Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten - april-mei-juni 2013 - VU en afzendadres: Stefaan Van Hee, Luitenant Liedelstraat 38, 1070 Anderlecht - erkenningsnummer P 915675 - afgiftekantoor Brussel X

BLAUW

België – Belgique P.B. – P.P. 1000 Brussel BC 33540

LIBERALE NIEUWSBRIEF OPEN VLD MOLENBEEK ANDERLECHT

LEOPOLD IIWIJKCONTRACT

Schepen Jan Gypers MOLENBEEK

LEEFBAAR ANDERLECHT Ann Brusseel ANDERLECHT

ijke l e t es e GewBijlag t ep

ec fel + Rselse Wa

s Bru


Anderlecht

Interview ANN BRUSSEEL: Leefbaar Anderlecht

“Er is nog veel werk aan de winkel”

W

erk aan de leefbaarheid van onze wijk! “Dit is de opmerking die ik vaak te horen krijg. Om van Anderlecht – en van heel Brussel – een moderne aangename woonplaats te maken, moeten we op verschillende vlakken ingrijpen en keuzes durven maken.” Anderlechts gemeenteraadslid Ann Brusseel overloopt haar eerste ‘to-do-lijstje’ met initiatieven…

Vlot en veilig verkeer

Een dagelijks verkeersinfarct teistert onze hoofdstad. Als we dit probleem niet dringend oplossen, zullen bedrijven wegtrekken. De Brusselaars riskeren dus de factuur te betalen van de stilstand. Om de vinger aan de pols te houden, organiseerde Open Vld Anderlecht op 26 maart een debatavond over mobiliteit. De sprekers waren verschillende experts: Els Ampe (Open Vld-schepen Mobiliteit & Openbare Werken Stad Brussel en Brussels parlementslid), Danny Smagghe (woordvoerder Touring), Roel De Cleen (Fietsersbond) en Piet Van Meerbeek (Bral vzw). Aan het einde van het debat bleken we het over veel zaken eens: Meer metro en tram, want die zijn het snelst. Gelukkig heeft de Brusselse regering al groen licht gegeven voor extra lijnen.

LIBERALE Nieuwsbrief

Daarnaast moeten er ook meer pendelparkings komen, om de meer dan 300.000 pendelaars te overtuigen om over te stappen op het openbaar vervoer in de stad. In Anderlecht wordt alvast de COOVI-CERIA parking uitgebreid! Ook bewoners moeten kunnen parkeren, liefst meer ondergronds, zodat we bovengronds leuke, groene pleinen en terrassen kunnen aanleggen. We hebben meer fietspaden nodig en ze moeten ook veiliger zijn. Het openbaar vervoer van de Lijn en de MIVB moeten beter op elkaar afgestemd worden. Er moet een oplossing komen voor het grote prijsverschil in abonnementen voor de 65-plussers die de bus van De Lijn nodig hebben in Anderlecht. Ann Brusseel ondervraagt hierover in het Vlaams Parlement de Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Crevits. Wordt vervolgd!

Waar je kunt spelen, is het goed leven

In het bestuursakkoord staat te lezen wat de gemeente Anderlecht van plan is: “Speelpleinen in iedere groene ruimte ontwikkelen om wijken aangenamer te maken en kinderen, die vaak geen tuin hebben, buitenspeelruimte te geven.” Zeer overtuigd van de noodzaak van die maatregel vraagt Ann Brusseel aan de bevoegde schepen om


Lokaal

"Groene ruimtes maken de wijken leefbaarder voor volwassenen en aangenamer voor de kinderen."

snel werk te maken van de belofte. “Ik heb gevraagd dat men het aantal speelpleinen in kaart zou brengen om na te gaan hoe het met het aanbod zit en waar het beter moet. Trouwens, om echt aan de behoefte aan speelruimte te voldoen, moeten er ook groene ruimtes bijkomen, zeker in wijken als Kuregem. Bovendien moeten de speelpleintjes aantrekkelijk en veilig zijn. Het hoekje met wat speeltuigjes op het einde van de Grondelstraat en de Prévinairestraat is een voorbeeld van hoe het niet moet: verwaarloosd, op een afgelegen plaats, kortom: echt niet wat je voor je kind wil. Ik hoop dat er tegen de zomer een verandering merkbaar is!”

Een beter onderhouden openbare ruimte

Het Brussels gewest heeft een webapplicatie ontwikkeld die het makkelijk maakt voor burgers om problemen met de kwaliteit van de openbare weg te melden. Putten in de weg, losliggende stoeptegels en verdwenen wegmarkeringen kunnen gemeld worden via www.fixmystreet.irisnet.be en de app voor ta-

blet en smartphone. Een stap vooruit in verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de stad. De app werkt voor zowel gewestals gemeentewegen. Een uniek elektronisch loket heeft als voordeel dat de bevoegde instantie het probleem snel kan oplossen. De meeste Brusselse gemeenten nemen deel aan het project, maar Anderlecht helaas niet. “Een gemiste kans. Daarom heb ik hierover een vraag gesteld aan de schepen van Openbare Werken. Ik roep hem op om Anderlecht ook te laten deelnemen aan dit eenvoudig project om de openbare weg in onze gemeente beter te kunnen onderhouden.” Zolang de Anderlechtenaren de website niet kunnen gebruiken, kunnen ze problemen ook melden aan Ann via info@annbrusseel.be. Ann Brusseel, Vlaams volksvertegenwoordiger, Gemeenteraadslid Anderlecht

OPEN VLD


Molenbeek

In de kijker

BBQ voor het goede doel in Molenbeek Wanneer? Op zondag 23 juni 2013 vanaf 12u.

BBQ voor het goede doel in Molenbeek

D

e Residentie Arcadia is het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-JansMolenbeek. Ongeveer 190 bejaarden worden er begeleid door een multidisciplinair team om hen van de beste zorgen te voorzien. Over alles is nagedacht: ook de ligging van het rust- en verzorgingstehuis moet bijdragen tot een zo goed mogelijk herstel. Zo is er in de onmiddellijke nabijheid veel groen aanwezig en is er weinig tot geen hinder van doorgaand verkeer.

De opbrengst van de BBQ dient om het dagelijkse leven van de residenten te verbeteren.

Zowel binnen als buiten het rusthuis worden er heel wat activiteiten georganiseerd om het leven van de bewoners op te vrolijken en om de sociale contacten te bevorderen. Eén van die jaarlijks terugkerende activiteiten is een grootse BBQ. Ook dit jaar organiseert Arcadia een grote barbecue met muzikale animatie waar niet enkel de bewoners zelf welkom zijn, maar ook familieleden, buurtbewoners en kenissen van harte worden op uitgenodigd.

Deze keer zal de opbrengst gaan naar het verbeteren en het toegankelijker maken van de groene ruimte rond het rusthuis voor minder mobiele bewoners.

Molenbeeks OCMW-raadslid voor Open Vld Arlette De Backer steunt dit initiatief ten volle. Elke deelnemer krijgt voor de prijs van 10€ per volwassene een aperitief, een barbecueschotel en een nagerecht aangeboden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8€ per kind.

Inschrijvingen Inschrijvingen vóór 10 juni. Telefoon: 02/481 99 11 of 02/481 99 00.

LIBERALE Nieuwsbrief

Waar?

Residentie Arcadia. Ferdinand Elbersstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Bereikbaar met bus 84, halte Elbers

Voor meer info over de bbq in Residentie Arcadia: arlettte.debacker@vldbrussel.be


brussel Hoofdstedelijk Gewest 19

vanwege Piet en Wilfried

Gemeenten

Brussel Parijs Londen

Europa

Jean-Luc Vanraes over de rol van regio’s en steden

Brusselse parlementsleden

Onderwijs

Samen de e Brussels ken Wafel ma

Ann Brusseel over de hervorming van het secundair onderwijs OPEN VLD


GEWEST

Interview

JEAN-LUC VANRAES

STEDEN NAUWER BIJ EU BETREKKEN “Ik pleit voor een Europese Senaat, een tweede Kamer van het Europees parlement waarin regio’s en steden vertegenwoordigd zijn.”

LIBERALE Nieuwsbrief

D

e samenleving verandert grondig. De kennis van de mens verhoogt. De burger is mondiger geworden en de groep middenklassers groeit. Deze maatschappelijke evolutie gaat gepaard met een aangroei van de stedelijke bevolking. Ook in Brussel. Maar wat hebben die steden in de pap te brokken als het over een beslissing gaat die Europa over hen neemt? “Te weinig”, zo weet Jean-Luc Vanraes, voorzitter van de Raad VGC, lid van de Assembly of European Regions (AER *), en sinds kort ook van het Comité van de Regio’s (**). JEAN-LUC VANRAES: “Regio’s en steden zoals Brussel wegen vandaag te weinig op Europa. Steden zijn anders een bron van welvaart voor een regio of een land. Zij zijn aantrekkingspolen voor tolerantie en openheid. Steden moeten een belangrijk element worden in de Europese beslissingsmacht. De eis tot meer participatie van steden in het Europees democratisch proces is zeer terecht.” Wat is het antwoord op die eis? VANRAES: “Op dit ogenblik nemen nationale staten beslissingen in de plaats van de regio’s. Dit staat in contrast met het groeiend belang van regio’s en steden. Het klassieke Europa met de 27 lidstaten, met daarnaast de regio’s en de steden, is geen goede structuur om die nieuwe spelers op de Europese democratische markt in te passen.” Wat stelt u in de plaats? VANRAES: “We moeten komen tot decentralisatie gebaseerd op subsidiariteit: de juiste bevoegdheden op het passende beleidsniveau leggen. Politiek dicht bij de burger. We mogen immers niet vergeten dat de burger zich sterk identificeert met


"Steden moeten een belangrijk element worden in de Europese beslissingsmacht." Jean-Luc Vanraes samen met voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso

zijn regio of zijn stad. Eén van de redenen waarom hij minder in Europa gelooft, is omdat de besluitvorming te ver van zijn bed is. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat regio’s een betere dienstverlening kunnen afleveren. Laten we dàt debat in België eens deftig voeren, los van communautaire tegenstellingen, los van het denken in machtsblokken, Vlamingen tegen Franstaligen. Wie wordt daar het eerste slachtoffer van? De burger!” Hoe ziet u dit in de praktijk? VANRAES: “Zoals reeds gezegd pleit ik voor een Europese Senaat, een tweede Kamer van het Europees Parlement die meer aandacht heeft voor de autonomie van de regio’s en de groei van de Europese steden. Dit is geen nieuwe instelling maar een uitbreiding van de taak van het Comité. Ik stel ook voor om de dialoog tussen de Europese en de lokale instellingen te versterken met het oog op directe samenwerking tussen regio's, steden en gemeenten en Europa. Door deze georganiseerde aanpak ben ik ervan overtuigd dat we een beter Europa kunnen uitbouwen, een Europa waarin de burger zich beter zal herkennen.” *AER, de Assembly of European Regions is een instelling waar 272 gewesten deel van uitmaken. Naast regio’s uit de Europese Unie zijn ook Turkije en staten van de vroegere Sovjet-Unie lid. *Het Comité van de Regio’s telt leden afgevaardigd uit de lidstaten. Die leden vertegenwoordigen hun regio uit die lidstaten. De belangrijkste taak van het Comité is het adviseren van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad over regionale bevoegdheden zoals onderwijs, milieu, cultuur, beroepsopleidingen… Het Comité is in Brussel gevestigd.

Jean-Luc Vanraes is als Brussels parlementslid niet alleen actief op Europees niveau in het Comité en de AER. Hij is sinds begin maart ook opnieuw voorzitter van het OCMW van Ukkel, een terrein dat hij goed kent. “Deze job gaat voor mij over twee zaken: iedere inwoner van Ukkel heeft recht op menselijke waardigheid en er wordt een actieve en optimale deelname aan de samenleving beoogd.” In tien jaar tijd werden ongeveer 1500 loontrekkers via de jobdienst naar een baan geleid. Jean-Luc is intussen ook voorzitter geworden van de Conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels Gewest. Meer info: www.jeanlucvanraes.be OPEN VLD


GEWEST

Actueel

SECUNDAIR ONDERWIJS: Hervormen of niet? Al jaren woedt de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. De bevoegde Vlaamse minister heeft spectaculaire plannen, maar geen politieke medestanders om ze mee goed te keuren. Vlaams parlementslid Ann Brusseel, lid van de commissie Onderwijs, ziet verschillende problemen die moeten aangepakt worden, maar wil geen grote omwenteling.

D

e minister van Onderwijs Pascal Smet wil niet dat ASO, TSO en BSO nog van elkaar gescheiden zijn. Humaniora en de beroepsrichtingen, allemaal onder één dak. En dit vanaf het 1ste middelbaar tot het 6de. Is dit haalbaar? ANN BRUSSEEL: “Zo goed als onhaalbaar: we hebben amper centen om nieuwe lagere scholen te bouwen, hoe zouden we nu alle athenea en colleges gaan verbouwen? De opdeling in ASO, TSO en BSO is trouwens niet de oorzaak van bepaalde problemen zoals de vele schoolverlaters zonder diploma en de achteruitgang van de kwaliteit. Veel leerlingen die in het middelbaar onderwijs moeilijk kunnen volgen, hadden op de lagere school ook al problemen. Je moet hen vanaf het eerste leerjaar sterk ondersteunen. Leerproblemen en taalachterstand

LIBERALE Nieuwsbrief

moeten weggewerkt worden vóór je naar het secundair gaat. De eerste twee jaren van het middelbaar zijn nu ook voor iedereen gelijk op een

“Te weinig leerlingen kiezen wetenschappen, wiskunde en techniek.” keuzevak na. Want inderdaad, elke jongere moet een goede basisvorming krijgen. Even belangrijk is dat de scholen die technische en beroepsopleidingen aanbieden, goed uitgerust zijn met moderne apparatuur, dat ze een goed imago hebben en voor elke jongere een stage kunnen garanderen.”

Dus eigenlijk moet er meer samenwerking komen tussen scholen en bedrijven? BRUSSEEL: “Zeker, werkplekleren is ontzettend belangrijk. Zo zien leerlingen waar hun opleiding naartoe leidt. Nu zijn veel jongeren snel schoolmoe omdat ze teveel tijd op de schoolbanken moeten doorbrengen. Ik stel voor dat ze vanaf 15 jaar al terreinervaring kunnen opdoen. Zeker in Brussel is dat belangrijk. We hebben een schrikbarend hoog percentage spijbelaars en schoolverlaters zonder diploma. Daarnaast is het ook voor de leerlingen die wetenschappen-wiskunde volgen nuttig te zien wie wat doet in een bedrijf. Zouden veel 16-jarigen weten wat een ingenieur precies doet? Om de talrijke knelpuntvacatures in de technische beroepen te kunnen invullen, moeten we aan jongeren tonen welke jobs er bestaan en hoe boeiend techniek en technologie kan zijn. Ook voor leer-


"We hebben amper centen om nieuwe lagere scholen te bouwen, hoe zouden we nu alle athenea en colleges gaan verbouwen?

krachten biedt de uitwisseling met de bedrijven het voordeel dat ze bij kunnen blijven met de nieuwste evoluties.” Klopt het dat de kwaliteit van ons onderwijs erop achteruit gaat? BRUSSEEL: “Als we de meest recente onderzoeken bekijken, is dat inderdaad zo. We gaan lichtjes achteruit op vlak van wiskunde en veel leerlingen hebben moeite met het schrijven van een synthese of een verhandeling. We moeten terug naar het evenwicht tussen kennis en vaardigheden. Een ander probleem is dat te weinig leerlingen kiezen voor richtingen wetenschappen, wiskunde en techniek. We zitten met problemen op de arbeidsmarkt. We hebben een tekort aan huisartsen, leerkrachten wetenschappen, goede techniekers e.d. Het is vijf voor twaalf.” Zou het allemaal beter gaan met minder vakantie? BRUSSEEL: “Neen, dat is te kort door

de bocht. Kinderen hebben vooral op tijd een pauze nodig. Als Pasen laat in het jaar valt, dan is de lesperiode in de winter te zwaar voor de leerlingen. Het laatste trimester gaat dan plots zo snel naar de examens toe. Dat probleem kaartte ik al aan in 2011. De vakanties moeten dus beter gespreid worden, misschien iets minder in de zomer dan nu, maar wel met regelmaat in de herfst en in de winter. Ook het aantal lesuren per week kan bekeken worden, nu zitten de weken nogal vol. Met een betere spreiding kan je ook wat meer ruimte creëren voor sport en creatieve vakken, zonder dat je aan de inhoud van de leerstof moet prutsen. Kwaliteit behouden, studiediscipline durven eisen, maar tegelijk schoolgaan aangenaam maken.”

ANN BRUSSEEL Vlaams Volksvertegenwoordiger

WISKUNDIGE GELETTERDHEID 2003 1. Finland 544 2. Zuid Korea 542 3. Nederland 538 4. Japan 534 5. Canada 532 6. België 529 7. Zwitserland 527 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2009 Shanghai China 600 Singapore 562 Hong Kong China 555 Zuid Korea 546 Taiwan 543 Finland 541 Leichtenstein 536 Zwitserland 534 Japan 529 Canada 527 Nederland 526 Macau, China 525 Nieuw Zeeland 519 België 515

BRON: OESO – PISA onderzoek

OPEN VLD


GEWEST

Just is just PARLEMENTAIR WERK

STADSLUCHT MAAKT VRIJ GUY VANHENGEL Guy Vanhengel nam afscheid van Charles Picqué en verwelkomde Rudi Vervoort aan het hoofd van de Brusselse regering. Deze regering heeft nog een goed jaar te gaan tot aan de gewestverkiezingen, maar ze zit nog vol ambitie. “Met de regering gaan we meer dan ooit inzetten op jobs voor Brusselaars. Opleiding en talenkennis zullen nog meer aandacht krijgen”, aldus minister Guy Vanhengel. “Open Vld heeft daar terecht aan toegevoegd dat we ook zullen moeten investeren in netheid en veiligheid en een goede stedelijke levenskwaliteit. Want wie hier werk vindt, moet ook in de stad kunnen en willen blijven wonen”. Het deed Guy Vanhengel dan ook plezier dat de kersverse minister-president Rudi Vervoort in het Brussels parlement de liberale slogan van zijn vriend Sven Gatz in de mond nam: Stadslucht Maakt Vrij!* Ruim tien jaar geleden startte Sven Gatz dit initiatief, omdat hij weigerde enkel naar de stad te kijken als een bron van problemen. “Gatz benadrukte met Stadslucht Maakt Vrij dat de steden eerst en vooral de bron van welvaart zijn” aldus Vanhengel. *Het Willemsfonds, Liberaal Archief en ASP-publishers brengen in juni opnieuw een handig Stadslucht Maakt Vrij-boekje uit met daarin het oorspronkelijk Liberaal Stedenmanifest van 2004 en het Liberaal Manifest voor een Open Stad uit 2008. Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades zorgden voor een inleiding over liberalisme en stedelijkheid. Meer info hierover of boekje bestellen (€5) via info@vldbrussel.be of 0495/210.501.

LIBERALE Nieuwsbrief

DE TEVREDEN BELASTINGBETALER RENÉ COPPENS Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) maakte in opdracht van de regering een studie over de “Evolutie, kenmerken en verwachtingen van de Brusselse middenklasse.” (December 2012). “Uit die studie blijkt alvast hoe belangrijk solidariteit via belastingen is”, meent Brussels parlementslid René Coppens. “Als liberaal willen we de belastingdruk beperken, maar we zijn en blijven ook voorstander van een grote mate van solidariteit”. Volgens deze studie zijn middenklassers alle inwoners die een Netto Belastbaar Inkomen hebben tussen de 15.000 en 30.000 euro per jaar. In Brussel is dat het geval voor 34,2% van de bevolking. Deze groep betaalt ongeveer 23,2% van de totale gewestelijke inkomsten uit de personenbelasting. Het is essentieel dat het Gewest een gericht beleid voert om deze middenklasse in de stad te houden. Stedelijke levenskwaliteit, veiligheid, netheid, parkeerplaats, betaalbaar wonen… het zal allemaal belangrijke elementen. “Het is een sterke studie, met goede conclusies” meent René Coppens, “maar ik denk dat we gelijktijdig ook moeten inzetten op de 20% inwoners, die 77% van de belastingen betalen. De inwoners met een Netto Belastbaar Inkomen van boven de 30.000 euro per jaar. Zij moeten zich goed voelen in onze stad. We moeten ze een beetje verwennen. We moeten er naar de woorden van professor Bruno Heyndels (VUB) tevreden belastingbetalers van maken. Dat heb ik een beetje gemist in deze studie.” Lees de studie op www.bisa.irisnet.be


Plat Préféré

De Brusselse

Wafel

Voor minimum 12 wafels: - 450g zelfrijzende bloem - 150g boter - 20g verse gist - 3 eieren (Eidooiers en eiwitten scheiden) - 375 ml volle melk - 375 ml spuitwater - Kleine lepel vanillesuiker - Snuifje zout Speculooscreme: - 350g banketbakkersroom - 100g boter - 100g speculoospasta Kriekengarnering: - 375g krieken - 1/2 flesje kriekbier - 250g minuutsuiker

Carla Dejonghe en Els Ampe brengen graag hulde aan de authentieke Brusselse wafel. Dit culinaire icoon wordt in de hoofdstad immers te vaak in de hoek gedrongen door zijn Luikse zusje. Volgens Els Ampe valt een krokant gebakken, luchtige Brusselse wafel altijd in de smaak bij jong en oud. “De combinatie van zelfrijzende bloem, verse gist én spuitwater zorgt gegarandeerd voor een luchtige wafel.” In het kader van een wafelbakwedstrijd tussen de verschillende Brusselse gemeenten, ontwierp Carla Dejonghe met haar vereniging Fret&Verzet een ietwat bijzondere versie. Ze garneerde de ‘dikke wafel’, zoals die vroeger werd genoemd, met chocolade, krieken (gekookt in kriekbier) en een mousse van speculaas en ging zo met de eerste prijs aan de haal. “Ons recept viel onlangs zelfs opnieuw in de prijzen op een wafelwedstrijd in New York!”, aldus een trotse Carla Dejonghe. WIj vertellen je alvast hoe je deze bekroonde Brusselse wafel zelf kan maken.

Bereiding: 1) Neem twee ruime mengschalen en scheid de eieren. 2) Klop de eidooiers een beetje op met de vanillesuiker. 3) Smelt de boter en voeg dit toe aan het eidooiermengsel. Roer goed. 4) Los de gist op in de lauwe melk en giet dit bij de eidooiers en de boter. 5) Zeef vervolgens de bloem in de mengkom en roer tot er geen klonters meer in het beslag zijn. 6) Voeg een snuifje zout toe. 7) Klop de eiwitten tot een stevig schuim en spatel dit voorzichtig onder het beslag. 8) Laat het beslag minstens 30 minuten rijzen met een handdoek over de kom. 9) Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand. Laat het ijzer ook voldoende lang voorverwarmen. 10) Schep een portie beslag in het wafelijzer en bak een luchtige goudbruine wafel.

Speculooscrème: Klop alle ingrediënten samen luchtig op. Doe de crème vervolgens in een spuitzak. Kriekengarnering: Laat alle ingrediënten samen 5 minuten koken en bind, indien nodig, met wat maïzena. Afwerking 1) Spuit mooie bolletjes speculooscrème op de wafel. 2) Vlij de kriekjes royaal neer over de wafel. 3) Prik enkele dunne krokante plakjes chocolade in de wafel. 4) Strooi enkele chocoladebolletjes en wat bloemsuiker over het geheel. OPEN VLD


Verrekijk Door de demografische evolutie zal tegen 2040 bijna 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Ook in het Brussels Gewest. Momenteel telt Brussel 1.147.043 inwoners. Met een verwachte bevolkingsgroei van bijna 20% zullen er tegen 2040 bijna 1.400.000 mensen wonen. Er staan grootsteden zoals Brussel dan ook enorme uitdagingen te wachten op vlak van mobiliteit, huisvesting, leefmilieu, onderwijs... Op vlak van huisvesting bijvoorbeeld zullen we er op moeten letten dat Brussel geen stad wordt met twee snelheden, een stad van rijk en arm. Ook de sociale mix dient gehandhaafd te blijven en vooral, dat de middenklasse haar plaats in ons gewest behoudt en hopelijk zelfs verstevigt. Bovendien is het van belang dat iedereen, ook de allerlaagste inkomens, over een duurzame kwaliteitsvolle woning beschikt. De vastgoedprijzen in ons Gewest blijven immers stijgen en het zal voor bepaalde doelgroepen dan ook moeilijk worden om een eigendom te verschaffen. Om hier aan tegemoet te komen zien we vandaag al dat bepaalde oplossingen zich spontaan aandienen. Zoals bv. het kangoeroewonen of zorgwonen waarbij 1 of 2 ouderen in een aparte woongelegenheid bij een jong gezin wonen. Daarnaast zie je ook meer en meer vrienden een gezamenlijke woning kopen. Een andere tendens die zich volgens mij zal manifesteren is het (individueel) gaan samen leven in ‘woongroepen’. In dergelijke woongroepen heb je telkens een afgescheiden woonruimte, maar deel je bepaalde voorzieningen zoals een gemeenschappelijke keuken. Beschutte woonstraten en woonpleinen, die vaak rond een gemeenschappelijke tuin of parkeerplaats liggen, passen volledig in dit concept. Ook zullen bepaalde voorzieningen zoals zorg, voeding, onderwijs volledig worden geïntegreerd in de wijk. Onze hoofdstad zal tegen 2040 ook meer ingekleurd worden door talrijke nieuwe concepten voor groene ruimte, zoals parken op daken van appartementsgebouwen en verlaten spoorwegverbindingen omgevormd tot groene recreatiegebieden. Deze plekken zullen niet alleen groene oases zijn waar mensen tijdens hun vrije tijd vertoeven, maar men zal er ook zijn job kunnen uitoefenen. Parken zullen dus herdacht worden naar de hedendaagse noden van de inwoners. Kortom we gaan terug naar de natuur of – misschien zelfs beter - terug naar de natuur van de stad.

EEN TOEKOMSTBLIK BRUSSEL ANNO 2040

KHADIJA ZAMOURI

Vlaams Volksvertegenwoordigster

LIBERALE Nieuwsbrief


Lokaal

In 't Kort

GEMEENTELIJK NIEUWS

Sint-Jans-Molenebeek

Bekende kop in Anderlechtse Haard

Willemsfonds-afdeling in Molenbeek

Extra plaatsen kinderopvang nodig

ANDERLECHT

MOLENBEEK

ANDERLECHT

Voor Open Vld zal voorzitter Stefaan Van Hee opnieuw zetelen in het bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De Anderlechtse Haard is de maatschappij met het grootste aantal sociale woningen (3600) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds kort is de oudste Vlaamse socio-culturele vereniging, het Willemsfonds, een afdeling in het Brussels Gewest rijker. In Molenbeek werd namelijk onlangs een nieuwe afdeling opgericht.

Anderlecht kampt al enige tijd met een plaatsgebrek in de kinderopvang. Bovendien zijn de beschikbare plaatsen niet goed verdeeld over het grondgebied van de gemeente, in Scheut en Kuregem tekenen we grote tekorten op. In 2013 worden voor het Brussels gewest slechts 28 nieuwe plaatsen in de gesubsidieerde Nederlandstalige kinderopvang voorzien, waarvan slechts 8 voor Anderlecht. Veel te weinig natuurlijk. Uit een studie van de VGC blijkt dat er tegen 2020 liefst 4.500 extra plaatsen moeten bijkomen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. Daarom vroeg Ann Brusseel aan de verantwoordelijke minister voor de Nederlandstalige kinderopvang, Jo Vandeurzen (CD&V), om dringend de realiteit onder ogen te zien en voor de Vlaamse Brusselaars te doen wat hij voor de ouders in Vlaanderen zou doen.

STEFAAN VAN HEE

Door de demografische groei en de nood aan meer betaalbare woningen wordt er 50 miljoen euro voorzien voor renovatiewerken en voor nieuwbouwprojecten. Zo zal het bestaande aanbod groeien naar 4000 woningen en zal de kwaliteit van de bestaande woningen verbeteren. Indien u vragen heeft over sociale huurwoningen bij de Anderlechtse Haard , inschrijvingsprocedures, uw rechten en plichten als huurder,‌ dan kunt u Stefaan Van Hee telefonisch contacteren voor een afspraak (Bergense Steenweg 819) op 0475/66.31.87.

ILSE CARLÉ

Het Willemsfonds is een Vlaamse, liberaal-vrijzinnige, culturele vereniging die in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan sociaal-cultureel volwassenenwerk doet. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en initiatieven ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Wilt u meer informatie over het Willemsfonds - Molenbeek of wilt u graag lid worden van onze afdeling, geef dan een seintje via ilse.carle@vldbrussel.be

ANN BRUSSEEL

OPEN VLD


Molenbeek

In de kijker

Een wijkcontract voor de Leopold II- laan

S

inds enkele jaren zijn er in Molenbeek verschillende wijkcontracten succesvol uitgevoerd met als doel om verwaarloosde of achtergestelde buurten te laten heropleven.

Binnenkort gaat er opnieuw een groots wijkcontract van start, deze keer rond de Leopold II-Laan. Deze laan vormt één van de belangrijkste verbindingsassen om de Brusselse vijfhoek binnen te rijden. Ze is een mix van mobiliteit en openbare ruimte en verbindt de kleine ring met de Basiliek van Koekelberg. In de loop der jaren heeft de laan een aantal veranderingen meegemaakt: viaducten, metro, tunnel. Toen, en nog steeds is de Leopold II-laan de omliggende buurt blijven overheersen.

oververzadigd door het transitverkeer dat naar en van het centrum van Brussel komt. Het Mobiliteitsplan voorziet in een wijziging van het éénrichtingsverkeer, de aanleg van bijkomende fietspaden en een inperking van het doorgaand verkeer. Daarnaast is de Ribaucourtstraat een belangrijke commerciële wijk en een drukke verbindingsstraat tussen historisch Molenbeek en de Leopold II-laan. Het winkelaanbod is er echter beperkt en weinig gevarieerd. Dit maakt dat het weinig aantrekkelijk is voor grote ketens om hier een vestiging te openen. Via het wijkcontract wordt er gehoopt om een meer gevarieerd aanbod te krijgen.

“De Leopold IIlaan is het hart van Molenbeek en staat voor stedenbouwkundige, economische en sociale uitdagingen”, aldus schepen Jan Gypers

Open Vld-schepen voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wijkcontracten Jan Gypers is zeer tevreden dat de Brusselse Regering het Duurzaam Wijkcontract rond Leopold II heeft goedgekeurd. “De laan is de ruggengraat van een hele wijk, maar ook een breuklijn tussen de Maritiemwijk en historisch Molenbeek. De perimeter van het wijkcontract wordt begrensd door de grens met Koekelberg in het westen, door het kanaal in het oosten, door het Sint-Johannes-de-Dopervoorplein in het zuiden en door de Picardstraat in het noorden”, aldus de liberale schepen Gypers.

“We hebben de ambitie om de Leopold II-laan te herstellen als een belangrijke verbindingsas die de continuïteit met historisch Molenbeek versterkt. En met dit wijkcontract willen we de buurt opnieuw leefbaar maken, maar we houden ook rekening met wijkcontracten in de ons omliggende gemeenten, zoals bvb. de heraanleg van de Havenlaan”, vervolgt Gypers. “Allereerst is er de mobiliteitsproblematiek: de laan is LIBERALE Nieuwsbrief

Een ander aspect is het gebrek aan groen en speel- en ontspanningsruimte voor kinderen en jongeren. Het wijkcontract voorziet in bijkomende groene speelruimte aan het Sint-Remipark en het Bonneviepark. Ook voor jongeren zullen er meer sport- en ontspanningsmogelijkheden komen. Wat ook opvalt is het tekort aan kinderopvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar oud.

Dat er heel wat bij een wijkcontract komt kijken, kan schepen Gypers alleen maar beamen: “Wijkcontracten zijn een totaalpakket geworden. Voordien werden er enkel fysische aspecten aangepakt, zoals de heraanleg van voetpaden en straten. Nu wordt er ook rekening gehouden met de mobiliteit, het sociaal-economische, de werkgelegenheid, de samenstelling van de bevolking, de groene ruimtes, de gezondheid, enz… Zulke projecten komen niet alleen de inwoners ten goede, maar de hele leef-, woon- en werkomgeving.” Het volledige plan kan geraadpleegd worden via www. molenbeek.irisnet.be


Lokaal

Op het kaartje kunt u zien waar de geplande werken en de nieuwe voorzieningen zich situeren.

OPEN VLD


90 jette}

Agenda

LEDENCONGRES 15 juni BRUSSEL - Melsensstraat Op deze datum houdt Open Vld Brussels Gewest haar ledencongres. Dit zal plaatsvinden op het partijhoofdkwartier. Alle leden kunnen er debateren en stemmen over het Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0: 'Back to the City'.

PIZZA BENEFIETAVOND 22 juni

Pizz a 3de

*

Benefiet

*

AVOND

VANAF 17U30

juni erdag 22

Zat

IEF VAN

bRIGIT

NGST DE OPBRENAAR GAAT

RIS TE GOO

T VZW EA EM

EG GC ESS

EEN INITIAT SCHEPEN

1-straat Leopold 1090 jette}

329

JETTE - Gemeenschapscentrum Essegem Dit jaar gaat de opbrengst naar vzw eat. Deze vzw creeërt kansen voor kwetsbare groepen door ze via werkervaring en opleiding te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Deze benefietavond is een initiatief van schepen Brigitte Gooris. We verwelkomen u vanaf 17u30.

RESERVATIE

via sdelatte@bruparl.irisnet.be of 0494 47 82 62

MU.ZEE & DE AMANDINE 25 augustus Anderlecht - Oostende Uitstap naar Oostende met het Willemsfonds Anderlecht. In de voormiddag bezoeken we in Mu.ZEE de tentoonstelling ‘Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens’ en na de lunch nemen we een kijkje op de laatste Ijslandvaarder van Oostende ‘de Amandine’. Voor info en inschrijving mail info@annbrusseel.be of tel 0474/47 74 26.

BEZOEK VLAAMS PARLEMENT 7 september BRUSSEL - Vlaams parlement Bezoek het Vlaams Parlement met Ann Brusseel op zaterdag 7 september om10u. Tijdens deze rondleiding kunt u kennis maken met de politieke werking, de architectuur en de kunstwerken aanwezig in het Vlaams Parlement. Meer info en inschrijven bij Ann Brusseel op info@annbrusseel.be, www.annbrusseel.be of 0474/477426.

BLAUW ONTBIJT 29 september KOEKELBERG - GC De Platoo Een activiteit van het Willemsfonds Koekelberg en Willemsfonds Sint-Agatha-Berchem. Meer info of reservatie: michael.goris@vlaamsparlement.be of tel. +32 (0)2 552 43 64.

Contactgegevens Anderlecht

Molenbeek

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Ann Brusseel Mudrahoek 64/0202 1070 Anderlecht www.annbrusseel.be

Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wijkcontracten Jan Gypers J. Dubrucqlaan 65 b8 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Open Vld-voorzitter Stefaan Van Hee Luitenant Liedelstraat 38 1070 Anderlecht

Open Vld-voorzitter Gert Van der Eeken Paruckstraat 35 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wenst u lid te worden? Stort dan 10 € op rekening BE16 0680 9437 6074 met vermelding ‘Lidgeld 2013 Molenbeek‘ of op rekening: BE78 1096 5508 4586 met vermelding 'Lidgeld 2013 Anderlecht’ U ontvangt dan onze nieuwsbrief, het Open Vld-magazine en krijgt stemrecht op onze congressen. Uw lidkaart wordt u per post opgestuurd. LIBERALE Nieuwsbrief

OCMW-mandataris Arlette De Backer F. Sebrechtslaan 59 b19 1080 Sint-Jans-Molenbeek

LID WORDEN?

van OPEN VLD

in uw gemeente

Blauw  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Anderlecht & Molenbeek - editie juni 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you