Urbanistická vize areálu nemocnice Šumperk_Fractal Architects

Page 1

URBANISTICKÁ VIZE & KONCEPT NÁVRHU URBANISTICKÁ VIZE NEMOCNICE ŠUMPERK NEMOCNICE ŠUMPERK

květen 2015

ING.ARCH. RADAN VOLNOHRADSKÝ ING. ARCH. ZDENĚK DOHNÁLEK LUCIE KOMENDOVÁ, M.SC. 20/04/2015


ING.ARCH. RADAN VOLNOHRADSKÝ ING. ARCH. ZDENĚK DOHNÁLEK LUCIE KOMENDOVÁ, M.SC 00420 725 442 899 atelier@fractalarchitects.com Durďákova 49 613 00 Brno www.fractalarchitects.com


schematickรก struktura prezentace VIZE

schematickรก struktura prezentace KONCEPTU Nร VRHU


URBANISTICKÁ VIZE URBANISTICKÁ VIZE NEMOCNICE ŠUMPERK NEMOCNICE ŠUMPERK

ING.ARCH. RADAN VOLNOHRADSKÝ ING. ARCH. ZDENĚK DOHNÁLEK LUCIE KOMENDOVÁ, M.SC. 20/04/2015


“Kvalitní prostředí, kvalitní péče”


“Nemocnice je o lidech”


O JAKÝCH LIDECH?

O těch, kteří využívají služeb nemocnice – pacienti, o lidech, jež tyto služby poskytují – odborný personál (lékaři, sestry,..), o lidech kteří pro služby vytvářejí funkční prostředí – různé podpůrné profese (řidiči, prádelna, trechnici,..), o lidech, kteří vytváří možnosti a řídí tyto služby – managment.

Všichni lidé, ať už jsou zaměstnanci, pacienti nebo návštěvníci areálu, se chtějí cítít v prostředí, ve kterém tráví svůj čas, příjemně a bezpečně.


CO JE TO NEMOCNICE?

anglické “hospital” hospitality - pohostinnost & zájem francouzské “Hôpital” hospitalier – poskytnout přístřeší německé “das Krankenhaus” Kranken - ublížit, místo kde pomohou když si člověk ublíží


JAK ČLOVĚK VNÍMÁ PROSTŘEDÍ? - 400miliard bitů informacÍ/s, zrakový vjem nejsilnější VNÍMÁNÍ PROSTŘEDÍ VNÍMÁNÍ PROSTŘEDÍ  400miliard informacÍ/s, zrakový nejsilnější  400miliard bitů bitů informacÍ/s, zrakový vjem nejsilnější - oko detekuje světlo a přeměňuje jej vjem na elektrochemické impulzy v mozku detekuje světlo a přeměňuje jejelektrochemické na elektrochemické impulzy v mozku  oko oko detekuje světlo a přeměňuje jej na impulzy v mozku po porovnání se vzorci ukotvenými v paměti dochází k aktivaci určité neuronové  po porovnání se vzorci ukotvenými v paměti dochází k aktivaci určité částičásti neuronové sítě sítě

- po porovnání se vzorci ukotvenými v paměti dochází k aktivaci určité části neuronové sítě

1) 2) 3) 4) 5)

Fotoreceptory na sítnici a zrakový nerv nerv 1) Fotoreceptory na sítnici a zrakový Optické překřížení zrakového nervu nervu 2) Optické překřížení zrakového geniculatum laterale 3) geniculatum laterale Optická radiace přes spánkový lalok alalok cestaa do týlního laloku laloku 4) Optická radiace přes spánkový cesta do týlního Týlní centrum) 5) lalok Týlní (zrakové lalok (zrakové centrum)


 předtím, než poznáme na co se díváme, vidí oči pouze kontrastní okraje, geometrické obrysy či formy  mozek dokáže vše spojit a vytváří si svou realitu  FFAvnímání obličejů, předmětů, PPAvnímaní scén, prostoru hustý výskyt opiátových receptorů  krásné scény, předměty – vyplavování endorfínů ve FFA a PPA

CO JE TO NEUROESTETIKA? - předtím, než poznáme na co se díváme, vidí oči pouze kontrastní okraje, geometrické obrysy či formy, mozek dokáže vše spojit a vytváří si svou realitu - FFA - vnímání obličejů a předmětů, PPA - vnímaní scén a prostoru, hustý výskyt opiátových receptorů - krásné scény a předměty – vyplavování endorfínů ve FFA a PPA


JAKÉ JSOU BENEFITY “KRÁSNÉHO” PROSTŘEDÍ?

+ příjemné a krásné pracovní prostředí zvyšuje výkonnost + + pestré smyslové stimuly rozšiřují vnímání a kreativitu při řešení problémů + + prostředí vstřícné k potřebám zaměstnanců zvyšuje kredit a statut firmy zvýšení zájmu o nemocnici možné využít k výběru těch nejlepších uchazečů + + zvyšuje se kvalita poskytované péče a zároveň úroveň celé nemocnice + + pacienti doporučují nemocnici kvůli perfektní lékařské péči a přístupu + + v atraktivním prostředí se pacienti cítí lépe a rychleji se uzdravují + + celková prestiž posiluje statut nemocnice jako soukromého subjektu, který vytváří pracovní místa a zvyšuje poptávku po bydlení a službách ve městě (silný partner) + + celkový růst kvality prostředí povede synergicky k růstu počtu zájemců o práci i služby, následně k růstu kvality poskytované péče, věhlasu a pozice nemocnice +


“Nemocnice je živoucí organismus”


JAK DOSÁHNOUT VŠECH BENEFITŮ PLYNOUCÍCH Z KVALITNÍHO PROSTŘEDÍ?

Všechny benefity přicházejí pouze tehdy, je-li prostředí funkční, příjemné a krásné. Vnímáme celý areál nemocnice jako živoucí organismus.

Aby mohl tento organismus navenek i uvnitř plnohodnotně využíval svůj potenciál, je potřeba rozpoznat a analyzovat jeho slabá i silná místa.


1/5

KŮŽE

HRANICE A VSTUPY

☺ vymezuje a chrání

 neartikulované a nečitelné vstupy, nekonzistentní a nejasná hranice


1 2

3

stávající stav

1

Hlavní příjezd a přístup do areálu nemocnice, největší slabina areálu, zároveň místo s největším přínosem při arch. řešení

2

Vedlejší vstup na hlavní příčné komunikaci, opět chybí jakákoliv artikulace odpovídající jeho umístění

3

Hlavní pěší přístup od města, nástup i průběh hlavní podélné komunikace areálem neuzpůsobený pohybu a významu pěších


1

2

3

4

referenční příklady

1

Přehledně řešený predprostor vstupu do komplexu budov, kvalitní povrchy, zeleň, osvětlení, um. díla, odpovídající reprezentace

2

Srozumitelné a jasné gesto, vstupní brána - portál, tudy procházím “dovnitř”, kvalitu zvenku očekávám i uvnitř

3

Dynamicky pojatý vstup, otevřený pavilon, reprezentující význam a filozofii komplexu

4

Futuristické řešení vstupní brány zároveň budovy, první dojem obecně vždy velmi silně ovlivňuje dojem celkový


2/5

CÉVY

DOPRAVA

☺ propojuje a prokrvuje

 zmatek, chaos, neefektivita

komunikací i parkování

P

P

P

P

P P

?P

P P

?

P P


1

2

3

4

stávající stav

1

Hlavní příčná komunikace, místo, které spatří nejvíce lidí, kteří do areálu vstupují - a její bezprostřední okolí

2

V areálu se parkuje všude, kde je to jen trochu možné

3

Soustava komunikací nefunguje tak efektivně, jak by mohla díky lepší organizaci prostoru a povrchů

4

Parkování není koncepčně řešeno, chybí parkovací kapacity, neoficiálně se parkuje se všude, oficiálně na vyhrazených místech


1 2

referenční příklady

1

Komplexně řešený rozsáhlý prostor, na první pohled se lze rychle zorientovat, atraktivní, chytré a funkční řešení

2

Polozapuštěný prostor pro parkování s využitím pochozí ozeleněné sřechy řeší potřebu parkování i veřejného prostoru pěších


3/5

NERVY

ORIENTACE

☺ vede k cíli (tam i zpět)

 nesrozumitelná orientace, nepřehlednost, chybějící orientační body, vstupy do budov


1 2

stávající stav

1

Na orientačním plánu chybí hlavní příjezdová komunikace Zábřežská, vnitřní cesty areálem, hlavní vstupy do budov

2

Hlavní nástup do areálu - přes parkoviště a liniovou zeleň, nepřehledný a nereprezentativní, chybí pozitivní smyslové podněty


1

2

3

4

stávající stav

1

Vstupy do budov nemají odpovídající parametry (bezbariérovost, bezpečnost, pohodlnost), “nezvou ke vstupu”

2

Hlavní vstup má podobu vedlejšího

3

Služební vstupy a vstupy pro veřejnost nejsou nijak rozlišeny

4

Většina vstupů není dobře viditelná nebo je dokonce skrytá, funkce budov je velmi těžko odlišitelná


1

2

3

4

referenční příklady

1

Jasná orientace, okamžité pochopení organizace prostoru, přehledně a atraktivně řešený předprostor vstupu

2

Jednoduché a velmi efektivní zdůraznění hlavního vstupu

3

Výrazně artikulovaný vstup, velkorysé řešení prostoru interieru

4

Praktické kompozičně vyvážené řešení skýtající ochranu před sluncem i deštěm, pro chodce i cyklisty, prostor pro odložení kol


4/5

ORGÁNY

FACILITY MANAGMENT (SPRÁVA BUDOV)

☺ každý plní svou funkci v

 nevyužité budovy, špatný stav budov, smutný dojem z areálu, ekonomické ztráty

rámci celku

?

? ? ?


1

2

3

4

stávající stav

1

Domeček prodejny v ostrém kontrastu s okolními budovami, po severním vstupu druhé místo, jež je nejvíce na očích

2

Trafostanice zády obrácená k nejdůležitější zelené ploše v areálu

3

Horšící se stav nevyužívaných budov na hlavní podélné komunikační ose areálu - průchod územím nikoho

4

Staticky narušený objekt zásadně bránící pojetí areálu jako prostoru vystavěného kolem zeleného pásu, ztěžující přehlednost


1

2

3

4

stávající stav

1

JV vstup, důležitý pro “prokrvení” střední části areálu, v současnosti nevyužívaný a chátrající, neodpovídá hodnotě místa

2

Nefunkční spojovací krček mezi objekty, dnes sklad, znemožňuje propojení paralelních cest a prostupnost územím

3

Lokály/ okály, buňkové stavby na jednom z nejhodnotnějších míst v areálu (jižní orientace s výhledem na zelené plochy)

4

Stavební firma využívající komunikace nemocnice - nevhodné řešení a křížení provozů


1

2 3

referenční příklady

1

Rekonstrukce s dostavbou velmi citlivě zasazené do existujícího prostředí

2

Novostavba v působivém kontrastu k prostředí, které ji obklopuje

3

Kombinace obou principů - moderně pojatá rekonstrukce se současným tvaroslovým


5/5

TKÁNĚ–SVALY

PARTER (PROSTOR MEZI BUDOVAMI)

☺ žije, funguje

 nevlídné prostředí, nevyužitý potenciál zelených ploch, nekoncepční zásahy (parking)

 

 ☺

 


1

2

3

4

stávající stav

1

Nepřehledný parter, liniové i prostorové bariéry, špatná prostupnost územím

2

Odosobněné prostředí, chybí záchytné prvky, dominanty, povrchy nejsou členěny

3

Předimenzované plochy, neefektivní práce s prostorem, důležitost území (parteru) se neodráží v kvalitě jeho řešení

4

Nejednoznačná a matoucí organizace prostoru, fungování a provozu areálu není dobře srozumitelný


1 2 3

stávající stav

1

Krátce střižený trávník, “anonymní zelená plocha”, v současnosti obtížně využitelný, obrací se k němu všechny důležité budovy

2

Nejhodnotnější místo celého areálu (prostorové těžiště), vzrostlé stromové kultury, chybí interakce s budovami, vodní element

3

Ne zcela vhodná kombinace kultur, nejméně na očích, nejméně využívaný, bez vlastní identity


1

2

3

4

referenční příklady

1

Celkový dojem z prostředí utváří z naprosté většiny kvalita povrchů a vybavení parteru - to co vidíme z perspektivy chodce

2

Kombinace světla a stínu, pevných hmot budov a měkkých tvarů rostlin, vytváří atraktivní místa pro odpočinek i koncentraci

3

Pestrý a promyšlený parter - kombinace povrchů, výškových úrovní, zákoutí i otevřených prostor

4

Je-li prostředí atraktivní, jediné co stačí k nastartování zájmu lidí je poskytnout jim místo k sezení a komunikaci


HRANICE A VSTUPY

SHRNUTÍ

 neartikulované a nečitelné vstupy, nekonzistentní a nejasná hranice ☺ funkčně, organizačně i vizuálně sjednocený areál (orientace a provozy) ☺ účinný prostředek reprezentace (první dojem i každodenní příchod a odchod z areálu) ☺ zvýšení bezpečnosti movitých i nemovitých věcí

DOPRAVA  zmatek, chaos, neefektivita komunikací i parkování ☺ zvýšená efektivita aktivit a procesů (vzájemná návaznost) ☺ koncepční řešení parkování pro zaměstnance v blízkosti jejich pracovišť ☺ bezpečný a pohodlný pohyb z místa na místo (omezení křížení provozů, dobrá prostupnost areálem)

ORIENTACE  nesrozumitelná orientace, nepřehlednost, chybějící orientační body, vstupy do budov ☺ jasná a rychlá orientace po celém areálu (dobře viditelné vstupy) ☺ atraktivní a vlídné vstupy zlepší dojem z celé budovy ☺ komplexní přehled o možnostech v území (poskytované služby a péče)

FACILITY MANAGMENT (SPRÁVA BUDOV)  nevyužité budovy, špatný stav budov, smutný dojem z areálu, ekonomické ztráty ☺ efektivní řízení provozu nemocnice (správa) ☺ zisk z pronájmů nevyužívaných budov/ ploch ☺ podklad k investičním záměrům všeho druhu (stavební rozvoj)

PARTER (PROSTOR MEZI BUDOVAMI)  nevlídné prostředí, nevyužitý potenciál zelených ploch, nekoncepční zásahy (parking) ☺ příjemné a živé prostředí pro práci, léčbu i pobyt ("opečovávené") ☺ atraktivní parter velmi výrazně posiluje atraktivitu celé nemocnice (zájem zaměstanců i pacientů) ☺ navyšování kvality lékařské péče a šíře doplňkových služeb (přirozený nadstandard)

kůže

+

cévy

+

nervy

+

orgány

+

tkáně


REF

“Ve zdravém těle zdravý duch”


JAK DOSÁHNOUT CÍLE?

Jakými kroky výrazně posílit pozici nemocnice, jakým způsobem zvýšit její kvality?

Na základě analýz současného stavu a potřeb vytvořit návrh, který v maximu svých aspektů zhodnotí potencionální příležitosti a hrozby.

Propojováním témat efektivně investovat.

Využít vizi jako klíče ke koncepčnímu rozhodování při rozvoji areálu.


KONCEPT NÁVRHU URBANISTICKÁ VIZE NEMOCNICE ŠUMPERK NEMOCNICE ŠUMPERK

ING.ARCH. RADAN VOLNOHRADSKÝ ING. ARCH. ZDENĚK DOHNÁLEK LUCIE KOMENDOVÁ, M.SC. 20/04/2015


“Central Park”


KONCEPT ZADÁNÍ: Magnetická rezonance Lékárna + výdejna pomůcek Restaurace + kavárna Porodní + novorozenecké oddělení + gynekologie (ambulance) + JIP Ordinace obvodního lékaře Parkoviště pro zaměstnance


KONCEPT NÁVRHU

KONCEPT NÁVRHU

KONCEPT NÁVRHU

KONCEPT NÁVRHU

KONCEPT NÁVRHU: soustava zelených ploch “Central Park” = kostra areálu hraniční budovy vymezující jeho obvod pavilonové stavby uvnitř parku průchodnost parku v obou osách


KONCEPT NÁVRHU

PRINCIPY KONCEPTU NÁVRHU: tři typy parku podle podílu vzrostlé zeleně (travnatý - lesopark - mix) dva nové vstupy v podélné ose úprava vstupů v příčné ose sanace budov uvnitř parku nové objekty zpevňující jeho obvod a vstupy konverze vybraných stávajících objektů

8

8 1

2

1?

5

?4

3 ;

8

7 6

?

1 2 3 4 5 6 7 8

Porodní + novoroz. oddělení + gynekologie(ambulance) + JIP Lékárna + výdejna pomůcek Magnetická rezonance, oční, laboratoř, polozapuštěný parking (zam.) Restaurace(+střešní terasa), kavárna, kanceláře, odpočinek Ředitelství (nadstavba) Domov s pečovatelskou službou/pro seniory Kanceláře,administrativa/patologie Možnost rozvoje


nadstavba (ředitelství, kanceláře, nové provozy) hlavní "brána" do areálu, reprezentativní vstup, lékárna a výdejna pomůcek

odstranění krčku, průchodnost areálem

nový vícepodlažní objekt (ubytování, nové provozy, kanceláře)

reorganizace východní části areálu, nové objekty (zázemí, provozy) a vstup, uzavření "Central Parku"

parkově řešená nástupní plocha nový vstup v podélné ose areálu (alternativní umístění nových provozů) rekonstrukce objektu na dům pro seniory

VIZUALIZACE KONCEPTU (PŘÍKLAD ŘEŠENÍ)

demolice nevyhovujících budov, uvolnění dispozice, definování a realizace parku/ sadu nové provozy (kanceláře, porodní) rezerva parking návštěvníků

kultivovaný (leso)park nadstavba a přesun provozů, restaurace a kavárna s terasou, úprava parku, hřiště kultivace JV vstupu spolu s trafostanicí

parkově řešené prostranství mezi budovami s venkovním mobiliářem

zelené "náměstí" areálu, těžiště venkovních aktivit, nové provozy napojené na nadzemní krček, polozapuštěný parking zejména pro zaměstnance


ING.ARCH. RADAN VOLNOHRADSKÝ ING. ARCH. ZDENĚK DOHNÁLEK LUCIE KOMENDOVÁ, M.SC 00420 725 442 899 atelier@fractalarchitects.com Durďákova 49 613 00 Brno www.fractalarchitects.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.