Marttyyrien Ääni 4-2015

Page 1

Marttyyrien Ääni PALVELLEN VAINOTTUJA KRISTITTYJÄ VUODESTA 1973

VAINOT JA HERÄTYS KÄSI KÄDESSÄ

4/2015 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.