Filadelfia Ydelseskatalog 2014

Page 1

YDELSER 2014 FILADELFIA ARBEJDER FOR AT ØGE LIVSKVALITETEN FOR MENNESKER MED EPILEPSI OG/ELLER ERHVERVET HJERNESKADE.


Knap 50.000 mennesker i Danmark har epilepsi og hvert år kommer flere til. Omkring 1/3 vil have brug for specialiseret behandling 2 FILADELFIAS YDELSER 2014


Indholdsfortegnelse 1.0

Om Filadelfia

4

1.1 1.2 1.3

Filadelfias organisation Vision og mål for Filadelfia frem til 2014 Fire veje til et fornyet Filadelfia

6 6 7

2.0 Epilepsihospitalet

8

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Patientforløbsprogrammer indenfor neurologi og pædiatri Ambulant aktivitet Ergo-/Fysioterapi Epilepsihospitalet i Dianalund – Ydelser & takster Neurofysiologisk afsnit – Ydelser & takster Laboratorium Afdelingen for Neuropsykologi

10 10 11 12 19 21 21

3.0

Specialundervisning/ Rådgivning

22

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Børneskole og Specialrådgivning om Epilepsi Rådgivning Center for Diakoni og Ledelse Specialundervisning og rådgivning – Ydelser & takster Center for Diakoni og Ledelse – Ydelser & takster

24 26 26 28 29

4.0

Specialiserede døgn- og dagtilbud

30

4.1

Specialiserede døgn- og dagtilbud – Ydelser & takster

34

5.0

Filadelfias afdelinger og kontaktpersoner

40

6.0 Bilag

42

FILADELFIAS YDELSER 2014 3


1.0 OM FILADELFIA Filadelfia er oprindeligt funderet på et

på områder, der grænser op til eller er

Konsekvenserne af epilepsi og tilstø-

kristent idégrundlag baseret på empati

en deldiagnose til epilepsi. Derfor har

dende lidelser kan i et vist omfang be-

og omsorg for en gruppe mennesker i

Filadelfia i dag en yderligere viden og

handles og afhjælpes med rehabilite-

det danske samfund, der i datiden ikke

kan løse opgaver indenfor de tilgræn-

ring og/eller psykiatrisk behandling.

blev taget ordentligt hånd om.

sende områder: Erhvervet hjerneska-

Filadelfia har gennem årene udviklet

de, psykiatriske problemstillinger, ud-

Epilepsihospitalet indeholder foruden

viklingshæmning og søvnlidelser.

sengeafsnit til patienter (korttidsom-

sig fra Kolonien Filadelfia til dels Dan-

rådet) et langtidsafsnit til særligt ud-

marks eneste højt specialiserede hos-

Knap 50.000 mennesker i Danmark

pital for patienter med epilepsi og dels

har epilepsi og hvert år kommer flere

det sociale område med de nuværende 4 specialiserede døgn- og dagtilbud. Filadelfias ekspertise er opbygget gennem et mangeårigt fokus på epilepsipatienternes sygdomme, lidelser og behandlingsmuligheder. Det særlige fokus har resulteret i dels den særlige ekspertise indenfor epilepsi og dels evnen til at yde 1. klasses pleje, omsorg og støtte til voksne per-

satte patienter.

FILADELFIAS EKSPERTISE ER OPBYGGET GENNEM ET MANGEÅRIGT FOKUS PÅ EPILEPSIPATIENTERNES SYGDOMME, LIDELSER OG BEHANDLINGSMULIGHEDER

soner med diagnosticeret epilepsi i det sociale områdes institutioner.

til. Omkring 1/3 vil have brug for spe-

Udviklingen har gjort det muligt for

Institutionerne varetager ­— i lighed

cialiseret behandling. De fleste dans-

rigtigt mange at få behandlet deres

med det oprindelige Filadelfia — sam-

kere har kendskab til eller er i direkte

epilepsisygdom helt eller delvist og

fundsopgaver for de borgere, der van-

berøring med patienter, som har haft

leve godt med deres kroniske sygdom.

skeligt kan rummes i de kommunale

et epilepsianfald. Men de færreste

Dette skyldes forskning indenfor neu-

eller regionale tilbud.

ved, at epilepsi kan behandles på flere

rologien, bedre diagnostiske mulig-

forskellige måder – kirurgisk behand-

heder og en gedigen klinisk indsats.

Arbejdet med epilepsipatienterne har

ling, diætbehandling og kombinerede

gennem årene udviklet ekspertisen

behandlinger med medicin.

4 FILADELFIAS YDELSER 2014


Men en del epilepsipatienter har des-

Epilepsi har mange udtryk og mange

værre svære og komplekse lidelser,

årsager. Derfor kan det være yderst

hvor Filadelfia tilbyder:

vanskeligt at stille en præcis diagnose.

Udredning, behandling, pleje og reha-

Epilepsihospitalet har specialistviden

bilitering til svært stillede patienter

til at foretage en helhedsvurdering af

med kompleks epilepsi i alle aldre på

den enkelte patients sygdomsforløb.

Epilepsihospitalet. For børn og unge

Det betyder, at læger, plejepersonale,

tilbydes undervisning ud fra ”Lov om

psykologer, socialrådgivere, ergo- og

Folkeskole” under indlæggelse på

fysioterapeuter og diætister bidrager

landets eneste skole af sin art.

med viden og erfaring, så vi kan sætte ind med den bedste behandling – me-

En række patienter har meget svært

dicinsk, psykologisk og/ eller socialt.

ved at mestre deres eget liv trods udredning og behandling. For nogle

Epilepsihospitalets viden om neuro-

er det vanskeligt, også selv om den

logiske sygdomme og mange forskel-

FILADELFIA LEVERER HELE KÆDEN AF TILBUD OG FUNKTIONER FOR PATIENTER MED KOMPLEKS OG SVÆR EPILEPSI, TILGRÆNSENDE LIDELSER OG/ELLER ERHVERVET HJERNESKADE internationalt niveau og har faciliteterne til patienterne i helt ny eller helt up-to-date renoveret bygningsmasse - med bedre plads til patienterne end i det øvrige sundhedsvæsen. Filadelfia er unik og tåler sammenligning med øvrige Epilepsicentre i Europa og andre steder i verden. Filadelfia har ligesom alle centre i udlandet et befolkningsunderlag på mindst 4-5 mio. indbyggere.

nærmeste familie gør en stor indsats.

lige faglige kompetencer har betydet

Det betyder, at der kan være behov for

udvikling af særlig ekspertice også

gennem længere tid at blive aflastet

indenfor psykiatri, søvn og neuroreha-

udenfor hjemmet med en professio-

bilitering. Sidstnævnte har betydning

nel indsats fra fagligt kompetente og

for de patienter, som har pådraget

uddannede ansatte. Her tilbyder Fila-

sig en hjerneskade efter for eksempel

delfia:

apopleksi eller trafikulykke. Her tilbyd-

Pleje, rehabilitering og særlig ind-

er Filadelfia:

sigt i svært stillede epilepsi-pa-

Behandling, rehabilitering og optime-

tienter og

udviklingshæmmedes

ring af funktionsevne på specialiseret

situation og adfærd på døgninsti-

niveau. Filadelfia leverer således hele

tutionerne i Dianalund, Sorø og

kæden af tilbud og funktioner for pa-

Juelsminde. Dertil kommer et værk-

tienter med kompleks og svær epilep-

stedscenter med aktivitetstilbud

si og tilgrænsende lidelser.

FILADELFIA I DANMARK

til svært stillede epilepsipatienter og andre, der kan have glæde af de

Vi råder over mange fagkompetencer,

mange dagtilbud.

udøver forskning og udvikling på FILADELFIAS YDELSER 2014 5


1.1 ORGANISATION Den selvejende institution Filadelfia er paraplyorganisation med fælles administration for en række institutioner, der bidrager til løsning af opgaver inden for sundhedsvæsenet og tilgrænsende sociale og uddannelsesmæssige områder. Filadelfia er en non-profit landsdækkende organisation, hvis økonomiske grundlag tilvejebringes ved driftsoverenskomster /betalingsaftaler med regioner/kommuner gennem såvel DRG takster på hospitalsområdet som aftalte takster indenfor det sociale område. Herudover modtager Filadelfia selvbetalende patienter/klienter. Endelig tilgår der midler ved arv eller gave samt ved salg af varer og tjenesteydelser.

Bestyrelse

Direktion

FILADELFIA ER UNIK – OG TÅLER SAMMENLIGNING MED ØVRIGE EPILEPSICENTRE I EUROPA OG ANDRE STEDER I VERDEN

Teknik Afdeling

Direktionssekretariat Kvalitet/Kommunikation

Service Afdeling

Administrativ Stab

Køkken/Kantine

Forskning

Epilepsihospital

Specialundervisning/ Rådgivning

Specialiserede døgn-/dagtilbud

Afdelingen for Neuropædiatri

Børneskolen

Egebo

Afdelingen for Neurologi

Center for Diakoni og Ledelse

Brommeparken

Afdelingen for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner

Specialrådgivning

Stormly

Center for Neurorehabilitering Afdelingen for Neuropsykologi 6 FILADELFIAS YDELSER 2014 2013

Værkstedscentret


1.2 VISION OG MÅL FOR FILADELFIA

CENTER OF EXCELLENCE VED UDGANGEN AF 2014

Fokus for 2014

Filadelfia skal være et nationalt og internationalt aner-

Filadefia lancerede en ny vision og ledsagende hovedstra-

kendt ”Center of Excellence” for patienter med behov for

tegi i september 2012. Inden udgangen af 2014 skal

kompleks og specialiseret diagnostik, behandling, pleje og

Filadelfia være konsolideret som samlet organisation med

rehabilitering og institutionstilbud inden for epilepsi og er-

dokumentation af kvalitet i top og økonomisk effektivi-

hvervet hjerneskade.

tet. Filadelfias aktiviteter skal samlet demonstrere hele kæden fra diagnostik og behandling til genoptræning, re-

Se mere på Filadelfias hjemmeside Filadelfia.dk

habilitering og specialiserede døgntilbud for patienter og borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

1.3 FIRE VEJE TIL ET FORNYET FILADELFIA Ved udgangen af 2014 er Filadelfia et ”Center of Excellence” for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade - med dokumenteret højeste kvalitet, økonomisk effektivitet, forskning i topklasse og tæt dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere.

Pleje

Behandling

Diagnostik

FILADELFIA VIL VÆRE ET NATIONALT OG ANERKENDT ”CENTER OF EXCELLENCE” FOR PATIENTER MED SPECIELLE BEHOV

Rehabilitering

FILADELFIAS YDELSER 2014 7


2.0 EPILEPSIHOSPITALET

Filadelfia tilbyder 23 strukturerede patientforløb inden for neurologi og pædiatri tilllige med ydelser inden for specialiseret neurorehabilitering 8 FILADELFIAS YDELSER 2014


Epilepsihospital

Afdelingen for Neuropædiatri Afdelingen for Neurologi Afdelingen for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner Center for Neurorehabilitering Afdelingen for Neuropsykologi

FILADELFIAS YDELSER 2014 9


2.1 PATIENTFORLØBSPROGRAMMER INDEN FOR NEUROLOGI OG PÆDIATRI Sammenhængende patientforløb er

november 2012, og med afsæt i Sund-

Socialreformen i 1973 indebar ændre-

en væsentlig forudsætning for kva-

hedsstyrelsens referenceprogram fra

de og mere specialiserede døgntilbud

liteten og effektiviteten i de tilbud,

2010 indenfor erhvervet hjerneskade.

til en lang række borgere. Det indebar

Filadelfia har til sine patienter, og det

samtidigt at tilgangen af patienter

er derfor et vigtigt indsatsområde.

Det tilstræbes, at alle patienter, der er

med langtidsanbringelse til Filadel-

Det er afgørende, at patientforløbene

henvist til indlæggelse, møder til en

fia stoppede. Langtidsområdet blev

anvendes fleksibelt og tilpasses pa-

primær ambulant vurdering med hen-

opretholdt med hospitalsstatus for

tientens behov i samarbejde med de

blik på planlægning af det relevante

de indlagte patienter og er gradvist

henvisende instanser. Målsætningen

forløb, hvor der også rekvireres rele-

nedbragt i takt med, at patienterne er

er først og fremmest, at patienten

vante undersøgelser.

afgået ved døden.

men også at der sker en systematisk

Langtidsafsnittet

I 2014 omfatter langtidsafsnittet

vidensopsamling og videndeling om,

Epilepsihospitalet indeholder foruden

3 sengeafsnit under afdelingen for

hvad der virker bedst.

sengeafsnit til patienter til de oven-

Neurologi - Mariebo, Lindebo og

nævnte

oplever en sammenhæng i forløbet,

patientforløbsprogrammer

Egebo (hospitalsafsnittet) for 25 til-

Epilepsihospitalet Filadelfia har, på

(korttidsområdet) også sengeafsnit

bageværende patienter. Patienterne

baggrund af Sundhedsstyrelsens Spe-

til særligt udsatte patienter med ud-

er fortsat kendetegnet ved udstrakt

cialeplanlægning for hhv. neurologi

strakt behov for langvarig lægeligt/

behov for lægeligt/fagligt tilsyn og

og pædiatri samt Sundhedsstyrel-

fagligt tilsyn og behandling og pleje

behandling samt den nødvendige om-

sens rapport om ”Epilepsihospitalets

(langtidsområdet).

sorg og pleje.

fremtidige virke - 2012”, sammensat

Med tiden vil ”Langtidsområdet” bli-

23 forskellige patientforløbsprogram-

Helt frem til 1970’erne blev patienter,

ve lukket - men vil når omfanget af

mer indenfor neurologi og pædiatri.

der var særligt mærkede af epilepsi

patienter er tilstrækkeligt begrænset

Desuden tilbydes ydelser indenfor

henvist til Filadelfia. Ialt 800 patienter

blive overført til Filadelfias sociale

specialiseret

var således indlagt på langtidsområ-

døgntilbud fysisk tæt beliggende ved

det i 25 sengeafsnit/-afdelinger.

Epilepsihospitalet”.

neurorehabilitering,

godkendt af Sundhedsstyrelsen,

2.2 AMBULANT AKTIVITET Langt de fleste forløb på Epilepsihos-

personer, lægges en plan for videre

svar. Afhængig af problemstilling be-

pitalet Filadelfia indledes med en for-

undersøgelse og behandling. Enten

handles med medicin, diæt eller VNS,

ambulant undersøgelse. Forud for

indgår patienten i et af de 23 struk-

og de ambulante kontroller bruges til,

første kontakt indhentes om muligt

turerede patientforløbsprogrammer

at justere og vurdere behandlingen.

relevante medicinske oplysninger om

på Epilepsihospitalet eller fortsætter

patienten og bestilles evt. paraklinis-

i ambulant behandling. Ved fortsat

Epilepsihospitalet har sit eget labo-

ke undersøgelser, således at svar kan

ambulant forløb tildeles patienten

ratorium (landsdækkende funktion)

foreligge ved første kontakt.

kontaktlæge og kontaktsygeplejers-

til undersøgelse af antiepileptikakon-

ke, der arbejder sammen i et team.

centrationer i blodet.

Ved forundersøgelsen optages jour-

I et ambulant regi mødes patienten af

Mellem de ambulante konsultationer

nal og i samarbejde med patienten og

speciallæger og/eller kliniske speciale-

har patienten også mulighed for tele-

evt. dennes pårørende eller kontakt-

sygeplejersker med uddelegeret an-

fonkonsultationer med den behand-

10 FILADELFIAS YDELSER 2014


Epilepsihospital

lende læge eller de kliniske speciale-

Hvis patienten er indgået i et af de pa-

sygeplejersker, som kan træffes på

tientforløbsprogrammer, der indehol-

faste tider hver uge.

der indlæggelse, vil de patienter, der ikke afsluttes til fortsat behandling på

En del af Epilepsihospitalets patienter

oprindelig henvisende afdeling, fort-

får behov for neuropsykologisk under-

sætte i ambulant regi, og alt efter behov

søgelse (under indlæggelse eller am-

foregår disse konsultationer én eller fle-

bulant) og ambulante psykologkon-

re gange om året hos kontaktlæge eller

sultationer.

klinisk specialesygeplejerske.

2.3 ERGO-/FYSIOTERAPI

Afdelingen for Neuropædiatri Afdelingen for Neurologi Afdelingen for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner Center for Neurorehabilitering Afdelingen for Neuropsykologi

Terapiafsnittets ydelser dækker alle

af den tværfaglige indsats for vedlige-

væsentlige områder af ergo-/fysio- og

holdelse og udvikling af funktionsni-

musikterapeutiske undersøgelses- og

veau. Udover vedligeholdelsestræning

behandlingsfunktioner med specia-

indgår også formidling, inkl. anskaffelse

le i vurdering og behandling af meget

af hjælpemidler, som bevilges i henhold

komplekse problemstillinger i forhold

til gældende lovgivning.

Kontakt

til fysiske, perceptuelle og kognitive funktionsniveauer, samt vurdering af

Klienter på Mariebo/Lindebo samt

mestringsevne i forhold til ønskede og

Boinstitutionen Egebo:

nødvendige aktiviteter. Der anvendes

Ergoterapeutisk intervention indgår

tests og behandlingsmetoder, som til

som en del af den tværfaglige indsats

enhver tid har den højest beskrevne evi-

for vedligeholdelse og udvikling af funk-

dens såvel nationalt som internationalt.

tionsniveau samt for kontakt til hjemkommune i forhold til anskaffelse af

Ydelser leveres til følgende områder af organisationen:

hjælpemidler.

Epilepsihospitalets korttidsafdelinger:

Børneskolen:

Udgør hovedparten af interventioner-

Ergoterapeutisk SI-undersøgelse af

ne og er beskrevet i patientforløbspro-

børn med ADHD ved indskrivning samt

grammerne. Ergo- og fysioterapi indgår

SI-behandling.

i alle forløbene. Musikterapi indgår i

AFDELINGEN FOR NEUROLOGI Ledende overlæge Guido Rubboli guru@filadelfia.dk 5827 1648 Ledende sygeplejerske Signe Rugbjerg Madsen srmd@filadelfia.dk 5827 1661 AFDELINGEN FOR NEUROPÆDIATRI Ledende overlæge Kern Olofsson kol@filadelfia.dk 5827 1067

individuel behandling af funktionel an-

Samarbejde med forskningsenheden i

faldslidelse hos voksne og individuel

projekt med undersøg-

Ledende sygeplejerske Conny Brandt celb@filadelfia.dk 5827 1100

behandling af voksne med epilepsi og

else af børn med Dravet syndrom.

ERGO- OG FYSIOTERAPRI

psykoterapeutisk

gruppebehandling,

Forskning:

psykiatrisk komorbiditet. Epilepsihospitalets langtidsafdelinger: Ergo- og fysioterapi indgår som en del

Ledende ergoterapeut Conny Merete Olsen cmol@filadelfia.dk 5827 1196 FILADELFIAS YDELSER 2014 11


2.4 EPILEPSIHOSPITALET I DIANALUND YDELSER OG TAKSTER Continous Spikes and Waves during slow Sleep (Børn) (CSWS) Børn visiteret til et forløb på baggrund

strering, rapid-EEG og observation af

Resultaterne af disse undersøgelser

af CSWS modtages til forambulant un-

evt. psykosociale problemer. Efterføl-

ligger til grund for fortsat medicinsk

dersøgelse hos speciallæge med sær-

gende ambulante kontroller hos spe-

behandling eller henvisning til kirurgisk

lig viden inden for området. Her plan-

ciallæge samt intermitterende, regel-

eller diætetisk behandling.

lægges indlæggelse i Børneafdelingen,

mæssige indlæggelser til rapid-EEG

Epilepsihospitalet, med anfaldsregi-

og/eller neuropsykologisk vurdering.

TAKSTGRUPPE // National DRG gruppe 0124: kr. 23.247 (inkl. mark-up: 2.083)

Eller National DRG gruppe 0125: kr. 13.190 (inkl. mark-up:1.182)

Månedlige uafklarede anfaldsfænomener, der mistænkes for at være epileptiske og som kræver indlæggelse til diagnostik og evt. behandling (Børn) (Pæd-Svær): Børn og unge fra 0-17 år (incl.) med

EEG-diagnostik samt screening for evt.

behov for en længerevarende indlæg-

psykosociale vanskeligheder. Under

gelse (estimeret til 2 uger) til nærme-

indlæggelse følger patienten almin-

re diagnostik og behandling. Herunder

delig skolegang.

foretages videooptagelse af anfald,

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up: 11.597)

Patienter med epilepsi og ledsagende adfærdsmæssige/kognitive vanskeligheder herunder mental retardering der kræver afklaring under indlæggelse i forhold til vurdering af støttebehov og udviklingsmuligheder (Børn) (Pæd-Psyk-Soc) Børn og unge fra 0-17 år (incl.) med be-

observation af adfærd i afdelingen. Ved

vet for fremtidig støtte samt evt. net-

hov for en længerevarende indlæggelse

afslutning af indlæggelsen foreligger

værksmøde.

(estimeret 3 uger) til neuropsykologisk

en konklusion på ovennævnte undersø-

undersøgelse, vurdering af skolefær-

gelser, der formidles til hjemkommune,

digheder, pædagogisk vurdering, samt

skole og institution vedrørende beho-

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up: 11.597) 12 FILADELFIAS YDELSER 2014


Behandling af Psykogene Non-Epileptiske Anfaldsfænomener (Børn) (PNES) Udredningsforløb består af to dele:

lægges den behandlingsmæssige del,

af miniteam. Ved udskrivelsen, der kan

Første diagnostiske del består af ind-

der kan bestå af evt. fortsat behandling

foregå som samtale eller netværksmø-

læggelse i Børneafdelingen til anfalds-

med relevant antiepileptisk medicin,

de, tages stilling til opfølgning, videre-

observation, EEG/videoEEG, afklaring

mestringsstrategier og coping.

henvisning samt rapport til lokale socia-

af skolemæssige og sociale vanskelig-

Bruges ad hoc sammen med patient-

le instanser.

heder samt adfærdsscreening. På bag-

og

grund af undersøgelsesresultater plan-

Der arbejdes ud fra delmål udarbejdet

pårørendeundervisning-samtaler.

TAKSTGRUPPE // Gruppe 4: kr. 151.504 (inkl. mark-up: 13.827)

Patientforløbsprogrammer med særlige diætbehandlinger (Børn og Voksne) For alle tre diætbehandlingstilbud

speciallæge og orientering/undervis-

togene diæt skal ketosen styres meget

gælder, at henviste patienter efter

ning foregår i tværfagligt samarbejde

stramt, medens der er videre grænser

visitation indkaldes til forambulant

mellem

sygeplejerske

ved Modificeret diætbehandling. Ved

undersøgelse og orientering om diæ-

og diætist. Ved Klassisk ketogen diæt

LGIT (Low Glycemic Index Treatment )

tens indhold. Såfremt patienten på

og Modificeret diæt er formålet med

er formålet at opnå et meget stabilt

baggrund af undersøgelser findes

diætbehandlingen at omlægge hjer-

blodsukker hos patienten. Diæten har

egnet, indstilles til en af de tre typer

nens stofskifte fra at være sukkerba-

i højere grad en almindelig kostsam-

diætbehandling, der tilbydes på Fi-

seret til at være fedtsyrebaseret – en

mensætning end de øvrige to diæter.

ladelfia. Undersøgelsen foregår ved

ketotisk tilstand. Ved den klassiske ke-

Klassisk ketogen diæt

Modificeret diæt

LGIT (Low Glycemic Index Treatment)

Indledning af behandlingen foregår

Indledning af modificeret diæt foregår

Indledning af LGIT foregår ambulant

under 8 dages indlæggelse i børneaf-

ambulant hos diætist og sygeplej-

hos diætist og sygeplejerske. Opfølg-

delingen, Filadelfia. Efterfølgende be-

erske. Opfølgning af diæten foregår

ning af diæten foregår ambulant hos

handling foregår primært ambulant hos

ambulant hos speciallæge, diætist og

speciallæge, diætist og sygeplejerske.

speciallæge, sygeplejerske og diætist.

sygeplejerske.

Gruppe 7: kr. 134.892 (inkl. mark-up: 12.311)

speciallæge,

Nationale ambulante takster

Nationale ambulante takster

FILADELFIAS YDELSER 2014 13


Patientforløbsprogrammer med kirurgiske behandlinger Epilepsikirurgi (Børn og Voksne) Udredning med henblik på epilepsiki-

der døgnindlæggelse i epilepsiovervåg-

af patienten. Resultaterne af disse un-

rurgi består af en forambulant undersø-

ningsenheden (EMU) indeholder hen-

dersøgelser ligger til grund for endelig

gelse hos speciallæge med særlig viden

visning til MR-scanning af cerebrum evt.

indstilling til kirurgi i samarbejde med

inden for området. Her planlægges et

incl. SPECT, evt. PET, MEG, øjenlægeun-

Rigshospitalet. De postoperative kon-

tværfagligt udredningsforløb, der for-

dersøgelse og vurdering hos fysio- og

troller foretages på Filadelfia. Forløbet

uden en gennemgående læge og syge-

ergoterapeut. Før en eventuel operati-

gælder for henholdsvis børn og voksne.

plejeske indeholder flg. undersøgelser:

on foretages der neuropsykologiske un-

Anfaldsoptagelser med EEG, f.eks. un-

dersøgelser samt psykiatrisk vurdering

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up 11.597) // Gruppe 5: kr. 20.893 (inkl. mark-up: 1.907) //

Gruppe 6 kr. 23.270 (inkl. mark-up: 2.124)

Vagus Nervus Stimulation (Børn og Voksne) De patienter, som efter udredning ef-

tering af VNS og det efterfølgende

fra Sundhedsstyrelsens Specialeplan i

ter epilepsikirurgiforløbet, ikke findes

behandlingsforløb med indstilling af

pædiatri følges alle børn med VNS på

egnede til operativt indgreb, kan tilby-

stimulatoren for optimal behandling.

Filadelfia, medens Sundhedsstyrel-

des behandling med vagusstimulator

Selve implantationen foregår på Rigs-

sens Specialeplan giver mulighed for,

(VNS). Filadelfia har en årelang erfaring

hospitalet eller Århus Universitetshos-

at voksne kan følges regionalt.

i udvælgelse af patienter til implan-

pital. På baggrund af anvisningerne

TAKSTGRUPPE // Gruppe 5: kr. 20.893 (inkl. mark-up: 1.907)

Patientforløbsprogrammer med ”særlige forhold” Epilepsi og graviditet (Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter) Kvindelige patienter, der allerede er

ønsker graviditet henvises patienten

med lokal obstetrisk afdeling. Kontrol-

tilknyttet Filadelfia, orienteres på et

internt til dette patientforløb med re-

ler varetages af speciallæge og syge-

tidligt tidspunkt af forløbet af spe-

vurdering af den medicinske behand-

plejerske med særlig viden inden for

ciallæge om forholdsregler forud for

ling, evt. omlægning af denne samt

dette område.

påtænkt graviditet. Såfremt patienten

meget tætte kontroller i samarbejde

TAKSTGRUPPE // National DAGS takst DG30M: Tillægges en af tre besøgs takster BG50-A/B/C, henholdsvis:

kr. 2.806, kr. 3.275, kr. 3.511 (inkl. mark-up: 359)

14 FILADELFIAS YDELSER 2014


Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter diagnosetidspunktet (Voksne) (svær) Patienter fra 18 år med behov for en

net plejepersonale. I forbindelse med

indlæggelse i epilepsiovervågnings-

længerevarende indlæggelse (estime-

den forambulante undersøgelse er der

enheder (EMU), evt. MR-scanning af

ret 1-3 uger) med henblik på nærmere

bestilt relevante undersøgelser: vi-

hjernen samt screening for evt. psyko-

diagnostik og behandling. Kliniske ob-

deooptagelse af anfald, yderligere

sociale vanskeligheder.

servationer foretages af særligt uddan-

EEG-diagnostik, herunder evt. døgn-

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up: 11.597)

Udviklingshæmning og epilepsi (Voksne) (Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi) Udredning og behandling af personer

der er særligt uddannet indenfor ob-

af disse undersøgelser ligger til grund

med kombineret udviklingshæmning

servation af denne type patienter), be-

for videre behandling i enten ambulant

og epilepsi består af en forambulant

står af anfaldsoptagelser med udvidet

forløb eller fornyet indlæggelse. På

undersøgelse hos speciallæge med

EEG, fx under døgnindlæggelse i epi-

baggrund af yderligere resultater kan

særlig viden inden for området. Her

lepsiovervågningsenheden (EMU), evt.

patienten viderehenvises til evt. anden

planlægges et tværfagligt udrednings-

henvisning til MR-scanning af cere-

behandling (kirurgisk/diætetisk).

forløb under indlæggelse, der foruden

brum, genetisk udredning samt andre

observation (foretaget af personale,

relevante undersøgelser. Resultaterne

TAKSTGRUPPE // Gruppe 1: kr. 175.536 (inkl. mark-up: 16.020)

Specialiseret rehabilitering ved epilepsi (Voksne) (rehab) Voksne fra 18 år med epilepsi og led-

baggrund af observation og undersø-

arbejdes forslag til rehabiliteringsplan

sagende begrænsninger i deres kog-

gelser under indlæggelse vil der ved

ud fra patientens ressourcer, ønsker og

nitive, psykosociale og/eller fysiske

udskrivelsen foreligge en status og

behov. Rehabiliteringsplanen sendes

funktionsevner indlægges til et for-

vurdering af patientens funktionsevne

til relevante fagpersoner i kommunalt

løb af op til 4-6-8 ugers varighed med

og udviklingspotentiale, med vurdering

regi med dokumentation, der skal un-

observation, støtte og træning af pa-

af behov for kompenserede støttefor-

derstøtte patientens ønsker og behov

tientens vanskeligheder og ressourcer

anstaltninger i hjemligt regi. Som led

for rehabilitering i hjemligt regi.

i mestring af hverdagsaktiviteter. På

i det tværsektorielle samarbejde ud-

TAKSTGRUPPE // National DRG 2609: kr. 151.207 (inkl. mark-up: 13.546)

FILADELFIAS YDELSER 2014 15


Psykosocial udredning for epilepsipatienter (Voksne) (psyk- soc) Voksne patienter med epilepsi og behov

patienten kan følgende undersøgelser

på afdækning af patientens ADL-funk-

for kognitiv vurdering og som har svært

indgå i forløbet: 24 timers observation

tioner samt fysiske og kognitive res-

ved at acceptere epilepsien og mestre

og støtte af patientens mestring af sin

sourcer.

hverdagen med epilepsi, tilbydes et

psykosociale funktionsevne, neuropsy-

psykosocialt udredningsforløb med en

kologisk test, psykologsamtaler, vurde-

I forbindelse med udskrivelsen videre-

indlæggelsesvarighed på 2-3 uger.

ring af patientens behov for udredning

gives den samlede specielle viden, om

af skolemæssige færdigheder og ud-

patientens behov og ressourcer, til på-

I udredningsforløbet udarbejdes en so-

dannelsespotentiale, psykiatrisk vurde-

rørende og relevante fagpersoner i pa-

cial anamnese med afdækning af den

ring, vurdering af behov for observation

tientens netværk og ved behov til hjem-

samlede sociale situation og patien-

af mulig erhvervspotentiale, ergo- og

kommune.

tens ressourcer. Ud fra et helhedssyn på

fysioterapeutisk vurdering med fokus

TAKSTGRUPPE // National DRG 2302: kr. 100.519 (inkl. mark-up 9.005)

Individuel, tværfaglig behandling af voksne patienter med psykogene non-epileptiske anfaldsfænomener (PNES) Afklarede patienter med PNES eller

kopatologi ved fx værkstedsobserva-

håndtering, kost, søvnhygiejne, moti-

epilepsi, der ikke kan indgå i et kog-

tion samt ergo- og fysioterapeutisk

on, mestring mm., psykologsamtaler,

nitivt

gruppeterapeutisk

undersøgelse. Der udarbejdes kog-

afspænding, motion, selvværds og

forløb, indlægges til et 4 ugers indivi-

nitiv problemformulering. Behand-

kompetencetræning. Efter udskrivel-

duelt, struktureret kognitivt behand-

lingen består af individuel kognitiv

sen er der dels telefonkontroller dels

lingsforløb. I dette indgår almindelig

terapi, mindfullness, eksponering/

ambulant kontrol.

patientobservation, med identifika-

afprøvning, patient- og pårørende-

tion af belastningsfaktorer og psy-

undervisning i diagnose og anfalds-

baseret

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up: 11.597)

Individuel, tværfaglig behandling af voksne patienter med epilepsi og psykiatrisk komorbiditet (angst, depression, ADHD osv.) Forløb, der lægger sig tæt op af forlø-

(PNES) , men med særlig vægt på den

bet: Individuel, tværfaglig behandling

psykiatriske komorbiditet til epilepsi.

af voksne patienter med psykogene non-epileptiske

anfaldsfænomener

TAKSTGRUPPE // Gruppe 2: kr. 127.076 (inkl. mark-up: 11.597) - individuelt forløb. // Gruppe 3: kr. 64.348

(inkl. mark-up: 5.873) - gruppe forløb.

16 FILADELFIAS YDELSER 2014


Tværfaglig gruppebehandling af patienter med vedvarende psykogene non-epileptiske anfaldsfænomener (Voksne) (PNES) Afklarede patienter med PNES eller epi-

tion, udarbejdelse af kognitiv problem-

gisk behandling, psykologisk behand-

lepsi og PNES samt patienter med epi-

formulering, psykiatrisk undersøgelse,

ling, mindfullness, kognitiv terapi m.

lepsi og psykiatrisk komorbiditet, der

psykologisk undersøgelse, fysio- og

exposure, undervisning, afspænding,

kan indgå i et kognitivt baseret grup-

ergoterapeutisk vurdering med evt.

motion, selvværds- og social færdig-

peterapeutisk forløb, indlægges til et 8

ADL-vurdering. Når patientens behov er

hedstræning og musikterapi. Efter ud-

ugers struktureret behandlingsforløb. I

afdækket behandles med: Psykiatrisk

skrivelsen er der dels telefonkontroller

dette indgår almindelig patientobserva-

behandling, neurologisk og epileptolo-

dels ambulant kontrol.

TAKSTGRUPPE // Gruppe 3: kr. 64.348 (inkl. mark-up: 5.873)

Udredning af epilepsi (Børn/Voksne) Foruden patienter til udredning og

En evt. informations- og vejlednings-

Efter endt udredning og diagnosen

behandling af epilepsi modtager Epi-

del kan foregå ved særligt uddannet

epilepsi afkræftes, vurderes det om

lepsihospitalet også patienter, der er

sygeplejerske indenfor epilepsi.

patienten kan afsluttes til egen læge

henvist fra landets Neurologiske eller

Udredningsdelen består af en foram-

eller henvisende sygehus afdeling.

Pædiatriske afdelinger under det ud-

bulant undersøgelse, standard-EEG

Det samme er gældende hvis den

videde frie sygehusvalg ( DUF).

og blodprøver. Der suppleres evt.

indledende behandlingsdel er vare-

med søvn-EEG og evt. MR-scanning.

taget her, afsluttes patienten efter

Tilbuddet består af en undersøgel-

12 måneder til enten egen læge eller

ses- og en behandlingsdel, der ude-

Hvis patienten efter endt udredning

lukkende foregår i ambulant regi.

skal modtage behandling, er det

Undersøgelse og behandling vareta-

maksimalt et forløb strækkende sig

ges ved speciallæge i neurologi for

over 12 måneder gældende for både

de voksne og neuropædiater for børn.

børn og voksne.

henvisende afdeling.

TAKSTGRUPPE // Nationale ambulante takster

FILADELFIAS YDELSER 2014 17


Patientforløbsprogram indenfor neurorehabilitering Center for Neurorehabilitering CfN tilbyder intensiv tværfaglig neuro-

sen. Indsatsen er struktureret og koor-

rehabilitering på regionsfunktionsni-

dineret og bygger på klientens individu-

veau til voksne (18 år eller ældre) med

elle døgnskema.

Kontakt CENTER FOR NEUROREHABILITERING

følger efter hjerneskade (kranietraumer, tilgrænsende sygdomme eller svære til-

Målene justeres løbende under ophol-

fælde af apopleksi). Behandlingen føl-

det ud fra klientens behov, forvent-

ger ”Forløbsprogram for rehabilitering

ninger og motivation. Der udarbejdes

af voksne med erhvervet hjerneskade ”,

afslutningsvis rehabiliterings-/genop-

Sundhedsstyrelsen, juni 2011.

træningsplan for den videre indsats i

©

kommunalt regi. Forundersøgelse med neurologisk, neuropsykologisk/talepædagogisk, ergote-

Det tværfaglige personale består af

rapeutisk og fysioterapeutisk vurdering

speciallæger, sygeplejersker, social- og

samt socialt/plejefagligt interview. Her-

sundhedsassistenter,

efter grundig tværfaglig redegørelse

fysioterapeuter, neuropsykologer, tale-

samt en samlet konklusion, hvor vur-

pædagoger, socialpædagoger, social-

dering af henviste rehabiliteringspoten-

rådgivere.

ergoterapeuter,

tiale samt fokusområder for rehabiliteringsindsatsen fremgår.

CfN modtager ikke personer, som har fremadskridende hjernelidelser, svære

Den faglige indsats tager udgangs-

psykiske lidelser, voldelig eller svært for-

punkt i individuelt tilrettelagte og mål-

styrret adfærd, alkohol- eller stofmis-

rettede forløb. Den enkelte klient er

brug.

tilknyttet et miniteam bestående af de faggrupper, som er relevant for indsat-

TAKST // Forundersøgelse kr. 10.410 Døgntilbud

18 FILADELFIAS YDELSER 2014

kr. 7.666

Ledende overlæge Niels Jørn Dalsgaard njda@filadelfia.dk 5827 1263 Ledende sygeplejerske Lis Petersen lptr@filadelfia.dk 5827 1264


Ambulante ydelser

2.5 NEUROFYSIOLOGISK AFSNIT YDELSER OG TAKSTER diagnostiske og tværgående kliniske

Visual Evoked Potentials (VEP) UCGK01

afdeling. På Neurofysiologisk Afsnit

Undersøgelse af de visuelle lednings-

Elektroencephalografi (Standard EEG) (<1 time) ZZ1470B

udføres almindelige og højt specialise-

baner ved lysstimulation (skakmøn-

Undersøgelse af hjernens elektriske

rede neurofysiologiske undersøgelser,

sterstimulation). Undersøgelsen gen-

aktivitet ved brug af overflade elektro-

som kan være med til at afklare lidelser

nemføres af neurofysiologiassistent og

der. Undersøgelsen inkluderer særlige

i hjernen, nerverne og musklerne. Pa-

bedømmes af speciallæge. Hyppigste

provokationsmetoder (lysstimulation;

tienterne kommer fortrinsvis fra Epilep-

henvisningsårsag: Dissemineret sklerose.

hyperventilation). Undersøgelsen gen-

Neurofysiologisk Afsnit er en del af den

sihospitalets afdelinger, og ydelserne

DUF TAKST // kr. 2.027 + kr. 1.171

indgår i hospitalets forskellige patientforløb. Desuden modtager afsnittet fysiologiske undersøgelser under det

Somatosensorisk evoked potentials (SSEP) UCGM

udvidede frie sygehusvalg eller gennem

Undersøgelse af de perifere og centrale

samarbejdsaftaler.

ledningsbaner ved elektrisk stimula-

også patienter, der er henvist til neuro-/

nemføres af neurofysiologiassistent og bedømmes af speciallæge. De vigtigste indikationer: Epilepsi, hjerneskade, bevidsthedspåvirkning.

DUF TAKST kr. 3.641

tion. Undersøgelsen gennemføres af

Elektroneurografi (ENG almen) UCGG00

neurofysiologiassistent og bedømmes

Undersøgelse af de perifere motoriske

tanke om læsion af de centrale led-

og sensoriske nerver. Undersøgelsen

ningsbaner i rygmarven eller i hjernen.

gennemføres

af

af speciallæge. Indikation: Klinisk mis-

neurofysiologiassi-

DUF TAKST // kr. 2.027 + kr. 1.171

stent og bedømmes af speciallæge. Hyppigste henvisningsårsag: Karpaltunnelsyndrom, nerveklemning, polyneuropati.

DUF TAKST // kr. 2.027 + kr. 1.171

Elektromyografi (EMG/ ENG) UCGG01/ VCGG02 Undersøgelse af de perifere nerver og muskler ved brug af overflade- og nåleelektroder. Undersøgelsen gennemfø-

Motorisk Evoked potentials (MEP) UCGN Undersøgelse af de perifere og centrale motoriske ledningsbaner ved magnetisk stimulation. Undersøgelsen gennemføres af neurofysiologiassistent og bedømmes af speciallæge. Indikation: Klinisk mistanke om læsion af de centrale motoriske ledningsbaner i rygmarven eller i hjernen.

DUF TAKST // kr. 2.027 + kr. 1.171

res af speciallæge, evt. med hjælp fra en neurofysiologiassistent. Indikation: Klinisk mistanke om påvirkning af de

perifere nerver og/eller muskler.

DUF TAKST // kr. 3.184 + kr. 1.171 (< 2 timer) kr. 4.009 + kr. 1.171 (>2 timer) FILADELFIAS YDELSER 2014 19


Særydelser

Cardiorespiratorisk Monitorering (CRM) XY01

Polysomnografi (PSG) ZZ1491

Undersøgelse foretages med måleud-

Undersøgelsen foretages over 1 døgn,

styr til udredning for Søvnapnø. Under-

hvor man får et billede af den samlede

søgelsen foregår ambulant, hvor pa-

søvn samt indtryk af de eventuelle for-

tienten sover hjemme med udstyret i 2

styrrelser, som nattesøvnen er påvirket

nætter (patienten påsætter og afmon-

af. Udstyret måler foruden EEG også

terer selv udstyret efter vejledning). Pa-

vejrtrækningsbevægelser,

tienten møder op i ambulatoriet med

muskelaktivitet, benbevægelser, øjen-

henblik på svar. Har patienten søvnap-

bevægelser samt iltindhold i blodet.

nø, får vedkommende samme dag udle-

Undersøgelsen foretages ambulant.

veret CPAP-udstyr (Continuous Positive

Opkobling foretages i Epilepsihospita-

Airway Pressure). Undersøgelsen scores

lets Søvnlaboratorium. Undersøgelsen

af sygeplejerske og bedømmes af spe-

udføres, hvor man har mistanke om

ciallæge.

specielle søvnforstyrrelser. Foretages af

DUF TAKST // kr. 2.899

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) behandling XY02 Behandling af søvnapnø med CPAP-udstyr (Continuous Positive Airway Pressure). Patienten introduceres og der iværksættes behandling af sygeplejerske (udstyr afregnes efter indkøbspris).

DUF TAKST // kr. 3.726

snorken,

neurofysiologiassistent og bedømmes af speciallæge.

DUF TAKST // kr. 4.039 + kr. 1.171

Multipel søvn latens test (MSLT) ZZ1492 Undersøgelsen skal altid være forudgået af en polysomnografiundersøgelse over 1 døgn. Undersøgelsen foregår med 5 indsovninger (hver anden time) henover en hel dag. Formålet er, at beregne patientens gennemsnitlige ind-

Kontrol af CPAP behandling XY13 Efter ca. 1 måneds CPAP–behandling, kontrol af effekt og brug m.m. Herefter 1-årig kontrol. Disse forestås af en sygeplejerske.

DUF TAKST // kr. 931

Forundersøgelse (andre søvnforstyrrelser) AAF21 Patient med søvnforstyrrelse kommer til forundersøgelse hos speciallæge med henblik på evt. polysomnografiundersøgelse.

DUF TAKST // kr. 1.023

sovningslatens, som er den tid, der går, fra man får at vide, at man må sove, til man falder i søvn. Undersøgelsen foretages af neurofysiologiassistent eller sygeplejerske. Bedømmes af speciallæge.

DUF TAKST // 4.039 + kr. 1.171

Kontrol AAF22 Svar på PSG-undersøgelse og evt. iværksættelse af behandling.

DUF TAKST // kr. 676

Kontakt NEUROFYSIOLOGISK AFSNIT Ledende overlæge Sàndor Beniczky sbz@filadelfia.dk 5827 1185 Ledende sygeplejerske Helle Kjærgaard hkg@filadelfia.dk 5827 1315


2.6 LABORATORIUM Laboratoriet løser opgaver inden for

kan sige noget om, hvor godt den en-

sine to kerneområder:

kelte person kan omsætte visse lægemidler. Ca. 30 % af befolkningen har

– Medikamentanalyser

en afvigende lægemiddelomsætning.

– Gentests Vi har et højt serviceniveau, Laboratoriet rådgiver rekvirenter om

der betyder,

vejledende terapeutiske intervaller

Korte svartider: De fleste medikament-

inden for antiepileptika og psykofar-

analyser udføres dagligt eller to gange

maka. Vi rådgiver ligeledes om den

ugentligt.

Kontakt LABORATORIUM Laboratorieleder Jan Borg Rasmussen jbram@filadelfia.dk 5827 1174

farmakologiske konsekvens af geno-typebestemmelse i forhold til do-

Bredt medikamentprogram der løben-

sisjustering af psykofarmaka. De to

de tilpasses, baseret på rekvirenthen-

kompetencefelter vil sammen, eller

vendelser.

hver for sig kunne bidrage til en optimal lægemiddelbehandling og der-

Akutservice efter aftale: Analysesvar

med en øget patientsikkerhed.

i dagtiden på hverdage inden for få timer.

Laboratoriet tilbyder koncentrationsmålinger af langt de fleste antiepilep-

Samarbejdspartner i relation til læge-

tika (AED) og psykofarmaka, ligesom

middelprojekter vedrørende antiepi-

rådgivning om resultaterne er en del

leptika og psykofarmaka.

af vores kompetencer. Se oversigter over laboratoriets ydelDe farmakogenetiske analyser, CYP-

ser på www.laboratoriet.filadelfia.dk

gentestene, kan være af stor værdi for

under ”Repertoire og præanalytiske

psykiatrien i forbindelse med optime-

forhold”, Fuld oversigt/Hurtig liste.

ring af medicinsk behandling. Testene

2.7 AFDELINGEN FOR NEUROPSYKOLOGI Neuropsykologerne på Filadelfia ar-

behandling og rehabilitering. Herud-

bejder som kliniske neuropsykologer,

over bidrager neuropsykologerne med

dvs. de beskæftiger sig med, hvordan

rådgivning og støtte af patienterne og

epilepsien påvirker forholdet mellem

pårørende.

hjernen og adfærden, og hvordan sygdommen hos mange epilepsipatienter

Når der er tale om børn, beskæftiger

forstyrrer de kognitive, følelsesmæssi-

neuropsykologien sig desuden med

ge og adfærdsmæssige funktioner.

den forstyrrede udvikling af funktio-

Den neuropsykologiske udredning an-

nerne – i relation til hjernens udvikling.

Kontakt AFDELINGEN FOR NEURO-PSYKOLOGI Afdelingenschef Børge Jensen tbjs@filadelfia.dk 5826 1032

vendes i diagnostik, rådgivning,

FILADELFIAS YDELSER 2014 21


3.0 SPECIALUNDERVISNING/ RÅDGIVNING

Mange epilepsipatienter – børn som voksne – forstyrres i de kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktioner


Specialundervisning/ Rådgivning

Børneskolen

Center for Diakoni og Ledelse

Specialrådgivning

FILADELFIAS YDELSER 2014 23


3.1 BØRNESKOLE OG SPECIALRÅDGIVNING OM EPILEPSI Børneskole og Specialrådgivning består

I særlig komplekse sager deltager

af en observationsskole og en special-

Børneskole og Specialrådgivning i net-

rådgivning med et tæt samarbejde med

værksmøder i barnets hjemkommune,

børne- og voksenneuropsykologer.

herunder børn i folkeskolen, evt. sup-

pleret med observation i hjemskolen.

Specialundervisning/ Rådgivning

Center for pædagogisk og psykologisk undervisning, rådgivning og undersø-

Skoledelen har desuden fast tilknyttet

gelser er delvist objektivt finansieret

en række elever med ADHD. Disse ele-

(d.v.s. af landets kommuner), og har

ver kommer fra de nærliggende kom-

en landsdækkende forpligtigelse over

muner.

for mennesker med epilepsi og fagfolk i relation til epilepsi. Skoleobservatio-

Børneskolen tilbyder desuden udred-

nen og specialrådgivningen er derfor

ning af børn, hvor der er mistanke om

omkostningsfri for Epilepsihos-

ADHD. Observationsopholdet varer i

pitalet Filadelfia.

gennemsnit 3 måneder, hvor der i den sidste del af opholdet tages stilling til

Børneskole og Specialrådgivning ind-

det fremtidige skoletilbud.

går i Filadelfias samlede beredskab, som en del af patientforløbene i for-

Hvis det skønnes, at barnet senere

hold til udredning, men primært i for-

kan inkluderes i et almindeligt skole-

hold til rådgivning og vejledning af

tilbud, modtager barnet undervisning

professionelle og pårørende.

på skolen, indtil det rette tilbud er etableret i lokalområdet.

AFDELINGEN FOR NEUROPÆDIATRI Målgruppen er børn, der har svær epi-

Børneneuropsykologerne på Filadelfia

lepsi og ledsagende psykosociale van-

udreder barnet psykosocialt og afkla-

skeligheder. Børnene har behov for at

rer barnets udviklingsmuligheder, her-

blive undersøgt af en børneneuropsy-

under støttebehov, og yder rådgivning

kolog, fordi der er områder i deres liv,

af forældre og hjemmiljøet (lærere,

hvor de fungerer dårligt. Måske har

pædagoger, søskende o.a.).

de indlæringsvanskeligheder eller ad-

Forældre eller søskende kan være me-

færdsproblemer. De kan have betyde-

get berørte og ængstelige over bar-

lige selvværds- og andre følelsesmæs-

nets epilepsi. Derfor tilbyder psykolo-

sige problemer.

gerne samtaler til forældre i krise eller til barnets søskende.

24 FILADELFIAS YDELSER 2014

Børneskolen

Center for Diakoni og Ledelse

Specialrådgivning


Den neuropsykologiske undersøgelse

Herudover indgår neuropsykologer-

indgår som fast del af protokollen ved

nes arbejde som en integreret del af

kirurgiudredning, både før og efter

flere af patientforløbene.

operation.

AFDELINGEN FOR NEUROLOGI VOKSEN Målgruppen er unge og voksne med

Som det er tilfældet for børnene, ind-

svær epilepsi og ledsagende dårlig

går den neuropsykologiske undersø-

funktion i hverdagen, kognitive klager

gelse som fast del af protokollen ved

som fx hukommelsesproblemer, kon-

kirurgiudredning, både før og efter

centrationsproblemer, social isolation

operation.

og problemer med at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på ar-

Neuropsykologerne udreder patien-

bejdsmarkedet. Der kan være brug for

ter, der er henvist til psyk-soc forløb.

en psykosocial udredning med afkla-

Udredningen danner grundlag for den

ring m.h.p. uddannelsesvalg, afkla-

individuelle rehabilitering.

ring af erhvervsevne, rehabilitering og vurdering af støttebehov i hverdagen.

Patienternes pårørende kan være

Udredningen indeholder rådgivning

meget berørte af ægtefællens eller

om kompenserende strategier og for-

forældrenes epilepsi. Derfor tilbyder

slag til videre støtteforanstaltninger.

psykologerne samtaler til pårørende.

FILADELFIAS YDELSER 2014 25


3.2 RÅDGIVNING Rådgivning om epilepsi er en lands-

bedst mulige grundlag for den kommu-

dækkende

der

nale sagsbehandling omkring borgere

er objektivt finansieret og drives efter

rådgivningsfunktion,

med epilepsi. Rådgivningen er gratis for

driftsoverenskomst med Region Sjæl-

alle og er typisk henvendt til personer

land. Rådgivningens primære opgave

med epilepsi, pårørende, sagsbehand-

er at rådgive mennesker med epilepsi.

lere og sundhedspersonale.

Rådgivningen indgår med rådgivning og vejledning i en række patientforløb

Alle, der bor eller arbejder her i landet,

på Filadelfia, samt opfølgning efter

kan ringe eller skrive til Rådgivningen,

udskrivning i patientens lokalområde

eller aftale et møde med en rådgiver.

og bidrager dermed til udredningen, i

Nærmere oplysninger om Rådgivningen

de mest komplicerede sager. Der stilles

kan fås på telefon 58 27 10 31.

kommune, således at denne har det

3.3 CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Center for Diakoni og Ledelse tilbyder

I vores uddannelser og undervisning

uddannelser, kurser, samtaler, kon-

ruster vi deltagerne til at møde andre

sulentarbejde og undervisning, som

mennesker med værdighed og ind-

styrker deltagernes faglighed indenfor

levelse – i dagligdagen og når livet er

såvel diakoni som ledelse. Diakoni er

svært. Gennem vores tilbud om sam-

kirkens omsorg for medmennesket og

taler, sorggrupper, konfliktløsning og

ikke mindst for de svageste i samfun-

trivselsforløb møder vi selv mennesker

det. Ledelse er at styre og sætte mål

i svære arbejds- og livssituationer.

for en organisation eller et projekt. Vi er optaget af at udforske, hvad der er

Se endvidere under ”Pkt. 3.5 - Special-

fælles for diakoni og ledelse. Det vil i

undervisning/ Rådgivning – Ydelser og

praksis sige en ledelse, der baserer sig

takster”.

Læs mere på Filadelfias hjemmeside www.filadelfia.dk

26 FILADELFIAS YDELSER 2014

Børneskolen

Center for Diakoni og Ledelse

Specialrådgivning

ekspertise til rådighed for den enkelte

på tro, etik og medmenneskelighed.

Specialundervisning/ Rådgivning


�

SpecialrĂĽdgivningen medvirker til udredningen i de mest komplicerede sager og bidrager til det bedst mulige grundlag for den kommunale sagsbehandling

FILADELFIAS YDELSER 2014 27


3.4 SPECIALUNDERVISNING/ RÅDGIVNING YDELSER OG TAKSTER Kontakt SPECIALUNDERVISNING/ RÅDGIVNING

Børneskolen: Pladser og takster 2013 Indlagte børn og unge: Børn og unge med ADHD: Observationspladser: Pasningsordning:

11,5 pladser

kr. 868,-

pr. dag

10 pladser

kr. 430,-

pr. dag

2 pladser

kr. 16.987,-

pr. måned

10 pladser

kr. 4.364,-

pr. måned

Afdelingschef Børge Jensen tbjs@filadelfia.dk 2143 6611 BØRNESKOLEN

Rådgivningen er objektivt finansieret. Psykologiydelser og -takster: Indgår i Filadelfias patientforløb.

28 FILADELFIAS YDELSER 2014

Skoleleder Børge Jensen tbjs@filadelfia.dk 2143 6611


3.5 CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE YDELSER OG TAKSTER Diplom i Ledelse og Diakoni

Ekstern konsulenttjeneste, undervisning og foredrag

3-årig efteruddannelse særligt målret-

Der tilbydes konsulentydelser, undervis-

tet ledere, souschefer, konsulenter, kor-

ning og foredrag indenfor centrets fag-

degne og præster indenfor diakonale

områder på temadage og kurser i alle

og kirkelige organisationer. Uddannel-

typer af organisationer efter bestilling

sen består af 6 obligatoriske samt tre

og nærmere aftale.

valgmoduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen er formelt kompetencegivende (60 ECTS point) og udbydes under ”Lov om åben uddannelse” i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi.

Samtaler: Coaching, supervision og sjælesorg Der tilbydes samtaler til enkeltpersoner og grupper indenfor primært ledelsesog medarbejderudvikling. Dertil kommer sjælesorgssamtaler henvendt til

PRIS // kr. 15.000

Institutleder Connie Y. Jantzen cyj@filadelfia.dk 5827 1255

+ dækning af transportudgifter.

modul + kr. 1.000 for afgangsprojekt. Der kan søges tilskud efter reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kususforløb af 6x2 dage

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE

PRIS // Kr. 10.000 pr. dag

PRIS // Kr. 8.400 pr.

Den medmenneskelige samtale

Kontakt

mennesker i sorg og krise.

PRIS // Kr. 800 pr. time for enkeltpersoner. Kr. 425 pr. time pr. person for grupper. (Minimum 3 prs.)

Sorg- og livsmodsgrupper for børn og voksne Sorggruppe for børn og unge i alderen 9-16 år, der har mistet én forælder el-

Kurser udbudt af Center for Diakoni og Ledelse Der udbydes løbende kurser af kortere eller længere varighed indenfor bl.a. følgende temaer: – sjælesorg, sorg og samtaleteknik

ler anden nær pårørende. Sorg og livsmodsgruppe for voksne, der har mistet en ægtefælle, et barn eller anden nær pårørende.

PRIS // Børn: kr. 350 pr. kvartal – Voksne: kr. 250 pr. gang

– facilitering og procesledelse – trivsel og psykisk arbejdsmiljø

PRIS // Et kursusdøgn koster kr. 1.500 - 2.000 pr. deltager afhængig af, om der er tale om internat eller eksternat.

FILADELFIAS YDELSER 2014 29


4.0 SPECIALISEREDE DØGN/DAGTILBUD

Institutionerne varetager samfundsopgaver for de borgere, der vanskeligt kan rummes i de kommunale og regionale tilbud


Specialiserede døgn-/dagtilbud

Egebo

Brommeparken

Stormly

Værkstedscentret

FILADELFIAS YDELSER 2014 31


4.0 SPECIALISEREDE DØGN- /DAGTILBUD Det sociale område på Filadelfia er —

Ydelserne er baseret og udviklet gen-

som Epilepsihospitalet — oprindeligt

nem tværfaglige kompetencer med

funderet på et kristent humanitært

fokus indenfor målgruppen epilepsi,

idégrundlag baseret på empati og

erhvervet hjerneskade og tilgrænsen-

omsorg for en gruppe mennesker i

de lidelser. Det sociale område opta-

det danske samfund, der i datiden

ger borgere fra hele landet.

Specialiserede døgn-/dagtilbud

Egebo

Brommeparken

ikke blev taget ordentligt hånd om. Brugerne i døgninstitutionerne skal Hvor Epilepsihospitalet gennem årene

selvsagt have behov for døgndæk-

har udviklet sig fra Kolonien Filadelfia

kende støtte, pleje, vedligeholdelse

til Danmarks eneste højt speciali-

og udvikling af funktionsniveau.

Stormly

Værkstedscentret

serede hospital for mennesker med epilepsi, har Filadelfias sociale om-

Der ydes pædagogisk støtte/kompen-

råde udviklet sig til de nuværende

sation for funktionsnedsættelse og

specialiserede 4 institutioner. De

pleje i de enkelte døgninstitutioner. En-

kendetegnes alle ved at yde 1. klas-

deligt ydes der speciallægeudredning

ses pleje, omsorg og støtte til voks-

og -behandling fra Epilepsihospitalet.

ne mennesker med epilepsi og/eller

Døgntilbud under Filadelfia, godkendt i henhold til Servicelovens § 144, jf. § 107. Egebo er godkendt af Sorø Kommune, som også er tilsynsmyndighed.

Specifikt

fysiske, psykiske og sociale problem-

forløb i Værkstedscentret og på

stillinger. Institutionerne varetager i

Bostedet Egebo, som også tilbyder

lighed med det oprindelige Filadelfia

vedligeholdstræning, der sker ved

samfundsopgaver for de borgere, der

inddragelse af ergoterapeuter, lige-

vanskeligt kan rummes i de kommu-

som der ydes hjælp til at tilvejebringe

nale eller regionale tilbud.

de rette hjælpemidler.

Længerevarende døgntilbud i henhold til Servicelovens § 108 og Lov om almene Boliger, § 105. Driftsoverenskomst med Sorø Kommune.

Se yderligere under pkt. 4.1 ”Specialiserede døgn- /dagtilbud – Ydelser og takster” og/eller læs mere på Filadelfias hjemmeside www. filadelfia.dk

STORMLY JUELSMINDE

32 FILADELFIAS YDELSER 2014

rehabiliterings-

EGEBO DIANALUND

erhvervet hjerneskade samt udtalte

4 institutioner med 1. klasses pleje, omsorg og støtte til voksne mennesker med epilepsi

tilbydes

FILADELFIA DRIVER FØLGENDE 4 INSTITUTIONER:

BROMMEPARKEN BROMME V/SORØ

Længerevarende døgntilbud godkendt i henhold til § 108 og midlertidige ophold i henhold til § 107. Dagtilbud i henhold til § 103 og 104. Driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

VÆRKSTEDSCENTERET, DIANALUND Aktivitets- og samværstilbud godkendt i henhold til Servicelovens § 103 og 104. Partnerskabsaftale med Sorø Kommune. Optageområdet er fortrinsvist kommunerne i hele det vestsjællandske område. Målgruppe: Mennesker med epilepsi, erhvervet eller medfødt hjerneskade, autisme, psykiatriske lidelser eller psyko-sociale problemer.


Praktisk hjælp til den enkelte beboers behov, pædagogisk støtte, rehabilitering og vedligehold dokumenteret i individuelle handleplaner

FILADELFIAS YDELSER 2014 33


4.1 SPECIALISEREDE DØGN- /DAGTILBUD Egebo, Dianalund Døgntilbud godkendt i henhold til Servicelovens § 144, jf. § 107. Egebo er et privat botilbud (18 døgnpladser) med Sorø Kommune som tilsynsmyndighed. Egebos målgruppe er voksne personer med diagnosticeret, svært behandlelig epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. De fysiske rammer på Egebo gør det muligt at modtage borgere med svære fysiske handicaps. Der ydes praktisk hjælp ud fra den enkelte beboers behov, og beboerne deltager selv alt efter fysiske og psykiske ressourcer. Der ydes pædagogisk støtte/hjælp efter aftale med de enkelte beboere, og beboernes ønsker/behov, mål, handlinger og evaluering dokumenteres i handleplaner. Sygepleje dokumenteres ved hjælp af sygeplejeplaner med beskrivelse af sygeplejediagnose, observationer, handlinger og evaluering. Rehabilitering og vedligeholdstræning sker ved inddragelse af ergoterapi, ligesom der ydes hjælp til at tilvejebringe de rette hjælpemidler. Personalegruppen består af sygeplejersker, pædagoger, SSA’er, plejehjemsassistenter og sygehjælpere. Desuden er der tilknyttet ergoterapeut. I hverdagen er der 7 til 9 dagvagter, i weekenden 5 – 6 dagvagter. Om aftenen er der 6 vagter. Der er 2 nattevagter på Egebo, hvoraf den ene også har opgaver udenfor Egebos område. Alle ansatte har 5 dages epilepsikursus samt hjertestop- og brandkursus, internt kursus i kommunikation med fokus på aktiv lytning, udredning af beboernes repræsentationssystem og kommunikationsform. Ca. 1/3 af personalet har en neuropædagogisk uddannelse. Det tætte samarbejde med Epilepsihospitalets læger gør det muligt at løse komplekse opgaver i forhold til borgere med svær behandlelig epilepsi. Desuden er der samarbejde med psykiatrisk overlæge på Epilepsihospitalet i forbindelse med behandling af psykiske lidelser.

TAKST // Kr. 2.865 pr. døgn.

Taksten er ekskl. dagtilbud. Det forventes, at borgeren

ved indflytning får bevilget et dagtilbud efter ønske og evne

(se tillige www.egebo.filadelfia.dk).

34 FILADELFIAS YDELSER 2014

Kontakt EGEBO DIANALUND Afdelingssygeplejerske Birgit Weensgaard bwe@filadelfia.dk 5827 1288


Brommeparken, Sorø Filadelfias bo- og dagtilbud ved Sorø. Døgntilbuddet rummer 17 + 6 pladser efter ”Lov om almene Boliger”, § 105 og ”Lov om social Service”, § 108. Brommeparken er for voksne personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det kan være borgere med en eller flere problemstillinger i forhold til epilepsi, hjerneskade, psykiatriske lidelser, udviklingshæmning eller adfærd.

Kontakt BROMMEPARKEN SORØ Forstander Vagn Vibjerg vvi@filadelfia.dk 5780 7013

I Brommeparkens botilbud indgår egen attraktiv lejlighed med mulighed for socialt samvær. Den praktiske, pædagogiske og omsorgsmæssige indsats tilpasses den enkeltes behov og livsfase efter ”Lov om Social Service”, § 85, og med neuropædagogisk tilgang til personer med hjerneskade. Brommeparken er beliggende 4 km fra motorvejstilslutningen ved Sorø. Der er driftsoverenskomst med Sorø Kommune, men Brommeparken modtager borgere fra hele landet, dog flest fra Sjælland og Københavnsområdet. Dagtilbuddet har 11 pladser efter ”Lov om Social Service”, § 104, aktivitets- og samværstilbud. Det forventes, at borgere i botilbud også visiteres til et dagtilbud. Det kan være Brommeparkens værksted eller et af kommunens øvrige dagtilbud. Man kan også være dagbruger uden at bo i Brommeparken. Forud for indflytning udarbejdes en foreløbig plan for plejemæssige behov og socialpædagogisk bistand. Planen tager udgangspunkt i kommunens handleplan, jf. Servicelovens § 141, og borgeren får tildelt en kontaktperson. I løbet af de efterfølgende 3 måneder udfærdiges en skriftlig funktionsvurdering og en pædagogisk plan i samarbejde med borgeren. Planer og opfølgning dokumenteres via det elektroniske Medie Care, hvortil kommunens sagsbehandlere har adgang. I Brommeparken er der også fokus på sociale aktiviteter i fritiden, eksempelvis årstidsfester på Filadelfia, Sjællands- og Sølundfestival. Der arrangeres sangaftener, bankospil, kirkegang, ferietur m.m., alt efter evne og interesse. Brommeparkens medarbejdere er primært socialpædagoger, men også SSA’er og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Der er vågen nattevagt. Brommeparken har tilknyttet speciallæge i psykiatri. For personer med epilepsi samarbejdes med Epilepsihospitalet om at give bedst mulig medicinsk behandling.

TAKST // Botilbud kr. 1.911 pr. kalenderdag.

Dagtilbud kr. 336 pr. kalenderdag.

Henvendelse om visitation sker direkte til Brommeparken

tlf. 57807013. Se tillige www.brommeparken.dk

FILADELFIAS YDELSER 2014 35


Stormly, Juelsminde Bo– og dagtilbud, der drives efter Servicelovens § 108/107 og § 103/104. Stormly ejes og drives af Filadelfia. Der er indgået overenskomst med Region Midtjylland. Der er 24 pladser i botilbuddet og 28 pladser i dagtilbuddet. Stormlys målgruppe er voksne personer med diagnosticeret, svær behandlelig epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. De fysiske rammer på Stormly gør det muligt at modtage borgere med fysiske handicaps. En af de primære opgaver er — i samarbejde med Epilepsihospitalet — at give borgere med vanskelig behandlelig epilepsi en så veldokumenteret medicinsk behandling som muligt. Medarbejderne er velkvalificerede i relation til borgere, der på grund af hjerneskadefølgevirkninger, psykiatri eller andre lidelser har behov for særlig støtte og omsorg. Ydelserne til borgerne tager afsæt i kommunernes § 141 handleplaner, jf. ”Lov om Social Service”. Der er standarder for den individuelle plan, kommunikation, brugerinddragelse, jf. ”Den Danske Kvalitetsmodel”, indenfor det sociale område. Generelt lægger vi vægt på den anerkendende tilgang og inddragelse af borgerens fysiske og psykiske formåen i relationen. Personale, der arbejder i direkte relation til borgere, er uddannede diakoner med pædagogisk eller plejefaglig baggrund, pædagoger, social– og sundhedsassistenter, beskæftigelsesvejledere, sygehjælpere, social– og sundhedshjælpere og omsorgs– og pædagogmedhjælpere. Medarbejderne i Stormlys servicefunktioner, køkken, rengøring, pedel og administration, har uddannelser, der matcher arbejdsområderne. Der samarbejdes med privatpraktiserende fysioterapeuter for at vedligeholde og træne borgernes fysiske funktioner. I forhold til visse borgere samarbejdes med psykiatere. I botilbuddet er bemandingen: 5 personer i dagtimerne, 4 personer i aftentimerne og 2 personer om natten. I dagtilbuddet er bemandingen 3 – 5 personer. Borgerne er inddelt i 2 teams med en ligelig fordeling af personalegrupper.

TAKST // Botilbud kr. 1.782 pr. kalenderdag og dagtilbud kr. 245 pr.

kalenderdag. Det forventes, at borgere, der indskrives i botilbud,

også visiteres til Stormlys dagtilbud eller et andet lignende tilbud.

Tlf. 78476950.

Se tillige vore hjemmesider www.stormly.filadelfia.dk og

www.stormly.rm.dk

36 FILADELFIAS YDELSER 2014

Kontakt STORMLY JUELSMINDE Forstander Karl Peter Nielsen Karl.nielsen@ps.rm.dk 7847 6950


Værkstedscentret, Dianalund Dagtilbud Aktivitets- og samværstilbud i henhold til Serviceloven §§ 103 og 104. Værkstedscenteret er et privat dagtilbud (160 pladser) under den selvejende organisation Filadelfia. Værkstedscenteret har partnerskabsaftale med Sorø Kom-

Kontakt VÆRKSTEDSCENTERET Institutionsleder Erik Sand Jensen esj@filadelfia.dk 5827 1330

mune på de 92 pladser, fordelt ligeligt på §§ 103 og 104. De resterende pladser er udbudt til omkringliggende kommuner og Epilepsihospitalet. Målgruppen er voksne personer med epilepsi, erhvervet eller medfødt hjerneskade, autisme samt personer med store psykiske og sociale problemstillinger. Derudover er Værkstedscentret en del af Epilepsihospitalets tværfaglige team omkring højt specialiseret rehabilitering. Dette bevirker, at vi kan løse komplekse opgaver for brugere med svær behandlelig epilepsi. Værkstedscentret tager udgangspunkt i den enkelte brugers handleplan, og alle har et individuelt tilpasset tilbud. Vi dokumenterer det pædagogiske arbejde i IT-systemerne KMD Care og Bostedssystemet. Alle nye brugere observeres i 4 uger. Denne observation danner grundlag for den første individuelle plan med mål for arbejdet. Derefter evalueres brugerens plan løbende, men tages op mindst én gang årligt. Personalegruppen består af pædagoger, værkstedsassistenter og pædagogmedhjælpere/social- og sundhedshjælpere. Alle ansatte har hjertestop- og brandkursus. Derudover har de grundkursus i epilepsi. Vi har internt uddannede mentorer, uddannede praktikvejledere i forhold til pædagogstuderende og uddannede videnspersoner indenfor epilepsi, autisme, erhvervet hjerneskade, demens og medfødt hjerneskade.

TAKST // § 104 kr. 371 for hel plads (udregnet efter 365 dage)

excl. transport. Det er muligt at få halv plads til kr. 233.

§ 103 kr. 292 for hel plads (udregnet efter 365 dage)

excl. transport. Det er muligt at få halv plads til kr. 184

(se tillige www.dagtilbud.filadelfia.dk).

FILADELFIAS YDELSER 2014 37


5.0 FILADELFIAS AFDELINGER OG KONTAKTPERSONER

Bredt spektrum af personale med specialistviden og erfaring betyder den bedste behandling – medicinsk, 38 FILADELFIAS YDELSER 2014 psykologisk og/eller socialt


FILADELFIAS YDELSER 2014 39


5.0 FILADELFIAS AFDELINGER OG KONTAKTPERSONER OMRÅDE

NAVN

Afdelingen for Neurologi

Ledende overlæge Guido Rubboli Ledende sygeplejerske Signe Rugbjerg Madsen

Afsnit for epilepsi og handicap

Psykoterapeutisk Afsnit

Afdelingen for Neuropædiatri

Lægesekretær

E-MAIL TLF.

guru@filadelfia.dk

5827 1648

srmd@filadelfia.dk

5827 1661

drm@filadelfia.dk

5827 1005

hfpe@filadelfia.dk

5827 1113

Overlæge Jens Lund Ahrenkiel

jeai@filadelfia.dk

5827 1467

Ledende overlæge Kern Olofsson

kol@filadelfia.dk

5827 1067

Ledende sygeplejerske Conny Brandt

celb@filadelfia.dk

5827 1100

Ledende lægesekretær Lene Bidstrup

ldb@filadelfia.dk

5827 1223

Overlæge Sàndor Beniczky

sbz@filadelfia.dk

5827 1185

hkg@filadelfia.dk

5827 1315

Overlæge Dragan Marjanovic Afdelingssygeplejerske Henrik Petterson

Afdelingen for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner

Laboratorium

Ergo-/Fysioterapi

Center for Neurorehabilitering

Ledende sygeplejerske Helle Kjærgaard Laboratorieleder Jan Borg Rasmussen

jbram@filadelfia.dk

Ledende ergoterapeut Conny Merete Olsen

cmol@filadelfia.dk

5827 1196

Ledende overlæge Niels Jørn Dalsgaard

njda@filadelfia.dk

5827 1263

Ledende sygeplejerske Lis Petersen

lptr@filadelfia.dk

5827 1264

Afdelingsleder Børge Jensen

tbjs@filadelfia.dk

5827 1139

Afdelingen for Neuro-psykologi

40 FILADELFIAS YDELSER 2014

5827 1174


OMRÅDE

NAVN

E-MAIL TLF.

Børneskolen

Skoleleder Børge Jensen

tbjs@filadelfia.dk

5827 1032

Specialrådgivning

Skoleleder Børge Jensen

tbjs@filadelfia.dk

5827 1139

Institutleder Connie Y. Jantzen

cyj@filadelfia.dk

5827 1255

Egebo, Dianalund

Afdelingssygeplejerske Birgit Weensgaard

bwe@filadelfia.dk

5827 1288

Brommeparken, Sorø

Forstander Vagn Vibjerg

vvi@filadelfia.dk

5780 7013

Stormly, Juelsminde

Forstander Karl Peter Nielsen

Karl.nielsen@ps.rm.dk

7847 6950

Værkstedscenteret

Institutionsleder Erik Sand Jensen

esj@filadelfia.dk

5827 1330

Center for Diakoni og Ledelse

FILADELFIAS YDELSER 2014 41


6.0 BILAG LABORATORIUM, TAKSTER PR. 01.09.2013 MEDIKAMENT INDHOLDSSTOF

MÆNGDE (MIN)

UDFØRES

PRIS KR

Amisulprid

1 ml (200 µl)

2/uge

385,-

Amitriptylin (inkl. metabolit)

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Aripiprazol (incl. metabolit)

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

Bromid

1 ml (200 µl)

1/14. dag

420,-

Carbamazepin

1 ml (200 µl)

Hver dag

100,-

Citalopram

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

1,2 ml (550 µl)

2/uge

290,-

Clobazam Clomipramin (incl. metabolit) Clonazepam Clozapin Diazepam

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

2,5 ml (1,1 ml)

2/uge

420,-

1 ml (500 µl)

4-5/uge

385,-

1,5 ml (550 µl)

2/uge

290,-

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

5,0 ml (2,5 ml)

2/uge

350,-

Escitalopram

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Ethosuximid

500 µl (250 µl)

Hver dag

275,-

Felbamat

500 µl (200 µl)

2/uge

280,-

1 ml (200 µl)

4-5/uge

385,-

Flupentixol

5,0 ml (2,5 ml)

2/uge

385,-

Fluphenazin

5,0 ml (2,5 ml)

2/uge

385,-

Doxepin (incl. metabolit) Duloxetin

Fluoxetin (incl. metabolit)

1 ml (200 µl)

2/uge

385,-

150 µl (150 µl)

Hver dag

90,-

Gabapentin

1 ml (200 µl)

2/uge

420,-

Haloperidol

5,0 ml (2,5 ml)

2/uge

385,-

Imipramin (incl. metabolit)

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Lacosamid

1 ml (200 µl)

2/uge

390,-

Lamotrigin

1 ml (200 µl)

Hver dag

135,-

Levetiracetam

1 ml (200 µl)

Hver dag

420,-

Fluvoxamin Fosphenytoin

500 µl (200 µl)

Hver dag

85,-

Midazolam

1 ml (200 µl)

2/uge

275,-

Mirtazapin

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

Nitrazepam

1,5 ml (550 µl)

2/uge

295,-

Nortriptylin

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Lithiumsalte*

42 FILADELFIAS YDELSER 2014


MEDIKAMENT INDHOLDSSTOF

MÆNGDE (MIN)

UDFØRES

PRIS KR

Olanzapin

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

”Oxcarbazepin”

1 ml (200 µl)

Hver dag

95,-

Paliperidon

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Perphenazin

5,0 ml (2,5 ml)

1/uge

385,-

Perampanel

1 ml (200 µl)

2/uge

385,-

500 µl (200 µl)

Hver dag

95,-

Paroxetin

Phenobarbital Phenytoin, Frit

2,5 ml (1,5 ml)

1/uge

420,-

Phenytoin, Total

500 µl (200 µl)

Hver dag

95,-

1 ml (200 µl)

2/uge

420,-

500 µl (200 µl)

Hver dag

280,-

Quetiapin

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

Rufinamid

1 ml (200 µl)

2/uge

390,-

Risperidon (incl. metabolit)

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

Sertindol

1 ml (200 µl)

2/uge

385,-

Sertralin

Pregabalin Primidon

5,0 ml (2,5 ml)

2/uge

350,-

Stiripentol

1 ml (200 µl)

2/uge

385,-

Topiramat

500 µl (200 µl)

4-5/uge

285,-

Valproat

500 µl (200 µl)

Hver dag

95,-

Venlafaxin (incl. metabolit)

1 ml (200 µl)

4-5/uge

315,-

Ziprasidon

1 ml (200 µl)

2/uge

320,-

Zonisamid

1 ml (200 µl)

2/uge

410,-

5,0 ml (2,5 ml)

1/uge

385,-

MÆNGDE

UDFØRES

PRIS KR.

CYP2D6

3 ml EDTA-Blod

Løbende

1360,-

CYP2C19

3 ml EDTA-Blod

Løbende

925,-

Zuclopenthixol

GENTEST

FILADELFIAS YDELSER 2014 43


Filadelfia Kolonivej 1 4293 Dianalund Tlf.: 58 26 42 00 filadelfia@filadelfia.dk filadelfia.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.