Page 1

Fjarskipti hf. Samandreginn árshlutareikningur samstæðunnar 1. janúar - 30. september 2012

Fjarskipti hf. Skútuvogi 2 104 Reykjavík Kt. 470905-1740 Fjarskipti hf. eru rekstraraðili Vodafone á Íslandi


Efnisyfirlit

Bls. Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra .......................................................................................................................................................................................................................

3

Áritun óháðra endurskoðenda ..................................................................................................................................................................................................................................

4

Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ......................................................................................................................................................................................................

5

Efnahagsreikningur ............................................................................................................................................................................................................................................

6

Eiginfjáryfirlit ..............................................................................................................................................................................................................................................

7

Sjóðstreymisyfirlit ...........................................................................................................................................................................................................................................

8

Skýringar .....................................................................................................................................................................................................................................................

9

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

2


Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um árshlutareikninga, IAS 34. Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Fjarskipta hf. og dótturfélags þess, P/F Kall í Færeyjum. Fjarskipti hf. er fjarskiptafélag sem býður einstaklingum, fyrirtækjum, stofnunum og opinberum aðilum alhliða fjarskiptaþjónustu undir vörumerkinu Vodafone. Samkvæmt rekstrarreikningi og yfirliti um heildarafkomu nam hagnaður af rekstri samstæðunnar á tímabilinu 348 millj. kr., en þegar tekið er tillit til þýðingarmunar vegna starfsemi erlends dótturfélags er heildarhagnaður samstæðunnar á tímabilinu 352 millj. kr. Tekjur samstæðunnar af seldum vörum og þjónustu námu 9.840 millj. kr. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir samstæðunnar 16.052 millj. kr. Eigið fé samstæðunnar þann 30. september 2012 nam 6.693 millj. kr. Hlutafé félagsins nemur 3.356 millj. kr., en á tímabilinu var það hækkað um 806 millj. kr. með útgáfu nýrra hlutabréfa. Þann 26. júní 2012 samþykkti stjórn Fjarskipta ehf. og móðurfélags þess, Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta hf., samruna félaganna. Samruninn var samþykktur á hluthafafundi 29. ágúst 2012. Félögin voru sameinuð undir nafni Fjarskipta hf. Reikningshaldslegur samrunadagur er 1. janúar 2012. Jafnframt var félaginu breytt úr einkahlutafélagi (ehf.) í hlutafélag (hf.). Frekari upplýsingar um samrunann eru í skýringu 7.

Lokið hefur verið við endurfjármögnun lána félagsins með viðskiptabanka þess. Frekari upplýsingar um endurfjármögnunina eru í skýringu 9.

Hluthafar í lok tímabilsins voru 53 talsins. Hluthafar félagins eru fyrrum hlutahafar Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta hf. sem eignuðust við samruna félaganna allt hlutafé í Fjarskiptum hf. Hluthöfum fjölgaði um sjö á tímabilinu. Í lok tímabilsins átti einn hluthafi yfir 10% eignarhlut í félaginu, en það var Framtakssjóður Íslands slhf. með 79,7% eignarhlut. Stefnt er að skráningu félagsins í NASDAQ OMX Iceland fyrir árslok 2012. Þegar hafa verið gjaldfærðar 72 millj. kr. vegna undirbúnings skráningar. Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjórnar Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er árshlutareikningur samstæðunnar í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og er það álit stjórnar og forstjóra að árshlutareikningurinn geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar og stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan býr við.

Stjórn og forstjóri Fjarskipta hf. hafa í dag rætt samstæðuárshlutareikning félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2012 og staðfest hann með undirritun sinni. Reykjavík, 30. október 2012. Í stjórn: Þór Hauksson Anna Guðný Aradóttir Erna Eiríksdóttir Helga Viðarsdóttir Vilmundur Jósefsson Forstjóri: Ómar Svavarsson

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

3


Áritun óháðra endurskoðenda Til stjórnar og hluthafa Fjarskipta hf. Við höfum kannað meðfylgjandi samstæðuárshlutareikning Fjarskipta hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2012, sem hefur að geyma rekstrarreikning og yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu árshlutareikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um árshlutareikninginn og er byggð á könnuninni. Umfang könnunar Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410 um könnun óháðs endurskoðanda á árshlutareikningum. Könnun árshlutareiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn víðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á árshlutareikningnum.

Ályktun Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til þess að árshlutareikningurinn gefi ekki glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, fjárhagsstöðu þess 30. september 2012 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Reykjavík, 30. október 2012.

KPMG ehf. Margret G. Flóvenz Guðný H. Guðmundsdóttir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

4


Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu 1. janúar til 30. september 2012 Skýr.

Sala ............................................................................................................................................................................................................... Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu ..............................................................................................................................

2012 1.1. - 30.9.

(

Framlegð ............................................................................................................................................. Aðrar rekstrartekjur ........................................................................................................................................................................... Rekstrarkostnaður ............................................................................................................................................................................. Rekstrarhagnaður ........................................................................................................................................................ Fjármunatekjur ..................................................................................................................................................................................... Fjármagnsgjöld ..................................................................................................................................................................................... Hrein fjármagnsgjöld ..................................................................................................................................

(

5

( (

Hagnaður fyrir tekjuskatt ............................................................................................................................................. Tekjuskattur ............................................................................................................................................................................................

6

Hagnaður tímabilsins ..................................................................................................................................

(

2011 1.1. - 30.9. *

9.840 5.501 ) (

9.511 5.673 )

4.339

3.838

6 3.304 ) ( 1.041

3 3.122 ) 719

43 566 ) ( 523 ) (

45 543 ) 498 )

518

221

170 ) (

38 )

348

183

4 4

23 23

Heildarhagnaður tímabilsins .............................................................................................................................................

352

206

Hagnaður á hverja krónu hlutafjár ..........................................................................................................................................

0,14

0,07

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé Þýðingarmunur vegna starfsemi erlends dótturfélags ............................................................................................. Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé samtals .............................................................................................................................................

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

5

Fjárhæðir í milljónum kr.


Efnahagsreikningur 30. september 2012 Skýr.

30.9.2012

31.12.2011

Eignir Rekstrarfjármunir ............................................................................................................................................................................. Óefnislegar eignir ............................................................................................................................................................................ Eignarhlutir í félögum ................................................................................................................................................................... Skatteign ............................................................................................................................................................................................... Fastafjármunir

4.087 7.028 2 885 12.002

4.534 7.057 2 987 12.580

Birgðir ...................................................................................................................................................................................................... Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .................................................................................................................. Handbært fé ........................................................................................................................................................................................ Veltufjármunir

147 2.811 1.092 4.050

111 2.798 275 3.184

Eignir samtals

16.052

15.764

8

3.356 2.734 255 348 6.693

2.550 623 246 556 3.975

Vaxtaberandi skuldir ...................................................................................................................................................................... Fyrirfram innheimtar tekjur ....................................................................................................................................................... Langtímaskuldir

9

6.778 51 6.829

8.677 70 8.747

Vaxtaberandi skuldir ...................................................................................................................................................................... Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ............................................................................................................... Skuldir við tengda aðila ............................................................................................................................................................... Fyrirfram innheimtar tekjur ....................................................................................................................................................... Skammtímaskuldir

10

439 2.013 0 78 2.530

758 1.864 324 96 3.042

Skuldir samtals

9.359

11.789

Eigið fé og skuldir samtals

16.052

15.764

Eigið fé Hlutafé .................................................................................................................................................................................................... Yfirverðsreikningur hlutafjár ..................................................................................................................................................... Þýðingarmunur ................................................................................................................................................................................. Óráðstafað eigið fé ......................................................................................................................................................................... Eigið fé Skuldir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

6

Fjárhæðir í milljónum kr.


Eiginfjáryfirlit 30. september 2012 Yfirverðsreikningur hlutafjár

Hlutafé

Þýðingarmunur

Óráðstafað eigið fé

Eigið fé samtals

Tímabilið 1. janúar til 30. september 2011*

Eigið fé 1.1.2011 .................................................................................................. Heildarafkoma tímabilsins ............................................................................. Eigið fé 30.9.2011 ............................................................

2.550

597

2.550

597

2.550

623 1.000 1.623 56 )

225 23 248

355 183 538

3.727 206 3.933

556 612 ) 56 ) 56 348

3.975 393 4.368 0 352 1.973 6.693

Tímabilið 1. janúar til 30. september 2012 Eigið fé 31.12.2011 ............................................................................................ Áhrif samruna ......................................................................................................... Eigið fé 1.1.2012, eftir samruna ................................................................. Yfirverðsreikningur færður á móti tapi .................................................. Heildarafkoma tímabilsins ............................................................................. Selt nýtt hlutafé .................................................................................................... Eigið fé 30.9.2012 ...........................................................

2.550 (

246 5 251 4

806 3.356

1.167 2.734

255

( (

348

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

7

Fjárhæðir í milljónum kr.


Sjóðstreymisyfirlit 1. janúar til 30. september 2012 Skýr.

Rekstrarhreyfingar Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt ..................................................................................................... Innborgaðar vaxtatekjur ......................................................................................................................................................... Greidd vaxtagjöld ........................................................................................................................................................................ Handbært fé frá rekstri

11

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ...................................................................................................... Gengismunur á handbæru fé ...................................................................................... Handbært fé í ársbyrjun .......................................................................................... Handbært fé í lok tímabilsins ...............................................................................................

8 9 9

2011 1.1. - 30.9. *

2.173 37 498 ) ( 1.712

1.846 45 508 ) 1.383

( ( (

8 0 458 ) ( 192 ) ( 642 ) (

8 2 690 ) 314 ) 994 )

( ( (

1.973 9.200 11.421 ) ( 9) 257 ) (

0 0 563 ) 17 546 )

813

(

157 )

3

(

7)

(

Fjárfestingarhreyfingar Seldir rekstrarfjármunir ........................................................................................................................................................... Seldur eignarhlutur í félögum ............................................................................................................................................ Fjárfesting í rekstrarfjármunum ......................................................................................................................................... Fjárfesting í óefnislegum eignum ..................................................................................................................................... Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Innborgað hlutafé að frádregnum kostnaði ............................................................................................................. Tekin langtímalán ....................................................................................................................................................................... Afborganir langtímalána ........................................................................................................................................................ Skammtímalán, breyting ....................................................................................................................................................... Fjármögnunarhreyfingar

2012 1.1. - 30.9

275

656

1.092

492

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

8

Fjárhæðir í milljónum kr.


Skýringar 1.

Félagið Fjarskipti hf. ("félagið") er með aðsetur á Íslandi. Höfuðstöðvar félagsins eru í Skútuvogi 2, Reykjavík. Meginstarfsemi félagsins er á sviði fjarskipta. Samandreginn samstæðuárshlutareikningur félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2012 hefur að geyma árshlutareikning félagsins og dótturfélags þess, P/F Kall í Færeyjum, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar.

2.

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt Samandreginn samstæðuárshlutareikningur félagsins er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um árshlutareikninga, IAS 34. Hann inniheldur ekki allar þær upplýsingar sem krafist er í fullbúnum árshlutareikningi og ætti að lesa í samhengi við ársreikning félagsins fyrir árið 2011. Stjórn félagsins staðfesti árshlutareikninginn 30. október 2012.

3.

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir Við gerð árshlutareikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og beitt var við gerð ársreiknings samstæðunnar fyrir árið 2011. Hægt er að nálgast ársreikning Fjarskipta hf. á heimasíðu félagins: www.vodafone.is.

Samstæðuárshlutareikningurinn er gerður á grundvelli kostnaðarverðs, að því undanskildu að hluti af eignum félagsins er færður á gangvirði sem núvirði af væntu framtíðarsjóðstreymi tengt notkun þeirra og eða væntu sjóðstreymi miðað við markaðsvexti á uppgjörsdegi. 4.

Mat og ákvarðanir Gerð samstæðuárshlutareiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og dragi ályktanir sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna og skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Mat á einstökum liðum og þeim forsendum sem það byggir á er endurskoðað reglulega. Breyting á reikningshaldslegu mati er færð þegar hún á sér stað og á síðari reikningsskilatímabilum ef matsbreytingin hefur einnig áhrif á þau.

5.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtatekjur ............................................................................................................................................................ Fjármunatekjur samtals ....................................................................................................................................

2012 1.1. - 30.9.

2011 1.1. - 30.9. *

43 43

45 45

Vaxtagjöld og verðbætur ................................................................................................................................ Gengistap .................................................................................................................................................................... Fjármagnsgjöld samtals ....................................................................................................................................

( ( (

552) 14) 566)

( ( (

512) 31) 543)

Hrein fjármagnsgjöld samtals .......................................................................................................................

(

523)

(

498)

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

9

Fjárhæðir í milljónum kr.


Skýringar, frh.:

6.

Tekjuskattur Virkur tekjuskattur greinist þannig:

Hagnaður fyrir tekjuskatt ............................................................................. Tekjuskattur samkvæmt gildandi skatthlutfalli ............................ Áhrif samruna ...................................................................................................... Aðrir liðir .................................................................................................................. Virkur tekjuskattur ............................................................................................

20,0% 13,1% 0,4%) 32,7%

(

(

30.9.2012

30.9.2011*

518

221

104 68 2) 170

(

20,0% 0,0% 2,7%) 17,3%

44 0 6) 38

(

7.

Samruni Þann 26. júní 2012 samþykkti stjórn Fjarskipta ehf. og móðurfélags þess, Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta hf., samruna félaganna. Samruninn var samþykktur á hluthafafundi 29. ágúst 2012. Félögin voru sameinuð undir nafni og kennitölu Fjarskipta hf. Reikningshaldslegur samrunadagur er 1. janúar 2012. Eignarhaldsfélaginu Fjarskiptum hf. hefur verið slitið, en við sameininguna fengu hluthafar Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta hf. alla hluti í Fjarskiptum ehf. að nafnverði 2.550 millj. kr. í skiptum fyrir eignarhluti sína að nafnverði 4.173 millj. kr. Skattalegt tap móðurfélagsins, Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta hf., féll niður við samrunann og hefur því verið færð niðurfærsla á skatteign að fjárhæð 68 millj. kr.

8.

Eigið fé Hlutafé félagsins nam 2.550 millj. kr. í ársbyrjun. Á árinu var hlutafé félagsins aukið með útgáfu nýrra hlutabréfa að nafnvirði 806 millj. kr. Mismunur á nafnverði og söluverði, að frádegnum kostnaði við söluna, var færður á yfirverðsreikning hlutafjár meðal eigin fjár.

9.

Vaxtaberandi skuldir Vaxtaberandi langtímaskuldir greinast þannig:

Skuldir við lánastofnanir ......................................................................................................................................................................... Önnur lán .......................................................................................................................................................................................................... Næsta árs afborganir ................................................................................................................................................................................. ( Samtals ...............................................................................................................................................................................................................

30.9.2012

31.12.2011

7.217 0 439) 6.778

9.422 1 746) 8.677

(

Vaxtaberandi langtímaskuldir í lok tímabilsins greinast þannig eftir gjaldmiðlum: 30.9.2012

Skuldir í DKK ........................................................................................................ Skuldir í ÍSK, óverðtryggt ............................................................................ Næsta árs afborganir ..................................................................................... Vaxtaberandi skuldir samkvæmt efnahagsreikningi

31.12.2011

Vextir

Eftirstöðvar

Vextir

Eftirstöðvar

7,00% 7,30%

213 7.004 7.217 439 ) 6.778

7,00% 7,10%

262 9.161 9.423 746 ) 8.677

(

(

Þann 21. ágúst 2012 skrifuðu Fjarskipti hf. undir nýja lánasamninga við viðskiptabanka þess um endurfjármögnun veðskulda félagsins. Voru lánasamningarnir tveir, annars vegar var um að ræða óverðtryggt jafngreiðslulán til fimmtán ára að fjárhæð 7,0 ma. kr. og hins vegar eingreiðslulán til níu mánaða að fjárhæð 2,2 ma. kr. með framlengingarheimild til þriggja ára. Við endurfjármögnunina lækkuðu vaxtakjör félagsins nokkuð frá því sem áður var. Lán að fjárhæð 2,2 ma. kr. var greitt upp í september með hlutafjáraukningu.

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

10

Fjárhæðir í milljónum kr.


Skýringar, frh.:

9.

Vaxtaberandi skuldir, frh.: Afborganir af langtímalánum greinast þannig á næstu ár:

Afborganir 2012 (3 mánuðir) (2011: 12 mánuðir) .............................................................................................................. Afborganir 2013 ........................................................................................................................................................................................ Afborganir 2014 ....................................................................................................................................................................................... Afborganir 2015 .......................................................................................................................................................................................... Afborganir 2016 .......................................................................................................................................................................................... Afborganir síðar ........................................................................................................................................................................................... Samtals .............................................................................................................................................................................................................. 10.

38 550 524 492 479 5.134 7.217

746 746 7.894 26 11 0 9.423

439 0 439

746 12 758

2012 1.1. - 30.9.

2011 1.1. - 30.9. *

348

183

904 221 523 6) 170 36) 75) 160 36) 2.173

904 190 461 2) 38 110) 14 211 43) 1.846

Sjóðstreymisyfirlit Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt samkvæmt sjóðstreymisyfirliti greinist þannig:

Hagnaður tímabilsins ................................................................................................................................................................................ Leiðrétt fyrir: Afskriftir rekstrarfjármuna ................................................................................................................................................................... Afskriftir óefnislegra eigna .................................................................................................................................................................. Hrein fjármagnsgjöld .............................................................................................................................................................................. Söluhagnaður eigna ................................................................................................................................................................................ Skatteign, breyting ................................................................................................................................................................................... Birgðir, hækkun .......................................................................................................................................................................................... Skammtímakröfur, (lækkun) hækkun ......................................................................................................................................... Skammtímaskuldir, hækkun ........................................................................................................................................................... Fyrirfram innheimtar tekjur, hækkun .......................................................................................................................................... Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt ...................................................................................................................... 12.

31.12.2011

Vaxtaberandi skammtímaskuldir greinast þannig: Næsta árs afborganir ............................................................................................................................................................................... Skammtímaskuld við banka ................................................................................................................................................................

11.

30.9.2012

( ( ( (

( (

(

Ábyrgðarskuldbindingar Félagið er með í gildi ábyrgð að fjárhæð 43 millj. króna hjá Landsbanka Íslands til tryggingar efndum á samningi við Fjarskiptasjóð Íslands vegna GSM II útboðs.

* Ókannaðar fjárhæðir

Árshlutareikningur Fjarskipta 30. september 2012 (afrit)

11

Fjárhæðir í milljónum kr.

Árshlutauppgjör 1. jan - 30. sept. 2012  
Árshlutauppgjör 1. jan - 30. sept. 2012  

Árshlutauppgjör Vodafone 1. jan - 30. sept. 2012, gefið út 9. nóvember.