Vízivárosi Galéria - Évkönyv 2019

Page 1

K I Á L L Í T Á S O K

A

V Í Z I V Á R O S I

G A L É R I Á B A N

A Vízivárosi Galéria a Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Bp., Marczibányi tér 5/a.) egyik társintézménye. Kiállítási programjában a kortárs művészet legkülönbözőbb kifejezési formái szerepelnek. A képzőművészet hagyományos műfajai mellett helyet kapnak a legújabb kísérletek, alternatív, koncept projektek, installációk. Bemutatkozási lehetőséggel támogatja a atalokat, és külföldi művészek is meghívást kapnak.


VÍZIVÁROSI GALÉRIA Január 10 – január 31. Tóth Menyhért 115. - festmények, grakák Emlékkiállítások sorozat Február 6 – február 28. Iski Kocsis Tibor – festmények, objektek Művészek a II. kerületben - művészportrék sorozat Március 6 – március 27. Sóváradi Valéria – Fabricius Anna, festmények, fotók Művészcsaládok a II. kerületben sorozat Április 3 – április 27. Művészeti gyűjtemények - Hetényi Gyűjtemény 9. Tánckiállítás, A Budai Táncklub programjához kapcsolódóan a Tánc Világnapja alkalmából Május 2 – május 22. Graka Hónapja – Magyar Grakusművészek Szövetsége

KIÁLLÍTÁSOK 2019. Május 29 – június 22. Gánóczy Mária – festmények Művészek a II. Kerületben - II. Kerület Napja Június 26 – július 24. Fiatal Szentendre - Cserekiállítás Szeptember 3 – szeptember 17. Budai értékek, budai polgárok A Budai Polgár folyóirat fotókiállítása Szeptember 20 – október 11. Ars Sacra – Fényt hozzon… VIII. Október 16 – november 19. Magyar Festészet Napja - Miniképek November 26 – december 19. XVIII. Karácsonyi Tárlat Szakrális ólmozott üvegképek


KIÁLLÍTÁSOK

Fotódokumentumok

Tóth Menyhért 115. (2019. január 10 - 31.)

www.vizivarosigaleria.hu

Sóváradi Valéria és Fabricius Anna (2019. március 6 - 27.)

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, Telefon: 212-2820, E-mail: marczi@marczi.hu, www.marczi.hu


KIÁLLÍTÁSOK

Fotódokumentumok

Hetényi ‒ Gonda Gyűjtemény (2019. április 3 - 27.)

www.vizivarosigaleria.hu

iski Kocsis Tibor (2019. február 6 - 28.)

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet és Iparművészet Kollégiuma, és a II. Kerületi Önkormányzat


TÓTH MENYHÉRT 115. Emlékkiállítások

2019. január 10 – 31.

„Respektálják kérem ezt a jelenséget: Ez ember!” TÓTH MENYHÉRT FEJEI (PORTRÉI) ‒ Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből Megnyitó: 2019. január 10., csütörtök, 18 óra Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész A kiállítás kurátora: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Móra Ferenc-díjas muzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének vezetője 115 éve, 1904. január 2-án született Tóth Menyhért, a 20. századi magyar képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének alkotója. Tette mindezt úgy, hogy alapvetően öntörvényű, mindig a saját útját járó művész volt, aki szándékosan sohasem törekedett arra, hogy az aktuális nemzetközi trendeket kövesse. „Szegénység, betegség, megnemértés, magány volt része egész életen át. Nem az tartotta benne a lelket, hogy bízott tehetségében, nem a remény éltette, hogy felismerik a tehetségét, és elismerik művészete értékeit. Az ő világában nem a siker volt az értékmérő, hanem

Tüskés hajú, papír, olaj, 41×45 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu a munka, a neki adatott mondandó megfogalmazása. Ezért nem változott meg az öregkori ünneplések idején sem; maradt, aminek indult: a festészeten keresztül az élet titkait kereső parasztfiú. Mert a festészet Tóth Menyhért számára nem csupán önmegvalósítás, hanem megismerés, filozófia is volt.” (Németh Lajos) Tóth Menyhért művészetét csupán a hatvanas években kezdték el szélesebb körben felfedezni, megismertetni, s mélységében még ma is tart. Ennek egyik fő letéteményese, mindenekelőtt gyűjteményi téren, a Kecskeméti Katona József Múzeum, ahová 1974-től kezdve vásárlás, majd ajándékozás, végül 1981 után hagyaték útján került a többezres életmű mintegy kilencvenöt százaléka. A hatalmas múzeumi kollekcióból ezúttal Tóth Menyhért fejeiből (portréiból) mutatunk be egy szerény válogatást. Kiállításunkon a hangsúlyt az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első két harmadában készül fej-sorozatára helyeztük, mivel azonban a téma mindvégig jelen volt a „miskei Anteusz” életművében, egy-egy alkotás segítségével az előzményeket, illetve a kései utózöngéket is érzékeltetni kívántuk. 1929 őszén vették fel a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Vaszary János volt az egyetlen, aki emberséggel közelített hozzá. Iszonyú körülmények között, nagy szegénységben tengődött a fővárosban, s számtalan lelki sérülés is érte. „Én akkor feketére feketével festettem. Persze hogy bolondnak tartottak. Most már többet tudok valamivel és tudom, hogy az emberek

Tanulmányfej II., 1933/34 körül, szén, 60×40 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


TÓTH MENYHÉRT 115.

2019. január 10 – 31.

belül fehérek. Tiszták, csak befeketítették őket, a rájuk kent szennytől lettek sötétek és görnyedtek...” Főiskolai szénrajzai egy „kezdőhöz” képest szokatlanul karakteres alkotások, melyek jól mutatják a számunkra, hogy milyen mély lelki történések, ütközetek zajlottak le akkoriban az alkotóban, s hogy milyen érzékenyen fogta fel „antennáin”, s tudta megjeleníteni ugyanezeket az emberi drámákat, akár egy főiskolai modellen is: „Szerettem a modelleket. / Férfiak és nők / egyaránt szegény, / elesett emberek voltak. / Volt, aki a gyerekével együtt jött. / És voltak fiatalok, fiatal lányok. / Nem „örömlányok”. / Kiszolgáltatottak voltak. / Mesterem, Vaszary / azt mondta a modellre: / Respektálják / kérem / ezt a jelenséget: / Ez ember!” (id. Gyergyádesz László: Fényima). „Nem sokkal a Főiskola elvégzése után Miskére, szüleimhez mentem, nekem a városi élet üres volt. Falun magamra találtam. A Nép, a szegény ember küzdelmes élete, belső, töprengő világa állandósult főtémám volt…” Tóth Menyhért

Tóth Menyhért édesanyját rajzolja (1960 körül)

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu a főiskolai évek után önként kivonult a már akkor is egészségtelen módon Budapest-központú magyar művészeti életből, s egy 1941-es fővárosi kiállítástól eltekintve gyakorlatilag három évtizedre eltűnik a szakma és a nagyközönség szeme elől. A Bánszky Pál által „próféciálás” kifejezéssel illetett első korszakban készült művek világosan megmutatják azt, hogy a falu vallásosságának, az azzal összefüggő, döntően késő középkori eredetű vizualitásnak, milyen jelentős szerepe volt a festő művészi képzelet- és formavilágának kialakulásában. Nem meglepő tehát, hogy korabeli „portréi” közül többet is a népi motívumokkal is átitatott keresztény ikonográfia keretében értelmezhetjük, így például A jó kovácsot A megsebzett címmel megfestett – kultikus eredetű – Krisztus-arckép profán változataként, mint a Megváltót követő hívő és jó szándékú ember példázata. De ekkor születik – egymáshoz képest teljesen eltérő felfogásban – két jelentős korai önarcképe is, az Ifjúkori önarckép és az Önarckép. A paraszti életmódot folytató festő a „középső” korszakában (kb. 1945–1958) a valósághoz némileg „egyenesebb” úton kapcsolódott a műveivel, s még inkább a falu élete, annak sajátos mozzanatai és figurái kerülnek az előtérbe. „Hiszen a paraszti világból jöttem, s volt egy bizonyos gyakorlatom is az életben. Eszem ágában sem volt, hogy fölülről nézzem a dolgokat, hanem hogy jobban közelebb tudjak férkőzni embertársaimhoz.” Tóth Menyhért

Édesanyám, 1962 körül, vászon, olaj, 50×40 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


TÓTH MENYHÉRT 115. képes volt elkerülni a szocialista realizmus által sugallt ötleteket, pontosabban gyermekien őszinte természetétől idegen volt a korabeli magyar művészek körében jelentős teret kapó társadalmi „színjáték”. A negyvenes évek végére datálható alkotásai között van például négy azonos méretű, papírra rajzolt és festett próbálkozása, melyek talán egy korabeli ünnepség, felvonulás dekorációs tervei voltak. A Tóth Menyhértre oly jellemző végeredmény azonban nem valószínű, hogy elnyerte a helyi kommunista vezetők tetszését. Az erőteljes, mindent túlnövő Sztálin, és a mellette szinte élőhalottá sorvadó Lenin portréi a dicsőítés helyett inkább leleplezések, egy ultraérzékeny zseni jó irányú sejtései a két szovjet idol, a világ előtt a legsötétebb módszerek, így emberáldozatok segítségével is titokban tartott, valódi viszonyáról. Érdemes már itt utalnunk arra, hogy az ekkortájt elkezdett egyik Lenin portréját több évtizeden át továbbfejlesztve, átszellemítve 1976/77-re egy – az életművet lezáró fehér korszaknak megfelelő – sugárzó gömbfejet formált (Filozófus, vagy másik címén A bölcs). „Ekkoriban festettem a »fejeket«. Mind azt kifogásolták, hogy miért nem szépen, szépeket festek. Megpróbáltam... Rákosit is festettem...de hiába... Már az első vonásnál meghiúsult a szándék. Mindig olyan lett, mint annak előtte. Kinevettek.” Tóth Menyhért visszaemlékezésének fennmaradt bizonyítéka a két csoportkép, az Új értelmiség és a Tisztségviselők, melyeken jól felismerhető a követendő példaként állított Rákosi jellegzetes fejformája, karaktere. Ahogy a szocreál

2019. január 10 – 31.

Ősöm, 1950/1958, vászon, olaj, 60.5×50.5 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu követelményeknek, úgy a hivatalos portréfestészet szabályainak sem feleltek meg e képei, azok túl sokat árultak el az ábrázoltakról. Az idealizálás semmitmondó módja, az üres reprezentáció nagyon távol állt tőle… Tóth Menyhért leginkább ismert korszaka életének utolsó két évtizede. Műveit mindenekelőtt panteisztikus hite, a népmesékre jellemző antropomorfizmus és az örökös metamorfózisok sora, a minden élőlény felé áradó szeretet formálta. A természettel való igen aktív, erőteljes, álmokban és mesékben gazdag együttélés jellemezte. Egy kiveszőfélben lévő emberi világlátást képviselt, melyben az emberlény és a természetanya még együvé tartozott, és olyasfajtaképpen beszélgettek egymással, mint ahogy tette ezt Mikszáth „tűzhelyalapító tót atyánkfia”, Lapaj, a híres dudás. „A mestert, ki Lapajt a tökély fokára vitte a dudában, nem kellene meszsze keresnie Petrusnak, mindenütt jelenvaló az. Csak beszélni kell tudni vele és tudni hallgatni rá. Nem mindenre

Kettős arckép, 1943 körül, papír, olaj, 33×61 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


TÓTH MENYHÉRT 115. a természet, az anyaföld tanít-e minket? [...] A föld gondolkozik is. Gondolatai a virágok. [...] És ha gondolkozik, ha szíve van, érezni is kell tudnia, bánatának, örömének lennie. [...] a virágok, fák, füvek is mind éreznek, mind gondolkoznak, s mindnyáját összekapcsolva tartja a szeretet nagy eszméje.” A kiállításunk gerincét alkotó művek két alkotói korszak határán, az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első két harmadában születtek, amikor a téma láthatóan a leginkább foglalkoztatta a festőt. Ez a kb. háromszáz mű viszonylag egységes sorozatként külön fejezetet alkot az életművön belül. Rendkívül kiérleltnek, érettnek tűnnek ezek az alkotások, pedig mindeközben kiváló kísérleti terepei is voltak a festő különféle tartalmi és technikai felvetéseinek. A fejeken Tóth Menyhért a korábbiakhoz képest expresszívebb módon használta a színeket, egyre bátrabban és felszabadultabban élt merész színkontrasztokkal, s vált egyre vaskosabbá a faktúra (ennek legkarakteresebb példája a Disznófejű nagyúr). A portrék igazi – egyszerre egyedi és általános – jellemrajzok a falusi ragadványnevek és a gyermekkori csúfolódások stílusában. Groteszk felfogásúak, ironikusak, gyakran fedezhetünk fel rajtuk karikaturisztikus vonásokat (pl. A kopasz). A festő azonban mindezt képes volt átitatni a rá oly jellemző végtelen és naiv humánumával, szeretetével, a világ minden lényébe és azok egyenértékűségébe vetett hitével. Így jelenhetnek meg növényi és állati (pl. a Hindu nő esetében pulykaszerű) vonások az emberi fejeken, és viszont (Pulykaportré). E téren talán a legfontosabb elődje Mednyánszky László volt, aki 1897–1898-ban a következőket jegyezte fel magának a naplójában:

2019. január 10 – 31.

Kopasz, 1969, papír, olaj, 42×29 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu „Ma vettem észre, hogy az embereket állatokhoz hasonlóan kell látnom, mint Nyulit, ha részvéttel akarok lenni irányukban.” „Hogy megtaláljuk azt, ami egy fejben érdekes, azaz a lelket, előbb a kölönböző alaprészeket kell megkeresnünk. A külső alak alatt a megfelelő állatot.” Tóth Menyhért a hetvenes években egy hihetetlenül tömör jelképi szintet ért el a műveiben, melyhez stílusának folyamatos egyszerűsödése is hozzájárult. Archaikus előképek, koncentrált és nagyvonalú formák, teljességre való törekvés, mágia, egyetemessé táguló jelrendszer. „Már odajutottam, hogy fehérrel, fehérrel a fehérben a lehető legkevesebb formával és minél tömörebben mindent átsugározni, még a gonoszságot is.” Tóth Menyhért a fehér korszakában is festett fejeket (pl. Korongfej), amelyek közül a legsajátosabb a már említett Filozófus volt. Rövid ismertetésünket egy kortárs szemtanú, Bela Duranci szavaival zárjuk: „Az emberkéből szinte sugárzik az energia, de a megnyugvás is. Érzem, Menyus összhangban él a világmindenséggel, tündöklő fehér páncélban és teljes tudatában, hogy a természet örök rendjében neki is ki van jelölve a helye és szerepe.” ifj. Gyergyádesz László

Korongfej, 1970 körül, vászon, olaj, 80x75 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


ISKI KOCSIS TIBOR Művészek a II. kerületben

2019. február 6 – 28.

„egy és kétszer hat” Megnyitó: 2019. február 6., szerda, 18 óra Megnyitja: Kukla Krisztián esztéta

iski Kocsis Tibor (festőművész) a Vízivárosi Galériában két műcsoportot mutat be. A tárlat anyagának öszszeállításánál kiemelt figyelmet szentelt a kiállítótér belső adottságának, a nagy és kis belmagasságú térrészek dinamikus változásának. Így kerül kiállításra a LUNA-sorozatának legambiciózusabb műve, a közel tizenkilenc négyzetméteres, öt részből álló LUNA 6-13. A galériába lépő látogató nézőpontja felidézi Eugene Cernan parancsnok élményét, amit az Apollo 17 űrhajósaként 1972. december 12-én élt át a Hold felszínén. A 2015-2017 között készült szénrajz együttesen elsőként

LUNA 11 ‒ 1972. április 22., 2015, szén, papír, 140×200 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu ezen a kiállításon kerül bemutatásra. A mű festői inspirációját az Apolló-misszió kemény, fény-árnyék kontrasztot mutató képanyaga adta. A színes negatívra, diára fotózott képeken a holdtáj látványa ugyanis fekete-fehér azon egyszerű ok miatt, mert a Holdnak nincs légköre, így a nap ultraviola sugárzása, színsemlegesítő hatása közvetlenül érvényesül a felszínen. A tájban megjelenő földi származású tárgy azonban színesen látható. Ezen kontraszt tökéletes jelképként értelmezhető, mint az elidegenítő körülmény ember és növényzetmentes táj között. „Az Apollo-program során a világ nyugati fele egyenes adásban nézhette a televízió képernyőkön keresztül a Föld egyre kisebb és kisebb képét mindaddig, míg a Hold horizontján a képernyő kicsiny szegletét kitöltő golyóvá zsugorodott. A látvány mentális hatása elementáris volt. A Föld törékenységét és egyedülállóságát hangsúlyozó képek meghatározó élményként gyökerévé váltak, vagy adtak új lendületet az egész világban szétfutó zöld mozgalmaknak.„ – mondja a művész. « LUNA 13 ‒ 1972. december 12., 2017, szén, papír, 200×140 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


ISKI KOCSIS TIBOR

2019. február 6 – 28. LUNA 6-13, 1972. december 12, 2015-2017, szén, pasztell, 300×630 cm /részlet/

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Törékenységünket, életünk és kultúránk komplexitását juttatja eszünkbe a kiállítótér másik, intimebb részében bemutatott kisméretű ceruzarajz-sorozat. A fragile címet viselő munka - ikonszerű ábrázolásátfogó portrét rajzol az emberről/emberiségről, a kultúránkról, úgy, hogy közvetlen emberábrázolás nem jelenik meg. A szoros vagy tágabb léptékű természetes és mesterséges környezetünket ugyanúgy jelenkori életünk részének tekinti, mint múltunkat, amelyet kultúrtörténetünk egy-egy szubjektív példáján keresztül tár elénk. iski Kocsis Tibor (1972, Kisvárda) 1996-2001 Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszak,  2001 Festődiploma Magyar Képzőművészeti Egyetem  2004 Művészettörténet és Vizuális nevelőtanári diploma, MKE

Fragile I., 2018, szén, grafit, 42×30 cm /részlet/ A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


ISKI KOCSIS TIBOR

2019. február 6 – 28.

Díjak: 1999 Ludwig Alapítvány ösztöndíj  2002 STRABAG Festészeti Díj  2004 Római Magyar Akadémia ösztöndíja  2005 Budapest Galéria és Kunststiftung Baden-Württemberg ösztöndíja, Stuttgart  2004-2007 Derkovits Gyula ösztöndíj  2001, '04, '12, '14, '15, '16 NKA alkotói ösztöndíja  2018 Munkácsy Mihály-Díj; Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíja Művek közgyűjteményben (válogatás): Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest  Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr  Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros  STRABAG, Budapest  EUROTAX Sammlung, Freienbach  Budapest II. Ker. Önkormányzat  Ericsson Magyarország, Budapest Tagságok: Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2002-2004 vezetőségi tag)  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete  HUNGART  Magyar Festészetnapja kuratóriuma

Fragile V., 2018, szén, grafit, 42×30 cm /részlet/

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


Fragile IV., 2018, szén, grafit, 42×30 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

/részlet/

www.vizivarosigaleria.hu

/részlet/

VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Fragile II., 2018, szén, grafit, 42×30 cm a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Egyéni kiállítások: 2000 Ericsson Galéria, Budapest (Barakonyi Zsomborral); Stúdió Galéria, Budapest  2002 Deák Erika Galéria, Budapest  2003 Magyar Kulturális Intézet, Bukarest  2003 Liget Galéria, Budapest  2004 Deák Erika Galéria, Budapest  2005 Deák Erika Galéria, Budapest (George Peck-kel)  2006 Vízivárosi Galéria, Budapest (Ghiyczy Dénessel)  2006 Magyar Kulturális Intézet, Stuttgart (Margit Abele-vel)  2007 Deák Erika Galéria, Budapest  2009 Deák Erika Galéria, Budapest  2010 Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros  2012 Deák Erika Galéria, Budapest  2013 Óbudai Társaskör Galéria, Budapest  2015 Szatmári Múzeum, Mátészalka  2015 VILTIN Galéria, Budapest  2016 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár  2017 Budapest Galéria, Budapest (Gaál Miklóssal)  2018 Barcsay Múzeum, Szentendre (Angelika Markul-lal)

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


SÓVÁRADI VALÉRIA – FABRICIUS ANNA Művészcsaládok a II. kerületben

2019. március 6 – 27.

SÓVÁRADI VALÉRIA KÉPZŐMŰVÉSZ ÉS FABRICIUS ANNA MÉDIAMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitó: 2019. március 6., szerda, 18 óra Megnyitja: Fabricius Gábor Sóváradi Valéria (1950, Tárnok) 1978 Magyar Iparművészeti Főiskola, diploma 2000-2010 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, tanár „…a rajz nemcsak előkészítő fázisként, tanulmányként játszhat fontos szerepet az alkotómunkában, hanem saját dimenziója van, önálló alkotásként értelmezhető, amelyben vonalak segítségével a valóság vagy a fantázia szabadon választott tárgyai megjelennek. Sóváradi Valéria nagyméretű szénrajzai, nagy, üres, legfeljebb egy-egy tárggyal, bútorral értelmezett, dimenzionált tereket ábrázolnak, a létezés egzisztenciális jelentőségű helyszíneiként.” (P. Szabó Ernő†)

Sóváradi Valéria: Metró 1., 2008, szénrajz, 100×70 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Egyéni kiállítások (válogatás): 1992 Szombathelyi Képtár  1994 Korunk Galéria, Kolozsvár  1996 Vigadó Galéria, Budapest  1997 Magyar Intézet (Szemereki Terézzel), Helsinki; (Záborszky Gáborral) Fészek Galéria, Budapest; Pallas Páholy, Budapest  1999 Symposion Társaság Klubja, Budapest; Ökollégium Art Galéria, Budapest  2ooo Vízivárosi Galéria, Budapest; Kisgaléria, Pécs  2oo1 STÚDIÓ 19oo. Galéria, Budapest; Műteremkiállítás, Budapest  2oo2 Szinyei Szalon, Budapest; Régi Művésztelepi Galéria, Szentendre  2003 Francia Intézet, Budapest; Miskolci Galéria  2004 Magyar Kulturális Központ, Szófia; Ökollégium Art-Galéria, Budapest  2005 Fészek Galéria, Budapest; Szinyei Szalon, Budapest  2006 Jiri Trnka Galéria, Pilzen; Magyar Kulturális Intézet, Prága; Vízivárosi Galéria, Budapest (Sinkó Istvánnal)  2008 Klébelsberg Kulturkúria, Budapest; Volksbank Ráday utcai Galériája, Budapest  2010 Budapest Galéria Kiállítóterme  2011 Kondor Béla Galéria, Képzőművészeti Egyetem, Budapest; Műterem Galéria, Debrecen  2012 H24 Terem, Budapest; Betonút Galéria, Budapest; Fészek Galéria, Budapest  2014 Vízivárosi Galéria, Budapest  2015 Karinthy Szalon, Budapest

Sóváradi Valéria: Metró 2., 2008, szénrajz, 100×70 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


SÓVÁRADI VALÉRIA – FABRICIUS ANNA Díjak: 199o 11. Fal- és Tértextil Biennálé, fődíj, Szombathely  1994 1o. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, UNESCO díj, Szombathely  1998 IX. Salgótarjáni Rajzbiennálé, különdíj  1999 25. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Magyar Grafikusművészek Szövetségének díja  2000 III. Színesnyomat Grafikai Biennálé, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja, Szekszárd  2003 27. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Balassagyarmati Önkorm. díja  2004 IV. International Biennial of Drawing Pilsen, Grand Prix; XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Magyar Grafikusművészek Szövetségének díja  2005 MAOE Díja, Pesterzsébeti Múzeum, Tavaszi Tárlat  2006 XXIII. Miskolci Grafikai Biennálé, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja; V. Országos Színesnyomat Grafikai Triennálé, Magyar Grafikusművészek Szövetségének díja, Szekszárd  2008 I. Ars Pannonica Képzőművészeti Biennálé, III. díj, Szombathely  2010 Honorary Certificate of the Highest Quality, V. International Biennial of Drawing, Pilsen  2011 Munkácsy Mihály-díj; Az év grafikája, 2010

2019. március 6 – 27.

Sóváradi Valéria: Metró 3., 2008, szénrajz, 100×70 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Művek közgyűjteményben: Szombathelyi Képtár  Frauen Museum, Bonn, Németország  Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár  Szt. István Király Múzeum, Székesfehérvár  Visual Studies Workshop, Rochester, USA  Miskolci Galéria, Miskolc  Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján  Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia  Magyar Grafikai Alapítvány, Budapest  Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest  Museum of Contemporary Grafhic Art in Egypt, Kairó  Magyar Nemzeti Galéria, Budapest  Magyar Képművészeti Egyetem Grafikai Gyűjteménye  Graphic Art Center, Ljubjana, Szlovénia  Cifra Palota-Képzőművészeti Gyűjtemény, Kecskemét  Dobó István Vármúzeum, Eger

Fabricius Anna (1980, Budapest) 2000-2005 Magyar Iparművészeti Egyetem, fotó szak  2008-2011 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori Iskola  2002 Ioan Andrescu Kolozsvári Művészeti Főiskola, Románia, ösztöndíj  2003 Glasgow School of Art, Skócia, ösztöndíj  2015 Doktori fokozat – médiaművész, MOME

Fabricius Anna: Postwork 23., 2018, vászonprint, 100×100 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Az utóbbi 15 évben sok más személyes indíttatású fotósorozat mellett leginkább a munka ábrázolása foglalkoztat a fotográfia és a video médiumain keresztül. Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


SÓVÁRADI VALÉRIA – FABRICIUS ANNA

2019. március 6 – 27.

Leginkább a “kibillentés” fogalmát használnám munkamódszeremre, mely annyit tesz, hogy a résztvevőket kimozdítom a megszokottból, munkájukat és a munka fogalmát egy másfajta platformra helyezem az improvizáció és asszociációs technikák segítségével. Mivel a megrendezett szituációkat minden esetben önazonos, hús-vér emberek hozzák létre, a végeredmény a valóság olyan rétegeit tárja fel, mely egy hagyományos, dokumentarista felfogású munkánál talán rejtve marad. Egyéni kiállítások: 2005 Lumen Galéria, Budapest  2006 Galeria Ostrava, Csehország  2006 Körút Fesztivál, Budapest  2007 Prágai Magyar Intézet, Csehország, Gyenis Tiborral  2007 Lodz Photofestival, Lengyelország  2009 Ráday Galéria, Budapest  2010 Magyar Kultúra Múzeuma, Pozsony  2011 Szardínia, Olaszország  2011 Falkenstein Smitt’n, Ausztria  2012 Faur Zsófi Galéria, Budapest  2013 Faur Zsófi Galéria, Budapest  2013 Photon Galéria, Ljubljnana, Szlovénia  2016 Wschodnia Galerie, Lodz  2016 Faur Zsófi Galéria, Budapest  2017 Lengyel Intézet Budapest, Janek Tomzaval  2017 Cselgáncs, Lackfi Jánossal, Petőfi Irodalmi Múzeum  2017 EIKONSchaufenster, Museums Quartier, Vienna  2018 Capa Központ, Budapest

Fabricius Anna: Postwork 22., 2018, vászonprint, 100×100 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Díjak, ösztöndíjak: 2005-07 Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíj  2004 Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, vezetőségi tag  2006 Budapest Galéria Ösztöndíja, Gallery Gjutars, Helsinki, Finnország  2006 Sittcomm Award, finalist  2007 Lodz Photosensitive Space, Rezidencia program, Lodz, Lengyelország  2007 Thessaloniki International Award, finalist, Görögország  2008 BACKLIGHT’08, Nemzetközi Fotódialógus-előadó, Museum Quartier, Bécs  2008 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, DLA ösztöndíj  2008 Men at Work, Nemzetközi Fotográfiai Konferencia - előadó, Liptovsky Mikulas  2009 Art-Universitas Program, Miskolci Camera Obscura, Gyenis Tiborral  2010 “Wienviertel, mon amour” Residencyprogram, Wolkersdorf, Ausztria  2011 Guest Room Maribor, Szlovénia  2012 MQ21 A.I.R. program, Bécs, Ausztria  2015 Residency Unlimited – ACAX – New York, U.S.A.  2015 Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj  2016 Artist in Resident Program, Wschodnia Galéria, Lodz, Lengyelország  2016 Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj  2017 Leopold Bloom Award - finalista  2018 Taipei Artist Village – A.I.R. program

Fabricius Anna: Postwork 22., 2018, vászonprint, 100×100 cm A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Művek közgyűjteményben: Jozef T. Baio private collection, New York  Miskolci Galéria  Kogart, Budapest  Horváth Béla magángyűjtemény Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Művészeti gyűjtemények sorozat

2019. április 3 – 27.

SZÍNTÉZIS - Kortárs képzőművészet a Hetényi-Gonda Gyűjteményből Megnyitó: 2019. április 03., szerda, 18 óra A kiállítás megnyitója Hetényi Csaba műgyűjtő és Ébli Gábor esztéta beszélgetése. Finisszázs: 2019. április 27. szombat, 11 óra Közreműködik: Pétery Melinda táncművész Kiállító művészek: BAJOTA BAKONYI Bence BARAKONYI Szabolcs BUKTA Imre CSEKE Szilárd CSISZÉR Zsuzsi El KAZOVSZKIJ EMBER Sári FREY Krisztián Fukui YUSUKE GAÁL József HERMAN Levente ISKI KOCSIS Tibor JAKATICS SZABÓ Veronika LAÁR Balázs LŐRINCZ Réka MÁTYÁSI Péter MOIZER Zsuzsa MULASICS László NÁDLER István NOTEN Ted ROBOTTÓ SOMOGYI József STOJCIC Bojan SZŰCS Attila SZÜTS Miklós TÓT Endre TÓTH Angelika VÁLI Dezső VÉKONY Dorottya

Bukta Imre: Nővérek, 85x50, vegyes technika, vászon, papír, 2006

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Huszadik állomásánál tart a Vízivárosi Galéria gyűjteményeket bemutató sorozata. Vörösváry Ákos, Karvalits Ferenc és mások kollekciója után idén Hetényi Csaba üzletember és felesége választásai mutatkoznak be. A gyűjteménybe a kétezres években eleinte klasszikus modern művek kerültek, zömmel árverésekről. De nem alakult ki hozzájuk erősebb érzelmi kötődés, a tulajdonosok személyesebb elköteleződést kerestek. A kezdeti vételektől megváltak, Szűcs Attila egy munkája révén megtörtént az első kortárs vásárlás, 2007-ben a műteremből, és azóta egy sokirányú, de tisztán kortárs kollekció fejlődik. Összességében a gyűjtemény élő klasszikusoktól (Nádler István, Váli Dezső) fiatal pozíciókig terjed (Jakatics-Szabó Veronika, Tóth Angelika). Számos absztrakt kompozíció (Swierkiewicz Róbert, Cseke Szilárd) mellett szimbolikusan narratív (El Kazovszkij) és közelképszerű aprólékossággal figuratív munkákat (Csiszér Zsuzsa) is felölel.

Bakonyi Bence, Nameless No. 6., 64x80, giclée print, 1/5 + 2 AP, 2013 A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Számos mű utal a gyűjtő páros életének egyes konkrétumaira, mint például Hetényi Csaba születési helyére, Dunaújvárosra két olyan eltérő munka is, mint Somogyi József Martinászának egy kisplasztikai példánya valamint Mátyási Péter Sztálinvárosi víztorony című álomszerű, homályosan múltba utazó pasztellje. Mi biztosítja a közös nevezőt? A gyűjtői páros érdeklődése, vágya, hogy olyan vizuális mágnesekkel vegye körül magát a családban otthon, amint a céges irodában is, amelyek életük megannyi inspirációját tükrözik.

Csiszér Zsuzsi: Előtte, 70x100, olaj, vászon, 2007 A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Tót Endre: Utolsó vacsora, 125x200, akril, vászon, 2005

www.vizivarosigaleria.hu

Nádler István: Feketebács, 140x110 olaj, vászon, 1997

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Bukta Imre: Nővérek, 85x50, vegyes technika, vászon, papír, 2006

www.vizivarosigaleria.hu

Frey Krisztián: Lolita I. 122x84, vegyes technika, farost, 1966-69

Verebics Ági, Merülős 130x130, olaj, vászon, 2007

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma és a II. kerületi Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Váli Dezső, Műterem Petri György tiszteletére A/2004/39 60x60, olaj, farost, 2004

www.vizivarosigaleria.hu

Lőrincz Réka, Sunday cleaning változó méret, objekt, gyöngy, gyűrűk, morzsalapát, epoxi, 2017

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma és a II. kerületi Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Tóth Angelika, Cím nélkül, 35x45, akvarell, tus, rizspapír, 2010

www.vizivarosigaleria.hu

Iski Kocsis Tibor, Extázis, 142x220, olaj, vászon, 2007

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma és a II. kerületi Önkormányzat


Finisszázs: 2019. április 27. szombat, 11 óra Közreműködik: Pétery Melinda táncművész A kiállítás zárásaként ismét rendhagyó finisszázs kerül megrendezésre a Tánc Világnapjához kapcsolódóan, a Berczik Sára Budai Táncklub közreműködésével. Galériatúra: 2019. április 13. szombat, 10:00–12:00 A Budapest Art Week programsorozat keretében (regisztráció szükséges). "Idealizálás nélkül – a ma képzelete és valósága" Útvonal: Art Salon Társalgó Galéria / Vizivárosi Galéria / Várfok Projekt Room Találkozó: Art Salon Társalgó Galéria (1022 Budapest, Keleti Károly utca 22.)

Bocsi Eszter táncművész

Pétery Melinda táncművész

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma és a II. kerületi Önkormányzat


MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

Grafika Hónapja

2019. május 2 – 22.

DIGIT/KLASSZIK 3. - Fotografikai átírások Magyar Grafikusművészek Szövetsége és a Magyar Grafikáért Alapítvány kiállítása a Grafika Hónapja keretében Megnyitó: 2019. május 2., csütörtök, 18 óra Megnyitja: Lóska Lajos művészettörténész Kiállító művészek: BÁNYAY Anna BODOR Anikó DARADICS Árpád FELSMANN Tamás GAÁl Katalin HEGEDŰS 2 László KISS Botond KOÓS Gábor KOROKNAI Zsolt KOVÁCS Ramóna MADÁCSY István NAGY Gábor György PATAKI Tibor PÉTER Ágnes RÁBA Judit SOMORJAI KISS Tibor STEFANOVITS Péter SZŐNYI Krisztina URBÁN Tibor VARGA Éva VASS Lilla VINCZE Ottó Stefanovits Péter: A kis fametszők ismét készülnek valamire, 70x100 cm, elektrografika Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu A grafika iránt érdeklődőknek lehetőségük lesz a Vízivárosi Galériában egy rendhagyó kiállításon bemutatott grafikai lapok megtekintésére. Közismert, hogy 2017-től a Vízivárosi Galéria élen járt, amikor elsőként bekapcsolódott a Grafika Hónapja országos szakmai programba. Kezdettől fogva a Vízivárosi Galéria, a Magyar Grafikusművészek Szövetsége és A Magyar Grafika Alapítvány együttműködésének köszönhetően, olyan kiállításokat szerveztek és szerveznek, amelyben a galéria látogatói a grafika, mint műfaj kevésbé ismert oldalát mutatták és mutatják be (DIGIT / KLASSZIK I. – 2017.; DIGIT /KLASZIK II. – 2018.). A 2019. évi kiállításon DIGIT / KLASSZIK III. a kortárs grafika talán egyik legizgalmasabb oldala lesz látható: „Fotógrafikai átírások”. A kiállításon a műfajt művelők élvonalának alkotásai kerülnek bemutatásra, a fiatalabb grafikusok munkáitól, a középgeneráció -, és nem utolsó sorban az idősebb, immár a klasszikusok munkájáig. A hagyományos technikáktól (rézkarc, szitanyomat, litográfia) a legújabb digitális nyomatokig (giclée, laserprint, transzferprint) a látogatóknak különös esztétikai élményben lesz részük. Közvetlenül is megismerhetik azt a közös fonalat, amely a grafikusművészeket összeköti: a fotó, a fotóművészet és a grafika iránti szeretet. MGSZ.

Madácsy István: Quantum IV., szitanyomat, dombornyomás, papír, 70x70 cm, 2014 A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

2019. május 2 – 22.

Bodor Anikó: Armageddon II., 61x91 cm, giclée print A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Hegedűs 2 László: Mellkép, 70x50 cm, laser print Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


Bányay Anna: Kint/Bent: Külső homlokzat, 40x50 cm, rézkarc, akvatinta, 2016

www.vizivarosigaleria.hu

Pataki Tibor: Lélekmetszetek 1. , részlet, glicée print 50x50 cm

VÍZIVÁROSI GALÉRIA

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE MAGYAR GRAFIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


GÁNÓCZY MÁRIA

2019. május 29 - június 22.

Művészek a II. Kerületben – II. Kerület Napja

A CSÚNYA SZÉPSÉGE - festmények Megnyitó: 2019. május 29. szerda, 18 óra Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író A Csúnya szépsége Engem a jellegzetes érdekel. Azt az élményt, ami megragad és gyönyörködéssel tölt el, vagy akár mulattat, szeretném továbbadni a szemlélőnek. Akkor is, ha nem a Szépet ábrázolom, mint a görög szobrok, vagy Raffael madonnái. Akár groteszk, gyarló, nevetséges a téma, de elmondja a véleményemet ecsettel, festékkel. A magam módján. Szép az, ami igaz. Ha hitelesen, igaz módon ábrázoljuk, ami a valóságban rút, az a vásznon széppé válik. A nagy művészek is ábrázoltak groteszket, torzat, borzalmakat, csúnyát, vagy nevetségest. És mily gyönyörűségesek Bosch, Velazquez, Goya, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, vagy Daumier művei. Ez bátorít fel, hogy szerényen utánuk kullogjak.

Gánóczy Mária: Gőzfürdő, 1970-es évek, akril, vászon, 71x91 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Abban a pillanatban, amikor az élmény vászonra kerül, a kép törvényszerűségei veszik át az uralmat. Az adott keretek között meg kell felelni a téma, a komponálás, az arányok, a ritmus, a színharmónia követelményeinek. Akkor már ezek parancsolnak. Ha valaki ezeknek a parancsoknak nem engedelmeskedik, hiába tudja az izmok pontos tapadási helyét a csonton, a műve nem lesz alkotás. Az a nehéz, hogy közben az élmény friss maradjon! Az elveket a régi festők tudták. Mert ők nem professzoroktól, hanem mesterektől tanultak! Minket a főiskolán nekiugrasztottak az üres vászonnak. Hagyták, hogy összevissza keverjük a színeket. Ebből alakult ki az ú.n. „galériatónus”. Pedig három színből és annak variációiból föl lehet építeni egy képet. Sajnos erre csak későn jöttem rá. A képalakításon kívül van azonban - ha van - mondanivaló is. Ha meglátja az ember, ami a dolgok mögött van és elkapja az alkotás heve, akkor ez önkéntelenül kiszabadul, belekerül a képbe és eléri a hatást. Nem lehet másképp dolgozni, mint egy bizonyos transzban - és ezt nem szabad megzavarni!

Gánóczy Mária: Tornázók/Fejen állók, 1968, olaj, farost, 40x50 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Gánóczy Mária

Budapest 2019. március 30. Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


GÁNÓCZY MÁRIA

2019. május 29 - június 22.

Művészek a II. Kerületben – II. Kerület Napja Gánóczy Mária (Budapest, 1927)

Egyéni kiállítások:

Tanulmányok: 1950 Magyar Képzőművészeti Főiskola

1957 Salon Populiste, Párizs 1958 Párizsi képek /Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest 1961 Csók István Galéria, Budapest 1971 Tamara Pfeiffer Galerie, Brüsszel 1972 Oranje Galerie, Gent 1975 Kunstkabinett, Grafing 1979 Helikon Galéria, Budapest 1986 Kossuth Lajos Művelődési Ház, Kölesd 1988 Várszínház Galéria, Budapest 1988 Fitnesscenter, Grafing 1990 Keresztút, Vaja 2003 Helikon Könyvesház, Budapest 2008 Főnix Klub, Budapest 2013 St. Peterskirche, Schallbach Kirche 2013 Galerie St.Peterskirche, Schallbach

Művek közgyűjteményben: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest BTM Kiscelli Múzeum, Budapest Türr István Múzeum, Baja Damjanich János Múzeum, Szolnok Humor és Szatíra Háza, Gabrovo Báthori István Múzeum, Nyírbátor Thury György Múzeum, Nagykanizsa Katona József Múzeum, Kecskemét Rákóczi Ferenc Múzeum, Sárospatak Miskolci Galéria, Miskolc A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Gánóczy Mária: Öreg tőkék, 1999, olaj, vászon, 36x43 cm

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Gánóczy Mária: Noé kör (részlet), 2006, olaj, vászon, 29x54 cm

Csoportos kiállítások: 1951-től országos tárlatok, Budapest / 1960 Nők, nemzetközi kiállítása Budapest / 1975 Stadtisches Museum, Würzburg / 1976 25 éves Zsennye Savaria Múzeum, Szombathely / 1978 Nuovo Quadrato Galéria, Parma 1979 Tevel – Tengelici közös kiállítása, Tevel – Tengelic / 1980 Szekszárdi Művelődési Ház, Szekszárd / 1980 Theater am Linden, Linden / 1981 Vízivárosi Galéria, Budapest / 1981 Minden, mi élet; Szekszárd / 1983 Humor és Szatíra

www.vizivarosigaleria.hu Háza, Gabrovo / 1984 Tolnai tájak, tolnai emberek, Kövesd / 1986 Kenyér a képzőművészetben, Budapest / 1987 Mairie du 16éme arrondissement, Párizs / 1987 Kunsthalle, Tübingen / 1988 Haus der Begegnung, München / 1988 Magyar tájak, Hatvani Galéria, Hatvan 1989 Erdei Ferenc általános Iskola, Nyársapáti / 1990 Gondviselés Háza, Máltai Szeretetszolgálat, Páty / 2000 Vígadó Galéria Budapest / 2003 Helikon könyvesház, Budapest / 2008 Breznay család kiállítása, Vármúzeum, Simontornya / 2009 Vízivárosi Galéria, Budapest / 2009 Gallery Goda, Amszterdam* / 2011 Szép-művészeti Múzeum Clio terem / 2011 „Ködember-Tűzember” Muzeul de Arta Arad Klio terme, Arad* / 2012 Siklósi vár, Siklós* 2013 Balassa Múzeum, Kassa / 2013 „Hommage á Mednyánszky” Kortárs Magyar Galéria, Vermes-villa, Dunaszerdahely* / 2014 Galéria Arcis, Nádasdy-vár, Sárvár* / 2016 Muzeul de arta Arad, Arad* / 2017 „Kvintesszencia” Magyar Nemzeti Múzeum Palóc múzeuma, Balassagyarmat* / 2018 Gerenday Közösségi Ház, Lábatlan* / 2019 „Hommage á Mednyánszky” Klebesberg Kultúrkúria, Budapest*

*Kiállítások a Mednyánszky Társasággal

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


FIATAL SZENTENDRE

Cserekiállítások - Szentendrei művészek a II. kerületben

2019. június 26 - július 24.

KÖZÖS KERESZTMETSZET festmények, grafikák, nyomatok, fotó, objekt Megnyitó: 2019. június 26. szerda, 18 óra Megnyitja: Novotny Tihamér művészettörténész Közreműködik: Krizbai Domokos, basszusgitár Kiállító művészek: Csató Máté / festmény, grafika Deim Balázs / fotó Juhász Gergő Balázs / grafika Krizbai Gergely Krizbo / digitális nyomat, festmény Regős Benedek / fotó, objekt Szabó Gergely / grafika Krizbai Gergely Krizbo: Szentendre

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu A hagyománnyá vált "Cserekiállítások" sorozat keretében idén fiatal, újgenerációs szentendrei alkotók munkáit mutatjuk be a Vízivárosi Galériában. Szentendrét a „festők városának" nevezik. A múltban több művésztelep, mozgalom alakult itt, művészgenerációk sora fejlesztette tovább, újította meg a szentendrei festészeti hagyományt. Ha egy művészetkedvelőt a szentendrei művészetről kérdezzük, biztosan megemlíti a "klasszikusok" közül többek között Barcsay Jenőt, Kovács Margitot, a Ferenczy családot, Czóbel Bélát, Vajda Lajost. Utóbbiról talán eszébe jut az 1972-ben Szentendrén alapított Vajda Lajos Stúdió (VLS), a magyarországi neoavantgárd egyik jellegzetes csoportosulása, amely azt az autodidakta vonalat erősítette, amely a tűrt és a tiltott művészet határmezsgyéjén mozgott.

Szabó Gergely: Lily és testvére, 2012., rézkarc, 30x20 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


FIATAL SZENTENDRE

2019. június 26 - július 24.

Az egykor forrongó és lázadó VLS és a holdudvara mára kanonizálódott. A folyamatosan alkotó "nagy öregek" mellett újabb generációk törtek utat maguknak, és alapítottak különböző művészeti társaságokat (Omkamra, Forgács Társaság). A Vízivárosi Galéria kiállításának célja, hogy a nagy elődök nyomdokain járó újgenerációs szentendrei alkotókat mutassa be. A különböző grafikai technikák mellett (rézkarc, szitanyomat, digitális nyomat, tus- és ceruzarajz), újraértelmezett fotókat és giclée nyomatokat, objekteket, valamint a grafika, a művészkönyv és a festmény határvonalán értelmezhető művésznoteszeket mutatunk be. De mi a közös keresztmetszet? Noha első látásra sok a markánsan különböző médium, stílus, művészeti hitvallás, mégis megtalálhatjuk a közös nevezőt. A szentendrei művészetben hagyománya van a kissé gunyoros hangvételnek, groteszk fogalmazásnak. A különös témák és meglepő látószögek majd mindegyik alkotó munkájában tetten érhetőek. Krizbai Gergely Krizbo: Maradandó önkép, 2018, akril, tus, noteszben, 297x210 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Juhász Gergő Balázs: Színes morfológium tanulmány 2013., tus, ecoline, ceruza, 50x50cm

www.vizivarosigaleria.hu

Szabó Gergely: Kutatás felhőkarcolók mélyén, 2012., rézkarc, 30x20 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


FIATAL SZENTENDRE

2019. június 26 - július 24.

Csató Máté: Gondoltad-e Lázár? (Lázár végrendeletet fogalmazott) szita, 18,5x14,5 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Deim Balázs: Space_Flying Object, 2017, giclée print, 60x60cm

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Regős Benedek: Művészettörténet tankönyv illusztrációk nélkül, 2015

Deim Balázs: Space_Step, 2017, giclée print, 60x60 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


FIATAL SZENTENDRE

2019. június 26 - július 24.

Juhász Gergő Balázs: Morfológium IV. (Bioformikus absztrakciók sorozat), 2010. szénceruza, 50x70cm

Krizbai Gergely Krizbo: Még, 2018, akril tus, noteszben, 210x297 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Deim Balázs: Space_Asteroid, 2018, giclée print, 60x60 cm

www.vizivarosigaleria.hu

Regős Benedek: Konstruált emlékművek, Bohumil Hrabal emlékmű, 2013, giclée nyomat

Regős Benedek: Konstruált emlékművek, Platón emlékmű, 2013, giclée nyomat

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÁLOGATÁS A BUDAI POLGÁR ARCHÍVUMÁBÓL

A Budai Polgár folyóirat fotókiállítása

2019. szeptember 3 - szeptember 17.

Budai értékek, budai polgárok - fotóválogatás Megnyitó: 2019. szeptember 3. kedd, 18 óra Megnyitja: Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere 1992. április 15-én látott napvilágot az első Budai Polgár, amelyet a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal adott ki. Az első szám mindössze nyolcoldalas volt és fekete-fehér nyomásban készült. Az azóta eltelt huszonhét év alatt nagy változáson ment át a kéthetente megjelenő sajtótermék: 2004-ben szinte teljesen új külsőt kapott a lap, amely 2007 második felétől már színesen jut el az olvasókhoz. 2001 végétől - az országban szinte elsőként - online-változata is megjelenik az újságnak. 2008. július 1-je óta az újságot az önkormányzat által alapított Budai Polgár Nonprofit Kft. adja ki.

Gryllus Vilmos és Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapító tagjai

fotó: Soós Dániel

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu A Budai Polgár szerkesztősége mindig is fontos feladatának tekintette, hogy a kerületet irányító önkormányzat hírei, testületi üléseinek döntései, a lakosságot érintő tudnivalók mellett színes és olvasmányos cikkekkel gazdagítsa a lapot. Ennek a törekvésnek a tükrében alakultak ki az újság rovatai, mások mellett az olvasók körében igen népszerű Kedves Szomszéd, amelyben a kerületünkben élő híres emberek, művészek, tudósok vallanak életükről és pályájukról. A rovat főszereplőinek portréiból 2009-ben nyílt kiállítás a Marczibányi Téri Művelődési Központban, majd 2013-ban a Vízivárosi Galéria is bemutatta a kibővített gyűjteményt. A mostani, Budai értékek, budai polgárok című tárlat az első válogatáshoz hasonlóan szintén kedves szomszédainkat mutatja be, azokat a kerületünkben élő kivételes embereket, akikkel az elmúlt években találkozhattak olvasóink a Budai Polgár hasábjain.

Béres Ilona / színművész

A

Vízivárosi

fotó: Soós Dániel

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÁLOGATÁS A BUDAI POLGÁR ARCHÍVUMÁBÓL

Lator László / költő, műfordító

A

Vízivárosi

Galéria

2019. szeptember 3 - szeptember 17.

Kiss Mari / színművész

fotó: Soós Dániel

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

fotó: Soós Dániel

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Korda György, Balázs Klári / énekes házaspár

www.vizivarosigaleria.hu

fotó: Nagy Béla

Budai Polgár régen és most

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


ARS SACRA

Ars Sacra Fesztivál / Művészcsaládok sorozat

2019. szeptember 20 – október 11.

Fényt hozzon... VIII.* Megnyitó: 2019. szeptember 20., péntek, 18 óra Megnyitja: Novotny Tihamér művészettörténész Előadás: P. Kercza Asztrik OFM ferences szerzetes Az előadás címe: Örökségem az áldás Időpontja: 2019. szeptember 21., szombat, 11 óra Közreműködik: Havasi Katalin énekművész Kiállító művészek: Bohus Zoltán / üvegplasztika Lugossy Mária / üvegplasztika, grafika Bohus Réka / elektrográfia, digitális nyomat, fotó Bohus Áron / kisplasztika, díj, érem, computer grafika nyomat *Benedictus (részlet) Lk 1,79

Bohus Zoltán: Enigma II. 2005, rétegelt, ragasztott üveg, 35x12,4x26 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


www.vizivarosigaleria.hu

Lugossy Mária: Cím nélkül, 2009, rétegelt, ragasztott üveg, öntött bronz, 25x22x13 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

A Vízivárosi Galéria kiállításainak a sorában mindig kiemelt szerepet kap a művészcsaládok bemutatása. A közönség nagy érdeklődéssel tanulmányozza a szülők és gyermekeik művészi alkotásait, hasonlóságokat, karakteres megjelenési formákat keresnek. Azokat a jellegzetes formaelemeket, amelyek idősebb és fiatalabb generációk munkáiban egyaránt felfedezhetők. Ezúttal egy olyan művészcsalád tagjainak a műveivel találkozhatunk, ahol sajnos a kiváló tehetségű művészszülők már nem élnek. A Bohus Zoltán (+ 2017) és Lugossy Mária (+ 2012) házaspár elsősorban szobrászként tevékenykedett és mindkettőjük számára az üveg használata kivételes jelentőségű volt. Bár Bohus Zoltán a Magyar Iparművészeti Főiskola díszítő-festő szakán végzett, már az 1970-es években fémszob-rászattal foglalkozott és az üveg, mint jól formálható anyag plasztikai lehetőségei vonzották. Több fémplasztikát készített Budapest köztereire, de nemzetközi hírnevét elsősorban üveg-kompozícióival vívta ki. Különleges technikát dolgozott ki, amelynek alapja a hideg üveg ragasztásos, fémgőzöléses, csiszolásos, polírozásos megmunkálása volt. Térkompozícióinak különleges megjelenését a fény, a szín és a transzparencia kivételesen harmonikus összhangja Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


ARS SACRA

2019. szeptember 20 – október 11.

teremtette meg. A hazai múzeumok és rangos külföldi gyűjtemények féltett darabjai közt találjuk alkotásait. Évtizedeken keresztül a Magyar Iparművészeti Főiskola, majd az egyetem, később a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanáraként tevékenykedett, ahol 1993 és 1996 között a Szilikát Tanszék, majd 2010ig az Üveg szak vezetője volt. Munkásságát számos hazai és külföldi kitüntetéssel díjazták, Kossuth díjas, Érdemes művész volt, 2014-ben a nemzet művészének választották. Lugossy Mária szintén a térplasztikák világában teljesítette ki művészi tehetségét. Ötvösként végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Konstruktív látásmódja határozta meg a pályakezdés éveit, ő is először fémmel dolgozott. A győri szobrászati művésztelepen építészekkel együttműködve a közterek formálásával a városi környezet művészi alakítását tervezték. Új anyagokkal kísérletezett, plexivel, ásványokkal, optikai üveggel foglalkozott. A geometrikus és organikus formákat egyaránt használta. Később emberi figurákat is applikált a térkompozíciókba. Az üveghatású fekete gránit méltóságteljes megjelenést kölcsönzött műveinek. Munkái Bohus Zoltán: Inner world, 1989, rétegelt, ragasztott üveg, 42x15x26 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


www.vizivarosigaleria.hu a világ minden táján megtalálhatók különböző múzeumi és művészeti gyűjteményekben. A számtalan nemzetközi díjazás és elismerés mellett 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, székfoglaló kiállítása a Kiscelli Múzeumban volt. A Magyar Művészeti Akadémia 2007-ben vette fel soraiba. 2012ben Érdemes művész kitüntetésben részesült. A Százados úti műteremben nevel-kedett Bohus testvérek szintén művészi pályát választottak. Az idősebb fiú, Bohus Áron a plasztikai formálás tradícióját folytatja. Leginkább a szobrászatkisplasztika és az érmészet műfaja vonzza. Anyaghasználatban a fém megmunkálása foglalkoztatja. Alkalmazott művészeti aktivitás jellemzi a hétköznapokban, elsősorban cégéreket tervez, valamint hazai és nemzetközi díjak kisplasztikai kompozíciót készíti el. Nagy műgonddal mintázott érmeinél a számítógépes és rajzi tervezés technikáját is alkalmazza.

A fotózás és videó technika sem áll távol tőle. Bohus Réka a plasztikáról alakított gondolatainak kifejezésére nagyobb hangsúllyal használja a fotó és a számítógépes print lehetőségeit. Konstruktív tárgyi elemekből összeállított plasztikai kompozícióit lefotózza, önálló alkotásokként kezeli a két dimenzióban megjelenő tárgyi együttest. Érdekes egy térben látni a Bohus művészházaspár fém- és üvegkompozícióit a plasztikai tárgyként értelmezett fotók kétdimenziós vizuális valóságával. A háromdimenziós formálás anyagi dominanciája transzformálódik át a síkban megjelenített fotografikus realitásba.A művész elődök látásmódja, formavilága óhatatlanul tovább él az utódok munkásságában. A Bohus művészcsalád sajátosan egymásra épülő szellemisége tölti meg egy időre a Vízivárosi Galéria kiállítótereit.

Gergely Mariann Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


ARS SACRA

2019. szeptember 20 – október 11.

Bohus Réka: Konstruktum 03, 2015, digitális fotográfia

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Bohus Réka: Konstruktum 02, 2015, digitális fotográfia

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


www.vizivarosigaleria.hu

Lugossy Mária: Hordozható természet, 2005, rétegelt, ragasztott üveg, mészkő, vas

Bohus Áron: Pro Traditione érem, 2007, Öntött bronz, 11,5 cm átmérő

Bohus Áron: Astra Zeneca kisplasztika, 1998, öntött bronz, aranyfüstlemez, gránit talapzat, 36 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


MINIKÉPEK

2019. október 16 – november 19.

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA rendezvénysorozat keretében

MINIKÉPEK Megnyitó: 2019. október 16., szerda, 18 óra Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író Közreműködik: Ferge Elizabet hárfa, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke, tanára Batta Judit Kurátor: Zöld Anikó festőművész

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Meghívott művészek: AKNAY János • ARANYI Sándor • ARDEY Edina • ÁSZTAI Csaba • ATLASZ Gábor • BAKSAI József • BAKY Péter • BARABÁS Márton • BIKÁCSi Daniela • BOLYKI István • BRÁDA Tibor • BREZNAY András • BREZNAY Pál • BUHÁLY József • CSÁKI Róbert • CSATH Annamária • CSAVLEK András • CSÍK István • DEÁK Ilona • DECSI Ilona Luca • DRÉHER János • ELEKES Károly • ERDŐS János • F. FARKAS Tamás • FELHÁZI Ágnes • FICSOR Sarolta • FILP Csaba • FISCHER BALÁZS • FÜLÖP Zoltán • FÜZES Gergely • GAÁL József • GÁBOR István • GÁLL Ádám • GÁNÓCZY Mária • GARABUCZY Ágnes • GERLÓCZY Gábor • GUTI J. Soma • GYÉMÁNT László • GYŐRFFY Sándor HANSÁGI Hédi • HARMATI András • HARMATI Zsófia • HATOS Csaba • HÉVIZI Éva • HORVÁTH Dániel • HÚS Zoltán • ifj.DURKÓ Zsolt • ILLÉNYI Tamara • ISKI KOCSIS Tibor • JÁNOSI Katalin • JARMECZKY István • KÁDÁR Katalin • KÁDÁR János Miklós • KÁRPÁTI Tamás • KECSKÉS András • KEELER A. Ranvig • KELECSÉNYI Csilla KELEMEN Katalin • KÉRI Imre • KÉRI Mihály • KIS Sándor Lajos • KISS Mihály • KLEIN Judith • KONOK Tamás • KOPÓCSY Judit • KOVÁCS Ferenc • KOVÁCS Johanna KOVÁCS Lehel • KOVÁCS Péter Balázs KPB • KOVÁCS Tamás Vilmos • KOVÁCS-GOMBOS Dávid • KOVÁCS-GOMBOS Gábor • KOVÁTS Albert • KRAJCSOVICS Éva • KRON Zsuzsa • LAJTA Gábor • LÁSZLÓ Dániel • LENCSÉS Ida • LOBLER Ferenc • LUZSICZA Árpád • M. NOVÁK András • MAGYAR Gábor • MAKÓ Judit • MARA Kinga Villő MÁRTONFI Benke Márta • MASCHER Róbert • MATZON Ákos • MAYER Berta • MÉSZÁROS Bori • MÉSZÁROS Géza • NÁDAS Alexandra • NAGY Árpád Pika • NAGY Előd NAGY Gábor • NÉMETH Géza • Nenko BALKANSZKY • NEUBERGER István • Nicholas SZUHODOVSZKY • OLAJOS György • OLESCHER Tamás • OLIVÉR Artúr • ORVOS András • OSGYÁNYI Ranvig Róza • OSGYÁNYI Sára • ŐRY Annamária • ÖTVÖS Zoltán • PARÓCZI Ágnes • PATAKI Ferenc • PATAKI Tibor • PINCZEHELYI Sándor • PIRK László • POKORNI Péter • POSTA Máté • PUHA Ferenc • PUSZTAFI Panna Pálma • RAUNIO Maria • RÉNYI Katalin • SÁNDOR Miklós • SEBESTYÉN Zoltán • SEBŐK Éva SERÉNYI H. Zsigmond • SINKÓ István • SIPOS Endre • SOR Júlia • SÓVÁRADI Valéria • STEFANOVITS Péter • SZABÓ Franciska • SZAKÁCS Imre • SZATHMÁRY József SZEGEDI Csaba • SZÉKÁCS Zoltán • SZÉKELY Móri Márta • SZERÉNYI Gábor • SZILY Géza • SZKOK Iván • SZOTYORY László • SZURCSIK József • TAKÁCS Klára • TÁNCOS László • TÁNCZOS Krisztina • TENK László • TÓTH Ernő • TÓTH István Pitya • TÓTH Kristóf • TÓTH Laca • TÖRÖK Gábor • VÁGÓ Magda • VÁNYAI Magdolna • VARGA Edina • VARGA Patrícia Minerva • VARGA-AMÁR László • VÉGH András • VÉGHSEŐ Klára • VEREBES György • VERESS Sándor László • VÉSSEY Gábor • VINCZE Angéla WAGNER János • WOLF Mariann • WROBEL Péter • Z. SZABÓ Zoltán • ZOLTAI Bea • ZÖLD Anikó A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


MINIKÉPEK

2019. október 16 – november 19.

Mini képek 2019 „Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.” (Csontváry Kosztka Tivadar) Inkább születési évfordulókat szoktunk – hagyományosan – ünnepelni, mint halálozási évfordulókról megemlékezni, de vannak kivételek, méghozzá olyan esetekben, amikor kivételesen nagy személyiségről van szó. Kétségtelenül ez a helyzet Csontváry Kosztka Tivadarral, akinek mágikus hatású életműve, annak jelentősége indokolja, hogy száz évvel halála után, ezt az alkalmat is megragadva, megemlékezzünk róla, illetve felvessünk olyan kérdéseket, melyek – épp az ő személyisége kapcsán is – sokunkat foglalkoztat. Ez pedig a zseni elhelyezése a művészettörténet kánonjában. Tudjuk, hogy vannak tehetségek, vannak kiemelkedő tehetségek, s vannak zsenik vagy más fogalmazásban: géniuszok. Szinte minden esetben nehéz a sorsuk. Szinte minden esetben: koruk nem ismeri fel nagyságukat és szinte minden esetben: hiába elismert a rendkívüli teljesítményük, mégis folyamatosan kétségek is kísérik elismerésüket. A zseni deviáns, a zseni más szabályokat tart fontosnak, mint a társadalom egésze, s ez - adott esetben - éppúgy érvényes magatartására, mint az általa teremtett kimagasló életműre. A zseninek nem csak az élete, de az utóélete sem könnyű, vitamentes. Nos, száz évvel halála után miként viszonyulhatunk ehhez a zseniális festőhöz, s az általa létrehozott életműhöz? Olyan kérdés, melyre sokféle válasz lehetséges, de egy biztos: nem szabad hagyni, hogy esetleg feledés vegye körül, hogy ne ismerkedjenek meg folyamatosan az újabb s újabb generációk ezekkel a rendkívüli képekkel, valóság és látomás hihetetlen feldolgozásaival. S a viszonyulás egy sajátos területe, s ezáltal kérdése, hogy miként tekintsen rá a ma művésze?

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Elég-e a feltétlen elismerés vagy lehet-e valamit átemelni egy kortársi személyes életműbe? Nos, most úgy érzem, hogy valamiféle minta Csontváry hihetetlen megszállottsága lehet, melyben persze döntő szerepet játszik pszichózisa, ám mégis a ma embere számára is lefegyverző hite saját tehetségében, meggyőződése áldozatokkal teli életvitelének végső célzatosságában. Ezért is emeltem ki mottóul a fenti mondatot önéletrajzából: „Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.” Igaza van. A halhatatlanság feltétele a képesség, a tehetség, annak inspiráló ereje, s annak kibontakoztatása. Ma sincs ez másképpen. S ugyan Csontváry napút-festészetének értékei épp hatalmas, mondhatjuk: monumentális mére-tű képeiben bontakoztak ki, épp ez az óriási méretű kontraszt tétetheti fel a kérdést: mire képes a ma festője ebben a beszorítottságnak nevezhető 20 x 20 cm-es képméretben? Természetesen a mini-képek kiállításán résztvevő művészek mindegyike is jellemzően nagyobb méretű munkákban hozza létre életműve javát, mégis évről-évre jó tanulmányoznunk, hogy ki mire képes ebben az alsó képméret határban! Kísérletek? Látomások? Vázlatok? Tapasztalások? Megfigyelések? Felvillantások? A sok éves tapasztalatok alapján immár megérezzük a választ, egyszerűen és tisztán: művek születnek, melyek épp a gúzsba kötve táncolni régi gyakorlata alapján azt a képességet mozgatják meg, mely lehetőség a halhatatlanságra. Zöld Anikó festőművész, kurátor évről-évre érzékeny szemmel, körültekintően figyeli kortársai teljesítményét és ennek alapján hívott meg mintegy százötven festőt e kiállításra, mely ismét a Magyar Festészet Napja eseményzuhatagának egy közös kiállításra legtöbb festőt megmozgató eseménye. Budapest, 2019 Feledy Balázs Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


MINIKÉPEK

A

Vízivárosi

2019. október 16 – november 19.

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


SÉTA A SZIGETEN – A Mansfeld Péter Galéria kiállításai

2019. október 29.

Művészkönyv bemutató sorozat A könyvet bemutatja: Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus. Könyvbemutató: 2019. október 29-én a Vízivárosi Galériában, kedden 17 órakor. „Ez a kiadvány tizenegy év kiállítás történetét foglalja össze, így maga is egyedi mű. Befoglaló borítója Puha Ferenc festőművész eleven, természeti inspirációkra építő, de a városi létet is jelző festménye alapján készült. A kiadvány címe a sétára utalóan a képzőművészeti befogadás egyik nélkülözhetetlen fizikai feltételére is rávezeti figyelmünket. Sétáljunk tehát a természetben, a világban, a városban és sétáljunk be a művészet világába. Csak hasznunk származik belőle. A Mansfeld Péter Galéria tizenegy éve tehát nemcsak iskolatörténeti jelentőségű, hanem képzőművészeti, sőt nyugodtan állíthatjuk – s ez igen ritka – művészettörténetű jelentőségű. A Weiss Manfréd Szakgimnázium tizenegy éve egy olyan kiállítás sorozatnak biztosít helyet és teret, mely szerves része az elmúlt évtized magyar képzőművészete történetének. A csepeli séta bevezeti a művészeket, az érdeklődőket, a tanulókat a képek, a művek elé, s ezen keresztül a művek belső világába. A séta folytatódik, folytatódhat, de immár a művészet intenzív jelenlétével, hatásával együtt.” Részletek Feledy Balázs bevezető tanulmányából.

Vízivárosi Galéria 1027 Budapest, Kapás utca 55. Telefon: 201-6925, www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

www.vizivarosigaleria.hu

A galériában kiállított művészek Ábrahám Rafael • Aknay János • Ardey Edina • Bakallár József • Baky Péter • Bornemisza Eszter • Budahelyi Tibor • Csavlek András • Dréher János • Erdei Éva • Erdős János • Eszik Alajos • Ézsiás István • Féner Tamás • Fritz Rautner • Fülöp Mihály • Ghyczy György • Gyémánt László • Győrffy Sándor • Haraszty István • Ingo Glass • Kádár György • Karsch Manfred • Kemény Zoltán • Klimaj György • Kolozsváry Gradpierre Károly • Kopócsy Judit • Kosch Péter • Kováts Albert • Kőrösi Papp Kálmán • Kőrösy Attila • Knotik Ildikó • Kvasznay Gulyás Margit • Lacza Márta • Lynda Stevens • Mátai Attila • Mayer Berta • Melocco Miklós • Mengyán András • Misch Ádám • Morelli Edit • Nagy Imre Gyula • Nemcsics Antal • Némethy Georgina • Olescher Tamás • Orosz János • Orosz Péter • Óváry Géza • Pálfy István • Pantl Mihály • Paróczi Ágnes • Puha Ferenc • Révész Ákos • Schrammel Imre • Serényi H. Zsigmond • Somody-Hornyák Szilárd • Somogyi György • Somos Miklós • Szegedi Tamás • Székács Zoltán • Szentgyörgyi József • Tilless Béla • Tóth László • Turcsán Miklós • Ur Eleonóra • Varga Patricia Minerva • Vásárhelyi Antal • Vattay Elemér • Végh András • Velekei József Lajos • Veress Sándor László • Csoportos kiállítások: Agora Budapest • Muravidék Baráti Kör • Kulturális Egyesület • Ézsiás István gyűjteménye Vízivárosi Galéria támogatói: Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma, II. Kerületi Önkormányzat

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


SZAKRÁLIS ÓLMOZOTT ÜVEGKÉPEK

2019. november 26 – december 19.

Művészeti társaságok sorozat XVIII. KARÁCSONYI TÁRLAT Megnyitó: 2019. november 26. kedd, 18 óra Megnyitja: Czifrák László restaurátor, üvegművész Közreműködik: Gál Gábor gitáron Üvegfestők névsora: ATLASZ Gábor • BORBÁS Dorka • BORBÉLY Máté • BUKTA Norbert • BRÁDA Tibor CZIFRÁK László • DÁRDAY Nikolett • HEFTER László • KOZMA Mihály • KÖBLITZ Birgit • MESTER Éva • MEZŐSI Eszter • NAGYVÁRADI Nóra • NÉMET Hajnal Auróra SIPEKI Zoltán • SÓS Károly • SZABÓ Erzsébet • SZATMÁRI Nóra • TAKÁCS Bernadett TÖRÖK Sára • VIDA Zsuzsa Bráda Tibor: Egy mímus angyala, ólmozott üveg, 130x75 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Idén tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Vízivárosi Galériában a nagy sikerű Karácsonyi Tárlat sorozatunk. A karácsony közeledtére való tekintettel rendszerint olyan anyagot mutatunk be, mely szakrális témáival, sokszínűségével és változatos technikáival ünnepi hangulatot teremt a betérő szemlélődőben. Ezúttal színes, ólmozott üvegképek kerülnek bemutatásra, a kiállító művészek összetétele rangidőstől a legfiatalabbakig terjed. A közös nevező a célkitűzés, hogy e klasszikus műfajt modern eszközökkel élesszék újra.

Bráda Tibor: Erdőkatedrális, ólmozott üveg

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Iparművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


XVIII. KARÁCSONYI TÁRLAT

2019. november 26 – december 19.

A bemutatásra szánt üvegképek középméretű alkotások, 50x70 cm és 100x120 cm között mozognak, ezenkívül belülről megvilágított dobozokban kerülnek a falra. A cél a szakrális, templomi belsőt idéző atmoszféra megteremtése. A kiállítás részben már szerepelt az Egri Érseki Palota látogató központjában, azonban most újabb művekkel, művészekkel bővül a repertoár.

Sipeki Zoltán: Turibulum, ólmozott üveg

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Sipeki Zoltán: Tengelic, ólmozott üveg, 66x64cm

Bráda Tibor: Szent Lukács, ólmozott üveg

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Iparművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


XVIII. KARÁCSONYI TÁRLAT

Kozma Mihály: Szt. István felajánlja az országot, ólmozott üveg, 120x80 cm

2019. november 26 – december 19.

Hefter László: Szent Ferenc és Szent György, ólmozott üveg, 80x120 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Nagyváradi Nóra: A Te kezedbe teszem le az én lelkemet ólmozott üveg

Winkler Nemes Gábor: Mihály arkangyal, réz fóliázott üveg, 95x60 cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Iparművészet

Kollégiuma

Tóth Erzsébet: Mindszenty portré

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu

Bráda Tibor: Páva, ólmozott üveg, 110x75cm

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Atlasz Gábor: Aranykor, ólmozott üveg, 55x90cm

Kulturális

Alap

Iparművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


XVIII. KARÁCSONYI TÁRLAT

Sós Károly: Forrás, ólmozott üveg, 80x70 cm

2019. november 26 – december 19.

Czifrák László: László herceg legendája, ólmozott üveg, 72x74 cm

Vízivárosi Galéria: 1027 Budapest, Kapás utca 55. Tel.: 201 6925; Nyitva: keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig; www.vizivarosigaleria.hu


MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

Tendenciák Napjaink Képzőművészetében 26.

2019. február 10 - június 28.

GRAFIKAI ÜZENETEK Tárlatvezetés: 2019. május. 22. szerda, 16:30 órakor Közreműködik: Lóska Lajos művészettörténész Kiállító művészek: BODOR Anikó BUTAK András DAMÓ István ÉLES Bulcsú GYŐRFFY Sándor HAáSZ Ágnes KÁDÁR Katalin LEHOCZKI Zita LÉVAI Nóra LUZSICZA Árpád MAGÉN István PÉLI Mandula RÁBA Judit SÓVÁRADI Valéria STEFANOVITS Péter VÉGVÁRI Beatrix Immár hagyomány a Marczibányi Téri Művelődési Központban, hogy a kezelésében működő Vízivárosi Galériában kiállító kortárs művészek munkáiból válogatást mutat be a képzőművészet iránt érdeklődő közönségnek. A Vízivárosi Galéria a budapesti kiállítóhelyek között rangos szerepet vállal, különböző programjaival egyre szélesebb körű törzsközönséget vonz.

Péli Mandula: Enteriőr II., 2018, szitanyomat

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, Telefon: 212-2820, E-mail: marczi@marczi.hu, www.marczi.hu


MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

www.marczi.hu

Az itt szereplő alkotók munkái vagy már korábban voltak láthatók a Vízivárosi Galériában, vagy a közeljövőben kerülnek bemutatásra önálló kiállítások egyes darabjaiként. A képzőművészet szinte mindenműfaja képviseltetve van a hagyományos festészettől a grafikáig, fotóig, computer grafikáig. Az iparművészet egyes ágai, így a textil, alkalmazott grafika, vagy a plasztikus művészetek: szobrászat, téplasztika is. A Magyar Grafikusművészek Szövetségének kihelyezett tárlata szervesen egészíti ki a Vízivárosi Galéria 2019. májusi, "Digit/Klasszik III." című kiállításának anyagát. Az itt látható 22 művész munkáit a Marczibányi Téri Művelődési Központban további 16 művész alkotásaiból válogattuk össze.

Luzsicza Árpád: Táj (tornyok), 2019, linó metszet

2017 óta indult Magyarországon a Magyar Grafika Hónapja című rendezvény sorozat, amelyhez kiállításainkkal kapcsolódni szeretnénk. Reméljük, hogy ezzel a válogatással ismét sikerül felhívni a Vízivárosi Galéria szakmai munkájára a figyelmet.

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE MAGYAR GRAFIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

A kiállítás megtekinthető: naponta 9-18 óráig 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, Telefon: 212-2820, E-mail: marczi@marczi.hu, www.marczi.hu


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Médiában és kiadványokban - 2019

Válogatás 2019 októberig Nyomtatott sajtó: 1. Magyar Idők, 2019. 01. 14., Juhász Kristóf: A láthatatlan szemű festő 2. Budai Polgár, 2019. 02. 02., 6. o. – Tóth Menyhért az élet titkait kereste, Tóth Menyhért 115. kiállítás (szerk. P. Zs.) 3. Budai Polgár, 2019. 03. 23., 21. o. – Szénrajzok, fotográfiák Sóváradi Valéria és Fabricius Anna kiállítása 4. Budai Polgár, 2019. 04. 20., 23. o. – Kortárs művek szubjektív válogatása, Hetényi-Gonda gyűjtemény (szerk. P. Zs.) 5. Új Művészet, 2019. április, 36-38. o. – Ébli Gábor: Értelmiségi rock, Hetényi-Gonda gyűjtemény 6. Budai Polgár, 2019. 05. 18., 24.o. – A Grafika Hónapja a Vízivárosi Galériában, Magyar Grafikusművészek Szövetsége 7. Budai Polgár, 2019. 06. 15., 20. o. – „Ami a valóságban rút, az a vásznon széppé válik” - Gánóczy Mária kiállítása 8. Budai Polgár, 2019. 07. 06., 24. o. – Szentendrei fiatalok a Vízivárosi Galériában, Fiatal Szentendre kiállítás 9. Új Művészet, 2019. 07/08., 90. o., – Fiatal Szentendre, képes ajánló 10. Budai Polgár, 2019. 08. 26., 17. o. – Budai értékek, budai polgárok, A Budai Polgár folyóirat fotókiállítása (szerk. P. Zs.)

A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

11. Papageno, 2019/12. XIII. Ars Sacra Fesztivál – Fényt hozzon… VIII., 46. o. P. Kercza Asztrik OFM: Örökségem az áldás – 21. o. 12. Budai Polgár, 2019. 09. 07., 13. o. – Különleges kerületi tabló a Vízivárosiban, A Budai Polgár folyóirat fotókiállítása (szerk. P. Zs.) 13. Új Művészet, 2019/09., 58. o. – Fényt hozzon… VIII. Bohus család 14. Magyar Nemzet, 2019. 10. 04., Egy művészcsalád találkozása a fénnyel, Ars Sacra Fényt hozzon… VIII. (Juhász Kristóf ) 15.Magyar Nemzet, 2019. 10. 20. - Csontváry folytatható mítosza, Miniképek (Juhász Kristóf ) Online sajtó

1. Artkalauz.hu – Online kiállítási magazin, Egy család, négy kivételes művész Közös kiállításon a Bohus család, Ars Sacra – Fényt hozzon… VIII. Televízió/Rádió

1. M5 csatorna, Kulturális Híradó, 2019. 01. 10. – Tóth Menyhért 115., Riport ifj. Gyergyádesz Lászlóval a kiállításról (szerk. Pifka Anna) 2. M5 csatorna, Kulturális Híradó, 2019. 02. 06. – Tudósítás és riport iski Kocsis Tibor kiállításáról (szerk. Csányi Júlia) 3. M5 csatorna, Kulturális Híradó, 2019. 09. 20. – Tudósítás az Ars Sacra – Bohus család kiállításról Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

www.vizivarosigaleria.hu Lapzárta utáni megjelenések / 2018 októberétől Nyomtatott sajtó

4. Magyar Katolikus Rádió, 2019. 04. 18. – Tóth Zsófia riportja Hetényi Csaba műgyűjtővel 5. Kossuth Rádió, 2019. 05. 29. – Gödöllei Anna riportja Gánóczy Máriával 6. Kossuth Rádió, Kalendárium, 2019. 06. 25. - Kádár Dóra riportja Pusztafi Pannával, Fiatal Szentendre kiállítás 7. Civil Rádió, Kávéház, 2019. 10. 05., 14:00 – Interjú Bohus Áronnal és Bohus Rékával, Demeter Judit 1 órás műsora 8. Magyar Katolikus Rádió, 2019. 11. 07. – Akvarell, Tóth Zsófia riportja Zöld Anikó kurátorral, Miniképek kiállítás

1. Budai Polgár, 2018. 10. 20., 21. o. – Kerületünkben is ünnepeltük a magyar festészetet, Cikk a Sziget c. kiállításról, (szerk. P. Zs.) 2. Art Kalauz, 2018. okt. – dec., 30. o. – Kiállítások a Vízivárosi Galériában 3. Budai Polgár, 2018. 12. 13., 28.o.- Karácsonyi tárlat a Vízivárosi Galériában, (Szerk. P. Zs.) Kiadványok, katalógusok, könyvek

1. Magyar Festők Társasága: Sziget – kiállítási katalógus

Kiadványok, katalógusok, könyvek

Televízió/Rádió

1. Art Forum 2017/2018 – Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége kiadványa, 2019 Szurcsik József: Digit/Klasszik – nyomatok, 105 – 113. o. NZSA: Digit Klasszik II. – nyomatok, 292 – 296. o. Hemrik László: Pixelen innen és túl, 186 – 191. o. Juhász Kristóf: A kézművesség Istene, 301 – 303. o. 2. Budapest Art Week Magazin, 2019. 04. 09 – 14. Vízivárosi Galéria, Hetényi-Gonda gyűjtemény 55. o. – Idealizálás nélkül a ma valósága és képzelete 14. o. Galériatúrák és vezetett séták 76. o. 3. Budapest Photo Festival 2019., 106 – 107. o. – Vízivárosi Galéria: Sóváradi Valéria és Fabricius Anna kiállítása A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

1. M5 csatorna, Kult 30, 2018. 12. 03. – Első Magyar Látványtár kiállítás a Vízivárosi Galériában (Szerk. Béli Ádám) Rádió

1. Magyar Katolikus Rádió, 2018. 10. 19. – Sánta Anita beszélgetése Zöld Anikó képzőművésszel a Miniképek kiállításról 2. Civil Rádió, 2018. 12. 13. – Riport Vörösváry Ákossal az Első Magyar Látványtár kiállításáról (Beszélgető partner Józsa Ágnes)

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


KIÁLLÍTÁSOK

Fotódokumentumok

Ars Sacra – Bohus művészcsalád (2019. szeptember 20 – október 11.)

www.vizivarosigaleria.hu

Fiatal Szentendre (2019. június 26 – július 24.)

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, Telefon: 212-2820, E-mail: marczi@marczi.hu, www.marczi.hu


KIÁLLÍTÁSOK

Fotódokumentumok

Gánóczy Mária (2019. május 29 – június 22.)

www.vizivarosigaleria.hu

Magyar Grafikusművészek Szövetsége (2019. május 2 – 22.)

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet és Iparművészet Kollégiuma, és a II. Kerületi Önkormányzat


VÍZIVÁROSI GALÉRIA

Kiállító művészek - 2019

Egyéni és csoportos kiállítók: AKNAY János • ARANYI Sándor • ARDEY Edina • ÁSZTAI Csaba • ATLASZ Gábor • BALÁZS József Tamás BAJOTA • BAKONYI Bence • BÁNYAY Anna • BARAKONYI Szabolcs • BIKÁCSI Daniela • BODOR Anikó • BOHUS Áron BOHUS Réka • BOHUS Zoltán • BOLYKI István • BRÁDA Tibor • BREZNAY András • BREZNAY Pál • BUHÁLY József • BUKTA Imre CZIFRÁK László • CSATÓ Máté • CSEKE Szilárd • CSÍK István • CSISZÉR Zsuzsi • DARADICS Árpád • DEÁK Ilona • DECSI Ilona Luca DEIM Balázs • DRÉHER János • DURKÓ Zsolt ifj. • EL KAZOVSZKIJ • EMBER Sári • ERDŐS János • F. FARKAS Tamás • FABRICIUS Anna • FELHÁZI Ágnes • FELSMANN Tamás • FICSOR Sarolta • FREY Krisztián • FUKUI Yusuke • FÜZES Gergely • GAÁL Katalin GÁBOR István • GÁLL Ádám • GÁNÓCZY Mária • GARABUCZY Ágnes • GERLÓCZY Gábor • GUTI J. Soma • GYÉMÁNT László GYŐRFFY Sándor • HANSÁGI Hédi • HARMATI András • HARMATI Zsófia • HATOS Csaba • HEFTER László • HEGEDŰS 2 László HERMAN Levente • HÉVIZI Éva • HÚS Zoltán • ILLÉNYI Tamara • ISKI KOCSIS Tibor • JAKATICS SZABÓ Veronika • JÁNOSI Katalin JARMECZKY István • JUHÁSZ Gergő Balázs • KÁDÁR János Miklós • KÁDÁR Katalin • KÁRPÁTI Tamás • KECSKÉS András • KEELER A. Ranvig • KELECSÉNYI Csilla • KELEMEN Katalin • KÉRI Imre • KÉRI Mihály • KIS Sándor Lajos • KISS Botond András • KISS Mihály KONOK Tamás • KOPÓCSY Judit • KOROKNAI Zsolt • KOVÁCS Ferenc • KOVÁCS Johanna • KOVÁCS Lehel • KOVÁCS Péter Balázs KOVÁCS Tamás Vilmos • KOVÁCS-GOMBOS Dávid • KOVÁCS-GOMBOS Gábor • KOVÁTS Albert • KOZMA Mihály • KRAJCSOVICS Éva • KRIZBAI Gergely KRIZBO • KRON Zsuzsa • LAÁR Balázs • LENCSÉS Ida • LOBLER Ferenc • LŐRINCZ Réka • LUGOSSY Mária A

Vízivárosi

Galéria

támogatói:

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

Képzőművészet

Kollégiuma

és

a

II.

kerületi

Önkormányzat


VÍZIVÁROSIGALÉRIA GALÉRIA VÍZIVÁROSI

KIÁLLÍTÁSOK 2019. www.vizivarosigaleria.hu

LUZSICZA • MADÁCSY István • MAGYAR Gábor • MARA Kinga Villő • MÁRTONFI Benke Márta22. • MASCHER Róbert • MATZON Január 10Árpád – január 31. Május 29 – június ÁkosTóth • MÁTYÁSI Péter • MAYER Berta • MOIZER Zsuzsa • MULASICS László • NÁDAS Alexandra • NÁDLER István • NAGY Előd • NAGY Menyhért 115. - festmények, grakák Gánóczy Mária – festmények Gábor • NAGY Gábor György • NOTEN • OLESCHER Tamás •Napja OLIVÉR Emlékkiállítások sorozat• NAGYVÁRADI Nóra • NÉMETH Géza • NEUBERGER István Művészek a II. Ted Kerületben - II. Kerület Artúr • ORVOS András • OSGYÁNYI RANVIG Róza • OSGYÁNYI Sára • ŐRY Annamária • PARÓCZI Ágnes • PATAKI Ferenc • PATAKI Február 6 – február 28. Június 26 – július 24. TIBOR • PÉTER Ágnes • PIRK László • POKORNI Péter • POSTA Máté • PUHA Ferenc • PUSZTAFI Panna Pálma • RÁBA Judit • RAUNIO Iski Kocsis Tibor – festmények, objektek Fiatal Szentendre - Cserekiállítás Maria • REGŐS Benedek • RÉNYI Katalin • Sándor Miklós • SEBŐK Éva • SERÉNYI H. Zsigmond • SINKÓ István • SIPEKI Zoltán Művészek a II. kerületben - művészportrék sorozat Szeptember 3 – szeptember 17. SIPOS Endre • SOMOGYI József • SOMORJAI KISS Tibor • SOR Júlia • SÓS Károly • SÓVÁRADI Valéria • STEFANOVITS Péter • STOJCIC Március 6 – március 27. Budai értékek, budai polgárok Bojan • SZABÓ Franciska • SZABÓ Ottó Robottó • SZABÓ Erzsébet • SZABÓ Katalin • SZABÓ J. Gergely • SZAKÁCS Imre • SZÉKÁCS Sóváradi Valéria – Fabricius Anna, festmények, fotók A Budai Polgár folyóirat fotókiállítása Zoltán • SZÉKELY MÓRI Márta • SZERÉNYI Gábor • SZILY Géza • SZURCSIK József • SZŰCS Attila • SZÜTS Miklós • SZUHODOVSZKY Művészcsaládok a II. kerületben sorozat Szeptember – október 11.• TÓTH Ernő • TÓTH Nicolas • TAKÁCS Klára • TÁNCOS László • TÁNCZOS Krisztina • TENK László • TÓT Endre • 20 TÓTH Angelika Április 3 – április 27. Ars Sacra – Fényt István Pitya • TÓTH Kristóf • TÓTH Laca • TÓTH Menyhért • TÖRÖK Gábor • VÁGÓ Magda • VÁLI Dezsőhozzon… • VÁNYAIVIII. Magdolna • VARGA Művészeti gyűjtemények Hetényi Gyűjtemény Október 16 – november 19. Dorottya • VERESS Edina • VARGA Éva • VARGA Patrícia Minerva • VARGA-AMÁR László • VÉGH András • VÉGHSEŐ Klára • VÉKONY 9. Tánckiállítás, A Budai Táncklub programjához kapcsolódóan MagyarGábor Festészet Napja - Miniképek Sándor László • VÉSSEY Gábor • VINCZE Angéla • WAGNER János • WINKLER NÉMETH • WOLF Mariann • WROBEL Péter Z. SZABÓ Zoltán • ZOLTAI Bea • ZÖLD Anikó a Tánc Világnapja alkalmából November 26 – december 19.

Május 2 – május 22. ka Hónapja Graakusművészek Szövetsége A Gra Vízivárosi Galéria– Magyar támogatói: Nemzeti Kulturális Alap

Képzőművészet

XVIII. Karácsonyi Tárlat Szakrális Kollégiumaólmozott és a üvegképek II. kerületi

Önkormányzat


KIÁLLÍTÁSOK A VÍZIVÁROSI GALÉRIÁBAN

www.vizivarosigaleria.hu

Tendenciák napjaink képzőművészetében 25. A Budai Polgár fotópályázata a II. Kerületről (2015 - 2018). A Marczibányi Téri Művelődési Központban válogatás látható a Vízivárosi Galériában rendezett kiállítás anyagából Sorozatok: Mester és tanítványai  Fiatal művészek a II. kerületben  Művészek a II. kerületben  Külföldi művészek bemutatása  Együttműködés budapesti kulturális intézményekkel  Emlékkiállítások  Művészeti csoportok kiállításai  Tematikus kiállítások  Művészházaspárok  Művészcsaládok  Művészeti gyűjtemények  Cserekiállítások  Három művész  Művészportrék A borítón látható fotók balról jobbra: Felházi Ágnes – Csáki Róbert (2018. március) Ars Sacra – Fényt hozzon… VII. (2018. szeptember)

További információk a kiállítási programokról:

A Vízivárosi Galéria támogatói:

Marczibányi Téri Művelődési Központ www.marczi.hu

Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma Iparművészet Kollégiuma www.nka.hu

Magyar Grakusművészek Szövetsége (2018. május)

II. Kerületi Önkormányzat

www.ujmuveszetfolyoirat.hu


Vízivárosi Galéria 1027 Budapest, Kapás u. 55. • Tel.: 201 6925 • E-mail: vizivarosigal@gmail.com • www.vizivarosigaleria.hu Galériavezető: Olescher Tamás • Művészeti tanácsadó: Dr. Gergely Mariann • Munkatársak: Puszta Panna Pálma, Tellér Mária Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. • Tel.: 212 2820 / Fax: 212 4885 • www.marczi.hu Ügyvezető igazgató: Dolhai István Az intézmények fenntartója: II. Kerületi Önkormányzat

Vízivárosi Galéria 2019

Logó: Tooth Gábor Andor Fotó: Schichmann Béla Graka: Tellér Mária Nyomás: Nalors Graka Kft.