Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten - Ver. Uitg.: Denis Olivier Voorzitter Open Vld Koekelberg, L. Mettewielaan 10/14 te 1081 Koekelberg - Oktober- november- December- 2013 - 2014

BLAUW LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD / KOEKELBERG / GANSHOREN / JETTE / SINT-AGATHA-BERCHEM / 2013

LOKALE HANDELAARS KHADIJA ZAMOURI - KOEKELBERG

RELANCEPLAN MARKT VAN JETTE

FUSIE VILLA’S VAN GANSHOREN MET JETSE HAARD m! RENÉ COPPENS - GANSHOREN

mjat echt

p m e Storecept

Me


"Gezien er voor de bewoners en het personeel geen enkel nadeel is, kan deze fusie alleen maar schaalvoordelen met zich meebrengen."

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL GANSHOREN

Artikel

RENÉ COPPENS

Naar één sociale huisvestingsmaatschappij voor de VILLA's van GANSHOREN en de

JETSE HAARD

O

p 12 juli 2013 werd de ordonnantie betreffende de rationalisatie van de sociale huisves-

Brussels parlement. De nieuwe regelgeving is in september in werking getreden. Deze ordonnantie spruit voort uit een akkoord tussen de acht partijen die deelnamen aan de zesde staatshervorming en voorziet in het terugbrengen van het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 33 naar 16. Een historische hervorming voor de sociale huisvesting! Daar het aantal woningen dat beheerd wordt door de sociale huisvestingsmaatschappijen momenteel variabel is, 276 voor de kleinste en 3.544 voor de grootste, hebben zekere sociale huisvestingsmaatschappijen geen voldoende schaal om alle taken te kunnen vervullen die nodig zijn voor de opstart van hun opdrachten. Voortaan zal elke huisvestingsmaatschappij minimum 2.000 woningen tellen waardoor ze schaalvoordelen zullen genieten, alsook meer gerichte bekwaamheden om een antwoord te bieden aan de meer gespannen sociale context door de wooncrisis, aan de noden van de publieke markt, de architecturale regels en de steeds striktere omgevingsnormen. Opdat een fusie vruchtbaar en voordelig zou zijn voor de huurders en de werknemers van de sociale huisvestingsmaatschappijen moet ze geanticipeerd kunnen worden. Elke verandering roept immers een gevoel van onzekerheid op. “Wat zal er van mij geworden? En mijn woning? Mijn werk?” Op deze vragen, die soms aan de gevestigde levenswaarden van de huurders en de werknemers van de sociale huisvestingsmaatschappijen raken, moet een antwoord gevonden worden. Een aantal garanties wordt voorzien in de ordonnantie. De pas gefusioneerde maatschappijen zul-

len, om hun goedkeuring te kunnen verkrijgen, de nabije dienstverlening voor hun huurders moeten kunnen blijven garanderen. Daarnaast hebben de acht partijen zich in een protocolakkoord geëngageerd om de tewerkstelling veilig te stellen. In dit kader moet een toekomstige fusie tussen de Villa’s van Ganshoren en de Jetse Haard (Foyer Jettois) worden geplaatst. In een eerste fase zullen de Raden van Bestuur van de Villa’s en van de Jetse Haard moeten overgaan tot een intentieverklaring tot fusioneren. Wellicht zal dit nog vóór het einde van 2013 het geval zijn. De gehele operatie zal uiteraard een weg van lange adem zijn. Maar nog belangrijker: ze zal gebeuren onder de deskundige leiding van de heer J.P. Ploeghmans, directeur van de Villa’s van Ganshoren.

Aantal & type SOCIALE WONINGEN Villa’s van Ganshoren - Appartementen: 1.194 - Huizen: 98 - 3,35 % van Gewest Totaal : 1.292 Jetse Haard - Appartementen: 1.146 - Huizen: 18 - 3,02 % van Gewest Totaal: 1.164 Bron: BGHM

RENÉ COPPENS SCHEPEN TE GANSHOREN

OPEN VLD


KOEKELBERG

Reportage

LOKALE HANDELAARS

Wijnhandelaar Luc Leroux in Koekelberg

"Beginnende zelfstandigen hebben meer ondersteuning nodig van de overheid"

L

okale handelaars verrijken het stedelijk weefsel en betekenen niet alleen een economische meerwaarde voor de stad, maar ook een motor die zeker voor moeilijkere wijken van belang is. In een reeks over de lokale handel, presenteren wij u hier in deze 4de aflevering wijnhandelaar Luc Leroux. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri ging luisteren naar zijn verhaal. Khadija Zamouri: Luc, wanneer ben je gestart met je zaak? Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Mijn wijn kocht ik in Frankrijk. Van beroep ben ik kok en ik had zelf een feestzaal. In 1991 ben ik gestopt met de feestzaal en heb ik samen met een vennoot deze zaak opgestart. Toen ik dacht aan stoppen met het invoeren van wijn, dacht mijn zoon aan de ontwikkeling van een website. Zo had ik als ĂŠĂŠn van de eersten een online wijnhandel via www.wijnimport.be. De zaken lopen nu goed, ruim 80% van de wijn die ik verhandel gebeurt via de website. Khadija Zamouri: Hoe heb je het ervaren om een zaak op te starten? Het is wel moeilijk om een zaak te

LIBERALE Nieuwsbrief

LUC LEROUX starten. Ontzettend veel papierwerk, vooraleer je met een zaak kunt starten. Er komen alleen maar regels bij zodat de papierstapel en alle verdere administratie alleen maar toeneemt. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik rijd veel met de wagen. Vroeger kon je een forfaitair bedrag ingeven voor je belastingbrief. Vandaag de dag moet je elke dag je kilometers bijhouden, een heel gedoe. Als je dat niet doet, dan is dat een lelijke streep door de rekening. En zo kan ik nog enkele voorbeelden geven die het voor zelfstandigen er niet gemakkelijker hebben op gemaakt. Khadija Zamouri: Heb je tips voor startende ondernemers? Niet te veel investeren in het begin, dat is hetgeen ik beginnende zelfstandigen wil meegeven. Investeer, maar met mate, zo zou je dat kunnen stellen. En bovendien zeker de nodige opleidingen volgen. Khadija Zamouri: Wat zou de overheid voor beginnende zelfstandigen kunnen doen? Ik denk dat de overheid mensen die een zaak willen beginnen en beginnende zelfstandigen zou moeten helpen door bijvoorbeeld de eerste drie jaar een belastingvermindering toe te kennen. En voor zelfstandigen

die personeel in dienst willen nemen de personeelskosten verlagen. Nu kunnen veel zelfstandigen het zich gewoonweg niet veroorloven om iemand in dienst te nemen, hoewel ze dat wel erg graag willen. En wat de overheid ook nog zou kunnen doen, is iemand van de Belastingen ter controle bij beginnende zelfstandigen laten langsgaan. Niet om te beboeten omdat er iets foutief is ingevuld, maar om samen met de zelfstandige aan te geven waar wat moet ingevuld worden, hoe alles in elkaar zit. Ik heb zo het eerste jaar iemand gehad en dat helpt echt. En de lokale overheid zou bijvoorbeeld beter met de lokale handelaars kunnen samenwerken door hun producten af te nemen.

ONDERSTEUNING VOOR HANDELSZAKEN Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) ondersteunt en adviseert (startende) ondernemers. Het advies en de diensten van het BAO zijn gratis en onafhankelijk. Meer info? www.1819.be of bel 1819 tijdens de kantooruren.


PRET TIGE

n e t ees

F

VANWEGE

OPE N V LD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


GEWEST

Brussel

TUSSEN MYTHE & WERKELIJKHEID "Nergens anders wordt een hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België...” GUY VANHENGEL “Brussel, dat is een grote zak belastinggeld vol gaten. Brussel is een bodemloos vat. Brussel kost alleen maar en brengt niets op. Brusselaars zijn onbekwaam en niet bij machte om hun stad te besturen.” Tot zover een willekeurige greep uit de weinig subtiele vooroordelen, onwaarheden en clichés die in sommige politieke kringen gangbaar zijn. Veelal worden deze stellingen dan nog te

kwader trouw verspreid door partijen, (al dan niet Vlaamsnationale) allianties en populisten die tot op heden geen visie op of programma voor de hoofdstad en haar inwoners konden voorleggen… De aanval is schijnbaar de beste verdediging om het eigen gebrek aan visie en kennis te verdoezelen. Nergens anders wordt de hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België. Nergens anders worden de inwoners van een hoofdstad onophoudelijk zo stigmatiserend beoordeeld, ja zelfs veroordeeld. Hoe diepgaander ons land institutioneel wordt hervormd, hoe meer Brussel in het middelpunt van de belangstelling komt. Het is dan ook van essentieel belang om over correcte gegevens te beschikken over de hoofdstad. Gegevens die politieke mythes ontkrachten en onwaarheden weerleggen. Feiten en cijfers

LIBERALE Nieuwsbrief

die Brussel in een sereen en intellectueel eerlijk perspectief plaatsen. Brusselaar en volleerd pedagoog Guy Vanhengel zocht en bracht die gegevens samen in een toegankelijk Brussel Handboek. Een verzorgd naslagwerk, bol van vaststellingen die een heel ander licht op de hoofdstad laat schijnen. Zo doet de auteur de ene mythe na de andere sneuvelen. Vooroordelen worden ontkracht, leugens weerlegd. “Wie over Brussel wil meepraten, moet dat doen op grond van correcte gegevens. De toekomst van de hoofdstad en van de Brusselaars is ook de toekomst van België. Brussel is en blijft voor liberalen het bindteken van het federale België”, aldus minister en Brusselse ‘ket’ Guy Vanhengel.

Lees het intergrale Brussel Handboek op www.vldbrussel.be


* TALENKENNIS* s

Fran 8 8, 5

erl Ned

%

s

and

23,1%

Brussels

714.847

JOBS

Hoofdstedelijk GEWEST

365.437

ELS

ENG

PENDELAARS

29,7%

H

BISC

ARA

*

17,9%

S

DUIT

VLAAMS BRABANT

*

8,9%

NS

SPAA

INWONERS

7,0 %

S

IAAN ITAL 5, 2 %

S

TurK

1.1 miljoen

685

INWONERS 1.0 miljoen

POLITIEKE MANDATARISSEN

1938

POLITIEKE MANDATARISSEN

4, 5 %

18.000 Personen per jaar leren Nederlands

AA Standard & Poor’s kredietwaardigheidsscore voor Brussel

30% Van alle federaal geïnde inkomsten van de vennootschapsbelasting komt uit het Brussels Gewest

1

ste

Belangrijkste congresstad van Europa

20% Met 10% van de bevolking is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed voor 20% van de het bruto binnenlands product (BBP)

OPEN VLD


GEWEST

Interview

ELS AMPE: 10 JAAR BRUSSELSE POLITIEK De vervuiling van de Zenne, jouw ongenoegen over de separatistische uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans of jouw vraag aan Antoinette Spaak om ook Nederlands te spreken in het Brussels parlement: daarvoor ben je bekend bij het grote publiek, maar welke dossiers zijn jou zelf bijgebleven? Ik heb in heel veel verschillende dossiers m’n tanden gedaan heb toen ik in 2004 pas verkozen werd, was een enquête houden over het tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Helaas had ik aan den lijve ondervonden dat een plaatsje zoeken in een crèche allerminst evident is. En velen met mij. De enquête leverde onrustwekkende resultaten op, die door de minister werden weggewuifd. Uiteindelijk kwam er toch een wetenschappelijke studie. Wat bleek: het tekort aan plaatsen was gigantisch en zou in de toekomst nog sterk toenemen. Ondertussen zijn er plaatsen bijgekomen, maar lang niet genoeg. Het is de taak van een volksvertegenwoordiger om dan op dezelfde nagel te blijven kloppen. Word je het soms niet beu om te blijven hameren op hetzelfde probleem?

Ik ben al een aantal jaren bezig met de introductie van windenergie in het Brussels Gewest. Daar blijf ik voor strijden. Zo ook alle andere vormen van hernieuwbare energie. Trouwens, ook in deze sector staat de technologie niet stil en daar wil ik voortdurend blijven op inzetten. Een ander stokpaardje van mij is de jeugdwerkloosheid. In sommige wijken van ons gewest bedraagt deze bijna 40%. Dat is schandalig, zeker als je weet dat heel wat vacatures niet worden ingevuld. Mijns inziens dienen we dringend in te zetten op activering en onze arbeids- en opleidingenmarkt te herbekijken. Het onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Ik wil er mee voor zorgen dat al het onderbenut talent wordt ingezet. Sinds vorig jaar ben ik ook Brussels schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral qua mobiliteit staan we nog voor een paar grote uitdagingen. We zetten volop in op het vlotter maken van het verkeer in de stad. Zo komt er voor elke wijk van de stad Brussel een circulatieplan. Aan de hand van verkeerslussen willen we het transitverkeer uit de stadskernen weren, maar blijven alle wijken voor bewoners toch goed bereikbaar. Dit alles gecombineerd met een parkeergeleidingsroute die de wagens naar bestaande en nieuwe publieke parkings leidt. Maar het is minstens even belangrijk dat elke weggebruiker zijn plaatsje vindt op de weg. Daarom maak ik ook werk van

"Sommige collega- politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen."

Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij écht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel. In 2007 stemde Open Vld, als enige meerderheidspartij, niet mee voor de veel te strenge stralingsnorm inzake GSM-masten. Toen al wees ik erop dat dit de nieuwe 4G-technologie onmogelijk zou maken in Brussel. Als ingenieur volg ik nieuwe technologie op de voet, maar voor velen was dat toen nog Chinees. 4G is immers niet enkel een gadget: het wordt bijvoorbeeld courant gebruikt in de medische sector. Het heeft me 5 jaar gekost om de andere partijen (maar ook de bevolking) te overtuigen van de noodzaak van een versoepeling van de norm. Ook dat is de taak van een parlementslid: de publieke opinie overtuigen. Politici én hun kiezers delen verantwoordelijkheid over keuzes die gemaakt worden. Ik neem het dus niemand kwalijk. Politici maken fouten, net zoals iedereen. ZIjn er fouten die je gemaakt hebt waarvan je spijt hebt?

Ja, toch wel. Ik ben ook maar een mens. Sommige collega-politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik om voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen. Maar, ‘no regrets’ voor de rest. Voortdoen en LIBERALE Nieuwsbrief

niet omkijken.Vooruitkijken dus! Wat brengt de toekomst? Waar ga je je in de toekomst nog voor inzetten?

zullen heel wat voetpaden in de stad Brussel onder handen worden genomen.

Je was zelf amper vijfentwintig toen je verkozen werd als Brussels parlementslid. Welke tips heb jij voor jongeren die zich vandaag politiek willen engageren? Eerst en vooral: blijf vooral jezelf. Mensen hebben echt wel door wanneer je een ‘rolletje’ speelt. Daarnaast moet je ‘out of the box’ durven denken en je jeugdig enthousiasme laten spelen. Vele, op het eerste zicht gekke, ideeën monden vaak uit in een constructief voorstel! En voor de rest: luister naar de mensen. Het houdt je scherp en zo weet je wat er leeft. Enkel zo kan je werken aan goed beleid dat gedragen wordt door een zo breed mogelijk publiek.


"Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij ĂŠcht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel." ELS AMPE

Brussels Parlementslid Open Vld

OPEN VLD


GEWEST

Just is just

PARLEMENTAIR WERK

CENTRAAL STATION

Centrale gang in nieuw jasje CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid

Sinds enkele maanden heeft de gang die het Centraal Station met het gelijknamige metrostation verbindt, een nieuw jasje. Brussels parlementslid Carla Dejonghe bond al in 2008 de kat de bel aan over de erbarmelijke staat van ’s lands drukst bezochte gang, maar het renovatiedossier sleepte jaren aan. Dejonghe neemt echter geen genoegen met een eenmalige opsmukbeurt en pleit dan ook voor maatregelen op lange termijn. Zo bestaat de gang uit twee delen, waarvan enkel het langste deel, dat tot aan de ingang van het treinstation loopt, werd gerenoveerd. Het korte stuk dat vertrekt vanuit het metrostation en toebehoort aan Mobiel Brussel, blijft een probleem. Mobiel Brussel voorziet pas ten vroegste in 2015 een renovatie. De liberale politica vraagt echter dat Mobiel Brussel haar deel van de gang zo snel mogelijk onder handen neemt en in harmonie brengt met de rest. De renovatie van slechts één deel kan immers op korte termijn leiden tot een snelle beschadiging van het gerenoveerde deel. Daarom stelt Dejonghe voor om de gang ’s nachts vanaf een bepaald uur te sluiten om vernielingen, die vaak op dat moment plaatsvinden, te vermijden. Zo niet zal de gerenoveerde gang waarschijnlijk snel hetzelfde lot als voordien ondergaan.

Opinie

AMERIKAANSE SPIONAGE

JEUGDHERBERG BRUEGEL Toerisme Vlaanderen wilde in 2010 het jongerentoerisme de hand reiken met een renovatie- en uitbreidingsprogramma voor Jeugdherberg Bruegel, de enige Vlaamse in Brussel sinds 1981.

KHADIJA ZAMOURI Vlaams Parlementslid

ANNEMIE NEYTS

Europees Parlementslid

“Ik stel mij vragen bij de gevolgen voor de privacy, gegevensbescherming en de samenwerking met de VS op het gebied van veiligheid als we zien dat de Verenigde Staten de gebruikersgegevens van niet-Amerikanen verzamelen via PRISM*. Die niet-Amerikanen zijn wij namelijk, en die gegevens behoren toe aan het individu. Als Europeanen hechten we veel meer belang aan onze privacy dan de Amerikanen duidelijk doen, die zwichten voor het mantra van veiligheid en risicobeperking.” *PRISM is een programma dat door de NSA wordt gebruikt om inlichtingen te vergaren bij grote internetbedrijven zoals Google & Facebook

LIBERALE Nieuwsbrief

De jeugdherberg, die wordt uitgebaat door de Vlaamse Jeugdherbergen vzw, kreeg in 2010 groen licht voor uitbreiding. De Vlaamse Regering maakte hiervoor 4,2 miljoen euro vrij. De jeugdherberg zou er 52 bedden bijkrijgen, waarmee de totale capaciteit op 187 plaatsen komt. Helaas kende en kent het dossier rond de jeugdherberg al heel wat moeilijkheden. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri ondervroeg mi-

nister Geert Bourgeois over de kwestie. De procedure rond de gewijzigde bouwaanvraagplannen loopt nog. Het jongerentoerisme is één van de snelst groeiende sectoren binnen het toerisme en neemt wereldwijd ongeveer twintig procent van de totale toeristische aankomsten voor zijn rekening. “Het belang van deze jeugdherberg mag dus zeker niet onderschat worden. Het is bovendien de enige Vlaamse jeugdherberg in onze hoofdstad. Een snelle oplevering is dus broodnodig”, meent Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri.


Plat Préféré

Stoemp Brusselse

B

russelser dan de ouderwetse stoemp kan niet. In geen enkele andere stad in ons land kan je zoveel restaurants en brasseries vinden waar het gerecht trots op de kaart prijkt, als in Brussel. Ann leerde de klassieker pas kennen toen ze in Brussel kwam studeren. “Een fantastische ontdekking! Hoewel je stoemp met allerlei groenten kunt klaarmaken is de stoemp met wortel mijn favoriet, en liefst met braadworst.” Voor René is de stoemp met prei en spek de lekkerste. “Ik eet al heel mijn leven graag stoemp. Nu vind je het in hippe bistro’s, maar ik eet het meestal thuis, het is echt winterse kost.”

Stoemp met prei en spek Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar en bak ze daarna in wat boter aan, hou opzij. Maak de preistengels schoon en snij de prei overlangs en dan in halve ringetjes. Bak deze wat aan in boter en voeg daarna ongeveer tweederde van de bouillon toe. Breng lichtjes aan de kook. Giet de prei af wanneer ze rende bouillon bij. Meng er vervolgens de gebakken spek onder. Werk af met peper, zout en een weinig nootmuskaat. Neem de spek uit de pan en deglaceer de pan door wat water toe te voegen en het aanbaksel los te roeren. Werk deze af met een klontje boter en wat peper en serveer apart. Tip: Voor diegene die hun stoemp graag smeuïg hebben, voeg een scheutje volle melk of room toe.

Voor 4 personen

- 1 kg aardappelen - 8 dikke plakken gezouten spek - 1 liter kippenbouillon - 1 bos prei - 100 gram (room-)boter - een scheutje volle melk (optioneel) - peper, zout en nootmuskaat

& ANN BRUSSEEL Vlaams Parlementslid

RENÉ COPPENS

Brussels Parlementslid OPEN VLD


Verrekijk

Metropolitaan Brussel

I

EEN

n de staatshervorming is de oprichting voorzien van de “Hoofdstedelijke Gemeenschap Brussel”. Bedoeling is dat het Brussels Gewest, met de 19 gemeenten, gaat samenwerken met een gebied dat ongeveer overeenkomt met de provincies Vlaams- en Waals-Brabant. Dat kan op het vlak van mobiliteit, infrastructuur, stedenbouw en huisvesting. De verdere uitbouw van deze Metropool Brussel staat onomstotelijk in de sterren geschreven en zal in de toekomst voor de hoofdstad en haar hinterland almaar belangrijker worden. Je kan die twee gebieden niet meer van elkaar loskoppelen omdat er ook zoveel raakvlakken zijn. Ze zijn gewoon op elkaar aangewezen. Duizenden Nederlands- en Franstaligen uit de rand rond Brussel werken in het hoofdstedelijk gewest. Duizenden Brusselaars hebben ook werk in de bedrijvenzones in Zellik, Groot-Bijgaarden, Zaventem, Vilvoorde, Diegem... In Frankrijk spreken ze in zo’n geval over een communauté urbaine: een grote stad die met omliggende economisch verbonden gemeenten een samenwerkingsverband afsluit. Vooral op het vlak van de mobiliteit kan de samenwerking in een eerste fase heel concreet gemaakt worden. Daartoe moeten we een Brussels-Brabant Metropolitan Board of Transport oprichten waarin de openbaar vervoersmaatschappijen samenzitten. De NMBS, De Lijn, de MIVB en de TEC moeten hun plannen voor de aanleg van het Gewestelijk Expressnet, de aanleg van lightrail en sneltrams naar en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbreiding van het Brusselse metronet en tramnet op elkaar afstemmen. Ze moeten werk maken van een uniek geïntegreerd tariefsysteem. Ze kunnen samen één groot regionaal openbaar vervoersnet uitbouwen. In een volgende stap, waarvoor het kader al kan voorzien worden, kunnen die samenwerkingen ondergebracht worden in een, in de Grondwet op te nemen, stadsgemeenschap. En zo blijft Brussel de spil van ons land, de motor voor de toekomst.

TOEKOMST-

BLIK

BRUSSEL ANNO

2040

JEAN-LUC VANRAES Brussels Volksvertegenwoordiger Voorzitter van de RAAD VGC

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

In 't Kort GEMEENTELIJK NIEUWS

WAAKZAAMHEID GEBODEN BIJ KASTEEL DE RIVIEREN

GANSHOREN - René Coppens Regelmatig organiseert de huidige eigenaar van het Kasteel de Rivieren evenementen, zonder hiervoor toelating te hebben. De gemeente Ganshoren had het probleem aangekaart bij het Brussels Gewest, dat bevoegd is voor het behoud van deze geklasseerde site. Er vond dan ook een Overlegcommissie (gemeente-gewest) plaats waarop heel wat omwonenden hun opmerkingen en bezorgdheden konden uiten. De huidige eigenaar moet nu bij het Gewest de nodige vergunningen in orde brengen. René Coppens, schepen te Ganshoren, zal waakzaam blijven en dit dossier op alle beleidsniveaus volgen zodat de rust voor de omwoners gewaarborgd blijft.

OOK FIETSENSTALLINGEN OP DRUKBEZOCHTE PUNTEN

KOEKELBERG - Khadija Zamouri Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Koekelberg - “Duurzame Mobiliteit” zoomt in onder -

voorbeeld Delhaize, aan Espace Cadol, aan het GC De Platoo… Het gemeentebestuur heeft een plan op vijf jaar, waarbij er binnen het jaar drie overstapplaatsen, waaronder Simonis, aangepakt worden.

WERKEN NIEUW RUSTHUIS EINDELIJK VAN START

SINT-AGATHA-BERCHEM - Evelyn Govaert Al in 2009 was er sprake van een nieuwbouw voor het rust- en verzorgingstehuis (RVT) ‘Bloemendal’, dat na ruim veertig jaar dienst niet meer voldeed. De nieuwbouw moest uiterlijk in 2012 of 2013 af zijn. Het heeft echter tot september 2013 geduurd vooraleer de werkzaamheden konden starten. Open Vld Sint-Agatha-Berchem is verheugd dat eindelijk met de broodnodige nieuwbouw kon gestart worden. Over anderhalf jaar, in 2015, zou het nieuwe rusthuis er moeten staan. Dan zou het nieuwe zorgingsdiensten.

EEN STAP VOORUIT VOOR JEUGDHUIS DE BRANDING

JETTE- Brigitte Gooris De gemeente Jette keurde de erfpacht goed van de grond waarop de vzw JHOB en de VGC -lees: De Branding- een eigen jeugdhuis kunnen neerpoten op het Kardinaal Mercierplein. Schepen Brigitte Gooris blijft aan de kar trekken om de plannen en de bouwvergunning bij het JHOB en de VGC voor De Branding zo vlug als mogelijk rond te krijgen.

OPEN VLD


JETTE

Artikel

MARKT

JETTE

OPEN VLD JETTE PLEIT VOOR EEN RELANCEPLAN "De Spiegel moet een volwaardig plein worden, waar de buurtbewoners en de talrijke bezoekers samenkomen."

O

pen Vld Jette stelt een relanceplan voor om het authentieke karakter, de ambiance en de kwaliteit van de Markt van Jette te behouden en te verbeteren. De markt moet immers een aantrekkelijke trekpleister blijven voor iedereen die er naartoe komt. De aanleg van Tram 9 en de bouw van een ondergrondse parking onder het Koningin Astridplein, de ‘Place Miroir’, werd enige tijd geleden door de Brusselse Regering goedgekeurd. Wij, als liberalen willen dit moment aangrijpen om heel de Markt op te waarderen. Wekelijks komen er honderden mensen, zowel Brusselaars als Vlamingen, afgezakt naar onze markt om te komen proeven van allerlei kwaliteitsvolle (streek)producten, aangeboden door meer dan 300 handelaars. Daarom is dit één van de populairste markten van Brussel en omstreken. Als Jettena-

Maar Jette staat voor een enorme uitdaging. Zoals bij elke heraanleg zullen ook deze werken zorgen voor overlast. De bezorgdheid van de bewoners en van de lokale handelaars is dan ook terecht. We hopen dan ook dat het Gewest en de gemeente er zullen op

mogelijk verloopt en dat zij tijdens de werken de bereikbaarheid blijven garanderen. Daarnaast moeten we te allen tijde een Flageyplein-scenario vermijden (nvdr. Het marktplein van Elsene werd volledig heraangelegd. Maar wat overblijft is enkel een kille, lege, betonvlakte) en ervoor zorgen dat de Place Miroir (De Spiegel) een volwaardig plein wordt, dat mensen rondom het plein en de bezoekers samenbrengt. Daarom moet er meer ruimte voor voetgangers het plein (gedeeltelijk) autovrij kunnen maken. De vrijgekomen ruimte kan dan door de horecazaken worden gebruikt om hun terrassen uit te breiden. Daarnaast mogen we ook niet vergeten om voldoende groen in te planten en het plein multifunctioneel in te richten, zodat er een muziekoptreden of een straattheater kan plaatsvinden. En waarom niet het plein gedeeltelijk overdekken? Het regent in België immers veel. Dan kunnen de mensen beschut tegen weer en wind toch aangenaam naar de markt gaan. In steden zoals London, Paris, Berlin of Barcelona hebben ze dit al langer begrepen, dus waarom niet bij ons? Getekend: Het geëngageerde Jetse Team

LIBERALE Nieuwsbrief

Wat kunnen we nu al Doen? - Animatie voor kinderen organiseren - Een straattheater of een live-concert laten plaatsvinden op het plein of de studenten van de Circusschool op het plein laten oefenen? - Een vorm van kwaliteitscontrole creëren van de aangeboden producten. - Er op toezien dat de diversiteit van de kraampjes vergroot. - Er voor zorgen dat markt voldoende gepromoot wordt.


LOKAAL

"Zoals elke heraanleg zullen ook deze werken zorgen voor overlast. De bezorgdheid van de bewoners en van de lokale handelaars is dan ook terecht."

FOTO : Een simulatie van

hoe de markt er zou kunnen uitzien

Het Relance

PLAN

1. Winkelen en rondwandelen beschut tegen de regen of de blakende zon. Het kan, met een gedeeltelijke overdekking van het plein. 2. Meer plaats creëren voor activiteiten tijdens en na de markt, bvb.: voor een optreden, een voorstelling, of voor een (overdekt) speelplein voor jeugdverenigingen en scholen. 3. Meer comfort voor marktkramers en horeca -met nog meer kwaliteitsvolle producten en nog leukere terrasjes. 4. Geen verlies van parkeerplaatsen! Er komt namelijk een ondergrondse parking. 5. Minder straat en meer plein, goed voor horeca.

6. En tenslotte meer groen voorzien zodat het plein geen kille betonvlakte wordt.

D

e verhalenbundel ‘Vele Tinten Blauw’ laat twaalf liberalen met een migratieachtergrond getuigen over hun visie op het liberalisme en hun kijk op de diversiteit in de samenleving. Allemaal verhalen van mensen met een verschillende achtergrond, gaande van Marokko tot India, van Polen tot Algerije. De verhalen tonen de rijkdom in onze samenleving aan gemotiveerde, geëngageerde burgers, van welke afkomst dan ook. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri bundelde deze verhalen tot een vlot leesbaar boekje. Voorzitster Gwendolyn Rutten en Brussels minister Guy Vanhengel verzorgden beiden een voorwoord. Bestel de brochure via info@khadija-zamouri.be

OPEN VLD


Uitnodiging “SPREKERSAVOND ROND ASIEL EN MIGRATIE MET STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK” Op vrijdag 21 februari 2014, 19u.

IE MAGG

K ren C O L B DE ansho uari - G r b e f 1 2

Deze activiteit wordt georganiseerd door de afdelingen van het Willemsfonds en Open Vld Ganshoren-Jette-Koekelberg en Sint-AgathaBerchem Locatie: gemeenschapscentrum De Zeyp, Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren. Meer info via stemmerman@bruparl.irisnet.be of 02 549 65 25.

BIER- EN STADSWANDELING 21 december BRUSSEL CENTRUM - Willemsfonds Jette

Op zaterdag 21 december om 18u30 kan u wandelen en proeven doorheen het rijke bierverleden van Brussel, samen met de beste gids van Brussels Beer Capital of the World vzw. Locatie: het centrum van Brussel Stad. Duur: anderhalf tot twee uur. Bijdrage proefgeld: €4. Een initiatief van het Willemsfonds Jette. Inschrijvingen en meer info bij Stefan De Latte, stefan@delatte.be of 0494 47 82 62.

RONDLEIDING VLAAMS PARLEMENT 25 januari BRUSSEL - Open Vld Ganshoren-Koekelberg

Op zaterdag 25 januari kunt u samen met Brussels volksvertegenwoordiger, René Coppens, en Vlaams parlementslid, Khadija Zamouri, een bezoek brengen aan het Vlaams parlement. U komt meer te weten over het reilen en zeilen van dit wetgevend orgaan, alsook over het gebouw en zijn kunstwerken. De rondleiding start om 14u. Interesse? Meer info via 02 549 65 25 of 02 552 43 64.

BRUSSEL ACHTER DE SCHERMEN: VROEGMARKT 1 februari BRUSSEL - Willemsfonds Evere-Schaarbeek-Sint-Joost en Minister Guy Vanhengel

De Brusselse Vroegmarkt is beroemd door haar streekeigen producten en haar internationaal aanbod van 'marktverse' kwaliteitsproducten. Neemt u graag een kijkje achter de schermen, waarna u een ontbijt wordt aangeboden? Hou dan deze datum zeker vrij. We starten om 5u00. 's ochtends. Onze Minister Guy Vanhengel is alvast van de partij. Inschrijvingen en meer info via jbasiliades@bruparl.irisnet.be of 0495 21 05 01.

BENT OOK U EEN GEËNGAGEERDE BRUSSELAAR? BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Heb jij ideeën over hoe Brussel er zou moeten uitzien? Wil je je stem laten horen? Help ons dan mee en maak van Brussel een betere plek. Graag een seintje op info@vldbrussel.be of via 02 549 65 37

Lid worden?van Open Vld

in uw gemeente

Alle leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering, lokale, regionale en nationale activiteiten. U ontvangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. De bijdrage bedraagt €10/jaar. U dient dit bedrag over te schrijven met vermelding : 'Lidgeld 2014'. - Jette : BE 79 4370 1744 0133 - Ganshoren : BE 66 7340 0534 8143 - Koekelberg : 001-215550-4 3 - Sint-Agatha-Berchem : 001-1977080-05 LIBERALE Nieuwsbrief

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Koekelberg, Ganshoren, Jette & Sint-Agatha-Berchem - editie december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you