Page 1

Dredger for the future

Reimerswaal Speciale uitgave over de ontwikkeling en bouw van dit innovatieve baggerschip. Special edition about the development and construction of this innovative dredger.


BNR 193

Rinus Kooiman In

de grote lijn kan de Kooiman Groep zich

Broadly speaking, the Kooiman Group can count itself amongst

rekenen tot de zogenaamde ‘bescheiden organisaties’. We doen er

the so-called ‘modest organisations’. With great enthusiasm

alles aan om onze klanten tevreden te stellen en we doen dat met veel

we do our utmost to satisfy our customers; usually without

enthousiasme. En meestal zonder onszelf hierbij op de borst te slaan.

blowing our own trumpet. However, from time to time projects

Maar soms doen zich pro-

arise that we are so

jecten voor, waarop we zo

proud of; we have to

trots zijn, dat we hierop

make

een uitzondering maken.

The construction of the

De bouw van de Reimers-

Reimerswaal is a case

waal is zo’n project.

in point.

Bij de ontwikkeling en

In

bouw van dit innovatieve

and

baggerschip hebben we

this innovative dredger

als Kooiman Groep alles

the Kooiman Group in

in kunnen zetten wat we in

its entirety was able to

huis hebben. Uitdagende

deploy everything in-

ontwikkelingen en innova-

house. Daring designs

tieve technieken kwamen

and innovative enginee-

samen in een schip met

ring merged into one

een prachtige belijning en

vessel boasting mag-

een fraaie vormgeving. We

nificent

zijn er trots op!

lovely styling. She is our

an

the

exception.

development

construction

profiling

of

and

pride and joy! Voor de bouw van de Reimerswaal hebben we ruim

In the construction of

twee jaar intensief samen-

the

gewerkt met Jos en Bert

worked intensively with

den

Reimerswaal

we

Nagenoeg

Jos and Bert den Her-

elke dag waren zij te gast

der for more than two

op onze scheepswerf. Ze

years. They joined us

Herder.

waren aanwezig bij de vergaderingen en bleven betrokken. Dit is voor ons samenwerking zoals we die graag zien. Daarnaast hebben

nagenoeg

Kooiman-bedrijven

alle

We zijn er trots op Our pride and joy

hun

at our shipyard pretty much every day. They attended meetings and remained involved through­­out. This is how we like to cooperate. Moreover, nigh on all

steentje bijgedragen. Samen hebben ze een schip gebouwd, waarmee

the Kooiman companies made a contribution. Together they built

vader en zoon Den Herder klaar zijn voor de toekomst. Lees in deze

a vessel with which Den Herder father and son can embrace the

uitgave alles wat erbij kwam kijken.

future. Read on to discover all that the build entailed.

Reimerswaal | 3


P.08 Baggerschip voor de toekomst Dredger for the future

De Reimerswaal heeft indrukwekkende afmetingen. Het baggerschip is 130 m lang en 22 m breed.

The Reimerswaal boasts impressive dimensions. The dredger is 130 m long and 22 m wide.

P.17

P.13

P.35

Projecten - van welke omvang dan ook - worden bij de Kooiman Groep uitgevoerd door een projectteam. Projects – whatever their size – are carried out by a Kooiman Group project team.

”Het is een heel apart schip, zo UIt­gebalanceerd met een laad- en lossysteem. Geweldig.” It’s a very unique, balanced vessel, with a loading and unloading system. Fantastic.

De bouw van een schip als de Reimerswaal vraagt behoorlijk wat knowhow. The construction of a ship such as the Reimerswaal demands considerable know-how.

4 | Reimerswaal


Inhoudsopgave

Table of contents

P.03

Voorwoord

P.03

Prologue

P.04

Inhoudsopgave

P.04

Table of contents

P.07 Een aantal kerngetallen

P.07  A number of key figures

P.08

Baggerschip voor de toekomst

P.11 Dredger for the future

P.13

Een ode aan de goede samenwerking

P.12  A tribute to excellent collaboration

P.15 Hydromarine en Reimerswaal:

P.16 Hydromarine and Reimerswaal: Synonyms for exceptional customisation

Synoniemen voor bijzonder maatwerk

P.17

Werken in teams

P.20

Teamwork

P.25

Korte omschrijving

P.27

Brief description

P.29

Installaties met Koninklijke allure

P.26  Equipment - Royal allure

P.31

Lieren uit Sliedrecht:

P.30  Winches from Sliedrecht:

Divers en betrouwbaar

P.33

Bureau Veritas Marine biedt meerwaarde aan een bijzonder concept

P.35

Acht bedrijven om elk probleem te tackelen

Diverse and reliable

P.32

Bureau Veritas Marine yields added value to a unique concept

P.41  Eight companies to tackle any problem that may arise

Reimerswaal | 5


Gebr. De Koning feliciteert de Gebr. Kooiman

Wij verzorgen het ontwerp en realisatie van: - betonwerken - waterbouwkundige werken - funderingswerken

Scheepvaartweg 1, 3356 LL Papendrecht, tel (078) 644 26 44, www.gebrdekoning.nl

Wereldwijd aanwezig, lokaal betrokken. De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. We zijn in vrijwel alle industriële sectoren actief. Met vijftig vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en NoordAmerika zorgen we ervoor dat de materialen overal op de wereld verkrijgbaar zijn, waar nodig bewerkt op maat.

Onze medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in de markten Industry en Energy.

www.vanleeuwen.com P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel B.V. Lindtsedijk 100 3336 LE Zwijndrecht Tel. : (078) 6252525 Fax : (078) 6252020 E-mail: sales@vanleeuwen.nl

6 | Reimerswaal 1203070_Advertentie A5 Liggend.indd 1

09-08-12 11:04


Een aantal kerngetallen A number of key figures

130

48

Het baggerschip is 130 meter lang en 22 meter breed The dredger is 130 m long and 22 m wide

13

De Reimers­waal kan rainbowen over een afstand van 60 meter Rainbowing can be effected over a distance of 60 m

De Reimerswaal kan het grind bij de windmolens storten via een transportband van 48 meter The Reimerswaal can deposit the gravel at the windmill via a conveyor belt measuring 48 m

13 comfortabele hutten met eigen douche en toilet There are thirteen comfortable cabins, each with own shower and toilet

50

60

4.000 4.000 ton zand/grind per uur 4.000 tons of sand/gravel per hour

Zand en grind bevinden zich op 50 meter diepte Sand and gravel can be found up to 50 m down

Reimerswaal | 7


Baggerschip voor de toekomst Kort geleden lag de Reimerswaal nog te pronken aan de werf van de Kooiman Groep. Kenners bewonderden haar slanke romp, de blauwgroene lak en de fraaie stijl waarin het schip stap voor stap werd afgebouwd. Nu vaart het baggerschip tussen Engeland, Frankrijk en Denemarken. Aan boord is alles aanwezig om zand en grind te winnen en dit vervolgens in elke gewenste vorm op de plaats van bestemming af te leveren.

De Reimerswaal heeft indrukwekkende afmetingen. Het baggerschip is 130 m lang en 22 m breed. Met deze afmetingen is de trailing suction hopper dredger het grootste schip dat de Kooiman Groep ooit heeft gebouwd. “We wilden een schip met veel mogelijkheden”, vertelt Jos den Herder, kapitein van de Reimerswaal. “We zijn al jaren gespecialiseerd in de winning en

Herder is met zijn schip ook klaar voor de

Goed voor 4000 ton zand/grind per uur.

levering van zand en grind voor de bouw en

windmolenmarkt. Het intensieve krachtenveld waaraan windmolens zijn blootgesteld, vraagt om extreem zware funderingen. “De Reimerswaal kan het grind bij de windmolens storten via een transportband van 48 meter”, vertelt Den Herder. “Dat betekent dat we veel veiliger kunnen werken. Het dynamic position system – kortweg ‘DP’ - zorgt ervoor dat de Reimerswaal tijdens de werkzaamheden

betonindustrie. Maar met de Reimerswaal

exact in positie blijft. We kunnen ons werk

kunnen we ook zand winnen voor

trossen - in positie houden. Bij voldoende

dus nog nauwkeuriger doen.” En dan is

kustbescherming en strandophoging. En we

ruimte kunnen we het schip zelfs keren

er natuurlijk nog de stuurhut. Het domein

kunnen grind leveren voor de fundering van

tijdens het lossen. Zodra de laatste korrel

waarin Jos den Herder zich inmiddels heeft

windmolens. Met dit schip zijn we klaar voor

is gestort, ligt de Reimerswaal al weer klaar

gesetteld is, voorzien van elke denkbare luxe.

de toekomst.”

voor de volgende cyclus.”

De houten betimmering geeft sfeer. De grote

De winning van zand en grind

Rainbowen en Walpersen

een riant uitzicht over het schip en niet

Maar voordat het zover was, moest er een

Als het zand bestemd is voor

minder dan twaalf schermen zorgen ervoor

welgevuld wensenpakket worden ingevuld.

kustbescherming of oeversuppletie, dan

dat hij vanuit één positie alle installaties op

Te beginnen met een lange zuigpijp. Den

wordt de lading gestort via de bodemkleppen

het schip kan aansturen.

Herder legt uit waarom: “Aan de Engelse

of boegkoppeling. Is het zand bedoeld

kust, het voornaamste werkgebied van de

voor strandophoging, dan kan het via de

Goed toeven

Reimerswaal, bevinden zand en grind zich

boegkoppeling worden geperst en op de

“In principe kan de Reimerswaal door

op 40 tot 50 m diepte. Tot deze diepte moest

wal worden gespoten. Den Herder: “Met

één persoon worden bediend. Al gaan

de zuigpijp dus minimaal kunnen baggeren.”

de jetpomp-installatie kunnen we meer

we dat natuurlijk niet doen. Er zijn dertien

Via de pijp worden zand en grind met volle

en minder water aan het beun toevoegen.

comfortabele hutten ingericht, elk met

kracht opgezogen en getransporteerd naar

De Reimerswaal kan dus rainbowen

eigen douche en toilet. Met zeven

het zeefsysteem, waar de materialen –

oftewel ‘walpersen’ via het leidingsysteem

bemanningsleden kunnen we fulltime draaien.

desgewenst - kunnen worden gescheiden.

en ‘klappen’ via de bodemdeuren. Het

Er is bovendien een luxe keuken, bar,

Een drainpomp zorgt ervoor dat het

rainbowen kan over een afstand van 60

satelliet-tv en ruimte voor vertier. Het is dus

overtollige water uit het beun kan worden

meter. ‘Walpersen’ kan over een afstand van

goed toeven op de Reimerswaal. Ik heb nu

gezogen, waarna de lading klaar is om droog

twee kilometer.”

twee jaar niet gevaren en dat was beslist te

ramen – van de vloer tot het plafond – bieden

te worden afgeleverd. “De Reimerswaal

lang. Anderzijds was het geweldig boeiend

heeft twee telescopische spudpalen”, vertelt

Veilig en nauwkeurig werken

om gedurende het hele bouwproces kind-

een trotse Den Herder. “Hiermee kunnen

Maar hiermee zijn de mogelijkheden van

aan-huis te zijn bij de Kooiman Groep. Hier is

we overal aanleggen en het schip – zonder

de Reimerswaal nog niet uitgeput. Den

de klant echt koning.”

Reimerswaal | 9


» Elastische koppelingen » Schakelbare koppelingen » Two in One: combinatie van elastische en schakelbare koppeling

Wij hebben altijd een aangepaste oplossing voor uw aandrijving.

GKN Stromag Benelux NV Wolfsakker 8 • 9160 Lokeren Tel.: +32 9 3268130 • Fax: +32 9 3268132 • info.stromagbe@gkn.com

10 | Reimerswaal

www.stromag.com


Dr e dge r

for the future Until only recently the Reimerswaal still dazzled in the Kooiman Group shipyard. Connoisseurs admired her slim line hull, the blue-green varnish and beautiful lines in which the vessel had been painstakingly finished. The dredger now sails between England, France and Denmark. Onboard everything is on hand to excavate sand and gravel and to subsequently deliver it in all desired formats at the destination of choice.

Working safely and meticulously

Can handle 4000 tonnes of sand/ gravel per hour

But these do not exhaust the Reimerswaal’s possibilities. With his vessel Den Herder can also cater to the windmill market. The intense forces to which windmills are exposed necessitate extremely robust footings. “The Reimerswaal can deposit the gravel at the windmill via a conveyor belt measuring 48 m”, explains Den Herder. “That means a safer working environment. The dynamic position system – in short the ‘DP’ – ensures that the Reimerswaal

The Reimerswaal boasts impressive

separated. A drain pump ensures that any

remains securely in position during works.

dimensions. The dredger is 130 m long

superfluous water is sucked out of the

This results in more meticulous work.” And

and 22 m wide. With these dimensions

hopper hold, after which the consignment

that’s not forgetting the wheelhouse; the

the trailing suction hopper dredger is the

is ready for dry delivery. “The Reimerswaal

domain where Jos den Herder has already

largest vessel the Kooiman Group has ever

has two telescopic spud poles”, explains

settled himself that is equipped with every

built. “We were aiming for a vessel with

Den Herder proudly. “With these we can

conceivable luxury. The wooden panelling

countless possibilities”, explains Jos den

moor anywhere we choose, and the vessel

lends a certain ambience. The large

Herder, Captain of the Reimerswaal. “For

can be kept in position without hawsers.

floor-to-ceiling windows offer generous

many years now we have specialised in

With sufficient space we can even turn the

panoramic views over the vessel and

the excavation and delivery of sand and

vessel whilst unloading. As soon as the final

twelve screens ensure he can control all the

gravel for the construction and concrete

grain has been deposited the Reimerswaal

onboard equipment from a single position.

industries. However, with the Reimerswaal

is ready for the next trip.”

we can also excavate sand for coastal

A nice place to stay

protection and beach reclamation. We can

Rainbowing and Shoreline propulsion

“In principal the Reimerswaal can be

also supply gravel for windmill footings.

If the sand is intended for coastal

operated singlehandedly. But we don’t

With this ship we are ready for the future.”

protection or shoreline supplementation,

do that of course. There are thirteen

the consignment is deposited via the

comfortable cabins, each with own shower

Sand and gravel excavation

bottom doors or bow coupling. If the sand

and toilet. With seven crew we can sail

However, first a comprehensive wish

is intended for beach reclamation it can

24-7. In addition to which there is a deluxe

list required fleshing out; for starters, a

be discharged via the bow coupling and

kitchen, bar, satellite TV and entertainment

long suction pipe. Den Herder explains

transported onto the shore. Den Herder:

room aplenty. The Reimerswaal is a nice

why: “Along the English coastline – the

“With the jet pump installation we can add

place to stay therefore. I haven’t sailed

Reimerswaal’s primary working area –

water to the hopper hold as needed. The

for two years now, which has been far too

sand and gravel can be found up to 40

Reimerswaal can therefore rainbow, or in

long. On the other hand it was fantastically

or 50 m down. The suction pipe had to

other words, undertake ‘shore supply’ via

enthralling to be one of the family at the

therefore be able to dredge at this depth

the pipe system and ‘dumping’ via the

Kooiman Group throughout the entire

at the very least.” Sand and gravel are

bottom doors. This rainbowing can be

construction process. They truly regard the

sucked up through the pipe at full force

effected over a distance of 60 m. ‘Shore

customer as King.”

and then transported to the sieving system,

supply’ can be effected over a distance of

where the materials – if needed – can be

two kilometres.”

Reimerswaal | 11


Met trots hebben wij mogen leveren aan Scheepswerf Gebr. Kooiman BV voor de Reimerswaal: 2x Mitsubishi S6A3-MPTA Generatorset 475 kVA 2x Mitsubishi S12R-MPTA Generatorset/pompset 1428 kVA 1x Mitsubishi S12R-MPTA Generatorset 1428 kVA 1x Mitsubishi S16R-MPTA Boegschroefmotor 1170 kW 1x Mitsubishi 6D16T Nood generatorset 120 kVA

mobiel kotteren, frezen en boren, laseruitlijnen, montage scheepsvoortstuwing, verkoop en training.

Veersteeg 2 - 4212 LR Spijk (gem. Lingewaal) - Holland tel. +31 (0)183-624044 - fax +31 (0)183-624277 info@dewielservices.com - www.dewielservices.com 12 | Reimerswaal


Een ode aan de goede samen­werking In veel landen zijn relaties belangrijker dan kennis. Wie een goed netwerk heeft opgebouwd zal ervaren dat dingen makkelijker en sneller verlopen. Je verbindt je niet alleen aan elkaar, maar je bent ook betrokken en je voelt je verantwoordelijk. Het zijn met name die elementen waar Gertjan de Gelder enthousiast over is als hij vertelt over de samenwerking met firma Kooiman.

A tribute to excellent collaboration In many countries relationship outstrips knowledge. Those who have built up a good network will notice business running more smoothly and quickly. You not only connect with one another but you are also involved and feel responsible. It is these elements in particular that Gertjan de Gelder is enthusiastic

Koedood is distributeur van Mitsubishi motoren

het een nieuwe tak. Voorheen zaten wij niet

about when he talks about the collaboration

met name voor de binnen- en zeevaart.

in dit soort werk. Maar met Kooiman was

with Kooiman.

‘Dit breidt zich wel steeds meer uit naar de

het fantastisch om te doen.” Desgevraagd

offshore’, weet De Gelder (salesmanager)

legt hij uit: “Ik voel mij daar op kantoor net

Koedood is a distributor of Mitsubishi engines;

bij het in Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde

zo thuis als bij Koedood.”

primarily for inland waterway and maritime

bedrijf. Dit is direct een mooi bruggetje naar de

Dat predicaat krijgt ook Bert den Herder,

shipping. ‘This is increasingly expanding to

Reimerswaal, geen gewone hopper. ”Het is een

eigenaar van de Reimerswaal. “Een echte

offshore’, states De Gelder (sales manager) at

heel apart schip, zo uitgebalanceerd met een

Kooimanklant. Open en eerlijk. Prima om

the Hendrik-Ido-Ambacht located company.

laad- en lossysteem. Geweldig.”

mee te werken. Dat alles maakte dit project

This immediately links up nicely with the

Koedood leverde diverse motoren, zoals

ook zo mooi.”

Reimerswaal; hardly the standard hopper. “It’s

de noodset, de scheeps generatorsets, de

De Gelder legt uit dat je als leverancier

a very unique, balanced vessel, with a loading

generatorsets voor de laad- en losinstallatie

ook daadwerkelijk betrokken bent bij het

and unloading system. Fantastic.”

en de boegschroef. Na de levering volgde

geheel: “Er wordt gekeken of jij past in

de inbouwcontrole en zorgde men voor een

dat team. Je kunt volop je eigen stempel

Koedood supplies various engines, such

vlekkeloze inbedrijfstelling.

drukken en met de klant kijken naar de

as the emergency and the ship’s generator

beste en mooiste oplossingen. Wij zijn

sets as well as the generator sets for the

Trots

zo trots als een pauw met een klant als

loading and unloading equipment and the

De Gelder is enthousiast over het project. “Wij

Kooiman.”

bow thruster. Upon delivery they performed

zijn er vanaf het begin bij geweest. Voor ons is

installation check and then faultless commissioning.

”Het is een heel apart schip, zo UIt­gebalanceerd met een laad- en lossysteem. Geweldig.”

Proud

De Gelder enthuses about the project.”We have been involved from the start. It’s a new venture for us as we weren’t involved in this type of work before. But it was fantastic to join forces with Kooiman.” He comments further: “I feel just as at home there as I do at Koedood.” Bert den Herder, owner of the Reimerswaal, is regarded similarly: “A true Kooiman customer. Open and honest. Great to work with. All in all making this a great project.” De Gelder explains that as a supplier you are truly involved, across the board: “It’s assessed whether you fit in with the team. You can really make your mark and, together with the customer, can find the best, appropriate solutions. We are proud as punch to include a customer such as Kooiman in our portfolio.”

Reimerswaal | 13


Wij feliciteren De Gebr. Kooiman en de familie den Herder met de realisatie van de Reimerswaal Hydrauliek specialist voor nieuwbouw en reparatie van hydraulische systemen Visschersbuurt 19 3356 AE Papendrecht Postbus 194 3350 AD Papendrecht

www.hydromarine.nl

Telefoon: 078-6159596 Telefax: 078-6156021 E-mail: wim@hydromarine.nl

H YDROMARINE Papendrecht B.V.

MANUFACTURER OF DREDGE COMPONENTS

Postbus 169 - 3330 AD Zwijndrecht - Holland T +31 (0) 78 - 6125300 F +31 (0) 78 - 6120044 www.mfstraatman.nl info@mfstraatman.nl

14 | Reimerswaal


hydromarine en reimerswaal: synoniemen voor bijzonder maatwerk

Wie spreekt over water, hydraulische

People discussing water, hydraulic

systemen en componenten, komt al

systems and components quickly

snel uit bij Hydromarine Papendrecht

come up with the name Hydromarine

B.V die levert wat klanten écht nodig

Papendrecht B.V; a firm that truly matches

hebben. Want waarom dure materialen

its customers’ needs. Why source

inzetten als het met minder evengoed

expensive materials when it can be done

kan? Die visie heet ‘maatwerk leveren en

just as well for less? This vision is known

klantgericht meedenken.’ Aan boord van

as ‘customised service and proactive,

de Reimerswaal maakte Hydromarine dat

customer-focused thinking’. Hydromarine

meer dan waar…

demonstrated that superbly aboard the Reimerswaal.

Hydromarine-directeur Wim Zegelaar:

Hydromarine director Wim Zegelaar: “We

“Meedenken vinden wij vanzelfsprekend.

regard proactive thinking as a matter of

Advies en oplossingen aandragen is zeker

course. Providing advice and solutions

met de techniek van vandaag van vitaal

is vitally important, especially with the

belang. Onze bijdrage aan dit project

technologies available today. As such our

was dan ook een heel speciale.” Die

contribution towards this project was very

bijzondere rol is allereerst terug te voeren

special.” That special role can firstly be

op de jarenlange relatie met Kooiman voor

traced back to the established relationship

wie het Papendrechtse bedrijf veel werk

with Kooiman, for whom the Papendrecht

verzette.

based company has done much work. The Reimerswaal project had been up

hydromarine and reimerswaal: synonyms for exceptional customisation

Het project Reimerswaal liep al enige tijd

and running for a while and Kooiman had

en firma Kooiman had hydrauliekoffertes

placed hydraulic quotes with a number

uitgezet bij een aantal ‘grotere’ bedrijven.

of ‘larger’ companies. That was, for

Overigens was dat op advies van

that matter, upon the recommendation

Zegelaar: “De Betuwelijn laat je ook niet

of Zegelaar: “You wouldn’t ask a local

bouwen door een lokale aannemer, maar

firm to construct the Betuwe line, rather,

laat je doen door een partij die dat kan

you’d ask a firm that can handle it. That’s

behappen. Dit project was zó groot. Toen

how big this project was. Once the

de offertes binnenkwamen vroeg men aan

quotes started coming in we were asked:

ons: ‘Kijk er eens naar. Gaat het goed

‘have a look at it. Is that the way?’ We

zo?’ Wij stelden vervolgens vast dat er

subsequently ascertained that a number of

verschillende dingen niet klopten.”

issues didn’t add up.”

plannen

Plans

Overleg met betrokkenen volgde en op

Discussions with involved parties ensued

enig moment ging de spreekwoordelijke

and at a certain point the figurative die

kogel door de kerk en werden de

was cast and the existing plans were

voorliggende plannen van tafel gehaald.

scrapped. At this point Zegelaar deemed

Zegelaar beschouwde zijn advies toen

his role as complete and absented himself

als afgerond en trok zich terug uit het

from the discussions. At any rate, so he

overleg. Althans dát wilde hij. Zegelaar

would have preferred. Zegelaar smilingly

lachend: “Dat ging niet zomaar. Kooiman

continues: “That couldn’t happen just like

wilde graag dat wij vanuit onze ideeën

that. Kooiman wished us to implement

het karwei gingen uitvoeren. Daar is over

our ideas. This was discussed and proper

gesproken en er werden goede afspraken

arrangements were made. Throughout

gemaakt. Tijdens het project was ik meer

the project duration I worked more

in dienst van de Kooiman Groep dan van

for the Kooiman Group than I did for

Hydromarine.”

Hydromarine.”

Het Papendrechtse bedrijf leverde

The Papendrecht based firm ultimately

uiteindelijk dertien hydrauliekinstallaties,

supplied thirteen hydraulic installations,

stuk voor stuk geslaagde deelprojecten in

each and every one comprising successful

het grote - indrukwekkende - concept dat

sub-projects within the extensive – and

Reimerswaal heet…

impressive – project known as the Reimerswaal... Reimerswaal | 15


Inspired by water We wish the crew of the Reimerswaal a safe journey

Veth Propulsion is the thruster manufacturer that has stood for quality, service and innovation for decades. Veth Propulsion has been synonymous with innovative developments in the shipping industry in various sectors, such as dredging, offshore and inland marine, for many decades now. Your sailing profile and specific needs form the basis for our bespoke solutions including rudder propellers, bow thrusters, diesel engines and generator sets. Working together with you. ‘Inspired by water, inspired by you’ “In the dredging industry the bow thrusters are often in tough conditions. During the years the bow thrusters have proven their reliability to Family den Herder. We are proud to deliver products to them once again. “ Bianca Hiati, Account Manager Offshore, Dredging & Coasters

Delivered: Veth-Jet, type 2-K-1800

Veth Propulsion T +3178 615 22 66 | E info@veth.net | I www.veth.net

We are proud to have supplied our high performance coatings to Scheepswerf Gebr. Kooiman on the delivery of their newbuilding project “Reimerswaal” for Mr. Den Herder of Zand- en grindexpl.mij Reimerswaal B.V.

You’re in safe hands with the industry’s most trusted coatings supplier

We have over 800 technical service staff around the world – they’re trained to the highest standards including: NACE; FROSIO, or IACS member-approved internal qualifications. Backed up by 16 manufacturing plants, operations in 60 countries, 13 specialist marine laboratories, and over 500 delivery points worldwide.

16 | Reimerswaal

That’s why we believe we are trusted by more customers, in more countries around the world, than any other marine coatings supplier. Keeping you out in front. www.international-marine.com/safehands


Werken in teams Projecten – van welke omvang dan ook – worden bij de Kooiman Groep uitgevoerd door een projectteam. Specialisten bundelen binnen dit team hun krachten en brengen zo elke opdracht tot een goed einde. Een bijzondere ervaring voor de opdrachtgevers van de Reimerswaal. Iedereen binnen de Kooiman Groep blijkt voortdurend op de hoogte van hun project.

Team­work Projects – whatever their size – are carried out by a Kooiman Group project team. Within this team specialists combine their strengths and in so doing successfully complete each project. A unique experience for the Reimerswaal client. Everyone within the Kooiman Group is continuously abreast of the status of their project. Prior to Bert den Herder commissioning the construction of the Reimerswaal he was already a familiar face within the Kooiman

Voordat Bert den Herder de opdracht gaf voor de bouw van de

Group. During previous maintenance and alteration assignments a

Reimerswaal, was hij al een vertrouwd gezicht binnen de Kooiman

close relationship developed between him and the Kooiman Group.

Groep. Tijdens eerdere onderhouds- en ombouwopdrachten was

His wish was for his brainchild – the Reimerswaal – to also be built

al een warme band ontstaan tussen hem en de Kooiman Groep.

here. But the know-how within the Group as well as the financial

Het liefst wilde hij dan ook zijn geesteskind – de Reimerswaal – hier

possibilities also played their part too. Discussions with Marc de Roo

laten bouwen. Maar natuurlijk speelden de knowhow binnen de

of the Kooiman Group made him see the vessel develop.

Kooiman Groep en de financieringsmogelijkheden hierbij ook een rol. Gesprekken met Marc de Roo van de Kooiman Groep zorgen ervoor

“For twelve months Den Herder and Marc de Roo brainstormed

dat hij ‘zicht’ krijgt op het schip.

about the Reimerswaal,” explains Peter Vrolijk of the Kooiman

“Een jaar lang hebben Den Herder en Marc de Roo van ons bedrijf

design agency. “Gradually, step by step a real plan came to fruition.

gebrainstormd over de Reimerswaal”, vertelt Peter Vrolijk van

It soon became clear how big the engines had to be, how robust the

ontwerpbureau Kooiman. “Zo ontstond stap voor stap een reëel plan.

construction had to be and how attuned the systems had to be with

Het werd duidelijk hoe zwaar de motoren moesten worden, hoe stevig

one another. After this we could fix a price. Unfortunately the timing

de constructie moest zijn en hoe de systemen op elkaar moesten

wasn’t exactly favourable. It was precisely at this moment that the

worden afgestemd. Hierna konden we een prijs op tafel leggen. Helaas

banks were holding tightly onto the purse strings. But one year on it

was de timing niet erg gunstig. Juist op dat moment hielden de banken

was a different story, when Den Helder definitively placed the order

de handen stevig op de knip. Maar na een jaar was dat anders. Toen

with us.”

legde Den Helder de opdracht daadwerkelijk bij ons neer.”

Reimerswaal | 17


‘Ieder teamlid heeft zijn stress­moment’ Het projectteam

The project team

De Kooiman Groep volgt dan haar vaste werkwijze. Ze stelt het team

At this stage the Kooiman Group followed its fixed processes.

samen dat de beste kwaliteiten in huis heeft om de opdracht van

The team that boasted the best in-house qualities to achieve Bert

Bert den Helder te realiseren. Marc van Dijk maakt de tekeningen.

Den Helder’s contract was decided upon. Marc van Dijk drew the

Jos Blom wordt de financiële man en regelt de grote inkoopzaken

drawings. Jos Blom was in charge of finances and large procurement

zoals motoren en casco. Peter Vrolijk wordt verantwoordelijk voor het

issues such as the engines and hull. Peter Vrolijk was responsible

scheepsbouwgedeelte en de baggerinstallatie. Chiel Verhoef krijgt de

for the shipbuilding component and the dredging equipment. Chiel

coördinatie van de hele accommodatie onder zich. Maarten Boone gaat

Verhoef was charged with coordinating the entire accommodation.

over de piping-, brandstof-, koelwater- en andere systemen. Maarten

Maarten Boone handled the piping, fuel, cooling water and other

Pruijsen regelt de bouwbegeleiding in Roemenië. Arie van Duyvendijk

systems. Maarten Pruijsen arranged construction supervision

neemt het dek-equipment voor zijn rekening. Jan Boon heeft de

in Romania. Arie van Duyvendijk was put in charge of the deck

supervisie over het hydraulische leidingwerk en Arjan van de Zegen de

equipment. Jan Boon organised the hydraulic pipe work and Arjan van

Beer doet de afbouw.

de Zegen de Beer took care of the outfitting stages.

Platte organisatie “Projecten binnen de Kooiman Groep worden dus niet aangestuurd door een over-all projectleider”, vertelt Vrolijk. “En dat is best

‘Each team member has their moment of stress’.

bijzonder. Iedereen volgt zelf de ontwikkelingen en houdt in de

Horizontal organisation

gaten wanneer het tijd is voor zijn aandeel in het geheel.” Evenals

“Projects within the Kooiman Groep aren’t therefore controlled by

het projectteam blijft de opdrachtgever betrokken bij de bouw.

an overall project leader,” explains Vrolijk. “And that’s quite unique.

Hij is bij nagenoeg alle overleggen aanwezig, denkt mee en komt

Everyone personally follows development and keeps an eye on when

met oplossingen. Hiermee is de Kooiman Groep - zeker voor het

their share is required.” Similar to the project team, the customer also

aantal medewerkers dat zij telt - een opvallend platte organisatie.

remains involved with construction progress. They are present at nigh

Vergaderingen worden gehouden in de wandelgangen en aan

on every consultation and think along proactively to find solutions.

de koffietafel. Maar het voordeel is groot. Iedereen binnen het

As such the Kooiman Group is a strikingly horizontal organisation,

projectteam weet wat er speelt.

especially in view of the staff numbers. Meetings are held in the corridors and at the coffee table. But the benefits are clear to see: everyone within the project team is up to speed.

Reimerswaal | 19


Gecerticeerd Staalsnijbedrijf voor het autogeen- en plasma-snijden van staalplaten tot 500mm. Met stempelbevoegdheid van diverse stempelinstanties. ISO 9001 gecerticeerd. Snelle, exibele en betrouwbare levering door uitgekiende logistiek en geavanceerd, exibel machinepark. Ook diverse nabewerkingen zoals complexe afschuingen zijn geen probleem.

SST Staalsnijtechniek bv Bunsenstraat 95 Dordrecht T +31 (0)78 654 65 46 info@sst.nl www.sst.nl 20 | Reimerswaal

The Netherlands


Stressmomenten

Moments of stress

Maarten Pruijsen, verantwoordelijk voor de bouw van het casco,

Maarten Pruijsen, in charge of the hull construction, headed out to

ging tijdens de bouw van het casco om de week naar Roemenië. Hij

Romania every other week whilst the hull was being built. He has

heeft ervaring met bouwen in het buitenland en houdt – samen met

experience with international construction and maintained yard

twee Roemenen – toezicht op de werf. Hij controleert het laswerk

supervision along with two Romanians. He monitored the welding

en het schilderwerk en bewaakt de planning. Eind 2011 is het casco

and paint works as well as the scheduling. Towards the end of 2011

klaar voor transport naar Nederland, waar de afbouw begint. Vrolijk:

the hull was ready to be transported to the Netherlands, where the

“Eigenlijk heeft iedereen zijn eigen stressmoment. Maar je kunt wel

finishing stages started. Vrolijk: “Actually, everyone has their own

altijd terugvallen op het team.” Flinke stressmomenten zijn er voor

moments of stress. But you can always rely on the team.” There were

Arjan van de Zegen de Beer, die ervoor zorgt dat alle elementen met

real moments of stress for Arjan van de Zegen de Beer who ensured

zo weinig mogelijk hijsmomenten aan boord komen.

that all elements were placed on board with as few hoisting works as possible.

“Met slim plannen kun je veel geld besparen”, legt Van de Zegen de Beer uit. “Zeker als het om dure hijsuren gaat. Daarbij vielen de

“A lot of money can be saved through intelligent scheduling”, explains

leveringstijden en de kwaliteit onder mijn verantwoordelijkheid. Het is

Van de Zegen de Beer. “Most certainly when it concerns costly

het grootste project waarvan ik ooit projectlid ben geweest. Maar het

hoisting time. As a result delivery times and quality both became my

was geweldig om hierbij betrokken te zijn.”

responsibility. It’s been the biggest project I’ve ever been part of. It was fantastic to be involved in it.”

Reimerswaal | 21


Dredger for the future

22 | Reimerswaal


Reimerswaal | 23


Econosto feliciteert Scheepswerf Gebr. Kooiman met de oplevering van de Hopper Reimerswaal

www.econosto.nl

Heating

Sanitar y systems

Ventilation

Airconditioning

Engineering

Refrigeration

24 | Reimerswaal


Korte omschrijving

Waar de motorkamer voor bestemd is voor alle bagger gerelateerde activiteiten en tevens een generator set van (475 kW), bevinden zich in de motorkamer achter de typische scheepsinstallaties, zoals de voortstuwingsmotoren (twee van 2,720 kW), de tweede generator set (475 kW) en alle hulp machinerieën.

Lengte o.a.

130.25 m

Lengte l.l.

119.75 m

Breedte (mld.)

22.00 m

wat haar in staat stelt uitermate accuraat te baggeren wanneer het DP

Holte op 0.5 L

9.80 m

systeem met de koers piloot worden gecombineerd.

Diepgang Int.

7.10 m

Bagger diepgang

7.95 m

Geïnstalleerd

De Reimerswaal is uitgerust met een dynamic positioning systeem,

Het gebaggerde materiaal wordt van buitenboord via de zuigbuis geleid naar de zeef, welke het ongewenste materiaal afscheidt en overboord stort. Het gewenste materiaal gaat via de laadpijp naar

voortstuwingsvermogen

5,440 kW

de hopper. Het overtollige water verdwijnt via hydraulisch bediende

Snelheid

14 knoop

kleppen in de hopper coaming. Water kan aan de lading onttrokken

Accommodatie

13 personen

Hopper capaciteit

6,000 m3

Droog los installatie

2,500 m3/uur

worden middels geperforeerde pijpen welke zijn geplaatst onder rooster in de hopper bodem.. De losmachine met het graafwiel maakt het mogelijk de lading in slechts 2 uur te lossen. Het 10 meter diameter grote graafwiel wordt van voor naar achter bewogen op een onderwagen op rails en beetje

De Reimerswaal is uitgerust met een zuigbuis voorzien van een

bij beetje omlaag bewogen na elke voor- / achteruit beweging van

geïntegreerde 1.800 kW elektrisch gedreven onderwater baggerpomp,

de loswagen. Het graafwiel lost op een hydraulisch aangedreven

welke wordt gedreven door een diesel generator van 2,650 kW. Deze

bandensysteem, dat eindigt met een 46 meter lange walband.

diesel motor drijft ook de perspomp aan voor nat lossen naar de wal. Twee generator sets van 1,428 kVA, drijven via een PTO de jet

De Reimerswaal is verder uitgerust met bodemdeuren, een rainbow

pompen, welke jetwater leveren voor het injecteren van de bodem op

nozzle, een boegkoppeling voor het lossen via een drijvende leiding,

de zuigkop en voor het fluïdiseren van de lading ten behoeve van nat

een aansluiting voor het lossen via de zij en jetpompen voor het

lossen. Een derde identieke generator set wordt exclusief gebruikt

fluïdiseren van de lading. In aanvulling op het vaste multi nozzle

voor het genereren van elektrisch vermogen. De boegschroef wordt

systeem in de bodem van de hopper, zijn tevens twee grote afstand

aangedreven door een 1,360 kW diesel motor.

bediende jetwater monitoren geïnstalleerd.

Reimerswaal | 25


Luctor Belting Nederland BV

Transportbanden Met perfecte dienstverlening

Afrikaweg 2 4561 PA Hulst Tel. Fax.

Onze Troeven :

0114-372372 0114-319484

Website : www.luctorbelting.com

24 uurs service Onuitputtelijke voorraad Gecertificeerde monteurs Altijd een montageploeg bij u in de buurt Kwaliteitsgarantie

Het team van Ambi Smeersystemen feliciteert Zand Exploitatiemaatschappij Reimerswaal BV. met de nieuwe aanwinst “De Reimerswaal� en wenst hen een behouden en gesmeerde vaart toe. 11 Automatische smeersystemen aan boord t.b.v.: Binnenbaggerpomp; buitenbaggerpomp; bokken en lieren; zuigbuis; loswagen; stuurmachine en roeren; walband AMBI, onderscheidt zich al ruim 90 jaar in de markt op het gebied van smeertechniek als totaalleverancier van smeernippel tot compleet smeersysteem. Door onze jarenlange ervaring hebben wij voor nagenoeg alle toepassingen een op

26 | Reimerswaal

maat gemaakt smeersysteem. De producten die wij toepassen zijn allen vervaardigd door gerenommeerde fabrikanten en van zeer hoogwaardige materialen. Dit zorgt ervoor dat onze systemen zich duidelijk positief onderscheiden als het gaat om degelijkheid, levensduur en betrouwbaarheid.


Brief description

The Reimerswaal is equipped with a dynamic positioning system, allowing her to dredge extremely accurately when combining the DP system with a track pilot.

Length o.a.

130.25 m

Length b.p.p.

119.75 m

The dredge production comes onboard through the dredge pipe and

Breadth (mld.)

22.00 m

then passes through a sieve, which discharges undesired material

Depth at 0.5 L

9.80 m

overboard. The desired granulate is deposited into a discharge pipe

Draught Int.

7.10 m

Draught dredge

7.95 m

Installed propulsion power

5,440 kW

Speed

14 knots

Accommodation

13 people

Hopper capacity

6,000 m3

Dry unloading system

2,500 m3/hour

above the hopper. The excess water discharged through hatches in the hopper coaming, which can be closed hydraulically. Water can be extracted from the hopper through perforated pipes located under a grille at the bottom of the hopper. The bucket wheel unloader allows to unload the entire hopper to shore in only two hours. The ten-metre wide bucketwheel, is moved fore-aft on a trolley over rails and then lowered a bit after each foreaft pass. The bucketwheel discharges onto a hydraulically driven conveyor belt system, ending with a 46 metre long shore belt.

The Reimerswaal is equipped with a dredge pipe with a integrated

The Reimerswaal is further equipped with bottom discharge doors,

1,800 kW electrically powered submersible pump, driven by a diesel

a rainbowing nozzle, a bow coupling for discharge via a floating

generator set rated at 2,650 kW. The same diesel engine drives a

pipeline, a side connection for discharging over the side and jet

dredge pump for wet discharging to shore. Two gensets, rated at

pumps to liquidify the cargo. In addition to multiple fixed jet nozzles in

1,428 kVA, have a PTO to drive the jet pumps, which provide jet water

the hopper bottom, two large remote-controlled jet water monitors are

to stir the bottom at the draghead and to liquidify the cargo for wet

installed.

discharging. A third identical genset is used exclusively for electrical power. The bowthruster is driven by a 1,360 kW diesel engine. While the forward engine room is dedicated to all dredge-related activities as well as housing an auxiliary generator (475 kW), the aft engine room houses the typical ship machinery, such as the propulsion engines (two of 2,720 kW), the second auxiliary generator (475 kW) and all the auxiliary equipment.

Reimerswaal | 27


BRANDBLUSMATERIALEN VEILIGHEIDSMIDDELEN

S IND

S

Oosteinde 12 - 14 2991 LG Barendrecht

T 010 - 292 73 84 F 010 - 292 73 85

Sinds 1967

67

19

BRANDBLUSMATERIALEN VEILIGHEIDSMIDDELEN

info@polmai.nl www.polmai.nl

Oosteinde 12 - 14 2991 LG Barendrecht

T 010 - 292 73 84 F 010 - 292 73 85

info@polmai.nl www.polmai.nl

Feliciteert de Kooiman Groep met de nieuwbouw van Reimerswaal

Van den Noort vof Lindtsedijk 86A 3336 LE Zwijndrecht

28 | Reimerswaal

T. 078 6122027 F. 078 6193414 E. info@noorttools.nl

www.noorttools.nl


Installaties met Konink­lijke allure

Cameras

“The camera system on the Reimerswaal is striking in size”, tells Koster. “With thirteen cameras, including two zoom cameras in the fore mast and two in the aft mast, the Captain can keep a watchful eye on everything from the bridge. Moreover, the fibreglass cable system is linked to the computer network. This means the images can be seen on each

De Reimerswaal is niet zo maar een baggerschip. Het is zondermeer de Rolls-Royce onder de baggerschepen. Het schip is voorzien van de laatste mogelijkheden op het gebied van navigatie en communicatie.

computer. This makes the system highly flexible. In addition to which the cameras can be remotely operated. The images can be recalled at any given time.” In position

The DP system can maintain the vessel’s position on autopilot, but can also navigate a predetermined route. “That makes the ship easy to steer. In addition, the system is equipped with a special ‘dredging option’.

“Alle installaties op de Reimerswaal

Stuurstoel

The suction pipe mouth stays in position

overstijgen het gemiddelde”, trapt Arjan

Ook aardig om te vermelden is de dubbele

(as opposed to the ship), and maintains a

Koster van Alphatron Marine af. “Dat begint

‘ECDIS’, waardoor het schip papierloos mag

steady predetermined course. The system

al met de aanwezigheid van drie radars, waar

varen. Daarnaast heeft het schip een aparte

continuously corrects the course and speed

het gemiddelde schip er twee heeft. Maar ook

kaartplotter voor het baggeren. En ten slotte

of the vessel as well as keeping the angle of

het cameranetwerk, het DP-systeem en de

is daar nog de multi-command stoel: “Hierin

the suction pipe to the optimum.”

multi-command stoel zullen elke baggeraar

zijn de belangrijkste functies geïntegreerd: een

jaloers maken.”

ingebouwd touchscreenpanel, twee 15-inch

Command chair

displays met zelf in te stellen functies, een

Also noteworthy is the double ‘ECDIS’,

Camera’s

DP-control-unit met joystick, de autopiloot

which allows the vessel to sail paper-free.

“Het camerasysteem van de Reimerswaal

met stuurknuppels en de motorcontrols.

In addition the ship boasts a separate chart

is opvallend uitgebreid”, vertelt Koster.

Met drie pedalen kan de schipper marifoons

plotter for dredging. And finally, there’s the

“Met dertien camera’s, waaronder twee

en mobilofoon bedienen. En dan is de stoel

multi-command chair: “It’s here that the most

zoomcamera’s in de voormast en twee in de

ook nog fraai en comfortabel. Hij is volledig

important functions are integrated: an inbuilt

achtermast, kan de kapitein vanaf de brug

custommade, bekleed met leer en voorzien

touch screen panel, two 15 inch displays

alles in de gaten houden. Het systeem is

van het logo van de firma. Dit is techniek met

with adjustable settings, a DP control unit

bovendien met een glasvezelkabel gekoppeld

bijna Koninklijke allure.”

with joystick, the autopilot with joysticks

aan het computernetwerk. De beelden kunnen

and the engine controls. Using three pedals

dus via elke computer worden opgeroepen.

the Captain can operate (maritime) mobile

Dit maakt het systeem uiterst flexibel.

radio telephones. And if that wasn’t enough;

Daarnaast kunnen de camera’s op afstand

the chair is lovely in design as well as being

worden bestuurd. De beelden kunnen op elk

Equipment - Royal allure

immensely comfortable. It couldn’t be more

moment worden teruggekeken.”

The Reimerswaal isn’t just any kind of

custom-made, upholstered in leather, with the

dredger. It is without question the Rolls-

company logo. This all amounts to technology

In positie

Royce of dredgers. The vessel is equipped

with nigh on Royal allure.”

Het DP-systeem kan het schip zonder

with state-of-the-art navigation and

mensenhanden in positie houden, maar ook

communication gadgetry.

besturen over een vooraf ingestelde lijn. “Dat maakt het schip eenvoudig bestuurbaar.

Arjan Koster from Alphatron Marine kicks off

Daarnaast is het systeem uitgevoerd met de

with: “each and every piece of equipment

speciale ‘dredging-optie’. In plaats van het

aboard the Reimerswaal is above-average”.

schip blijft de zuigbuismond in positie en over

“To start with, the presence of three radars,

een vooraf ingestelde lijn lopen. Het systeem

where the average vessel has two. But also

corrigeert voortdurend de koers en snelheid

the camera network, DP system and the multi

van het schip en houdt de hoek met de

command chair will be the envy of all other

zuigbuis optimaal.”

dredgers.

Reimerswaal | 29


ADVERT PROOF 2010-2011 Tel. +44 (0) 1761 45 40 58 Fax. +44 (0)17 61 25 50 08 Email: carla.mcconnell@syog.com, dave.osborne@syog.com

Size: FULL PAGE

Family owned Holland Marine Lifts specializes in designing and engineering custom made lifts aboard super yachts. The custom made lifts are designed and produced by our skilled craftsmen, making use of wide range high quality components we acquire from the leading suppliers in various technological fields.

Passenger Lifts Crew Lifts Dumbwaiters Panoramic Glass Lifts

Custom made to your level... 30HML_FP_SYOG10_v2.indd | Reimerswaal

1

www.hollandmarinelifts.com info@hmlifts.com +31 (0)184 679 311

16/07/2010 15:31

Orde

Proof


Lieren uit sliedrecht: divers en betrouw­baar

Winches from Sliedrecht: Diverse and reliable Towing winches, anchor winches, and winches for dredging works; winches for among other things: container ships, tankers, floating derricks, tugboats and hopper dredgers. That’s the core business of Machine- en Lierenfabriek Kraaijeveld. As such, the construction of winches and

Sleeplieren, ankerlieren, lieren voor baggerwerkzaamheden. Lieren onder meer voor containerschepen, tankers, drijvende bokken, sleepboten én hopperzuigers. Dat is de core business van Machine- en Lierenfabriek Kraaijeveld. Het maken en plaatsen van lieren op de Reimerswaal was daarom een opdracht die naadloos aansloot bij het vakmanschap van dit Sliedrechtse bedrijf. Het was vooral “een leuk, groot project.”

their positioning on the Reimerswaal was a project that linked up seamlessly with the craftsmanship of this Sliedrecht based company. First and foremost it was “a fun, sizeable project.” Kraaijeveld has been active within the maritime market, and related sectors,

Sinds 1927 is Kraaijeveld actief op de

ankerbehandelingslieren, verhaallieren

since 1927. Ever since the second half of

maritieme markt en aanverwante sectoren.

en contant tensioning lieren. Het was

the previous century the emphasis has

Sinds de tweede helft van de vorige

met name de jarenlange ervaring en de

rested on the production of a range of

eeuw ligt de nadruk op de productie van

bewezen kwaliteit van de lieren die voor de

winch types. These are designed and made

diverse soorten lieren. Men ontwikkelt en

Kooiman Groep reden was om Machine-

for customers that nearly all undertake

maakt deze voor klanten die haast altijd

en Lierenfabriek Kraaijeveld te betrekken

international operations. The size and

internationaal actief zijn. De eisen die

bij de afbouw van het project BNR 193

specification prerequisites imposed on the

zij aan de lieren stellen naar omvang en

Reimerswaal. Inmiddels kan gezegd worden

winches are becoming increasingly complex.

specificaties worden steeds zwaarder.

dat dit tot wederzijdse tevredenheid was.

Customisation is therefore the preferred

Maatwerk is daarom veelal de gewenste

format. Kees Kraaijeveld (director) explains:

standaard. Kees Kraaijeveld (directeur)

Kraaijeveld produceerde voor de

“Aside from winches in various formats and

vertelt: “Behalve lieren in diverse

hopperzuiger de ankerlier en de verhaallier.

functions, we also supply hydraulic drives.

uitvoeringen en functies verzorgen wij ook

Maar ook de lieren voor de spudpalen,

In addition to which we supply accessories,

hydraulische aandrijvingen. Daarnaast

de zuigbuis en de boeg koppeling. Negen

customised machine parts and specialised

leveren wij toebehoren, machineonderdelen

in totaal. “Het zijn degelijke ontwerpen.

products upon request.”

op maat en op verzoek speciale producten.”

Mooi om te maken”, vertelt de directeur. “Het is een solide concept dat garant staat

Experience

Ervaring

voor jarenlang probleemloos functioneren.

The firm, located along the Industrieweg,

Het bedrijf aan de Industrieweg maakt

De lieren worden straks immers intensief

constructs anchor winches, spud winches,

voor de baggerindustrie ankerlieren,

gebruikt.”

suction pipe winches, ladder winches, anchor

spudlieren, zuigbuislieren, ladderlieren,

windlasses, mooring winches and constant tensioning winches for the dredging industry. It was primarily the many years of experience and the proven quality of their winches that prompted the Kooiman Group to engage Machine- en Lierenfabriek Kraaijeveld for the finishing stages of the BNR 193 Reimerswaal project. It can in the meantime be said that the project was completed to mutual satisfaction. Kraaijeveld produced the anchor winch and mooring winch for the hopper dredger, in addition to the winches for the spud poles ,suction pipe and bow coupling. Nine in all. “They comprise sound designs. Aesthetically pleasing,” explains the director. “It is a solid concept that guarantees problem-free functioning for many years to come. The winches will, after all, be intensively used.”

Reimerswaal | 31


The Wake The the onlyWake emission we want to leave behind the only emission we want to leave behind

Low-speed Engines Medium-speed Engines Turbochargers Propellers Propulsion Packages PrimeServ The design of eco-friendly marine power and propulsion solutions is crucial for MAN Diesel & Turbo. Power competencies are offered with the world’s largest engine programme – having outputs spanning from 450 to 87,220 kW per engine. Get up front! Find out more at www.mandieselturbo.com

Low-speed Engines Medium-speed Engines Turbochargers Propellers Propulsion Packages PrimeServ The design of eco-friendly marine power and propulsion solutions is crucial for MAN Diesel & Turbo. Low-speed Engines Medium-speed Engines Turbochargers Propellers Propulsion Packages PrimeServ Power competencies are offered with the world’s largest engine programme – having outputs spanning fromdesign 450 toof87,220 kW permarine engine.power Get up front! eco-friendly and propulsion solutions is crucial for MAN Diesel & Turbo. The Find out more at www.mandieselturbo.com Power competencies are offered with the world’s largest engine programme – having outputs spanning from 450 to 87,220 kW per engine. Get up front! Find out more at www.mandieselturbo.com

Diesel & Turbo 32MAN | Reimerswaal

Benelux B.V. www.mandiesel-benelux.com


Bureau Veritas Marine biedt meerwaarde aan een bijzonder concept Bedrijven uit diverse branches ondersteunen bij het managen van alle mogelijke aspecten op het vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is wat Bureau Veritas doet. Vanuit een wereldwijd netwerk bestaande uit regionale en lokale vestigingen worden opdrachtgevers bediend op het vlak van metingen, inspecties, validaties, certificering, testen, classificatie, (technisch) advies en training. Bureau Veritas Marine is met deze dienstverlening specifiek actief in de scheepvaart. Jan de Waart (New Construction Manager) weet dat Bureau Veritas al vele jaren samenwerkt met de Kooiman Groep. Vanuit die goede relatie lag de keuze voor de hand om hopperzuiger Reimerswaal voor classificatie onder te brengen bij Bureau Veritas Marine die het casco, de staalconstructies, het machinegedeelte en de automatisering toetste aan de geldende eisen en richtlijnen. Evenals de zaken in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid

Bureau Veritas Marine yields added value to a unique concept

hopper dredger for classification at Bureau

bieden bij de feitelijke projectbegeleiding, zoals het in goede banen leiden van

Supporting companies across various

constructions, machinery and automation

afnames en componenten certificering.

industries in managing all potential

in accordance with applicable stipulations

aspects related to their quality, welfare,

and guidelines – was an easy one. Issues

safety, environment, and corporate social

pertaining to quality, welfare, safety and the

Zelf is De Waart als surveyor al vanaf

responsibility issues: this is what Bureau

environment were likewise included. Added

het prille begin betrokken bij het project.

Veritas does. Based on a global network

value could also be contributed to the actual

“Zo hebben wij in de aanbiedingsfase de

comprising regional and local branches,

project management, by taking care of

scope opgesteld (‘Wat gaan we doen’ –

customers are facilitated in measurements,

procurement and certification components for

red.) en de tekeningen gekeurd. Aan de

inspections, validations, certification, testing,

example.

hand daarvan gaat onze buitendienst de

classification, (technical) advice and training.

inspecties uitvoeren of alles ook werkelijk

Within this service provision Bureau Veritas

Splendid job

op de aangegeven manier gebeurt. Maar

Marine is specifically active in shipping.

In his role as surveyor De Waart was

en milieu. Meerwaarde kon men ook

Prachtige klus

Veritas Marine – who assessed the hull, steel

involved in the project from the very outset.

ook in Roemenie, waar het casco werd gebouwd, hebben wij mensen zitten. Ik

Jan de Waart (New Construction Manager)

“During the tender process we formulated

ben daar geweest om de overdracht naar

acknowledges that Bureau Veritas has

the scope (‘what we are going to do’ - red.)

Nederland goed te laten verlopen.”

worked for many years now with the Kooiman

and approved the drawings. External staff

De Waart vond de Reimerswaal een

Groep. Based on this excellent relationship

then undertook inspections to assess

prachtige klus, omdat het een bijzondere

the decision to contract the Reimerswaal

whether everything would actually proceed

hopper is. “Ik heb er al veel gezien.

as indicated. However, we also had people

Maar dit concept met graafwiel, de

in situ in Romania where the hull was built. I

zand- en ontwateringsinstallaties en de

went there to oversee the smooth transfer to

mogelijkheid tot self unloading is heel

the Netherlands.”

apart. Ik vond het mooi om daaraan mee

De Waart thought the Reimerswaal to be a

te werken.”

splendid job, as it’s an exceptional hopper. “I’ve come across many, however, this concept with rotary wheel trencher, and the sand and drainage equipment, and the option for self unloading is highly unique. I enjoyed working on it”.

Reimerswaal | 33


6747aa:Layout 1

03-10-2011

13:50

Pagina 1

Een zee van RUIMTE voor uw ambities Risico’s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Als onafhankelijk adviseur voor de maritieme en logistieke sector maakt Aon uw risico’s inzichtelijk en beheersbaar. Wij helpen u deze risico’s te beoordelen, te beheersen, te bewaken en te financieren. Met risicoadvies, preventiemaatregelen, verzekeringsoplossingen en schadeafhandeling. Gebaseerd op kennis en jarenlange ervaring. De focus van Aon is volledig gericht op het waarmaken van uw ambities.

Meer weten? Voor persoonlijk advies, neem contact op met de afdeling Marine van Aon,

Risicomanagement | Employee Benefits | verzekeringen

Internationaal Transport en Expeditie 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar Wij bieden de volgende diensten door geheel Europa aan: • (Snel) transporten van 1 tot 50.000 kg • Groupage diensten • Kraanwagens • Exceptionele transporten Tel : 078-6296629 Fax : 078-6296630 E-mail : info@specialtruck.nl Bezoek onze website voor meer informatie op

www.specialtruck.nl of scan

34 | Reimerswaal

“Wij feliciteren Scheepswerf Gebr. Kooiman met deze geweldige prestatie!”

6747aa

tel. 010 448 7551.


Acht bedrijven om elk probleem te tackelen De bouw van een schip als de Reimerswaal vraagt behoorlijk wat knowhow. Toch kunnen alleen hele extreme eisen binnen de Kooiman Groep niet gerealiseerd worden. “We hebben gewoon alles in huis”, vertelt Rinus Kooiman. “De Kooiman Groep bestaat uit acht bedrijven, elk met zijn eigen specialisme. En al die bedrijven lopen bij elkaar in en uit. Samen kunnen ze elk probleem tackelen.”

Reimerswaal | 35


helling als vanzelf grotere werken naar zich toetrekt. De grotere projecten maken het soms noodzakelijk om extra mensen in te huren, maar de kennis is binnen het eigen bedrijf aanwezig.”

“alle bedrijven ondersteunen en adviseren elkaar, werken samen en spelen elkaar de bal toe.”

Mous, van duijvendijk en van eijk En dan weer over de Reimerswaal: “Technisch Bureau Mous verzorgt in de regel de elektrische installaties voor de schepen die de Kooiman Groep aandoen. Voor de Reimerswaal zijn ze echter iets te klein, waardoor ze deze keer slechts

De ‘specialismen’ waar Rinus Kooiman,

wilde Bert den Herder de opdracht bij ons

zijdelings betrokken zijn geweest. Maar

directeur van de Kooiman Groep, op

neerleggen. Hierdoor ontstond een redelijk

Mous groeit als kool. De verwachting is dat

doelt, lopen inderdaad behoorlijk uiteen.

unieke situatie. Door de complexiteit van de

het medewerkersaantal dit jaar met 40 tot

Zo is het ontwerpbureau van de Kooiman

opdracht zijn bijna alle Kooiman-bedrijven

50% zal stijgen. De bedrijven Van Duijvendijk

Groep gespecialiseerd in het ontwerp van

betrokken geweest bij de bouw van de

en Van Eijk zijn volledig geïntegreerd

vrachtschepen, baggerschepen, veerponten,

Reimerswaal.”

binnen de Kooiman Groep. We hebben deze bedrijven ooit overgenomen en om

kraanschepen, duwboten, sleepboten en eigen installaties als scheepshellingen. “Dit

synergie

commerciële redenen opereren ze ook onder

bureau is uitgerust met state-of-the-art

Het ontwerp kwam op tafel binnen het

hun eigen naam. Maar achter de schermen

ontwerpprogramma’s”, vertelt Kooiman. “Hier

ontwerpbureau. Dit bureau bestaat uit zo’n

is daar niets meer van te merken. Van

worden de krabbels en schetsen uitgewerkt

zestien man, waarbij ongeveer de helft het

Duijvendijk is gespecialiseerd in bijzondere

tot zichtbare en maakbare ontwerpen. Zodra

ontwerp van de Reimerswaal heeft uitgewerkt,

binnenvaartschepen en Van Eijk is een begrip

dit stadium is bereikt, gaat het ontwerp naar

soms nog ondersteund door ontwerpers van

in haveninrichting.”

Scheepswerf Gebr. Kooiman. Hier zitten

buitenaf. “In die gevallen houdt het eigen

de bouwspecialisten. Zij weten hoe ze het

ontwerpbureau wel de regie”, licht Kooiman

van os Yerseke

ontwerp kunnen realiseren. De onderlinge

toe. “Het mogen ook niet de eerste de beste

Van Os Yerseke is sterk in reparatie, revisie

band is heel vriendschappelijk. Alle bedrijven

ontwerpers zijn. Binnen een opdracht als

en conversie. Het bedrijf ligt in Yerseke en

ondersteunen en adviseren elkaar, werken

deze gaat het om ontwerpers die alles willen

draait als een tierelier. Jaarlijks meren er zo’n

samen en spelen elkaar de bal toe.”

weten en over hun eigen grenzen heen kunnen

200 schepen aan. Door het jarenlange brede

kijken. Daarbij moeten ze willen samenwerken.

aanbod van visserijschepen is het bedrijf

groot en complex

Alleen als iedereen bereid is om de afstand

ondertussen van alle markten thuis. Het relatief

En inderdaad, binnen de Kooiman Groep

klein te houden, kan de synergie zijn werk

jonge team herstelt ijzerwerk, leidingwerk,

is de ontbrekende schakel niet te vinden.

doen. Gelukkig is iedereen binnen de Kooiman

mechanische onderdelen en schilderwerk,

Zij heeft alles in huis wat nodig is om

Groep zich daarvan bewust.”

maar ook hydrauliek en elektra. Daarnaast

een schip te bouwen. Van staalbouw en

zien we dat het aanbod zich allang niet meer

machinebouw tot pijp installaties, betimmering

hoebee

beperkt tot visserijschepen. Steeds meer

en elektrotechniek. “De bouw van de

“Die uitnodiging tot samenwerken zit ook in

andere schepen meren aan bij Van Os Yerseke

Reimerswaal was dus in principe bij ons in

de inrichting van het kantoor”, wijst Kooiman.

voor een onderhoudsbeurt. “Dat is voor Van

goede handen”, legt Kooiman uit. “Nagenoeg

“De grote ramen nodigen uit om contact

Os Yerseke een uitkomst. Hierdoor wordt zij

alle onderdelen hadden we in het verleden

te leggen met de mensen in het kantoor

minder seizoensgebonden en kan zij stabiel

al eens gemaakt. En ook de relatie met de

daarnaast. Hoebee, gespecialiseerd in het

groeien.”

opdrachtgever was goed. We hadden voor

onderhoud van schepen, mag dan wat verder

“Binnen de Kooiman-bedrijven staan de

hem al verschillende laad- en losinstallaties

weg liggen, ook met dit bedrijf is het contact

neuzen allemaal dezelfde kant op. Als er hulp

verbouwd en dekverhogingen gerealiseerd.

nauw. De helling - onlangs verlengd tot 150

nodig is, kijkt iedereen eerst of deze hulp

Maar deze keer ging het om een groot en

m en verbreed tot 24 m - is bijvoorbeeld

binnen de club te vinden is. Dat maakt de kans

complex schip, terwijl de Kooiman Groep

ontworpen door Ontwerpbureau Kooiman. Het

dat de Kooiman Groep iemand niet kan helpen

normaal in wat kleinere schepen zit. Toch

is mooi om te zien dat Hoebee door de grotere

wel heel klein”, besluit Rinus Kooiman.

Reimerswaal | 37


Wilt u ook uw eigen magazine?

? Overweegt u een eigen magazine uit te geven en u wilt weten wat u ervan mag verwachten? Neem contact met ons op en maak kennis met onze gepassioneerde bladenmakers.

www.volcanoadvertising.com

technisch bureau

Alignment Service On-site Machining Vibration Analyses Chockfast Epoxy Systems MultiMetalls Polymermetalls CTC Vibration Hardware RotaChock mechanical chocks EMHA Technisch Bureau b.v.

Ringdijk 518A/520A – Postbus 54 – 2980 AB Ridderkerk – Holland Tel. : +31 (0)180-484343 – Fax: +31(0)180-418581 Mob. : 06-53249105 / 06-22554934 / 06-23135243 E-mail : verkoop.emha@ham-groep.nl Website : www.emhabv.nl 38 | Reimerswaal


‘Dankzij de kleine afstanden kan de synergie zijn werk doen’

Reimerswaal | 39


Closed circuit television

Marine it solutions

Satellite television

Radar systems

ECDIS

Internet: www.alphatronmarine.com E-mail: service@alphatronmarine.com Telephone: +31 (0) 118 - 640 070

Navigation equipment

Internal communication equipment

External communication equipment

Satellite communication

Alphaline consoles

Proud to be aboard! Alphatron - communication, observation, navigation

6 kV installation Automation Dredgemonitoring Ship installation

eL-Tec Elektrotechnologie congratulates REIMERSWAAL DREDGING and SCHEEPSWERF GEBR. KOOIMAN with the completion of the TSHD REIMERSWAAL project and wishes the ship and her crew a safe voyage. 40 | Reimerswaal

www.el-tec.nl office@el-tec.nl +31 (0)38 4445200


‘Within the Kooiman Group one and all sings off the same hymn sheet’ Kooiman Group: Eight companies to tackle any problem that may arise

various loading and unloading installations

Mous, Van Duijvendijk and Van Eijk

for them before, and had raised decks

And to touch upon the Reimerswaal again:

for them too. But this time it concerned a

“As a rule, Technisch Bureau Mous takes

The construction of a ship such as the

large, complex ship, whereas the Kooiman

care of the electrical installations on board

Reimerswaal demands considerable

Group usually deals in smaller vessels.

the Kooiman Group vessels. However, for

know-how. That said, only exceptionally

Despite that Bert Den Herder wanted

the Reimerswaal t they were somewhat

challenging criteria cannot be realised

to give us the job. This brought about a

on the small side, as a result of which they

by Kooiman Group. “We simply have

somewhat unique situation. Due to the

were only involved on the sidelines this time

everything we need in-house,” explains

complexity of the assignment nearly all the

round. That said, Mous is shooting up. The

Rinus Kooiman. “The Kooiman Group

Kooiman companies were involved in the

expectation is that staff numbers will rise

comprises eight companies, each boasting

construction of the Reimerswaal.”

this year by 40 to 50%. The Van Duijvendijk and Van Eijk firms are fully integrated within

their own area of expertise. And all these companies are closely interlinked; together

Synergy

the Kooiman Group. At one time or another

they can tackle any potential problem.”

The blueprint landed on the design

we took over these companies and for

agency’s table. The agency comprises

commercial reasons they have operated

The areas of expertise Rinus Kooiman,

around sixteen people, with around half

under their own names. However, behind

director of the Kooiman Group highlights,

of the team having formulated the design

the scenes this is hardly discernible. Van

are considerable indeed. As such the

of the Reimerswaal; supported now and

Duijvendijk specialises in unique inland

Kooiman Group design agency specialises

again by externals. “In those instances the

waterway vessels and Van Eijk is renowned

in designing freight ships, dredgers,

commissioned design agency is in charge,”

for harbour facilities.”

ferry boats, crane ships, push tugs, tug

explains Kooiman. “And it can’t just involve

boats and in-house necessities such as

any designer. In a project such as this it’s

Van Os Yerseke

slipways. “This agency is equipped with

all about designers who strive for more

Van Os Yerseke is known for repairs,

state-of-the-art design programmes”, tells

knowledge and who are willing to exceed

revision and conversion. The company is

Kooiman. “Here the scribbles and sketches

their own limitations. They must of course

located in Yerseke and is all hustle and

are formulated into clear-cut, feasible

also be willing to cooperate. It’s only when

bustle. Annually around 200 ships moor

designs. As soon as this stage is reached

everyone is prepared to work closely

here. Due to the well-established, extensive

the design heads over to the Kooiman Bros

together that synergy can truly occur.

range of fishing vessels that are worked

shipyard where the construction specialists

Luckily everyone in the Kooiman Group

on, the company now feels at home in all

are at work. They know how to bring the

appreciated this.”

kinds of markets. The relatively young team

design to life. The working relationship is

repairs iron work, pipe work, mechanical

very amiable. All the companies support

Hoebee

components and paint work, in addition

one another, work hand in hand and

“That enticement to cooperate is reflected

to hydraulics and electrics. Moreover,

scratch each other’s backs.”

in the office layout,” states Kooiman. “The

we see that the numbers far exceeded

large windows encourage contact with

just fishing vessels quite some time ago.

Large and Complex

people in neighbouring offices. Hoebee –

An increasingly varied range of ships

Indeed, within the Kooiman Group

that specialises in ship maintenance - may

are mooring up at Van Os Yerseke for a

the missing link cannot be found. It

be a little further away but contact with

maintenance service. “That’s a real result

boasts everything it needs to build a

this firm is likewise close. The slipway –

for Van Os Yerseke. This makes them less

ship in-house. From steel construction

recently extended to 150 m and widened

season dependant and allows for more

and mechanical engineering to piping,

to 24 m – was designed by the Kooiman

stable growth.”

panelling and electrical engineering. “In

design agency for example. It’s fantastic

“Within the Kooiman Group one and all

principle therefore, the construction of

to see how Hoebee is attracting bigger

sings off the same hymn sheet. If help is

the Reimerswaal was in good hands,”

assignments because of the bigger

needed everyone first assesses whether

explains Kooiman. “We had made pretty

slipway. The bigger projects sometimes

this help can be found within the club. This

much all the components at one time or

necessitate contracting additional people,

means the chances of the Kooiman Group

another. And the relationship with the

but the know-how remains ever present

not being able to help someone out are very

customer was also good. We had built

within the company.”

small indeed,” declares Rinus Kooiman.

Reimerswaal | 41


Adverteerders index Advertisers

P. 40

Alphatron Marine B.V.

P. 06

P. Van Leeuwen Jr’s Buizenhandel B.V.

P. 26

Ambi B.V.

P. 26

Luctor Belting Europe

P. 34

Aon Risk Services

P. 18

Machine Fabriek L. Straatman B.V.

P. 10

Binnenuit woonconcept

P. 32

Man Diesel & Turbo Benelux B.V.

P. 20

Blokland Non Ferro B.V.

P. 28

Noorttools B.V.

P. 43

Borrie & Co. Accountants

P. 28 Polmai Brandblusmaterialen & Veiligheidsmiddelen

P. 24

Breman Shipping Installation B.V.

P. 36

Rabobank Drechtsteden

P. 12

De Wiel Services B.V.

P. 20

Staalsnijtechniek B.V.

P. 24

Econosto Nederland B.V.

P. 10

Stromag Benelux B.V.

P. 40

El-Tec Electrotechnologie

P. 18

Thermatras Benelux

P. 38

EMHA Technisch Bureau

P. 16

Veth Propulsion

P. 6

Gebr. De Koning B.V.

P. 30

Vlierodam B.V.

P. 38

Heatmaster B.V.

P. 02

Volcano Advertising BV

P. 30

Holland Marine Lifts B.V.

P. 14

Hydromarine Papendrecht B.V.

P. 16

International Paint B.V.

P. 12

Koedood Diesel Service B.V.

P. 34

Leegwater Special Truck B.V.

colofon Colophon

Uitgever

Volcano Advertising BV

Concept & realisatie

Volcano Advertising BV

Appeldijk 33, 4201 AE GORINCHEM T +31 (0)183 682 888

Advertentie-exploitatie

E info@volcanoadvertising.com

Volcano Advertising BV

I www.volcanoadvertising.com Fotografie Redactie

Jos Blom, De Kooiman Groep

Ineke Key Ghislaine Vink

Kostas Sfirtsis, Volcano Advertising BV De kooiman groep COPY

Lindtsedijk 84, 3336 LE ZWIJNDRECHT

Liliane Verwoolde

T +31 (0)78 61 00 477

Cor Spek

E info@dekooimangroep.nl I www.dekooimangroep.nl

42 | Reimerswaal


personal touch in finance accountants

In onze branche gaat het om kennis en vertrouwen.

belastingadviseurs

slagen we doordat we ons vak uitstekend beheer-

corporate finance

persoonlijke relatie nastreven. Met die instelling

expatriate services

geven we bedrijfseconomische en fiscale adviezen

salarisadministratie

ondernemers en not for profit instellingen. Daarnaast

Kennis verwerf je, vertrouwen verdien je. Daarin sen en doordat we met al onze klanten een unieke verricht Borrie sinds 1950 financiĂŤle diensten en aan middelgrote ondernemingen, zelfstandig speelt Borrie een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.

Jan Leentvaarlaan 1 3065 DC Rotterdam Postbus 8565 3009 AN Rotterdam 010 266 77 33 rotterdam@borrie.nl

Ga naar borrie.nl en lees diverse klantverhalen

Keizer Karelplein 2 1185 HL Amstelveen Postbus 83012 1080 AA Amsterdam 020 679 09 11 amsterdam@borrie.nl


www.dekooimangroep.nl | info@dekooimangroep.nl

Scheepswerf Gebr. Kooiman Scheepswerf Hoebee Scheepswerf Van Os Yerseke Ontwerpbureau Kooiman Van Eijk

De Biesbosch Anker- en koppellieren Technisch bureau Mous Van Duijvendijk

Lindtsedijk 84 | 3336 LE | Zwijndrecht | T: +31 (0)78 61 00 477

De Kooiman Groep Reimerswaal  

Speciale uitgave over de ontwikkeling en bouw van het innovatieve baggerschip Reimerswaal.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you