Page 1

“เกียรติของผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว” 3/19/2012 Vithidham


2

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรมกำลยุคขำว

เกียรติของผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว 1. คานา มีคากล่าวว่า “กาลีกาลสร้ างวีรชน” ด้วยวันนี้ เบื้องบนทรงพระเมตตาประทานธรรมะลง โปรดฉุดช่วย 3 ภูมิ เป็ นช่วงศุภวาระอันงดงามที่เราทั้งหลายเหล่าพุทธบุตรเดิมได้มากอปรบุญ สร้ างกุศล และเป็ นช่ว งวาระดีง ามในการสาเร็ จกาลในภาระหน้าที่ของตน อาศัยธรรมะสร้ าง ประโยชน์อนั กว้างไกลแก่ชีวิต อาศัยธรรมะบริ การช่วยเหลือผูค้ น อาศัยธรรมะมารับผิดชอบใน ภาระหน้าที่ อาศัยธรรมะมาสาแดงในความสามารถความรักอารี ของตน ให้ ชีวิ ตมีเ กิ ดค่าคุณา ประการ สรรค์สร้างชีวิตให้ดีงาม มีคุณค่าและความหมาย ธรรมะหนุนนาให้เราเจริ ญรุ่ งเรื อง แม้ว่าคนได้รับธรรมดุจดัง่ ขนวัว แต่การศรัทธาจริ งใจ จริ งจังดุจดัง่ เขาวัวเท่านั้น! เหตุเพราะไม่เข้าใจในความล้ าค่าแห่ งธรรมะ ไม่ทราบถึงเกี ยรติอนั มากมายที่ได้เป็ นศิษย์ผบู้ าเพ็ญอนุตตรธรรม วันนี้ จึ งได้นาพาทุก ท่านร่ วมศึ กษาและยกเรื่ อ งราวให้ประจัก ษ์ถึ งเกี ย รติของผูบ้ าเพ็ญ ธรรมในธรรมกาลยุคขาว ก าจัดความสงสัย สร้ างความเชื่ อ มัน่ จิ ตใจธรรมมัน่ คง เพิ่ มความ ศรัทธา อุดมการณ์มุ่งมัน่ หวนกลับคืนต้นธาตุญาณ ร่ วมพบพานพระพักตร์ อนุตตธรรมมารดาเจ้า นี่คือเกียรติยิ่งของผูบ้ าเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว จริ งหรื อไม่? 2. กล่ าวถึงเกียรติของศิษย์ ผ้บู าเพ็ญธรรมในธรรมยุคขาว มีดัดงั นี้ 2.1 ได้กราบพระวิสุทธิอาจารย์อนั สนองพระบัญชาพระโองการสวรรค์... ทุก ท่านต่างทราบดี ว่า บาเพ็ญธรรมสามารถบรรลุธรรมได้หรื อ ไม่น้ นั มี หนึ่ ง เหตุผลอันสาคัญคือการได้กราบพระวิสุทธิ์อาจารย์ “หนึ่งนิ้ววิสุทธาจารย์ นาพ้นเกิดตาย วัฏฏะเวียนว่าย” หากกราบอาจารย์ปลอมก็คงบาเพ็ญเปล่าเคี่ยวกรรมโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนการบรรลุพุทธะก็มิอาจกล่าวถึง ดังนั้นลองคิดๆดู พวกเราได้สนองบัญชาร่ วมธรรม กาล พงศาธรรมสื บสาน ทิศบูรพายุคหลังพระธรรมมาจารย์ 18 พระองค์ ได้เป็ นสานุศิษย์ ของพระธรรมมาจารย์ยุคขาว 2 พระองค์ คื อพระธรรมมาจารย์จางกวงปี้ พระธรรมมา จารย์จื่อซี่ ซึ่ งทั้งสองพระองค์ดารงเป็ นพระวิสุทธิ อาจารย์ประจาปั จจุบนั กาล ช่างเป็ น เกียรติที่สุดของพวกเรายิ่งใช่หรื อไม่? 2.2 บทบาทอันพิเศษ


3

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรมกำลยุคขำว

บทบาทของพวกเราคือ “ศิษย์ ผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว” เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ สาคัญยิ่งของการปกโปรด 3 ภูมิ เป็ นผูป้ ่ าวประกาศเสี ยงธรรม เป็ นกระบอกเสี ยงธรรม แทนฟ้ า มิ ว่า คนหรื อ เทพผีต่างให้ความเคารพ พบเจอะเรื่ อ งราวต่างขอให้ช่ว ยเหลื อ คล้อยตามทุกอย่าง ทั้งเราได้แสดงธรรมเทศนา ด้วยเพราะได้รับธรรมะแล้ว พวกเราจึ ง ได้รับมอบพระเกียรติยศดุจฮ่องเต้ประทัพนัง่ บนบัลลังก์ ท่านคิดว่าทรงเกียรติหรื อไม่? 2.3 เบื้องบนทรงประทานพระโองการฟ้ าไว้ยงั แดนดิน ที่พวกเรามา ก็ดว้ ยมีพระโองการฟ้ า เป็ นพระพุทธาที่ได้รับการจัดสรรให้ มาอาศัยร่ วมกับมนุษย์(ชัว่ คราว) จึงกล่าวว่าพระโอการสวรรค์ทรงอยู่ยงั แดนดิน ท่านคิดว่าบทบาทเรามีเกียรติหรื อไม่? แต่จะไห้บทบาทของพวกเราเป็ นเพียงแค่ ชื่อเรี ยกขานเท่านั้นได้หรื อไม่? จึ งควรทราบอย่างท่องแท้ว่าหน้าที่ที่ได้รับพระ บัญชานั้นคือเช่นไร? 1. ประกาศถ่ายทอดข่าวดีของฟ้ า คือ องค์พระนิพพานประทานวิธีธรรม สู่แดนดิน ศุภวาระวิถีโปรด 3 ภูมิ ปกโปรดทัว่ จักรวาล ให้มวลมนุษย์ นั้นได้รับรู้ 2. สื บสานหลักสาคัญแห่งคุณธรรม ฟื้ นคืนสู่กาลกษัตริ ยเ์ หยาซุ่น 3. ดาเนินงานการฉุดช่วยผูค้ นของพุทธะจี้กงองค์อนุเคราะห์โลก พระอาจารย์กล่าวว่า “เมื่อกล่าวถึงถึงงานอริ ยะครั้นวาระกาล(เรา)ยังเป็ นพุทธะ ภาระของเจ้า ทั้งหลายคือฉุดช่วยเหล่าเวไนย ให้หวนคืนสู่ตน้ กาเนิดเดิม เมื่อกล่าวถึงงานของมนุษย์ครั้นวาระกาลหลังเกิ ดกาย ภาระของเจ้าทุก คนคือ การสาเร็ จกาลให้แดนโลกาเป็ นเอกภาพ” 2.4 ศึกษา วิเคราะห์หลักของฟ้ า หลักของคน 1. อยูใ่ นอาณาจักรธรรม เราได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณอันล้นพ้นของพระ อนุตตรธรรมเจ้า ได้รับพระเมตตาของพระพุทธะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พระวิสุทธิ์ อาจารย์ ทรงบอกชี้เป็ นนัยๆ และเบื้องบนทรงประทับแสดงบุญญาธิการให้พวกเราได้รับ ทราบถึงความเป็ นไปเป็ นมาและการเปลี่ยนผันของกาลเวลา,ธรรมจักรวาล เปิ ด การปกโปรดในแดนโลกอย่างกว้างขวาง ซึ่ งไม่ใช่ความคิดอันตื้นเขินของคน ทัว่ ไป


4

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรมกำลยุคขำว

2. กายของพวกเราได้รับการอบรมสอนสัง่ จากอาณาจักรธรรม ศึกษารู้ถึง พระคัม ภี ร์ ข องอริ ยเจ้า ทั้ง 5 พระศาสนาและพระโอวาทของพระพุ ท ธะสิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ นาพาให้รู้ แจ้ง ก่อ เกิ ดปั ญญา เพื่อ ให้ศิษย์ผูบ้ าเพ็ญธรรมได้มีความรู้ และความสามารถที่มากขึ้น พินิจดูว่าหากไม่ได้เป็ นศิษย์อนุตตรธรรมในธรรมยุค ขาว พวกเราก็คงจะเป็ นเพียงสามัญชน จะสามารถศึกษาถึงหลักอริ ยธรรมของฟ้ า เบื้องบนได้อย่างไร? แล้วท่านคิดว่าตัวเรามีเกียรติหรื อไม่? 2.5 ทาให้ชีวิตอนาคต(รู้จกั คิดด้านชีวิตมากขึ้น)... อาวุโสทุกท่าน หากเราไม่ได้รับวิถีธรรม ไม่ได้ร่วมงานการปฏิบตั ิบาเพ็ญธรรม แล้วท่านลองพินิจดูว่า ชีวิตของเราจะผิดพลาดไปเช่นไร? เป็ นบทละครชีวิตแบบไหน เป็ นชีวิตที่ลุ่มหลงหรื อชีวิตที่ฝันลมๆแล้งอย่างไร? ช่างเป็ นชีวิตที่สับสนลุ่มหลง มาเกิ ด กายที่โลกมนุษย์อย่างไร้ประโยชน์ และไม่เกิดคุณประโยชน์ประการใด ตรงข้าม พวกเราเป็ นศิษย์บาเพ็ญอนุตตรธรรมในธรรมกาลยุคขาว ได้ศึกษาถึ ง ชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้ ง เพื่อให้ชีวิตมีอะไรที่ดีๆ มากกว่าที่เป็ น 1. เข้าใจถึง สัจธรรมชี วิต .. เกิ ดปณิ ธานใจเพื่ อฟ้ าดิน กาหนดชี วิตเพื่อ ประชา เพื่อก้าวเป็ นอริ ยา เพื่อให้แดนโลกาเกิดศานติสุข 2. เข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์.. ทิ้งนามให้กล่าวขานทัว่ แดนดิน เป็ นอมตะไม่ เคยเลือนหาย ให้ชีวิตผ่านไปอย่างมีความหมาย มีคุณค่า เป็ นเช่นนี้ ท่านคิดว่า มีเกียรติหรื อไม่? 2.6 แก้ไขชะตา เปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ตน.. 1. แก้ไขชะตา.. ชะตาชีวิตที่ดีร้าย ได้เป็ นไปตามจิ ต ว่าจิ ตเป็ นกุศลหรื ออกุศล จิ ต ดี ป ฏิ บ ัติ ดี จากร้ า ยก็ ก ลายเป็ นดี หากจิ ต ไม่ ดี ป ฏิ บ ัติ ท ราม จากดี ก็ เปลี่ยนเป็ นร้ายได้ พากเราบาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมช่วยฉุดทั้งตนเละผูอ้ ื่น จากอายุ สั้นก็กลายเป็ นอายุยืนได้ จึงควรปลูกเหตุที่ดีไว้แล้วจะตกผลที่ดีเช่นกัน 2. เปลี่ยนแปลงอุปนิ สัย .. บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมเข้าใกล้อาณาจักรธรรม ใช้วิทยา ธรรมเป็ นทานอยูเ่ ป็ นนิจ กล่าวพระสูตรเทศน์พระธรรม เหนี่ยวนาอยู่ในพระ ธรรม แล้วอุปนิสยั ก็จะเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตวั ยิ่งบาเพ็ญยิ่งปฏิบตั ิธรรมะ ตัวเรายิ่งปรากฏคุณลักษณะบรรยากาศแห่ งธรรม ภาวะเซี ยนปรากฏธรรม สาแดง กิริยาธรรมเป็ นจรรยาน่าเกรงขามอย่างธรรม


5

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรมกำลยุคขำว

เป็ นเช่นนี้ การบ าเพ็ญปฏิ บตั ิ ธรรมก็สามารถเปลี่ ยนแปลงชะตาชีวิ ตได้ เช่นนี้น่าดีใจและชอบหรื อไม่? 2.7 เป็ นแบบอย่างของบุตรกตัญญู 1. สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เมตตาว่า “หนึ่งบุตรได้ รับธรรม เก้ าบรรพชนเปรมปรี ด์ิ หนึ่งบุตรบรรลุธรรม บรรพชนเจ็ดชั้น ลูกหลานเก้ าชั่วอายุคนได้ หลุดพ้ นตาม” บาเพ็ญธรรมสามารถฉุดช่วยบรรพชนให้พน้ จากความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิ ด แล้วจะเป็ นลูกอกตัญญูได้อย่างไร? 2. ปั จจุบนั ธรรมะปกโปรด เพื่อฉุ ดช่วยพุทธบุตรญาณเดิมกลับคืน และ พวกเราจะฉุ ดช่วยญาติพี่น้องทัว่ สารทิศให้ พน้ ทุก ข์กลับคืนอนุตตรภูมิพบพระ พักตร์ มารดาเจ้า แล้วจะเป็ นบุตรอกตัญญูต่อพระธรรมมารดาได้อย่างไร? ดังนั้นโลกวิญญาณเราฉุ ดช่ว ยบรรพชน โลกมนุษย์เราฉุ ดช่วยพุทธบุตร เดิม ไม่ว่าจะเป็ นโลกวิญญาณและโลกมนุษย์เ ราสามารถปฏิบตั ิการเป็ นบุตรที่ กตัญญูได้ เช่นนี้เรี ยกว่าแบบอย่ างของการเป็ นบุตรที่กตัญญู การที่เป็ นแบบอย่าง ของการเป็ นบุตรที่กตัญญูได้ ท่านคิดว่ามีเกียรติหรื อไม่? 2.8 ก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม แต่บุราณกาลมา ด้านหนึ่งทางานทางโลกดูแลครอบครั ว อีกด้านสามารถบาเพ็ญ ปฏิบตั ิบาเพ็ญธรรมควบกันปฏิบตั ิงานทางโลกได้น้ นั ไม่เคยมีปรากฏและเป็ นไปไม่ได้ หกหมื่นกว่าปี ที่ผา่ นมา ก็เพียงวาระนี้ เท่านั้น ด้วยเพราะฟ้ าเบื้องบนทรงเมตตาประทาน เป็ นกรณี พิเศษ ให้ครึ่ งโลกครึ่ งธรรม เป็ นวาระโอกาสที่อาศัยมนุษยธรรมมาบาเพ็ญใน อนุตตรธรรม ซึ่ งเป็ นศุภวาระที่อานวย แล้วท่านคิดว่าควรสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ พระอนุตตรธรรมเจ้าหรื อไม่? แล้วเราโชคดีและมีวาสนาหรื อเปล่า? 2.9 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทรงปกป้ องคุม้ ครอง เมื่อจริ งใจศรัทธา มุ่งมัน่ บาเพ็ญปฏิบตั ิธรรมจริ งจัง แม้มีความลาบากแสนหนัก หน่วง พระอาจารย์ชายพระอาจารย์หญิงของพวกเราและรวมทั้งพุทธะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แม้ เรามองไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์จะคอยขจัดปั ดเป่ าให้ เปลี่ยนจากร้ ายกลายเป็ นเบา จากเบากลายจางหาย ให้ปลอดภัยสงบสุข ท่านคิดว่าการได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณอันล้น พ้นจากพระพุทธะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ ช่างเป็ นวาสนาที่สุดใช่หรื อไม่?


6

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรมกำลยุคขำว

2.10 จารึ กชื่อในบัญชีพระพุทธะ วาระนี้คือ ยุคขาว รวบรวมธรรมจักรวาล สอบคัดเลือกครั้งใหญ่ สอบคัด 3,600 อริ ยะ 4,800 ปราชญ์เ มธี เพียงเป็ นแค่เป็ นผูบ้ าเพ็ญที่ต้ งั ใจบาเพ็ญจริ ง เท่านั้น ในธรรม จักรวาลก็จ ะจารึ ก นามท่านบนบัญชี ตรวจสอบทะเบียน รอมรรคผลสมบูรณ์พร้ อ ม ก็ กลับคืนเสวยมรรคผล ศิษย์ผบู้ าเพ็ญในยุคขาวสามารถจารึ กนามในบัญชีพระพุทธะได้ ท่านคิดว่ามีเกียรติหรื อไม่? ได้นาเกียรติของผูบ้ าเพ็ญธรรมในธรรมกาลยุคขาวพอสังเขปทั้ง 10 ประเด็นนี้ มา ให้ทุกท่านได้กระจ่าง ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่กายได้อยูท่ ่ามกลางการณ์อนั มีเกี ยรติยศแต่กลับ ไม่เข้าใจในเกียรติอย่างท่องแท้ แท้จริ งเป็ นเกียรติอย่างยิ่งแต่เราไม่รู้ตวั เช่นนี้ ก็เป็ นเรื่ อง ที่น่าเสี ยดายเป็ นยิง่ หวังว่าทุกท่านจะถนอมรักษาเกียรติยศของผูบ้ าเพ็ญให้ยงิ่ ใหญ่ได้เป็ น อย่างดี 3. บทสรุ ป 3.1 ไม่ว่าเราจะเป็ นพระพุทธะ พระโพธิ สัตว์ เทพเซี ยนลงมาเกิ ดกายยังแดนโลกก็ตาม ไม่ ว่า เราจะเป็ นมนุ ษ ย์ผู้เ วี ย นว่า ย หรื อ เดรั จ ฉานที่ เ ปลี่ ย นร่ า งเวี ย นว่ ายในวัฏกะก็ ตาม การ ประทานมรรคผลนั้นเบื้องบนจะทรงปะทานตามบุญกุศลที่ตนสร้ าง อริ ยะฐานะอาสน์บวั 9 ชั้น อยูท่ ี่ตนเป็ นคนสร้าง สร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆ อริ ยะฐานะก็จะสูงส่ง 3.2 รัก ษาโอกาสนี้ ได้เป็ นครอบครัว เดีย วกับพระศรี อริ ย เมตตรัย เป็ นศิ ษย์ของพระ ธรรมมาจารย์ชาย พระธรรมมาจารย์หญิง เป็ นผูน้ อ้ ยของท่านเหล่าเฉี ยนเหยิน เฉี ยนเหยิน และผู้ บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาวได้ ไม่มีอะไรสามารถเปรี ยบเทียบถึงความพิเศษและเกี ยรติยศนี้ ได้ เลย จึ งต้องรู้ จกั ถนอมรัก ษา ประคองดารงได้ดี โอกาสเช่นนี้ ไม่ใช่เรื่ องบัง เอิ ญ แต่เ ป็ นเพราะ อดีตชาติได้สร้างสมเอาไว้ท้งั นั้น 3.3 อุทิศตนดาเนินธรรม ผลตอบสนองแก่ท่านก็คือ เกียรติยศอันเป็ นนิรันดร์ พระอาจารย์เมตตากล่าวไว้ว่า “ มีโอกาส สบวาระ ฉุดโปรดยุคสาม เคยกอปรทา บุญสัมพันธ์ ลึกล้ าไว้ ครั้นพบวาระ ให้รักษา อย่าพลาดไป ปี เดือนไซร้ คอยท่าใคร ไม่เคยมี”

เกียรติของผู้บำเพ็ญในธรรรมกาลยุคข  

““ เกียรติของผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาวเกียรติของผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว”” 3/19/2012 Vithidham เกียรติของผู้บาเพ็ญในธรรมกาลยุคขาวเกียรติของผู...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you