Page 1

<<Back to the City>>

Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0

INLEIDING: Op 29 november 2008 namen de leden van Open Vld-Brussel op hun ledencongres in Les Brigittines de beginselverklaring voor een liberaal stedenbeleid aan: het Liberaal Manifest voor een Open Stad. Op 15 juni 2013 verzamelden de Open Vld-leden uit Brussel op het partijhoofdkwartier in de Melsensstraat 34 om op een congres dit Manifest via honderden amendementen verder uit te werken. Hierna volgt de bijgewerkte tekst: Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0: Back to the City. Congresvoorzitter: Els Ampe Congressecretaris: Thomas Ryckalts Congrescommissie: Guy Vanhengel, Annemie Neyts, Carla Dejonghe, Jean-Luc Vanraes, René Coppens, Ann Brusseel en Khadija Zamouri Congressecretariaat: Johan Basiliades, Ilse Carlé TEKST 2008 Open Vld-Brussel schrijft zich in in de liberale stedelijke traditie. Het is in steden als Brussel dat de geest van het liberalisme is ontstaan. “Stadslucht maakt vrij” is ons uitgangspunt! Met “Het Liberaal Manifest voor een Open Stad” bevestigen we dat de kracht van het liberalisme en de kracht van de stad samen de beste garantie zijn voor de welvaart en het welzijn van een hele regio en het hele land. Dit geldt voor Brussel als hoofdstad en motor van de Belgische economie, maar ook voor alle andere steden en hun omliggende regio. Wij zijn liberalen. De creativiteit en ondernemingszin waarvoor een Open Stad staat, is niet iets wat je van overheidswege regisseert. Daar zorgt het bloeiend economisch, cultureel en sociaal stadsleven zelf voor. De politiek moet wel ruimte maken voor experiment, ook mentale ruimte. De overheid kan wel het stedelijk leven en ondernemen bevorderen. Het beleid moet ook de sociale cohesie in de stad bewaken en reële kansen garanderen voor alle Brusselaars.

Ledencongres: Back to the city


Het congres keurde de volgende 9 resoluties goed, een liberale negenproef voor Brussel (het congres van 15 juni 2013 voegde er een 10de punt aan toe):

1. Investeren in welvaart en welzijn, in economie en ecologie TEKST 2008 Het Brussels Gewest moet de komende tien jaar zijn concurrentiële positie als winkelstad, zakenstad, congresstad, internationaal beslissingscentrum én als nationale en internationale economische draaischijf op Belgisch, op Europees en op wereldvlak bewaken. Bedrijven creëren werk en welvaart. Het stadsgewest moet werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat en van administratieve en fiscale vereenvoudiging. Het stadsgewest moet het voortouw nemen in de toepassing van nieuwe duurzame technologieën om onze stedelijke economie en stedelijk leven te vergroenen. De Brusselse Open Vld wil het komende decennium investeren in een forse uitbreiding van het metronet om de nood aan grootschalige mobiliteit in en naar Brussel op te vangen. Open Vld-Brussel wil werk maken van de economische ontsluiting en ontwikkeling van de hefboomgebieden en van grootschalige infrastructuurprojecten.

TEKST 2013 1.1. Elk paar schoenen dat in Brussel verkocht wordt, betekent een job in Brussel voor Brusselaars. Een Brussels handelscentrumbeleid is in eerste instantie een tewerkstellingsbeleid. We willen jobs voor de lokale en vaak laaggeschoolde werkzoekenden, in loondienst of als zelfstandig ondernemer. 1.2. Open Vld wil de Brusselse handelscentra promoten in de onmiddellijke rand rond Brussel, in de hele <<Metropool Brussel-Brabant>>, het hele land en ook internationaal. We moeten de centrumfunctie van de stad ten aanzien van haar rand en hinterland herstellen. Brussel moet een aantrekkelijke winkelstad zijn voor de inwoners uit de rand, die vandaag nog te vaak Brussel mijden. 1.3. Aantrekkelijke stedelijke handelskernen staan niet enkel voor een zeer breed en kwalitatief aanbod, maar ook voor veilige, propere, overzichtelijke en goed bereikbare handelskernen. We moeten de troeven van de stad, het grote en originele aanbod, het onverwachte, het authentieke en historische, aanvullen met belangrijke elementen en troeven van een

Ledencongres: Back to the city


shopping mall. De handelscentra in de stad moeten een ware en aangename shoppingervaring bieden. Het imago van Brussel als handelscentrum moet hersteld worden. 1.4. Open Vld-Brussel wil zeer korte en gerichte opleidingen geven voor horeca- en winkelpersoneel, om zo het tekort op de arbeidsmarkt flexibel en snel op te vangen en de Brusselse werkzoekenden gericht te activeren. We moeten een maximaal aantal Brusselse werkzoekenden in deze nietdelocaliseerbare jobs tewerkstellen. En dat kan enkel indien de werkgevers deze Brusselaars willen aanwerven omdat ze gevormd en geschikt zijn voor de job.

1.5. Open Vld-Brussel wil een zeer intensief taalbeleid (Frans, Nederlands ĂŠn Engels) voor uitbaters en personeel van handelszaken en horecazaken om de aantrekkelijkheid van ons aanbod in de stad voor inwoners uit de rand en het potentieel internationaal publiek te verveelvoudigen. 1.6. Via de inzet van goed opgeleide <<stadswachten>> en gemeentelijk netheidspersoneel moeten we onze handelskernen, de parkings in de buurt van de handelskernen en het openbaar vervoer ernaartoe opwaarderen. 1.7. Ook entertainment, ontspanning en cultuur (allen gemeenschapsbevoegdheden), zijn voor een stad als Brussel rechtstreeks en onrechtreeks een belangrijke bron van lokale tewerkstelling en van sociale cohesie die we moeten stimuleren. Open Vld roept Franstalige en Nederlandstalige politici uit Brussel op om over de partijgrenzen heen in hun gemeenschap ambassadeurs te zijn voor een zo groot mogelijk cultuuraanbod in de hoofdstad. Sport, ontspanning en cultuur in Brussel staat voor jobs voor Brusselaars. De culturele sector kan de motor vormen van de creatieve economie en verdient hefbomen om deze rol ten volle te kunnen uitoefenen. Brussel beschikt over een groot artistiek potentieel, maar momenteel wordt daar te weinig economisch weefsel rond gecreĂŤerd. Om Brussel op een gecoĂśrdineerde manier uit te dragen als de Cultuurstad die zij is, moet er een Brusselse Stichting voor Cultuur worden opgericht, die de vele musea, archieven, galerijen, cultuurfora en onderzoeksinstellingen verenigt, zonder te raken aan ieders opdracht. Binnen deze koepel - met een zo klein mogelijke overhead - zal immers tussen alle culturele spelers en bevoegde overheden in Brussel kunnen samengewerkt worden, om samen

Ledencongres: Back to the city


promotie te voeren voor Brussel Cultuurstad en te zoeken naar kostenbesparende synergiën tussen de verschillende leden.

<< Regularisatie van de informele economie>>: enerzijds stellen we vast dat er in heel wat Brusselse wijken, waar de werkloosheidsgraad vaak het hoogst is, een parallelle economie 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 draait. Die toont aan dat er daar een enorm ondernemerspotentieel zit die onze stad nodig heeft. Anderzijds zorgt die informele economie voor oneerlijke concurrentie en sociale onrechtvaardigheid. Open Vld-Brussel wil die zwarte economie regulariseren. Door dit te koppelen aan de Wijkcontracten die stadsherwaardering in achtergestelde wijken tot doel hebben, maken we ook werk van een echte “economische stadsherwaardering” van deze wijken.

1.8. Open Vld-Brussel wil ook een stappenplan voor de <<regularisatie van de informele economie>> in Brussel. In zones waar wijkcontracten zijn of waren, wil Open Vld eerst alle ondernemingen in- formeren over de sociale, fiscale en milieuwetgeving. Vervolgens wil Open Vld-Brussel samen met middenstandorganisaties een audit in deze ondernemingen aanbieden. Tot slot moet er een controle door de inspectiediensten volgen. Enkel zo kunnen we het ondernemerspotentieel in deze wijken laten renderen voor de algemene welvaart en de tewerkstelling van de lokale bevolking, kunnen we de solidariteit binnen ons sociaal zekerheidssysteem en fiscaal systeem veiligstellen en kunnen we eerlijke concurrentie waarborgen. Open Vld-Brussel wil in het algemeen de administratieve lasten voor ondernemingen in Brussel tot een minimum beperken om op die manier een zo gunstig mogelijk ondernemingsklimaat te creëren in onze hoofdstad. 1.9. Om efficiënter met ons belastinggeld om te springen, vragen we dat er vzw-incubatoren ingericht worden. Op die manier willen we meerdere vzw’s die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, onder hetzelfde dak brengen en hun administratieve taken centraal laten beheren.

1.10. Brussel kent een fijnmazig netwerk van private, openbare en academische ziekenhuizen die zeer arbeidsintensief zijn, van zeer laag tot zeer hooggeschoold personeel, en die een topdienstverlening hebben voor een zeer brede regio, en zelfs internationaal vermaard zijn. We moeten de technische en taalkundige opleidingen in Brussel afstemmen op de tewerkstelling in deze jobs. Onze gezondheidszorg is de kers op de taart van ons sociaal-liberaal welvaartsmodel en zorgt ook voor lokale tewerkstelling. 1.11. De vergroening en vergrijzing van de Brusselse bevolking is een belangrijk gegeven waar rond een specifieke economische sector en tewerkstellingspool is gegroeid die we binnen het Gewest moeten opwaarderen en koesteren door een correcte financiering, ondersteuning en aangepaste opleidingen met bijzondere aandacht voor de toenemende culturele diversiteit van de ouderen en de jonge gezinnen. Rusthuizen worden meer en meer verzorgingstehuizen waar nieuwe noden groeien. Er kunnen ook diensten aangeboden worden om aan de steeds nijpender behoeften tegemoet te komen, zoals afdelingen voor psycho-geriatrie en een serviceresidentie. In samenspraak met de OCMW’s dient de thuiszorg te worden uitgebouwd.

Ledencongres: Back to the city


1.12. Brussel moet de komende jaren investeren in belangrijke infrastructuur voor sport en culturele evenementen, voor congressen en beurzen en in de mobiliteitsinfrastructuur die daarbij hoort om nationaal en internationaal een belangrijke speler te blijven. Daarom pleit Open Vld-Brussel voor een nieuw evenwicht in de beslissingsmechanismen en meer rechtszekerheid voor de overheid bij grote projecten om op korte termijn deze grote projecten te realiseren. We denken aan de uitbreiding van de metro, aan Brabantnet, een nieuw congrescentrum en een evenementen- en concerthal van internationaal niveau voor 20.000, een sportstadion voor 50.000 bezoekers, â&#x20AC;Ś De financiering van deze overheidsprojecten moet zoveel als mogelijk gebeuren op basis van PPS-structuren waarbij een aanvaardbare verdeling van de lusten en lasten tussen de publieke en private partners moet gezocht worden. 1.13. Het Brussels gewest moet haar monumenten en stadsmeubilair beter onderhouden. Waar de federale overheid gebouwen verwaarloost (zoals het geval is voor het conservatorium), moet het gewest als een goede huisvader durven eisen van de federale overheid dat ze haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de burgers vervult.

1.14. Open Vld-Brussel meent dat goed beleid steunt op gedegen data. Om deze te vergaren en te verwerken beveelt Open Vld-Brussel nauwe samenwerking aan met de academische wereld in Brussel. De Brusselse regering zal die economische steekkaart hanteren in het uitstippelen van het beleid. 1.15. De Brusselse Regering moet constructief samenwerken met de partners van de gemeenschappen, de andere gewesten en de federale overheid om de nodige sociaaleconomische hervormingen door te voeren zodat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de motor van de Belgische economie blijft. 1.16. Open Vld-Brussel wil een economisch en stedelijk beleid in Brussel dat gelooft in de nieuwe mogelijkheden van de technologie zoals nieuwe communicatietechnologieĂŤn (4G), gebruik van wind of zonne-energie voor huizen en appartementen of nieuwe energiezuinige technieken in de mobiliteit (elektrische en energiezuinige wagens). We pleiten voor een groene autofiscaliteit. Brussel moet een voortrekkersrol spelen wat betreft nieuwe technologieĂŤn. Brussel moet de European Growth Capital worden.

Ledencongres: Back to the city


2. De grootstedelijke levenskwaliteit bewaken TEKST 2008 We willen grootstedelijk wonen aanmoedigen. Daarom moet het dagelijks grootstedelijk levenscomfort niet vergelijkbaar, maar kwalitatief concurrentieel zijn met het randstedelijk leven. De Brusselse Open Vld wil de Brusselse belastingbetaler niet wegpesten, maar behagen. We kiezen voor een preventief en repressief optreden tegen overlast, vervuiling en onveiligheid. We kiezen voor flexibele kinderopvang en ouderenzorg op maat van werkende inwoners. Een stad voor alle leeftijden. We kiezen voor extra groen en voor sport- en ontspanningsinfrastructuur in de stad voor volwassenen en kinderen. We willen zorgen voor parkeerplaats in de woonwijk, voor veilige fietsroutes door de stad, voor snel en comfortabel openbaar vervoer. Het komende decennium willen we het leefcomfort tastbaar verbeteren.

<<Stadsval in de werkloosheid>>: Er is vaak sprake van werkloosheidsvallen in onze sociale bescherming, waardoor mensen, onbedoeld, door de voordelen van een sociale uitkering in de werkloosheid blijven hangen. Omgekeerd merken we dat wie wel uit de werkloosheid geraakt, te gemakkelijk de stad verlaat en dat er zo, ondanks alle inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van andere steden om de werkloosheid aan te pakken, die inspanningen de steden zelf niet ten goede komen en de werkloosheid in de steden hoog blijft.

TEKST 2013 2.1. Open Vld-Brussel wil naast een sterke solidaire stad ook een zichtbaar beleid dat er op gericht is de belastingbetalende middeninkomens in de stad aan te trekken en Brusselaars die sociale promotie maken in de stad te houden, om zo een voldoende groot fiscaal draagvlak voor het noodzakelijk sociaal beleid van ons Gewest te creëren en een voldoende sociale mix na te streven: een ongecomplexeerd stedelijk middenklassebeleid dus. 2.2. Open Vld-Brussel wil de Brusselse <<stadsval in de werkloosheid>> keren: wie een vaste job vindt, verhuist naar een huis met tuin in de rand en pendelt naar Brussel. Willen we een groter aandeel van deze nieuwe middenklasse die sociale promotie maakt in Brussel houden, dan moeten we in onze ruimtelijke ordening plaats maken voor de woonwensen van deze groep: huizen en appartementen met privé buitenruimte (tuinen en ruime terrassen); ruime lofts, casco-lofts (ruwbouw die kopers zelf afwerken) of appartementen “with a view” in een woontoren en met een parkeerplaats. Hoogbouw mag hierbij geen taboe zijn. De overheid kan hier een administratief ondersteunend huisvestingsbeleid voeren. 2.3. Omdat jonge, professioneel actieve ouders in de stad niet altijd kunnen rekenen op een familiaal netwerk om hun jonge kinderen thuis op te vangen, wil Open Vld-Brussel dat beide gemeenschappen ook een aangepast, professioneel, flexibel en betrouwbaar aanbod aan kinderopvang (ook voor zieke kinderen) financieel beter ondersteunen. Fiscale incentives kunnen helpen de opvang beter uit te bouwen en te organiseren. Willen we middeninkomens in de stad houden, dan zullen we vaker een gericht aanbod aan strategische basisvoorzieningen op hun maat moeten promoten. 2.4. Open Vld-Brussel pleit voor minstens een verdubbeling van het aantal kilometers van het metronet in Brussel. De metro is vandaag de draaischijf van het openbaar vervoer. Het kan evenmin zijn dat ons openbaar vervoer in Brussel hinder ondervindt van al te veel verkeer. Daarom pleit Open VldBrussel voor ondergronds openbaar vervoer. Een goed metronetwerk is op lange termijn rendabel. Laten we Brussel echt mobiel en bereikbaar maken

Ledencongres: Back to the city


en de verbindingen geven die een internationale hoofdstad nodig heeft. Er wordt over gewaakt dat er geen treinstations worden gesloten, maar dat de bestaande treinstations worden geherwaardeerd in het kader van het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Open Vld-Brussel wil het openbaar vervoer opkrikken en vraagt meer aandacht voor het comfort, de veiligheid en de netheid van de bussen, trams, metro’s, treinen, en hun haltes en stations. De keuze voor het openbaar vervoer mag geen negatieve keuze zijn omdat het met de wagen door de files niet lukt, maar een positieve keuze omdat het praktisch en aangenaam is voor alle Brusselaars. Open Vld-Brussel is bij uitstek de partij van het efficiënt en kwalitatief openbaar vervoer dat de Brusselaars willen gebruiken en niet moeten gebruiken en die bijzondere aandacht heeft voor de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer.

<<Automatische en semiautomatische ondergrondse parkingprojecten>>: Nieuwe technieken maken het financieel en technisch mogelijk om wagens via parkingliften ondergronds veilig weg te bergen. Ideaal voor buurtparkings. Zo komt er ook opnieuw ruimte vrij in het straatbeeld en wordt de auto complementair met het openbaar vervoer en het fietsen. Zo vermijden we dat moe getergde inwoners door een zoektocht naar een parkeerplaats de stad definitief verlaten.

2.5. We moeten de nood om het gebruik van de wagen in de stad te rationaliseren en de vraag om de openbare ruimte terug aan de inwoners te geven, verzoenen met de wil van de inwoners om over een wagen te beschikken. Bovendien is de wagen voor tal van groepen inwoners een zo goed als onmisbaar element in hun mobiliteit, ook in de stad (ouderen, mindervaliden, mensen met een onregelmatig beroep of een beroep die een wagen en automobiliteit noodzaakt, ...). Daarom wil Open VldBrussel dat het parkeeragentschap de motor wordt van <<automatische en semiautomatische ondergrondse parkingprojecten>> in dichtbevolkte woonwijken. De uitbouw van buurtparkings moet ten volle gepromoot worden. Als er parkeerplaatsen verdwijnen, moeten ze elders gecompenseerd worden. Het parkeeragentschap moet ook mee op de boot van het autodelen springen en kijken met de huidige aanbieders hoe het aanbod kan verbeterd worden, eventuele ontbrekende punten kunnen ingevuld worden en gereserveerde parkeerplaatsen kunnen voorzien worden. 2.6. Open Vld-Brussel wil van ons rijk Brussels aanbod aan stadsparken en groene ruimten Brusselse parken op het model van <<Bryant Park>> maken: door samenwerking met de omliggende bedrijven, bewoners, handelaars en horecazaken, willen we veilige, nette stadsparken opbouwen en uitbaten. Brussel heeft nood aan een nieuwe aanpak in het uitbaten van parken, samen met publieke en private buurtpartners. Als sluitstuk wil Open Vld-Brussel de Brusselaar ook een nieuw park geven. Hiervoor moet gekeken worden op welke manier een belangrijk deel van het Koninklijk Domein van Laken een publiek park kan worden. Voor Open Vld mag het Koninklijk Domein van Laken evolueren tot wat ‘Central Park’ is voor New York en ‘Hyde Park’ voor Londen. Het park ligt aan het kanaal, nabij dichtbevolkte wijken van Laken, Neder-Over-Heembeek en Mutsaard; en kan via een fiets

Ledencongres: Back to the city


<< Bryant Park>>: Het New Yorkse Bryant Park is internationaal hét voorbeeld van hoe de stad in samenwerking met bedrijven en lokale handel een verwaarloosd park herbestemt, animeert en er voor zorgt dat dit park de motor is voor herdynamiseren van een hele wijk (www.bryantpark.org).

en wandelbrug over het kanaal verbonden worden met de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek. Zo wordt dit open park een immense groene long voor de Brusselaars, een plaats van ontmoeting en ontspanning. Een ware koninklijke schenking van de vorst en het land aan de Brusselaars.

2.7. Open Vld-Brussel wil de slordige indruk van de openbare ruimte tegengaan. Het gaat hier onder meer om onafgeschermde werven en werken en slecht onderhouden stations, straten, pleinen of parken. Het is van belang dat we onze stad visueel aantrekkelijk houden. Het Brussels Gewest moet betrokken worden bij de inrichting en het onderhoud van de toegangspoorten waarlangs mensen van buiten Brussel aankomen in de stad, ook al vallen deze niet direct onder de gewestbevoegdheden. De potentiële imagoschade van een slecht onderhouden openbare ruimte is immers wel voor de hoofdstad. 2.8. Wij willen dat Brussel een inclusieve stad wordt! Dit is een stad waar mensen met een beperking of een handicap volwaardig aan alle aspecten van het dagelijks leven deel kunnen nemen. Open Vld-Brussel wil een “wheelchairproofbeleid” (getest op rolstoelen) bij elke heraanleg van straten, kruispunten, voetpaden, pleinen; voor openbare gebouwen; bij vergunningen voor nieuwe publieke aangelegenheden; voor het openbaar vervoer; voor de taxi’s (naar Londens voorbeeld waar alle taxi’s toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers), … Want als het toegankelijk is voor de rolstoel, zal het toegankelijk zijn voor mindervaliden, ouderen, kinderwagens en dus voor iedereen. Open Vld vraagt dat de opgelopen achterstand inzake toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in het openbaar vervoer versneld word weggewerkt.

Ledencongres: Back to the city


3. De ‘betere’ betaalbare huisvesting

TEKST 2008 Er is een immense behoefte aan betaalbare huisvesting in Brussel. De Brusselse Open Vld wil door een gunstige fiscaliteit en huurcheques de huisvestingsmarkt aanmoedigen om sociale huisvesting aan te bieden. Open Vld kiest hiermee voor een huisvestingsbeleid dat de sociale mix in heel het stadsgewest wil bevorderen en sociale getto’s in woningblokken van de overheid wil tegengaan. 3.1. Steden als Luik, Antwerpen, Gent, Charleroi, maar vooral Brussel zijn <<steden van aankomst>>, waar mensen heentrekken om voor hen en hun kinderen een toekomst op te bouwen, niet om er steun te zoeken. De eerste eigendom is ook vaak het startkapitaal voor hen of hun kinderen, voor een eigen zaak en stimuleert ondernemerschap en zelfredzaamheid. Het is de snelste weg naar zelfstandigheid. Open Vld-Brussel wil dat eigendomsverwerving centraal komt te staan, ook in het sociale huisvestingsbeleid. 3.2. Elke stad, ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet bepalen hoeveel sociale huurwoningen het bereid is te bouwen en te beheren. Indien een stad geen maximumgrens bepaalt, ontlast ze eenzijdig het omliggend hinterland van haar verantwoordelijkheid in de bouw en beheer van sociale huurwoningen. Open Vld-Brussel vraagt dat de door de overheid gebouwde woningen beter verspreid worden over de Metropool BrusselBrabant. Open Vld-Brussel wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samenwerkt met de omliggende gemeenten om te komen tot een woonbeleid en een ruimtelijke ordening die toelaat om zowel de demografische als de sociaaleconomische uitdagingen van de Metropool Brussel-Brabant aan te gaan. 3.3. Open Vld-Brussel wil dat bewoners van sociale woningen na 5 à 10 jaar een koopoptie krijgen op deze woningen op voorwaarde dat zij geen huurachterstand hebben. 3.4. Open Vld-Brussel wil de toegankelijkheid van een eigen woning onder meer aanmoedigen door de nodige wettelijke kaders te voorzien en het promoten van innovatieve woonvormen zoals het opstalrecht, co-housing, bewoonbaar maken van panden boven winkels of kangoeroe-wonen. Het beter inplannen en sneller toelaten van hoogbouw moet het mogelijk maken meer kwalitatieve vierkante meters beschikbaar te maken waardoor de vastgoedprijzen kunnen dalen. 3.5. Open Vld-Brussel wil dat sociale huisvesting, naast een recht, ook een beleidsinstrument wordt voor arbeidsparticipatie, integratie en emancipatie: het toekennen van een woning mag gekoppeld worden aan opleidingen, integratietrajecten, taalcursussen en alle nuttige initiatieven om de zelfredzaamheid van de betrokkenen aan te moedigen. De sociale woning is een actief onderdeel van een traject naar zelfredzaamheid, ook in het kader van pensioenopbouw.

Ledencongres: Back to the city


<<Modelwijk>> of cité modèle in Laken werd in de jaren 1950 letterlijk gebouwd als een model van hoe mensen moeten wonen. Het resultaat zijn monumentale gebouwen en desolate lege ruimtes die ons vooral geleerd hebben dat het moeilijk is voor een overheid om te bepalen hoe mensen willen wonen, maar ook dat de keuzes in hoe je wil wonen bepalend is voor sociale mobiliteit en promotie, integratie en emancipatie. Wonen is meer dan een dak, meer dan een recht ook.

3.6. Open Vld-Brussel wil vooral kleinschalige, inbreidingsgerichte en gespreide sociale woningprojecten, aangepast aan de omgeving, steunen die de sociale mix aanmoedigen, alsook het opbouwen van nieuwe netwerken voor hun bewoners bevorderen. De <<Modelwijk>> is maar voor weinig inwoners ervan een model: ook bij sociale huisvesting moet er rekening gehouden worden met de wensen, behoeften en verwachtingen van de inwoners. 3.7. De overheid moet waken over de kwaliteit van de woningmarkt en alle inspanningen in woningbouw aanmoedigen. De blokkering of rigide omkadering van de huurprijzen zorgt niet voor lagere huurprijzen, maar voor desinvestering in en verloedering van het aanbod aan woningen en voor minder woningen. Open Vld-Brussel wil gezien de hoge nood door de demografische boom dat ook de privémarkt via een aanmoedigend fiscaal beleid meer huur- en koopwoningen voor lagere inkomens op de markt brengt. In het kader van de strijd tegen de leegstand, moet ook meer aandacht besteed worden aan het wonen boven winkels. Burgerinitiatieven zoals de gezamenlijke aankoop van woningen moeten door de overheid gefaciliteerd worden. Open Vld-Brussel steunt initiatieven voor publiek private samenwerking (PPS) in de bouw en renovatie van kwaliteitsvolle sociale woningen.

3.8. In de (sociale) huisvesting en woningbouw moet men zoveel mogelijk rekening houden met toegankelijkheid voor bewoners met beperkte mobiliteit. (cfr. GOMB) 3.9. Meer werkende mensen moeten in aanmerking komen voor premies, onder meer bij het Woningfonds van het BHG om het wonen in de stad te verbeteren. Zij zijn onontbeerlijk voor een gezonde woonmix en de financiële en sociale draagkracht van de stad. 3.10. Om de demografische druk in wijken te verminderen, moet bij elke vergunning van huisvestingsprojecten rekening gehouden worden met de organisatie of bouw van gemeenschapsvoorzieningen, zoals scholen, crèches, verbinding met het openbaar vervoer, jeugdparken, enz.

Ledencongres: Back to the city


4. Stedelijk wonen financieel belonen TEKST 2008 Wie in de stad woont, kost minder aan de overheid en draagt bij tot een milieubewuster leven. De Brusselse Open Vld wil dat de keuze voor de stad beloond wordt met een stadskorting op de onroerende voorheffing en de personenbelasting. 4.1. Het heeft maar zin om te investeren in een tramnetwerk (zoals Brabantnet), het Gewestelijk ExpresNet (GEN), of in de uitbreiding van de Ring, als gelijktijdig de levenskwaliteit in de stedelijke kernen wordt versterkt en ook het leven in de stad fiscaal beloond wordt met een <<stadskorting>>. Indien we dit niet doen, blijven we investeren in stadsvlucht en blijven we de toenemende mobiliteitsknoop en vervuiling subsidiëren en organiseren. Fiscaliteit is een instrument om het wonen in een stadsgewest te stimuleren, aantrekkelijk en comfortabel te maken. In de eerste plaats is het aan de federale overheid om de nodige middelen voor Brussel te blijven vrijmaken voor het invullen van de hoofdstedelijke en internationale rol (veiligheid, stedenbouw, mobiliteit, ...) en een globale visie op de stedelijkheid te ontwikkelen. Daarnaast kunnen fiscale instrumenten, zoals de stadskorting, stadsvlucht tegengaan. De fiscale stimuli moeten evenwel haalbaar blijven in het licht van gezonde financiën van het gewest en de gemeenten. <<Stadskorting>>: De Brusselse liberaal Sven Gatz lanceerde in 2004 met zijn initiatief ‘Stadslucht Maakt Vrij’ het idee van de stadskorting. De keuze voor stedelijk wonen moet fiscaal beloond worden.

4.2. Voor Open Vld-Brussel kan enkel een Belgische federale fiscale hervorming het leven in de stadskernen van alle Belgische grootsteden en centrumsteden versterken. De fiscale <<stadskorting>> moet het hoogst en meest voordelig zijn in de grootsteden, vervolgens in de centrumsteden en minder voordelig naarmate de kern kleiner en minder dichtbevolkt is. 4.3. Om ook middeninkomens en kaderleden in de stad te houden, wil Open Vld-Brussel dat werknemers die in een grootstad of in één van de centrumsteden wonen, dicht bij hun werk, steeds kunnen kiezen voor een tussenkomst van de werkgever in de huisvestingskosten (huur, aflossing hypothecaire lening) in plaats van een bedrijfswagen, tegen dezelfde fiscale voordelen. 4.4. Open Vld-Brussel wil de resterende forfaitaire gewestbelasting, die we in de vorige legislatuur halveerden, afschaffen. 4.5. Open Vld wil ook de fiscale stadsvlucht bij erfenissen en schenkingen ontmoedigen met gunstige tarieven. Ook wil Open Vld-Brussel een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner.

Ledencongres: Back to the city


5. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet mee onderwijs financieren TEKST 2008 Onderwijs is voor de liberaal de voornaamste schakel voor gelijke kansen, sociale integratie en emancipatie. Het is de sleutel in de strijd tegen de hoge werkloosheid. Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid, maar waar we als Brusselaars samen op gewestelijk niveau solidair voor moeten zijn. De Brusselse Open Vld wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toenemende mate het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs financiert voor haar schoolinfrastructuur en pedagogisch project. In het bijzonder denken we aan projecten gericht op uitwisseling en taalverwerving.

TEKST 2013 5.1. Het pedagogische project blijft een bevoegdheid van de inrichtende machten en het behalen van de eindtermen blijft een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, zodat zij kunnen waken over de kwaliteit ĂŠn verantwoordelijk blijven voor het verhogen van die kwaliteit.

<<Marnixplan>>: Brussels filosoof Philippe Van Parijs lanceerde voor Brussel een Marnixplan voor het onderwijs, genoemd naar Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), een in Brussel vernederlandste Franstalige intellectueel die in de XVIde eeuw opkwam voor immersieonderwijs (onderwijs gericht op meertaligheid).

5.2. Open Vld wil op gewestelijk vlak een <<Marnixplan>> ter bevordering van meertaligheid in de hoofdstad. Dit plan moet alle initiatieven van beide gemeenschappen, gemeenschapscommissies en alle gewestelijke en gemeentelijke instellingen bundelen. Het moet aangeven waar deze instanties willen en kunnen samenwerken en middelen en personeel willen inzetten en uitwisselen, met het oog op een versterkte meertaligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5.3. De liberalen zijn historisch altijd de onderwijspartij bij uitstek geweest. In Brussel nog meer dan elders. Met Karel Buls waren we voorlopers inzake taalverwerving en meertaligheid via het onderwijs in Brussel. Daarom vraagt Open Vld-Brussel, in de geest van Karel Buls, in het kader van dit <<Marnixplan>> maatwerk qua taalonderwijs. Nu is het Nederlandstalig onderwijs de facto een soort taalbadformule voor anderstaligen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar de pedagogische en didactische middelen en plannen moeten blijvend aan deze realiteit aangepast worden. Aan (de scholen van) de Vlaamse en Franse gemeenschap wordt gevraagd om verschillende formules (in het reguliere curriculum, via immersie of CLIL, ... ) aan te bieden om meertaligheid van de kinderen en jongeren te vergroten. De uitwisseling van leerkrachten tussen Nederlandstalig en Franstalig onderwijs moet bevorderd worden. De wettelijke en praktische

Ledencongres: Back to the city


obstakels die nu een vlotte uitwisseling bemoeilijken, dienen weggewerkt te worden. 5.4. In het Brussels gewest moet het technisch onderwijs en beroepsonderwijs dringend gemoderniseerd en versterkt worden. Een constante samenwerking tussen scholen en de bedrijfswereld dringt zich op. 5.5. Open Vld-Brussel wil ook elke leerling een centraal taalexamen (bijvoorbeeld het Selor-taalcertificaat) aan het einde van het middelbaar onderwijs laten afleggen. 5.6. We willen het beroep van leerkracht valoriseren. De Vlaamse gemeenschap zou een stadspremie moeten toekennen aan leerkrachten die les geven in onze grote steden.

<<Brussels UniverCity>>: Brussel is qua aantal hogeschoolstudenten de grootste studentenstad van België, maar door de versnippering en het gebrek aan een eigen gewestelijk beleid, is dit niet zichtbaar en wordt dit niet als een troef uitgespeeld. Het Gewest moet over de taalgrenzen heen de hogescholen en universiteiten in Brussel steunen.

5.7. Het is belangrijk dat leerkrachten de leefwereld van hun leerlingen kennen, begrijpen en delen. We willen de leerkrachten dan ook aanmoedigen om ook in en rond Brussel te komen wonen, leven en werken. 5.8. Open Vld-Brussel wil een gewestelijk plan <<Brussels UniverCity>> ter ondersteuning van de hogescholen en universiteiten in Brussel. Het gewest moet gemeenschappelijke (voor meer dan één hogeschool of universiteit) huisvestingsinfrastructuur faciliteren en zelfs gezamenlijke campusvorming stimuleren. Het gewest zal het concept “Brussel studentenstad” nationaal en internationaal promoten. Het gewestelijk plan ‘Brussels UniverCity’ moet eveneens gericht zijn op de ondersteuning en het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en een aantrekkelijk kader creëren voor startende ondernemingen en spin-offs opdat de vele kwaliteitsvolle hogescholen en universiteiten in Brussel een stedelijke economische dynamiek kunnen teweegbrengen. 5.9. Open Vld-Brussel wil dat beide gemeenschappen het dubbeldiploma voor een gezamenlijke opleiding tussen Nederlandstalige en Franstalige universiteiten of hogescholen wettelijk erkennen en promoten. Dit kan dé troef van Brussel als studentenstad worden. 5.10. Open Vld-Brussel wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wanneer nodig en in een loyale en constructieve federale geest, bevoegdheidsoverstijgend kan optreden zonder onnodige belangenconflicten: op het vlak van bijvoorbeeld school-, sport- of welzijnsinfrastructuur. We willen weg van het conflictmodel tussen de gewesten en gemeenschappen. Brussel mag in het belang van haar bevolking en in samenwerking met de bevoegde gemeenschap het gemeenschapsbeleid steunen. 5.11. Open Vld-Brussel wil dat de universiteiten in Brussel nog meer cursussen in het Engels kunnen geven, vooral voor Europese studenten, zoals dit aan andere Europese universiteiten gebeurt. De universiteiten moeten daartoe voldoende middelen krijgen om de groeiende concurrentie aan te gaan, mits uitbreiding van het cursusaanbod in het Engels.

Ledencongres: Back to the city


6. België en de Brusselse stadsgemeenschap TEKST 2008 De Brusselse Open Vld is gehecht aan het federale België met haar gewesten en gemeenschappen. Brussel is de hoofdstad van het land en van de twee grootste gemeenschappen. Brussel is zelf een autonoom stedelijk gewest en de economische motor voor het Waals en Vlaams gewest en van de omliggende regio waarmee wij Brussel in een grote stadsgemeenschap willen zien samenwerken. TEKST 2013 6.1. Voor Open Vld-Brussel is en blijft het verdedigen van het Nederlands in Brussel en België een belangrijke doelstelling. We willen wegen op het Brussels en Belgisch beleid en op het Vlaams Brusselbeleid. We willen respect voor het Nederlands binnen Brussel en België. <<Hoofdstedelijke meenschap van sel>>:

GeBrus-

Naar analogie met de Franse ‘communautés urbaines’ in Rijsel en Lyon is bij wet een “Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel” opgericht om een gewestgrensoverschrijdend beleid in en rond Brussel te voeren. Deze Gemeenschap bestaat voorlopig enkel op papier. Wij spreken liever over de “Metropool Brussel-Brabant”.

<<Metropool BrusselBrabant>>: In het Frans <<Métropole BruxellesBrabant>> en in het Engels <<Metropolitan area Brussels- Brabant>> om iedere verwijzing naar gemeenschap en gewest, die in onze wetgeving al een zeer precieze betekenis heeft, te vermijden en de nadruk te leggen op de zeer concrete in-

6.2. Open Vld-Brussel wil de << Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel>>, zoals door het Vlinderakkoord en de wet gecreëerd, een echte invulling geven. Deze moet zowel de rand als de stad helpen de gezamenlijke uitdagingen inzake mobiliteit, demografie, huisvesting en tewerkstelling voor de komende decennia aan te pakken. Deze moet Brussel als Europees beslissingscentrum en internationale aantrekkingspool valoriseren. Brussel is de internationale poort voor de diensteneconomie en moet zich dan ook als internationaal stedelijk netwerk in Belgische en Europese context manifesteren. Open Vld-Brussel vraagt om voortaan ter zake over de <<Metropool Brussel-Brabant>> te spreken om de wederkerigheid van de relatie tussen beide te benadrukken. 6.3. We zijn voorstander van een pragmatische aanpak in de uitbouw van de Metropool Brussel-Brabant. Open Vld-Brussel wil dat op korte termijn kleinschalige samenwerkingsinitiatieven en overlegmomenten tussen Brussel en beide provincies Brabant op vrijwillige basis worden vermenigvuldigd. Zo leren we samen te werken in de praktijk. Zonder verborgen agenda (verfransing en uitbreidingspogingen van de Franstaligen). Zo winnen we het wederzijds vertrouwen voor de <<Metropool Brussel-Brabant>>. Het gewest en beide gemeenschappen moeten ook de samenwerking tussen gemeenten rond concrete initiatieven over de gewestgrens heen aanmoedigen. De vicieuze cirkel waarin Vlaamse gemeenten de samenwerking schuwen uit angst voor een verborgen verfransingsagenda en uitbreidingsagenda vanuit Brussel, en dat Brussel de samenwerking tegenhoudt uit angst voor Vlaamse inmenging in het Brussels beleid, moet doorbroken worden. 6.4. Mobiliteit is de ideale hefboom voor een pragmatische uitbouw van de Metropool Brussel-Brabant. Open Vld-Brussel vraagt de oprichting van een <<Brussels Brabant Metropolitan Board of Transport>> waarin De Lijn, de MIVB, de NMBS en de TEC hun aanbod binnen en rond Brussel permanent op elkaar afstemmen en waarbinnen ze één tarief- en ticketingsysteem gebruiken. Deze Board of Transport moet ook een rol spelen in de toetreding van privé-actoren tot deze markt. Ook voor het wegennet, de ontsluiting van de luchthaven in Zaventem, de parkeerfaciliteiten en de

Ledencongres: Back to the city


vulling van dit nieuw gegeven. Het is belangrijk dat er voldoende vertrouwen heerst en dat de samenwerking niet gepercipieerd wordt als een verdoken poging voor Vlaams/Waals beheer over Brussel noch voor een Brusselse uitbreiding naar de rand.

<<Brussels Brabant Metropolitan Board of Transport>> moet, op permanente basis en op het niveau waar de strategische beslissingen worden genomen, de operatoren inzake openbaar vervoer samenbrengen. Het moet de nu reeds goede samenwerking tussen de MIVB, De Lijn en de TEC uitbreiden en formaliseren rond concrete projecten zoals Brabantnet, het GEN en de uitbreiding Brussels metronet. Openbaar vervoer is de ideale testcase voor de <<Metropool Brussel-Brabant>>. We hebben behoefte aan positieve samenwerkingservaringen op het terrein om het wederzijds wantrouwen te overbruggen.

waterwegen is een gelijkaardige samenwerking over gewestgrenzen heen nuttig en nodig. Naast de uitbouw van het metronet, willen we ook dat er meer GEN-stations komen binnen Brussel. Het GEN moet niet enkel dienen om pendelaars naar Brussel te voeren, maar moet ook het vervoer binnen Brussel vergemakkelijken. Open Vld wil het huidig aantal kilometers in het metronetwerk minstens verdubbelen. Studiediensten van Brussel Mobiliteit, het Brussels parkeeragentschap en de MIVB moeten meer en optimaler samenwerken. Open Vld-Brussel vraagt de snelle uitvoering van Brabantnet (het netwerk van trams van De Lijn in samenwerking met de MIVB) tussen Brussel en de rand rond Brussel. De trajecten moeten afgestemd worden op enerzijds de mobiliteitsbehoeften van pendelaars uit Vlaanderen naar Brussel en anderzijds de pendelaars vanuit Brussel naar industriezones en de belangrijkste plaatsen van tewerkstelling in de rand rond Brussel. Ook moedigen wij onder dezelfde voorwaarden van wederkerigheid gelijkaardige samenwerking tussen de TEC (en De Lijn) en de MIVB vanuit WaalsBrabant aan. Open Vld-Brussel wil dat de samenwerking tussen Brussel en Brabant een tweerichtingsverkeer is. Letterlijk en figuurlijk. Open Vld wil een snelle afwerking van het Gewestelijk ExpresNet (GEN).

Ledencongres: Back to the city


7. Een staatshervorming voor de steden TEKST 2008 Voor de Brusselse Open Vld is het na 30 jaar communautaire staatshervormingen tijd voor een grootstedelijke staatshervorming. Zowel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als voor alle andere grote steden, vraagt de Brusselse Open Vld een billijke financiering die de steden toelaat in te staan voor de economische infrastructuur in het land en voor hun onmiddellijke regio. Open Vld-Brussel wil een fiscaliteit die steden aantrekkelijk houdt als woonsteden. TEKST 2013 7.1. Voor Open Vld-Brussel is de discussie over een confederaal model of over Vlaams-Waals medebestuur van Brussel absurd en voorbijgestreefd. Voor ons ligt de opdeling in taalgebieden in BelgiĂŤ, met de gewesten en gemeenschappen, vast en moeten we ons toeleggen op een beleid dat de economische mogelijkheden van onze steden maximaliseert, eerder dan op achterhaalde institutionele discussies. 7.2. Open Vld-Brussel wil op Belgisch niveau een sterke stedelijke lobby om wetgeving die nadelig is voor de steden, tijdig op federaal, gewest- en gemeenschapsniveau bij te kunnen sturen. 7.3. Open Vld-Brussel erkent het belang van een sterk gewest en ook het nut en de meerwaarde van de lokale besturen als zijnde het politieke niveau dat het dichtst bij de burger staat en voor lokale problemen lokale oplossingen kan aanbrengen. Voor bevoegdheden die een bovenlokale impact hebben of een zware administratieve behandeling vergen pleiten we er echter voor dat het Gewest de leidende rol neemt en het lokale niveau als adviserend en consulterend orgaan wordt betrokken. In dit perspectief zou ook moeten bekeken worden wat een aanvaardbare grootte is om over het lokale niveau te kunnen spreken. 7.4. Open Vld-Brussel vraagt een zo groot mogelijke eenvormigheid van de fiscaliteit op gewestniveau. Open Vld-Brussel wil dat er verder wordt gewerkt aan de intra-Brusselse hervormingen. 7.5. Open VLD wil een nieuwe dynamiek tot stand brengen in de democratische instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoerende macht moet opnieuw een strikt uitvoerende rol toebedeeld krijgen en de machtsverhouding moet terug in de richting van de wetgevende macht opschuiven. Voor de uitvoering van de taken van de Regering moeten transparantie en participatie voorop staan.

Ledencongres: Back to the city


<<cité métisse>>: Jules Destrée (1863-1936) de Waalse regionalist noemde in de jaren 1920 Brussel al “une cité métisse, constituée d’une unité ethnique si spécifique que ni le pur Wallon, ni le pur Flamand ne s’y sent dans son milieu”. Het is dus een geuzentitel die we met trots dragen.

8. De kosmopolitische stad als motor voor sociale emancipatie TEKST 2008 Brussel is ondertussen, anno 2008, met de NAVO, de EU, de twee grote historische gemeenschappen en een immigratie van binnen en buiten Europa die goed is voor meer dan 40% van de bevolking, de meest kosmopolitische stad van Europa, de kleinste wereldstad, een <<cité métisse>>. De Brusselse Open Vld wil een actief Brussels integratiebeleid, ondersteund door beide gemeenschappen, gericht op inburgering, burgerschap en politieke participatie, onderwijsparticipatie, taalverwerving, professionele opleiding, participatie op de arbeidsmarkt en persoonlijke emancipatie. De Brusselse Open Vld wil de internationale roeping van Brussel ook versterken door de erkenning van het Engels als administratieve taal in gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening. TEKST 2013 8.1. Doel van de sociale politiek is iedere Brusselaar tot zelfredzaamheid te brengen. De meest noodzakelijke eerste stap is de Brusselaar terug te brengen in onze maatschappij/sociaal weefsel. Vele Brusselaars leven aan de zelfkant van de maatschappij in ‘totale’ isolatie. OCMW-programma’s moeten opgestart worden om al deze burgers terug te brengen in het sociale weefsel. Via de GGC moeten initiatieven aangemoedigd worden om deze (her)integratie te bevorderen. 8.2. Inburgering is veelal een immense opportuniteit voor een nieuwkomer. Nu ook de Franse gemeenschap in Brussel de kiemen voor een meer systematisch inburgeringsbeleid heeft gezaaid, wil Open Vld-Brussel een wettelijk kader voor inburgering op het niveau van het Gewest (via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), zodat alle nieuwkomers verplicht kennismaken met het aanbod en op termijn verplicht worden een inburgeringstraject te volgen. Zelfredzaamheid is de weg naar een bewuste, actieve deelname aan de maatschappij. Daarom worden inburgeringstrajecten naar voor geschoven die de nadruk leggen op opleiding, het leren van talen, het zoeken en vinden van werk en op het belang van burgerlijk engagement. Open Vld-Brussel wil dat dit inburgeringstraject in Brussel, naast het aanleren van één van beide in Brussel officiële landstalen, ook steeds een kennismakingscursus van de andere landstaal omvat. Verplichte inburgering moet leiden naar een loopbaantraject! Inburgering begint in de eerste plaats met degelijk en kwaliteitsvol onderwijs en het leren van talen. Degelijk onderwijs verhoogt de kans op het vinden van een job; wat de integratie alleen maar ten goede komt. In dat licht moet de minimumleeftijd voor de leerplicht verlaagd worden naar drie jaar. Open Vld-Brussel zal de trekker zijn om de federale wet op de leerplicht van 29 juni 1983 te wijzigen. 8.3. De federale hervorming van de werkloosheidsuitkeringen is geen bedreiging, maar is een opportuniteit voor Actiris en voor de OCMW’s om via gerichte opleidingen en begeleiding de arbeidsparticipatie te verhogen. Open Vld-Brussel wil minder gesubsidieerde jobs en meer opleidingen en werkervaringen gericht op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, dus gericht op zelfredzaamheid. We vragen hierbij bijzondere aandacht

Ledencongres: Back to the city


<<’Leren en werken’-trajecten>>: Bekend bij velen als het <<leercontract>> is een vorm van alternerend onderwijs. Het richt zich tot leerlingen van 16 tot 25 jaar (vanaf 15 ½ als de leerling een tweede jaar secundair onderwijs met een volledig leerplan heeft gevolgd). De stagiair volgt wekelijks vier dagen praktische opleiding, d.w.z. dat hij meedraait op de werkvloer, en volgt een dag theoretische opleiding volgt.

voor knelpuntberoepen. We vragen ook een dwingender beleid inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt vanwege Actiris en de Brusselse OCMW’s. Daarnaast moet het BHG bedrijven er toe aansporen om samen met het basis-, secundair en hoger onderwijs, jongeren meer stageplaatsen en werkervaringstrajecten aan te bieden, zodat hun kennis van de reële economie, vakkennis en arbeidsattitude wordt verbeterd. 8.4. Open Vld-Brussel wil enerzijds de minimumleeftijd voor de leerplicht verlagen naar 3 jaar om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. Anderzijds willen we het systeem van <<’leren en werken’-trajecten>> (bekend als de leercontracten) verspreiden, promoten en aanzien geven. Zo ook de jongeren die aan schoolmoeheid lijden sneller – vanaf 15 jaar – in contact brengen met de arbeidsmarkt. Voor jongeren die schoolmoe zijn, moet er een professionelere aanpak en begeleiding komen zodat diepgaander op de individuele oorzaken kan gefocust worden en deze jongeren naar de door hen gewenste en voor hen gepaste richting kunnen geholpen worden. Leercontracten dienen ook financieel gerevaloriseerd te worden. Het systeem van leercontracten moet verder uitgewerkt worden en aantrekkelijker gemaakt worden voor bedrijven door extra stimulansen. Dit geldt ook voor opstapjobs zodat mensen kunnen werken aan een pensioenopbouw.

<<Stad van aankomst>>: Steden en in het bijzonder aantrekkelijke en succesvolle grootsteden, trekken wereldwijd mensen aan die op zoek zijn naar een toekomst voor hen en voor hun kinderen. Ook Brussel. Het stedelijk beleid moet niet enkel streven naar een stad waar het goed wonen, werken, leven en ondernemen is voor de plaatselijke bevolking. Het moet ook een succesvolle stad van aankomst zijn voor nieuwkomers. (Doug Saunders, Arrival City, how the largest immigration in history is reshaping our World, 2010).

8.5. Brussel is een <<stad van aankomst>>. Open Vld-Brussel wil meer kans geven voor succesvolle immigratie en integratie: wie wil werken moet een arbeidsvergunning of beroepskaart krijgen, ook op tijdelijke basis tijdens zijn of haar procedure. We moeten de motivatie van wie aankomt in Brussel aanmoedigen, niet afremmen. Los van de strikte toepassing van het internationaal geldend recht op politiek asiel, moet het Gewest inspraak hebben in het immigratiebeleid en moet het gewest volgens Open Vld-Brussel hiervoor de zelfredzaamheid en de bijdrage tot de welvaart als voornaamste criterium hanteren.

Ledencongres: Back to the city


9. Een stadsethiek: afspraken over hoe we samenleven in een stad

<<Stadsethiek>>: Bij Open Vld-Brussel zeggen we graag dat in een kosmopolitische stad als Brussel niet onze afkomst, maar onze gedeelde toekomst belangrijk is. Maar dan zijn er wel afspraken nodig: maximumtolerantie voor diversiteit, nultolerantie voor geweld en respect voor het publieke domein. <<Stadswachten>>: Er bestaat vandaag een grote diversiteit aan stadswachten, gemeenschapswachten, gardiens de la paix, preventieagenten, in de gemeenten, op het openbaar vervoer, in de parken. We moeten daar op Gewestelijk niveau voor heel Brussel een eenvormige functie, opleiding en herkenbaarheid aan geven.

TEKST 2008 Wie in de stad woont, heeft haar zien veranderen. De nieuwe mozaïek aan culturen en de diversiteit worden soms tegelijk als verrijking én als bedreiging ervaren. Open Vld wil niet alle problemen in de stad goedpraten, wil ook niemand angst aanpraten, maar acht de tijd rijp voor nieuwe en duidelijke formele afspraken: een stadsethiek. Dit betekent voor ons: Maximum Tolerantie voor diversiteit. Geen discriminatie dus op basis van nationaliteit of afkomst, ook niet op basis van taal. Geen discriminatie van holebi’s in de Stad. Nultolerantie op deze punten. Maar ook zerotolerantie op vlak van geweld staat voor ons voorop. Het recht op een veilige stad is immers een basisrecht. Daarnaast zijn de erkenning van de scheiding tussen Kerk en Staat én de erkenning van gelijkheid tussen man en vrouw essentieel. Wij vragen ook drie keer respect: voor ‘eigendom’, voor ‘de publieke ruimte’ (netheid en veiligheid van straten, parken, openbaar vervoer) en voor ‘Openbare Instellingen’ en ‘Overheden’ (scholen en leraars, politie, ambtenaren, ...). TEKST 2013 9.1. Open Vld-Brussel wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, als hoogste democratische en legitieme spreekbuis van de 1,2 miljoen Brusselaars, een charter opstelt en kamerbreed stemt dat de basisregels van het samenleven onder Brusselaars verstaanbaar samenvat: <<de Stadsethiek>>. Deze regels hebben zowel betrekking op ieder individu vis-à-vis elkander en de openbare instellingen, als op de openbare instelling vis-à-vis ieder individu binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze gedeelde stad heeft nood aan een duidelijk en sterk signaal dat goede afspraken bevat. Wij vragen dat dit charter in alle schoolagenda’s van Brusselse kinderen wordt opgenomen en toegelicht en dat alle verenigingen (sociaal, cultureel en sportief), de sociale partners, alle maatschappelijke actoren dit charter onder hun leden verspreiden en promoten. Open Vld-Brussel wil dat er in de scholen een module ‘stadsethiek’ wordt aangeboden. Dit charter moet geïntegreerd worden in de inburgertrajecten. 9.2. Open Vld-Brussel wil een permanente, omkaderende en gerichte opleiding organiseren voor <<stadswachten>>, gevolgd door selectieprocedures en wil het beroep een nieuwe inhoud geven. Er is naast een goede politie ook nood aan stadswachten die, indien nodig, op pleintjes, in parken, op het openbaar vervoer of in winkelstraten de burgers aanspreken op de leefregels inzake veiligheid, netheid, hoffelijkheid, respect voor het individu en de openbare ruimte. Een modern stadsberoep dat door opleiding en omkadering ook aanzien moet krijgen. Bovendien moet een onafhankelijke gewestelijke controle kunnen uitgevoerd worden.

Ledencongres: Back to the city


9.3. Voor Open Vld-Brussel ondermijnt de criminaliteit en het gebrek aan respect voor de publieke ruimte onze stedelijke ambities en ons stedelijk samenleven! Wij willen één gewestelijk veiligheidsbeleid dat rekening houdt met de lokale specificiteit onder leiding van de Brusselse minister-president. Een veiligheidsbeleid die van de strijd tegen criminaliteit en overlast een prioriteit maakt. Wij vragen aan het federale niveau en aan de parketten om deze prioriteit ook te laten gelden zodat het goede politiewerk tastbaar wordt voor de inwoners en de indruk van straffeloosheid in de stad verdwijnt. 9.4. Open Vld-Brussel wil dat het Brussels Gewest in het kader van haar nieuwe bevoegdheden inzake veiligheid een kader creëert voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) om de grenzen, transparantie en financiële relevantie en haalbaarheid te bepalen. Zo wordt het een nuttig instrument – en geen pestmaatregel – in de strijd tegen overlast en draagt het bij tot de responsabilisering van de inwoners. Ook het uitbreiden en sneller toepassen van alternatieve straffen moet reële en gevoelsmatige straffeloosheid tegengaan.

Ledencongres: Back to the city


<<Een Europese stadslobby>>: er bestaat vandaag een Comité van de Regio’s binnen de Europese instellingen die aanbevelingen doet bij Europees beleid vanuit het perspectief van de regio’s. Ook hier ontbreekt het stedelijk niveau, terwijl het in heel Europa net de stedelijke centra zijn die vaak het succes van regionale en nationale economieën bepalen. Ook het Europees stedelijk beleid beperkt zich vandaag tot steun aan stedelijke problemen en investeert amper in grote stedelijke uitdagingen zoals intrastedelijke mobiliteit.

<<Europa en de Vrede>>: veel jongeren nemen vandaag de vrede in Europa aan als verworven voor eeuwig en altijd en vergeten dat dit het resultaat is van de droom van Monnet en Schuman (de founding fathers van Europa) na Wereldoorlog II. Brussel moet het blijvend symbool zijn van de vredesdroom voor Europa.

10 Brussel als wereldstad en hoofdstad van Europa NIEUW TOEGEVOEGDE HOOFDSTUK 2013 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de zetel van drie grote Europese instellingen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is tevens de zetel van raadgevende Europese organen zoals het Comité van de Regio’s en AER. Daarnaast is het ook de zetel van verschillende internationale instellingen zoals de NAVO. Het Brussels stadsgewest is onderhevig aan invloeden van deze internationale dimensie. Bovendien ondergaat het gewest grondige transformatie door de mondialisering die het proces van de verstedelijking versnelt. Binnen die context moet Brussel zijn reputatie als wereldstad en hoofdstad van Europa waarmaken. Open Vld-Brussel benadrukt de noodzaak van een plan om de band tussen de stad en Europa te versterken. Van de Europese instellingen wordt verwacht dat zij zich ook inzetten voor de leefbaarheid van Brussel. 10.1. Open Vld-Brussel wil de band tussen Brussel en Europa versterken. Brussel mag niet langer enkel de hoofdstad van de Europese instellingen zijn, maar moet de levende hoofdstad van 500 miljoen Europeanen worden en de katalysator van een gedeelde Europese identiteit. We willen in Brussel een landmark, een heus monument voor <<Europa en de Vrede>>. Brussel moet door haar cultureel en handels- en vrijetijdsaanbod en door haar imago van Europese hoofdstad bovenaan de hitparade van citytripbestemmingen binnen Europa en wereldwijd komen te staan. We willen hoofdstadklassen in heel de EU waardoor alle Europeanen voor hun 18de de hoofdstad bezocht hebben. We willen een jaarlijkse bijeenkomst van alle Erasmusstudenten in Brussel. We roepen ook op tot de oprichting van een Engelstalige universiteit of een University of Brussels door samenwerking tussen de bestaande universiteiten die dat wensen. 10.2. Open Vld-Brussel vraagt dat er in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een staatssecretaris komt voor Europa, buitenlandse aangelegenheden en buitenlandse handel waarbij de twee laatste bevoegdheden onder één lid van de regering en in één administratie worden ondergebracht. 10.3. Open Vld pleit ook op Europees niveau voor een sterke stedelijke lobby. Open Vld-Brussel stelt in het algemeen voor om de dialoog tussen de Europese instellingen en de regionale en gemeentelijke Brusselse instellingen te versterken met het oog op directe samenwerking. Wij roepen de Europese instellingen op om meer structurele aandacht te besteden aan de stedelijke dynamiek in de Europese Unie. 10.4 Open Vld-Brussel wil dat een Europees gebouw wordt uitgeroepen als landmark om Europa en de Vrede te belichamen. Open Vld-Brussel opteert om het Europees Parlement alleen maar te vestigen in Brussel. 10.5. Open Vld-Brussel wil dat er een interactief Centrum van de Europese talen wordt opgericht. Dit museum moet de idee van de eenheid en de verscheidenheid in Europa benadrukken.

Ledencongres: Back to the city


10.6. Alle gemeenten en ook de gewestelijke administraties moeten aangemoedigd worden om het onthaal en de dienstverlening ook in het Engels aan te bieden. 10.7. Brusselse EU-burgers moeten kunnen deelnemen aan de gewestverkiezingen in Brussel. Zij moeten actief bij het beleid op gewestniveau betrokken worden. 10.8. Open Vld-Brussel wil een task force tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese instellingen om dit alles waar te maken.

Ledencongres: Back to the city

Versie: 26/06/2013 17:23

Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0: Back to the City  

Goedgekeurd op het "Back to the City"-congres van Open Vld Brussel op 15.06.2013 ---> Op 29 november 2008 namen de leden van Open Vld-Brusse...

Advertisement