Page 1

21 juni 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

12

Wat is er mooier dan bruggen bouwen? Marianne Martens - Greenbridge

Keramiekbedrijf Atelier Vierkant opent showroom in San Francisco

Ondernemers & CO Special Intellectuele eigendom

l

Startersspecia


PORT OF ZEEBRUGGE ROLL-ON/ROLL-OFF PLATFORM Port of Zeebrugge geniet internationaal faam als een snelle aanloophaven. De haven speelt een groeiende rol als roroplatform binnen Europa. De kostprijs van maritiem transport blijft immers aantrekkelijk. Er transiteren in de kusthaven elk jaar meer dan 1 miljoen vrachtwagens. Dagelijks vertrekken om en bij de 20 vrachtschepen naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar havens in Scandinavië, de Baltische regio en Zuid-Europa. De kusthaven heeft zich gespecialiseerd in het vervoer van 45’-containers en onbegeleide vracht. Een belangrijk onderdeel van het roro-verkeer is de behandeling van nieuwe wagens, landbouwen graafmachines.

Onderstaande roro/shortsea-operatoren verzorgen het transport van uw lading binnen Europa: COBELFRET/CLdN bookings.cobzee@cobelfret.com

DFDS SEAWAYS wim.fossaert@dfds.com

EURO MARINE LOGISTICS zeebrugge@kennedy.be

P&O FERRIES dutymanager.zeebrugge@poferries.com

TOYOFUJI SHIPPING COMPANY luc.decock@toyofuji-europe.com

TRANSFENNICA zeebrugge@transfennica.com

UECC zeebrugge.agency@uecc.com

FINNLINES info.be@finnlines.com

FLOTA SUARDIAZ agencies.suardiaz@croports.com

KESS - "K" Line keezeeinfo@be.kline.com

MANNLINES info@mannlines.nl

TRANSBOTHNIA LINIE translumi@rabt.se

©mbz.be

ondernemen_2013_8.indd 1

www.portofzeebrugge.be mbz@zeebruggeport.be 13/05/2013 11:24:33


Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft het voorbije werkjaar haar structuur en bestuur doorgelicht. De statuten en het reglement van inwendige orde zijn ondertussen tien jaar oud en hebben hun werk gedaan. Maar er zat duidelijk sleet op. Een aantal afspraken dateren immers nog uit de periode toen zes Kamers van Koophandel in West-Vlaanderen fusioneerden en we nog op meerdere locaties werkten. Een aantal bepalingen werd geleidelijk wat minder rigoureus nageleefd of wat breder geïnterpreteerd. Een aantal comités binnen onze bestuursorganen functioneerde niet optimaal. Daarom werden de statuten en het reglement van inwendige orde, onder impuls van voorzitter Lieven Danneels, bijgespijkerd en aangepast. De analyse werd gemaakt in het najaar 2012 en voorgelegd aan het bestuurscomité en de raad van bestuur. Dit voorjaar werden de nieuwe teksten geschreven en uitvoerig besproken op bestuurscomités. De raad van bestuur keurde de nieuwe teksten goed op 23 mei en die werden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering die recent plaatsvond in Oostende.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

kennispartner van familiale ondernemers

TIP MEER INZICHT

VaN DE MaaND

De nieuwe statuten vertrekken van de corporate governance-principes die enerzijds een sterk bestuur garanderen en anderzijds een grote transparantie naar onze leden waarborgen. Centraal staat een ruime raad van bestuur die de weerspiegeling moet zijn van het ondernemerschap in West-Vlaanderen en representatief moet zijn voor de diverse regio’s in onze provincie en voor bedrijven van diverse grootte, soort en sector. De criteria voor het benoemen van de bestuurders worden verfijnd en er wordt specifiek aandacht besteed om in de toekomst meer vrouwen en jongeren in onze raad van bestuur op te nemen. Binnen de raad van bestuur worden comités opgericht: het bestuursco-

mité, het auditcomité, het benoemingscomité en het remuneratiecomité. Vooral het bestuurscomité dat als uitvoerend orgaan optreedt, wordt slagkrachtiger. Het aantal leden wordt beperkt, het mandaat wordt beperkt in de tijd en de frequentie van vergaderen wordt verhoogd. De lokale verankering van Voka West-Vlaanderen is onze sterkte en wordt verder gegarandeerd door zeven ondervoorzitters die optreden voor hun regio: Brugge, Oostende, Roeselare-Tielt, Kortrijk, Ieper, Veurne en Noord-Frankrijk. Met hun lokale raden en via de vele activiteiten die we organiseren in de regio’s moeten zij de voeling houden met de lokale ondernemers en de beleidsverantwoordelijken. De voorzitter zal zich dan weer laten adviseren over de provinciale en Vlaamse materies zoals onderwijs, ruimtelijke ordening, mobiliteit.. door een nog op te richten Adviesraad. Met de lokale raden en de adviesraad proberen we zoveel mogelijk ondernemers te betrekken bij de inhoudelijke standpunten van onze organisatie.

STANDPUNT

Sterk

Elk bedrijf of elke organisatie heeft een structuur en een bestuur nodig: geen structuur zonder bestuur en geen bestuur zonder structuur. Zonder structuur belandt een organisatie in chaos en zonder bestuur in besluiteloosheid. Daarom moet elke organisatie regelmatig haar structuur of bestuur tegen het licht houden. Daarvoor werden ook de codes Daems en Buysse geschreven, respectievelijk voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven.

Voor een buitenstaander lijken onze structuren ingewikkeld en dat zijn ze ook. Maar ze zijn noodzakelijk om efficiënt, grondig en transparant te besturen. Bovendien betrekken we zoveel mogelijk ondernemingen en ondernemers bij onze werking, want we willen een beroep doen op hun ervaring en hun visie kennen. Structuur en bestuur zijn een noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde om een performante organisatie te hebben. Er is ook een duidelijke strategie nodig. Voka wil het meeste nabije, representatieve en relevante netwerk van ondernemingen zijn in WestVlaanderen en dat zal ook zo blijven. In de komende maanden wordt ook deze strategie tegen het licht gehouden en geactualiseerd. We willen namelijk nog dichter bij onze leden staan, hen nog betere diensten aanbieden en nog meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met een sterk bestuur en een sterke strategie willen we een nog sterkere organisatie worden ten dienste van onze ondernemingen en ondernemers. At your service! Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Cash-optimalisatie door aanvraag maandelijkse BtW-teruggave? Voor een startende ondernemer is het niet evident om over voldoende cash te beschikken. De factor BTW speelt hier vaak een niet onbelangrijke rol in. De ondernemer betaalt de BTW op zijn aankoopfacturen aan zijn leveranciers maar kan ze niet onmiddellijk terugvorderen van de overheid. De verrekening dient namelijk te gebeuren via het systeem van de periodieke BTW-aangifte.

grensoverschrijdend karakter te hebben, want vanaf januari 2010 werd de criteria uitgebreid en is deze o.a. ook van toepassing op werken in onroerende staat waarvoor de BTW verschuldigd is door de medecontractant. Daarnaast dient men tijdens diezelfde periode een belastingoverschot gehad te hebben van meer dan 12.000,00 EUR. Aan een nieuwe onderneming, die geen referentieperiode heeft, Wanneer bij het verstrijken van het tijdvak waarop de aangifte kan de vergunning worden verleend op basis van vooruitzichten op betrekking heeft de BTW rekening-courant van de belastingplichtige jaarbasis. een terug te vorderen saldo vertoont, wordt het saldo in eerste Voor ondernemingen waarvan de BTW op de omzet vooral verlegd instantie overgedragen naar het volgende tijdvak. BTW-tegoeden wordt naar de medecontractant (zowel ingevolge werken in kunnen evenwel ook terugbetaald worden. In de meeste gevallen is onroerende staat als ingevolge grensoverschrijdende diensten voor dit éénmaal per kwartaal of jaarlijks afhankelijk van de grootte van niet in België gevestigde afnemers) kan het misschien opportuun het BTW-tegoed. Echter wanneer je over een vergunning beschikt, is zijn om bovenstaande criteria eens af te toetsen. Mits voldoening aan zelfs maandelijkse teruggaaf mogelijk. de voorwaarden kan dit ervoor zorgen dat de BTW-tegoeden sneller Om maandelijkse terugbetaling te verkrijgen dient men naast worden ontvangen zodat de BTW-voorfinancieringslast getemperd het indienen van een maandelijkse BTW-aangifte te voldoen wordt! aan twee basisvoorwaarden. Ten minste 30% van de omzet - tijdens het verstreken kalenderjaar - moet verkregen zijn uit specifieke transacties, bijvoorbeeld: uitvoer, vrijgestelde intracommunautaire leveringen, handelingen verricht binnen BTWentrepot en internationaal vervoer. De omzet hoeft niet altijd een

Charlotte Pille - VGD Brugge VGD Brugge Gerard Davidstraat 48 bus 1, 8000 Brugge Tel : +32 (0)50 70 65 70 charlotte.pille@vgd.eu • www.vgd.eu

a m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e a l t e a m > fa m i ly o f f i ce > m i l i e u > a cco u n t a n c y > a u d i t > t a x > le g a l > d e Zele > Kuurne > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kortrijk > Willebroek > Antwerpen > Beringen > Brugge > Brussel > Dendermonde > Gent > Zele > Kuurne > W

Ondernemers 12 21 juni 2013

3


4

Ondernemers 12 21 juni 2013

6 14 26 40 44

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Atelier Vierkant

AlliaTra I The Level I Mariasteen I Chocolaterie CarrĂŠ I Conceptliving Groep Dewaele I Vanden Broele I J4S I Ondernemerscentra West-Vlaanderen

10

REPORTAGE

14

INTERVIEW

25

HAVENNIEUWS

26 40

STARTERSSPECIAL

De unieke omgevingsvergunning

Marianne Martens - Greenbridge

Bridgestone wint de Lean & Green Award

ONDERNEMERS & CO SPECIAL INTELLECTUELE EIGENDOM Imposto Sandra Advocaten I Crivits & Persyn

44

VOKA-NIEUWS

45 46

AGENDA

20 jaar Charter Duurzaam Ondernemen

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Lees Ondernemers nu ook online

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER BEERNEMS KERAMIEKBEDRIJF ATELIER VIERKANT OPENT SHOWROOM IN SAN FRANCISCO

“Zonder onze mensen, zijn wij nergens” De recente Belgische handelsmissie naar de VS gaf nog wat éxtra glans aan de internationale expansie van Atelier Vierkant. Niemand minder dan Prins Filip kwam op 5 juni, samen met vicepremier Didier Reynders, Amerikaans ambassadeur Howard Gutman en de Belgische ambassadeur in Amerika de nieuwe showroom in het Californische San Francisco openen. Een onbemande showroom zelfs, want klanten aanklampen zit niet in het dna van het Beernemse familiebedrijf dat strakke en eigentijdse objecten in keramiek ontwerpt en vervaardigt. Binnenkort wil het ook uitbreiden op het industrieterrein Plassendale. “San Francisco is voor de VS het centrum van design”, vertelt Dries Janssens die zelf de hele wereld afreist om architecten te bezoeken. “We zijn al een aantal jaren actief op de Amerikaanse markt, maar mensen willen onze producten ook kunnen zien en voelen. De showroom maakt de stap kleiner om de Amerikaanse architecten te bedienen. Het is eigenlijk een ‘niet-virtuele website’. De modellen zijn de hele dag te bezichtigen en wie vragen heeft, kan met een speciale telefoonlijn rechtstreeks terecht in ons atelier in Beernem. Geen overbodige personeels- of advertentiekosten dus die uiteindelijk toch door de klant moeten worden betaald.” De eerste contouren van Atelier Vierkant werden 20 jaar geleden zichtbaar. Vader Willy Janssens ging als plantenkweker vergeefs op zoek naar een mooie

vierkante keramische pot om een plant in te presenteren. Die bleek echter niet te vinden. Samen met zijn echtgenote Annette Lantsoght ontwierp hij ze dan maar zelf, om er meteen een half miljoen van te bakken. Ondertussen zorgen de zonen Bert, Dries en Ward met 20 medewerkers mee voor de groeischeut die het bedrijf in de laatste vijf jaar vier keer groter maakte. “Het zit allemaal in de familie”, vertelt Willy Janssens. “Bert doet de ovens en de logistiek, Ward is verantwoordelijk voor het management en de interne organisatie en Dries verzorgt de nationale en internationale klantencontacten. Mijn echtgenote en ikzelf ondersteunen samen met Pierre, onze medewerker van het eerste uur, het ontwerpteam.” Opmerkelijk is dat alles in eigen huis wordt ontworpen én vervaardigd. Ward Janssens: “Wij maken nauwelijks standaardproducten, dus grote reeksen uit China of India laten overkomen, heeft weinig zin. Klei heeft bovendien zijn limieten die het aantal verschillende ontwerpen beperkt. En de ontwerpen vertrekken vanuit de handen, niet vanachter een bureau. Daarom willen we het bedrijf hier in België houden. Maar door

Ward, Bert, Willy en Dries Janssens:

“Vaak kennen we onze eindklant niet, omwille van de privacy.”

het aantal tussenpersonen te beperken, kunnen we de klant ook heel veel product geven voor zijn centen.” Door de groei wordt er toch gekeken naar bijkomende ruimte om te ondernemen. Willy Janssens: “Naast de 1.500 m² atelier en kantoorruimte in Beernem hebben we nog een opslagplaats in Ruddervoorde. Maar we willen in de toekomst ook standaardreeksen maken om sneller op de groeiende buitenlandse vraag te kunnen inspelen. Als alles meezit, hopen we in september de eerste spade in de grond te kunnen steken voor een bijkomende vestiging op Plassendale, op het terrein tegenover Electrawinds. Ik hoop daar op 1 januari 2014 de eerste pot uit de oven te kunnen halen.” Atelier Vierkant maakt een nicheproduct dat niet in de betere tuingroothandel te koop is, maar via vaak internationaal gerenommeerde architecten rechtstreeks zijn weg vindt naar de eindklant. “In Londen, San Diego of Zwitserland zijn wij al een bekende naam”, weet Ward Janssens. “Onze eindklanten zijn dan ook niet van de minsten, al weten we dat soms pas jaren later. Zo blijkt David Beckham onze producten in huis te hebben en ook aan de koninklijke familie van Jordanië hebben we al geleverd. Bij Gérard Depardieu mochten we achteraf ook zijn terraspotten gaan fotograferen, maar vaak kennen we de eindklant niet omwille van de privacy.” Meest opmerkelijk in een omgeving waar elk product door loutere handenarbeid tot stand komt: slechts één medewerker had een opleiding in keramiek. “We weigeren die zelfs pertinent, anders moeten we hen eerst alle slechte manieren afleren en van nul herbeginnen. Ze moeten wel een band hebben met ons product, ervan houden. Tenslotte verwerken wij elke week 25.000 kg klei die speciaal voor ons in Duitsland wordt samengesteld. Eigenlijk kun je zeggen dat een team goeie mensen bijeenbrengen, is als postzegels verzamelen: de goeie probeer je heel je leven te houden. Zonder onze mensen, met hun passie en hun werkvermogen, zijn wij nergens”, besluit Willy Janssens. (SD - Foto MVN)

www.ateliervierkant.com

Ondernemers 12 21 juni 2013

5


BEDRIJVEN

6

Ondernemers 12 21 juni 2013

AlliaTra helpt starters over grenzen heen De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, Département du Nord en Réseau des Ruches uit Frankrijk ondersteunen met AlliaTra West-Vlaamse en Noord-Franse beginnende ondernemers bij hun eerste stappen op de internationale markt. “We willen ons meer en meer profileren als een Europese startersregio, waar het goed is om grensoverschrijdend te investeren”, oppert POM-voorzitter Jean de Bethune. In het project ‘Actie voor Starters’ dat in 2009 startte, werd vooral ingezet op de materiële ondersteuning van beginnende ondernemers. “We bouwden het dichtste netwerk van starterscentra in Vlaanderen uit, met kantoren en ateliers die aan voordelige prijzen en in de beste omstandigheden ter beschikking worden gesteld. Maar door samen te werken met Voka, Unizo, Syntra West, Gusto, de West-Vlaamse Ondernemerscentra en lokale besturen, kunnen we ook inhoudelijk adviseren en begeleiden”, vertelt Tom Van Welden, afdelingshoofd ondernemerschap en bedrijfsinfrastructuur van de POM West-Vlaanderen.

Starters die groeien, botsen echter vaak op grenzen, zoals limieten in de afzetmarkt, een gebrek aan schaalgrootte of douaneperikelen. “Uit eerdere internationale projecten wisten we dat Réseau des Ruches de ideale Franse partner was met knowhow over bedrijvencentra met inhoudelijke ondersteuning”, weet Jean de Bethune. “Samen met het Département du Nord startten we een jaar geleden het Interreg project ‘Alliances Transfrontalières pour entrepreneurs débutants’. Basisdoelstelling is om starters na de opstart verder te laten reiken en internationaal te gaan. We doen dat door een soort cocon, een beschermde omgeving te creëren waarin ze op kleine schaal van internationalisering kunnen proeven. Dat maximaliseert de kans op slagen.” De beschikbare bedrijfsinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld en actiever gepromoot in functie van grensoverschrijdende samenwerking en marktverkenning. Via ondernemers- en peterschapskettingen worden West-Vlaamse en Noord-Franse starters aan elkaar gelinkt en inhoudelijk ondersteund. Maar ook Kortrijk Xpo speelt een belangrijke rol in AlliaTra. “Starters hebben meestal weinig toegang tot

The Level huisvest hoger onderwijs van de toekomst

Jean de Bethune

de vele internationale beurzen in Kortrijk Xpo, tenzij als toeschouwer. Door samen te werken, kunnen we beursruimte aanbieden waardoor ook een jonge onderneming zich op de internationale markt kan introduceren en positioneren. Maar we adviseren hen ook hoe ze het onderste uit de beurskan kunnen halen qua inrichting van hun stand en het omgaan met de klanten,” besluit Tom Van Welden. (SD - Foto MVN)

www.pomwvl.be/alliatra

toekomst. “We voeren gesprekken met internationale partners om het onderwijsconcept hier volledig te vernieuwen”, knikt Rik Leenknegt. “Jongeren vandaag leren vooral door zich in te pluggen in een grote kenniscommunity en de gezamenlijke capaciteit daarvan te gebruiken. En met dat gegeven worstelt het traditionele (hoger) onderwijs nog sterk.”

Rik Leenknegt:

Op 18 juni werd The Level officieel geopend: het nieuwe gebouw waarin de studenten Digital Arts & Entertainment van de Hogeschool West-Vlaanderen vanaf het komende academiejaar zullen gehuisvest zijn. Maar het is zo veel meer dan een opleidingsvestiging. Bij de opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) van Howest – die in 2006 voor het eerst werd aangeboden aan jongeren die hun creatieve en technische skills willen botvieren op games en aanverwante 3D-toepassingen – heerst een grote tevredenheid en trots, nu The Level officieel in gebruik wordt genomen. “De eerste ideeën borrelden drie jaar geleden op, toen de opleiding nog 300 studenten telde. Volgend academiejaar verwachten we er 500”, zegt opleidingscoördinator Rik Leenknegt. Het voormalige textielopslagmagazijn langs de Botenkopersstraat in Kortrijk is dankzij creatieve ideeën en een inventief architectenkantoor omgevormd tot een gebouw dat in weinig doet denken aan een traditionele onderwijscampus. “Het idee is altijd geweest om álle stakeholders die op een creatieve manier met interactieve 3D-technologie

bezig zijn, hier in The Level bijeen te brengen”, zegt Rik Leenknegt. “In eerste instantie gaat het natuurlijk om de studenten en docenten in het DAE-curriculum, maar daarnaast ook om onze researchgroep en de incubator, die aan zowel startende als bestaande bedrijven en creatieve cellen een inspirerende omgeving wil bieden. Op die manier wil The Level een wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemingszin tot stand brengen: een soort biotoop waarin mooie en innovatieve ideeën meteen wortel kunnen schieten in een vruchtbare omgeving. Zo komen we ook tegemoet aan een hiaat in het hoger onderwijs, namelijk dat in het algemeen studenten te weinig opgeleid worden om ondernemer te zijn.”

Kenniscommunity De bedoeling van The Level is dus duidelijk de lijn tussen onderwijs en industrie zo vaag mogelijk te houden. “Zeker vanaf het tweede jaar willen we de studenten zo veel mogelijk confronteren met echte projecten en opdrachten, of die nu voor onze eigen researchgroep/ expertisecentrum zijn, een start-up of een gevestigde onderneming”, zegt Rik Leenknegt. Zo bekeken geeft The Level ook vorm aan het hoger onderwijs van de

“The Level moet een

vruchtbare wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemingszin tot stand brengen.” Speciale effecten De game-industrie in België is nog niet zo uitgebouwd, maar DAE merkt dat nogal wat van de studenten uit zijn eerste lichting die hun heil in een buitenlandse studio zochten, van plan zijn om terug te keren. Ook op onze markt zijn er dan ook nog veel opportuniteiten voor creatieve 3D-toepassingen en Howest meent dat het een structurele rol kan spelen in het uitbouwen van die industrie. Overigens start DAE volgend academiejaar met de afstudeerrichting VFX, voor studenten die aan de slag willen in de speciale-effectenindustrie voor film en televisie, die in ons land overigens sterker staat dat je zou denken. (JD)

www.howest.be


Om de omzet op peil te houden, moet de beschutte werkplaats Mariasteen heel creatief zijn. Zo opent het bedrijf binnenkort een hotel aan de Vlaamse kust. De beschutte werkplaats Mariasteen uit Gits was de allereerste beschutte werkplaats in Vlaanderen en pronkt dan ook met het erkenningsnummer 1. De instelling werd opgericht in november 1963 en heeft intussen een lange weg afgelegd. Een driekoppig team bepaalt momenteel de koers van Mariasteen: directeur strategie Koen Staelens, directeur dagelijks beleid Kaat Vandenbulcke en communicatiecoördinator Nele Breyne.

Beschutte werkplaatsen krijgen wel eens het verwijt onder de prijs te werken. Zijn jullie goedkoper dan de reguliere markt? “Nee, dat is een misverstand. We leveren kwaliteit op tijd en tegen de juiste prijs. Wij kunnen ook niet concurreren tegen de lagelonenlanden en moeten er dus voor zorgen dat we de beste zijn. Wij behoren tot de sociale economie, maar zijn een economisch bedrijf waarbij de sociale doelstellingen prioritair zijn.” Zorgen subsidies dan niet voor oneerlijke concurrentie? “Wij ondersteunen mensen met beperkingen en krijgen daar subsidies voor. Een reguliere ondernemer

Kaat Vandenbulcke, Koen Staelens en Nele Breyne:

“Wij ondersteunen mensen

Momenteel telt Mariasteen een totaal van 860 medewerkers waarvan 680 tot de doelgroep behoren. Het bedrijf moet zich continu aanpassen om aan al deze mensen werk te geven. “We hebben de groei van de economie meegemaakt, maar ook de stagnatie. Daardoor bieden we sinds 2000 niet alleen diensten in huis aan, maar onze mensen gaan nu ook op verplaatsing, in enclaves bij de bedrijven werken. Veel van het gewone productiewerk verdween naar de lagelonenlanden waardoor wij ons ook op de dienstensector moesten richten. 30% van onze mensen zijn nu tewerkgesteld in de horeca, de orthopedie, de groendienst of het strijkatelier.” Mariasteen investeerde zwaar in een productiehal van 17.000 m2. “Klopt. We verwerken daar buismateriaal tot een afgewerkt product, zowel ferro en non-ferro tot lengtes van wel 7m. Onze klanten komen uit sectoren als de bouwnijverheid, meubelindustrie en de verlichtingswereld. Recent haalden we met Sapa een nieuwe grote klant binnen. Het bedrijf reduceerde zijn toeleveranciers van 20, verspreid over heel Europa, tot amper drie. We zijn dan ook heel blij dat we daarbij zijn.”

met beperkingen en krijgen daar subsidies voor. Een reguliere ondernemer kan hetzelfde doen en krijgt daar in principe dezelfde subsidies voor.” kan hetzelfde doen en krijgt daar in principe dezelfde subsidies voor. We zijn ondernemers, we zijn ook lid van Voka en we gaan de discussie daar niet uit de weg. Na 50 jaar hebben wij uiteraard heel wat kennis opgebouwd om op een flexibele manier om te gaan met mensen met een beperking. Dat is een voordeel. Voor de rest moeten wij ook luisteren naar de signalen die uit de markt komen. Zo gaan we meer en meer diensten aanbieden en gaan we naast b2b ook b2c werken. Met Vazzy hebben we een eigen schoenenwinkel, met de Oude Melkerij een eigen feestzaal en in Middelkerke openen we straks een eigen hotel. Het is een tewerkstellingsproject voor personen met een handicap, door personen met een handicap. 17 voltijdse medewerkers zullen daar instaan voor het onderhoud van 44 kamers waaronder vijf voor zwaar hulpbehoevenden.” (PD – Foto Kurt)

Apps op de werkvloer: ‘Documents to go’: Office altijd bij de hand

BEDRIJVEN

50-jarige BW Mariasteen opent hotel in Middelkerke

Wie zijn mobiele toestel voor meer gebruikt dan het updaten van zijn Facebook-status en e-mails verzenden, kan zeker een goede kantoorsuite waarderen. Op de pc en laptop is Microsoft Office nog steeds alomtegenwoordig. De app ‘Documents to Go’ van Dataviz – zowel in een standaard- als in een premiumversie – maakt dat pakket ook op een efficiënte manier mobiel, op zowat elk besturingsplatform. Deze app laat eerst en vooral toe om documenten aan te maken en aan te passen die volledig compatibel zijn met de desktopversie van Microsoft Office. Omgekeerd kan je uiteraard ook eerder aangemaakte documenten, aangemaakt in Word of Excel, openen, net als PDF’s, pure tekstbestanden enzovoort. De appontwikkelaar heeft ervoor gezorgd dat elk onderdeel van de mobiele suite eenzelfde interface heeft – die overigens het aangenaamste werkt in ‘landscape’-modus. Documenten creëren op een mobiel toestel zoals je dat doorgaans doet op je pc, kan frustrerend zijn – door het virtuele toetsenbord, het ontbreken van een muis of touchpad, noem maar op – maar ‘Documents to Go’ heeft veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak. Dat is vooral goed gelukt bij de tekstverwerkingsfunctie, en iets minder bij de Excel- en PowerPointonderdelen (in de premiumversie). Het grote pluspunt van deze app is dat zij kan werken met heel uiteenlopende bestandsformaten én dat zij bestaat voor verschillende platformen. Ze gaat bovendien gepaard met desktopsoftware, waardoor je je bestanden vlot kan synchroniseren op je pc of laptop, uploaden, opslaan, noem maar op.

Cloudmogelijkheden voor een centje meer ‘Documents to Go’ heeft zowel een basis- als een premiumversie. De basisversie in de verschillende ‘stores’ kost 9,99 dollar, de premiumversie klokt af op 16,99 dollar (wat vrij duur is voor een app). Premium biedt slechts twee extra tools, maar die zijn niet van de minste. Ten eerste is er de mogelijkheid om met PowerPoint-bestanden te werken en presentaties te geven, wat met de basisversie niet kan. Een tweede extra in de premiumversie zijn de grote ‘cloud’-mogelijkheden. Natuurlijk kan je je bestanden lokaal opslaan en ze ook synchroniseren met de genoemde desktopsoftware, maar kunnen werken in de cloud biedt je nog meer flexibiliteit. ‘Documents to Go’ is niet de enige app die poogt om Microsoft Office mobiel te maken, ze is ook niet perfect, maar wel een van de meest geslaagde.Je kan de app downloaden voor onder meer de iPhone, iTouch, iPad, de Androidplatformen en Blackberry. (JD)

www.dataviz.com

Ondernemers 12 21 juni 2013

7


BMW 3 Reeks Gran Turismo

Echt rijplezier

RIJPLEZIER BELEEF JE OOK ACHTERIN.

Expressief en elegant, maar tegelijk ruim en functioneel. Met de nieuwe BMW 3 Reeks Gran Turismo slaagt BMW er overtuigend in schijnbare tegenstellingen te verenigen. Uiteraard draagt zijn lengte van 4,82 meter hiertoe bij. Vooral de passagiers achterin winnen aan beenruimte, maar ook de kofferruimte groeit en wordt hiermee de grootste van het hele BMW 3 Reeks gamma: 520 liter. Zo zorgt de BMW 3 Reeks Gran Turismo gegarandeerd voor enthousiaste inzittenden, en niet alleen achter het stuur. Afspraak bij ons voor een kennismaking en een proefrit die uw laatste twijfels zal wegnemen.

DE NIEUWE BMW 3 REEKS GRAN TURISMO. RUIMTE KRIJGT EEN NIEUWE DIMENSIE. BMW EfficientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier. O. Cocquyt nv Waggelwaterstraat 27 8200 Brugge Tel. 050 31 40 37 info@cocquytbrugge.net.bmw.be www.cocquyt.bmw.be

Monserez Aalbeke Moeskroensesteenweg 383 8511 Aalbeke (Kortrijk) Tel. 056 43 91 91 info@monserezaalbeke.net.bmw.be www.monserez.bmw.be

Monserez Kortrijk Meensesteenweg 86 8500 Kortrijk Tel. 056 37 43 86 info@monserezkortrijk.net.bmw.be www.monserez.bmw.be

Dejonckheere nv Oostnieuwkerkesteenweg 136 8800 Roeselare Tel. 051 22 70 22 info@dejonckheere.net.bmw.be www.dejonckheere.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

BMW14724_OndernemersWestVlaan_A4.indd 1

Leterme bvba Bedrijventerrein Ieperleekanaal Zone C1 Jaagpad 6 8900 Ieper Tel. 057 21 92 93 info@leterme.net.bmw.be www.leterme.bmw.be

4,5-8,1 L/100 KM • 119-189 G/KM CO2

07/05/13 10:00


Pralines met vloeibare likeur betekenen voor heel wat chocoladeliefhebbers de hemel op aarde. Chocolaterie Carré specialiseert zich sinds 20 jaar in de productie van deze authentieke en traditionele delicatessen. Op vraag van buitenlandse klanten en na intensief researchwerk, bundelt het bedrijf uit Moen nu twee Belgische specialiteiten in ChocOBeer: pralines met een liquide biervulling. Hiervoor werken zaakvoerders Dirk Naert en Mieke Vandenberghe samen met brouwerij Bockor. Chocolaterie Carré maakt er al jaren een erezaak van om telkens opnieuw uit te pakken met nieuwe smaken en lekkere toetsen in het assortiment van likeurpralines. “Met ons aanbod scoren we uitstekend

Mieke Vandenberghe en Dirk Naert:

“De samenstelling van de pralines hebben we via een octrooi laten beschermen.”

BEDRIJVEN

Chocolaterie Carré lanceert bierpraline in binnen- en buitenland. Onder meer in Japan, China, Ijsland, Australië en Rusland zijn ze heel enthousiast over onze producten. De voorbije jaren kregen we herhaaldelijk de vraag naar bierpralines, maar telkens opnieuw moesten we onze klanten melden dat het technisch onmogelijk was om bier en chocolade met elkaar te verenigen. Er bestaan wel pralines met een crèmevulling met daarin bieraroma, maar tot voor kort was er geen enkele met een liquide biervulling.”

Vier smaken Circa een jaar geleden slaagde Dirk Naert, na lang en intensief zoeken en experimenteren, er toch in om een liquide biervulling in een praline te integreren. “We hebben toen vrij snel beslist om daarmee verder te gaan. Nadat we contact hadden genomen met brouwerij Bockor en zij vervolgens heel positief reageerden tijdens een proefmoment, kregen we groen licht om vier varianten te maken op basis van specifieke producten. Dat leidde tot de geboorte van ChocOBeer met de smaken VanderGhinste Oud Bruin, Kriek Max, Framboise Max en ‘OMER. Traditional Blond’. Sinds kort is dit kwartet aan nieuwe producten in België en Nederland beschikbaar via de verdelers, maar Chocolaterie Carré wil hiermee natuurlijk ook op andere markten scoren. “In eigen land slaat de

innovatie al goed aan, in zoverre dat je in quasi elke gemeente of stad al minstens één bakkerij of chocoladehandel vindt die ChocOBeer aan de man brengt. De samenstelling van de pralines hebben we via een octrooi laten beschermen.”

Automatisering ChocOBeer zou voor het Moense bedrijf wel eens een schot in de roos kunnen zijn. “Uiteraard zal dit aanpassingen vergen van ons productieproces. Zo krijgen onze vier arbeiders al hulp van drie interimkrachten, komt er vanaf september een bediende bij en plannen we ook extra investeringen in automatisering”, besluit Mieke Vandenberghe. (BVC - Foto Hol)

www.chocolateriecarre.be

Partnerinfo

INNOVATIE OP ALLE ENERGIEFRONTEN

Electrabel trekt de kaart van onderzoek en innovatie De energiewereld is met volle vaart een transitieperiode ingestapt: om de klimaatverandering te bestrijden, moet de CO2-uitstoot naar beneden. Electrabel startte daartoe in 2010 een onderzoek- en innovatieprogramma op, specifiek voor deze uitdaging. ‘Ons programma steunt zowel op onze interne expertise en ons onderzoekscentrum Laborelec, alsook op een samenwerking met 8 grote Belgische universiteiten. Op het programma: duurzaam energie opwekken én verbruiken: hoe biomassa duurzaam inzetten in onze centrales, hoe beter omgaan met de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, en hoe thermische centrales zo flexibel en efficiënt mogelijk maken? Voor verbruik gaat de prioriteit naar nieuwe technologie waarmee klanten zelf warmte en elektriciteit kunnen opwekken, duurzame mobiliteit en slimme systemen en infrastructuur die hun verbruik in realtime aanpassen naarmate de beschikbare hernieuwbare

energie’, beschrijft Anthony Thomas, innovatieverantwoordelijke binnen Duurzame Ontwikkeling bij Electrabel.

Slim en gestuurd verbruiken als norm Op het netwerk moeten vraag en aanbod tussen productie en verbruik van elektriciteit steeds in evenwicht zijn, zoniet valt de stroom uit. Door het groeiende aandeel intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens, is de uitdaging voor de producenten om hun thermische productie-eenheden hierop af te stemmen steeds groter. Daarom loopt het onderzoek of het probleem deels omgedraaid kan worden door het verbruik aan te passen aan de beschikbare, al dan niet groene stroom. ‘Deze innovatie zou ons in staat moeten stellen om bij onvoldoende hernieuwbare stroom bepaalde installaties bij industriële klanten een tijdje stil te leggen’, legt Thomas uit. ‘Zo hoeven we geen dure reservecentrales op te starten, en vermijden we extra CO2-uitstoot.’

Zwakke punten blootleggen en oplossingen zoeken Tour & Taxis, het Brusselse gebouwencomplex met een lange en rijke geschiedenis, was niet gebouwd om te voldoen aan de energie-eisen van morgen. Electrabel ging de uitdaging aan, samen met de verantwoordelijke gebouwenbeheer bij T&T. T&T beheert 45 000 m2 kantoren en handelsruimten en 17 000 m2 zalen, in gebouwen die dateren uit begin vorige eeuw. En toch is het een ‘ecodynamisch bedrijf’ geworden, omdat zij het Brusselse milieucharter naleven. Om die score nog te verbeteren, legde de dienst BMS Scan van Electrabel de zwakke punten in het gebouwenbeheersysteem bloot. Met grote milieuverbeteringen én financieel voordeel als gevolg. Minder ventilatie ’s nachts zorgt voor een elektriciteitsbesparing van 2 000 € per jaar. Een deel van de afgezogen lucht circuleert overdag opnieuw, waardoor het aardgasverbruik met 12,5% daalt, goed voor 22 500 euro per jaar. Ervaring leert dat een BMS Scan gemiddeld 10 mogelijke besparingen identificeert. Waar de parameters van het BMS-systeem meteen aan te passen zijn, kan er meteen bespaard worden, mét behoud van comfort. Meer informatie op www.electrabel.be of bij uw accountmanager.

Ondernemers 12 21 juni 2013

9


Ondernemers 12 21 juni 2013

REPORTAGE

10

REPORTAGE – DE UNIEKE OMGEVINGSVERGUNNING

Het wel en wee van de unieke omgevingsvergunning Als de politieke molen niet gaat knarsen, moet midden volgend jaar het Vlaamse decreet op de unieke omgevingsvergunning in werking treden. Die is op 7 juni jongstleden door de Vlaamse regering voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Die vergunning zal de huidige milieu- en stedenbouwkundige vergunning integreren. Maar milieu- en veiligheidsconsulent Danny Wiels tempert al te hoge verwachtingen. “Het is een belangrijke procedurewijziging, absoluut, maar de inhoud wordt er niet minder complex door.” Wallonië kent sinds 1999 al een ‘permis unique’ dat qua principe vrij gelijkaardig is met wat op de Vlaamse regeringstafel ligt. Een geïntegreerd milieuen stedenbouwkundig vergunningsproces bestond overigens al sinds 1 januari 2010 in Vlaanderen voor klasse 2-inrichtingen, die onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen, maar werd zelden gebruikt. De unieke omgevingsvergunning wordt nu verplicht gemaakt en uitgebreid naar klasse 1-inrichtingen. Eigenlijk is de unieke omgevingsvergunning een volgende logische stap in het vergunningenbeleid, die volgens veel bedrijven wel heel lang op zich heeft laten wachten. Vlarem I in 1991 was bijvoorbeeld al een

besluit van de Vlaamse regering om de belangrijkste milieugerelateerde vergunningen te integreren in één milieuvergunning. En nu wordt die op haar beurt geïntegreerd met de stedenbouwkundige vergunning. Het is nu nog moeilijk uit te maken hoe de procedure voor vergunningsaanvragers concreet zal verlopen, aangezien pas tegen eind dit jaar de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet er zullen liggen. Maar de grote lijnen zijn wel bekend. “Om te beginnen krijgt het milieuluik in deze unieke omgevingsvergunning een permanent karakter, waar een milieuvergunning nu nog om de 20 jaar hernieuwd

Danny Wiels & Bart Decraemer:

“De grootste tijdswinst die de unieke omgevingsvergunning oplevert, zal te vinden zijn bij grote projecten, met de provincie of het Vlaams Gewest als eerste beslissingsinstantie.”

Danny Wiels & Bart Decraemer:

“De grote vereenvoudiging

zit hem in de procedure, maar uiteindelijk blijkt ook de unieke omgevingsvergunning inhoudelijk een erg complexe materie.”

moet worden. Dat is trouwens het grote verschil met de Waalse ‘permis unique’, die wel nog uitgaat van een einddatum op het vlak van milieu”, zegt Bart Decraemer, directeur Milieu van het milieu- en veiligheidsadviesbureau Wiels & Partners uit Kortrijk. “Dat vergroot de rechtszekerheid bij de bedrijven. In het decreet zijn slechts een negental goed gedefinieerde uitzonderingen daarop opgenomen. Dat een grote waterwinning die maar acht jaar duurt bijvoorbeeld geen permanente milieuvergunning moet krijgen, is niet meer dan logisch.” “Maar dit betekent niet dat je een vrijgeleide krijgt”, waarschuwt CEO Danny Wiels. “Sowieso zal je als bedrijf toch nog geregeld je huiswerk moeten maken en te allen tijde moeten beschikken over de meest actuele, correcte vergunning. Maar de hernieuwing wordt vervangen door tussentijdse evaluatiemomenten.”

Achillespees van het decreet De stedenbouwkundige en milieuvergunning hingen – logischerwijs – altijd al nauw met elkaar samen. Het probleem was dat die in de huidige regelgeving wel aan elkaar gekoppeld zijn qua uitwerking – de een kan niet zonder de ander – maar niet qua procedure. Dat betekent twee aparte vergunningsprocedures,


Tijdspad Danny Wiels en Bart Decraemer durven er geen eed op doen wanneer de ‘unieke omgevingsvergunning’ in voege treedt. Nu moet de parlementaire machine nog in gang schieten. En de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten – die ook meer duidelijkheid zullen geven over de concrete aanpak die dan van de vergunningsaanvragers wordt verwacht – komen er allicht niet voor het einde van het jaar. “Met dit tijdspad is de unieke omgevingsaanvraag midden volgend jaar een feit. Met de verkiezingen in het achterhoofd zou men dat pad dus best aanhouden. In afwachting worden de lopende vergunningsaanvragen behandeld zoals dat de voorbije jaren het geval was.” (JD)

Niet minder complex

Kortom

Danny Wiels waarschuwt ook voor de verkeerde perceptie dat het aanvragen van een ‘unieke omgevingsvergunning’ nu sowieso veel eenvoudiger zal zijn. “De grote vereenvoudiging zit hem in de procedure; op dat vlak kunnen we van een ware omwenteling spreken. Maar hoewel je misschien wat minder verschillende formulieren zal moeten invullen en iets minder plannen dubbel zal moeten kopiëren, blijft ook de unieke omgevingsvergunning inhoudelijk een erg complexe materie. We hadden ook niet verwacht dat dit met dit decreet een stuk minder zou worden. De realiteit van bouwprojecten is in de loop der jaren nu eenmaal op zich complexer geworden en dat blijft zich vertalen in de samenstelling van het dossier. Het milieuvergunningsaanvraagformulier is sinds 1991 eigenlijk weinig veranderd, maar is inmiddels wel maar een deeltje meer van het hele dossier. In het milieuluik blijven kwesties als energiebesparing, mobiliteit, de watertoets enzovoort aan bod komen. En met de recente goedkeuring van de ‘Vlarem Trein’, de omzetting van een Europese richtlijn op het vlak van industriële emissie, komt daar nog een drietal bijlagen bij. De lat wordt dus steeds hoger gelegd, en ook het verwachtingspatroon van zowel de overheid als de omgeving blijft veranderen en verstrengen.”

- De unieke omgevingsvergunning is een belangrijke wijziging in het vergunningenlandschap. − De procedure wordt makkelijker en beter te vatten voor de vergunningaanvragers. − In de unieke omgevingsvergunning blijven de twee onderscheiden inhoudelijke vergunningen – stedenbouwkundig en milieu – bestaan, hoewel ze vanaf midden volgend jaar wel geïntegreerd worden bekeken. − De 20-jarige hernieuwing van de milieuvergunning valt weg, maar er zijn wel periodieke evaluatiemomenten. − Ondanks de integratie van beide vergunningen, zal ook de unieke omgevingsvergunning geen formaliteit zijn. De inhoud van de aanvraag zal nog steeds uitgebreid moeten zijn en blijft vrij complex.

REPORTAGE

twee openbare onderzoeken, twee adviesrondes. Terwijl de beide aspecten van een bouw- en uitbatingsproject toch al heel nauw verweven waren, ondanks enkele vreemde anomalieën op het veld. “In de rechtspraak zag je bijvoorbeeld al dat de ruimtelijke aspecten wel degelijk een reden kunnen zijn om een milieuvergunning te weigeren. De Raad van State is daar erg streng op. En dat terwijl het advies van Stedenbouw in de loop der jaren steeds minder belangrijk is geworden in de milieudiscussies. Aan die vreemde tegenstrijdigheid komt nu alvast een einde”, zegt Bart Decraemer. De beide administraties zullen dus veel nauwer met elkaar in overleg moeten treden om tot één geïntegreerd syntheserapport en advies te komen. En dat is, volgens Danny Wiels, ook de achillespees van dit nieuwe decreet. “Het zal vorm moeten krijgen door mensen uit twee werelden met twee visies, die naar elkaar zullen moeten toegroeien. En daar zal de nodige tijd moeten overgaan.”

Tijdswinst Maar de weg die de vergunningsaanvraag vanaf volgend jaar moet afleggen, zal door de integratie toch een stuk korter zijn, wat zich moet vertalen in een snellere beslissing? Ook op dat vlak willen Danny Wiels en Bart Decraemer enkele misverstanden de wereld uit helpen. “De duurtijd zal niet eens zo veel korter zijn: een beslissingstermijn van 105 dagen voor een gewone procedure, en een van 60 voor een vereenvoudigde procedure (als de ‘wijziging’ een beperkte omvang heeft). De grootste tijdswinst die de unieke omgevingsvergunning oplevert, zal te vinden zijn bij grote projecten, met de provincie of het Vlaams Gewest als eerste beslissingsinstantie.” Wel is het zo dat het verplichte openbaar onderzoek bij een volledige procedure nu maar één keer meer moet gevoerd worden. “Ook voor de omgeving is dat een voordeel”, meent Danny Wiels. “De verschillende affiches – voor de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag – kunnen weleens verwarrend zijn, ook al omdat de straal waarin mensen hun zegje mogen doen naargelang het soort vergunning, grondig kan verschillen.” Wat wel een grote winst kan opleveren, is het nieuwe principe van de ‘bestuurlijke lus’ die met de unieke omgevingsvergunning wordt ingevoerd. “Nu gaat het zo: je dient je dossiers in, er volgt een openbaar onderzoek, en dan valt na drie maanden onherroepelijk de beslissing”, legt Bart Decraemer uit. “Als er tijdens die procedure inhoudelijke problemen opduiken of bepaalde zaken te weinig uitgewerkt zijn, kunnen de vergunningen geweigerd worden. Je kan dan in beroep gaan, maar daar bestaat het risico dat men oordeelt dat de oorspronkelijke aanvraag – na alle aanpassingen – inhoudelijk te veel veranderd is en je dus helemaal mag herbeginnen. De ‘bestuurlijke lus’ laat toe om tijdens de vergunningsaanvraag even op de ‘pauzeknop’ te duwen om mogelijke hiaten die worden opgemerkt door de administratie, aan te pakken. Ook klachten die opduiken uit het openbaar onderzoek kunnen dan nog opgelost worden. Dat maakt de procedure toch een stuk soepeler in de praktijk.” En nog meer tijdswinst mag verwacht worden doordat de milieu-effectenrapportprocedure helemaal geïntegreerd wordt in de nieuwe vergunningsaanvraag. “En daardoor zal men wel maanden winnen”, zegt Danny Wiels. “Het milieu-effectenrapport staat momenteel eigenlijk los van de milieuvergunningsaanvraag, maar moet wel eerst zijn opgemaakt voor men die vergunning kan gaan aanvragen.”

OFFSET & DIGITAAL DRUKWERK Huisstijl Handelsdrukwerk Publicitair drukwerk Tijdschriften en brochures Gelegenheidsdrukwerk POS-materiaal

ALLE pRInTS vOOR In- En OUTDOOR Affiches Stickers Panelen Roll-up banners Pancartes …

Zwaaikomstraat 7 • 8800 Roeselare • T 051 24 41 00 • F 051 24 42 97 info@alfapress.be • www.alfapress.be • info@vixaprint.be • www.vixaprint.be

Ondernemers 12 21 juni 2013

11


www.volkswagen.be

RIJPLEZIER IN EEN HYBRIDE? JA, HET KAN.

Nieuwe Jetta Hybrid. 170 pk. Met zijn 170 pk, zijn standaard DSG versnellingsbak, een gemiddeld verbruik van 4,1 l/100 km en een CO2-uitstoot van slechts 95 g/km, beschikt de Jetta Hybrid over meer dan één argument om bestuurders van een firmawagen én fleet managers te verleiden. Want een zuinigere auto betekent minder brandstof- en onderhoudskosten, plus een groter fiscaal voordeel. De werknemers profiteren op hun beurt van een zeer aantrekkelijk voordeel van alle aard (VAA) én een onovertroffen rijplezier. Kortom, iedereen wint. Meer info bij uw Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

Maandelijkse nettobijdrage op VAA*: 55 € /maand excl. BTW CO₂-bijdrage : 25 €/maand excl. BTW Fiscale aftrekbaarheid: 90%

4,1 L/ 100 KM • 95 G CO2/ KM. Afgebeeld model met opties. Catalogusprijs Jetta TSI 1.4 150 pk Hybrid op 01/06/2013: 25.917 € excl. BTW. * Schatting van de maandelijkse nettobijdrage die de werknemer werkelijk zal betalen voor het voordeel van alle aard, op basis van de maximale aanslagvoet van 53,5%. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be


Twee jaar geleden lanceerde Christophe Devlies (30) uit Kortrijk zijn eerste pop-up store in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarna volgden de Vlasmarkt in Kortrijk, de Burgstraat in Gent en recent de Zeedijk in De Panne. Pop-up stores zijn tijdelijke winkels die plots op een A-locatie (winkelwandelstraat, commercieel centrum, zeedijk …) opduiken en snel weer verdwijnen om ergens anders even onverwacht opnieuw te verschijnen. “In het buitenland is de pop-up store een vertrouwd concept, vooral voor textiel”, vertelt Christophe Devlies. “Ze kennen er ook succes. Er leek mij wel ruimte voor in Vlaanderen. Ik heb er een persoonlijke touch aan gegeven door geen textiel te verkopen, maar elektro, decoratie, keukengerei, cadeaus, speelgoed, gadgets, … Het aanbod van Conceptliving is afkomstig van stocks van internationale importeurs, overproductie, faillissementen, overschotten op scheepscontainers … Het gaat altijd om trendy spulletjes, deels aangepast aan de locatie en het seizoen, kwaliteitsproducten (zoals Royal Boch, Fissler …) aan bodemprijzen, die ook inspelen op hypes zoals het kookgebeuren.”

Sinds 1 mei bevindt Conceptliving zich aan de zeedijk in De Panne, nog tot eind september. In de seizoensaanloop viel het weer niet al te best mee, maar Christophe Devlies is vol vertrouwen: “In het Pinksterweekend hebben we goed gewerkt en als het goed weer wordt, kunnen we in het seizoen ‘s avonds openblijven tot 23 uur. We hebben ook strandgerelateerde producten, dat komt dus wel goed, al heeft de retail het momenteel niet makkelijk. Per locatie moeten we onszelf telkens heruitvinden. Het is nu kwestie dat we veel volume verzetten, om opnieuw te investeren. Daarna gaan we de toestand evalueren. Het succes ligt hierin, dat we telkens een nieuw publiek aanboren, op betaalbare A-locaties, in de goede periodes. Zo lokt De Panne bijv. ook veel Franse toeristen.” Conceptliving heeft inmiddels één gerante aangeworven. De winkel in Gent is nu enkel open in het weekend, maar de shop wil zeker aanwezig blijven in de stad en speciale acties op touw zetten met de Gentse Feesten. Met de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog komt er in 2014 mogelijk een pop-up store in Ieper. Andere mogelijkheden aan de Kust (in het seizoen) en in het binnenland (voor de pakjesperiode) worden onderzocht. Conceptliving ontwikkelt momenteel ook

BEDRIJVEN

Conceptliving opent pop-up store in De Panne

Christophe Devlies:

“Het succes ligt hierin, dat we telkens een nieuw publiek aanboren, op betaalbare A-locaties.” een webshop met de miniaturen van Joe BAR (Frans stripverhaal uit de jaren ‘70) als proefproject. “Daarna kunnen we onze hele handel ook online zetten”, besluit Christophe Devlies. “Dat vergt echter een hele backoffice en logistiek apparaat.” (MD - Foto DD)

www.conceptliving.be

Groep Dewaele neemt Dendermonds immokantoor over Vastgoedgroep Dewaele, met wortels in Brugge, heeft Immo Comma uit Dendermonde overgenomen. Intussen is de groep actief in 15 steden vanuit 21 locaties en stelt ze 120 mensen tewerk. “We hebben geen al te grote expansiedrang, maar kijken wel voortdurend uit naar overnamekansen”, zegt Filip Dewaele. Er is nu eenmaal ook een consolidatie aan de gang op de immomarkt.

in Brugge in 1983, begin 2000 kwam Kortrijk erbij. Terwijl de groep zes jaar geleden vijf kantoren had, is ze nu present op 21 locaties, waardoor West- en Oost-Vlaanderen goed gedekt zijn. “Wij werken volgens het olievlekprincipe en zoeken naar synergieën tussen de kantoren”, zegt Filip Dewaele. “We lijden daarbij niet aan een soort dwangmatige expansiedrang. We gaan voor een gecontroleerde en beheersbare groei. En elke overname is erop gericht om ons structureel te versterken.

Groep Dewaele heeft eigenlijk een drieledige structuur. Allereerst is er Dewaele | vastgoed & advies, voor de residentiële markt. Daarnaast houdt Turner & Dewaele zich bezig met bedrijfsvastgoed. Drie jaar geleden is de divisie ‘De Syndic’ opgericht, voor het beheer van mede-eigendommen. En voor Immo Comma uit Dendermonde, dat sinds 1 juni tot Groep Dewaele behoort, waren syndicactiviteiten net de corebusiness. “We hadden wat Oost-Vlaanderen betreft, al kantoren in Gent, Eeklo en Aalter. Dendermonde betekent voor ons een mooie aanvulling”, zegt Filip Dewaele. “De overname van Immo Comma versterkt onze syndicpoot, maar het is ook de bedoeling om het vastgoedverhaal binnen dat kantoor verder uit te bouwen.” Het eerste Dewaele-kantoor opende zijn deuren

Consolidatie is nodig De focus blijft liggen op West- en Oost-Vlaanderen, al heeft Groep Dewaele ook een medewerker die de Brusselse markt screent en bewerkt voor nieuwbouwopportuniteiten. Filip Dewaele: “Door de woningnood is dat een erg expansieve markt, die veel van onze klanten-promotoren aantrekt. Bovendien zijn veel bestaande Brusselse immokantoren erg op Franstaligen gericht.” De groep versterken, Filip Dewaele zei het al, en dat is ook nodig, want er is een stevige consolidatie van immokantoren aan de gang. “Brusselse grootkantoren bijvoorbeeld zakken steeds meer naar Vlaanderen af voor bedrijfsvastgoed en zelfs residentiële projecten.

Filip Dewaele:

“We lijden niet aan een soort

dwangmatige expansiedrang; we gaan voor een gecontroleerde en beheersbare groei.” Tegelijk zien we ook een soort tegengestelde beweging, namelijk de komst van kleine spelers die uitpakken met een grote flexibiliteit en lage kosten.” Wat de temperatuur op de vastgoedmarkt betreft, is Filip Dewaele niet pessimistisch. “De residentiële markt kende een moeilijke start in 2013, doordat de banken leningaanvragen nog steeds erg kritisch bekijken. Het aankoopproces duurt langer, maar de prijzen zijn wel vrij stabiel. Het bedrijfsvastgoed doet het redelijk goed. Bedrijven durven op dat vlak weer beslissingen nemen, in tegenstelling tot vorig jaar.” (JD)

www.dewaele.com

Ondernemers 12 21 juni 2013

13


14

Ondernemers 12 21 juni 2013

Marianne Martens Greenbridge


INTERVIEW

“Wat is er mooier dan bruggen bouwen?” Zeven jaar geleden opende Greenbridge de deuren in de Oostendse industriezone Plassendale. De rode draad van het incubatie- en innovatiecentrum is het aanbieden van een thuis aan startende ondernemingen, bij voorkeur in het domein van duurzame en hernieuwbare energie. Als je het aan CEO Marianne Martens vraagt, dan zijn het zeven succesvolle jaren geweest, een era van sensibilisering voor duurzame energie, maar ook van concrete realisaties en steun voor startende ondernemingen. Eind juni – met de opening van een gloednieuw gebouw – laat Greenbridge meer dan ooit zijn ambities zien.

U bent net twee jaar CEO van Greenbridge. Mogen we zeggen dat u al altijd een boontje heeft gehad voor nieuwe technologie? Marianne Martens: “Ik kan moeilijk anders dan volmondig ja antwoorden. In de humaniora was ik al danig geboeid door alles wat met wetenschappen te maken had. Mijn universitaire keuze lag ook in het verlengde want ik studeerde geografie aan de Universiteit Gent waarna ik mij - o.a. via een extra opleiding in de VS - specialiseerde in satellietbeeldverwerking en -interpretatie. In mijn voorgaande jobs (Eurosense Technologies, GIS Vlaanderen, Universiteit Gent) waren technologie en wetenschap wel altijd ergens aan de orde.”

gericht denken. Vandaag kan je innoverend zijn met een aantal producten of projecten, maar morgen en overmorgen moet je dat ook zijn. Het komt er dus op aan om jezelf steeds opnieuw in vraag te stellen en met nieuwe zaken voor de dag te komen. Stilstaan is geen optie. Het is niet omdat onze Energy Box, als demonstrator van innovatieve energietechnologieën, een Europese Award voor innovatie kreeg, dat we daarom op onze lauweren mogen rusten. Alles moet evolueren. Principe drie: ik wil tweerichtingsverkeer in de omgang met mensen. Medewerkers mogen en moeten ook met ideeën of vragen komen, mijn deur staat altijd open. Last but not least geloof ik ook sterk in transparantie en openheid.”

Hoe kwam u dan op deze plaats terecht? Marianne Martens: “Mijn voorgangster bij Greenbridge was Greet Van Eetvelde met wie ik al eens had samengewerkt. Toen ze om familiale redenen naar het buitenland vertrok, polste ze mij voor deze job. Universiteit Gent, de belangrijkste aandeelhouder van Greenbridge, steunde volop mijn kandidatuur. In een vorige functie bij het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) van de Faculteiten Ingenieurs- en Bio-ingenieurswetenschappen werkte ik in heel nauw overleg met bedrijven. Het feit dat dit in Greenbridge nog meer aan de orde zou zijn, was voor mij extra aantrekkelijk. Het down to earth-aspect ligt me wel. Ik beschouw het nu als een voorrecht dat ik voor mijn werk elke dag naar de kust mag rijden, in plaats van naar een of andere grootstad met veel fileleed tot gevolg. Ik kan deze locatie aan iedereen aanraden. Werken in een aangename omgeving bevordert duidelijk mijn jobtevredenheid. De Universiteit Gent heeft meer en meer oog voor Oostende. En dit is niet altijd zo geweest. Oostende wordt nu ook al aanzien als een verademing.”

Wat zou u na twee jaar aan het hoofd van Greenbridge als uw belangrijkste realisaties willen bestempelen? Marianne Martens: “Eind juni opent Greenbridge een nieuwe vleugel waar we opnieuw hopen een hele reeks nieuwe start-ups te mogen verwelkomen. Er is ook extra infrastructuur. Een en ander is het gevolg van een zeker succes, want ons huidig incubatorgebouw voor jonge kmo’s is volledig bezet. Met onze nieuwe seminarieruimte hopen we in de toekomst ook nóg meer evenementen te kunnen inrichten en de functie van bruggenbouwer te verstevigen. Dit zal ook meegespeeld hebben in de beslissing van het Agentschap Ondernemen om ons voor deze nieuwbouw subsidies toe te kennen.”

Welk type manager bent u? Marianne Martens: “Ik kom zelf uit een landbouwersgezin. Het was naar Vlaamse normen een grote hoeve en mijn vader hield er ook van om trendsetter te zijn, dus het ondernemen zat er wel in. In mijn familie zie ik ook veel ondernemersinitiatief. Ik denk dat het ergens in onze genen zit. De principes waarin ik rotsvast geloof? Om te beginnen wil ik boven alles een motivator zijn van anderen. Twee: ik wil resultaat-

Als we één geestelijke vader van Greenbridge moeten noemen, wie mag dat dan zijn voor u? Marianne Martens: “Ik denk spontaan aan professor De Leenheer, prorector van de Universiteit Gent. Hij had de visie vanuit de vaststelling dat de bezetting van het wetenschapspark in Gent-Zwijnaarde (gericht op biotechnologie) bijval oogstte en vanaf een gegeven moment sterk groeide. Hij was overtuigd dat dit ook moest kunnen in Oostende met werkgelegenheid in eigen streek voor de vele West-Vlaamse afgestudeerden aan de Universiteit Gent als bijkomende troef. Na de opstartjaren werd hier dan resoluut gekozen voor alles wat te maken had met duurzame en hernieuwbare energie. Dat was toen minder evident dan het vandaag lijkt. Zoals het ook niet evident was om met dit Gents initiatief uit te wijken naar Oostende. Johan Vande Lanotte komt dan ook de verdienste toe

dat hij de brug hielp slaan en mijn voorgangster Greet Van Eetvelde dat ze de betrokkenheid van de Universiteit Gent verankerde via het project Power-Link. Dit zorgt immers voor extra mogelijkheden voor steun en advies van kmo’s uit de Greenbridge community bij optimalisatie van hun technologie of het vinden van geschikte partners voor Vlaamse of Europese projecten.”

Een multifunctioneel park Laten we even naar de echte inhoud gaan. Ook na zeven jaar is Greenbridge nog te onbekend bij een groot publiek. Wat houdt het concept Greenbridge precies in? Marianne Martens: “De naam Greenbridge staat voor drie zaken die aan elkaar gelinkt zijn. Vooreerst is het een duurzaam wetenschapspark voor groeiende R&D bedrijven. Iedereen, uit om het even welke sector, die duurzaamheid en cleantech hoog in het vaandel draagt, is hier welkom. Ruimte is er alvast genoeg. Van de 20 ha, zijn er op vandaag nog 18 beschikbaar. We zijn dus gewapend tegen de groei.” “In de tweede plaats is Greenbridge een incubator. Dit wil zeggen dat we met huisvesting en een hele

“West-Vlaamse bedrijven zijn zich nog te weinig bewust van welke mogelijkheden er voor hen klaarliggen bij Greenbridge.”

équipe klaar staan om alle mogelijke vormen van steun (advies, ondersteunende diensten, ...) te verlenen aan start-ups die vernieuwend zijn op het vlak van technologie. In de eerste plaats energietechnologie, maar we hebben hier ook veelbelovende jonge kmo’s die aan de weg timmeren op het terrein van de telecom. Onze opdracht is even simpel als moeilijk: we willen die jonge bedrijven een vliegende start geven en helpen professionaliseren. Aan knowhow is met de betrokkenheid van de Universiteit Gent en de West

Ondernemers 12 21 juni 2013

15


INTERVIEW

16

Ondernemers 12 21 juni 2013

Vlaamse hogescholen, HoWest en KHBO, geen tekort. Zeg maar dat we de starters of spin-offs hier op alle vlakken steunen bij de uitbouw van hun onderneming. We proberen hen ook zoveel mogelijk in contact te brengen met mature R&D-bedrijven uit onze community van bedrijven, genre Electrawinds, Renson, Rehau, Mitsubishi Electric, SPIE Belgium of Siemens. Die kruisbestuiving werkt, dat is bekend en bewezen.” “Ten derde is Greenbridge ook een demonstrator. Hier kunnen bedrijven hun realisaties en marktrijpe ideeën tonen aan een breed publiek van geïnteresseerden: zowel particulieren als professionelen (architecten, ingenieurs, installateurs, studiebureaus), kennisinstellingen (scholen, universiteiten) én (internationale) beleidsmensen.”

Triple helix werkt Is het concept van Greenbridge op financieel vlak voldoende onderbouwd? Marianne Martens: “Onze aandeelhouders van het eerste uur (Universiteit Gent, POM West-Vlaanderen, Haven Oostende, KHBO, HoWest en ADMB) hebben ons kapitaal bezorgd dat we in de eerste plaats nodig hadden voor de infrastructuur, eerder dan voor de echte werking. U hoort het goed: we moeten onze bijkomende middelen dus halen uit de werking als consultant en de dienstverlening. Het is dus zaak om voldoende opdrachten en projecten binnen te halen. Dat loopt goed, maar het zal binnenkort nog beter lopen want we hebben nu – met dank aan Universiteit Gent - ook een nieuwe business support manager aangeworven. Hij moet de link tussen de hier aanwezige kennis enerzijds en de vraag vanuit de bedrijven anderzijds helpen versterken.” Greenbridge speelt in op de idee van kruisbestuiving tussen wetenschappers, het onderwijs en het bedrijfsleven. Mogen we zeggen dat dit een concept is dat overgewaaid is uit Frankrijk, waar het niet zonder succes al werd geïntroduceerd in de jaren ‘90? Marianne Martens: “Dat de triple helix-formule (kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven die samenwerken) werkt, trekt niemand nog in twijfel. We hebben de mosterd heus niet uit Frankrijk moeten halen. Wij bewijzen hier ook quasi dagelijks dat samenwerking loont.” Is energie en hernieuwbare energie geen al te ruime focus. Moet een instelling als Greenbridge niet nog meer focussen op deelaspecten? Marianne Martens: “Daar zegt u zoiets. In de komende drie jaar willen we onze aandacht nog meer toespitsen op wat wij green energy en blue energy noemen. Groen is nog iets breder, want het omvat alle duurzame energietoepassingen. Maar met blue mikken we toch op een specifiek deeldomein, zijnde de offshore die hier sterk in de lift zit met onder meer de windturbineparken in de Noordzee. Golf- en getijdenenergie is trouwens ook een onderwerp waarover bij de Universiteit Gent heel wat expertise aanwezig is.” De “samen sterk”-formule die aan de basis ligt van Greenbridge, is hoe dan ook een verrijking. Waar ligt de toegevoegde waarde van jullie belangrijkste investeerder, Universiteit Gent? Marianne Martens: Het begint al met de hier aanwezige staf. De meerderheid van onze medewerkers staat op de payroll van de Gentse universiteit onder de naam ‘UGent Power-Link’. Ik merk ook dat de band tussen Gent en Oostende alsmaar nauwer wordt. In het begin

was dat niet zo evident. Nu maakt de universiteit – over alle faculteiten heen – echt werk van de brugfunctie tussen kennis enerzijds en de bedrijfswereld anderzijds via de zgn. valorisatieconsortia. Via deze consortia en ‘UGent PowerLink’ kan in Greenbridge aan kmo’s de nodige hulp geboden worden op technologisch vlak. Zowel in de onderzoekswereld, als in de wereld van de kmo’s, worden meer en meer sensibiliseringscampagnes opgezet die alle mogelijkheden van Greenbridge moeten onderstrepen en aantonen. Het zit goed.” “Maar laat ons ook de rol van de POM West-Vlaanderen, de andere grote aandeelhouder niet vergeten. In 2012 gaf de POM aan Econopolis (de denktank van Geert Noels) de opdracht om de unieke werkterreinen van de provincie West-Vlaanderen preciezer te helpen afbakenen. Voor de regio Kortrijk wordt de focus vooral gelegd op nieuwe materialen. Voor de regio Roeselare werd voeding naar voren geschoven als prioritaire cluster. Wat Oostende betreft werd de nadruk gelegd op duurzame energie, met als bijkomende specialisatie blue energy. De POM West-Vlaanderen doet er alles aan om deze clusters te voeden en te steunen.”

Te veel koudwatervrees Vindt u dat, los van het werk van de Universiteit Gent en de POM West-Vlaanderen, de scholen en hogescholen voldoende meedenken in het totaalconcept rond hernieuwbare energie? Marianne Martens: “Als ik eerlijk mag zijn, denk ik dat het probleem zich minder situeert in hoofde van de scholen, dan wel in hoofde van de bedrijven. We vonden het jammer dat Electrawinds voor zijn nieuwe vestiging – ze zijn ooit in de Greenbridge incubator begonnen – koos voor een doorgroei net buiten het wetenschapspark, maar dat was vooral een kwestie van een opportuniteit die ze niet konden laten liggen (de gebouwen van Telindus stonden toen vrij). Maar met Electrawinds zijn de relaties wel nog steeds goed. Dat bedrijf is kunnen doorgroeien tot een vlaggendrager op het vlak van nieuwe energietoepassingen. Toch merk ik dat de West-Vlaamse bedrijven zich nog te weinig bewust zijn van welke mogelijkheden er in de schoot van Greenbridge klaarliggen voor hen. Wie vooral moeilijk te bereiken zijn, zijn de (pre)starters. Zij die net het stadium van ‘zelf thuis een idee uitwerken en testen in de garage’ ontgroeid zijn en zich willen professionaliseren. Wij hebben voor hen een prachtig aanbod in een stimulerende omgeving, maar er wordt nog te weinig op ingegaan. Terwijl iedereen weet dat kruisbestuiving tot meerwaarde leidt voor elke betrokken partij. Ik merk te veel koudwatervrees om zich ook open te stellen voor anderen of ideeën uit te wisselen. Terwijl ik vanuit mijn standpunt denk: samenwerken staat synoniem voor win-win en voor extra business.” Maar Electrawinds doet nu al meer business in het buitenland dan in eigen land. Zegt dat ook iets over de traagheid waarmee de zaken qua hernieuwbare energie hier vooruit gaan? Europees scoren we zelfs onder het gemiddelde. Marianne Martens: “In dit land zal men absoluut een tandje moeten bijsteken als men de internationale engagementen en doelstellingen inzake duurzame energie wil halen. Dat is een feit waarover iedereen het toch stilaan eens is. Het ontbreekt echter ook aan een langetermijnvisie. De stop&go-politiek van de overheid – kijk maar naar de markt van de zonnepanelen – werkt bijzonder nefast op de geloofwaardigheid

van de totale sector. Talrijke bedrijven hebben er hun ondergang aan te danken. Anderen krijgen in hun groei niet of moeilijk de medewerking van de banken. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn. En dan is er ook nog het vergunningenbeleid en dat mee moet willen.”

Dromen van een betere wereld Eén van de grote kritieken op het Vlaamse innovatielandschap, is dat er te veel instellingen los van elkaar hun eigen ding doen. Terecht? Marianne Martens: “De dag dat ik hier belandde, dacht ik spontaan: je zal als bedrijfsleider maar eens je weg zoeken in het Vlaamse innovatielandschap. Moet niet evident zijn. Ik wil me ook bescheiden opstellen. Ik vind daarom dat Greenbridge perfect aan zijn roeping beantwoordt als hij zich profileert als bruggenbouwer of facilitator. Het zou ook fout zijn als we alleen voor onszelf rijden. Daarom zoeken we systematisch contacten met scholen, onderzoeksinstellingen, andere organisaties of bedrijven over het hele Vlaams land om mee samen te werken, liever dan het wiel opnieuw uit te vinden. Met lovenswaardige initiatieven als Creatieve starters van de POM West-Vlaanderen of Bryo van Voka zoeken we heel graag naar synergie.”

“In dit land zal men absoluut een tandje moeten bijsteken als men de internationale engagementen en doelstellingen inzake duurzame energie wil halen.” Met The Energy Box behaalden jullie zowaar een Europese award en dat voor de neus van 60 andere projecten. Is The Energy Box dan werkelijk zo revolutionair? Marianne Martens: “Het is inderdaad uniek, niet in het minst omdat het open innovatie aanmoedigt. Het versterkt ook het triple helix model. The Energy Box toont als het ware in één overzichtstentoonstelling wat we hier op het vlak van duurzame energie allemaal in huis hebben. Het is top en het is toptechnologie die werkt, want de deelnemende bedrijven hebben zonder onderscheid al een bewezen trackrecord én referenties. Tijdens de Wereldtentoonstelling in Shanghai hebben we The Energy Box met succes getoond aan de wereld.” Hernieuwbare energie mag dan al een hype zijn, toch blijven er ook veel vragen hangen. Zo bleek uit recent onderzoek dat veel van wat als groene stroom verkocht wordt helemaal geen groene stroom is. Tast dit de geloofwaardigheid van het hele discours niet danig aan? Marianne Martens: “Bedrog en dan nog van gevestigde namen. Altijd en overal zul je natuurlijk sjacheraars hebben, maar ook voor mij was dat een bijzonder ontnuchterende en trieste vaststelling. Het is zo jammer omdat het een kaakslag is aan allen die het wel goed voorhebben met duurzame energie, en dat zijn er gelukkig nog veel. Ik blijf er bij: duurzame energie kan nooit hoog genoeg op de politieke agenda staan.”

(Tekst: Karel Cambien/Foto’s: Kurt Desplenter)


U least zoveel meer dan een auto. Met Vancia Car Lease, least u veel meer dan een auto. Een flexibele service en een persoonlijke aanpak behoren tot de standaarduitrusting bij ons. Als u Vancia Car Lease uw wagenpark laat beheren, groot of klein, dan hoeft u alleen nog maar op de weg te letten. Van operationele leasing over financiĂŤle renting tot het afhandelen van de administratie: wij nemen alles van u over. Behalve het stuur. Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Lease is more.ÂŽ


Op 1 juli verandert de afvalwetgeving! Dirk is al in orde...

U vindt alle informatie op

www.ovam.be/sorteermeer

2_Select-inz-OVAM.adv.b220-h310.indd 1

Vanaf 1 juli 2013 moeten ook bedrijven pmd-afval apart inzamelen en een contract met een afvalinzamelaar hebben voor hun gemengde bedrijfsafval. Dirk is al in orde. U toch ook?

31.05.2013 14:12:12


Een papierloze overheid is nog niet voor morgen, maar het Brugse bedrijf Vanden Broele helpt lokale besturen goed op weg. “Het digitaliseren en vlot doorzoekbaar maken van registers van de burgerlijke stand zorgt in Gent en Antwerpen alvast voor een efficiëntere administratie en een betere dienstverlening voor de burger”, vertelt Bruno Van der Elst. De band tussen Vanden Broele en de overheid is niet nieuw. “Het bedrijf was bij de oprichting in 1957 in de eerste plaats een bestuursdrukkerij, met een aanbod van specifiek druk- en kopieerwerk tot de bekende trouwboekjes”, weet Rudi Versaen. “In de voorbije decennia is dat enorm geëvolueerd en vandaag ligt de klemtoon van onze dienstverlening voor lokale besturen op automatisering en efficiëntieprocessen.” Met ScanSearch ontwikkelde Vanden Broele recent een nieuwe troefkaart. Bruno Van der Elst: “Het opzoeken van een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte was tot voor kort vaak een administratieve

lijdensweg, zowel voor de ambtenaar als de burger. ScanSearch digitaliseert, archiveert en ontsluit alle papieren documenten, wat leidt tot een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te consulteren digitaal archief. We kunnen ingescande documenten digitaal beter leesbaar maken, randmeldingen verwerken en door koppelingen te maken tussen verschillende gegevensbanken ook onvolledige gegevens aanvullen. Door het digitaal archiveren worden die documenten ook overal raadpleegbaar. Vroeger moesten de originele ingebonden papieren registers manueel worden doorzocht op de plaats waar ze werden bewaard. In Antwerpen bijvoorbeeld kunnen voortaan alle registers uit de diverse districten in elk district worden geraadpleegd. Dat zorgt voor een enorme tijdswinst voor zowel de ambtenaren als de burgers.” Vanden Broele heeft met ScanSearch een gat in de markt ontdekt. Rudi Versaen: “Iedereen kan een document scannen, maar wij zijn uniek in de intelligente ontsluiting van dergelijke documenten. Meer dan één derde van alle Vlaamse gemeenten en liefst 11 van de 13 centrumsteden maken gebruik van ScanSearch.

BEDRIJVEN

Vanden Broele pionier in administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen Rudi Versaen, Bruno Van der Elst en Piet Moerman:

“Meer dan één derde van alle Vlaamse gemeenten en liefst 11 van de 13 centrumsteden maken gebruik van ScanSearch.”

Maar met onze nieuwe applicatie ‘Verifieer’ die nu proefdraait in Kortenberg, gaan we straks nog een grote stap verder. Daarmee zullen lokale besturen zelfs digitaal gecreëerde en ondertekende documenten via elektronische weg én rechtsgeldig tussen openbare besturen maar ook aan de burger kunnen bezorgen.” De Vanden Broele groep bestaat uit Vanden Broele, Novado (IT), Uitgeverij Vanden Broele en Cayman (reclamebureau) en telt samen een 100-tal werknemers. (SD - Foto MVN)

www.vandenbroele.be

Partnerinfo

HET NIEUWE WERKEN IS MEER DAN AF EN TOE THUISWERKEN

Stel de goesting centraal Voor velen staat Het Nieuwe Werken nog altijd gelijk met af en toe thuiswerken en de mogelijkheid om ook op verplaatsing je mails te lezen en te beantwoorden. Maar het gaat veel verder dan dat. Het Nieuwe Werken draait vooral om het juiste werkklimaat. Een klimaat waarin werknemers met volle goesting tot het einde van hun loopbaan willen meedraaien. De overheid windt er immers geen doekjes om: iedereen zal langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Om iedereen ook langer gemotiveerd te houden, zullen werkgevers inspanningen moeten leveren om een bedrijfscultuur te ontwikkelen waarin de werknemer zich goed voelt, zowel aan het begin van zijn carrière als enkele maanden voor zijn pensioen. Thuiswerken en telewerken kunnen daarin een rol spelen, maar vormen zeker niet de enige en zaligmakende oplossing. Een van de veranderingen die zich opdringt, is rekening houden met de behoeften van de werknemer. Die kunnen in de loop van een carrière snel veranderen. De jonge werknemers, van 25 tot 35 jaar, willen

hard werken maar ook veel genieten van hobby’s en vrije tijd. Ze hebben bijvoorbeeld soms behoefte aan enkele maanden vrij om een verre reis te maken. De werknemers tussen 35 en 45 jaar hebben jonge kinderen en tieners. Zij zijn op zoek naar de juiste balans tussen werk en privéleven. Zij waarderen vooral flexibele werktijden, thuiswerk en een hoge graad van autonomie. 50-plussers voelen zich dan weer het best wanneer ze hun jarenlange ervaring kunnen benutten om de werkgever en de jongere collega’s te adviseren en te coachen. Kortom: ‘de werknemer’ bestaat niet, en ‘hét wondermiddel voor Het Nieuwe Werken’ evenmin. Elke generatie, elk type werknemer zal een andere aanpak vergen.

Al jaren staan werkgevers onder druk om productiviteit en efficiëntie te verhogen. Hoe krijgen ze dit voor elkaar terwijl de werknemer om steeds meer flexibiliteit en een betere werk/ privé-balans roept?

ductiviteit en efficiëntie te verhogen. Hoe krijgen ze dit voor elkaar terwijl de werknemer om steeds meer flexibiliteit en een betere werk/privé-balans roept? Bijvoorbeeld door het delen van informatie te vereenvoudigen. Heel wat werknemers willen bij voorkeur hun eigen device meebrengen naar de werkvloer (het zgn. ‘Bring your own device’) en daarmee toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Wie werknemers de kans biedt om informatie en ideeën te delen waar en wanneer hen dit past, zal vaak hun creativiteit spectaculair zien stijgen, en tegelijk ook hun arbeidsvreugde en voldoening.

Het gaat niet alleen om een nieuwe manier van werken, maar vooral om een nieuwe manier van samenwerken. De onderneming moet dus op zoek naar technologische oplossingen om die nieuwe aanpak optimaal te ondersteunen. Op dat vlak bestaan er vandaag nauwelijks nog beperkingen. De technologie laat immers toe om op om het even welk moment, vanop om het even welke locatie en met eender welk toestel op een veilige manier toegang te krijgen tot applicaties en data. Wij van Belgacom bekijken graag samen met u wat de beste oplossing is voor uw onderneming.

De werkgevers staan bovendien nog voor andere uitdagingen. Al jaren staan zij onder druk om pro-

Ondernemers 12 21 juni 2013

19


BEDRIJVEN

20

Ondernemers 12 21 juni 2013

Kortrijks softwarebedrijf J4S bouwt nieuw e-commerceplatform De Kortrijkse softwareconsultant en -ontwikkelaar J4S is volop in beweging, op verschillende vlakken. Er wordt nagedacht over een nieuwe naam en binnen twee maanden gaat zijn zelf ontwikkelde e-commerceplatform online. “Voor de eerste keer gaan we een eigen product commercialiseren”, zeggen zaakvoerders Isabel Veys en Joury Gokel. “Bovendien wordt 2013 ook het jaar waarin we het bedrijf, na een steile groei, een nieuwe, stevige structuur willen geven.” J4S is in 2004 ontstaan uit een groep freelance ITconsultants, die elkaar op de markt hadden ontmoet. “We hadden meteen werk op de plank”, vertelt Joury Gokel. “Ik was toen al een paar jaar actief in de ‘payment’-industrie. Een van de vroegere klanten van het bedrijf waar ik werkte, had productondersteuning nodig op consultancybasis. Zo kwamen er steeds meer vragen, groeide ons medewerkersbestand aan, en kozen we in 2009 resoluut voor ‘payment’ als onze

corebusiness.” Inmiddels heeft J4S twee kantoren, in Kortrijk en Hasselt, en telt het een dertigtal medewerkers.

Nieuwe focus

platform. “Ik ben in 2001 begonnen als programmeur bij Element – het bedrijf van Ronny Leplea, zo’n beetje de pionier van e-commerce in België – dat later is overgenomen door Clear2Pay”, vertelt Joury Gokel. “Qua e-commerce staan we in dit land eigenlijk nog nergens, maar net daarom liggen er nog veel kansen open. Het is een belangrijke stap voor J4S om nu zelf een product te gaan commercialiseren, nadat we zo veel ‘payment’-oplossingen voor anderen hebben ontwikkeld. De engine verschilt niet zo veel van die van concurrenten, omdat die nu eenmaal dezelfde functionaliteit moet hebben en conform de regelgeving moet zijn. Waarin wij het verschil willen maken, is de prijszetting, omdat wij onze kosten zo laag mogelijk houden. Daarom is onze oplossing stukken goedkoper dan die van grotere concurrenten. Bovendien vragen wij van onze e-commerceklanten geen abonnementsgeld en koppelen wij dit aan lage transactiekosten.” De tweede lijn in de productontwikkeling is een ‘e-Wallet’-oplossing, vanuit de vaste overtuiging dat mobiel betalen – via de Smartphone bijvoorbeeld – in de toekomst alleen maar populairder zal worden, bijvoorbeeld in shoppingcentra, pretparken, op festivals, in stadions en andere closed-gate environments. “Ook al een product dat hier is ontwikkeld, en dat gecommercialiseerd wordt in samenwerking met een partner”, zegt Isabel Veys.

Sinds de oprichting van het bedrijf zijn twee pijlers gegroeid. “Allereerst zijn er de services en consultancy voor onze klanten”, zegt Isabel Veys. “We voeren ook projecten in-house uit voor grote bedrijven, zoals Melexis, en hebben supportcontracten lopen voor producten die wij hebben ontwikkeld voor een klant en van hem hebben overgenomen. Het gaat dan om contracten met een aantal buitenlandse banken, in onder meer Israël, Tsjechië en Ierland.” Daarnaast doet J4S zelf aan productontwikkeling. “Daar zijn we sinds een jaar mee bezig. We spreken hier over allerlei (cashless) payment-producten, Nieuwe naam? die voortvloeien uit de kennis van deze industrie en de expertise die we daar de voorbije jaren in hebben J4S is duidelijk een nieuwe levensfase ingetreden. Een opgebouwd.” marketingbureau heeft een nieuwe naam uitgedokDe eerste lijn daarin is een ‘e-commerce processing’- terd. “Maar met de nieuwe richting die we uitslaan, Vandaele 13-12-2011 11:59 Pagina 1

Wat te doen bij elektriciteitsuitval ? UW PARTNER VOOR NOODSTROOMAGGREGATEN !

WORTEGEM-PETEGEM T. 055 39 03 90 TESSENDERLO T. 013 29 27 17 OVERIJSE T. 02 657 39 16

al onze realisaties op www.SWIMMINGPOOLS.be Ook de Willy Naessens van industriebouw…

Vandaele Machinery NV STATIONSSTRAAT 128 B-8780 OOSTROZEBEKE T +32 (0) 56/ 67 40 11 F +32 (0) 56/ 66 30 50 stefaan@vandaele-machinery.be

www.vandaele-machinery.be


UITGELEZEN Beauvoordse bakhuis in de prijzen Het Beauvoordse Bakhuis uit Veurne behaalde twee sterren op de Superior Taste Award, georganiseerd door het International Taste & Quality Institute. “Onze traditionele pannenkoeken kregen twee kwaliteitssterren. We mogen ons nu officieel tot de beste bereiders van kant-en-klare pannenkoeken ter wereld rekenen”, zegt zaakvoerder Karen Pauwelyn. In totaal namen 480 producenten uit meer dan 49 landen deel. (HN,DS, HLN)

Pinguin verandert in Greenyard Foods Christof Ameye, Isabel Veys en Joury Gokel:

“Qua e-commerce staan we in weten we nog niet of we die voor het bedrijf of voor onze productenlijn gaan gebruiken”, zeggen Isabel en Joury. “We hebben bovendien nu toch een stevige naam in dit wereldje, staan als kleine speler meer dan ons mannetje naast de multinationals en hebben niet de grote marketingbudgetten om een nieuwe naam snel ingang te doen vinden. Een andere grote uitdaging voor dit jaar is om het bedrijf, na de steile groei van de jongste jaren, goed te gaan structureren. Tot nu toe hebben we altijd erg ‘vlak’ gewerkt, maar met 30 medewerkers

dit land eigenlijk nog nergens, maar net daarom liggen er nog veel kansen open.”

inmiddels, dringt zich een duidelijkere taakverdeling en structuur op. Ook met die oefening zijn we volop bezig.” (JD)

www.j4s.be

MARTINE BRACKX

Opleidingen: - leiding geven - coachen op de werkvloer (teamleiders, ploegbazen, stagebegeleiders) - effectief communiceren met klanten en binnen een team - stressmanagement en work-life balance - train de trainer

Coachen: - persoonlijke coaching van medewerkers en leidinggevenden - team coaching: effectiviteit verhogen, communicatie optimaliseren

Een praktische aanpak door een senior trainer coach consultant met 25 jaar ervaring.

MB Training en communicatie Plantenstraat 20 8400 Oostende 059 50 92 87 - 0032474991415 brackx.martine@telenet.be www.mbtraining-communicatie.be

Voedingsgroep Pinguin zal vanaf 1 september Greenyards Foods heten. De nieuwe naam moet weer duidelijk aangeven waarmee het bedrijf zich bezighoudt: het verwerken van verse groenten. De naamsverandering komt er na de verkoop van aardappeldivisie Lutosa aan McCain. Met de nieuwe naam wil het bedrijf ook zijn internationale ambities benadrukken. (HLN, DS)

Ghelamco uit Ieper geeft naam aan nieuw Gents voetbalstadion De nieuwe voetbaltempel van AA Gent aan de Ottegemsesteenweg zal de Ghelamco-arena heten, naar het Ieperse bedrijf dat het project ontwikkelde en mee financierde. Ghelamco werd in 1985 in Ieper gesticht, maar is intussen geëvolueerd tot een internationale vastgoedontwikkelaar. Het project in Gent bestaat trouwens uit meer dan een voetbalstadion. De hele site telt ook 28.000 m² kantoren, een Brico Plan-It en andere commerciële ruimtes, een hotel en een grote parking. (HN, HLN, DS)

Poco Loco bespaart door georganiseerd transport Twee logistieke consulenten van de Vlaamse overheid moeten kmo’s adviseren om hun transporten beter en vooral goedkoper te organiseren. Uit studies blijkt dat de vracht- en bestelwagens gemiddeld slechts voor 57% geladen zijn. 1 op 4 rijdt zelfs leeg rond. De consulenten zullen vooral kmo’s gratis advies geven om hun vervoer energiezuiniger, rendabeler en milieuvriendelijker te organiseren. Het systeem werd al uitgetest bij het Roeselaarse voedingsbedrijf Poco Loco. “Dankzij de adviezen van de consulten kunnen we bijna 10% besparen op onze transportkosten en de CO2-uitstoot met 8% verlagen”, zegt CEO Peter Denolf van Poco Loco. (HN 11/06)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


44% BESPARING

OP UW MOBIELE TELEFONIE*

SURREALISTISCH

KMO, DIT IS TE GROOTS OM NAAST U NEER TE LEGGEN : DAAG ONS UIT EN LATEN WE SAMEN BEREKENEN HOEVEEL UW ONDERNEMING KAN BESPAREN. Bel gratis op 0800/160 26 www.BASE.be/business * gemiddelde besparing op het bedrag van de laatste factuur voor 163 KMO’s die tussen 14 april en 14 mei 2013 een offerte hebben aangevraagd bij BASE business. Meer info op www.BASE.be/business.


Vijf tot tien jonge ondernemers laten samenwerken en op die manier vernieuwende producten of diensten ontwikkelen in het kader van een centraal thema: dat is de doelstelling van de CreatieveLink die de West-Vlaamse ondernemerscentra in het leven roepen. Het onderwerp waar rond zal worden gewerkt, is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, “maar de resultaten van deze CreatieveLink hoeven niet per se rechtstreeks aan dat thema gerelateerd te zijn”, verduidelijkt Johan Gheeraert, regioverantwoordelijke van het Ondernemerscentrum in Ieper.

de grafische sector. Momenteel is de vestiging in Ieper volop bezig hier een verlengstuk aan te breien, met de opstart van een CreatieveLink rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Gerichte selectie “Momenteel zitten we volop in de wervingfase die nog doorloopt tot eind augustus”, verklaart Johan Gheeraert, coördinator van het initiatief en mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing. “Nu hebben

Johan Gheeraert:

De Ondernemerscentra West-Vlaanderen startten destijds in Kortrijk, maar beschikken intussen ook over afdelingen in Ieper, Roeselare en Oostende. Regelmatig organiseren ze interessante initiatieven, zoals bijvoorbeeld de CreatieveLink. Deze CreatieveLinks zijn een initiatief binnen de actie ‘Creatieve Starters’, een EFRO-gesubsidieerd project. Kortrijk kreeg enkele jaren geleden de primeur, met een CreatieveLink rond

“We mikken op echt

geëngageerde, jonge ondernemers die de regio internationaal nog meer op de kaart willen zetten.”

zich al negen kandidaten aangemeld, maar we hopen op nog veel meer inschrijvingen zodat we een gerichte selectie kunnen doorvoeren waarin verschillende marktsegmenten evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de helft van de deelnemende bedrijven uit communicatiebureaus bestaat. Belangrijk is dat we een echt engagement van de kandidaten voelen en dat door het samenbrengen van heel verschillende achtergronden, er interessante vernieuwende denkpistes kunnen ontstaan.”

BEDRIJVEN

Ondernemerscentrum Ieper start CreatieveLink rond herdenking WO I

Vanaf september zullen de deelnemers op geregelde tijdstippen vergaderen in een ‘co-working space’. Die gemeenschappelijke ruimte mag ook naast de meetings worden gebruikt om constructief (samen) te werken. “Tijdens de vergaderingen krijgen de deelnemers de hulp van twee coaches. Dat zijn Luc Glorieux (Busworld) en Jean-Pierre Tanghe (Barco). Niet toevallig zijn beide coaches mensen met een heel grote internationale ervaring. Het is namelijk de bedoeling dat de door de deelnemers gecreëerde producten of diensten, de internationale uitstraling van onze provincie kunnen vergroten, gebruik makend van de naamsbekendheid waarvan onze regio tijdens de herdenkingsjaren van WO I sowieso zal genieten.” Deze CreatieveLink is voorlopig niet aan een bepaalde einddatum gebonden. “Bedoeling is dat het resultaat ook verder kijkt en langer draagt dan de herdenking van ‘De Grooten Oorlog’,” besluit Johan Gheeraert. (BVC)

www.ocwest.be

Vijfde Summerschool biedt starters intensieve driedaagse aan Matthijs Stichelbaut en Stéphane Ronse:

“Bewust beperken we de

groep, om het interactieve karakter en de persoonlijke aanpak te garanderen.” Alles wat je altijd wilde weten over succesvol een zaak beginnen, samengebundeld in een krachtig en plezant driedaags evenement: dat is het recept van de Summerschool, een organisatie van de Ondernemerscentra West-Vlaanderen, kaderend in het door Europa ondersteunde project Creatieve Starters. Van 3 tot en met 5 juli kunnen maximum 20 starters de finesses van het zakendoen leren via interactieve workshops. “Daarnaast is er ook ruimte voor ontspan-

ning en teambuilding, want we vinden het belangrijk dat er een hechte groep ontstaat die ook na afloop van het project contact blijft houden en ervaringen kan uitwisselen”, verklaart Stéphane Ronse, regiomanager van Ondernemerscentrum Kortrijk, waar deze Summerschool plaatsvindt. Sinds de Summerschool in 2009 boven de doopvont werd gehouden, steeg het aantal potentiële deelnemers zienderogen. “Ook dit jaar zouden we probleemloos een groep van 50 mensen kunnen verwelkomen, maar dat is niet de bedoeling. We willen de groep net beperken, zodat er tijdens elke workshop een boeiende interactie tussen de deelnemers en de sprekers of experts kan ontstaan.”

Ontspanning Het maakt niet uit in welke nichemarkt de deelnemers een zaak willen starten: op dat vlak kent de Summerschool geen grenzen. “Wel maken we voor bepaalde workshops een opsplitsing tussen starters en prestarters. Bijvoorbeeld voor de sessie over de opmaak van een businessplan is dat toch wel essentieel.”

amusement. Zo moet het stadsspel met gps, dat op de eerste avond wordt georganiseerd, de banden tussen de deelnemers aanscherpen. “We hebben niet de pretentie te beweren dat de Summerschool op amper drie dagen alle competenties voor zakendoen aanreikt. Als deelnemers het een goede basis vinden om op verder te bouwen én via blijvende contacten met andere ‘studenten’ de mogelijkheid krijgen hun netwerk uit te breiden of extra business te genereren, zijn we gelukkig.”

Aanrader voor beginnende ondernemers Matthijs Stichelbaut van webdesignbureau ‘float:left’ was een van de deelnemers aan de eerste Summerschool. “Het was een heel positieve ervaring. Ik onderhoud nog altijd contacten met collega-deelnemers van toen, heb er zelfs mijn vriendenkring kunnen uitbreiden. Daarnaast is het een ideale gelegenheid om op één week tijd nog eens alle cruciale aspecten voor de opstart van een zaak te overlopen. Ook van de sprekers krijg je heel wat steun en hulp. Eigenlijk is het een must voor iedereen die aan de wieg van zijn eigen zaak staat.” (BVC - Foto Hol)

www.ocwest.be

Naast het informatieve luik, is er ook ruimte voor

Ondernemers 12 21 juni 2013

23


Trends Gazellen 2013 zien toekomst met vertrouwen tegemoet Trends Gazellen van de voorbije zes jaren storen zich niet aan de crisis, zo wijst een enquête van Trends en KPMG & Partners uit. Ze hebben behoorlijke groeivooruitzichten, plannen investeringen en krijgen zonder veel problemen een krediet van hun bank. De redactie van Trends koos de Trends Gazellen onder meer op basis van voldoende operationele zelfstandigheid, een positieve cashflow en personeelsgroei doorheen de laatste vijf jaar. Het tot Trends Gazelle schoppen is bijgevolg een welverdiende kers op Bekijk de de taart voor bedrijven met een visie. volledige En dus vroeg KPMG & Partners zich resultaten op af hoe het staat met die visie in een kpmg.be ondernemersklimaat dat vandaag voor vele ondernemingen onder vuur ligt. De Trends Gazellen Ambassadeurs 2013 van Vlaanderen en Brussel • Grote Bedrijven: Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV); • Middelgrote Bedrijven: videoproductiebedrijf Bezoom; • Kleine Bedrijven: dienstenleverancier Janssens Field Services (JFS); • Starter van het Jaar: EcoNation; • Digitale Gazelle: Colruyt met Collect & Go.

Groeimogelijkheden Ondanks de economische malaise, verwacht 60 procent van de Gazellen nog te groeien. Over de evolutie van de werkgelegenheid zijn ze minder uitbundig, maar toch verwacht ruim de helft dat zijn personeelsbestand op hetzelfde niveau blijft. Een derde ziet zelfs een stijging. Toch antwoordt 73 procent bevestigend op de vraag ‘Voelt uw bedrijf de impact van de crisis?’. Dat betekent dat de Gazellen groeimogelijkheden zien ondanks de invloed van de crisis. Ander teken van vertrouwen: bijna twee derde van de

En wat als u Trends Gazelle wilt worden?

Gazellen plant de komende drie jaar investeringen en overnames. Kredietschaarste?! Ook van het geklaag over kredietschaarste is bij de Gazellen weinig te merken. Op de vraag ‘Hebt u de laatste twee jaar projecten moeten schrappen wegens gebrek aan bankfinanciering?‘ antwoorden 9 op 10 Gazellen ontkennend. 46,4 procent zegt geen moeite te hebben om aan bankkredieten te geraken. Zowat 19,4 procent blijkt geen bankkredieten nodig te hebben. Slechts 12 procent onderschrijft de stelling ‘de banken geven minder krediet.’ Daarnaast vindt 15,2 procent dat het krediettraject langer duurt en 20,3 procent dat de banken meer waarborgen vragen. Joris Mertens, Partner bij KPMG & Partners: “Dit zijn toch enigszins opmerkelijke resultaten. In de praktijk blijken heel wat bedrijven net op het vlak van financiering schipbreuk te lijden doordat kredieten steeds afhankelijker worden van motivaties op basis van cijfers. Realistische forecasts opstellen, vraagt veel tijd en expertise waarover veel ondernemers niet beschikken. Daarom biedt KPMG & Partners KMOnline aan, een online service die toelaat om op basis van actuele en pertinente cijfers de financiële en fiscaal-juridische situatie van je bedrijf permanent in kaart te brengen en vervolgens tijdig bij te sturen. In combinatie met een scanningsmodule en de mogelijkheid om bankrekeningen via Codabestanden op te laden, vermindert de administratieve last voor ondernemers aanzienlijk. Dit creeërt ruimte om zich te verdiepen in optimalisatiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van fiscaliteit, maar ook inzake subsidiemogelijkheden, fusies, vermogensplanning, enz. Dat helpt alvast om met een zuivere blik naar de toekomst te kijken.”

Als KMO kunt u voor grote uitdagingen komen te staan. Daarom is het goed dat u kan rekenen op de persoonlijke aanpak van een ervaren adviseur in uw buurt die u bijstaat met zijn kennis en die u de verrijkende tools aanbiedt die uw onderneming echt vooruit helpen. Praat er eens over met een KPMG & Partners adviseur in uw buurt. Bel ons gratis nummer 0800 96 242. www.kmoline.be

* KPMG & Partners Accountancy is de handelsbenaming waaronder de Burgerlijke CVBA KPMG Fiduciaire haar diensten verleent.

Voka_publireportage_gazelle_150513_nl_v2.indd 2

17/05/13 14:54


HAVENNIEUWS BRIDGESTONE LOGISTICS EUROPE VERWERFT LEAN & GREEN AWARD

Groenere logistiek voor Japanse bandenreus Bridgestone Logistics Europe verwierf als eerste Zeebruge havenbedrijf een Lean & Green Award, uitgereikt door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). “Het doel is om binnen vijf jaar 20% minder CO2 uit te stoten dankzij een uitgebreid actieplan, gedragen door het hele team”, zegt executive manager Jiri Willems. Het Europees verdeelcentrum van het Japanse Bridgestone heeft gemiddeld 1 miljoen banden op voorraad. De Japanse bandenfabrikant Bridgestone startte in 1998 een Europees verdeelcentrum in Zeebrugge. Zowel door zijn grote oppervlakte van 88.500 m² en als door zijn aanpak groeide dit uit tot een flagship warehouse. “Hier ontwikkelen we nieuwe logistieke systemen, bijvoorbeeld innovatieve, unieke software. Dat kun je alleen bereiken met teamwerk. Die gedrevenheid is nodig, want binnen onze internationale groep moeten alle vestigingen zich constant waarmaken op vlak van kosten, service en kwaliteit”, vertelt executive manager Jiri Willems, die in 2006 aan boord kwam. Wat betekent voor u deze Lean & Green Award? “In 2010 startten we als eerste van onze 21 Europese magazijnen een ambitieus, gedetailleerd actieplan voor duurzame logistiek. In tegenstelling tot normeringen voor kwaliteitsystemen (ISO) en douane (AEO), bestond hiervoor nog geen standaard. Dat is een van de grote verdiensten van VIL en zijn Nederlandse tegenhanger Dinalog, die de Lean & Green Awards beheren. Milieubewust ondernemen is een grote plicht. Zeker vanuit Japan wordt veel nadruk gelegd op harmonie met de natuur. Eerlijk is eerlijk: bij de productie van rubberen banden komen onvermijdelijk potentieel milieubelastende processen kijken – hoewel we de laatste jaren grote vooruitgang boekten op vlak van energieverbruik, consumptie van grondstoffen en impact op het milieu. Maar de banden zijn nu eenmaal nodig voor wegvoertuigen. Daarom houden we tijdens de productie al rekening met onze ecologische voetafdruk en vallen ook in de logistiek heel wat energie en uitstoot te besparen. Bovendien: wat goed is voor

het milieu, is goed voor de portemonnee. Daarnaast sensibiliseren we de eindgebruiker voor maandelijkse controle van de bandenluchtdruk, dit helpt zowel het milieu als zijn budget.” Welke acties voert u in de logistiek? “Ten eerste werken we meer trimodaal, dus niet alleen via de weg, maar ook per schip en spoor. Zeebrugge heeft goede spoorconnecties met Duitsland, Frankrijk en Italië. Via shortsea bedienen we dagelijks Scandinavië en de Britse eilanden. Een tweede actie was de ontwikkeling van unieke software voor het minimaliseren van de rijafstanden van containers tussen de haven en de finale magazijnlocatie. Dit bespaart heel wat machine-uren. Nog een actie was in 2012 het binnentrekken van de regionale distributie voor Oost- en West-Vlaanderen, waarmee we een omweg via onze distributeur in Luik vermijden.” U gaat ook een windmolen bouwen? “Nu de kogel door de kerk is voor windmolens in de achterhaven, voorzien we tegen eind 2014 zelf elektriciteit te maken. Uit veiligheidsoverwegingen rijden we enkel met elektrische vorkliften. Recent investeerden we in een nieuwe vloot met superzuinige en milieuvriendelijke accu’s. We vervingen ook alle lampen in het magazijn door inductielampen die 40-50% minder verbruiken.” Wat betekent Zeebrugge voor Bridgestone? “Het havenbestuur werkt goed samen met de haven van Hakata, een belangrijke vertrekhaven voor onze Japanse fabrieken. Zeebrugge ligt perfect in de logistieke banaan, dus in de aanleverroute van bijvoorbeeld Volvo, MAN, Scania, Daimler, Chrysler, Van Hool en Caterpillar. Daarnaast liggen we centraal voor ons Europees netwerk van magazijnen. Ten slotte centraliseren we voor heel Europa banden voor supercars zoals Ferrari, Maserati, Porsche,... die we op afroep zelfs binnen de 24 uren kunnen leveren. “

Jiri Willems, Steven Verhasselt, Ann Utterwulghe, Patrick De Neef, Tom Daem, Marc Dela Ruelle en Christoph Vandamme:

“Logistiek verduurzamen, is gedreven teamwerk.”

80% van de behoefte, de andere 20% komt grotendeels via Zeebrugge binnen. Daarmee is Bridgestone voor Zeebrugge een grote speler, met 30 bedienden en 70 arbeiders in vaste dienst, aangevuld met interimarbeiders. Wij kennen seizoenspieken, bijvoorbeeld voor winterbanden. Tegelijk ontstond door de schaalvergroting in de containerschepen een jojo-effect: terwijl vroeger elke dag een schip 10, 20 containers aanbracht, komen nu met ruimere tussentijd 150, 200 containers ineens. Een andere uitdaging is het inkrimpen van de markt door de verminderde autoverkoop, de verbeterde levensduur van banden en stilaan verzadigde vraag naar winterbanden.” (RJ - Foto MVN)

In samenwerking met

www.apzi.be

En wat betekent Bridgestone voor Zeebrugge? “In Zeebrugge staat het grootste van onze 21 Europese magazijnen, met gemiddeld 1 miljoen banden op voorraad. De acht Europese productievestigingen dekken

Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 12 21 juni 2013

25


STARTERSSPECIAL Starten met personeel: hoe kan u de loonkost drukken? U neemt een eerste werknemer in dienst. Een teken dat de zaken goed gaan. Het is echter belangrijk om te weten dat de overheid een aantal maatregelen in het leven heeft geroepen om de financiële druk te verlichten. De belangrijkste verminderingen zijn de structurele lastenverlaging en de doelgroepverminderingen, maar u kan ook in aanmerking komen voor de Vlaamse Tewerkstellingspremie 50+ of iemand tewerkstellen via een Individuele Beroepsopleiding. Zowel de structurele lastenverlaging als de doelgroepverminderingen zijn kortingen op de patronale RSZbijdragen op kwartaalbasis. Voorwaarden: - Minimum tewerkstelling van 27,5% van een voltijdse tewerkstelling - Pro rata bij een deeltijdse tewerkstelling - Vanaf 80% kan het volledige kortingsbedrag genoten worden

1. Structurele lastenverlaging De structurele lastenverlaging is een systeem om de loonlast in België op eenzelfde niveau te brengen als dat van onze buurlanden. We kunnen drie categorieën onderscheiden:

- Categorie 1: Dit is de meest omvangrijke groep en is van toepassing voor alle arbeiders en bedienden in de ganse privésector. Het is in feite een restcategorie voor die tewerkstellingen die niet onder een andere categorie vallen. - Categorie 2: Deze categorie omvat de tewerkstellingen bij een werkgever die aanspraak maakt op de Sociale Maribel. - Categorie 3: Deze derde categorie bevat de tewerkstellingen bij een erkende beschutte werkplaats. De vermindering die de werkgever kan krijgen, hangt af van de categorie waaronder hij valt. Het betreft een forfaitair bedrag dat aangevuld wordt met een component voor een laag loon of een hoog loon. - Categorie 1: € 400,00 per kwartaal aangevuld met een component voor een hoog of laag loon. - Categorie 2: € 0,00 per kwartaal, enkel een hogeof lagelooncomponent. - Categorie 3: € 471,00 per kwartaal aangevuld met een component voor een hoog of laag loon.

Voor de eerste werknemer: - € 1500,00 per kwartaal gedurende 5 kwartalen; - € 1000,00 per kwartaal gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen; - € 400,00 per kwartaal gedurende de laatste 4 kwartalen. Voor de tweede werknemer: - € 1000,00 per kwartaal gedurende 5 kwartalen; - € 400,00 per kwartaal gedurende de 8 daaropvolgende kwartalen. Voor de derde werknemer: - € 1000,00 per kwartaal gedurende 5 kwartalen; - € 400,00 per kwartaal gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen. De werkgever kan elk kwartaal kiezen voor welke werknemer hij deze vermindering wenst toe te passen. Hij moet de vermindering ook opnemen binnen de eerste 20 kwartalen van de indiensttreding. Hij kan dus zelf bepalen in welk kwartaal hij de vermindering opneemt. Voordeel van deze spreiding is dat hij de voordelen zo optimaal mogelijk kan spreiden. 2.2 Langdurig werkzoekenden – Activa Wanneer u iemand aanwerft die langdurig werkzoekend is en in het bezit is van een Activa-kaart, kan u ook een vermindering van de werkgeversbijdragen genieten. Hoeveel de vermindering bedraagt en hoeveel kwartalen u een vermindering kan krijgen hangt af van de leeftijd van de werknemer en de duurtijd van de werkloosheid.

2.1 Eerste aanwerving

Het gaat over 2 forfaitaire bedragen: € 1000,00 en € 400,00. In sommige gevallen kan de RSZ-vermindering ook nog aangevuld worden met een werkuitkering.

Een werkgever die voor de eerste maal personeel in dienst neemt, of de afgelopen 4 kwartalen geen personeel in dienst heeft gehad, kan genieten van een vermindering voor de eerste drie werknemers.

De werkuitkering is een tegemoetkoming in het nettoloon die de werknemer krijgt van de RVA. De werkgever mag dit bedrag echter rechtstreeks in mindering brengen van het te betalen nettoloon.

2. Doelgroepverminderingen


Een werkgever die een jongere aanwerft komt ook in aanmerking voor verminderingen wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. We kunnen 2 verminderingen onderscheiden:

Leeftijd bij indiensttreding

Verminderingsbedrag

Voordeelperiode

< 45 jaar

€ 1000,00 per kwartaal

5 kwartalen (kwartaal indienst en 4 daaropvolgende)

≥ 45 jaar

€ 1000,00 per kwartaal € 400,00 per kwartaal

5 kwartalen (kwartaal indienst en 4 daaropvolgende) 16 kwartalen daaropvolgend

3. Bijkomende interessante voordelen

- Vermindering voor jongeren < 26 jaar - Vermindering voor jongeren tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar worden a) Vermindering voor jongeren < 26 jaar Type jongere / voorwaarden

Bedrag en periode

Erg laaggeschoolde jongere Geen getuigschrift of diploma 2e graad secundair onderwijs of lager secundair onderwijs

€ 1500,00 per kwartaal (kwartaal indienst + 11 daaropvolgende kwartalen ) € 400,00 per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen)

Laaggeschoolde jongere Geen getuigschrift of diploma hoger secundair onderwijs

€ 1500,00 (kwartaal indienst + 7 daaropvolgende kwartalen) € 400,00 per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen

Laaggeschoolde jongeren, ook - Van buitenlandse afkomst - Mindervalide - Personen van wie minstens één van de ouders niet de nationaliteit bezit van een EU-lidstaat - Personen van wie minstens twee van de grootouders niet de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat

€ 1500,00 per kwartaal (kwartaal indienst + 11 daaropvolgende kwartalen) € 400,00 per kwartaal (gedurende 4 daaropvolgende kwartalen)

Mindervalide betekent ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap of de Waalse, Brusselse of Duitstalige tegenhanger van dit Fonds

Middengeschoolde jongere Hoogstens een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs

De werknemer moet wel in het bezit zijn van een herstructureringskaart. Voor werknemers jonger dan 30 jaar mag het refertekwartaalloon evenwel € 5900,00 niet overschrijden. Voor werknemers vanaf 30 jaar mag dit maximum € 12.484,00 bedragen.

STARTERSSPECIAL

In principe moet de werknemer de Activa-kaart aanvragen bij het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. Is hij bij de indiensttreding echter niet in het bezit van een geldige kaart, kan de werkgever deze alsnog aanvragen bij de RVA binnen de 30 dagen volgend op de indiensttreding.   2.3 Jonge werknemers

€ 1000,00 per kwartaal (kwartaal indienst + 3 daaropvolgende kwartalen) € 400,00 per kwartaal (gedurende 8 daaropvolgende kwartalen)

b) Vermindering voor jongeren tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar worden Type jongeren

Bedrag en periode

- Leerlingen middenstand, leer- of stageovereenkomsten, gecontroleerde leerverbintenissen en industriële leerovereenkomsten - Jongeren tewerkgesteld tijdens hun deeltijdse leerplicht en erna tot 31/12 waarin ze 18 jaar worden met een overeenkomst voor socioprof. Inpassing erkend door Gewest of Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst

€ 1000,00 per kwartaal tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

3.1 Individuele beroepsopleiding ( IBO ) De individuele beroepsopleiding is geen vermindering, maar een opleiding. De werkgever stelt in samenspraak met de VDAB een opleidingsplan op dat de cursist toelaat een beroepsgeoriënteerde opleiding te volgen binnen het bedrijf. Voordeel voor de werkgever is dat hij tijdens de opleidingsperiode geen loon verschuldigd is, de cursist ontvangt een vervangingsinkomen. Wel moet de werkgever een productiviteitspremie betalen. Dit is het verschil tussen het normale loon en het gemiddelde werkloosheidsbedrag per dag. De IBO loopt minimum 1 maand en maximum 6 maanden. Nadien is de werkgever wel verplicht de cursist aan te werven met een contract van onbepaalde duur voor minstens een periode gelijk aan de periode van de IBO.   3.2 Vlaamse tewerkstellingspremie 50+ Dit is geen vermindering maar een premie die kan genoten worden wanneer u iemand aanwerft van 50 jaar of ouder. Voorwaarde voor de werknemer is dat hij minstens één dag is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren: de leeftijd van de werknemer, de duurtijd van de werkloosheid en het referteloon. Leeftijd

50 – 55 jaar

50 – 55 jaar

> 55 jaar

> 55 jaar

Duur werkloosheid

< 1 jaar

1 – 2 jaar

< 2 jaar

> 2 jaae

Hoogste premie

30% referteloon

50% referteloon

50% referteloon

50% referteloon

Max. premie

€ 2703,28

€ 4505,46

€ 4505,46

€ 4505,46

Duur premie

4 kwartalen

4 kwartalen

4 kwartalen

8 kwartalen

3.3 Werkbonus De werkbonus is een vermindering van de RSZ-bijdragen van de werknemer en is van toepassing op werknemers met een laag loon.

2.4 Oudere werknemers Vanaf het kwartaal waarin uw werknemer 54 jaar wordt, kan u genieten van een vermindering van de patronale bijdragen. Voorwaarde is dat de werknemer een maximum refertekwartaalloon van € 12.484,00 heeft en behoort tot categorie 1 van de structurele lastenverlaging. Er worden 4 forfaits gehanteerd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemer. Leeftijd

Verminderingsbedrag

54 – 57 jaar

€ 400,00 per kwartaal

58 – 61 jaar

€ 1000,00 per kwartaal

62 – 64 jaar

€ 1500,00 per kwartaal

65+

€ 800,00 per kwartaal

Een laag loon is een refertemaandloon van maximum € 2385,41. De werkgever brengt de werkbonus in mindering van de normale werknemersbijdragen ( 13,07% van het brutoloon ). Op die manier wordt het nettoloon van de werknemer verhoogd zonder dat het brutoloon moet verhoogd worden. De werkbonus daalt naarmate het loon stijgt, om volledig te verdwijnen als het refertemaandloon hoger is dan € 2385,41. Dit is slechts een greep van de verminderingen en tegemoetkomingen die u als werkgever kan genieten. Voor meer informatie kan u terecht bij uw sociaal secretariaat. Een volledig overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen kan u vinden op www. aandeslag.be

2.5 Herstructurering

Renata De Witte, SD Worx KMO legal consultant

Wanneer u iemand aanwerft die ontslagen is in het kader van een herstructurering, of in het kader van een faillissement, vereffening of sluiting van een onderneming, kan u ook voor deze persoon in aanmerking komen voor een vermindering.

Ondernemers 12 21 juni 2013

27


STARTERSSPECIAL

Klaar voor de start? Heeft u de knoop doorgehakt om binnenkort uw eigen zaak te starten? Een zorgvuldige voorbereiding is goud waard! Vooraleer u met uw activiteit begint, is het belangrijk om even stil te staan bij een aantal cruciale vragen: - Wat zijn uw plannen? - Wat is uw visie? - Wat heeft u hiervoor nodig? - Hoeveel zal dit kosten? - Waar wilt u zich vestigen? - Met welke leveranciers wilt u werken? Heel wat zaken dus om over na te denken! Daarom is het van belang dat u een gedetailleerd ondernemingsplan met bijhorend financieel luik opmaakt. Dit zijn de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden:

Het ondernemingsplan in zeven stappen

leverancier betalingsvoorwaarden heeft die hem voor uw zaak een goede financieringsbron maken. 4. De vestigingsplaats Is de gekozen vestigingsplaats geschikt voor de nieuwe activiteit en zal ze in de toekomst even toegankelijk blijven? Huren is bovendien in het begin een goed alternatief voor kopen. Dit schenkt de nieuwe onderneming heel wat flexibiliteit en financiële ruimte doordat al te grote vaste kosten vermeden worden.

“Beschouw uw

businessplan als een kapstok, een leidraad.”

1. Het idee Welke producten en diensten gaat u aanbieden? Wat is het uiteindelijke doel? Moet u uw idee nog verfijnen of aanpassen? Is er mogelijkheid tot groei? 2. De concurrentie Om u te kunnen onderscheiden van de anderen, moet u eerst weten hoe die anderen tewerk gaan. Analyseer niet enkel hun marktaanpak, maar bijvoorbeeld ook hun interne organisatie. 3. De leveranciers Wees niet afhankelijk van slechts één leverancier. Beperk u ook niet tot één of twee grote klanten. Onafhankelijkheid garandeert de flexibiliteit van uw nieuwe onderneming. Vraag u ook steeds af of uw

5. Prijsbeleid en seizoensbeheer Moet u als starter per se de goedkoopste zijn? Is het misschien niet beter een toegevoegde waarde aan te bieden die u uiteindelijk van de concurrentie zal onderscheiden? De marge die u neemt, zal uiteindelijk de rendabiliteit bepalen en mag best niet onder druk gezet worden.

7. De organisatie Over welk team van medewerkers beschikt u? Welke kwaliteiten zijn er aanwezig en welke mist u? Volstaat de aanwezige logistiek?

Het financieel plan Het financieel plan is de cijfervertaling van de antwoorden op de vragen in het ondernemingsplan. Een groot deel van de kosten in dit financieel plan kunt u zelf samenstellen en inschatten: huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, bezoldigingen,… Ook kunt u een eigen berekening maken van de opbrengsten. Maar de hulp van een boekhouder, accountant of bankier is geen overbodige luxe. Eens u weet wat u nodig heeft, kunnen zij aantonen welke investeringen mogelijk zijn. De boekhouder brengt alle cijfergegevens onder in praktische tabellen: het liquiditeitsplan, de brutomarge, de berekening van belastingen, het break-even-niveau, de solvabiliteit… Met als hoofdbekommernis: het kennen van de resultaten en de rendabiliteit.

En na de start? Hoe vliegend was uw start echt? Bent u klaar voor extra personeel? Zolang er met voorlopige cijfers gewerkt wordt, lijkt dit een beetje gissen. Maar ook hier zijn er hulplijnen die u kunt inroepen. Het is ook nuttig om regelmatig naar uw businessplan terug te grijpen. Beschouw het als een kapstok, een leidraad. Maar wel één die u voortdurend zal moeten bijsturen. Er bestaat nu eenmaal niet zoiets als het enige juiste businessplan. Toch zijn alle onderzoeken het erover eens dat het de slaagkans van het nieuwe bedrijf met 30% kan verhogen.

6. Marketingbeleid en commerciële strategie Over welk netwerk beschikt u? Welke reclamemogelijkheden heeft u? Een tevreden klant is de beste ambassadeur voor een nieuwe zaak. Een ontevreden klant terugwinnen vergt bovendien ook minder inspanning en kosten dan het zoeken naar een nieuwe klant.

Start uw zaak met extra power. Ontdek de tools en voordelen voor een geslaagde start op ing.be/starters.

Ondernemers 12 21 juni 2013

29


We hebben een oplossing die perfect aansluit bij uw type bedrijf. Om het energiegebruik van uw KMO te optimaliseren, stelt Electrabel u oplossingen voor die perfect aansluiten bij uw behoeften: - een KMO-team dat uw probleem behandelt vanaf het eerste contact - een professionele technische hulplijn die 24u/24 bereikbaar is bij een stroompanne op het hoogspanningsnet. Plus op aanvraag een technische interventie ter plaatse binnen de 4 uur - online tools om uw energieverbruik en uw budget optimaal te beheren - de mogelijkheid om te kiezen voor 100% hernieuwbare energie. Benieuwd welke oplossing het best aansluit bij uw bedrijf? Bel 078 05 05 55, contacteer ons via www.electrabel.be/contactkmo of surf naar www.electrabel.be/kmoaanbod

12020_ADV_B2B_NVP_A4_NL.indd 1

1/03/12 10:51


Telefonie is cruciaal voor een startend bedrijf, maar de tijd dat de telecominfrastructuur binnen de bedrijfsmuren puur om telefoneren draaide, is allang voorbij. Vandaag wint ook dataverkeer steeds meer aan belang. Internetverbinding Een eigen zaak starten is een heel avontuur. Efficiënt communiceren met klanten en leveranciers, en altijd en overal bereikbaar zijn, zijn sleutelfactoren om uw professionele toekomst veilig te stellen. Een belangrijke keuze is die van uw internetverbinding. Met een breedbandverbinding bijvoorbeeld, krijgt u snel toegang tot het internet en communiceert u efficiënt met uw nieuwe partners, leveranciers en klanten via e-mail. Belangrijk om te weten is dat telecomaanbieders vandaag een internetverbinding aanbieden met zogenaamde servicegaranties. Zo kan u altijd verder werken, wat er ook gebeurt.

Tariefplan Daarnaast is er de traditionele telefonie. Kies om te beginnen een tariefplan dat u naar collega’s, vaste en mobiele nummers laat bellen tegen een interessante forfaitaire prijs. In sommige formules telefoneert u bijvoorbeeld gratis of tegen sterk verminderd tarief naar bepaalde nummers.

Telefooncentrale Sommige bedrijven hebben meteen een telefooncentrale nodig, een installatie waarmee het mogelijk is om telefoontoestellen met elkaar te verbinden. In eenvoudige omgevingen dient een telefooncentrale bijna uitsluitend om te bellen en zal de klemtoon wellicht liggen op eenvoud, stabiliteit en kostprijs van het geheel. Die kostprijs is doorgaans recht evenredig met het aantal telefoontoestellen en de gelijktijdige buitenlijnen die u nodig hebt. Waar u hier ook op moet letten, zijn de beltarieven die de telecomoperator u achteraf aanrekent. Die variabele kost speelt namelijk mee op langere termijn. Kijk dus zeker na of uw tarieven of bundel wel aansluiten bij het belverkeer van uw organisatie. Een andere kostenfactor is het onderhoud. Vandaag kunt u als bedrijf al veel onderhoud zelf doen, al houdt u toch best een interventiecontract achter de hand. Verder informeert u best ook naar de mogelijkheid tot uitbreiding, zodat u bij een verdere groei van uw bedrijf of het openen van een extra vestiging niet naar een ander product hoeft over te schakelen.

IP Telefonie

Kristof Lidou:

“Efficiënt communiceren met

klanten en leveranciers, en altijd en overal bereikbaar zijn, zijn sleutelfactoren om uw professionele toekomst veilig te stellen.”

Een klassiek vraagstuk in telefonie is de keuze tussen het al dan niet volledig gebruiken van ‘VoIP’ (voice over IP), waarbij (een deel van) het gesprek via het zogenaamde IP-protocol over een netwerk wordt verstuurd. In deze technologie smelten spraak en data wat meer samen. Het IP-protocol is overigens ook de standaard of taal waarmee op het internet wordt gecommuniceerd. In de markt van kmo’s zijn intussen zowat 60% van de nieuwe telefoonsystemen volledig op IP gebaseerd, terwijl de rest hybridesystemen zijn. In het laatste geval is de kern vaak op IP gebaseerd, maar gebruikt de kmo bijvoorbeeld de bestaande bekabeling. Tot voor kort was een IP-systeem altijd duurder, maar intussen zijn beide systemen vergelijkbaar qua prijs. Dat geeft u de mogelijkheid om uw telecominfrastructuur meer en meer te doen uitgroeien tot het centrale zenuwcentrum van uw bedrijf en bijvoorbeeld te integreren met bedrijfstoepassingen. Zo kunt u diverse communicatievormen combineren, zoals telefonie, e-mail en presence management (het aangeven of iemand al dan niet beschikbaar is).

Toch is telefonie voor bedrijven meer dan een tariefplan of telefooncentrale. Zo hoeft u vandaag zelfs geen telefooncentrale in huis te halen. Voor beginnende bedrijven, die een grote investering bij de start willen vermijden, is een telefooncentrale huren een goed alternatief. Verschillende leveranciers bieden een ‘hosted telefonie’ aan, waarbij u enkel een verbinding met hun datacenter nodig hebt.

STARTERSSPECIAL

Telecom en IT voor starters: meer dan alleen telefoneren

Hosting

Ook investeren in servers is niet meer nodig, want dankzij externe businessapplicaties kunt u uw site creëren, uw e-mailoplossing beheren en uw dossiers delen met uw medewerkers, klanten of leveranciers. Of u kunt ze beveiligen tegen virussen of spamberichten. U kunt gebruikmaken van een gehoste server voor uw website. Bij e-mailhosting gebruikt u de inkomende en uitgaande e-mailserver van uw hostingbedrijf, zoals uw telecomoperator. Vooral voor starters of kleine bedrijven is zo’n hosted of cloud e-mailoplossing best nuttig. Bij grotere ondernemingen ligt dit soms al moeilijker, precies door de integratie van e-mail in andere toepassingen, zoals het beheer van documenten en klantenrelaties. Toch worden steeds meer toepassingen gehosted.

Machines Een andere formule, housing, bestaat erin om niet alleen met uw website of e-mail, maar ook met uw eigen machine ‘vreemd te gaan’. U plaatst dan door uzelf aangekochte hardware in het datacenter, waar alle noodzakelijke voorzieningen door een derde partij worden aangeboden. Een zakelijke internetaansluiting is voor dergelijke hosting- of housingdiensten aan te bevelen, omdat u dan vaak meer garanties krijgt op het vlak van dienstverlening. Zo wil u misschien een internetprovider die extra diensten kan aanbieden, zoals de mogelijkheid om een veilige VPN-verbinding op te zetten met uw servers. Hierbij leggen ze een beveiligde verbinding tussen u en uw servers.

Mobiliteit In de any3-economy is alles mobiel: mensen, machines, processen. Medewerkers werken waar en wanneer ze willen, in alle vrijheid en flexibiliteit. Ze zijn beter bereikbaar en staan continu in verbinding met uw vertrouwde kantoortoepassingen op alle mobiele toestellen. Bent u al klaar om de tablets en smartphones van uw medewerkers te verwelkomen? Zij brengen meer productiviteit en een betere kostenbeheersing met zich mee. Zeker in combinatie met de juiste oplossingen die men in de telecomwereld vindt. Uiteraard spreken we dan over het 3G netwerk voor spraak en data, mobiele applicaties zoals het beheer van uw mobile fleet die zowel als on-site oplossing of als cloud services kan geïnstalleerd worden. Kristof Lidou, Belgacom

Ondernemers 12 21 juni 2013

31


 TE KOOP

OOSTDUINKERKE:

Residentie De Garnaalvisser Hoek Paardevissersweg en Doornlaan Luxueus app. met 3 slpks Doornlaan – bouwgrond voor villa-appartementen – BPA – 3 loten

TE KOOP

RUMBEKE: Residentie De Fotograaf

Rumbeeksesteenweg 461 App. met 2 slpks Verkoop met registratierecht

TE KOOP

OOSTENDE:

Residentie Princess Koningstraat 60 - app. met 2 slpks. Mogelijkheid aankoop garage onder de zeedijk

TE KOOP

FLOBECQ: Toekomstgrond - 7.000 m2

TE KOOP

RUMBEKE: Residentie Blasius

Rumbeeksesteenweg 465 Nieuwbouwappartementen Verkoop grond met registratierecht

OLIVIER INVEST - Zwaaikomstraat 1 - 8800 Roeselare Tel. 051 24 27 20 - Fax 051 22 09 23 - sec@olivierinvest.be

BEDRIJVEN INGELMUNSTER: Mandesweg – Industriegrond Klasse 1

HOOGLEDE:

Nabij Bruggesteenweg - Ambachtelijke zone


STARTERSSPECIAL INNOVATIEF CONCEPT UIT VEURNE WEKT DE INTERESSE VAN INVESTERINGSFONDSEN

FamilyEye slaat automatisch alarm na val Starter FamilyEye uit het Bedrijvencentrum in Veurne antwoordt met innovatieve software op een reële behoefte in de zorgsector. “Ouderen of zorgbehoevenden die ten val komen, blijven soms urenlang liggen. Wij ontwikkelden een camerasysteem dat automatisch een zelfgekozen netwerk van familie, buren of zorgverleners verwittigt”, zeggen Natasha Dewaele en Sylvie De Smet. Momenteel lopen gesprekken met sterk geïnteresseerde investeerders en organisaties. Sylvie De Smet (40) en Natasha Dewaele (45) ontwikkelden een innovatief product in valdetectie dat ze meteen patenteerden. “Het vernieuwende aan FamilyEye is dat de zorgbehoevende na een val geen enkele manuele actie moet uitvoeren. De persoon hoeft ook niets bij zich te hebben of te dragen. Dit vormt een grotere geruststelling dan bij de huidige systemen waarbij de persoon een drukknop om de hals moet dragen. Dikwijls is een gevallen persoon ook bewusteloos en kan hij niet meer op een knop drukken.” Kleine camera’s in huis registreren de val, de unieke software herkent dat het een valsituatie is en verwittigt de op voorhand geprogrammeerde contactpersonen. Die kunnen meteen live contact nemen - via beeld en geluid - om de ernst van de situatie in te schatten. Zo nodig kan meteen actie ondernomen worden. Het idee ontstond in 2011 uit de dagelijkse ervaring van Natasha Dewaele. Zij werd binnen de sociale sector dagelijks geconfronteerd met noodsituaties bij hulpbehoevenden, zowel bij mensen die alleen wonen als in instellingen. De achtergrond in IT (o.m. bij Microsoft) en de commerciële ingesteldheid van Sylvie De Smet vormen de complementaire factor. Op 1 januari 2013 richtten ze in het bedrijvencentrum in Veurne

FamiliyEye op. Er werken intussen verschillende freelance IT’ers aan mee. Hoe ver staan jullie vandaag? Sylvie De Smet: “Momenteel doorlopen we de testfase. We durven geen datum vastpinnen voor de lancering op de markt. Het product moet eerst helemaal klaar zijn. Voor de verdere uitbouw van ons bedrijf zitten we nu aan tafel met grote investeringsfondsen die brood zien in het product.” Wat zegt de markt? Nathasha Dewaele: “Na enkele persartikels kregen we reacties van zowel 15-, 40- als 80-jarigen: iedereen heeft een (potentieel) valslachtoffer in zijn familie of directe omgeving. Daarom willen we FamilyEye heel toegankelijk maken, zowel op het vlak van gebruiksgemak van de installatie als wat de prijs betreft. Behalve van particulieren kregen we ook veel feedback van bedrijven en investeerders.” Sylvie De Smet: “Zeker de zorgsector is sterk geïnteresseerd. De meerwaarde van onze installatie is dat ze op heel korte termijn zowel in een instelling als in een thuisomgeving aangebracht kan worden. Het gaat om een eenvoudige camera gekoppeld aan software die signalen doorgeeft aan de smartphone, gsm, tablet of pc van de gekozen contactpersonen. FamilyEye kan ook mensen toelaten om langer in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. In het licht van de vergrijzing is dit een probaat middel om vereenzaming tegen te gaan bij personen die niet meer mobiel zijn.” Waarom kozen jullie het bedrijvencentrum in Veurne? Natasha Dewaele: “Voor een starter is een klein, betaalbaar kantoor niet gemakkelijk te vinden. In een bedrijvencentrum zijn de faciliteiten niet te onderschatten: praktische en aangename kantoren,

Natasha Dewaele en Sylvie De Smet:

“Ondernemen kun je altijd,

er zal altijd behoefte zijn aan nieuwe producten die een meerwaarde betekenen voor de consument.” postservice, administratieve ondersteuning, heel veel informatie. En je komt terecht in een netwerk van nuttige contacten. Wij konden bijvoorbeeld deelnemen aan het project Creatieve Starters van de POM WestVlaanderen. Het enige nadeel kan zijn dat het iets moeilijker is om IT’ers uit het binnenland naar Veurne te lokken. Maar ook daarvoor zijn we in onderhandeling met een aantal potentiële partners. Een mogelijk oplossing kan een tweede kantoor in het binnenland zijn.” Hoe is het om in crisistijd te starten? Sylvie De Smet: “Ik krijg het ervan als mensen vragen ‘hoe durf je vandaag nog een bedrijf op te richten?’. Ondernemen kun je altijd, er zal altijd behoefte zijn aan nieuwe producten die een meerwaarde betekenen voor de consument. Af en toe hebben we een klankbord nodig voor vragen waarop we niet zelf uit onze eigen bedrijfservaring kunnen antwoorden. Daarvoor krijgen we veel praktische steun van het Microsoft Innovation Center in Kortrijk en Flanders’ Care van de Vlaamse overheid. Zij organiseren ook veel activiteiten voor starters en nemen je mee naar gerichte evenementen waar ze je voorstellen aan hun contacten.” (RJ - Foto DD)

www.familyeye.be

Ondernemers 12 21 juni 2013

33


STARTERSSPECIAL

34

Ondernemers 12 21 juni 2013

NUTRIENTS RECYCLING SYSTEMS HAALT LEVENSNOODZAKELIJKE FOSFATEN UIT AFVALWATER

“Wij zijn prille starters, maar kunnen terugvallen op heel wat ervaring als ondernemers”

Afval, in welke vorm dan ook, als een grondstof beschouwen: het besef over de noodzaak daarvan, is de voorbije jaren crescendo gegaan. Nutrients Recycling Systems uit Waregem geeft die evolutie nu nog een extra duwtje: de spin-off van Akwadok focust zich sinds december 2012 op een vernieuwende techniek om vrije fosfaten uit industrieel en huishoudelijk afvalwater te halen. “Onze voornaamste uitdaging bestaat erin alle stakeholders te overtuigen van de noodzaak hiervan,” leggen zaakvoerders Wim Moerman en Carl Dewaele uit. Akwadok, het Deerlijkse bedrijf van Wim Moerman, profileert zich al jarenlang als een ‘waterdokter’: de onderneming werpt zich zowel in Vlaanderen als Noord-Frankrijk op als een consultant voor alle mogelijke problemen op het vlak van waterzuiveringsstations. Op vraag van diverse klanten, ging de zaakvoerder op zoek naar een alternatieve oplossing om fosfaten uit afvalwater te verwijderen. “De klassieke techniek is het toevoegen van ijzerchloride aan water. De chemische reactie tussen ijzerchloride en fosfaten zorgt ervoor dat deze stoffen gebonden worden in vlokken, die dus eigenlijk slib vormen. Alleen is dit een vrij dure techniek en is het bovendien erg moeilijk om het fosfaat, onder slibvorm, te kunnen hergebruiken.”

Struvietvorming In 2006 implementeerde Moerman met Akwadok voor het eerst een eigen systeem bij een klant in Duitsland. “Het komt erop neer dat wij, bij installaties die zijn uitgerust met een vergister of anaerobe installatie, tot 85% van het aanwezige fosfaat kunnen recupereren en het beschikbaar maken als struviet. Struviet bundelt telkens 1 molecule magnesium, stikstof en fosfaat en kan, zonder verdere behandeling, in de landen tuinbouw als meststof worden ingezet. De vorming van struviet in (afval)water is eigenlijk een natuurlijk fenomeen, maar voor fosfaatverwijdering is het cruciaal dat het gebeurt via de juiste dosering. Net daarin situeert zich onze expertise.” Nadat Wim Moerman deze technologie de voorbije jaren nog op andere installaties toepaste, richtte hij eind vorig jaar samen met Carl Dewaele een vennootschap op, om de technologie apart te gaan vermarkten. Carl Dewaele was tot acht jaar geleden zaakvoerder van Dewaele Textielmachines, tot hij zijn aandelen verkocht en freelance als consultant aan de slag ging. Nu verenigen beide partners zich dus in NuReSys. “In principe zijn wij inderdaad een prille starter, maar we kunnen terugvallen op flink wat ervaring als

Wim Moerman en Carl Dewaele: ondernemer. Toch komen wij met Nutrients Recycling Systems weer voor nieuwe uitdagingen te staan.”

Europese afhankelijkheid Die uitdagingen situeren zich vooral in het bewustwordingsproces. Carl Dewaele: “Fosfaat is, net als petroleum, een delfstof met eindige voorraden. 85% van alle fosfaat wereldwijd wordt geproduceerd in China, Marokko en de Verenigde Staten. Met andere woorden: Europa is, op enkele schaarse bronnen in Finland na, volledig afhankelijk van import. En dat voor een stof die onontbeerlijk is voor onze levensbehoefte. Fosfaat is namelijk cruciaal bij de aanmaak van kunstmest.” “Wetenschappelijke studies tonen een duidelijke correlatie aan tussen de opstart van de kunstmestproductie, en de aangroei van de wereldbevolking,” vervolgt Wim Moerman. “Kunstmest was en is van primordiaal belang om makkelijker en goedkoper voeding te kunnen produceren. Door fosfaten uit het afval te halen, kunnen we de Europese afhankelijkheid voor fosfaat gevoelig verminderen. Alleen is dat een item dat momenteel weinig mensen zorgen baart, hoewel het wel van essentieel belang is.”

Lobbywerk De banken overtuigen, was een werk van lange adem. “Toch vond een bank ons verhaal en onze vooruitzichten de moeite waard om ons een lening toe te kennen. Ook PMV is ons project genegen en staat garant voor 75% van onze lening. Daarenboven verdubbelde het

“We beschikken wel over

een erg marktgedreven product, alleen beseft die markt dat nog niet.”

Participatie Fonds het geleende bedrag. Dat geeft ons de financiële ademruimte die noodzakelijk was om ons nog professioneler te kunnen profileren. We beschikken namelijk wel over een erg marktgedreven product, alleen... beseft die markt dat nog niet.” De komende jaren wil NuReSys, dat volledig wordt gedragen door de twee zaakvoerders, op verschillende echelons baanbrekend werk verrichten. “We onderhandelen in diverse landen met potentiële partners om ons product op de lokale markt te commercialiseren, al dan niet via productie onder licentie. Ook in Nederland, dat al langer de noodzaak van deze technologie heeft begrepen, staan we aan de vooravond van een belangrijke doorbraak. Daarnaast is, mede door financiële steun van Vlakwa, Vito en de POM, Aquafin volop de mogelijkheden van dit systeem voor huishoudelijke waterzuiveringen aan het testen. Als de test bij de waterzuivering van Leuven goed meevalt, kan het systeem eventueel op meerdere plaatsen in Vlaanderen worden geïmplementeerd.” (BVC - Foto Hol)

www.nuresys.org


STARTERSSPECIAL

CADCORNER UIT HEULE ZIT IN EEN POSITIEVE SPIRAAL

“Alleen software verkopen interesseert ons niet, wij willen een partner zijn” CadCorner uit Heule is dik anderhalf jaar bezig en heeft zich met evenveel lef als expertise al een stevige plaats op de markt veroverd. Die markt, dat is softwareoptimalisering en service op het vlak van productontwikkelingspakketten, meer bepaald de 3D-ontwerptool CREO Parametric. Het Bryo-netwerk van Voka gaf Xavier Werbrouck en Mike Matheeussen een zeer gewaardeerd duwtje in de rug. CadCorner werd in november 2011 boven de doopvont gehouden. De eerste maanden kampeerden de managing directors Xavier Werbrouck en Mike Matheeussen, zoals zovele startende kmo’s, aan de keukentafel. Nu huist het in een pand in hartje Heule, dat vroeger nog een bankkantoor en café is geweest. Twee verdiepingen staan nog leeg maar zullen, als het van Xavier en Mike afhangt, binnen afzienbare tijd ook worden ingenomen. Want CadCorner zit in een opwaartse spiraal, met een klantenportefeuille die nu al mooi gevuld is en elke dag nog aangroeit. “We hebben geen seconde getwijfeld om met dit bedrijf te starten, maar zijn echter niet over één nacht ijs gegaan. Een degelijk voorstudietraject en marktonderzoek hebben duidelijk gemaakt wat de ‘gaps’ in de markt waren en hebben onze richting bepaald”, zeggen de vennoten. “Onze focus is duidelijk: een solide partner zijn voor kmo’s maar ook kleine ontwerpafdelingen binnen grote bedrijven.”

Xavier Werbrouck en Mike Matheeussen:

“We wisten door onze jarenlange expertise heel goed wie CAD gebruikt en waarvoor, wat de gangbare frustraties zijn over allerlei softwarepakketten en welke tekorten men ervaart.” Software en service

3D-ontwerptools, zoals CREO Parametric van de Amerikaanse firma PTC, zijn geen nicheproducten. Er zijn maar weinig ondernemingen en sectoren te bedenken waarin men de software en de bijhorende dienstverlening niet kan gebruiken, benadrukt CadCorner, waardoor er nog een groot potentieel is voor het jonge bedrijf. “Wat wij doen, is het standaardproduct CREO optimaliseren en automatiseren, op basis van de specifieke

noden van de klant. Daarnaast bieden wij diensten, training en support op maat aan. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om ons te richten op één softwarepakket maar wel resoluut voor service te gaan, vanuit onze degelijke inzichten in de businessprocessen. Maar toen was er de kans om een resellercontract met PTC, de maker van CREO, in de wacht te slepen. Een bedrijf dat 1,3 miljard dollar omzet haalt, met dit pakket de Rolls Royce onder de 3D-ontwerptools in huis heeft, en sinds 1985 altijd trendsetter en marktleider is geweest. Niet slecht voor een startende onderneming. Inmiddels worden we ook aanzien als Belgisch expertisecentrum van CREO Paramatrics.”

Adviespartner CAD (Computer Aided Design) was het bindmiddel tussen Xavier Werbrouck en Mike Matheeussen. Voor Xavier heeft CAD maar weinig geheimen meer. Mike heeft ook nog een eigen ingenieursbureau in Kortrijk, waar CREO de meest gebruikte tool is. “We weten dus goed wie CAD gebruikt en waarvoor, wat de gangbare frustraties zijn over allerlei softwarepakketten, welke tekorten men ervaart enzovoort. Elk van onze zes medewerkers, ook de salesmensen, heeft een technische achtergrond, waardoor we meteen en zonder omwegen op het spoor van de klant zitten. Ondanks ons resellercontract interesseert het ons niet om zomaar een doos met dvd’s te verkopen. Wij willen een langetermijnadviespartner zijn.

Met CadCorner willen we een meerwaarde aan de markt leveren door aan onze klanten de vragen te stellen ‘Hoe kan de software jou helpen en welke extra diensten kan je gebruiken?’ Die klantspecifieke aanpak is de kern van CadCorner. In ons groeitraject zal het een uitdaging zijn om die kern te kunnen behouden.”

Onbetaalbare consultancy Het laatste duwtje dat Xavier en Mike nodig hadden om met CadCorner te starten, vonden ze in Bryo: het Voka-netwerk voor starters –‘bright & young’ – dat hen gedurende twee jaar grondig begeleidt. Xavier Werbrouck nam er actief aan deel. “Bryo biedt een meerwaarde op zo veel domeinen en levert je enorm veel kennis aan op marketingvlak, financiële kwesties, noem maar op”, zegt Xavier Werbrouck. “Zo heb je de advisory board, met daarin mensen van Deloitte, BNP Paribas Fortis, enzovoort. Dat is onbetaalbare consultancy. Van de board kregen we te horen: ‘Waarom zijn jullie nog niet bezig?’ (lacht). In dit netwerk worden bovendien de visitekaartjes druk uitgewisseld, wat ons onder meer heeft geholpen om veel vlotter aan werkkapitaal en bankgaranties te komen, daar waar we anders een veel langere ‘lobbyweg’ hadden moeten volgen.” (JD)

www.cadcorner.be www.bryo.be (contact Bryo: Evy De Bruyker, tel. 056-26 13 87)

Ondernemers 12 21 juni 2013

35


JONGE STARTERS

36

Ondernemers 12 21 juni 2013

Oyo • Activiteit? Met het unieke bed & breakfast-concept Oyo doorbreekt ontwerper Oliver Vandenbussche vanaf dit najaar de grenzen van de uniformiteit in de logiessector. “We zijn volop aan het verbouwen in de Hoveniersstraat 46: een groot huis in een rustige straat met voldoende parkeergelegenheid, op een steenworp van het station, stadscentrum en Kortrijk Xpo. Het wordt een originele, inspirerende inrichting met upcycling meubels en voorwerpen. Mijn drang om te creëren kan ik kwijt in makeshift design, een term die ik bedacht voor het maken van geheel nieuwe dingen uit afgedankte materialen. Het ontbijt met verse, gezonde producten doet de rest en als geboren en getogen Kortrijkzaan kan ik de gasten tips over de stad geven.” • Wat drijft hem? Zelfstandigheid is voor Oliver Vandenbussche een bewuste keuze. Na bijna zeven jaar dienst nam hij ontslag in een ontwerpbureau. “Ik was het beu om wegwerpspeelgoedjes voor bij snackmaaltijden te tekenen. Die worden vervolgens geproduceerd in lagelonenlanden en kinderen spelen er nauwelijks mee. Daarom zocht ik iets dat mijn interesses combineert: als pasgetrouwd koppel hadden we een huis nodig, een bed & breakfast zorgt voor een vast inkomen en biedt tijd en ruimte voor mijn creatieve ideeën.”

Hij doorliep het VDAB-traject naar zelfstandigheid ‘Ondernemen werkt’. Om helemaal beslagen op het ijs te komen, volgde hij de lessen bedrijfsbeheer en stapte in het project Creatieve Starters van de POM West-Vlaanderen. “Gestadig bereidde ik me voor om doordacht de sprong te kunnen maken. De financiële impact werd getoetst en ik onderzocht toeristische cijfers van Kortrijk.”

www.radiatordesign.be

• Waar maakt hij het verschil? “Kortrijk ontpopte zich de jongste jaren tot de designstad van Vlaanderen en werd een hele toffe plek met onder meer de Budafabriek en elk weekend evenementen. Als ontwerper vind ik ‘design’ een eigenaardig begrip. Sowieso is over de vormgeving van élk voorwerp nagedacht. Upcycling van meubels en voorwerpen is het hergebruiken van afgedankte producten, soms in een volledig andere functie. Dit gaat nog verder dan recycleren.” De naam Oyo betekent niets maar is kort, grafisch leuk en kan in elke taal uitgesproken worden. “Mijn vrouw en ik beheersen samen een pallet van de Westerse talen tot zelfs een woordje Chinees en Japans. Oyo mikt op reizigers die iets anders zoeken dan hotels die er overal ter wereld hetzelfde uitzien. We richten ons op zakenlui, creatievelingen en andere mensen die openstaan voor een kwaliteitsvol, persoonlijk, gezellig ‘nest’ zonder strikte lijntjes.” (RJ - Foto Hol)

Wie? Oliver Vandenbussche (33) en Lan Vu (34) Sinds? Vanaf eind 2013 Waar? Kortrijk

Nichelson Bicycles

Wie? Thomas Nichelson (24) Sinds? 2011 Waar? Deerlijk

• Activiteit? Thomas Nichelson was een verdienstelijke jonge renner maar viel net iets te licht uit voor de top. “Tijdens mijn koersjaren deed ik wel inspiratie en liefde voor fietstechniek op. Al op mijn 19de begon ik te tekenen, drie jaar later bracht ik mijn eerste ontwerp op de markt.” Nog tijdens zijn studies marketing aan de Katho in Kortrijk stampte hij zijn eigen fietsenmerk Nichelson Bicycles en wielenmerk Thorax by Nichelson Bicycles uit de grond. “Aanvankelijk verkocht ik meer wielen dan kaders, maar sinds kort kantelt de verhouding dankzij een groeiende merkbekendheid. Binnen de sportwereld krijg ik positieve commentaren en dat is de beste reclame. Mijn sterkte is de goede prijs-kwaliteitverhouding. Afgemonteerde fietsen kosten tussen 1.600 euro en 4.850 euro. Het gamma omvat onder meer modellen in carbon, aluminium, titanium, een crossfiets en een mountainbike.” Een professioneel wielerteam sponsoren is te duur voor een starter. Bovendien ziet Nichelson er tegen op om zulke budgetten door te rekenen in zijn verkoopprijs. • Wat drijft hem? “De sector kampte met zeer lange levertijden en een gebrek aan stijlvolle, frisse ontwerpen met designuitstraling. Mijn klanten willen zich onderscheiden van de eenheidsworst. Ze zoeken een ander merk dan waarmee de rest van hun wielerclub rondtoert.”

Thomas Nichelson handelt vanuit zijn ouderlijke thuis. “De voorraad is ondergebracht in het magazijn van moeders stoffenwinkel en mijn vader heeft onschatbare ervaring in zakendoen met Taiwan. Al mijn kaders en wielen worden gefabriceerd in Taiwan, de andere onderdelen komen uit Japan en Italië. Een mecanicien monteert alles zodat ik mij volledig op de commerciële en algemene zaken kan toeleggen. Je spaart heel veel kosten uit door zoveel mogelijk zelf te doen. De fietsen en wielen en de look and feel van het merk tekende ik volledig zelf.” • Waar maakt hij het verschil? “Voor wie zich onderscheidt op het vlak van design, functionaliteit of service, is er op elke markt plaats. Ik investeerde in een grote voorraad zodat ik heel snel kan leveren. Daarnaast speel ik vooral op design. In het voorjaar stond mijn collectie tentoon bij Designregio Kortrijk en onlangs zag ik twee fietsen op een ereplaats in een vernieuwde living. Dat doet deugd, het bewijst dat mijn ontwerpen als designobject gewaardeerd worden.” Thomas Nichelson heeft in België al 45 verkooppunten en in Luxemburg groeit het aantal. “België is het moeilijkste land ter wereld om fietsen te verkopen wegens zijn vlakke distributie. Je moet elke fietsenhandelaar rechtstreeks benaderen. In het buitenland bestaat de markt meer uit winkelketens.” (RJ - Foto MVN)

www.nichelson.be


JONGE STARTERS

Tine Vandamme • Activiteit? Tine Vandamme lanceerde zich in (groeiend) bijberoep als kunstenaars. “Ik schilder acryl op linnen. Sinds ik zelfstandig werk, kan ik volledig mijn ding doen, mijn eigen verhaal schrijven. Mijn motto is permantly positive. Ik ga niet zwartgallig door het leven en dat straalt ook door in mijn schilderijen. Om mijn eigenheid te ontwikkelen, kijk ik zo weinig mogelijk naar andere schilders. Mijn invloeden haal ik liever uit bijvoorbeeld theater of muziek. Het is boeiend om steeds te blijven evolueren. Na een periode van felle kleuren en het thema ‘kermis’, schilder ik nu zachter en met aandacht voor handen en het vrouwelijke.” Haar werken worden uitsluitend verkocht via galerijen, zodat ze zich ten volle kan toeleggen op het creatieve werk. “Ik gun het de galerijhouders dat ze hun brood verdienen, elk zijn stiel.” • Wat drijft haar? Anders dan veel kunstenaars die een eenzaam bestaan opzoeken, verkaste Tine Vandamme afgelopen februari naar het levendige Ondernemerscentrum in Kortrijk. Ze werkt er letterlijk in de etalage aan de Leiestraat. “Dat werkt: mensen zijn geïnteresseerd, blijven staan, komen binnen. Die interactie heb ik nodig, ik ben vrij sociaal en leer veel uit de reacties. In het Ondernemerscentrum haal ik ook veel uit de spirit van de andere jonge ondernemers, onder meer

dankzij het provinciale project Creatieve Starters.” Startende kunstenaars hebben het financieel vaak niet onder markt, zeker niet in een crisistijd. “Dat geldt voor alle sectoren, eerst moet je gewoon door een periode van zwarte sneeuw. Maar als je iets wil, dan moet je ervoor gaan. In 2012 werd ik geselecteerd voor de Canvascollectie, waar een kritische jury zei dat er iets in m’n werk zit. Tijdens een expositie in Amsterdam werden zeven werken verkocht, ook dat was een bevestiging.” • Waar maakt ze het verschil? “Ik ben niet beter dan een ander, maar probeer mijn eigen unieke verhaal te brengen. Dan moet je moet soms een beetje uit je kot komen, andere dingen doen om bekend te worden. Met veel creativiteit kun je zelfs low budget heel wat realiseren. Voor een expositie in conceptstore Plein 30 in Kortrijk bedacht ik een kleine campagne ‘Tine gaat vreemd’. Ik ontwierp een affiche van mezelf en samen met vrienden maakte ik een filmpje waarin je mijn voeten letterlijk ziet vreemdgaan. Je mag al eens op je bek gaan, daar leer je van. Hoe meer je moet knokken, hoe verder je komt.” (SD - Foto Hol)

Wie? Tine Vandamme (36) Sinds? April 2012 Waar? Kortrijk

www.tinevandamme.com

U start uw eigen zaak? Partena helpt u op weg.

Een eigen zaak starten blijft een hele onderneming. Of u nu begint als eenmanszaak of een vennootschap opricht, wij regelen alle formaliteiten, adviseren u en loodsen u doorheen alle administratieve en wettelijke verplichtingen.

Download onze startersgids op www.partena.be en start samen met een ervaren coach.

Ondernemers 12 21 juni 2013

37


JONGE STARTERS

38

Ondernemers 12 21 juni 2013

Radiator Design • Activiteit? Radiator Design verdeelt designradiatoren voor woningen en projecten. Vanuit de showroom in Zwevezele benadert Erwin De Baets architecten, interieurarchitecten, installateurs en projectontwikkelaars. “Ik koos voor de niche van designradiatoren, volledig op maat in tal van modellen en kleuren. Het product ‘radiator’ veranderde de jongste jaren helemaal van zomaar een warmtebron naar een designobject. Bij de vaak unieke ontwerpen horen ook speciale functies en accessoires, bijvoorbeeld voor het drogen van handdoeken, het ophangen van kleren, een ingewerkte spiegel, enzovoort. Een van onze topmodellen heeft zelfs led-verlichting. Wij bieden ook extra functionaliteiten, bijvoorbeeld antibacteriële, stofwerende verf, beschrijfbare radiatorpanelen of individuele elektrische verwarming zodat niet permanent het hele circuit moet draaien.” “De klant bestelt rechtstreeks bij ons op de gewenste maat en kleur, op basis van een gamma van Italiaanse en Poolse fabrikanten. Designland bij uitstek Italië biedt nog altijd dat tikkeltje extra dat vooral bij interieurarchitecten in de smaak valt. In de verhouding prijs/kwaliteit moet Polen ondertussen niet meer onderdoen voor Italië. De kwaliteit van het staal en de koppelingen zijn identiek. Integendeel, Poolse fabrikanten bieden zelfs een langere garantie.”

• Wat drijft hem? “Ik ben al mijn hele loopbaan ondernemer, onder meer in parketbehandeling en vertoefde vijf jaar in Polen. Die ervaring gaf de aanzet tot de start van Radiator Design in 2011. Onze sterkte is dat mijn echtgenote en ik vlot Pools spreken en schrijven. Wanneer het gaat om details in maatwerk en kleur, moet je perfect kunnen communiceren. Wij kennen ook hun cultuur en mentaliteit, niet onbelangrijk. Want de Poolse marketingaanpak en reclamebeelden verschillen vaak sterk van hetgeen de Belgische markt wenst. De Italianen daarentegen spreken perfect Engels en Frans en hebben een West-Europese marketing.” • Waar maakt hij het verschil? “Ik wil me profileren door maatwerk en service. Dan is het een voordeel dat je geen twintiger meer bent en dat je een grote affiniteit met techniek en service opbouwde. Ten opzichte van de grootschalig verspreide standaardradiatoren, kun je in de niche van speciale producten met extra cachet nog het verschil maken. Wij spelen in op trends in mode en interieur. Die neigen naar steeds meer personalisering. In principe is elke kleur, zelfs elke fotoprint mogelijk op een radiator.” (RJ - Foto MVN)

Wie? Erwin De Baets (53) Sinds? April 2011 Waar? Zwevezele-Wingene

www.radiatordesign.be

Ruyssen Ruitersport • Activiteit? Frederik Ruyssen en zijn echtgenote Mieke Naessens hebben jarenlange ervaring in de transportsector. Ze zagen echter de buitenlandse concurrentie en de risico’s sterk groeien. Toen ze voor ingrijpende vervangingsinvesteringen stonden, beslisten ze om het over een andere boeg te gooien. “We besloten te investeren in de ruitersport, sinds jaren besteden we alle vrije tijd van ons gezin aan paardrijden en fokken. We verbouwden onze transportgarage en kantoren tot een 1.000 m² grote ruitersportwinkel. We hebben alles in huis voor elke paardensportliefhebber, van budgetvriendelijk tot exclusief. Dat gaat van mode, rijlaarzen, schoeisel, hoofd- en lichaamsbescherming voor de ruiter, tot alles voor het paard: zadels, singles, hoofdstellen, beenbescherming, voeding en supplementen, koetsen, materiaal voor het mennen en trailers. Alles behalve stalinrichting, want dat is een specialiteit op zich.”

Wie? Frederik Ruyssen (49) en Mieke Naessens (43) Sinds? September 2012 Waar? Dentergem

• Wat drijft hen? “We bieden een totaalpakket: het is alles of niets, je kunt niet half starten. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden van het afgelopen jaar, gaan we vooruit. We werken voorzichtig, zonder personeel. Frederik concentreert zich op het rollend materieel, ik neem de winkel voor mijn rekening.”

Dentergem ligt middenin het gebied tussen Tielt, Waregem, Aalter en Gent, een streek met heel veel paardenliefhebbers”, vertelt Mieke Naessens. De winkel - met bijhorende webshop - is gericht op zowel recreatieve als wedstrijdruiter (springen, dressuur en eventing). • Waar maken zij het verschil? “Klantentevredenheid komt op de eerste plaats. We kozen voor een zeer breed, volwaardig gamma en een persoonlijke service. Elk zadel wordt individueel aangepast aan ruiter én paard. Ik volg momenteel het tweede jaar zadelmaker, wat een meerwaarde oplevert voor de klanten. We hebben een reiniging- en hersteldienst voor zadels, dekens en kopstukken”, aldus Mieke Naessens. Ruyssen slaagde erin een aantal gerenommeerde merken aan te trekken, onder meer ECC-koetsen, Böckmann- aanhangwagens, Barbot-opbouw voor bestelwagens en diverse merken tweepaardenvrachtwagens. “Daarnaast bieden we zeldzame, exclusieve zaken zoals Tucci-laarzen die met de hand op maat gemaakt worden in Italië. Dankzij een rechtstreeks contact met de producent kunnen we ook natuurhouten omheiningen laten plaatsen.” (RJ - Foto Hol)

www.ruyssen-ruitersport.be


JONGE STARTERS

Renties • Activiteit? Renties verhuurt personen-, bestel-, koelen vrachtwagens en minibusjes op korte termijn: van één dag tot maximaal twee jaar. Zaakvoerder Laurent Vanneste: “Er werd onmiddellijk gekozen voor een vloot van een 100-tal nieuwe voertuigen. Nu al voelen we dat 70% van onze klanten bedrijven zijn, slechts een derde zijn particulieren. De Drieslaan in Gullegem is dan ook een gekende industriezone. Bedrijven beslissen in een crisis minder snel om voertuigen aan te kopen of te leasen. Bijvoorbeeld bij het aanwerven van een nieuwe medewerker is men geneigd om tijdens het proefcontract eerst een aanloopwagen te huren. De flexibiliteit van huren op korte termijn weegt dan zeer sterk door op het kleine financiële verschil.” • Wat drijft hem? Laurent Vanneste is gepassioneerd door gemotoriseerde voertuigen en komt uit een hecht ondernemersnest. Zijn moeder runt Fibrex, een familiale vlasactiviteit, terwijl vader en broer Christophe met Ecoline poetsmateriaal produceren en verdelen. “Het helpt als je er van jongs af aan in ‘gegroeid’ bent. Tegelijk had ik zonder de steun van mijn ouders en broer nooit kunnen starten met deze kapitaalsintensieve activiteit. Je moet immers onmiddellijk van elk type voertuig twee, drie exemplaren ter beschikking hebben, anders ben je een little fish.“ Renties wil de beginfase doorkomen op een doordachte manier: “Ik deed eerst ervaring op in de ver-

koop van wagens en daarna een jaar in de verhuur. We maakten een gedetailleerd businessplan, gingen uitgebreid te rade bij mensen uit de autosector en kozen bewust voor een raad van advies, met eveneens externe leden, als klankbord.” • Waar maakt hij het verschil? “Ik startte meteen met twee medewerkers om degelijke service kunnen leveren van telefoon tot aflevering. Klanten verlangen meer dan enkel een sleutel, ze appreciëren een duidelijke uitleg. Wij verhuren enkel nieuwe voertuigen die bovendien vrij compleet zijn uitgerust met onder andere gps en bluetooth. De sportievere modellen hebben aluminium velgen, sportieve look, lederen zetels,… Ook onze vrachtwagens hebben extra comfort, achteruitrijcamera, degelijke opbouw met led-verlichting.” “Van nul starten zonder naambekendheid is niet

gemakkelijk. Je moet grondig nadenken en vervolgens hard werken, onder meer aan de marketing. Oog voor detail maakt het verschil: polo’s, jasjes, mapjes, logo,... alles consequent in dezelfde herkenbare huisstijl. Via evenementen van bijvoorbeeld Voka, Unizo en lokale ondernemersinitiatieven bouwen we een brede contactenkring op.” (RJ - Foto Hol)

www.renties.be

Wie? Laurent Vanneste (26, uiterst rechts op de foto), medewerkers Benny Demasure en Inge Delmulle Sinds? Begin 2013 Waar? Gullegem-Wevelgem

Leverbetrouwbaarheid maakt je bedrijf Starter? Lever producten meteen op tijd, efficiënt en kwalitatief bij je klant.

www.kliek.be 12-2256

Al gestart? Pak dure, tijdrovende knelpunten in je leveringsproces aan. Ik stroomlijn je levering, los problemen op en zorg dat jij ze voortaan voorkomt.

BUSINESS CONTACT SERVICES

Het resultaat? Tevreden klanten, drastische besparing en dus meer winst.

24-UREN TELEFONISCHE PERMANENTIE EN DISPATCHING

Verhoog je leverbetrouwbaarheid, contacteer me vrijblijvend: Bob Cornelis +32 476 42 03 61 bob@readyforsolutions.be

VOOR BEDRIJVEN EN VRIJE BEROEPEN

TELEMARKETING ENQUÊTES ON-LINE AGENDABEHEER

Felix d’Hoopstraat 121 • B-8700 Tielt T 051 42 30 80 • F 051 40 59 08 • info@axon.be

www.axon.be

Ondernemers 12 21 juni 2013

39


Morgen is wat we ervan zullen maken. Bamboe, rotan, staal en nylon. Meer had designer Kenneth Cobonpue niet nodig om deze biologisch afbreekbare roadster te ontwerpen. En om een groot probleem uit de wereld te helpen: het afval van autowrakken. Betekent dat het einde van de oldtimer? Een kwestie van hoe u het bekijkt. Het maakt in elk geval de klassieke oldtimer nog unieker. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n vernieuwende en visionaire kijk op de dingen des levens en de financiĂŤn leggen wij ons al 140 jaar op. Zo zullen wij dus ook naar uw vermogen en uw zaken kijken om hun toekomst te vrijwaren.

Bank Degroof WEST-VLAANDEREN President Kennedypark 8 8500 Kortrijk T 056 26 54 00 Zoutelaan 134 8300 Knokke-Heist T 050 63 23 70 blog.degroof.be

DEB1300044 - Annonce Voiture Aset W-VL.indd 1

11/06/13 12:27


ONDERNEMERS & CO SPECIAL INTELLECTUELE EIGENDOM

Ondernemers & CO Special intellectuele eigendom Aftrek voor octrooiinkomsten: versoepeling voor kmo’s in de maak In het kader van haar relanceplan 2012 nam de regering reeds in juli 2012 de beslissing om de voorwaarden voor de toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten aanzienlijk te versoepelen voor kmo’s. Het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen, en bepalingen betreffende duurzame ontwikkeling voorziet dat de aftrek voor octrooi-inkomsten voor kmo’s voortaan zou worden uitgebreid tot al haar octrooien, aanvullende beschermingscertificaten of licentierechten. Kmo’s zouden hiertoe niet langer over een onderzoekscentrum moeten beschikken waarin deze octrooien worden ontwikkeld of verbeterd. Dit opent heel wat perspectieven, zowel voor bestaande kmo’s als voor starters. Een octrooi houdt het recht in om tijdelijk een bepaalde uitvinding exclusief te exploiteren binnen een bepaald grondgebied. De aftrek voor octrooi-inkomsten maakt het mogelijk voor een Belgische vennootschap of inrichting 80% van haar (werkelijke of hypothetische) inkomsten uit octrooien en/of aanvullende beschermingscertificaten in mindering te brengen van de winst van het belastbaar tijdperk. Het belastingtarief op deze inkomsten wordt hierdoor verminderd van 34% tot minstens 6,7%!

Onderzoekscentrum Opdat een Belgische vennootschap of inrichting kan genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo dient de betrokken vennootschap of inrichting onder de huidige regeling te beschikken over een onderzoekscentrum waar het octrooi geheel of gedeeltelijk wordt ontwikkeld of, indien verworven, wordt verbeterd. Het onderzoekscentrum dient binnen de vennootschap bovendien minstens een bedrijfsafdeling of tak van

werkzaamheid uit te maken. Opdat een afdeling binnen een onderneming kan worden gekwalificeerd als een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid moet ze technisch onafhankelijk kunnen functioneren door o.m. gespecialiseerd personeel te werk te stellen, te beschikken over een eigen ruimte voldoende uitgerust met gespecialiseerd onderzoeksmateriaal alsook eigen financiering en afzonderlijke financiële informatie. Met deze voorwaarde werd beoogd tewerkstelling en intern onderzoek en ontwikkeling door de betrokken vennootschap te stimuleren alsook misbruik te voorkomen door te voorzien in een zekere substantie. In de praktijk blijkt deze voorwaarde echter vaak een struikelblok, vooral voor kmo’s en startende ondernemingen. Vaak beschikken zij immers niet over de mogelijkheden (budgettaire ruimte, knowhow, …) om zelf een onderzoekscentrum uit te bouwen dat bovendien kwalificeert als bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid. Zo kan een onderneming actief zijn in een sector waar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe processen en producten noodzakelijk is, maar zelf niet over de mogelijkheid beschikken om een onderzoekscentrum in de vorm van een bedrijfstak of bedrijfswerkzaamheid uit te bouwen. Indien de onderneming het onderzoek volledig uitbesteedt aan een extern onderzoekscentrum draagt zij hiervan de kosten en komen de resultaten haar toe. De onderneming kan in dat geval echter niet genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Ondanks haar flexibele aanpak ten aanzien van deze voorwaarde kan ook de rulingpraktijk ter zake niet steeds een oplossing bieden.

Relanceplan 2012

Belgische ondernemingen te versterken. De regering erkent hierbij dat kmo’s een essentiële motor zijn van de Belgische economie en wenst ze dan ook extra te ondersteunen, onder meer in haar onderzoek en ontwikkeling door een versoepeling van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen, en bepalingen betreffende duurzame ontwikkeling concretiseert het voorgaande op opmerkelijke wijze door te voorzien in een volledige afschaffing van de vereiste van een onderzoekscentrum voor kleine vennootschappen. Kleine vennootschappen - in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen - zouden voortaan niet langer aan de vereiste van onderzoekscentrum moeten voldoen om de aftrek voor octrooi-inkomsten te kunnen claimen. Het volstaat dat zij beschikken over octrooien, aanvullende beschermingscertificaten of licenties daarop die in aanmerking komen voor de aftrek voor octrooiinkomsten. Terugkomend op ons voorbeeld van daarnet, zal de betrokken onderneming onder de nieuwe regeling toch de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen claimen ook al besteedt zij het onderzoek uit aan een extern onderzoekscentrum of wordt er (voorlopig) geen verder onderzoek gevoerd. Voorwaarde is wel dat de onderneming kwalificeert als kleine vennootschap voor elk aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de vennootschap de aftrek voor octrooi-inkomsten wenst te claimen. Het wetsontwerp werd op vandaag reeds aangenomen door de Kamer en dient nog te worden goedgekeurd door de Senaat. Verwacht wordt dat het wetsontwerp geen wezenlijke veranderingen meer zal ondergaan. De wijzigingen zouden in werking treden vanaf aanslagjaar 2014.

De regering was zich bij de opmaak van het relanceplan 2012 bewust van deze problematiek. Met haar plan wenst de regering de Belgische economie duurzaam te doen heropleven en de competitiviteit van de

Stijn Lamote en Anouck Sandra, Imposto-Sandra Advocaten

Ondernemers 12 21 juni 2013

41


ONDERNEMERS & CO SPECIAL INTELLECTUELE EIGENDOM

42

Ondernemers 12 21 juni 2013

Ondernemers & CO Special intellectuele eigendom

The bright side of law. Contracten en commercieel recht IP en ICT-recht Vennootschappen en M&A Vermogensrecht en fiscaliteit Vastgoed en aanneming Sociaal recht

Bezoek onze website en teken in op onze nieuwsbrief The Bright Side of kom eens langs op een Breakfast@Bright.

www.b-right.be Accent Business Park - Gebouw C1 Kwadestraat 149 - bus 22 8800 Roeselare T +32 (51) 20 28 76 F +32 (51) 21 28 76 info@b-right.be Twitter: @BrightAdvocaten www.thebrightside.be www.breakfastatbright.be

De tekening van uw tekenaar is uw tekening niet Het Europees Merkenbureau sprak zich recent uit over een conflict tussen het auteursrecht en een merkinschrijving. Reclamebedrijf Deepend ontwierp een logo voor Fresh Trading, die dit vervolgens deponeerde als gemeenschapsmerk. Deepend slaagde erin haar auteursrecht op het merk aan te tonen en vorderde met succes de nietigverklaring van de merkinschrijving. Auteursrechten ontstaan sneller dan men soms denkt. Door de loutere creatie van zelfs een eenvoudig deuntje, logo of woordgroep, geniet een auteur bescherming op dit werk tot 70 jaar na zijn overlijden. Formaliteiten zijn in de regel (waaronder in België) niet vereist. Merkbescherming is de volgende stap. Voldoende originele beelden en/of woordgroepen kunnen voor een resem aan goederen en/of diensten op mondiaal, Europees als Beneluxniveau gedeponeerd worden als merk. Het depot wordt gevolgd door een inschrijvingsprocedure die finaal uitmondt in merkbescherming voor een verlengbare periode van tien jaar. Om auteursrechten en merkbescherming te verzoenen, is vereist tijdig te voorzien in de overdracht van de auteursrechten op het logo ten gunste van de aspirant-merkhouder, zoals verder mag blijken. Op vraag van Fresh Trading, een Engels bedrijf dat smoothies verkoopt, ontwikkelde reclamebureau Deepend eind de jaren ‘90 het logo voor een nieuw merk ‘Innocent’. Het document ‘Heads of Terms’ voorzag dat “bepaalde intellectuele eigendomsrechten” zouden toekomen aan Fresh Trading en dat Deepend middels aandelen zou worden vergoed. Betaling voor de ontwikkeling van het logo bleef finaal echter uit, en een ondertekende versie van het contract bleek niet voorhanden. Deepend ging in vereffening in 2001 en hield definitief op met bestaan in 2008. Deepend

Fresh Recovery verwierf naderhand de auteursrechten en stelde op basis hiervan een vordering tot nietigverklaring van het merk in. Fresh Trading betwist het standpunt van Deepend Fresh Recovery en argumenteert dat de auteursrech-


ten haar destijds door Deepend werden overgedragen. Fresh Trading verwijst hiervoor naar het document ‘Heads of Terms’ alsook naar (Angelsaksische) overwegingen van billijkheid. Ten slotte haalt men aan dat de termijn die men liet verstrijken alvorens een vordering in te stellen, verhindert dat men alsnog ernstig kan stellen over de auteursrechten op het logo te beschikken. Het Europees Merkenbureau stelde Deepend Fresh Recovery in het gelijk. Het Bureau verwijst naar het artikel 53 (thans artikel 52) van de Europese verordening op het Gemeenschapsmerk dat inderdaad stelt dat een gemeenschapsmerk nietig kan worden verklaard op initiatief van de houder van een ouder nationaal beschermd auteursrecht. Het Merkenbureau besluit dat het logo waarvan sprake auteursrechtelijk beschermd wordt (onder verwijzing naar het Engelse recht), dat het bestaan van een geschreven (ondertekende) overeenkomst tot overdracht van de auteursrechten niet wordt aangetoond, en dat uit niets een overdracht uit billijkheidsoverwegingen blijkt. Het verstrijken van de lange termijn alvorens een vordering tot nietigverklaring in te stellen, doet het Bureau af als irrelevant nu de overnemer pas na liquidatie van Deepend eigenaar werd van de auteursrechten (waarna echter prompt de vordering werd ingeleid). De nietigverklaring van het gemeenschapsmerk werd uitgesproken bij beslissing van 15 november 2012. Verschillende lessen zijn uit dit geval te trekken. Zoals reeds aangegeven is slechts een lage graad aan inspanning vereist voor het ontstaan van auteursrechtelijke bescherming. Zelfs een eenvoudig werk, mits voldoende origineel, kan bescherming genieten (getuige het logo waarvan in voorliggend geval sprake was). Het is dan ook van primordiaal belang om oog te hebben voor de auteursrechten op die logo’s en/ of woordgroepen die men naderhand als merk deponeert, en om meteen en uitdrukkelijk de overdracht van de auteursrechten overeen te komen. Ook zijn de strenge vormvereisten in dat verband te respecteren. Zo bepaalt de Belgische Auteurswet

sPecialist onDernemingsrecHt regionaal veranKerD internationaal actief

ONDERNEMERS & CO SPECIAL INTELLECTUELE EIGENDOM

advocaten DECLERCK LETERME PARTNERS

KortrijKsesteenweg 387 B-8530 HarelBeKe t. 056/26.81.81 www.DPla.Be

(onder meer) dat elke overdracht van auteursrechten schriftelijk dient te gebeuren, dat voor elke exploitatiewijze een vergoeding, reikwijdte en duur moet worden overeengekomen, en dat clausules aangaande overdracht of licentie telkens in het voordeel van de auteur en beperkend zijn te interpreteren. Ook wanneer een werknemer iets in dienstverband ontwikkelt, komen de auteursrechten niet automatisch toe aan de werkgever. Wil men naderhand niet voor verrassingen komen te staan, dan worden derhalve ook met de werknemers best goeie afspraken gemaakt. Yves Vandendriessche, Crivits & Persyn

Audit Accountancy Fiscaliteit kantoor

hosten HOSTEN & BRACKX - Accountants en belastingconsulenten CVBA www.hbaccountancy.be WALTER HOSTEN - Bedrijfsrevisoren www.walterhosten.be Kantoren: Oostende - Bredene - Middelkerke

Ondernemers 12 21 juni 2013

43


Ondernemers 12 21 juni 2013

VOKA-NIEUWS

44

Stephan Ghekiere (Cargill), Philippe Tavernier (POM West-Vlaanderen) en Bart Vansevenant (Voka West-Vlaanderen):

“Economie en ecologie sluiten elkaar niet uit, wel integendeel.”

WEST-VLAAMS CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN HELPT BEDRIJVEN AL 20 JAAR LANG OBJECTIEVEN TE REALISEREN

Concreet en gestructureerd rond duurzaamheid werken Op 26 juni worden de jaarcertificaten van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen uitgereikt. Voka West-Vlaanderen is samen met POM West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification één van de dragende partners van dit zorgsysteem. Vandemoortele-Cargill uit Izegem is het enige bedrijf dat het certificaat de voorbije 20 jaar onafgebroken waarmaakte. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument voor bedrijven die hun beleid rond duurzaam ondernemen gestructureerd vorm willen geven, om zo vrijwillig en proactief te werken aan de continue verbetering van hun prestaties op milieu-, sociaal en economisch vlak. Ondernemingen of organisaties die het ondertekenen, engageren zich om een jaaractieplan te realiseren rond tien thema’s. Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de resultaten en denkt constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. “Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen groeide uit het West-Vlaams Milieucharter (1999), dat zelf voortvloeide uit de Charter 99 Milieuverklaring (1993) en is dus aan zijn 20ste jaargang toe”, blikt Philippe Tavernier terug, hoofd van de afdeling Duurzaam Ondernemen bij de POM West-Vlaanderen. “Het groeide uit tot een pragmatisch zorgsysteem dat via het principe ‘meten is weten’ inzicht verschaft en tot continue verbetering van de prestaties moet leiden. De voorbije 20 jaar introduceerden we in overleg met de bedrijven nieuwe thema’s zoals mobiliteit, noodprocedures of milieu-impact van producten en recenter ook mensvriendelijk ondernemen en maatschappelijk engagement. Daarmee spelen we samen in of anticiperen we op nieuwe ontwikkelingen. Rond het Charter zagen we enthousiaste, gedreven teams ontstaan op de werkvloer. Charterbedrijven communiceren als voorbeeldbedrijf ook over hun inspanningen,

omdat ze kiezen voor een duurzaam imago. Ze zijn er zich van bewust dat ‘economie’ en ‘ecologie’ elkaar niet uitsluiten, maar juist hand in hand gaan.”

Sensibiliseren Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de certificatie-instelling Bureau Veritas, met steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Ook Voka stelt het blijvend succes van het Charter vast. “Met een verlenging van 90 tot 95% van de deelnemers en nieuwe ondertekenaars zien we het aantal in de komende cycli zelfs stijgen tot 65 à 70”, zegt Bart Vansevenant, coördinator van Voka voor het Charter op West-Vlaams niveau. “Als één van de dragende partners sensibiliseren wij bedrijven, omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde. Duurzame ontwikkeling reduceert niet alleen kosten, maar biedt een concurrentievoordeel en versterkt de reputatie. Good practices worden bovendien gecommuniceerd en werken inspirerend. Geen enkel bedrijf hoeft drempelvrees te hebben om zich te engageren. Ze worden begeleid via audits, rapporten, aanbevelingen, netwerkmomenten, ervaringsuitwisseling … Voka helpt dan ook voluit om de duurzaamheidsgedachte te verspreiden.”

Spiegel en klankbord De Vandemoortele-vestigingen in Izegem (productie van margarines en verpakte vetten) waren er van in het prille begin in 1993 bij en namen als enige de volle 20 keer aan het Charter deel, ook na de overname door Cargill. Cargill is wereldwijd actief in de markten van landbouw, levensmiddelen, industrie en financiën en zet zich in voor verantwoorde voedselvoorziening, reductie van milieu-impact en verbetering van plaatselijke gemeenschappen, met aandacht voor de belangen van alle partners, leveranciers en andere stakeholders.

“Het programma werd in de fabrieken in Izegem continu voortgezet, omdat het past binnen de doelstellingen van Cargill”, zegt Stephan Ghekiere, van 1996 tot 2012 milieucoördinator en nu verantwoordelijk voor het expertisecentrum water en energie van Cargill. “Door het Charter geef je structuur aan je duurzaamheidsinspanningen. Ze worden jaarlijks voor het licht gehouden. Het Charter is een mooie spiegel en klankbord. Ingrepen waren bijv. een warmtekrachtkoppeling (met reductie van 10% broeikasgassen), detectie van lekken in het persluchtsysteem, een adequaat mobiliteitsplan, reductie van verpakking, hergebruik van stoom als condensaat hand in hand met de koosjer- en halalcertificatie, een diversiteitspolicy, nog meer aandacht voor milieu en duurzaamheid door de HR-afdeling bij het onthaal van nieuwe werknemers, veiligheidsdagen met sterke focus op teambuilding… Onder de noemer Corporate Responsibility vinden we dat we de gemeenschap waarin we werken ook iets terug moeten geven, niet alleen op milieuvlak, maar ook in de ondersteuning van lokale projecten. Daarmee mikken we niet enkel op directe payback, maar houden we de kansen van ons bedrijf op lange termijn gaaf.” (MD - Foto Hol)

www.charterduurzaamondernemen.be

Uitreiking West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 2013 Op woensdag 26 juni om 17.30 uur worden in De Vossenberg in Hooglede (Hogestraat 194) de jaarcertificaten uitgereikt van de 20ste cyclus van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Een 50-tal bedrijven ontvangt dit jaar het certificaat als beloning voor de inspanningen die ze het afgelopen jaar realiseerden. Op het programma: 17u30: Onthaal 18u00: • Verwelkoming door Jean de Bethune, gedeputeerde van Economie en voorzitter POM West-Vlaanderen • Schaarste aan grondstoffen, rijkdom aan opportuniteiten - Jiska Verhulst, netwerkdirecteur Plan C • 20 jaar Charter, een terugblik - Philippe Tavernier, directeur Duurzaam Ondernemen POM West-Vlaanderen • Slotwoord door Johan Vande Lanotte, ViceEerste Minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee 19u30: receptie Het event is gratis, maar inschrijving vooraf is verplicht. Contactpersoon: Nele Demets, nele.demets@voka.be, tel. 056 23 50 66.


SEMINARIES & WORKSHOPS

25/06 Ken uw cost-to-serve en verhoog uw winst!

27/06 Facturen blijven onbetaald

Niet al uw klanten zijn hetzelfde. Er zijn klanten waar u meer tijd moet in steken omdat ze bijvoorbeeld bij elke factuur opmerkingen hebben, omdat ze elke week willen bevoorraad worden met dozen in plaats van 1 grotere levering per maand op een pallet,... Al deze elementen zorgen voor complexiteit en vereisen flexibiliteit van uw kant. Dit noemen we ‘costto-serve’ en vertegenwoordigt vaak een aanzienlijke verborgen kost die ervoor zorgt dat zelfs uw grootste klanten aan het einde van de rit misschien verlieslatend blijken te zijn. Tijdens dit seminarie krijgt u o.a. een antwoord op volgende vragen: Mijn marges verkleinen, wat is hiervoor de reden? Hoe kan ik wil mijn volledige waardeketen simuleren en optimaliseren, van mijn fabriek tot in de winkels? Hoe krijg ik een idee van de werkelijke kost om mijn producten door mijn supply chain te duwen? Voka West-Vlaanderen, van 16u30 tot 20 uur

25/06 Op een intelligente en emotionele manier omgaan met uzelf en anderen Emotionele intelligentie en empathie zijn de vaardigheiden van de 21ste eeuw. Door deze soft skills aan te scherpen kunt u uw relaties aanzienlijk verbeteren en samenwerkingen bevorderen. We bekijken emoties in taal en hoe je ze via taalvoorkeuren kan herkenning bij de ander en zo onze communicatie en vragen aanpassen. We verdiepen ons in de 7 universele emoties en leren die in ons voordeel aanwenden. Het einddoel is het optimaliseren van onze persoonlijke impact op communicatie en succes. Deze opleiding is uniek in de zin dat ze kennis van NLP, Coaching, Emotionele intelligentie en lichaamstaal combineert in één geheel. Leonardo Hotel Brugge, van 16u30 tot 20 uur Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

DATUM

TIJDSTIP

AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

De invloed van de slechte economische situatie laat zich steeds meer voelen op het betalingsgedrag van de klanten. Een stijgend aantal onbetaalde facturen is hiervan het resultaat. Steeds meer bedrijven raken in de problemen omdat hun klanten te laat betalen. Tijdens dit seminarie krijgt u een antwoord op volgende vragen: - De klant betaalt niet, wat nu? - Preventieve maatregelen? Hoe kan ik mijn interne rappelprocedure aanpassen? - Verschil tussen werking deurwaarder, advocaat, kredietverzekering en incassokantoor Voka West-Vlaanderen, van 16u30 tot 20 uur

NIEUW! Lab Carrièrecoaching Met dit lab ontdek je hoe je meer uit jezelf en uit je job haalt, ontdek je wat jouw sterktes zijn en hoe je deze met meer energie en voldoening in je huidige job kan inzetten. Je ontdekt je professionele identiteit.

Ga met ons mee naar Denemarken! Designregio Kortrijk en Voka West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren samen een ‘inspiratiereis’ naar Denemarken. Deze reis zal ondernemers een blik gunnen achter de designscène van o.a. Kopenhagen en toonaangevende Deense ondernemingen zoals Lego. Deens ontwerp en de lokale architectuur spreken tot ieders verbeelding. Kom met ons mee en beleef van dinsdag 5 november t.e.m. vrijdag 8 november een boeiende reis. Info en inschrijven: Els De Muynck, tel. 056-26 13 96, els.demuynck@voka.be

Info en inschrijven: Tine Maes, tel. 056-23 50 48, tine.maes@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2013

Openingsuren Voka West-Vlaanderen juli – augustus Tussen 22 juli en 14 augustus is uw Voka-kantoor enkel open in de voormiddag, van 08u30 tot 12u00. We zijn gesloten op 15 en 16 augustus.

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 25 juni

18u30 - 22u00

Voka Young Power meets Vandecasteele Houtimport

Vandecasteele Houtimport, Aalbeke

woensdag 26 juni

18u00 - 22u00

Uitreiking West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen

De Vossenberg, Hooglede

donderdag 27 juni

18u30 - 21u30

Te gast bij Plopsa

Plopsaland, De Panne

woensdag 3 juli

08u00 - 10u00

Op weg naar zelfsturende teams

Novy, Kuurne

donderdag 5 september

12u30 - 14u00

Lunch & Learn Frankrijk

Havenhuis De Caese, Brugge

donderdag 5 september

18u00 - 21u30

B2BnB

KHBO, Brugge

dinsdag 10 september

12u00 - 14u30

Te gast bij Etracon

Etracon, Sint-Eloois-Winkel

donderdag 12 september

18u30 - 21u30

Te gast bij Lowyck

Lowyck, Oostende

donderdag 19 september

12u00 - 14u00

Infosessie West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

nog te bepalen

Onthaaldag + tweede ondertekeningsronde en infosessie W.-Vl. Charter Duurzaam Ondernemen

nog te bepalen

dinsdag 24 september 13u30 - 21u30 WORKSHOPS EN SEMINARIES dinsdag 25 juni

16u30 - 20u30

Op een intelligente en emotionele manier omgaan met uzelf en anderen

Leonardo Hotel, Brugge

dinsdag 25 juni

16u30 - 19u30

Ken uw cost-to-serve en verhoog uw winst

Voka, Kortrijk

donderdag 27 juni

13u00 - 16u30

Onthaal met de glimlach aan telefoon en receptie

Voka, Kortrijk

donderdag 27 juni

16u30 - 20u30

Facturen blijven onbetaald

Voka, Kortrijk

maandag 1 juli

16u30 - 20u30

Change vanuit cultuur

Voka, Kortrijk

donderdag 12 september

08u45 - 12u15

IT-lab: start to ERP

Voka, Kortrijk

donderdag 12 september

16u30 - 20u00

Start to organize

Salons Denotter, Zedelgem

vrijdag 13 september

08u30 - 12u30

Marketing Lab: Customer Intimacy

Voka, Kortrijk

dinsdag 17 september

16u30 - 20u30

Huisstijl

Voka, Kortrijk

donderdag 19 september

08u45 - 12u15

HR-Lab: Employer Branding

Bedrijvencentrum, Wevelgem

donderdag 26 september

13u30 - 17u30

Sales Lab: op salespad met de iPad

nog te bepalen

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 12 21 juni 2013

45


Ondernemers 12 21 juni 2013

PROSIT

46

Lunch & Learn Oost-Azië – Brugge Naar goede gewoonte was Voka West-Vlaanderen gastheer voor de Vlaamse economische vertegenwoordigers van Flanders Investment & Trade (FIT). Georges Nagels (FIT), Christophe Rutsaert (Internet Consultant), Griet Witdouck (Voka), Antony Geerinckx (Moderna Products) en Stijn D’Hondt (Pinscher) zijn inmiddels op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in Oost-Azië. Foto MVN

2000ste starter in de bloemetjes – Brugge De voorbije jaren kende het aantal starters in Brugge een constante stijging en daarmee gaat de stad tegen de algemene trend in. Brugge ondersteunt haar jonge starters door de opstartbijdrage aan de Kruispuntbank terug te betalen. Als 2000ste starter werd Dominique De Queecker onlangs in de bloemetjes gezet. Fabienne Demol (Starterservice), Katrien Nelis (Acerta), Kristof Van Yperzele (Acerta), Patrick De Boom (Acerta), schepen Hilde Decleer (Brugge), Geert Van Tieghem (Acerta), Winnares Dominique Dequeecker, Nicolas Lombaert (stad Brugge), Carine Depickere (Starterservice). Foto MVN

Te gast bij Deceuninck – Diksmuide In oktober vorig jaar opende Deceuninck een nieuwe recyclagefabriek in Diksmuide. Vol trots gaf communicatieverantwoordelijke Ludo Debever (rechts op de foto) extra uitleg over deze duurzame investering aan Ronny Demerre (Interwest), Glenn Feys (Deceuninck), Dirk Adam (Interwest) en Cathy Verstraete (Voka). Foto DD

Topondernemer in één avond – Roeselare Carl Van de Velde boeide in zijn typische stijl de talrijke aanwezigen met zijn “Topondernemer in één avond”. Hij zorgde alvast voor inspiratie, motivatie en stimulatie bij Wim Henneman (Value Square), Philippe Artois (Deloitte Fiduciaire), Martin Haegheman (BKCP) en Kurt Deltombe (BKCP). Foto Kurt

adviseert de overlater waardeert het bedrijf zoekt overnemers bemiddelt en onderhandelt helpt bij het overnamecontract méér dan 30 jaar ervaring méér dan 400 referenties Contacteer ons vertrouwelijk en discreet:

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

Johan COUCKE

Beheerstraat 49

8500 Kortrijk

Geert BUYSE

Jo DECOUTERE Martijn COUCKE

Tel. 056 35 78 24

info@oba.be

www.oba.be


PROSIT Stappen naar Cannes – Kortrijk

Jobbeurs Jobkanaal – Kortrijk De stadsschouwburg van Kortrijk was het stemmige decor voor de Jobbeurs van Jobkanaal. Tussen de drukke activiteiten door vonden Joke Persyn (Konvert Interim), Matthieu Kympers (Imog), Stéphanie Deberdt (Konvert Interim), Mireille Delvoye (Konvert Interim), Joke Coussé (Amby Dienstencheques) en Isabel Noppe (Amby Dienstencheques) nog even de tijd voor een verbroederingsmoment. Foto Hol

De beweegcampagne ‘Stappen naar Cannes’, een initiatief van Gezond Kennedypark groeide uit tot een groot succes. Door in de maand mei zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te stappen, te lopen, te zwemmen en te fietsen, probeerden 72 bedrijventeams Cannes te bereiken en bijna iedereen slaagde in het opzet. De overwinning ging naar (Ambi Cannes)^5, een team van Voka bestaande uit Dirk Van Thuyne, Lieselot Bernard, Franky Claerhout, Heidi Logghe, Russom Goitom. Eigen foto

Te gast bij Rodanar – Snaaskerke Voka was te gast bij Rodanar Pallets. Het bedrijf produceert houten verpakkingen zoals palletten, kisten en kratten. Peter Geldof (Geldof Paul Houtrecyclage), Philip Lefebre (ING), Jean-Pierre Desimpelaere en Henriette Bruynooghe (beiden Chalet Vieux Temps) konden met eigen ogen vaststellen dat Rodanar volop inzet op automatisatie en innovatie. Foto EV

60% verkocht!

Vokafé De Caese - Brugge Om het voorjaar in schoonheid af te sluiten, kwamen de Brugse ondernemers bij elkaar in Havenhuis De Caese. Op de foto een gezellig onderonsje met Sabrina Poelvoorde (Mentoring Systems Group), John Verpoort (Bedrijvencentrum regio Oostende) en Geraldine Huybrechts (Borealis). Foto MVN

de

WI SPE LT UIN BRUGGE

investeer

slim in

brugge mEEr info TijdEnS dE oPEndEurdaGEn, ELKE zaTErdaG van 10u ToT 13u in dE KErK • Waardevaste investering • Kwalitatief hoogstaande nieuwbouw • Uitstekend gelegen • Centrum brugge

info@wispeltuin.be www.wispeltuin.be TEL: 050/95 07 35 GPS adres: Katelijnestraat 105 8000 Brugge

Ondernemers 12 21 juni 2013

47


TOTALE KANTOORINRICHTING

1000 m2 showroom

Vraag onze gratis catalogus aan! 164 pagina’s vol kantoorideëen

Gentseweg 518

n

8793 Waregem

n

T. 056 61 52 04

n

info@inofec.be

n

www.inofec.be

Ondernemers 12-2013  

Ondernemers 12-2013 met Marianne Martens (Greenbridge)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you