Page 1

Ver. Uitg.: Carla Dejonghe, Stuyvenberg 17, 1150 Sint-Pieters-Woluwe- Editite sept. 2016 - P908028

BLAUW

UITGELICHT

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

Tussen Woluwe- en Maalbeek Liberale Nieuwsbrief OPEN VLD september

RENOVATIE SCHOLEN het dossier DUMONPLEIN massaal protest OPEN VLD


INTERVIEW

Gemeentebestuur Sint-LambrechtsWoluwe laat kinderen en ouders in de steek Gemeenteraadslid Philippe Geelhand stelt vast dat er voorlopig weinig vooruitgang wordt geboekt in het renovatiedossier van de Prinses Paola- en Prins Boudewijnschool. En dat lijkt nefast voor de toekomst van de school, want tegen 2017 moet er een oplossing zijn voor het infrastructuurprobleem.

“In 2014 kwam de ‘doorlichting’ langs in de Prinses Paolaschool,” legt Geelhand uit. “Ondanks de lof voor het uitstekende werk van het schoolteam, bleek dat de schoolgebouwen zware problemen vertoonden. Het gemeentebestuur heeft drie jaar de tijd gekregen om die op te lossen. Ondanks het feit dat er Vlaamse subsidies voorhanden zijn voor de renovatie, blijft de gemeente het dossier vooruit schuiven. Dat is een erg spijtige zaak. Maar moeten de leerlingen en ouders van de Prinses Paolaschool daar het slachtoffer van worden?”

LIBERALE Nieuwsbrief

De klok tikt Voor Geelhand is het vooruitschuiven van dergelijke investeringen geen optie. “Ons schepencollege heeft een totaal gebrek aan visie. Ze weet best wel dat er sinds 2000 in Sint-LambrechtsWoluwe maar liefst 8000 inwoners bijgekomen zijn. Een bevolkingstoename van 16% (!). En er staan nog woningprojecten op stapel. Maar het lijkt alsof het gemeentebestuur enkel geïnteresseerd is in de bouw van (sociale) woningen en het binnenhalen van (grond)belasting. Ze houdt er nauwelijks rekening mee dat ze ook moet investeren in voorzieningen om

Moeten de leerlingen en ouders van de Prinses Paolaschool daar het slachtoffer van worden?


INTERVIEW

Intussen elders in Brussel

die bevolkingsexplosie op te vangen. Er zijn meer plaatsen in onze scholen en kinderopvang nodig en die kunnen geen tien jaar op zich laten wachten.” Geelhand merkt nog op dat situaties zoals die in onze gemeente, met een sterke bevolkingstoename en te weinig investeringen in kwalitatief onderwijs en voorzieningen, al in veel Brusselse gemeentes voor grote sociale problemen hebben gezorgd. Sint-LambrechtsWoluwe mag wat hem betreft niet dezelfde kant opgaan. Hij zal daarom blijven aandringen om sneller werk

te maken van de uitbreiding van de school- en kinderdagcapaciteit. PHILIPPE GEELHAND

Gemeenteraadslid Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe: Containerklassen, maar wat me de refter en speelplaats? Sinds 1 september worden de kindjes van de gesloten Nederlandstalige afdeling van de Centrumschool ondergebracht in containerklassen in de Mooi-Bosschool. In de aangepaste begroting van Sint-PietersWoluwe werden de kosten voor de huur van containers opgenomen, maar gemeenteraadslid Carla Dejonghe blijft zich vragen stellen bij de broodnodige aanpassing van de refter en speelplaats. “Als Mooi-Bos er in één klap 20% meer kindjes – kleuters dan nog- bij krijgt, dan heeft dat sowieso gevolgen voor de werking van de school.”, aldus Dejonghe.

OPEN VLD

INTERVIEW

Oudergem: Renovatie Lutgardissite op schema De renovatie van de Lutgardissite in Oudergem verloopt vlot. Momenteel wordt de speelplaats heraangelegd, met veel ruimte voor groen. Voor het Lutgardiscollege betekenen de opgefriste schoolgebouwen en de nieuwe speelplaats zeker een boost. En dat is een goede zaak voor Oudergem, volgens lokaal Open Vld-voorzitter Wim Vanobberghen: “We merken op dat het aantal beschikbare plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in het Zuidoosten van Brussel begint af te nemen. In het Franstalig onderwijs zie je nu bijvoorbeeld tal van leerlingen uit andere delen van Brussel in Oudergem naar school komen. Het is belangrijk dat we die evolutie in het Nederlandstalig onderwijs voor blijven en dat zowel het Lutgardiscollege als de Stadsmusscholen van het Gemeenschapsonderwijs de kans en middelen krijgen om uit te breiden of hun infrastructuur te verbeteren. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede.” In april 2016 gingen trouwens de nieuwe lokalen van het jeugdhuis Alleman en de Chiro-beweging open langs de Zandgroeflaan zodat jongeren in Oudergem alvast een modern onderkomen hebben voor hun activiteiten.


UITGELICHT

Carla Dejonghe & Jenny Van Hoeymissen

Ondanks massaal protest: groen licht voor heraanleg Dumonplein De gemeente Sint-Pieters-Woluwe ontving tijdens het openbaar onderzoek over de heraanleg van het Dumonplein op een maand tijd maar liefst 2186 klachten tegen het project. Desalniettemin gaf de overlegcommissie midden juli een positief advies over het project. Gemeenteraadslid Carla Dejonghe vreest moeilijke tijden voor de lokale kleinhandel en mobiliteitsproblemen. De Fabry-zaal van het gemeentehuis zat op 23 juni afgeladen vol met buurtbewoners en handelaars die zich tijdens de overlegcommissie verzetten tegen de heraanleg van het Dumonplein. Ondanks de grote mobilisatie en de vele terechte bezwaren, gaf de overlegcommissie toch een positief advies, mits enkele aanpassingen. Eén ding is zeker: de Stokkelwijk in het algemeen en het Dumonplein in het bijzonder zullen een grote metamorfose ondergaan. De werken zijn gepland vanaf 2017. 116 parkeerplaatsen op het Dumonplein verdwijnen, zonder noemenswaardige compensatie. De ondergrondse Stockel Square parking verderop en de omliggende straten kunnen dit

LIBERALE Nieuwsbrief

niet opvangen. Men voorziet wel een aantal parkeerplaatsen van korte duur waarop men maximum 30 minuten mag staan. Het was logischer geweest om allereerst de capaciteit van de Stockel Square parking te vergroten vooraleer het Dumonplein heraan te leggen. We waarschuwden eerder al voor gevaarlijke verkeerssituaties. Alle verkeer (auto’s, bussen, trams, vrachtwagens, fietsers, …) moet één rijstrook gebruiken. Dit zal niet enkele het verkeer stremmen, het is ook gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. Gemengd weggebruik is namelijk enkel zinvol waar bijna geen verkeer passeert. De overlegcommissie vraagt bijgevolg dat een aantal oversteekplaatsen worden verlegd en herdacht. Daarnaast moet het ook mogelijk blijven om het autoverkeer buiten de trambanen te laten rijden en dienen de openbaar vervoerhaltes geoptimaliseerd te worden. De vaagheid van deze adviezen zadelt ons opnieuw met heel wat vragen op. Volgens Jenny Van Hoeymissen, die ook een klacht indiende, blinkt het gemeentebestuur niet echt uit

in communicatie en overleg: “De bezwaren van de buurtbewoners en handelaars werden gewoon naast zich neergelegd. De herinrichting houdt geen rekening met de gevolgen op de korte en middellange termijn in de Stokkelwijk. Er werd zelfs geen verkeerssimulatie uitgevoerd.” De gemeente kan nochtans aan het Brussels Gewest vragen om via een computermodel (mesomodel) na te gaan welke effecten bepaalde maatregelen kunnen hebben op het verkeer en de mobiliteit in een wijk. Het Dumonplein verdient een mooie heraanleg, maar hier gaat men toch wel erg overhaast en ondoordacht te werk … vinden naar cultuur”, aldus Dejonghe.

CARLA DEJONGHE

gemeenteraadslid SPW


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST

B

russel heeft het afgelopen jaar een grote klap gekregen. Maar de stad is veerkrachtig. De inwoners rechten hun rug. Er ontspringen mooie initiatieven. Van onderen uit en ook in de politiek groeit de samenhorigheid en solidariteit. Kijk bijvoorbeeld naar de imagocampagne Sprout to be Brussels (www.sprouttobebrussels.be): kleine en grote bedrijven die een coalitie hebben gevormd, hoofdzakelijk met privégeld, maar ook met steun van het gewest en de Vlaamse overheid. Die campagne mikt op een langetermijneffect, zoals New York of Amsterdam dat hebben voorgedaan, met een iconisch beeld van de stad dat jarenlang mee kan. En dan is er de vanuit de overheden aangestuurde campagne Mixity (www.mixity.brussels), die bewust mikt op het overstijgen van de tegenstellingen in een superdiverse stad waar 183 nationaliteiten samenleven en haast honderd talen worden gesproken. De

campagne wordt gesteund door de drie gewesten. Mixity werkt inhoudelijk op het vergroten van begrip, respect en samenwerking met een gevarieerd programma van debatten, tentoonstellingen en diverse projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze stad er terug bovenop komt. Door in te zetten op meer wederzijds respect en samenwerking kan Brussel even hip, vernieuwend en begeesterend worden als Berlijn of New York. Annemie Neyts, René Coppens, Ann Brusseel, Khadija Zamouri, Guy Vanhengel, Sven Gatz, Els Ampe, Carla Dejonghe, Stefan Cornelis, Lionel Bajart

Positieve tendensen op de Brusselse arbeidsmarkt De recente cijfers over de werkloosheid spreken boekdelen: er is een duidelijke en waarneembare voortzetting in de daling van de jeugdwerkloosheid, één van de grootste socio-economische kwalen van Brussel. In twee jaar tijd is het aantal werklozen onder de 30 jaar met 5.000 gedaald. De daling bedraagt over 2 jaar een indrukwekkende 15%. Van de oorspronkelijke 31.705 werklozen onder de 30 jaar zijn er nu nog 26.728 van wie 80% geen diploma hoger onderwijs heeft.

Het jobaanbod in Brussel staat op het hoogste peil in 10 jaar ondanks de aanhoudende economische crisis. In de eerste 3 maanden werden er 5.125 vacatures uitgeschreven, een toename van 3% ten opzichte van vorig jaar. Dat vertaalt zich in een stijging van de werkgelegenheidsgraad van 3.2% procentpunt op 5 jaar tijd. Deze bedraagt nu 61.9% ten opzichte van 58.7% van 2010. Ondanks de vele droevige gebeurtenissen en de impact daarvan op de samenleving

en de economie kan Brussel rekenen op het dynamisme van de Brusselaars en de Brusselse ondernemingen en de uitstekende economische omkadering van de Brusselse regering. We moeten dus waakzaam blijven om de opwaartse spiraal te waarborgen en het goede werk voort te zetten.

STEFAN CORNELIS

RENE

Brussels Parlementslid

OPEN VLD


GEWEST

In april keurde het Europees Parlement de nieuwe Europese privacyverordening goed. Een belangrijk feit, want deze wetgeving zorgt ervoor dat de rechten en privacy van Europese burgers beter beschermd zullen worden. In het bijzonder wordt daarbij gefocust op de bescherming van de gegevens van de Europese burger. Belangrijk, want onze gegevens worden vaker opgeslagen en meer gebruikt door bedrijven dan de meeste mensen beseffen. Die nieuwe wetgeving is een goede zaak, vindt Lionel Bajart. Toch is er ook terechte kritiek te horen. Zo bond de Vlaamse Kinderrechtencommissaris de kat de bel aan, door te wijzen op een nieuwe

maatregel: kinderen jongeren dan 16 jaar zouden enkel nog met de expliciete toestemming van hun ouders gebruik mogen maken van sociale media. Op dit moment is dat 13 jaar. Bajart pleit er in een resolutie in het Vlaams Parlement dan ook voor om die leeftijdsgrens te behouden. “Het is veel beter in te zetten op mediawijsheid van jongeren en ouders en ervoor te zorgen dat mensen slim en bewust omgaan met (sociale) media, dan te proberen onze jeugd te betuttelen. Het beleid van onze mediaminister, Sven Gatz, ligt ook volledig in die lijn. Dat is duidelijk ook de richting die we moeten blijven uitgaan.”

Privacy zonder betutteling LIONEL BAJART Vlaams Parlementslid

Naar een deeltijds kunstonderwijs van de toekomst In november 2015 bevroeg Ann Brusseel leraren naar de uitdagingen van hun beroep. Maar liefst 3.513 personen vulden de enquête, dat is dus een groot succes. Ze leerde uiterst veel uit de bevraging en stelde vast dat er nog veel werk aan de winkel is. Zo blijkt het deeltijds kunstonderwijs (DKO) een onderwijspartner die maar al te vaak achtergesteld blijft. De huidige regelgeving mist samenhang en is erg verouderd. Volgens Ann Brusseel verdienen onze kunstacademies veel beter. “Met maar liefst 175.000 leerlingen en een haast tweehonderd jaar oude traditie is een degelijke verankering in het onderwijs een absolute must.”

LIBERALE Nieuwsbrief

Daarom werkt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits momenteel aan een nieuw decreet over het DKO. Om de discussie over kunstacademies en hun aanbod zo goed mogelijk te voeren, lanceert Brusseel een enquête om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen: “Aangezien de mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn de grootste experten zijn, wil ik hun mening horen.” Leerlingen, hun ouders, leraren en directies van het DKO kunnen de enquête raadplegen op www.annbrusseel.be.

ANN BRUSSEEL Vlaams Parlementslid Deelstaatsenator


Een NY highline voor Brussel "Geen nood aan een voetgangerszone op het Schumanplein. Een rijvak minder op de Kortenberglaan is evenmin een goed idee, maar stel je een houten voetgangersbrug voor boven de Wetstraat die Warandepark en Jubelpark verbindt... Wat New York kan, moet Brussel beter kunnen..."

Toegankelijk openbaar vervoer

Foto: In mei 2016 nam parlementslid Carla Dejonghe deel aan een ervaringstest in rolstoel op het MIVB-net samen met enkele personen met een beperkte mobiliteit.

Recent diende Carla Dejonghe met enkele collega’s in het Brussels parlement een resolutie in om het openbaar vervoer in de hoofdstad toegankelijker te maken voor personen met een beperkte mobiliteit. Ondanks de inspanningen die de MIVB de laatste jaren heeft gedaan op dit vlak – denk maar aan de liften die in de metrostations werden geplaatst – blijkt dat ons openbaar vervoer toch nog vaak slecht toegankelijk of onpraktisch is voor veel personen. Het gaat over een zeer grote groep mensen; niet alleen personen in een rolstoel, maar ook slechtzienden, mensen die slecht te been zijn of zelfs ouders met kinderwagens. Zij stuiten vaak letterlijk op hinderpalen om zich vrij te bewegen in Brussel. In de resolutie, die wordt gesteund door parlementsleden van meerderheid en oppositie, roept het parlement de Brusselse regering op om extra middelen vrij te maken om letterlijk komaf te maken met de bestaande drempels en obstakels voor personen met een beperkte mobiliteit op het Brussels openbaar vervoer. Voortaan zullen de bevoegde ministers ook jaarlijks aan de tand gevoeld worden over de vooruitgang op dat vlak.

ELS AMPE Brussels Parlementslid

CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid OPEN VLD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST


GEWEST

SPROUT OP ONZE STAD STOP aan het gezeik over Brussel. Brussel en zijn inwoners kenden de voorbije maanden woelige tijden, dat valt moeilijk te ontkennen. Wij liberalen willen echter niet bij de pakken blijven zitten. Brussel is veerkrachtig en de honderdduizenden mensen die elke dag Brusselen ook! Daarom willen wij de troeven van onze prachtige hoofdstad terug in de kijker plaatsen. Een imagocampagne liep de voorbije maanden op sociale media, maar zal u ook de volgende maanden om de oren blijven slaan. Want onze liefde voor Brussel is té groot om aan de zijlijn te blijven staan. Wist u bijvoorbeeld dat Brussel de grootste kunststad is van België? Dat Brussel de economische motor van België is? Of nog: dat heel veel mensen er Nederlands leren?

be liberal be .brussels

DE TROEVEN VAN BRUSSEL

BRUSSEL IS DE GROOTSTE KUNSTSTAD VAN BELGIE

1,5

40%

ELKE DAG EEN VERNISSAGE

VAN ALLE EXPOSITIES

be liberal be .brussels

DE TROEVEN VAN BRUSSEL

E TTIG PRETIONALGE NA ESTDA FE

Voor de Brusselaars hebben we zelfs nog een extraatje. Wie namelijk wakker wordt in Brussel geniet van nóg een aantal voordelen: niet alleen hoor je dan bij ’t ontwaken de vogeltjes fluiten, maar je geniet er ook van drie heuse stadskortingen! Dat en nog veel meer ontdekt u in onze campagne via infografieken. Houd onze sociale media in het oog voor nog meer #beliberal #bebrussels. Like, share, repost! BRUSSEL IS DE ECONOMISCHE MOTOR VAN BELGIE

Met trotse Brusselse groeten, Guy Vanhengel, Sven Gatz, Els Ampe, Carla Dejonghe, René Coppens, Stefan Cornelis, Khadija Zamouri, Lionel Bajart en Ann Brusseel

LIBERALE Nieuwsbrief

394.000

PENDELAARS

50% JOBS

NIET-BRUSSELAARS

19%

VAN BELGISCHE WELVAART (BNP)


be liberal be .brussels

DE TROEVEN VAN BRUSSEL

E TTIG PRE JULI 11

ABSOLUUT. WELKOM IN BRUSSEL!

SPREEKT U NEDERLANDS?

IN BRUSSEL LEREN VEEL MENSEN NEDERLANDS

1 OP 5

6-18j. VOLGT NL ONDERWIJS

20.000

VOLWASSENEN IN NL ONDERWIJS

25% BRUSSELAARS SPREEKT NEDERLANDS

be liberal be .brussels

WORD WAKKER IN BRUSSEL...

facebook.com/OpenvldBrusselsGewest

twitter.com/openvldbrussel

instagram.com/openvldbrussel

... EN ONTVANG DRIE STADSKORTINGEN

issuu.com/vldbrussel 89 EURO

GEWESTBELASTING

€ 21.875 KORTING REGISTRATIERECHTEN

-1,5 %

PERSONENBELASTING

www.openvldbrussel.be


GEWEST

Tweede luik fiscale hervorming klaar Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel stelde het tweede luik van zijn fiscale hervorming voor. Dit luik omvat onder andere de toekenning van een premie van 120 euro voor alle eigenaars met een woning als hoofdverblijfplaats in het Brussels Gewest.

GUY VANHENGEL Brussels minister

Voor de Brusselaars werden in een eerste luik vanaf 2016 de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de 1% agglomeratiebelasting in de personenbelasting afgeschaft. Het tweede luik omvat de toekenning van een premie van 120 euro per woning gelegen in Brussel waar de eigenaar zijn hoofdverblijfplaats heeft, ter compensatie van de stijging van de opcentiemen in de onroerende voorheffing met gemiddeld 12%. Verder wordt de woonbonus opgeheven voor contracten gesloten na 31 december 2016; deze maatregel gaat in vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Elke koper of bouwer van een eigen woning in Brussel krijgt dan een korting van ruim 21.875 euro op zijn registratierechten. Alle woningen met een prijs tot 500.000 euro betalen dus helemaal geen registratierechten op de eerste schijf van 175.000 euro. Er komt ook een algemene verlaging van 0,5% van de personenbelasting via een verlaging van de gewestelijke opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). En inzake successierechten is er de gelijkschakeling van stiefkinderen met gewone kinderen, en een soepelere regeling voor adoptiekinderen die tevens wordt uitgebreid naar zorgkinderen.

“Vrijwilligers verdienen betere ondersteuning” “Talloze vrijwilligers zetten zich dagelijks uit vrije wil en onbezoldigd in voor hun medemens, hetzij via goede doelen, buurtwerking of het verenigingsleven. Het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk valt niet te onderschatten. Het brengt mensen dichter bij elkaar en haalt kwetsbare groepen uit sociaal isolement. Vrijwilligers verdienen dan ook onze volledige steun en waardering.” “Ik vroeg het VGC-Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport om meer Brusselaars ertoe aan te zetten om zich te engageren in het vrijwilligerswerk en onze vrijwilligers beter te ondersteunen en vaker in the picture te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Potentiële vrijwilligers moeten begeleid worden naar het vrijwilligerswerk dat het best bij hen past. Vandaag gebeurt dat nog te weinig. Mensen met interesse voor cultuur en informatica kunnen zo bijvoorbeeld aan de slag met het digitaliseren van materieel erfgoed. Het gaat er dus om specifieke profielen te koppelen aan specifieke vrijwilligersopdrachten.”

RENE COPPENS Brussels Parlementslid LIBERALE Nieuwsbrief


GEWEST de Vlaamse audiovisuele producties, … Na elk hoofdstuk volgt een column van de geheimzinnige Grijze Man die van achter de schouder van de minister commentaar geeft. Vlaanderen telt een pak specialisten die de media goed kennen. De toekomstvisie van een tiental beloften en kanonnen uit het Vlaams medialandschap als Christian Van Thillo (De Persgroep), John Porter (Telenet), Dominique Leroy (Proximus) of Gert Ysebaert (Mediahuis) leest u in het tweede deel van dit boek. Zonder bemoeienissen van de minister. Een aanrader voor wie mee wil zijn met de media van vandaag.

Sven Gatz schrijft nieuw boek over media

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

O

ver de media heb ik niets te zeggen. Zo luidt de titel van het boek over de media van Vlaams minister van Media Sven Gatz. De titel verwijst naar de persvrijheid en het verbod op censuur, grote liberale vrijheden die in ons land gewaarborgd worden. Maar dat wil niet zeggen dat Gatz niets te vertellen heeft over het medialandschap dat vandaag in galop evolueert. In deel 1 passeren tal van mediathema’s de revue: de persvrijheid, de digitale evolutie in de media, de opkomst van buitenlandse mediagiganten als Google of Facebook die reclamegelden wegzuigen uit ons mediabestel, het belang van mediawijsheid, de VRT van de toekomst, het succesverhaal van

SVEN GATZ

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Uitgeverij Van Halewyck, 208 blz, 16 euro.

Jong en oud wonen samen in Brussel

In 2011 keurde het Brussels parlement een resolutie goed over intergenerationeel wonen. De bedoeling van de resolutie was om enerzijds ouderen de mogelijkheid te bieden om langer thuis te blijven wonen en een extra centje te verdienen. Anderzijds moest het ook jonge Brusselaars en studenten de kans geven om kwalitatieve woningen te huren aan een acceptabele prijs. Het

was een win-winsituatie voor beide partijen. “Vijf jaar later was het tijd om een stand van zaken op te vragen aan de bevoegde minister”, aldus Khadija Zamouri, Brussels parlementslid. ”Ik vernam tijdens de commissiezitting dat er dankzij intergenerationele woonprojecten 130 woningen gecreëerd werden. De minister liet ook weten dat er binnenkort

een campagne gelanceerd wordt om deze nieuwe woonvorm bekender te maken bij het grote publiek”, zegt Khadija Zamouri, die ook lid is van de commissie Huisvesting.

KHADIJA ZAMOURI Brussels Parlementslid

KHADIJA

OPEN VLD


D’ E RM E E W EG Onder het motto ‘we kunnen niet altijd thuiszitten’ bundelen we enkele tips uit onze 19 gemeenten. BLAUW ONTBIJT En avant!

KOEKELBERG

Zo 27 september 9u. - 13u. BLAUW ONTBIJT koffie & thee

broodjes & koeken

KOEKELBERG - ZO 25 SEPT. 2016 09u00-13u00. BUBBELS Brussels parlementslid Khadija Zamouri en Open Vld Koekelberg huisbereide confituur

heerlijk nodigenbeleg u graag uit. Kom genieten van een heerlijk ontbijt met

GC DE PLATOO bubbels en huisbereide confituur.

Plaats: GC de Platoo, Pantheonlaan 14 - 1081 Koekelberg VVK 2 €71 70 of kzamouri@bruparl.irisnet.be info: 02/213 PANTHEONLAAN 14, 1081 KOEKELBERG info: 02/213 71 70 of kzamouri@bruparl.irisnet.be

(Prijs basisontbijt:10 €)

De waarde van deze kaart wordt in mindering gebracht van het te betalen bedrag

OS AAN’T SPIT zaterdag 1 oktober 2016 van 17u30 tot 22u00

EVERE - ZA 1 OKT. 2016, 17u30 tot 22u00 Zin in een leuk avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde rosbief en lekkere wijnen. Kom dan zeker eens langs op het eetfestijn van Open Vld Evere en minister Guy Vanhengel. Plaats: Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere Inschrijven via overschrijving op BE08 0012 1655 5913 Volwassenen betalen € 18 in vvk (€ 20 add), kinderen € 8

Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere

e

OS

AAN ’T SPIT

29

st

1O ER 2 OB KT

01 6

Zin in een leuk avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde rosbief en lekkere wijnen? Kom dan zeker eens langs op het eetfestijn van Open Vld Evere en Guy Vanhengel.

Eetkaarten aan €16 (€ 8 voor kinderen) kunnen worden besteld door overschrijving op rekening: BE08-001-2165559-13 van Open Vld-Evere. Na betaling worden de kaarten u toegestuurd. Aan de kassa kosten ze €17,50.

VIS ETENTJE

BRIGITTE GOORIS

Schepen te Jette

Z AT E R D A G 22 oktober 2016 ‘s middags vanaf 11u30 ‘s avonds vanaf 17u30

JETTE - ZA 22 OKT. 2016 - ‘s middags vanaf 11u30, ‘s avonds vanaf 17u30 Minister Sven Gatz en Open Vld Jette organiseren in samenwerking met het Willemsfonds Jette hun jaarlijks visetentje. Ook dit jaar kan u rekenen op het beste uit de zee en het beste van de Franse wijngaarden. Plaats: Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329 1090 Jette. Reservatie: stefan.delatte@gmail.com of 0494 47 82 62

TJE ISETEN 27ste V JETTE

LD E OPEN V ONDS JETT E SF TT WILLEM VROUWEN JE LE LIBERA

<< <<< <<< << << <<

MENU VISSCHOTEL 18 € of VEGETARISCHE PASTA 15 € KINDERSCHOTEL 8€€ RESERVATIE & KAARTEN : Bij onze leden of via

0494/47.82.62 of via stefan.delatte@gmail.com of met een storting op BE79 4370 1744 0133 LOCATIE : GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM Leopold 1-Straat 329, Jette

VISETENTJE

BLAUWE BRUNCH SVEN GATZ

Vlaams Minister

SCHAARBEEK - ZO 27 NOV. 2016 10u00-14u00. Nu reeds bevestigd vanuit Spanje. Sinterklaas zal aanwezig zijn op de Blauwe Brunch van Schaarbeek. Plaats: Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel, Charles Gilisquetlaan 34 - 1030 Schaarbeek info: jbasiliades@bruparl.irisnet.be of 0495/21 05 01

BRUSSELS CONCERT BAND

LIBERALE Nieuwsbrief

SINT-PIETERS-WOLUWE - ZO 19 FEB. 2017 15u00. Celebrating great lady singers. Kom genieten van een muzikale topnamiddag in het gezelschap van Nogeen Derde, Barbara Dex en Dunja bekend van ‘The Voice van Vlaanderen’. Plaats: W:HALLL, Charles Thielemansstraat 93 - 1150 Sint-PietersWoluwe. info: gwenn.vandensteen@willemsfonds.be


UITGELICHT

Open Vld en ALDE: Brussel voor Europa, Europeanen voor Brussel

Open Vld is een pro-Europese partij. Geen enkel land kan immers de grote uitdagingen van deze tijd alleen aan. We kiezen voor welvaart en vooruitgang en dus voor samenwerking en openheid. Open Vld-politicus en voormalig eerste minister Guy Verhofdstadt leidt trouwens de liberale fractie in het Europees parlement, ‘Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa’ (ALDE) genaamd. Brussel heeft als Europese hoofdstad het engagement nodig van de hier wonende Europeanen om een levendige en welvarende regio te blijven. We zijn overtuigd van de meerwaarde van het Europese project voor Brussel en België. Dat wil niet zeggen dat de Europese Unie van vandaag perfect is. De Unie is vooral nog niet klaar. De constructiefouten moeten worden weggewerkt voor een beter, sterker en efficiënter Europa. ALDE heeft ook een Belgische afdeling. De leden hebben een coördinerende rol en organiseren tal van evenementen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor alle hier wonende geïnteresseerde liberale Europeanen, ongeacht hun herkomst en taal. De voorzitter van ALDE België is Thomas Philipp Reiter, een Duitstalige Brusselaar en bestuurslid van Open Vld Oudergem. Wie meer wil weten over de werking en doelstellingen van de ALDE, kan op elk moment bij Thomas terecht via thomasphilipp.reiter@openvld.be of 0483/39.44.24.

OPEN VLD


UITGELICHT

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS

LIBERALE Nieuwsbrief

SINT-PIETERS-WOLUWE CARLA DEJONGHE

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE PHILIPPE GEELHAND

Dienstencentrum Zoniënzorg krijgt bouwvergunning

Dietrichbrug zorgt voor problemen

Dienstencentrum Zoniënzorg krijgt een bouwvergunning om het Koetshuis achter GC Kontakt in de Orbanlaan te renoveren en in te richten. Het dossier sleepte al een tijdje aan. Voorzitter Wim Vanobberghen, die hiervoor mee aan de kar trok, is erg opgelucht dat Zoniënzorg binnenkort over een eigen gebouw zal beschikken waarin het haar werking verder kan ontplooien: “De nood aan een apart gebouw en lokalen voor Zoniënzorg werd steeds acuter. We werken nu vanuit het gemeenschapscentrum. De werking van het dienstencentrum breidt echter steeds verder uit en onze medewerkers krijgen ook steeds meer zorgvragen voorgeschoteld.” Met de bouwvergunning werd, na vijf jaar wachten, een eerste stap gezet. Eind september zou de Vlaamse Regering de benodigde middelen voor de renovatie goedkeuren. Als dit gebeurt en alles volgens plan verloopt zou Zoniënzorg in het najaar van 2017 haar intrek kunnen nemen in een vernieuwd en multifunctioneel Koetshuis.

De Dietrichbrug, die één van de uitgangen van de Montgomerytunnel vormt, wordt momenteel helemaal afgebroken en terug heropgebouwd. Betonanalyses en sonderingen brachten aan het licht dat de brug die aan de Brand Whitlocklaan ligt, zich in erg slechte staat bevond. Door waterinsijpeling waren verschillende steunbalken verroest geraakt, waardoor er betonstukken dreigden naar beneden te vallen. Mobiel Brussel heeft daarop besloten om voor een drastische ingreep te gaan en de brug helemaal te vernieuwen. De ingrijpende operatie zorgt er wel voor dat de Montgomerytunnel nog wat langer gesloten zal blijven. Pas vanaf midden december zou de tunnel terug open zijn voor het verkeer.


UITGELICHT

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS

OUDERGEM WIM VANOBBERGHEN

ETTERBEEK ETHEL SAVELKOUL

Oudergem installeert boekenboxen

Voortaan verplicht ‘contract’ voor elke leefloner

De gemeente Oudergem heeft vijf boekenruilkasten geïnstalleerd op haar grondgebied. Onder meer aan de bibliotheek Hertoginnendal (Waversesteenweg 1688) en aan de ingang van basisschool De Stadsmus (Henri de Brouckèrelaan 16) staan boekenboxen. Het systeem komt overgewaaid uit het buitenland en zit bijzonder eenvoudig in elkaar. Elk kastje bevat een aantal boeken, waaruit iedereen die dat wil er eentje kan kiezen dat haar of hem aanstaat, op voorwaarde dat hij er een ander voor in de plaats terugzet. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandstalige en Franstalige schepen van Cultuur van Oudergem, de technische dienst van de gemeente en Brede School Oudergem.

Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) - dat is het contract tussen het OCMW en personen die een leefloon ontvangen - is sinds 1 september 2016 verplicht voor elke nieuwe leefloner. Voordien was dat enkel het geval voor min 25-jarigen. “Dit is een belangrijke federale hervorming die ook een invloed heeft op de werking van OCMW Etterbeek.”, zegt OCMWondervoorzitter Ethel Savelkoul. Een GPMI is een begeleidings- en opvolgingsinstrument ‘op maat’ in de vorm van een echt contract met rechten en plichten tussen de beide partijen. Het OCMW engageert zich om de persoon in kwestie te helpen en de begunstigde engageert zich om te integreren in de maatschappij, door bijvoorbeeld werk te vinden, vormingen te volgen of een stage te lopen. Ethel: “De hervorming is een zeer goede zaak omdat het echt om individuele projecten gaat waarbij men rekening houdt met de ervaring en mogelijkheden van elke persoon. Dan kan het snel resultaat opleveren. Het verliest zijn nut als iedereen hetzelfde traject moet doorlopen. Op 1 september ging OCMW Etterbeek dus van start met deze nieuwe aanpak, om leefloners van alle mogelijke leeftijden naar werk en een meer zelfstandig leven toe te leiden.”

OPEN VLD


zaterdag 1 oktober 2016 van 17u30 tot 22u00 Omnisportzaal Evere, Oudstrijderslaan 300 - 1140 Evere

e

AAN ’T SPIT

29

st

OS

1O

01 6

Zin in een leuk avondje uit in fijn gezelschap met heerlijk gemarineerde rosbief en lekkere wijnen? Kom dan zeker eens langs op het eetfestijn van Open Vld Evere en Guy Vanhengel.

ER 2 OB KT

AG EN DA

Eetkaarten aan € 18 (€ 8 voor kinderen) kunnen worden besteld door overschrijving op rekening: BE08 0012 1655 5913 van Open Vld-Evere. Na betaling worden de kaarten u toegestuurd. Aan de kassa kosten ze € 20.

LEZING: ‘WAT GEBEURT ER IN HET OOSTEN? SINT-PIETERS-WOLUWE - DO 6 OKT. 2016 19U30. Over terrorisme en waar ze vandaan komt. Spreker is Serge Stroobants, Institute for Economics and Peace/Docent Koninklijke Militaire Academie. Inkom gratis. Na afloop wordt u een drankje aangeboden. Reserveren wenselijk via kurtdeswert@hotmail.com Plaats: Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe, Grote Prijzenlaan 63 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

VOETBALFESTIVAL OUDERGEM - VR. 14 OKT. (VANAF 19U) EN ZA. 15 OKT. 12U-18U 2de editie van het voetbalfilmfestival “11mm goes Brussels”. Dit festival is gewijd aan films van over heel de wereld die de voetbalsport benaderen vanuit zijn maatschappelijke betekenis. Plaats: Gemeenschapscentrum Den Dam, Waversesteenweg 1741 1160 Oudergem. Meer info op www.11mm.be of via 0473/47.13.10

EINDEJAARSCONCERT SINT-PIETERS-WOLUWE - ZO 11 DEC. 2016 15u00. Eindejaarsconcert van de Koninklijke Harmonie van Stokkel met gastoptreden van Margriet Hermans. Plaats: Fabryzaal, Ch. Thielemanslaan 93 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Prijs: 6€. Meer info: kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be of 02/773.05.92

Lid worden?

Van Open Vld in uw gemeente? Heel eenvoudig! Stort 10 € op rekening BE16 0680 9437 6074 van Open Vld met vermelding ‘Lidgeld 2016’. U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en u krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post toegestuurd. Kloof met de burger? Niet met ons! Open Vld-Brussel staat altijd klaar om te antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen. Neem gerust contact op met ons. Carla Dejonghe - Brussels volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Sint-Pieters-Woluwe, Lombardstraat 61-67 - 1000 Brussel 02 213 71 46 of cdejonghe@bruparl.irisnet.be Wim Vanobberghen - voorzitter Open Vld Oudergem - 0473 47 13 10 Philippe Geelhand - gemeenteraadslid Sint-Lambrechts-Woluwe - 0498 54 61 20 Kurt Deswert - voorzitter Open Vld Sint-Pieters-Woluwe - 02 213 71 50 Reinhout Van Hullebus - voorzitter Open Vld etterbeek - 0490 66 60 27

Profile for Open Vld Brussel

Blauw: tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2016

Blauw: tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded