor gemeenschapswachten • Opmaak van onthaalscenario voor lokale besturen • Overheidspensioenen • Pesticidenvrij ontwerp, aanleg en onderhoud van openbaar groen, verhardingen en begraafplaatsen • …

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 27


28 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Opleiding graduaat “Rechtspraktijk” – Het Perspectief PCVO De opleiding ‘Rechtspraktijk’ aan Het Perspectief PCVO is een kwaliteitsvolle opleiding op maat voor mensen die een carrière willen uitbouwen als legal assistant op een advocaten­ kantoor, een notariaat of een juridische dienst van een publieke of private organisatie. Wie de volledige opleiding (1440 lestijden) met succes afwerkt, ontvangt een graduaatsdiploma. Wie enkel op zoek is naar bijscholing, kan zich enkel inschrijven voor de modules die relevant zijn voor de functie die men nu al uitoefent. Na iedere module waarvoor men slaagt, ontvangt men een deelcertificaat. Volgende deelcertificaten zijn mogelijk: rechtspracticus openbare besturen; rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht; rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht; rechtspracticus sociaal en fiscaal recht; rechtspracticus strafrecht en strafvordering; seminarie en projectwerk. Om cursisten toe te laten studie, werk en gezin op een flexibele manier te combineren, worden de modules van de opleiding Rechtspraktijk op een volledige zaterdag geprogrammeerd. Dus geen lessen tijdens de avonduren, na een inspannende werkdag, maar wel op zaterdag. De meeste modules worden via gecombineerd onderwijs afgewerkt. Een deel van de lessen wordt klassikaal gegeven, een ander deel bestaat uit praktische opdrachten via het elektronische leerplatform. De kostprijs bedraagt 1 euro per lestijd, cursisten betalen maximum 400 euro inschrijvings­ geld per schooljaar. Via opleidingscheques kan de cursist genieten van een gunsttarief (50%).

Eerste jaar

toegepaste informatica (60 lt.), inleiding tot het recht en methodologie (60 lt.), grond­ wettelijk recht (60 lt.), handels- en economisch recht (80 lt.), bedrijfsmanagement (80 lt.), administratief recht (80 lt), communicatievaardigheden (80 lt.)

Tweede jaar

verbintenissenrecht en belangrijkste contracten (40 lt.), strafrecht (40 lt.), gerechtelijk privaatrecht (80 lt.), personen-, familie- en zakenrecht (60 lt), strafvordering (40 lt.), ruimtelijke ordenings- en milieurecht (40 lt.), Europees recht (40 lt.), huwelijksvermogensen erfrecht (40 lt.), juridisch Frans (80 lt.)

Derde jaar

verzekeringsrecht (40 lt), sociaal recht (120 lt), seminarie burgerlijk recht (40 lt.), projectwerk (80 lt.), vennootschapsrecht (40 lt.), seminarie handels- en vennootschapsrecht (40 lt.), fiscaal recht (120 lt.)

Voor informatie en inschrijvingen:

Ann D’Hooghe – Departementshoofd Handelswetenschappen en Bedrijfskunde tel. 09 267 12 53 – ann.dhooghe@hetperspectief.net – www.hetperspectief.net Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 29


30 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


vakfiches Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 31


Agressie, hoe ga ik ermee om? (onthaal – loket) Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

onthaalmedewerker of loketbediende

Doelstelling:

u leert omgaan met regeloverschrijdend gedrag en agressie (verbaal en fysiek)

Inhoud:

• visie op en definitie van agressie en geweld • vormen van/soorten/beleving van agressie • effect en dynamiek van agressie • welke is mijn eigen spontane gedragsstijl? (invullen en bespreken van Roos van Leary) • grenzen • praktisch inoefenen van lichamelijke en psychologische basis­houding • rol en positie • hoe ontwikkelen crisissen zich? • twee crisisontwikkelingsmodellen (theorie + eigen casussen) • brengen van ‘slecht nieuws’ • aanpak en valkuilen van verschillende soorten agressie • herstel en nazorg bij agressie-incident

Methodiek en leermiddelen:

• reeks theoretische inzichten die steeds in de groep uitgetest en geoefend worden en waarbij de daarbij horende gevoelens niet uit de weg worden gegaan • casussen van de cursisten • syllabus • praktijkoefeningen

Praktische informatie Duur:

14 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

196 euro

Docent:

Luc De Vulder (agressiecoach en ergotherapeut provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 18 en 25 februari 2013 (9–16.30 uur)

32 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Archiefinitiatie Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na de opleiding is de cursist in staat om een consistente klassementsstructuur uit te bouwen of het bestaande klassement te auditen en te optimaliseren

Inhoud:

• archiefterminologie • ordenen en beschrijven van papieren en elektronische archiefdocumenten • uitwerken klassementsstructuur

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & PowerPoint-presentatie • oefeningen • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

4 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

34 euro

Docent:

Paul Drossens (archivaris Rijksarchief Beveren)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 11 en 18 december 2012 • 11 december: 11–12.50 uur • 18 december: 13.30–15.20 uur

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 33


Assertiviteit via positieve communicatie Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

iedereen die krachtiger wil optreden in zijn (werk)omgeving, zelfbewuster en communicatiever wil overkomen en zijn eigen overtuigingen kracht wil bijzetten

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist op een constructieve, vlotte en makkelijke manier omgaan met medewerkers/collega’s en mogelijke conflicten

Inhoud:

• situering: - het begrip positieve assertiviteit - 4 verschillende gedragsstijlen - waarom en hoe veranderen? • basismentaliteit: - een positief zelfbeeld creëren - mentale zelfcontrole - een positieve mentale ingesteldheid • verbale communicatie: - ik-boodschappen - kunnen ‘neen’ zeggen - directe/indirecte communicatie - zelfbeschermingstechnieken - gebarsten grammofoonplaten - misten • non-verbale communicatie • actief of empathisch luisteren: wat, hoe en waarom?

Methodiek en leermiddelen:

de leermethodes zijn gebaseerd op de nieuwste technieken en inzichten over de werking van onze hersenen en zorgen ervoor dat u het lesmateriaal veel beter opneemt zodat het als het ware een automatisme wordt

Praktische informatie Duur:

13 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

241 euro

Docent:

Inge Provost (trainer Brainconsult bvba)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 13 en 20 november 2012 (9–16.30 uur)

34 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Basisopleiding archiefbeheer Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren die met archivering in aanraking komen • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding weet de cursist wat een archief inhoudt en welke taken het lokale bestuur hierin minimaal moet opnemen

Inhoud:

• wat is archief? (verschil tussen archief en documentatie) • waarom archief goed beheren? • wettelijk kader, organisatie van de publieke archiefsector • basisbegrippen • dynamische fase: ordenen, inventaris, schonen; digitaal archief … • semi-statische fase: selectie en overdracht … • statische fase: beheer en organisatie van de archiefbewaarplaats, beschikbaarstelling … • studiebezoek aan het bestuursarchief van OCMW Gent

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijkoefeningen • praktijkdocumenten • praktijkbezoek • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

127,50 euro

Docent:

• Carine Goossens (archivaris gemeente Beveren) • Paul Drossens (archivaris Rijksarchief Beveren) • Tom Haeck (archivaris OCMW Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 12, 19, 26 november; 3 en 10 december 2012 (9–12 uur) Info: op 10 december praktijkbezoek archief OCMW Gent

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 35


Basisopleiding voor administratieve medewerkers Vakbeschrijving Doelgroep en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij dossierbehandeling vereiste voorkennis: en minstens enkele maanden in dienst zijn Doelstelling:

De basisopleiding wil nieuwe personeelsleden een introductie geven in de basiswerking van de gemeente/het OCMW. De cursisten maken op een geïntegreerde manier kennis met de essentiële basis nodig voor een vlotte start in het bestuur.

Inhoud:

• contouren van een lokaal bestuur – 4 uur wat is een lokaal bestuur? (organen en organisatie) • besluitvorming – 4 uur beleid, wettelijke bevoegdheden van de organen, opmaak besluit, bestuurlijk toezicht • financiën – 4 uur strategie, budget, boekhouding in balans, uitgaven en ontvangsten, rapportering, nieuwe trends • personeel/rechtspositieregeling – 4 uur begrippen, besluit rechtspositieregeling, geïntegreerd personeelsbeleid • gemeentedecreet/OCMW-decreet in de praktijk – 4 uur vorming van college/OCMW-raad, lokaal bestuur als motor van de lokale democratie, essentiële begrippen: decretale graden, intern controlesysteem, budgethouderschap, managementteam, werking gemeenteraad/OCMW-raad/college, verhouding gemeente/OCMW • kwaliteitsvol werken in een lokaal bestuur – 4 uur beeldvorming, rol en verantwoordelijkheden, van klantvriendelijkheid naar klantgestuurdheid, kwaliteit van de dienstverlening

Methodiek en leermiddelen:

• doceren/kennisoverdracht • interactieve besprekingen vanuit de werkervaring van de cursisten • oefeningen, opdrachten • evaluatie: uitwerken van een relevante opdracht, voorstelling ervan aan de docenten en gesprek

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

200 euro

Docent:

diverse docenten

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 12, 19, 26 november 2012; 3, 10 en 17 december 2012 (9–13 uur)

36 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Basisopleiding voor arbeiders Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

startende ambtenaren met een technisch-uitvoerende functie (groenarbeiders, wegenwerkers, poetspersoneel, …) die minimum enkele maanden in dienst zijn

Doelstelling:

de basisopleiding wil de cursist: • wegwijs maken in de werking van een lokaal bestuur zodat hij snel de weg vindt binnen de organisatie • enthousiast maken voor het werken bij de overheid en hem bewust maken van zijn bijdrage in dit geheel

Inhoud:

• dag 1 – het lokaal bestuur (6 uur): - wie is mijn werkgever en hoe is de overheid georganiseerd? - wie beslist en hoe wordt een beslissing genomen? • dag 2 – mijn plaats in het lokaal bestuur (6 uur): - waar sta ik in het organogram? - welke loopbaan kan ik uitbouwen? - wat zijn mijn rechten en plichten? • dag 3 – werken in het lokaal bestuur (6 uur): - welke gedragsregels gelden voor mij? - hoe werk ik goed samen met collega’s? - hoe ga ik om met de burger?

Methodiek en leermiddelen:

De eigen werksituatie is het vertrekpunt. Actieve werkvormen en opdrachten met concreet materiaal helpen om zicht te krijgen op het werkveld.

Praktische informatie Duur:

18 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

200 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Mieke Catteeu (zelfstandig consulent en trainer)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

woensdag 23, 30 januari; 6 februari 2013 (9–12 uur en 13–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 37


BBC: beleid plannen, meten, weten Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• secretaris, stafmedewerkers, diensthoofden, financieel beheerder, leden MAT, budgethouders, … • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak CEW

Doelstelling:

Na afloop heeft de cursist inzicht in het optimale verloop van het proces van beleidsplanning, kan hij beleidsmonitoring als instrument gebruiken en kent hij de mogelijkheden van beleidsevaluatie als beleidsinstrument.

Inhoud:

Beleid plannen: • details van het proces van beleidsplanning • methodieken per fase van de beleidsplanning Beleid meten: • functies van beleidsmonitoring binnen het proces van BBC, het strategisch management van een organisatie en de decretale bepalingen hieromtrent • verstrekkers en afnemers van beleidsinformatie en hun bijdrage en noden aan beleidsmonitoring • soorten indicatoren en toepasbaarheid ervan voor beleidsmonitoring • gelijkenissen, verschillen en linken tussen een managements­ informatiesysteem en een beleidsopvolgingssysteem • methoden en technieken om beleidsmonitoring en het organisatie­ beheerssysteem uit te bouwen tot een systeem dat de werking van de organisatie ondersteunt, met een minimale extra werklast Beleid evalueren: • kansen en mogelijkheden van beleidsevaluatie, met oog voor pragmatiek, haalbaarheid en verplichte elementen.

Methodiek en leermiddelen:

theoretische duiding, groepsoefeningen, ervaringsuitwisseling

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

200 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

• Hilde Moerenhout (adviseur Integrale Kwaliteitszorg, provincie Oost-Vlaanderen) en/of • Steve Waeyaert (adviseur Organisatieontwikkeling, Agentschap voor Binnenlands Bestuur)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op dinsdag 18 en 24 september 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op maandag 14 en 21 januari 2013 (9–16 uur)

38 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC: beleids- en beheersrapporten lezen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• mandatarissen en medewerkers van een lokaal bestuur die beleidsrapporten moeten kunnen lezen en interpreteren • voorkennis: noties van boekhouden (deelnemers kunnen de huidige documenten zoals budget en jaarrekening lezen)

Doelstelling:

Na afloop kan de cursist de inhoud, procedures en de samenhang van de beleidsrapporten bepalen. Tevens leert men de beleidsdoelstellingen financieel te vertalen in schema’s rekening houdend met de regelgeving.

Inhoud:

• van een financiële naar een beleidscyclus • de beheersrapporten vs. de beleidsrapporten • meerjarenplan • budget • aanpassing van de planningsdocumenten • jaarrekening

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & PowerPoint-presentatie • praktische voorbeelden en oefeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

100 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Bart Biesemans (secretaris gemeente Buggenhout)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op maandag 1 oktober 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op maandag 4 februari 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 39


BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• secretarissen, financieel beheerders, beleidsmedewerkers, medewerkers financiële dienst, elke medewerker die beleidsrapporten moet kunnen opmaken • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW) • voorkennis: noties van boekhouden (deelnemers kunnen de huidige documenten zoals budget en jaarrekening lezen)

Doelstelling:

Na afloop kan de cursist de documenten en schema’s opmaken en beleidsmatige conclusies trekken uit financiële gegevens. De opleiding wordt afgerond met een totaaloefening waarin de samenhang tussen alle rapporten aan bod komt. Men verwerft inzicht in de samenhang van de verschillende beleidsrapporten en leert nieuwe informatie integreren.

Inhoud:

• van een financiële naar een beleidscyclus • de beheersrapporten vs. de beleidsrapporten • meerjarenplan • budget • aanpassing van de planningsdocumenten • jaarrekening

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & PowerPoint-presentatie • praktische voorbeelden en oefeningen

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

200 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

• Stefaan Desmet (financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen) en/of • Piet Persoons (ontvanger stad Aalst) en/of • Piet De Rijcke (financieel beheerder OCMW Oudenaarde)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op donderdag 27 september en 4 oktober 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op maandag 18 en 25 februari 2013 (9–16 uur)

40 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels lezen en interpreteren Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• alle medewerkers die een algemene kennis willen verwerven over het concept van de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen (vb. secretarissen, budgethouders, …) • voorkennis: een basiskennis boekhouden (deelnemers hebben minstens een passieve kennis van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek)

Doelstelling:

Na afloop heeft de cursist algemene kennis verworven over het concept van de algemene boekhouding en de inhoud van de eindrapporten die eruit voortvloeien. Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal.

Inhoud:

van een financiële naar een beleidscyclus: • de beheersrapporten vs. de beleidsrapporten • meerjarenplan • budget • aanpassing van de planningsdocumenten • jaarrekening

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie • bundel: het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7), het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

100 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Marc De Caster (gewestelijk ontvanger)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op maandag 22 oktober 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op maandag 4 maart 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 41


BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels opstellen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• medewerkers die nauwer betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (vb. personeelsleden van de financiële dienst, financieel beheerders) • voorkennis: een basiskennis boekhouden (deelnemers hebben minstens een passieve kennis van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek)

Doelstelling:

na afloop kan de cursist rapporten lezen en interpreteren en de balans van opbrengsten en kosten opstellen

Inhoud:

• basisbegrippen en boekhoudprincipes • lezen en interpreteren van de rapportering • opstellen van de balans en de staat van opbrengsten en kosten • de waarderingsregels en de concrete inhoud van de rubrieken en subrubrieken van de balans en de staat van opbrengsten en kosten

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie • bundel: het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7), het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen • oplossen van tests (bespreking in groep)

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

240 euro (inclusief broodjeslunch per volledige dag)

Docent:

Marc De Caster (gewestelijk ontvanger)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op 18, 25 en 26 oktober 2012 - donderdag 18 en 25 oktober: 9–16 uur - vrijdag 26 oktober: 9-12 uur • sessie voorjaar op 18, 25 en 26 maart 2013 - maandag 18 en 25 maart: 9–16 uur - dinsdag 26 maart: 9–12 uur

42 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC: boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• alle medewerkers die nauw betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding met betrekking tot de basisverrichtingen (bv. personeelsleden van de financiële dienst, financieel beheerders, …) • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW) • voorkennis: goede kennis dubbel boekhouden is vereist

Doelstelling:

na afloop kan men werken met de toepasselijke boekhoudfiches

Inhoud:

De training gaat nader in op de praktische werking van de boek­ houding, de ontvangsten- en uitgavencyclus, het transactiemoment en het boeken van de dagelijkse verrichtingen. U leert werken met de toepasselijke boekhoudfiches.

Methodiek en leermiddelen:

de theoretische toelichting wordt afgewisseld met groepsoefeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

100 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Donald Nuttynck (gewestelijk ontvanger op rust)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie 1 najaar op 6 september 2012 (9–16 uur) • sessie 2 najaar op 6 november 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op 18 april 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 43


BBC: boekhoudkundige verrichtingen: niet-courante verrichtingen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• alle medewerkers die nauw betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding, inclusief de bijzondere- en de eindejaars­ verrichtingen (bv. personeelsleden van de financiële dienst, financieel beheerders, …) • voorkennis: goede kennis dubbel boekhouden is vereist

Doelstelling:

na afloop kan men werken met de toepasselijke boekhoudfiches

Inhoud:

• focus op de boekhoudkundige verwerking van enkele niet-courante verrichtingen zoals: - het boeken van leningen ten laste van derden - investeringssubsidies met vorderingen op lange termijn - leasingverrichtingen - schenkingen en waardering van vorderingen • men leert werken met de toepasselijke fiches

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische toelichting afgewisseld met groepsoefeningen • syllabus + PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

200 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Donald Nuttynck (gewestelijk ontvanger op rust)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie 1 najaar op donderdag 13 en 20 september 2012 (9–16 uur) • sessie 2 najaar op maandag 12 en dinsdag 13 november 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2013 (9–16 uur)

44 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC-introductie: ABC van de BBC – introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

alle medewerkers die met de beleids- en beheerscyclus te maken krijgen en een inzicht in de basisprincipes willen verwerven

Doelstelling:

na het volgen van deze introductiesessie begrijpt de deelnemer de krachtlijnen van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s

Inhoud:

eerste kennismaking met de context van de Beleids- en Beheers­ Cyclus (BBC) in het kader van New Public Management en strategische planning Komen aan bod: • verduidelijking van achtergrond en begrippenkader • beleidsplanning en -monitoring • beleidsrapporten in vogelvlucht • de verschillende actoren in de Beleids-en BeheersCyclus (BBC) Info: aansluitend zal stad Aalst (piloot 2011) zijn ervaringen met de implementatie van de BBC toelichten. De bedoeling is vooral om handige tips uit de praktijk mee te geven.

Methodiek en leermiddelen:

uiteenzetting aan de hand van een PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

3,5 uur

Groepsgrootte:

maximum 100 cursisten

Prijs / deelnemer:

50 euro

Docent:

• Liesbeth De Clercq (adviseur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen) • Piet Persoons (ontvanger stad Aalst)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Auditorium), 9000 Gent

Data:

donderdag 6 september 2012 (13–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 45


BBC-introductie: overtuigd aan de startlijn – training in veranderingsmanagement Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

de eindverantwoordelijken voor de invoering van de BBC (secretaris, financieel beheerder, projectleider, …) en de leidinggevenden die de nieuwe cyclus in de praktijk zullen invoeren en dus op de werkvloer de collega’s moeten overtuigen van de nieuwe manier van werken

Doelstelling:

Op een planmatige manier de invoering van de beleids- en beheerscyclus in het eigen bestuur realiseren. Na de opleiding kan de cursist: • de weerstand tegen de vernieuwing controleren • de noodzaak en voordelen ervan promoten en motiveren • werken met tools voor de begeleiding en monitoring van verandering

Inhoud:

• RICA-methodiek voor veranderingsbeheer: zeven stappen op weg naar de aanvaarding van verandering • leiderschap(stijlen) bij verandering • belang van leiderschap bij het in goede banen leiden ervan • veranderingskaart (toegepast) • stakeholderanalyse en het beheer van verwachtingen, weerstand en impact • instrumenten voor change management: communicatieplan, training & coaching, change manager roadmap, change agent forum

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • groepswerk met bespreking, huiswerk, peer review, vraagen antwoordsessie • inoefenen van stakeholderanalyse en van het werken met de veranderingskaart en andere tools

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

145 euro

Docent:

Pieter Haesbrouck (Arch-international)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

maandag 26 november en 10 december 2012 (9–16 uur)

46 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC-introductie: praktische initiatie dubbel boekhouden voor niet-financiële medewerkers Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• medewerkers die, in het kader van BBC, enige notie van dubbel boekhouden en boekhoudkundige instrumenten willen verwerven • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

op het einde van de lesdag begrijpt de cursist de boekhoudkundige basisbegrippen en instrumenten

Inhoud:

• omschrijving van boekhoudkundige basisbegrippen zoals debet en credit, actief en passief, kosten en opbrengsten + kleine oefeningen • principe van dubbel boekhouden + kleine oefeningen • het algemeen rekeningstelsel: betekenis en inhoud • balans: betekenis en opbouw • resultatenrekening: betekenis en opbouw • betekenis en gebruik van boekhoudkundige instrumenten: grootboek, journaal • specifieke topics in functie van BBC: voorzieningen, dubieuze debiteuren, te ontvangen facturen, kaskosten en niet-kaskosten, … • het financieel evenwicht in BBC

Methodiek en leermiddelen:

beperkt theoretisch deel geïllustreerd met kleine praktische oefeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

100 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

Annick De Smet (ontvanger gemeente Sint-Martens-Latem)

Locatie:

• sessie najaar 2012: PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent • sessie voorjaar 2013: Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op donderdag 20 september 2012 (9–16 uur) • sessie voorjaar op maandag 28 januari 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 47


BBC-topic: beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren betrokken bij het formuleren van doelstellingen • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de workshop kan de cursist vlot beleidsdoel­ stellingen formuleren

Inhoud:

• korte theoretische inleiding: - BBC-context - beleidsdoelstellingen • valkuilen en tips • praktische oefeningen in workshopformule waarin het uitschrijven van doelstellingen ingeoefend wordt

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk Info: het wordt aanbevolen om (ruw) materiaal van de geformuleerde doelstellingen in het eigen lokaal bestuur mee te brengen (als basis voor de workshop)

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

70 euro

Docent:

Hilde Moerenhout (adviseur Integrale Kwaliteitszorg, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 25 oktober 2012 (9–16 uur)

48 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


BBC-topic: hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse? Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk voor de opmaak van een omgevingsanalyse in het kader van beleidsplanning • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

• verhogen van de praktische vaardigheden voor het autonoom opmaken van een relevante omgevingsanalyse in het kader van het gemeentelijk meerjarenprogramma • inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen enkele tools (swot(i)-analyse, gebiedsbeschrijving, …) daartoe • kennis en gebruik van de relevante gemeentelijke basiscijfers bevorderen door illustratieve voorbeelden en bespreking van de ervaring van de aanwezigen

Inhoud:

• kennis en gebruik illustreren van elektronische en klassieke bronnen van gemeentelijke cijfers (o.a. website lokale statistieken, gemeentelijke profielschets, …) • gebruik illustreren aan de hand van enkele voorbeelden van sterkte – zwakte analyses van gemeenten, deelaspecten, een beleidsorganisatie • bespreking in groep van voorbeelden aangereikt door de cursisten

Methodiek en leermiddelen:

• toelichting door lesgever bij methodieken aan de hand van eigen voorbeelden • bespreking van praktijkvoorbeelden van de cursisten

Praktische informatie Duur:

10,5 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

119 euro

Docent:

Luc Deschamps (adviseur studiedienst Vlaamse regering, gastdocent HABE – Practicum omtrent het opmaken van een strategisch beleidsplan)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

vrijdag 9, 16 en 23 november 2012 (9–12.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 49


BBC-topic: relevante beleidsindicatoren ontwikkelen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

medewerkers die betrokken zijn bij beleidsformulering en het opvolgen van doelstellingen

Doelstelling:

na de opleiding beschikt de cursist de kennis en vaardigheden over hoe men aan een bestaand beleidsplan goede prestatie-indicatoren kan koppelen en hoe men doelstellingen kan formuleren zodat ze gemakkelijk meetbaar zijn

Inhoud:

• wat zijn (beleids)indicatoren? Waarin verschillen (beleids)indicatoren van doelstellingen? • bouwstenen van goede indicatoren: zoekveld, objecten, maatstaf, norm en meetinterval • koppelen van indicatoren aan zowel specifieke als vage doel­ stellingen • omzetten van een doelstellingenboom naar een indicatorenset • introduceren en omgaan met indicatoren

Methodiek en leermiddelen:

Doorheen de opleiding worden kennis en tools aangereikt en maken de deelnemers korte opdrachten. Voorbeelden en opdrachten zijn gebaseerd op de praktijk in de lokale besturen. Deelnemers kunnen ook tijdens de opleiding concrete problemen naar voor brengen vanuit hun praktijk. • PowerPoint-presentatie + checklists Deelnemers kunnen, zo gewenst en tegen een kleine meerprijs, ook een exemplaar bekomen van het boek “Het juiste cijfer. Meerwaarde creëren met prestatie-indicatoren”.

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

108 euro

Docent:

Wouter Van den Berghe (directeur studie- en adviesbureau Tilkon)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 8 november 2012 (9–16 uur)

50 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Besluiten vlot en correct opmaken (basis) Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen • voorkennis: vertrouwd zijn met de hiërarchie van de rechtsnormen en met de noties ‘individuele administratieve besluiten’ en ‘reglementaire administratieve besluiten’

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • heeft de cursist inzicht in de structuur van individuele en reglementaire besluiten • kan hij de opbouwende componenten herkennen en benoemen • kan hij bestaande reglementen op een logische, begrijpelijke en juridisch correct wijze herstructureren en herwerken • heeft de cursist inzicht in de achterliggende doelstelling van de vormelijke aspecten van besluiten • kan de cursist individuele besluiten op een afdoende wijze motiveren

Inhoud:

• besluit als communicatiemiddel • structurele elementen van een besluit • inhoud van het dispositief van een reglementair besluit • motivering van een individueel besluit • inleiding “kenmerken van goede regelgeving” en “beginselen van behoorlijke regelgeving”

Methodiek en leermiddelen:

• lesinhoud wordt besproken en geduid aan de hand van wetteksten en uittreksels uit rechtsliteratuur • beoordeling, bespreking en bewerken van praktijkvoorbeelden • thuisopdrachten • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: permanente evaluatie (beoordeling van 4 individuele oefeningen) / mondeling examen

Praktische informatie Duur:

10 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

85 euro

Docent:

Wouter De Cock (auditeur in het Auditoraat van de Raad van State)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 4, 11 en 18 december 2012 (13.30–17.30 uur, behalve op 18/12 les van 15.40–17.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 51


Besluiten vlot en correct opmaken (verdieping) Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW) • voorkennis: ‘Besluiten vlot en correct opmaken (basis)’ gevolgd hebben of vertrouwd zijn met de hiërarchie van de rechtsnormen, kennis hebben van de structurele opbouw van een besluit, verschil tussen een individueel en een reglementair besluit kunnen duiden

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist: • de kenmerken van goede regelgeving en beginselen van behoorlijke regelgeving in de praktijk omzetten (o.a. zelfstandig besluiten schrijven) • rechtszekere administratieve procedures ontwikkelen en omzetten in regelgeving/besluiten (bv subsidiereglementen, vergunningen, …)

Inhoud:

in deze module wordt er dieper ingegaan op alles wat samenhangt met een correct reglementair besluit: • beginselen van behoorlijke regelgeving en kenmerken van goede regelgeving • verloop van een administratieve procedure • opstellen van toegankelijke formulieren • toezicht en handhaving van reglementen • werking van een besluit in de tijd (opheffing, inwerkingtreding, overgangsregeling)

Methodiek en leermiddelen:

• gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving): wetgevings­ literatuur (uittreksels) als theoretische achtergrond, voor zelfstudie • lesverloop: theoretische inleiding per onderdeel, met nadien praktische schrijfworkshop, gevolgd door groepsbespreking • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

127,50 euro

Docent:

Wouter De Cock (auditeur in het Auditoraat van de Raad van State)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 18, 25 februari; 4, 11 en 18 maart 2013 (13.30–16.30 uur)

52 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bestuurspraktijk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren van het niveau C, B en A

Doelstelling:

na het volgen van deze basisopleiding zal de cursist: • inzicht hebben in de brede organisatie van het bestuur • inzicht hebben in de regelgeving en procedures van het bestuur en dit kunnen doorvertalen naar de bestuurspraktijk in het geheel en per beleidsdomein • effectief en efficiënt kunnen communiceren • in zijn houding als ambtenaar de principes van klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, loyaliteit en samenwerking kunnen toepassen

Inhoud:

• module Fundamenten (60 uur): lesdag = maandag • module Bouwstenen (110 uur): lesdag = dinsdag • Component Eigen Werkomgeving – CEW (60 uur): keuze uit een aanbod aan functie­specifieke vakken

Methodiek en leermiddelen:

• afwisseling in de didactische werkvormen en oefeningen uit de praktijk maken de leerinhoud concreet • eigen kennisopbouw wordt gestimuleerd: de cursisten worden opge­ leid tot ‘lerende individuen’ die weten waar ze nieuwe regel­geving en kennis kunnen vinden en hoe ze ermee aan de slag moeten gaan • link met het eigen bestuur: een deel van het leerproces gebeurt op de werkvloer. Het afsluitende eindwerk moet aantonen dat de cursist het geleerde geïntegreerd heeft en het concreet kan toepassen op een onderwerp binnen het eigen bestuur • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: - schriftelijke of mondelinge evaluatie per vak (zie individuele vakfiches) - geïntegreerd eindwerk op het einde van de opleiding

Praktische informatie Duur:

minimum 230 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

zie respectieve modules/vakken

Docent:

diverse docenten (zie individuele vakfiches)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

• module Fundamenten: 3 september t.e.m. 13 december 2012 • module Bouwstenen: 4 september t.e.m. 14 mei 2013 • Component Eigen Werkomgeving – CEW: gespreid over academiejaar 2012–2013 Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 53


Bestuurspraktijk – module Bouwstenen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van het niveau C, B en A • voorkennis: geslaagd zijn voor de module ‘Fundamenten’

Doelstelling:

zie individuele vakfiches + vakfiche ‘Bestuurspraktijk’

Inhoud:

• Overheidsopdrachten (16 uur) • Rechtspositieregeling en deontologie (12 uur) • Archiefinitiatie (4 uur) • Schrijven: correct en helder schriftelijk communiceren (20 uur) • Besluiten vlot en correct opmaken (basis) (10 uur) • Organisatiebeheer en -beheersing (12 uur) • Overheidsfinanciën (16 uur) • Communicatie: kwaliteitsgericht werken en communicatie­ technieken (20 uur)

Methodiek en leermiddelen:

zie individuele vakfiches + vakfiche ‘Bestuurspraktijk’

Praktische informatie Duur:

110 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

935 euro

Docent:

diverse docenten (zie individuele vakfiches)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 4 september 2012 t.e.m. 14 mei 2013 vaste lesdag is dinsdag (13.30–17.30 uur, tenzij anders vermeld)

54 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bestuurspraktijk – module Fundamenten Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren van het niveau C, B en A

Doelstelling:

zie individuele vakfiches + vakfiche ‘Bestuurspraktijk’

Inhoud:

• Publiek recht – beginselen van het recht en het grondwettelijk recht (16 uur) • Publiek recht – beginselen van het administratief recht (24 uur) • Organieke regelgeving van de lokale en regionale besturen (20 uur)

Methodiek en leermiddelen:

zie individuele vakfiches

Praktische informatie Duur:

60 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

510 euro

Docent:

diverse docenten (zie individuele vakfiches)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 3 september t.e.m. 13 december 2012 vaste lesdag is maandag (13.30–17.30 uur, tenzij anders vermeld) Info: de 1ste lesdag vragen we om reeds aanwezig te zijn om 12.45 uur voor de toelichting en praktische informatie

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 55


Bevolkingsreglementering Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren werkzaam op een dienst burgerzaken • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na de opleiding kan de cursist de regelgeving terzake toepassen

Inhoud:

• bevolkingsregister: - de informatie die in de registers opgenomen wordt - modellen van documenten en formulieren gebruikt bij de bevolkingsregistratie - grondregels betreffende het houden van de register - het permanent bijwerken van de registers - recht op toegang tot en verbetering van de registers - regelen van geschillen ivm de vaststelling van de hoofd­ verblijfplaats • inschrijving in het wachtregister • identiteitsdocumenten

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • interactieve methode: probleembespreking vanuit de ervaringen/ praktijk van de cursisten

Praktische informatie Duur:

7 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

59,50 euro

Docent:

Liesbeth Heyns (diensthoofd Burgerzaken, stad Landen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 25 maart 2013 (8.30–16.30 uur)

56 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bibliotheek: duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• bibliotheekmedewerkers die contact hebben met anderstaligen en laag taalvaardigen • bibliotheekmedewerkes die: - nieuwsbrieven schrijven - flyers maken voor evenementen - rondleidingen geven in de bibliotheek

Doelstelling:

na deze opleiding beschikt de cursist over enkele concrete richtlijnen om in duidelijk Nederlands te communiceren

Inhoud:

• hoe ervaar ik hoe moeilijk het is om een boodschap te begrijpen als ik de taal niet goed beheers • oefenen van tips aan de hand van concrete voorbeelden om duidelijk Nederlands te spreken en schrijven

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • hand-outs • checklist “duidelijke taal” • interactieve workshop

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

10 euro

Docent:

Emmy Vandenbogaerde (projectmedewerker Taalpromotie, Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 18 december 2012 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 57


Bibliotheek: pimp je bib Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• bibliothecarissen of andere personeelsleden van de bibliotheek die zich bezighouden met inrichting en decoratie • graag vooraf weten wat er eventueel wel of niet mag in jouw gebouw

Doelstelling:

na het volgen van deze opleiding: • heeft de cursist inzicht in hoe hij zijn bibliotheek kan verfraaien en opleuken met weing middelen • kan de cursist zelf aan de slag en is zijn eigen creativiteit aangewakkerd De lesgever probeert een soort ‘bibdokter’ te zijn, naar analogie met het tv-programma ‘De Huisdokter’ waar moeilijk verkoopbare huizen opgefrist worden.

Inhoud

• aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe het niet moet en hoe het wel kan • de docent laat de cursisten zelf nadenken over hoe ze een bepaalde situatie zouden aanpakken en zal hen daar eventueel in bijsturen • cursisten kunnen vooraf foto’s bezorgen van hun bib zodat die tijdens de lessen kunnen besproken worden

Methodiek en leermiddelen:

• door voorbeelden te geven de creativiteit aanwakkeren • case-studies om in groep te bespreken • concrete tips aanreiken • knippen en plakken met moodboards

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

72 euro

Docent:

Stephanie Bogaert (bibliothecaris Openbare Bibliotheek De Fabriek, Sint-Lievens-Houtem)

Locatie:

Openbare Bibliotheek De Fabriek, Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Data:

dinsdag 19 en 26 februari 2013 (9–12 uur)

58 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bobcat/Schranklader: bestuurder met attest Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist op een veilige manier een “schranklader” besturen en ontvangt hij het officieel attest “Bestuurder schranklader” (attest geldig voor 5 jaar)

Inhoud:

• veiligheid en verantwoordelijkheden • startcontrole en gebruikersinspectie • soorten schrankladers en toepassingen • stabiliteit- en evenwichtsverbetering • rij- en manoeuvreertechnieken • basisonderhoud en checklist

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking • evaluatie: proef (theorie + praktijk) – bij positief resultaat ontvangt de cursist het officieel attest “Bestuurder schranklader”

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

183 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

PCLT Roeselare, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare

Data:

dinsdag 19 februari 2013 (8.30–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 59


Bosmaaier: veilig werken en onderhoud Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel uit de groendienst

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist veilig en efficiënt werken met de bosmaaier

Inhoud:

• veiligheid en veiligheidskledij (PDM) • soorten machines en toepassingen • algemeen onderhoud van machines • instellen en gebruiksklaar maken van de machines • afstellen van het harnas • verschillende maaibladen en maaidraden • werken op een talud

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking

Praktische informatie Duur:

7 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

115 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo

Data:

donderdag 7 maart 2013 (9–16.30 uur)

60 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Bouwmisdrijven Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• stedenbouwkundige ambtenaren • administratieve medewerkers dienst “ruimtelijke ordening/ grondgebiedszaken”, lokale politie, …

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de toelichting bij de impact van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op het bestaan en de vervolgingsmogelijkheden van stedenbouwkundige misdrijven

Inhoud:

• basiswetgeving Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening • vergunningsplichtige werken, meldingsplichtige werken, vrijstelling van vergunning • het vaststellen van misdrijven • aparte toelichting voor het gewoontemisdrijf en het gewoonlijk gebruik als misdrijf • wat met permanent verblijf in weekendverblijven? • de nieuwe verjaringsregels, het vervolgingsbeleid en de rechtspraak rond de regelgeving • de impact van de ruimtelijke ordeningsregel op aanverwante regelgeving (Vlaamse wooncode, Kamerdecreet)

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • ex cathedra doorkruist met voorbeelden uit de praktijk

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

42 euro

Docent:

Pieter Van Assche (advocaat “Frans Baert & Vennoten”)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

donderdag 6 december 2012 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 61


Bouwplannen vlot en inzichtelijk leren lezen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

iedereen die binnen zijn taak in aanraking komt met het lezen van bouwplannen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist een plan lezen en kent hij de hiervoor nodige basisbouwbegrippen

Inhoud:

een bouwplan is een belangrijk element in het bouwdossier, het is een communicatiemiddel dat de nodige informatie (zou) moet(en) geven bij het beoordelen van een aanvraag en later - na goedkeuring van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en verdere detaillering – de uitvoering van het plan mogelijk moet maken Komen aan bod: • de soorten plannen: van liggingsplan tot detailplan, ook in digitale vorm, met praktische voorbeelden • bespreken van een aantal bouwbegrippen en begrippen als schaal, legende, symbolen, gangbare conventies, materiaal- en maataanduidingen, grondplannen, doorsnedes en gevelzichten • verkavelingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.

Methodiek en leermiddelen:

• verhalend informeren en in de praktijk interactief en systematisch plannen ontleden • PowerPoint-presentatie • documentatie • voorbeeldplannen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Frank De Groot (project-ingenieur “Bruggen, wegen en waterlopen” stad Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data

donderdag 13 en 20 september 2012 (13.30–16.30 uur)

62 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Communicatie in jouw organisatie Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• alle ambtenaren, in het bijzonder deze die in contact komen met de burger • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht verworven in het belang van communicatie voor élke ambtenaar en kan hij hiernaar handelen in zijn praktijk

Inhoud:

Communicatie is geen afdeling, het is een mentaliteit. Als het gedrag van een organisatie bepalend is voor het imago dat ze uitstraalt, wordt duidelijk dat élke ambtenaar een belangrijke rol te spelen heeft op het vlak van dienstverlening en communicatie. Deze cursus heeft de ambitie om van elke ambtenaar een woordvoerder van zijn organisatie te maken en omvat: • inzicht in het (overheids)communicatieproces • relatie interne-externe communicatie: wat en waarom • belang van optimale dienstverlening • relatie met centrale communicatiedienst en -strategie • wat is ‘goede’ communicatie en hoe doe je dat? • hoe woordvoerderschap in de praktijk brengen, inclusief de rol van sociale media

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzettingen • analyse van voorlichtings- en promotiemateriaal (audiovisueel en geschreven) • voorbeelden van communicatieplannen en good practices • evaluatie: praktijkwerkstuk

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Julie Clément (diensthoofd Communicatie provincie Oost-Vlaanderen / voorzitter Kortom – Vereniging voor Overheidscommunicatie)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 18, 25 april; 2 mei 2013 (13–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 63


Communicatie: kwaliteitsgericht werken en communicatietechnieken Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • kent de cursist de principes van integrale kwaliteitszorg en kan hij deze integreren, zowel in het persoonlijk functioneren als m.b.t. de kwaliteitsvolle dienstverlening van de gehele organisatie • kan de cursist effectief en efficiënt communiceren in vergaderingen en bij moeilijke gesprekken (vb. evaluaties, conflicthantering, …)

Inhoud:

• principes van kwaliteitsgericht werken: - voorbeeld van een kwaliteitsmodel: belang en relativiteit - interne en externe klantgerichtheid - omgaan met publiek - teamwork en projectwerking • communicatietechnieken: - omgaan met conflicten - evaluatie- en functioneringsgesprekken - vergadertechnieken

Methodiek en leermiddelen:

• uitgebreide syllabus • praktijkgericht en interactief leren: groepsdiscussies, rollenspel, zelfanalyse • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: - werkstuk (persoonlijke verwerking hoofdstuk uit de cursus) - schriftelijk examen (systeem meervoudige antwoordkeuze)

Praktische informatie Duur:

20 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

170 euro

Docent:

Patrick Van Hamme (arbeidspsycholoog)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 16, 23, 30 april; 7 en 14 mei 2013 (13.30–17.30 uur)

64 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Duurzame overheidsgebouwen: aanpak en praktijkvoorbeelden Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

mensen die betrokken zijn bij het ontwerp of beheer van gemeentelijke gebouwen (architecten, gebouwenbeheerders, technische diensten, …)

Doelstelling:

Bij bouw- of renovatieprojecten kiezen gemeenten best voor een toekomstgerichte, duurzame aanpak. Dit omvat diverse aspecten zoals energie, water, materialen, gezondheid, ruimtegebruik, ecologie, mobiliteit en toegankelijkheid. Na deze opleiding heeft de cursist inzicht in de aanpak en de bruikbare instrumenten voor het realiseren van een duurzaam gebouw.

Inhoud:

• waarom duurzame overheidsgebouwen? • ondersteunend aanbod voor gemeenten vanuit het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen • beschikbare instrumenten voor de realisatie van duurzame gemeentegebouwen en aanpak van de Vlaamse Overheid • duurzame kantoorgebouwen: aanpak, ontwerp en opvolging (via het Belgisch referentieel duurzaam bouwen en wonen) • praktijkvoorbeelden

Methodiek en leermiddelen:

PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

78 euro Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Docent:

• Goedele De Vos (Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen) • Arne Daneels (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Vlaamse Overheid) • Liesbet Temmerman (CERAA vzw) • Jan Van Den Broeke (evr-architecten bvba)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

donderdag 18 oktober 2012 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 65


Duurzame overheidsgebouwen: energie-efficiënte stookplaatsrenovatie Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• mensen die betrokken zijn bij het ontwerp of beheer van gemeentelijke gebouwen (architecten, gebouwenbeheerders, technische diensten, …) • voorkennis: basiskennis verwarmingsinstallatie is aangewezen

Doelstelling:

Stookplaatsrenovatie is meer dan alleen een ketel vervangen. De haalbare winsten zijn veel groter wanneer men het hele verwarmingssysteem onder de loep neemt. Na het volgen van deze opleiding kan de cursist de energiebesparing bij stookplaats­ renovatie maximaliseren.

Inhoud:

• stookplaatsrenovatie: wanneer, rendementen, dimensionering, condensatieketel, investering versus besparing, brandstoffen, … • warmtepompen • micro-warmtekrachtkoppeling (WKK)

Methodiek en leermiddelen:

PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

78 euro Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Docent:

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Eandis en het Vlaams Energie Agentschap. De lesgevers komen uit enkele gespecialiseerde organisaties.

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

donderdag 13 december 2012 (9–16 uur)

66 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Duurzame overheidsgebouwen: waterbewust bouwen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• mensen die betrokken zijn bij het ontwerp of beheer van gemeentelijke gebouwen (architecten, gebouwenbeheerders, technische diensten, …) • voorkennis: enige technische basiskennis is aangewezen

Doelstelling:

Deze opleiding wil gemeenten op weg zetten naar een rationeler en duurzamer omspringen met water in en rond openbare gebouwen. De cursist zal na de opleiding een zicht hebben op de verschillende aspecten en mogelijke technieken om waterbewust te (ver)bouwen. Dit wordt verder uitgediept en geïllustreerd voor een sport- en zwembadcomplex.

Inhoud:

• rationeel watergebruik in overheidsgebouwen: diverse aspecten en mogelijke technieken (hergebruik van regenwater of proceswater, installaties in het gebouw, groendaken, infiltratie, …) • bezoek aan sporthal Rozebroeken: toelichting bij de aanpak en toegepaste principes en technieken inzake duurzaam bouwen (water, energie, materialen, integratie landschap, mobiliteit), met focus op water

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • praktijkbezoek

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 25 cursisten

Prijs / deelnemer:

78 euro Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Docent:

• voormiddag: docent uit gespecialiseerde organisatie • praktijkbezoek in namiddag: Bernard van Zeebroek, S & R Group

Locatie:

Sporthal Rozebroeken, Rozebroekslag 40, 9040 Sint-Amandsberg

Data:

donderdag 14 februari 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 67


Ecologisch groenbeheer Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

personeelsleden (D en E niveau) uit de openbare groendiensten, die op het terrein ingezet worden voor de bestrijding van ongewenste kruidgroei op verhardingen, halfverhardingen en in beplantingen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding is de cursist bewust dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet afgebouwd worden om op termijn te komen tot een nulgebruik (cfr. decreet ‘houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen’) en kent hij alternatieve bestrijdingsmethodes

Inhoud:

• basisprincipes ecologie en implementatie in groenbeheer en -onderhoud • nut van ecologisch groenbeheer • alternatieve onkruidbestrijding: bodem, keuze plantsoen, vermijden van ongewenste kruiden, reductie van pesticiden door alternatieve bestrijding, nut van ecologisch groenbeheer • demo machines voor alternatieve onkruidbestrijding

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk

Praktische informatie Duur:

14 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

176 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke (inrit via Craenendam)

Data:

dinsdag 16 en 23 oktober 2012 (8.30–16 uur) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

68 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Elektriciteit – basis Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kent de cursist de elektriciteits­ begrippen en kan hij deze toepassen

Inhoud:

• begrippen spanning, stroom, weerstand, vermogen • basismetingen: spanning (ook met A-tang), weerstand (ook doormeettest) • basis verlichtingsschakelingen • voorstelling van de meest gebruikte draad- en kabelsoorten met hun toepassingsgebied + verband sectie, lengte stroomsterkte • reglementering rond verlichting en stopcontacten (basis, sectie geleiders - afschakeling, …)

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk • evaluatie: uitvoering praktische opdrachten

Praktische informatie Duur:

32 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

336 euro

Docent:

Dirk De Poorter (leraar PTI Eeklo)

Locatie:

PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo

Data:

woensdag 14, 21, 28 november en 5 december 2012 (8.30–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 69


Energie besparen op het werk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

administratief personeel van openbare besturen

Doelstelling:

responsabilisering inzake energieverbruik: na het volgen van de vorming is de cursist zich bewust van het belang om rationeel om te gaan met energie met het oog op reductie van het energieverbruik

Inhoud:

• inleiding: waarom energie besparen? - organisatorische maatregelen om rationeel om te gaan met energie - tips om in de praktijk om te zetten • meten: een praktisch gedeelte waarin men zelf kan zien hoeveel energie bepaalde toestellen verbruiken: pc, printer, scherm, koffiezet, boiler, waterkoker • communicatie: tips en middelen om te communiceren naar collega’s wanneer zij onverantwoord energie zouden verbruiken • quiz

Methodiek en leermiddelen:

• theorie + praktijk • evaluatie: toetsing

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

40 euro

Docent:

Mario Verhellen (CV products)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 22 oktober 2012 (9–12 uur) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

70 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Energiebesparing bij kansengroepen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

(energiemedewerkers bij) OCMW’s, gemeentebesturen, huisvestings­ maatschappijen en sociale verhuurkantoren

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in: • hoe men grote besparingen kan bereiken door het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen en toepassen van gedragsveranderende tips • de energiemarkt en de aanwezige sociale maatregelen

Inhoud:

In deze cursus gaan we dieper in op: • energiebesparing, concrete besparingstips over elektriciteit, verwarming, water, gebruik van de energiemeter • de energiemarkt en de (gevolgen van) liberalisering ervan • hoe lees ik mijn energiefactuur? • sociale maatregelen op de energiemarkt De cursus kadert binnen de campagne ‘Energiejacht’ van de Bond Beter Leefmilieu die in Oost-Vlaanderen specifiek gericht wordt naar kansengroepen. De campagne loopt van 1 december tot 31 maart. De cursus bestaat uit vier sessies waarvan de eerste sessie achter­ grondinformatie biedt bij deze campagne, het functioneren van de professionele medewerker binnen dit kader en het gebruik van de website met de achterliggende berekeningsmethodieken. Deze sessie is gratis voor alle deelnemers aan de energiejacht. Indien uw organisatie niet deelneemt aan de Energiejacht, dan is het mogelijk om enkel de laatste drie dagen te volgen.

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie en handboek • toelichting bij educatieve methodieken rond het thema REG

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

74 euro Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Docent:

docent BBL/Ecolife

Locatie:

• dag 1: PAC Gouvernementstraat 22–24 (Auditorium), 9000 Gent • andere dagen: Provinciehuis (Vierkante zaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

dinsdag 23 oktober; 6, 13 en 20 november 2012 (13.30–16.30 uur) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 71


Excel 2010 – basis Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• iedereen die de basismogelijkheden van MS Excel efficiënt wil gebruiken • voorkennis: kennis van Windows is vereist

Doelstelling:

na het volgen van de cursus kan de cursist op een efficiënte manier met cijfermateriaal omgaan door gebruik van tabellen en grafieken

Inhoud:

• basiscompetenties: - structuur, navigatie en selectie in een Excel-bestand - toevoegen, verwijderen en wijzigen van kolommen en rijen - werkbladen: instellen, naam wijzigen, verwijderen - gebruik van het naamvak om selecties aan te duiden - invoeren, wijzigen en wissen van gegevens/celeigenschappen - getalnotatie - gebruik van de vulgreep • opmaak: - cellen samenvoegen; opmaak van cellen + opmaak kopiëren - opmerkingen invoeren en verwijderen • Excel als rekenblad: - gebruik van eenvoudige functies + de functie autosom en als-functie - doorvoeren van een formule met de vulgreep - eenvoudige formules met relatieve verwijzingen • grafieken: structuur en opmaak van een grafiek • afdrukken en opslaan: - titels blokkeren bij afdrukken - kop- en voetteksten / paginanummering

Methodiek en leermiddelen:

theorie & praktijk (elke cursist beschikt over een individuele pc)

Praktische informatie Duur:

7 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

105 euro

Docent:

docent Het Perspectief PCVO

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 18 en 25 maart 2013 (9–12.30 uur)

72 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Functionerings– en evaluatiegesprekken voeren Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

leidinggevende die functionerings- en evaluatiegesprekken met zijn/haar medewerkers gaat voeren en op zoek is naar inzicht en praktische technieken

Doelstelling:

na het volgen van de training kan de cursist op een doordachte manier functionerings- en evaluatiegesprekken voeren en kan hij een goede voorbereiding maken, argumenten motiveren, objectief communiceren, positieve feedback geven, toekomstgerichte acties plannen, eerlijk evalueren en objectief motiveren

Inhoud:

• het belang van functionerings- en evaluatiegesprekken als managements-tool • inzicht in de cyclus planningsgesprek – functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek • voorbereiding, invoering en opbouw van functioneringsgesprekken/ beoordelingsgesprekken • gespreksmodellen • omgevingsfactoren en criteria • inoefenen van communicatie- en luistervaardigheden • thema’s tijdens functioneringsgesprekken en beoordelings­ gesprekken • feedback geven én krijgen • assertief formuleren van doelen en hun resultaten tijdens functioneringsgesprekken • omgaan met bezwaren en weerstand • moeilijke situaties en valkuilen

Methodiek en leermiddelen:

• actieve deelname van de deelnemers; inoefenen praktijkcases • syllabus + evaluatieformulieren • video-opname en projectie (mits akkoord cursisten)

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

195 euro

Docent:

Mieke Catteeu (zelfstandig consulent en trainer)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 27 november en 4 december 2012 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 73


Gemeenschapswacht – basisopleiding Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

gemeenschapswachten

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding voldoet de cursist aan de verplichte opleidingsvoorwaarden voor het uitoefenen van de functie van gemeenschapswacht

Inhoud

• wettelijk kader – studie van de rechten en plichten van de gemeenschapswachten (- vaststellers) • technieken van verbale en non-verbale communicatie • cultuurinzicht en omgaan met diversiteit • observatie en rapportering • psychologische conflicthantering • fysieke ontwijkingstechnieken • EHBO cfr. KB van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen

Methodiek en leermiddelen:

• praktisch vertaalde theorie • leer- en groepsgesprekken, praktijkcases & beeldmateriaal • evaluatie: - opdracht observatie en rapportering - rollenspel i.v.m. praktijksituatie • wie slaagt voor de toetsing en voldoende aanwezig was, ontvangt het Vormingsattest van Gemeenschapswacht

Praktische informatie Duur:

92 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

750 euro

Docent:

diverse docenten

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 3), 9000 Gent

Data:

nog geen concrete data – geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven op een wachtlijst Info: pas van zodra een voldoende grote groep (minimum 9 cursisten) kan worden samengesteld, kunnen we tot organisatie overgaan, wellicht ten vroegste in het voorjaar 2013.

74 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Gemeentedecreet: basis en ‘upgrade’ Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van gemeentebesturen • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

• inzicht verwerven in structuur, beleid en werking van de gemeente • toelichting bij de laatste wijzigingen

Inhoud:

• structuur van de gemeente: de bestuursorganen (gemeenteraad, college, burgemeester) • beleid en beheer van de gemeente: strategie, planning, budget en acties (BBC) • werking van de gemeente: administratie, organisatie, management en reglementering, • burger aan zet: openbaarheid van bestuur, inspraak en klachtenbeheer

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

14 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

119 euro

Docent:

Daniel Adriaens (secretaris gemeente Herzele en lid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 22, 29 november; 6 en 13 december 2012 (13–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 75


Gezinshereniging Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeente- en OCMW-personeel dat in contact komt de verschillende procedures gezinshereniging • voorkennis: basiskennis verblijfsrecht vereist

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding is de cursist vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en praktische toepassing van de Belgische en Europese verblijfswetgeving inzake gezinshereniging

Inhoud:

de opleiding behandelt de gezinshereniging van gezinsleden van Belgen, unieburgers en derdelanders: • algemeenheden: grondslag, bronnen en toepassingsveld verblijfsreglementering inzake gezinshereniging • overzicht soorten gezinsherenigingsstatuten: categorieën gezinsleden en voorwaarden • praktisch overzicht diverse gezinsherenigingsprocedures en verblijfsdocumenten voor gezinsleden

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzetting aan de hand van PowerPoint-presentatie + praktijkvoorbeelden • opbouw praktijkgericht procedureschema via modellen van verblijfsdocumenten • syllabus • vreemdelingenwet en vreemdelingenbesluit • EU-richtlijnen, omzendbrieven, …

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Nik Vanderscheuren (adjunct van de directie Loket Migratie, dienst Burgerzaken, stad Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 8 en 22 oktober 2012 (13–16 uur)

76 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Graafmachine: bestuurder graafmachine – met attest Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist veilig met een graafmachine werken en ontvangt hij het officieel attest “Bestuurder graafmachine” (attest geldig voor 5 jaar)

Inhoud:

• veiligheid en verantwoordelijkheden • startcontrole en gebruikersinspectie • soorten graafmachines en toepassingen • stabiliteit en evenwichtsverbetering • rij- en manoeuvreertechnieken • uitzetten van plannen • nivelleren in combinatie met een lasertoestel • maken van sleuven, taluds en vijvers • basisonderhoud en checklist

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • elke cursist beschikt over een graafmachine, variërend in merk en model • evaluatie: permanente evaluatie gedurende het praktijkgedeelte - bij positief resultaat ontvangt de cursist het attest “Bestuurder graafmachine”

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 10 cursisten

Prijs / deelnemer:

549 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

PCLT Roeselare, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare

Data:

dinsdag 8, 15 en 22 januari 2013 (8.30–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 77


Groen: herkennen van ziekten en plagen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel uit de groendienst

Doelstelling:

na het volgen van deze opleiding kan de cursist ziekten en plagen bij planten herkennen en deze dan ook op een correcte manier bestrijden

Inhoud:

• indeling van de belagers op de verschillende plantengroepen • verschillende ontwikkelingsstadia van ziekten en plagen • voorkomen van ziekten en plagen • bestrijden van ziekten en plagen: - natuurlijke bestrijding - chemische bestrijding (producten, dosissen, toepassingen en persoonlijke bescherming) • waarschuwingsberichten • determinatie te velde

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • rondgang op verschillende locaties

Praktische informatie Duur:

21 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

176 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke (inrit via Craenendam)

Data:

donderdag 18 en 25 april 2013 (8.30–16 uur)

78 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers – met getuigschrift (deel 1) Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

nieuw personeel in de groendienst (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • kan de cursist efficiënt werken met tuingereedschap • heeft de cursist een basis verworven van tuinbouwvaardigheden en plantenkennis

Inhoud:

• dag 1: correct gebruik en onderhoud van tuingereedschap - diverse gereedschappen: type en toepassing - de spade: spitwerk, rooien en steelbelasting - de schop: goede scheptechniek en nivelleren - de hark: nivelleren en plantklaar leggen - manuele onkruidbestrijding met de schoffel - tips voor efficiëntie, ergonomie en rugontlasting bij heffen/tillen • dag 2: tuinbouwvaardigheden en inleiding tot de plantenkennis - de juiste plant op de juiste plaats - kwaliteitseisen bij planten - biologie en naamgeving in functie van herkenning - herkennen van houtachtigen - aanplanten van een boom - praktische bemestings- en bodemkunde • dag 3: elementaire plantenkennis met terreinbezoek - de belangrijkste bomen en heesters in het openbaar groen - inheems of autochtoon groen - wat is waar onkruid, selectief kruidbehoud

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking • evaluatie: permanente evaluatie – bij positief resultaat ontvangt de cursist het getuigschrift “Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers (deel 1)”

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 8 cursisten

Prijs / deelnemer:

330 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

Data:

dinsdag 19, 26 februari; 5 maart 2013 (8.30–17 uur) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 79


Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers – met getuigschrift (deel 2) Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• nieuw personeel in de groendienst (D en E niveau) • voorkennis: de opleiding “groenonderhoud voor nieuwe mede­ werkers – met getuigschrift (deel 1)” gevolgd hebben

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kent de cursist het basisonderhoud van de courante tuinmachines, kan hij bosmaaien en hagen scheren en heeft hij noties van ecologisch groenbeheer

Inhoud:

• dag 1: basisonderhoud en interne herstellingen van tuinmachines - diverse gereedschappen: type en toepassing - grasmaaier, bosmaaier, haagschaar, kantensnijder, bladblazer en kettingzaag - bouw en werking van 2 en 4-takt motoren • dag 2: werken met bosmaaier en haagschaar - veiligheid en veiligheidskledij (PBM) - soorten machines; scheren op hoogte - ergonomisch gebruik van de machine en afstellen van het harnas - diverse werktechnieken en kwaliteitsvereisten - snijgarnituren in functie van het maaiwerk • dag 3: ecologisch groenbeheer - nut van ecologisch beheer - plantensoorten en hun eigenschappen - beheersmethoden: verwarming van de bodem, mulching, bodembedekkers, hooien - reductie groenafval en bestrijdingsmiddelen - alternatieve mogelijkheden in de praktijk

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking • evaluatie: permanente evaluatie – bij positief resultaat ontvangt de cursist het getuigschrift “Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers (deel 2)”

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 8 cursisten

Prijs / deelnemer:

330 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

Data:

dinsdag 12, 19 en 26 maart 2013 (8.30–17 uur)

80 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Grondwatervergunningsaanvragen gefundeerd adviseren Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

(milieu)ambtenaren die advies verlenen bij grondwatervergunningsaanvragen

Doelstelling:

na de opleiding kan de cursist de informatie uit de DOV (Databank Ondergrond Vlarem) en de provinciale grondwaterbrochures gebruiken om tot een gefundeerd advies te komen bij grondwatervergunningsaanvragen

Inhoud:

• het gebruik van DOV: opzoeken van relevante boringen, andere winningen in de buurt, peilgegevens van het primair meetnet, andere meetnetten, … • het gebruik van de proviniciale grondwaterbrochures: isohypsen­ kaarten, boringen, gevaar op zettingen, afstands-verlagings­ tabellen, … • in de les worden oefeningen gemaakt over de eigen gemeente

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • pc-gebruik en DOV-website • grondwaterbrochures • oefeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Caroline Vercoutere (wetenschappelijk medewerker afval Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

vrijdag 19 en 26 april 2013 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 81


Handhaving: onroerend erfgoed Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeente- en politieambtenaren • voorkennis: basiskennis van de wetgeving Onroerend erfgoed

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist meer inzicht in de behandeling en afhandeling van inbreuken Onroerend erfgoed

Inhoud:

De module Handhaving Onroerend erfgoed behandelt de inzet van middelen en mensen ter controle van inbreuken tegen monumenten, landschappen en ook de stappen (opmaak van processen-verbaal, herstelvorderingen) die er gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat deze ontsierde, vernielde of beschadigde monumenten opnieuw hersteld worden. Subsidies of renovatieprojecten worden niet behandeld. • wat is de wetgeving, monumenten & stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie? • wat zijn de middelen? • wie kan er optreden? • hoe realiseer je een herstel? • …

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

10 euro

Docent:

docent RWO Inspectie

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24, 9000 Gent

Data:

donderdag 18 april 2013 (9–12 uur)

82 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Handhaving: ruimtelijke ordening – bouwinbreuken Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeenteambtenaren • voorkennis: basiskennis van de wetgeving Ruimtelijke Ordening

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist meer inzicht in de afhandeling van de inbreuken Ruimtelijke Ordening

Inhoud:

De module Handhaving Ruimtelijke Ordening behandelt de inzet van middelen en mensen om de bouwinbreuken aan te pakken en op te lossen. De gerechtelijke kant wordt belicht, waarbij het gaat over de opmaak van processen-verbaal, aanmaningen, herstelvorderingen, minnelijke schikkingen, ambtshalve uitvoering en dergelijke meer. • wat is de wetgeving? • wat is het handhavingsplan, code goede praktijk? • wat zijn de middelen? • wie kan er optreden? • hoe realiseer je een herstel?

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

20 euro

Docent:

docent RWO Inspectie

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24, 9000 Gent

Data:

donderdag 22 november 2012 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 83


Handhaving: woningkwaliteit Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeente- en politieambtenaren • voorkennis: basiskennis van de wetgeving Vlaamse Wooncode en Kamerdecreet (of toekomstig te verwerven kennis)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist meer inzicht in de strafrechtelijke afhandeling van de woningkwaliteitsdossiers

Inhoud:

De module behandelt de inzet van middelen en mensen om de woningkwaliteit te verbeteren en dit zowel op een administratieve manier als op een gerechtelijke manier. Vooral de gerechtelijke kant wordt belicht waarbij het gaat over de opmaak van processenverbaal, herstelvorderingen, nacontroles, technische vereisten en dergelijke meer. • wat is de wetgeving? • wat zijn de middelen? • wie kan er optreden? • hoe realiseer je een herstel? • …

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

10 euro

Docent:

docent RWO Inspectie

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24, 9000 Gent

Data:

maandag 29 april 2013 (9–12 uur)

84 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


ICT: werken in de wolken, kantoortoepassingen ‘in the cloud’ Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• voor al wie informatie moet delen, plannen en samenwerken met anderen en die daarvoor de vele mogelijkheden van het Web 2.0 wil leren gebruiken • voorkennis: voorkennis van Windows

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding kan de cursist met een aantal online (kantoor)toepassingen werken, informatie delen en ter beschikking stellen via het internet. Kortom, de cursist leert concrete toepassingen van werken ‘in the cloud’.

Inhoud:

Om informatie te delen, samen te werken en te plannen over de grenzen van je organisatie heen, biedt het internet heel wat mogelijk­ heden om je het leven gemakkelijker te maken. In deze opleiding leer je vergaderingen plannen met Doodle, samen documenten maken met GoogleDocs, bestanden delen via YouSendit en Dropbox, flitsende presentaties maken, … Onderwerpen: • online kantoortoepassingen (GoogleDocs) • plannen (Google Calendar, Doodle) • bestanden versturen en delen (YouSendit, Dropbox) • online presenteren (Prezi, Slideshare, Screencasts) • social Bookmarking (Delicious)

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk (elke cursist beschikt over een individuele pc)

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

Joris Eeraerts (beleidsmedewerker dienst Kunsten & Cultuurspreiding, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 10 december 2012 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 85


Interne Controle: hoe begin je eraan? Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• iedereen die een intern controlesysteem wil opstarten of een initiatie wil in dit organisatiebeheerssysteem, in procesmanagement en risicomanagement • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na de opleiding beschikken de cursisten over een set van vereenvoudigde modellen dat als inspiratiebron kan dienen om het Interne Controle systeem op te bouwen

Inhoud:

• theorie en begrippenkader Interne Controle • procesbeschrijvingen als basis voor de documentatie van het Interne Controle systeem • risicomanagement als instrument om beheersmaatregelen te definiëren

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • oefeningen met cases om vertrouwd te raken met de terminologie • evaluatie: praktijkopdracht (+ eventueel mondelinge toelichting)

Praktische informatie Duur:

9 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

76,50 euro

Docent:

Hilde Moerenhout (adviseur Integrale Kwaliteitszorg, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 7, 21, 28 februari 2013 (13.30–16.30 uur)

86 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Kettingzaag: gebruik en basisonderhoud Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel uit de groendienst

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist de kettingzaag correct hanteren en onderhouden in normale omstandigheden

Inhoud:

• gebruik: - veiligheid en veiligheidskledij (PDM) - soorten machines en toepassingen - instellen en gebruiksklaar maken van de kettingzaag - ergonomisch gebruik van de machine - gebruik van hulpmiddelen - verzagen van snoeihout • basisonderhoud: - algemeen onderhoud van machines - specifieke werking van de kettingzaag - gebruik van olie en brandstof - slijpen van de ketting - oplossen van kleine storingen • zagen van hout onder spanning

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking

Praktische informatie Duur:

21 uur

Groepsgrootte:

maximum 8 cursisten

Prijs / deelnemer:

343 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo

Data:

dinsdag 4, 11 en 18 december 2012 (9–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 87


Klantvriendelijke dienstverlening Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

alle medewerkers die regelmatig contact hebben met de burger aan de balie of aan de telefoon en op zoek zijn naar inzicht en praktische handvaten

Doelstelling:

na het volgen van de training beschikt de cursist over de nodige communicatieve competenties en past hij ze toe bij zijn contact met de klant/burger

Inhoud:

• communicatie in de relatie ‘ambtenaar-burger’ • de verschillende rollen en gespreksmodellen in dienstverlening • communicatie- en luistervaardigheden • zich assertief opstellen • omgaan met verbale agressie • klachtenbehandeling • omgaan met moeilijke klanten • klantvriendelijk telefoneren • moeilijke situaties en valkuilen

Methodiek en leermiddelen:

• praktisch vertaalde theorie • leer- en groepsgesprekken afgewisseld met praktijkcases en beeldmateriaal

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

195 euro

Docent:

Mieke Catteeu (zelfstandig consulent en trainer)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

donderdag 29 november en 6 december 2012 (9–16 uur)

88 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• leidinggevende ambtenaren of wie zich op een leidinggevende taak wil voorbereiden • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in coachend leiderschap als allesomvattende vaardigheid ter bevordering van de interne communicatie en de motivering van de medewerkers. Tevens verwerft hij inzicht in de psychologische werking van groepen, zodat op een efficiënte wijze met teams kan worden gewerkt.

Inhoud:

• leidinggeven: - inhoud - leiderschapsstijlen - leidinggeven vandaag • werken met groepen: teamwork

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie • praktijkgerichte discussies en voorbeelden • evaluatie: praktijkopdracht (+ eventueel mondelinge toelichting)

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 14 cursisten

Prijs / deelnemer:

127,50 euro

Docent:

Patrick Van Hamme (arbeidspsycholoog)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24, 9000 Gent

Data:

dinsdag 9, 16, 23 oktober; 13 en 20 november 2012 (9.30–12.15 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 89


Leidinggeven voor ploegbazen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ploegbazen, werkleiders of begeleiders van medewerkers, tewerkgesteld via art. 60

Doelstelling:

het programma is bedoeld om alle ploegbazen, werkleiders of begeleiders van medewerkers, tewerkgesteld via art. 60, dezelfde begrippen, aanpak, rond leidinggeven aan te reiken, waar het gaat om respectvolle communicatie, efficiënt leiderschap en het omgaan met moeilijke situaties

Inhoud:

• leidinggeven: enkele fundamentele inzichten • kiezen van de juiste stijl van leidinggeven: vertrekken van de combinatie van deskundigheid en motivatie • motiveren van medewerkers • effectief communiceren • effectieve aanpak van moeilijke situaties

Methodiek en leermiddelen:

• praktisch vertaalde theorie • leer- en groepsgesprekken afgewisseld met praktijkcases en beeldmateriaal

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

195 euro

Docent:

Mieke Catteeu (zelfstandig consulent en trainer)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 5 en 12 maart 2013 (9–16 uur)

90 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Mestproblematiek Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

gemeentelijke milieuambtenaren of ambtenaren van een gemeentelijke milieudienst

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist een duidelijk inzicht in de actuele mestwetgeving en het mestprobleem in Vlaanderen en kan hij zelfstandig advies verlenen i.k.v. milieuvergunningen (nu de VLM geen advies ter zake meer verleent)

Inhoud:

• overzicht mestbeleid en mestwetgeving • recente aanpasssingen mestdecreet en Vlarem • advisering milieuvergunningen • ammoniakemissie-arme stalsystemen • mestverwerking • toezicht

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • excursie: bezoek aan een mestverwerkingsinstallatie en twee landbouwbedrijven met ammoniakemissie-arme stallen in de regio Aalter-Deinze

Praktische informatie Duur:

11 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

docent nog niet gekend

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 11, 18 en 25 oktober 2012 • donderdag 11 en 18 oktober: 13–16 uur • donderdag 25 oktober: 12.30–17.30 uur (excursie)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 91


Milieuklachtenregistratie via MKROS – gevorderden Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• voor al wie met de materie in aanraking komt • voorkennis: vlot milieuklachten kunnen registreren in het milieuklachtenregistratie- en opvolgingsysteem (MKROS)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist rapporten opmaken met de rapporteringsmodule en een goede analyse maken

Inhoud:

• demonstratie van de mogelijkheden van de rapporteringsmodule, belang van een goede keuze van dimensieparameters • aanpassen standaardgrafieken en tabellen • oefensessie: opmaak standaardrapporten door de deelnemer • tips (aan de hand van voorbeelden) i.v.m. klachtenanalyse en de analyse van de opvolging

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • werken met internettoepassing

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

0 euro (gratis) – vooraf inschrijven is verplicht

Docent:

• Leen Meheus (wetenschappelijk medewerker Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen) • medewerker Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling LHRMG (Vlaamse Overheid)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

vrijdag 23 november 2012 (9–12 uur)

92 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Mind Mapping® Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

iedereen die: • op een efficiëntere manier zijn brein wenst te gebruiken en zijn manier van noteren wenst te optimaliseren • regelmatig eigen ideeën uitwerkt, presentaties voorbereidt en geeft, artikels schrijft en bij het lezen meer wil onthouden • regelmatig vergaderingen bijwoont en daar notities wil maken enz.

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist geleerd zijn gedachten te organiseren en ideeën associatief en visueel te formuleren waardoor de concentratie en creativiteit stijgen en hij beter onthoudt. Radiant Thinking ligt aan de basis van deze notitiemethode.

Inhoud:

• Radiant Thinking: - breinvriendelijk leren door totaal breingebruik - synergie van linker- en rechtercortex • Mind Mapping® techniek: - de 7 tips voor effectief Mind Mappen® - de kracht van Mind Mapping® • gebruik van Mind Maps® bij notities maken: - gestructureerd problemen oplossen - de Mind Map® als voorbereiding van een vergadering of presentatie • Brainware: het geheugenproces ondersteunen • Mind Maps® gebruiken bij het nemen van notities: tijdens interviews, presentaties en vergaderen

Methodiek en leermiddelen:

de leermethodes zijn gebaseerd op de nieuwste technieken en inzichten over de werking van onze hersenen en zorgen ervoor dat u het lesmateriaal veel beter opneemt zodat het als het ware een automatisme wordt

Praktische informatie Duur:

7 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

137 euro

Docent:

Inge Provost (trainer Brainconsult bvba)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 23 april 2013 (9–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 93


MTV en de Ecoscoredatabank: naar een “groener” gemeentelijk wagenpark Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

gemeentelijke ambtenaren (milieu-mobiliteit)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist de webapplicatie ‘MilieuToetsing Voertuigenpark’ (MTV) toepassen op het eigen voertuigenpark, de resultaten ervan interpreteren en gebruiken om voorstellen te doen om op een (kosten)efficiënte manier het wagenpark te “vergroenen”

Inhoud:

• MTV, ecoscore en de SO (SamenwerkingsOvereenkomst) • demonstratie van MTV-web • tips bij het verzamelen van de benodigde invoergegevens • toelichting bij output van het programma • gebruik van MTV als basis voor de opmaak van een actieplan milieuvriendelijke voertuigen • praktische tips bij de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen (opmaak bestekken, verzamelen info, mogelijke subsidies, …) • oefensessie in combinatie met vraag en antwoord

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • MTV-webapplicatie

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

0 euro (gratis) – vooraf inschrijven is verplicht

Docent:

• Leen Meheus (wetenschappelijk medewerker Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen) • medewerker Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – afdeling LHRMG (Vlaamse Overheid)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

vrijdag 26 oktober 2012 (9–12 uur)

94 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Nationaliteitswetgeving en internationaal privaatrecht Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeente- en OCMW-personeel dat in contact komt met het internationaal familierecht • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding is de cursist vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische nationaliteits­ wetgeving en met het internationaal privaatrecht

Inhoud:

• nationaliteitswetgeving – overzicht van de regels inzake: de verwerving en het verlies van de Belgische nationaliteit, de regelgeving van nationaliteitsconflicten (dubbele nationaliteit en staatloosheid) • internationaal familierecht – overzicht van de regels inzake: de internationale bevoegdheid van de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand/rechter, het toepasselijk recht en de erkenning in België van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen • volgende domeinen van het familierecht komen aan bod: - naam, afstamming - huwelijk en niet-huwelijkse samenlevingsrelaties - echtscheiding/verstoting

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzetting aan de hand van praktijkvoorbeelden • PowerPoint-presentatie • studiemateriaal: wetboeken, internationaal privaatrecht, circulaires, rechtspraak

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Jinske Verhellen (onderzoeker FWO-Vlaanderen, Universiteit Gent/ advocaat)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 8 en 22 oktober 2012 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 95


Openbaarheid van bestuur en de wet op de privacy: wat als ze elkaar raken? Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

alle lokale (gemeenten/OCMW’s/lokale politie) en provinciale ambtenaren die in de praktijk geconfronteerd worden met situaties waarbij beide regelgevingen ‘botsen’ en tegen elkaar moeten afgewogen worden

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in beide soorten wetgevingen en kan hij deze op een correcte en systematische wijze in de praktijk toepassen

Inhoud:

• bespreking Decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de federale openbaarheidswetgeving • bespreken Wet 8 december 1992: bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacywet) • hoe verhouden deze wetgevingen zich tegenover elkaar en tegenover andere regelgeving? • hoe met dit spanningsveld omgaan? De inhoud is aangepast aan de inbreng/vragen van de cursisten.

Methodiek en leermiddelen:

• uiteenzetting ondersteund door PowerPoint-presentatie • analyseren van wetteksten, oefeningen • de vorming is laagdrempelig opgevat, van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht o.m. ook door de inbreng van concrete situaties • de nadruk ligt op het beoordelen van moeilijke praktijksituaties

Praktische informatie Duur:

16 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

176 euro

Docent:

Frankie Schram (gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U. Leuven en Faculteit PSW Universiteit Antwerpen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 18, 25 februari; 4 en 18 maart 2013 (9–12 uur)

96 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• toekomstige lokale milieutoezichthouders: medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen, intercommunales en politiezones • voorkennis: wie over onvoldoende wetenschappelijke voorkennis beschikt, wordt aangeraden de voorbereidende lessen te volgen (zie vakfiche ‘Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhand­ having – voorbereidende lessen’)

Doelstelling:

• na de opleiding kan de cursist in het kader van milieuhandhaving een proces-verbaal opstellen bij inbreuken tegen de betreffende regelgeving • hij behaalt het bekwaamheidsbewijs lokale toezichthouder milieuhandhaving (Handhavingsdecreet van 21 december 2007)

Inhoud:

de opleiding omvat 8 modules: - Milieuwetgeving (15 uur) - Leefmilieu en natuurbehoud (12 uur) - Handhaving van de milieuwetgeving (12 uur) - Geluidshinder (24 uur) - Afvalstoffen (12 uur) - Oppervlaktewaterverontreiniging (15 uur) - Bodem- en grondwaterverontreiniging (21 uur) - Luchtverontreiniging (24 uur)

Methodiek en leermiddelen:

• zie individuele vakfiches • evaluatie: schriftelijk of mondeling examen (zie individuele vakfiches)

Praktische informatie Duur:

135 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

1147 euro

Docent:

diverse docenten

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

van 10 januari tot 22 oktober 2013 (aparte examenperiodes – worden tijdig meegedeeld) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 97


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Afvalstoffen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, politiezones

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in fysische begrippen en reglementering over afval en in de inzameling/verwerking van afval in de praktijk

Inhoud:

• afvalstoffen – theorie (6 uur): - fysische begrippen/reglementering over afval - definiëring/kenmerken van afvalstoffen - uitvoeringsplannen i.v.m. diverse afvalstromen - wetgeving: Afvalstoffendecreet, Vlarea, Vlarem, subsidiebesluit - beheer van afvalstoffen, verwerking • afvalstoffen – praktijk (6 uur): - afvalinzameling/verwerking in de praktijk: bezoek huisvuil­ verbrandingsinstallatie - grondreiniging en TOP-recyclage van bouw- en slooppuin

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • praktijkbezoek(en) • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Deskundigen tewerkgesteld bij OVAM, afdeling Afvalstoffenbeheer

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

30 april, 2 mei, 7 mei en 14 mei 2013 • dinsdag 30 april: 13–16 uur • donderdag 2 mei: 13–16 uur • dinsdag 7 mei: 12.30–16 uur • dinsdag 14 mei: 13–16 uur Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

98 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Geluidshinder Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, politiezones • voorkennis: basisbegrippen fysica en wiskunde

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de leer­ inhouden en kan hij deze toepassen

Inhoud:

• geluidshinder – theorie (12 uur): - elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer - geluidsgrootheden en -begrippen - gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder - begrippen van lawaaibeheersing, meettechnieken en apparatuur - geluidsreglementering • geluidshinder – praktijk (12 uur): - rekenoefeningen en toepassingen van diverse akoestische begrippen - bepalen van omgevings- en specifiek geluid - beoordelen van het specifiek geluid conform de Vlarem IIgeluidsnormen - oefeningen op het beoordelen van incidenteel, fluctuerend, impulsachtig en intermitterend geluid - schietgeluid meten en beoordelen conform Vlarem, meetmethode en -omstandigheden, akoestisch onderzoek, saneringsplan

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • meetinstrumenten • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen (theorie)/mondeling examen (praktijk)

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

204 euro

Docent:

Claude Bataillie (wetenschappelijk medewerker geluid, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

dinsdag en donderdag 16, 18, 23 en 25 april 2013 (9–12 uur en 13–16 uur) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 99


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Handhaving van de milieuwetgeving Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, politiezones

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in het strafrechtsysteem, de wettelijke bepalingen inzake toezicht, bestuurlijke handhaving en veiligheidsmaatregelen. Verder heeft hij kennis verworven van bevoegdheden en kan hij een proces-verbaal opstellen.

Inhoud:

• beginselen van de strafrechtelijke handhaving (6 uur): - basisbeginselen - de verschillende strafbaarstellingen - straffen - bijkomende sancties - de vaststellers van milieumisdrijven - het proces-verbaal - strafrechtelijke versus administratiefrechtelijke behandeling van milieumisdrijven • administratieve handhaving – milieu-inspectie (6 uur): toezicht, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen (afdeling Milieu-inspectie, toezicht, bestuurlijke handhaving en veiligheids­ maatregelen, uitvoeren van technische controles: theorie en praktijk)

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • demonstratie uitvoeren van monsternames van afvalwater en afval door de afdeling milieu-inspectie in bedrijven • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

• Jan De Clercq (substituut-procureur-generaal Hof van Beroep Gent) • afdelingshoofd Milieu-inspectie buitendienst Oost-Vlaanderen

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

donderdag 7, 21 en 28 februari 2013 • 7 en 21 februari: 9–12 uur • 28 februari: 9–12 uur en namiddag: praktijkbezoek bedrijven Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

100 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Leefmilieu en natuurbehoud Vakbeschrijving Doelgroep en ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, vereiste voorkennis: intergemeentelijke verenigingen, politiezones Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de ecologische processen, en in het behoud van specifieke biotopen (incl. wetgeving) en in de milieueffecten- en veiligheidsrapportering

Inhoud:

• natuurbehoud – theorie (6 uur): elementaire ecologische processen en begrippen; natuurbehoud en -beheer van de biotopen (Vlaanderen); voornaamste wetgeving i.v.m. natuur en bos • natuurbehoud – praktijk (3 uur): discussie rond natuur­­ ontwikkeling, ecologische basisprincipes, doelsoorten, maatschappelijke afwegingen in natuurbeheer (adhv case) • veiligheids- en milieueffectenrapportering (3 uur): ontstaan en internationale ontwikkeling; implementatie Europese richtlijnen (Vlaamse/federale regelgeving); vorm, doelstelling, belang risicoanalyse (rampenplanning)

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • praktijkbezoek Provinciaal Natuureducatief Centrum ‘De Kaaihoeve’ • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

• Didier Van Brussel (beleidsmedewerker milieuplanning provincie Oost-Vlaanderen) • Mark Alderweireldt (expert natuurbeleid provincie Oost-Vlaanderen) • Raf Barzeele (hoofdmilieudeskundige provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

donderdag 24, 31 januari en 7 februari 2013 • donderdag 24 januari: 9–12 uur • donderdag 31 januari: 9–12 uur en 13–17 uur (praktijkbezoek) • donderdag 7 februari: 13–16 uur Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provincie­ bestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 101


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Milieuwetgeving Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, politiezones • voorkennis: enige kennis van het Vlarem voor het vak ‘Indelingslijst’ is vereist

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding bezit de cursist algemene en theoretische kennis en inzicht van het milieurecht en heeft hij inzicht in het gebruik van de indelingslijst van Vlarem I

Inhoud:

• milieurecht (6 uur): - situering milieurecht: internationaal en nationaal - procedures voorzien in Vlarem • indelingslijst van de hinderlijke indelingen Vlarem I (9 uur): - inzicht in de indelingslijst van Vlarem I, structuur/opbouw - afvalstoffen - afvalwater - gevaarlijke stoffen - interpretaties - oefeningen

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • evaluatie: - schriftelijk examen (vak Milieurecht) - oefening op de indeling van een fictief bedrijf (vak Indelingslijst)

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

127,50 euro

Docent:

• Fanny Cocriamont (organisatiemedewerker - generalist dienst Milieu- en natuurvergunningen, provincie Oost-Vlaanderen) • Bruun Leroy (milieudeskundige dienst Milieu- en natuurvergunningen, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

donderdag 10, 17 en 24 januari 2013 (9–12 uur en 13–16 uur) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

102 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Oppervlaktewaterverontreiniging Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van gemeentelijke milieudiensten, intercommunales, intergemeentelijke verenigingen, politiezones • voorkennis: basisbeheersing begrippen fysica en chemie

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht verworven in de leerinhoud, kan hij de wetgeving rond oppervlaktewater­ verontreiniging hanteren en toepassen

Inhoud:

• oppervlaktewaterverontreiniging – theorie (9 uur): - het natuurlijk functioneren van watersystemen - kwaliteit van watersystemen meten - relevante wetgeving - elementaire begrippen m.b.t. waterzuiveringinfrastructuur - basisprincipes ecologisch waterlopenbeheer/hoogwaterbeheer • oppervlaktewaterverontreiniging – praktijk (6 uur): - staalname van oppervlaktewater voor fysico-chemische analyses - opstellen van proces-verbaal van monstername - bepalen van biotische index en/of waterbodemstaalname - bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie/bufferbekken

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus + PowerPoint-presentatie • excursies • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen (theorie) / mondeling examen (praktijk)

Praktische informatie Duur:

15 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

127,50 euro

Docent:

Marie-Paule De Poorter (coördinator cel planning, dienst Integraal waterbeleid, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

30 april; 2, 7 en 16 mei 2013 • dinsdag 30 april: 9–12 uur • donderdag 2 mei: 9–12 uur • dinsdag 7 mei: 9–12 uur • donderdag 16 mei: 9–16 uur Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 103


Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – voorbereidende lessen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ingeschreven cursisten voor de opleiding tot lokale toezichthouder milieu die onvoldoende wetenschappelijke voorkennis hebben

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding is de kennis van de cursist inzake fysica, scheikunde en wiskunde opgefrist

Inhoud:

• dag 1: wiskundige en fysicabegrippen (voorbereiding op modules ‘Geluidshinder’ en ‘Luchtverontreiniging’) • dag 2: chemische begrippen (voorbereiding op modules ‘Oppervlaktewaterverontreiniging’, Bodem- en grondwater­ verontreiniging’ en ‘Afvalstoffen’)

Methodiek en leermiddelen:

syllabus + PowerPoint-presentatie

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 50 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Claude Bataillie (wetenschappelijk medewerker geluid, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent

Data:

dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart 2013 (9–12 uur en 13–16 uur) Info: steden/gemeenten die het Milieucontract met het Provinciebestuur afsloten, krijgen 50% korting op alle opleidingen inzake milieu/natuur (verrekening via de trekkingsrechten)

104 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Organieke regelgeving van de lokale en regionale besturen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Fundamenten

Doelstelling:

Na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de werking en structuur van besturen, in hun onderlinge samenwerking en kan hij de organieke regelgeving raadplegen en toepassen (zie leer­ inhouden). Hij kan de link leggen tussen het geleerde en de werking van het eigen bestuur.

Inhoud:

• basisprincipes van de 3 organieke decreten (gemeente, OCMW, provincie): - de taken van de besturen - de gelijklopende elementen, inspiratie uit het New Public Management - verschilpunten gemeente, OCMW en provincie en aanvullende regelgeving • andere actoren en hun taken: - politiezones - polders en wateringen - eredienstbesturen - brandweer • samenwerking tussen besturen (interbestuurlijk en intergemeentelijk)

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus, artikelen uit vaktijdschriften • PowerPoint-presentatie • praktijkvoorbeelden • opzoekingswerk: individueel, in groep, thuis en in de les • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding + praktijkoefening

Praktische informatie Duur:

20 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

170 euro

Docent:

Meike Van Grembergen (secretaris stad Eeklo)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 19, 26 november; 3, 10 en donderdag 13 december 2012 (13.30–17.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 105


Organisatiebeheer en -beheersing Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • heeft de cursist inzicht in de actuele principes van strategisch management en ziet hij het nut ervan in voor de organisatie en beleidsplanning van een lokaal bestuur • heeft de cursist inzicht in de organisatiestructuur- en cultuur van een lokaal bestuur en in de beschikbare relevante informatiebronnen • kan de cursist managementmodellen, kwaliteitsconcepten en organisatievormen kritisch benaderen en verbetervoorstellen formuleren voor de eigen organisatie m.b.t. interne controle en organisatiebeheersing

Inhoud:

• organisatiebeheersing op basis van de beleidscyclus en interne controle • principes en concepten van kwaliteitsmanagement • voorbereiding op besluitvorming • organisatiestructuur

Methodiek en leermiddelen:

de cursus wordt benaderd vanuit verschillende leerstijlen: • reflectie over aangereikte theorie via klassikale toelichtingen (met syllabus en verwijzing naar beschikbare informatiebronnen) • observatie via goede praktijken (gastspreker) • ervaring in eigen organisatie door theorie te vertalen naar de praktijk • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: het uitvoeren van een praktische oefening in organisatie­ beheersing en het presenteren van de resultaten ervan

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Liesbeth De Clercq (adviseur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 5, 19 en 26 februari 2013 (13.30–17.30 uur)

106 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Overheidsfinanciën Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van de cursus: • is de cursist zich bewust van de eigen functie en verantwoordelijkheid binnen de Beleids- en BeheerCyclus (BBC) van de eigen organisatie • heeft hij inzicht in de evolutie van het financieel instrumentarium en gebruikt hij de nieuwe terminologie naar aanleiding van de nieuwe regelgeving • leest en begrijpt hij de bestaande en de nieuwe beleids- en beheersrapporten van de eigen organisatie en in het bijzonder de financiële luiken ervan

Inhoud:

gemeente/provincie en OCMW: • financieel instrumentarium: nu en in de toekomst + van input naar outputsturing • plannen en budgetteren: huidige en nieuwe instrumenten • uitvoeren en registreren: huidige en nieuwe instrumenten • verantwoording en evaluatie: huidige en nieuwe instrumenten • MAT, rapportering, kostencalculatie, planlastvermindering

Methodiek en leermiddelen:

• cursus en PowerPoint-presentatie • praktijkgerichte cases • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: zelfstandige opdracht(en) + schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

16 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

136 euro

Docent:

Annick De Smet (ontvanger gemeente Sint-Martens-Latem)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 5, 12, 19 en 26 maart 2013 (13.30–17.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 107


Overheidsopdrachten Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • kent de cursist het toepassingsgebied en de wetgeving op de overheidsopdrachten • kent de cursist de diverse gunningwijzen waarmee overheids­ opdrachten kunnen toegewezen worden en kan hij ze in de praktijk toepassen • kan de cursist een bestek opstellen aan de hand van praktische voorbeelden • kan de cursist een gemotiveerd gunningverslag opmaken

Inhoud:

• regelgevingstructuur • toepassingsgebied • basisbeginselen • gunning en uitvoering • specifieke gunningprocedures en opdrachten • bevoegdheden van de verschillende organen binnen gemeente / OCMW en provincie • betwistingen

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & PowerPoint-presentatie • praktijkvoorbeelden • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

16 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

136 euro

Docent:

Guido Mortier (secretaris gemeente Zingem/opleider e-Procurement applicaties)

Locatie:

• sessie najaar 2012: PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent • sessie voorjaar 2013: PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

• sessie najaar op dinsdag 4, 11, 18 september en 2 oktober 2012 (13.30–17.30 uur) • sessie voorjaar op donderdag 28 februari; 7, 21 en 28 maart 2013 (13.30–17.30 uur)

108 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Overheidsopdrachten elektronisch afhandelen via E-Procurement Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW) • voorkennis: basisbeginselen overheidsopdrachten

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • kent de cursist de federale e-Procurement applicaties (e-Notification en e-Tendering) die ter beschikking gesteld worden door de FOD Personeel en Organisatie, dienst e-Procurement • kan de cursist deze applicaties in de praktijk toepassen

Inhoud:

De Vlaamse overheid heeft op 20 mei 2011 beslist dat voor opdrachten van haar eigen entiteiten vanaf 1 januari 2012 het gebruik van e-tendering verplicht wordt. Ook de lokale overheden worden aangespoord om over te stappen op e-tendering. OBAC werd door de de FOD Personeel en Organisatie geaccrediteerd voor het geven van opleidingen rond e-Procurement. Komen aan bod: • e-Procurement: wat betekent e-Procurement voor de overheid? • e-Notification: - wat zijn de mogelijkheden van e-Notification? - oefeningen • e-Tendering: - wat zijn de mogelijkheden van e-Tendering? - oefeningen

Methodiek en leermiddelen:

• handleiding • PowerPoint-presentatie • oefeningen: er wordt concreet geoefend op het testplatform van publicprocurement.be (E-ID is noodzakelijk) • evaluatie: praktische proef

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 24 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Guido Mortier (secretaris gemeente Zingem/opleider e-Procurement applicaties)

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 14, 21, 28 januari en 4 februari 2013 (13.30–16.30 uur) Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 109


Overheidspensioenen na de hervorming: wat verandert er concreet? Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

medewerkers van personeelsdiensten

Doelstelling:

na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de gevolgen van de recente hervormingen op vlak van overheids­ pensioenen

Inhoud:

Het geheel aan pensioenberekening met daarop de invloed van de recentste hervormingen: - pensioenrecht (wanneer op pensioen?) - berekening rustpensioen - loopbaanonderbrekingen - afwezigheidssysteem

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzetting slides • flyers pensioenbrochures

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 110 cursisten

Prijs / deelnemer:

40 euro

Docent:

Guy Nechelput (administratief/financieel deskundige PDOS)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Auditorium), 9000 Gent

Data:

woensdag 26 september 2012 (9–16 uur)

110 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


PowerPoint 2010 Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• voor wie sporadisch een presentatie moet maken/geven • voorkennis: goede voorkennis van Windows is vereist

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist stijlvolle en originele presentaties maken

Inhoud:

• visueel: - instellen van een achtergrond en gebruik sjablonen - dia’s invoegen - tekst, tekstvakken en figuren invoegen/bewerken/opmaken - animatie en overgangen van de elementen instellen - de diapresentatie weergeven • opbouw: - logische manier van opbouw - samenhang van begeleidende tekst - tips & trics voor presenteren – presentatietechnieken

Methodiek en leermiddelen:

theorie & praktijk (elke cursist beschikt over een individuele pc)

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

Joris Eeraerts (beleidsmedewerker dienst Kunsten & Cultuurspreiding, provincie Oost-Vlaanderen)

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 22 april 2013 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 111


Publiek recht – beginselen van het administratief recht Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van het niveau C, B en A. • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Fundamenten • voorkennis: competenties van ‘Publiek recht – Beginselen van het recht en het grondwettelijk recht’

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de basis­ begrippen van het administratief recht en kan hij de rechtsbronnen raadplegen en toepassen in concrete cases

Inhoud:

begrippen administratief recht met praktische toepassing: • algemene rechtsbeginselen • motiveringsplicht • openbaarheid van bestuur vs. privacy • administratief toezicht • kenmerken van een openbare dienst • regime van de goederen • administratief contract • rechtsbescherming

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & PowerPoint-presentatie • praktijkvoorbeelden + opzoekingswerk • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

204 euro

Docent:

Aanje Kints (diensthoofd Interne Zaken, gemeente Zulte)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 1, 8, 15 en 22 oktober; 5 en 12 november 2012 (13.30–17.30 uur)

112 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Publiek recht – beginselen van het recht en het grondwettelijk recht Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Fundamenten

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • heeft de cursist kennis verworven van enkele fundamentele basisbegrippen en basisbeginselen van het recht • heeft de cursist inzicht verworven in de gerechtelijke organisatie en in de Belgische staatsstructuur (met bijzondere aandacht voor de positie van gemeenten en provincies) • is de cursist vertrouwd geraakt met enerzijds het opzoeken, raadplegen en gebruik van rechtsbronnen en anderzijds met fundamentele rechten en vrijheden die hij kan toepassen in concrete cases

Inhoud:

• basisbegrippen recht: - soorten recht en bronnen van het recht - hiërarchie van de rechtsnormen • grondwettelijk recht: - staatsstructuur - centralisatie – decentralisatie – deconcentratie - grondwettelijke regeling van de financiën - hoven en rechtbanken • Europese regelgeving: directe werking, impact op lokale besturen • fundamentele rechten en vrijheden

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus, documentatiebundel & PowerPoint-presentatie • praktijkvoorbeelden + opzoekingswerk • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk en mondeling examen

Praktische informatie Duur:

16 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

136 euro

Docent:

Wouter De Cock (auditeur in het Auditoraat van de Raad van State)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 3, 10, 17 en 24 september 2012 + bezoek bestuurlijke inrichtingen Brussel 29 november 2012 (13.30–17.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 113


Rechtspositieregeling en deontologie Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van deze opleiding heeft de cursist inzicht in het rechtspositiebesluit en in zijn rechten en plichten als ambtenaar

Inhoud:

• het statuut van ambtenaar • het besluit ‘Rechtspositieregeling’: - wat is een rechtspositieregeling? - achtergronden – HRM-principes - indeling en onderwerpen • rechten en plichten: - met welke elementen van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement wordt men als personeelslid geconfronteerd? - tucht (introductie) - deontologie en integriteit

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen en huiswerk (oefeningen)

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

102 euro

Docent:

Wim Vandenhaute (adviseur directie Lokale Besturen, Agentschap voor Binnenlands Bestuur – gedetacheerd raadgever Binnenlands Bestuur – Juridische zaken)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 25 september; 9 en 16 oktober 2012 (13.30–17.30 uur)

114 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Rugsparend werken voor bibliotheekpersoneel Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

bibliotheekpersoneel

Doelstelling:

• een theoretisch inzicht verkrijgen in de fysieke belasting van lichaamsonderdelen en in het bijzonder de wervelkolom • een juiste houding hanteren bij het dragen en behandelen van lasten (boeken) • aangepaste houdingen kunnen toepassen bij het werken op verschillende hoogtes • doeltreffende stretchoefeningen kunnen inlassen als compensatie van de dagelijkse belastende activiteiten

Inhoud:

• theorie: - inleiding - oorzaken van rugpijn - anatomie (spieren en gewrichten) - mechanische werking van de wervelkolom - belasting / belastbaarheid - heffen en dragen - staan en zitten - slapen en rusten • praktijk: - inoefenen van verscheidene rugvriendelijke houdingen en bewegingen gericht naar de dagelijkse activiteiten - stretchoefeningen

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

Ilse Buelens (docent Ergoconsultants)

Locatie:

Openbare bibliotheek Zottegem, Kasteel Van Egmont, 9620 Zottegem

Data:

donderdag 29 november en dinsdag 11 december 2012 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 115


Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• technisch uitvoerend personeel (D en E niveau) • deze opleiding kan ook aangepast worden aan andere doelgroepen

Doelstelling:

• een theoretisch inzicht verkrijgen in de fysieke belasting van lichaamsonderdelen en in het bijzonder de wervelkolom • een juiste houding hanteren bij het dragen en behandelen van lasten • aangepaste houdingen kunnen toepassen bij het werken op verschillende hoogtes • doeltreffende stretchoefeningen kunnen inlassen als compensatie van de dagelijkse belastende activiteiten

Inhoud:

• theorie: - inleiding - oorzaken van rugpijn - anatomie (spieren en gewrichten) - mechanische werking van de wervelkolom - belasting / belastbaarheid - heffen en dragen - staan en zitten - slapen en rusten • praktijk: - inoefenen van verscheidene rugvriendelijke houdingen en bewegingen gericht naar de dagelijkse activiteiten - stretchoefeningen

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

Ilse Buelens (docent Ergoconsultants)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 7 maart 2013 (9–16 uur)

116 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Sanitair – gevorderden met inleiding tot de centrale verwarming Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• technisch uitvoerend personeel (D en E niveau) • voorkennis: basiskennis ‘sanitair’ is vereist

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist een sanitair plan opmaken, planlezen en leidingen plaatsen volgens uitvoeringsnormen

Inhoud:

• theorie: - vaktechnische benamingen en symbolen - de binnenhuisinstallatie: reglementen, berekenen van toevoer­ installatie / afvoerinstallatie - soorten cv ketels: bespreken voor- en nadelen - berekenen kcal vermogen van een cv installatie - de pompen: regenwaterrecuperatie - waterbehandeling - dakgoten en afvoerbuizen - het lood als dakafdichtingsmiddel - de warmwaterbereidingstoestellen • praktijk: - samenstellingen van toevoer- en afvoerleidingen in koperen kunststofbuizen - opmeten, snijden, plooien van zinken en/of koperen goten - samengestelde hoeken uitwerken en solderen - plaatsen en monteren van sanitaire toestellen - plaatsen en aansluiten van regenwaterpompen

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk

Praktische informatie Duur:

32 uur

Groepsgrootte:

maximum 8 cursisten

Prijs / deelnemer:

384 euro

Docent:

docent CVO Leerdorp

Locatie:

CVO Leerdorp, Martelaarslaan 13, 9000 Gent

Data:

4 dagen (periode november–december 2012)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 117


Schoonmaak in openbare gebouwen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

schoonmaakpersoneel

Doelstelling:

deze opleiding heeft tot doel de deelnemers praktische kennis en vaardigheden bij te brengen betreffende materiaal, producten en technieken toegepast in de sector van de gewone professionele schoonmaak (kantoren, scholen, …)

Inhoud:

• planning • professioneel poetsen in burelen: - technieken (stofwissen, moppen, gebruik waterzuiger- en schrobzuigautomaat; strippen en filmen van vloeren; reinigen van ramen, deuren en wanden) - tapijtreiniging • interieur en sanitair: - dagelijks en periodiek onderhoud in interieur en burelen - computer- en telefoonreiniging - dagelijks en periodiek onderhoud van toiletruimtes • productenkennis: - PH waarde - juist doceren van water - indeling van eventueel gevaarlijke stoffen

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

288 euro

Docent:

Annita Van Petegem (instructeur VDAB)

Locatie:

VDAB, Industrieweg 50, 9032 Wondelgem

Data:

dinsdag 6, 13 en 20 november 2012 (8–16.30 uur)

118 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Schrijven van lezersgerichte brieven en e-mails Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren die op een efficiënte en vooral effectieve wijze brieven willen schrijven

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist zijn schrijfstijl ombuigen naar een meer directe en lezersgerichte schrijfstijl

Inhoud:

• verschillende soorten brieven: - goed- en slechtnieuwsbrieven - circulaires - andere • op een efficiënte manier de doelgroep benaderen en het doel bereiken • aan de hand van handige structuren een tactische aanpak voor allerlei soorten boodschappen • tips voor een correcte, duidelijke, gepaste en aantrekkelijke formulering • de lay-out van brieven: huisstijl en BIN-normen • verzorgde e-mails

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • veel praktische voorbeelden en oefeningen • de cursisten oefenen op teksten van besturen en op eigen brieven • evaluatie: het (her)schrijven van een brief

Praktische informatie Duur:

12 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

144 euro

Docent:

Marie-Anne Baert (lector Faculteit Bedrijf en Organisatie, Hogeschool Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 23, 30 april; 7 en 14 mei 2013 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 119


Schrijven: correct en helder schriftelijk communiceren Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• lokale ambtenaren van het niveau C, B en A • cursisten ‘Bestuurspraktijk’: module Bouwstenen

Doelstelling:

na het volgen van de cursus kan de cursist: • doel- en doelgroepgericht schriftelijk communiceren • de aangeboden tekstsoorten via een duidelijke structuur toegankelijk maken • correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren • de aangeleerde vaardigheden toepassen in nieuwe opdrachten en implementeren in de teksten van zijn bestuur

Inhoud:

• communicatieplan, structuur, formulering en lay-out van: - brieven en e-mails - interne mededelingen - vergaderverslagen • duidelijke en aantrekkelijke zinsbouw en formulering • correct schrijven

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • praktijkgericht: (her)schrijven van teksten • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen + herwerken van tekst(en) uit het bestuur

Praktische informatie Duur:

20 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

170 euro

Docent:

Marie-Anne Baert (lector Faculteit Bedrijf en Organisatie, Hogeschool Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 23 oktober; 6, 13, 20 en 27 november 2012 (13.30–17.30 uur)

120 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Schrijven: werkwoordspelling en knelpunten nieuwe spelling Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

iedereen die een opfrissing wil van de nieuwe spelling in het algemeen en de werkwoordspelling in het bijzonder

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in de spellings­ regels en heeft hij de spelling van de werkwoorden en/of de nieuwe spelling onder de knie

Inhoud:

• spelling van de werkwoorden • nieuwigheden in de nieuwe spelling met aandacht voor de valkuilen • handige checklists en stappenplan voor houvast • gemakkelijk toegankelijke bronnen bij twijfelgevallen • oefeningen

Methodiek en leermiddelen:

• spellingsregels • handige stappenplannen/checklists/oefeningen • gemakkelijk toegankelijke bronnen om complexere zaken of minder frequente problemen op te lossen • evaluatie: spellingoefening

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

104 euro

Docent:

Marie-Anne Baert (lector Faculteit Bedrijf en Organisatie, Hogeschool Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

dinsdag 19 en 26 februari 2013 (8.30–12.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 121


Stedenbouw: basisopleiding medewerkers stedenbouwkundige diensten Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• medewerkers van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw of ambtenaren die geen specifieke stedenbouwkundige opleiding genoten • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist de stedenbouw­ kundige regelgeving inhoudelijk en juridisch kaderen en bezit hij de nodige vaardigheden en attitudes om ruimtelijke vragen te kunnen beantwoorden

Inhoud:

• algemene situering • begrippenkader en juridische beginselen • ruimtelijke planning • vergunningenbeleid • handhaving: situering – juridisch kader • ruimtelijke ordening en andere regelgeving

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijkoefeningen • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

32 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

272 euro

Docent:

diverse docenten

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

19, 26 februari; 5, 12, 19, 26 maart; 16 en 25 april 2013 (9–13 uur) Info: vaste lesdag is dinsdag, laatste lesdag uitzonderlijk op donderdag

122 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Strafregister: basisopleiding Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

ambtenaren van de dienst burgerzaken

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht in het beheer van het strafregister door een gemeente en kan hij eenvoudige vragen met betrekking tot dit gegeven duidelijk beantwoorden

Inhoud:

• soorten straffen • rechtsmiddelen in het straf(proces)recht • uitstel, opschorting en probatie • gemeenschappelijke kenmerken van het Centraal en het gemeentelijk strafregister • finaliteiten van het gemeentelijk strafregister • het strafregister en de privacywetgeving • correct invoeren van vonnissen • uittreksels voor particulieren: model 1, 2 en 3 • inlichtingenbulletins • uittreksels voor openbare overheden • ontzettingen • uitwissing en uitwissingregels • herstel in eer en rechten • kieswetgeving en het gemeentelijk strafregister

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzetting • praktijkgerichte oefeningen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

60 euro

Docent:

Liesbeth Heyns (diensthoofd Burgerzaken, stad Landen)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

vrijdag 26 oktober 2012 (9–16 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 123


VCA: Basisvorming Veiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

• na het volgen van de opleiding heeft de cursist kennis van en aandacht voor de basiselementen van de veiligheid op het werk • na het slagen voor het examen bezit de cursist het B-VCA-attest voor operationele medewerkers

Inhoud:

• wetgeving en certificatie • PBM’s • milieu • risico’s en ongevallen • gevaarlijke producten • gereedschap en machines • lasten tillen, dragen en hijsen • signalisatie • voorbeeldvragen en examen

Methodiek en leermiddelen:

• handboek • evaluatie: officieel examen op het einde van de lesdag – men moet minimum 70% behalen om geslaagd te zijn

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

218 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

maandag 5 november 2012 (8–16.30 uur, aansluitend examen: duurtijd maximum 1,5 uur)

124 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Veilig werken voor schoonmaakpersoneel Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

schoonmaakpersoneel/keukenpersoneel

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • heeft de cursist inzicht in de basisprincipes veiligheid • kan de cursist de richtlijnen bij noodprocedures toepassen • kan de cursist ongevallen voorkomen door veilig te werken • begrijpt de cursist de veiligheidsrichtlijnen, veiligheidssignalering & aanduidingen op producten en past deze correct toe • kan de cursist veilig werken met ladders en trapladders • kent de cursist de gevaren van elektriciteit en gaat er veilig mee om • ziet de cursist het belang in van afvalsortering op de werkvloer • ziet de cursist de risico’s op het werk en rapporteert deze aan de hiërarchische lijn

Inhoud:

• wetgeving Codex/Arab • noodplannen & veiligheidssignalisatie • persoonlijke beschermingsmiddelen • gevaren van elektriciteit • werken op hoogte: toolbox ladders • risico’s en basisprincipes veiligheid • ongevallen in de privésfeer/ongevallen op het werk • gevaarlijke producten/etikettering • brandpreventie • actief deelnemen aan afvalbeheersing

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus/PowerPoint-presentatie/video/veiligheidsrondgang • evaluatie: schriftelijke toets met meerkeuzevragen

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 25 cursisten

Prijs / deelnemer:

80 euro

Docent:

• Marc De Spiegeleer (technisch adviseur-coördinator PTI Ninove) • Gino Van Autrève (technisch adviseur-coördinator PTI Eeklo)

Locatie:

PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo

Data:

maandag 17 en 24 september 2012 (13–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 125


Veilig werken voor technisch uitvoerend personeel Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • heeft de cursist inzicht in de basisprincipes veiligheid • kan de cursist richtlijnen bij noodprocedures toepassen • kan de cursist ongevallen voorkomen door veilig te werken • begrijpt de cursist de veiligheidsrichtlijnen, veiligheidssignalering & aanduidingen op producten en past deze correct toe • kan de cursist ladders en gereedschap veilig hanteren • kent de cursist de gevaren van elektriciteit en gaat er veilig mee om • kan de cursist een werkvergunning interpreteren • ziet de cursist risico’s op het werk en rapporteert deze aan de hiërarchische lijn

Inhoud:

• wetgeving Codex/Arab • noodplannen & veiligheidssignalisatie • persoonlijke beschermingsmiddelen • gevaren van elektriciteit • werken op hoogte: toolbox ladders • gebruik van gereedschappen • risico’s en basisprincipes veiligheid • ongevallen op het werk • gevaarlijke producten/etikettering • brandpreventie • werkvergunningen

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus/PowerPoint-presentatie/video/veiligheidsrondgang • evaluatie: schriftelijke toets met meerkeuzevragen

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 25 cursisten

Prijs / deelnemer:

80 euro

Docent:

• Marc De Spiegeleer (technisch adviseur-coördinator PTI Ninove) • Gino Van Autrève (technisch adviseur-coördinator PTI Eeklo)

Locatie:

PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo

Data:

maandag 22 en 29 april 2013 (13–17 uur)

126 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Verhardingen en voetpaden: aanleggen en herstellen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kunnen de cursisten verschillende soorten verhardingen aanleggen en herstellingen aan uitvoeren

Inhoud:

• uitzetten van plannen • ondergrond voor bestrating, waterafvoer en draagkracht • soorten bestrating: - betonstraatsteen - gebakken klinkers - natuursteen - kassei • soorten legverbanden: halfsteens, visgraat, … • voegsubstraten • soorten machines en toepassingen • onderhoud: verzakkingen, losliggende tegels, …

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking

Praktische informatie Duur:

21 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

461 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

PCLT Roeselare, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare

Data:

donderdag 28 februari; 7 en 14 maart 2013 (9–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 127


Verloven en afwezigheden in de praktijk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• medewerkers personeelsdienst • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kent de cursist de verschillende soorten verloven en afwezigheden en de praktische toepassing van de verschillende vormen van deeltijdse prestaties

Inhoud:

• jaarlijkse vakantie: - vakantiestelsels in de lokale besturen - vaststelling vakantiedagen - vakantiegeld (enkel, dubbel, vertrekvakantiegeld) - verrekening van vakantiegeld (theorie + oefeningen) - jeugdvakantie/seniorvakantie - Europese vakantie • feestdagen • ziekteverlof/disponibiliteit • moederschapsbescherming • omstandigheidsverlof • onbetaald verlof • dienstvrijstellingen • politiek verlof • verschillende vormen van deeltijdse prestaties met inbegrip van de recente wijzigingen (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, …) • praktische oefeningen en cases over deeltijds werken

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus & cases • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijk examen

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Dominik Brokken (diensthoofd Personeelsbeheer en Wedden, stad Sint-Niklaas)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 14 maart 2013 (9–16 uur)

128 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Verreiker: bestuurder verreiker – met attest Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist op een veilige manier een verreiker besturen met aandacht voor de juiste stapelmethode en ontvangt hij het officieel attest “Bestuurder verreiker” (attest geldig voor 5 jaar)

Inhoud:

• veiligheid en verantwoordelijkheden • startcontrole en gebruikersinspectie • soorten verreikers en toepassingen • stabiliteit- en evenwichtsverbetering • rij- en manoeuvreertechnieken • grondstapeling en stapelen in rekken • voorzetapparatuur • gebruik van personenmand en voorzetstukken • basisonderhoud en checklist

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking • evaluatie: proef (theorie + praktijk) – bij positief resultaat ontvangt de cursist het attest “Bestuurder verreiker”

Praktische informatie Duur:

8 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

183 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

PCLT Roeselare, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare

Data:

woensdag 20 februari 2013 (8.30–17 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 129


Vloer- en muurbetegeling in de praktijk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kent de cursist de basis van het betegelen van muren / betegelen van vloeren en kan hij kleine reparaties uitvoeren

Inhoud:

muurbetegeling: • soorten muurtegels en aandachtspunten bij verwerking • plaatsen van muurtegels: - met mortel - met tegellijm • verzagen en opvoegen van tegels vloerbetegeling: • soorten en keuze vloertegels + ondergronden • aandachtspunten bij verwerking • plaatsen van vloertegels: - op mortelbed - gelijmd - op tegeldragers

Methodiek en leermiddelen:

• theorie (dag 1) • praktijk (dag 2 en 3)

Praktische informatie Duur:

24 uur

Groepsgrootte:

maximum 8 cursisten

Prijs / deelnemer:

408 euro

Docent:

Stefaan Augustyn (leraar PTI Eeklo)

Locatie:

PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo

Data:

dinsdag 12, 19 en 26 maart 2013 (8.30–17 uur)

130 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Vreemdelingenrecht – basis Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• gemeente- en OCMW-personeel dat in contact komt met het verblijfsstatuut van niet-Belgen • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding is de cursist vertrouwd met de elementaire uitgangspunten van de Belgische en Europese verblijfswetgeving

Inhoud:

• algemeenheden: grondslag, historiek, bronnen, toepassingsveld, politieke en administratieve bevoegdheden verblijfsreglementering • overzicht verblijfsstatuten: soorten verblijfsrecht, bevoorrechte en gemeenrechtelijke verblijfsstatuten, toegang tot grondgebied, einde verblijfsrecht, … • praktijkgericht overzicht van bestaande verblijfsdocumenten • onderscheid tussen verblijfsdocumenten en nationaliteits-, identiteits- en reisdocumenten • overzicht specifieke bepalingen rijksregister i.v.m. vreemdelingen • verblijfsstatuut als basis voor de hele rechtspositie vreemdeling (inburgeringsplicht, arbeidstoelatingen, sociale en politieke rechten, …)

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische uiteenzetting aan de hand van PowerPoint-presentatie + praktijkvoorbeelden • opbouw praktijkgericht overzichtsschema soorten verblijfsrecht via modellen van verblijfsdocumenten • syllabus • vreemdelingenwet en vreemdelingenbesluit • EU-richtlijnen, omzendbrieven, … • evaluatie: schriftelijk examen (aan de hand van de wetteksten)

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

51 euro

Docent:

Nik Vanderscheuren (adjunct van de directie Loket Migratie, dienst Burgerzaken, stad Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

maandag 15 en 22 april 2013 (13.30–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 131


Vrijwilligersmanagement voor gevorderden Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• beroepskrachten en bestuursvrijwilligers die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten van vrijwilligersmanagement • voorkennis: meerdere jaren ervaring in het coördineren en aansturen van vrijwilligers is vereist

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding beschikt de cursist over de vaardigheden een degelijk beleid te ontwikkelen en vrijwilligers te managen

Inhoud:

• integreren van vrijwilligers binnen je organisaties • intrekken/managen van vrijwilligers • omgaan met conflicten

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie • groepswerk • individuele opdrachten

Praktische informatie Duur:

21 uur

Groepsgrootte:

maximum 16 cursisten (vervanging is niet mogelijk, 1 cursist per organisatie)

Prijs / deelnemer:

0 euro (gratis) Inschrijven verplicht (Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen) – Dominique Verspeurt (09-267 75 89 / vrijwilliger@oost-vlaanderen.be) bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang van cursus: administratieve kost 25€

Docent:

Koen Vermeulen (erkend trainer vrijwilligersmanagement)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

donderdag 22, 29 november en 13 december 2012 (9–16.30 uur)

132 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Vrijwilligerswerk goed georganiseerd Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

zowel professionelen als vrijwilligers die instaan voor het begeleiden of coachen van vrijwilligers

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding beschikt de cursist over de vaardigheden voor het organiseren van vrijwilligerswerk, kan hij omgaan met vrijwilligers en een vrijwilligersbeleid opstellen

Inhoud:

• componenten van een degelijk vrijwilligersbeleid • soorten vrijwilligerswerk • werving, onthaal en selectie van vrijwilligers • formuleren van een taakomschrijving en taakverdeling • motivatoren in het vrijwilligerswerk

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • PowerPoint-presentatie • groepswerk • individuele opdrachten

Praktische informatie Duur:

21 uur

Groepsgrootte:

maximum 16 cursisten (vervanging is niet mogelijk, 1 cursist per organisatie)

Prijs / deelnemer:

0 euro (gratis) Inschrijven verplicht (Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen) – Dominique Verspeurt (09-267 75 89 / vrijwilliger@oost-vlaanderen.be) bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang van cursus: administratieve kost 25€

Docent:

Inge Van Droogenbroeck (stafmedewerker Stichting Lodewijk de Raet)

Locatie:

Provinciehuis (Hoekzaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Data:

dinsdag 25 september; 2 en 16 oktober 2012 (9–16.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 133


Watertoets in de praktijk Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

Stedenbouwkundige ambtenaren, planologen ruimtelijke ordening, milieuambtenaren en personeel van technische diensten van gemeenten. Personeel van polders en wateringen.

Doelstelling:

de cursist beheerst na deze opleiding alle technische aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een watertoets en het verlenen van een wateradvies en hij kan een kritische evaluatie maken van wat de aanvrager voorstelt

Inhoud:

• theorie: - wetgevend kader - waterlopen - het abc van de overstromingskaarten - bouwen in overstromingsgebied - nuttig gebruik - infiltratie, vertraagde afvoer, groendaken - schrijven van een wateradvies en een waterparagraaf - relatie tussen maatregelen op perceelsniveau en het waterlopenbeheer • praktijk: - cases: raadplegen en interpreteren van kaartmateriaal; uitvoeren van dimensioneringsberekeningen - bespreking van voorbeelden (bouwvergunning en RUP)

Methodiek en leermiddelen:

• PowerPoint-presentatie • gebruik van ELO ( Elektronisch LeerOmgeving): infobundel en links • bespreking concrete dossiers/cases, oefeningen op pc

Praktische informatie Duur:

9 uur

Groepsgrootte:

maximum 40 cursisten

Prijs / deelnemer:

100 euro

Docent:

• Eddy Poelman (directeur Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), provinciebestuur Oost-Vlaanderen) • Marie-Paule De Poorter (coördinator cel planning, dienst Integraal waterbeleid, provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Locatie:

• dag 1: Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Godshuizenlaan 95, 9000 Gent • dag 2: PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

vrijdag 23 november (9–16 uur) en vrijdag 7 december 2012 (9–13 uur)

134 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Wegen in het recht: een overzicht Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• alle ambtenaren die met de materie in aanraking komen • cursisten Bestuurspraktijk: keuzevak “Component Eigen Werkomgeving” (CEW)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist inzicht verworven in de wetgeving inzake wegen

Inhoud:

• openbare en particuliere wegen • indeling van de openbare wegen: grote en kleine wegen (inclusief buurtwegen) • rooilijn en rooilijnplannen • beheer van de openbare wegen: ontstaan, wijziging, onderhoud, herrangschikking, gebruik, afschaffing en benaming • politierecht inzake wegen

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus en presentatie • theoretische uiteenzetting • rechtspraak, praktijkvoorbeelden en actualiteit • gebruik van ELO (Elektronische LeerOmgeving) • evaluatie: schriftelijke toetsing

Praktische informatie Duur:

9 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

76,50 euro

Docent:

Filip Brokken (diensthoofd Patrimonium & Landbouw, stad Sint-Niklaas)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

dinsdag 13, 20 en 27 november 2012 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 135


Wegen: herstellen van wegen Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

technisch uitvoerend personeel (D en E niveau)

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist kleine herstellingen aan wegelementen uitvoeren

Inhoud:

• het belang van goede wegherstelling • de juiste manier om koud asfalt te verwerken • uitvoeren van reparaties met de kleine gietasfaltsmeltketel • het dichten van voegen en scheuren in het wegdek met voegmassa

Methodiek en leermiddelen:

• theoretische inleiding met cursusnota’s • demo en praktijksessie ter plaatse • machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking

Praktische informatie Duur:

7 uur

Groepsgrootte:

maximum 12 cursisten

Prijs / deelnemer:

154 euro

Docent:

docent PCLT Roeselare

Locatie:

nog te bepalen (in functie van deelnemende besturen)

Data:

donderdag 21 maart 2013 (9–16.30 uur)

136 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Wegenwerken: procedures voor een vlotte opstart Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

diensthoofden van de technische diensten

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding heeft de cursist een overzicht gekregen van de procedure nodig voor het opstarten van wegenwerken

Inhoud:

• minder hinder van de omgeving: te nemen maatregelen • nodige vergunningen en adviezen • wat met de onderbouw? • verplaatsing nutsleidingen: wie betaalt wat? • aanstelling studiebureel procedure

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijk aan de hand van een workshop

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 16 cursisten

Prijs / deelnemer:

84 euro

Docent:

William Martens (senior projectleider TMVW)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 1), 9000 Gent

Data:

donderdag 21 en 28 maart 2013 (16–19 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 137


Wereldmuziek: een kennismaking Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

bibliotheekmedewerkers

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding kan de cursist de verschillende soorten wereldmuziek situeren en heeft hij inzicht in de specificiteit van het genre

Inhoud:

• wat is wereldmuziek? - definitie - relatie tot andere genres, - historische schets en grote lijnen - soorten (geografisch, zang vs. instrumentaal, religieuze muziek,…) - wat maakt het zo typisch (concept swing, klank,…) clichés, cross over, toekomst, … • soorten: bespreken van muziek uit verschillende streken/landen en hun vertegenwoordigers. Het begrijpen van een aantal belangrijke elementen uit dit genre

Methodiek en leermiddelen:

• verhalend informeren • luistervoorbeelden: cd’s, eigen opnames van de docent en live vioolvoorbeelden • syllabus

Praktische informatie Duur:

9 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

Wouter Vandenabeele (violist, componist en frontman Olla Vogala, lesgever aan verschillende muziekacademies en gangmaker van verschillende muzikale projecten)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24 (Lokaal 2), 9000 Gent

Data:

vrijdag 17, 24 en 31 mei 2013 (9–12 uur)

138 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Werken als straf: basismodule Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

personen die instaan voor de opvolging en begeleiding van personen met een werkstraf

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding beschikt de cursist over een basiskennis m.b.t. het systeem van Autonoom Werkgestraften en heeft hij enkele vaardigheden aangeleerd om beter met de werkgestrafte te kunnen omgaan en eventuele problemen aan te pakken

Inhoud:

• wetgevend kader • verloop praktische uitvoering van de Autonome Werkstraf • het uitklaren van de verwachtingen t.a.v. de verschillende betrokken partijen • het omgaan met werkgestraften

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • uiteenzetting aan de hand van een PowerPoint-presentatie • toelichting door een ervaringsdeskundige • interactief groepsgesprek

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 20 cursisten

Prijs / deelnemer:

12 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

coördinatoren Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen + ervaringsdeskundigen

Locatie:

• Gent: justitiehuis, Cataloniëstraat 6–9, 9000 Gent • Dendermonde: justitiehuis, Zwarte Zustersstraat 8, 9200 Dendermonde • Oudenaarde: justitiehuis, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde

Data:

• Dendermonde: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Dendermonde dinsdag 23 april 2013: 9.30–12.30 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13.30 uur • Gent: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Gent dinsdag 28 mei 2013: 9–12 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13 uur • Oudenaarde: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Oudenaarde dinsdag 4 juni 2013: 9.30–12.30 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13.30 uur

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 139


Werken als straf: communicatievaardigheden in het omgaan met “werkgestraften” Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• personen die instaan voor de opvolging en begeleiding van personen met een werkstraf • voorkennis: het is aangeraden om vooraf de opleiding “Werken als straf: basismodule” te volgen

Doelstelling:

na het volgen van de opleiding: • beschikt de cursist over de vaardigheid om beter met de werk­gestrafte te kunnen omgaan • kan de cursist tips toepassen om eventuele problemen beter te kunnen aanpakken

Inhoud:

• theorie omtrent communicatie • achtergrond van “lastig” gedrag • actief luisteren – neen zeggen • trainen en oefenen van praktijksituaties in het omgaan met ongemotiveerd/weerstandig gedrag

Methodiek en leermiddelen:

• syllabus • uiteenzetting aan de hand van een PowerPoint-presentatie • praktijkoefening

Praktische informatie Duur:

3 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

9 euro (inclusief broodjeslunch)

Docent:

coördinatoren Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen + ervaringsdeskundigen

Locatie:

• Gent: justitiehuis, Cataloniëstraat 6–9, 9000 Gent • Dendermonde: justitiehuis, Zwarte Zustersstraat 8, 9200 Dendermonde • Oudenaarde: justitiehuis, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde

Data:

• Dendermonde: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Dendermonde dinsdag 30 april 2013: 9.30–12.30 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13 uur • Gent: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Gent dinsdag 4 juni 2013: 9-12 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13 uur • Oudenaarde: besturen/vzw’s uit gerechtelijk arrondissement Oudenaarde donderdag 13 juni 2013: 9.30-12.30 uur, gevolgd door broodjeslunch tot 13.30 uur

140 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Wervend schrijven Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

medewerkers die al correct kunnen schrijven maar hun manier van schrijven willen bijsturen om meer overtuigend te schrijven in folders, brieven, persberichten, webteksten

Doelstelling:

Na de opleiding kennen de cursisten de eigenheden van folders, brieven, persberichten en webteksten en weten ze hoe ze daar rekening mee houden om die teksten wervend te maken. Ze kunnen de inzichten toepassen op de teksten die ze voor hun bestuur moeten schrijven.

Inhoud:

• hoe schrijf ik wervende teksten voor folders, brieven, persberichten en webteksten? • hoe stop ik overtuigingskracht in die teksten? • hoe kan ik via de structuur de lezer aanzetten tot lezen en tot actie? • hoe kan ik via de formulering de lezer overtuigen?

Methodiek en leermiddelen:

• de lessen en de syllabus bieden de leidraad en houvast maar de cursisten trainen vooral de technieken op eigen teksten • de cursisten krijgen feedback op hun eigen teksten

Praktische informatie Duur:

14 uur

Groepsgrootte:

maximum 18 cursisten

Prijs / deelnemer:

168 euro

Docent:

Marie-Anne Baert (lector Faculteit Bedrijf en Organisatie, Hogeschool Gent)

Locatie:

PAC Gouvernementstraat 22–24, 9000 Gent

Data:

donderdag 25 oktober; 8, 22 en 29 november 2012 (9–12.30 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 141


Word 2010: vlot werken in grote documenten Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

basiskennis Word

Doelstelling:

na afloop kunnen de cursisten vlot grote documenten opmaken

Inhoud:

• opmaak tekst en titels: - gebruik opmaakprofielen: koppen + standaard - wijzigingen opmaakprofielen - meervoudige nummering toepassen op de koppen - automatische inhoudsopgave genereren op basis van de koppen - kop-en voetteksten - voetnoten en eindnoten • wijzigingen in grote documenten: - invoegen en verwijderen van opmerkingen - het revisievenster - redigeren door verschillende revisoren - wijzigingen bijhouden

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktijkoefeningen (elke cursist beschikt over een individuele pc)

Praktische informatie Duur:

3,5 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

53 euro

Docent:

docent Het Perspectief PCVO

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 12 november 2012 (9–12.30 uur)

142 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Word 2010: focus op lay-out Vakbeschrijving Doelgroep en vereiste voorkennis:

• voor wie meer wil halen uit Word • voorkennis: basiskennis Word

Doelstelling:

na deze sessie kan je vlot werken met tabs, kolommen en tabellen, Exceltabellen in Word, afbeeldingen en andere invoegtoepassingen in Word 2010

Inhoud:

• lijsten en tabellen: werken met vooraf ingestelde of zelfgeplaatste tabstops en opvultekens • kolommen en tabellen: - werken in kolommen - invoegen of verwijderen van een rij, kolom of tabel - cel, rij en kolomeigenschappen - tabelgegevens sorteren • invoegen vanuit Excel: - een tabel of werkblad uit Excel invoegen - gegevens uit Excel koppelen - een grafiek (al dan niet gekoppeld) uit Excel invoegen • afbeeldingen: - afbeeldingen invoegen - eigenschappen van afbeeldingen wijzigen (grootte, rand, plaats in tekst) - eigenschappen van een figuur instellen (helderheid, contrast, …) - bijknippen van een figuur - aanmaken van een watermerk • invoegtoepassingen: - een hyperlink of tekstvak invoegen - een autovorm invoegen/bewerken - Word Art: invoegen/galerij/opmaken

Methodiek en leermiddelen:

• theorie • praktische oefeningen (elke cursist beschikt over een individuele pc)

Praktische informatie Duur:

6 uur

Groepsgrootte:

maximum 15 cursisten

Prijs / deelnemer:

90 euro

Docent:

docent Het Perspectief PCVO

Locatie:

PAC Het Zuid (De Moervaart), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Data:

maandag 29 april en 6 mei 2013 (9–12 uur)

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 143


144 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


praktische info Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 145


146 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Locatie Secretariaat en leslokalen

De leslokalen van OBAC vindt u in het Provinciaal Administratief Centrum, Gouvernementstraat 22-24 in het centrum van Gent, op 7 minuten loopafstand van het Woodrow Wilsonplein (Het Zuid). Alle opleidingen vinden daar plaats, tenzij anders vermeld.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer vanaf station Gent Dampoort: wandeling van 20 minuten vanaf station Gent Sint Pieters: tramlijn 1, 11: halte Veldstraat + te voet (in totaal +/- 25 minuten) buslijn 55, 58, 70 t.e.m. 74, 76, 77: halte Gent-Zuid, W. Wilsonplein + te voet (in totaal +/- 25 minuten) Met de wagen gratis parkeergelegenheid: Park & Ride Gentbrugge, vervolgens tramlijn 21, 22 betalend parkeren: in de omliggende straten of in de parkeergarages Zuid, Kouter, Vrijdagmarkt, Sint-Michiels en Reep. Situatieplan Gent-centrum

Sluizeken

P

Gravensteen

Vrijdagmarkt bij St.-Jacobs

Groentenmarkt

P

Korenmarkt

St.-Baafsplein

P

Ree p

P P

rnem entstr . Gouve

tr. rels

Provinciehuis r. nst

ere

and Vla

Kouter

P

r Ka

OBAC

P

e Keiz

Volderstraat

Brab a

ntda

P

m

PAC Het Zuid W. Wilsonplein

P E40-E17

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 147


148 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Inschrijven Hoe inschrijven?

Online via de website: www.obac.be: snel en eenvoudig.

Wat na de inschrijving?

1. Ontvangstmelding Voor elke inschrijving die OBAC ontvangt, gebeurt een ontvangstmelding: hetzij telefonisch, per e-mail of via automatische mail in geval van online inschrijven. Bij online inschrijven, krijgt zowel de persoon die de online inschrijving doorstuurde als de vormingsverantwoordelijke een ontvangstmelding. Zo is deze ook op de hoogte wie voor welke opleiding werd ingeschreven en dat de inschrijving goed ontvangen werd. Opgelet: deze ontvangstmelding is nog geen bevestiging van de inschrijving, die volgt later. In afwachting van een officiële goedkeuring binnen het bestuur, kan men intussen steeds ‘onder voorbehoud’ inschrijven. Zo is men zeker van een plaats. Wordt de goedkeuring alsnog geweigerd dan wordt de inschrijving zonder gevolgen geschrapt. 2. Officiële bevestiging van de inschrijving Scenario A - de opleiding gaat door Er zijn voldoende cursisten om de opleiding te laten doorgaan. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een schriftelijke bevestiging van inschrijving met de opleidingsinformatie en een schuldvordering met alle betalingsinformatie. Scenario B - de opleiding kan niet doorgaan Wanneer er zich onvoldoende cursisten inschreven, kan OBAC beslissen de opleiding te annuleren. Alle ingeschreven cursisten worden hiervan zo snel mogelijk (telefonisch of per e-mail) op de hoogte gebracht. Wie zich inschreef maar niet kon deelnemen omdat de groep volzet is of omdat de opleiding geannuleerd werd, wordt op een ‘wachtlijst’ geplaatst. Zij krijgen ‘voorrang van inschrijving’ wanneer de betreffende opleiding opnieuw wordt georganiseerd en worden dan ook automatisch door ons gecontacteerd. Betalingsvoorwaarden Bij de bevestiging wordt een schuldvordering meegestuurd. De uiterste betalingstermijn van deze schuldvordering is vastgelegd op 50 dagen na factuurdatum. Als op de schuldvordering een bestelbonnummer vermeld moet worden, dan dient dit aangegeven te worden bij de inschrijving. Annuleringsvoorwaarden Voor alle inschrijvingen geldt dat men kosteloos kan annuleren tot 7 werkdagen voor aanvang van de cursus (opleidingsdag zelf niet meegerekend), mits schriftelijk te verwittigen (brief of e-mail). In alle andere gevallen blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Er kan wel steeds een andere persoon van het bestuur in de plaats deelnemen. Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 149


Evaluatie – Attesten Evaluatie Aan een aantal opleidingen is een formele evaluatie/toetsing verbonden. De vorm staat vermeld op de vakfiche en kan variëren van een schriftelijk examen over een mondelinge proef tot een praktijkopdracht, een schriftelijk werkstuk. Attesten Enkel wie slaagt voor de toetsing, ontvangt een ‘attest van vorming’. Wie niet deelneemt of niet slaagt, kan wel steeds een ‘aanwezigheidsattest’ opvragen. Dit is ook het geval voor de vakken waarvoor geen formele toetsing georganiseerd wordt. De Bestuursacademie dringt aan op aanwezigheid tijdens de opleidingen. Wie onvoldoende aanwezig is, kan eventueel niet toegelaten worden tot de toetsing. Aan de trajecten: Bestuurspraktijk, Basisopleiding administratieve medewerkers, Opleiding Lokale toezichthouder Milieuhandhaving en Basisopleiding Gemeenschapswacht zijn een einddiploma respectievelijk getuigschrift en attest verbonden. Vragen en contact? Oost-Vlaamse Bestuursacademie Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel: 09 267 82 17 e-mail: obac@oost-vlaanderen.be www.obac.be

150 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Contact Oost-Vlaamse Bestuursacademie Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel: 09 267 82 17 e-mail: obac@oost-vlaanderen.be www.obac.be Rekeningnummer: IBAN BE07 0962 4100 1066 - BIC: BBRUBEBB (u ontvangt steeds een betalingsuitnodiging van OBAC) Bevoegde gedeputeerde: Directeur: Diensthoofd: Deskundige: Medewerkers: Administratief assistent:

dhr. Peter Hertog mevr. Riet Erauw-Zegers mevr. Anne-Marie Moons mevr. Annick Detremmerie dhr. Bert Ruymbeek mevr. Greta Dobbelaere mevr. Isabelle Van Gotha dhr. Mario Vlaeminck mevr. Anita De Vroe

Netwerking

De Oost-Vlaamse Bestuursacademie wordt geadviseerd door de Adviesgroep Vorming. De vormings- en opleidingswereld is permanent in beweging, daarom onderhoudt de Oost-Vlaamse Bestuursacademie nauwe contacten met de openbare besturen en werkt ze samen met andere actoren betrokken bij vorming in de lokale besturen: Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Het Overlegplatform Vlaamse Bestuursscholen/vormingsinstellingen De Collegagroep Oost-Vlaamse Vormingsverantwoordelijken De VVSG OPAC vzw De diverse provinciale diensten en het provinciaal onderwijs

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 151


Alfabetische lijst vakfiches Agressie, hoe ga ik ermee om? (onthaal - loket) ________________________________________________ 32 Archiefinitiatie ______________________________________________________________________________________ 33 Assertiviteit via positieve communicatie ________________________________________________________ 34 Basisopleiding archiefbeheer _____________________________________________________________________ 35 Basisopleiding voor administratieve medewerkers ____________________________________________36 Basisopleiding voor arbeiders ____________________________________________________________________ 37 BBC: beleid plannen, meten, weten _____________________________________________________________38 BBC: beleids- en beheersrapporten lezen _______________________________________________________39 BBC: beleids- en beheersrapporten opmaken __________________________________________________40 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels lezen en interpreteren __________ 41 BBC: boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels opstellen _________________________42 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: basisverrichtingen ___________________________________ 43 BBC: boekhoudkundige verrichtingen: niet-courante verrichtingen _________________________44 BBC-introductie: ABC van de BBC - introductie tot de Beleids- en BeheersCyclus __________ 45 BBC-introductie: overtuigd aan de startlijn - training in veranderingsmanagement _______46 BBC-introductie: praktische initiatie boekhouden voor niet-financiële medewerkers _____ 47 BBC-topic: beleidsdoelstellingen formuleren in de praktijk __________________________________48 BBC-topic: hoe maak ik een nuttige omgevingsanalyse? ______________________________________49 BBC-topic: relevante beleidsindicatoren ontwikkelen _________________________________________ 50 Besluiten vlot en correct opmaken (basis) ______________________________________________________ 51 Besluiten vlot en correct opmaken (verdieping) ________________________________________________ 52 Bestuurspraktijk ____________________________________________________________________________________ 53 Bestuurspraktijk - module Bouwstenen _________________________________________________________ 54 Bestuurspraktijk - module Fundamenten _______________________________________________________ 55 Bevolkingsreglementering ________________________________________________________________________ 56 Bibliotheek: duidelijk gesproken en geschreven taal in de bibliotheek _____________________ 57 Bibliotheek: pimp je bib ___________________________________________________________________________ 58 Bobcat/Schranklader: bestuurder met attest ___________________________________________________ 59 Bosmaaier: veilig werken en onderhoud _______________________________________________________ 60 Bouwmisdrijven ____________________________________________________________________________________ 61 Bouwplannen vlot en inzichtelijk leren lezen ___________________________________________________62 Communicatie in jouw organisatie _______________________________________________________________ 63 Communicatie: kwaliteitsgericht werken en communicatietechnieken _____________________64 Duurzame overheidsgebouwen: aanpak en praktijkvoorbeelden ____________________________65 Duurzame overheidsgebouwen: energie-efficiënte stookplaatsrenovatie _________________ 66 Duurzame overheidsgebouwen: waterbewust bouwen _______________________________________ 67 Ecologisch groenbeheer __________________________________________________________________________ 68 Elektriciteit – basis ________________________________________________________________________________ 69 Energie besparen op het werk ____________________________________________________________________70 Energiebesparing bij kansengroepen ____________________________________________________________ 71 Excel 2010 – basis __________________________________________________________________________________ 72 Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 153


Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren _______________________________________________ 73 Gemeenschapswacht – basisopleiding _________________________________________________________ 74 Gemeentedecreet: basis en ‘upgrade’ ___________________________________________________________ 75 Gezinshereniging ___________________________________________________________________________________76 Graafmachine: bestuurder graafmachine - met attest _________________________________________ 77 Groen: herkennen van ziekten en plagen _______________________________________________________78 Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers - met getuigschrift (deel 1) ____________________79 Groenonderhoud voor nieuwe medewerkers - met getuigschrift (deel 2) __________________ 80 Grondwatervergunningsaanvragen gefundeerd adviseren ____________________________________ 81 Handhaving: onroerend erfgoed __________________________________________________________________82 Handhaving: ruimtelijke ordening - bouwinbreuken __________________________________________83 Handhaving: woningkwaliteit _____________________________________________________________________84 ICT: werken in de wolken, kantoortoepassingen ‘in the cloud’ _______________________________85 Interne Controle: hoe begin je eraan? ___________________________________________________________ 86 Kettingzaag: gebruik en basisonderhoud _______________________________________________________87 Klantvriendelijke dienstverlening _______________________________________________________________ 88 Leidinggeven als uitdaging: praktisch advies voor coachend leiderschap _________________ 89 Leidinggeven voor ploegbazen ___________________________________________________________________ 90 Mestproblematiek __________________________________________________________________________________ 91 Milieuklachtenregistratie via MKROS - gevorderden ___________________________________________92 Mind Mapping® _____________________________________________________________________________________93 MTV en de Ecoscoredatabank: naar een “groener” gemeentelijk wagenpark ______________94 Nationaliteitswetgeving en internationaal privaatrecht _______________________________________95 Openbaarheid van bestuur en de wet op de privacy: wat als ze elkaar raken? ____________ 96 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving _______________________________________ 97 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Afvalstoffen _______________________________________________________________________________ 98 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Geluidshinder ____________________________________________________________________________ 99 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Handhaving van de milieuwetgeving _________________________________________________ 100 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Leefmilieu en natuurbehoud ___________________________________________________________101 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Milieuwetgeving ________________________________________________________________________ 102 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – module Oppervlaktewaterverontreiniging ____________________________________________________ 103 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving – voorbereidende lessen ______ 104 Organieke regelgeving van de lokale en regionale besturen ________________________________ 105 Organisatiebeheer en -beheersing _____________________________________________________________ 106 Overheidsfinanciën ______________________________________________________________________________ 107 Overheidsopdrachten ____________________________________________________________________________ 108 Overheidsopdrachten elektronisch afhandelen via E-Procurement ________________________ 109 154 | Oost-Vlaamse Bestuursacademie


Overheidspensioenen na de hervorming: wat verandert er concreet? _____________________110 PowerPoint 2010 ___________________________________________________________________________________ 111 Publiek recht – beginselen van het administratief recht _____________________________________ 112 Publiek recht – beginselen van het recht en het grondwettelijk recht ______________________ 113 Rechtspositieregeling en deontologie __________________________________________________________ 114 Rugsparend werken voor bibliotheekpersoneel _______________________________________________ 115 Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel ___________________________________ 116 Sanitair - gevorderden met inleiding tot de centrale verwarming ___________________________ 117 Schoonmaak in openbare gebouwen ___________________________________________________________118 Schrijven van lezersgerichte brieven en e-mails ______________________________________________ 119 Schrijven: correct en helder schriftelijk communiceren _____________________________________ 120 Schrijven: werkwoordspelling en knelpunten nieuwe spelling ______________________________ 121 Stedenbouw: basisopleiding medewerkers stedenbouwkundige diensten ______________ 122 Strafregister: basisopleiding _____________________________________________________________________123 VCA: Basisvorming Veiligheid (B-VCA) voor operationele medewerkers ___________________ 124 Veilig werken voor schoonmaakpersoneel _____________________________________________________125 Veilig werken voor technisch uitvoerend personeel __________________________________________ 126 Verhardingen en voetpaden: aanleggen en herstellen _______________________________________127 Verloven en afwezigheden in de praktijk ______________________________________________________ 128 Verreiker: bestuurder verreiker – met attest __________________________________________________ 129 Vloer- en muurbetegeling in de praktijk ________________________________________________________130 Vreemdelingenrecht – basis _____________________________________________________________________ 131 Vrijwilligersmanagement voor gevorderden ____________________________________________________ 132 Vrijwilligerswerk goed georganiseerd ___________________________________________________________ 133 Watertoets in de praktijk _________________________________________________________________________134 Wegen in het recht: een overzicht _______________________________________________________________ 135 Wegen: herstellen van wegen ____________________________________________________________________136 Wegenwerken: procedures voor een vlotte opstart ____________________________________________ 137 Wereldmuziek: een kennismaking ______________________________________________________________138 Werken als straf: basismodule __________________________________________________________________139 Werken als straf: communicatievaardigheden in het omgaan met “werkgestraften” ____ 140 Wervend schrijven _________________________________________________________________________________ 141 Word 2010: vlot werken in grote documenten ________________________________________________ 142 Word 2010: focus op lay-out ______________________________________________________________________143

Oost-Vlaamse Bestuursacademie | 155


Obac Gouvernementstraat 1, 9000 Gent tel. 09 267 82 17 obac@oost-vlaanderen.be www.obac.be

Vormingsbrochure OBAC 2012-2013  

Brochure Oost-Vlaamse Bestuursacademie met het vormingsaanbod 2012-2013.

Vormingsbrochure OBAC 2012-2013  

Brochure Oost-Vlaamse Bestuursacademie met het vormingsaanbod 2012-2013.

Advertisement