Page 1

Studieadministrasjonen E-post: opptak@staffeldtsgate.no Adresse: Høgskolen i Staffeldtsgate Staffeldtsgate 4 0166 OSLO Inngang: Linstowsgate 3 Telefon: 22 98 61 00 Faks: 22 98 61 01

www.staffeldtsgate.no

Høgskolen i Staffeldtsgate Teologi Musikk Ledelse


1 Arff | Design: Foto: Fredrik


Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr profesjonsutdanninger. Det vil si at du kan gå rett ut i arbeid når du er ferdig med studiene. Kandidater fra Høgskolen i Staffeldtsgate blir blant annet menighetsledere, ungdomsledere i menigheter eller kristne organisasjoner, lærere ved kristne folkehøgskoler, trosopplærere, musikere og kantorer. Studiet i teologi og ledelse er også sentralt i Frikirkens rekruttering av nye pastorer og medarbeidere. Etter avsluttede studier ved Høgskolen i Staffeldtsgate kan du selvsagt også studere videre ved andre høgskoler og universiteter.

Begge bachelorprogrammene vi tilbyr legger vekt på praksis med tett oppfølging av en praksisveileder. Du vil i stor grad selv kunne velge hva slags praksis du skal ha, og det er anledning til å ta praksis i utlandet. Det er gode muligheter for å få delta i spennende oppdrag som leder, formidler og musiker underveis i studiet. Uansett om du velger studier innen teologi, musikk eller ledelse, vil du oppleve Høgskolen i Staffeldtsgate som en attraktiv høgskole. Vi søker å være i fremste rekke innenfor fagområdene vi tilbyr. Dessuten er vi kjent for den gode plasseringen vår i Oslo sentrum, rett ved Slottet, og et svært godt studiemiljø. Vi håper du i denne studiekatalogen finner et interessant studium som passer for deg.

Velkommen til Høgskolen i Staffeldtsgate! Jan Gossner rektor

Bachelorprogram Årsstudium i kristendom

Studier i musikk, teologi og ledelse Bachelorprogram/utøvende musikkutdanning Kantorutdanning

Deltidsstudier Jødisk-kristne studier: Modul 1: Jødisk tradisjon (15 sp) Jødisk-kristne studier: Modul 2: Jødisk-kristne relasjoner (15 sp) Årsstudium i kristendom: Modul 101 (15 sp) Årsstudium i kristendom: Modul 102 (15 sp) Årsstudium i kristendom: Modul 103 (15 sp) Årsstudium i kristendom: Modul 104 (15 sp)

Psykologi og personlig utvikling (12,5 sp) Innføring i Bibelen (15 sp) Forkynnelse og kommunikasjon (17,5 sp) Menighetsutvikling (20 sp) Ledelse (20 sp) Kristen historie og teologi (22 sp)

Om skolen Opptak og søknad

Innhold

Hvis du er på jakt etter en utdanning innen fagområdene teologi, musikk eller ledelse, er Høgskolen i Staffeldtsgate stedet for deg. I tillegg til høy faglig kompetanse, får du her en utdanning som utruster deg både personlig og åndelig.

Mer enn en høgskole

Studier i teologi og ledelse


Hva sier studentene? kjersti rognli Olsen Stilling: Administrasjonsmedarbeider i Storsalen menighet og student på programmet Master i kirkelig undervisning ved Det teologiske Menighetsfakultet I Storsalen får jeg bruk for det jeg lærte i Staffeldtsgate i så ulike fag som Sjelesorg og Økonomi. Jeg får også god bruk for det jeg lærte i administrasjon og ledelse i Staffeldtsgate og spesielt menighetsutvikling med Reidar Hillesund. De nåværende studentene har gjort et godt valg ved å begynne i Staffeldtsgate!

tor kjetil espedal Stilling: Forlagskonsulent i Acta Forlag Jeg føler at jeg virkelig har bruk for utdannelsen fra Staffeldtsgate. Det er midt i blinken i forhold til arbeidet i Acta. Musikkutdannelsen får jeg bruk for ved noteskriving, samt i musikkarbeid i og utenfor jobben i Acta. Ledelsesfagene er relevante i forhold til kurs, arrangementer og strategi. Tusen takk til Staffeldts for at de har gitt meg denne utdannelsen!

(...)studentene har gjort et godt valg ved å begynne i Staffeldtsgate!

Birgitte Støle Stilling: Barne- og ungdomsarbeider i Oslo Østre Frikirke. Birgitte har også studert diakoni ved Diakonhjemmet Høgskole Årene i Staffeldtsgate betydde mye for min tro. Jeg ble mer bevisst og grunnfestet som kristen. Særlig Organisasjon og ledelse og Menighetsutvikling var viktige fag for meg. Jeg fi kk en god basis. Lærerne var opptatt av troslivet vårt, og at troen skal være motivasjon for det vi gjør.

håvard Maurstad Stilling: Return2sendermedarbeider i Den Norske Israelsmisjon Jeg får god nytte av ledelsesfagene fra Høgskolen i Staffeldtsgate. Spesielt vil jeg trekke frem undervisningen til Ole Bjørn Landsverk og hans visjon om å utruste mennesker til kristen tjeneste, samtidig som det gis kompetanse på områder som organisasjonskultur og god strategisk tenkning.

5


Teologi og ledelse PrAktiSk-teOlOGiSke OG ADMiniStrAtiVe eMner (PtA)

kriStenDOMSeMner

1.år

2.år

Musikk menighet og Ledelse

5sp Det gamle testamente (GT) I 5sp Det nye testamente (NT) I 5sp Kristendommens historie (KrH) Ia 2sp Kristendommens historie (KrH) 1b (konfesjonskunnskap) 3sp Apologetikk 5sp Troslære I 5sp Etikk I

5sp NT II 5sp GT II 2,5sp Troslære II 2,5sp Etikk II 5sp Kristendommens historie II 10sp Religion og livssyn

5sp Administrasjon og ledelse 6sp Kristen spiritualitet 4sp Personlighetsutvikling og psykologi 5sp Formidling 5sp Forkynnelse 5sp Menighetsutvikling

MuSikkeMner 15sp Hovedinstrument og Bi-instrument sang/piano 5sp Korledelse og korprosjekt 3sp Gehørtrening 2sp Arrangering 5sp Musikkhistorie og kurs i liturgikk og etnomusikk

15sp Hovedinstrument og Interpretasjon Korprosjekt 4sp Musikk i Bibelen 4sp Gehørtrening 4sp Koralharmonisering 3sp Arrangering og lydkurs 5sp Musikkhistorie og kurs i norsk folkemusikk

15sp Organisasjon og ledelse 15sp PTA-valgemner

se under

3.år

7,5sp Hermeneutikk og forkynnelse 7,5sp NTs jødiske røtter

30sp PTA-valgemner

se under

PtA-VAlGeMner (se info under hvert emne for hvilke klasser som kan velge hva)

15sp Kateketikk/dåpsopplæring 15sp Barne- og ungdomsarbeid 7,5sp Menighetsutvikling II 7,5sp Menighetsutvikling III 7,5sp Administrasjon og økonomi 7,5sp Religionspedagogikk (MOL2-emne) 7,5sp Missiologi (KRD- el. PTA-valgemne)

6

7,5sp Sjelesorg 7,5sp Identitet, utrustning og tjeneste 15sp Organisasjon og ledelse (kun valgemne for MML3)

5sp Det gamle testamente (GT) I 5sp Det nye testamente (NT) I 5sp Kristendommens historie (KrH) Ia

2sp Kristendommens historie (KrH) 1b 3sp Apologetikk 5sp Troslære I 5sp Etikk I

15sp Hovedinstrument 5sp Bi-instrument sang/piano/orgel 5sp Korledelse og korprosjekt 5sp Samspill, Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon og Metodisk samspill 5sp Arrangering 4sp Populærmusikkhistorie 3sp Liturgikk 3sp Hymnologi

kristendom valgemner 15 sp velges 7,5sp Teologi og kristologi i oldkirken 7,5sp Martin Luthers teologi 7,5sp Missiologi (KRD- el. PTA-valgemne) 7,5sp Apologetikk II

MOL2/MOL3/MML3

kriStenDOMSeMner

4.år

15sp Hovedinstrument 5sp Ensembleledelse og korprosjekt 5sp Samspill og Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon 10sp Gudstjenestepraksis 5sp Arrangering 10sp Musikktenkning

PtA-eMner OG VAlGeMner Praktisk-teologiske og Administrative emner (PtA) 6sp Kristen spiritualitet 4sp Personlighetstvikling og psykologi 5sp Administrasjon og ledelse

Musikk valgemner 10 sp velges 10sp Musikkproduksjon I & II 5sp Hovedinstrument fordypning (samspill eller solistisk) 5/10sp Bi-instrument sang 5/10sp Bi-instrument piano 5/10sp Bi-instrument orgel 5sp Improvisasjon 5sp Korledelse fordypning I

Praktisk-teologiske og Administrative emner (PtA) 15sp PTA-valgemner se oversikt side 6

Musikk valgmemner 10sp velges

10sp Musikkproduksjon I & II 5sp Hovedinstrument fordypning (samspill eller solistisk) 5/10sp Bi-instrument sang 5/10sp Bi-instrument piano 5/10sp Bi-instrument orgel 5sp Improvisasjon 5sp Korledelse fordypning I & II

7


www.staffeldtsgate.no 8

teOlOGi OG leDelSe

Bachelorgrad innen teologi og ledelse Bachelor i menighet, organisasjon og ledelse er for deg som ønsker å fordype deg i de sentrale og klassiske teologiske fagene, samtidig som du får fag som ledelse, administrasjon, menighetsutvikling, personlighetsutvikling og psykologi. Studiet er spesielt relevant for alle som ønsker å arbeide i stillinger innenfor kirke, menighet og kristent organisasjonsarbeid. Verdibasert ledelse er også ettertraktet innenfor ulike stillinger i samfunnet for øvrig.

9


teologi og ledelse

www.his.no

I en tid med ubegrensede valgmuligheter, trengs det dyktige og verdibevisste kristne ledere i menighetsliv og på alle andre samfunnsarenaer. Kanskje er et av dine viktigste valg i livet å studere Menighet, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate.

10

Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr et tro- og ledelsesstudium på bachelornivå der genuine kristendomsfag kombineres med praktisk-teologiske og administrative fag (PTA). Ledelsesfag er en del av PTA-fagene. Studiet danner grunnlag for videre studier innen kristendoms- og ledelsesfag eller arbeid i menighets- og kristen organisasjonssammenheng. Kompetanse innen verdibevisst lederskap er høyt verdsatt i arbeidslivet.

Utdanningen ved Høgskolen i Staffeldtsgate gjør deg ettertraktet innenfor kristent menighets- og organisasjonsliv i Norge. Nettopp kombinasjonen av kristendomsfag og ledelsesfag gjør utdanningen helt unik. Studiet har hele veien integrert praksis, slik at faglige ferdigheter utvikles sammen med personlige ferdigheter. Studieturer til London og Israel gir viktig faglig forståelse så vel som uforglemmelige reiseopplevelser. I London får du oppleve spennende menigheter og nybrottsarbeid på nært hold. Studieturen til Israel gir en innføring i den jødisk-kristne tradisjonen kombinert med spennende besøk til kjente bibelske steder.

11


teologi og ledelse

Hva kan jeg bli? Utdanningen du får på Høgskolen i Staffeldtsgate kan alene eller sammen med andre studier gi grunnlag for følgende arbeid: Leder i kristent menighets- og organisasjonsarbeid Leder av barne- og ungdomsarbeid i menighet Pastor eller menighetsleder i Frikirken eller andre kirkesamfunn Prosjektleder Trosopplæringskoordinator Undervisning i KRL i grunnskolen* Arbeid innen allmenne frivillige og humanitære organisasjoner Ulike former for ledelse i offentlig sektor eller næringslivet

Bachelor i Menighet, organisasjon og ledelse gir grunnlag for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter. *Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir undervisningskompetanse, kan man ta ved andre institusjoner.

Mål for studiet Studiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og deres yrkesmessige kvalifisering. Dette innebærer at studiet skal:

www.his.no

Gi faglig skolering i kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag

12

Hjelpe studentene til å utvikle sine evner og anlegg og dyktiggjøre dem til å bli integrerte ledere som personlig og faglig er i stand til å utvikle og drive organisjonsog menighetsarbeid Gi grunnlag for videre studier innen kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag

13


Fullført og bestått treårig studieprogram for Menighet, organisasjon og ledelse gir 90 studiepoeng kristendomsfag og 90 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag.

Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Emneoversikt se side 6

Årsstudiet kan inngå i bachelorgraden Menighet, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate og bachelorgrader ved andre høgskoler/universiteter. Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

teologi og ledelse

Fakta Varighet: 3 år/ 180 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Se side 27 for informasjon om Årsstudium i kristendom som deltidsstudium.

Årsstudium i kristendom Årsstudium i kristendom er for deg som ønsker å fordype deg i de sentrale og klassiske teologiske fagene. Her vil du møte engasjerte lærere som knytter klassisk evangelisk og luthersk tro sammen med økumenisk åpenhet. Teologien lever ikke i et vakuum, men skal utfordre og berøre menneskers liv og tro.

Ved Høgskolen i Staffeldtsgate vil du bli del av et unikt miljø med god faglig og personlig oppfølging. Det er et stort behov for kunnskap om og kjennskap til den kristne tro. Høgskolen i Staffeldtsgate vektlegger både faglig, personlig og åndelig utvikling. Faget apologetikk hjelper deg til å møte utfordringene som den kristne troen møter i samfunnet. Studenter ved årsstudiet får tilbud om studieturer til London og Israel. Studieturene er ikke obligatoriske, men erfaringsmessig svært lærerike.

www.his.no

Innhold: Årsstudiet består av fire deler som kan gjennomføres etter hverandre eller hver for seg: Modul 101: GT I, NT I, Kristendommens historie 1a (15 sp) Modul 102: Kristendommens historie 1b, Apologetikk I, Troslære I, Etikk II (15 sp) Modul 103: Kristendommens historie II, Religion og livssyn I & II (15 sp) Modul 104: NT II, GT II, Troslære II, Etikk II (15 sp)

14

Fakta Varighet: 1 år/ 60 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

15


www.his.no

MuSikk, MeniGhet OG leDelSe

16

Bachelor i Musikk, menighet og ledelse

Studier i musikk, teologi og ledelse er for deg som ønsker å fordype deg på høyt nivå i musikkfag som gehørtrening, korledelse, arrangering, popmusikkhistorie, improvisasjon, ensembleledelse, samt hoved- og biinstrument. Det unike ved utdanningen ved Høgskolen i Staffeldtsgate er at musikkfagene kombineres med teologifag og ledelsesfag. Du får dermed en skreddersydd utdanning for menighetsmusiker- og kantoryrket. Mange bruker utdanningen fra Høgskolen i Staffeldtsgate som plattform for arbeid som utøvende musiker eller musikkpedagog.

17


musikk, menighet og ledelse

Ved Høgskolen i Staffeldtsgate er det kort vei mellom lovsang i kapellet og briljante musikkprestasjoner i konsertsalen. Det er denne helhetlige utrustningen som er grunnlaget for merkevaren «Staffeldtsgate». Et musikkstudium innebærer hard jobbing, men også overveldende gode øyeblikk der taket løfter seg og man kjenner gleden ved å skape god musikk sammen, fremføre musikk selv og lytte til medstudenters prestasjoner. Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr en utøvende musikkutdanning på bachelornivå der genuine musikkemner kombineres med emner i teologiog ledelsesfag. Studiet danner grunnlag for videre studier i musikk, arbeid i menighets- og kristen organisasjonssammenheng og selvsagt også i musikkbransjen. Høgskolen i Staffeldtsgate er godt kjent i både kristne kretser og musikkbransjen for å fostre bevisste, dyktige musikere, og skolen har knyttet til seg lærere fra blant annet Oslos profesjonelle musikkmiljø og sentrale menigheter i hovedstaden. Musikkstudiet ved Høgskolen i Staffeldtsgate er kjent over hele landet for å være springbrett til musikerkarriere både innenfor kirken og i musikkbransjen.

www.his.no

Utdanningen kjennetegnes av stor bredde i musikalsk uttrykk og form innenfor rytmiske og klassiske genre. Studiet har integrert praksis hele veien, slik at faglige ferdigheter utvikles sammen med personlige ferdigheter.

18

Studieturer til Los Angeles eller Chicago trekkes av studentene frem som opplevelser for livet. Studieturene innebærer faglig utvikling og blant annet møter med amerikansk gospeltradisjon og andre deler av amerikansk musikk- og menighetsliv. Det andre året på musikkstudiet starter med en ukes folkemusikkurs på Voss i Hordaland. I løpet av kurset får studentene god innføring i folkedans, folkemusikk, stevtradisjonen, ulike folkemusikkinstrumenter, stemmebruk etc.

19


www.his.no

MuSikk, MeniGhet OG leDelSe

Ser du for deg et annerledes år, eller er du usikker på om du skal ta hele bachelorgraden, men ønsker likevel å studere musikk i et spennende kristent miljø, kan du søke førsteåret på Musikk, menighet og ledelse. Hvis du har en musiker i magen, liker å musisere sammen med andre og vil øke både praktiske og teoretiske ferdigheter i musikk, er Høgskolen i Staffeldtsgate stedet for deg.

20

21


Bachelor i Musikk, menighet og ledelse gir grunnlag for videre studier på mastergradsnivå ved musikkhøgskoler og universiteter. Deler av studiet kan også innpasses i en musikkterapi- eller lærerutdanning. Musikkarriere på alle nivåer er også en mulighet underveis og etter endt utdannelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate. *Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir undervisningskompetanse, kan man ta ved andre institusjoner. Mål for studiet Studiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og deres yrkesmessige kvalifisering. Dette innebærer at studiet skal:

www.his.no

Gi faglig skolering i musikk og kristendomsfag

22

Hjelpe studenten til å utvikle sine evner og anlegg, og bevisstgjøre til tjeneste i menighets- og organisasjonssammenheng Stimulere til en helhetsforståelse av musikkens funksjon i en menighetssammenheng

Fakta Varighet: 4 år / 240 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april. Bachelorprogrammet har studiestart kun om høsten. Musikk, menighet og ledelse er en fireårig utøvende musikkutdanning med en integrert bachelorgrad etter tre år.

Fullført og bestått fireårig studieprogram for Musikk, menighet og ledelse gir 180 studiepoeng musikk, 30 studiepoeng kristendomsfag og 30 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag.

Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no Emneoversikt se side 7

musikk, menighet og ledelse

Hva kan jeg bli? Utdanningen du får på Høgskolen i Staffeldtsgate kan alene eller sammen med andre studier gi grunnlag for følgende arbeid: Menighetsmusiker Musikkleder i menighet Utøvende musiker Leder av barne- og ungdomsarbeid Leder i kristent menighets- og organisasjonsarbeid Lærer i grunnskole, kulturskole og/eller folkehøgskole* Prosjektleder Arbeid innen allmenne frivillige og humanitære organisasjoner

Kantorutdanning Den norske kirke er i stort behov for høyt kvalifiserte kantorer i årene som kommer. Hvis du drømmer om å bidra til et allsidig musikkliv i en menighet, er Høgskolen i Staffeldtsgate studiestedet for deg. Kantorutdanningen ved Høgskolen i Staffeldtsgate kombinerer musikk-, teologi-, og ledelsesfag på en unik måte. Du får en utdanning som er kvalitetsmessig på høyde med andre kantorutdannelser. Samtidig får du en breddemusikalsk utdanning der du blir utrustet til klassisk orgel- og kirkemusikk så vel som sjangrene jazz og gospel. Blant musikkfagene tilhører også kirkemusikkfagene musikk i Bibelen, liturgikk, hymnologi og gudstjenestepraksis. Dette er fag som befinner seg i spenningsfeltet mellom musikk og teologi og som kjennetegner en kirkemusikkutdanning. Du vil følge undervisningen til bachelorprogrammet Musikk, menighet og ledelse med orgel som hovedinstrument. I tillegg til felles kirkemusikkfag , får du undervisning i liturgisk orgelspill. Fakta Varighet: 4 år/ 240 studiepoeng Kantorutdanningen består av en fireårig utøvende musikkutdanning med en integrert bachelorgrad etter tre år.

Fullført og bestått fireårig studieprogram gir 180 studiepoeng musikk, 30 studiepoeng kristendomsfag og 30 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag.

Kantorutdanningen ble godkjent av Kirkerådet høsten 2009. Følg med på www.his.no for informasjon om studiestart. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

23


Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr følgende deltidsstudier/ moduler som kan kombineres med full jobb: Jødisk-kristne studier:

Modul 1: Jødisk tradisjon (15 sp)

Jødisk-kristne studier: Modul 2: Jødisk-kristne relasjoner (15 sp)

Årsstudium i kristendom:

Modul 101-104 (15 sp hver)

Psykologi og personlig utvikling (12,5 sp)

Innføring i Bibelen (15 sp)

Forkynnelse og kommunikasjon (17,5 sp)

Menighetsutvikling (20 sp)

Ledelse (20 sp)

Kristen historie og teologi

www.his.no

(22 sp)

24

For deg som ikke har mulighet til å følge undervisning tilbyr Høgskolen i Staffeldtsgate fjernstudium. Høgskolen tilbyr også enkeltemner. Se mer informasjon på www.his.no eller kontakt studie-administrasjonen: 93 41 67 67/ opptak@his.no

DeltiDSStuDier

Deltidsstudier


Fakta: Varighet: 1 år/ 30 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semes-

Modul 1: Jødisk tradisjon (15 sp) Modul 2: Jødisk-kristne relasjoner (15 sp) Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr, som den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge, et studieprogram i jødisk-kristne studier. Studieemnene i jødisk tradisjon og jødisk-kristne relasjoner fikk en sjelden god attest av departementets konsulenter da Frikirkens teologiske høgskole startet dette tilbudet i 2001. Studieenheten representerer den klareste fordypning i jødisk tradisjon som tilbys på høyskolenivå i Norge. Hovedlærer og fagansvarlig er førsteamanuensis Torleif Elgvin, en av landets fremste kjennere av tidlig jødisk tradisjon. Elgvin regnes som en av verdens fremste forskere på og kjennere av et manuskriptfunn fra Jesajaboken kalt

Målgruppen for studiet er studenter, lærere, prester og arbeidere i kirke og kristne organisasjoner. Studiet er godkjent av Presteforeningen som etterutdanning for menighetsprester. Studentene får tilbud om å delta på studietur til Israel. Turen blir ledet av erfarne reiseledere som arbeider ved skolen, og her blir en innføring i den jødisk-kristne tradisjonen kombinert med spennende opplevelser fra de kjente bibelske stedene og en uforglemmelige reiseopplevelse.

Jødisk-kristne relasjoner undervises i vårsemesteret, og Jødisk tradisjon undervises i høstsemesteret. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen.

Årsstudium i kristendom (60 sp) Årsstudium i kristendom: Modul 101-104 (15 sp hver) Mange vil ha glede av et Årsstudium i kristendom, og det er mulig å kombinere dette med jobb. Studieadministrasjonen kan sette opp en studieprogresjon som passer din hverdag. Innhold: Årsstudiet består av følgende fire moduler som kan gjennomføres etter hverandre eller hver for seg: Modul 101: GT I, NT I, Kristendommens historie 1a (15 sp) Modul 102: Kristendommens historie 1b, Apologetikk I, Troslære I, Etikk II (15 sp) Modul 103: Kristendommens historie II, Religion og livssyn I & II (15 sp) Modul 104: NT II, GT II, Troslære II, Etikk II (15 sp) Fakta: Varighet: Fleksibelt/ 60 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april med studiestart om høsten, eller 15. desember med studiestart om våren. Det er mulig å søke frem

til semesterstart dersom det er ledige plasser. Undervisning: Dagtid. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

www.his.no

Innhold: Jødisk tradisjon på nytestamentlig tid Jødisk historie, tro og tradisjon Jødisk litteratur og kunst Messianisme Kirkens jødiske røtter Forholdet mellom jøder og kristne mellom tidene Jødemisjon og messianske jøder Kristen-jødisk dialog

Dødehavsrullene. Elgvin har blant annet redigert boken Dødehavsrullene og skrevet Mine lepper spiller fløyte.

terstart dersom det er ledige plasser. Undervisning: Kveldstid

Deltidsstudier

Jødisk-kristne studier

26

27


Målgruppen for studiet er studenter, forkynnere, lærere, prester og arbeidere i kirke og kristne organisasjoner og alle som er interessert i bibelkunnskap.

Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Les mer om Årsstudium i kristendom på side 27

Innhold: Det gamle testamente Det nye testamente

Psykologi og personlig utvikling (12,5 sp) I en rekke yrker både innenfor kristent arbeid og i samfunnslivet for øvrig, er det behov for reflekterte og integrerte ledere og medarbeidere. Kurset Psykologi og personlig utvikling gir deg faglig og personlig kompetanse på temaer som identitet, utrustning og tjeneste.

Fakta: Varighet: 1 år / 15 studiepoeng Søknadsfrist: 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Målgruppen for studiet er studenter, lærere, prester, arbeidere i kirke og kristne organisasjoner og alle som er interessert i psykologi og personlig utvikling.

Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

Innhold: psykologi personlighetsutvikling identitet personlig utrustning tjeneste i kristent arbeid Fakta: Varighet: 1 år/ 12,5 studiepoeng Søknadsfrist: 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Undervisning: Dagtid. Førsteamanuensis Torleif Elgvin, høgskolelektor Per Reinert Eriksen og høgskolelektor Anne-Margrete Saugstad underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Forkynnelse og kommunikasjon (17,5 sp) Hvis du ønsker å øke din faglige kompetanse som formidler og forkynner er dette studieprogrammet spesielt relevant for deg. Ansatte prester, menighetsarbeidere og frivillige forkynnere vil ha spesielt stor glede av kurset.

Undervisning: Dagtid. Lederutvikler Reidar Hillesund underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Høgskolen i Staffeldtsgate kan formidle kontakt med personlig veileder. Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

Innføring i Bibelen (15 sp) Enten du er erfaren, men nysgjerrig underviser og forkynner eller bare vil øke din kunnskap om Bibelen, er Innføring i Bibelen kurset for deg. Denne videreutdanningen i Det gamle testamente og Det nye testamente gir deg et nytt og fordypet møte med vår kulturs viktigste bok.

28

Deltidsstudier

Årsstudiet kan inngå i bachelorgraden Menighet, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate, og bachelorgrader ved andre høgskoler/ universiteter.

Innhold: Forkynnelse Hermeneutikk (teksttolkning og forståelse) Formidling Fakta: Varighet: 1 år / 17 studiepoeng Søknadsfrist: 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Undervisning: Dagtid. Seksjonsleder og høgskolelektor Stephen Reid, høgskolelektor Tove Rustan Skaar, høgskolelektor Per Reinert Eriksen og teolog Helge Skaaheim underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

29


Høgskolen i Staffeldtsgate utdanner pastorer til eierorganisasjonen Frikirken. Et av fagene som studentene oppgir å være mest relevant, er faget Menighetsutvikling. Å lede og utvikle en menighet er en stor utfordring, men med de riktige verktøyene og den rette kompetansen står du mye bedre rustet. Målgruppen for studiet er forkynnere, lærere, prester, arbeidere i kirke og kristne organisasjoner og alle som er engasjert i menighets- og fellesskapsutvikling. Innhold: Ledelse i menigheter Plante og utvikle kristne menigheter Ledelse av frivillige Nådegavebasert tjeneste Misjonal menighetsforståelse Fakta: Varighet: 1 år / 20 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Undervisning: Dagtid. Seksjonsleder og høgskolelektor Stephen Reid, lederutvikler Reidar Hillesund og teolog Helge Skaaheim underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Ledelse (20 sp) I en tid med mange veier er det stort behov for dyktige ledere. Videreutdanningskurset Ledelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate er like relevant for deg som er menighetsleder som ledere i humanitære organisasjoner, næringslivet og frivillig virksomhet.

www.his.no

Undervisning: Dagtid. Førsteamanuensis Ole Bjørn Landsverk og seksjonsleder og høgskolelektor Stephen Reid underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Høgskolen i Staffeldtsgate kan formidle kontakt med personlig veileder. Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

Kristen historie og teologi (22 sp)

Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

30

Fakta: Varighet: 1 år / 20 studiepoeng Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Deltidsstudier

Menighetsutvikling (20 sp)

Innhold: Administrasjon Ledelse Organisasjon

Det er få temaer på dagsorden som er mer myteomspunnet enn kirkens og kristendommens historie. Dan Brown og Jonas Gardell har hver på sin måte satt spørsmålet om kirken forvalter det sanne evangeliet på dagsorden. Dette kurset er for deg som vil ha større kunnskap om kirkens historie. Målgruppen for studiet er studenter, lærere, prester og arbeidere i kirke og kristne organisasjoner og alle som er interesserte i temaet kristendommens historie. Innhold: Kristendommens historie i Europa Oldkirkens teologi og kristologi Martin Luthers teologi Konfesjonskunnskap Fakta: Varighet: 1 år / 22 studiepoeng Søknadsfrist: 15. desember for studiestart om våren. Det er mulig å søke frem til semesterstart dersom det er ledige plasser.

Undervisning: Dagtid. Førsteamanuensis Torleif Elgvin og høgskolelektor AnneMargrete Saugstad underviser. Det er mulig å ta studiet som nettbasert fjernstudium.

Les mer om opptak og søknad bak i studiekatalogen. Kontakt oss: 93 41 67 67/ opptak@his.no

Det er mulig å legge til 7,5 studiepoeng i denne modulen ved å legge til faget administrasjon og økonomi.

31


www.his.no

OM SkOlen

32

Om skolen 33


OM SkOlen

kveldsaktivitet. Studentene arrangerer både rytmiske og klassiske konserter, og studentrådet tar også initiativ til aktiviteter. Arrangementene preges av god stemning og høy kvalitet.

www.staffeldtsgate.no

Øvingsmuligheter. 16 øvingsrom, fi re komprom og fi re trommeceller brukes døgnet rundt av studentene. Enten du er klaverstudent, trommeslager eller vokalstudent, kan du bruke øvingsfasilitetene på huset.

34

Siden 1916 har først Bibelskolen i Oslo, og fra 2004 Høgskolen i Staffeldtsgate, vært sterke merkevarer og kjente for sin gode plassering like ved Slottet. Karl Johans gate, konsertlokaler, kaffebarer og kinoer ligger fem minutter unna. Det samme gjør Høgskolen i Oslo og Høyskolen Diakonova. Menighetene Storsalen, Filadelfi a og Misjonssalen ligger alle i samme område og er mye brukt av studentene ved Høgskolen i Staffeldtsgate.

Studieturer. Alle studentene inviteres med på ulike studieturer i løpet av studiet. Studentene reiser til USA, England, Israel og på folkemusikkurs til Voss. Alle studieturene ledes av ansatte ved skolen. Sjelesorg og veiledning Høgskolen i Staffeldtsgate har avtale med Sjelesorgsenteret Fermate om sjelesorgtilbud for de av studentene som ønsker det. Skolens pedagogiske personale er tilgjengelig for tett faglig og personlig oppfølging av studentene. Studio Høgskolens studio holder høy kvalitet og brukes jevnlig til eksterne innspillinger. Studioet er tilgjengelig for studentene i undervisning og for rimelig produksjon av egne innspillinger. I tillegg fi nnes et moderne musikkproduksjons- og programmeringsrom.

35


Om skolen

Åndelig og menneskelig føde Høgskolens vakre kapell brukes daglig til morgensamlinger, gudstjenester og andakter. Her blir studentene kjent med ulike former for gudstjenesteliv og deltar som andaktsholdere, forsangere og musikere. Kapellet er stedet for både stille bønn og svingende lovsang. I skolens kantine får du kjøpt velsmakende mat på dagtid. Utdanningsstøtte Studentene ved Høgskolen i Staffeldtsgate kan søke om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning. Pengene utbetales som lån, men utdanningsstipendet kan bli inntil 40 % av basisstøtten dersom utdanningen fullføres og bestås. Lånekassen gir ekstra lån til skolepengene. Studentsamskipnad Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) er høgskolens serviceorganisasjon med en rekke velferdstilbud skreddersydd for studentene. Tilbudet omfatter blant annet studentboliger, studentbarnehager, spisesteder, treningssentre og psykolog- og rådgivertjeneste. Eiere. Høgskolen i Staffeldtsgate eies av Normisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Opptak og søknad

www.staffeldtsgate.no

Opptak Alle studier ved Høgskolen i Staffeldtsgate krever generell studiekompetanse, vurdering av realkompetanse eller opptak på grunnlag av 23/5-regelen. Ta kontakt med studieadministrasjonen hvis du er usikker på om du oppfyller kravene.

36

Det er mulig å søke om innpasning for inntil 60 studiepoeng på grunnlag av tilsvarende utdanning og relevant praksis. Hvis disse kravene om innpasning er oppfylt, kan du begynne rett på 2. eller 3. året på utdanningsprogrammet dersom det er ledig studieplass. Søknadsprosedyren er den samme som for 1. året, men dokumentasjonen som skal legges ved avtales i hvert enkelt tilfelle.

Søknadsfrister og søknadsskjema Søknadsfristen for studieåret 2010/2011 er 15. april 2010. Hvis det fortsatt er ledige studieplasser, tar vi imot søknader også etter denne datoen. Dersom du søker innen fristen, får du svar senest 1. juni 2010. Søknadsfristen for våren 2011 er 15.desember 2010. Hvis det fortsatt er ledige studieplasser, tar vi imot søknader også etter denne datoen. Du søker ved å benytte deg av det elektroniske søknadsskjemaet på www.his.no. Søkere til musikkstudier har egne krav til søknaden (se www.his.no). For informasjon om kostnader, se www.his.no

37


www.staffeldtsgate.no

Om skolen

38 39


www.staffeldtsgate.no 40

Foto: Fredrik Arff | Design:


Studieadministrasjonen E-post: opptak@staffeldtsgate.no Adresse: Høgskolen i Staffeldtsgate Staffeldtsgate 4 0166 OSLO Inngang: Linstowsgate 3 Telefon: 22 98 61 00 Faks: 22 98 61 01

www.staffeldtsgate.no

Høgskolen i Staffeldtsgate Teologi Musikk Ledelse

Høgskolen i Staffeldtsgate  

Brosjyre Høgskolen i Staffeldtsgate

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you