__MAIN_TEXT__

Page 1


Kobelco Cranes Europe, Argonweg 135, Almere, Tel: 036-5495510, Verkoop kranen: jos_verhulst@kobelconet.com


65 jaar

bouwen aan betrouwbaarheid

Voorwoord De NVAF leeft in al haar geledingen. Dat de vereniging inmiddels 65 jaar bestaat tekent haar niet als een oudere vrouw. Weinigen zijn nog de overtuiging toegedaan dat 65 jaar oud is. De pensioengerechtigde leeftijd zal niet alleen in de loop van de komende jaren stijgen, de vitaliteit van de mens neemt in het algemeen toe. Dat geldt in overdrachtelijke zin zeker voor de NVAF. Dat de funderingsbranche en de bouwnijverheid als geheel er niet goed voorstaan is voor een ieder voelbaar. Wij, onze werknemers maar ook tal van niet werkenden ondervinden dat aan den lijve. Dan is het des te beter om mogelijkheden aan te boren die er zijn en naar de wat verdere toekomst te blijven kijken. Dit magazine vervult een rol in het aan het woord laten van mensen met een eigen visie op hun en onze toekomst. Wij willen blijven zoeken naar mogelijkheden van bedrijven, van jonge mensen in bedrijven en tegelijkertijd trachten de ervaring van ouderen zoveel als mogelijk is te blijven benutten. Indachtig ons motto ‘bouwen aan betrouwbaarheid’ zal de NVAF met al haar geledingen – vertegenwoordigd in werkgroepen, commissies en contactgroepen – een gedachtenwisseling over dat thema blijven voeren. Of het nu gaat om de terugdringing van faalkosten, structurering van het bouwproces, duidelijke contractvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden of arbeidsomstandigheden. Ton Groeneweg, voorzitter NVAF

Foreword: 65 years of building up reliability The NVAF is full of life. That the association is now 65 years old does not mean that it is an old lady. Very few people still believe that 65 is old. The retirement age will not only rise in the coming years, people are also becoming generally more vital. That certainly applies to the NVAF in the metaphorical sense. Everyone can feel that the foundation sector and building industry as a whole are experiencing troubled times. We, our employees and also a great many unemployed are feeling the effects of this. Then it is all the better to use the options that are available and to continue to look somewhat further into the future. This magazine fulfils a role in enabling people to express their personal views on their and our future. We want to continue to search for possibilities for young people in businesses and simultaneously strive to utilise the experience of the older generation as much as possible. Mindful of our motto ‘building up reliability’ the NVAF, intends to continue exchanging ideas on that theme with all of its sections – represented in working groups, committees and contact groups. Whether this is related to the reduction of failure costs, structuring of the building process, clear contract conditions, training options or working conditions. Ton Groeneweg, chairman NVAF

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 3


In Memoriam

Kennisoverdracht

6

8

Groeien door logische stappen

12 Hijsmiddelen

Toen en nu

19

22

4 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Toekomstperspectief

Jongeren

26

30

Missers in de geotechniek

Ontwikkelingen in opleidingsland

32 Draagkracht

42

46

NVAF Ledenlijst

Adverteerdersindex

59

70 FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 5


6 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


In memoriam

Casper Guis

Op 9 maart 2012 is onze oud-voorzitter Casper Guis overleden. Hij werd 59 jaar. Casper Guis werd in 2005 bestuurslid en was in de periode 2006 – 2011 voorzitter van de NVAF. Gedurende deze periode heeft hij zich op een geweldige manier ingezet voor de belangen van de funderingsbranche. Daarnaast was hij directeur van Tubex bv in Werkendam. De NVAF denkt met een goed gevoel terug aan Casper Guis en is hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de branchevereniging heeft verricht.

Our former chairman Casper Guis passed away on 9 March 2012. He was 59 years old. Casper Guis became a member of the Board in 2005 and was chairman of the NVAF in the period 2006 – 2011. During this period he did tremendous work for the interests of the foundation sector. He was also the director of Tubex bv in Werkendam. The NVAF looks back affectionately at Casper Guis and owes him a debt of gratitude for his tireless efforts on behalf of the sector association.

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 7


Kennisoverdracht

en de dingen die voorbij gaan Twee weken geleden organiseerden de Betonvereniging en Bouwen met Staal de jaarlijkse MBO/HBO-docentendag. En inderdaad ze zijn er nog, gepassioneerde en vakinhoudelijke docenten. Tijdens deze docentendag bespraken we hoe de bouwpraktijk het onderwijs kan helpen. Zo rees het plan om een à twee keer per jaar een ‘Teach-the-teacher’-bijeenkomst te organiseren. Het bedrijfsleven zou hier de laatste inzichten aan de docenten kunnen presenteren, die deze vervolgens mee kunnen nemen in hun lessen. Bijvoorbeeld het vak Betontechnologie, waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Kijkt een van de docenten mij meewarig aan en zegt hij: “Mooi plan Frens, alleen jammer dat Betontechnologie in ons curriculum niet meer voorkomt.”

Van inhoud naar verpakking De bouw is een prachtige sector die technologische hoogstandjes op postzegelbouwlocaties realiseert. Maar straks zal hij dit moeten regelen met een generatie die nauwelijks les heeft gehad in techniek. De vroegere HTS heeft plaatsgemaakt voor het HBO en in de huidige ontwikkeling kunnen we - naast de letter ‘T’ – de ‘B’ ook maar beter schrappen. De student van nu is verbaal sterk. Hij weet alles van duurzaamheid, BIM en contractmanagement, maar heeft geen benul van een momentenlijn. Natuurlijk is de bouw van nu niet meer zoals de bouw van 30 jaar geleden. Maar het onderwijs is behoorlijk doorgeschoten van ‘inhoud’ naar ‘verpakking’.

Bouwen wordt complexer De bouw kampt met een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Maar wat als het tijdens de opleiding al fout gaat? Bij de Betonvereniging leiden we elk jaar 1.200 mensen op, variërend van MBO- tot MSE-niveau. De cursussen zijn ooit opgezet als bijscholing voor de mensen in de praktijk. De behoefte aan deze inhoudelijke cursussen en studiedagen is groot. Bouwen wordt steeds complexer en gaat hand in hand met enorme maatschappelijke uitdagingen. En dat terwijl de komende jaren veel seniore vakmensen met pensioen gaan. Met hen gaat een enorme brok aan ervaring verloren. Wie kan de jonge generatie straks nog vertellen in welke volgorde zij een damwand moet trekken als de bouwput verwijderd moet worden? Hoe zij kan voorkomen dat de hele boel in elkaar dondert?

8 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Knowledge transfer

And the things that go by Two weeks ago, the Betonvereniging (concrete association) and Bouwen met Staal (building with steel) held the annual intermediate and higher vocational training teacher’s day. And indeed, they are still there, passionate and proficient teachers. During this teacher’s day we discussed how the building industry can support training. This generated the plan to organise ‘Teach-the-teacher’ meetings once or twice a year. This would enable the sector to present the latest insights to the teachers, who could then include them in their lessons. For example, the subject of concrete technology, in which developments are progressing with great speed. One of the teacher’s looks at me with sympathy and says: “Nice plan Frens, just a pity that concrete technology is no longer part of our curriculum.”

From contents to packaging Construction is a wonderful sector that achieves technical miracles in locations the size of postage stamps. But it in the future it will have to achieve this with a generation that has hardly any technical instruction. Former advanced technical colleges have been replaced with higher vocational colleges, and in the current situation we can also delete the word ‘vocational’. Modern students are verbally strong. They know everything about sustainability, BIM and contract management, but they have no idea what a moment line is. Naturally, modern construction is no longer like construction that took place 30 years ago. But the training has moved too far from ‘contents’ to ‘packaging’. Building is becoming more complex The construction sector is struggling with a shortage of well trained professionals. But what if things already go wrong during the training? At the Betonvereniging we train 1200 people every year, varying from intermediate vocational training to MSE level. The courses were originally set up as refresher courses for people working in the practical side of the industry. There is a great need for these practical courses and study days. Construction is becoming increasingly complex, and this is accompanied by enormous social challenges. And this while a large number of senior professionals will be retiring in the coming years. With them we will lose a very big chunk of experience. Who will able to tell the younger generation the sequence in which they must pull out the sheet piling when the construction pit must be removed? How can they prevent everything from collapsing?

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 9


KAndt BV feliciteert de nVAf met hAAr 65 jArig juBileum

• Alle types grout / schroef en klapankers • Alle hulp- en stempelconstructies • Geluidschermen, compleet met onder en bovenbouw • Boren gaten van 600 – 2000mm in gewapende beton tot 20m diep • Stalen, betonnen en houten damwanden en palen, trillingsarm en trillingsvrij aanbrengen en verwijderen • Grout injectiepalen • Boren, heien en HF/VM trillen van stalen buispalen • Inwendig heien • Realiseren van complete bouwkuipen

Alle benodigde engineering op maat!

www.kandtbv.nl Kandtbv • Hoogeveenenweg 21 • 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel • T. (0180) 63 30 48 • kandtbv@kandtbv.nl

10 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


“We moeten tijd maken voor kwaliteit, vakmanschap en proactiviteit.”

Fantastische sector Kunnen we een kennis-varkenscyclus nog keren? Ja, dat kan. Koppel young professionals aan ervaren praktijkmensen, geef het reguliere onderwijs een boost en kijk wat we van missers en instortingen kunnen leren. Ook in een tijd van prijsconcurrentie, kiloknallers en ‘wees gedekt’ – moeten we tijd maken voor kwaliteit, vakmanschap en proactiviteit. Fouten zijn niet te vermijden. We leren ervan en maken ze nooit meer. Maar hoe voorkomen we dat onze collega’s vijf km verderop drie maanden later dezelfde blunders begaan? Hier steekt het belang van goed onderwijs en kennisoverdracht de kop op en hierin speelt iedereen een rol. Zet je in voor het reguliere beroepsonderwijs. Neem de tijd om een junior iets uit te leggen. Vertel op een middelbare school dat de bouw een fantastische sector is. Kennisoverdracht is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Frens Prie directeur Betonvereniging

Fantastic sector Can we still prevent a knowledge drain? Yes, it is possible. Connect young professionals to experienced people from the practical side, give the normal training a boost and see what we can learn from mistakes and collapses. We must always make time for quality, professionalism and pro-activity - also in an era of price competition, bargains and ‘be covered’. Errors are unavoidable. We learn from them and never make them again. But how do we prevent our colleagues from making the same mistakes five kilometres away three months later? This is where the importance of good education and the transfer of knowledge becomes apparent, and everyone plays a role in this. Support normal professional training. Take the time to explain something to a junior. Go to a secondary school and explain that construction is a fantastic sector. Sharing knowledge is our mutual responsibility. Frens Prie Director Betonvereniging

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 11


12 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken is binnen de NVAF nog nieuw. Maar binnen de branche mag het bedrijf zich zondermeer rekenen tot de doorgewinterde funderingsspecialisten.

Groeien

door logische stappen

Toen Jacob Knol en Petertje Knol Wellinga vlak na de Tweede Wereldoorlog in Aldeboarn hun loonbedrijf oprichtten, konden ze niet voorzien dat dit bedrijf zou uitgroeien tot een aannemersbedrijf met een stevige heipoot en zo’n 100 medewerkers. Sinds 2007 opereert KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken vanuit een modern geoutilleerd bedrijfspand in het Friese Akkrum. Van hieruit houdt zij zich bezig met betonwerk, waterbouw, heiwerken, verhuur en de bouw van Scandinavische houtskeletbouw woningen (Zweeds Home). Het management bestaat uit Harke Hartmans, Meine Veld, Meindert de Wolff, Haiko Akkermans en - op de achtergrond - oud-directeur Klaas Akkermans.

Logische stappen KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken is voornamelijk actief boven de lijn Alkmaar–Enschede en van tijd tot tijd in Noord-Duitsland. Hier verricht zij funderingswerkzaamheden in de breedste zin van het woord. Haiko Akkermans, algemeen manager: “Aanvankelijk was Knol Akkrum vooral gericht op grond- en heiwerken. Rond de tachtiger jaren is een begin gemaakt met waterbouwkundige en infrastructurele werken in hoofdaanneming. Maar heiwerken en funderingstechnieken zijn altijd een belangrijke plaats blijven innemen. Later zijn ook de betonwerken voor de woning-, utiliteits- en industriebouw breder in de markt gezet zodat ook hier een complete onderbouw kan worden aangeboden. Omdat Knol Akkrum de werkzaamheden grotendeels in eigen beheer uitvoert, kunnen uiteenlopende bouwwerken efficiënt worden uitgevoerd. Enkele recentelijk uitgevoerde werken zijn de Blokhuispoortbrug te Leeuwarden en de hoofdbrug van Oosterwolde.”

Growth through logical steps KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken is still a new member of the NVAF. But the company can certainly count itself as one of the seasoned foundation specialists in the sector. When Jacob Knol and Petertje Knol Wellinga started their commissionbased business in Aldeboarn just after the Second World War they could not have foreseen that their company would grow into a contracting company with a firm foot in the ground and approximately 100 employees. Since 2007, KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken has been operating from business premises fitted with the most modern machinery in the Frisian town of Akkrum. This is their base of operations for concrete construction, hydraulic engineering, pile driving and the lease and construction of Scandinavian timber frame buildings (Swedish homes). The management team consists of Harke Hartmans, Meine Veld, Meindert de Wolff, Haiko Akkermans and – in the background – former director Klaas Akkermans.

Nieuwe activiteit: verhuur

Logical steps KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken is primarily active above the line running from Alkmaar to Enschede, and from time to time in North Germany. This is where it executes foundation work in the broadest sense of the term. Haiko Akkermans, general manager: “Initially, Knol Akkrum was geared especially to soil and pile driving operations. In the nineteen eighties a start was made on hydraulic engineering and infrastructural works in main contracting. But pile driving and foundation techniques have retained their importance. Concrete construction for houses, utilities and industrial buildings were subsequently marketed more broadly in order to also be able to offer complete support in this field. The fact that Knol Akkrum executes the work largely under its own management means that a wide range of construction work can be executed efficiently. Some recently completed works are the Blokhuispoortbrug in Leeuwarden and the main bridge at Oosterwolde.”

Hiermee is nadrukkelijk niet gezegd dat KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken geen interesse meer heeft in kleinschalige projecten of onderaanneming. Akkermans: “Juist de kleinere projecten horen bij Knol Akkrum. Ze beschikt over diverse soorten pontons en sleepboten. Dus ook heiwerken vanaf het water behoren tot de vaste kern van werkzaamheden. Daarnaast beschikt ze over een eigen constructieafdeling. De klant kan bij Knol Akkrum dus alles op een adres regelen. Gemakkelijker kan hij het niet krijgen.” En ook hieruit volgde weer een nieuwe activiteit: de verhuur van materieel voor beton-, waterbouw & heiwerken.

New activities: lease This emphatically does not mean that KNOL Beton-, Waterbouw en Heiwerken no longer has any interest in small-scale projects or subcontracting. Akkermans: “It is precisely the smaller projects that belong with Knol Akkrum. It has various types of pontoon and tug boat at its disposal. So pile driving from the water is also part of the permanent core of operations. It also has its own construction department. Clients of Knol Akkrum can therefore arrange everything at one address. It could not be made easier for them.” And this also produced a new activity: the leasing of equipment for concrete, hydraulic engineering and pile driving.

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 13


negnirednuflaap ejirvsgnillirT neegtgnoiroehdentk urfelp aeabp tem jirv stgm niiullrirnTi ne Graaf- en boortechnieken

Geheide technieken/waterwerken

Werktuigkundige technieken

etgooh etkrepeb tem netmiur ni n

n

lefatroob nee nav pluheb tem eid ,siub nelats eD .laap siubnelats nee si laap xebuT eD .noteb teh nav netrots teh roov ’gnitsikeb‘ sla tneid ,thcarbeg tdrow dnorg ed ni lefatroob nee nav pluheb tem eid ,siub nelats eD .laap siubnelats nee si laap xebuT eD .noteb teh nav netrnoetsletderh oov ’gnitsikeb‘ sla tneid ,thcarbeg tdrowezdjinwokrrgeW ed ni oorV 1//51!!5%'.%%'24$*)152'.n ),,e )13le 34 /2o"V 9 d4r,o .%,%#1%0%$.%$.%,%" .%$1/63(#!(#2%$.!+.%31/32./3%"3%(1// 9 1//51!!5%'.%%'24$*)152'.$),1,% )1%3,3/414 3.,//2#"% ' 9 .%,%#1%0%$.%$.%,%" 4!%5).2$)4,%''!! 9 .%$1/63(#!(#2%$.!+.%31/32./3%"3%(1// 9 .%23!!,01%5%3+*),%++!-%'2)3).41//"% 9 $1%%,/13./#%' +*),%'4/!-%52)).%2)$3#)4%,*%.')34'/!1! 99 Met onze kennis van graafen boor.+),+%!$*)8%' 3$21)/36 ..%%233+!4!1,$ 0%1%'5' % %6 3+2*' ),% ).$ 4. 1///1' "% % 99 31/02.!technieken, 13$./1'.%%'3geheide !+$*(#2)technieken/ $ 1%)35#%1/ $ 9 ),%'/3)% *./)$ 341! /!1 2%.)%3#34+14321.$/%#''%%$6 .!2!'3.2%),"%$.*%)8.3.$41+/6 3$$..)5/213'!!%, 0 9 .$%en $ 1werktuigkundige /6 31/02.!waterwerken 13$./1'.%%'3! 3($#. )$*)1%51%1$ /. // $13!%!). $

+4322e )4z"ji%w 321k%r%e 3W %

.!5+*),%+.!(&!%3'.%, BAM Speciale Technieken: Specialisten in de basis %3'//(%1!"+)(#2%"%$

2%)technieken 3#4132./#%$.!!denken 32%".wij %.. 4+3in $. )523vroeg !!,0 graag een .%$1/6$.*)-1%$./3%). stadium met u mee.

Een geĂŻntegreerde

benadering

levert in onze ogen de meeste toegevoegde waarde op.

Wij hebben gekwalificeerde medewerkers en een groot en zwaar bestand specialistisch materieel tot onze beschikking. Zij kunnen worden ingezet voor projecten op

het land ĂŠn op het water.

Kijk voor meer informatie over onze technieken

)4"%%2332!1% %$.)+34 $312/26 !% ,031%%3 .!5+*),%+.!(&!%3'.%, 323!!,0%',%&!31//"

%3'//(%1!"+)(#2%"%$ %$.)3$1/6%23!!,01%3 3%(.!53233.!!!+,0 1%%$'.,/%&%!$31. /!/ "

.%%3$1/6+4322)4"%321%%

!32+!1,%%$'.3/.4%0 /!/ " 3%(.!53. $1. % $ 3 ) 4 , 2 3 . 4 0 1 / / " % 8 % .%%3$1/6+4322)4"%321%% &!3(#)$1% 332!!6 ,%'2. 3%.54%0312/)4 /" " %$3)4,23.401//"%8% ,%2&. !3%15/%/3" &!3%3((#3)'$.1%13" !6 2)%4 "

,%$$)-1//$+4322)4" 33%((#!31'+.%%,1!"#),3%1&%!531./%/%".%!5

)-$ 11/%/%$.)+"4-32/2#)4 .%,%%$3%$%" ' 3(.#)! 5/.%%)!. 11%+5/%8,!#3).31%%!!1$5 %$..%%%/3$%,/5$31!%$%. $)" ./1/'#% %' $ . ) 1 % 5 / 8  3 . % / ) ! ! 1 3%(1//53-/+*)15%3-)4$1 % %6 /$3,/ %$ %$ $. %% 3%5(3!.$!5$ ..%/212' !,0 / 3%(1//53-/+*)15%3-)41 $.%,%22)6&!3%+4322)4" %$%%633%(.!5.%22!,0/ 3!!'.%22!,0/.%.%1/" $.%,%22)6&!3%+4322)4" %30%3!)$!'%3.2)%%212%!5,0%/$.3%/3.1%/1/ /$ " %30%)$%32)%1%5%$3+ 3/)%311%/"/2$) 3+)%1%"2)

,%%43.%5%./3%".!5.%31/3 .,%%%%43..!%55%.%.'/.3%%1"". .!!5!.3%%3(1/!3. %%0'!. 6%1%"$..!%!0/3%,1(// $ .%&/ %' .. !5).. !. 0/$ + &/'.).%0!6' %.$).%0! /6 ,1/ '.).%0!60/+

op onze website

www.bamspecialetechnieken.nl. gnissapeoT gnissapeoT

.!5.%+1%321%5&/.%64%).1%5*) 9 .!5.%+1%321%5&/.%64%).1%5*) 9 . % 6 .%64 4/ /" "% %' '. .! !5 5. .% %' '. .))11% %$ $. .4 4&&% %$ $. .! !! !3322% %" " % %))33! !5 5/ /. .% %11**))" "$ $,,% %% %" "11/ // /55**))" " 11/ // /5 5. .% %,,! !0 0. .! !5 5. .% %' '. .% %11" ". .! !! !33% %( (**)) 99 $% %" "% %$ $. .! !! !3322% %" ". .)). .% %' '. .))11% %$ $. .4 4&& 22&&**))11$ .% %,,,,! !( ( . 1%$./.%,!0.!5.%'.%1".!!3%(*) 9 .%'.)$)%,0*)0%$.!!32%" .%')$1!!51%5$./1'%$.)3%(1// 9 .%3#4$!)52,%..431%$./.%,!0.!5 2%)3#4132./#%$.!!32%".% . .% %' '! !,,-% %$ $/ /" "% %0 00 0! !,,2211% %% %88. . 99  , ! ! 0 2 ' . ) 1 % $ . 4 & % + * ) , % $ * ) 3 2 , ..V . B x e b u T ,!!02'.)1%$.4&%+*),%$*)32, 99 V.B xebuT . 3311! !! !55% %22' '4 411 .% %% %0 0/ /,,! !! !0 0% %$ $. .! !+ ++ +))4 411" "% %' '! ! 

24"32/ $ . / 11' % $ 33))4 11% )). ! % ' ))$ 4 / 55. % %

24"32/ $ . / ' % $ 4 % . ! % ' $ 4 / . % % '14"32/ $1//"%'.%$1/6 '14"32/ $1//"%'.%$1/6

 ,% +41$%3/1'.!5.%-%.0/3%(1// 9

 



7,! % +.4%1$.%%33. /%1'-./!-5. .%%%.0/3%(1// 9 .%3(#!1++%13.%  7! . %  . % 3 . % / . % . % (%#" !Amsterdam, 13+%+(%113/. BAM Speciale Technieken, 1033 .%'.)-Toetsenbordweg 1/51%5.!5.11,%+ 1%30MZ /%5Postbus 37279, 1030 AG Amsterdam, :gnireovsfjirdeB . % ' . ) 1 / 5 1 % 5 . ! 5 . % + 1 % 0 % " 3 % ( 1 / /5 :gnireovbamspecialetechnieken@bamciviel.nl, sfjirdeB www.bamspecialetechnieken.nl

3!!132('.),1%) %3+!1!%132( ' -!$. BAM . ),1Speciale

% ) Technieken is een onderdeel van BAM Civiel bv. BAM Civiel Flexibel denken, flexibel bouwen. -!$.%+1% 24" 3 2/ 2 4" -!$.%+1% 3 2/  , % -!$. % +1%  1 BAM ST Advertentie 187x269.indd 7,! % 14 ,.//5"FUNDERINGSBEDRIJF

7% "4366 7!6 2012

,.5"7%"43666

24-05-11 13:26


Trillingsvrije paalfunderingen Trillingsvrije in ruimten met paalfunderingen beperkte hoogte in ruimten met beperkte hoogte

De Tubex paal is een stalenbuis paal. De stalen buis, die met behulp van een boortafel in de grond wordt gebracht, dient als ‘bekisting’ voor het storten van het beton. De Tubex paal is een stalenbuis paal. De stalen buis, die met behulp van een boortafel in de grond wordt gebracht, dient als ‘bekisting’ voor het storten van het beton. Werkwijze Voordelen %3%%123%"4)2234+ Werkwijze ,%.'3%!&(!.+%,)*+5!. $%"%2#()+"!1%(//'3% %3%%123%"4)2234+ 3%10,!!32%6/1$3).$% ,%.'3%!&(!.+%,)*+5!. "//13!&%,'%0,!!323

$%"%2#()+"!1%(//'3% 3%10,!!32%6/1$3).$% !.$%/.$%1+!.35!.(%3 "//13!&%,'%0,!!323

%%123%"4)2234+6/1$3%%.

"//104.3'%,!23 !.$%/.$%1+!.35!.(%3 %8%"//104.32,4)3$% %%123%"4)2234+6/1$3%%. "4)23%5%.26!3%1$)#(3!& "//104.3'%,!23 %8%"//104.32,4)3$%

%"//13!&%,"1%.'3(%3 "4)23%5%.26!3%1$)#(3!& "4)2234+$//1-)$$%,

9 "2/,44331),,).'251)*$42'%%.'%5!!15//1 Voordelen "%,%.$%.$%0%1#%,%. 9 //1(%3"%3/.23/13%.+!.$%2#(!#(36/1$%. 9 "2/,44331),,).'251)*$42'%%.'%5!!15//1 '%#/.31/,%%1$ 9 "%,%.$%.$%0%1#%,%. !!''%,4)$2.)5%!4 9 //1(%3"%3/.23/13%.+!.$%2#(!#(36/1$%. 9 %"//14.)3)2'%-!++%,)*+3%5%10,!!32%. '%#/.31/,%%1$ 9 9 1/43).*%#3)%)2-/'%,)*+ !!''%,4)$2.)5%!4 9 6%''%$14+3%. 9 %'1/.$6/1$38)*$%,).'2 %"//14.)3)2'%-!++%,)*+3% 5%10,!!32%. !!1$//15%1$)#(3-$!3'%%.'1/.$31!.20/13 9 $ 1/43).*%#3)%)2-/'%,)*+ #/.2314#3)%2 9 0,!!325).$3+4..%."%23!!.$% %'1/.$6/1$38)*$%,).'26%''%$14+3%. .)%3/.$%1-)*.$6/1$%. $!!1$//15%1$)#(3-$!3'%%.'1/.$31!.20/13 0,!!325).$3+4..%."%23!!.$%#/.2314#3)%2 .)%3/.$%1-)*.$6/1$%.

%"//13!&%,"1%.'3(%3 5!.%%.5%13)#!,%+1!#(3 "4)2234+$//1-)$$%, ' %#/-").%%1$-%3%%. 5!.%%.5%13)#!,%+1!#(3 $1!!)-/-%.38/5%1). ' %#/-").%%1$-%3%%. $%'1/.$$!35/,$/%.$% $1!!)-/-%.38/5%1). 14)-3%51)*+/-35//1(%3 $%'1/.$$!35/,$/%.$% /0,!22%.5!.(%336%%$% 14)-3%51)*+/-35//1(%3 "4)2234+%3!&6)22%,%.$ /0,!22%.5!.(%336%%$% "/1%.%./0,!22%.'!!3 "4)2234+%3!&6)22%,%.$ $//13/3$%5%1%)23%$)%03% "/1%.%./0,!22%.'!!3 )2"%1%)+3 $//13/3$%5%1%)23%$)%03% )2"%1%)+3

3/13%.5!."%3/.%5%.34%%, .!(%3!!."1%.'%.5!.%%. 3/13%.5!."%3/.%5%.34%%, $//1,/0%.$%6!0%.).'/& .!(%3!!."1%.'%.5!.%%. +/06!0%.).' $//1,/0%.$%6!0%.).'/& +/06!0%.).'

Toepassing Toepassing 9 )*5%1.)%46%./&5%123%1+%.5!. 9 )*5%1.)%46%./&5%123%1+%.5!. "%23!!.$%&4.$%1).'%.5!.'%"/46%. "%23!!.$%&4.$%1).'%.5!.'%"/46%. ")*5//1"%%,$")*1%./5!3)% ")*5//1"%%,$")*1%./5!3)% 9 9 )*(%3!!."1%.'%.5!.0!,%.5//1 )*(%3!!."1%.'%.5!.0!,%.5//1 4.$%1).'%.)."%23!!.$%"%$1)*&2 &&4.$%1).'%.)."%23!!.$%"%$1)*&2 (!,,%. (!,,%. 9 )*(%3!!."1%.'%.5!.0!,%./.$%1 "%23!!.$%0)*0,%)$).'%. 9 //1(%3).$%'1/.$5%15!!1$)'%. 5!.0!,%./.$%134..%,25)!$4#3%. %."%23!!.$%#/.2314#3)%2 9 9 .8%%12,!00%"/$%-,!'%. .8%%12,!00%"/$%-,!'%. 9 9 ,23)*$%,)*+%&4.$%1).'20!!, ,23)*$%,)*+%&4.$%1).'20!!, !'%"14)++!.$%0!!,/0%%. !'%"14)++!.$%0!!,/0%%. % %%.5/4$)'%-!.)%14)3$%'1/.$ %.5/4$)'%-!.)%14)3$%'1/.$ 6/1$%.'%"//1$ 6/1$%.'%"//1$ 9 //1(%3/0.%-%.5!.'1/3%$14+ 9 //1(%3/0.%-%.5!.'1/3%$14+ %.31%++1!#(3%.%.-/-%.3%.%. %.31%++1!#(3%.%.-/-%.3%.%. 5//1(%3"%0%1+%.5!.5%15/1-).'%. 5//1(%3"%0%1+%.5!.5%15/1-).'%.

Tubex Tubex B.V. B.V. 14'2%5!!13 14'2%5!!13 /23"42

/23"42

/23"41' /23"41' %, 

%, 

!7  

!7  

Bedrijfsvoering: Bedrijfsvoering: )%1,).'(231!!3 )%1,).'(231!!3 %1+%.$! %1+%.$!/23"42

/23"42

 %1+%.$!%,  %1+%.$!!7  %,  66634"%7"5., !7 

66634"%7"5.,


16 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Innoveren in techniek, dag in dag uit.

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 17


“Waar inventiviteit traditie is geworden”

Postbus 47 • NL 3480 DA Harmelen • T +31 (0)348 47 71 00 • F +31 (0)348 44 37 54 • www.gebr-vanleeuwen.nl

vanhaltereninfra.nl @haltereninfra

Voor een goed doordacht ontwerp tot en met de uitvoering van hoogwaardige en innovatieve damwand- en andere grondkerende oplossingen. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en voelen ons verantwoordelijk voor mens, aarde en prestatie bij al onze activiteiten.

18 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


De wet is er nog niet uit

Veilige hijsmiddelen

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 19


Elementen van mega-formaat In de funderingswereld draait alles om elementen van megaformaat. Damwanden, betonpalen, stalen buizen en profielen hebben dermate extreme afmetingen, dat zij vragen om bijzondere hijsmiddelen. De funderingswereld blijft op zoek naar middelen waarop het etiket ‘veilig’, ‘betrouwbaar’ en ‘conform de wet’ past. Maar dat blijft een lastige zoektocht.

Het aantal hijsmiddelen is net zo groot als het aantal funderingsmethoden. Waar de stalen buis met een haak aan boven- en onderzijde naar de plaats van bestemming wordt gehesen, gaat de betonpaal de lucht in met een ‘geknikte’ strop. De damwandstelling krijgt een ‘oog’ voor het aanhaken van de damwandstrop en de vibrostelling krijgt een kubelketting. “De hijsmiddelen zijn stuk voor stuk doordacht”, vertelt Francisco van de Minkelis, manager keuringen, inspecties en traversen van Ballast Nedam Funderingswerken. “Maar wrang genoeg is er niet een middel dat voldoet aan de letter van de wet.” Dit leidt tot regelmatige discussies met controleurs en veiligheidsbeambten.

Continue aandacht Van de Minkelis heeft wel begrip voor de regelmatig terugkerende discussies. Veiligheid en verantwoordelijkheid binnen de funderingswereld vragen de continue aandacht van iedereen die in de omgeving van de toegepaste hijsmiddelen werkt. Bij Ballast Nedam zijn dat er 25. Binnen deze club gelden vaste afspraken. Iedereen weet waar hij op moet letten en waarom de hijsmiddelen zijn zoals ze zijn. “De grommers voor de betonpalen hebben bijvoorbeeld niet voor niets een knik”, legt Van de Minkelis uit. “Dankzij deze knik blijft de betonpaal in de strop hangen tijdens het vervoer. Toch stelt de wet dat alleen gewerkt mag worden met ‘niet blijvend vervormde’ stroppen.” Om de discussies te kunnen stoppen, werkt de NVAF op dit moment aan de Arbo-catalogus voor de funderingswereld. Hierin is precies geformuleerd welke hijsmiddelen regulier, toegestaan en veilig zijn. De hijsmiddelen voldoen hiermee nog niet aan de letter van de wet, maar met de catalogus op de achterhand staat de gebruiker wel sterker in de discussie.

Toolbox “Veiligheid in de funderingswereld blijft een continue punt van aandacht”, besluit Van de Minkelis. “De hijsmiddelen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Gelukkig is Ballast Nedam een rijke organisatie. Hier zal nooit ook maar een seconde worden getwijfeld over de tijdige vervanging van hijsmiddelen. Daarnaast hebben we hier het ‘toolbox-systeem’. Elke maand bespreken we een situatie die zich heeft voorgedaan en die veiliger kan. Soms gaat het om een bijna-ongeval. Vervolgens zoeken we met de hele groep naar de oplossing om diezelfde situatie in de toekomst te voorkomen. Aanwezigheid bij de toolbox is verplicht. Veilige hijsmiddelen vormen dus slechts een facet. Er veilig mee omgaan is nog belangrijker.”

20 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


The law is still undecided

Safe hoisting equipment Everything in the foundation sector is about giant-size elements. Sheet piling, concrete piling, steel pipes and profiles all have such extreme dimensions that they require special hoisting equipment. The foundation sector is constantly searching for equipment for which the labels ‘safe’, ‘reliable’ and ‘in compliance with the law’ are appropriate. But this is a difficult search.

The number of items of hoisting equipment is just as large as the number of foundation methods. Where the steel pipe is hoisted to its destination with a hook at the top and the bottom, the concrete pile is lifted into the air with a ‘bent sling’. The sheet piling is given an ‘eye’ in which the sheet piling sling can be hooked and the vibrator is given a chain cable. “Every piece of hoisting equipment has been considered carefully”, explains Francisco van de Minkelis, manager of assessments, inspections and traverses at Ballast Nedam Funderingswerken. “But, oddly enough, there is no piece of equipment that meets the letter of the law.” This leads to regular discussions with inspectors and safety officers. Continuous attention Van de Minkelis can understand the regularly recurring discussions. Safety and responsibility in the foundation sector requires constant attention from everyone working in the vicinity of the hoisting equipment in use. There are 25 of these people at Ballast Nedam. This group works in accordance with permanent agreements. Everyone know what he should pay attention to and why the hoisting equipment is as it is. “For example, grommets for the concrete piles are not bent without reason”, explains Van de Minkelis. “This bend enables to the concrete pile to remain hanging in the sling during transportation. Nevertheless, the law stipulates that you are only permitted to work with ‘slings that are not permanently distorted.” In order to be able to stop the discussions, the NVAF is currently working on the health and safety catalogue for the foundation sector. This contains precise formulations relating to which hoisting equipment is normal, permitted and safe. This does not yet mean that the hoisting equipment meets the letter of the law, but users are in a much stronger position in the discussion with the catalogue as back-up. Toolbox “Safety in the foundation sector remains a constant point of attention”, concludes Van de Minkelis. “The hoisting equipment is an important part of this. Fortunately, Ballast Nedam is a rich organisation. Here, there is never a second of doubt about the timely replacement of hoisting equipment. In addition, we also have the ‘toolbox system’. Every month we discuss a situation that has occurred and that could be safer. This sometimes relates to a near miss. The entire group then searches for a solution in order to prevent a repetition of the same situation in the future. Presence at the toolbox is compulsory. So safe hoisting equipment is just one aspect. Using it safely is even more important.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 21


Gebr. Dekker Infra - toen en nu

‘Het wordt pas

rOMANTISCH

als je erop terugkijkt’

22 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Stichting LeF, de Landelijke erkenningsregeling Funderingsbedrijf, heeft haar doel bereikt en rondt in 2012 haar werkzaamheden af. Voor sommige leden, zoals Gebr. Dekker

Gebr. Dekker Infra – then and now

‘It is only romantic in retrospect’

Infra, de aanleiding om over te stappen naar de NVAF. Het kersverse lid van de brancheorganisatie blikt terug en vooruit op ontwikkelingen in de branche.

Gebr. Dekker Infra in Groningen richt zich op de beton- en waterbouw. “We werken in beide takken precies evenveel”, weegt directeur Berend Steenbergen af. “We bouwen onder andere bruggen, walmuren, stalen damwanden, beschoeiingen en remmingswerken. De viaducten van het bijzondere knooppunt Blauwe Roos in Winschoten zijn bijvoorbeeld van onze hand.” Negen decennia geleden begonnen als familiebedrijf, inmiddels uitgegroeid tot volwassen ondernemer met dertig vaste medewerkers. Steenbergen zelf is er sinds 1974 actief. Dat is lang genoeg om te zien dat de inhoud van het vak sterk in beweging is.

bestendig “Er is veel veranderd in de uitvoeringstechnieken. Door de ontwikkelingen in de mechaniek kunnen we sneller en nog preciezer werken. De ICT heeft vooral veel veranderd in het procesmatige gedeelte van ons vak”, denkt hij hardop. “Sommige mensen zeggen dat het vroeger romantischer was. Maar dingen worden pas romantisch als je erop terugkijkt, niet als je er midden inzit.” Al met al heeft het vak nog niets van zijn charme verloren. “Ook al werken we vooral ondergronds - en dus onzichtbaar - het blijft de moeite waard. Iets maken wat bestendig, functioneel en robuust is, daar werk je met plezier aan.”

Stichting LEF, de Landelijke Erkenningsregeling Funderingsbedrijf (National Foundation Company recognition Scheme), has achieved its goal and will be completing its work in 2012. For some members, such as Gebr. Dekker Infra, this is a reason to transfer to the NVAF. The brand new member of the sector organisation looks back on and forward to developments in the sector.

Gebr. Dekker Infra in Groningen specialises in concrete and hydraulic engineering. “We work equally as much in both branches”, states director Berend Steenbergen. “We build structures including bridges, rampart walls, steel sheet piling, sheet piling and guard walls. For example, the viaducts at the special intersection Blauwe Roos in Winschoten were constructed by us.” It started as a family-run company nine decades ago and has now grown into a mature enterprise with thirty permanent employees. Steenbergen has been working there since 1974. That is long enough to that the content of the profession is highly dynamic.

recyclen

Durable “A great deal has changed in terms of practical techniques. Developments in engineering allow us to work with even greater speed and precision. IT in particular has prompted a great many changes in the process side of our work”, he thinks aloud. “Some people say that is used to be more romantic. But things are only romantic in retrospect, not when you are in the middle of doing them.” All in all, the profession has lost none of its charm. “Even though we work mostly underground – and are therefore invisible – it is still worthwhile. You work with pleasure on making something that is durable, functional and robust.”

Soms krijgt een beproefde werkwijze opeens nieuwe aandacht. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor mij een open deur. Het lijkt me evident dat een ondernemer verantwoordelijk en maatschappelijk bewust is. Maar de huidige hype eromheen heeft ook voordelen. De klant van tegenwoordig staat open voor recyclebare materialen, terwijl wij al jaren bezig zijn met het hergebruik van middelen. Omdat we ervaring hebben in de restauratiebranche, hebben we een natuurlijke ambitie om evenwichtig met materialen om te gaan. Daar is onze bedrijfscultuur op geënt. Waarom zou je stalen buispalen niet opnieuw gebruiken als ze in goede staat verkeren?”

Recycling Occasionally, a proven method is suddenly given new attention. “Corporate Social Responsibility is an open door for me. It is evident to me that entrepreneurs are responsible and socially aware. But the current hype around it also has advantages. Modern clients are open to recyclable materials, while we have already been recycling resources for many years. The fact that we have experience in the restoration sector means that we have a natural ambition to manage materials in a balanced manner. It is an integral part of our corporate culture. Why would you not re-use steel pipe sheeting if it is still in good condition?”

Kennis delen Waar met groot materieel gebouwd wordt aan constructies die zwaar belast worden, is veel aandacht voor vakmanschap en knowhow. Het materiaal, de werkwijze en het bouwwerk zelf moeten voldoen aan hoge veiligheidseisen. Gebr. Dekker Infra bezit een ISOen VCA-certificering en werkt aan een CO₂-normering. Steenbergen ziet het belang van samenwerking in de branche om het werk te optimaliseren. “Er lopen heel wat collega’s met specialistische kennis rond. Via organisaties als de NVAF kunnen we deze kennis delen en elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Een goede manier om te blijven groeien.”

Sharing knowledge Where large machines are used for building structures that bear heavy loads there is a great deal of attention for professional skills and knowhow. The material, the working methods and the construction itself must meet stringent safety requirements. Gebr. Dekker Infra possesses ISO and SCC certification and is working on a CO₂ standard. Steenbergen sees the importance of cooperation in the sector in order to optimise the work. “There are a great deal of colleagues with specialist knowledge. We can share this knowledge and update each other on developments through organisations such as the NVAF. A good way to continue growth.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 23


GEKA Bouw klaar voor de toekomst Na het jubileumjaar 2010 is GEKA Bouw zich blijven ontwikkelen. Binnenkort nemen GEKA Bouw en CFE Nederland samen een splinternieuw gebouw in gebruik. Beide bedrijven in een eigen toren, verbonden door een glazen middenbeuk. Verbonden maar toch zelfstandig. Wat onze aanpak betreft, verandert er dan ook weinig. GEKA Bouw blijft projecten realiseren in onder meer industriebouw, maritieme constructies en in de funderingsbranche. Wel is er de ambitie om vaker op het internationale podium te acteren. Het materieelbestand is het afgelopen jaar flink vernieuwd.

Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam,

In 2011 hebben we 3 nieuwe kranen in gebruik genomen:

Verwater, Rubis Terminal, ETT Vitol en Koole Pernis. Er is

een 100 Tons heistelling type Woltman 1000FR, een 80

één project waar we in het bijzonder trots op zijn: de twee

Tons giekkraan type SCX800, die eveneens met losse

nieuwe zeesteigers voor de nieuwe LNG terminal op de

makelaar kan worden uitgerust, en een 70 Tons rupstele-

Maasvlakte. Stuk voor stuk topprojecten waarmee we laten

scoopkraan. Met deze aanwinsten en de investeringen

zien wat we in huis hebben en bovendien mooie referenties

van de laatste jaren is het materieelbestand nagenoeg

waar we de komende jaren veel profijt van verwachten.

in nieuwstaat en kan GEKA de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Daarnaast is er onze internationale ambitie. GEKA verwacht zijn veel omvattende expertise op het gebied van water-

De afgelopen jaren stonden in het teken van groei. Vooral

bouwkundige constructies verder uit te bouwen in het bui-

op industrieel en waterbouwkundig vlak zijn er diverse

tenland. Zo zijn er tenders geweest voor de realisatie van

aansprekende projecten gerealiseerd voor onder andere

zeesteigers in de Middellandse Zee, het Caraïbisch gebied en in Frankrijk. Met deze aanbestedingen zetten wij koers naar meer internationale samenwerking en expansie. De synergie binnen de Groep CFE komt tot uiting in heiwerken voor de Coentunnel en spoortunnel Delft maar ook in de bouw van de LNG steiger voor MBG in Zeebrugge. Ons probleemoplossend vermogen is ons grootste kapitaal. We investeren daarom veel in onze mensen en de interne organisatie. Veiligheid en betrokkenheid van medewerkers zijn daarbij belangrijke thema’s. Daarnaast is er nog altijd veel aandacht voor duurzaamheid en de effecten van onze werkzaamheden op onze omgeving. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat GEKA Bouw onlangs het hoogste niveau bereikte op de ProRail Prestatieladder, een verregaande methodiek om de CO2-uitstoot terug te dringen.

24 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

Postbus 138

T 078 - 652 48 52

3300 AC Dordrecht

F 078 - 618 18 76

Kilkade 2-4

info@gekabouw.nl

3316 BC Dordrecht

www.gekabouw.nl


DAADKRACHT IN DRAAGKRACHT

Vroom Funderingstechnieken BV Sluisweg 1, 1474 HL OOSTHUIZEN Postbus 7, 1474 ZG OOSTHUIZEN Tel Fax

+31 (0) 299 409 500 +31 (0) 299 409 555

info@vroom.nl www.vroom.nl

VOOR ELK PROJECT HET JUISTE CONCEPT • Traditioneel heiwerk • In de grond gevormde paalsystemen • Trillings- en geluidsarme technieken • Prefab funderingsconstructies • In het werk gestort beton • Damwanden • Adviezen • Engineering • Constructieve berekeningen • Maatvoering • Bouwplaatsinrichting • Grondwerk • Bouwkuipen • Heitoezicht • Akoestisch doormeten • Funderingsherstel

50


26 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Waarom laten Jongeren het voorbij gaan?

Gouden

uitdagingen en toekomstperspectief Werken in de funderingswereld is aantrekkelijk voor een brede groep. De werkzaamheden bieden een interessante mix van denken en doen. De doorgroeimogelijkheden zijn plenty. Maar hoe maak je dit bekend bij degenen die het weten moeten?

René van der Steen is voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Deze vakvereniging voor machinisten en monteurs van mobiele werktuigen telt zo’n 12.000 leden, heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein en werkt nauw samen met de NVAF. Als elke vakbond ziet zij - naast het arbeidsvoorwaardelijke deel - toe op de arbeidsomstandigheden. Daarnaast denkt zij mee over instroommogelijkheden en aantrekkelijke opleidingen voor jongeren in de branche. Voor deze laatste taken heeft Het Zwarte Corps zelfs een speciale organisatie in het leven geroepen: ‘SVMP’. Het SVMP is de initiator van digitale publiciteit, open dagen en evenementen en de ontwikkelaar van de opleiding ‘Machinist kleine funderingsmachines’.

Interessante mix Wie werkzaam is in de funderingsbranche kan erover meepraten. De funderingswereld is een interessante branche met gevarieerd werk en gouden uitdagingen. Wie over een gezond stel hersens beschikt, afwisselend binnen en buiten wil werken en van tijd tot tijd ook met zijn handen werk wil neerzetten, vindt hier geheid zijn draai. “Met deze mix voldoet het werk bovendien aan menig jongensdroom”, weet Van der Steen. “De functies zijn vergelijkbaar met die van brandweerman en piloot. In de funderingswereld kun je indrukwekkende machines aansturen. De naam ‘Machinist kleine funderingsmachines’ doet misschien vermoeden dat het hier gaat om kleine eenvoudige machientjes, maar het gaat hier om de echte grote jongens.” Toch laten veel jongeren de uitdagingen in de funderingsbranche argeloos aan zich voorbij gaan.

Hardnekkige vooroordelen “Dit heeft vooral te maken met hardnekkige vooroordelen over het werk”, licht Van der Steen toe. “Laat het woord ‘funderen’ vallen en iedereen denkt aan vies, zwaar en modderig werk. En dat terwijl de cabine van de hedendaagse machinist netter en completer is dan menig kantoor. De branche staat bol van techniek. Het exacte

Why is it ignored by young people?

Golden challenges and a view of the future Working in the foundation sector is attractive to a broad group. The work offers an interesting mix of thought and action. And there are plenty of career development opportunities. But how do you make this known to those who should know about it? René van der Steen is the chairman of Vakvereniging Het Zwarte Corps (trade Union). This Union for machine operators and engineers for mobile machinery has approximately 12,000 members. It has its head office in Nieuwegein and works closely with the NVAF. Similarly to every union, it monitors – besides the employment conditions aspect – working conditions. It is also involved in devising intake options and attractive training schemes for young people in the sector. For the latter task Het Zwarte Corps has even created a special organisation: ‘SVMP’. The SVMP is the initiator of digital publicity, open days and events and the developer of the ‘Machine operator small foundation machines’ training course. Interesting mix Anyone working in the foundation sector can tell you about it. The foundation sector is an interesting world with varied work and golden challenges. If you have a good brain, want to vary outdoor and indoor work and also want to work with your hands from time to time, you are guaranteed to find what you are looking for here. “Moreover, this mix of work fulfils many a boyhood dream”, comments Van der

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 27


Krachtig en slagvaardig

in heiwerken

Busker is krachtig en slagvaardig in heiwerken. De 18 heistellingen zijn uitgerust met trilblokken die in slagkracht variĂŤren van 10 tot 180 ton. Voor heiwerk naast woningen, winkels of kantoren beschikt Busker over speciale apparatuur, zoals hoogfrequente trilblokken met een variabel excentrisch moment. De geavanceerde Silent Piler duwt de damwanden zelfs geheel geluidloos en trillingsvrij in de grond. Voor het werken aan, op en onder water beschikt Busker over gespecialiseerde kraanschepen en pontons, met als specialiteit het aanbrengen van zinkers. Grote hoeveelheden stalen damwand en balkijzer, in lengtes tot 24 meter, zijn direct beschikbaar voor verhuur en verkoop. De eigen ontwerpafdeling van Busker voorziet u snel van een praktische en betaalbare oplossing.

Meer informatie? Vraag dan onze uitgebreide brochure hei- en waterwerken aan. Busker bv Gamerschedijk 6 Postbus 120 5300 AC Zaltbommel

28 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

Telefoon (0418) 51 57 92 Fax (0418) 51 82 99

E-mail buskerhw@xs4all.nl Internet www.buskerbv.nl


‘De cabine van de machinist is netter dan menig kantoor’

Steen. “The jobs are comparable with those of fireman and pilot. In the foundation sector you can control impressive machines. The title ‘Machine operator small foundation machine’ may lead you to believe that these are small, simple machines, but here we work with the really big boys.” Nevertheless, many young people innocently let the challenges in the foundation sector pass them by.

werk gebeurt vaak vanachter de monitor.” De oorzaak dat jongeren zich maar mondjesmaat melden voor de steeds in beweging zijnde branche moet dan ook vooral gezocht worden in onbekendheid met de branche. Een doordacht publiciteitsplan moet hier verandering in brengen.

Voorlichting geven Als onderlegger voor het publiciteitsplan fungeert een eigentijdse website. Hier vindt de jongere alles over uiteenlopende sectoren, dus ook de funderingswereld. Daarnaast publiceert HZC regelmatig in het blad ‘De Machinist’, dat – afwisselend – verschillende sectoren en technische beroepen in de schijnwerpers zet. Samen met NVAF is gewerkt aan een Arbo-catalogus Funderingssectoren. En ten slotte onderhoudt HZC nauwe contacten met opleidingsinstituten zoals ROC’s, AOC’s en SOMA, waar zij tijdens gastlessen onder meer de funderingsbranche onder de aandacht te brengt. Vooral tijdens open dagen is zij hier aanwezig. “De laatste open dag van SOMA trok 1300 bezoekers”, vertelt Van der Steen. “Dat is dus een goede plek om van ons te laten horen.”

Funderingsevenementen Interessante evenementen voor de machinist-in-spe zijn de ‘Machinefamiliedag’ en de’ TKD’. Tijdens de Machinefamiliedag kan de machinist samen met zijn familie kennismaken met de funderingsbranche. Tijdens de ‘Technische Kontakt Dag’ - dit jaar in Weesp - kan hij zelfs een live-voorproefje nemen. Hij kan praten met funderingsbedrijven, ronkende machines beklimmen en aansprekende producten bekijken.

Stubborn prejudices “This is primarily connected to stubborn prejudices about the work”, explains Van der Steen. “When you say the word ‘foundation’ everyone thinks about dirty, heavy and muddy work. And this is while the cabin of a modern machine operator is neater and more complete than many offices. The sector is bursting with technology. Precision work takes place from behind a monitor screen.” The reason why only a handful of young people are being recruited into this dynamic sector must therefore be sought especially in lack of knowledge about the sector. A sophisticated publicity plan must change this. Providing information A modern website underpins the publicity plan. Here, young people can find everything about a wide range of sectors, so also the foundation sector. In addition, HZC regularly publishes the magazine ‘De Machinist’, which highlights various sectors and technical professions. Cooperation has taken place with the NVAF on the development of a foundation sector health and safety catalogue. And finally, HZC maintains close contacts with training institutes such as ROCs, AOCs and SOMA, where it promotes the foundation sector among others during guest lectures. It has an especially emphatic presence here during open days. “The last SOMA open days attracted 1300 visitors”, adds Van der Steen. “So that is a good place to show ourselves.” Foundation events Interesting events for up-and-coming machine operators are the ‘Machine family day’ and the ’TKD’. During the Machine family day, machine operators can bring their families along in order to introduce them to the foundation sector. At the ‘Technische Kontakt Dag’ – this year in Weesp – they can even have a live preview. They can talk with foundation building companies, climb onto rumbling machinery and see fascinating products.

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 29


Jongeren in de funderingsbranche? Zelf komen ze er niet op. Maar als ze er toevallig neerstrijken, blijven ze plakken. De branche biedt boeiend en afwisselend werk en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Sven Timmermans stapte bijvoorbeeld over van bodemsaneringen en sloopwerken naar de funderingswereld. En ook Marc van der Linden vindt in de grondmechanica precies de uitdagingen die bij hem passen.

‘Elk werk heeft zijn

specifieke uitdaging’ Sven Timmermans (24) is calculator en werkvoorbereider bij Soil-ID in Breda en maakte zijn entree hier heel toevallig. “Ik hoorde dat Soil-ID ruimte had voor een extra kracht. Ik werkte op dat moment bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in bodemsaneringen en sloopwerken. Dat beviel best aardig, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging. ‘Grond’ heeft me altijd geïnteresseerd. Nu combineer ik mijn werk in de grondmechanica met een studie Milieukunde. Twee gebieden die uitstekend op elkaar aansluiten.”

Specifieke uitdagingen Soil-ID is gespecialiseerd in bouwkundige bodeminjecties. Soil-ID verbetert de draagkracht van ondergronden door de bestaande zandondergrond te injecteren met een mengsel van waterglas en een harder, waardoor de constructieve samenstelling van de ondergrond verandert. De funderingswijze is nog behoorlijk nieuw en biedt grote voordelen. Omdat met deze techniek trillingsvrij kan worden gefundeerd, wordt zij - met name in de bebouwde kom – steeds vaker toegepast. “Bij Soil-ID is elke dag verrassend”, vertelt Timmermans. “Ik leer hier elke dag bij. Ik merk ook dat de branche enorm in beweging is. Daarnaast biedt elk werk nog zijn specifieke uitdaging. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin.”

De juiste omgeving Marc van der Linden (24) is neergestreken bij Goorbergh Fundamenteel in Breda. Binnen dit bedrijf ligt de focus op funderingen in ruimtes die weinig manoeuvreerruimte bieden, moeilijk bereikbaar zijn of bijzonder kwetsbaar zijn. Van der Linden vertelt: “Voor mijn studie Civiele techniek heb ik stages gelopen bij weg-en-waterbouwers, ontwerpbureaus en adviesbureaus. Ik heb daar veel geleerd, maar mijn taak bestond voornamelijk uit advieswerkzaamheden. Bij Goorbergh gaat het over het echte werk. Over oplossingen bedenken. Ik merk dat ik – mede daardoor - snel groei. Als ik nu ellenlange documenten onder ogen krijg, heb ik in no-time in de gaten wat voor ons belangrijk is. Ik leer ook risico’s inschatten. Welke risico’s

30 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

Young people in the foundation sector

‘Every job has a specific challenge’ Young people in the foundation sector? They don’t consider it themselves. But if they settle on it coincidentally, they stay. The sector offers fascinating and varied work and outstanding career development opportunities. For example, Sven Timmermans switched from soil remediation and demolition to the foundation sector. And Marc van der Linden finds the challenges that are exactly right for him in soil mechanics. Sven Timmermans (24) is a calculator work planner at Soil-ID in Breda and started working here purely by chance. “I heard that Soil-ID needed extra people. At that time I was working for a company that specialised in soil remediation and demolition. I enjoyed it, but it was time for a new challenge. ‘Soil’ has always interested me. Now I combine my work in soil mechanics with an Environmental Science course. Two areas that complement each other excellently.” Specific challenges Soil-ID is specialised in construction engineering soil injection. Soil-ID improves the load bearing capacity by injecting the existing Sandy substrate with a mixture of water glass and a hardener, which changes the constructive composition of the substrate. This foundation method is fairly new and offers great advantages. The fact that foundations can be constructed vibrationfree with this technique means that it is being used increasingly frequently, particularly in urban areas. “At Soil-ID, every day is a surprise”, comments Timmermans. “I learn something here every day. I also notice that the sector is tremendously dynamic. In addition, every job has a specific challenge. I am really enjoying myself here.”


De funderingsbranche biedt boeiend en afwisselend werk en uitstekende doorgroeimogelijkheden. neem je bijvoorbeeld als je onder een bestaand huis een kelder aanlegt? Ik weet nog lang niet alles, maar wel veel meer dan toen ik begon. Verder kom ik in aanraking met allerlei soorten mensen. Aannemers, onderaannemers, constructeurs. De grondmechanica is voor mij precies de juiste werkomgeving.”

The right environment Marc van der Linden (24) joined Goorbergh Fundamenteel in Breda. This company focuses on foundations in spaces that offer very little room for manoeuvre, have difficult access or are exceptionally vulnerable. Van der Linden explains: “For my Civil Engineering study I took internships at road building and hydraulic engineering companies, design agencies and consulting agencies. I learned a lot there, but my task was mainly advisory. At Goorbergh it is all about the real thing. About devising solutions. I notice that this has contributed to my rapid development. When I am now presented with incredibly long documents, it takes me no time to identify what is also important for us. I am also learning to evaluate risks. For example, what risks do you take when you are building a basement under a house? I still have a lot to learn, but much less than when I started. I also come into contact with all kinds of people. Contractors, sub-contractors and constructors. Soil mechanics is exactly the right working environment for me.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 31


Missers in de geotechniek

Kan geotechnisch adviseur

MILJARDENSTROPS voorkomen?

Geo-Impuls gaat geotechnisch falen te lijf. Geen opdrijvende tunnelbakken meer (Vlaketunnel), geen lekkende tramtunnels (Den Haag) en geen bouwput die zes jaar lang braak ligt door een defecte bouwputwand (Middelburg). Prof. Frits van Tol noemt de voorbeelden uit het verleden beschamend en is vastbesloten met Geo-Impuls de kostbare missers een halt toe te roepen.

32 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 33


Volgens SBR lopen de geotechnische faalkosten op tot 25% van de bouwkosten. De NVAF constateert dat 20% van de omzet van heiers uit faalkosten bestaat en TNO Bouw spreekt over negen miljard euro verlies door geotechnisch falen. Als Prof. Frits van Tol, hoogleraar funderingstechniek TU-Delft, lid wetenschapsraad Deltares en voorzitter kernteam Geo-Impuls, in 2007 onderzoek doet naar de faalkosten, ontdekt hij dat het overgrote deel van de faalkosten wordt gemaakt door projectorganisaties die niet in staat blijken bestaande kennis goed en effectief toe te passen. De ene keer is de kennis wel binnen de organisatie aanwezig, maar niet bij de juiste persoon. De andere keer wordt de aanwezige kennis onjuist toegepast. En weer een andere keer wordt de geotechnisch adviseur er niet op het goede moment bijgehaald. Volgens Van Tol kan ‘goed georisicomanagement’ veel ellende en miljoenen euro’s besparen.

Risico’s toetsen en afdekken Onder ‘goed georisicomanagement’ verstaat Van Tol de continue toetsing van het werk gedurende het hele traject. Welke technische zaken spelen een rol? Welke risico’s zitten daaraan vast? Hoe kunnen deze worden afgedekt? Van Tol: “Er zijn talloze theorieën die beschrijven hoe dat in de praktijk geregeld kan worden. Maar het probleem schuilt in de vervolgstap: risicomanagement in de praktijk. Bij enkele grote infrastructurele projecten gebeurt het wel, maar het zou op veel grotere schaal moeten plaatsvinden. Met name voor projecten in middelgrote en kleinere gemeentes die traditioneel worden aanbesteed, kan georisicomanagement een enorme stap vooruit betekenen.”

Continu betrokken Nu is het veranderen van een werk- en denkwijze niet gemakkelijk. Bovendien zijn geotechnische projecten bij gemeentes niet continu aan de orde. Voor de keren dat ze wel aan de orde zijn, wordt een geotechnisch specialist van buitenaf aangetrokken, die na afronding van het project weer vertrekt. Ingenieursbureaus doen in de regel alleen een beroep op een specialist bij aanvang van het project, bijvoorbeeld voor grondonderzoek of funderingsadvies. En in beide gevallen gaat het daarna toch mis, constateert Van Tol: “Er ligt dan een geotechnisch advies, maar vervolgens maakt het

Mistakes in geotechnology

Can a geotechnical advisor prevent losses of billions? Geo-Impuls combats geotechnical failure. No rising tunnels (Vlaketunnel), no leaking tram tunnels (The Hague) and no construction pits lying idle for six years due to defective construction pit walls (Middelburg). Prof. Frits van Tol calls these examples from the past shameful and is determined to stop the costly mistakes with Geo-Impuls.

According to SBR, geotechnical failure costs account for up to 25% of the construction costs. The NVAF has observed that 20% of the turnover of pile drivers consists of failure costs and TNO Bouw states a figure of nine billion Euros lost due to geotechnical failures. When Prof. Frits van Tol, professor of foundation technology at TU Delft, a member of the Deltares science council and chairman of the Geo-Impuls core team, studied the failure costs in 2007, he discovered that the great majority of the failure costs were caused by project organisations that were apparently unable to apply existing knowledge efficiently and effectively. Sometimes the knowledge is present in an organisation, but not with the right person. At other times, the knowledge that is present is applied incorrectly. And yet other times, the geotechnical advisor is not called in at the right time. According to Van Tol, ‘good geo-risk management’ can save a great deal of misery and millions of Euros. Evaluating and covering risks To Van Tol, the term ‘good geo-risk management’ refers to the constant assessment of the work during the entire process. What technical issues play a role? What risks are attached? How can they be covered? Van Tol: “There are countless theories that describe how that can be arranged in practice. But the problem lies in the next step – risk management in practice. It does happen in some major infrastructural projects, but it should take place at a much larger scale. Geo-risk management can mean an enormous step forward, particularly for projects in mediumsized and smaller municipalities that are traditionally put out for tender.” Continuously involved Changing ways of working and thinking is not easy. Moreover, municipalities are not a constant feature for municipalities. At the times when they are relevant a geotechnical specialist is externally recruited. This specialist then leaves when the project is completed. Engineering agencies generally only call on specialists at the start of the project, for example for soil studies or foundation advice. And in both cases it goes wrong after anyway, observes Van Tol: “So there are geotechnical recommendations, but the engineering firm finishes the design. Or the contractor submits a proposal for the construction pit wall that is not fed back to the geotechnical advisor, while that variant involves totally different risks. This means that leasing a geotechnical advisor only works if they remain involved with the job and work intensively on geo-risk management.” Preventing losses with GeoRM The geotechnical advisor wants to remain involved with the work. But what if this is not the choice of the principal? “Then the geo advisor must claim his position much more emphatically”, asserts Van Tol. “Too many principals are not open to this or are insufficiently sensitive to the reasons. In many cases, the geo advisor only gets to speak to the principal when it is already too late for him to claim his role decently. This is why Geo-Impuls promotes geo-risk management (GeoRM) as an

34 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


ingenieursbureau het ontwerp af. Of de aannemer doet een voorstel voor de bouwputwand, dat niet meer wordt teruggekoppeld naar de geotechnisch adviseur, terwijl die variant totaal andere risico’s met zich meebrengt. Het inhuren van een geotechnisch adviseur werkt dus alleen als deze continu bij het werk betrokken blijft en zich intensief bezighoudt met georisicomanagement.”

Verliezen voorkomen via GeoRM

Geo-Impuls Opdrachtgevers, bouwers, ontwerpers, kennisinstellingen en brancheverenigingen in de grond-, weg- en waterbouw zijn op 1 juli 2009 gestart met het programma Geo-Impuls. Het doel: 50% minder geotechnisch falen in 2015. De activiteiten zijn verdeeld over drie thema’s: Mens en omgeving, Contracten en Techniek. Kijk voor meer informatie op www.geoimpuls.org

Nu wil de geotechnisch adviseur wel betrokken blijven bij het werk, maar wat als de opdrachtgever hier niet voor kiest? “Dan zou de geoadviseur zijn rol veel nadrukkelijker moeten opeisen”, stelt Van Tol. “Te veel opdrachtgevers staan er niet voor open of zijn niet gevoelig voor de argumenten. In veel gevallen krijgt de geoadviseur de opdrachtgever pas te spreken als het al te laat is om zijn rol naar behoren op te eisen. Om die reden zet Geo-Impuls zich in voor georisicomanagement (GeoRM) als overkoepelende werkwijze, waardoor onzekerheden en de bijbehorende risico’s geen moment aan de aandacht ontsnappen. Mogelijk brengt dit extra kosten met zich mee. Je moet er mensen voor inhuren en soms leidt het georisicomanagement tot duurdere – zij het minder risicovolle - technieken. Maar op de lange termijn voorkomen ze de echte grote verliezen.”

overall working method, whereby uncertainties and the accompanying risks are a constant focus of attention. This may involve extra costs. You must lease people for it, and the geo-risk management sometimes leads to more expensive – albeit less risky - techniques. But they prevent the really big losses in the long term.”

Geboekte resultaten

Results achieved

Inmiddels heeft Geo-Impuls de eerste resultaten geboekt. Er is overleg met contractmanagers, waardoor verantwoordelijkheden voor de onzekerheid van de bodem beter in contracten kunnen worden vastgelegd. Een ingewikkelde zaak. Er zitten immers altijd risico’s in de grond. Maar welke contractpartner is verantwoordelijk voor welk risico? En hoe kunnen de verantwoordelijkheden zo worden verdeeld, dat deze te dragen zijn? Uiteindelijk moeten de contracten zo zijn gesteld dat de contractanten niet voor elk geschil naar de rechtbank hoeven. Ook is er nieuwe kennis voorhanden. Zo ontwikkelde Rodriaan Spruit, promovendus aan de TU Delft, een meettechniek om zwakke plekken in diepwanden te detecteren. En ten slotte heeft geocommunicatie een grote verbeteringsslag ondergaan. Van Tol: “Bij pilotprojecten zoals Spoorzone Delft en de Veenkade in Den Haag verloopt de communicatie stukken beter dan vijf jaar geleden.”

Geo-Impuls has now achieved its first results. There is consultation with contract managers, and this facilitates a more effective contractual definition of responsibilities for the uncertainty of the soil. A complicated business. After all, there are always risks in the ground. But which contract partner is responsible for which risk? And how can the responsibilities be divided in such a way that they can be accepted? The contracts must eventually be set up in such a way that the parties to the contracts do not have to bring every dispute before the courts. New knowledge is also available. For example, Rodriaan Spruit, Ph.D. student at the TU Delft, developed a measuring method for detecting weak places in bored piles. And finally, geocommunication has undergone a massive improvement. Van Tol: “In pilot projects such as Spoorzone Delft and the Veenkade in The Hague, communication is much better than five years ago.”

Geocommunicatie

Geocommunication The ‘Geocommunication’ project is geared to three aspects. Firstly, the communication skill of geo-technicians. They must speak understandable language and be aware of and understand the interests of others. In addition, Geo-Impuls wants to improve the position of the geotechnician as an advisor before and during the construction process. The geo advisor must be intensively involved in the project as soon as the issue of geotechnical opportunities and risks arises. The surrounding area manager and communication manager play an important role in this. Development and stimulation of public awareness is the third spearhead. The working group wants to make the public more aware of the opportunities and risks related to building in and on the soft soil of the Netherlands.

Het project ‘Geocommunicatie’ richt zich op drie aspecten. Allereerst de communicatieve vaardigheden van geotechnici. Zij moeten begrijpelijke taal spreken en het belang van anderen kennen en begrijpen. Daarnaast wil Geo-Impuls de positie van de geotechnicus als adviseur voor en tijdens het bouwproces verbeteren. Zodra het gaat over geotechnische kansen en risico’s moet de geoadviseur intensief bij het project betrokken zijn. De omgevingsmanager en communicatiemanager spelen daarbij een grote rol. Het derde speerpunt is het ontwikkelen en stimuleren van het publieke bewustzijn. De werkgroep wil het publiek meer bewust maken van de kansen en risico’s bij bouwen in en op de Nederlandse slappe bodem.

Blijven bijstellen Het Geo-Impulsprogramma loopt nog tot 2015 en Van Tol verwacht dat het programma dan al op grote schaal geotechnisch falen heeft voorkomen. “We moeten het georisicomanagement echter wel voortdurend blijven bijstellen. We moeten nieuwe kennis blijven ontwikkelen en GeoRM blijven promoten, al dan niet in samenwerkingsverbanden. De sleutel tot succes ligt niet alleen bij de geotechnici, maar ook bij constructeurs, opdrachtgevers en ingenieursbureaus. Ook zij moeten geotechniek van het begin tot het eind van het bouwproces meenemen.”

Constant adjustment The Geo-Impuls programme will continue until 2015 and Van Tol expects that the programme will then already have prevented geotechnical failures on a large scale. “However, we must continue to constantly adjust the geo-risk management. We must continue to develop new knowledge and promote GeoRM, possibly in joint ventures. The key to success is held not only by the geotechnicians, but also by constructors, principals and engineering agencies. They must also include geotechnology from the start to the end of the construction process.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 35


W OLTM A N

THW 1000-FR

Al meer dan 20 jaar een begrip op funderingsgebied Bij de ontwikkeling van onze funderingsmachines staan de wensen vanuit de praktijk te allen tijde centraal. De funderingsmachines van Woltman Piling Equipment b.v. worden uitgerust met hoogwaardige componenten, die zorg dragen voor een uitstekende productiviteit en betrouwbaarheid.

Woltman Piling Equipment BV, Ambachtsweg 16, 3381 LN

GIESSENBURG

Telefoon: 0184 652 044, Telefax: 0184 651 016, E-mail: info@woltmanbv.com


Perfecte techniek onder de grond. Succes gegarandeerd. Construction . Service . Innovation . Operation www.max-boegl.com info@nl.max-boegl.com

Funderingstechnieken Bouwputten . Boorpalen . Boorpalenwanden . Groutinjecties Groutstempels . Mixed-in-place . Grondbevriezing

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 37


Het initiatief zelf pakken, brengt ons als branche verder

38 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 39


Al jaren in ons element met de NVAF

Wij verzorgen: - plaatsen van damwanden - funderingspalen - bemaling - onderwaterbeton - complete grondwerk - constructievloeren - kelderwanden - etc.

Scheepvaartweg 1, 3356 LL Papendrecht, tel (078) 644 26 44, fax (078) 644 26 30, E-mail: info@gebrdekoning.nl, www.gebrdekoning.nl


(Advertorial)

Samen werken aan ‘blijvende kwaliteit’ Met Avenue2 werken we aan een betere leefomgeving, voor nu en voor later. Ballast Nedam is samen met Strukton de drijvende kracht achter Avenue2: een omvangrijk en integraal plan dat zorgt voor een betere bereikbaarheid van Maastricht, een betere doorstroming op de A2 en nieuwe kansen voor vastgoedontwikkeling en stedelijke vernieuwing in de stad.

Duurzame gebiedsontwikkeling in optima forma dus. Integraal denken en werken vormen daartoe de sleutel. Een snelweg door Maastricht wordt getransformeerd tot een leefbaar gebied waar wonen, mobiliteit en recreatie samengaan. Een project als Avenue2 weerspiegelt de visie van Ballast Nedam. Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu en voor later. Realiseren van blijvende kwaliteit, dat is onze missie. Een van de pijlers van Avenue2 is de bouw van een tweelaagse tunnel voor gescheiden verkeersstromen. De bouw van deze tunnel vraagt om een sterk staaltje ondergronds bouwen. Twee specialistische bedrijven binnen Ballast Nedam zijn vanuit hun expertise en ervaring hierbij nauw betrokken. Ballast Nedam Funderingstechnieken trilt damwanden, heit betonpalen en brengt stempelramen aan. Gebr. Van Leeuwen Verankeringen verzorgt de verankeringen en boort de benodigde palen. Maastricht en omgeving kent een geheel eigen grondproblematiek. Milieutechnisch adviesbureau DIBEC, eveneens een specialistisch bedrijf van Ballast Nedam, verrichte eerder al het bodemonderzoek. Grind, kalksteen en mergel bepalen het bodemprofiel. Een bodemgesteldheid, die zeer specifieke eisen stelt aan het tunnelontwerp. De geplande tunnel blokkeert bovendien grondwaterstromen, die met hevels over de tunnel

worden geleid. Aangezien de tweelaagse tunnel tot zo’n 16 meter diepte, dus tot in de kalksteen, moet worden ontgraven, doet zich de vraag voor hoe sterk de ondergrond is. Reflectieseismiek is toegepast om de continuïteit van grondlagen te bepalen en eventuele breuken op te sporen. Vanwege onzekerheden over de sterkte van de ondergrond is voor de constructie van het noordelijke deel gekozen voor de ‘observational method’. Hierbij wordt tijdens het maken van de bouwkuipen voortdurend gecontroleerd of aannames en ontwerpcriteria nog overeenkomen met de werkelijkheid. Een tweede uitdaging schuilt in de ondergrond, die vanwege de combinatie van grind, keien en silex (vuursteen) op sommige plaatsen bijzonder hard kan zijn. Tijdens proefboringen van palen en ankers bleek eerder al, dat de standaardpunt van een LEKApaal niet altijd door het silex komt. Voor alle palen zijn de punten daarom met succes aangepast. Het harde materiaal moest bovendien verdrongen worden. Waar in principe met een grondverdringend systeem wordt gewerkt, moest bij deze hardheid ook materiaal afgevoerd kunnen worden. Daarom is geboord met bentonite. Bij een juiste dikte hiervan, konden grind en boorgruis worden afgevoerd over de grondlagen waaraan geen draagkracht wordt ontleend. Om voor de bestaande bebouwing het risico op verzakking te voorkomen, is op specifieke

Samen werken aan een

punten langs het traject gekozen voor een alternatieve bouwmethode. Gebr. van Leeuwen Verankeringen heeft daar 70 LEKApalen geboord met een lengte van zo’n 22 m¹. De gevormde palenrij fungeert als tijdelijke middensteun voor het aan te leggen tunneldak, daar waar te weinig ruimte is voor de ontgraving van de open tunnelbak en de wegomlegging. Het tunneldak wordt hier alvast geconstrueerd en de weg wordt hierover heen aangelegd. De onderas van de tunnel wordt later uitgegraven. De palen zullen zich uiteindelijk precies in de vluchtgang bevinden en daar ook weer worden verwijderd. Avenue2 is een ijzersterk voorbeeld van ketensamenwerking. Bij Ballast Nedam investeren we daar bewust in. Binnen onze eigen organisatie en daarbuiten. Omdat het resultaat van de samenwerking nu eenmaal beter is dan we afzonderlijk zouden bereiken. En daarbij is innovatie onze drijfveer. We profiteren van elkaars deskundigheid en werken aan een werkelijk duurzame onderneming.

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 41


42 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Fout in de rekenformule

Hoe

draagkrachtig zijn onze funderingspalen? De fundering van bouwwerken wordt met de grootste zorg berekend. Alle variabelen worden erin meegenomen. Maar wat als de rekenformule niet blijkt te kloppen terwijl er al decennia lang mee wordt gewerkt? Dan moet worden uitgezocht waarom de formule niet klopt en welke risico’s dit met zich meebrengt.

Ir. Geerhard Hannink is adviserend ingenieur bij Gemeentewerken Rotterdam en vanuit die functie al dertig jaar betrokken bij het funderen van metrotunnels, bruggen, havens en meer. Daarnaast is hij voorzitter van de normcommissie Geotechniek van het Nederlands Normalisatie Instituut, kortweg ‘NEN’. Deze commissie stelt de voorschriften en rekenformules vast voor de funderingswereld. Totdat onderzoeksinstituut Deltares in 2010 ontdekte dat de veelvuldig toegepaste rekenformule voor de draagkracht van funderingen op palen niet helemaal klopt. De funderingspalen blijken vaak wel, maar ook regelmatig niet de draagkracht te leveren die is berekend.

Error in the calculation formula

Oplossingen

Geerhard Hannink is a consulting engineer at the municipal works office in Rotterdam and he has been involved in this capacity in the construction of foundations of metro tunnels, bridges, harbours for thirty years. He is also the chairman of the Geotechnology standards committee of the Nederlands Normalisatie Instituut (Netherlands standardisation institute), in short ‘NEN’. This committee formulates the regulations and calculation formulas for the foundation sector. Until Deltares research institute discovered that the frequently used calculation formula for the load bearing capacity of foundations on piles was not completely correct in 2010. The foundation piles regularly fail to provide the load bearing capacity that was calculated.

Gezien de veiligheidsmarge die standaard wordt ingebouwd, ziet Hannink geen directe reden tot ongerustheid. Wel vindt hij dat de gevolgen van de foute rekenformule tot op de bodem moeten worden uitgezocht. “De ingebouwde veiligheidsmarge stelt gerust, maar het betekent wel dat we veel dichter op de veiligheidsgrens manoeuvreren dan we hadden gedacht. Dit blijkt met name het geval te zijn bij palen die diep in het zand staan.” De NEN-commissie heeft hierop drie mogelijke besluiten overwogen. Als eerste zou de rekenformule direct kunnen worden aangepast. Dit zou betekenen dat de funderingspalen langer en/of dikker zouden worden en dat de funderingen duurder worden. De tweede oplossing was ‘de onderzoeksresultaten negeren’. Er is immers nog weinig bouwschade bekend als gevolg van nieuw gemaakte paalfunderingen. De derde oplossing – en hiervoor heeft de normcommissie gekozen – bewandelt de gulden middenweg. Gedurende een overgangsperiode van vijf jaar wordt precies uitgezocht hoe en wanneer het fout gaat met de formule. Na het onderzoek zal de formule worden gecorrigeerd.

What is the load bearing capacity of our foundation piles? The foundations of buildings are calculated with the greatest care. All variables are included. But what if the calculation formula is incorrect, while it has been used for decades? Then it must be ascertained why the formula is incorrect and what risks this entails.

Solutions In view of the built-in safety margin, Hannink does not see any immediate reason for concern. However, he does believe that the consequences of the incorrect calculation for-

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 43


Samen werken aan een betere leefomgeving Ons specialistisch bedrijf Ballast Nedam Funderingstechnieken levert door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel aan onze oplossingen, zoals bij de ondertunneling van de A2 in Maastricht.

Wensen, ideeën en ambities van onze klanten maken wij werkelijkheid. Voor huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Altijd vanuit een integrale benadering.

Realiseren van blijvende kwaliteit

Vakkennis in funderingstechnieken

Gebr. van ’t Hek bv Postbus 88, 1462 ZH Middenbeemster Nekkerweg 63, 1461 LD Beemster Telefoon 0299 31 30 20

Gebr. van ’t Hek is een funderingsspecialist in het verzorgen van damwandconstructies en biedt een totaalpakket aan paal- en ankersystemen welke geheid, geboord of getrild kunnen worden. Gebr. van ’t Hek heeft zich met name sterk ontwikkeld in trillingsvrije en geluidsarme technieken. Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.

vanthek.nl

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN EN DAMWANDCONSTRUCTIES

vanthek adv 187x130mm.indd 1

44 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

23-04-2012 09:54:04


‘Je moet voor dit vak feeling ontwikkelen.’ mula must be thoroughly investigated. “The built-in safety margin is reassuring, but it does mean that we are much closer to the manoeuvring safety limit than we had thought. Apparently, this is particularly the case for piles driven deep into sand.” The NEN committee has considered three possible decisions in relation to this. Firstly, the calculation formula could be altered immediately. This would mean that the foundation piles would be longer and/or thicker and the foundations would be more expensive. The second solution was to ‘ignore the results of the research’. After all, there is still very little known building damage caused by newly constructed pile foundations. The third solution – and this is the one chosen by the standards committee – is a happy medium. During a transition period of five years, it will be examined in detail how and why errors occur with the formula. The formula will be corrected after the research.

Verborgen veiligheden Hannink: “Het onderzoek is gestart door de CUR. Een onderzoekscommissie heeft onderzocht of er bij het ontwerp van paalfunderingen misschien sprake is van verborgen veiligheden. Uit recent buitenlands onderzoek blijkt dat er een positief evenredig verband bestaat tussen de tijd en de draagkracht. Grond die tijdens het inbrengen van de paal is verstoord, herschikt zich daarna weer , waardoor de draagkracht toeneemt. In een tweede stap willen we het effect ‘echt meten’. Er zijn plannen om dat te doen in de geo-centrifuge, eerst met enkele proeven en - als ook daaruit het tijdseffect blijkt - met meerdere proeven om dit fenomeen verder te onderzoeken. Voor dit gedeelte van het onderzoek wordt op dit moment financiering gezocht.”

Feeling ontwikkelen Alleen uitgebreid onderzoek in het terrein kan aantonen of de fout in de formule geldt voor alle typen funderingspalen in Nederland. Hannink: “Dit gedeelte van het onderzoek is erg kostbaar. In de loop der jaren hebben we de keus uit meer dan 50 verschillende soorten funderingspalen. Dat betekent dat er heel veel proefbelastingen moeten worden uitgevoerd.” Al met al heeft Hannink wel vertrouwen in de goede afloop. “Gemeentewerken Rotterdam voert niet alleen het rekenwerk uit, we voeren ook de directie op het werk. Na dertig jaar ervaring durf ik te zeggen dat funderingswerk nog steeds voor een groot gedeelte ervaringswerk is. Je moet voor dit vak feeling ontwikkelen. En mijn feeling zegt dat het wel goed komt. Maar het is voor een techneut zeer onbevredigend om te werken met gereedschap dat niet adequaat is. Ik zal dus blij zijn als precies is uitgedokterd wat er aan de hand is.”

Concealed safety features Hannink: “The research has been started by the CUR. A research committee has investigated whether there may be concealed safety features in the design of pile foundations. Recent research conducted overseas has revealed that there is a positive proportionate link between time and load bearing capacity. Soil that was disturbed when the pile was driven subsequently reforms, which increases the load bearing capacity. In a second step, we want to ‘really measure’ the effect. There are plans to do this in the geocentrifuge, first with some tests and – if this reveals the time effect – with multiple tests in order to further investigate this phenomenon. Financing is currently being sought for this part of the research.” Developing feeling Only extensive research in the field can demonstrate whether the error in the formula applies to all types of foundation piles in the Netherlands. Hannink: “This part of the research is extremely expensive. Over the years, we have been able to choose from more than 50 types of foundation pile. That means that a great many test loads must be carried out.” All in all, Hannink has confidence in a positive outcome. “Rotterdam municipal works not only carries out the calculation, we also direct the work. After thirty years of experience I dare to say that foundation work is still a matter of experience to a significant degree. You have to develop a feeling for this profession. And my feeling says that it will be alright. But it is very unsatisfying for a technician to work with inadequate tools. So I will be happy when we have completely found out what is going on.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 45


46 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Ontwikkelingen in opleidingsland

Nieuwe cursussen voor jonge machinisten Echte interesse in de funderingswereld ontstaat veelal in de praktijk. Veel jongeren ontdekken de charmes op de werkvloer en worden pas in een later stadium door hun werkgever aangemoedigd om een vakopleiding te gaan volgen.

De funderingswereld is klein. De NVAF telt om precies te zijn 69 leden. Met dit aantal is een gespecialiseerde machinistenopleiding nauwelijks rendabel te maken. Om toch een gerichte vakopleiding aan te kunnen bieden, heeft de werkgroep opleidingen van de NVAF haar krachten gebundeld met Fundeon. Zij heeft alle lidbedrijven aangemoedigd om mee te denken over de inhoud van een branchegerichte opleiding. Zo kwamen vier kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen tot stand. De opleidingen worden verzorgd door onder andere SOMA Bedrijfsopleidingen. De examens worden afgenomen door Fundeon.

Developments in the field of training

Stilstaan geen optie

The foundation sector is small. The NVAF has exactly 69 members. It is barely possible to make a specialised machine operator course profitable with this number. In order to nevertheless be able to offer specific professional training, the training working group at the NVAF has joined forces with Fundeon. It has encouraged all affiliated companies to be involved in the process of devising sector-oriented training. This has prompted the creation of four high quality, practice-oriented training courses. These courses are given by organisations including SOMA Bedrijfsopleidingen (industrial training). The exams are given by Fundeon.

De opleidingen hebben een goed niveau. Patrick Wolfs, mededirecteur Soil-ID en Goorbergh Fundamenteel en voorzitter van de werkgroep opleidingen is er tevreden over. “De opleidingen hebben ons een voorsprong bezorgd op het gebied van opleidingen in Europa. Nu moet er nog eenheid komen in de opleidingen. Ze voldoen stuk voor stuk aan de Europese richtlijnen. Door het hoge niveau en de daarbij horende eisen vanuit de overheid wordt het echter voor buitenlandse machinisten steeds moeilijker om in Nederland te mogen werken. Toch blijven wij als brancheorganisatie streven naar verbetering van de opleidingen aangezien het altijd gaat om zware machines in risicovolle omgevingen. De veiligheid en gezondheid van de machinisten en het overige bouwpersoneel staan hierbij centraal.”

Verbeterpunten Met name op het organisatorische vlak ziet Wolfs nu al verbeterpunten. “De opleidingen tot funderingsmachinist worden gegeven gedurende zes volledige en aaneengesloten weken. Dat vraagt van werkgevers een enorme investering. Ze bekostigen de studie en moeten daarnaast hun werknemer zes weken missen, terwijl deze allang zijn vak verstaat. Hij komt uit de praktijk! Dat moet anders

New courses for young machine operators Real interest in the foundation sector frequently originates in practical situations. A great many young people discover its charms on the work floor and are only encouraged to follow professional training by the employer at a later stage.

Standing still is not an option The training courses are at a high level. Patrick Wolfs, co-director Soil-ID and Goorbergh Fundamenteel and chairman of the training working group is satisfied. “The training courses have given us an advantage in the field of training in Europe. Now there must be more unity in the courses. They all meet the stipulations of the European Directives. However, the high level and accompanying government requirements are making it increasingly difficult for foreign machine operators to be permitted to work in the Nether-

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 47


THE PROCESSED STEEL SUPPLIER

WIJ, GEOTECH METALS Zijn een onafhankelijke producent van een gevarieerd palet aan verankeringssystemen. Onze producten vinden een succesvolle toepassing op mondiale

GEGARANDEERDE KWALITEIT

schaal. Door onze ervaring en flexibiliteit bieden wij continu een oplossing voor

GROOT ASSORTIMENT OP VOORRAAD

uw huidige en toekomstige vraagstukken. Onze organisatie is gecertificeerd

ANKER-/ MICROPALEN

ANKERSYSTEMEN

GROUTINJECTIE ANKERS

volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008.

GEOTECH BAR ANCHORS (GTB)

BOORKOPPEN

PLAAT-/MAATWERK

GEOTECH METALS B.V. | Leeghwaterstraat 1 | 4251 LM Werkendam | T. +31 ( 0 ) 183 820040 | E. info @ geotechmetals.com

MEER INFORMATIE? BEZOEK DAN ONZE WEBSITE: WWW.GEOTECHMETALS.COM

De specialist op het gebied van: • • • • • • •

Droge en natte heiwerkzaamheden Trillen, drukken en heien van stalen damwand en stalen buispalen Ontwerpen van stalen damwandconstructies Verhuur en verkoop van stalen damwand Verhuur pontons/sleepboten Plaatsen schroefankers Sleepwerkzaamheden staalconstructies

Uw werk gefundeerd onderbouwd. Sterk Heiwerken b.v. De Steven 57, 9206 AK Drachten Tel. (0512) 51 56 08 Fax (0512) 52 47 91 E-mail shd@sterk.eu www.sterk.eu

48 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

Sterk Midden Nederland b.v. Eemweg 106, 3755 LD Eembrugge Tel. (035) 539 24 92 Fax (035) 539 24 90 E-mail info@sterk.eu www.sterk.eu


Nederland voorloper machinistenopleidingen kunnen.” Ook de minimum instroomleeftijd van achttien voor de opleiding van funderingsspecialist vindt Wolfs te hoog. “Op die leeftijd hebben jongeren hun plek vaak al elders gevonden. Ik zie meer in een instroomleeftijd van zestien, bijvoorbeeld met de randbepaling dat de jongere het werk op of onder de kraan uitsluitend onder toezicht mag verrichten.”

Opleidingen Dankzij de gebundelde inspanningen zijn er nu vier officieel erkende opleidingen. ‘Funderingswerker A en B’ zijn voor de mensen die ‘onder’ de machine werken. De opleiding gaat in op materialenkennis, machinekennis, onderhoud en funderingstechnieken. Elke cursus is gevat in een welgevulde ordner en uiterst praktisch opgezet. Heeft de jongere de cursus Funderingswerken A afgerond, dan kan hij doorstromen naar de opleiding ‘Machinist kleine funderingsmachine’. Met Funderingswerken A en B voldoet hij aan de toelatingseisen voor ‘Machinist grote funderingsmachine’. “Het slagingspercentage is hoog”, weet Wolfs. “Voor veel jongeren is het een formaliteit. Ze draaien al jaren mee in de praktijk. Het is het bekende kip-eiverhaal. Maar met het officiële certificaat kunnen ze wel aantonen dat zij de vaardigheden beheersen.”

Blijven bijstellen Vanaf nu zullen de opleidingen voortdurend worden bijgesteld. “De ontwikkelingen in de funderingswereld gaan razendsnel”, merkt Wolfs op. “Alleen al de laatste tien jaar zijn er vijf nieuwe types machines bijgekomen. Ze spelen in op de nieuwe technieken, zoals injecteren en jetgrouten. Nederland gaat de diepte in. In het buitenland gebeurt dit al veel langer. In Nederland hebben we de boot afgehouden door de hoge grondwaterstand. Maar nu hebben we geen keus meer. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Market Place in Rotterdam, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (32 meter diep) en de vele parkeergarages. Dit is pas het begin.”

lands. Nevertheless, as a sector organisation we continue to search for improvements in the training in view of the fact that it always relates to heavy machines in dangerous environments. The safety and health of the machine operators and other building employees is paramount.” Improvement points It is particularly in terms of organisation that Wolfs can already see points of improvement. “Foundation machine operator training courses require six full, successive weeks. This is an enormous investment to ask from an employer. They pay for the study and must also miss their employee for six weeks, while he had already understood his trade for a long time. He has practical experience! It must be possible to do this differently.” Wolfs also finds the minimum intake age of eighteen for the foundation specialist training course too high. “At that age, young people have already found a place elsewhere. I see more in an intake age of sixteen, for example with the precondition that the young person may only work on or under the crane under supervision.” Training courses The joint efforts have now produced four officially recognised training courses. ‘Foundation worker A and B’ are for the people who work ‘under’ the machine. The training covers equipment knowledge, machine knowledge, maintenance and foundation techniques. Every course is contained in a well-filled folder and has an extremely practical set-up. Once the young person has completed the Foundation work A course, he can progress to the ‘small foundation machine operator’ training course. With Foundation work A and B he meets the entry requirements for the ‘Machine operator large foundation machine’ course. “The pass rate is high”, knows Wolfs. “It is a formality for many young people. They have already gained years of practical experience. It is the famous chicken and egg story. But the official certificate does enable them to demonstrate that they have command of the skills.” Constant adjustment From now on, the course will be constantly adjusted. “Developments in the foundation sector are moving apace”, remarks Wolfs op. “Five new types of machine have been added in just the last ten years. They respond to the new techniques, such as injection and jet grouting. The Netherlands is taking the plunge. This has been happening for much longer overseas. In the Netherlands we have been hesitant due to the high groundwater level. But we no longer have a choice. For example, look at the Market Place in Rotterdam, the North-South line in Amsterdam (32 metres deep) and the multitude of parking garages. This is only the beginning.”

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 49


50 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


We worden dagelijks

uitgedaagd om funderingsgrenzen te verleggen

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 51


Betrouwbaar in bouwen

• Waterbouw • Heiwerken • Industriebouw • Betonbouw • Engineering

078 - 652 48 52 www.gekabouw.nl


PlomP f u nd e r i ng s t e c h n i e k e n B V

Een prefab betonpaal voorzien van een Geothex® warmtewisselaar. Uw voordeel • Vergunningsvrij toepasbaar • De beste warmte-overdracht • Hoge energieprestatie van de warmtepomp • Ontzorgen opdrachtgever • Hoog rendement • Milieuvriendelijk • Gemakkelijk voldoen aan energiewetgeving

Gespecialiseerd in: • Prefab betonpalen • Stalen buispalen • Houten palen • Damwand specials: • Geopile® • Elektronisch kalenderen d.m.v. Ekal • Voorboren (verminderen trillingen) • Shovelen (voor het lossen van heipalen / of in het bereik van de stelling leggen) • Hijswerk • Akoestische paalcontrole / trillingsmetingen • Oud-Hollandse heistelling voor feestpaal Verhuur: • Rijplaten • Draglineschotten • Stalen binten • Lichtwagens • Shovel • Graafmachines • Dieselblokken

Geopile® dé manier van energiewinning uit de bodem.

Papekopperdijk 19 3464 HT Papekop 0348 562486 www.plompfunderingstechnieken.nl

A van Hattem BV

Machinefabriek en Handelmaatschappij

Leveranciers van:

• Delmag slagverstuivingsdieselheimachines • Bruce hydraulische heimachines • Sennebogen telescopische heikranen In samenwerking met Sennebogen hebben wij een compleet nieuw type heistelling ontworpen en gebouwd, waarop wij patent op hebben verkregen. Verder leveren wij: heimutsen, heimutsvullingen, makelaars, geleidingen, onderdelen voor heimachines en voeren alle soorten reparaties uit aan heimachines. Ook voor derden doen wij bewerkingen zoals: draaien, frezen, boren, kotterwerk en laswerk.

Schiedamsedijk 104, 3134 KK Vlaardingen tel.: +31 (0)10 4602101, fax: +31 (0)10 4600679 e-mail: hattem01@tiscali.nl www.vanhattem.nl

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 53


Vroom Funderingstechnieken

Verdergaan met een jeugdige uitstraling

54 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


De afgelopen 50 jaar zijn ontelbare Vroom palen in onze aardbodem aangebracht. Ze garanderen draagkracht onder de meest uiteenlopende bouwwerken. en het werd nog veel meer dan alleen funderingspalen. Onder leiding van algemeen directeur Peter Vroom is de tweede generatie erin geslaagd om van een traditioneel heibedrijf een allround funderingsdeskundige te maken. “met een jeugdig elan zijn wij begonnen aan een nieuw tijdperk vol uitdagingen en kansen.” Tekst: Paul JM Willemse, Fotografie: PRess Productions

de komende periode iets bijzonders te doen. Wij willen onze daadkracht verduurzamen en uiteraard verzilveren.” Bedrijven die roepen dat ze de goedkoopste zijn en verder niets te bieden hebben gaan het op termijn niet redden. “Opdrachtgevers hechten aan leverbetrouwbaarheid, inventiviteit, kwaliteit en garanties. Zij willen de zekerheid hebben dat alles binnen de gestelde tijd goed wordt uitgevoerd en opgeleverd. Onze doelstelling is om de beste prijs/kwaliteitverhouding te leveren. Dan kun je niet altijd de goedkoopste zijn, zo simpel is dat!”

Peter Vroom

Kan niet bestaat niet. In een veranderende markt zien de vijf nazaten van de oprichters juist nieuwe kansen. “En die grijpen wij,” stelt Peter Vroom die aangeeft dat Vroom al langer binnen en buiten Nederland voor buitenlandse opdrachtgevers werkt. Projecten worden aangenomen en uitgevoerd in België, Duitsland, Polen en nu ook in Marokko. India was leerzaam met Vroom in de rol van kennisleverancier en dat leverde een bijzondere ervaring op. Het eerste offshore project heeft zich aangediend.

Peter noemt het voorbeeld van het all-in funderingspakket. “Wij ontzorgen daarmee onze opdrachtgevers. Wij kunnen ook advies geven, de engineering en constructieve berekeningen verzorgen, maatvoeren van begin tot eind, het grondwerk, de funderingspalen, het heitoezicht en de montage van prefab funderingsconstructies tot en met de begane grond aannemen en kant en klaar opleveren. In eerste instantie reageerde de markt niet enthousiast. Nu weet zij dat het in de woningbouw beide partijen een win-winsituatie oplevert.”

Prijs/kwaliteit De markt is allerminst rooskleurig en de concurrentie hevig, maar Peter Vroom blijft optimistisch: “Wij prijzen ons voor alles gelukkig dat wij dankzij onze goede reputatie nog steeds te maken hebben met opdrachtgevers die belang hechten aan een goede prijs/ kwaliteitverhouding. Natuurlijk moeten wij, net als iedereen, scherp aan de wind zeilen, maar wij houden vast aan onze koers waarin het concept- en oplossingsgericht denken ons kompas is.”

gezond In deze turbulente tijden maken bedrijven die duurzaamheid nastreven en doen wat ze afspreken een grotere kans om te overleven. Vroom is financieel gezond en een echt familiebedrijf. “Ook bij ons staat duurzaam ondernemerschap centraal. Alles moet snel en goed. Faalkosten worden tot een minimum gereduceerd. De goede staat van dienst die wij hebben opgebouwd betekent niet dat wij in dit jubileumjaar op onze lauweren rusten. Wij zien hierin juist een nieuw vertrekpunt om in

consolidatie Verwacht wordt dat de consolidatie binnen de funderingsbranche verder zal doorzetten. Daarin werkt de rol van shareholders en stakeholders als katalysator. Bedrijven in het middengebied zullen via samenwerking of fusies doorgroeien naar de categorie grotere bedrijven. Kleinere bedrijven zullen ook overleven maar zullen zich hoofdzakelijk regionaal manifesteren. Vroom is zowel autonoom als door middel van acquisities gegroeid. “In 2007 hebben wij onze Noord-Hollandse collega Glorie overgenomen. Daarna konden wij onze daadkracht vergroten door de overname van een aantal funderingsmachines van Heijmans Funderingstechnieken, die voorheen in gebruik waren bij J. Nederveen Funderingstechnieken. Daaronder bevond zich ook de Hitachi CX1100GLS, tot nu toe onze grootste en zwaarste funderingsmachine.” geluids- en trillingsarm Vanaf 2010 is sprake van een deelneming in P. van ‘t Wout Funderingstechnieken en dat biedt ons weer de gelegenheid om op strategische punten samen te werken. “Ook in het segment renovatie en funderingsherstel kunnen wij complete concepten aanbieden en uitvoeren.” “Wat wij maken zie je feitelijk niet meer terug, zit meestal onder het maaiveld.” Funderingsmachines spelen daarentegen nog steeds een opvallende rol bij het inheien van

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 55


traditionele funderingspalen of het in de grond vormen van paalsystemen. “Lange tijd was alles ook heel goed hoorbaar en voelbaar. Door veranderingen in de wet- en regelgeving behoren geluidsarme en vrijwel trillingsvrije funderingstechnieken tot de gangbare mogelijkheden,” aldus Peter Vroom. Think different “Door anders te denken en te doen bouwden wij een uitstekende staat van dienst op.” Peter verwijst naar de strategie die Steve Jobs hanteerde toen hij terugkeerde bij Apple. Het Think different leidde tot innovaties en nieuwe verkoopsuccessen. “Het funderingsvak is niet zo sexy is als dat van Apple, maar toch…..het is wellicht in de toekomst heel normaal om daadkracht onhoorbaar, geruisloos en onzichtbaar om te zetten in draagkracht.” Wie weet worden er technieken ontwikkeld waarbij er geen funderingsmachine en funderingspaal aan te pas komt. Wat betreft de digitalisering is Vroom ver gevorderd en kunnen voor de interne en externe communicatie alle registers worden opengetrokken op het gebied van online interactie via de website en de Social Media. Toegevoegde waarde De “Daadkracht in draagkracht van Vroom” vergelijkt Peter met de bakker op de hoek die een geheel verzorgd ontbijt aanbiedt. “Toevallig bakt hij ook heel goed, gezond en

“Geluidloos, trillingsvrij en onzichtbaar draagkracht realiseren, dat is pas sexy.” lekker brood. Wij bieden concepten aan in funderingstechnieken en het produceren van funderingspalen is daar de resultante van. En dat kunnen we ook heel goed.” Peter Vroom klinkt overtuigend. “Straalt het bedrijf transparantie en duurzaamheid uit en is het concept helder, vergroot je de kans dat andere opdrachtgevers dit opvalt en je gevraagd wordt om hele andere projecten te realiseren.” Vroom is al actief in de infrastructuur, de telecommunicatie en energiewereld en nu komt daar de offshore bij.

Vraaggerichte markt Het rapport van Bouwend Nederland “Kiezen voor de toekomst. De

Imagoverbetering “De NVAF is het gremium van gekozen vertegenwoordigers uit onze bedrijfstak. Vanuit een goede saamhorigheid wordt inhoud gegeven aan het verbeteren van het imago van de bedrijfstak als geheel en de kwaliteit van het vakmanschap in het bijzonder.”

Bouw in 2020” geeft als scenario dat de bouwsector de komende jaren een versnelde ontwikkeling zal doormaken van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. In plaats van aannemer willen bedrijven aanbieder zijn van totaaloplossingen, die naadloos aansluiten op de wensen

Tweede generatie Vroom aan het roer.

van de markt.

V.l.n.r. voor Randy, Jeroen en René en daarachter Peter en Cajo Vroom

Voor de bouw- en infrasector zijn het roerige tijden en de noodzaak is daar om een vernieuwingsslag te maken, die op zijn beurt ondersteuning vraagt. De overheid dient ruimte te scheppen voor een moderner aanbestedingsbeleid, voor een goed ondernemersklimaat en voor een overheidsbeleid dat de kennisontwikkeling in de sector ondersteunt. Volgens het rapport zal de bouwsector en het individuele bedrijf zich de komende jaren moeten inzetten op thema’s als: klantvraag en daarop afgestemde bouwconcepten, financiering van bouwopgaven, duurzaamheid, imago van de bouwsector, arbeidsmarkt en ketensamenwerking. Het rapport geeft ook aan dat de juridisering, ‘n claimcultuur en hevige prijsconcurrentie de grootste nachtmerries zijn van de sector.

56 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


De NVAF heeft het funderingsvak in de 65 jaar van haar bestaan een betere uitstraling gegeven. Ook verzekeringstechnisch gezien. “Opdrachtgevers moeten erop kunnen rekenen dat funderingsbedrijven hun vak goed verstaan. Enerzijds moeten wij risico’s tot het minimum beperken. Anderzijds hebben wij de plicht om verantwoord om te gaan met risico’s die de uitoefening van ons vak met zich meebrengt.” Collectief belang Vroom dient ook het collectieve belang. “Binnen de NVAF zijn wij niet alleen vertegenwoordigd in het bestuur. Onze mensen zijn actief in diverse werkgroepen en commissies die zich onder andere richten op contractuele relaties, arbeidsomstandigheden, milieuzaken, opleidingen en funderingsmachines.” Transparantie, saamhorigheid en uitwisseling van kennis binnen de NVAF werpt ook zijn vruchten af naar de eigen organisatie. “Wat ons binnen de NVAF bindt is het feit dat de bedrijven zich richten op het leveren van een gegarandeerd goede prestatie. Daarin staan veiligheid, gezondheid en goede arbeidsomstandigheden centraal. Onze opdrachtgevers zijn niet gebaat met onwetendheid.” De NVAF vervult een sociale en ondersteunende rol en de funderingsbedrijven moeten het natuurlijk wel zelf doen. De maatschappij verandert, zo ook de regelgeving. Hierop kan

Vroom alert reageren omdat binnen het bedrijf specialisten zijn aangesteld die zich bezighouden met VCA, ISO, KAM-zaken en het opleiden van het eigen personeel. Het blijft mensenwerk Waarmaken wat je zegt te gaan maken, daar draait het om. En dat maken blijft mensenwerk, ook al staat hun fantastisch materieel ter beschikking. In de funderingsbranche werken zo’n 1300 mensen. Stuk voor stuk specialisten die hun vak verstaan en daarvoor beloond willen worden. “Wij hebben te maken met gemotiveerde mensen die bereid zijn om zich extra in te zetten. En dat gebeurt niet alleen voor het behoud van de eigen werkgelegenheid.” Vroom ploegen zijn niet te beroerd is om bijzondere inspanningen te leveren. “Bijvoorbeeld doorwerken in het weekend op het ene project om op het volgende project een eerste officiële paal te kunnen slaan. Er gebeurt van alles en er wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Dat stemt niet alleen ons maar vooral onze klanten tevreden.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 50-jarig jubileum geheel in het teken staat van de medewerkers. “Het jubileumjaar is een bijzondere gelegenheid om onze mensen te bedanken, want dankzij de inzet van gemotiveerde mensen hebben wij deze mijlpaal bereikt.”

Mini en maxi in funderingsmachines.

DAADKRACHT IN DRAAGKRACHT

Carrière maken De tweede generatie Vroom is begonnen aan een nieuwe periode in de geschiedschrijving. Het funderingsvak is springlevend en biedt jonge mensen een toekomst. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, gaat nog steeds op. Jongeren die van aanpakken weten, leergierig in de praktijk zijn, van werken in de buitenlucht houden en natuurlijk niet te beroerd zijn om vroeg uit de veren te gaan, biedt de funderingsbranche een interessante optie om carrière te maken.” Aan kennisoverdracht en opleidingen wordt veel aandacht besteed. Vaste prik binnen de Vroom organisatie is dat medewerkers jaarlijks deelnemen aan een cursusdag en de KAM-dag. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd waarop de vakkennis wordt bijgespijkerd en praktijkervaringen worden uitgewisseld. “Ons bedrijf is een leerbedrijf. En wij hebben voorbeelden genoeg van mensen die op jeugdige leeftijd onder de stelling zijn begonnen, opklommen tot machinist en nu projectleider zijn.” Volgens Peter Vroom is het niet alleen de kunst om jonge mensen te laten instromen “We willen ze ook behouden voor ons boeiende vakgebied.”

Vroom Funderingstechnieken BV Sluisweg 1, 1474 HL OOSTHUIZEN Postbus 7, 1474 ZG OOSTHUIZEN Tel +31 (0) 299 409 500 Fax +31 (0) 299 409 555 info@vroom.nl www.vroom.nl

VOOR ELK PROJECT HET JUISTE CONCEPT • Traditioneel heiwerk • In de grond gevormde paalsystemen • Trillings- en geluidsarme technieken • Prefab funderingsconstructies • In het werk gestort beton • Damwanden • Adviezen • Engineering • Constructieve berekeningen • Maatvoering • Bouwplaatsinrichting • Grondwerk • Bouwkuipen • Heitoezicht • Akoestisch doormeten • Funderingsherstel

50 FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 57


SLAGVAARDIG

Postbus 26, 8530 AA Lemmer • Tel. 0514 - 58 88 20 • www.altenburggroep.com

SLAGVAARDIG Vakboekje Veilig Funderen Het vakboekje veilig funderen is geschreven voor werknemers in de funderingsbranche en voor iedereen die op welke manier dan ook in aanraking komt met het toepassen van funderingstechnieken. Het bevat taakrisicoinventarisaties (TRA’s) van de meest voorkomende werkzaamheden, technieken en bijzondere werkomstandigheden en een volledig overzicht van de regelgeving. Kortom: onmisbaar op het werk en bij het ontwerp!

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken Postbus 440 3840 AK Harderwijk www.funderingsbedrijf.nl Niet-ledenprijs: € 15,- (excl. 6% BTW) Te bestellen per e-mail: secretariaat@nvaf.nl.

Postbus 26, 8530 AA Lemmer • Tel. 0514 - 58 88 20 • www.altenburggroep.com

58 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


NVAF Leden 2012 NVAF Members 2012

Heiwerken BV Tel. 0172-407591 / www.advano.nl

kundige technieken

listen in de basis

1030 AG Amsterdam,

Advano Heiwerken bv

busker bv Hei- en Waterwerken

Amstelkade 5, 3652 MD Woerdense Verlaat T: 0172 - 407 591, F: 0172 - 407 224 E: info@advano.nl

Postbus 120, 5300 AC Zaltbommel T: 0418 - 515 792, F: 0418 - 518 299 E: buskerhw@xs4all.nl

b&W Grondinjectie bv Altenburg Funderingstechniek bv

Postbus 26, 8530 AA Lemmer T: 0514 - 588 820, F: 0514 - 588 839 E: info@altenburggroep.com

Postbus 465, 3720 AL Bilthoven T: 030 - 228 90 80, F: 030 - 228 90 86 E: info@bwgrond.nl

bZF Funderingstechnieken bv ballast Nedam Funderingstechnieken bv

Postbus 1086, 3430 BB Nieuwegein T: 030 - 285 47 30, F: 030 - 285 47 31 E: bnf@ballast-nedam.nl

Postbus 3100, 3301 DC Dordrecht T: 078 - 617 53 33, F: 078 - 617 63 33 E: info@bzf.nl

Castelein Heiwerken bv bAM Speciale Technieken

Postbus 37279, 1030 AG Amsterdam T: 020 - 435 29 20, F: 020 - 435 29 21 E: bamspecialetechnieken@bamciviel.nl

Postbus 5, 2630 AA Nootdorp T: 015 - 310 98 37, F: 015 - 310 81 11 E: ajcastelein@casteleinheiwerken.nl

Gebr. Dekker Infra bv. bauer Funderingstechniek bv

Rendementsweg 15, 3641 SK Mijdrecht T: 0297 - 231 150, F: 0297 – 231 155 E: info@bauernl.nl

Postbus 9406, 9703 LP Groningen T: 050 - 541 29 86, F: 050 - 541 78 68 E: info@gebrdekker.nl

Demar Heiwerken bv Aannemings- en Heibedrijf Van den berg bv

Loodsweg 21, 1525 RH Westknollendam T: 075 - 621 71 01, F: 075 - 621 51 98 E: info@aannemingsbedrijfvandenberg.nl

Max bĂśgl Nederland bv

Postbus 15994, 1001 NL Amsterdam T: 020 - 398 11 30, F: 020 - 398 11 30 E: info@nl.max-boegl.com

Ambachtsweg 2a, 3411 MJ Lopik T: 0348 - 554 266, F: 0348 - 554 267 E: info@demarlopik.nl

Hei- en waterwerken H. van Dieren bv

Trekvaart 95, 8271 AC IJsselmuiden T: 038 - 331 76 73, F: 038 - 332 44 16 E: info@hvandieren.nl

Franki Grondtechnieken bv brefu Funderingstechnieken bv

Franse Akker 9a, 4824 AL Breda T: 076 - 514 64 94, F: 076 - 522 10 45 E: info@brefu.nl

Postbus 132, 2990 AC Barendrecht T: 0180 - 641 998 , F: 0180 - 641 999 E: info@franki-grondtechnieken.nl

Funderingstechniek Noord bv

Postbus 12, 9363 ZG Marum T: 0594 - 517 370, F: 0594 - 511 548 E: info@ftnoord.nl

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 59


ROMHOF 5, 9411 SB BEILEN, THE NETHERLANDS T E L + 3 1 ( 0 ) 5 9 3 5 4 0 4 7 0 . FA X + 3 1 ( 0 ) 5 9 3 5 4 1 8 1 1 . info@cape-holland.com w w w. c a p e - h o l l a n d . c o m

BEZOEK 15 SEPTEMBER 2012 ONZE OPEN DAG

Maak kennis met ons specialisme in hei- en funderingstechnieken voor de on- en offshore. Op onze thuisbasis in Beilen showen wij drie van onze indrukwekkende noviteiten. STATRAPID

SUPER QUAD KONG

HILLCON HFR 336

CAPE HOLLAND

APE HOLLAND APE Holland BV is de exclusieve leverancier in Europa en Rusland van APE trilblokken en powerpacks. Cape Holland ontwerpt en produceert modulair opgebouwde systemen met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of meerdere trilblokken en powerpacks voor Ape Holland.

HILLCON Hillcon Piling Equipment BV is gespecialiseerd in het bouwen van hydraulische funderingsmachines met een ge誰ntegreerde makelaar, zonder opbouwtijd, direct inzetbaar. Research en innovatieve ontwikkelingen, CAD design en berekeningen in eigen huis.

TEL +31(0) 593 54 08 91 FA X + 3 1 ( 0 ) 5 9 3 5 4 2 7 8 4

TEL +31 (0) 593 541 046 FA X + 3 1 ( 0 ) 5 9 3 5 4 1 0 4 7

Unieke tester op draagkracht van funderingspalen, direct verplaatsbaar en snel inzetbaar. Eigen vinding voor het milieuvriendelijk, proefbelasten van 4 - 8 MN volgens Europese normen. Werkt zonder explosieve krachten.

Construction And Piling Equipment Holland BV verkoopt en verhuurt wereldwijd hei- en funderingstechnieken voor on- en offshore projecten. Biedt operationele services en ontwerpt en produceert innovatieve oplossingen, specials en maatwerk.

TEL +31 (0) 593 540 470 FA X + 3 1 ( 0 ) 5 9 3 5 4 1 8 1 1

Modulair trilsysteem met vier APE trilblokken en ECO powerpacks. Speciaal ontwikkeld voor milieuvriendelijk intrillen van monopiles op de Noordzee voor windmolenpark met een doorsnede van 4,7 m, en buislengtes tot 75 m.

Vouwstelling op Caterpillar onderstel met schroefvermogen 25 tm. Gaat als geheel op transport. Garandeert snelle en trillingsvrije productie van grondverdringende funderingspalen tot 21 m lengte. Emissienorm STAGE 3B.


Geka bouw bv

Jetmix bv

Postbus 138, 3300 AC Dordrecht T: 078 - 652 48 52, F: 078 - 618 18 76 E: info@gekabouw.nl

Postbus 25, 4250 DA Werkendam T: 0183 - 505 666, F: 0183 - 500 525 E: info@jetmix.nl

Goorbergh Fundamenteel

Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf bv

Postbus 2218, 4800 CE Breda T: 076 - 541 66 00, F: 076 - 542 02 35 E: info@goorbergh.nl

Postbus 35, 2910 AA Nieuwerkerk a.d. IJssel T: 0180 - 633 048, F: 0180 - 633 756 E: kandtbv@kandtbv.nl

HAb Heiwerken bv

Eemweg 106, 3755 LD Eembrugge T: 0184 - 602 830, F: 0184 - 602 810 E: info@hab.eu

bV Aannemingsbedrijf De Klerk

Postbus 21, 4250 DA Werkendam T: 0183 - 508 666, F: 0183 - 502 716 E: info@deklerkbv.nl

Hakkers bv

Postbus 11, 4250 DA Werkendam T: 0183 - 501 122, F: 0183 - 501 665 E: info@hakkers.com

Knol beton-, Waterbouw & Heiwerken

Van Halteren Infra bv

Postbus 63, 8490 AB Akkrum T: 0566 - 654 321, F: 0566 - 654 343 Email: info@knol-akkrum.nl

Postbus 141, 3750 GC Bunschoten T: 033 - 298 49 85, F: 033 - 298 74 74 E: info@halteren.com

Aannemingsbedrijf Gebr. de Koning bv

Funderingstechniek Heeg bv

Postbus 88, 3350 AB Papendrecht T: 078 - 644 26 44, F: 078 - 644 26 30 E: info@gebrdekoning.nl

Osingahuizen 8, 8621 XD Heeg T: 0515 - 444 401, F: 0515 - 444 210 E: info@funderingstechniekheeg.nl

Heibedrijf P.G. Kooyman bv

Heijmans Civiel Funderingstechnieken

Oude Nieuwveenseweg 42, 2442 CW Nieuwveen T: 0172 - 538 361, F: 0172 - 537 131 E: heipaal@euronet.nl

Postbus 3077, 2935 ZH Ouderkerk a/d IJssel T: 0180 - 683 815, F: 0180 - 682 602 E: funderingstechnieken@heijmans.nl

N. Kraaijeveld bv

Postbus 180, 3360 AD Sliedrecht T: 0184 - 412 288, F: 0184 - 417 718 E: info@kraaijeveld.eiffage.nl

Gebr. van ‘t Hek bv

Postbus 88, 1462 ZH Midden Beemster T: 0299 - 313 020, F: 0299 - 439 121 E: gebr@vanthek.nl

Kuipers Funderingstechnieken bv

Industrieweg 15, 8531 PA Lemmer T: 0514 - 562 664, F: 0514 - 564 825 E: info@kuiperslemmer.nl

Hylkema Funderingstechniek bv

Postbus 3, 8260 AA Kampen T: 038 - 333 80 20, F: 038 - 333 77 90 E: info@hylkemafunderingstechniek.nl

Ten Napel Heiwerken bv

Postbus 153, 8320 AD Urk T: 0527 - 682 821, F: 0527 - 685 851 E: heiwerken@tennapel.nl

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 61


For decades, IHC Hydrohammer

www.ihcmerwede.com www.ihchydrohammer.com www.ihcfundexequipment.com

and IHC Fundex Equipment design, manufacture and supply Reliable Equipment for the foundation market. Tested, proven and today more

IHC Fundex Equipment

IHC Hydrohammer

F2800 Cast-in-Situ and Drilling

F3500 CFA Drilling

S-150 Free Riding Bridge Rotterdam, The Netherlands

S-150 Raked Pile Driving Rotterdam, The Netherlands

F3500 Double Drilling

FPD 5000

S-280 Flying Leader Jetty Dampier, Australia

S-600 Free Riding Macau-Zhuhai Bridge, Hong Kong

S-90 Cast-in-Situ India

Untitled-2 1

62 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

Reliable Equipment

innovative than ever.

14-05-12 16:22


NederFund bv

Speerstra’s Heibedrijf bv

Edisonstraat 34, 6604 BV Wijchen T: 024 - 642 56 55, F: 024 - 641 43 76 E: info@nederfund.nl

Energieweg 4, 8251 KL Dronten T: 0321 - 315 318, F: 0321 - 318 066 E: info@speerstraheibedrijf.nl

Nederlands Heibedrijf bv

Sterk Heiwerken bv

Binnenweg 5, 2923 BA Krimpen a/d IJssel T: 0180 - 523 505, F: 0180 - 525 008 E: info@nederlandsheibedrijf.nl

Postbus 234, 9200 AE Drachten T: 0512 - 515 608, F: 0512 - 524 791 E: alg@sterk-heiwerken.nl

Pabu bv

Sterk Midden Nederland bv

Vijfhuizerdijk 185, 2141 BJ Vijfhuizen (Nieuwe Brug) T: 023 - 531 04 80, F: 023 - 551 89 77 E: info@pabu.nl

Postbus 110, 3750 GC Bunschoten T: 035 - 539 24 92, F: 035 - 539 24 90 E: info@sterk.eu

Plomp Funderingstechnieken bv

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij bv

Postbus 66, 3420 DB Oudewater T: 0348 - 562 486, F: 0348 - 564 988 E: info@plompfunderingstechnieken.nl

Postbus 5, 4417 ZG Hansweert T: 0113 - 382 510, F: 0113 - 383 404 E: info@vd-straaten.nl

Samson Funderingstechniek bv

Terracon Funderingstechniek bv

Herenweg 279, 3648 CH Wilnis T: 0297 - 286 295, F: 0297 - 250 324 E: info@samsonfunderingstechniek.nl

Postbus 49, 4250 DA Werkendam T 0183 - 401 311, F: 0183 - 403 583 E: info@terracon.nl

Smet Keller Funderingstechnieken v.o.f.

Tubex bv

Postbus 757, 2400 AT Alphen a/d Rijn T: 0172 - 471 798, F: 0172 - 471 804 E: info@smet-keller.nl

Postbus 183, 4250 DD Werkendam T: 0183 - 679 888, F: 0183 - 501 822 E: hvdwaal@tubexbv.nl

UreTeK Nederland bv J.P. Smit Heiwerken en Funderingstechnieken bv

De Schrepel 17, 1648 GC De Goorn T: 0229 - 543 495, F: 0229 – 544 202 E: info@smitheiwerken.nl

Zuiveringweg 93, 8243 PE Lelystad T: 0320 - 256 218, F: 0320 - 252 665 E: info@uretek.nl

Verhoef Funderingstechnieken bv Snoek Heiwerken bv

Breeuwhamer 8, 1648 HG De Goorn T: 0229 - 563 096, F: 0229 - 561 027 E: info@snoekheiwerken.nl

Burg. Sloblaan 47, 4231 AA Meerkerk T: 0183 - 351 337, F: 183 - 352 447 E: info@verhoefbv.com

Heibedrijf G. Verspui bv Soil-id bv

Postbus 2260, 4800 CG Breda T: 076 - 549 83 70, F: 076 - 549 83 71 E: info@soilid.nl

De Hoogjens 15, 4254 XV Sleeuwijk T: 0183 - 302 110, F: 0183 - 301 116 E: info@heibedrijfverspui.nl

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 63


OBERMANN SY ST

EM S

Funderingsmachines

BOUW OP DE ERVARING Nieuwbouw, aanpassing en onderhoud van: • Funderingsmachines • Heimachines • Betonschroefpaal machines • Schroefinjectie machines • MiniVibropaal machines • Boorkasten tot 50 ton/meter • Hydraulische systemen • Importeur Obermann groutpompen

LeBoTec | Edisonstraat 34 | 6604 BV Wijchen 024-7111010 | info@lebotec.nl | www.lebotec.nl

64 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


FUNDeX Funderingstechnieken Verstraeten bv

Postbus 55, 4500 AB Oostburg T: 0117 - 457 575, F: 0117 - 457 550 E: fundex.nl@fundexgroup.com

Wedam bv

Postbus 127, 5740 AC Beek en Donk T: 0492 - 386 677, F: 0492 - 386 670 E: kringsnl@bart.nl

Woud-Wormer bv Vibrocom Funderingstechniek bv

Postbus 183, 5460 AD Veghel T: 0413 - 355 910, F: 0413 – 378 790 E: info@vibrocom.nl

Vija bv

Postbus 633, 4900 AP Oosterhout T: 0416 - 316 676, F: 0416 - 316 403 E: vicky@vijabv.nl

Industrieweg 63, 1525 RD Westknollendam T: 075 - 628 58 53, F: 075 - 621 91 41 E: info@woud.nl

P. van ’t Wout Funderingstechnieken bv

Postbus 431, 2740 AK Waddinxveen T: 0182 - 617 767, F: 0182 - 611 376 E: info@pvantwout.nl

Van Vliet Waddinxveen

Onderweg 91A, 2742 LB Waddinxveen T: 0182 - 613 234, F: 0182 - 630 929 E: marco@vanvlietwaddinxveen.nl

Volker Staal en Funderingen bv

Postbus 54548, 3008 KA Rotterdam T: 010 - 299 22 88, F: 010 - 299 22 77 E: info@vsf.nl

Voorbij Funderingstechniek bv

Postbus 20701, 1001 NS Amsterdam T: 020 - 407 71 00, F: 020 - 407 71 99 E: info@voorbijfunderingstechniek.nl

Vroom Funderingstechnieken bv

Postbus 7, 1474 ZG Oosthuizen T: 0299 - 409 500, F: 0299 - 409 555 E: info@vroom.nl

De Waalpaal bv Funderingstechnieken

Postbus 625, 1440 AP Purmerend T: 0299 - 403 451, F: 0299 - 425 541 E: info@dewaalpaal.nl

Walinco Funderingstechniek

Postbus 1079, 3360 BB Sliedrecht T: 020 - 512 06 10, F: 020 - 615 49 96 E: walinco@walinco.com

FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 65


NVAF 65 JAAR gefeliciteerd ! NVAF 65 JAAR gefeliciteerd !

”Vooraanstaand en betrouwbaar” Rendementsweg 15 Tel. +31(0)297-231150 Fax +31(0)297-231155 Mail info@bauernl.nl

66 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012

weg 15 7-231150

www.bauernl.nl

”Vooraanstaand en betrouwbaar” www.bauernl.nl


FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 67


Vernieuwen

vanuit een praktische inslag

68 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


FUNDERINGSBEDRIJF 2012 // 69


Adverteerdersindex / Advertisers

Colofon / Colophon Uitgever / Published by

Nederlandse Vereniging

Volcano Advertising BV

Aannemers Funderingswerken

Appeldijk 33, 4201 AE Gorinchem

Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

T 0183 682 888

Postbus 440, 3840 AK Harderwijk

E info@volcanoadvertising.com

T 0341 - 456 191

W www.volcanoadvertising.com

F 0341 - 456 208 E secretariaat@nvaf.nl I www.funderingsbedrijf.nl

Redactie / Editor Henk de Koning Kostas Sfirtsis,

Disclaimer

Volcano Advertising BV

De redactie van dit magazine betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij

Vormgeving & productie /

de samenstelling van de inhoud. Voor

Art direction & production

eventuele onjuistheden kan de uitgever

Volcano Advertising BV

geen verantwoordelijkheid nemen. Overname van artikelen (geheel of

Advertentie-exploitatie /

gedeeltelijk) is toegestaan mits voorzien

Advertising sales

van bronvermelding en toestemming van

Volcano Advertising BV

de uitgever. ISSN 18714994

Fotografie / Photography

Juni 2012

Ineke Key

Volcano Advertising BV, Gorinchem

40 58 53 44 14 66 28 64 60 67 66 44 18 52 48 70 62 10 2 64 37 58 53 48 15 28 18 25 54 36

Aannemingsbedrijf Gebr. De Koning BV Altenburg Funderingstechniek bv A. Van Hattem & zoon b.v. Ballast Nedam Funderingstechnieken Bam Grondtechniek bv Bauer Funderingstechniek bv Busker B.V. Hei- en Waterwerken Euro-Rigging B.V. Cape Holland Groep Dieseko Group B.V. Franki Grondtechnieken bv Gebr. van ‘t Hek bv Gebr. Van Leeuwen Harmelen Geka bouw b.v. Geotech Metals BV Hylkema Funderingstechniek IHC Hydrohammer/merwede Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf bv Kobelco Cranes Europe Lebotec bv Funderingsmachines Max Bögl Nederland bv NVAF Plomp Funderingstechnieken bv Sterk heiwerken bv Tubex bv Van den Heuvel Van Halteren Infra bv Vroom Funderingstechnieken bv Vroom Funderingstechnieken bv (advertorial) Woltman Piling Equipment BV

Op een goede fundering kun je verder bouwen.

100%

TRILL INGS VRIJ

Hylkema is gespecialiseerd in: ✱ Geluidsarm ✱ Mortelschroefpalen ✱ Buisschroefpalen ✱ Schroefinjectiepalen

Bufix is gespecialiseerd in: ✱ Beperkte ✱ Stalen

ruimtes

buispalen geschroefd/geheid

✱ Funderingsherstel

(consoles)

✱ Schroefinjectiepalen

Industrieweg 3-i 8263 AA Kampen tel. (038) 333 80 20 www.hylkemafunderingstechniek.nl Ekkersrijt 4407 5692 DL Son en Breugel tel. (0499) 47 33 09 www.bufix.nl

70 // FUNDERINGSBEDRIJF 2012


Sommige tegelzetters zijn wel héél blij met PCI.

U wilt sneller bouwen?

Eén tegellijm voor alle ondergronden en alle keramiek    

Lichtgewicht (zak van 15 kg met handvat) Uitlevering gelijk aan 25 kg traditionele tegellijm Zowel voor dun- als middenbedverlijming Verlengde lijmopentijd én hoog standvermogen

Is 50% lichter genoeg?

Atur magni que quam autem nem con rerum et dolore et esenimu sandit, sequam eumque dolupta ecerspi etur? Od moditatur, volectum sedas quata quiae. Us, ulparum con eosanda quid quodia debit aspidestis in pa que nem fugitat. Ucipsam laccuptatur senis hitat occus ex ereiur milicimus des elitum cumentint. Lit iliquid que sit lis rae dios oota periasped et eicimpo riosae nullum receatent ex ea a deruntiberit litae voluptatia.

Atur magni que quam autem nem con rerum et dolore et esenimu sandit, sequam eumque dolupta ecerspi etur? Od moditatur, volectum sedas quata quiae. Us, ulparum con eosanda quid quodia debit aspidestis in pa que nem fugitat. Ucipsam laccuptatur senis hitat occus ex ereiur milicimus des elitum cumentint. Lit iliquid que sit lis rae dios oota periasped et eicimpo riosae nullum receatent ex ea a deruntiberit litae voluptatia.

www.bubbledeck.nl

www.bubbledeck.nl

Stofarm Alles loopt op bolletjes

Alles loopt op bolletjes

www.basf-cc.nl/PCI

Een prima investering...

Een veelzeggend stilleven…

Veel gebouwen die zijn opgetrokken uit traditionele materialen scoren laag op het gebied van luchtdichtheid en energiezuinigheid. Door slechte isolatie gaat vaak 30% van de verwarmingsenergie via het dak verloren. Alleen al daarom zijn de PIR sandwichpaneelsystemen van Kingspan een prima investering. Daarmee beheerst u de kunst van het duurzaam en efficiënt bouwen.

Onbrandbare isolatiematerialen bestaan helaas niet. Het zoeken ernaar is onrealistisch. Er zijn echter wel producten die aan alle normen voldoen. Die geaccepteerd worden door het verzekeringswezen én de veiligheid van de gebruiker waarborgen. Het stilleven in deze advertentie is dan ook veelzeggend. Want Kingspan PIR FIREsafe sandwichpanelen maken brandblussers zo goed als werkloos.

Nog wat realistische feiten? Kingspan panelen behalen volgens de BRE Green Guide to Specifications een A+ score. En op de structurele integriteit en isolerende werking van Kingspan panelen krijgt u maar liefst 25 jaar garantie. Meer weten? Op www.kingspan.be leest u alles over Kingspan en over de meerwaarde van onze producten.

Kingspan PIR FIREsafe sandwichpanelen zijn gecertificeerd en getest door de LPCB, het Engelse keurmerk voor verzekeraars, door de toonaangevende Amerikaanse verzekeraar FM én door het Nederlandse testlaboratorium Efectis. Daarnaast heeft de praktijk aangetoond dat de panelen van Kingspan een zeer grote bijdrage leveren aan de gebouwconstructie tijdens een grote brand. Meer weten? Op www.kingspan.be leest u alles over Kingspan en over de meerwaarde van onze producten.

* A+

A

B

C

D

E

nederland ;OL,\YVWLHUL_WLY[ZPUMPYLZHML[`

BRE Green Guide to Specifications Rating

* KS1000 RW Ecosafe 0.45 Ecopoints * KS600/900/1000 AWP RW Ecosafe 0.52 Ecopoints

Realistische kunst

Realistische kunst 9007862_KINGSPAN PANEELSYSTEMEN adv FIREsave 195x139mm.indd 1

MOS Geomechanica

Kleidijk 35

Postbus 801 3160 AA Rhoon

T + 31 (0)10 5030200

F + 31 (0)10 5013656

15-04-2009 11:01:08

info@mosgeo.com

Pa est adi od modignatus sitatus amenes aut vo lorit

rescietur ximil in. Eloaribus daepres doluptatem aut

velluptiisi blatend antur, non re delicillab int poreribus

ut volorem oluptur? Hiliillaut modis doluptas quia tet

aut offici int aut la demperfero eatet quae. Eptasitum do

as a sunt qui unt.Nimpero quat mnihi lluptiu mquatios

lorenis est aut atur restinv elentio nsequi am doluptia vent

enderit plite num volupta spelitam autaepe rum faccab

vel invelesequi dit laccusa sunt, nonseceatus ser

MOS grondmechanica. Voor een perfecte uitvoering

Met ons nieuwe FSC Grenen binnendeurkozijn blijft dit uitzicht behouden.

“Het terreinonderzoek is in handen van een organisatie die ook op milieugebied zeer deskundig is”

www.stolkinternatio.nl

1008477 STOLK Flyer FSC Grenen A4 v 3.indd 1

25-01-2010 14:09:38

ACTIVE ON DEMAND

Volcano is een actief reclamebureau! Een bureau dat in actie komt wanneer u maar wilt: Active on Demand noemen we dat voortaan. Deze nieuwe slogan vertelt exact waar wij voor staan voor onze klanten. Hierboven laten we u alvast wat recent werk zien. Campagnes die gemaakt zijn om te communiceren en om de concurrenten van onze opdrachtgevers het vuur aan de schenen te leggen. Hebt u vragen over ons werk of wilt u een afspraak maken? Bel 0183 68 28 88 of bezoek www.volcanoadvertising.com

ACTIVE ON DEMAND


NEDERLANDSE VERENIGING AANNEMERS FUNDERINGSWERKEN Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Postbus 440, 3840 AK Harderwijk tel.: 0341 - 456 191 fax: 0341 - 456 208 e-mail: secretariaat@nvaf.nl website: www.funderingsbedrijf.nl

Profile for Volcano

NVAF Funderingsbedrijf 2012  

Het Funderingsbedrijf is een uitgave van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)

NVAF Funderingsbedrijf 2012  

Het Funderingsbedrijf is een uitgave van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)

Advertisement