__MAIN_TEXT__

Page 1

brussel HOOFDSTEDELIJK GEWEST

RESERVEER UW OS AAN T SPIT

Eetfestijn GuyVanhengel Meer info op de laatste pagina


GEWEST

FOTO : De awards die

werden uitgedeeld aan onze lokale verkozenen

Verslag

BACK

TO

THE

CITY

Brusssels Ledencongres

"We hebben ambitie voor onze stad, onze regio en ons land en wij willen daarbij iedereen betrekken.” GUY VANHENGEL

E

Els Ampe mocht als congresvoorzitter meer dan 200 Brusselse leden ontvangen op het ledencongres: “Back to the City. Op het programma: Ons liberaal manifest voor een Open Stad 2.0. In totaal werden er maar liefst 171 amendementen besproken, vonden er in de voormiddag 5 werkgroepen plaats en in de namiddag een open debat zoals liberalen dat graag doen. Dit jaar werden ook al de lokale verkozenen gehuldigd. Tot slot werd deze dag afgesloten met een receptie die door ‘eat vzw’ werd verzorgd. “We zijn stedelijke liberalen, we praten graag en willen ons een mening vormen over hoe we met onze stad, haar toekomst, haar

LIBERALE Nieuwsbrief

sterktes en zwaktes moeten omgaan. En omdat we die mening ook graag delen, hebben we niet alleen onze 1.000 Brusselse leden uitgenodigd, maar ook talrijke liberalen uit andere steden.” aldus Els Ampe. ONZE ACTIEPUNTEN Open Vld-Brussel wil af van de eindeloze institutionele discussies over Brussel. Brussels Open Vld voorzitter Thomas Ryckalts: “We willen samenwerken aan de sociaal-economische toekomst van de stad. We willen grensoverschrijdend zijn en samenwerken aan de Metropool Brussel-Brabant. De essentie van een Metropolitan Region is immers samenwerking over grenzen heen, met wederzijds respect voor elkaars cultuur en grenzen.” Congresvoorzitter Els Ampe: “Of we het nu hebben over mobi-

liteit, onderwijs, samenwerking, de Metropool Brussel-Brabant, stedelijk levenscomfort, mooie parken, sterke handelskernen, over taal en over respect voor het Nederlands, over hospitalen en rusthuizen, over veiligheid en netheid of over Europa in Brussel; eigenlijk hebben we het steeds over jobs, ook en vooral voor de vele werkloze en werkzoekende Brusselaars. Dat lijkt ons zoveel belangrijker dan een institutionele impasse. Volgens Brussels minister Guy Vanhengel staat een liberale visie op Brussel gelijk aan jobs: ”We leggen ons niet neer bij 20% werklozen of bij een verloren generatie. We hebben ambitie voor onze stad, onze regio en ons land en wij willen daarbij iedereen betrekken.”


FOTO : Achteraf een receptie. Deze werd verzorgd door de Brusselse vereniging ‘vzw eat’

ONZE ACTIEPUNTEN MOBILITEIT We zetten in op mobiliteit binnen Brussel en binnen de Metropool Brussel-Brabant. We herbevestigen dat we minstens een verdubbeling van het aantal kilometers metro willen en een performant Brabantnet met trams van De Lijn én de MIVB. ONDERWIJS Meer dan ooit zullen we inzetten op onderwijs, opleiding en taalverwerving. Zo wil Open Vld-Brussel bijvoorbeeld dat het Selor-taalcertificaat opgenomen wordt in de eindtermen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in Brussel.

FOTO : Een

volgepakte zaal in het Open Vld hoofdkwartier in de Melsensstraat, Brussel

LEVENSKWALITEIT Open Vld-Brussel richt haar pijlen op stedelijke levenskwaliteit: netheid, veiligheid, mobiliteit, betaalbaar wonen en stadsvriendelijke fiscaliteit. Wie in een stad woont moet daarvoor beloond worden. Compact(er) wonen is immers milieuvriendelijker en minder kostelijk dan wijdverspreid op het platteland te wonen. Daarom moet er een stadskorting op de federale personenbelasting komen.

OPEN VLD


GEWEST

Interview CARLA DEJONGHE

CARLA DEJONGHE PLEIT VOOR EEN STEDELIJK SINGLESBELEID ”Uit alle studies blijkt dat alleenstaanden het grootste gevaar lopen om in de armoede te verzeilen."

O

Onlangs pleitte u voor een ‘singlesreflex’ in het beleid. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? CARLA DEJONGHE: Het heeft me altijd al verbaasd dat er in Brussel zo weinig aandacht wordt besteed aan alleenstaanden. En dat terwijl meer dan de helft van de Brusselse bevolking uit alleenstaanden bestaat! De stad oefent nu eenmaal een grote aantrekkingskracht op singles uit. Maar het is voor hen bijvoorbeeld vaak nog moeilijker dan voor het klassieke gezin om een geschikte woning in Brussel te vinden. De groep is bovendien behoorlijk divers: het gaat over vrijgezellen, mensen die net afgestudeerd zijn, studenten, gescheiden personen en ouderen. De bekende Amerikaanse televisieserie ‘Sex and the City’ houdt ons het beeld voor van hoe fantastisch het vrijgezellenleven in de stad is. In de praktijk krijgen alleenstaanden echter te maken met een aantal praktische problemen die niet gelden voor gezinnen. U haalt het huisvestingsbeleid aan. Op welk vlak schiet dat tekort voor alleenstaanden? CARLA DEJONGHE: Het Brusselse huisvestingsbeleid is eigenlijk vooral afgestemd op gezinnen met kinderen. Dat is ook logisch, want we zitten met

LIBERALE Nieuwsbrief


“De bekende Amerikaanse televisieserie ‘Sex and the City’ houdt ons het beeld voor van hoe fantastisch het vrijgezellenleven in de stad is.” CARLA DEJONGHE

Brussels Parlementslid Open Vld

een bevolkingsexplosie. Maar, het gamma aan eenpersoonsappartementen komt te weinig voor op de Brusselse woningmarkt. Dat verhoogt de druk om grotere woningen op te splitsen in steeds kleinere appartementen, met minder comfort tot gevolg. De enorme vraag naar een geschikte woning voor alleenstaanden, laat zich ook voelen bij de sociale huisvesting. Het aantal aanvragen voor een sociale woning door singles is gevoelig gestegen de afgelopen jaren. Momenteel wonen er 15.474 alleenstaanden in een sociale woning, goed voor zo’n 44% van het totaal aantal woningen. Er staan nog evenveel alleenstaanden op de wachtlijst. Daarnaast is het aantal alleenstaanden dat een aanvraag voor goedkoop woonkrediet deed bij het Brusselse Woningfonds sinds 2010 met bijna 60% gestegen. Met welke problemen krijgen alleenstaanden nog te maken? CARLA DEJONGHE: Uit alle studies blijkt dat alleenstaanden (en dan meer specifiek alleenstaande vrouwen) het grootste gevaar lopen om in de armoede te verzeilen. In België ben je als alleenstaande zonder kinderen vanuit fiscaal oogpunt het slechtst af. De Belgische single is zowaar de zwaarst belastte persoon van alle OESO-lidstaten! Ons belastingsstelsel dateert nog van de periode waarin het gezin de meeste courante samenlevingsvorm was. Alleenstaanden hebben dezelfde

kosten als koppels; huur- of leningkosten, belastingen, enzovoorts, maar ze moeten die allemaal alleen dragen. Daarnaast ervaren ze ook verschillen op de werkvloer. Zo krijgen alleenstaande werknemers bijvoorbeeld meer buitenlandse zakenreizen en late werkuren toegeschoven. Dit verhoogt dan weer de kans op stress, depressie en zelfs een burnout. De maatschappij ziet alleenstaanden vaak over het hoofd en gaat ervan uit dat zij veel tijd en geld hebben aangezien ze zich over niks of niemand zorgen moeten maken. De realiteit is vaak anders. Welke oplossingen stelt u voor? CARLA DEJONGHE: Allereerst is er nood aan extra onderzoek naar de noden en verwachtingen van alleenstaanden. Daarnaast is het belangrijk dat beleidsmakers meer rekening met hen houden in de toekomst, zeker ook inzake sociaal beleid. Dat kan door een ‘singlesreflex’ te hanteren bij alle beleidsmaatregelen. Daarbij zou dan nagegaan worden welke gevolgen een bepaalde maatregel heeft op singles. Op die manier kunnen ook een aantal stereotypen en clichés over alleenstaanden doorprikt worden.

OPEN VLD


GEWEST

Just is just

PARLEMENTAIR WERK

STADSPARK MAAKT VRIJ

ELS AMPE

Verspreid over het Brussels Gewest, liggen ontelbare groene pareltjes: onze stadsparken. Ze zorgen niet enkel voor ontspanning, sport en spel, maar zijn ook een ontmoetingsplaats en een plek om de natuur te bewonderen. Sommigen onder hen zijn zelfs stedelijk erfgoed. Recent publiceerden wij ‘Stadspark maakt vrij’, een uitgave die de blauwe visie op onze stadsparken uiteenzet. Wij wensen op de eerste plaats de buurtbewoners bij hun park te betrekken. Zo kunnen de omliggende handelaars een verkooppunt in het park in concessie nemen en de bezoekers voorzien

van een hapje, een drankje, enkele comfortabele ligzetels of een interessante krant. Daarenboven kan de betrokkenheid van de bewoners omgezet worden in engagement door bijvoorbeeld een bank of een boompje te adopteren. Verder willen wij de parken en hun investeerders beter beschermen, door de functie van parkwachter op te waarderen. Daarnaast bevat ‘Stadspark maakt vrij’ ook enkele interviews, waaronder een interessant gesprek met Els Ampe over het openstellen van het Koninklijk Domein te Laken. Spreken deze onderwerpen u aan? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@elsampe. be, dan bezorgen wij u een exemplaar!

VERLAAG DE LEERPLICHT

JEAN-LUC VANRAES

Jean-Luc Vanraes is van mening dat de huidige leerplicht van zes jaar naar drie jaar moet gebracht worden. Hij vraagt dat het Brussels Parlement een resolutie goedkeurt om het federaal parlement ertoe aan te zetten de federale wet op de leerplicht aan te passen.“De feiten spreken voor zich”, zegt Brussels parlementslid Vanraes. “Uit onderzoek blijkt dat de sociale afkomst een bepalende factor is en blijft voor de schoolloopbaan van een kind. Gemiddeld 36 procent van de allochtone kinderen tussen 2,5 en 3 jaar gaat niet naar de kleuterschool. Ook kinderen van één oudergezinnen en kinderen van laaggeschoolde ouders gaan minder vaak naar de eerste kleuterklas dan hun leef-

tijdsgenoten met een andere socio-economische achtergrond. Omdat die kansarme kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan, starten ze vaak met een ‘handicap’. Het gaat dus over het scheppen van gelijke kansen. “En er wordt een antwoord gegeven op de groeiende achteruitgang van de kennis van de Nederlandse of de Franse taal”, aldus Vanraes. De taalachterstand van kinderen op jonge leeftijd die thuis noch Nederlands, noch Frans spreken – in Brussel is dit 50 procent - hypothekeert ook hun verdere schoolloopbaan. Als men anderstalige kinderen al vanaf drie of vier jaar in de kleuterklas krijgt waar ze spelenderwijs Nederlands of Frans kunnen leren, is hun taalachterstand weggewerkt op het moment dat ze naar het eerste leerjaar gaan.

KNOOP OVER DE NEUTRALITEIT DOORHAKKEN

ANN BRUSSEEL

LIBERALE Nieuwsbrief

Voor de zomer woedde in Gent en in het Vlaams parlement een fel debat over het dragen van religieuze symbolen aan het loket van steden en gemeenten. Ook in Brussel kwam de kwestie reeds ter sprake. Maar noch Vlaanderen noch Brussel hebben een duidelijke, eenvormige regeling voor het dragen van religieuze kentekens, zoals de hoofddoek. Daarom ondervroeg Ann Brusseel in het Vlaams Parlement Geert Bourgeois, de minister die de voogdij uitoefent over de lokale besturen. “Helaas bleek de NV-A minister niet bereid om een neutraliteitsplicht op te leggen aan de gemeenten, ook al beweert zijn partij in de media voorstander te zijn van

een neutrale overheid.” Bourgeois vond dat elke gemeente zelf een reglement moest uitschrijven. “Voor belangrijke principes kunnen we niet aanvaarden dat er 308 verschillende reglementen opduiken. Dit is voor de taalwetgeving bv. ook zo. ”, zegt Ann. Ondanks het negatieve antwoord van de minister, dient Ann dit najaar een voorstel van decreet in om de algemene neutraliteitsplicht op te leggen aan Vlaamse en lokale ambtenaren. Zo zal opnieuw een grondig parlementair debat gevoerd worden over de grenzen van religie in onze samenleving. Meer weten? Check: http://www.annbrusseel.be/bericht/wil-denva-wel-echt-neutraliteit


Plat Préféré

Gezond Brooddoos

f

Met de start van een nieuw schooljaar vinden Brussels minister Guy Vanhengel en Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri het belangrijk om leerlingen te wijzen op een gezonde en evenwichtige maaltijd. De laatste jaren zijn tal van scholen bezig met gezonde voeding op school. De VGC geeft jaarlijks een publicatie uit voor het basis- en secundair onderwijs met tips rond een gezondheidsbeleid op school. Ook het magazine Klasse tracht zijn steentje bij te dragen. We hebben er hieronder een aantal uitgelicht en er zelf nog wat andere gezonde tips aan toegevoegd. Smakelijk!

Wat gaat er in de brooddoos? Lusten je kinderen liever wit brood dan bruin? Maar wil je ze toch bruin brood laten eten? Maak dan een dubbele boterham: aan één kant wit brood en aan de andere kant een sneetje bruin. Introduceer fruit op de boterham: Aardbeien of zelfs gebakken appeltjes smaken heerlijk tussen brood. Voor de kinderen die ‘s middags toch niet zonder die boterham met choco kunnen: leg er schijfjes banaan tussen, zo krijgen ze toch wat fruit binnen.

Maak het fun! Maak van je boterhammen brochetjes. Snij de boterham in vierkantjes en prik op een satéstokje. Varieer tussen de laagjes met iets gezond. Kook een ei en schrijf op de schaal een lieve boodschap voor het in de brooddoos gaat. Geef frietjes mee naar school: van wortel,komkommer,van geschilde selder, van kaas of zelfs van licht geroosterd brood. Je kan er desnoods een gezond dipsausje bijgeven op basis van yoghurt! Dit kan je allemaal de avond ervoor al klaarmaken en in een potje of plasticfolie bewaren. OPEN VLD


Verrekijk

Nederlands in Brussel

D

EEN

TOEKOMST-

De toekomst van het Nederlands in Brussel? Rooskleurig zou ik zeggen! Hoewel ik mij in de jaren ’70 als Blauwe Leeuw nog zorgen maakte over de toekomst van en het respect voor mijn moedertaal, heb ik de laatste decennia enkel positieve evoluties gezien. Ons kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig onderwijs in Brussel speelt daar zeker een rol in. Maar het is meer dan dat: we internationaliseren nog elke dag een beetje meer hier in Brussel. We zijn al een tijdje, binnen onze dagdagelijkse praktijk, geen tweetalig gewest meer, maar een meertalig. De taalbarometer van professor Janssens (VUB) toont dit aan. Steeds meer wordt ook het Engels, de internationale taal bij uitstek, een voertaal binnen ons gewest. Diezelfde taalbarometer toont ook aan dat het Nederlands stand houdt. Dit zie je niet enkel in de “naakte cijfers”, maar je voelt het ook in onze straten en op onze pleinen. Niet meer in de klassieke vorm, maar steeds meer in een gemengde context. Het aantal gezinnen en vriendenkringen waarin je het fenomeen van de lingua receptiva bemerkt, stijgt zienderogen. Een mooi beeld toch: ieder drukt zich uit in zijn of haar eigen taal, binnen wederzijds respect, en ze verstaan elkaar wonderwel! Het Nederlands wordt ook steeds meer één van die talen binnen die “mengtaal”: nog nooit zijn de wachtlijsten om de taal van Vondel te leren zo lang geweest. De Brusselse bevolking ziet het Nederlands steeds vaker als een nuttig instrument: voor het vinden van werk, voor het sociaal contact, enz. De Brusselse toekomst zal naar mijn mening absoluut ook in het Nederlands worden geschreven! En daar ben ik trots op!

BLIK

BRUSSEL ANNO

2040

RENÉ COPPENS

Brussels Volksvertegenwoordiger

LIBERALE Nieuwsbrief

Profile for Open Vld Brussel

Blauw  

Liberale nieuwsbrief Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest - editie september 2013

Blauw  

Liberale nieuwsbrief Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest - editie september 2013

Advertisement