Page 1

KULTUR, NATUR OG MENNESKER

2010 Voksenåsen

Rapport om bærekraft


Innhold Innhold ....................................................................................................................................................................................... 1 Introduksjon – Året i korthet ..................................................................................................................................................... 3 Administrerende direktør har ordet .......................................................................................................................................... 4 Voksenåsen – en møteplass for kultur, natur og mennesker .................................................................................................... 5 Velkommen til Voksenåsen ................................................................................................................................................. 5 ”Firmainformasjon” ............................................................................................................................................................. 6 Voksenåsens oppdrag .......................................................................................................................................................... 6 Konkurrenter ....................................................................................................................................................................... 7 ”Ikke et vanlig konferensehotell” ........................................................................................................................................ 8 For våre gjesters beste ........................................................................................................................................................ 9 Voksenåsen – et bærekraftig hotell ................................................................................................................................... 10 Definisjon........................................................................................................................................................................... 10 Visjon og vurderinger/policys ............................................................................................................................................ 10 Påvirkning .......................................................................................................................................................................... 11 Eksterne initiativ og medlemskap ...................................................................................................................................... 11 Med miljøet i fokus - Voksenåsens miljøarbeid ....................................................................................................................... 12 Klimapåvirkning ................................................................................................................................................................. 12 Klimaregnskap 2007-2009 ................................................................................................................................................. 13 Vann og avfall .................................................................................................................................................................... 17 Miljøarbeidet ..................................................................................................................................................................... 17 Klimahandlingsplan 2011 - 2013........................................................................................................................................ 19 Innkjøp ............................................................................................................................................................................... 22 Skogen – et deilig turmål ................................................................................................................................................... 22 Den ansvarsfulle besøkeren .............................................................................................................................................. 22 Medarbeidere .......................................................................................................................................................................... 23 Engasjement ...................................................................................................................................................................... 23 Ny personalpolicy – Voksenåsenerklæringen 2009 – Vi er bedriften ................................................................................ 23 Kompetanse og utvikling ................................................................................................................................................... 24 Helse .................................................................................................................................................................................. 24 Likeverd og mangfold ........................................................................................................................................................ 24 Nøkkeltall ........................................................................................................................................................................... 25 Interessenter – dialog og samvirke, veien mot en holdbar utvikling ....................................................................................... 27 Om Voksenåsens holdbarhetsredovisning ............................................................................................................................... 29 Rapport profil .................................................................................................................................................................... 29 Kontakt information .......................................................................................................................................................... 29 GRI innehållsindex ................................................................................................................................................................... 30 Ekstern gransking ..................................................................................................................................................................... 32

2


Introduksjon – Året i korthet Året 2010 har vært svært utfordrende for hele reiselivsbransjen. Reduksjonen på gjestedøgn, belegg og gjennomsnittpris har fått økonomiske konsekvenser for de fleste reiselivsbedrifter. Voksenåsen Kurs og konferansehotell fikk en betydelig sterkere utvikling enn mange av våre konkurrenter, og i forhold til tallene for 2009:    

Beleggsmessig reduksjon på 8,7 % mot 2009 grunnet utvidelse fra 78 til 85 rom. Antall rom netter økte med 4,9 % og antall gjestedøgn økte med 7,9 % Omsetningsmessig reduksjon ifht budsjett på 0,3 % Mot 2009 økning på 4,8 %. RevPar (som viser omsetning fordelt på alle tilgjengelige rom) – utviklingen viser en negativ trend grunnet økt antall tilgjenglige rom (fra 78 til 85).

Noe av trafikktapet i KK markedet er kompensert i segmentet Yrkesreisende og Ferie/Fritid markedet, men lavere snittpris gir utslag i omsetningen. Voksenåsen ligger øverst i Holmenkollen og har en enestående beliggenhet. Anlegget er av god kvalitet og er godt vedlikeholdt. I år 2010 fremstår Voksensåen som en vital og livskraftig institusjon. Anlegget er moderne og Voksenåsen tilbyr opplevelser med høy komfort som er naturnære og avslappende. Ombygningen av personalboligen til Villa Utsikten med 6 moderne rom og suite gjør at vi nå får færre dager med overbook, og har plass for flere grupper samtidlig som vi også får inn supplerende gjester fra FF segmentet. I løpet av 2008 arbeidet Voksenåsens ledelse sammen med mellomledere og øvrig personal med prosjektet ”Identitetssyrt ledelse” (Du er bedriften). Det var både fellesmøter og gruppearbeider gjennom året. Dette har resultert i ”Voksenåsenerklæringen 2009 – Vi er bedriften”. Denne inneholder nye visjoner, hensikter og verdier for hvordan vi ønsker å drive Voksenåsen i fremtiden. Hele dokumentet er tilgjengelig på www.voksenaasen.no. I august 2008 ble vi for andre gang resertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen gjelder for 3 år av gangen. I mars 2009 ble vi som første hotell i Norge klassifisert som 5 stjernes konferansehotell. Mer informasjon finnes på www.klassifisering.no Nøkkeltall Omsetning (mill. kr.) Antall ansatte M/K Sykefravær M/K Gjestedøgn Romdøgn Voksenåsens utslipp av CO2 (tonn) Energi/gjest natt (kWh) Vann/gjest natt (liter) Kjemikalier/gjest natt (liter) Gjenvinningsgrad

2010

2009

2008

35,7 27/20 5,0%/6,1% 17376 14237 70,4 142,3 666 0,12 70%

33,5 28/20 7,7%/7,2% 16109 13567 255,26 139,9 483 0,12 60%

40,3 30/21 5,7%/11,4% 19304 15612 268,82 112,28 608 ukjent 57%

I 2010 har vi brukt en ny metode for å beregne CO2 utslipp. Vi har gjennomført et Klimaregnskap som gir et mer nøyaktig bilde av utslippene en det vi tidligere har fått fra Miljøfyrtårn rapporten. Voksenåsen planlegger kjøp av Klimakvoter for 2012 før å kompensere for 100% av utslippet.

3


Administrerende direktør har ordet I 2010 har Voksenåsen fylt 50 år. Den 2. oktober 1960 møttes regjeringsdelegasjoner fra Sverige og Norge, samt de to lands monarker til høytidelig innvielse av Voksenåsen – Norges Nasjonalgave til Sverige. Den 1. oktober 2010 var regjeringsrepresentanter og begge lands kongepar igjen samlet på Voksenåsen, til jubileumslunsj, festprogram og åpning av jubileumsutstilling. I jubileumsåret 2010 konstaterer vi at Voksenåsen er dobbelt så stort som ved innvielsen, samtidig som at hensikten med Voksenåsen stadig er den samme; ”her skal våre to folk møtes til samtaler og refleksjon om saker av interesse for våre to land”, slik statsminister Einar Gerhardsen uttrykte det ved gavens overtakelse til statsminister Tage Erlander. Å anvende jubileet til å spre kunnskap om institusjonen – spesielt i Sverige – har vært svært viktig. Likeså har det vært viktig å bruke jubileet til å øke inntjeningen, vesentlig på grunn av positiv markedsføring i begge land, ikke minst redaksjonelt. Jubileumsboken, kongebesøkene, festprogram, utekonserten osv bidro alt til en god måloppnåelse. Jubileets instrumentelle betydning for markedsføringen og det forbedrede resultatet er slik sett påtakelig. Men noen forskjeller er det: Voksenåsens grunnfinansiering, dvs. tilskudd fra Sverige og Norge er relativt sett lavere enn tidligere, noe som gjør at den kommersielle intensiteten er forsterket. Dette gir seg blant annet uttrykk i at kundene er flere, til tross for at antall ansatte grunnet de senere års kriser i finansverdenen er lavere enn på mange år. Stikkord for å få til dette, er blant annet større fleksibilitet blant de ansatte når det gjelder arbeidsoppgaver, lavt sykefravær, høy arbeidsmoral og høy bevissthet rundt begrep som gjestebehandling og kvalitet. Det er min klare oppfatning at de senere årenes arbeid med å forene de kvaliteter Voksenåsen hevder å ha; Gjennomført sen-modernistisk/funkispreg, konsekvens i alle utbygginger i forhold til stil, materialvalg, farger, eksteriør og interiør (samme arkitekt gjennom 50 år) osv., kombinert med en bevissthet om hvem vi er (Sverige/Norge), vår egen programproduksjon, alt dette gjør at vi har noen tilleggsverdier kundene legger merke til og setter pris på. I 2010 har vi også bygget om en personalbolig til gjesterom/suite, ”Villa Utsikten”. Foreløpige beregninger viser at investeringen ser ut til å gi den beregnede avkastning. Året 2010 ser i store trekk også ut til å gi et overskudd i driften, noe som langt på vei retter opp 2009 års underskudd. Arbeidet med å gjøre Voksenåsens drift så bærekraftig som mulig fortsetter. Nasjonalgavens etiske dimensjon forplikter, noe våre eiere, styre og ikke minst kundene forventer. I 2011 starter det opp et omfattende program for energieffektivisering, der det sammen med Statens Fastighetsverk skal investeres betydelige midler. Voksenåsen har i mange år vært et Miljøfyrtårn, og i 2011 vil Voksenåsen forhåpentlig være klimanøytralt. I den helhetlige driften av Voksenåsen vil det framover være viktig og stadig ha fokus på å forene de ulike kvalitetene som det ligger i på den ene siden å ha en kommersiell drift, og på den andre siden å ha en programvirksomhet som svarer til formålet med Nasjonalgaven. Riktig håndtert er dette med og fremmer en synergi som gjør driften av huset sunn og harmonisk. Samtidig må anlegget følges opp, og alltid være så presentabelt at våre kunder kan kjenne den dedikasjon vi som ansatte har. Det forplikter som sagt å forvalte en Nasjonalgave, noe gjestegruppene må oppleve!

14.03.2011. Karl Einar Ellingsen Administrerende direktør

4


Voksenåsen – en møteplass for kultur, natur og mennesker Velkommen til Voksenåsen Voksenåsen Kultur og Konferansehotell er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under 2.verdenskrig. Hjelpen besto i mathjelp- ”svenskesuppen”, Folke Bernadottes aksjon ”De hvite bussene”, man tok imot flyktninger, utdanning av polititropper, donasjon av ”svenskehus” etter krigen m.m. Gaven ble offisielt overlevert i 1960. Hensikten med virksomheten er å øke samarbeidet mellom Sverige og Norge, gjennom å speile aktuelle spørsmål på ulike sammfunnsområder gjennom konferanser, seminarer, prosjekter, konserter, utstillinger m.m. Fra 2007 er virksomhetens profil utvidet med også å gjenspeile Sveriges og Norges arbeid internasjonalt. Voksenåsen fungerer som et kontaktsenter for Sverige og Norge. Denne funksjonen er avgjørende for Voksenåsens rolle også i fremtiden. Det er viktig at de initiativ som tas skaper synergier mellom denne rollen og den kommersielle rollen Voksenåsen er avhengig av. For å kunne fortsette dette arbeidet, er det avgjørende at kunnskapen om og forankringen av Voksenåsen forsterkes, ikke minst på svensk side. I jubileumsåret 2010, da Voksenåsen fylte 50 år, mottok Voksenåsen et ekstra bidrag fra den svenske stat på SEK 300.000,- som var ømerket markedsføring mot det svenske markedet. Vi deltok på Riddarholmsdagene i Stockholm i juni, bokmessen i Göteborg på høsten og vi laget også en ny svensk-språklig brosjyre. Inspirert av FN's andre generalsekretær, Dag Hammarskjöld, er Voksenåsen Kultur og Konferansehotells siste tilvekst et program som ser utover, sørover og til de landene vi gjerne kaller utviklingsland. Vi kaller Dag Hammarskjöldprogrammet "en nordisk lyttepost mot sør". I Afrika, Asia og Latin-Amerika har vi partnere som hjelper oss å utvide perspektivene våre, se nye utfordringer og kanskje løsninger, samt knytte Norden ytterligere til den verden Hammarskjöld i sin tid arbeidet for. Med konferanser, høringer, bibliotek og utstillinger vil programmet etter hvert utvides og markere seg i den nordiske flora av internasjonale engasjement. Voksenåsen som konferansehotell har en stabil og god posisjon blant de ledende hoteller i kurs og konferansemarkedet og er i tilegg godt tilrettelagt for kulturarrangementer og egenaktiviteter. Kurs og konferansevirskosmhet vil fortsatt være hovedsatsningsområdet. Satsningsområdene videre er en økning av selskapsmarkedet og noe på turisme og fritidssegmentet. Reduksjon av kurs/konferanseetterspørsel fører til at videre satsning må diversifiseres. KK segmentet vil fremdeles utgjøre ca. 70 % av total omsetning, mens henholdsvis Yrke og F/F (også inkl F&B selskapsomsetning) vil utgjøre 10% og 20%. Økt satsning på synergi med kultur og kommersiell drift samt en større markedsmessig satsning mot Sverige i forbindelse med Jubileumsåret 2010, har som mål å utgjøre 30% av omsetningen. Vårt samarbeid og konkurranseforhold med nærliggende hoteller og andre innen samme kategori (gjennom vårt medlemskap i Norske Konferansehoteller NK), må sees på som godt og utviklende. Norske Konferansehoteller er en spesialisert salgs og markedssamarbeidsgruppering med 12 unike kurs og konferansehoteller hovedsakelig på østlandsområdet. Hvert medlemshotell er aksjonær, og grunnpillaren for samarbeidet er et bestillingsforespørsels,- og henvisningssystem.

5


”Firmainformasjon” 

Voksenåsen AS, Ullveien 4, 0791 Oslo, Norge

Hotell, kurs og konferansedrift, kulturvirksomhet med spesielt fokus på Sverige og Norge

Voksenåsen er et norsk aksjeselskap, eies av den svenske staten ved Kulturdepartementet som eier samtlige aksjer. Statens Fastighetsverk eier anlegget. Virksomheten mottar tilskudd fra den svenske og norske staten, som i hovedsak går som et deltilskudd av kulturvirksomheten.

Øverste leder i ledergruppen er også administrerende direktør.

Ni styremedlemmer (fem svenske og 4 norske)og styrelederen er svensk. Samtlige 9 styremedlemmer er uavhengig og inngår ikke i Voksenåsen AS sin ledelse. Administrerende direktør er styrets sekretær og Sveriges Ambassadør til Norge møter i styret uten stemmerett.

Voksenåsens styre er et besluttende organ.

Totalt antall ansatte inkludert styre er ca.60 personer.

Vårt hovedsegment er kurs og konferasnemarkedet i Sverige og Norge, ferie og fritid i Europa og yrkestrafikk i Skandinavia. I tillegg kommer trafikk generert av vår kulturavdeling.

Ca. 30.000 kvm. Tomt og ca. 6000 kvm bygningsmasse

Voksenåsen har en flat lederstruktur, og de ansatte har store muligheter til å komme med innspill til ledelse og styre. Dette fremst gjennom avdelingsmøter, AMU og ledermøter. Men også gjennom daglig kommunikasjon.

Kulturministeren i Sverige som er Generalforsamling og eier 100% av aksjene i Voksenåsen kommuniserer gjennom departementet til Styre og Administrerende Direktør.

Voksenåsen AS er en selvstendig bedrift uten datterbolag eller filialer.

Den svenske stat bidro i 2010 med NOK 8,5 mill (av dette går ca 6,3 direkte til Statens Fastighetsverk som husleie) og den norske staten bidro med 1,5 mill.

Kommersiell omsetning 2010 35,7 mill. (+mva.).

Antall gjester er 17.376 og antall solgte rom 14.237

Vi serverte ca 20.000 lunsj og ca. 16.800 middagsgjester i 2010

Vår hjemmeside www.voksenaasen.no har hatt ca 3.100 besøkende pr. mnd i 2010

Vi har link til www.miljofyrtaarn.no og GRI rapporten som PDF fil på vår hjemmeside.

Voksenåsen har i perioden ikke vært involvert i noen rettslige konflikter i saker relatert til miljølovgivning.

Voksenåsens oppdrag Voksenåsen har i sitt ”Regleringsbrev (de årlige politiske føringer som kommer fra eieren Kulturdepartementet)” som oppdrag å arrangere aktiviteter som bidrar til et forsterket norsk-svensk samarbeid. I oppdraget inngår også å gjenspeile Sveriges og Norges arbeid internasjonalt. Ved hvert årsslutt sammenlignes resultatet med de føringer som er gitt av Kulturministeren i sitt oppdrag. Dette gjøres gjennom at Voksenåsen arrangerer konferanser, seminarer, kulturarrangementer, utstillinger, utvekslingsvirksomhet for ungdom, stipendiatvirksomhet osv. Voksenåsen følger statens eierpolicy. Voksenåsen anser at det bilaterale oppdraget er minst like viktig idag som når virksomheten ble etablert 1960. Det eksisterer ikke noen konflikt mellom bærekraftig utvikling og Voksenåsen oppdrag. Voksenåsen er politisk uavhengig.

6


Konkurrenter Prinsipielt sett kan ethvert hotell som driver med konferanse anses som konkurrent. Vi ønsker til enhver tid tilby våre kunder et pridukt som er på linje med, eller over, av hva våre konkurenter kan tilby. Vi gjennomfører derfor en konkurrentanalyse. For å avgrense noe vil kun våre hovedkonkurrenter bli analysert her. Konkurrentene er dyktige og vi må følge de og deres aktiviteter i markedet nøye: Lysebu: Nybygg med suiter og minisuiter. Nye og teknisk oppdaterte møterom med utsikt. Nytt kjøkken med MatTeater. Svake i FF segmentet. Har innendørs svømmebasseng. Intimt hotell med mange koselige detaljer (bamser, mange salonger). Lysebu oppfattes som ekslusivt og har et godt produkt med sterk profil i markedet. Deres profil i markedet gjør at de kan ta en høyere pris. Eies av Dansk – norsk fond. Medlem av ”De Historiske Hoteller” Soria Moria: Sterkere på rom (har mange suiter), teknisk utstyr, totaltilbud. Salg og markedsførings avdeling med utfordringer. Nytt gym med moderne utstyr og nytt innendørs svømmebasseng. Svakere på initimitet, service, gjenkjøp. Ligger litt over Voksenåsen i pris, men er kjent for å gi store rabatter. Eies av den Norske Legeforening. Holmenkollen Park Hotel Rica: Sterkere på rom (blant annet en helt nybygget fløy åpnet til VM), konferanselokaler, teknisk utstyr, salgsapparat i Rica kjeden. Har også innendørs svømmebasseng. Drar stor nytte av at det er et anerkjent kongresshotell, anses av mange som et luksushotell. Internasjonale kongresser blir ofte lagt til Holmenkollen Park, beliggenheten ved siden av nasjonalanlegget bidrar også positivt. Hotellet har nå stort behov for en oppussing. Sliter med å holde en høy pris, har vært tilfeller av prisdumping (Helpensjon på under tusenlappen). I dag har de en prisklasse noe under Voksenåsen. Leangkollen: Sterkere på pris, kjennskap i markedet, er også kjent for sitt lunsjbord. Har et meget godt produkt. Drives av Choice Hotels men er svakt profilert, har en lavere pris enn Voksenåsen. Holmen Fjordhotell: Har en fin beliggenhet, er dyktige på markedsføring, stor kapasitet. Meget populært sommertid. Gjennomført stil. Har pusset opp og bygget nye flotte lokaler, spesielt tilrettelagt mot konferansemarkedet, noe SPA avdelingen er et godt eksempel på, selv om SPA anlegget begynner å bli noe slitt. Ligger litt over Voksenåsen i pris.

7


”Ikke et vanlig konferensehotell” Vår Kultur og programavdeling har i 2010 gjennomført en rekke seminarer, konferanser og utstillinger. Disse overenstemmer godt med den interesse Voksenåsen har i samfunnsspørsmål. Programmet er satt sammen av en Programkomité som er satt sammen av medlemmer fra det svensk- norske kulturlivet. Deler av styret og Voksenåsens Adm. Direktør og ansatte i programavdelingen inngår også i Programkomittéen. Det årlige programmet skal gjenspeile de premisser den svenske stat setter i sitt årlig regleringsbrev som følger med statsstøtten hvert år. Mange av våre interessentgrupper er også med på å sette sammen eller selv delta i programmene. Det gjelder blandt annet Norsk-Svensk Samarbeidsfond, Foreningen Norden og norsk-Svensk Forening. Blant annet:

Debatt/åpne konferanser           

Språkkurs     

Ny giv i det svensk-norske samarbeidet Värmlandsdagar Nordiska Rum - var och när finns Norden Immigrasjon og integrasjon Barents Watch Public Service Nyskaping, risikokapital Lokal kulturpolitikk Finanskrisen Arbeidsliv/Jubileumsmiddag Nordområdene

Dag Hammarskjöld prosjekt        

Profil/åpne arrangement          

Frigjøringsdagen Innvielse Villa Utsikten Värmlandsdagar Kronprinsessebryllup Jubileumsboken Åpent hus Jubileumsmarkering Jubileumsmiddag Blå Grodorna Gustaf Fröding

           

Valborgsmässoafton Midtsommer

Kräftskivan     

Sosialt entreprenørskap Sharpeville-massakren - 50 år etter Økonomiske modeller Fredsjournalistikk og objektivitet Tusenårsmålene Women for Change Music and Peace Dag Hammarskjöld Lecture

Prosjekt

Merkedager  

Kurs 1 for lærerstudenter fra Karlstad Kurs 2 for lærerstudenter fra Göteborg Kurs 3 for lærerstudenter fra Joensuu Kurs 4 for lærerstudenter fra Karlstad Kurs 5 for lærerstudenter fra Göteborg

"New Nordic Art" Sommerutstilling Damenes Verden 4 Vinterutstilling Jubileumsutstilling

8

SommerAkademiet Mediekultur Jubileumprogram 7. mai Jubileumprogram 28. august Jubileumsprogram 1. oktober Stipendier til Ragnar Sohlmans minne Bibliotek Prosjektstøtte fra Voksenåsen Stipendiater Gjester i huset Bokprosjekt 2010 – ”I takt och otakt” Markedsføring Sverige


For våre gjesters beste Folk som søker seg hit gjør det ofte grunnet stedets plassering, miljø og avslappende atmosfære. Vi tilbyr store muligheter for rekreasjon i skog, basseng og i alpinbakke/skiløyper. Voksenåsen ble Norges første 5 stjernes konferansesenter i mars 2009. Klassifiseringen baserer seg på tilsvarende europeiske systemer og plasserer hotellene i kategorier fra 1 - 5 stjerner. Norsk Hotellklassifisering er uavhengig og frittstående, og har bygd opp egen kompetanse på klassifisering gjennom prøveklassifisering av en rekke hoteller i Norge og innhentet erfaring fra utlandet. NH disponerer egne klassifisører. Klassifiseringsutvalget består av personer med lang erfaring fra bransjen. Alle større internasjonale bookingsystemer på Internett bruker stjerner som et sorteringskriterium. Også bransjen selv bruker stjerner når de beskriver sine hotelltilbud internt. Klassifisering basert på stjerner er godt innarbeidet i markedets språkbruk. Det er derfor viktig at Norge nå får et felles stjerneklassifiseringssystem for hoteller, som gjør at kunden kan vurdere hotellene ut fra felles kriterier. Les mer på www.klassifisering.no Voksenåsen Kultur og Konferansehotell søker å formidle vår historie og identitet til våre gjester. Det gjør vi gjennom informasjonsvegger, brosjyre og informasjonsmateriell i fellesarealer, på rommene, gjennom infokanal på tv og på våre internett sider. Dette ble ytterligere forsterket i forbindelse med Voksenåsen 50 års jubileum. Gjennom året ble det arrangert seminarer, konserter, utstillinger, tematiske uker i vår restaurant og andre arrangementer som involverte kongehuset på både svensk og norsk side. Voksenåsen er sitt miljøansvar bevisst og vi er miljømerket som Miljøfyrtårn for å forsikre våre gjester om at vi oppfyller krav om bærekraftig drift. Restaurantvirksomheten er regulert gjennom HMS IK Mat i henhold til norsk standard. Det er en omfattende standard for internkontroll og vi har i 2009 tatt i bruk elektroniske versjoner som sikrer oppdatert informasjon om nye lover og pålegg fra myndighetene. Personalet har alltid full tilgjengelighet til HMS relatert informasjon gjennom egne bruker/passord til bedriftens HMS sider på internett. Arbeidet med å gjøre om den tidligere personalboligen til ”Villa Utsikten” - bestående av 6 dobbeltrom og 1 suite ble fullført i april 2010. Villa Utsikten er et kjærkomment supplement til eksisterende tilbud til Ferie/Fritid/Selskaps segmentet, såvel som økt interesse for ”særegne” konferansefasiliteter til mindre grupper. Den nye suiten, den første i sitt slag på Voksenåsen, vil øke tiltrekningskraften for segmenter på selskapssiden som for eksempel brylluper. Økt belegg i skulderdagene fredag – mandag er et definert mål for 2011 og et av midlene for måloppnåelse er økt kapasitet og kvalitet i tilbudet . Hele Voksenåsen er et røykfritt hotell. Det er ikke lov å ha med hunder/husdyr unntatt ved spesielle tilfeller. Da blir rommene renset ekstra nøye ved avreise. Vi har 4 rene allergirom. I tilegg har vi 20 nyrenoverte rom som er allergitilpassede ved at det er brukt parkettgulv osv. Alle nye rom som pusses opp fremover får samme allergitilpasset standard. Hvert år gjennomfører vi minimum en ½ dags brannkurs med slukkingsøvelse. Dette gjennomføres av Norsk Brannvernforening. Alle ansatte får utdelt informasjonsmappe med kritisk informasjon. Vi har også tilknyttet oss et konsulentfirma som sikrer at vi følger alle myndigheters krav til oppfølging og dokumentasjon. Dette følges opp elektronisk. Det gjennomføres ekstern kontroll av brannvarslingsanlegg hver sommer under lukkeperioden i juli. Voksenåsen har kjøpt hjertestarter som er plassert i vår resepsjon. Nøkkelpersoner (ca. 20 st.) har fått opplæring i bruk og førstehjelp. Før å sikre at våre besøkere opplever Voksenåsen som et kvalitetsprodukt gjennomfører vi oppfølgingsamtaler med kunden etter endt opphold. Alle kontaktpersoner blir ringt opp etter endt arrangement og spurt om oppholdet har vært bra. Fokus på generell service, mat (lunsj, middag og pausemat) og mottakelse i de ulike avdelingene. Dette blir godt mottat og er med på å kvalitetssikre produktet. Evt. avvik blir tatt opp på ukentlige mandagsmøter og evt. tilltak blir diskutert i ledergruppen.

9


Voksenåsen – et bærekraftig hotell

Definisjon Bærekratfig utvikling defineres av Brundtlandskommisjonen som ”en utvikling som tilgodeser dagens behov uten å forspille kommende generasjoners muligheter”. Vi ønsker med vårt miljøengasjement å speile og å tilfredsstille gjestenes behov i dette lys. Voksenåsens relasjon til økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning, er å redegjøre for arbeidet med kunder og medarbeidere inkludert disses miljøpåvirkning. Samtidig er det viktig å ta hensyn til våre interessenters behov for å se Voksenåsens arbeide og hva slags spørsmål vi prioriterer. Voksenåsen, som en toneangivende aktør såvel i Kurs og Konferansemarkedet og som Kulturaktør, tar både kollektivt og individuelt ansvar for å forvalte vår drift i henhold til en god bærekraftig utvikling. Dette er ekstra viktig for Voksenåsen, fordi Nasjonalgavens historie gir etiske forpliktelser.

Visjon og vurderinger/policys Gjennom vår miljøpolicy ”Voksenåsen AS ønsker å ta ansvar for miljøet og å fokusere på miljøspørsmål. Hotellet ønsker derfor å være med i første ledd og aktivt arbeide for en minsket miljøbelastning og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling” skal vi sikre at både ansatte og gjester er med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Vårt arbeid med å lage GRI rapport er også med på å øke fokuset på en bærekraftig hotelldrift. Vi ønsker også i større grad kommunisere dette ut til våre interesenter . Blant annet gjennom hjemmesiden, og informasjon på rommene om hva vi gjør før å minske vår miljøpåvirkning og hvilke mål vi har oppnådd. Voksenåsens visjon 2012 er ”Å være en ledende nordisk kurs- og konferansebedrift. Internasjonal spesialist på arrangement og prosesser knyttet til fred, demokrati, kultur og samfunnsansvar”. Markedet for konferansehoteller har, etter noen års positiv utvikling i siste år snudd til en nedadgående trend. Det er per dags dato mange tilbydere av konferansefasiliteter, de tidligere forretningshotellene tilbyr konferanserom. Trenden går mot at store firmaer legger konferanser ut på anbud i stedenfor å ha en avtale. Hvis det i den Svenske regjeringen skulle fattes et beslutt om å i fremtiden avvikle driften av Nasjonalgaven, kan det settes spørsmålstegn ved lønnsomheten i å drive videre i nåværende driftsform. Et slikt beslutt hadde også fått store konsekvenser før det kulturelle (og kansje også politiske) samarbeidet mellom de nordiske land. Det vil anses uaktuelt å drive Voksenåsen vidre som en rent komersiell aktør. Stamkundene på Voksenåsen utgjør fortsatt en stor del av det totale markedet. Det viktigste for dem er å komme til et sted de kjenner godt, der ”alt” fungerer. Mye av jobben fremover blir å klargjøre Voksenåsens profil utad i markedet og jobbe aktivt med salg. Vi tilbyr noe ekstra i form av våre egne program og med særpreg som gjør oss unike (at vi er nasjonalgave). Naturlig vennlighet og hjelpsomhet ovenfor gjestene skal være en selvfølge på Voksenåsen. Vi er kjent for å ha meget god mat, noe vi må holde fokuset på. ”Forretningside: Voksenåsen kultur- og konferansehotell er en naturlig samarbeidspartner og møteplass for alle som ønsker personlig utvikling, stimulerende rekreasjon og meningsutveksling” (fra Voksenåsen erklæringen 2009 – Vi er bedriften, se mer under Medarbeidere) ”Skal Voksenåsen lykkes som en annerledes kultur- og konferansebedrift må vi skille oss ut – tydelig, effektivt og positivt. Vi må tilby noe unikt som utfordrer, gir resultat og som målgruppen vil ha. Veien for å bygge sterke merkevarer handler om å definere og etablere en formålstjenlig, troverdig og sterk posisjon i folks bevissthet. Da må det være god og naturlig sammenheng mellom vårt identitetsgrunnlag, det vi faktisk leverer og posisjonen vi velger”. Arbeidet for at dette skal være forankret i et utviklingsprogram for alle ansatte fortsetter. 10


Påvirkning Vår historie og eierforhold forplikter både sosialt og miljømessig. Beliggenhet utenfor bykjernen gjør det til en utfordring å benytte offentlig transport, noe vi oppfordrer til både i bestillingsøyeblikk og på våre hjemmesider. Gjestenes overnatting fører blant annet til økt vannforbruk til dusj og vask, økt forbruk av såpe og andre rengjøringsmidler, økt energiforbruk ved oppvarming og belysning av rom og fellesarealer og kjemikalieforbruk ved rengjøring. Vi fokuserer sterkt på å søke så miljøvennlige løsninger som mulig på alle plan, dette er beskrevet i vår miljøfyrtårnsertifiseringsdokument. På et hotell er det i mange avdelinger en tung og fysisk krevende arbeidsdag og ofte skiftordninger. Dette gjelder blant annet i husøkonom-avdelingen, kjøkken, restauranten, konferanseavdelingen og hos vaktmester. Gjennom et aktivt HMS arbeid (gjennom AMU) prøver vi å kartlegge de fysiske utfordringene ved å komme i forkant av evt. belastningskader. Hotellet er en relativt liten arbeidsgiver i Oslo. Men grunnet statusen som Nasjonalgave og Kulturhotell har vi en bemanning som er større enn konferansehoteller av lik størrelse. Voksenåsen er lokalisert utenfor sentrum. Det er en utfordring å få våre gjester til å bruke offentlig transport. Grunnet utstrakt bruk av privat transport til hotellet gjør vi bedømmingen at vi i en begrenset grad bidrar negativt til forurensende bilkjøring i forhold til våre konkurrenter i bykjernen der kollektivtransporten er bedre utbygd. Gjennom å inspirere gjester og ansatte til bruk av naturen bidrar vi til et sunnhetsaspekt til våre gjester. Deltakelse i Miljøfyrtårn, Grønt Ansvar og GRI er også med på å påvirke vårt omdømme. Med den politikken som våre offentlige myndigheter har på miljøområdet ser Voksenåsen stort sett bare positive tegn i utviklingen fremover. Gjennom et lokalt og regionalt samarbeid med andre aktører bidrar vi til at turismen får en forsvarlig forvaltning.

Eksterne initiativ og medlemskap Vi støtter eksterne initiativ som Svane og GRI, Vi støtter også FNs Global Compact, men har ikke signert på den.Voksenåsen er medlem av blant annet følgende organisasjoner og interesseorganisasjoner: Norske Konferansehoteller (deltar på to Aksjonærmøter/Generalforsmaling pr. år). Deltar også på kundevisninger, messer og sosiale arrangementer), VisitOslo (er aksjonær, deltar på fagseminarer), Destinasjon Holmenkollen (aksjonær og medstifter, en representant i arbeidsgruppen), Grønt Ansvar, Miljøfyrtårn, NHO Reiseliv, Forum for Kultur og Næringsliv (adm direktør er styrmedlem), Norsk- Svensk Handelskammer, Foreningen Norden. Vi ser på oss selv som en aktiv og positiv samarbeidspartner.

11


Med miljøet i fokus - Voksenåsens miljøarbeid Voksenåsens miljøpolicy er: ” Voksenåsen AS ønsker å ta ansvar for miljøet og å fokusere på miljøspørsmål. Hotellet ønsker derfor å være med i første ledd og aktivt arbeide for en minsket miljøbelastning og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling” Vår sertifisering som Miljøfyrtårn kvalitetssikrer at våre gjester og ansatte har minst mulig miljøpåvirkning. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Klimapåvirkning

Energi/gjest natt (kWh)

(2010) 142,3

(2009) 139,39

(2008) 112,28

El, varme 

2010 forbruket vi kWh 2 471 897 (142,3 kWh pr. gjestedøgn). Vi har ikke andre varmekilder en el.

Vår el-leverandør Powertrade kan ikke fastsette hvor vi får strømmen fra.

Totalt energiforbruk (kWh)

Areal (m2)

Spesifikt energiforbruk (kWh/m2)

Forbruk pr gjestedøgn (kWh)

2 008

2 167 508

6 000

361

112,3

2 009

2 443 401

6 000

407

139,9

2 010

2 471 897

6 000

412

142,3

År

Energiforbruk ved oppvarming, belysning og bruk av tekniske hjelpemidler. Vi reduserer energiforbruket aktivt gjennom driftsrutiner for eksempelvis nedregulering av varme og slå av lys i tomme lokaler. I løpet av 2011 investerer vi sammen med vår eier SFV 5 mill. SEK i energiøkonomiseringstilltak som skal gi en kraftig reduksjon av vårt energiforbruk. Se også under Klimaregnskap. Beregningen av co2 utslipp baseres på beregninger gjort i forbindelse med innrapportering til Miljøfyrtårnrapporten 2009. Fra 2010 er tallene hentet fra Klimaregnskap utarbeidet av CO2focus AS

I 2011 starter vi sammen med vår eier SFV arbeidet med å se på forskjellige energiøkonomseringstiltak. Dette skal gi oss en besparing på mellom 300’ og 400’ kr. pr.år. (ca. 30%). Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 5 mill NOK. Voksenåsens utslipp av CO2 viser en svakt økende tendenes de tre siste årene. Dette skyldes til stor del økt energiforbruk (el) i forbindelse med nybygg (byggestrøm). Byggeperioden ble avsluttet 29 mars 2010, da forventes el forbruket gå tilbake til et normalt behov korrigert for utvidelse av areal og gjestedøgn. Transport Voksenåsen disponerer en firmabil. I 2010 ble denne skiftet ut til en MINI som bruker diesel. Vår beliggenhet utenfor sentrum medfører en del transporter av råvarer. Noen leverandører samarbeeider om transport.

12


VoksenĂĽsens utslipp av CO2 (tonn)

(2010) 70,4

(2009) 255,29

(2008) 268,82

Klimaregnskap 2007-2009 2 007 Elektrisitet 2249 MWh x 108,00 kg CO2 / MWh

242,88 tonn

Flyreiser 60 antall timer x 75,60 kg CO2 /time

4,54 tonn

Bensin 1 500 antall liter x 2,32 kg CO2 /liter

3,47 tonn

Totalt CO2 utslipp

250,89tonn

2 008 Elektrisitet 2168 MWh x 108,00 kg CO2 / MWh

234,09 tonn

Flyreiser 80 antall timer x 75,60 kg CO2 /time

6,05 tonn

E85 5 907 antall liter x 0,35 kg CO2 /liter

2,05 tonn

Diesel 10 000 antall liter x 2,66 kg CO2 /liter

26,63 tonn

Totalt CO2 utslipp

268,82tonn

2 009 Elektrisitet 2245 MWh x 108,00 kg CO2 / MWh

242,46 tonn

Flyreiser 78 antall timer x 75,60 kg CO2 /time

5,89 tonn

Bensin 2000 antall liter x 2,32 kg CO2 /liter

4,64 tonn

E85 2000 antall liter x 0,35 kg CO2 /liter

0,7 tonn

Diesel 604 antall liter x 2,66 kg CO2/liter

1,60 tonn

Totalt CO2 utslipp

255,29 tonn

NB: Dette klimaregnskapet er basert pü Klimaløftets kalkulator for virksomheter. Regnskapet omfatter kun direkte utslipp fra energiforbruk og transport. Andre utslippskilder (direkte og indirekte) vil komme i tillegg.

13


Klimaattest

2010

Voksenåsen AS Den følgende rapporten er en uavhengig gjennomgang av bedriftens klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2-utslipp til virksomheten målt i CO2ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Gjennom en slik analyse kan virksomheten enklere identifisere tiltak for å redusere energi- og ressursforbruket og dermed også redusere egne utslipp av klimagasser. Hensikten med energi- og klimaindikatorene i rapporten er å måle virksomhetens energiog karbonintensitet i forhold til antall ansatte og verdiskapning, i tillegg til å synliggjøre bedriftens utslippsnivå i forhold til andre aktører. Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser. Metodikken er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp, og var i 2006 grunnlag for ISO-normen 14064-I. GHGprotokollen baserer sin klimarapportering på tre "scope" eller kategorier av utslipp og skiller mellom direkte og indirekte utslipp. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK, og er omgjort til CO2-ekvivalenter. Det totale utslippet til virksomheten i

2010 er

70,4 tonn CO2.

Oslo, 14. mars 2011

Per Otto Larsen for CO2focus AS

Levert av CO2focus AS

14


Klimaregnskap 2010

Voksenåsen AS

Energi- og klimaregnskap Energiekv. (GJ) 1 707,3 21,2 728,5 GJ 8 898,8 8 898,8 GJ

Kategori Forbruk Bensin 21 591 l E85 - l Diesel 640 l Autogass - l Elbil - kWh Fyringsolje/-parafin - l Propan LPG - lt Naturgass - kg Sum scope 1 Elektrisitet 2 471 897 kWh Fjernvarme - kWh Sum scope 2 Flyreiser 42 244 km 700 km Togreiser Sum scope 3 Totalt CO2-utslipp fra virksomheten

0,4 0,4 GJ 9 627,8 GJ

Utslipp (tonn CO 2 ) 50,0 1,6 51,6 tonn CO2 12,4 12,4 tonn CO2 6,4 0,0 6,4 tonn CO2 70,4 tonn CO2

Prosentandel 71% 2% 73% 18% 18% 9% 0% 9% 100%

1) Energiekvivalenter er beregnet for organisasjonens kjernevirksomhet (scope 1 og 2) for å vise den årlige energiintensiteten til bedriftens daglige aktiviteter.

Energi og klimaindikatorer

2010 70,4 9 627,3

Totalt utslipp (tonnCO2): Totalt energiforbruk scope 1 og 2 (GJ):

412,0

Energiforbruk per kvadratmeter (kWh/ m2) CO2 utslipp per ansatt (tonn CO2/ansatt):

1,6

CO2 utslipp per omsetning (tonn CO2/mill NOK):

2,2

Klimaregnskap

2010

60

Scope 1: Direkte utslipp Omfatter direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av selskapet, herunder egne biler, kjøretøy, eller fra prosess, transport av ansatte.

50 tonn CO2

Rapportering i henhold til Greenhouse Gas Protocol

40 30

Scope 2: Indirekte utslipp Er utslipp knyttet til innkjøpt energi, hovedsakelig elektrisitet og eller fjernvarme.

20 10 -

Scope 1

Scope 2

Biltransport og fossilt brensel

Elektrisistet

Scope 3

Scope 3: Indirekte utslipp Omfatter andre indirekte klimautslipp. Utslippene er et resultat av selskapets aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av selskapet.

Fly

Levert av CO2focus AS

15


Klimaregnskap

2010

Voksenåsen AS

Klimaregnskap (tonn CO2) Noter 1

Kategori Bensin E85 Diesel Autogass Elbil Fyringsolje/-parafin Propan LPG Naturgass Sum scope 1 Elektrisitet Fjernvarme Sum scope 2 Flyreiser Togreiser Sum scope 3 Totalt CO2 utslipp fra bedriften

1

2

3 4

2010 50,0 1,6 51,6 12,4 12,4 6,4 0,0 6,4 70,4

Noter 1. Innrapportert drivstofforbruk fra firmabiler. 2. For å beregne utslipp fra strømforbruket benyttes International Energy Agency (2008) som gir en utslippsfaktor på 5 gram CO2 / kWh. Strømmen som produseres i Norge består av 99,4% fornybare kilder bestående av 98,5 % vannkraft, 0,6% vindkraft og 0,2% biobrenslen) resterende 0,6% består av fossile brenslen og avfall. 3. Beregningen av flyreiser er basert på flykilometer fordelt på 59 T/R reiser. 4. Beregningen av togreiser er basert på distanse fordelt på 40 T/R reise.

Kildehenvisning Scope 1 Scope 2 Scope 3

- Klimaindikatorer for drivstoff er hentet fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Energilink (Teknisk Ukeblad) - Kilder til energikonvertering av drivstoff er Energilink og NVE, NP, BP og Statoil Forskningssenter (2001-2008). - Klimaindikator for elektrisitet er beregnet fra nordisk produksjonsmiks. Kilde: Nordel og PointCarbon. - Klimaindikator for fjernvarme er beregnet ut fra energimiks rapportert fra fjernvarmeleverandør. - Klimaindikator for flyreiser er beregnet på bakgrunn av informasjon fra Lavutslippsutvalget og DEFRA. - Klimaindikator for varetransport og tog er hentet fra SINTEF, DEFRA, SSB, NSB, Väg- och transportforskningsinstitut. - Klimaindikatorer for håndtering av restavfall er hentet fra Grønn Byggallianse og for kildesortert avfall (energieller materialgjenvunnet) fra Avfall Norge. Avfallshåndtering som i utgangspunktet gir energi- eller materialutbytte, gis i klimaregnskapssammenheng intet ekstra klimafradrag, men settes som nullutslipp.

Levert av CO2focus AS

16


Vann og avfall

Vann/gjest natt (liter)

(2010) 666

(2009) 483

(2008) 608

Vann 

Vannforbruket fra (kommunalt vatten) var i 2010 11 580 000 liter

Vi har ikke noe utslipp til vann. Bedriften er tilsluttet kommunalt avløpssytem.

Sum Sortert (kg)

Sum Usortert (kg)

Sorteringsgrad

Kilo restavfall pr gjestedøgn

2008

49108

36360

57 %

1,88

2009

35975

26249

60 %

1,63

2010

51007

22580

69%

1,30

År

De siste årene (fra 2006) er fettutskilleren tømt én gang pr år. Denne tømmingen blir utført sammen med rengjøring av 2 små sandfang. Samlet volum har vært 2 m3. Avfallet fra fettavskiller antas til ca 1000 kg. Avfallet blir hentet av Veolia. Det norske mat-tilsynet er selvsagt tilsynsmyndigehet, men også fast kunde på Voksenåsen. Vi arbeider kontinuerlig for å få opp graden av gjenvinning. I 2008 var gjenvinningsgraden veldig lav grunnet store oppussingsarbeider. Målet er at vi skal ligge på minimum 70% gjenvinning (mot 69,3 % i 2010). Vårt medlemskap i Grønt Ansvar hjelper oss med å følge opp arbeidet. Medlemskapet i Grønt Punkt Norge gir oss oversikt over hvilke av våre leverandører som som tenker grønt og hjelper oss i tillegg med å påvirke de av våre leverandører som enda ikke er medlemmer. Det kommer i løpet av noen år et pålegg som innebærer at alt av matavfall skal gjøres om til bioavfall. Vi kartlegger våre leverandørers miljøarbeid årlig. Dette som en del av vårt medlemskap i Grøn Punkt Norge.

Miljøarbeidet Voksenåsen har siden 2002 vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Det er en nasjonal miljøsertifisering med stor oppslutning og spesifiserte bransjekrav. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år. Medlemsbedriftene må sende inn en omfattende miljørapport hvert år. Fra 2009 gjøres dette elektronisk. Vårt miljøarbeid er organisert slik at vi har en ”Miljøfyrtårngruppe” med deltakelse fra samtlige avdelinger. Gruppen ledes av Hotelldirektør som også koordinerer arbeidet internt og eksternt. Hotelldirektør ansvarer også for skriving av GRI rapport og innelvering av data til årlig Miljøfyrtårn rapport. Vi har ikke fått noen miljøbot og har blitt resertifisert to ganger (ny resertifisering september 2011) uten problemer. I 2011 starter vi sammen med vår eier SFV arbeidet med å se på forskjellige energiøkonomseringstiltak. Dette skal gi oss en besparing på mellom 300’ og 400’ kr. pr.år. (ca. 30%). Prosessen har vært lang og komplisert med tre involverte interessenter. Men det ser ut som om vår eier (SFV) tar en beslutning vedrørende prosjektets fremdrift i løpet av våren 2011. I februar 2010 har vi sammen med vår eier Statens Fastighetsverk (SFV) og Dalkia-OPAK søkt om, og fått bevilget, ca. 450.000,- i tilskudd fra Oslo kommune som skal brukes til energiøkonomiserende tilltak (ENØK) i løpet av 2011.

17


Avfallsmengder oppdelt på type, kg, kostnad, sorteringsgrad og gjenvinningsmåte

Materiale Bl. org. materiale

Avfall Restavfall

Kvantum (kg)

Sorteringsgrad

22 580

100,0 %

22 580

30,7 %

Gjenvinningsmåte Energigjenvinning

Brunt papir

Bølgepapp

3 555

7,0 %

Farget glassemballas

Blandet glassemballasje

9 470

18,6 %

Glass gjenvinnes til glass eller isolasjon, metall videresendes til meterialgjenvinning

Folieplast, emball.

Gr. b folie, farget < 10% energi

990

1,9 %

Til pellets og i ny produksjon av sekker, poser, plastfilm

Energiplast (emballasje)

480

0,9 %

Nye plastpridukter, leker, kasser, brett, bygningsmateriale

Spillolje, refusjons

Farlig avfall

30

0,1 %

Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes

Maling, lim, lakk

Maling/løsemidde lbasis (ikke i bruk)

201

0,4 %

Malingsavfall går til forbrenning og energigjenvinnes, metallbokser til gjenvinning

Spraybokser

Ikke i bruk

7

0,0 %

Mangler opplysninger

Kontorpapir

Blandet kontorpapir

4 287

8,4 %

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir

Matavf. fra hunsh.

Matavfall

30 138

59,1 %

Blandet EE-avfall

Blandet EE-avfall

850

1,7 %

Materialgjenvinnes

Slam, organisk

Fettavfall

1 000

2,0 %

Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes

51 007

69,3 %

18

Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong

Kompostert til jordforbedring, bioagssanlegg eller energigjenvunnet


Klimahandlingsplan Målsetninger og klimatiltak 

Voksenåsen AS 2011-2013

For å underbygge en konsekvent og helhetlig miljøstrategi har vi vurdert vår virksomhets politiske, fysiske og generelle risiki og  muligheter, i tillegg til fremtidige økonomiske og markedsmessige konsekvenser av klimaendringene.  Vårt fokus ligger på å redusere utslippene fra trafikk, strøm og oppvarming. Vi ønsker å jobbe målrettet med ulike praktiske  tiltak og holdningsskapende arbeid både internt og eksternt. På bakgrunn av reduksjonspotensialet i virksomheten har vi satt  oss følgende mål for å redusere vår klimabelastning i tidsperioden:

Utslippsreduksjon:

Scope 1 ‐ direkte utslipp fra trafikk og fyring

10 %

Vi planlegger å nå målet om utslippsredusjon gjennom følgende tiltak: Implementere økokjøring i bedriften

innen

Legge til rette for økt bruk av kollektiv transport 

innen

Anvende videokonferanseutstyr så mye som mulig

innen

Skifte ut gamle oljefyrer med alternative oppvarmingskilder

innen

Iverksette system for møteplanlegging for å unngå unødig kjøring

innen

Optimalisere logistikken for transport og distribusjon av varer

innen

Velge biler med lavt CO2‐utslipp

innen

Fyll inn eget tiltak

innen

Fyll inn eget tiltak

innen

Scope 2 ‐ innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/‐kulde

Q4 2013 ikke aktuelt kontinuerlig ikke aktuelt kontinuerlig kontinuerlig Q4 2013 velg periode velg periode

✔ ✔

✔ ✔

Utslippsreduksjon:

15 %

Vi planlegger å nå målet om utslippsredusjon gjennom følgende tiltak: Senke innetemperaturen med én grad 

innen

Q4 2011

Investere i energiovervåknings‐ eller styringssystemer (EOS/ESS)

innen

Q4 2011

Investere i energieffektivt utstyr (elektriske og elektroniske apparater)

innen

kontinuerlig

Slå av lys og elektrisk utstyr som ikke er i bruk og etter kontortid

innen

kontinuerlig

Investere i eller legge til rette for ENØK‐tiltak i bedriftens bygningsmasse

innen

Q4 2012

Undersøke mulighetene for fjernvarme

innen

ikke aktuelt

Ta i bruk fornybar energi hvor det er mulig

innen

kontinuerlig

Gjennomgå produksjonsrutiner for økt energieffektivisering

innen

Q4 2011

Legge om til eksterne IT‐tjenester

innen

ikke aktuelt

Tidsstyring av lys, ventilasjon, varme og kjøling

innen

Q4 2011

Fyll inn eget tiltak

innen

kontinuerlig

Scope 3 ‐ innkjøpte tjenester (avfall, papir og flyreiser)

Utslippsreduksjon:

10 %

Vi planlegger å nå målet om utslippsredusjon gjennom følgende tiltak: Redusere fly ‐ og bedriftsreiser ved å jobbe mer digitalt

innen

Unngå unødig printing og distribusjon av papir

innen

Kildesortere og resirkulere avfall

innen

Velge lokalt produserte varer

innen

Redusere bruk av emballasje Fyll inn eget tiltak

innen

Fyll inn eget tiltak

innen

innen

Levert av CO2focus AS Side 4 19

kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig velg periode velg periode

✔ ✔ ✔


Klimahandlingsplan

Voksenåsen AS

Andre tiltak

Holdningsskapende arbeid

I tillegg til målbare tiltak, ønsker vi å engasjere ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere gjennom følgende tiltak:

Vurdere lansering av produkter og tjenester som fremmer klima

innen

Vurdere klimanøytralitet som virkemiddel i deler av organisasjonen

innen

kontinuerlig kontinuerlig Q4 2011 kontinuerlig ikke aktuelt ikke aktuelt Q2 2011

Fyll inn eget tiltak

innen

velg periode

Utvikle og implementere en grønn innkjøpspolitikk i bedriften

innen

Velge miljøbevisste leverandører

innen

Holde interne kurs om klima og miljø (energisparing, grønn IT osv.)

innen

Kommunisere klimaengasjement og målsetninger på våre nettsider

innen

Insentivordninger for ansatte til å bruke kollektive transportmidler

innen

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

Status på klimaarbeid og gjennomførte tiltak Bærekratfig utvikling defineres av Brundtlandskommisjonen som ”en utvikling som tilgodeser dagens behov uten å forspille kommende generasjoners muligheter”. Vi ønsker med vårt miljøengasjement å speile og å tilfredstille våre gjesters behov i dette lys. Voksenåsens relasjon til økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning, er å redegjøre for vårt arbeid med kunder og medarbeidere inkludert disses miljøpåvirkning. Samtidig ønsker vi å vi ta hensyn til våre interessenters behov for å se Voksenåsens arbeide og hva slags spørsmål vi prioriterer. Voksenåsen tar både kollektivt og individuelt ansvar for å forvalte vår drift i henhold til en god bærekraftig utvikling. Dette er ekstra viktig for Voksenåsen, fordi Nasjonalgavens etiske historie gir estetiske forpliktelser. Gjennom vår Miljøpolicy ”Voksenåsen AS ønsker å ta ansvar for miljøet og å fokusere på miljøspørsmål. Hotellet ønsker derfor å være med i første ledd og aktivt arbeide for en minsket miljøbelastning og å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling” skal vi sikkre at både ansatte og gjester er med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Vårt arbeid Vi ønsker å sette klima og miljø på dagsorden. Vi ser at det er klare fordeler ved å gjøre dette til et satsingsområde, både når  med å lage GRI rapport er også med på å øke vårt fokus på en bærekraftig hotelldirift. Vi ønsker også i større grad det gjelder reduksjon av klimagassutslipp, men også ved å gjennomføre kvalitetshevende og kostnadsbesparende tiltak.  kommunisere dette ut til våre interesenter . Blandt annet gjennom vår hjemmeside og informasjon på rommene om hva vi gjør før å minske vår miljøpåvirkning og hvilke mål vi har oppnådd. Våre ansatte setter pris på å være en del av en bærekraftig bedrift og er vår viktigste drivkraft og ressurs for å nå våre mål.  Vi har satt oss ambisiøse men realistiske mål for de kommende årene og vi forplikter oss til å gjennomføre og følge opp  tiltakene. Klimaregnskapet vil bli oppdatert årlig for å kunne måle resultater og igangsette nye tiltak.

for Voksenåsen AS

Levert av CO2focus AS Sid 5 Side 5

20


Analyse av tiltak & sparepotensial

Vedlegg 1

Den følgende analysen er et eksempel på sparepotensial ved reduksjon av et utvalg energibærere hos Voksenåsen AS Det anslåtte sparepotensialet er basert på at bedriften ikke behøver å iverksette større investeringer (evt. kostnader  knyttet til videokonferanseutstyr er ikke medregnet). I beregningene under er det også inkludert en indirekte (alternativ)  kostnad knyttet til reisetid. 

Scope 1 ‐ direkte utslipp NOK 244 541 65 877 2 101 569 2 411 987

Tonn CO 2 51,6 3,0

NOK 25 809 210 157 23 228 11 614 270 809

Tonn CO 2 5,5

Volum 2 471 897 kWh 0 kWh

NOK 1 977 518 0 1 977 518

Tonn CO 2 244,7 0,0 244,7

Volum 74 157 kWh 37 078 kWh 49 438 kWh 24 719 kWh

NOK 59 326 29 663 39 550 19 775 148 314

Tonn CO 2 7,3 3,7 4,9 2,4 18,4

Volum 59 reiser 354 timer               7 842 kg             22 580 kg

NOK 160 480 141 600 68 304 36 128 406 512

Tonn CO 2 9,1

Klimatiltak Sparepotensial Volum Redusere flyreiser i forretningsøyemed 10 % 6 reiser 10 % 35 timer Effektivisering av arbeid (redusere tap av arb.tid v/ reising) Redusere papirbruk og distribusjon 784 kg 10 %                1 129 kg Redusere restavfall 5 % Totalt sparepotensial ‐ scope 3

NOK 16 048 14 160 6 830 1 806 38 845

Tonn CO 2 0,9

NOK 457 967

Tonn CO 2 32,4

Kostnader og klimabelastning Direkte kostnader ‐ drivstofforbruk (bensin og diesel) Direkte kostnader ‐ kilometergodtgjørelse Indirekte kostnader ‐ tapt arbeidstid ved reising Totale kostnader ‐ scope 1

Volum 22 231 liter 1 232 liter 5 254 timer

Sparepotensial Klimatiltak Erstatte bilkjøring med telefon/videokonferanser og tog 10 % 10 % Effektivisering av arbeid (redusere tap av arb.tid v/ reising) Implementere økokjøring i organisasjonen 10 % 5 % Optimalisere kjøretøy Totalt sparepotensial ‐ scope 1

Volum 2 346 liter 525 timer 2 112 liter 1 056 liter

54,6

4,9 2,5 12,8

Scope 2 ‐ innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/‐kulde Kostnader og klimabelastning Direkte kostnader ‐ elektrisitet Direkte kostnader ‐ fjernvarme/‐kulde Totale kostnader ‐ scope 2 Klimatiltak Senk innetemperaturen med én grad  Bytt til sparepærer/LED‐lys/T5 lysstoffrør Bytt til elektriske apparater som er A‐merket Slå av alle lamper/apparater som ikke er i bruk/standby Totalt sparepotensial ‐ scope 2

Sparepotensial 5 % 10 % 10 % 5 %

Scope 3 ‐ innkjøpte tjenester Kostnader og klimabelastning Direkte kostnader ‐ forretningsreiser (estimat) Indirekte kostnader ‐ tapt arbeidstid Direkte kostnader ‐ papir (standard kontorpapir) Direkte kostnader ‐ restavfall Totale kostnader ‐ scope 3

Totalt sparepotensial Sum av sparetiltak

Klimagevinst 10 %

Levert av CO2focus AS 21

0,0 6,1 15,2

0,0 0,3 1,2


Innkjøp Kjemikalier Vi begrenser bruk av kjemikalier ved rengjøring gjennom utstrakt bruk av microfiberkluter, tørrvasking og vasking med rent vann uten tilsetningsprodukter. Forbruket av såpe og shampoo reduseres gjennom at vi ikke bruker engangsartikler på rommene. Brorparten av de produkter vi bruker i renhold og som gjesteartikler er miljømerkede produkter. Vi får hvert år en liste fra vår leverandør som bekrefter hvilken miljømerking/miljøklasse produktene har. Restaurant og kjøkken Vårt kjøkken tilbyr økologiske produkter til frokost og lunsj. Vi har også økologiske viner på vårt vinkart. Vårt medlemskap i NORES (innkjøpssamarbeid med andre hoteller) gjør at vi har begrenset tilgang og påvirkningskraft på hvilke produkter vi kan kjøpe. Vi prøver aktivt å påvirke NORES sin innkjøpsprofil. Avfall ved matlaging kildesorteres etter gjeldende regler. Konferanse Pausemat - tilbudet er i liten grad preget av emballert ferdigfabrikat og vi har gått over til Fairtradekaffe i alle kaffemaskiner.

Skogen – et deilig turmål Voksenåsen har ca 30 mål tomt med gressplen, skog og egen lysløype. Vår egen skog, kombinert med det biologiske mangfoldet i Nordmarka, utgjør en helt unik rekreasjonsmulighet for våre gjester og besøkende. Skogene tilknyttet Voksenåsen er godt egnet til aktiviteter og er tilrettelagt for ikke å påvirke det biologiske mangfoldet i skogen. Vi har en egen to km. lang lysløpe som også ligger i ansluttning til det enorme løypenettet Skiforeningen har i Nordmarka. Ski og sykkelutleie ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett opp til Markagrensa som er strengt regulert av Oslo kommune. Beskjyttelsen gjelder også biologisk mangfold. Veiene i nabolaget blir ikke saltet på vinteren.

Den ansvarsfulle besøkeren Vår beliggenhet utenfor sentrum gjør at mange bruker bil som transport til hotellet. Vi oppfordrer våre gjester å reise med offentlig kommunikasjon og organiserer felles busstransport på forespørsel. Vår bookingavdeling informerer våre kunder om muligheten til å leie buss. Vi informerer også om alternativer til bil på vår hjemmeside. I vår lobbyshop har vi fokus på miljøvennlige produkter som shampo og andre velværeartikler.

Som Miljøfyrtårnbedrift har vi forpliktet oss til å bruke minst mulig av engangsartikler.

22


Medarbeidere Engasjement Ledelsen på Voksenåsen er opptatt av å oppnå en sterk følelse av engasjement og felleskap blant de ansatte og en relativt flat organisasjon. Ca 18% (7 ansatte) er tilknyttet fagforening. Det er en god relasjon mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte.Voksenåsen AS er organsiert i NHO Reiseliv og vi er tariffbundet (Kollektivavtale for 51 ansatte). Vi har lav utskiftningsgrad blant personalet (9,6 % i 2010, derav tre kvinner 25-30 år gamle og to menn 40-50 år gamle). Personalseminarer 1- 2 ganger i året og lederutviklingsseminarer har bidratt til å utvikle medarbeidene og virksomheten. Alle ansatte (også deltid og vikarer) har samme fordeler og ytelser som heltidsansatte. Unntak her er personale fra vikarbyråer.

Ny personalpolicy – Voksenåsenerklæringen 2009 – Vi er bedriften Ble utarbeidet sammen med personalet i 2008. ”Voksenåsenerklæringen 2009 – Vi er bedriften”. Prosessen med å utarbeide dokumentet startet med et prosjekt som involverte hele personalet på et heldagsseminar. Resultatet fra seminaret blev behandlet av ledergruppen gjennom 5 møter i løpet av 2008. ”Hensikten – hvorfor Voksenåsen eksisterer” Voksenåsen kultur- og konferansehotell er en naturlig samarbeidspartner og møteplass for alle som ønsker personlig utvikling, stimulerende rekreasjon og meningsutveksling. Inspirert av vår svensk-norske historie og identitet er Voksenåsen dessuten en pådriver til prosesser og dialog knyttet til fred, forsoning, kultur og positivt samfunnsengasjement.

”Verdier ” – nøkkelord plukket ut av personalet i prosessen.    

Kompetanseverdier – våre talenter Stolt – forvalter og formidler av husets identitet. Nytenkende –idérik og aktiv samarbeidspartner. Pålitelig – tjenestvillig og hjelpsom tilrettelegger.

”Relasjonsverdier” – vår mentalitet   

Imøtekommende – fremstår som fleksible, vennlige og åpne. Generøs – viser raushet, strekker oss litt ekstra, yter mer. Hengiven – vi forstår vår historie, er dedikert og pasjonert.

”Visjon 2012”

Å være en ledende nordisk kurs- og konferansebedrift. Internasjonal spesialist på arrangement og prosesser knyttet til fred, demokrati, kultur og samfunnsansvar ”Strategi” Fra identitetsgrunnlag til strategisk posisjonering Helseundersøkelsen ble gjennomført høsten 2010. Dette var en undersøkelse som gikk på den fysiske helsen. Dessverre var svarsprosenten på spørreskjemaet for lav til å gi noen konktrete indikasjoner.

23


Kompetanse og utvikling Vi bruker ca. 20 timer i året på opplæring for alle ansatte. I løpet av ett år er de fleste ansatte igjennom et opplæringsprogram. I et typisk år kan det se slik ut: 4 timer brannopplæring, 2 timer evakueringsøvelse, 4 timer førstehjelp, 2x4 timers personalseminar sommer og vinter. I tillegg er mange ansatte igjennom dataopplæring, kurs i arbeidsmiljø, intern opplæring om vin og bar osv Som eksempel kan nevnes at vi i 2008 sendte en av våre bookingmedarbeidere på et fire dagers kurs til Cornell University i USA før å lære om prisstrategi (yielding) og markedsføring. Dette ble fulgt opp sommeren 2009 da vi sendte den samme medarbeideren på et oppfølgingskurs samme sted. Tilsammen blir dette ca. 60 timer opplæring. Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. Der kartlegger vi evt. utviklingsbehov og lager en individuell handlingsplan. Samtlige avdelinger i bedriften er involvert i arbeidet med Miljøfyrtårn. I forbindelse med resertifiseringer av vårt miljøfyrtårnmedlemsmak blir det holdt møter med de ansatte om evt. nye regler osv.

Helse

Sykefravær M/K

(2010) 5%/6,1%

(2009) 7,7%/7,2%

(2008) 5,7%/11,4%

Vi deler opp sykefraværet i to deler, korttid (1-16 dager) og langtid (over 16 dager) Generelt sett kan man si at vi gjennom tett oppfølging som IA – bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og gjennom vårt nære sammarbeid Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 og AMU(ArbeidsMiljøUtvalget) har kontroll over sykefraværet. Vi har et meget lavt korttidsfravær (i perioder under 2%). Vi ser at de ulike tiltakene (se under) har en positiv effekt. I 2009 var vår vaktmester sykemeldt 100% i 10 mnd. grunnet brukket ankel. Dette bidrar til at sykefraværet blant menn er kunstig høy i perioden. Generelt sett kan man si at det er rygg/belastningsplager som utgjør den største delen av fraværet (både kort- og langtidsfravær). Personalet har til dels tungt fysisk arbeid. Vi har kontinuerlig kontakt med fysioterapeaut for å unngå belastningsskader. Vi har også fra høsten 2009 tilbud om massasje på arbeidsplassen. Høsten 2009 var tilbudet 6 * 30 min. hver fredag. Fra vinter 2010 er dette redusert til 6 * 30 to ggr. pr. mnd. Tilbudet vil bli evaluert fortløpende men det generelle intrykket er at det gir et positivt utslag på den almenne helsen. Vi tilbyr personalet subsudiert medlemskap på helsestudio (Elixia) og vi disponerer gratis heiskort i Tryvann vinterpark. De ansatte kan også fritt disponere hotellets utebasseng i sesongen. Vi arbeider aktivt i AMU før å få ned sykefraværet og følger opp ansatte med stort fravær. AMU er et samarbeidsorgan der det møter to ansatte (hovedtillitsvalgt og verneombud/ansatt representant som begge er direktevalgt av personalet) to fra ledelsen og en fra Bedriftshelsetjenesten (ved behov møter også flere representanter fra Bedriftshelsetjenesten som lege, fysioterapeut osv). På møter 4 ganger pr. år tas det opp evt. problemstillinger knyttet til driften. Det kan være sykefravær, trivsel, byggeprosjekter, vernerunder osv. AMU møtene er preget av stor åpenhet og tillit mellom ansatte og ledelse. 100% av personalet er representert i AMU. Voksenåsen er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Dette forplikter oss til å ha et ekstra fokus på sykefravær og oppfølgingen av de som har et hyppig fravær.Vårt mål er å minske sykefraværet med 2 % i 2011.

Likeverd og mangfold Vokseneåsen har en ganske jevn fordeling mellom menn og kvinner og etterstreber likeverd og mangfold blant mellomledere og ledelse. Blant annet gjennom at vi blandt hotellet ledere har menn og kvinner i ulike aldre og ulike nasjonaliteter. På Voksenåsen er vi stolte av å ha et stort etnisk mangfold. Pr. 31.12.2010 hadde vi hele 14 ulike nasjonaliteter blant våre ansatte. Til å være en bedrift i hotellnæringen har vi også en høy middelalder. Vi prøver hele tiden å legge arbeidet tilrette så at det skal passe også de eldste blant våre ansatte.

24


Nøkkeltall Nøkkeltallene omfatter ikke ringe/ekstrahjelp. Disse utgjører en svært liten del av årsverkene på Voksenåsen da vi grunnet vår beliggenhet utenfor byen i svært liten grad kan bruke personal som ikke er fast ansatt.

Antall ansatte fordelt på alder (snittalder) 2010 Avdeling*

Menn

Kvinner

Resepsjon

34,7

36,5

Husøkonom

37,3

43,8

Restaurant

37,8

28,5

Kjøkken

30,8

27,9

Oppvask

38,9

Vedlikehold

51,5

Administrasjon

57,00

27,00

Ledelse

52,50

33,00

Styre

68,20

59,60

Kulturavdeling

63,00

65,00

*Ringehjelp er ikke med i beregningen. Kun ansatte som har fast lønn.

Lønn fordelt på kjønn og yrkeskategori (årslønn 2010) Avdeling

Menn

Kvinner

Resepsjon – 1 kvinne 0,5 % stilling

238 114,00

256 999,00

Husøkonom

280 172,00

304 664,00

1)

283 812,00

318 612,00

Kjøkken

266 760,00

194 700,00

Oppvask

272 454,00

Vedlikehold

347 937,00

Adminstrasjon – kvinne 0,5 % stilling

419 052,00

156 486,00

Ledelse

586 749,00

457 572,00

Restaurant 2)

3)

Kulturavdeling 523 776,00 407 052,00 1) Restaurant – 2 kvinner i lederstilling. Derav vesentlig lønnsforskjell mellom menn og kvinner. 2) Kjøkken – 1 kvinnelig lærling. Derav vesentlig lønnsforskjell mellom menn og kvinner. 3) Kulturavdelingen – 1 kvinnelig ansatt i 80 % stilling

25


Antall ansatte fordelt på kjønn (2010) Avdeling

Menn

Kvinner

Resepsjon

5

6,5

Husøkonom

3

3

Restaurant

4

4

Kjøkken

4

2

Oppvask

3

Vedlikehold

2

Adminstrasjon

1

0,5

Ledelse

5

1

Styre

4

5

Kulturavdeling

1

1

Totalt antall ansatte inkludert styret er 58 personer. Personalomsetningen i 2010 er på lave 9,6% (5 personer). 2009 22%, 2008 var den 23 %. Sykefraværet ved bedriften var i 2010 5,5%. 2009 7,5%, 2008 8,6%. I 2007 var den 5,8% Ca. 25% av de ansatte er medlem av fagforeningen. Bedriftens ledelse har et godt forhold til de ansattes tillitsvalgte og det avholdes jevnlige møter mellom adm. dir og tillitsvalgt. Voksenåsen følger opp myndighetenes krav i forhold til oppfølging og opplæring ved langvarig sykdom (AMU og IA – bedrift)

26


Interessenter – dialog og samvirke, veien mot en holdbar utvikling Våre viktigste interessenter finner vi blant våre ansatte, blant kundene og i kulturlivet. Dette er viktige interessenter for å for å oprettholde kvalitetssikring og inntjening og som hjelper oss i vårt arbeid og å oppfylle de kriterier som er kommunisert fra vår eier, Kulturdepartementet. Noen av interessentene er mer avhengige av oss enn omvendt, for eksempel er Norsk-svensk forening avhengig av støtte fra Voksenåsen for å gjennomføre sine arrangementer. Vinteren/våren 2010 sendte vi ut en forespørsel til noen av våre viktigste interesenter før å høre hva de mener om vårt miljøarbeid og ha de evt. ønker at vi skal videreutvikle. Tilbakemeldingene reflekteres i teksten under. Våre viktigste interesenter er: Kommersielle aktører (som bidrar med største delen av våre inntekter): Norske Konferansehoteller Kundeportefølje – flere kunder en før etterspør miljøprofil ved kontrakts/avtale inngåelse Forum for Kultur og Næringsliv

Interesseorganisasjoner: NHO Reiseliv Destinasjon Holmenkollen VisitOslo

Leverandører/ansatte/arbeidsmijø: Bedriftshelsetjenesten (medarbeiderundersøkelser) Fagforening Leverandører (NORES) – viktig før å kunne påvirke våre innkjøp

Miljøarbeid: Grønt Ansvar Miljøfyrtårn

Kulturarbeid/Nasjonaglaven (som er grunnlaget for Voksenåsens eksistens): ”De Nordiske Perler” – som er Hanaholmen i Helsinki, Schæffergården i København, Voksenåsen og Lysebu i Oslo Norsk Svensk Handelskammer Foreningen Norden Norsk Svensk forening – Kerstin Rådetorp har også vært en viktig bidragsyter i utformingen av GRI rapport for 2010 Kundeportefølje – kultur Sveriges Ambassade i Oslo Svensk-Norska Samarbeidsonden – Mats Wallenius har også har vært en viktig bidragsyter i utformingen av GRI rapport for 2009 Networkers North South

27


Vi ser at våre gjester blir mer opptatt av miljøspørsmål ved forespørsler på kjøp av konferanser. Gjennom å drive et aktivt miljøarbeid prøver vi å tilfredstille konferansekjøperens behov. Vi antar at spesielt statlige og kommunale konferansekjøpere er opptatt av vårt miljøarbeid (GRI) Kommunikasjonen med våre interessenter går primært gjennom vår hjemmeside, gjennom oppslag i fellesområder på hotellet og gjennom det daglige møtet mellom gjester og ansatte. I tillegg leverer vi en fyldig kravspesifikasjon ved anbudsdeltakelse i statlig regi, særlig må miljøarbeid dokumenteres og redegjøres for ved tilbudsleveranser for konferansetjenester. Vi følger opp hver konferanse med en spørreundersøkelse for å kartlegge evt. behov for forbedringer. Spørreundersøkelsen foregår pr. telefon og tilbakemeldinger (positive og negative) blir diskutert på møte hver mandag.

Sveriges ambassade i Oslo Sveriges ambassade i Oslo, er en meget aktiv samarbeidspartner for Voksenåsen i mange sammenhenger gjennom året. Dels gjennom samarangementer, dels gjennom at ambassaden kanaliserer trafikk, og dels igjennom gode forslag til program.

Nordiske interesseorganisasjoner Foreningen Norden er en samarbeidspartner for Voksenåsen. Målet med samarbeidet er å fremme, styrke og forbedre våre relasjoner til de utallige nordiske multi- og bilaterale fagorganisasjoner, samt det svenske organisasjons- og institusjonslivet, spesielt på handels- og kulturområdet.

Svensk - Norska Samarbeidsfonden Svensk – Norska Samarbeidsfonden finansierer stipendiater som besøker Voksenåsen gjennom året. Fondet er også samarbeidspartner på kulturvirksomheten, spesielt SommerAkademiet, språkkursene for lærerstudenter og skriveseminaret for yngre nordiske forfattere. Fondet har de senere årene lokalisert mer av sin virksomhet til Voksenåsen.

VisitOslo Oslo Kommunes turistorganisasjon. Voksenåsen er aksjonær. Voksenåsen er representert i ulike forum i VisitOslo.

Norsk – Svensk Handelskammer Norsk – Svensk handelskammer er samarbeidspartner i programvirksomheten. Voksenåsen er også medlem.

Networkers NorthSouth Networkers NorthSouth er samarbeidspartner på programvirksomheten og inngår i samarbeidsprogrammet ”Dag Hammarskjöld prgrammet”

Norsk Svensk Forening Norsk Svensk Forening er samarbeidspartner på programvirksomheten. De står også som arrangør for de store svenske høytidene ”Midsommarafton” og ”Valborgsmässoafton”. De arrangerer også ”Vinterdag på Voksenåsen” for barn og et årlig møte med en kjent svensk kulturpersonlighet.

28


Om Voksenåsens holdbarhetsredovisning Rapport profil 

Redovisngsperioden for denne rapport er for hele 2010. Redovisningssyklusen følger årsredovisning og GRI rapporten ferdigstilles medio mars hvert år.

Det foreligger ingen begrensinger i rapportens omfattning.

Voksenåsen AS har ingen datterbolag/joint ventures.

Rapporten er i all hovedsak satt sammen av Hotelldirektøren, som er bedriftens miljøansvarlige. Data er samlet inn sammen med avdelingsleder i respektive avdeling. Lønnings- og regnskapskontoret er også en viktig bidragsyter. Konsulentfirmaet Respect i Stockholm sørger for kvalitets- og innholds- sikring gjennom en ekstern, uavhengig granskning. Vi ønsker å hele tiden ha en dialog med ansatte og kunder/interresenter for å bedre kunne kartlegge hva som er av interesse og ha med i rapporten.

Med vår tredje GRI rapport håper vi å på en tydeligere måte kommunisere ut vårt miljøarbeid også til våre kunder/interesenter.

Våre viktigste målgrupper for rapporten er vår eier, den svenske stat v/ Kulturdepartementet (som har stilt som krav at vi skal rapportere i henhold til GRI standard), våre kunder/interessenter som vi håper skal få et øket interesse av vårt produkt som en konsekvens av vårt miljøengasjement. Vi ønsker også å nå nye kunder og kundegrupper gjennom å ha et aktivt miljø arbeid.

Det er viktig at Voksenåsen har et helhetlig perspektiv på miljøarbeidet. Vår viktigste målgruppe blant interessentene er kundemassen og kulturlivet.

Gjennom vårt medlemskap i innkjøpssamarbeidet NORES har vi begrensede muligheter til å påvirke utvalget av miljøklassifiserte råvarer. Nøkkeltallene for personellsammensettning inneholder ikke time/ekstra ansatte. Vi har derfor valgt å ikke legge vekt på dette i rapporten.

Nøkkeltall er utarbeidet i forbindelse med innlevering av årsrapport til Miljøfyrtårn.Tallene er utarbeidet ut fra faktiske innkjøpstall og personalstatistikk for 2010. De indikatorer vi har valgt å redovise i GRI rapporten gjenspeiler seg i Miljøfyrtårn rapporten. Målet er at disse rapportenen på sikt skal smelte sammen.

Målingsmetoder for el og drivstofforbruk, CO2 utslipp, vannforbruk, avfall, kjemikalieforbruk, mm. klimapåvirkning. Disse tallene er hentet fra årsrapport 2010 Miljøfyrtårn og Klimatest 2010 utført av CO2focus AS januar 2010.

Kontakt information 

Kontakt informasjon. Miljøansvarlig Hotelldirektør Tommy Kleiman +4722811505/+4797763177/tommy.kleiman@voksenaasen.no

29


GRI innehållsindex Denne rapporten følger retningslinjene til GRI (Global Reporting Initiativ) vedrørende rapportering og ytelser. Tabellen gir en oversikt over hvor og i hvilken utstrekning (rapportert, delvis rapportert og irrelevant) denne publikasjon rapporterer GRI profil, ytelser og bransjeinformasjon. Rapporten er også blitt vurdert og funnet å oppfylle kravene til en C+ rapport.

GRI indikator og område

Sideanvisning

Rapportert

4

Rapportert

Strategi og analyse 1.1

Uttalelser om visjon og strategi Organisajonsprofil

2.1-8

Organisasjon

6

Rapportert

2.9

Vesentlige forandringer under rapportperioden

3

Rapportert

2.10

Mottatte utmerkelser under rapportperioden

3

Rapportert

Rapportparameterer 3.1-4

Rapport profil

29

Rapportert

3.5-9

Omfang og begrensning

29

Rapportert

3.10–11

Omfang og begrensning: endringer fra forrige år

12

Rapportert

3.12

GRI innholdsindex

30

Rapportert

3.13

Ekstern gransking

32

Rapportert

6

Rapportert

Styring og engasjement 4.1-4

Styring

4.12–13

Engasjement i eksterne initiativ

11, 27

Rapportert

4.14–15

Engasjement i interessenter

27-28

Rapportert

Økonomisk ytelse EC1

Organisasjonens samlede økonomiske verdi

6

Rapportert

EC4

Betydlige finansielle bidrag fra det offentlige

6

Rapportert

15

Rapportert Delvis Rapportert

Miljø ytelse EN3-EN4

Direkte og indirekte energiforbruk

EN6-EN7

Initiativ for å tilby energieffektive og fornyelsesbare produkter og tjenester og indirekte energiforbruk

19-21

EN8

Totalt vannintak oppdelt på kilde

17

Rapportert

EN11

Disponerte landområder og biologisk mangfold

22

Delvis Rapportert

EN12

Aktiviteters påvirkning på biologisk mangfold

22

Delvis Rapportert

EN14

Strategier, aktuelle tiltak og fremtidige planer for å håndtere påvirkning av det biologiske mangfoldet

22

Delvis Rapportert

EN16

Totale direkte og indirekte utslipp av drivhusgasser

15

Rapportert

EN22

Total vekt av avfall oppdelt på type og bortkjøringsmetode

18

Rapportert

EN28

Monetær verdi av vesentlige bøter og antall ikkemonetære sanksjoner på grunn av at organisasjonen ikke har oppfyllt aktuelle miljølover

17

Rapportert

30


Sosial presentasjon LA1

Alla ansatte oppdelt på ansettelsesform, ansettelsesavtale

25

Rapportert

LA2

Personsammensetning, totalt antall og andel oppdelt i aldersgrupper, kjønn

26

Rapportert

LA3

Lønn og fordeler til heltidsansatte

LA4

Andel medarbeidere som omfattes av kollektivavtale

23

Rapportert

LA6

Representasion i helse- og sikkerhetskommitéer

24

Rapportert

LA7

Antall skadefall, yrkesrelaterte sykdommer, fraværsdager og totalt antall yrkesrelaterte dødsfall

26

Delvis rapportert

LA10

Snitt antall utdanningstimer per år og per ansatt

24

Rapportert

LA12

Andel ansatte som får regelmessig vurdering angående deres prestasjon och karriereutvikling

23

Rapportert

LA13

Sammensettning av styre og ledelse samt oppdeling av de ansatte utifra kjønn, aldersgruppe, minoritetsgruppe

24

Rapportert

LA14

Forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige lønn oppdelt på yrkesgrupper

26

Rapportert

6,7, 8, 11

Rapportert

Rapportert

Samfunnspåvirkning SO1

Metoder for å håndtere samfunnspåvirkning Produkter og tjenester

PR1

Produkter og tjenesters påvirkning på helse og sikkerhet

9

Delvis Rapportert

PR5

Rutiner for kundetilfredshet

9

Delvis Rapportert

31


Utlåtande från oberoende granskning Utlåtande från oberoende granskning gjord av Respect Sustainable Business AB (Respect) för Voksenåsen AS (Voksenåsen) avseende Hållbarhetsredovisning 2010 för perioden 1 januari – 31 december 2010. Utlåtandet riktar sig i första hand till hållbarhetsredovisningens läsare och Voksenåsens ledning och styrelse.

Slutsatser Baserat på granskningens avgränsning och de metoder som använts drar vi följande slutsatser: 1. Voksenåsen har implementerat processer och procedurer, som följer principerna ”fullständighet, väsentlighet och lyhördhet” som omfattas av AA 1000 Accountability Principles Standard 2008 (AA1000APS); och 2. Grundat på genomförd granskning, har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att Voksenåsens hållbarhetsredovisning inte är i enlighet med angivna kriterier.

Kriterier Principer för AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS) och Riktlinjer för hållbarhetsredovisning GRI (G3) har använts som kriterier för granskning av Dramatens hållbarhetsredovisning. Granskningen genomfördes i enlighet med AA1000 AS (2008). Respect hade uppdrag att genomföra en översiktlig granskning, (Type 1) som omfattar en utvärdering av hur väl verksamhetens efterlever AA100APS principer om fullständighet, väsentlighet och lyhördhet. Uppdraget omfattade även översiktlig granskning av resultatindikatorerna på stickprovsbasis.

Metod för granskning Respect genomförde granskning enligt följande metodik under perioden februari – mars 2011:  Genomgång av Voksenåsens arbetsprocess för att identifiera och bestämma väsentliga frågor som inkluderas i hållbarhetsredovisningen.  Utvärdering av process för identifiering och engagemang med Voksenåsens intressenter samt lyhördhet inför de frågor som uppstår i samband med engagemang.  Intervjuer med Voksenåsens hotelldirektör och tillika hållbarhetsansvarig, för att förstå ledningsstruktur för hållbarhetsfrågor, engagemang med intressenter och genomförande av hållbarhetsrelaterade policies och initiativ under 2010.  Analys och genomgång på stickprovsbasis av system, strukturer och processer för att samla in, validera och bearbeta data till utvalda resultatindikatorer.  Verifiering av redovisad data och underlag.  Genomgång av hållbarhetsredovisningens uttalanden om årets resultat och prestanda.  Genomgång av Voksenåsens efterlevnad av GRIs riktlinjer på C-nivå. Granskningen begränsar sig till verifiering av ett urval av resultatindikatorer på stickprovsbasis.

Efterlevnad av AA1000APS (2008) principerna Baserat på granskningens omfattning och metoder kan vi dra slutsatsen att Voksenåsen har implementerat processer som följer principerna i AA1000APS (2008).


Väsentlighet Voksenåsen har under året visat exempel på aktiviteter för att säkerställa att hållbarhetsredovisningen omfattar de viktigaste frågorna för intressenterna. En organiserad dialog med ägare och medarbetare syftade till att säkerställa rätt fokus för redovisningen, inklusive rätt val av indikatorer. Fullständighet Voksenåsen har etablerat interna processer och metodik för att genomföra intressentdialoger och har under året genomfört strukturerade dialoger med personalen och ägare. Lyhördhet Voksenåsen har svarat gentemot sina intressenter genom att hållbarhetsredovisningens fokus och det arbete som avspeglas däri, överensstämmer med intressenternas prioriteringar.

Observationer och rekommendationer Voksenåsen har visat fortsatt god utveckling gällande både hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Ett redan påbörjat projekt att systematiskt minska verksamhets energianvändning och klimatpåverkan kommer ytterligare förstärka arbetet. För att stödja Voksenåsen i sitt fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete har Respect sammanställt rekommendationer till Voksenåsens ledning och styrelse som framför allt omfattar följande:  Fortsätt pågående arbete med att utveckla hållbarhetskommunikation genom olika kanaler till intressenter för att öka engagemang  Fortsätt pågående arbete med att utveckla Voksenåsens strategi för klimatfrågor och formulera mål.

Roll, ansvar och kompetens Voksenåsen är ansvarig för sammanställning av hållbarhetsredovisningen samt för information och uttalanden däri. Respects ansvar i samband med granskning gäller endast gentemot Voksenåsens ledning. Respect har inte haft andra uppdrag för Voksenåsen under 2010 och säkerställer en oberoende roll till Voksenåsen. Vårt granskningsteam har adekvat kunskap och lång erfarenhet inom hållbarhetsarbete och redovisning samt god kännedom om relevanta standarder som GRI, AA1000APS och AA1000AS. För ytterligare information, vänligen besök vår hemsida www.respect.se Respect Sustainable Business AB Stockholm, 30 Mars 2011

Helen Maalinn

/Voksensen2010  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Hotell/Voksensen2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you