Page 1

V.U. en afzendadres Guy Vanhengel, J.B. Mosselmansstraat 5, 1140 EVERE - Afgiftekantoor Brussel X - 4 X per jaar: maart-juni-sept-dec P3A9215

BLAUW

België - Belgique P.B. 1099 Brussel X BC 6491

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD EVERE - SCHAARBEEK - SINT-JOOST DECEMBER 2013

GUY VANHENGEL

MEERTALIGE POLIKLINIEK MEISER QUENTIN VAN DEN HOVE Winkelt in Schaarbeek AUBRY CORNELIS Ontruiming Gesù-klooster

! m a j ht c m et e p M em Sto t ep c re

OPEN VLD


SCHAARBEEK

QUENTIN

van den

HOVE

Winkelen in Schaarbeek

SCHAARBEEK “In de polis heeft de handel altijd een belangrijke plaats ingenomen. Handel en stad zijn er synoniem. Maar de opkomst van de shoppingcentra heeft de kaarten grondig doorheen geschud,” aldus Quentin van den Hove, Open Vld-gemeenteraadslid in Schaarbeek. Een gesprek met de liberaal over de Schaarbeekse handelskernen. De opkomst van de shoppingcenhebben het aanzien van het han-

QUENTIN VAN DEN HOVE: “Neem de twee belangrijkste handelskernen; Helmet en Brabant. Een uitgeweken Schaarbekenaar uit de jaren ’70, of zelfs ’80, die terugkeert zou ze niet meer herkennen. De LIBERALE Nieuwsbrief

Branbantstraat heeft een nieuwe bestemming gevonden. Maar Helmet niet. Kleine kwaliteitszaken zijn er vertrokken maar ze werden niet vervangen door winkels die de lokale middenklasse aanspreken. Je kan het uiteraard ook omkeren en stellen dat de lokale middenklasse niet naar lokale handelszaken gaat.”

QUENTIN VAN DEN HOVE: : “In elk geval een neerwaartse trend ten koste van aantrekkelijke handelskernen en ten koste van de warme bakker, kruidenier, chocolatier, beenhouwer, speelgoedwinkel, speciaalzaak, ... . Nochtans is een goede handelswijk essentieel voor onze lokale economie en voor het sociale weefsel. En bovenal, in deze handelskernen zijn ondernemerszin en economisch dynamisme aanwezig die beter verdienen. De lokale handelaars zijn potentiële

werkgevers en hun vitrines zijn het visitekaartje van de wijk.”

die de verandering hebben door-

QUENTIN VAN DEN HOVE: “Die negatieve trend hoeft geen fataliteit te zijn. In het duurzaam wijkcontract voor Helmet is het vervangen van versleten uithangborden van winkels voorzien. Dit is een eerste stap in de goede richting. Maar al draaien een aantal kwaliteitszaken goed, zal dit toch niet volstaan. Helmet heeft dringend nood aan één of meerdere nieuwe ‘magneten’. De Heilige Familiekerk kan de sleutel zijn tot de reconversie van de Helmetwijk. De kerkfabriek en de gemeente willen de kerk een nieuwe bestemming geven. Waarom bvb geen horeca-boekenwinkel


“Het zit in ons liberaal DNA, we willen ondernemende mensen steunen, zelfstandigen ruimte geven.” Quentin van denv.l.n.r Hove,: liberaal FOTO gemeenteraadslid Schaarbeek Open Vld Sint-Gillis:

Mady Novalet en

zoals Cook&Book, waar je ook op zondagochtend een uitstapje voor waagt? Een congrescentrum of een museum, die mensen van buiten de wijk aantrekken ?… Het kan de nodige zuurstof geven zodat de kwaliteitszaken die het vandaag moeilijk hebben, kunnen blijven bestaan. Het kan nieuwe zaken aantrekken. Wat elders in Brussel kan, kan ook hier.”

QUENTIN VAN DEN HOVE: “De voornaamste reden is het tekort aan marktkennis. Ook het gebrek aan diversiteit in handelszaken doet de handelskern pijn. Het ontbreekt dan al snel aan winkels met een concept die net de sterkte van een handelskern zoals in Elsene vormen. Een aantal winkels lijdt ook onder de oneerlijke concurrentie van de grijze en zwarte economie. Het gewest en de gemeente

zouden moeten optreden tegen de ondernemingen die zich (soms door onwetendheid) niet aan de regels houden. Open Vld heeft al vaak opgeroepen om die grijze economie binnen de formele economie te brengen. Zo stimuleren we op lokaal vlak duurzame ondernemerszin. Het zit in ons liberaal DNA; we willen ondernemende mensen steunen, zelfstandigen ruimte geven.”

potentieel zit er nu eenmaal, en de buurt is goed gelegen en aangenaam. Gelukkig zijn er ook nog andere buurten in Schaarbeek die het goed doen. Er zijn bijvoorbeeld kwalitatieve handelszaken bijgekomen op de Louis Bertrandlaan en rond het Ardense Jagersplein. Ze zijn goed voor die buurten. Ze stralen een positief imago uit.

“Ik winkel er graag! Helmet is goed gelegen en aangenaam” QUENTIN VAN DEN HOVE: “Omdat ik nog steeds heel wat goede handelaars en horecazaken zie in Helmet. Ik winkel er graag! Het OPEN VLD


SCHAARBEEK

Parlé

in Schaarbeek SCHAARBEEK

- Recent opende -

“Meertaligheid is onze troefkaart in deze stad” sel om een actieve partner te zijn eerder dan een afgelegen zorgfabriek. De polikliniek werkt samen met de huisartsen van Schaarbeek en omgeving en is gemakkelijk bereikbaar..

Volgens het UZ Brussel is er een toenemende vraag naar specialisten vanuit de Europese Commissie en zelfs vanuit de Japanse gemeenschap in de wijk. Het UZ Brussel wil universitaire zorg bieden aan alle Nederlandstalige patiënten die momenteel niet in hun eigen taal kunnen behandeld worden in Brussel. Een plan dat ontstond naar aanleiding van de taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen (zie Guy Vanhengel in het kaderartikel). De artsen van het UZ zijn niet tweetalig, maar meertalig. De kennis van Nederlands, Frans en Engels en zelfs Japans zijn een sterk pluspunt in deze internationale omgeving, in de buurt van de EU. Het plan past ook in de strategie van het UZ BrusLIBERALE Nieuwsbrief

In de lijn van dit initiatief steunde Minister Guy Vanhengel (Open Vld) ook de oprichting van het gezondheidszorgcentrum MediSina, naast Poli Meiser. Het is een wijkgezondheidscentrum met twee huisartsen en een psycholoog, weldra aangevuld met een verpleger of verpleegster. MediSina zal ook aan preventie en gezondheidsopvoeding doen in de wijk. Opmerkelijk is dat ook dit centrum zich bewust niet als tweetalig, maar als meertalig (Nederlands, Frans én Engels) aanprijst, gezien de internationale hoofdstedelijke omgeving.

dokter komt zo Medische zorg in het Nederlands is en blijft een gevoelig punt in Brussel. “Meer dan 10 jaar geleden...”, herinnert minister Guy Vanhengel zich, “...was er een spraakmakende reportage op Canvas met een verborgen camera op de spoeddiensten van Brusselse ziekenhuizen. De reportage maakte pijnlijk duidelijk dat er een taalprobleem was”. Het afgelopen decennium heeft Vanhengel, vanuit de Brusselse regering, heel wat initiatieven gesteund om de taalkennis in ziekenhuizen te verbeteren. “Met succes trouwens, dat mag ook gezegd worden. Al zijn er nog steeds pijnpunten”. “Omstreeks 2003 dachten we ook al aan de mogelijkheid van een Nederlandstalige polikliniek in het Oosten van Brussel in Etterbeek, Schaarbeek of Woluwe als een onderafdeling van het UZ Brussel dat in het Westen, in Jette, gelegen is. Het zou ook een antwoord op het taalprobleem kunnen zijn. Poli Meiser in Schaarbeek is het goede antwoord. Het overstijgt zelfs de dienstverlening naar Nederlandstaligen; het is een meertalige polikliniek geworden”.


PRET TIGE

n e t ees

F

VANWEGE

OPE N V LD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


GEWEST

Brussel

TUSSEN MYTHE & WERKELIJKHEID "Nergens anders wordt een hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België...” GUY VANHENGEL “Brussel, dat is een grote zak belastinggeld vol gaten. Brussel is een bodemloos vat. Brussel kost alleen maar en brengt niets op. Brusselaars zijn onbekwaam en niet bij machte om hun stad te besturen.” Tot zover een willekeurige greep uit de weinig subtiele vooroordelen, onwaarheden en clichés die in sommige politieke kringen gangbaar zijn. Veelal worden deze stellingen dan nog te

kwader trouw verspreid door partijen, (al dan niet Vlaamsnationale) allianties en populisten die tot op heden geen visie op of programma voor de hoofdstad en haar inwoners konden voorleggen… De aanval is schijnbaar de beste verdediging om het eigen gebrek aan visie en kennis te verdoezelen. Nergens anders wordt de hoofdstad zo moedwillig de grond ingeboord als in België. Nergens anders worden de inwoners van een hoofdstad onophoudelijk zo stigmatiserend beoordeeld, ja zelfs veroordeeld. Hoe diepgaander ons land institutioneel wordt hervormd, hoe meer Brussel in het middelpunt van de belangstelling komt. Het is dan ook van essentieel belang om over correcte gegevens te beschikken over de hoofdstad. Gegevens die politieke mythes ontkrachten en onwaarheden weerleggen. Feiten en cijfers

LIBERALE Nieuwsbrief

die Brussel in een sereen en intellectueel eerlijk perspectief plaatsen. Brusselaar en volleerd pedagoog Guy Vanhengel zocht en bracht die gegevens samen in een toegankelijk Brussel Handboek. Een verzorgd naslagwerk, bol van vaststellingen die een heel ander licht op de hoofdstad laat schijnen. Zo doet de auteur de ene mythe na de andere sneuvelen. Vooroordelen worden ontkracht, leugens weerlegd. “Wie over Brussel wil meepraten, moet dat doen op grond van correcte gegevens. De toekomst van de hoofdstad en van de Brusselaars is ook de toekomst van België. Brussel is en blijft voor liberalen het bindteken van het federale België”, aldus minister en Brusselse ‘ket’ Guy Vanhengel.

Lees het intergrale Brussel Handboek op www.vldbrussel.be


* TALENKENNIS* s

Fran 8 8, 5

erl Ned

%

s

and

23,1%

Brussels

714.847

JOBS

Hoofdstedelijk GEWEST

365.437

ELS

ENG

PENDELAARS

29,7%

H

BISC

ARA

*

17,9%

S

DUIT

VLAAMS BRABANT

*

8,9%

NS

SPAA

INWONERS

7,0 %

S

IAAN ITAL 5, 2 %

S

TurK

1.1 miljoen

685

INWONERS 1.0 miljoen

POLITIEKE MANDATARISSEN

1938

POLITIEKE MANDATARISSEN

4, 5 %

18.000 Personen per jaar leren Nederlands

AA Standard & Poor’s kredietwaardigheidsscore voor Brussel

30% Van alle federaal geïnde inkomsten van de vennootschapsbelasting komt uit het Brussels Gewest

1

ste

Belangrijkste congresstad van Europa

20% Met 10% van de bevolking is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed voor 20% van de het bruto binnenlands product (BBP)

OPEN VLD


GEWEST

Interview

ELS AMPE: 10 JAAR BRUSSELSE POLITIEK De vervuiling van de Zenne, jouw ongenoegen over de separatistische uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans of jouw vraag aan Antoinette Spaak om ook Nederlands te spreken in het Brussels parlement: daarvoor ben je bekend bij het grote publiek, maar welke dossiers zijn jou zelf bijgebleven? Ik heb in heel veel verschillende dossiers m’n tanden gedaan heb toen ik in 2004 pas verkozen werd, was een enquête houden over het tekort aan plaatsen in de kinderopvang. Helaas had ik aan den lijve ondervonden dat een plaatsje zoeken in een crèche allerminst evident is. En velen met mij. De enquête leverde onrustwekkende resultaten op, die door de minister werden weggewuifd. Uiteindelijk kwam er toch een wetenschappelijke studie. Wat bleek: het tekort aan plaatsen was gigantisch en zou in de toekomst nog sterk toenemen. Ondertussen zijn er plaatsen bijgekomen, maar lang niet genoeg. Het is de taak van een volksvertegenwoordiger om dan op dezelfde nagel te blijven kloppen. Word je het soms niet beu om te blijven hameren op hetzelfde probleem?

Ik ben al een aantal jaren bezig met de introductie van windenergie in het Brussels Gewest. Daar blijf ik voor strijden. Zo ook alle andere vormen van hernieuwbare energie. Trouwens, ook in deze sector staat de technologie niet stil en daar wil ik voortdurend blijven op inzetten. Een ander stokpaardje van mij is de jeugdwerkloosheid. In sommige wijken van ons gewest bedraagt deze bijna 40%. Dat is schandalig, zeker als je weet dat heel wat vacatures niet worden ingevuld. Mijns inziens dienen we dringend in te zetten op activering en onze arbeids- en opleidingenmarkt te herbekijken. Het onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Ik wil er mee voor zorgen dat al het onderbenut talent wordt ingezet. Sinds vorig jaar ben ik ook Brussels schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken. Vooral qua mobiliteit staan we nog voor een paar grote uitdagingen. We zetten volop in op het vlotter maken van het verkeer in de stad. Zo komt er voor elke wijk van de stad Brussel een circulatieplan. Aan de hand van verkeerslussen willen we het transitverkeer uit de stadskernen weren, maar blijven alle wijken voor bewoners toch goed bereikbaar. Dit alles gecombineerd met een parkeergeleidingsroute die de wagens naar bestaande en nieuwe publieke parkings leidt. Maar het is minstens even belangrijk dat elke weggebruiker zijn plaatsje vindt op de weg. Daarom maak ik ook werk van

"Sommige collega- politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen."

Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij écht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel. In 2007 stemde Open Vld, als enige meerderheidspartij, niet mee voor de veel te strenge stralingsnorm inzake GSM-masten. Toen al wees ik erop dat dit de nieuwe 4G-technologie onmogelijk zou maken in Brussel. Als ingenieur volg ik nieuwe technologie op de voet, maar voor velen was dat toen nog Chinees. 4G is immers niet enkel een gadget: het wordt bijvoorbeeld courant gebruikt in de medische sector. Het heeft me 5 jaar gekost om de andere partijen (maar ook de bevolking) te overtuigen van de noodzaak van een versoepeling van de norm. Ook dat is de taak van een parlementslid: de publieke opinie overtuigen. Politici én hun kiezers delen verantwoordelijkheid over keuzes die gemaakt worden. Ik neem het dus niemand kwalijk. Politici maken fouten, net zoals iedereen. ZIjn er fouten die je gemaakt hebt waarvan je spijt hebt?

Ja, toch wel. Ik ben ook maar een mens. Sommige collega-politici heb ik in het begin te hard aangepakt. Sindsdien probeer ik om voorzichtiger te zijn en minder snel te oordelen. Maar, ‘no regrets’ voor de rest. Voortdoen en LIBERALE Nieuwsbrief

niet omkijken.Vooruitkijken dus! Wat brengt de toekomst? Waar ga je je in de toekomst nog voor inzetten?

zullen heel wat voetpaden in de stad Brussel onder handen worden genomen.

Je was zelf amper vijfentwintig toen je verkozen werd als Brussels parlementslid. Welke tips heb jij voor jongeren die zich vandaag politiek willen engageren? Eerst en vooral: blijf vooral jezelf. Mensen hebben echt wel door wanneer je een ‘rolletje’ speelt. Daarnaast moet je ‘out of the box’ durven denken en je jeugdig enthousiasme laten spelen. Vele, op het eerste zicht gekke, ideeën monden vaak uit in een constructief voorstel! En voor de rest: luister naar de mensen. Het houdt je scherp en zo weet je wat er leeft. Enkel zo kan je werken aan goed beleid dat gedragen wordt door een zo breed mogelijk publiek.


"Wanneer ik overtuigd ben van een zaak, kan ik mij ĂŠcht vastbijten in een dossier. Het laatste dossier dat tot een goed einde kwam, was de introductie van 4G in Brussel." ELS AMPE

Brussels Parlementslid Open Vld

OPEN VLD


GEWEST

Just is just

PARLEMENTAIR WERK

CENTRAAL STATION

Centrale gang in nieuw jasje CARLA DEJONGHE Brussels Parlementslid

Sinds enkele maanden heeft de gang die het Centraal Station met het gelijknamige metrostation verbindt, een nieuw jasje. Brussels parlementslid Carla Dejonghe bond al in 2008 de kat de bel aan over de erbarmelijke staat van ’s lands drukst bezochte gang, maar het renovatiedossier sleepte jaren aan. Dejonghe neemt echter geen genoegen met een eenmalige opsmukbeurt en pleit dan ook voor maatregelen op lange termijn. Zo bestaat de gang uit twee delen, waarvan enkel het langste deel, dat tot aan de ingang van het treinstation loopt, werd gerenoveerd. Het korte stuk dat vertrekt vanuit het metrostation en toebehoort aan Mobiel Brussel, blijft een probleem. Mobiel Brussel voorziet pas ten vroegste in 2015 een renovatie. De liberale politica vraagt echter dat Mobiel Brussel haar deel van de gang zo snel mogelijk onder handen neemt en in harmonie brengt met de rest. De renovatie van slechts één deel kan immers op korte termijn leiden tot een snelle beschadiging van het gerenoveerde deel. Daarom stelt Dejonghe voor om de gang ’s nachts vanaf een bepaald uur te sluiten om vernielingen, die vaak op dat moment plaatsvinden, te vermijden. Zo niet zal de gerenoveerde gang waarschijnlijk snel hetzelfde lot als voordien ondergaan.

Opinie

AMERIKAANSE SPIONAGE

JEUGDHERBERG BRUEGEL Toerisme Vlaanderen wilde in 2010 het jongerentoerisme de hand reiken met een renovatie- en uitbreidingsprogramma voor Jeugdherberg Bruegel, de enige Vlaamse in Brussel sinds 1981.

KHADIJA ZAMOURI Vlaams Parlementslid

ANNEMIE NEYTS

Europees Parlementslid

“Ik stel mij vragen bij de gevolgen voor de privacy, gegevensbescherming en de samenwerking met de VS op het gebied van veiligheid als we zien dat de Verenigde Staten de gebruikersgegevens van niet-Amerikanen verzamelen via PRISM*. Die niet-Amerikanen zijn wij namelijk, en die gegevens behoren toe aan het individu. Als Europeanen hechten we veel meer belang aan onze privacy dan de Amerikanen duidelijk doen, die zwichten voor het mantra van veiligheid en risicobeperking.” *PRISM is een programma dat door de NSA wordt gebruikt om inlichtingen te vergaren bij grote internetbedrijven zoals Google & Facebook

LIBERALE Nieuwsbrief

De jeugdherberg, die wordt uitgebaat door de Vlaamse Jeugdherbergen vzw, kreeg in 2010 groen licht voor uitbreiding. De Vlaamse Regering maakte hiervoor 4,2 miljoen euro vrij. De jeugdherberg zou er 52 bedden bijkrijgen, waarmee de totale capaciteit op 187 plaatsen komt. Helaas kende en kent het dossier rond de jeugdherberg al heel wat moeilijkheden. Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri ondervroeg mi-

nister Geert Bourgeois over de kwestie. De procedure rond de gewijzigde bouwaanvraagplannen loopt nog. Het jongerentoerisme is één van de snelst groeiende sectoren binnen het toerisme en neemt wereldwijd ongeveer twintig procent van de totale toeristische aankomsten voor zijn rekening. “Het belang van deze jeugdherberg mag dus zeker niet onderschat worden. Het is bovendien de enige Vlaamse jeugdherberg in onze hoofdstad. Een snelle oplevering is dus broodnodig”, meent Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri.


Plat Préféré

Stoemp Brusselse

B

russelser dan de ouderwetse stoemp kan niet. In geen enkele andere stad in ons land kan je zoveel restaurants en brasseries vinden waar het gerecht trots op de kaart prijkt, als in Brussel. Ann leerde de klassieker pas kennen toen ze in Brussel kwam studeren. “Een fantastische ontdekking! Hoewel je stoemp met allerlei groenten kunt klaarmaken is de stoemp met wortel mijn favoriet, en liefst met braadworst.” Voor René is de stoemp met prei en spek de lekkerste. “Ik eet al heel mijn leven graag stoemp. Nu vind je het in hippe bistro’s, maar ik eet het meestal thuis, het is echt winterse kost.”

Stoemp met prei en spek Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar en bak ze daarna in wat boter aan, hou opzij. Maak de preistengels schoon en snij de prei overlangs en dan in halve ringetjes. Bak deze wat aan in boter en voeg daarna ongeveer tweederde van de bouillon toe. Breng lichtjes aan de kook. Giet de prei af wanneer ze rende bouillon bij. Meng er vervolgens de gebakken spek onder. Werk af met peper, zout en een weinig nootmuskaat. Neem de spek uit de pan en deglaceer de pan door wat water toe te voegen en het aanbaksel los te roeren. Werk deze af met een klontje boter en wat peper en serveer apart. Tip: Voor diegene die hun stoemp graag smeuïg hebben, voeg een scheutje volle melk of room toe.

Voor 4 personen

- 1 kg aardappelen - 8 dikke plakken gezouten spek - 1 liter kippenbouillon - 1 bos prei - 100 gram (room-)boter - een scheutje volle melk (optioneel) - peper, zout en nootmuskaat

& ANN BRUSSEEL Vlaams Parlementslid

RENÉ COPPENS

Brussels Parlementslid OPEN VLD


Verrekijk

Metropolitaan Brussel

I

EEN

n de staatshervorming is de oprichting voorzien van de “Hoofdstedelijke Gemeenschap Brussel”. Bedoeling is dat het Brussels Gewest, met de 19 gemeenten, gaat samenwerken met een gebied dat ongeveer overeenkomt met de provincies Vlaams- en Waals-Brabant. Dat kan op het vlak van mobiliteit, infrastructuur, stedenbouw en huisvesting. De verdere uitbouw van deze Metropool Brussel staat onomstotelijk in de sterren geschreven en zal in de toekomst voor de hoofdstad en haar hinterland almaar belangrijker worden. Je kan die twee gebieden niet meer van elkaar loskoppelen omdat er ook zoveel raakvlakken zijn. Ze zijn gewoon op elkaar aangewezen. Duizenden Nederlands- en Franstaligen uit de rand rond Brussel werken in het hoofdstedelijk gewest. Duizenden Brusselaars hebben ook werk in de bedrijvenzones in Zellik, Groot-Bijgaarden, Zaventem, Vilvoorde, Diegem... In Frankrijk spreken ze in zo’n geval over een communauté urbaine: een grote stad die met omliggende economisch verbonden gemeenten een samenwerkingsverband afsluit. Vooral op het vlak van de mobiliteit kan de samenwerking in een eerste fase heel concreet gemaakt worden. Daartoe moeten we een Brussels-Brabant Metropolitan Board of Transport oprichten waarin de openbaar vervoersmaatschappijen samenzitten. De NMBS, De Lijn, de MIVB en de TEC moeten hun plannen voor de aanleg van het Gewestelijk Expressnet, de aanleg van lightrail en sneltrams naar en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbreiding van het Brusselse metronet en tramnet op elkaar afstemmen. Ze moeten werk maken van een uniek geïntegreerd tariefsysteem. Ze kunnen samen één groot regionaal openbaar vervoersnet uitbouwen. In een volgende stap, waarvoor het kader al kan voorzien worden, kunnen die samenwerkingen ondergebracht worden in een, in de Grondwet op te nemen, stadsgemeenschap. En zo blijft Brussel de spil van ons land, de motor voor de toekomst.

TOEKOMST-

BLIK

BRUSSEL ANNO

2040

JEAN-LUC VANRAES Brussels Volksvertegenwoordiger Voorzitter van de RAAD VGC

LIBERALE Nieuwsbrief


LOKAAL

In 't Kort GEMEENTELIJK NIEUWS

Stadspark maakt vrij SCHAARBEEK

(Open Vld) “Ideaal moet een park alle stakeholders bij haar werking en onderhoud betrekken. Daarmee bedoel ik de bewoners, de handelaars en horeca rond het park, de bedrijven uit de buurt en de socio-culturele verenigingen. Zij moeten mee investeren in een duurzaam park. Kijk naar de parken in New York. Er is geen reden dat de gemeente of het gewest, alleen moeten opdraaien voor alle kosten.” Samen met en schreef Quentin van den Hove een liberaal plan voor de Brusselse parken. Het werd voorgesteld in het gerenoveerde Josaphatpark. “Ons park is een mooi voorbeeld”, aldus Quentin van de Hove. “Sinds de renovatie is er meer respect voor het park. Met het theehuis, de minigolf, het clubhuis van de Sint-Sebastiaansgilde en de snoepkiosk is er ook inbreng van derden. In ons plan reiken we nog veel meer ideeën aan”

GUY VANHENGEL

De langstlevende partner wordt vrijgesteld van successierechten op de gezinswoning. Dat heeft de Brusselse regering op voorstel van , bevoegd voor Financiën en Begroting goedgekeurd. “Dit moet voorkomen dat Brusselaars de eigen woning moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen,” verduidelijkt Vanhengel. De gezinswoning is voor vele gezinnen het zwaartepunt van hun vermogen. Stel, een koppel kocht samen een eigen woning die op het moment van het overlijden van één van de partners een nettowaarde heeft van €500.000. De overlevende partner erft de helft van de woning. Op dat bedrag van €250.000 moest hij of zij voordien minstens €17.150 successierechten betalen. Wie weinig liquide middelen heeft, heeft soms geen andere keuze dan de woning te verkopen om deze belasting te kunnen betalen. De vrijstelling is dus een echte sociale maatregel.

EVERE

Decathlon verhuist haar Benelux-hoofdzetel naar Evere. Het zal er zijn administratie onderbrengen. Er komt ook een winkel. De grootste Decathlonwinkel van Europa. En er komt bijhorende horeca. Het geheel is goed voor 450 jobs in Evere. Martine Raets, Open Vld-schepen in Evere is opgetogen met het nieuws over de megawinkel in sportartikelen. “Decathlon maakte ook een afspraak met Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, dat een deel van die jobs naar Brusselaars moeten gaan. Dat is goed nieuws voor de Brusselse tewerkstelling”. De winkel komt vlak aan de NAVO te liggen, op tramlijn 55, aan het toekomstig metrostation Bordet (2020) op het tracé vanuit het centrum naar Schaarbeek-Evere, op het traject van de tramlijn 65 met plannen richting Diegem, Zaventem en verder. De bereikbaarheid van deze nieuwe Brusselse groeipool is dus optimaal.

OPEN VLD


SINT-JOOST

Standpunt Aubry

Foute kritiek aan het juiste adres

S

int-Joost-ten-Node domineerde het nationale nieuws begin deze maand. Zo’n 120 krakers, Roma en mensen zonder papieren, werden op bevel van burgemeester Emir Kir uit het Gesù-klooster gezet. Kir kreeg veel kritiek voor zijn beslissing, maar die valt om meer dan een reden te steunen. Applaus verdient de PS-burgemeester nu ook weer niet. Het had nooit zover mogen komen, en dat is wel degelijk op het conto van Kir en voorgangers te schrijven. Niemand zet graag mensen op straat. Maar de feiten zijn wat ze zijn; de bewoonbaarheid van het Gesù-klooster was beneden alle peil. Bovendien kon de brandveiligheid niet worden gegarandeerd, en dat is de eindverantwoordelijkheid van de gemeente. En het mag ook gezegd: vijf jaar lang hebben de inwoners de kans gekregen om hier een positief project van te maken. Zij hebben niet getoond de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen om die kans ten volle te grijpen. Het klooster was een no go-zone geworden. Je mag de vraag dan ook stellen of Kir hier wel degelijk zo rechtlijnig en doortastend heeft LIBERALE Nieuwsbrief

ingegrepen als hij graag doet uitschijnen. Zeker als je de voorgeschiedenis erbij haalt. De jezuïeten verkochten het kloosterpand al in mei 2007 aan een hotelbouwer. Daar moet je als gemeente in de eerste plaats dankbaar om zijn. De inplanting van een hotel betekent altijd een opwaardering van je wijk. Daarnaast is er de economische impuls, en het perspectief op werkgelegenheid. Toch heeft het gemeentebestuur de investering geen voorrang gegeven. Integendeel. Naar aanleiding van de ontruiming deze week lieten de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten weten dat het hele vastgoeddossier – de verkoop van Gesù – meer dan tien jaar lang geblokkeerd heeft gezeten op het politieke niveau. In die jaren leegstand doken geregeld problemen gelinkt aan drugshandel en prostitutie op. De site was dus geen onbesproken blad. En ze werd ongemoeid gelaten, terwijl alles er op wees dat investeerders het pand, en dus ook de buurt, wilden optillen naar een hoger sociaaleconomisch niveau. Het is bij uitstek Jean Demannez, voorganger en partijgenoot van Emir Kir, die al eens aan de kant van krakers van het Gesù-klooster ging staan

toen die in 2007, toen de verkoop van het pand eindelijk rond was, in kortgeding de deur gewezen werden. De correcte beslissing die Emir Kir begin november 2013 dus nam, is er een die al veel vroeger had kunnen en moeten genomen worden. Daar hadden we veel tijd meee kunnen winnen. Nu is meer dan 10 jaar verloren gegaan in het ontwikkelen van deze buurt met bijzonder veel potentieel. In ruil is meer dan 10 jaar lang een plaats gecreëerd waar uitbuiting en valse hoop de levens van veel kansarme mensen hebben gefnuikt. Solidariteit met mensen die het minder hebben is een must in een gemeente waar vele inwoners het moeilijk hebben. Maar net daarom moeten we volop inzetten op vooruitgang en zelfvertrouwen voor de hele buurt, niet op gemarchandeer met belangen van bepaalde electorale groepen. De imagoschade die Sint-Joostten-Node, en bij uitbreiding heel Brussel, daardoor oploopt zet pas echt een rem op onze sociaaleconomische ontwikkeling.


LOKAAL

FOTO WEDSTRIJD

DICHTBUNDEL VERS UIT BRUSSEL

BEZOEK

B

ij de komende verkiezingen in mei 2014 verkiezen we 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers in het Brussels Parlement. Diezelfde dag kiezen we ook voor zes Brusselaars in het Vlaams parlement. “Ons Brussels accent in het Vlaams Parlement” aldus Khadija Zamouri. “En dat is vandaag ook echt nodig”. Ann Brusseel en Khadija Zamouri zijn

de twee liberale Brusselaars in het Vlaams Parlement. Samen met het Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost en samen met Quentin van den Hove organiseert Khadija Zamouri een bezoek aan het Vlaams Parlement. Een unieke kans om dit volledig gerenoveerd oud postgebouw achter het Federaal Parlement in het centrum van Brussel te bezoeken en kennis te maken met de werking van het Vlaams Parlement.

Recent werd in een volgelopen literair salon in Muntpunt « Een Kwestie van Splinters » voorgesteld. Dit is de tweede dichtbundel van het Brusselse Willemsfonds, met gedichten van 27 bekende en minder bekende Nederlandstalige Brusselse dichters. De bundel werd geïllustreerd met fraaie zwart-witfoto’s van Brussel van de hand van fotograaf Raf Van Overstraeten. Deze bloemlezing werd samengesteld door Kurt Deswert en Herman Mennekens, die beiden zelf ook gedichten aanleverden. Een voorproefje, van de hand van Dirk Volckaerts (Oud-hoofdredacteur Brussel Deze Week). “Aards paradijs mijn oor! Neen dank u, geef mij toch maar Brussel; Liever nog heb ik lawaai, en ‘t gevloek in honderden talen, Liever nog vrolijke chaos, en relativeringsvermogen, Liever een glimlach in ‘t Frans, dan klaagzang en betweterstreken”

EVERE: Guy Vanhengel, Brussels minister en gemeenteraadslid Evere – gvanhengel@vanhengel.irisnet.be Martine Raets, Schepen en voorzitter Open Vld Evere – mraets@vanhengel.irisnet.be of 0497/59.95.64 SCHAARBEEK: Quentin van den Hove, Gemeenteraadslid en voorzitter Open Vld-Schaarbeek – vdhove@gmail.com of 0496/55.01.79. Johan Basiliades, OCMW-raadslid en secretaris Open Vld-Schaarbeek, Eugene Demolderlaan 1/5 1030 Schaarbeek – johan.basiliades@vldbrussel.be of 0495/210.501 SINT-JOOST: Aubry Cornelis, voorzitter Open Vld-Sint-Joost - aubry.cornelis@openvld.be OPEN VLD


Uitnodiging STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK” Op vrijdag 21 februari 2014, 19u.

IE MAGG

K C O L DE Bari - Ganshoren u 21 febr

Georganiseerd door het Willemsfonds Ganshoren-Jette-Koekelberg-SintAgatha-Berchem en Open Vld Ganshoren-JetteKoekelberg-Sint-Agatha-Berchem Locatie: Gemeenschapscentrum De Zeyp, Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren. Meer info via stemmerman@bruparl.irisnet.be of 02 549 65 25.

BACHS LAATSTE REIS 16 december omstreeks 19u.45 BRUSSEL - GC DE MARKTEN

Lezing "Bachs laatste reis" door Jos Meersmans, musicoloog. Deze lezing wordt georganiseerd door de Vlaamse Club i.s.m. Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

KERSTCONCERT 18 december om 20 u.

EVERE - SINT-JOSEPHKERK Jaarlijks kerstconcert van GC Everna, gemeente Evere, het Willemsfonds, Davidsfonds en de pastorale Damiaan door Ensemble Capilla Flamenca, Sint-Josephkerk, Paduaplein, 1140 Evere

Brussels Minister

Guy Vanhengel

en het bestuur van Open Vld-Evere nodigen u van harte uit op hun

nieuwjaarsreceptie Woensdag 15 januari 2014 van 20-23u in Aula Toots, Stuckensstraat 125 te Evere Muzikale omlijsting: Jazzthings Kom met ons het glas heffen op het nieuwe jaar!

NIEUWEJAARSRECEPTIE 15 januari om 20 u. EVERE - AULA TOOTS

en het bestuur van nodigen u van harte uit op hun op woensdag 15 januari van 20 u. tot 23 u. in Aula Toots, Stuckensstraat 125 te Evere. Met muzikale omlijsting door Jazzthings. Kom met ons het glas heffen op 2014!

BEZOEK VLAAMS PARLEMENT? 25 januari om 10u30 u. BRUSSEL - LEUVENSESTRAAT 1000

Bezoek aan Vlaams Parlement met Khadija Zamouri en Quentin van den Hove

FILMPROJECTIE “KINSHASA MBOKA TE” 30 januari om 19u30. SCHAARBEEK - HAACHTSESTEENWEG 147

Wil jeLID

WORDEN

van OPEN VLD- EVERE – SCHAARBEEK OF SINT-JOOST?

Alle leden worden uitgenodigd op de lokale bestuurvergaderingen, lokale regionale en nationale activiteiten. U ontvangt ook het ledenblad en mag deelnemen aan de ledencongressen. Alle nieuwe leden ontvangen een verwelkomingpakket 0 ik wil lid worden van Open Vld in mijn gemeente en stort €10 op RN BE08 0012 1655 5913 met vermelding “lidgeld Evere” of “Lidgeld Schaarbeek” of “lidgeld Sint-Joost”. 0 Ik wil nog geen lid worden, maar wil wel meer informatie ontvangen over Open Vld in mijn gemeente.

Naam ……………………………………….........................................………. Voornaam ……………………………………….. Adres ………………………………………………........................................................................... …………………………………………………………............................... E-mail ……………………………………………….. Stuur deze strook terug naar Johan Basiliades, Eugene De Molderlaan 1/5 1030 Schaarbeek of naar johan.basiliades@vldbrussel.be Krijgt U deze publicatie meermaals in de bus of wenst U deze publicatie niet verder te ontvangen? Laat het ons weten via ljohan.basiliades@vldbrussel.be of op 0495 210 501

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Schaarbeek, Evere & Sint-Joost-ten-Node - editie december 2013