Page 1

Activiteitenverslag 2013


2013: een jaar vol vernieuwing en verandering 2013 was voor VIVO een jaar van veranderingen. Zo gaf het sectorconvenant een nieuwe invulling aan de opdrachten voor de sociale partners en het VIVO-team. Bovendien werden deze acties verder uitgebouwd en aangevuld dankzij externe subsidiebronnen. Dit maakte de aanwerving van een aantal extra medewerkers mogelijk. Ook in onze organisatie veranderde er heel wat. De integratie van de Vlaamse vormingsfondsen en VIVO werd een feit. 2013 werd zo een jaar van nieuwe impulsen waar het VIVO-team, zoals steeds, met veel enthousiasme haar tanden in zette. Een nieuw sectorconvenant met accent op knelpuntberoepen … Na een uitvoerige overlegperiode tussen sociale partners en Vlaamse Overheid, werd in 2013 het sectorconvenant gelanceerd. Deze omvat 14 prioriteiten en ruim 40 acties, terug te brengen tot 2 hoofdlijnen: het vinden en behouden van kwalitatief personeel enerzijds, en het versterken van competenties van het ‘zittend’ personeel anderzijds. Het thema ‘diversiteit’ loopt daarbij als rode draad doorheen de acties. Het speerpunt van het voorbije jaar was de lancering van enkele nieuwe thematische websites naar onze verschillende doelgroepen. Om te beginnen is er voor jongeren www.werkmetmensen.be. Traditioneel tracht VIVO de vele beroepen van de social profit op de kaart te zetten en jongeren erover op gepaste wijze te informeren. Dat deze website zijn effect niet gemist heeft lees je verderop in dit activiteitenverslag. Voor het aantrekken van werkzoekenden en zijinstromers naar knelpuntberoepen speelde VIVO opnieuw een belangrijke rol: we werkten intensief samen met het netwerk rond de Zorgambassadeur en de website www.ikgaervoor.be. We bleven ook nauw samenwerken met de VDAB: enerzijds gaf de sector zoals elk jaar zijn advies over de veelvuldige knelpuntberoepen in de sector, anderzijds ontstonden vorig jaar in de werkwinkels overal Servicepunten Zorg. VIVO ondersteunt hierbij de VDAB-consulenten met informatie over de sector. Op langere termijn hoopt de sector ook dat de investeringen in de systemen als COMPETENT en de Vlaamse Kwalificatiestructuur bijdragen aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod in het ’social profit segment’ van de arbeidsmarkt. Momenteel is de investering hierin erg groot maar het resultaat nog onzeker.

… én een accent op onderzoek en nieuwe vormingsinitiatieven. 2013 was mede het jaar van de lancering van www.lerenindesocialprofit.be : een nieuwe troef van VIVO voor het sensibiliseren rond een professioneler VTO-beleid. Samen met de website www.competentindesocialprofit.be geeft deze site organisaties en werknemers, die minder vertrouwd zijn met het efficiënt benutten van vorming en opleiding, een grondige basis om er werk van te maken! Tegelijk werd het in 2013 via ESF-middelen mogelijk een opleidingsaanbod rond VTO-thema’s op te zetten dat bijzonder succesvol bleek. Dit aanbod was complementair aan de ruimere HR-acties die VERSO voorstelde aan kleinere werkgevers via ‘HR-wijs’. Vanuit een overkoepelende rol zette VIVO ook in op enkele onderzoeksprojecten. Enerzijds werd de sector PC319.01 uitgeplozen op het vlak van ‘toekomstige competentienoden’ via de VLAMT-methodiek. Anderzijds werd gestart met een onderzoek rond ‘werkbaar werk’ in de verschillende Vlaamse socialprofitsectoren. De resultaten van deze ESF-gesponsorde studies zullen in 2014 voeding geven aan nieuwe actieplannen. Cultuursensitieve zorg op de kaart Het thema diversiteit is steeds doorheen de vele VIVOacties aanwezig. In 2013 werd de ‘cultuursensitieve zorg’, mede met de steun van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid, een aandachtspunt. Hulpverleners worden meer en meer met een maatschappelijk divers cliënteel geconfronteerd en hebben hier vragen over. De nieuwe site www.pigmentzorg.be speelt hier op in en bundelt goede praktijken in de sector. Het zal de komende jaren een belangrijk thema blijven. Tot daar een greep uit de vele acties waar VIVO de sector vertegenwoordigt… Er ligt méér dan genoeg werk op de plank, niet verwonderlijk voor één van de sterkst groeiende, veranderende én vergrijzende sectoren. De sociale partners hebben met VIVO én de sociale fondsen echter een waardevol instrument in handen om hier zo goed mogelijk op in te spelen. Zo, hopelijk voldoende ‘teasers’ om nu op volgende pagina’s een aantal acties van dichter bij te bekijken… Jan-Piet Bauwens Voorzitter VIVO vzw


Over VIVO In 2013 was het een gaan en komen van collega’s bij VIVO. Tijdens het vele werk door was er toch ook nog tijd voor ontspanning. Naast de vele veranderingen in de eigen organisatie, is ook de sociale sector een sector in beweging. Lees meer op p. 5

Instromen Om de instroom in de sector te verzekeren is geen uitdaging ons te veel. Van een nieuwe website lanceren tot het organiseren van infosessies. Lees meer op p. 8

VIVO reist met je mee Een reiskaart met verschillende tussenstop zoals het vormingsbudget, het persoonlijk ontwikkelingsplan, een website over leren of cultuursensitieve zorg. Lees meer op p. 14

ESF 2013 is voor VIVO het ESF jaar bij uitstek. Maar liefst 4 projecten werden ingediend en goedgekeurd. Lees meer op p. 22-23

Reisgenoten Sommige reisgenoten kennen we al jaren. Anderen leerden we in 2013 beter kennen. Lees meer op p. 24

Verklarende woorden- en afkortingenlijst zie pagina 28-29

Leden Raad van Bestuur en Algemene vergadering zie pagina 30

Wie is wie? zie pagina 32


OVER VIVO Personeel in beweging

werd versterkt met Esther Ongenaed, die - nog meer dan Steffie en Laurence Een organisatie is steeds in bewe- - onze leeftijdspiramide naar beneden ging. Mensen komen en gaan, nieuwe deed omslaan; een bewijs dat VIVO samenwerkingen worden aangegaan. ook aan schoolverlaters kansen biedt. Ook bij VIVO.

Nieuwe gezichten

VIVO en VSPF-vorming & ontwikkeling groeien naar elkaar toe

Na 7 jaar trouwe dienst, nam Catelijne DeVriendt afscheid van haar collega’s en trok ze naar vzw Minderhedenforum. Ze werd er teamcoördinator Beleid. Voor haar vertrek zorgde ze nog voor de inwerking van haar opvolgster, Saar Casteels. Saar was door omstandigheden echter enkele maanden afwezig. Op haar beurt werd zij waardig vervangen door Steffie Jalhay, die ook in 2014 onze troepen blijft versterken. Naar aanleiding van enkele ESFprojecten, waarmee onder andere ingezet wordt op het thema “werkbaar werk”, kon Laurence de Mûelenaere, komende van Jobkanaal, ons vervoegen vanaf juni. Ook ons administratief team

In 2013 kreeg VIVO volop de rol om zowel de activiteiten van de vormingsfondsen als deze voortvloeiend uit de sectorconvenant, inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Dit had als gevolg dat het VIVO-team, dat oorspronkelijk 16 medewerkers telde, uitgebreid werd met 8 medewerkers: 4 mensen van de vormingsfondsen van de sectoren 318.02, 319.01, 329.01 en 331 (Mady Decorte, Linda Thielemans, Tom Gallin en net aangeworven, Katrien Van Ryssen), en 4 ICOBA-medewerkers (Katrijn Ossaer, Ivan Konovaloff, Wouter Bollen en Annick Tahon). Welkom in dit uitgebreide team!

Teamdag: “Aan de Noordzeekust.” Onze jaarlijkse teamuitstap in mei bracht ons deze keer naar Oostende. We kregen er de kans om vzw Ithaka te bezoeken, een coachingcentrum voor personen met een handicap. Aangezien op dat moment ook net het festival ‘Oostende voor anker’ plaatsvond, hielden we eerst halte bij… een boot! Ithaka voorzag er een tentoonstelling over het ontstaan en de werking van de voorziening. De coördinator Liesbet Billiet en enkele van de medewerkers vertelden ons enthousiast over de visie van hun organisatie.

Andere tendensen in het VIVOhuis: telewerken, communicatie en website VIVO, met zetel in Brussel, ontsnapt niet aan de toenemende vraag van werknemers om rekening te houden met de soms lange verplaatsingstijden van woon- tot werkplek. Samen met de andere vzw’s in huis werd een proefproject ‘telewerken’ gestart, dat eerst aan 20 personen, en nu aan de meerderheid van het personeel de kans biedt om gemiddeld 1 dag per week te “telewerken”. In 2013 werd ook de communicatie en huisstijl van VIVO herbekeken. Een samenwerking met communicatiebureau Magelaan werd opgestart, en er werd een nieuw logo ontwikkeld. Daarnaast werd er ook gewerkt aan een hernieuwde website voor VIVO. Vanaf juni 2014 zal alle informatie over vorming en opleiding niet meer enkel raadpleegbaar zijn via de nieuwe VIVO-website, maar ook via de website van de Vlaamse vormingsfondsen, verenigd onder VSPF.

medewerkers ons hoe zij deze coaching ervaren. Ze vertelden enthousiast over een smart Phone applicatie die hen helpt om zelfstandig naar het werk te gaan en over een digitaal fotoalbum waarmee ze beelden kunnen gebruiken in plaats van woorden. Het was zeer zinvol om als VIVO medewerker ook eens een blik te werpen op de praktijk en de doelgroepen in de social profit sector beter te en plaats in Ithaka en de maatschap- leren kennen… pij. Ze kiezen er bewust voor om de persoon zelf centraal te plaatsen. Dit Wil je meer informatie? Bezoek dan betekent dat hun activiteiten door- www.vzw-ithaka.be heen de tijd evolueerden van zorg, over ondersteuning, naar coaching. Laat je ons graag kennis maken met Vandaag gebruiken ze daarom ook de jouw organisatie? term coachingcentrum in plaats van Geef ons een seintje via info@vivosocialprofit.org dagcentrum.

Ithaka wil een voorziening van mensen voor mensen zijn. in de vzw spreekt men dan ook niet over personen met een handicap maar over medewerkers. Toen we later op de dag de organisatie Elk individu heeft zijn rol, betekenis zelf binnenstapten, vertelden enkele

5


OVER VIVO

VIVO in de pers









6


OVER VIVO

Flanders Care zoekconferentie: slimmer zorgen voor morgen Op 29 januari 2013 kopte De Standaard “64 man opgesloten voor slimmere zorg”. Het artikel beschreef hoe een groep van zowel interne als externe experten en stakeholders en vertegenwoordigers uit het brede domein van zorg en welzijn samengebracht werden met als gezamenlijk doel ideeën en oplossingen te zoeken rond het toekomstig beleid van de Vlaamse zorgsector. Dit initiatief kwam er op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen en gebruikte de methodiek van “Future Search Conference”. Via de deelname van directeur Luc Van Waes en verschillende leden van de Raad van Bestuur aan deze “zoekconferentie”, kon VIVO mee sectoroverstijgend nadenken over volgende prangende vraag: Welke toekomstige scenario’s willen we als actoren in zorg en welzijn tegen 2020 samen uittekenen en realiseren, om ondanks een continu veranderende context, kwalitatieve dienstverlening te garanderen? Een greep uit het rapport van deze zoekconferentie over slimme zorg: “Nu lopen we vast op het huidige arbeidsrecht en KB 78. Werken in een proefprojectformule (met een regelluwe ruimte) geeft ons de mogelijkheid problemen op te lijsten en daarmee de regelgeving te doen aanpassen”

“In de relatie patiënt-zorgverlener moeten de soft skills van de zorgverleners meer ontwikkeld en ingezet worden. Dit draagt bij aan het welzijn verhogend karakter van de hulpverlening.” “De zorgvrager heeft één elektronisch zorg- en welzijnsdossier dat toegankelijk is voor alle relevante professionele hulpverleners. De zorgvrager bepaalt meer wie over wat, en wanneer inzage heeft. “ Uiteindelijk werden uit het rapport 14 actielijnen gedistilleerd, die op één of ander manier terug opgepikt worden door de vele aanwezige stakeholders. Dit alles verleidde Minister Vandeurzen tot volgende eindconclusie: “Die stappen moeten verbondenheid creëren. Ja zelfs, een Dan Brown achtige emotie waarbij we met een knipoog naar elkaar kunnen zeggen “ik was er ook bij. ” Ik hoop echt dat er POWER gemobiliseerd is. Dat Vlaanderen weerstaat aan de wet van de remmende voorsprong. Dat we EVOLUTIE maken door te bouwen op de wet van de stimulerende voorsprong. Op zoek naar een nieuw zorg & welzijnecosysteem!” Op 18/2 vond dan een disseminatie aan de ruime sector (300 man) plaats waar vooral rond de 14 actielijnen werd gewerkt. Meer info op www.flanderscare.be

“De toekomstige en huidige zorg- en welzijnsmedewerkers engageren zich om in het werkveld op een holistische wijze om te gaan met zorg- en welzijnsvragers. Bijvoorbeeld door zowel in traditionele curricula als in levenslang leren de werknemers in de rol van zorgvrager te plaatsen en via hun belevingswereld hun eigen handelen in vraag te stellen.”

7


INSTROOM Werken aan de instroom van nieuwe en broodnodige werknemers in de sector vraagt onze blijvende aandacht en inzet. Vele handen maken licht werk. Ook VIVO heeft dit begrepen. Daarom werden ook in 2013 verschillende acties ondernomen om arbeidsbemiddelaars, tewerkstellingsbegeleiders en toekomstige werknemers te informeren over de sector en zijn oneindige mogelijkheden.

De weg naar een sociaal beroep? www.werkmetmensen.be is je GPS! In februari 2013 kondigde het team Onderwijs Arbeidsmarkt met trots de geboorte van hun eerste website aan. www. werkmetmensen.be is een feit! Bloed, zweet, geduld en uren denkwerk gingen eraan vooraf, maar we zijn fier op het resultaat! Doelstelling van deze website? Jongeren uit het secundair onderwijs informeren over de opleiding – en tewerkstellingsmogelijkheden in de brede sociale sector. We gunnen jou een blik: VIVO verkreeg in december 2013 het TRUSTY-label van De Ambrassade. Dit is een kwaliteitslabel voor toegankelijke en juiste jeugdinformatie.

Op basis van 21 vragen bepalen we welk ‘profiel’ je hebt: ben je een zorgend type, werk je liever met je handen, ben je ondernemend?Hieraan worden vervolgens een aantal beroepen gekoppeld die bij jou kunnen passen. Voor elk wat wils in de sociale sector!

Met de beroepenfilter kan je op basis van je interesses filteren welke jobs bij jou passen: werk je liever met ouderen, of met kinderen? Werk je graag bij mensen thuis? Wil je nog even studeren of liefst snel aan het werk? Altijd kan je werken met mensen!

Een oplijsting van een aantal veelgestelde vragen. Je krijgt info over vacaturewebsites, de deelsectoren, … in de sociale sector.

Voor de twijfelaars onder ons geven we een aantal tips om de sector beter te leren kennen. Daarvoor bestaan heel wat tools. In samenwerking met www.ikgaervoor.be kan je je ook inschrijven voor inleefmomenten in de zorg. Interessante piste voor iedereen die eens wilt proeven van de sector.

8

Weet je al voor welk beroep je in de wieg gelegd bent? Op de uitgebreide beroepenfiches kom je voor elk beroep te weten wat de jobinhoud is, met wie je samenwerkt en welke opleiding je kan volgen. Dankzij een samenwerking met www.onderwijskiezer. be krijg je onmiddellijk de link naar opleidingsinformatie en de scholen bij jouw in de buurt.

In december 2013 klikte de 18.000ste unieke bezoeker op www.werkmetmensen.be . Misschien ben jij de volgende ? Meer weten over ondersteunende instrumenten rond studie en beroepskeuze in de sector? info@werkmetmensen.be


INSTROOM Sectoren wijzen centra voor deeltijds onderwijs de weg

VIVO: Wat willen jullie bij een volgende editie anders zien?

22 augustus 2013.

Katrien: “De tijd die voorzien wordt per infosessie is te kort. Alles moet vlug toegelicht worden en meestal blijft er weinig of geen tijd over om nog vragen te stellen. En na elke uiteenzetting moet je dan vlug je weg zoeken naar een volgende sessie …” Danielle: “Dat is inderdaad waar. De tijd is te kort. Er is geen tijd om een sector die je nog niet kent aan te spreken omdat je de voorziene tijd wil gebruiken om in gesprek te gaan met de sectoren waar je al mee samenwerkt. Misschien kan het initiatief uitgebreid worden met een half uur in de namiddag waarbij 1 sector in the picture wordt gezet voor zij die hier interesse in hebben?” Katrien: “Ik denk dat het een goed idee is om meer tijd te voorzien per sessie en het dus iets rustiger aan te doen. De vorming duurt dan langer maar als je dit op voorhand weet dan voorzie je toch gewoon niets anders meer voor die dag.”

Vandaag geef ik in Brussel samen met mijn collega Bart een infosessie voor de trajectbegeleiders van de centra deeltijds onderwijs (CDO) over onze verschillende projecten rond deeltijds leren deeltijds werken. Samen met sectorconsulenten van andere sectoren, waaronder de houtsector en de groensector, organiseren wij deze infovoormiddag al voor de 5de keer. Een jongere tussen 15 en 25 jaar kan in een CDO terecht voor een theoretische opleiding. Deze opleiding bestaat uit één dag algemene vorming en één dag beroepsgerichte vorming per week. Deze twee dagen worden aangevuld met drie dagen praktijkervaring op de werkvloer. Verschillende sectoren maken middelen vrij om jongeren de kans te bieden praktijkervaring op te doen in hun sector. In de social profit zijn het de fondsen Sociale Maribel en fondsen risicogroepen die meer dan 300 werkervaringsplaatsen financieren. Bij het invullen van deze werkervaringsplaatsen spelen de trajectbegeleiders een grote rol. De bedoeling van deze voormiddag is dan ook hen op de hoogte te brengen van de verschillende projecten en hun procedures.

VIVO: “Bedankt, dames, voor jullie zinvolle opmerkingen. Ik neem deze mee naar het geplande evaluatieoverleg met de andere sectorconsulenten.” Meer weten over deze infosessie of over deeltijds leren deeltijds werken? Check www.vivosocialprofit.org of contacteer Veerle Noerens (vn@vivosocialprofit.org).

Na afloop ga ik nog even met Daniëlle van Ootegem (Centrum Leren & Werken Gent) en Katrien Vanbeselaere (CDO Poperinge) rond de tafel zitten. Ik wil het graag met hen even over dit initiatief hebben. Door deelnemers te bevragen, leer je veel bij over wat al goed zit maar ook waar nog kan worden bijgestuurd. Beiden blijken positief te staan tegenover de door ons georganiseerde infosessie. VIVO: Wat is de meerwaarde voor jullie van deze voormiddag? Katrien: “Ik vind het goed dat een aantal sectoren op dezelfde dag info geven. Voor mij is de verplaatsing naar Brussel een rit van 2 uren, dus hoe meer info op hetzelfde moment hoe beter. Ook het tijdstip is goed, zo nog net voor de grote drukte. Het is wel jammer dat een aantal sectoren nog ontbreekt. De informatie die je krijgt is een opfrissing en je bent als eerste op de hoogte van de nieuwigheden. En niet te vergeten: deze voormiddag is ook altijd een blij weerzien met collega tewerkstellingsbegeleiders”. Danielle: “Ik sluit mij hierbij aan. Dit initiatief moet zeker blijven bestaan. Het is een echte meerwaarde dat je iedereen persoonlijk kan ontmoeten en vragen kan stellen. Op 1 dag krijg je veel info en nieuwtjes. Kortom het ideale netwerkoverleg.”

9


INSTROOM VIVO on the road In 2013 vertegenwoordigden we de sector op verschillende beurzen. We informeren jongeren en werkzoekenden over de mogelijkheden qua opleiding en tewerkstelling in de socialprofitsector.

Ik wil graag iets met jonge ren doen... m aar wat ???

Dankzij de samenwerking met het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen van zorgambassadeur Lon Holtzer konden we op de beurs in Oost-Vlaanderen zorgambassadeurs inschakelen om jongeren te informeren over het werkveld.

eren, er stud en. g verd a a r e g w l rk Ik wil ssen a n ik in tu r e d a k on maar pleidingen rwijs o de Welke assenenon lw het vo n? volge

Wat zijn de kansen op werk in de sector?

Op het Zorgfestival ontdekten deelnemers via de test op www.werkmetmensen.be welke jobs bij hen passen. Wil je weten op welke beurzen we binnenkort staan? Contacteer info@werkmetmensen.be of check de kalender op www.werkmetmensen.be

10


INSTROOM Een Servicepunt Zorg in elke provincie! VDAB bouwde in 2013 zijn sectorale werking verder uit in samenwerking met VIVO.

Wat? In een Servicepunt Zorg kunnen werkzoekenden en werkenden zich informeren over de mogelijkheden in onze sector: Welke beroepen zijn er? Welk diploma heb je nodig? Waar kan je werken? Bij welke werkgever kom je terecht? Daarnaast kunnen mensen er na hun opleiding ook terecht voor een vacaturematching. Het Servicepunt voorziet samen met regionale werkgevers een optimale aansluiting tussen de gevraagde profielen en de werkzoekenden. Daarvoor verankert het Servicepunt zich lokaal en bouwen de consulenten een netwerk uit met werkgevers en onderwijspartners uit de regio.

Waar? Elke provincie in Vlaanderen heeft één of meerdere VDAB-consulenten gespecialiseerd in de zorgsector. De spreiding van de Servicepunten Zorg in 2013 zie je op deze kaart.

Partners? VIVO zorgt er in samenwerking met VDAB voor dat de consulenten van de Servicepunten Zorg inhoudelijk ondersteund worden. We organiseren bijvoorbeeld infosessies over tewerkstelling en beroep­en in de profit. We beheren ook een digitaal platform www.kennisplatformsocialprofit.be met informatiefiches en versturen een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes op het platform.

Benieuwd naar deze samenwerking tussen VDAB en VIVO? Contacteer Tine Winnelinckx via tw@vivosocialprofit.org

11


INSTROOM De slimste arbeidsbemiddelaar ter wereld Samen met Jobkanaal organiseert VIVO al een aantal jaren een trefdag voor arbeidsbemiddelaars Neem snel deel aan de quiz en ontdek hoe goed jij op de hoogte bent van deze activiteit! Vraag 1: Ook in 2013 organiseerden we de trefdag. Aan de hoeveelste editie zaten we? a. b. c.

4de editie 5de editie 6de editie

Vraag 2: Elk jaar zetten we een ander thema in de kijker. Wat was het centrale thema van de trefdag in 2013? a. b. c.

Kansen creëren in de social profit. Werkzoekenden de weg wijzen naar de sociale sector. Knelpuntberoepen in de sociale sector.

Vraag 3: De trefdag ging in 2013 zowel door in Antwerpen als in Gent. Hoeveel arbeidsbemiddelaars namen in totaal aan deze editie deel? a. b. c.

286 186 86

Vraag 4: Tijdens de trefdag werd er een workshop gegeven over “ Toeleiding van werkzoekenden in kansarmoede: kansen in de social profit.” Door wie werd deze workshop gegeven? a. b. c.

Jo Uytterhoeven van GTB Aida Pereira van Stebo (Steunpunt Buurtopbouwwerk Limburg) Mieke Demeestere (Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie) en Véronique Beckx (Randstad Diversity)

Vraag 5: De trefdag ontstond naar aanleiding van een Task Force Diversiteit. Welke doelstelling – opgenomen in het VIA-akkoord 2006-2010 stelde deze Task Force zich? a. b. c.

Het aantal werkzoekenden uit kansengroepen in de social profit opleidingen verhogen. Het aantal tewerkgestelde kansengroepen in de social profit verhogen en dit op alle functieniveaus. Nieuwkomers met een diploma uit het land van herkomst helpen bij het laten erkennen van hun diploma.

Neem jij volgend jaar ook graag deel aan de trefdag voor arbeidsbemiddelaars? trefdag@vivosocialprofit.org

Antwoorden: vraag 1: b, vraag 2: a, vraag 3: b, vraag 4: c, vraag 5: b

12


INSTROOM

foto’s: Rachida Achahbar

De trefdag: een impressie

13


VIVO REIST MET JE MEE Voor VIVO zijn leren en opleiding een hefboom voor kwaliteit en innovatie in een snel veranderende samenleving. Ook daarom investeerden we in 2013 heel wat tijd en middelen in diverse acties om onze organisaties blijvend op weg te zetten.

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, kompas voor je loopbaan! De nood aan professionele ontwikkeling van medewerkers staat meer en meer centraal, ook in de socialprofitsector. Hierdoor wordt de werkplek ook steeds meer een leerplek. Het persoonlijk ontwikkelingsplan of POP wint aan belang omdat het een adequaat en flexibel instrument is om de ontwikkeling van de professionele competenties van werknemers te stimuleren en te bewaken. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een soort “contract” dat de afspraken over leren en ontwikkeling tussen werknemer en werkgever vastlegt. Werken met een POP biedt de medewerker de kans om zijn professionele competenties te versterken en zich verder te ontplooien in het werk. De werkgever faciliteert deze ontwikkeling door het garanderen van tijd en middelen en een adequate ondersteuning en opvolging. De afspraken die gemaakt worden passen bovendien binnen de missie en de strategische doelstellingen van de organisatie. Een POP zet dus aan tot reflectie over de toekomst. In 2013 zetten VIVO medewerkers dit instrument dan ook in de kijker. Een praktijksessie hierover op de studiedag “HR in zorg en welzijn: uitdagingen in de praktijk” lokte heel wat deelnemers. De presentatie kan je opvragen bij Miranda Vermeiren (mv@vivosocialprofit.org). In 2014 krijgt deze praktijksessie een vervolg in de publicatie “HR in de zorg - beleid en praktijk” van Politieia.

Aan de slag met een POP? Ga naar www.lerenindesocialprofit.be voor meer informatie.

14


M JE

DEEL?

Zoals ve Om de rmeld is he t el te n emen aantal plaa ts doorlo STAP op je en beperk t. 1 d e vo lgend J e ov e stap erlegt pen: b e p aa m lde op et je werk g e ve r leiding leiding o ve r te volg g e g ev je e n wo en en rdt. zoek t interesse o STAP m ee ook u 2 n it waa Je vult r de o s paan w amen het in ? INGS� elke o s c h rijv p ook e PLEID EN ZIJN ER O en 2e leiding je w ingsformuli E K L D er voll ilt volg E CVO v E CVO v H W K e en e an dig an je 1e LIJ keuze je keuze aa n bij welk C in: je geeft MOGE lang n ge en V STAP elijk, zo oor plaats , voor het g O. Je duid 3 n mog t e m val er idinge ee?r is trum v ar U le n Vóór 1 p ce o O e n J . in het e nd na R 2 door e rschille leiden l 2013VOO van de apriT l wat ve eorganiseerd (bij voorkeur) in het volstuur je w E S jn hee g Er zi (kopie Ierkgever, O) enjob, maar ingende tijd je rdenvan V id Altijd al gedroomd een andere nooit ofO’s, Lijkt het je wel wat om deze unieke kans te benutten? Check o (C le in w C p s r s o ij a sa ch a studie alle V nderw ze m dt alle eve ns van getuig men met d rijvingsform nutten? Check enoeen moed gehadenom opleiding en dan eerst of je in aanmerking komt, want er zijn wel enkele g WerkgeversVIVO . Je vinte volgen? e e g ev schrift teublie vzw, T volwass lpuntberoep de contac tge ebsite nkele s e r n l ra a e e k e n w a w n e .a.v. Ba n de sociale sector ke gde bt er zijn attes werknemersorganisaties in geven onu voorwaarden: e d/ bijna t een kn nonderwijs e bieden via d zeeuidnsieco t, w rt van t om daerb an ewijss ijsaanb STAP rw e m n n e n tu O a a tr d ko e a n 50 mensen om beroepsgerichte kken ac t), n l w pstal,erking n een bijkomende 4 wass delekans n.be/o idinge t je we m Hand aar: dereverstevig opvolgen. n e a elskaa d VIVO Lijk t he rst of je in aan la .v ie opleiding te Hierdoor je je positie op de 1. Je werkt in één van volgende Vlaamse sectoren: d d i 48, 10 vzw e w w.on .asp. ren: l. je op dabn e d of d a t 00se kijk tarden: n.shtm http://w n/richtingen n vind Bcrutosse se arbeidsmarkt. zo is, vooerw e t Gezinszorg eroepe t Vlaam eroepe l. bij VD a of je voldo - en ing me volwass n knelpuntb s/knelpuntb lgende n vo ke e A n re t B b een a één vaaan alle Kijk all De lijst va dab.be/jo bijna STAP t Opvoedings- en huisvestingsinstellingen gskeuze fspraa in criteri .v opleiding behoud e id n erk t in w e le re 5 w g p w Tijdens deze voltijdse je je loon en ook de n o e Je k lli /w te n rs e :/ e 1. voor e ingasinest ich E n ee bij ‘We htttpe f (o.a. Gehandicaptenzorg, …) nswordt n. szorg ind m enstpro n maak t, a ltijds o aken va Jijebetaalt o edeenkel ve h m is rk p vo opleidingskost betaald. de kosten van k u t lij ei 2013 t Gezin h e w je & ls h op dne e n wewn.vmivog e O ) f vo o r didbij c h t of ssen over hje vervoer le ou a deze infoO Hp edings- aptenzorg, … t Beschutte of sociale werkplaatsen jou. o atiede in ongea Gedurende . De le en s tu , van en naar school of stageplaats. rmpevo jd g o g si n ti e ’. c e in n proef t ic t e ia ts id ke D d a le lpro mogelij rt eVhIV aar vijd an er jejecet ig en bre(o.ae. G erkpla se opvan fit.orgJe werkgever met andezepro ptemb st ‘VIA ben jen vrijgesteld je rtwerk. t Socioculturele sector volt ind je een ko ngt he eOofjesoocfiajele w STAP ssen se f meerdere twooperiode t veoerm it oped w ut tt ken tu volg rdeJe ook de 6 genhodg it 1 o voorziet een tijdelijke voor jouw job. in uHiervoor n torerd gese Besch betrok rkintvervanger 40pawge c e k t t a o rschilt k w e se to p e e s ve t Kinderopvang J le n e 2 n it de me over 3 rop!’ een lesw lec tee CVO o .D eltijd lture e en H e u g tenevaschrijf t d ist c a n n io st a rd t id ie c financiering voorzien. p de h en en -d re es eb je werd de nodige org gen estaa nnndeee je in bij he t So daarn zijn gespi. Meetstgael sbte rige da ieze duur en et een t Vlaamse Gezondheidsinstellingen en -diensten vang llinogogte. duere ve p ld e o st ro m e e t n e in c d d C si m t a of ebind jun aasld dingge.ver deel aan t eKnintrum v ezondheid ch ehin ij het in n 8 uur les ening.vVraoogredne. prem best contac t erk G rwijs, b ehaaldriejvingsfo de ve laamseoo rt C oe oH vulldeen opleid daaro agen va geiesrv rplichte r Volwasse cundair ondeenland bD rm d je H a m u n prek. VO zal je d t V e g ir lier nrgelan vaidninhgene 2. Je hebt geen diploma secundair onderwijs, behaald in kaun se info cund mane nondine het buit an o o g vra ma se glooveiplom vpiass0e2cun- je terecht bnaatieova de ople ze. t k een ddaip België (als je een diploma in het buitenland behaalde s en diplo r jouaw arw ? u STAP hebutitgnodigeeen d ij Bar t nn joguewnke nije /2d5e0.3 sa 2 . Je zijnopalei- schrift beroe 7 ls je n voeost n ld v 7 va (a e a .7 ve mag dit niet gelijkgesteld zijn aan een diploma secundair n O ië 7 ze V Opsta C kg r eenen getuig o et lij h Belg f e b g je ens d t v in ls o@viv l et e take it nie ing a eb in België). Ter info: met een getuigschrift beroepssecunosocia van VIVO v mag d ). Ter info: m anme-rk a or je z eslissing va in ië zw lprofit. doet dair onderwijs kom je in aanmerking als je het zevende oeken stligt k in Belg erwijs kom je orgN: les en n . e t adnaje nd r, g b e a e ve ig d ir o h DE nd werk 7,5 jaar niet voltooid hebt werkge AP 8 RB E E L g ltooid zorgku t vo volgt 6 huidige E VOO op om rkster jaar nie ever een E N KE L e d ewe vervaar voor je ijds rvaring je volt . ptemb nger istiek m gen prak tijke ns 5 ja n n g e e V a lo st k rd n o in O n e er KO Je werkt minstens 5 jaar voor je huidige werkgever, da t Ee erk t m SdTerEwugd- 3.eLnG de slag voe ast 60 EEN O an de 2013 start 3. Je w s aa n wil op daarna n. ji slag b half tijd erker iding jeLOO0 PLEID ij je w j met je ople worde medew gen de ople (ongeveer 8 S ÉN inimum opleiding, pte f o m e t e erkge ti n d id a e INaan 4. Je bent M minimum halftijds istr om sda ge e en in s le a r ver.4. Je b ing ennvo d m o st 0 G de slag en kan je voltijds n ET LO d a a u ls 12 rl kan je ie )A de en 00 d .4 ke e E 6 t 2 a N t t lg t e jm e e o ri vo d v v grijk: voor een opleiding, ONBE, t ervanvoldoen or n d tovrijmaken n t en m Zodra Daarvo aptenzorg e stal ee leiding 0 ad 2 to rijpt e p ra g e o HOUD e tg m b n ic h h e d n 8 je et a a n e l et d u b (ric or e g e ha n rvoor tal ka 5. Je spreek t unnen starten edertaal is za be kiest vo lgt hie ). nd 5. Je spreekt en begrijpt voldoende Nederlands om de opfhanke le van het dag en werker pvang, en vo stage. g te k t je mo e d ie e n aanta idate lenidin s lm lijke lo n dero gen) erl besc etpNeer dseerlcatond afleggen, onthaa dleiding te kunnen starten (richtgraad 2 tot en met 2.4) Als ting b selecti worde de kin eveer 85 da r gnro hhikb t Een olse kin 8u) ep toetst ete e ng ider in enscho n zal ge Nederlands niet je moedertaal is zal je meestal een en de proeven, w alen wie wtaaltaerestpm laoatse ter begele s en 640 u (o de buit 25 dagen (va het e (die ti in r elnem va o in n le e ti a r rd , o n a id e zarkl e m r ma x t doorg ste id gele dag e en . ing van imum Begele taaltest moeten afleggen, t als be opleid u ). aat van 10hebt eesntust je werk je door een certific aenednidte rd 6. Je 0 k t Als , ka n e n h et s g a lg n n reel “V te e vo va jd n IA p ultuJe ti te o vo hebt een sterke motivatie (die zal getoetst worden socioc 6.vo u stage alen. werkn rming hog c . leiding en 160 ropvang beh emers erop!” r de op mie aan een tijdens een test). o orga binn vo is Kinde st

VIVO REIST MET JE MEE

WAAROVER GAAT HET?

N?

V vormIA

hogering op!

W

Er zijn he ze maar volwasse een knelp wassenen die de op http://ww volwasse De lijst va http://ww

Houd bij h je eigen s

Je volgt e deeltijds w zijn gespr eind juni. dagen van naargelan satie van d CVO van

O vz

w–H

ande

lskaai

48 –

10 00

Br us

sel /

Foto

’s Sigr

id Sp

innox

/ Des

ign: w

w w.b

eelzep

ub.com

. G ed ru

kt op

10 0%

gere

cyclee

rd &

chloor

vr ij pa

pier.

VRAG E

IETS VOOR JOU?

– V IV

en nis een in de cono er kie itiatie VSPF VIVO vzw aties, van ciale e dewerk f v en de vzw. d en me begeleider so betrok e VIA4 -sec an detwE erkegrk e r of toren, ken s e w v ers ociale v fonds ertegenwo - en en die o vallen rdigd onder

En zo

meer …

V U: Lu

c Van

Waes

Betere troeven op de arbeidsmarkt

Met het project ‘VIA vorming hogerop!’ lanceerden de Vlaamse social profit sectoren in 2013 een actie die werd onderhandeld in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA4). De sociale partners engageerden zich tot het organiseren van en investeren in kwalificerende trajecten. Concreet werd aan 48 werknemers zonder diploma secundair onderwijs de gelegenheid gegeven een bijkomende beroepsgerichte opleiding te volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Die opleiding levert een getuigschrift op om aan de slag te gaan in een beter of anders gekwalificeerde functie, waar wél een bepaald getuigschrift voor vereist is. Personen die werken in de gezinszorg, opvoedings- en huisvestingsinstellingen1, de socioculturele sector, de kinderopvang, de Vlaamse Gezondheidsinstellingen en –diensten, of in beschutte en sociale werkplaatsen

1

konden zich inschrijven. Ze maakten een keuze uit de vele opleidingen die CVO’s aanbieden, bij voorkeur opleidingen die naar een knelpuntberoep leiden. Na een voorselectie van de kandidaturen door VIVO op basis van administratieve volledigheid werden de geïnteresseerden door VDAB gescreend op motivatie en capaciteiten. Wie weerhouden werd, kon zich aanmelden bij een CVO van zijn of haar keuze. Zo kon bijvoorbeeld iemand, al jaren aan de slag als logistiek assistent, eindelijk haar droom waarmaken om begeleider in de kinderopvang te worden. Tijdens de opleiding behouden betrokkenen hun loon en ook de opleidingskosten worden volledig betaald door de sociale fondsen van voornoemde sectoren. De werkgever ontvangt financiering om tijdens de afwezigheid van de werknemer in opleiding een vervanger aan te werven.

In 2013 werden 17 van de 48 beschikbare plaatsen ingevuld. Had dit te maken met de korte inschrijvingsperiode (kandidaten hadden slechts een maand de tijd om te reageren), of was het onbekende van het project de reden van dit eerder beperkte aantal kandidaten? In ieder geval wordt de promotie voor het schooljaar 20142015 ook via affiches in de organisaties gevoerd en werd de inschrijvingsperiode verlengd. Er zijn opnieuw 48 plaatsen beschikbaar.

ENKELE V

t Een log daarna te word

t Een ad Daarvo gehand dagen)

t Een o begele dagen

t Als je w opvang en 160 de Kind

t Een me werker

Alle info over het project krijgt u bij Bart van Opstal via bvo@vivosocialprofit.org

Onder andere gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, ...

15


VIVO REIST MET JE MEE Cultuursensitieve zorg op de kaart Patiënten en cliënten met een immigratieachtergrond hebben specifieke behoeften op het vlak van zorg en welzijn, gekoppeld aan hun migratie(ervaring) en (herkomst)cultuur. Zij hebben andere visies over welzijn en een andere kijk op zorg dan de hulpverlenende instanties. Ook weten hulpverleners niet goed hoe ze in bepaalde situaties met cliënten en patiënten met een immigratieachtergrond het best reageren. Door te focussen op Cultuursensitieve zorg brengen we deze gevoeligheden onder de aandacht. Een cultuursensitieve hulpverlener is zich bewust van het eigen referentiekader en treedt vanuit dit bewustzijn in dialoog met de hulpvrager. Cultuursensitieve zorg wordt in onze diverse samenleving een fundamentele basishouding voor elke hulpverlener. Het Steunpunt diversiteit (van VIVO) neemt dit thema ter harte en stimuleert sinds 2013 cultuursensitieve zorg bij hulpverleners via verschillende acties. Het jaar in vogelvlucht:

25 februari 2013

Lancering website www.pigmentzorg.be, een digitaal platform over cultuursensitieve zorg. Met deze website reiken we hulpverleners kennis en goede praktijkvoorbeelden aan over hulp- en dienstverlening aan patiënten en cliënten met een immigratieachtergrond.

Dé site over zorg & cultuur

16

Op pigmentzorg vind je naast een toolbox met instrumenten, methodieken, onderzoeksgegevens en goede praktijken ook een forum waar je vragen kan stellen aan collega-hulpverleners. Daarnaast houden wij je op de hoogte van wat er leeft in de sector in verband met cultuursensitieve zorg via onze agenda en blog. Op de website vind je ook een videozone met filmpjes over het thema en een pagina met contactgegevens van interessante sprekers.


VIVO REIST MET JE MEE Voorjaar 2013

“Het is fijn om te horen hoe hulpverleners uit andere deelsectoren omgaan met de problematiek. De focusgroep gaf me inspiratie om verder te gaan.” (deelnemer focusgroep)

Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid (FIM) werkten we verder op het thema cultuursensitieve zorg. We zetten een sector-overschrijdend leernetwerk cultuursensitieve zorg op. In het voorjaar van 2013 werkten we door middel van interviews en focusgroepen met experten uit de sector het concept van het lerend netwerk uit. Enkele van de belangrijkste conclusies waren: - Er is nood aan sensibilisering en draagvlakontwikkeling, zowel op het niveau van de hulpverleners als bij het beleid - Er is nood aan een overzichtelijke bundeling van de expertise - Er is nood aan afstemming en samenwerking over de grenzen van deelsectoren heen - Er is nood aan een centrale trekker die de regie van initiatieven over cultuursensitieve zorg op zich neemt

Najaar 2013 “Op 3 dagen is een stevige basis gelegd voor de toekomst. Ik heb het gevoel dat we nu aan de start staan, en hoop dan ook dat er spoedig een vervolg wordt georganiseerd om de geleverde inspanningen niet verloren te laten gaan.” (deelnemer leernetwerk)

Hoe gaat het verder?

Het sector-overschrijdend leernetwerk cultuursensitieve zorg gaat van start. We brachten een 15tal experten in cultuursensitieve zorg uit de verschillende deelsectoren van zorg en welzijn samen. Er volgden drie bijeenkomsten: - Dag 1: Kennismaking en afstemming tussen experten uit bestaande (regio- of deelsectorspecifieke) netwerken cultuursensitieve zorg. - Dag 2: Leergesprek met Hans Bellaart over het vergroten van het urgentiebesef en draagvlakontwikkeling bij beleid. - Dag 3: Gesprek met vertegenwoordigers van de sociale partners van de social profit over het belang van cultuursensitieve zorg.

Ook in 2014 zetten wij verder in op het thema cultuursensitieve zorg. VIVO besliste om het lerend netwerk structureel in te bedden in haar werking. Enerzijds wordt er een stuurgroep met experten opgericht, die tot doel heeft de uitwisseling en afstemming tussen bestaande initiatieven rond cultuursensitieve zorg te bevorderen. Anderzijds werken we in actiegroepen gericht aan producten en acties rond dit thema. Eén van die acties die we in 2014 uitwerken, is een brede studiedag over het thema op 23 mei 2014.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.pigmentzorg.be en meld je aan voor de nieuwsbrief. Of contacteer pigmentzorg@vivosocialprofit.org.

17


VIVO REIST MET JE MEE De nieuwe website www.lerenindesocialprofit.be is er!

LEREN EN OPLEIDING … HEFBOOM VOOR KWALITEIT EN VERNIEUWING! W W W. L E R E N I N D E S O C I A L P R O F I T. B E

Een website met een boodschap VIVO gelooft dat leren en opleiding hefbomen zijn voor kwaliteit én innovatie. Met deze website willen we daarom: • het belang van investeren in leren en opleiding benadrukken, • een aanzet geven om actief werk te maken van lerende social profit organisaties, • volop de kaart trekken van een kwalitatief (strategisch, gestructureerd en gedragen ) leer- en opleidingsbeleid, • het rendement van opleidingsinspanningen verhogen en dus meer resultaat halen uit leren en opleiding, • de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer inzake professionele ontwikkeling in de kijker plaatsen.

De website in cijfers (februari tot en met december 2013)

5 meest bezochte pagina’s • • • • •

18

Een actieplan opstellen Leerdoelen formuleren Wat zijn je leerpunten? Een opleidingsplan op maat van je organisatie Hoe ga je aan de slag met een teamontwikkelingsplan?


VIVO REIST MET JE MEE De mening van gebruikers

“ Een schat aan nuttige info, praktische tools en links voor iedereen die met ‘leren’ bezig is.”

VTO-coördinator socio-culturele organisatie

“ De website bevat heel wat informatie. Voor de werkgever/vormingscoördinator is deze zeer toegankelijk. Voor werknemers is deze volgens mij iets te zeer gericht naar hoger opgeleid personeel.”

Directrice kinderdagverblijf

“ Nodigt uit om door te klikken.”

Werkneemster in een rust- en verzorgingstehuis

19


VIVO REIST MET JE MEE Het vormingsbudget: Brandstof voor je organisatie We werpen een blik achter de schermen en spreken met Esther, een van de medewerksters bij VIVO die het Vormingsbudget opvolgt. Zij legt ons uit hoe VIVO het Vormingsbudget verdeelt en wat dit juist omvat. Esther: “Het stimuleren van leren, via vorming en opleiding staat in de social profit hoog op de agenda. De Vlaamse overheid wil vormingsinspanningen in de sector ondersteunen en VIVO heeft als overkoepelende instantie de opdracht om jaarlijks deze Vlaamse opleidingsmiddelen over de sector te verdelen. Het vormingsbudget geeft organisaties de kans om hun werknemers, stafleden of directie een opleiding te laten volgen zodat ze zich professioneel verder kunnen ontwikkelen. Met het budget dat elke organisatie toegewezen krijgt, worden kosten van allerhande opleidingen en vorming vergoed.” De Vlaamse socialprofitsector is een grote en diverse sector, van Gezinszorg tot de Socioculturele sector. Hoe verdelen jullie dit budget over alle organisaties uit die verschillende sectoren? Esther: “Het budget per organisatie berekenen we op basis van het aantal voltijdse equivalenten dat op dat moment in de organisatie tewerkgesteld is. Onze Raad van Bestuur legt hieromtrent jaarlijks een algemeen bestedingsprincipe vast. Elke sector beslist dan zelf hoe ze hun budget inzetten. Ofwel gebruiken ze dit om een sectoraal opleidingsaanbod te creëren, ofwel laten ze de organisaties uit de sector vrij om zelf de middelen in te zetten op vorming en opleiding naar keuze. Die organisaties kunnen dan een terugbetaling van hun concrete kosten via VIVO regelen. Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. Voor de sector van de Sociale en Beschutte Werkplaatsen wordt bijvoorbeeld jaarlijks i.s.m. hun vormingsfondsen een opleidingsaanbod

20

georganiseerd. De werkplaatsen kunnen bij ons inschrijven voor dit aanbod aan cursussen. Wij doen dan beroep op externe opleidingsverstrekkers om dat aanbod te verzorgen.”

volgt moeilijke dossiers op. Uiteindelijk zijn we dus toch met zo’n 6-tal mensen om dit alles in goede banen te leiden.”

Welke soort vorming of opleiding komt het meest aan bod in de Hoe maken jullie het budget bekend aanvragen? aan de organisaties? Esther: “De klassieke opleiding blijft Esther: “Van zodra het budget per heel populair merk ik. Alhoewel andere organisatie berekend is, maken we dit vormingsinitiatieven nu toch ook vaker via een eerste schrijven bekend onder de verschijnen: deelname aan studiedagen noemer ‘minimumbudget’. Organisaties of workshops, teambuilding, e-learning, die effectief gebruik willen maken van … Uitzonderlijk zit er zelfs eens een hun vormingsbudget bezorgen ons dan deelname aan een congres in het buitenhet bijgevoegde intekenformulier. land bij!” Sommige organisaties wensen geen gebruik te maken van hun budget, bv. Mogen organisaties zelf hun opleider omdat het bedrag voor hen te beperkt kiezen of zijn er bepaalde criteria is of omdat ze geen opleidingen hebben voorzien? gepland. Deze niet gebruikte middelen herverdelen we en uiteindelijk commu- Esther: “De organisaties die dossiers voor niceren we dan het ‘definitieve budget’ het vormingsbudget indienen zijn vollenaar de organisaties.” dig vrij om hun opleidingsverstrekker te kiezen. De enige uitzondering hierop is Esther: de sector van de revalidatiecentra. “Naast de klassieke Zij kunnen hun budget enkel gebruiken opleiding verschijvoor opleidingen gegeven door welnen nu toch ook bepaalde opleidingsverstrekkers. Elk vaker andere vorvormingsfonds, bestaande uit vertemingsinitiatieven.” genwoordigers van de sociale partners Hoeveel mensen werken er aan de van de sector, beslist immers zelf hoe ze opvolging van al die dossiers? hun vormingsbudget invullen. Het vormingsfonds van de Revalidatiecentra Esther: “Voor het verwerken van de heeft dus deze beslissing genomen.” aanvragen van het vormingsbudget zijn we met drie. Ik ben verantwoordelijk Nog een laatste vraagje, evalueren voor 5 sectoren: de Socioculturele sector, jullie de opleidingen, of doen de Gezondheidsvoorzieningen, Gezinszorg, organisaties dit zelf? Kinderopvang en de Revalidatiecentra. Daarnaast volgt mijn collega Elvira de Esther: “Normaal doen de organisaties dossiers op voor de Vlaamse Opvoedings– dit zelf. Bij de dossiers die organisaties en Huisvestingsinrichtingen en –dien- naar ons opsturen hoeven ze echter geen sten en doet Nadine dit voor de Beschutte bewijs van een evaluatie toe te voegen. We gaan dat dus niet na. Enkel bij het werkplaatsen. Voor de 2 sectoren die een georganiseerd georganiseerde opleidingsaanbod voor opleidingsaanbod hebben volgen mijn de Beschutte en Sociale Werkplaatsen vragen we evaluatieformulieren op.” collega’s Jessica en Stefan alles op. Onze beleidsmedewerker Pieter is dan weer verantwoordelijk voor de opstart Dank je wel voor deze toelichting van het vormingsbudget, hij berekent de Esther! budgetten per sector en per organisatie en

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het Vormingsbudget? Neem dan een kijkje in de FAQ’s die terug te vinden zijn op www.vivosocialprofit.be of contacteer ons: info@vivosocialprofit.org


VIVO REIST MET JE MEE Vormingsbudget in cijfers1 1. TERUGBETALING VAN KOSTEN VOOR OPLEIDING via INTERN AANBOD Aantal dossiers ingediend door verschillende sectoren

6.173

48% SC

VERWERKT

8% REVA

27% PC319

DOSSIERS

7% Kinderopvang 5% GZ

WIE NEEMT DEEL ?

3% BWP

Verzorgend personeel 40% Begeleidend personeel 28% Logistieke functies 11 % Middenkader 8 % Educatief personeel 5 % Directie 3 % Administratie 3 % Doelgroep medewerkers 1 %

2% GV

â&#x201A;Ź 2,2 MILJOEN VORMINGSBUDGET IN 2012 6% < 25 22% > 50 jaar

IN TOTAAL 79.777 OPLEIDINGSUREN EN 36.039 DEELNEMERS

31% = 41 - 50 jaar 41% = 25 - 40 jaar

2. SECTORAAL OPLEIDINGSAANBOD De beschutte (BWP) en sociale werkplaatsen (SWP) gebruiken het vormingsbudget om opleidingen op maat van de sector te organiseren

178 opleidingen voor SWP

77 werkplaatsen schreven in

143 voor doelgroepwerknemers

2.018 deelnemers

35 voor omkaderingspersoneel 154 opleidingen voor BWP

28 werkplaatsen schreven in

146 voor doelgroepwerknemers

1.658 deelnemers

8 voor omkaderingspersoneel TOP 3 opleidingen SWP

1) Heb aandacht voor je rug

1

TOP 3 opleidingen BWP

2) Veilig werken 3) EHBO

1) Werk en

werknemer

2) Verkeersveilig (brom-) fietsen

3) Milieubewust wonen en werken

Dit zijn gegevens van 2012 die in 2013 werden verwerkt, vermits organisaties nog tot 15 maart 2014 dossiers konden indienen.

21


ESF 2013 was het Europees jaar bij uitstek voor VIVO. Niet minder dan 4 projecten werden ingediend bij ESF én  goedgekeurd. De projecten richten zich zowel naar werkzoekenden als naar de huidige werknemers. Ook op  deze manier ondersteunen wij de sector bij het tewerkstellen van tevreden en kwaliteitsvolle personeelsleden.

                                               

22

            •                  •                   •                                     


ESF

  

 

      

            

      •   •  •             

                                                     

23


REISGENOTEN Heel wat projecten die VIVO opzet zijn moeilijk te realiseren zonder de inbreng van anderen. Andersom doen diverse partners, over de regio’s heen, ook graag een beroep op onze expertise. We stellen een aantal acties voor die door deze samenwerkingen tot stand kwamen.

Groen licht voor Competent-fiches en beroepskwalificaties De Vlaamse kwalificatiestructuur biedt, in navolging van het Europees Kwalificatie Raamwerk, een structuur die het mogelijk maakt alle kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, attesten,…) die in het onderwijs of op de arbeidsmarkt behaald kunnen worden in te schalen op een zeker niveau (van 1 tot 8). Dit gebeurt op basis van beroepskwalificatiedossiers, gebaseerd op competentieprofielen.

Economische Raad van Vlaanderen. de Federale overheid ontwikkelde Het computerprogramma Competent1, beroeps- en competentieprofiel van de overgenomen van Frankrijk, gold hier- Belgische verpleegkundige. bij als basis. Meer info over beroepsprofielen of In 2013 ontwikkelden we de profielen beroepskwalificaties? voor de ‘maatschappelijke beroepen’: Contacteer Miranda Vermeiren op sociaal werker, welzijnswerker en mv@vivosocialprofit.org opvoeder-begeleider. Ook werkten we aan de afstemming van de Competentfiche verpleegkunde op het door

In 2012 werd een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen voor de socialprofitsector, op initiatief van de Sociaal

de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen, de opdracht hierrond een actieplan uit te werken. Verso ging aan de slag met ‘HRwijs’.

HR-wijs voor kleine social profit organisaties Kleine organisaties in de sector hebben nood aan ondersteuning bij de uitbouw van een modern HR-beleid. Vanuit het VIA4 (Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord) kreeg VERSO,

24

Het aanbod bestaat uit een interactieve website en interactieve leermomenten. www.hrwijs.be bundelt informatie, tools en goede praktijken rond diverse HR-thema’s zoals werving en selectie, competenties en talenten, en leidinggeven. Verso plant de lancering van deze website in 2014. Daarnaast werden een aantal praktijkgerichte initiatieven opgezet. In 2013 participeerden een 60-tal deelnemers aan interactieve inspiratie- en adviessessies.

Vanuit onze expertise inzake thema’s zoals competentiebeleid, leren en opleiding en leeftijdsbewust personeelsbeleid werd er een structureel overleg opgezet tussen VIVO en VERSO. De bedoeling is om tot een optimale afstemming en complementariteit te komen inzake HR-ondersteuning. VIVO werkt o.a. mee aan het ontwikkelen van de inhoud van de website. Tijdens de adviessessie van 3 december 2013 verzorgde VIVO ook een gesmaakte workshop rond het werken aan een positief leerklimaat.

1 Competent bevat informatie over de benodigde kennis en vaardigheden die de beroepsbeoefenaar op de werkvloer nodig heeft en is hoofdzakelijk een instrument voor de arbeidsmarkt


REISGENOTEN VOPZ: “Samen onderweg.” VIVO werkt nauw samen met Lon Holtzer, de Zorgambassadeur die de campagne www.ikgaervoor.be trekt. In de concrete uitwerking van deze promotiecampagne wordt zij ondersteund door het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (VOPZ), vijf provinciale werkgroepen en een werkgroep voor Brussel. Een chatsessie op LinkedIn ter illustratie van onze samenwerking:

Vlaams Platform voor Promotie van Zorgberoepen promoot een campagne: Hey VIVO-medewerkers, Check het nieuwe campagnefilmpje van www.ikgaervoor.be en maak kennis met Nico, onze verpleger. Helpen jullie mee met de verspreiding? Super filmpje! Dat zal veel jongeren aanspreken! We verspreiden het via ons netwerk! Provinciaal Platform voor Promotie van Zorgberoepen Oost-Vlaanderen ondersteunt de beurzen: Dag VIVO, Wij vonden 10 enthousiaste zorgambassadeurs uit onze streek die bereid zijn om mee op de studie-informatiedagen (SID-IN) te staan en zo jongeren warm te maken voor de social profit. Dat is geweldig nieuws. Vorig jaar was het een serieuze meerwaarde om beroepsbeoefenaars te hebben op de SID-IN. Jongeren vinden het echt interessant om met hen in gesprek te gaan. Bedankt! Provinciaal Platform voor Promotie van Zorgberoepen Brussel vraagt medewerking: Beste VIVO-medewerker, Wij organiseren een werkgroep over de stageproblematiek in Brussel. Aangezien jullie momenteel werken aan stages in de gezinszorg is het interessant om ook jullie insteek te horen in de werkgroep. Kan er iemand deelnemen? Wij werken graag mee. We zetten momenteel inderdaad werkgroepen op in het kader van de afstemming tussen de vraag en het aanbod van stageplaatsen in de gezinszorg. Vergeet ook niet je licht op de steken bij POPZ West-Vlaanderen. Zij leverden met de tool ‘Zorg voor stage’ een mooi product af om de kwaliteit van stageplaatsen te verbeteren.

25


REISGENOTEN Mailverkeer werkgroep Zorgkundigen ________________________________________ Van: Bart Van Opstal (VIVO) – bvo@vivosocialprofit.org Verzonden: maandag 30 december 2013 16:35 Aan: Kabinet Welzijn, Kabinet Onderwijs, Kabinet Werk, VDAB, ACV-CSC, ACLVB, BBTK-ABVV, Zorgnet Vlaanderen, Wit-Gele Kruis Vlaanderen, VVSG Onderwerp: Realisaties van de werkgroep ‘Zorgkundige’ _______________________________________ Beste, De eerstvolgende vergadering van de werkgroep met de sociale partners en de verschillende betrokken kabinetten (Welzijn, Onderwijs en Werk) is voorzien voor 10 januari 2014. Op de agenda de realisaties van 2013: • Verschijnen KB verkort opleidingstraject voor verzorgenden met 5 jaar ervaring in de thuiszorg. • Problematiek van de verzorgenden in de complexe zorg: - Resultaten van de bevraging van de ouderenzorg door VIVO en Fe-Bi - Extra info en verdere communicatie naar de sector - Afspraken over stappenplan: Schrijven aan het RIZIV via kabinet Onkelinx. • Definitieve goedkeuring door de Nationale Raad voor Verpleegkunde van de verkorte trajecten tot zorgkundige. • Terugkoppeling over het overleg tussen VIVO, Onderwijs en de CVO’s: - Moeilijkheden in de opleiding en problematische omvang van wachtlijsten • Opleiding zorgkundige in het deeltijds onderwijs: - Leerovereenkomsten in niet-openbare sector, beroepsinlevingsovereenkomsten in openbare sector • Actualisering informatiebundel op www.ikgaervoor.be/pro Vriendelijke groeten, Bart van Opstal Projectmedewerker onderwijs-arbeidsmarkt VIVO vzw

26


REISGENOTEN Oriëntatiegids voor zij-instromers naar de zorg in Brussel In 2013 werd gewerkt aan een gloednieuwe oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel . VIVO ontwikkelde deze gids samen met het Huis voor gezondheid, Minderhedenforum, VDAB, Tracé Brussel, opleidingsinstituten en CVO’s. Doelstelling van de gids is om zogenaamde zij-instromers in de zorg in Brussel beter te informeren over de bestaande mogelijkheden. Zij-instromers zijn mensen die niet onmiddellijk na de secundaire school voor zorg kiezen maar pas later in hun leven kiezen voor een opleiding met het oog op tewerkstelling in de socialprofitsector. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwkomers of huismoeders, … Een overzicht van de vragen waarop deze gids een antwoord geeft: - Welke onthaal-, oriëntatie- en begeleidingsmogelijkheden bestaan er in Brussel? - Waar kan men Nederlands leren? - Welke zijn financiële tegemoetkomingen bij het volgen van een opleiding? - Hoe regel je kinderopvang wanneer je een opleiding volgt? - Werken en leren combineren: wat zijn de mogelijkheden in de sociale sector? - Waar vind je informatie over diplomagelijkschakeling en erkenning van eerder verworven competenties? - Welke zorgopleidingen kan je volgen in Brussel? De publicatie is drietalig (Nederlands, Frans, Engels) opgesteld en wordt verspreid door de betrokken partners. Geïnteresseerd in deze publicatie? Meer weten? Contacteer Tine Winnelinckx - tw@vivosocialprofit.org of check www.huis voor Gezondheid.be

27


VERKLARENDE WOORDEN- EN AFKORTINGENLIJST Woordenlijst - Flanders Care: Flanders care is een project van de Vlaamse overheid met als missie: “ Op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.” - ICOBA: Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie en werd in 2004 door de sociale partners van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (VOHI) boven de doopvont gehouden. Sinds september 2010 doet het Sociaal Fonds van de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector ook een beroep op hen. Wij zijn een kennis en expertisecentrum voor deze twee sectoren. Wij stimuleren en ondersteunen organisaties om agressie structureel en integraal aan te pakken. We richten ons op agressie tegen medewerkers. - PC 318.02: Het paritair subcomité 318.02 omvat autonome en geïntegreerde diensten voor thuiszorg die instaan voor een brede waaier aan dienstverlenende activiteiten die draaien rond het verstrekken van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan huis, waarbij de diensten ernaar streven een totaalpakket aan te bieden van persoonlijke verzorging, psychosociale ondersteuning en huishoudelijke activiteiten. - PC 319.01: Het paritair subcomité 319.01 omvat een veelheid van instellingen en diensten die behoren tot de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap. • • • • • • •

De organisaties die instaan voor zorg voor personen met een handicap. De organisaties die instaan voor Bijzondere jeugdbijstand. De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. De centra voor integrale gezinszorg. De autonome centra voor algemeen welzijnswerk. De sociale verhuurkantoren. De huurdersbonden.

- PC 329.01: Het paritair subcomité 329.01 omvat de organisaties die behoren tot de Vlaamse socioculturele sector. - PC 331: Het paritair comité 331 omvat instellingen en diensten die behoren tot de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. • de kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang • centra voor geboorteregeling • centra voor tele-onthaal • sociale vrijwilligersorganisaties • diensten voor de strijd tegen toxicomanie • centra voor huwelijkscontacten • centra voor prenatale raadpleging • consultatiebureaus voor het jonge kind • vertrouwenscentra kindermishandeling • diensten voor adoptie • centra voor ontwikkelingsstoornissen • consultatiecentra voor gehandicaptenzorg • samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging • centra voor geestelijke gezondheidszorg

28


VERKLARENDE WOORDEN- EN AFKORTINGENLIJST Gebruikte afkortingen AKOV: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming BW: beschutte werkplaats CDO: Centrum voor Deeltijds Onderwijs CVO: Centrum voor volwassenonderwijs EHBO: eerste hulp bij ongevallen ESF: Europees Sociaal Fonds EVC: elders verworven competenties FE.BI vzw: Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector vzw FIM: Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid GTB: Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een handicap HR: Human Resources KB: Koninklijk Besluit POP: persoonlijk ontwikkelingsplan POPZ: Provinciaal Overlegplatform voor Promotie van Zorgberoepen RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering SERV: Sociaal Economische Raad van Vlaanderen SID-In: Studie Informatie Dagen SWP: sociale werkplaats VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Verso: Vereniging voor Social Profit Ondernemingen VIA 4: vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord VIVO: Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit VLAMT: Vlaamse Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst VOHI: Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen VSPF vzw: Vlaamse Social Profit Fondsen vzw VTE: Voltijds Equivalent VTO: Vorming, Training en Opleiding

29


LEDEN RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING * Raad van Bestuur: effectieve leden*

Algemene vergadering*

voor de werkgevers vanuit VERSO:

voor de werkgevers vanuit VERSO:

De heer Bruno Aerts - VERSO Mevrouw Madeleen de Roo - Vlaams Welzijnsverbond De heer Robert Geeraert - VVDG De heer Jannie Hespel - Thuishulp De heer Luc Jaminé - VSO De heer Nico De fauw - Zorgnet Vlaanderen

De heer Bruno Aerts - VERSO De heer Kurt Berteloot - VDKVO De heer Stef De Cock - VLAB Mevrouw Madeleen de Roo - Vlaams Welzijnsverbond De heer Robert Geeraert - VVDG De heer Jannie Hespel - Thuishulp De heer Luc Jaminé - VSO De heer Dirk Malfait - VERSO Mw Paula Nuyens-Hermans - Wit-Gele Kruis Vlaanderen De heer L.-Ph. Scholts - Solidariteit voor het Gezin Mevrouw Klaartje Theunis - Zorgnet Vlaanderen Mevrouw Anke Grooten - Sociare vzw

voor de werkgevers - publieke sector: De heer Peter Neirynck - VVSG De heer Luk Van Roye - ICURO voor de werknemers: De heer Jan-Piet Bauwens - BBTK De heer Frank Gabriels - ACOD De heer Stef Doise - LBC-NVK De heer Bart Labeeuw - ACV - Voeding en diensten De heer Mark Selleslach - LBC-NVK De heer Bram Van Braeckevelt - ACLVB De heer Jan Mortier (wn) - ACV Openbare diensten De heer Werner Van Heetvelde - ABVV voor VDAB: De heer Peter De Tollenaere (wn)

Raad van Bestuur: plaatsvervangende leden* voor de werkgevers vanuit VERSO: De heer Stefaan Berteloot - VVDG De heer Stef De Cock - VLAB De heer Dirk Malfait - VERSO Mevrouw Veerle Degrande - Vlaams Welzijnsverbond Mevrouw Klaartje Theunis - Zorgnet Vlaanderen Mevrouw Anke Grooten - Sociare vzw voor de werkgevers - openbare sector: Mevrouw Mattie Jacobs - VVSG De heer Luc Seaux - ICURO voor de werknemers: Mevrouw Fatiha Dahmani - LBC-NVK De heer Bjorn De Kerpel - ACLVB De heer Dimitri Govers - BBTK De heer Karel-Jan Meert - ABVV Mevrouw Laurette Muylaert - ACOD De heer Olivier Remy - LBC-NVK Brussel De heer Bart Vannetelbosch - ACV - Voeding en diensten De heer Chris Vanbillemont - ACV Openbare Diensten

30

* Op 31 december 2013

voor de werkgevers - publieke sector: Mevrouw Mattie Jacobs - VVSG De heer Peter Neirynck - VVSG De heer Luc Seaux - ICURO De heer Luk Van Roye - ICURO voor VDAB: De heer Peter De Tollenaere (wn) voor de werknemers: De heer Jan-Piet Bauwens - BBTK De heer Frank Gabriels - ACOD Mevrouw Fatiha Dahmani - LBC-NVK De heer Bjorn De Kerpel - ACLVB De heer Stef Doise - LBC-NVK De heer Dimitri Govers - BBTK De heer Bart Labeeuw - ACV - Voeding en diensten De heer Karel-Jan Meert - ABVV Mevrouw Laurette Muylaert - ACOD De heer Olivier Remy - LBC-NVK Brussel De heer Mark Selleslach - LBC-NVK De heer Bram Van Braeckevelt - ACLVB De heer Jan Mortier (wn) - ACV Openbare diensten De heer Werner Van Heetvelde - ABVV De heer Chris Vanbillemont - ACV Openbare Diensten De heer Bart Vannetelbosch - ACV - Voeding en diensten
















Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Waes - VIVO vzw - Handelskaai 48 - 1000 Brussel Foto cover: S. Spinnox

1-Aline; 2-Pieter; 3-Stefaan; 4-Miranda; 5-Bart; 6-Steffie; 7-Jessica; 8-Tine; 9-Patricia; 10-Luc; 11-Nadine; 12-Veerle; 13-Joke; 14-Esther; 15-Saar; 16-Laurence; 17-Elvira









 











 





 













32

















WIE IS WIE

VIVO vzw - Jaarverslag 2013  
VIVO vzw - Jaarverslag 2013  

Jaarverslag 2013

Advertisement