__MAIN_TEXT__

Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten - juli - augustus - september 2013 - VU en afzendadres: Stefaan Van Hee, Luitenant Liedelstraat 38, 1070 Anderlecht - erkenningsnummer P 915675 - afgiftekantoor Brussel X

BLAUW

België – Belgique P.B. – P.P. 1000 Brussel BC 33540

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD MOLENBEEK ANDERLECHT

Op Stage Ann Brusseel ANDERLECHT

Wijkcontract Sint-Remigius

Schepen Jan Gypers MOLENBEEK

Samenwerken voor kanaalzone Ann Brusseel & Jan Gypers ANDERLECHT

MOLENBEEK

ijke l e t es e GewBijlag t ep

ecnde +R o Gez oos dd broo


LOKAAL

Interview Samenwerken voor

HEROPLEVING KANAALZONE

D

at het kanaal herleeft, wordt stilaan duide- nog beter geïntegreerd wordt in het stadsweefsel. lijk. Zo ijverde Open Vld-parlementslid Carla Daarom moet de buurt errond opgewaardeerd worDejonghe zes jaar lang voor een toeristische den, zodat mensen er graag buiten komen. Ooit was pendeldienst op het Brusselse kanaal. Anno de kanaalzone het industriële hart van Brussel, maar 2013 wordt het plan van Dejonghe gerealiseerd: sinds de industrie trok stilaan weg, o.a. naar vlot bereikbare 1 mei vaart de Brussels-Brabantse waterbus zes maal terreinen in Anderlecht en Vorst. Het gevolg was dat per dag tussen de stadscentra van Brussel en Vilvoor- er veel leegstand kwam en de hele buurt verloederde, een 10 km lang traject op het Zennekanaal. de. Nu zorgt de – al dan niet illegale - autohandel voor Maar ook in Molenbeek en Anderlecht groeit de be- problemen in de Heyvaertwijk. Zowel Anderlecht als hoefte om het kanaal meer te integreren in de stad. Molenbeek willen best wel de kanaalzone via wijkconDe toeristische pendeldienst is tracten opwaarderen.” alvast een goed begin maar Brusseel: “Inderdaad, met een Vlaams Parlementslid en Anderintensieve samenwerking zodat Er is meer en meer lechts gemeenteraadslid, Ann we zicht hebben op de verdere Brusseel, en Molenbeeks scheuitwerking van een vernieuwde belangstelling om aan pen voor Openbare Werken, Jan woonwijk. Ik denk bijvoorbeeld het kanaal te wonen. Gypers, willen dat de twee geaan het feit dat er voldoende meenten samenwerken aan een groene ruimtes moeten zijn, Het is dus belangrijk om speelpleintjes, crèches en een visie die de gemeentegrenzen overstijgt. Zo ijveren Brusseel en school. We moeten ook moeite ditzelfde kanaal beter Gypers voor een nieuw wijkcondoen om diverse handelaars tract rond het kanaal dat beide naar die buurt te halen. Voorts te integreren in het gemeenten omvat. Daarnaast moet een opgewaardeerde willen ze ook maatregelen die wijk verder onderhouden en stadsweefsel. verkrotting en verloedering begesteund worden. De overheid straffen. doet zo een zware investering, Brusseel: “We zien dat de kanaalzone niet langer al- maar het is een maat voor niks als vervolgens de veileen het terrein is van pakhuizen, garages en bedrij- ligheid en netheid van de buurt niet gegarandeerd ven, maar dat er meer plaats komt voor huisvesting en worden. De buurtbewoners kunnen zelf een groot recreatie. Het is een buurt met veel potentieel die ook verschil maken, maar de gemeente moet streng opde belangstelling van de overheid geniet. Het idee treden tegen sluikstorten, verkrotting, overlast en vanvan de recreatieve waterbus is nu realiteit geworden. dalisme. Ik ben voorstander van een bijkomende taks Dat is fijn, maar de boot mag best wel tot Anderlecht voor eigenaars die weigeren hun huizen te onderhouvaren en halt houden aan de Biestebroekkaai, waar den. Wat in Schaarbeek kan, gaat ook in Anderlecht. we een mooie groene zone kunnen maken met veel Alleen door een beleid te voeren met wortel én stok ruimte voor sport en ontspanning. Voorts moeten we zullen de kanaalbuurten helemaal heropleven.” nog inspanningen leveren voor de opwaardering van Gypers: “Los van de reputatie van Molenbeek en AnKuregem, om heel de kanaalzone te doen bloeien. derlecht, is iedereen het erover eens dat het kanaal Samen met de GOMB heeft Anderlecht een aantal aan belangstelling wint. Het Hotel Meininger op de projecten gepland die de strook langs het kanaal Belle Vue-site blijkt een groot succes te zijn. Het idee zullen verfraaien, o.a. met de nodige woningen. Nu van een Museum voor Moderne Kunst aan het Kaloopt ook het derde wijkcontract voor de buurt tus- naal, een Brussels MAK, vindt veel bijval. De Ninoofse sen de Ropsy Chaudronlaan en de Bergense steen- Poort zou een zeer geschikte locatie zijn, pal tegenweg. Eigenlijk moeten we vooral een plan uittekenen over het nieuwe Molenbeekse hotel. Ik ben alvast zeer dat het kanaal oversteekt. De betrokken gemeenten enthousiast over een dergelijk plan! Bovendien levert moeten hiervoor met elkaar rond de tafel. Molenbeek het een ideale stopplaats voor de waterbus waarover is er alvast voor te vinden.” we het daarnet hadden. Zo leren toeristen en andere In Molenbeek is bevoegd Schepen voor Wijkcontrac- bezoekers ook Molenbeek een beetje kennen. Het ten Jan Gypers alvast voorstander. zou een grote commerciële en economische meerGypers: “Momenteel werken we nu aan de uitvoering waarde zijn voor de wijk. Want stadsvernieuwing, met van het wijkcontract rond de Leopold II-Laan, één een cultureel en toeristisch aanbod, zorgt voor meer van de belangrijkste verbindingsassen naar Brussel- werkgelegenheid, ook voor laaggeschoolden. MoStad die ook naar het kanaal leidt. Aan het kanaal menteel loopt er een studie om na te gaan welke zelf lopen er verschillende huisvestingsprojecten en de mogelijkheden zijn voor een wijkcontract dat de we merken dat veel mensen graag in de kanaalbuurt toepasselijke naam ‘het Zinneke’ zal krijgen. We zijn willen wonen. Het is dus belangrijk dat ditzelfde kanaal hoopvol.”

"

"

LIBERALE Nieuwsbrief


Lokaal

"Wij pleiten ervoor dat

een wijkcontract rond de kanaalzone het resultaat is van een samenwerking tussen 2 aangrenzende gemeenten" ANN BRUSSEEL & JAN GYPERS Gemeenteraadslid Anderlecht

Schepen Sint-Jans Molenbeek

OPEN VLD


Molenbeek

In de kijker

Neem eens een kijkje achter de schermen Wat? Opendeurdagen

RESIDENTIE ARCADIA STELT ZICHZELF VOOR

R

esidentie Arcadia is het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. Ongeveer 190 bejaarden worden er begeleid en voorzien van de beste zorgen. Ook de ligging van het tehuis moet bijdragen tot een zo goed mogelijk herstel. Zo is er in de onmiddellijke nabijheid veel groen aanwezig en is er weinig tot geen hinder van doorgaand verkeer. Op 4 en 5 oktober 2013 organiseer Arcadia 2 opendeurdagen waar de residentie zichzelf voorstelt. Arlette De Backer, OCMW-raadslid voor Open Vld geeft hieronder een kort overzicht van wat er zoal te zien zal zijn: Op vrijdag 4 oktober van 14u tot 17u staan de deuren open voor iedereen en in het bijzonder voor professionelen (sociale diensten ziekenhuizen, revalidatiecentra‌). Er zijn rondleidingen voorzien om het rusthuis en zijn werking beter te leren kennen. Op zaterdag 5 oktober is het publiek welkom van 10u tot 13u. Er worden rondleidingen georganiseerd en om 11u30 vindt de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd voor de residenten. Er kan worden kennisgemaakt met de activiteiten die het rusthuis aan de bewoners aanbiedt: een koor ism de Muntschouwburg, een fotoclub, informaticalokaal of intergenerationele activiteiten met leerlingen van de scholen uit de buurt. U kan er ook fotoreportages bekijken van gedane uitstappen.

LIBERALE Nieuwsbrief

"Rust- en

Verzorgingstehuis Arcadia houdt op 4 en 5 oktober haar opendeurdagen� Meer info over het definitieve programma vindt u op de website van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek en op Facebook: www.ocmw-molenbeek.be http://www.facebook.com/cpas.molenbeek http://www.facebook.com/ocmw.molenbeek Adres: ResidentieArcadia Ferdinand Elbersstraat 20 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel: 02/481.99.00 Voor meer info over Residentie Arcadia: arlettte.debacker@vldbrussel.be


Lokaal

In 't Kort

Gemeentelijk nieuws

GAS-boetes

Autoloze zondag

Een vuurtoren te Molenbeek

ANDERLECHT

MOLENBEEK

Molenbeek

Anderlecht heeft jammer genoeg vaak te kampen met netheids- en veiligheidsproblemen. Daarom ondervroeg gemeenteraadslid Ann Brusseel het college over de inzet van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes): “Tussen 2004 en mei 2013 werden er 2345 GAS-boetes uitgeschreven. Sinds 2009 gaat het jaarlijks om 360 à 500 boetes. Ter vergelijking: in Elsene werden er maar liefst 7000 GASboetes in 2012 uitgeschreven. 40% van de Anderlechtse GAS-boetes hadden betrekking op hinderlijk parkeren, 19% op wildplassen, 10% op sluikstorten en hondenpoep, 9% op graffiti, 6% op geluidsoverlast 16% op andere vormen van overlast. De GAS-boetes mogen wat mij betreft nog intensiever ingezet worden om vervuilers en vandalen aan te pakken. Voor verkeersovertredingen moet de politie haar werk doen. Ik zou graag van de inwoners, van u dus, vernemen waarvoor u de GAS-boetes zou inzetten.” Mail naar info@annbrusseel.be.

Op zondag 22 september vindt de autoloze zondag plaats. Ook in Molenbeek vinden er die dag tal van activiteiten plaats, gaande van circus - en theatervoorstellingen voor de kinderen, een optreden van een fanfare die ervoor zorgt dat iedereen aan het dansen gaat, tot een vélodrome, een jongleur die met fruit zijn kunsten vertoont. Maar er zijn ook educatieve voorstellingen inzake mobiliteit. Rond het voorplein van de St.Jan-de-Doperkerk is er een tentoonstelling rond de geschiedenis en de restauratie van de kerk, maar er is ook een degustatie van verschillende theeën en voor de kinderen is er een interactieve muurschildering waar ze hun talenten kunnen tonen. Ook de Maritiemwijk en de buurt rond het kanaal en Thurn&Taxis laat zich niet onbetuigd. Meer info via schepen voor Mobiliteit Jan Gypers: jgypers@molenbeek.irisnet.be.

De kanaalwijk wordt op de hoek van de Evariste Pierronstraat en de Henegouwenkaai uitgebreid met een nieuwe sport- en ontspanningsruimte, die er zal komen naast de woningen en hotels. Op dit ogenblik is deze in aanbouw. In de maand september zullen de inwoners voetbalterreinen (met zitplaatsen, een atletiekpiste en een fitnesszone!) tot hun beschikking hebben. Voor de kinderen zal worden gezorgd voor een speelplein, verdeeld in een recreatiezone en een speelzone met banken en een luifel. Ten slotte zal aan het project nog een artistieke toets worden toegevoegd: op de gevel van een naburige woning zal een fresco van een vuurtoren worden aangebracht. Info via schepen voor Gesubsidieerde Projecten Jan Gypers: jgypers@molenbeek.irisnet.be.

ANN BRUSSEEL

JAN GYPERS

JAN GYPERS

OPEN VLD


Molenbeek

In de kijker

Vernieuwd parkje met en voor de buurt

“Het park wordt tot tegen de achterkant van de kerk doorgetrokken”, aldus schepen Jan Gypers

D

e buurt rond de St.-Remigiuskerk aan de Jubileumlaan krijgt dankzij het duurzame wijkcontract Leopold II een tweede leven aangeboden. Bevoegd Schepen voor Wijkcontracten, Openbare Werken en Mobiliteit is alvast tevreden over het project: Gypers (Open Vld): “De wijk achter de Sint-Remigiuskerk werd lang verwaarloosd. Doordat de kerk het parkje aan het zicht onttrekt, de straatverlichting amper werkte en het speelparkje nauwelijks aandacht kreeg, werd het een plek waar drugshandelaars hun zaakjes deden. Na overleg met de buurtbewoners en jongeren kunnen we nu het park en de omgeving herinrichten om tegemoet te komen aan de noden. Het park wordt tot tegen de achterkant van de kerk doorgetrokken, er komt een nieuwe agoraspace maar vooral het parkje krijgt grasveldjes en een golvend grondoppervlak. Het reliëf zal er voor zorgen dat het voor kinderen een leuke ervaring wordt.” Nu is men volop bezig aan de bouw van een sportzaal die kan gebruikt worden door sportverenigingen. Gypers: “Inderdaad, maar ook scholen en jeugdverenigingen kunnen er gebruik van maken. In het gebouw zal een lokaal komen voor de stadswachten en de wegen rond het park zullen een ‘trage wegenkarakter’ krijgen en de afsluitingen rond het parkje verdwijnen. Op de plaats van de oude suikerfabriek zal volgend jaar een appartementsgebouw verrijzen en het hoekgebouw aan de Swaabstraat is gerenoveerd. Daar worden de eerste appartementen dit jaar in gebruik genomen, wat meer sociale controle brengt. Om het probleem van de hangjongeren tegen te

LIBERALE Nieuwsbrief

gaan, willen we hen, samen met een begeleider, opnieuw verantwoordelijkheidszin bijbrengen. Er kan een zeer gericht project worden opgestart dat voor de jongeren interessant is en waar ze zich voor kunnen inzetten. Dergelijke projecten moeten hun zelfredzaamheid en hun onafhankelijkheid bevorderen.“ werkwoorfd Maar om het veiligheidsgevoel te verhogen is er niet enkel de betrokkenheid van de buurtbewoners nodig. Gypers: “Ik heb gevraagd of er 2 agenten kunnen worden gedetacheerd om samen met de stadswachten een oogje in het zeil te houden. Er zal ook een intelligente mobiele bewakingscamera worden geplaatst die verdachte situaties kan herkennen. Om deze buurt te laten heropleven is er dus een totaalaanpak vereist waar iedereen bij betrokken wordt. In een buurt waar veel jeugdwerkloosheid heerst, kunnen dergelijke projecten een verschil maken.“

Hier krijgt u alvast een idee over hoe de buurt er zal uitzien.


Anderlecht

In de kijker

Solidariteit voor het Gezin

Ann Brusseel op zomerstage

O

p 16 juli liep ik een dagje stage bij Solidariteit voor het Gezin in Gent. De dag begon vroeg met een briefing. Bij Solidariteit worden dagelijks 1000 verse warme maaltijden gemaakt voor het dagcentrum in Gent en voor mensen thuis, die wegens ziekte of ouderdom zelf moeilijk nog boodschappen kunnen doen of kunnen koken. Eerst mocht ik meewerken met het team in de keuken, waar met een goed uitgekiend systeem verschillende gezonde maaltijden bereid en verpakt worden. Daarna leverden we de maaltijden aan huis, met elektrische bestelwagentjes die uitgerust zijn met verplaatsbare oventjes om de maaltijden warm te houden. In de namiddag ging ik mee boodschappen doen met een blinde vrouw, die via Solidariteit kan rekenen op vrijwilligers voor

eenvoudige taken en gezelschap. We sloten de dag af met een vergadering over de welzijnssector.

Chocolatier Op 22 augustus maakte ik tijdens een VOKA-stage kennis met een heel andere sector: de chocolatier Neuhaus, hofleverancier van de fijnste Belgische pralines. Na een voorstelling van het bedrijf, startte het interactief bezoek. Ik leerde hoe de pralines en andere chocoladeproducten gemaakt werden en hoe de distributie verloopt. In de namiddag bezochten we de winkels in Brussel. We sloten af met een heerlijke Afternoon Tea in de Salon de Chocolat. De lekkerste stage ooit!

Neuhaus

OPEN VLD


Agenda Os aan ‘t Spit

5 oktober

EVERE - Gemeentelijke Sporthal Reserveer alvast deze datum in uw agenda want wie wil nu het befaamde eetfestijn van Minister Guy Vanhengel missen? De Everse liberalen organiseren op zaterdag 5 oktober hun 26 te “Os aan ‘t Spit”, een avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde roastbeef en lekkere wijnen.

Uitnodiging

Eetkaarten aan 15 euro kunnen worden besteld door overschrijving op rekening 001-2165559-13 van de Open VLD-Evere. Na betaling worden de kaarten toegestuurd. Aan de kassa kosten ze 17,50 euro. Iedereen welkom vanaf 17u30 tot 22u in de Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere!

BEZOEK BRUSSELS PARLEMENT 05 oktober BRUSSEL - Lombardstraat

Wil u graag eens samen met Brussels Parlementlsid Els Ampe en Vlaams Parlementslid Ann Brusseel een kijkje in de gebouwen nemen van het Brussels Parlement en er de kunstwerken ontdekken? Kom dan zeker af op zaterdag 05 oktober om 10u30. De rondleiding zal ongeveer 2 uur duren, achteraf wordt u een drankje aangeboden. Inschrijven kan door te mailen naar fbaudewyns@bruparl.irisnet. be of via 02/549.65.22

Het betere boek 12 oktober

ANDERLECHT - Liberaal Archief - Gent

2013

Bezoek “Het Betere Boek” op 12 oktober samen met het Willemsfonds. In dit literair festival komen schrijvers hun in 2013 gepubliceerde werk voorstellen. Naast gevestigde waarden zoals Johan De Boose, Saskia De Coster, Tom Lanoye, David Van Reybrouck, Dimitri Verhulst, … gaat speciale aandacht naar debutanten, genomineerd voor de Bronzen Uil. Dit jaar wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan Hugo Claus. Meer info & inschrijven via mail: info@annbrusseel.be of tel: 0474/477426

BLAUW ONTBIJT 29 september

KOEKELBERG - GC De Platoo Een activiteit van het Willemsfonds Koekelberg en het Willemsfonds Sint-Agatha-Berchem. Meer info of reservatie: michael.goris@vlaamsparlement.be of tel. +32 (0)2 552 43 64.

Contactgegevens Anderlecht

Molenbeek

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Ann Brusseel Mudrahoek 64/0202 1070 Anderlecht www.annbrusseel.be

Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wijkcontracten Jan Gypers J. Dubrucqlaan 65 b8 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Open Vld-voorzitter Stefaan Van Hee Luitenant Liedelstraat 38 1070 Anderlecht

Open Vld-voorzitter Gert Van der Eeken Paruckstraat 35 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wenst u lid te worden? Stort dan 10 € op rekening BE16 0680 9437 6074 met vermelding ‘Lidgeld 2013 Molenbeek‘ of op rekening: BE78 1096 5508 4586 met vermelding 'Lidgeld 2013 Anderlecht’ U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post opgestuurd.

LIBERALE Nieuwsbrief

OCMW-mandataris Arlette De Backer F. Sebrechtslaan 59 b19 1080 Sint-Jans-Molenbeek

LID WORDEN?

van OPEN VLD

in uw gemeente

Profile for Open Vld Brussel

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht & Molenbeek - editie september 2013

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht & Molenbeek - editie september 2013

Advertisement