Page 1

Ver. Uitg.: Carla Dejonghe, Stuyvenberg 17, 1150 Sint-Pieters-Woluwe- Editite SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER - 2013 - P908028

BLAUW

Belgiテォ - Belgique P.B. 1070 Brussel X BC 31053

TUSSEN WOLUWE - EN MAALBEEK - LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD

UILENWANDELING IN HET ZONIテ起WOUD

NOOD AAN

EXTRA

SPORT-

INFRASTRUCTUUR WIM VANOBBERGHEN & CARLA DEJONGHE

t cep e e +R nd

o os Gez oddo o Br


LOKAAL

Artikel SPORTINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

Waar de nood het hoogst is...

"Het zwembadentekort is slechts een onderdeel van een veel bredere problematiek omtrent sportinfrastructuur in Brussel." Brussel kampt al jaren met een gigantische achterstand inzake sportinfrastructuur. De aankomende sluiting van het zwembad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wegens renovatie zal het aanbod verder verschralen. Wim Vanobberghen, voorzitter Open Vld Oudergem, en Brussels parlementslid Carla Dejonghe vragen dan ook steun voor het renovatieproject gezien het grote tekort aan zwembaden in Brussel. Het VUB-zwembad dateert uit 1989 en een renovatie dringt zich op. De renovatiekosten worden geraamd op zo’n 6 miljoen euro, waarvan de VUB een aanzienlijk deel op zich wil nemen. De universiteit rekent echter ook op externe financiering. Het zwembad wordt namelijk voor 60% gebruikt door scholen, sportclubs en bezoekers van buiten de universiteit. Aanvankelijk werden de omliggende gemeentes aangeschreven, maar deze weigerden om bij te springen. De VUB vraagt nu subsidies bij de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie. Wim Vanobberghen: “Het VUB zwembad is een privé-zwembad, want eigendom van de universiteit, maar heeft in de omliggende gemeenten steeds een belangrijke socia-

le rol vervuld. Voor de gemeente Oudergem bijvoorbeeld maken onder meer drie Nederlandstalige scholen, een Franstalige school en de populaire zwemvereniging Wimber regelmatig gebruik van het zwembad. Daarnaast ligt het zwembad in een wijk waar al niet zoveel sportinfrastructuur aanwezig is.” Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open Vld) en Brussels parlementslid Carla Dejonghe richtten zich recent tot respectievelijk Vlaams minister Pascal Smet, bevoegd voor Brussel, en Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Sport, met de vraag voor financiële steun aan het renovatieproject. Minister Smet stelde dat hij de vraag zal bekijken samen met de andere overheden en de VUB en dat hij zal onderzoeken of dit eventueel kan opgenomen worden in de begroting 2014. Minister Muyters liet dan weer verstaan dat medefinanciering onmogelijk is wegens het gebrek aan een bovenlokale structuur. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat Vlaanderen wegens geldgebrek geen sportinfrastructuur zal bouwen in Brussel. Open Vld wilt dat er snel duidelijkheid komt in dit dossier, zo niet schept dit moeilijkheden op het terrein. “Zwemmen maakt deel uit van de eindtermen in het Nederlandstalig onderwijs en in het Franstalig onderwijs is het opgeno-

FOTO: Wim Vanobberghen Voorzitter Open Vld Oudergem LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

men als een ‘socle de compétence’. Tijdens de sluiting van het VUB-zwembad zullen verschillende scholen tijdelijk moeten uitwijken naar andere zwembaden, iets wat in Brussel niet evident is. Momenteel zijn er namelijk nog vijf andere zwembaden gesloten voor renovatie. Dit zorgt ervoor dat sommige Brusselse scholen vandaag al zeer onregelmatig of geen zwemlessen meer organiseren, waardoor vooral kinderen uit minder gegoede families niet zullen leren zwemmen. Daarnaast hebben ook tal van zwemverenigingen hun werking moeten opschorten”, aldus Carla Dejonghe. Het zwembadentekort is slechts een onderdeel van een veel bredere problematiek omtrent sportinfrastructuur in Brussel. Sport is een gemeenschapsbevoegdheid, maar zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap maken geen geld vrij voor sportinfrastructuur in de hoofdstad. De Brusselse gemeenten smeken nochtans voor sportterreinen. Wanneer het Brussels Gewest in haar begroting 2013 dan een aantal uitgaven voor sportinfrastructuur inschrijft, stapt de Vlaamse regering net als vorig naar het Grondwettelijk Hof om deze uitgaven aan te vechten wegens bevoegdheidsoverschrijding. Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel noemt de

houding van de Vlaamse regering hemeltergend. “Iemand moet toch zijn verantwoordelijkheid nemen, want sport is enorm belangrijk, zeker in een jonge stad zoals Brussel. Sport versterkt de sociale cohesie in de stad over de taalgrenzen en alle andere grenzen heen”, stelt Wim Vanobberghen. “Bovendien kan geen enkele overheid de zware kosten die gepaard gaan met de bouw, het onderhoud en beheer van sportinfrastructuur alleen dragen. De verschillende overheden moeten dus gaan naar meer samenwerking en cofinancieringen in plaats van elkaar tegen te werken.”, voegt Carla Dejonghe toe. Open Vld is al lang voorstander van een aanvullende rol van op zijn minst de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of het Gewest inzake sportbeleid. Het vlinderakkoord op federaal niveau creëert ook een opening. Het akkoord stelt dat het Brussels Gewest de mogelijkheid moet krijgen om op dezelfde manier als de gemeenschappen op te treden voor de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Dit is dus het moment bij uitstek om afspraken te maken over welke rol het Brussels Gewest effectief zal mogen opnemen in het Brussels sportbeleid opdat de Brusselaars in de toekomst beter gediend worden.

OPEN VLD


S-P-WOLUWE

Activiteit

UILENWANDELING IN HET ZONIËNWOUD

O

p vrijdag 18 oktober 2013 krijgen natuur- en dierenliefhebbers de kans om dieren te ontdekken die geluidloos en dan nog alleen ‘s nachts actief zijn. Meer is er niet nodig om een geheimzinnige sfeer rond de uilen te creëren. Tijdens deze wandeling, in het donker, proberen we te luisteren naar de roep van steenuiltjes en bosuilen en krijgen we de kans om hun leefomgeving beter te leren kennen. Ervaren boswachter Dirk Raes gidst ons rond in het Zoniënwoud. Na de wandeling sluiten we af met een warme opkikker in een café in de buurt. Stevig schoeisel is aangeraden. Vertrek aan gemeenschapscentrum De Bosuil (Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik) om 19u. Deelname bedraagt 5€ (incl. drankje). Inschrijven bij Willemsfonds Woluwe via kurtdeswert@hotmail.com of 0497/85 25 91

EERSTE STEENLEGGING NIEUWE BIB

O

p zondag 29 september 2013 om 11u vindt de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek op de site naast het Koninklijk Atheneum. De bibliotheek, die de eerste passiefbibliotheek van het land wordt, moet eind 2014 opengaan. Het project werd tijdens de vorige legislatuur volledig op poten gezet. Carla Dejonghe was als voormalig Vlaamse schepen de voortrekker in het dossier en ondernam alle nodige stappen. De liberale politica is dan ook verheugd dat de bouw van de bib eindelijk van start zal gaan.

VRAGEN OVER SOCIALE WONINGEN IN OUDERGEM?

N

u ‘SAMEN’ deel uitmaakt van de meerderheid in Oudergem, heeft het zijn bestuursverantwoordelijkheid opgenomen in de verschillende

LIBERALE Nieuwsbrief

gemeentelijke organen. Zo zetelt Wim Vanobberghen (Open Vld) voortaan in de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij HLS van Oudergem. Deze beheert vandaag zo’n 766 woningen. Als bestuurder zal Wim heel wat taken op zich nemen. De Raad van Bestuur buigt zich onder meer over het onderhoud en renovatie van het bestaande patrimonium, de verhuurpolitiek en de sociale omkadering van huurders en waakt het over

het goede financiële beheer van de maatschappij. Daarnaast controleren en bekrachtigen bestuurders al dan niet de beslissingen die het Dagelijks Bestuur neemt. Meer informatie over de verschillende mandatarissen van SAMEN vindt u op www.samen4oudergem.be. Met al uw vragen over de sociale woningen in Oudergem, kan u voortaan terug bij Wim via vanobberghenwim@gmail. com of 0473 47 13 10.


LOKAAL

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS Etterbeek: een geëngageerde gemeente ETTERBEEK - Reinout Van Hullebus

Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten stelde in de lente van 2013 haar essay “De geëngageerde burger” voor waarin ‘verantwoordelijkheid’ en ‘engagement’ kernbegrippen zijn. Met het pilootproject dat het apart ophalen van organisch afval mogelijk maakt en de 2de Challenge Duurzame Voeding, profileert Etterbeek zich alvast als een geëngageerde gemeente.De samenwerking met het Brussels Gewest (Net Brussel) biedt de inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om te werken aan een duurzame toekomst. Het opgehaalde organisch afval zal immers als alternatieve energiebron ingezet worden. Via de tweede editie van de Challenge Duurzame Voeding zet Etterbeek haar inwoners aan hun verantwoordelijkheid op te nemen op het vlak van voeding. www.be-organic.be – www.stadsboerderij.be

Dagcentrum voor senioren Oudergem OUDERGEM - Wim Vanobberghen

Oudergem wil een dagzorgcentrum voor senioren bouwen. Dat kondigde Vlaamse schepen Dirk Hoornaert (SAMEN) aan tijdens de viering van de Vlaamse feestdag in Oudergem: ‘We werken momenteel heel hard aan dit dossier. Het dagcentrum moet ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Overdag worden de mensen verzorgd in het centrum, waardoor ook hun mantelzorgers en familieleden worden ontlast, en ‘s avonds keren ze terug naar huis.’ Dit dagzorgcentrum past, naast het rusthuis, de senior service flats en thuiszorg, in een brede waaier van dienstverlening die de gemeente wilt aanbieden en zal gefinancierd worden met Vlaams geld. De integrale 11-juli redevoering van Vlaamse schepen Dirk Hoornaert kan u lezen op www.samen4oudergem.be

Vlaams geld voor anderstaligen in de Rand SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - Philippe Geelhand

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft besloten om het geld dat ze ontvangt voor haar Vlaamse schepen te spenderen aan een … vertaalwebsite voor anderstaligen in de rand. Schepen Liénart, bevoegd voor relaties met de Franstaligen in de Rand, kondigde tijdens de gemeenteraad aan dat de drietalige website moet helpen om de relatie tussen anderstaligen in de rand en de overheid te verbeteren. Volgens gemeenteraadslid Philippe Geelhand maakt deze démarche opnieuw duidelijk dat het gemeentebestuur het geld dat toekomt aan de inwoners van Sint-LambrechtsWoluwe, liever weggooit aan kinderachtige en bovendien illegale provocaties ten overstaan van Vlaanderen. Volgens hem kan het geld beter gebruikt worden om alle informatie op de website van de gemeente ook integraal naar het Nederlands te vertalen en een Engelstalige versie te voorzien.

Open Vld wilt toilet aan speelpleinen SINT-PIETERS-WOLUWE - Carla Dejonghe

Op mooie dagen trekken de speelpleinen veel volk. Het speelplein aan de Witte Vrouwenlaan bijvoorbeeld is een groot en goed onderhouden plein waar veel kinderen vergezeld door hun ouders en/of grootouders spelen. Het vormt echter een probleem dat de kinderen en hun begeleiders er niet naar het toilet kunnen. Heel wat kinderen doen dus noodgedwongen hun behoeften in de struiken aan het speelplein. Tijdens de warme zomermaanden kan dit onder meer voor geurhinder zorgen voor de buurtbewoners. (Groot)ouders zijn verplicht om soms een heel stuk terug richting huis te wandelen om even gebruik te kunnen maken van het toilet. De plaatsing van een openbaar toilet aan het speelplein zou het comfort van de spelende kinderen, hun begeleiders en de buurtbewoners aanzienlijk vergroten. Daarom pleit gemeenteraadslid Carla Dejonghe (Open Vld) bij het gemeentebestuur voor de plaatsing van toiletten aan de speelpleinen in de gemeente. OPEN VLD


S-L-WOLUWE

Opinie

BREEKT SINT-PIETERS-WOLUWE MET HAAR TWEETALIGE TRADITIE?

H

eeft cultuur een taal? Cultuur is een gemeenschapsbevoegdheid, dat is zeker, maar noch muziek, noch plastische kunst zijn echt aan een taal gebonden. Het is dan ook opmerkelijk dat de tentoonstelling ‘Les artistes de Woluwe-Saint-Pierre’ enkel in het Frans werd gepresenteerd en uitsluitend Franstalige artiesten betrok. Zijn er dan plots geen Nederlandstalige kunstenaars in SintPieters-Woluwe meer? Het verleden lijkt nochtans duidelijk te wijzen op het tegendeel. Ik heb de tweetaligheid van de gemeente in het verleden altijd gerespecteerd wanneer we concerten of vernissages zoals ‘Kunst in de etalage/Art en vitrine’ organiseerden. Dit gebeurde in goede samenwerking met mijn Franstalige collega’s. We gingen toen telkens op zoek naar zowel Nederlandstalige, als Franstalige artiesten, maar ook buitenlanders kwamen aan bod. Dat was een vanzelfsprekendheid. Wanneer ik de Franstalige schepen bevoegd voor Cultuur hierover aan de tand voelde tijdens de gemeenteraad, gaf zij aan dat “het zou kunnen” dat er in het vervolg iets wordt samengedaan met de Nederlandstaligen … Volgens de Nederlandstalige schepen “is het niet uitgesloten” dat er samengewerkt wordt … Een tweetalig project ligt voorlopig dus niet in het verschiet. In het verleden werd altijd harmonieus samengewerkt. Dit belooft alvast weinig goeds voor de toekomst.

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

"In het verleden werd er steeds werk van gemaakt om een harmonieus evenwicht te bewaren tussen beide gemeenschappen"

Ook op andere vlakken blijkt dat tweetalige initiatieven voor de gemeente duidelijk niet erg belangrijk zijn. Zo is de Nederlandstalige vertaling van het fantastische boek ‘Woluwe-Saint-Pierre, histoire et terroir’(zie foto) op de lange baan geschoven. Het 312 pagina’s tellende boek, dat verscheen in 2012, is het resultaat van een driejarige studie naar de geschiedenis van Sint-Pieters-Woluwe. Deze studie werd uitgevoerd door een team multidisciplinaire onderzoekers. Alle beschikbare archieven werden uitgepluisd. (Ironisch genoeg zaten daar, gezien de geschiedenis van onze gemeente, ook bijzonder veel Nederlandstalige bronnen tussen.) Met een rijkdom aan oude kaarten en onuitgegeven foto’s is het boek een schat aan illustratiemateriaal en zal het ongetwijfeld veel inwoners kunnen boeien. Veel Nederlandstalige inwoners wachten dus op een Nederlandstalige uitgave. Al zal die er niet snel komen. De bevoegde Vlaamse schepen beantwoordde mijn vraag naar een Nederlandstalige versie namelijk met “We gaan het bestuderen”. Opnieuw een gemiste kans. Toen de opdracht voor het boek werd gegeven, door onze vorige burgemeester nog, was nochtans duidelijk afgesproken dat er ook een Nederlandstalige versie zou komen. In het verleden werd er steeds werk van gemaakt om een harmonieus evenwicht te bewaren tussen beide gemeenschappen, gebaseerd op respect voor de inwoners die de andere landstaal spreken. Dit komt trouwens niet vanzelf. Het is een dagelijkse bekommernis en het vergt zowel openheid van geest als bereidwilligheid om degelijk samen te werken, maar het is zowel een taak van de schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden als van de burgemeester (en in feite van de rest van het schepencollege ook) om hierover te waken en hier actief werk van te maken. Het enige wat de Nederlandstalige inwoners van Sint-Pieters-Woluwe vragen en verdienen is een beetje respect vanwege het gemeentebestuur.

Carla DeJonghe OPEN VLD GEMEENTERAADSLID SINT-PIETERS-WOLUWE

FOTO: Spijtig genoeg werd de

vertaling van het boek 'WoluweSaint-Pierre, histoire et terroir' door de gemeente op de lange baan geschoven

OPEN VLD


Agenda Os aan ‘t Spit

5 oktober

EVERE - Gemeentelijke Sporthal Reserveer alvast deze datum in uw agenda want wie wil nu het befaamde eetfestijn van Minister Guy Vanhengel missen? De Everse liberalen organiseren op zaterdag 5 oktober hun 26 te “Os aan ‘t Spit”, een avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde roastbeef en lekkere wijnen.

Uitnodiging

Eetkaarten aan 15 euro kunnen worden besteld door overschrijving op rekening 001-2165559-13 van de Open VLD-Evere. Na betaling worden de kaarten toegestuurd. Aan de kassa kosten ze 17,50 euro. Iedereen welkom vanaf 17u30 tot 22u in de Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere!

Blauw ontbijt 29 september KOEKELBERG - GC De Platoo

Een activiteit van het Willemsfonds Koekelberg en Willemsfonds Sint-AgathaBerchem. Meer info of reservatie: michael.goris@vlaamsparlement.be of per telefoon op +32 (0)2 552 43 64.

Het betere boek 12 oktober -

2013

ANDERLECHT - Liberaal Archief - Gent Bezoek het “Het Betere Boek” samen met het Willemsfonds. In dit literair festival komen schrijvers hun in 2013 gepubliceerde werk voorstellen. Naast gevestigde waarden zoals Johan De Boose, Saskia De Coster, Tom Lanoye, David Van Reybrouck, Dimitri Verhulst, … gaat speciale aandacht naar debutanten, genomineerd voor de Bronzen Uil. Dit jaar wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan Hugo Claus. Meer info & inschrijving mail info@annbrusseel.be of tel 0474/477426.

Oxfam-ontbijt 13 oktober

SINT-PIETERS-WOLUWE - Gemeenteschool van Stokkel, Op het menu van dit (h)eerlijk ontbijt staan Oxfam producten uit het Zuiden (koffie, cacao, fruitsappen, quinoabroodjes, chocolade, ...), maar ook lokale landbouwproducten uit het Noorden zoals melk, kaas, hesp en boter. U bent van harte welkom van 8u30 tot 12u30 in de Gemeenteschool van Stokkel, Vandermaelenstraat 61, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: 6€ voor volwassenen; 2,5€ voor kinderen < 12 jaar

Uilenwandeling 18 oktober

JEZUS-EIK - Zoniënwoud Tijdens deze nachtelijke wandeling op vrijdag 18 oktober 2013 krijgen natuur- en dierenliefhebbers de kans om samen met ervaren boswachter Dirk Raes talrijke dieren in hun natuurlijke habitat te observeren. Afspraak in Gemeenschapscentrum De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik om 19uur. Achteraf bieden wij u graag een drankje aan. Prijs: 5€

Lid worden?

van OPEN VLD in uw gemeente

Heel eenvoudig! Stort 10 € op rekening BE16 0680 9437 6074 van Open Vld met vermelding ‘Lidgeld 2013‘. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Carla Dejonghe - Lombardstraat 61-67 -1000 Brussel 02 213 71 46 of cdejonghe@bruparl.irisnet.be U kan ons ook volgen via www.vldbrussel.be en via de website www.carladejonghe.be

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  
Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2013

Advertisement