Koncepce rozvoje obce_návrhová část_Fractal architects

Page 1

3. června 2016

Koncepce rozvoje obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí

ČÁST NÁVRHOVÁ


Objednatel

OBEC ROHLE V zastoupení pan starosta Mgr. Tomáš Michálek Rohle 56, 789 74 Rohle http://www.obecrohle.cz/

Zpracovatel

FRACTAL ARCHITECTS Ing. arch. Zdeněk Dohnálek Ing. arch. Radan Volnohradský Ing. Hana Bernardová, MLA Lucie Komendová M.Sc. Ateliér Brno Durďákova 49, Brno 613 00 Ateliér Praha V korytech 11, Praha 10 - Záběhlice 106 00 http://fractalarchitects.com/


OBSAH Shrnutí na úvod • O čem je předkládaný dokument? • Jaký byl průběh zpracování dokumentu? • Jaké jsou výstupy naší práce? Vize rozvoje • Vize • Dílčí témata Práce s dokumentem • Jaký je účel dokumentu a komu slouží? • Jak je dokument zpracován? • Financování aneb jakým způsobem mohou být témata realizována? Vyhodnocení témat • Rohle • Janoslavice • Nedvězí Seznam a mapa řešených témat Témata: VEŘEJNÝ PROSTOR Témata: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Témata: KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY Přání Poděkování a zdroje


Shrnutí na úvod O čem je předkládaný dokument?

Jaký byl průběh zpracování dokumentu?

V únoru roku 2015 jsme byli osloveni starostou obce Rohle panem Mgr. Tomášem Michálkem ke spolupráci a vypracování studie, která bude sloužit jako komplexní podklad pro rozvoj a zkvalitňování intravilánů obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí a využití potenciálu okolní krajiny. Výsledkem více než roční práce je studie "Koncepce rozvoje obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí". Dokument, který nyní máte v rukou, je konečným Návrhem, který svým obsahem navazuje na Část analytickou odevzdanou v prosinci 2015. Zpracování koncepce probíhalo v několika na sebe navazujících fázích (analýzy, koncept a návrh), přičemž analytická a návrhová část mají výstupy v podobě samostatných dokumentací. Časově nejnáročnější byla fáze Analýz, které jsme se věnovali od března do prosince roku 2015. Od ledna do dubna 2016 následovala fáze rozpracování Konceptu. Návrh byl dopracován v květnu a červnu 2016. Kromě podrobných terénních průzkumů, prostudování dostupných podkladů a vlastní projektové činnosti při zpracovávání konceptu a návrhu, byla nedílnou součástí naší práce intenzivní spolupráce s veřejností mající podobu komunitních plánovacích setkání, prezentací, článků do místního zpravodaje a také akcí s aktivním zapojením občanů do realizace vybraných zásahů (tzv. "Akce S") . V následujícím textu je uveden přehled konkrétních činností a akcí, které proběhly v jednotlivých fázích: ANALÝZY: • podrobné terénní průzkumy území (2.3., 21.-22.4., 24.-26.6., 13.- 15.7. 2015) • shromáždění a prostudování podkladů (Územní plán obce, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rohle, dostupné mapové podklady, historické mapy, existující posudky, atd.) • spolupráce na tvorbě zadání koncepce • organizace 1.& 2.komunitního setkání (KD Rohle, 24.3. & 22.4.2015), facilitace Mgr. Martin Nawrath • organizace veřejného setkání k Územnímu plánu obce (ZŠ Rohle, 24.6.2015) s pořizovatelem (Ing. arch. Václav Doležal) a zpracovatelem ÚP (Ing. arch. Vladimír Dujka) • promítání filmu Žít změnu projektu „Učíme se příběhy“ (hospůdka v Nedvězí, 13.7.2015) • Akce S v Janoslavicích – stavba ohniště, terénních schodů a koupacího mola (Kuželna, 15.-17.7.2015) • Akce S v Nedvězí – stavba vrbičkového dětského hřiště a kultivace okolí hospůdky, 17.10.2015) • dílčí jednání a konzultace (Mgr. Tomáš Michálek – průběžné konzultace, Ing. Michal Würzler – Státní pozemkový úřad v Šumperku – 22.4. 2015, Mgr. Aleš Navrátil – 26.6. 2015 – revitalizace vodního toku, Ing. Pavel Kutálek – 16.7.2015 – historie obce a majetkoprávní záležitosti, atd.) • příspěvky do časopisu Naše vesnice (zhodnocení komunitních setkání, akce S Janoslavice) • výběr témat k podrobnějšímu zpracování v dalších fázích koncepce • odevzdání Analytické části (prosinec 2015) • příprava navazující grantové žádosti z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny - souSedíme si na mobilní stánek s šiřším veřejným využitím (plánovaná realizace v létě 2016 v rámci Akce S) ROZPRACOVANOST (KONCEPT) • rozpracování vybraných témat • příspěvek do časopisu Naše vesnice (zhodnocení akce S Nedvězí) • veřejná prezentace konceptu - 1.& 2.část (KD & ZŠ Rohle, 7.4. & 5.5.2016) • odevzdání tištěné podoby rozpracovaných témat obci k připomínkám (duben a květen 2016) NÁVRH • vyhodnocení a zapracování připomínek od občanů a obce ke konceptu (květen 2016) • dopracování a odevzdání finální dokumentace (červen 2016)

Jaké jsou výstupy naší práce?

Výstupy naší práce zahrnují jednak konkrétní dokumenty (Část analytická, Část návrhová) a dále neméně důležitou složku aktivní práce s veřejností (formou komunitních plánovacích setkání, prezentací, akcí S, článků, atd.).


Vize rozvoje I Vize

Představujeme si rohelský dolík a jeho obce jako místo, kde se lidem dobře žije. Okolní krajina je živá, zdravá, krásná a zve k návštěvě, k výletům bukovými lesy, údolím Mlénků i třešňovými alejemi, k nádherným vyhlídkám z pastvin a od Hájenky. Kromě toho, že dává lidem obživu, je také domovem starých stromů, které si hodně pamatují a rostlin a zvířat, bez nichž by toto místo bylo jen smutnou pouští. Lidé jsou si toho vědomi a proto krajinu obdělávají a pečují o ní s láskou. Vesničky v údolích - Rohle, Janoslavice a Nedvězí - jsou malebné, mají spoustu míst a zákoutí, kde se dá zastavit, pobýt, potkat se se sousedy. Jako třeba na Kuželně, v některé z místních hospůdek nebo například v nové rohelské komunitní zahradě. Děti si mají kde hrát, prohánějí se vrbovými tunýlky a iglů, mají svou šplhací síťovou stěnu, a dokonce i svou vlastní stezku potokem Rohelnice! Je tu bezpečno a domy už nikdo nezamyká... Zdejší lidé tvoří opravdové společenství - mají přátelské vztahy, propojují je společné zájmy, společně věci řeší i slaví, protože konec konců všichni touží po tomtéž - být spokojení, zdraví a šťastní. Každoroční třešňové slavnosti, rohelský bál a koncerty místní kapely jsou vyhlášené široko daleko po okolí. Vládne tu správná venkovská pohoda a přitom to tu žije. Domy se vytápí sluncem a štěpkou z místních lesů. Řada lidí si obstarává většinu svého živobytí přímo v místě - po dlouhé době se opět pěstuje a zpracovává tradiční plodina len, lidé pěstují vlastní zeleninu a ovoce, pálí třešňovici, moštují v nové moštárně, chovají ovce na vlnu, vyrábí marmelády, dorty, keramiku, stolaří, včelaří, učí děti vážit si a rozumět místu, kde vyrůstají, pořádají kurzy, ubytovávají cyklisty a jiné návštěvníky, kteří sem rádi přijíždějí. Život zde sice obnáší i těžkou práci, ta však nese své plody a je radostí a vždy se najde čas k zastavení a odpočinku.

Dílčí témata

PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT Co dělá místo příjemným pro život? To je velmi komplexní otázka, která v sobě zahrnuje celou řadu aspektů. Ty se navíc liší podle preferencí jednotlivců. V zásadě lze však říct, že se jejich podstata odvíjí od kvality místa samotného, vztahů mezi lidmi a v neposlední řadě od příležitostí pro smysluplnou a naplňující práci. Je spousta důvodů proč žít právě zde a neodcházet "za lepším" jinam. Lidé mají obecně potřebu žít na místě krásném, čistém, funkčním, s příjemnými veřejnými prostory a vybaveností naplňující potřeby všech věkových skupin, na místě obklopeném harmonickou a zdravou krajinou. Dokument koncepce rozvoje navrhuje konkrétní zásahy, jejichž cílem je zkvalitnit veřejná prostranství, vhodně doplnit potřebné funkce a zlepšit místa s volnočasovým využitím ve všech třech obcích. Dále návrhuje zásahy k celkovému zlepšení stavu krajiny a využití jejího rekreačního potenciálu (prostupnost území a nová poznávací stezka). FUNGUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ Fungující společenství se pozná jednak podle kvality vztahů mezi lidmi žijícími v daném místě a jejich vztahů s širším okolím a dále podle kvality veřejného života. Jsou vztahy založené na vzájemné úctě, podpoře a spolupráci? Jak to v obcích žije kulturními, sportovními a jinými akcemi, při kterých se lidé setkávají a mají možnost společně trávit čas? Jsou zde aktivní spolky a existuje tu svépomoc? Jaká zde panuje nálada? Společentví se tvoří postupně a jeho křehké předivo vztahů se stále vyvíjí a vyžaduje péči. To, co lze ovlivnit, je vytváření příznivých podmínek, ve kterých vztahy prospívají. Stěžejní jsou z tohoto pohledu interiérová i exteriérová místa setkávání. Je důležité, aby takové místo měla každá z obcí. Kromě všech veřejných prostranství, se jedná o místa s multifunkčním využitím pro volnočasové aktivity. V Janoslavicích je to jednoznačně Kuželna, místo důležité nejen pro místní, ale i přespolní. V Nedvězí je to hospůdka a její okolí. V obou případech jsou to místa fungující, která však lze rozvíjet a zkvalitňovat. Proběhlé Akce S k tomu přispěly. V Rohli částečně plní tuto funkci areál kulturního domu, jehož venkovní část je jedno z témat Koncepce. Dále pro zmíněný účel navrhujeme novou komunitní zahradu s širokým spektrem využití pro různé skupiny občanů a v neposlední řadě též kavárnu či lépe společenský prostor - s vnitřním i venkovním zázemím.


Vize rozvoje II Dílčí témata

AKTIVNÍ ÚČAST NA DĚNÍ V OBCI Aktivní zapojení občanů do dění v obcích je pro fungující společenství naprosto zásadní, neboť obec tvoří lidé. Jak moc se obyvatelé angažují v rozhodování o dalším směřování a rozvoji obcí? Jak moc se podílejí na tvorbě a péči o společné prostředí? Jak jsou aktivní ve společenském dění? To vše se odvíjí od vztahu, které mají k místu svého žití, od vědomí jeho hodnot a také od pocitu, že "jsem skutečně součástí tohoto společenství, záleží mi na něm, chci přispívat a vím, že mé činy mají význam". V rámci zpracování Koncepce jsme se rozhodli podpořit aspekt aktivního zapojení občanů do tvorby svého prostředí pomocí tzv. Akcí S (spolu, svépomocí, s radostí). Zásahy, které nevyžadují složité materiálové zajištění ani specializované dovednosti, jsou při Akcích S realizovány přímo občany s účastí autorů Koncepce. Odpadá tak nutnost čekat na dotace či specializované odborníky. Zatím dvě proběhlé Akce S v Janoslavicích na Kuželně a v Nedvězí u hospůdky měly za cíl nastartovat podobné akce i do budoucna a přispět tak mimo jiné k větší angažovanosti lidí v místě. SOBĚSTAČNOST Studie Ministerstva práce a sociálních věcí "Možnosti rozvoje území - základní mezioborová studie, Olomoucký kraj - Jesenicko, Javornaicko" (Praha, 2015) se zabývá tzv. "vnitřními periferiemi". Jedná se o izolované, sociálně a ekonomicky slabší oblasti na okraji či mimo rozvojová centra, jejichž typickými znaky bývají špatná dopravní dostupnost, určitá stagnace, ztráta a stárnutí obyvatelstva, špatná vybavenost a infrastruktura a někdy také specifické sociální problémy. Řadu z těchto znaků je možné najít i v řešeném území Rohle, Janoslavic a Nedvězí. Důležitým poznáním studie je zjištění, že možnosti rozvoje těchto oblastí závisí na využití a aktivaci vnitřních zdrojů, které vedou k větší soběstačnosti území. Úspěšným příkladem takového území je např. obec Hostětín v Bílých Karpatech, která velmi zdařile využívá své zdroje pro svůj rozvoj (např. obnovitelné zdroje energie, kořenová čistírna odpadních vod, moštárna, využití místních odrůd ovoce a podpora tradičních řemesel, vzdělávací a ubytovací centrum, jablečné slavnosti, sochy v krajině, atd.). Příkladů se po republice i v zahraničí najde mnoho a nikdy neškodí se inspirovat! Místní zdroje jsou jak lidské tak přírodní. Může být užitečné navázat na historii a tradici. Jakým plodinám a stromům se tu daří? Co se pěstovalo historicky? Jaká řemesla se tu rozvíjejí a v čem jsou lidé šikovní, co je baví? Čím byly Rohle, Janoslavice a Nedvězí proslulé a čím jsou jedinečné? Jaké potřeby zde nejsou naplněny? Co může toto území nabídnout návštěvníkům? To vše může být vodítkem k vytváření příležitostí pro místní ekonomiku a tím i nových pracovních míst - zdrojů obživy pro obyvatele. Nad těmito otázkami by se měla zamýšlet obec i obyvatelé a hledat možnosti spočívající čast i v nových a kreativních řešeních. V následujícím textu přinášíme několik podnětů pro zamyšlení a inspiraci. Rohelský dolík je jednoznačně krajem třešní. Možná by stálo za to vybudovat obecní palírnu a moštárnu, která by zároveň mohla nabízet zpracování ovoce i okolním obcím. Tradičně se tu pěstoval len, je to tedy plodina, pro kterou jsou zde ideální podmínky a navíc při svém květu zbarví krajinu nádherně do modra. Což zkusit obnovit jeho pěstování a také zpracování? Lis na olej by mohl produkovat lněný olej, který je dnes velmi žádaný a doporučovaný pro své účinky na zdraví. V malém muzeu vybudovaném v rámci některé z nevyužitých budov obcí by se mohla popsat historie pěstování a zpracování této plodiny. Zdejší krajina je výjimečná svou krásou a rekreačním potenciálem. Péče o krajinné prvky, dobudování polních cest a poznávací stezky přispějí k její atraktivitě pro místní i návštěvníky (např. cyklisté, pěší poutníci, rodiny s dětmi, atd.). Bylo by dobré tento potenciál více využít a umožnit návštěvníkům se občerstvit či dobře najíst v nějaké hezké místní restauraci (což jistě ocení i zdejší lidé) a také nabídnout příjemné ubytování (třeba v soukromí) pro ty, co se tu budou chtít zdržet déle. Z komunitních plánovacích setkání vyplynula potřeba zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory. Starší lidé tvoří podstatnou část obyvatelstva a je třeba jim zajistit odpovídající péči. Takové zařízení by mohlo případně sloužit i okolním vesnicím.


Vize rozvoje III Dílčí témata

UDRŽITELNOST Obce by měly při všech činnostech usilovat také o co největší udržitelnost ve smyslu ekologickém, ekonomickém i sociálním. Již dnes je pro zdejší území charakteristická částečná potravinová soběstačnost. Tu je dobré dále posilovat. Nabízí se například možnost zásobovat školní jídelnu čerstvými místními potravinami. Bylo by žádoucí, aby obce dořešily kompostování obecního bioodpadu přímo na svém území, čímž by odpadly náklady na dopravu a navíc by tak měly zdroj cenného kompostu. Pro obecní kompostárnu je třeba vytipovat vhodné, dostupné místo s dostatečným odstupem od objektů pro bydlení. Možná by stálo za to domluvit se s místním zemědělským družstvem a využít pozemky přiléhající k tomuto zařízení. Jaké místní zdroje energie jsou potenciálně k dispozici? Vzhledem k poloze rohelského dolíku uprostřed rozsáhlých lesů, se logicky nabízí dřevo a vedlejší produkty z jeho zpracování. Možná by se do budoucna mohlo podařit Rohli vybudovat výtopnu na štěpku, jako je tomu v Hostětíně. Je také třeba citlivě zacházet s dostupnou vodou. Obce by měly zajistit čištění svých odpadních vod. Otázkou je, zda projekt nákladné kanalizace a čističky v Rohli bude pro obec finančně dostupný a nezatíží příliž její rozpočet dluhem. V případě Nedvězí a Janoslavic by bylo dobré prověřit i alternativní řešení, jako jsou např. kořenové čistírny. Zároveň je třeba podpořit v maximální míře retenční schopnost krajiny (viz téma krajinných prvků).


Práce s dokumentem Jaký je účel dokumentu a komu slouží?

Jak je dokument zpracován?

Financování aneb jakým způsobem mohou být témata realizována?

Koncepce rozvoje obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí je komplexním materiálem, který nastiňuje možnosti rozvoje území, zejména co se týká kvality veřejného prostoru v intravilánu všech tří obcí a dále využití potenciálu okolní krajiny. Snaží se o celostní pohled na území ve všech jeho souvislostech a v dlouhodobějším časovém horizontu přesahujícím jedno volební období. Je cenný také tím, že významně reflektuje přání občanů. Dokument má sloužit především vedení obcí, ale také místním organizacím a spolkům, jako koncepční podklad pro rozhodování o nakládání s veřejným rozpočtem ve výše uvedených oblastech, pro nakládání s obecními pozemky, pro získávání prostředků na realizaci z dalších zdrojů (např. dotačních titulů) a pro koordinaci realizace navržených zásahů, včetně svépomocných Akcí S. V řadě případů bude Koncepce podkladem pro zpracování podrobnějších projektových dokumentací předcházejících realizaci zásahů. Koncepce zároveň nabízí nastínění celkové vize, ke které může území a jeho obce směřovat a zmiňuje další důležité aspekty rozvoje žádoucím směrem, jako jsou potenciální příležitosti pro lokální ekonomiku, soběstačnost, udržitelnost či posilování místního společenství a zapojení občanů do dění obce. Dokument se skládá ze dvou na sebe navazujících částí - části analytické a části návrhové. Analytická část shrnuje výsledky průzkumů a rozborů území, poskytuje fotodokumentaci, zachycuje náš pohled a chápání řešeného území, popisuje jeho širší vztahy, historii a také způsoby, kterými jsme v této fázi pracovali s veřejností. Výsledkem analytické části a souvisejícího dokumentu je souhrn témat vybraných pro podrobnější zpracování v návrhu. Dokument návrhové části, který si právě prohlížíte, ve svém úvodu nastiňuje celkovou vizi rozvoje rohelského dolíku a její klíčové aspekty. Dále jsou rozpracována vybraná témata v celkem třech tematických oblastech, kterými jsou veřejný prostor, plochy volnočasových aktivit a koncepce řešení krajiny. Vzhledem ke komplexnosti dokumentu je rozsah témat poměrně široký, s čímž souvisí i nutně menší podrobnost zpracování témat typická pro koncepční dokumenty. Znamená to, že pro realizaci některých menších témat je podrobnost jejich řešení dostačující, zatímco k realizaci složitějších zásahů bude nutné na podkladě této koncepce zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci (témata vyžadující podrobnou projektovou přípravu jsou označena značkou P). Od toho se pak odvíjí časový horizont realizace zásahů, kdy menší či jednodušší zásahy jsou realizovatelné téměř okamžitě a naopak složitější zásahy budou vyžadovat dlouhodobější přípravu. V některých případech (jako je vodní stezka v potoce Rohelnice) je realizace podmíněna ještě dalšími faktory (vybudováním kanalizace nebo jiným řešením čištění vody v potoce). Co se týká způsobu realizace zásahů a jejich financování, nabízí se podle charakteru a rozsahu témat několik možností: • realizace svépomocí - např. v rámci Akcí S (zásahy, které nevyžadují velké materiálové zabezpečení a speciální odborné dovednosti, mohou být realizovány samotnými občany během k tomu speciálně spořádaných akcí) - témata, která jsou vhodná pro tento typ realizace, jsou označena značkou S • financování z veřejného rozpočtu obce (může se jednat se o drobné zásahy i o akce většího rozsahu, které budou vyžadovat další projektovou přípravu) - taková temata jsou označena značkou P • financování s využitím dotačních titulů a grantových příspěvků (téměř pro každé z témat je možné nalézt vhodný dotační titul či grant; u žádostí o dotaci či grant je třeba vždy počítat s odbornou přípravou projektové žádosti, konkrétním termínem pro její podání a realizaci a s plněním administrativních požadavků) - taková temata jsou označena značkou G • financování pomocí sponzoringu (získání finanční či jiné materiální podpory od soukromých osob a subjektů, ať už místních či sídlících mimo území)


Vyhodnocení témat I Konečný výběr řešených témat je výsledkem vyhodnocení podnětů z obou komunitních plánovacích setkání s občany, zadání koncepce od obce, autorských průzkumů na místě a analýz řešeného území. S rostoucí znalostí území a postupným zjišťováním nových skutečností došlo přirozeně k účelovému sloučení některých témat, některá nebyla řešena vůbec a některá naopak přibyla. Následující text odůvodňuje změny zadaných témat a navazující seznam dává přehled o jejich obsahu. Nejčastějším důvodem, proč jsme se dále některými tématy nezabývali, bylo to, že míra podrobnosti jejich řešení přesahovala možnosti podrobnosti dokumentu tohoto charakteru a jeho účel. Jednalo se o tato témata: koncepce sběru odpadu (zde je zapotřebí systémový návrh organizace sběru odpadu, v koncepci řešíme pouze vhodné umístění sběrných nádob v rámci veřejných prostranství), návrh údržby zeleně (jedná se o kontinuální odbornou péči o zeleň, kterou organizuje způsobilá osoba), oprava a vylepšení stavu místních komunikací a návrh úpravy břehu a koryta potoka v Janoslavicích (drobný lokální technický zásah řešící nevyhovující situaci). Kromě toho se zde také objevil požadavek, který je koncepcí neřešitelný (jako například zvýšení pocitu bezpečí v obci Nedvězí). Řešení některých témat jsme se rozhodli opustit na základě podrobnějšího průzkumu a vyhodnocení jejich aktuálnosti. Jednalo se například o požadavek na doplnění herních prvků u bytovek v Rohli, kde jsme zjistili, že všichni obyvatelé bytovek tuto potřebu nesdílí a celkově je zde pro hru dětí dostatek přirozených příležitostí. Návrh na rekultivaci kalových polí byl vyhodnocen jako bezpředmětný, neboť dle poskytnutného "Ověřovacího průzkumu environmentálních rizik plynoucích z rekultivovaného uložiště galvanických kalů" (srpen 2015) "nebyl potvrzen žádný významný únik škodlivých látek z úložiště do okolních pozorovacích objektů ani do okolních povrchových vod a půdního profilu." Plocha je tedy stabilizována a nevyžaduje další opatření. Pokud se týká zabezpečení vodní nádrže, máme informaci, že si obec za tímto účelem nechala v roce 2015 zpracovat posouzení stavu hráze. Tento jsme však neměli k dispozici, proto nebylo možné se k tomuto tématu vyjádřit. Návrh využití objektu staré školy v Nedvězí na dům s pečovatelskou službou nedoporučujeme, neboť se nám tato lokalita jeví pro tento účel jako ne zcela vhodná, ať už s ohledem na současné majetkové poměry a stav objektu, a především pak z důvodu izolovanosti objektu. Je známo že pro seniory je dobré, když mohou být v kontaktu s dalšími lidmi a s děním v obci. Pro tento objekt je tedy třeba najít místo, které bude ideálně přímo v centrální části obce Rohle. Jedním z požadavků bylo také vytipování a prověření rozvojových ploch pro bydlení v řešených obcích. Tímto tématem se podrobně zabývá Územní plán, který vymezuje návrhové plochy pro bydlení ve všech třech obcích. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvě schválenou dokumentaci, jejímž cílem bylo vymezit právě tyto plochy a zároveň víme, že byl tento dokument zpracován odborně a poctivě, nepovažujeme za nutné vymezovat nad rámec Územního plánu další plochy pro rozvoj.


Vyhodnocení témat II - veřejný prostor Rohle

R1 Obecní úřad a okolí Jedná se o úpravy v okolí OÚ, které povedou ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti v území pro pěší i řidiče, zlepšení funkčnosti objektu i navazujících ploch (dispoziční řešení úřadu, organizace parkování, místo pro sběr odpadu, doplnění vybavenosti, pěšiny a výsadeb v parčíku) a posílení estetické hodnoty místa. R2 Zdravotní středisko a navazující prostory Cílem je zahuštění prostoru zástavbou s veřejnými funkcemi a doplňkovou zelení tak, aby vznikl skutečný dojem obecního centra. Návrh úprav zahrnuje logické propojení pěších tras, jasné definování dopravy v klidu a zastávek autobusu, zvýšení kvality veřejných prostranství a využití ploch zeleně. R3 Okolí kulturního domu Prioritou je řešení dopravy v klidu pomocí nových parkovacích míst v prostoru za letní scénou. Dále zbudování zadního vstupu přímo od schodů boční uličky a celková revitalizace venkovního posezení včetně účelného zvětšení podia. R4 Využití potenciálu vodního toku Rohelnice Cílem návrhu je větší začlenění potoka do života obce pomocí intravilánové úpravy rekreačního charakteru, která spočívá ve vybudování vodní stezky s několika vstupy v korytě v centrální části obce. R5 Okolí kostela a fary Řešení tohoto prostoru spočívá ve vybudování okružní pěšiny kolem kostela, která opakuje princip zeleného prstence stávajících stromů. Dále je podpořen vstupní prostor pomocí dlažby z velkých plochých kamenů a doplněním mobiliáře. Navrhujeme rovněž odstranit jednu ze vzrostlých tůjí, která brání pohledům na kostelní věž z mnoha stran. R6 Řešení autobusových zastávek Téma je sloučeno s N4 a zhodnocuje současný stav všech zastávek v zájmových obcích. V centru Rohle se zastávkami zabývá více téma R2 (přesun a revitalizace). Dolní zastávka si žádá drobné úpravy. Do budoucna lze uvažovat o podobném designu všech obecních zastávek. R7 Hřbitov Rohelský hřbitov vyžaduje především úpravy předprostoru, aby bylo umožněno parkování vozidel a umístění kontejneru na tříděný odpad. Prostorem hřbitova bude zbudována pěšina se zpevněným povrchem a osvětlením.


Vyhodnocení témat III - veřejný prostor Janoslavice

Nedvězí

J1 Řešení veřejného prostoru u bývalého OÚ Prostor by měl sloužit jako místo setkávání a tomu je přizpůsobena i jeho architektonická náplň, tj. schody jako kryté stupňovité lavice k sednutí, zpřístupnění zelených ploch nad zídkou, doplnění mobiliáře, výsadba ovocných stromů. J2 Řešení centra obce – u kapličky Návrh zahrnuje úpravu předprostoru kaple a okolí autobusové zastávky, doplnění doprovodné vegetace podél vodního toku a celkové využití plochy jižně od kaple spočívající ve vybudování malé vodní plochy, která oživí centrum obce a zdůrazní estetické kvality církevní stavby. J3 Náves – odpočinkový park Navržená úprava posiluje pobytovou a estetickou hodnotu prostoru. Řešení spočívá v doplnění vhodně zvolených dřevin, zvýraznění a dotvoření linie potoka, doplnění laviček a herních prvků pro děti či vymezení vhodného místa pro umístění kompostu a nádob na odpad. J4 Hřbitov V tomto případě navrhujeme pouze dvě drobné úpravy - doplnění osvětlení do průchodu vstupního objektu na hřbitov a dále umístění kontejnéru na bioodpad v ploše hřbitova nalevo od vstupu. Z důvodů minimálních zásahů toto téma dále v návrhu nerozvádíme. N1 Řešení veřejného prostoru u hospody Toto téma je sloučené s tématem N5, které bylo řešené a vybudované v rámci "Akce S" v říjnu 2015. N2 Řešení centra obce – u kapličky V souvislosti s nevyhovující dopravní situací navrhujeme vytvořit zálivový objezd kaple a ponechat komunikací definovaný prostor jako pochozí - pro pěší. Vzniklá "čočkovitá plocha" slouží jako adekvátní předprostor kapli a zároveň umožňuje širší veřejné využití (trhy, akce). Zastávka autobusu by se přemístila do živějšího prostoru před kapli ve variantním uspořádání. N3 Parčík v zatáčce Toto veřejné prostranství má potenciál stát se příjemnou pobytovou a rekreační plochou v intravilánu Nedvězí. Pojímáme jej jako parčík, který může sloužit pro hru dětí, jako místo k setkávání a také jako venkovní galerie (dřevěné sochy). N4 Řešení autobusových zastávek Toto téma je řešeno současně s R6. Jde především o akutní rekonstrukci (zbourání a postavení nové) zastávky v horní části Nedvězí a přesun centrální zastávky u kaple (viz N2). Je navržena architektonická koncepce obou nových zastávek.


Vyhodnocení témat IV - volnočasové aktivity Rohle

Janoslavice

Nedvězí

R8 Hrací plochy u školy Návrh reaguje na dva problematické aspekty hřiště, kterými jsou bezpečnost a nedostatek přirozených prvků poskytující stín. Řešení spočívá ve vytvoření síťových dělících konstrukcí mezi fotbalovým hřištěm a částí s herními prvky. Budou plnit nejen bezpečnostní funkci, ale zároveň budou sloužit sami o sobě pro hry dětí. Doplnění prostoru o stromy a keře poskytne nejen stín, ale i oživení. R9 Rekreační využití okolí přehrady (koupací biotop) Přikláníme se k zachování stávající funkce přehrady pro chov ryb a rybaření, k čemuž je přizpůsobeno i její okolí a vybavenost. Zároveň navrhujeme vybudování přírodního vodního biotopu v lokálním biocentru ÚSES nad přehradou, který napomůže k zajištění plné funkce biocentra a současně může doplňkově plnit i funkci rekreační (možnost koupání). R10 Areál pro hasiče Zásadním předpokladem pro zbudování cvičiště hasičů na Skalce je přemostění potoka a zpřístupnění areálu od hlavní komunikace. Následně návrh počítá s vybudováním hygienického zázemí, skladů a tribuny. Plochy pro cvičení by měly být zpevněné jen v opodstatněných případech v rámci zachování přírodního charakteru místa. R11 Odpočinková místa Téma je řešeno v rámci jednotlivých témat týkajících se veřejného prostoru. R12 Komunitní zahrada Nové téma, které vyvstalo v souvislosti s hledáním vhodných míst pro setkávání v rámci jednotlivých obcí. Komunitní zahrada je vymezena na obecních pozemcích vedle potoka v jižní části Rohle. Náplní tohoto prostoru bude nabídnout rozmanité možnosti využití pro různé skupiny občanů. Zahrada může sloužit jako venkovní učebna, prostor pro hru dětí, pro setkávání, pro různé zájmové kroužky, workshopy, společné cvičení, různé sezónnní akce, atd. J5 Kuželna a požární nádrž Toto téma bylo řešeno v rámci "Akce S" proběhlé v červenci 2015. Během akce bylo vybudováno nové ohniště se závětřím, schody propojující areál Kuželny s níže položenou požární nádrží a molo, které umožňuje nádrž využívat ke koupání. J6 Odpočinková místa Téma je řešeno v rámci jednotlivých témat týkajících se veřejného prostoru. N5 Hřiště pro děti u hospody Toto téma bylo řešeno v rámci "Akce S" proběhlé v říjnu 2015. Během akce bylo vybudováno dětské vrbičkové hřiště s iglů a tunýlky. Živé vrby mění během roku svůj vzhled. N6 Odpočinková místa Téma je řešeno v rámci jednotlivých témat týkajících se veřejného prostoru.


Vyhodnocení témat V - koncepce řešení krajiny & příležitosti rozvoje Koncepce řešení krajiny

Příležitosti rozvoje

Tematická oblast koncepce řešení krajiny je účelně rozdělena do 2 následujících komplexních témat: K1 Prostupnost krajiny a poznávací stezka Koncepce přistupuje k tématu průchodnosti krajiny ve dvou úrovních. Jednou rovinou je doplnění existujících polních cest novými cestami, jejichž smyslem je zajistit chybějící propojení, tak aby vznikla celistvá síť stezek umožňující pěším a cyklistům komfortně procházet krajinou. Druhou částí návrhu je nově navržená poznávací stezka po obvodu celého rohelského dolíku, která podpoří využití rekreačního potenciálu území a přispěje k posílení vztahu obyvatel k místu. K2 Krajinné prvky Toto téma řeší komplexním způsobem zlepšení stavu krajiny z pohledu jejích mimoprodukčních funkcí (ekologická stabilita, retenční schopnost, ochrana půdy před erozí a degradací). Za tímto účelem je třeba pečovat o stávající krajinné prvky a zároveň zakládat nové s cílem rozčlenit velké homogenní bloky zemědělské půdy. Výkres krajinných prvků vychází z územního plánu, pozemkových úprav a terénního průzkumu a přehledně znázorňuje existující i navržené krajinné prvky v řešeném území. Následující témata jsou pojednána v rámci textu Návrhové části (Vize rozvoje). 1. Akce S (Spolu – Svépomocí – S radostí) 2. Místa setkávání ve všech třech obcích 3. Investiční příležitosti pro lokální ekonomiku


Seznam řešených témat

VEŘEJNÝ PROSTOR

N4

N3 N2 N5

Nedvězí

R9

Kamenná

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Rohle Obecní úřad a navazující prostory P Zdravotní středisko a okolí P F Okolí kulturního domu P Vodní stezka - úprava koryta Rohelnice P Okolí kostela S Řešení autobusových zastávek P Hřbitov S

J1 J2 J3

Janoslavice Veřejný prostor u bývalého OÚ S P Okolí kaple v Janoslavicích P F Janoslavická náves S

N2 N3 N4

Nedvězí Řešení centra obce – u kapličky P F Parčík v zatáčce S Řešení autobusových zastávek - sloučeno s R6 P

F

R6

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

R7 R2

R4 R1

Rohle

R5 R8 R3 R10 R12

R8 R9 R10 R12

Rohle Hrací plochy u školy S Koupací biotop (rekreační využití okolí přehrady) P Areál pro hasiče S P Komunitní zahrada S

J5

Janoslavice Kuželna a požární nádrž (řešeno v rámci Akce S - dokumentováno v Analytické části)

N5

Nedvězí Hřiště pro děti u hospody (řešeno v rámci Akce S - dokumentováno v Analytické části)

F

S

S

KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY J5 J2 J1

K1 K2

Prostupnost krajiny, poznávací stezka S Krajinné prvky S P F

S

"AKCE S" - spolu-svépomocí-s radostí - zásahy a změny realizovatelné bez speciální projektové dokumentace samotnými občany za podpory obce pod kreativním vedením specialisty/ architekta

S

"AKCE S" - REALIZOVANÁ (k datu 3.6.2016)

P

Zásahy vyžadující rozpracování v podrobnější projektové dokumentaci vycházející z Koncepce rozvoje obcí

F

Finančně náročné zásahy, které se neobejdou bez grantové/ dotační/ investorské podpory

P

F

J3 K1

Janoslavice K2

250 m M 1:15 000


analýza stávajícího stavu

navrhovaný stav

14

10

11

11 B

ŠR K

?

9 10

4

! 6

5 12

9

12

5 4

7

C

8

13

14

6

8

3

7

1 2

2

3

1 A 7m

7m

M 1:350

M 1:350

R1 - OBECNÍ ÚŘAD A NAVAZUJÍCÍ PROSTORY Budova obecního úřadu je pravděpodobně nejdůležitější stavbou v obci. Je to místo, které obec do jisté míry reprezentuje, zajišťuje její běžný chod, komunikuje navenek, sídlí zde pošta, je zde obřadní síň, knihovna. Je první stavbou občanské vybavenosti na liniově chápaném centru vymezeném právě obecním úřadem a zdravotním střediskem, leží na křížení významných cest. Součástí OÚ je dvůr s objekty skladů a zázemí. Na tento soubor staveb navazují v současné době různorodá veřejná prostranství - křižovatka cest, parkoviště s prostorem pro nádoby tříděného odpadu a volná travnatá plocha s ovocnými dřevinami a empírovým sloupem.

(1) Příjezd k OÚ z JV uvozuje slepá fasáda, OÚ není pro návštěvníka rozeznatelný (2) Chodník nenavazuje přímo na vstup do OÚ (3) Parkoviště není odděleno od komunikace, chodník nenavazuje na konec přechodu, chodci v silnici (4) Není vymezen bezpečný prostor pro často využívané krátkodobé zastavení před OÚ (vyzvednutí pošty apod.) (5) Chybí venkovní "čekací" i odpočinkový prostor s mobiliářem v návaznosti na vstup do OÚ (6) Příjezd z V je nepřehledný, nejde vidět zpoza "kupeckého domu" (7) Plocha pro parkování není vymezena ani ohraničena (8) Část plochy není ve vlastnictví obce (9) Cenný pohled na budovu OÚ významně narušuje přístavba skladu, která zároveň omezuje plnohodnotné využití pozemku (10) Přilehlá travnatá plocha má velký potenciál veřejného odpočinkového místa, chybí alespoň minimum cest a mobiliář, vymezení plochy od silnice a více stínu pro využití v létě (11) Významná památka sloupu Nejsvětější Trojice vlivem sedání půdy ztrácí na důstojnosti (12) Obtížně přístupné kanceláře úřadu, neefektivní využití budovy

Navrhujeme v zásadě tři druhy úprav. Úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti v území (vymezení ploch pro pěší a automobilový provoz vodorovným dopravním značením, stavebními úpravami a vzrostlou zelení), úpravy vedoucí ke zlepšení estetické a funkční kvality (předprostor úřadu, jeho dispoziční řešení, úpravy kolem památného sloupu, plochy pro parkování) a úpravy podporující vhodné využití území (úpravy a doplnění travnaté plochy před úřadem o cestu a mobiliář, sběrné místo tříděného odpadu,...). Rekonstrukce OÚ je podmíněna etapizací (rekonstrukce přízemí - přesun úřadu rekonst. patra), ubourání přístavku pak reorganizací skladovaných materiálů (přesunutím nebo efektivnějším uskladněním). Navržené úpravy respektují venkovský charakter místa (volba druhů rostlin, jednoduchá funkční řešení, volba materiálů). Záměrem je nabídnout možnost se zastavit, pobýt, čekat.. Využití koryta řeky (14) - viz samostatné téma. (1) Úprava krajnice a mírné rozšíření okapního chodníčku umožní plynulý a bezpečný (byť šířkou "nenormový") přístup k úřadu (2) Vyznačení krajnice a pruhu v šíři chodníku vymezí bezpečný prostor pro chodce, projíždějící i parkující řidiče (3) Slepá fasáda může sloužit jako turistický poutač (nápis a znak města, informace o tom, co je kde k vidění), plocha pro malbu veduty nebo mapy, či může být popnuta popínavou rostlinou

(4) Nový vstup do úřadu - odbourání stávajícího přístřešku a nový chodník po obvodu budovy, umístění lavic, nová jednoduchá stříška nad vstupem, nově vymezené záhony s kvetoucími trvalkami odpovídajícími venkovskému prostředí (5) Vymezení průjezdného tvaru křižovatky silniční barvou, prostor pro dočasné krátkodobé zastavení (pošta/úřad/...) (6) Odbourání přístavku a ponechání obvodové zdi, centrální místo pro sběr tříděného odpadu vč. kompostu, odclonění dř. plůtkem (7) Vymezení pozemku obce pro parkování u úřadu linií keřů ukončenou vrbou v blízkosti koryta potoka (8) Nová plastová zatravňovací dlažba pro parkování (Ecoraster) (9) Rozšíření podstavy sloupu o kamenné desky zdůrazňující význam památky, doplnění půdopokryvných růží, přesun ne zcela vhodně zvolených nepůvodních kulovitých akátů k budově MŠ (10) Důraz na zachování podoby parku tvořené tradičními ovocnými dřevinami, odstranění náletového keře křídlatky (K) u keře šípkové růže (ŠR), doplnění špice parku u mostku ořešákem (odhání hmyz a dává stín), odclonění komunikace živým plotem (11) Nová mlatová nebo MZK cesta napříč parkem, bezpečná a příjemná zkratka, cesta k odpočinku mezi stromy, nový mobiliář (12) Přehledové zrcadlo a dopravní značení o snížení rychlosti (13) Rekonstrukce OÚ, přesun kanceláří do přízemí vedle pošty, patro věnovat sálu/klubovně pro menší společenské akce a knihovně


STAV - POHLED A - příjezd z jihovýhodu - slepá fasáda souboru staveb OÚ

NÁVRH "VERTIKÁLNÍ ZÁHRADA" - DŮM POROSTLÝ POPÍNAVÝMI ROSTLINAMI

ÚPRAVA KRAJNICE, MÍSTO ŽLABU ALESPOŇ MINIMÁLNÍ CHODNÍK PŘÍMO NAVAZUJÍCÍ NA VSTUP DO ÚŘADU VYZNAČENÍ KRAJE VOZOVKY A ŠÍŘE CHYBĚJÍCÍHO CHODNÍKU - BEZPEČNĚJŠÍ POHYB CHODCŮ

POHLED B - příjezd ze severu - průčelí OÚ a památný sloup

VYZNAČENÍ KRAJE VOZOVKY A PRUHU PRO PĚŠÍ NAVAZUJÍCÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY S PŘECHODEM

NOVÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, ODBOURANÉ BOČNÍ STRANY VSTUPU UMOŽNÍ PRŮCHOD KOLEM ÚŘADU

PĚŠINA PARKEM ZKRATKA I RELAX VYZNAČENÍ TVARU KŘIŽOVATKY (MÍSTO ZA LINIÍ PRO KRÁTKODOBÉ ZASTAVENÍ - POŠTA)

POHLED C - příjezd z východu cestou z Nedvězí - parkoviště a přístavek

NOVÝ CHODNÍK, LAVICE U VSTUPU KVETOUCÍ TRVALKY ODPOVÍDAJÍCÍ VENKOVSKÉMU PROSTŘEDÍ

OHRANIČENÍ ZÁLIVU LINIÍ KEŘŮ U POTOKA ZAKONČENÉ VRBOU ODBOURÁNÍ PŘÍSTAVKU (ŽÁDNÝ SLEPÝ PROSTOR ZA NÍM), NOVÁ MÍSTA PRO KONTEJNERY TŘÍDĚNÉHO ODPADU

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - PARKING VYZNAČENÍ KRAJNICE


Co JE centrum

Jak rohelské centrum vymezujeme

centrum je centrem hustotou zástavby, hustotou dějů, hustotou funkcí a služeb, hustotou obyvatel a návštěvníků

VIZUÁLNÍ VYMEZENÍ - HRANICE OBCE - vyznačeno na ceduli při vjezdu a výjezdu z obce

Co NENÍ centrum centrem není řídké seskupení domů

VYMEZENÍ IDEOVÉ - KDE SE NACHÁZEJÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY - od hasičárny po školu - zde nejvíce proudí lidé, vymezujeme souvislým chodníkem pro bezpečné využívání služeb

centrem není jediná stavba

VYMEZENÍ PROSTOROVÉ - CO VYMEZUJE VEŘEJNÝ PROSTOR - na základě současné situace vymezujeme zahuštěním živou i neživou hmotou (dosadba linie stromů při Z straně a nové stavby při V straně)

centrem není hustá vegetace

VYMEZENÍ FUNKČNÍ - KDE SE ODEHRÁVÁ NEJVÍCE AKTIVIT - zdravotní středisko, hospůdka, obchod, zastávky, nové stavební parcely a nový objekt pro setkávání se - koncentrace aktivit a dějů

R2 - OKOLÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA ANALÝZA ROHELSKÉHO CENTRA 1/ Každé lidské sídlo potřebuje znát své centrum 2/ Centrum je centrem HUSTOTOU (dějů, zástvaby, funkcí, počtem osob, rozmanitostí služeb..) 3/ Centrum je vztažné místo místních, místo ZTOTOŽNĚNÍ SE 4/ Centrem NENÍ řídká zástavba, jediná budova nebo park 5/ Centrem lidského sídla JE seskupení domů vytvářejících a zároveň ohraničujících prázdný prostor 6/ Čím hustější a pevnější je hranice a čím volnější je volný prostor, tím je centrum srozumitelnější a funkčnější 7/ Důležité pro vnímání je MĚŘÍTKO a POMĚR plného (hmoty) ku prázdnému (nehmoty)

"SKICA POCHOPENÍ" 1/ Vycházíme ze "skici pochopení" (viz "Analytická část" koncepce). 2/ Rohelské centrum nemá charakter středobodu, průsečíku nebo epicentra s jedním jediným elementem (prostorem nebo stavbou), která by byla jednotící pro všechny obyvatele. 3/ "Není s čím se ztotožnit", co by pro všechny rohelské mělo stejný význam (jakým je např. náměstí nebo náves). 4/ Charakteristikou Rohle jsou LINIE, centrem je hlavní průjezdní silnice, na kterou jsou navěšeny jako korále funkce a služby typické pro jednotnou lokalizaci v centru (obchod, hospůdka, lékárna, úřad, pošta).


analýza stávajícího stavu R SMĚ K PER ŠUM

SO UB OR

6

VZROSTLÁ TŘEŠEŇ

JE HL IČN AN Ů

RNÉ Y OPĚ É ZÍDK ENN KAM

2 VÝVĚSKA

A ĚN ST

BA AD HR

DIŠTĚ E SCHO KÉ ŠKOL S Ř MATE

K VE TA ŽE S Í Á PŘGAR

VZROSTLÝ JEHLIČNAN

3

RY

C TO

PO

TO

8

2

KA

NÍ OT KO V RA DIS ZDTŘE S

A

8

BA AD HR

VZROSTLÝ JEHLIČNAN

HO VÉ ŽI U OT PL

ALTÁN

NA AD BY DP O O D NÁ ĚNÝ D Í TŘ

NÉ ĚR OP

13

10

5

12

TRAFOSTANICE

KRÁMEK "U IVETY"

PARKOVIŠTĚ

NÉ EN M KA

4

Y DK ZÍ

SLOUP EL. VEDENÍ

BA AD HR

OBCHOD

B 14

O ÉH ŽIV

ĚR SM NNÁ ME KA

U OT PL

11

10 m

10 m

M 1:500

M 1:500

R2 - OKOLÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA Rohelské centrum je komplexní téma zahrnující roviny vizuální, ideové, prostorové i funkční. Jeho přesah a význam je patrný z analýzy centra. Všechny čtyři zmíněné úrovně se významně koncentrují v úseku zobrazeném na situaci. Stávající stav místa je natolik neuchopitelný, že se s ním člověk těžko identifikuje jako s centrem obce. Rozlehlé asfaltové plochy naznačují sice pomyslný uzel na niti páteřní komunikace, ale ne zcela vhodným způsobem. Veřejná prostranství nemají vlastní výraz a především nejsou nikterak propojena. Amorfní plochy pro automobilovou dopravu převažují nad kompozičními prvky jiných zájmů, což dává ještě více vyniknout výraznému solitéru zdravotního střediska. Horskému charakteru jeho architektury přispívají i vzrostlé smrky v okolí. Provizorní stavba stánku u Ivety proti tomu působí jakoby "z jiného světa", i když svou funkční náplní odpovídá do velké míry centrální poloze. Kvádrovité budově obchodu chybí nejen vymezená parkovací stání, ale i adekvátní předprostor. Podobně i vstup do budovy střediska postrádá důstojnou veřejnou plochu. "Smrkový háj" vedle střediska nenabízí příjemná místa k zastavení ani neumožňuje prostupnost díky oplocenému vodnímu zdroji. Na opačné straně komunikace je prostor vymezen liniovým prvkem kamenné zdi, která je přerušena schodištěm k jídelně a školce. Vedle schodiště ruší čitelnou prostorovou kompozici (zídka a stromořadí) zděná zastávka, jež je i polohou vzdálena větší koncentraci funkcí.

5

3

9

11

7

6

U OT PL

1

Z

KO

JÍ TŮ

HO VÉ ŽI

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZASTÁVKA

4

9

MOSTEK S VRBOU

STUDNA

4

10

1

7

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ ZASTÁVKA

K

navrhovaný stav

(1) Rozlehlá a nejasně definovaná plocha asfaltové komunikace neodpovídá přirozenému měřítku obce a charakteru centra (2) Stávající zastávka je opticky rušivým elementem v kompozici prostoru a je vzdálena funkčně živé části centra (3) Schodiště k jídelně a školce má nevýrazný nástup a špatnou pěší přístupnost (chybí spojovací chodník) (4) Stávající kamenné zídky a doprovodná stromořadí přívětivým způsobem dotváří a formují prostor (5) Optické oddělení parkoviště od komunikace "truhlíky" působí nepřirozeně až násilně, chybí návaznosti na chodníky a plochy pro pěší, vjezdy i parkování jsou nepřehledné (6) Skupiny vzrostlých smrků budí dojem lesa uprostřed obce (7) Vodní zdroj a jeho oplocení znemožňuje využití místa, bariéra (8) Solitérní budova zdravotního střediska architektonicky nezapadá do kontextu zástavby obce, nicméně poskytuje potenciál širšího funkčního využití, který není v současnosti zcela naplněn (9) Velikost předprostoru do zdravotního střediska neodpovídá významu i velikosti budovy, je stísněn zelenými plochami a důstojnosti ubírá i nevhodně vysazený smrk stejně jako boční pás přerostlých tují (10) Stánek u Ivety jako budova provizorního charakteru svojí výrazovou hodnotou neodpovídá významu centra obce (11) Prostor u vstupu do obchodu je opticky uzavřen živým plotem

Návrh úprav vymezeného centra vychází z analýz současného stavu ve smyslu řešení dílčích podtémat (např. schody k jídelně, předprostor obchodu nebo parkoviště), při současném zachování základních koncepčních myšlenek. Jde o logické propojení pěších tras (vhodné doplnění chodníků, přechodu), jasné definovaní dopravy v klidu (parkování) a zastávek autobusů, zvýšení kvality veřejných prostranství v návaznosti na vstupy do budov a využití ploch zeleně. Zákroky se týkají především celkového "zahuštění" prostoru zástavbou s veřejnými funkcemi i doplňkovou zelení, tak aby vznikl skutečný dojem obecního centra. Navrhujeme novou jednopodlažní budovu kavárny/místa setkávání (13), která by měla svým pojetím kompozičně potlačit solitér střediska, ale zároveň umožňovat průhled "skrz" na dětské hřiště za ní. Druhé patro střediska navrhujeme využít pro bydlení seniorů. Podle reálné poptávky a zkušeností s provozováním zmíněné funkce lze výhledově zbudovat nový dům s pečovatelskou službou/domov pro seniory v severní částí uzemí (9). Do té doby doporučujeme místo ponechat jako nezastavěnou rezervu, která však bude jednoduše upravena, tak aby měla pobytový charakter. Prakticky to znamená odstranění plotu, probírku jehličnanů, doplnění "listnáčů" a jednoduchého mobiliáře. (1) Zálivy pro parkování a nový chodník k hasičské zbrojnici (2) Rozšíření nástupu schodiště o pobytový veřejný prostor, umístění obecních vývěsek, demolice zastávky a doplnění intravilánové aleje okrasných třešní

(3) Zastavení autobusu ve vyhrazené části komunikace, doplnění pěších prostupů i nástupů včetně přechodu pro chodce (v nejužším místě), funkci kryté zastávky přejímá stávající altán (4) Vjezdy do parkoviště upraveny v návaznosti na chodník a "zelenou clonu" (doplněná alej a zatravněný pás), v jižní části parkoviště umístěny kontejnery na tříděný odpad (5) Před vstupem do zdravotního střediska vzniká adekvátní veřejný prostor jako vyustění pěší linie od obchodu a napojení na přechod pro chodce, smrk je nahrazen lípou s posezením (6) Přístřešek zastávky zůstává na svém místě, ale je oboustranně zpřístupněn chodníkem. Stávající živý plot zčásti zůstává, zčásti nahrazen pásem trvalek či nižších keřů, který nahrazuje i pás tují (7) Dolní patro zdravotního střediska doporučujeme zachovat pro stávající funkce (ordinace), doplnit o lékárnu. Horní patro upraveno na byty pro seniory (event. pečovatelská služba) (8) Výhled - cesta ze zatrav. dlažby (šíře 3m) pro pohotov. příjezd (9) Výhled - stavba s veřejnou či komunitní funkcí (např. domov s pečov. službou, domov důchodců) a přidružený vjezd/vstup (10) Odstranění plotu, probírka smrků, doplnění nižšími stromy (muchovník) a posílení pobytové funkce (lavičky, atd.) (11) Koncový nástup na vodní stezku, schody zařezané v terénu (12) Dětské hřiště v návaznosti na kavárnu a venkovní posezení (13) Budova kavárny/místa setkávání - lehká dřevěná konstrukce, více prosklenná - průhled skrz, jednopodlažní, s letní zahrádkou, Parkování v blízkosti, předprostor vhodně doplněn trvalk. záhony (14) Optické otevření zeleného pásu před obchodem - záhony růží


STAV - pohled A - od zdravotního střediska k obchodu

NÁVRH

NOVÁ LÍPA - ZELENÁ DOMINANTA, VYKÁCENÍ TUJÍ ZE SEVERNÍ STRANY

NOVÁ LÍPA (NA MÍSTO SMRKU) S KRUHOVÝM POSEZENÍM KOLEM KMENU NOVÁ STAVBA KAVÁRNY/MÍSTA SETKÁVÁNÍ DOPLŇUJE PROSTOR FUNKČNĚ I PROSTOROVĚ

DOPLNĚNÍ ALEJE OKRASNÝCH TŘEŠNÍ A POKRAČOVÁNÍ CHODNÍKU (CLONA PARKOVIŠTĚ)

ZÁLIVY PRO PARKOVÁNÍ A "ZAHRÁDKA" KAVÁRNY

PŘECHOD PRO CHODCE NAPROTI VSTUPU DO STŘEDISKA

POHODLNÁ NÁSTUPNÍ PLOCHA U ZASTÁVKY, POKRAČUJÍCÍ CHODNÍK

pohled B - od obchodu ke zdravotnímu středisku ALEJ OKRASNÝCH TŘEŠNÍ PŘED PARKOVIŠTĚM

DVĚ LÍPY "TLUMÍ" HMOTU BUDOVY STŘEDISKA A POSKYTUJÍ PŘÍJEMNÝ STÍN

POKRAČUJÍCÍ CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE

KAVÁRNA/MÍSTO SETKÁVÁNÍ - PROSKLENNÁ STAVBA, KTEROU JE VIDĚT "SKRZ" DO ZADNÍ ČÁSTI S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM

ZÁLIVY PRO PARKOVÁNÍ A ZÁHONY TRVALEK VEŘEJNÝ PROSTOR U VSTUPU DO STŘEDISKA JE ŽIVÝMI MÍSTEM SETKÁVÁNÍ

ZÁHONY RŮŽÍ MÍSTO ŽIVÉHO PLOTU OPTICKY OTEVÍRAJÍ PROSTOR

pohled C - ke schodišti mateřské školy OPRAVENÉ SCHODY A ZÁBRADLÍ POSKYTUJÍ BEZPEČNÝ PRŮCHOD

NÁSTUP JE ROZŠÍŘEN A DOPLNĚN O LAVIČKY UMÍSTĚNÉ PŘÍMO DO SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇU

NOVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR NABÍZÍ MÍSTO K ZASTAVENÍ I ODPOČINKU A ZDRURAZŇUJE VÝZNAM SCHODIŠTĚ

DOPLNĚNÍ ALEJE OKRASNÝCH TŘEŠNÍ

ZÁLIV KOMUNIKACE PRO PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ I AUTOBUSŮ VÝVĚSKA OBECNÍCH AKCÍ NA VIDITELNÉM A PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ


analýza stávajícího stavu

navrhovaný stav ĚR SM L STE KO

SMĚR KOSTEL

HŘIŠTĚ ZŠ

8

7

A

10

6

B

4

3

4

5 6 2 1

SCÉNA ENÍ SEZ PO

ENÍ SEZ PO

VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

3

5

VENKOVNÍ "PARKET" VZROSTLÉ PŘEVÁŽNĚ LISTNATÉ STROMY

1 HLAVNÍ VSTUP DO K.D.

. LÍ K DSÁ E Ř P

9

8

8

NA D. . ZD VJE MEK K E Z PO

7

D.

K SÁL .D.

A IČN OCV L Ě T

OVÁ BYT OTKA N D JE

alternativa 11

2

10 m

10 m

M 1:500

M 1:500

R3 - OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU Kulturní dům v Rohli je největším krytým veřejným prostorem v "rohelském dolíku". Pořádají se v něm plesy, bály a další kulturní program. Na KD je těsně navázána velká tělocvična a přisazena jedna bytová jednotka. Před severním průčelím se nachází poloveřejný prostor nepatřící do majetku obce, který však obec využívá pro venkovní společenské akce. Nachází se zde otevřená scéna, zpevněný "parket" a příjemné posezení ve stínu stromů. Při SV jsou umístěny dosluhující dřevěné stánky sloužící jako prodejní místa během společenských akcích. Poblíž KD nejsou vymezené žádné volné plochy pro odstavení vozidel, parkování se řeší při krajnici slepé komunikace spojující kostel a KD. Vzhledem k šířce této komunikace je otáčení vozidel obtížné. Při severní hranici je mezi oplocením pozemku KD a souborem domů pěší spojnice paralelních cest vedoucích ke kostelu. Spojnice bohužel nepokračuje dále tak, aby mohla propojit hřiště ZŠ s tělocvičnou v KD. Požadavkem obce bylo trvalé rozšíření scény, která byla doposud řešena jednoduchou mobilní konstrukcí dřevěných podest.

(1) Pozemek kulturního domu - venkovního poloveřejného prostoru, který není v majetku obce (2) Stávající oplocení kulturního domu (3) Stávající "stánky" (4) Nevyužívaný prostor za jevištěm (odkládací prostor) (5) Krajnice využívaná pro parkování (chybí prostory vyhrazené pro parkování během pořádání kulturních akcí, obtížné otáčení vozidel) (6) Pěší spojnice paralelních cest ke kostelu (7) Chybějící napojení dále ke školnímu hřišti (8) Skruž vodního zdroje/ studny

Návrh řešení vychází primárně z potřeby nalezení místa pro parkovaní automobilů. Při kulturních akcích není kde jinde zaparkovat než přímo v slepé ulici, která u končí cca 50m JV od KD. Odjezd aut se komplikuje úzkou šířkou této komunikace, která jen velmi obtížně umožňuje otočení. Navrhujeme využít slepé místo za venkovní scénou, které v současnosti slouží nejvýše jako místo skladování nepotřebného materiálu. Rozšířením stávajícího chodníku nacházíme dostatek místa pro nájezdovou cestu s 10 kolmými stáními umožňující zároveň pohodlné otočení vozidel vracející se ze slepé cesty. Pro novou parkovací plochu bude nezbytné odstranit několik menších keřů a dřevin a zakrýt stávající studnu pojezdovým poklopem zakomponovaným do vozovky. Oplocení bude posunuto o cca 6,5m blíže ke scéně a bude doplněno nově vysazeným živým plotem pro odclonění scény a parkoviště. Při SZ hranici navrhujeme zřídit nový vedlejší průchod navazující na venkovní schodiště potažmo hřiště ZŠ. (Uzamykatelný v případě pořádání akcí - výběru vstupného.) Součástí obnovy areálu bude rozšíření jeviště venkovní scény, renovace a doplnění lavic a stolů venkovního posezení a návrh nových prodejních/ víceúčelových stánků. V případě problémů s vodním zdrojem je možná úprava prohozením příjezdové cesty a samotných stání (viz "alternativa").

(1) Posun severního oplocení o cca 6,5m blíže ke scéně (2) Nově vysazený živý plot jako pohledová bariéra mezi pozemkem kulturního domu a parkovacími stáními - tvoří pozadí scény (3) Nový pěší (vedlejší) vstup ke KD/ tělocvičně - navázání na venkovní schodiště a propojení s hřištěm ZŠ (4) Nová parkovací plocha - rozšíření stávajícího chodníku v cestu s parkovacími místy, nových 10 stání uvolní krajnici komunikace spojující kostel s kulturním domem, zároveň umožní pohodlné otáčení vozidel ("T" otáčecí kladivo) (5) Odstraněné drobné keře a dřeviny (6) Snížení skruže studny na úroveň plochy parkoviště a doplnění o pojezdový poklop, zajištění proti kontaminaci (7) Přesun stánků ze SV rohu pozemku (alternativně návrh a stavba nových mobilních víceúčelových stánků) (8) Renovace a doplnění lavic a stolů (9) Trvalé rozšíření podia scény dle požadavků obce (cca o 1,5m) (10) Domluva s majitelem soukromého pozemku - pronájem nebo odkup části pozemku (pruhu šíře cca 1,5m) na hranici parcel dle skutečného stavu v území a obnovení průchodu (nejen) pro děti k tělocvičně a KD, odstranění rohového stromu pro pohodlný přístup, úprava pěšiny/ realizace ext. schodiště (11) Alt. řešení - prohozená parkovací stání a příjezdová cesta, studna zůstává na stávajícím místě obklopená travní plochou


STAV - pohled A - od kostela ke kulturnímu domu

NÁVRH NOVÝ ŽIVÝ PLOT ODDĚLUJÍCÍ POZEMEK K.D. OD PARKOVIŠTĚ

UVOLNĚNÝ PROSTOR KRAJNICE KOMUNIKACE POKLOP STUDNY POJEZDOVÝ V ROVINĚ CESTY ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU V PŘÍJEZDOVOU CESTU K PARKOVACÍM STÁNÍM (10 MÍST)

pohled B - od venkovního schodiště

NOVÝ VEDLEJŠÍ PĚŠÍ VSTUP V NÁVAZNOSTI NA PŘÍSTUPOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

NOVÝ ŽIVÝ PLOT ODDĚLUJÍCÍ POZEMEK K.D. OD PARKOVIŠTĚ

NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ, ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

ÚPRAVA VÝSTUPNÍ PLOCHY VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ


foto stávajícího stavu - pohled A

analýza stávajícího stavu

reference

navrhovaný stav

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

ROZŠÍŘENÝ PŘÍSTUP K POTOKU U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

OBCHOD PŘÍSTUP MONTOVANÝMI SCHODY DO PARČÍKU U OÚ

POHLED B OBECNÍ ÚŘAD

B

POHLED A

PŘÍSTUP MONTOVANÝMI SCHODY U OBECNÍHO ÚŘADU

PŘECHOD NA DRUHOU STRANU CHODNÍČKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PŘÍSTUP MONTOVANÝMI SCHODY U VSTUPU DO ŠKOLY HŘIŠTĚ ZŠ

PŘÍSTUP MONTOVANÝMI SCHODY U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

PŘECHOD NA DRUHOU STRANU CHODNÍČKU

Cílem návrhu je tzv. intravilánová úprava rekreačního charakteru, která potok více začlení do života obce a podpoří jeho ekologickou i rekreační funkci. V centrální části obce bude korytem toku vedena nová „vodní“ stezka, která bude sloužit zejména mladším obyvatelům vesnice jako prostor pro hry a také jako bezpečná trasa pohybu mimo frekventovanou silnici (např. při cestě z/do školy). Vodní stezka o délce cca 0,5 km začne v parčíku u zdravotního střediska a skončí v zelené obecní ploše u autobusové zastávky pod školou, poblíž budoucí komunitní zahrady. Zde bude přerušena stávající betonová zeď a přístup k potoku bude mít podobu širokých schodů s kameny a vegetací, které umožní i posezení u vody.

Mezi koncovými body bude mít stezka několik průběžných vstupních míst v podobě jednoduchých schůdků do koryta toku (u obecního úřadu, u školy, u školního hřiště). Samotná stezka bude tvořena jednostranným betonovým chodníkem s proměnlivou šířkou (60 – 90 cm), vyvýšeným cca 15 - 20 cm nad hladinu toku. Chodník bude místy doplněn o větší kameny s estetickou i ekologickou funkcí (větší členitost koryta = lepší podmínky pro organismy). Na opačné straně koryta bude ponechán pás s vlhkomilnými rostlinami (rovněž v proměnlivé šířce). Samotný tok bude proudit mezi chodníkem a vegetačním pásem. V případě povodňových stavů bude chodník i s vegetačním pásem přirozeně zaplaven, nebude bariérou proudící vody. Při nízkém stavu vody zlepší zúžené koryto čistící schopnost potoka.

půdorysy přístupů k potoku

1,5 m M 1:75

ÚPRAVA PŘÍSTUPU K POTOKU U KOMUNITNÍ ZAHRADY

HRANA KORYTA

Rohle je liniová obec, která svým urbanistickým uspořádáním kopíruje údolnici potoka Rohelnice. Potok je tedy významnou kompoziční osou a zároveň životadárnou žílou protékající celou obcí paralelně s hlavní silnicí. Zaslouží si proto pozornost. V současné době je velká část toku zregulovaná a protéká kapacitním betonovým korytem. Z důvodů chybějící kanalizace je voda znečištěná splašky a také splachy z okolních polí. Takto to však naštěstí nemusí být napořád. Plánovaná kanalizace by měla výrazně napomoci ke zlepšení kvality vody a spolu s realizací protierozních opatření (dle Komplexních pozemkových úprav) je také předpokladem navrhovaných úprav.

typické řezy

VEGETAČNÍ PÁS S VLHKOMILNÝMI ROSTLINAMI

R4 - VODNÍ STEZKA - ÚPRAVA KORYTA

40 m M 1:2 000

UPRAVENÉ KORYTO POTOKA

M 1:2 000

BUDOUCÍ KOMUNITNÍ ZAHRADA

BETONOVÝ CHODNÍČEK

40 m

PŘÍSTUP DO KORYTA POTOKA

pohled B

PODROBNĚ ŘEŠENÉ OBLASTI

ROZŠÍŘENÝ PŘÍSTUP K POTOKU U KOMUNITNÍ ZAHRADY

A


STAV - pohled A - přes mostek na zastávku Rohle dolní zast.

NÁVRH

VELKOOBJEMOVÝ BIOKONTEJNER ČISTÍCÍ VEGETAČNÍ PÁS

KOMUNITNÍ ZAHRADA NA OBECNÍM POZEMKU

HLAVNÍ (KONCOVÝ) PŘÍSTUP K VODĚ UBOURÁNÍ ČÁSTI BETONOVÉ STĚNY KORYTA A VYTVOŘENÍ POHODLNÉHO SESTUPU K HLADINĚ POTOKA - POSEZENÍ U VODY

pohled B - korytem potoka na most u obecního úřadu

JEDNODUCHÁ MONTOVANÁ KOSTRUKCE VÝSTUPU Z KORYTA CHODNÍK - CESTA KORYTEM, ZVÝŠENÝ BETONOVÝ BŘEH (ZÁROVEŇ ZJEDNODUŠUJÍCÍ ÚDRŽBU KORYTA POTOKA)

ČISTÍCÍ VEGETAČNÍ PÁS PROMĚNLIVÉ ŠÍŘKY


analýza stávajícího stavu SMĚ R OÚ

navrhovaný stav

ĚR SM ĚZÍ DV NE

SOCHA SV. FLORIÁNA

VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

3

2 VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

KAPLE SOUSOŠÍ KALVÁRIE

SMĚR KAMENNÁ

VZROSTLÁ TUJE

VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

KOSTEL SV. MARTINA

B

A 6

5

1

2

VZROSTLÁ TUJE VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

HLAVNÍ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ

2

3

KAPLE

SMĚR

3

VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

ĚR SM DŮM . LT KU

ŠKOLA

VZROSTLÉ LISTNATÉ STROMY

2

4

2

7m

7m

M 1:350

M 1:350

R5 - OKOLÍ KOSTELA Kostel je symbolem sídla v krajině. Ve většině případů je to jedna z nejvyšších staveb na venkově, důležitý orientační bod dálkových pohledů i průhledů z intravilánu, představuje historické těžiště sídla. Kostel sv. Martina v Rohli je postaven na vyvýšeném místě nad obcí, obklopen prstencem ze vzrostlých listnatých stromů. Těsně před průčelím kostela je nevhodně umístěna dvojice vysokých neopadavých tují, které bohužel po celý rok z většiny směrů brání pohledu na kostelní věž. V blízkosti kostela jsou cenné a nedávno restaurované památky sousoší Kalvárie a socha sv. Floriána, po obou stranách kostela se pak nachází drobné stavbičky kaplí. Jako celek je soubor výjimečně kompaktní - na malém prostoru, sevřen stromovím a živým plotem, vytváří jedinečnou atmosféru. Zajímavostí je i množství cest, které kolem kostela probíhají blízko je zde k obecnímu úřadu, ke kulturnímu domu, ke škole, ke hřbitovu. Pěšky či na kole lze pěknou cestou mezi pastvinami a poli dojít kolem božích muk do Kamenné, autem pak silnicí do Nedvězí.

historická fotografie obce s přirozenou dominantou kostela

Navrhujeme zopakovat princip zeleného chóru - prstence ze vzrostlých stromů - nově jako cesty kolem kostela. Pěšina ve stínu stromů jako prsten obkrouží kostel a spojí již existující zkratky po obvodu, které procházejí skrz živý plot. Korunkou prstenu bude nástupní prostor kostela nově vysázený velkými kamennými šlapáky. Cesta od schodiště ke vstupním vratům bude pro pohodlnou chůzi vysázena plně, do stran do mlatové nebo MZK pěšiny budou kamenné šlapáky volně řídnout. U vstupu a na vybraných částech pěšiny budou doplněny lavice. V místech pěších zkratek skrze živý plot budou odkopány hliněné valy pro pohodlnější průchod. Lem kostela navrhujeme osázet taktéž těmito šlapáky a podtrhnout tím kvalitu kostela a jeho okolí. Jako důležité pro vnímání kostela i ve smyslu symbolu obce v krajině vnímáme odstranění alespoň jedné z tůjí před kostelním průčelím a odhalení kostelní věže pohledům z intravilánu i extravilánu. (V rámci diskuse s občany se objevily hlasy jak pro zachování obou tůjí, tak pro skácení jedné nebo obou tůjí, vč. dalších listnatých stromů). Podle historických fotografií byl celý kostel velmi dobře vidět ze všech stran, viz referenční fotografie, doporučujeme však odstranit nejvýše stromy bránící pohledu na kostelní věž, tzn. tůje v průčelí vstupu do kostela.

(1) Nový prstenec kolem kostela spojující částečně vychozené pěšiny v různých místech travnaté plochy - možnost obejít kostel pod stínem vzrostlých stromů, vnímat jej z různých perspektiv, posadit se, odpočívat (2) Nové lavice v místech rozšíření pěšího prstence (3) Existující zkratky z blízkých cest - upravené ve stejném povrchu jako obvodový prstenec (mlat nebo MZK - minerální beton), v místech prostoupení živého plotu odkopání hliněného valu plotu na úroveň obvodové cesty (4) "korunka" prstenu - vstup do kostela z kamenných šlapáků, příchod od schodů je plně vydlážděn pro maximální pohodlnost, do stran se potom šlapáky volně rozptylují do mlatové cesty (5) Lem z kamenných šlapáků kolem kostela - nová podnož (6) Odstranění vzrostlé tuje před průčelím kostela uvolní nástupní prostor světlu a výhledům do krajiny, z krajiny potom zase umožní pozorovat odkrytou věž kostela - jako tradiční symbol a orientační bod venkovské krajiny


STAV - pohled A - ze severu na nástupní prostor kostela

NÁVRH

ÚPRAVA ZKRATKY SKRZE ŽIVÝ PLOT

MLATOVÁ NEBO MZK OKRUŽNÍ CESTIČKA PRSTENEC KOLEM KOSTELA S LAVICEMI VE STÍNU VZROSTLÝCH LISTNATÝCH STROMŮ

DOPLNĚNÍ LAVIC KE VSTUPU A KOLEM KOSTELA

NÁSTUPNÍ PLOCHA Z KAMENNÝCH ŠLAPÁKŮ VOLNĚ ŘÍDNOUCÍCH DO STRAN MLATOVÉ CESTY KAMENNÝ LEM ZE ŠLAPÁKŮ KOLEM KOSTELA

pohled od hlavní cesty

pohled od cesty ke škole

DOBŘE VIDITELNÁ VĚŽ KOSTELA JAKO TRADIČNÍ SYMBOL SÍDLA V KRAJINĚ

pohled B - na prostor severně od kostela

UVOLNĚNÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU ODSTRANĚNÍM VZROSTLÉ TUJE, OTEVŘENÍ SVĚTLU I VÝHLEDŮM

ODKOPÁNÍ VALU V MÍSTĚ ZKRATKY SKRZE ŽIVÝ PLOT

OKRUŽNÍ PĚŠINA V MÍSTECH ROZŠÍŘENÍ DOPLNĚNA LAVICEMI

PODNOŽ KOSTELA Z KAMENNÝCH ŠLAPÁKŮ


analýza stávajícího stavu

návrh 1

ĚR SM EH BŘ ZÁ

7 1

ĚR K SM ER P M ŠU

8

6 2 návrh 2 3

SMĚR MOHE LNICE

4

SM Ě ÚS R OV

5

300 m M 1:15 000

R6 & N4 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Autobusové zastávky jsou důležitými komunikačními kanály s oblastmi mimo "rohelský dolík" a také jediné propojovací body hromadné dopravy všech tří zájmových obcí a obce Kamenné. Spoje umožňují cestování za prací i zábavou, nicméně jejich frekvence není příliš vysoká. Centrem Rohle prochází celkem čtyři autobusové linky a je tak zaručena přímá dostupnost ve směru na Zábřeh i Mohelnici/ Úsov či nepřímé spojení na Šumperk. Centrem Nedvězí prochází smyčka linky Zábřeh - Úsov (zpět k Rohli přes Kamennou). Do stejných koncových směrů se lze přímými spoji dostat i z Janoslavic. Obě obce mají po jedné zastávce, což odpovídá počtu obyvatel i struktuře sídel. Ke dvěma centrálním rohelským zastávkám se přidávají ještě "horní" a "dolní" a také zastávka u přehrady. Nad Nedvězím se nachází zastávka páteřní linky Šumperk - Kamenná. Její konstrukce je ve špatném technickém stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Ostatní zastávky nejsou staticky narušeny a plní primární účel (vždy po jedné straně komunikace). Architektonický výraz staveb není sjednocen. Dvě z nich jsou zděné, ostatní pak dřevěné konstrukce. V uzavřených přístřešcích je na některých místech problém s kvalitou vnitřního prostředí, více otevřené zase nenabízejí dostatečnou ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami.

(1) "Rohle, horní zastávka" - dřevěná uzavřená stavba s čelním prosklením a přesahem střechy, technický stav dobrý (2) "Rohle, střední zastávka" - zděná uzavřená stavba, přijatelná podoba interieru, v druhém směru lehká dřevěná konstrukce přístřešku s krytou boční stěnou (3) "Rohle, dolní zastávka" - celodřevěná stavba s nevyhovujícím vnitřním prostředím (4) "Kamenná, rozc. Veleboř" - otevřená ocelová konstrukce přístřeškus krytou zadní částí, katastrálně spadá pod Kamennou, dostupná z dolní části Rohle (5) "Rohle, Janoslavice, kaple" - krytá zděná stavba hexagonálního půdorysu, prosklení ze všech stran, v opačném směru nevyhovující stání v okraji komunikace (6) "Rohle, samota" - pouze označení místa zastavení (7) "Rohle, Nedvězí" - dřevěná konstrukce, plně krytá, vnitřní prostředí nevyhovující, slouží více "setkávání" než primárnímu účelu (8) "Rohle, Nedvězí, rozc." - staticky nevyhovující dřevěná konstrukce, vyžaduje kompletní rekonstrukci

Stávající rozložení a hustota autobusových zastávek odpovídá struktuře zájmových sídel. Zastávky jsou důležitým kontaktním bodem vnější a vnitřní dopravní infrastruktury (pro obyvatele i návštěvníky) a měly by proto vykazovat nejen funkční, ale i estetické kvality. V rámci koncepce rozvoje dochází na některých místech k účelné úpravě polohy i podoby zástávek. Jedná se o centrum Rohle, kde bude místo stávající zděné stavby využit dřevěný altán a obě plochy před zastávkami budou vhodně upraveny (více viz téma R2). V centru Nedvězí bude v souvislosti návrhem (viz N2) stávající nevyhovující zastávka zbourána a přemístěna před kapličku. Zastávka Nedvězí rozc. (8) bude kvůli špatnému technickému stavu zbourána a postavena dle nového návrhu. Především v souvislosti se zmíněnými úpravami zastávek v Nedvězí je předložena architektonická koncepce nového provedení, a to ve dvou variantách. V principu se jedná o přístřešky o půdorysných rozměrech cca 5m x 2,5m, které jsou kryty ze tří stran. Půdorysně skosené boční stěny řeší nevýhody klasického obdélníku a proto se zde nevyskytují tmavé neútulné zadní rohy, z lavice zastávky je dobře a brzy vidět přijíždějící autobus i přicházející osoby a při špatném počasí pojme zastávka více stojících osob dočasně se chránících před deštěm. V dlouhodobém horizontu lze uvažovat o jednotné podobě rohelských zastávek - svého způsobu "značky" rohelského dolíku.

(1) NÁVRH 01 - Zastávka má lehkou dřevěnou konstrukci kotvenou do betonových patek. Boční obložení je z barevných dřevovláknitých desek. Zadní část tvoří plná zeď ze slaměných balíků obalených hliněnou omítkou. Zeď lze vyrobit z lokálních materiálů (sláma, hlína) formou denního workshopu s participací občanů. Balíky slámy jsou kladeny na kamennou podezdívku, která ve vnitřní části přechází v posezení překryté dřevěnou deskou. (2) NÁVRH 02 - lehká dřevěná konstrukce obložená vodovzdornou stavební překližkou, jednoduchá pultová střecha, trámy o výšce odpovídající zmenšujícímu se rozponu půdorysu, velká pohodlná dřevěná lavice, možnost částečně uzavřít i z čelní strany poloprůhlednou konstrukcí z dřevěných trámků.


analýza stávajícího stavu

ŘA

DA

navrhovaný stav

TU

VROSTLÝ JEHLIČNAN

4 ROZSYPOVÁ LOUČKA

4 BÝVALÁ MÁRNICE

5 4 VZROSTLÝ JEHLIČNATÝ STROM

3

2

VZROSTLÉ TUJE

S NE MĚ DV R ĚZ Í

4

2

2

VSTUPNÍ BRÁNA

VZROSTLÉ TUJE

VZROSTLÉ LÍPY A SOCHA

1

3

SMĚ R ROH LE

A ST CE Í OÚ Š PĚ HLE RO

1

10 m M 1:500

6

10 m M 1:350

R7 - ÚPRAVY HŘBITOVA V ROHLI Rohelský hřbitov je umístěn v okrajové části obce na dopravní (1) Zcela nevhodně umístěný vyvýšený ostrůvek - problémy spojnici s Nedvězí. Vede k němu pěší průchod z centra a je také při parkování, snižuje počet parkovacích míst, nelze se otočit dostupný přímo z hlavní komunikace. Kompozičně na něj již od cesty (2) Chybí kontejner na plastový odpad (dekorace, svíčky) + kontejner upozorňují vzrostlé lípy a socha světce. Parkování před vstupem do na bioodpad, v současnosti jsou zde nádoby pouze na směsný hřbitova je problematické kvůli vyvýšenému zatravněnému ostrůvku komunální odpad uprostřed zpěvněné plochy. Hřbitov je oplocen a přístupný jednou (3) Tmavá ulička (hlavní přístupová cesta pěších z Rohle) - chybějící hlavní bránou. Mezi hroby, ani k objektu márnice nevede žádná osvětlení zpevněná cesta a chybí veřejné osvětlení. V podzimních a jarních měsících tak užívání hřbitova bývá často nepříjemné kvůli rozbahněnému terénu a v době "krátkých dní" je v pozdních odpoledních hodinách téměř nevyužitelný. Chybí kontejnery na tříděný odpad, především tzv. bioodpad.

Navrhujeme zrušit středový ostrůvek a umožnit tak pohodlnější parkování a otáčení vozidel. Pro lepší přehlednost místa lze i parkovací pruhy vyznačit přímo na dlažbu. Před vstup do slepého T konce umisťujeme nádoby na tříděný odpad, především pak nádobu na bioodpad, kterého je na hřbitově nejvíce. Od hlavní brány povede páteřní pěšina se zpěvněným sypaným povrchem. Svým oblým tvarem mine středový objekt márnice a skončí slepým uzávěrem. Pěšina bude podpořena vhodným osvětlením stojanovitého typu, rozmístěném v páru přibližně po 11 metrech. Podél pěšiny jsou umístěny lavičky, aby bylo možné především pro občany v pokročilejším věku si při návštěvě hřbitova odpočinout. Jedna lavička je umístěna i ve stínu vzrostlého stromu v zadní časti u hřbitovní zdi.

(1) Zrušení středového ostrůvku a umožnění pohodlnějšího zaparkování i otáčení vozidla (2) Nové kontejnery na tříděný odpad, především na bioodpad (3) Vytvořena páteřní pěšina ze sypaného a zpěvněného povrchu (mlat nebo MZK) (4) Místa pro odpočinek - lavičky. Jedna z nich umístěna i ve stínu u hřbitovní zdi (5) Prostor před márnicí bude částečně zpevněn a pojednán. Bude zde umístěna lavička (6) Doplnění veřejného osvětlení podél pěšího chodníku


analýza stávajícího stavu

navrhovaný stav

2 HLAVNÍ VSTUP DO ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ĚR SM

7

2

5

3 Ý EN ÁZ OS KY Č AH SV SMR

B

6

1

4

4

HERNÍ PRVKY PRO MALÉ DĚTI

HŘIŠTĚ NA FOTBAL

3 2

1 5

SMĚR KOSTEL

Á EZDN Í C Í PRŮJ HLAVN NIKACE OB KOMU

A

8 C

SMĚR BUS ZASTÁVKA

E NIC EL OH KR TO PO

KU SM LT ĚR .D ŮM

2 A SMĚR BUS ADA KOM. ZAHR

10 m

10 m

M 1:500

M 1:500

R8 - HRACÍ PLOCHY U ŠKOLY Hřiště u základní školy v Rohli se skládá ze dvou hlavních částí. Jedná se o travnatou plochu pro fotbal a dále o plochu, na které jsou umístěny různé druhy hracích prvků převážně pro menší děti. Současná podoba hřiště má několik problematických aspektů. Jde především o to, že obě části nejsou od sebe nijak oddělené, je zde tedy potenciální nebezpečí úrazu míčem pro děti hrající si na průlezkách. Druhým znakem stávajícího stavu je absence vhodné vegetace (stromů a keřů), která by poskytla stín v letních měsících a zároveň oživení, barevnost a vertikální členění jinak plochého a velikostí monotónního prostoru.

(1) Řešené území vymezující venkovní hrací plochy (2) Prostupnost území v SJ směru - přes pozemek školy je možné bezpečně projít paralelně s hlavní průjezdní komunikací obcí, tzn. od dolní zastávky až ke kupeckému domu (3) Odpovídající propojení ve VZ směru chybí, zejména pro cestu do tělocvičny u kulturního domu, ale i pro cestu ke kostelu nebo směrem k Nedvězí a Kamenné je třeba obejít kolem kupeckého domu nebo křižovatky u dolní zastávky (4) Riziko zranění menších dětí míčem při kopané, chybí možnost schovat se do stínu v letním období (5) V letním období dochází k přehřívání jižně orientovaných tříd (dříve jižní fasádu stínil vzrostlý strom)

Návrh řešení reaguje na popsaný stav a spočívá ze dvou hlavních zásahů. Prvním je vytvoření dělícího prvku mezi fotbalovým hřištěm a částí s herními prvky. Nové rozdělení ploch bude mít nejen bezpečnostní funkci, ale bude sloužit zároveň jako hrací prvek v podobě klikatící se síťové stěny s různými zákoutími a možností na ní šplhat a prolézat skrz na skrz. Sítě neuberou přehlednosti celého prostoru, budou bariérou pro míče (velikost ok musí být menší než průměr míče), nikoliv však bariérou vizuální. Druhá část návrhu spočívá v doplnění herních ploch a nejbližšího okolí o stromy a keře. Navrhujeme zde dva solitérní stromy do rohů hřiště (dub a javor) a dále skupinku stromů (bříz nebo okrasných třešní), která poskytne stín v blízkosti prolézaček. Svah lemující hřiště na východní straně navrhujeme pokrýt volně rostoucím smíšeným živým plotem z listnatých keřů s jedlými plody, který bude nejen krásný, ale umožní dětem i seznámit se s různými druhy našich keřů. Navržená úprava hřiště by se mohla odehrát svépomocí rodičů a dětí v rámci některé z dalších akcí S. V návaznosti na jižní stranu hřiště je navržen také jeden z výstupů/vstupů na vodní stezku korytem Rohelnice.

(1) Nový síťový herní prvek s bezpečnostní funkcí (oddělující hřiště na kopanou od dětských herních prvků) - výška 2-2,5m (2) Vstupní místo na vodní stezku (3) Nový solitérní strom (javor mléč) s kruhovou lavicí - dělí prostor, poskytuje stín a omezuje přehřívání jižní fasády školy (4) Nový solitérní strom (dub) s kruhovou lavicí (5) Skupina nových listnatých dřevin (břízy nebo okrasné třešně) (6) Nový živý plot z volně rostoucích keřů (směs jedlých, na podzim barvících se keřů - muchovník, kalina, aronie, lísky, zlatý déšť..) (7) Popínavá rostlina na zeď (8) Obnovení průchodu pro děti k tělocvičně u KD


STAV - pohled A - z jihu směrem ke kostelu

NÁVRH SKUPINKA LISTNATÝCH STROMŮ (VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ PROSTORU, STÍN, HRY MEZI KMENY) NOVÝ ŽIVÝ PLOT Z JEDLÝCH KEŘŮ (MUCHOVNÍK, KALINA, ARONIE..) POPÍNAVÉ ROSTLINY NA ZEĎ

NOVÝ SOLITÉRNÍ STROM S LAVICÍ VE STÍNU DĚLÍCÍ OCHRANNÁ STĚNA ZE SÍTÍ, ZÁROVEŇ DĚTSKÁ PROLÉZAČKA (MOŽNOST ČÁSTEČNĚ NECHAT PORŮST POPÍNAVOU ROSTLINOU)

pohled B - ze západu směrem na dětské hřiště

PROPOJENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ SE SCHODIŠTĚM KE K.D. A TĚLOCVIČNĚ

návrh ochranné/ herní bariéry

možnosti uspořádání kůlů

JEDNODUCHÁ MATRICE VARIABILNĚ POSPOJOVANÁ VÝPLETY SÍTÍ

LINIE SÍTĚ S MOŽNOSTÍ PROBĚHNOUT V KOLMÉM SMĚRU MEZI NOHAMA STOJKY NEBO V PODÉLNÉM SMĚRU MEZI SÍTĚMI

půdorys

KOMBINACE S KEŘI

možnosti výpletů HER NÍ P RVK YP RO MA LÉ DĚT I VÝPLET DIAGONÁLNĚ PŘES DRUHOU NOHU STOJKY

FOT BAL OVÉ

pohled C - na jižní fasádu školy s kostelem

HŘ IŠT Ě

reference

VÝPLET ROVNOBĚŽNÝCH STOJEK

- VELIKOST OK MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ PRŮMĚR BALÓNU - OTVORY V SÍTI BY MĚLY BÝT AŽ VE VÝPLETECH DRUHÉ LINIE


navrhovaný stav

MEK POZE U OBCE K T E J V MA

DOPROVODNÉ DŘEVINY (VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH STANOVIŠTI)

Z ŘE

FILTRAČNÍ ZÓNA S VODNÍMI ROSTLINAMI (HL. 10-80CM)

POHLED

KATAS TR ROH LE KATAS TR KAM ENNÁ

ĚR SM LE H RO

RY

OT

OK

A

NÁTOK

20 m

VÁ NO

M 1:1 000

stávající pohled

ÍM EM ÚZ

ODTOK

LOUKA

PŘEDČIŠŤOVACÍ JEZÍRKO (KAČÍREK, VODNÍ ROSTLINY)

KOUPACÍ ZÓNA (DO 2M)

PŘEPAD LE OH NÁ R N TR ME AS KA T KA STR TA KA

VO DN CC Í NÁ D A3 00 RŽ M

HLUBOKÁ ZÓNA (HLOUBKA 2-3M)

NOVÝ PĚŠÍ MOSTEK

Z ŘE

KO

P TO

ÍM EM ÚZ

A TR EN LE C I BO ROH HO CE Í LN OB KÁ NU O L Á O PL LAVICE/ ÉHÍHO N KMEN ŽE MN R AV ÚZE TRAVNATÁ N PLÁŽ CE LE NI S D A (PŘÍSTUP E R S H Ú K VODĚ) LAVICE/ KMEN

HRANICE NAV RŽ ÚSES DLE Ú ENÉHO LOKÁLNÍHO BO ZEMNÍHO PL ICENTRA ÁNU OBCE RO HLE

ĚR Í SM VĚZ D NE

PŘÍTOK POTOKA

analýza stávajícího stavu

KA EZ T S CÍ VA Á ZN PO

STÁVAJÍCÍ POROST

20 m M 1:1 000

reference (realizace)

R9 - KOUPACÍ BIOTOP Jeden z bodů, který se během komunitních plánování ukázal jako důležitý, je využití stávající vodní nádrže a jejího okolí. Přehrada, která se nachází v krásném údolí potoka Rohelnice na katastrálním území Rohle i Kamenné, při cestě z Rohle do Nedvězí, dnes slouží převážně pro chov ryb a rybaření. Této funkci je přizpůsobeno i její okolí a vybavenost a zároveň z ní vyplývá i kvalita vody, která je z důvodů přikrmování rybí obsádky nevhodná pro koupání. V koncepci rozvoje se přikláníme k zachování stávající funkce přehrady jako jedné z možností jejího využití, s tím, že se zároveň zabýváme komplexně celým údolím. Potok Rohelnice je dle Územního plánu lokálním biokoridorem územního systému ekologické stability (ÚSES) a výše po jeho toku (cca 300 metrů od horního konce nádrže) je na soutoku dvou potoků vymezeno návrhové lokální biocentrum ÚSES nivního charakteru. K budoucímu zajištění plné funkčnosti tohoto biocentra v nivě potoka by bylo ideální vybudovat přírodní vodní biotop, který výrazně rozšíří škálu ekologických stanovišť a tím i biologickou rozmanitost tohoto území. Kromě primární ekologické funkce může biotop navíc doplňkově plnit i funkci rekreační (možnost koupání), neboť jeho voda bude čistější než v přehradě. Navíc je nivou potoka kolem budoucího vodního biotopu vedena stezka pro pěší či cyklisty, která bude součástí rohelské poznávací stezky.

Velikost vodního biotopu je odhadována cca na 3000 - 3500 m2. Samotný biotop se skládá z několika zón – jedná se zónu koupací, hlubokou, regenerační (filtrační) a dále předčišťovací nádrž, která je napájena z vodního toku a předčišťuje vodu předtím, než se dostane do biotopu (viz situace a vzorový řez). Biotop bude mít rovněž menší travnatou pláž s přístupem do vody a kromě toho je doplněn výsadbou dřevin pro podpoření funkcí biocentra. Pro zajištění ekologické funkce je nutné v rámci biotopu vytvořit co nejpestřejší škálu stanovišť (různé hloubky, osluněné/zastíněné části, kameny, kmeny, pozvolné břehy). Doporučenými druhy dřevin v blízkosti biotopu jsou domácí druhy vázané na vodní toky a plochy vhodné do těchto podmínek (olše, vrby, javory, jasan, dub). Vybudování biotopu bude vyžadovat podrobnou projektovou dokumentaci zpracovanou specializovanou vodohospodářskou firmou s ekologickým zaměřením (např. Ateliér FONTES, Brno), které bude předcházet hydrogeologický a hydrobiologický průzkum (zjištění kvality vody v potoce, charakter podloží). Předpokladem úspěšné realizace bude rovněž vyřešení vlastnických vztahů. Z tohoto pohledu je možné uvažovat ještě o variantním umístění biotopu, a to blíže ke stávající vodní nádrži. Vhodnější je ale zakreslené umístění přímo v biocentru ÚSES. Na budování prvků ÚSES je možné čerpat až 100 % dotace z OPŽP.

řez územím - biotop SILNICE ROHLE NEDVĚZÍ

LOUKA

DOPROVODNÉ BŘEHOVÁ BŘEHOVÉ FILTRAČNÍ POROSTY ZÓNA

KOUPACÍ BIOTOP

BŘEHOVÁ DOPROVODNÉ STEZKA PRO PĚŠÍ FILTRAČNÍ BŘEHOVÉ A CYKLISTY ZÓNA POROSTY (POZNÁVACÍ STEZKA)

STÁVAJÍCÍ POROST POTOK ROHELNICE

0,0 -2,0

-3,5

-3,0

-5,0

ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

-2,2

-3,2


NÍ EDE EL.V ÍHO EMN STA ADZ Í CE SA N PĚŠ TRA MÁ STR

L STE KO ŮM ĚR NÍ D SM UR ULT AK

analýza stávajícího stavu

STÁVAJÍCÍ PRÁZDNÉ OBJEKTY HASIČŮ

Í ÍC AJ VÉ ÁV O ST TON TÓ BE PLA

ICE HELN K RO POTO

STÁVAJÍCÍ BOUDA S PŘÍPOJKOU OSVĚTLENÍ

10 4 0 34

EL .V ED EN Í

K ÍTO PŘ

5 33

3 SLOUP VEDENÍ

CE NI L HE RO

navrhovaný stav

DO SA PŘ VA ÍJE DN ZD U N Í SMĚ AC R VIČ IŠT Ě

330

5 33

5 33

7

NA DZ EM NÍ HO

Á OV M) NK A 70 I N C RÉ C Í T LKA C Í AJ (DÉ ÁV HA T S C O PL

5 34

TR AS A

8

HLAVNÍ CE KOMUNIKA

1

E ÍS ÍC OKA J U T AŽ PO SV ICI N N RÉ OL TE ÚD K

2

1

3 9

5 35

2

14 m

14 m

M 1:700

M 1:700

36 5

36 0

35 5

35 0

34 5

34 0

33 5

0 36

33 0

6 5

0 35

R10 - AREÁL PRO HASIČE Areál pro hasiče je v současnosti situován do údolí mezi (1) Chybějící propojení plochy s hlavní průjezdnou komunikací, místo zalesněný svah a přítok Rohelnice při jižním konci obce Rohle. Areál je pro mostek (na místě je provedena stavební příprava základů) využíván dobrovolnými hasiči ze všech blízkých obcí, pořádají se zde (2) Pozemek ve vlastnictví obce, ostatní jsou pro účely cvičiště hasičské závody s vysokou účastí sborů i návštěvníků. poskytovány/ pronajímány soukromými osobami Výhodou polohy cvičiště jsou blízké vodní zdroje, velká otevřená (3) Elektrické vedení protínající prostor cvičiště plocha v blízkosti obce a konfigurace terénu, která umožňuje sledování závodů z přirozeného "amfiteátru" - z vyvýšených míst ve svahu kopce. Značnou nevýhodou je příjezd a přístup na cvičiště. Nejbližší cestou pro pěší je prudká jinak neupravená cesta od kulturního domu. Příjezd hasičských vozů je ještě komplikovanější přes několik soukromých pozemků ze severovýchodu. Údolí dále křižuje trasa nadzemního elektrického vedení s odbočkou ke trafostanici nahoře u kulturního domu.

ilustrační obrázek z hasičských závodů

Klíčovým místem návrhu je realizace nového přemostění potoka Rohelnice spolu s jeho přítokem v místě ukončení slepé cesty napojující se na hlavní průjezdnou komunikaci. V současnosti jsou na místě již hotové základy z předchozí doby, jejich stav a použitelnost však musí být pro realizaci mostu prověřena. Nový most musí umožňovat bezpečné projetí hasičského vozu. V návaznosti na most je na pozemku ve vlastnictví obce navržena plocha rezervovaná pro parkování hasičských vozů a automobilů diváků. Vzhledem k dočasné povaze soutěží doporučujeme plochu nijak speciálně neupravovat a nezpevňovat, pokud to jen stávající podloží umožní. V opačném případě navrhujem použít volně rozptýlené kamenivo nebo zatravňovací čtverce. Rozměry, poloha a návaznosti samotného cvičiště jsou navrženy na základě konzultace s náčelníkem dobrovolných hasičů. Cvičiště je doplněné o přidružené stavby skladového zázemí s WC, plošinou pro zázemí závodů s možností umístění vyvýšeného podia a zpevněnou plochou startovního plató (ŽB panely). V případě potřeby je možné doplnit areál o jednoduché kryté posezení paralelně se závodní plochou pod stromy u přítoku Rohelnice. Charakter cvičení nebo soutěží nesmí být ohrožen trasou el. nadzemního vedení přetínající závodní plochu. Možné je zkrácení navrhované plochy na délku stávající nebo přesun startovního plató (3) a zázemí závodů (5) na druhý konec závodní plochy.

(1) Nové přemostění potoka Rohelnice spolu s jeho východním přítokem - napojení na stávající cestu spojenou s hlavní průjezdnou komunikací obcí (průjezdná šířka mostu cca 3,5m) (2) Nezpevněná plocha na pozemku obce rezervovaná pro dočasné parkování při hasičských závodech (3) Nová poloha startovního plató (20x7m) (4) Závodní plocha (120x8m) (5) Zázemí závodů - plocha pro podium rozhodčích (8x4m) (6) Zázemí cvičiště - technická místnost se skladem překážek + WC (10x4m) (7) Prostor pro diváky v úrovni závodní plochy, možnost zastřešení lehkými pergolami, možnost posezení lavic se stoly (8) Alternativní doplňkový prostor pro diváky - volné sezení ve svahu kopce s výborným přehledem o dění na startovní ploše (9) Prostor pro umístění stánků (občerstvení, drobný prodej,..) (10) Možné zkrácení závodní plochy na stávající vzdálenost 70m (tzn. závodní plocha nebude probíhat pod el. vedením)


navrhovaný stav

reference

ĚR Y SM KOL ĚŠ IŠT HŘ

SM KO ĚR ST EL

analýza stávajícího stavu

bylinky

DLE KN K OBCE MAJETEJŠÍ HRANICE) (VNĚ

330

ĚR SM OÚ LA& ŠKO

herní prvky pro děti

4 ovocné stromy

3

KOR

2

hmyzí hotel

YTO

venkovní učebna v altánu

POT OKA

POZEMKY OBCE

kompost

cvičení v zahradě AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

1

ohniště

vstup do zahrady

záhony, skleník, květiny, jezírko

workshopy a dílny

14 m M 1:700

R12 - KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní zahrada je vymezena na obecním pozemku v jižní části obce mezi hlavní silnicí a vodním tokem Rohelnice, poblíž autobusové zastávky. Zahrada má potenciál stát se žijícím venkovním místem setkávání, které nabídne rozmanité možnosti využití pro různé skupiny občanů Rohle i okolních vesnic. Představujeme si, že zahradu budou využívat školní děti s učiteli, maminky s dětmi, senioři, zájmové skupiny či celé rodiny. Zahrada může sloužit jako venkovní učebna, prostor pro hru dětí, pro setkávání (i mezigenerační), pro různé zájmové kroužky, rukodělné či jiné workshopy, pro společné cvičení či meditace, pro různé sezónní akce, atd. Proto by zde neměly chybět např. ovocné stromy, vyvýšené záhony se zeleninou, bylinkami, medonosné květiny, hmyzí domeček, kompost, skleník, venkovní altán s jednoduchou venkovní kuchyní, přístřešek na nářadí, lavičky, ohniště, přírodní herní prvky, tabule, travnatá plocha, malé jezírko, umělecké prvky či cokoliv dalšího podle potřeb svých uživatelů. Z hlediska svého charakteru bude vhodné, když bude celé místo citlivě oplocené s brankou (buď volně přístupné, nebo zpřístupněné v denních hodinách). Poblíž vchodu do zahrady je navržen začátek/konec vodní stezky korytem Rohelnice, kde bude narušena stávající betonová zeď a přístup k potoku bude mít podobu širokých schodů s kameny a vegetací, které umožní i posezení u vody.

Důležité je, aby podoba zahrady vznikla za účasti občanů. Doporučujeme sérii komunitních plánování s pomocí zkušeného facilitátora – zahradního architekta(tky), kde budou v prvé řadě zjištěny potřeby všech zájmových skupin a jejich podněty a společně vytvořena vize zahrady. Zahrada by měla být postupně vybudována v rámci série Akcí S, ideálně za účasti někoho zkušeného v realizaci zahrad. (1) (2) (3) (4)

Rezerva pro komunitní zahradu Navrhovaný vstup do zahrady z bezpečné boční cesty Přesunutý kontejner na bioodpad Nástup/ výstup na vodní stezku

akce pro děti

výtvarné prvky

společné práce


OKÁL V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ (BÝVALÁ PRODEJNA)

MAJETEK OBCE DLE KN (VNĚJŠÍ HRANICE)

3

2

STUDNA

OPĚ RNÁ ZÍDK A

SEPTIK

NÁ ĚR OP ÍDKA Z

SCHODY K OKÁLU

INFO PANEL

5

DVOJICE VZROSTLÝCH SMRKŮ DVOJICE NÍZKÝCH KEŘŮ

"VÁNOČNÍ SMRK"

BÝVALÝ OÚ (GARÁŽ HASIČI)

navrhovaný stav

ODBOČ KE KUŽE KA LNĚ

analýza stávajícího stavu

4

POTOK

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

1

7

CESTA KE KAPLI

3 K

6 K PL SK PA

2 1

SLOUP EL. VEDENÍ

A 8

CESTA K NÁVSI

PĚŠINA K NÁVSI

7m

7m

M 1:350

M 1:350

pohled A

ODBOURÁNÍ BOČNIC JINAK NIKAM NEVEDOUCÍHO SCHODIŠTĚ, VOLNÝ POHYB OSOB U VENKOVNÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, MOŽNOST (KRYTÉHO) POSEZENÍ (DOPLNĚNÍ O TRÁMY NA VÝŠKU STUPNĚ)

NOVÁ TROJICE OVOCNÝCH STROMŮ - POSEZENÍ VE STÍNU, VŮNĚ KVĚTŮ, PROMĚNY V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

NOVÉ TRVALKY A OKRASNÝ KEŘ

VYMEZENÍ POBYTOVÉHO PROSTORU (ÚPRAVA TVARU KŘIŽOVATKY), DOPLNĚNÍ LAVIC A KOŠŮ

POSUN KONTEJNERŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

J1 - VEŘEJNÝ PROSTOR U BÝVALÉHO OÚ Místo okolo bývalého obecního úřadu je charakteristické asfaltovým zálivem zdejší komunikace, který volně přechází do úzkého pásu travního porostu. Zde jsou umístěny zvonové nádoby na tříděný odpad. Tvar celé plochy je jasně vymezen ze dvou stran kamennou zídkou, z další strany navazují obslužné komunikace (na kuželnu a k rodinným domům). Díky volné ploše se uplatňuje pohled na samotnou budovu bývalého obecního úřadu, která i přes svůj nezrekonstruovaný stav vykazuje určité estetické kvality. Zídka je přerušena širokým schodištěm k budově okálu (bývalého obchodu), v současnosti neobydleného. Schodiště se nachází na pozemku ve vlastnictví obce, je slepé, zpřístupňuje však zelenou plochu kde se nachází vzrostlé jehličnany a další zeleň.

(1) Nenápadné ale důležité místo v obci, odbočka ke kuželně, bývalý obecní úřad s hasičárnou, infopanel, sběrné místo tříděného odpadu, mírně zanedbaný veřejný prostor jako pozůstatek dříve fungující prodejny, hezké skromné místo s potenciálem volných prostor v bývalém OÚ (2) Nástup do bývalé prodejny, nyní slepé schodiště na soukromý pozemek, cesta nikam (3) Jehličnany v centru obce, neduh let minulých, vysoké jehličnaté stromy patří hlavně do lesa, ovocné stromy do zahrad a rozlehlejší listnáče jako solitéry, do parků nebo podél cest; místo výšky, statičnosti a neměnnosti jehličnanů, užitné, vonící, kvetoucí a v ročních dobách proměnlivé koruny stromů, poskytující příjemný rozložitý stín

V návrhu pohlížíme na celé místo jako na venkovní prostor setkávání. Výhodná poloha téměř v centru obce a již tradiční akce (např. rozsvěcování vánočního stromu) vytváří dobré předpoklady stát se vyhledávaným veřejným prostorem. Nezbytným krokem je ale prostor dovybavit mobiliářem a nově artikulovat některé nefunkční části. Ze schodiště (široké cca 4m) se stává živý prostor k sezení i hrám. Jsou zde nahodile umístěné dřevěné lavičky, které pasují na přesnou výšku dvou schodů, a opticky rozbíjejí původní monumentální nástup. Tomu pomáhá i proražení bočních zdí z mezipodesty přímo do zelených ploch. Nad schodištěm je vytvořena lehká rámová konstrukce, díky které lze prostor v případě potřeby zastřešit a chránit ho tak před deštěm, nebo před sluncem. Lavičky v podobném designu jako na schodech umisťujeme i volně do zatravněného svahu, nebo dolů ke kamenné zídce. Přiměřenými zásahy do zelených ploch chceme vyvážit prostorovou kompozici místa. Místo dvojice přerostlých jehličnanů navrhujeme trojici ovocných stromů a dále levanduli a keř k zídce u OÚ. Infotabule i poštovní schránka zůstává, zvonové kontejnery přesouváme více do zužujícího se cípu u odbočky do Kuželny. Kamenné zídky spolu s kamennou dlážděnou plochou a kamenným schodištěm, vše jižně orientované, vytvářejí útulné a jasně definované veřejně přístupné místo zvoucí k setrvání, podporující dění společensko-kulturních akcí.

(1) Úprava profilu křižovatky, vymezení pobytového prostoru (v 1. fázi linií barvy na vozovce, ve 2. dlažbou) - vydláždění po kamenné opěrné zídky - návaznost a sjednocení prostoru (2) Posunutí kontejnerů tříděného odpadu dále do srpku dlážděné plochy (nejsou centrem pozornosti, zároveň ale zůstávají umístěny na strategickém místě a blízko vjezdu do Kuželny ("třídí se tehdy, pokud jsou kontejnery tam, kde se zdržují lidé") (3) Doplnění mobiliáře (lavice a koš) vybízí k užívání, pobytu, zdržení se, přitahuje pozornost k infopanelu (4) Otevření obou zatravněných ploch z mezipodesty schodiště probourání bočnic, volný pohyb lidí při společenských akcích (zejm. rozsvěcení vánočního stromu), možnost posedět na schodech, na lavicích (jednoduchých dř. trámech) položených v zatravněném svahu na jih, přes zahrady domů a do krajiny (5) Centrum tvoří domy, ne stromy, navrhujeme z trojice vysokých jehličnanů ponechat pouze ten "vánoční", zbývající vyměnit za ovocné, pod které se lze posadit, odpočinout ve stínu a které oživí místo svými proměnami v průběhu ročních dob (6) Doporučujeme odkoupit roh pozemku zabíhající k silnici a dosazení celé trojice listnatých stromů, nálevkovitě se sbíhajících k vjezdu ke Kuželně (7) Výsadba trvalek a okrasného keře pro zkrášlení prostoru (8) Přehledové zrcadlo pro bezpečnější provoz (výjezd z Kuželny)


analýza stávajícího stavu

navrhovaný stav A

2 PARKOVIŠTĚ

1 KO

1

5

RY

TO

PO

TO

2

KA

KAPLE

O JA DBO NO Č SL KA AV DO I NÁ C (KU CEN VE ŽE TR S) LN A AA

3 6

5

4

JALOVEC

6 8

AUTOBUS. ZASTÁVKA

JALOVEC

4

7

9

cca 400 m2

VJEZD NA SOUKROMÝ POZEMEK

2

4 PŘ

ÍK

O

8

P

3 TRAFOSTANICE

B

ODBOČKA DO CENTRA JANOSLAVIC (NÁVES)

7m

7m

M 1:350

M 1:350

J2 - OKOLÍ KAPLE V JANOSLAVICÍCH Jedná se o jeden z veřejných prostorů v Janoslavicích, jehož specifikum je, že se nachází na okraji Janoslavic, na příjezdu od Rohle či od Bezděkova, a to ať už přijedeme autem nebo zde vystoupíme z autobusu. Prostoru dominuje kaple z 19. století, která spolu s domem při její západní straně vymezuje tvar křižovatky hlavní průjezdné komunikace. V těsné návaznosti na kapli se nachází krytá autobusová zastávka ve tvaru šestibokého altánu. Dále na jih, mezi silnicí a potokem navazuje poměrně velká travnatá plocha užívaná v současné době jako louka v údolní nivě potoka. Přestože se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, zahrnujeme je podle požadavků komunitního plánování do řešení, a to právě kvůli potenciálu této plochy ke zvýšení kvality veřejných prostor a celkového obrazu obce. Severně od kaple přes silnici je často využívané malé venkovní parkoviště, obec má zájem o jeho odkoupení do osobního vlastnictví. Pozornost si zasluhuje řešení obou zastávek. Ve směru do Bezděkova je čekání možné pouze ve vjezdu na soukromý pozemek nebo na krajnici, neboť hned vedle cesty prochází příkopa. Ve směru na Rohli slouží čekání zajímavý krytý altán, který však zároveň konkuruje pohledu na kapli.

(1) Nedostatečný nástupní prostor do kaple, severně orientovaný, chybí základní mobiliář (2) Místo pro čekání na autobus ve vjezdu do soukromé zahrady, na krajnici blízko příkopu (3) Hlavní průjezdní komunikace, procházející okrajem obce, míjí centrum (náves) (4) Pohled přes louku na kapli, významný pohledový horizont pro pěší i projíždějící, potenciál nové vodní plochy v nivě potoka (5) Jižně orientované parkoviště - auta na slunci (6) Dům ve vozovce

Řešení této plochy spočívá v úpravě předprostoru kapličky, v doplnění doprovodné vegetace vodního toku, v doplnění dřevin poblíž zastávky a u parkoviště a dále v celkovém podpoření pobytové hodnoty volné travnaté plochy jižně od kaple. Louka v nivě potoka je svou polohou ideální a nabízí se pro vybudování malého rybníku, který se stane v centru obce atraktivním prvkem s více funkcemi (oživení plochy z hlediska pobytového a rekreačního, podpora zadržování vody v krajině, zvýšení biodiverzity, zvýšení estetické hodnoty místa – zrcadlení kapličky ve vodní hladině při příjezdu od Bezděkova, atd.). Místo dále doplňujeme pěšinou a mobiliářem (lavice na sezení v podobě dřevěných hranolů – u kaple, za autobusovou zastávkou, u vodní plochy. Drobným zásahem je také úprava objektu autobusové zastávky, kterou otevíráme nově i směrem k vodní ploše a doplňujeme o nezbytné schodiště spojené s lavicí. Pro vybudování vodní plochy doporučujeme prověřit možnost využití dotace Operačního programu ŽP. Úprava plochy je podmíněna dohodou s majiteli pozemků (pronájmem, směnou či odkupem do vlastnictví majetku obce).

(1) Úprava předprostoru kaple - dodláždění její východní strany, zvětšením dlážděné plochy vytváříme z přístupového místa místo pobytové, kaple s kamennou podnoží získává na důstojnosti, doplňujeme základní mobiliář - jednoduché masivní dřevěné hranoly - lavice různých délek (2) Linii potoční nivy doplňujeme o dřeviny a vlhkomilné rostliny, které krom zvýšení biodiverzity potoka zútulní jinak do polí otevřenou východní stranu kaple s novými lavicemi (3) Ve "slepém místě" odbočky do centra obce navrhujeme dosadit ovocný strom (např. jabloň). Strom u vjezdu vítá návštěvníky, vhodně doplňuje kapli naproti přes cestu a poskytuje vítaný stín (4) Navrhujeme vyznačit tvar křižovatky a oddálit tak odbočující vozy od fasády domu - jednoduché a psychologicky účinné řešení (5) Nová odpočinková pěšina kolem rybníka spojující dlážděný prostor u kaple a altán zastávky, jižně orientovaná (6) Stavební úprava altánu zastávky - nový výstup na louku/ k rybníku, jednoduché schodiště s lavicí, napojené na pěšinu, z lavice lze pozorovat přijíždějící autobus, krátit si čekání... (7) Nově vybudovaný rybník doplněný vodní vegetací, atraktivní krajinotvorný prvek obce, posílení biodiverzity a retenční schopnosti území (8) Vlhkomilné rostliny


STAV - pohled A - ze severu, příjezd od Rohle

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY KOLEM KAPLE, NOVÉ LAVICE (JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY), BEZPEČNÉ A ÚTULNÉ MÍSTO, DŮSTOJNÉ ZASAZENÍ KAPLE DO OKOLÍ

NAPOJENÍ NOVÉ PĚŠINY

DOPLNĚNÍ STROMŮ A KEŘŮ V NIVĚ POTOKA

pohled B - z jihu, příjezd od Bezděkova

ALTÁN S NOVÝM VÝSTUPEM, NOVÉ SCHODIŠTĚ S LAVICÍ, STROMKEM ČÁSTEČNĚ ZAKRYTÝ ALTÁN NEKONKURUJE KAPLI, PŘES STROMEK ALE LZE ZPOZOROVAT AUTOBUS

PĚŠINA SPOJUJÍCÍ SILNICI, ZASTÁVKU A KAPLI PŘEKRYTÍ PŘÍKOPU ŽB PANELY (PROSTOR PRO ČEKÁNÍ MIMO SOUKROMÝ VJEZD A SILNICI)

NOVĚ VYBUDOVANÝ RYBNÍK (ZRCADLENÍ KAPLE, BIODIVERZITA, ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY MÍSTA)


navrhovaný stav

S (K MĚ R U ŽE O LN Ú A)

analýza stávajícího stavu

A JEHLIČNAN VRBY

DOSAZENÁ JEŘABINA S NOVOU KRUHOVOU LAVIČKOU PO

SLOUP VEDENÍ

CÍ VA O DŇ BEK VO LÁ D O Ž

SMĚR

TO

PŘESAZENÝ KEŘ (TAVOLA) K

PŘESUN VYVÝŠENÉHO TRVALKOVÉHO ZÁHONU K BÝVALÉMU OÚ

VYVÝŠENÝ TRVALKOVÝ ZÁHON STUDNA KOMPOST

KEŘ JALOVCE

ODSTRANĚNÍ KEŘE JALOVCE A VYSAZENÍ NOVÉHO OVOCNÉHO STROMU (JABLOŇ) DOPLNĚNÉHO KRUHOVOU LAVICÍ

JEHLIČNAN

STÁVAJÍCÍ JEHLIČNANY

KE KŘÍŽKU

S BE MĚ ZD R ĚK OV

NOVÝ OVOCNÝ STROM (JABLOŇ) PŘESAZENÝ KEŘ (PUSTORYL)

NOVÁ MLATOVÁ PLOCHA S PŘESUNUTÝM KOMPOSTEM A DVĚMI RECYKLAČNÍMI NÁDOBAMI

POZEMEK NÁVSI, KTERÝ NENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE

PĚŠÍ SM ĚR BEZDĚK OV

NOVÝ STROM U POTOKA (VRBA) DLAŽBA KOLEM STUDNY

LÁVKA PŘES POTOK

SLOUP VEDENÍ

VL U PHKO KO OTOMILN NO KA É K PÁ (K VE Č, OS TO KY AT UC PR EC Í R EJ , BL OS DĚTSKÝ HERNÍ , OR ATO TLIN OB U PRVEK (DŘEVĚNÁ INE CH Y C) , HOUPAČKA/ PRŮLEZKA)

7m

7m

M 1:350

M 1:350

reference

foto stávajícího stavu

J3 - JANOSLAVICKÁ NÁVES Náves je jeden ze tří tradičních veřejných prostorů v Janoslavicích. Jejím specifikem je, že se zde sbíhá či rozbíhá řada cest do různých směrů (včetně cesty ke křížku nad Janoslavicemi a cesty do Bezděkova). Jde tedy o přirozené místo setkávání, což je funkce, kterou návrhem podporujeme. Parčík s protékajícím potokem a se studnou je řešen v duchu venkovského charakteru místa. Řešení spočívá v doplnění vhodně zvolených dřevin, zvýraznění a dotvoření linie potoka (kapsy s kvetoucími vlhkomilnými trvalkami) a doplnění laviček a herních prvků pro děti (např. dřevěná průlezka nebo houpačka, které mohou být za zvláštních opatření vytvořeny místními jako alternativa k normou certifikovaným herním prvkům). V maximální míře jsou zachovány stávající výsadby, některé keře jsou však přesazeny na vhodnější místo. Stejně tak navrhujeme přemístit kompost a vyvýšený květinový záhon. Pro umístění kompostu a navíc také dvou kontejnerů na odpad vytváříme novou plochu mezi silnicí a plotem zahrady na obecním pozemku na jižní straně návsi. Navržená úprava posiluje pobytovou hodnotu tohoto prostoru – pomocí jednoduchých zásahů vytváří možnost se zastavit, pobýt, posadit se, potkat se se sousedy či si hrát.

kruhová lavice

herní prvek

trvalky u potoka

skica návrhu - pohled A DOSAZENÉ STROMY

PŘESUNUTÝ KOMPOST A NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

DŘEVĚNÝ DĚTSKÝ HERNÍ PRVEK (HOUPAČKA/ PROLÉZAČKA..)

DLÁŽDĚNÍ KOLEM STUDNY PŘESAZENÝ KEŘ TAVOLY

KAPSY VLHKOMILNÝCH TRVALEK

NOVÝ OVOCNÝ STROM (JABLOŇ) S KRUHOVOU LAVICÍ KOLEM KMENE


SMĚR

navrhovaný stav - varianta 1 K ZATÁČCE

analýza stávajícího stavu

A

varianta 2 (zastávka v 1.fázi místo novostavby po bývalém OÚ)

5

VJEZD

8

7

VJEZD

5

MAJ ET (VNĚEK OBC JŠÍ H E DL RAN E KN ICE)

4

3

5

VJEZD

1 7

2

4

6

1

5 M AJ (V ETE NĚ K JŠ O Í H BC RA E D NI LE CE K ) N

VJEZD

NEZPEVNĚNÁ CESTA

3

2 8 6

5

SMĚR

ROHLE

R SMĚ A POD HOS

PĚŠINA SPOJUJÍCÍ SILNICI S PARALELNÍ NEZPEVNĚNOU CESTOU

7m

B

M 1:350

7m M 1:350

N2 - ŘEŠENÍ CENTRA OBCE - U KAPLIČKY Celý prostor tvoří historický i geometrický střed obce, nicméně jeho stávající pojetí nevytváří přívětivé místo k zastavení či pobytu. Kaple na ostrůvku komunikací je kompozičně zajímavá, ale způsobuje dopravně nepřehlednou situaci, vezmeme-li v úvahu nebezpečné zúžení komunikace po obou stranách, nejednoznačnost směru objezdu i nahodile zaparkované automobily. Budova bývalého obecního úřadu je dle statických posudků nevhodná k užívání a nabízí se její demolice, spolu s menším domem „přilepeným“ na její štítovou zeď. Naskýtá se tak šance revitalizovat poměrně velkou plochu v srdci obce a vrátit kapli její důstojnost.

(1) Rekonstruovaná kaplička, jedna z nejvýznamnějších staveb v obci, uprostřed bývalé návsi, v současnosti obklíčená komunikacemi, nepřehlédnutelná pohledová dominanta viditelná dlouho před průjezdem samotnou obcí z obou směrů, zcela chybí odpovídající navazující pobytový prostor (2) Část komunikace náhodně využívané k parkování, dopravní řešení není zřejmé - je to vydělený pruh směrem k Rohli? Slouží k parkování? Je to soukromý pozemek? Je to místo jen pro průjezd autobusu? (3) "Druhý směr" nebo obousměrná komunikace? Minimální šíře vozovky těsně natlačené ke kapli, hrozí statické narušení stavby otřesy blízko projíždějících vozidel i poškození nárazem (4) Rodinný dům, z 1/2 ve vlastnictví obce, tvoří spolu s kaplí úzký krček vozovky, pro dům nebezpečné a pro obyvatele nekomfortní (5) Bývalý OÚ, dle statického posouzení odsouzený k demolici (6) Obtížně využitelný "záliv" - pozemek ve vlastnictví obce (7) Stávající autobusová zastávka - přístřešek (8) Zastávka v druhém směru, přímo ve vjezdu do RD

Na místě před kaplí vytváříme adekvátní nástupní prostor, ale takovým způsobem, aby nebyl omezen cenný dálkový průhled z perspektivy chodce či jedoucího automobilu. Z obou komunikací vybíráme pro dopravní řešení tu, která umožňuje optimálně využít obecní pozemky. Rušíme stávající přístřešek zastávky a navrhujeme novou polohu "zepředu", nikoliv "vzadu" za kaplí, a to na pozemku obce jinak velmi obtížně využitelném. Prostorové poměry dovolují zařídit autobusu záliv ve směru do Rohle tak, aby při zastavení zůstaly oba pruhy průjezdné. Na místě stávajícího přístřešku necháváme volnou plochu pro zastavení 2-3 vozidel, všechny vjezdy na soukromé pozemky zůstávají zachovány. Nově situované zastávky přímo opticky navazují na veřejný prostor určený pouze pro pěší a pohotovostní příjezd k přilehlým rodinným domům. Tento se skládá z čočkovité plochy okolo kaple (předprostoru z tmavé velkoformátové dlažby a trávníku vzadu za chórem), paprskovitého dláždění (kamenné kostky na původní ploše boční komunikace) a travnaté části s nižší zelení (na místě přístavby k bývalému OÚ). Uvolněný prostor po bývalém OÚ navrhujeme ponechat ve vlastnictví obce jako rezervu pro budoucí potřebu ideálně obecní stavbu veřejné vybavenosti. Vzniklá plocha má potenciál nejen významově podpořit kapli při zachování její jedinečné polohy, ale také místu vdechnout kvality, které si urbánní centrum obce zaslouží. Alternativou je v 1. fázi ponechat pozemek volný a pro lepší přehlednost sem přesunout přístřešek zastávky z druhé strany (8).

(1) Využíváme stávající situaci: kapličku jako kámen ve vodě obtékají dva proudy komunikace. Přehrazujeme jeden z nich, směr od Rohle a rozšiřujeme ten druhý tam, kde má obec volné a jinak obtížně využitelné ke komunikaci přilehlé úzké pozemky. Z přehrazené komunikace dláždíme vějíř pro pěší, který symetricky obkružuje kapličku. Analogie kaple jako místa bezpečí a záchrany - zvedáme ji mimo proudy na zvýšenou zpevněnou plochu tvaru lodi. Doplňujeme lavici. (2) Přesunuté místo zastavení busu od Rohle - zastavení na silnici (3) Hned naproti do částečného zálivu zapouštíme zastávku v druhém směru a ve zbylé ploše stavíme nový přístřešek s výhledem na kapli i druhou zastávku (4) Rušíme přístřešek stávající zastávky a nahrazujeme zpevněnou plochou s možností krátkodobého zastavení (5) Všechny předcházející úpravy zachovávají stávající vjezdy (6) Po demolici staticky narušeného objektu bývalého OÚ a navazující jednopodlažní stavby se uvolní prostor JV od kaple, vzniká volný prostor, obnovuje se náves, jediný vskutku centrální prostor v Nedvězí. Navrhujeme dostavbu, shodně se třemi ostatními domy orientovanými na náves štítovou stěnou ve směru střešního hřebene, uliční čarou je zrcadlená křivka cesty (7) Uvolněný prostor po přístavbě k bývalému OÚ ponecháváme volný, zatravněný, upravujeme hranice parcel.


STAV - pohled A - ze severu

NÁVRH

PŘESUNUTÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY AUTOBUSU

DLÁŽDĚNÝ "VĚJÍŘ" PRO PĚŠÍ NA MÍSTĚ RUŠENÉ ÚZKÉ CESTY

KAPLE NA VYVÝŠENÉM PODSTAVCI TVARU LODI ODSTAVNÉ STÁNÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉHO AUTOBUSOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

pohled B - z jihu, příjezd od Rohle

varianta 1 - s novostavbou a zastávkou po směru do Rohle PŘESUNUTÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY SE ZÁLIVEM PRO AUTOBUS

NOVOSTAVBA PŘIROZENĚ DOPLŇUJÍCÍ PROSTOR NÁVSI, IDEÁLNĚ V MAJETKU OBCE (OBČANSKÁ VYBAVENOST)

PROSTOR UVOLNĚNÝ PO PŘÍSTAVBĚ K BÝVALÉMU OÚ PONECHÁN JAKO ZATRAVNĚNÝ PŘEDPROSTOR RODINNÝCH DOMŮ

varianta 2 - bez novostavby a se zastávkou ve směru od Rohle

VARIANTA SE ZASTÁVKOU NA DRUHÉ STRANĚ KOMUNIKACE NA MÍSTĚ PŘED BOURANÝM BÝVALÝM OÚ (PARCELA OÚ PONECHÁNA JAKO REZERVA IDEÁLNĚ PRO OBECNÍ STAVBU VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI)


analýza stávajícího stavu

navrhovaný stav

MA JE (VN TE ĚJ K O ŠÍ BC HR E AN DLE IC K E) N

2 1

2

3 4

ODNÍ SNÝ V A Č B O TOK

1

VJEZD/ VÝJEZD Z NEDVĚZÍ

KEŘE KOLEM POTOKA

5 7m

KE KAPLIČCE

A

7m M 1:350

M 1:350

pohled A

NOVÝ OŘEŠÁK, DO BUDOUCNA ROZLOŽITÝ STÍN A ŽIVÁ PROLÉZAČKA, OŘECHY!

PŮDOPOKRYVNÉ KEŘE ZPEVŇUJÍCÍ SVAH

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM, DŘEVĚNÉ SOCHY, MÍSTNÍ SOCHAŘSKÁ A TESAŘSKÁ KLÁNÍ, SOCHY JAKO HERNÍ PRVKY I MOBILIÁŘ, VRBOVÉ PROLÉZAČKY

N3 - PARČÍK V ZATÁČCE Zajímavý prostor, místo sjezdu do obce/ výjezdu z ní. Cesta po spirále nahlížející zatravněnou plochu s potoční nivou bohatou na vegetaci z různých úhlů a z různých výšek. Místo má své kouzlo již nyní, nepotřebuje velké úpravy, ale spíše vhodné vybavení mobiliářem, pobytovými prvky a citlivé doplnění výsadeb. Reálným problémem je podemílání o odtrhávání zatrubňovacích skruží z kterých potok vytéká pod komunikací a postupující eroze svahu.

(1) Mnoho slunce, málo stínu, velký potenciál málo využitý (2) Erozní svah - vodní proud podemílá zatrubňovací skruže a způsobuje destabilizaci svahu

Jedná se o větší veřejné prostranství v severní části obce Nedvězí, které má potenciál stát se příjemnou pobytovou a rekreační zónou v zeleni v rámci intravilánu obce. Proto tuto plochu pojímáme jako malý parčík, který může sloužit pro hry dětí a jako prostor k setkávání. Stávající dřeviny doplňujeme o solitérní strom ořešáku poskytující stín, více intimity pod ním a konečně i ořechy - o dobrý důvod víc, zavítat sem v době jejich zrání. Pro děti je zde navržen vrbový altánek, který je možné doplnit o další vrbové herní prvky, které nacházejí ve vlhké nivě ideální prostředí k růstu. Navrhujeme využít specifičnosti místa - stoupající zatáčku, která jako spirála obkružuje tuto volnou, v centru obce situovanou zatravněnou plochu. Chodec i řidič mají možnost nahlížet stejné místo z různých úhlů a výšek a výborně se proto hodí pro galerii pod otevřeným nebem. "Park" může být místem konání "sochařských klání", místem výroby i vystavování dřevěných soch. Dřevěné objekty mohou být zároveň herními prvky nebo lavicemi. Ve východní části se nachází erozní svah způsobený vývodem vody ze skruží. Pro asanaci této plochy doporučujeme svah osadit půdopokryvným keři (např. růžemi polyantkami), které svah ochrání před postupující erozí.

(1) Sanace podemletých skruží, osazení erozí postiženého svahu půdopokryvnými keři (2) Nový solitér - ořešák pro stín, intimitu, ořechy.. (3) Altán z vrbového proutí - první přírodní "socha" venkovní galerie (4) "Park" jako galerie pod širým nebem, dřevěné sochy a plastiky, zároveň mohou být herními prvky i mobiliářem (5) Dosadba vlhkomilných trvalek kolem potoka


Strupšín

Rohelská bouda

TŘEŠNĚ • typický ovocný strom (použití, slavnosti) • spolutvoří typický krajinný ráz území - aleje, sady • další liniové prvky v krajině – linie potoků, meze

Benkov

LESY • typická lesní společenstva (bučiny) • kulturní lesy (smrkové monokultury) • obyvatelé lesa (rostliny, ptáci, zvířata…)

ÚSES & KALOVÁ POLE • kalová pole – historie, asanace • význam ÚSES v krajině (biodiverzita) • biocentrum nad Janoslavicemi (mokřad…)

Dubicko

Strupšín

KŘÍŽEK

LOUKY A PASTVINY • jak vznikaly, mýcení lesa • význam pro člověka • obyvatelé luk a pastvin

HŘBITOV

Obědné

Bílý kámen

GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ • geologie a krajinný rámec • reliéf rohelského dolíku • horizont

Janoslavice Nedvězí

NÁVES POLNÍ KRAJINA • historická drobná mozaika polí • historie pěstování lnu v území

Rohle HOSPODA

PŘEHRADA

KRAJINA A UMĚNÍ • krajina jako zdroj inspirace • proměnlivost krajiny • místní umělci?

VODNÍ BIOTOP • zadržování (retence) vody v krajině • ekologická funkce biotopu – biodiverzita • obyvatelé (rostliny, ryby, ptáci, hmyz…)

KŘÍŽEK

ÚDOLÍ ROHELNICE • význam vodních toků v krajině („žíly“ Země) • přirozené meandrující vs. regulované koryto • samočistící schopnost přirozených toků

Kamenná STARÉ CESTY V KRAJINĚ • původní využití (úvozy) • prostupnost územím (zejm. pěší) • členění velkých bloků – krajinný ráz

Bradlo Veleboř

Z výsledků komunitních plánování na jaře roku 2015 vyplynulo, že občané vnímají jako jednu z největších priorit propojení obcí sítí pěších a případně cyklistických tras. Průchodnost krajiny je tématem velmi důležitým, a to jak z pohledu propojení obcí mimo silnice pro motorová vozidla, tak také z pohledu možnosti krajinu obývat, trávit v ní volný čas a tím prohloubit svůj vztah k místu, kde žiji. Harmonická kulturní krajina je utvářena zemědělci, lesníky, ale také lidmi, kteří ji navštěvují, mají ji rádi, považují za krásnou a pečují o ni. Koncepce přistupuje k tomuto tématu ve dvou rovinách. Jednou rovinou řešení je doplnění existujících cest novými cestami, jejichž smyslem je zajistit chybějící (často původní a v dějinách ztracená) propojení, tak aby vznikla logická, celistvá síť stezek umožňující pěším a cyklistům procházet komfortně krajinou obcí Rohle, Janoslavic a Nedvězí, s návazností na okolní katastry. Druhou částí návrhu je pak nově navržená poznávací stezka po obvodu celého rohelského dolíku. Část nově navržených tras vychází ze zpracovaných komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rohle, část je inspirovaná původními historickými cestami v krajině, výjimečně navrhujeme propojení nová. Jedná se o síť polních a lesních cest různého charakteru, z nichž část navíc tvoří stávající turistické a cyklistické trasy.

Hlavním záměrem poznávací stezky je vytvořit příležitost k navázání bližšího vztahu s místem a k většímu porozumění krajině "rohelského dolíku" a jejím hodnotám, a to jak pro ty, co jsou tu doma, tak pro její návštěvníky. Podpoří se tak také využití rekreačního potenciálu, který zdejší krajina nabízí. Trasa stezky „objímá“ všechny tři obce a je volena tak, aby odrážela všechny typické tváře této krajiny. Při určitém zjednodušení má okruh dvojí charakter – spodní část vedoucí v nivě potoků (introvertní, uzavřená, stinnější a vlhčí…) a část vedoucí po svazích dolíku na rozhraní lesů a otevřené zemědělské krajiny (extrovertní, otevřená, s výhledy, slunná, sušší a profukující…). Stezka prochází některými stávajícími zajímavými místy v krajině (např. křížek nad Janoslavicemi, hájenka nad Nedvězí, přehrada u Rohle) a také se dotýká přímo každé z obcí (náves v Janoslavicích, okolí kostela v Rohli, hospůdka v Nedvězí). Kromě toho jsou vybrána další místa k zastavení, na nichž bude možné se pokochat výhledem, posadit se nebo se něco dozvědět o území. Vytipovali jsme celkem 9 témat, vztahujících se ke krajině, její ekologii, historii, proměnám, apod. Průvodci po krajině budou dřevěné informační "totemy", "okna do krajiny", lavice na křížení cest. Trasa délky cca 18,5 km bude vyznačena v terénu pomocí své vlastní značky a upřesněna na základě dohody s vlastníky pozemků. Celá realizace by mohla proběhnout jako jedna z dalších "Akcí S".

PĚŠÍ CESTY-DOPLNĚNÍ DLE KPÚ

SILNICE/ PĚŠÍ CESTY

TRASA POZNÁVACÍ STEZKY

PĚŠÍ CESTY-STAV A DOPLNĚNÍ

TURISTICKÉ TRASY

INFORMAČNÍ TOTEM

LAVICE NA KŘÍŽENÍ CEST

OKNA DO KRAJINY

~ tři body reprezentují tři obce: Janoslavice, Rohli a Nedvězí při pohledu do turistické mapy)

0,45 m 0,3/0,3 m

0,45 m 3m

3m ukazatel směru/ podpěra lavice

250 m M 1:12 500

ZNAČKA STEZKY

1,7 m

K1 - PROSTUPNOST KRAJINY, POZNÁVACÍ STEZKA

LEGENDA

3m

Bezděkov

Nová Hradečná

2,15 m

BOŽÍ MUKA

2,6 m

KOSTEL

2m

1m


KRAJINA A UMĚNÍ • krajina jako zdroj inspirace • proměnlivost krajiny • místní umělci?

Křížek nad Janoslavicemi

Boží muka Sv. Huberta

LOUKY A PASTVINY • jak vznikaly, mýcení lesa • význam pro člověka • obyvatelé luk a pastvin

Stará pěší cesta od rohelského kostela do Kamenné

Třešňové aleje nad Janoslavicemi

TŘEŠNĚ • typický ovocný strom (použití, slavnosti) • spolutvoří typický krajinný ráz území - aleje, sady • další liniové prvky v krajině – linie potoků, meze

Cikánský buk rozcestí

ÚSES & KALOVÁ POLE • kalová pole – historie, asanace • význam ÚSES v krajině (biodiverzita) • biocentrum nad Janoslavicemi (mokřad…)

Hřbitov nad Janoslavicemi

ÚDOLÍ ROHELNICE • význam vodních toků v krajině („žíly“ Země) • přirozené meandrující vs. regulované koryto • samočistící schopnost přirozených toků

Náves v Janoslavicích

Kostel v Rohli

Hospoda s posezením v Nedvězí


Benkov U SV. JOSEFA

Aleje

Potoky

Mokřady

Meze

FIBISANKA

Kříže

Studánky

Rohle

Janoslavice

Obědné

Nedvězí

OTTOVA U SV. JAKUBA

Kamenná U ŠŤASTNÝCH

Bezděkov

LEGENDA

HRANICE KATASTRU

KRAJINNÉ PRVKY - STÁVAJÍCÍ

HRANICE ÚSES

VODOTEČE

KRAJINNÉ PRVKY - NÁVRH

PLOCHY ÚSES - NÁVRH

VODNÍ PLOCHY

STROMOŘADÍ - STÁVAJÍCÍ

OVOCNÉ SADY - OBNOVA

VODNÍ PRAMENY - STUDÁNKY

STROMOŘADÍ - NÁVRH

250 m M 1:12 500

K2 - KRAJINNÉ PRVKY Krajina obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí je charakteristická kontrastem mezi lesními celky, které obepínají území téměř po celém obvodu a polní, zemědělsky obhospodařovanou krajinou, která tvoří jádro území a je určující pro jeho krajinný ráz. Následující text je věnován právě otevřené zemědělské krajině, jejíž stav (např. ekologická stabilita, retenční schopnost, úrodnost a zdraví půdy, využitelnost pro rekreaci, krása, atd.) je odvislý od lidské činnosti a zároveň péče, která je jí věnována. Totéž platí o lesní krajině. Její využití je však poměrně podrobně regulováno lesním zákonem a hospodářskými plány, proto se jí zde podrobněji nezabýváme. Obecně lze však říci, že čím víc se druhová skladba lesa blíží přirozené a místo holosečí se používá výběrový způsob hospodaření, tím lépe pro lesy. Vlivem vývoje způsobu zemědělského hospodaření v posledních desetiletích se stala zdejší polní krajina velmi homogenní, tzn., že je tvořena velkými nečleněnými půdními bloky. To je sice z krátkodobého hlediska ekonomicky výhodné pro hospodaření, ale nese to s sebou celou řadu důsledků pro krajinu samotnou a lidi, kteří ji obývají. Krajina přestává mít lidské měřítko, stává se méně prostupnou, trpí erozí a ochuzováním půdy, chybí v ní přírodní útočiště pro rostliny a živočichy, kteří jsou důležití nejen z hlediska biodiverzity, ale také pro zdraví krajiny.

Základním principem pro zlepšení stavu zdejší krajiny je tedy rozčlenění velkých homogenních bloků pomocí krajinných prvků na menší plochy, aby postupně došlo k vyvážení dnes převažující produkční funkce dalšími mimoprodukčními funkcemi krajiny. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu území, schopnost krajiny zadržovat vodu, ochránit půdu před erozí a degradací, zajistit prostupnost území a tím i jeho rekreační využití. Na jedné straně se na tom mohou podílet zemědělci – tím, že používají ke krajině šetrnou zemědělskou praxi. Na druhou stranu k tomu může přispět samotná obec a její občané, a to péčí o stávající krajinné prvky, obnovou zaniklých či zakládáním nových krajinných prvků. -

Jedná se zejména o následující prvky v krajině: polní cesty (řešeny v samostatném výkrese „Prostupnost území“) vodní toky a jejich vegetační doprovod remízky s dřevinami travnaté meze a meze s dřevinami (péče o stávající, zakládání nových v místech ohrožených erozí) ovocné aleje (péče o stávající aleje, zakládání nových alejí) ovocné sady (obnova starých sadů, případně zakládání nových) solitérní stromy (na významných místech, u křížků, kapliček, křížení cest či jinde – péče o stávající a výsadba nových) tůňky, mokřady (péče o stávající prvky, zakládání nových v zamokřených místech) studánky (péče o existující studánky, úprava studánky u Šťastných)

Uspořádáním krajiny se podrobněji zabývá Územní plán obce a na katastru Rohle také Komplexní pozemkové úpravy. Oba dokumenty navrhují kromě jednotlivých krajinných prvků tzv. Územní systém ekologické stability (ÚSES), jehož funkcí je zajistit alespoň minimální podmínky pro existenci života v krajině. ÚSES pokrývá celé území a je tvořen sítí biocenter propojených biokoridory. Řada z výše jmenovaných krajinných prvků (např. vodní toky, remízky) jsou součástí tohoto systému. Aby mohl ÚSES dobře plnit svou funkci, je třeba postupně zrealizovat chybějící části této sítě. Výkres krajinných prvků je vypracován na podkladě Územního plánu, Komplexních pozemkových úprav a terénního průzkumu a snaží se o přehledné znázornění krajinných prvků v řešeném území. Jsou rozlišeny prvky existující (stávající) a dále prvky navrhované (k realizaci). Obecně lze říci, že je třeba chránit a pečovat o existující krajinné prvky a postupně zakládat prvky nové s tím, že prioritu mají chybějící části ÚSES a prvky s protierozní funkcí. Současně je důležité usilovat o dohodu se zemědělci, aby hospodařili způsobem, který je ke krajině a půdě šetrný (minimalizace chemických hnojiv a pesticidů, pěstování plodin vylepšujících půdu, minimalizace použití širokořádkových plodin na svazích, atd.).

Základním principem pro zlepšení stavu zdejší krajiny je tedy rozčlenění velkých homogenních bloků pomocí krajinných prvků na menší plochy, aby postupně došlo k vyvážení dnes převažující produkční funkce dalšími mimoprodukčními funkcemi krajiny. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu území, schopnost krajiny zadržovat vodu, ochránit půdu před erozí a degradací, zajistit prostupnost území a tím i jeho rekreační využití. Na jedné straně se na tom mohou podílet samotní zemědělci – tím, že používají ke krajině šetrnou zemědělskou praxi. Na druhou stranu k tomu může přispět samotná obec a její občané, a to péčí o stávající krajinné prvky, obnovou zaniklých či zakládáním nových krajinných prvků. Krajina by měla umožňovat obživu zemědělcům, ale také by měla být živá (umožňovat život pestré škále rostlinných i živočišných druhů) a sloužit lidem pro radost. A tyto funkce mohou vedle sebe existovat v harmonii.


Přání Od Hanky:

"Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno" /Františk Cyril Kampelík/

Od Zdeňka:

"Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody" /Jan Werich/

Od Radana:

"I malá změna může rozhýbat velké věci" /Radan Volnohradský/

Od Lucky:

"Zdar a sílu najdeš v Rohli!" /Lucie Komendová/


Zdroje:

DIGITÁLNÍ PODKLADY Obec Rohle MAPOVÉ PODKLADY www.mapy.cz www.geoportal.gov.cz www.geoportal.cuzk.cz www.kontaminace.cenia.cz www.oldmaps.geolab.cz FOTOGRAFIE autoři, uživatelé internetu

Poděkování

Děkujeme panu starostovi Tomáši Michálkovi za jeho svěží přístup, vždy vstřícné jednání a odvahu; zastupitelům Evě Vachutkové, Romanu Koppovi a Martinu Šindelářovi za výraznou pomoc při organizacích setkání, realizacích Akcí S a cenné informace z terénu a zejména všem obyvatelům, kteří se aktivně zapojují do dění v obci a pomohli tam, kde bylo potřeba.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.