Vitalis Next / 2013-10 / december

Page 1

VitalisNext december 2013

Informatieblad voor medewerkers, vrijwilligers, gepensioneerden van Vitalis WoonZorg Groep, 15 e jaargang nummer 03

Beter anticiperen op bedreiging van vitale functies:

de Zakkaart Lees meer op pagina 8

Bezoek onze website voor het actuele nieuws

www.vitalisgroep.nl Verder o.a. in dit nummer: Opname en Verhuur 4; Opleidingsjaar 2014 is geopend! 5; IntoD’mentia 6; De zakkaart 9; Hoe benader je mensen met dementie? 10; Maatschappelijke stage voor scholieren in de zorg verplicht? 12; Rondetafelgesprekken met vrijwilligers 14; Jubilarissen 16


Voorwoord redactie

Colofon

Beste lezers,

Informatieblad Vitalis Next en ‘OUD=IN het nieuws’-krant voor medewerkers, vrijwilligers, ­gepensioneerden, huurders en cliënten van Vitalis WoonZorg Groep

Op 10 november was het de Dag van de Mantelzorg; een jaarlijks evenement waarop mantelzorgers erkenning krijgen voor hun waardevolle werk. Op 7 december was het de Dag van de ­Vrijwilliger waarbij vrijwilligers landelijk en regionaal in het zonnetje worden gezet. Wist je dat er geen voorschriften zijn voor het organiseren van een ‘dag van…’? Iedereen mag dit doen! Het is goed dat de ‘dag van…’ er is, vinden wij. Want onderschat niet wat het bete­ kent en hoe belangrijk het is om een keer aandacht te krijgen of te vragen voor iets. Wij pleiten daarom als redactie voor een dag van ‘zelfdoen, meedoen en ertoe doen’. Drie waardes die belangrijk zijn in het leven van jong én oud. Want wie vindt het nou niet fijn om ergens welkom te zijn of om contact te hebben met anderen, je thuis te voelen, mee te doen?

Redactie Rita Aanraad, Marina van Aarle, Nico Van Dongen, Maria van den Eeden, Marloes Engelen, Sis Huiskamp, Ingrid Jacobs, Ellen Krijl, Nicole van Luik, Corry Mehagnoul, Jeanne Melters. Eindredactie: Sis Huiskamp Met medewerking van Medewerkers van Vitalis WoonZorg Groep Algemeen redactieadres Redactie Vitalis Next, Sis Huiskamp, Vitalis Peppelrode, Ds.Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven s.huiskamp@vitalisgroep.nl Oplage 7.650 exemplaren Foto cover ‘Vitalis Next’ Joey Winkelmolen en Andrés Bonilla López, medewerkers van Vitalis Engelsbergen Fotografie: Kiki Dijkstra Foto cover ‘OUD=IN het nieuws’ De heer en mevrouw HeemstraQuadackers, bewoners van Vitalis Peppelrode Fotografie: Sis Huiskamp Vormgeving en productie LaVerbe, Nijmegen Druk Drukkerij Exclusief, Eersel De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te herschrijven of in te korten.

VitalisNext december 2013

Wij wensen alle lezers fijne feestdagen toe! Redactieteam Vitalis Next

Sleuteloverdracht Vitalis Maximiliaan Op maandag 2 december hebben huur­ ders de sleutel gekregen van hun appar­ tement in Vitalis Maximiliaan. Voor velen is de overstap erg groot. Ze wonen soms 40 of 50 jaar in de nabijgelegen wijk en kiezen nu voor een meer beschermende omgeving, waar zorg en services direct voorhanden zijn voor het moment waarop dat nodig mocht zijn. In Vitalis Maximiliaan zijn er twee soorten appartementen. Per verdieping zijn er vier hoekappartementen van 70 m2 met twee slaapkamers en twee middenap­ partementen van 62 m2 met één slaap­ kamer. Huurtoeslag is mogelijk, dit is een tegemoetkoming in de huurkosten.

2

Het brengt zoveel: een goed en thuis­ kom-gevoel. Daarom helpen we als Vitalis een handje. We ondersteunen en organiseren contact, activiteiten, kunst en cultuur. Allemaal prikkels en aan­dacht die mensen over de streep helpen om het leuk te hebben en om zich minder eenzaam te voelen, erbij te horen. Een steuntje in de rug kan wonderen verrichten. In dit blad lees je wat we als organisatie doen, hoe we het doen en wat er nog te doen valt. Want iedere dag is anders, ieder mens is anders. Heb je ideeën, opmerkingen of wil je gewoon meedoen? Laat het ons weten. Stuur een brief of een mail. Het redactieadres staat hiernaast vermeld.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Vitalis Klantencentrum 0800 - 2 456 456. Een inschrijfformulier downloaden vanaf de website kan ook. Ga naar www.vitalisgroep.nl en kijk onder huur of locatie.


Vitaal nieuws Een Ode en een Code Vitalis heeft een gedragscode opgesteld. Want zorg is mensenwerk. Niet de organisatie zorgt ervoor dat bewoners tevreden zijn. Dat doen de medewer­ kers, vrijwilligers, bezoekers en naasten samen. Bijvoorbeeld door goed naar elkaar te luisteren, aandacht en tijd te hebben voor elkaar en zich in te zetten voor een goede sfeer. Maar ook door respect te hebben voor privacy, grenzen en eigendom van anderen. Mede op initiatief van de centrale cliëntenraad is een gedragscode opgesteld voor medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers van Vitalis. In de code staat kort en bondig hoe wij met elkaar om willen gaan, wat er wel en niet verwacht wordt. De afspraken in de code lijken vanzelfsprekend. Toch is het belangrijk om hier extra aandacht aan te schenken. Het is belangrijk om steeds uitgenodigd te worden om te werken en te handelen in de geest van onze kern­ waarden ‘ertoe doen, zelf doen, meedoen’. Met alle dagelijkse drukte en nood­ zakelijke regelzaken is het toch niet altijd vanzelfsprekend dat de bewoner op de eerste plaats komt. De ODE helpt hierbij. Ook de meest gewone dingen blijken in de praktijk van alledag aandacht nodig te hebben. Ook binnen Vitalis hebben we, helaas, te maken met bijvoorbeeld diefstal, agressie en onzorgvuldig gebruik van Social media. De CODE maakt nog eens duidelijk dat wij deze zaken niet tolereren. Locaties krijgen een poster met daarop de gedragscode. Maar veel belangrijker is het om met elkaar in gesprek te zijn over hoe wij ons gedragen. In de komende tijd zal in het teamoverleg en in de introductiebijeenkomsten dan ook aandacht besteed worden aan de nieuwe gedragscode. Pink van Veen, Raad van Bestuur

ODE

Vitalis O is wat

wij stim Ertoe d uleren oen ✔ Heb respec t voor ie ✔ Laat dereen iederee n in zijn ✔ Heb /h oprech te aand aar waarde acht en Zelf do begrip en voor elk ✔ Han aar del acti ef en ze ✔ Ga u lfstand it van e ig igen kra ✔ Wee cht en s open eigen k en dire euzes ct Meedo en ✔ Gee f de an der het ✔ Nod gevoel ig de a erbij te nd ✔ Sta horen open vo er uit om dee l te nem or vrag en en en k ritiek

de & C

ode

Nachtsteunpunt in Vitalis Theresia: Hulp in de wijk Strijp ’s nachts snel en efficiënt Door de komst van het nachtsteunpunt ‘Strijp’ waarin een aantal zorgorganisa­ ties samenwerkt, krijgen bewoners in de Eindhovense wijk Strijp ’s nachts snellere en efficiëntere zorg aan huis. Zorgoproepen komen centraal binnen, worden efficiënt gecoördineerd en dit verkort de wachttijd van de cliënt aanzienlijk. Lunet zorg, SWZ, Vitalis WoonZorg Groep en Archipel in Eindhoven zijn sinds juni gestart met een samenwer­ king in de nachtzorg in Strijp. Deze partijen vormen samen een zorgcirkel. Klanten in de wijk Strijp, die in de nacht alarmoproepen doen, worden geholpen door een medewerker van Lunet zorg of Vitalis. Doordat de medewerkers werken vanuit het nachtsteunpunt aan de Bredalaan kunnen ze binnen 5 tot 15 minuten bij klanten in Strijp zijn.

CODE

is wat ✘ Ong wij nie ew t tolere ✘ Disc enste intimite ren riminati iten, ove e rlast en ✘ Verb en pest aal en e bedreig n fysiek g ing ✘ Alco ewe ho ✘ Diefs l en drugs die ld tal leiden tot ong ✘ Wap epast g ens edrag ✘ Sch ending van de • Ongev privacy raagd fo tografer door: • Ongeo en va or

n cliënt loofd ve en, colle rmelde n op so ga’s en ciale m bezoek edia: bi ers jvoorbe eld e-m & ail, Twitt Code ge bezoek er, Face ldt voor er van book Vitalis. allen: cl de ande In ië dien ie nt, huur r hierop mand zic der, med aan. Ve h niet aa ewerke rdere ac r, n vrijwilli de Ode ties en ger en & Code sanctie houdt, s kunn spreek en het t men gevolg zijn. De Vita

lis Ode

VitalisNext december 2013

3


Opname & Verhuur timmert aan de weg

Ertoe doen

‘Ga op zoek naar de klant, neem de klant bij de hand en plaats de klant op de juiste locatie’. Vijf jaar geleden was dit de opdracht die Marketing & Verkoop kreeg. Daarna is er flink aan de weg getimmerd. De afdeling ­Marketing & Verkoop is nu uitgegroeid tot Opname & Verhuur, een volwaardige concerndienst, behorende bij het directoraat Bedrijfsondersteuning met een centraal Vitalis Klantencen­ trum en kenniscentrum. Opname & Verhuur ‘staat haar mannetje’ als probleemoplosser, bemiddelaar, zorgtraject­ begeleider en marktonderzoeker. Want aan het team is sinds kort ook een medewerker Marketing toegevoegd. Om nog meer kennis van de markt en producten te krijgen en daarmee nog beter in te spelen op vraag en aanbod.

Wie is Opname & Verhuur? Klantencentrum Via 0800 - 2 456 456 en 040 - 29 33 200 krijg je een advi­ seur aan de telefoon, zodat we direct op vragen kunnen ingaan van locaties, klanten of verwijzende partijen. Bij afwezigheid is er een voicemail met inspreekmogelijkheid. We streven ernaar om binnen 1 uur terug te bellen.

Sparringpartner Opname & Verhuur staat niet stil en luistert graag naar jullie creatieve ideeën. Daar leer je van en daarmee kan de service­ verlening naar een nog hoger plan worden getild. Dus heb je een idee?

Voor locaties, ziekenhuizen, huisartsen en seniorenpartijen in de regio bij casuïstiek in relatie tot de mogelijkheden binnen Vitalis.

Kenniscentrum Opname & Verhuur is voor collega’s op alle Vitalis locaties bereikbaar via

Op het gebied van wetgeving omtrent AWBZ, WMO, ZVW, indicatiestelling en Vitalis producten.

040 - 29 33 200

Bemiddeling; Out of de box filosofie

Voor klanten en verwijzende partijen is Opname & Verhuur bereikbaar via

Bij vragen vanuit de markt die niet precies in de kaders passen. De vraag van de klant wordt altijd in behandeling genomen om samen te bekijken waar mogelijkheden liggen binnen Vitalis.

0800- 2 456 456

Zorgregistratie Registratie ter verantwoording naar het Zorgkantoor.

Deelnemer tijdens open dagen en aan beurzen Organisator van informatiebijeenkomsten voor senioren(partijen) of verwijzers in Eindhoven Met als doel informatie geven over actuele ontwikkelingen in de zorg en mogelijkheden binnen Vitalis.

Marketing Om sneller en beter de ontwikkelingen in de markt in beeld te krijgen en daar actiever op in te kunnen spelen.

Zorgtrajectbegeleiding Zorgtrajectbegeleiders bezoeken in Eindhoven bewoners met een (beginnend) dementiebeeld. Ze coördineren alle zorg rond de cliënt en vormen een vast aanspreekpunt tijdens het hele ziekteverloop. Adviseurs Rianne Habraken (li) en Marianne Veraart (re)

4

VitalisNext december 2013


Zelf doen

Opleidingsjaar 2014 is geopend! Er staat niets in de weg om van 2014 weer een enerverend opleidingsjaar te maken. Wist je dat: • We in 2014 nieuwe online trainingen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een online training over het ZorgLeefPlan? • Vanaf 2014 er een nieuw opleidingstraject loopt voor Horeca en Service medewerkers? • Er in 2014 ook voor de medewerkers van de Behandel­ groep een nieuwe VLO functionaliteit beschikbaar komt? • We binnenkort de praktijktoetsen voor de verpleegtechni­ sche handelingen ook in de VLO registreren? • De VLO ook vanuit thuis, zonder Vitalis netwerk, beschik­ baar is? • Dit al twee jaar zo is, maar we toch steeds mensen tegen­ komen die dit niet wisten? • Je de VLO bereikt via www.vitalis.plusport.com? Je kunt je vanaf 1 november 2013 inschrijven voor oplei­ dingen via de Vitalis Leer Omgeving. Inschrijven in de VLO is nu nog makkelijker. Er is een nieuw tabblad in jouw trainings­ overzicht, genaamd ‘Mijn Jaarplanning’ (zie afbeelding). Op dit tabblad staan alle opleidingen die door jouw leidingge­ vende zijn opgevoerd in de VLO. Het enige wat jij nog moet doen, is je daadwerkelijk inschrijven voor deze trainingen. Klik hiervoor op de gele pijltjes achter de training en je komt rechtstreeks in de cursusplanning terecht. Ook voor jou als medewerker zijn er weer veel mogelijkheden.

De cijfers In september 2013 noteerde de VLO de 2.500ste inschrijving voor een online training. Dit aangevuld met de 4.900 inschrijvingen voor de ‘gewone’ bedrijfsoplei­ dingen, maakt dat Vitalis Academie in september 2013 al een groei ziet van 50% ten opzichte van 2012 in het volgen van trainingen. Met recht een enerverend 2013!

Vitalis medewerkers bereiden zich voor op de toekomst Kwaliteit en professionaliteit zullen meer dan ooit het verschil maken. Als we terugkijken naar 2013 is hiervoor flink aan de weg getimmerd. Alle hoofden hebben in 2013 een intensief Management Development traject gevolgd. Ook introdu­ ceerde Vitalis Academie vanaf 1 januari de nieuwe oplei­ dingsmethodiek voor de verpleegtechnische handelingen. Vitalis medewerkers ontvangen met enthousiasme de online trainingen, die hierbij een essentieel onderdeel vormen. Het opleidingsjaar 2014 is een jaar waarin de Academie haar eerste lustrum viert.

Afbeelding van een voorbeeld van het nieuwe VLO tabblad.

VitalisNext december 2013

5


IntoD’mentia:  Begin oktober vond de zeer succesvolle Week van het Geheugen plaats. In deze week waren er talloze activiteiten en bijeenkomsten om aandacht te geven aan geheugenproblemen en dementie. Ook op locaties van Vitalis hebben medewerkers en vrijwilligers vol enthousiasme activiteiten georganiseerd. Een van de activiteiten was de ‘IntoD’mentia’, een simulatietraining die je meeneemt in de leefwereld van een persoon met dementie. De achterliggende gedachte is dat je dementie beter kunt begrijpen door het zelf te ervaren. De simulatie vindt plaats in een mobiele eenheid, of anders gezegd, in een zeecontainer. Een klein kamertje. Ik krijg een hesje met elektronica omge­ hangen en een halsalarm voor ‘je weet maar nooit’. De mevrouw – stagiaire case manager dementie – geeft me een boodschappentas in handen, “de simulatie begint nu, als u thuiskomt na het boodschappen doen” zegt ze. Ik ga een deur door en sta in een portiekje. Uit mijn hesje klinkt ‘mijn innerlijke stem’: Zou er post zijn? Kijk maar even in de brievenbus. Ik zoek in de boodschappentas naar sleu­ tels en probeer zonder succes de brievenbus te openen. Laat maar zitten, dan maar gewoon naar binnen. Achter de voordeur een mooie woonkamer. Waar ben ik? Eerst de boodschappen maar even wegzetten. Is hier de koelkast? Nee. Daar dan? Ook niet. In dit kastje dan? Als de boodschappen opgeruimd zijn, ga ik maar even zitten in deze stille kamer. Een soort leegte overvalt me. Een beetje reuring graag! Ik zet de cd-speler aan. Een enorm lawaai galmt door het huis en ik krijg het volume met geen mogelijk­ heid omlaag. Ik draai en druk maar wat op alle knopjes.

6

VitalisNext december 2013

Iemand anders – mijn ‘simulatiedochter’ die geprojecteerd wordt op een groot scherm – trekt uiteindelijk de stekker er maar uit. Als ik even naar buiten wil en de voordeur open doe sta ik niet buiten, maar in het toilet. Kan het zijn dat de voordeur van plaats veranderd is, of ben ik gewoon in de war? Mijn simulatiedochter is er om mij te helpen, maar soms gaat ze zo snel dat ik me toeschouwer ga voelen. Ik zit erbij en kijk ernaar. Ze neemt me alles uit handen, strijkt en heeft de post al gehaald, nog voordat ik het sleuteltje van de brie­ venbus gepakt had. Langzaam bekruipt me een gevoel van eenzaamheid en apathie. Dit leven gaat niet meer over mij, ik neem er geen deel meer aan – zo voelt het – zelfs niet meer aan hele kleine dagelijkse huiselijke dingen. Ook het bekijken van het familie- en vriendenfotoboek voelt leeg. Ik krijg het dilemma voorgelegd of ik de medicijnen neem die in het doosje zitten. Ik voel me helemaal niet ziek. Waarom dan medicijnen? zegt mijn innerlijke stem. Neem ze dan


Ertoe doen

een indringende ervaring rijker alsjeblieft voor mij, zegt mijn simulatiedochter. Ze is echt heel lief. Als ze even wegloopt, is het aan mij de keuze om dat witte pilletje – of is het een snoepje- wel of niet te slikken.

“De ervaring van ‘IntoD’mentia’ kruipt onder je huid”

De voelbare eenzaamheid van dementie • Acht medewerkers van Vitalis ­Berckelhof namen deel aan de simu­ latietraining Into Dímentia. In kleine groepjes van twee of drie personen ondergingen zij de simulatie. Hierbij kruipt een persoon in de rol van de dementerende en de anderen obser­ veren.

Net zoals bij andere deelnemers ontstaat er tijdens de sessie een gevoel van eenzaamheid, leegte en apathie. De wereld waar je in zit, is niet meer die van jezelf. Het benadrukt nog weer eens hoe belangrijk het is om in de zorg voor mensen met dementie de zorg niet over te nemen, maar naast hen te gaan staan en hen te helpen om hun eigen ritme en regie in hun leven zo veel mogelijk te behouden. IntoD’mentia laat ervaren dat ‘eigen regie’ niet alleen gaat over ‘zelfstandig dingen kunnen doen’ maar dat het vooral gaat over het vast­ houden van betekenisvolle relaties en rollen in je leven. Juist ook, als zo’n ingrijpende ziekte als dementie je overkomt.

• In een sessie van 15 minuten beleefden ze een dag uit het leven van iemand met dementie.

Op 7 oktober presenteerde de kennisgroep PG (dementie) een concept visie PG-zorg voor Vitalis. Het doel is om ‘mensen en hun naasten te helpen om met zo veel mogelijk bewegingsruimte te kunnen wonen, vrije tijd te besteden en betekenisvolle rollen te kunnen vervullen in een omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp’. Het sluit naadloos aan bij de boodschap van IntoD’mentia.

• Door zelf te ervaren wat het betekent om dementie te hebben kan men meer begrip tonen en nog betere zorg leveren.

Pink van Veen

• Iedereen was erg onder de indruk van de ervaring. Men sprak over de voelbare eenzaamheid, de kwets­ baarheid die men voelt als alle­ daagse dingen door de vingers glippen en de confronterende reac­ ties van de omgeving.

• Door zelf even in de leefwereld van iemand met dementie te stappen, is bij iedereen meer begrip ontstaan over hoe ingrijpend deze ziekte is als dit je overkomt. Het heeft aangezet tot zelfreflectie en het nadenken over kwaliteitsverbetering.

VitalisNext december 2013

7


Zelf doen Voormalig directeur van Theresia overleden

Onlangs nog in het nieuws: het aantal doden in ziekenhuizen als gevolg van medische fouten is in vijf jaar gehalveerd. Een spectaculaire daling, volgens het onderzoeksinstituut Nivel. De invoering van hulpmiddelen die de patiëntveilig­ heid in ziekenhuizen verhogen, ligt mede ten grondslag aan deze positieve ontwikkeling. Ook binnen Vitalis staat de veiligheid voorop. Lees hier over een voorbeeld daarvan.

Beter anticiperen op bedreiging van vitale functies Zr. Willibrord tijdens haar afscheidsreceptie op 26 februari 1988

Zuster Willibrord (Francisca van den Broek) is op 26 oktober overleden. Ze was tot 26 februari 1988 directeur van Vitalis Theresia. Destijds heette de locatie ‘Het Theresiapension’ en was het een van de bejaardenoorden van de congregatie. In 1987 is dit pension ondergebracht bij de voor­ ganger van Vitalis WoonZorg Groep. Na haar overdracht van de directie­ functie in 1988 heeft zij nog vele jaren als vrijwilligster in Theresia, samen met zr. Caroline, grote inzet en betrokkenheid getoond bij bewoners. Ook droegen zij samen de zorg voor de kapel. De laatste jaren in Eind­ hoven woonden beide zusters in Theresia. In overleg met de leiding van de congregatie zijn beide zusters uiteindelijk verhuisd naar hun eigen locatie in ’s Hertogenbosch.

De zakkaart

Kwaliteit van de zorg voor de bewoners heeft binnen Vitalis WoonZorg Groep de hoogste prioriteit. Om deze kwaliteit hoog te houden en continu te verbeteren, hebben twee medewerkers van Vitalis Engelsbergen de ‘zakkaart’ ontwikkeld. Andrés Bonilla López en Joey Winkel­ molen, verpleegkundigen op afdeling de Roos, hebben de ‘zakkaart’ gepresen­ teerd. Dat is een kaart die de mede­ werker in de jaszak draagt. De zakkaart heeft de naam MEWS & SABA gekregen. Deze naam is afgeleid van een Australisch waarschuwingssysteem en Amerikaans communicatiesysteem. Het door Andrés en Joey ontwikkelde systeem waarschuwt wanneer vitale functies van bewoners in gevaar komen.

Met behulp van de zakkaart willen de twee verpleegkundigen meer efficiency en effectiviteit op de werkvloer bereiken. Zij hebben, in samenwerking met arts Jacqueline Liebregts, de zakkaart zodanig aangepast dat mede­ werkers hem kunnen gebruiken binnen Vitalis Engelsbergen, en hopelijk later binnen de overige locaties van Vitalis.

Zorginnovatie De ontwikkeling van de zakkaart binnen Vitalis Engelsbergen was mogelijk, omdat daar een Zorg Innovatie Centrum is. Een ZIC is een afdeling die samen­ werkingsafspraken heeft met Fontys Hogescholen Eindhoven, opleiding Verpleegkunde. De Vitalis-medewerkers die aanwezig waren bij de klinische les, waarin Andrés en Joey de zakkaart presen­ teerden, waren erg positief. Met ingang van 15 oktober is de zakkaart in Vitalis Engelsbergen ingevoerd. Een combinatie van de zakkaart met de kennis van de medewerkers zal de kwaliteit van de zorg binnen Vitalis WoonZorg Groep naar een hoger niveau brengen.

8

VitalisNext december 2013


Meedoen

Sporten met het hele gezin!

Vanaf zomer 2013 is sporten met fiscaal voordeel mogelijk bij één van de ruim 120 sportcentra van Fitland Business & Health. Na de informatie daarover in de arbonieuwsbrieven van juli en augustus hebben nu al een dertigtal medewerkers een sportabonnement. Dat is zeker al een heel mooi begin. Lekker bewegen zorgt voor een goede conditie.

Om het sporten nog aantrekkelijker te maken biedt Fitland nu sporten voor het hele gezin. Wanneer jij lid bent, mogen ook je gezinsleden sporten zonder dat dit je iets extra’s kost. Het gaat dan wel om sporten bij de eigen sportaccommodaties van Fitland (dus niet bij de partner organisaties). Wil je meer over Fitland Business & Health weten? Kijk dan op www.fitland.nl/bedrijfssport

Abonnementsvoorwaarden Bij deelname ben je verplicht tot het afsluiten van een abon­ nement voor de duur van minimaal 12 maanden. Hierna zal het abonnement stilzwijgend overgaan in een maandelijks opzegbaar abonnement.

Fiscaal voordelig sporten Wanneer je via Fitland sport, kun je als medewerker van Vitalis gebruik maken van het fiscale voordeel door het abon­ nementstarief uit te ruilen met je brutosalaris. Meer informatie daarover vind je in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoor­ waarden van Vitalis (DocumentNet).

Aanmelden Om als medewerker van Vitalis te kunnen deelnemen aan bedrijfsfitness via Fitland Business & Health dien je in te loggen op www.fitland/nl/bedrijfssport, waar je je digitaal kunt aanmelden. De inlogcode is verkrijgbaar bij PSA of bij de ARBO-medewerkers.

Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar bedrijfsfitness@fitland.nl met een kopie naar salarisadministratie@vitalisgroep.nl. Je kunt ook een mutatieformulier invullen en opsturen naar de afdeling PSA, Bestuurscentrum, Herman Gorterlaan 300, 5644 SR te E ­ indhoven. De afdeling PSA zal zich altijd houden aan de algemene voorwaarden die zijn te vinden op het inschrijfformulier. Veel sportplezier toegewenst!

VitalisNext december 2013

9


Zelf doen

Appeltaart, Schapendraad en Krulpraat Een manier van benaderen van mensen met het ziektebeeld dementie Een keukenblokje om een appeltaart te bakken, een tweepersoons rollatorbankje met schapenwol en breinaalden en een kapstoel met droogkap. Dat zijn de drie verrijdbare ontwerpen die helpen om contact tussen cliënten in verschillende fases van dementie en de bezoeker mogelijk te maken. Ze werden bedacht door ­Sanne Ree Barthels. Het is moeilijk contact te maken met een persoon die lijdt aan dementie. Zowel voor de cliënt zelf, als voor vrienden en familie. Sanne Ree merkte dat een intieme omgeving, waar herkenbare activiteiten worden uitge­ voerd, hierbij kan helpen.

Eindproject Design Academy Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Voor haar eindproject bij Vitalis Vonderhof heeft ze deze, zoals ze dat noemt, 'contact-momentjes' bedacht, ontworpen en gemaakt. Door het aanbrengen van camera’s en micro­ foontjes heeft ze deze momenten weten te registreren. De kijker ziet door de ogen van de ontwerpster een serie portretten van vrouwen met dementie waarbij de

10

VitalisNext december 2013

De wollator, met dank aan de dames die hem graag wilden demonstreren.

verbale communicatie langzaam wordt overgenomen door fysieke intimiteit. “Een intieme fysieke ruimte bereikt meer dan verbale communicatie alleen”, zegt Sanne Ree. Bewoonsters van Vitalis Vonderhof en hun bezoek hebben de

ontwerpen al in gebruik genomen. Sanne Ree Barthels maakte over dit project ook een voorlichtingsfilm, die is vertoond tijdens de afstudeersessie 2013 van de Design Academy.


Actueel

Volledig Verpleegzorg Pakket Thuis:

het VPT Passend in het streven van het kabinet om ouderen langer in de thuissituatie te kunnen laten wonen, is het VPT pakket ontwikkeld. VPT is een indicatie voor verpleegzorg in de thuissituatie. Cliënten met VPT zijn kwetsbaar en hebben veel zorg nodig. Zij en hun familie kiezen er echter voor niet naar het verpleeghuis te gaan. De cliënt blijft dus thuis wonen, kiest zelf de organisatie die zorg levert en betaalt zelf de woonlasten.

De grote meerwaarde is de duidelijke rol van cliënt en familie in hoe zij willen dat het pakket aan zorg wordt besteed. De één kiest meer voor zorg, de ander meer voor activiteiten. Naarmate de behoeften veranderen, is het model aan te passen. De familie zal vaak zaken zelf doen, om ook meer ruimte in het pakket te creëren, zoals wasverzorging, bood­ schappen doen, meehelpen maaltijden bereiden, het bege­ leiden bij een activiteit. Dit maakt ook dat familie of kinderen regelmatig op bezoek komen. Wat wil een cliënt nog meer? Uit alles komt het karakter naar voren dat een VPT cliënt nog een eigen huishouden voert, ondanks zijn zwaardere zorg­ vraag.

De zwaardere zorgvraag heeft er voor gezorgd dat dit jaar binnen de teams cliëntbesprekingen plaatsvinden. Dit houdt in dat iedere VPT cliënt door de zorgmedewerkers met regel­ maat wordt besproken vanuit het zorgperspectief, in aanslui­ ting op de eerstelijnszorg, die nodig is. Dus Vitalis betrekt huisarts, logopedist, ergotherapeut of fysiotherapeut zoveel mogelijk in dit overleg; in feite is dit dus een afspiegeling van het Multi Disciplinair Overleg.

Eigen keuzes

Informatie over het Volledig Pakket Thuis is verkrijgbaar bij het Vitalis Klantencentrum,

Het VPT pakket is qua zorgproducten en financiële ruimte in grote lijnen vergelijkbaar met zorg in het verpleeghuis. Dit maakt dat de cliënt individuele keuzes moet maken over welke zaken hij méér en welke minder wil afnemen. Dat betekent meer mogelijkheid tot maatwerk. Vitalis Parc Imstenrade heeft een keuzemodel gemaakt, waarmee vari­ anten kunnen worden berekend die binnen de mogelijkheden van de indicatie kunnen worden geleverd. Aanvullende zaken zullen dan buiten de indicatie afgesproken moeten worden. Mantelzorgers nemen dan bepaalde taken op zich of men betaalt op private basis bij. Bijvoorbeeld extra huishoudelijk hulp.

Binnen Vitalis Parc Imstenrade is de waarde van Volledig Pakket Thuis als indicatie goed ontvangen en deze zal in de toekomst vaker worden benut.

Telefoon 0800 - 2 456 456.

Volledig Pakket Thuis in Vitalis Parc Imstenrade Vitalis Parc Imstenrade heeft inmiddels twintig bewoners van appartementen met een VPT indicatie. De ervaringen zijn nu heel goed te noemen, na een wat zoekende start met nog veel open vragen.

VitalisNext december 2013

11


Ertoe doen

Scholieren in de zorg

Maatschappelijke stages wettelijk verplicht schoolvak of kan het ook anders? Sinds schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een wettelijk verplicht schoolvak. Alle middelbare scholieren moeten tijdens hun schoolperiode minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. Zo ontdekken ze hoe leuk en waardevol vrijwilligerswerk is. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en raken meer betrokken bij de samenleving.

We zijn in de toekomst steeds meer afhankelijk van de vrijwil­ lige inzet van mensen, zowel jong als oud. Het idee was om jongeren al vroeg kennis te laten maken met het fenomeen om vrijwillig en onbetaald een aantal uren per week je in te zetten voor de samenleving. Noem het een kweekvijver voor de toekomstige en broodnodige vrijwilligers. Prachtige doelen waarmee deze regeling is gepresenteerd. In Vitalis Wissehaege wordt in samenwerking met de Christaan Huygensschool de maatschappelijke stage op een originele manier benaderd. Een schooljaar lang elke woensdag komen leerlingen voor de maatschappelijke stage naar Vitalis Wisse­ haege. Zij ondersteunen in de huiskamer van de kleinschalige wooneenheden voor demente ouderen. De jongelui zijn aanwezig van 11.00 tot 15.00 uur. Zij helpen met eten ronddelen en verzorgen een activiteit in de huiskamer met de senioren. Naast de leerlingen is de docent van het college aanwezig die de leerlingen begeleidt. Zij kan de leerlingen in de praktijk een beter beeld geven dan in tien lessen met alleen theorie op school. Hier wordt een maatschappelijke stage licht omge­

12

VitalisNext december 2013

bogen naar een beroepsoriënterende stage. Het laatste jaar leverde dit zes nieuwe enthousiaste aanmeldingen voor de opleiding zorg op. Dit is de maatschappelijke stage zoals hij bedoeld was en zoals die moet zijn. Dat een maatschappelijke stage in een zorginstelling niet alleen maar leuk en verrassend is, hebben we ook gemerkt. Het is vaak moeilijk om de jonge en onzekere scholieren op een goede plek te plaatsen. De organisatie vraagt veel tijd en energie. Maar met goede begeleiding en introductie van de leerlingen en een passende taak, kan de stage slagen. Een optimale medewerking vanuit de school is gewenst. Een stage als project, samen met je klas iets leuks en origineels te doen voor ouderen, zoals in Vitalis Wissehaege, is ideaal. De verplichte maatschappelijke stage gaat in schooljaar 2015-2016 weer verdwijnen, maar de beroepsoriënterende stages blijven wel bestaan, waardoor we in de toekomst de jonge generatie kennis kunnen laten maken met het werken in de zorg.


Meedoen

k OR t en krachtig Een dag uit het leven van een lid van de Ondernemingsraad

We volgen een lid van de Ondernemingsraad (OR) één dag op de voet. Aan de hand van haar of zijn agenda nemen we een kijkje waar een OR-lid zich mee bezighoudt en vooral wat hen bezighoudt.

Brigitte Scholtes-Nijssen is getrouwd met Harrie en heeft drie kinderen: een dochter van 23 en een tweeling (dochters) van 22 jaar. Eén dochter woont nog thuis, één in Maastricht en één in Heerlen. Brigitte woont zelf in Landgraaf. Zij is werkzaam als coördinator op Vitalis Parc Imstenrade in het prachtige gebouw van de oude voormalige vroedvrouwenschool, daar waar zij zelf is geboren en waar haar kinderen ook ter wereld zijn gekomen. Sinds 2001 is Brigitte in dienst bij Vitalis en sinds 2004 is ze OR-lid.

06.30 uur

Opstaan en ontbijten en me dan klaar maken voor vertrek naar Eindhoven.

07:30 - 08.00 uur

Na de verkeersberichten vertrek ik met de auto naar E ­ indhoven.

09.30 uur

Begin van de vergadering. De agenda is meestal erg lang met daarop weer veel interessante onderwerpen zoals sociaal plan, evaluatie radendag en cursusdagen.

12.30 uur

Lunchpauze en even over iets anders kletsen met mijn OR-collega’s.

13.00 uur

Weer terug naar de vergaderruimte. Daar wordt de vergadering weer voortgezet of diepen we een bepaald thema uit. Zeker het Sociaal Plan heeft nu onze volle aandacht.

16.30 uur

Einde vergadering. Samen nog even opruimen en dan proberen om voor de drukte op de snelweg te zijn.

18.00 uur

Rond deze tijd ben ik dan weer thuis, waar als het goed is het eten klaar is en waar ik nog even rustig de dag kan nagaan en me langzaam kan voorbe­ reiden op mijn meestal vrije vrijdag.

De vergaderingen voor de OR zijn altijd op de donderdag gepland en dat betekent voor Brigitte dat ze op de woensdagavond ervoor de agendastukken leest. De donderdag­ ochtend begint dan al vroeg.

VitalisNext december 2013

13


Ertoe doen

Rondetafelgesprekken met

vrijwilligers In de periode april en mei hebben voor het eerst rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Aan tafel zaten vrijwilligers van Vitalis en de raad van bestuur. Het bestuur vindt het belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met vrijwilligers van Vitalis; om ervaringen te delen, informatie uit te wisselen, te leren van de ervaringen van vrijwilligers en uitleg te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen (en buiten) Vitalis. Dat is de reden dat in aansluiting op een bevinding uit het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek, gekozen is voor jaarlijkse ronde tafelgesprekken met vrijwilligers van de diverse organi­ satieonderdelen. In alle gesprekken is uitgebreid stilgestaan bij een onderlinge kennismaking. Opvallend was dat veel deelnemers, ofwel (heel) veel uren bij Vitalis actief waren, ofwel naast hun vrijwilligerswerk bij Vitalis ook elders actief waren. Er was tijdens alle gesprekken ruimte voor het stellen van vragen.

Vitalis Berckelhof, Peppelrode en De Horst/­ Kronehoef Op een enkele uitzondering na merkten de deelnemers aan de tafel van deze locaties de waardering van bewoners en medewerkers voor hun inzet. Ook voelden de meesten zich ‘vanzelfsprekend’ onderdeel van het team. Maar, zo werd aangegeven, waardering uiten is en blijft altijd een punt van aandacht, ook als je al vele jaren vrijwilliger bent. In de discussie over de veranderende rol van vrijwilligers en mantelzorgers zag men voor de toekomst wel de nodige verschuivingen, maar alle vrijwilligers benadrukten het belang van een heldere scheidslijn tussen vrijwillige en professionele activiteiten.

Vitalis Wilgenhof en Vitalis Wissehaege, ’t Lint en Kortonjo Ook aan deze ronde tafel schoven vrijwilligers aan die al meerdere jaren actief zijn binnen Vitalis. De ervaringen waren vergelijkbaar met de bovengenoemde ervaringen. De onderwerpen ondersteuning en waardering komen ook hier terug in het gesprek. Ondersteuning in de zin van het beter ondersteunen bij activiteiten, en waardering in de zin van ‘verwennerij’ van bewoners. Wanneer de kleine zaken in orde zijn heeft dit een positief effect. Soms werken vrijwilligers geheel zelfstandig en is er – vanwege het tijdstip van activiteiten – weinig contact met de organisatie. Men wil echter graag op de hoogte blijven van dingen die met bewoners en/of in de organisatie gebeuren. 14

VitalisNext december 2013

Vitalis Brunswijck, Wonen aan de Fakkellaan, ­Vaandelhof, Vonderhof, Engelsbergen en Theresia Aan deze tafel kwam het onderwerp communicatie veelvuldig aan de orde. Men is over het algemeen (zeer) tevreden over de werkzaamheden. Vrijwilligers weten tot wie zij zich met vragen moeten richten. Maar niet op alle gestelde vragen volgt een antwoord. De activiteiten die vanuit de organisatie voor vrijwilligers worden georganiseerd, worden erg op prijs gesteld. Men voelt zich hierdoor gezien en gewaardeerd. Een aanvulling hierop zou kunnen zijn dat er meer individuele voortgangsge­ sprekken plaatsvinden met vrijwilligers. Ten aanzien van de grenzen tussen vrijwilligerswerk en taken van professionals kwam naar voren dat Vitalis medewerkers hier niet allemaal hetzelfde mee omgaan.

Scholing Het onderwerp scholing en voorlichting kwam in alle ronde­ tafel gesprekken aan de orde. Vrijwilligers staan erg positief tegenover scholing en voorlichting. Wel gaven zij aan dat dit op een laagdrempelige wijze aangeboden moet worden. Scholing, voorlichting en training hebben binnen Vitalis in de afgelopen maanden extra aandacht gekregen.

Zorgen voor de toekomst Tot slot kwamen in alle rondetafelgesprekken de ontwikkelingen in de gezondheidszorg aan de orde. Vrijwilligers maken zich zorgen over de toekomst voor bewoners. Ook zien zij dat er voor Vitalis een grote veranderingsopdracht ligt om meer met minder middelen te doen. De bijeenkomsten werden als plezierig ervaren en gezien als een blijk van waardering voor de vrijwilligers van Vitalis. Alle vrijwilligers krijgen het volledige verslag van de rondetafel­ gesprekken thuisgestuurd.


Ertoe doen

Feestelijke uitreiking

Culinair genieten In november genoten de cliënten uitein­ delijk van de culinaire workshop rondom kookkunst, die studenten van de Rooi Pannen verzorgden. Om 12.00 uur vond de ontvangst plaats. Zij begeleidden de gasten naar de tafels en serveerden een prachtig menu. Een hele belevenis was, dat aan tafel de kreeften werden getoond die later bereid zouden worden voor het hoofd­ gerecht. Ook het met stikstof gedraaide dessert was een culinair hoogtepunt. Het was een supergeslaagde dag om nooit te vergeten.

Linda en Marieke nemen CZ Verwenzorgprijs in ontvangst voor Vitalis Berckelhof Het idee van coördinator vrijwilligerswerk Linda van den Heuvel en praktijkopleider Marieke van Overdijk om een workshop rondom kookkunst te organiseren, werd beloond met een waardecheque van 750 euro om deze workshop te realiseren. Op 2 oktober ontvingen Linda en Marieke deze prijs tijdens een feestelijke verwenmiddag in Kerkrade. 23 Cliënten vergezelden hen tijdens deze dag. Het werd een onvergetelijke middag. Linda: “Heerlijk om te zien hoe onze cliënten genoten van de spektakelshow en de muziek.” Marieke: “We zijn er trots op dat onze locatie deze prijs heeft mogen ontvangen!”

VitalisNext december 2013

15


Omdat in 2013 één editie van Vitalis Next niet is verschenen, zijn de jubilarissen van maart en april ten onrechte niet gepubliceerd. Dat zetten we graag recht. Zij staan in onderstaand overzicht.

Wil je graag een extra exemplaar (of meer) ontvangen van deze uitgave? Ontvang je op jouw adres twee exemplaren en is één voldoende? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar meedoen@vitalisgroep.nl

Jubilarissen 25 jaar

12½ jaar Bedrijfsondersteuning Mevr. A. Muskens –

Vitalis Engelsbergen

Vitalis Brunswijck

1 maart 2013

Mevr. C. Mehagnoul

21 februari 2014

Dhr. V. Veldhoen

15 maart 2013

1 februari 2014

Vitalis De Horst/Kronehoef

Vitalis Engelsbergen

Mevr. V. Calisir

Mevr. H. van der Molen 1 maart 2013

Opname & Verhuur Mevr. A. Lemmens – Opname & Verhuur Mevr. M. Thaens –

1 februari 2014

23 april 2013

Mevr. J. van der Vleuten 1 maart 2013 Vitalis Peppelrode

Personeels- en salarisadministratie Vitalis ’t Lint Vastgoed Dhr. A. Bussen –

Mevr. C. John

1 november 2013

Beheer & Onderhoud Dhr. R. Bor –

1 december 2013

Beheer & Onderhoud Behandelgroep Mevr. I. van Riet

28 maart 2013

Mevr. M. Dierckx

25 april 2013

Mevr. H. Smets

1 januari 2014

Vitalis Peppelrode

Beheer & Onderhoud Dhr. R. Deeben –

1 december 2013

1 oktober 2013

Mevr. G. van Rooijen

Mevr. G. Hendriks

1 december 2013

Vitalis Wilgenhof

Mevr. H. Dielissen

1 december 2013

Mevr. J. Soors

Mevr. S. Harks

11 december 2013

Mevr. M. Mul

16 december 2013

Vitalis Wissehaege

Mevr. H. Swinkels

23 februari 2014

Mevr. P. van Gerwen

28 maart 2013

Mevr. E. van Hoof

13 februari 2014

Mevr. Y. Merks

28 maart 2013

Mevr. J. Veenstra

16 maart 2013

16 april 2013

1 februari 2014

Vitalis Vonderhof Vitalis Brunswijck

1 maart 2013

Mevr. B. Boyla

1 maart 2013

Mevr. E. de Vries

4 maart 2013

Mevr. J. Marechal

1 april 2013

Mevr. L. Tweedy

4 maart 2013

Mevr. M. Peters

1 april 2013

Mevr. K. Siesling

1 april 2013

Vitalis Wilgenhof

Mevr. F. Akram

9 april 2013

Mevr. W. Henst

Mevr. W. Klarenbeek

1 december 2103

Mevr. J. Dekkers

1 december 2013

Vitalis Wissehaege

Mevr. A. Geboers

11 december 2013

Mevr. W. Leijten

1 maart 2013

Mevr. C. Manders

19 december 2013

Mevr. A. van der Horst

17 maart 2013

Mevr. T. Hannen

15 januari 2014

Mevr. J. Schilders

1 april 2013

Mevr. W. van Denderen 1 februari 2014

Mevr. S. Onstenk

17 april 2013

Mevr. A. de Wit

Mevr. M. Jonkers

1 januari 2014

Mevr. A. Khoesiaal

1 januari 2014

mee doen 16

Mevr. C. Verstappen

1 februari 2014

Vitalis De Horst/Kronehoef Mevr. H. Martens

1 februari 2014

1 maart 2013 Vitalis Brunswijck Mevr. J. van Baalen

We nodigen je uit om ook de OUD=IN het nieuws-krant te lezen, draai de VitalisNext even om. We horen graag jouw mening. ­Reacties zijn welkom via meedoen@vitalisgroep.nl

VitalisNext december 2013

40 jaar

15 februari 2014


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.