Page 1

Courant

jaargang 7 nummer 23 juni 2014

Informatiekrant voor bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers voor de locaties Vitalis Wissehaege, Vitalis ’t Lint, Vitalis Kortonjo, Vitalis Residentie Gennep, Vitalis Wilgenhof, Vitalis Residentie Wilgenhof, Vitalis Wilgenstaete, Vitalis Wilgenburgh, Vitalis De Wilg, Residentie Van den Boomen en De Veldheer

Expositie mevrouw Scheltus

Weer een wens ver­ vuld uit het ‘Doe een wens’ project

Remember September

PAGINA 4

PAGINA 6

PAGINA 7

De wijkverpleegkundige terug in de zorg Velen van u kennen de wijkverpleegkundige nog uit vroeger jaren. Zij fietste door de wijk en was aanspreekbaar voor v ­ragen en problemen. Ze kende de gezinnen en wist waar zorg nodig was. Nu komt de wijkverpleegkundige terug, zij het in een functie die is aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van 2014. Wat gaat er veranderen? Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren belangrijke hervormingen in de langdurende zorg door. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziekte­ kosten) wordt vanaf 2015 deels vervangen door de Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Dit gaat over opname met intensieve zorg voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. Dit zal echter beperkt worden. Zo zal in de loop van de komende jaren het traditi­ onele verzorgingshuis verdwijnen. Doel van de overheid is echter om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met onder­ steuning van de gemeente (Wet ­Maatschappelijke ondersteuning) of thuiszorg (Zorgverzekerings­ wet). Nieuwe taken voor de gemeente De taak van de centrale overheid om haar burgers te ondersteu­ nen wordt gedelegeerd naar de gemeenten. De Wet Maatschappe­ lijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgebreid. De wet regelt hulp en ondersteuning die past bij de persoonlijke omstandigheden van ­ mensen (bijv. huishoudelijke hulp).

Meer zorg op maat direct geleverd via de eigen gemeente. Zorgverzekeringswet Nu wordt de thuiszorg betaald uit een deel van de ­ AWBZ-gelden. In de toekomst, d.w.z. januari 2015, wordt de thuiszorg betaald uit de zorgverzekeringswet. Via de Zorgverzekeringswet (ZVW) is medische en verpleegkundige zorg geregeld. Vanaf 2015 valt daarmee de wijkverpleegkundige zorg in het basispakket van de zorgverzekering en kan iedereen rechtstreeks of via de huisarts een beroep doen op wijkverpleegkun­ dige zorg. Bij de zorgverzekering geldt een eigen risico. De wijkverpleegkundige bezoekt u thuis en gaat aan de hand van uw vragen met u in gesprek. Zij gaat met u aan tafel om samen eerst te kijken naar datgene wat u zelf nog kunt doen en bij welk deel u hulp nodig hebt. Soms kan die hulp ingevuld worden door een familielid of vriendin of vrijwil­ ligers, en in een ander geval kan huishoudelijke zorg, thuiszorg of medische zorg u verder helpen. Samen gaat u kijken hoe uw vraag ingevuld kan worden. De wijkver­ pleegkundige maakt samen met u

een plan en kan er ook op toezien dat alle onderdelen van het plan goed worden uitgevoerd zodat u met wat ondersteuning zo lang mogelijk in uw eigen woning kunt blijven wonen. Wijkverpleegkundigen binnen Vitalis Vitalis heeft de keuze gemaakt om de wijkverpleegkundige in te zetten binnen de zorg die thuis wordt geleverd aan de zelfstandig wonende mensen binnen de Vita­ lis complexen. Dit kunt u vergelij­ ken met de wijk van vroeger maar dan compacter, bijv. omgeving Kortonjo en Wilgenhof. De inzet van de wijkverpleegkundige moet er toe bijdragen dat u, eventueel met wat ondersteuning, zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Tijdens het ‘keukentafelgesprek’­ zoals hierboven beschreven stelt u samen met de wijkverpleeg­ kundige een plan op waarin uw vraag om ondersteuning wordt ingevuld. Wanneer de behoefte aan ondersteuning / zorg zich in de loop der tijden uitbreidt is opnieuw de w ­ ijkverpleegkundige degene die met u het eerder gemaakte plan bekijkt en de aan­ vullende professionele zorg die u aangeeft nodig te hebben, samen met u gaat invullen. Zo nodig kan zij u helpen om een uitgebreidere indicatie aan te vragen. Zij coacht, waar nodig, medewerkers op de

werkvloer en binnen haar taken­ pakket valt ook de p ­reventieve zorg. Door proactief te kijken en te ondersteunen kunnen ergere problemen worden voorkomen en kan zij samen met u naar een andere oplossing zoeken. Een belangrijke taak van de wijkver­ pleegkundige is de spilfunctie rondom uw netwerk. Zij kan een contact zijn naar een welzijnsor­ ganisatie (buurt of vereniging) en kan adviseren en ondersteunen in een gesprek met uw dokter of uw familie. Kortom, zij kan een verbindende factor zijn in uw netwerk zodat u wordt ondersteund om langer in uw eigen huis te kunnen blij­ ven wonen. In de tweede helft van 2014 ­ worden nog enkele wijkverpleegkundigen aangeno­ men in samenwerking met Grow/ Work. Deze externe partner is tevens aangetrokken om de wijk­ verpleegkundigen via een extra cursus klaar te stomen voor hun werkzaamheden binnen Vitalis thuiszorg. Inmiddels zijn binnen de locaties in Zuid werkzaam: - Linda Benders, (’t Lint), - Shannon Spel (Kortonjo), - Ekeram Lamrini (Wilgenhof) - Esmeralda van de Werf (Wilgenhof) - Mieke Sweelsen (Kortonjo).


2

courant | juni 2014

Het werkt van twee kanten Vrijwilligerswerk: we kunnen onze maatschappij niet meer voorstellen zonder. Altijd en overal zijn er wel ergens vrijwilligers actief. Ik weet zeker dat u wel iemand kent die vrijwilliger is. Wist u dat er vacaturebanken zijn voor vrijwilligerswerk? Dat er 5,4 m ­ iljoen vrijwilligers zijn in Nederland. 43% daarvan zijn mannen en 41 % vrouwen, samen zorgen zij voor 1 m ­ iljard uur vrij­ willigerswerk per jaar. Op internet vind je er van alles over, in de krant wordt erom gevraagd. Je kan het zo gek niet bedenken, in elke tak van de beroeps­ wereld wordt met ­vrijwilligers gewerkt. Bij mij thuis werd vrijwilligerswerk ook zo’n beetje met de paplepel i­ngegoten, zowel mijn vader als mijn moeder waren actief als vrijwilliger. Dus op jonge leeftijd was ik al bij het Jeugd Rode Kruis. Tijdens mijn eerste baan had ik een collega die actief was bij de Zonnebloem. Het enthousiasme van mijn collega werkte aanstekelijk. Het duurde toen ook niet lang meer en ik bezocht een keer per maand, namens de Zonnebloem, een echtpaar. Later ging ik ook met Zonnebloem-vakantie­ weken mee. Vermoeid maar heel vol­ daan kwam ik daar van terug. In de tijd dat onze kinderen op de basisschool zaten, heb ik veel hand- en spandien­ sten verricht op school tot in groep acht. Leuk hoor, van overblijfmoeder tot lees- en knutselmoeder. ­Begeleiden bij excursies en met de paas- en car­ navalsoptochten. Nu had ik even niets en dat kon voor mijn gevoel toch niet... dus ben ik op zoek gegaan. Ik heb mezelf ingeschre­ ven bij een organisatie die ontspan­ ning verzorgt voor senioren. Ik ben in afwachting van de eerste bijeenkomst waar we een uiteenzetting krijgen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Maar de eerste stap is gezet, op weg naar nieuw vrijwilligerswerk. Ik heb er zin in, weet u, het geeft je ook een voldaan gevoel om iets voor iemand te kunnen betekenen. Het werkt, in dit geval, altijd van twee kanten, het is geven en ontvangen, allebei fijn, dus wat is mooier dan ­vrijwilligerswerk! Jolanda Buitenhuis, Receptie Wilgenhof

Glasvezel in en rondom Wilgenhof In Eindhoven wordt hard gewerkt aan het uitrollen van het glasvezel netwerk. Inmiddels zijn in Eindhoven 28.000 mensen ­aangesloten en ook naar de Vitalislocaties wordt het glasvezel­ netwerk aangelegd. De bewoners van Wilgenhof, Wilgenstaete en Residentie Wilgenhof ontvingen een brief met onderstaande tekst. Zoals u weet is er in Wilgenhof, Wilgenstaete en Residentie Wilgenhof inmiddels glasvezel tot in de meterkast van uw appartement gelegd. U heeft nu nog een tv- en telefoonabonnement van Vitalis. Ongeveer 60 bewoners ontvangen internet via een abonnement van Vitalis. Er zijn al langer en vaker klachten geuit over de beperkte mogelijkheden van de telefonie met als voorbeelden geen nummerherkenning en geen mogelijkheid voor een voice-mail. De internetverbinding was regelmatig onderhevig aan storingen. Blijft het Vitalis abonnement bestaan? Vitalis heeft besloten om uiteindelijk te gaan stoppen met deze dienstverlening. Het netwerk is niet meer van deze tijd en wanneer u via een van de aanbieders een abonnement voor telefoon, tv en internet afsluit via de glasvezel, geeft dat veel meer mogelijkheden voor u als gebruiker. Gezien de ontwikkelingen raden wij u sterk aan om het Vitalis abonnement op te zeggen en een abonnement bij een andere aanbieder af te sluiten via de glasvezel. Zorgalarmering De zorgalarmering staat los van het netwerk van de glasvezel. Wanneer u stopt met het Vitalis-abonnement en een abonnement neemt bij een van de providers blijft de z­ org­ alarmering gewoon werken! Hoe kan ik mijn Vitalis abonnement opzeggen? Als u het telefoon-, tv- of internetabonnement bij Vitalis opzegt moet u ons dit natuurlijk even laten weten. Bij de servicebalie en de receptie liggen formulieren waarop u dit kunt aangeven. Per de eerste van de volgende maand worden deze kosten dan niet meer op de servicekosten ingehouden. Vragen? Tijdens een bijeenkomst op 5 juni in Wilgenhof is er de mogelijkheid voor de bewoners om vragen te stellen. U bent van harte welkom om 15.00 uur in Wilgenhof.

Ik ben nog fit van lijf en verstand Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op ’t oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs ‘s Heerens wegen, kom ik in de winkels en ook weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen. Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. Ook heb ik wat last van mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. Maar ik ben nog fantastisch... zo op ‘t oog. Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij. Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid, zo het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. U bent nog fantastisch... zo op ‘t oog. De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog fantastisch goed... zo op ‘t oog. En ‘s morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de krant. Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer stoffen doe ik later. Wel gaat alles wat traag heb na ‘t eten wat last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag, dat is heel gewoon op je oude dag. Aanvaard het rustig zei de psycholoog. U bent nog fantastisch goed... zo op ‘t oog. Annie M.G. Schmidt


3

courant | juni 2014

Evenementen in Vitalis Wissehaege en Vitalis Kortonjo juni - juli augustus 2014 MAANDAG 2 JUNI, DINSDAG 3 JUNI EN WOENSDAG 4 JUNI Vertrek 15.00 uur / Atrium Wissehaege Wandeldriedaagse Team Welzijn organiseert een wandeldriedaagse voor alle bewoners. Drie middagen kunt u genieten van een prachtige wandeling in de omgeving. Er wordt gewandeld vanuit Wisse­ haege en iedereen kan aan dit wandelevene­ ment deelnemen. Woensdag 4 juni worden alle wandelaars feestelijk onthaald.

DONDERDAG 5 JUNI 14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

WOENSDAG 2 JULI 10.00 ­ 16.00 uur / Wissehaege Feel good (voel je goed) markt Een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Aanvullende informatie volgt via affiches op de publicatieborden.

DONDERDAG 31 JULI

DONDERDAG 3 JULI

14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

DONDERDAG 2 AUGUSTUS

VRIJDAG 4 JULI

14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

Aanvang 16.00 uur / Praethuijs Kortonjo Borrelmiddag

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

DINSDAG 8 JULI VRIJDAG 6 JUNI Aanvang 16.00 uur / Praethuijs Kortonjo Borrelmiddag

10.30 uur / Kerkzaal Kortonjo Modepresentatie door firma Euro Mode uit Valkenswaard ’s Middags verkoop in de Kerkzaal.

DONDERDAG 12 JUNI 14.30 uur / Atrium Wissehaege Bingomiddag

12 JUNI T/M 13 JULI WK VOETBAL BRAZILIË Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal zal in 2014 voor de 20e keer gehouden worden en Brazilië wordt de gastheer. Het is na het WK van 1950 de tweede keer dat het toernooi wordt gehouden in het land dat al vijf keer wereldkam­ pioen werd. De slogan van het toernooi is “All in one rhythm”, oftewel “alles in één ritme”. Dit zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

DONDERDAG 19 JUNI 14.30 uur / Atrium Wissehaege Concert Jong voor Oud met viool en cello

DONDERDAG 19 JUNI 14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

VRIJDAG 20 JUNI 14.30 uur / Kerkzaal Kortonjo De wereld rond, lezing gepresenteerd door Dick van Toorn

WOENSDAG 25 JUNI Brasil show 14.30 uur / Atrium Wissehaege U gaat genieten van een Brasil show, oftewel Braziliaanse Sambashow, zoals in het Brazi­ liaanse carnaval in Rio. Tijdens deze maand staat Brazilië centraal en worden er diverse acti­ viteiten georganiseerd. Aanvullende informatie volgt via affiches op de publicatieborden.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS 14.30 uur / Atrium Wissehaege Bingomiddag

DONDERDAG 10 JULI 14.30 uur / Atrium Wissehaege Zomer bingo

DONDERDAG 12 JUNI Aanvang 14.30 uur / Kerkzaal Kortonjo Filmhuis Entree 3 euro incl. koffie/thee en traktatie

Aanvang 14.30 uur / Kerkzaal Kortonjo Filmhuis Entree 3 euro incl. koffie/thee en traktatie.

VRIJDAG 8 AUGUSTUS Aanvang 16.00 uur / Praethuijs Kortonjo Borrelmiddag

DONDERDAG 17 JULI 14.30 uur / Atrium Wissehaege Theatrale wereldmuziekvoorstelling Altijd Onderweg

DONDERDAG 14 AUGUSTUS

DONDERDAG 17 JULI

DINSDAG 26 AUGUSTUS

14.30 uur/ Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

10.00 ­ 12.00 uur / hal van Kortonjo Schoenenverkoop door CARMA schoenen

DONDERDAG 24 JULI

WOENSDAG 27 AUGUSTUS

17.00 ­ 20.00 uur / buiten op het terras bij de activiteitenruimte Wissehaege Zwoele Zomeravond Geniet van een heerlijke zwoele zomeravond op het terras. Aanvullende informatie volgt via affiches op de publicatieborden.

13.30 ­ 16.00 uur / in de gangen van ‘t Lint Ciao Italië

14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 14.30 uur / Tuinzaal Kortonjo Bingomiddag


4

courant | juni 2014

Expositie Anja Halman van 19 mei tot 18 juli in Vitalis ‘t Lint

Expositie mevrouw Scheltus in het paviljoen in Vitalis Wilgenhof Eleonora van der Molen werd op 16 februari 1925 geboren te Soera­ baja. Na het overlijden van haar vader verhuisde zij op jeugdige leeftijd met haar moeder naar Ban­ doeng. Daar woonde zij tot de oor­ log uitbrak, die zij met haar moeder, zuster en haar kinderen doorbracht in een Japans concentratiekamp. Na de oorlog vertrok zij met haar moeder naar Nederland, waar zij de kunstacademie te Amster­ dam bezocht. In 1947 vertrok zij naar Singapore om daar te trou­ wen met Ben Scheltus. Het echt­ paar woonde over de hele wereld:

Thailand, Singapore, Nederland, Frankrijk, Argentinië, Australië en Engeland om uiteindelijk weer in Nederland (Eindhoven) te belanden. Als moeder ( 5 kinderen) en huis­ vrouw vond zij altijd tijd om te schil­ deren en tekenen. Portretten in pastel en batikken op stof behoor­ den tot haar favoriete technieken. Deze expositie in het paviljoen geeft een overzicht van haar werk. Op zondag 1 juni om 16.00 uur opent mevrouw Scheltus samen met haar familie de expositie. Ook na 1 juni bent u van harte welkom om een kijkje te nemen.

“Als kind was ik altijd bezig met creatieve dingen en ik ben daarna op eigen houtje begonnen met olieverf, pastel en aquarellen te maken. Toch ontbrak er vaardig­ heid en vervolgens ben ik een jaar lang lessen gaan volgen bij Theo Kappe in Valkenswaard. In 2004 heb ik de stap genomen om naar de kunstacademie NIKO, in Neer­ pelt te gaan. Na een 5­jarige oplei­ ding heb ik in mei 2009 eindexa­ men gedaan ben gestart met een 2­jarige specialisatie.

Zoals u op de expositie kunt zien, hangt er een verscheidenheid van werken, toch probeer ik verder te gaan in acryl, dun opzetten en dan laag over laag. Schilderen heeft iets heel moois, het geeft veel vol­ doening en rust.” Ik hoop dat u geniet van de expo­ sitie en ik wil bij voorbaat iedereen bedanken die de moeite neemt om even te komen kijken. A. Halman

Films die je raken Een serie films, uitgezocht en begeleid door de dienst geestelijke verzorging. Via posters wordt bekend gemaakt welke film er wordt gedraaid. Entree voor bewoners van buiten Wissehaege € 3,­ inclusief koffie/thee. • • • •

Dinsdag 17 juni | 18.30 uur | AB ruimte van Wissehaege Dinsdag 19 augustus | 18.30 uur | AB ruimte van Wissehaege Dinsdag 14 oktober | 18.30 uur | AB ruimte van Wissehaege Dinsdag 16 december | 18.30 uur | AB ruimte van Wissehaege

Horeca Wilgenhof, Wissehaege en Kortonjo juni, juli en augustus DONDERDAG 5 JUNI

DONDERDAG 31 JULI

Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij

Aanvang 17.00 uur In het restaurant Magnolia Diner Exclusief

WOENSDAG 18 JUNI

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

(Let op: deze keer op woensdag) Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij

Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij

DONDERDAG 21 AUGUSTUS DONDERDAG 26 JUNI Aanvang 17.00 uur In het restaurant Magnolia Diner exclusief

Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij

DONDERDAG 28 AUGUSTUS DONDERDAG 10 JULI Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij barbecue

Aanvang 17.00 uur In het restaurant Magnolia Diner Exclusief

De maand juni brengt wellicht mooie dagen om te genieten op een rustig terras. Wellicht een gelegenheid om eens op een ander ‘Vitalis terras’ te gaan kijken. Maak in de maand juni gebruik van de tegoedbon (op pagina 5) en ontvang een gratis zomersoesje bij uw koffie of thee. Terras Wilgenhof is vernieuwd! De oude stoelen waren aan vervanging toe en zijn vervangen door comfortabele mooie nieuwe exemplaren. Met deze inrichting zijn we klaar voor een stralende zomer. Wij begroeten u graag voor een drankje op het nieuwe terras. Ook bent u van harte welkom in de andere horecalocaties van Vitalis Wissehaege en Vitalis Kortonjo. Alle horeca-locaties in Zuid hebben zich aangesloten bij de zomeractie en bieden een zomerse soes bij de koffie en thee.

DONDERDAG 24 JULI Aanvang 14.30 ­ 16.30 uur In de Speckenzaal Happerij

Verrassende happerij in Wilgenhof. Op 5 juni is er een happerij in de Speckenzaal. Dit keer niet

een gewone maar een speciale happerij. Deze happerij wordt volledig verzorgd door een speciale afdeling van Vitalis! We kunnen nog niet verraden welke afdeling dat is maar het belooft een geslaagde middag te worden. Laat u verrassen en kom 5 juni om 14.30 uur naar de Speckenzaal! Horeca Wissehaege en Kortonjo Elke maandag 17.00 uur frites eten in het Restaurant in Wisse­ haege. Frites, snack, rauwkost en appelmoes met een drankje € 6,50. Voucher dagelijks te koop bij Grand Café. Geen frites op 2de Pinkster­ dag. Op 4 augustus barbecue in ’t Praethuys in Kortonjo. Meer informatie via de publicatieborden. Op 14 juni ‘Vlaggetjesdag’ in Scheveningen. Op 16 juni verse haring eten in ’t Praethuys in Kortonjo en in het Grand Café in Wissehaege.


5

courant | juni 2014

Evenementen in Vitalis Wilgenhof juni - juli - augustus 2014 DINSDAG 3 JUNI Dansochtend met kinderen van basisschool de Hasselbraam Deze activiteit is uitsluitend bedoeld voor bewoners van Wonen aan de Gasthuisstraat. Aanvang 10.00 uur op de Vide van het Paviljoen

DE KERSENJONGEN Bij wie moet ik dit jaar kersen kopen Het seizoen vangt bijna aan Druk is hij aan het lopen Als wij naar Hein toegaan Vol trots schudt hij de kersen Op de marktkraam uit Een grote berg met verse Kersen is zijn trotse buit

DONDERDAG 5 JUNI Optreden Shantykoor ‘Aan Poal 60’ 19.30 uur Speckenzaal

DINSDAG 10 JUNI Kumpulan 10.30 ­ 16.30 uur Speckenzaal Tijdens deze middag laten we de Indische sfeer van weleer herleven. Kom genieten van een sfeervolle middag met muziek, Indische hapjes, dans en snuisterijen. Aanvullende informatie volgt via affiches op de publicatieborden.

DONDERDAG 17 JULI Spectaculaire muziek en sambashow Brasil verzorgd door Los del Sol 14.30 ­ 16.30 uur Speckenzaal Deze stond oorspronkelijk gepland op 10 juli, maar omdat zij dan zelf in Brazilië zijn komen ze dus op 17 juli naar Wilgenhof.

“Morgen rijd ik met de vrachtwagen Binnenblijven dus…” Maar een andere wagen Gaf de dodelijke kus

WOENSDAG 23 JULI Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

DONDERDAG 24 JULI

Voor mij allerbeste Tim Blijf jij de kersenjongen Maar voorlopig heb ik geen zin In kersen. Vaarwel jongen.

Literaire Salon 14.30 ­ 16.00 uur Cedrus

Huib van Winkel

WOENSDAG 11 JUNI Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

Stilstaan was hem onbekend Altijd voor de klanten in de weer Wie hem heeft gekend Vergeet hem nimmer meer

DONDERDAG 12 JUNI Literaire Salon 14.30 ­ 16.00 uur Cedrus

DONDERDAG 12 JUNI T/M ZONDAG 13 JULI Wereldkampioensschap Voetbal in Brazilië De wedstrijden zijn allemaal te bekijken in vergaderzaal Platanus. De wedstrijden van het Nederlands elftal proberen we zoveel mogelijk te laten zien op het grote scherm in de Speckenzaal. In deze periode willen we de Braziliaanse sfeer binnenhalen door allerlei kleine activiteiten. Zie hiervoor de aankondigingen op de borden.

ZONDAG 15 JUNI Jong voor Oud: Jazzconcert 14.30 ­ 16.30 uur Speckenzaal

WOENSDAG 30 JULI Theatrale wereldmuziekvoorstelling ‘Altijd Onderweg’ door duo ‘Canti Vaganti’ 14.30 uur Speckenzaal

WOENSDAG 30 JULI Dansavond 19.30 ­ 21.30 uur Speckenzaal

WOENSDAG 6 AUGUSTUS Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

DONDERDAG 7 AUGUSTUS Fiesta Mexicana; Mexicaanse muziek (tijdens de Happerij) 14.30 ­ 16.30 uur Speckenzaal

DINSDAG 19 AUGUSTUS WOENSDAG 18 JUNI Dansavond 19.30 ­ 21.30 uur Speckenzaal

‘Op zoek naar een Meesterwerk’ door Sophie Tutelaers De eerste van 5 kunsthistorische lezingen. 14.30 ­ 15.30 uur Cedrus

WOENSDAG 25 JUNI Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

WOENSDAG 20 AUGUSTUS Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

DONDERDAG 26 JUNI Literaire Salon 14.30 ­ 16.00 uur Cedrus

WOENSDAG 27 AUGUSTUS Dansavond 19.30 ­ 21.30 uur Speckenzaal

WOENSDAG 9 JULI Kienen 19.00 ­ 21.30 uur Speckenzaal

DONDERDAG 10 JULI Literaire Salon 14.30 ­ 16.00 uur Cedrus

TE KOOP

VRIJDAG 29 AUGUSTUS Modeshow en verkoop door firma Euromode 14.30 uur Modeshow in de Speckenzaal; daarna verkoop op de Vide van het Paviljoen De wandel3daagse wordt gehouden op 8, 9 en 10 september.

Te koop wegens omstandigheden Rolstoel met nieuwe duwmotor oplaadbaar met accu Nieuwwaarde € 1200,Meer informatie: T 222 09 09 of via de redactie.

TEGOEDBON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON KRIJGT U BIJ BESTELLING VAN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE

EEN GRATIS ZOMERS

SLAGROOMSOESJE Deze actie is geldig gedurende de maand juni 2014 in Grand café Wissehaege, ‘t Praethuijs in Kortonjo en Speckenzaal Wilgenhof.


6

courant | juni 2014

Expositie handwerken en andere

Mijn plekkie Veel nachten lag ik wakker van al het denken moe. Ik voelde mij een stakker en dacht: wat een gedoe. Ik kon haast niet meer lopen, mijn handen deden pijn. Toen kwam na vele jaren uiteindelijk een sein: Wilgenhof gaf mij een stekkie in de verzorgingsflat. Nu ben ik op mijn plekkie en droom heerlijk in mijn bed. S. Greve

creatieve uitingen van de handwerkclub Vitalis Wilgenhof Handwerken is weer helemaal in. Er wordt weer volop gebreid, gehaakt en geborduurd in ons land, zowel op handwerkclubs als thuis. In Vitalis Wilgenhof is het iedere woensdagmiddag een gezellige drukte in de Cedrusruimte. Onder genot van een kopje koffie zijn de dames en 1 heer ijverig bezig met het maken van mooie creaties voor het goede doel van het Rode Kruis. De handwerkclub van Wilgenhof wil graag de eigengemaakte handwerken en alle andere creatieve werken exposeren. Deze expositie is te bezichtigen in de vitrinekasten in het paviljoen in Wilgenhof tot 16 juli. Heeft u nog restjes wol en handwerkar­ tikelen? De handwerkclub is er blij mee. U kunt uw restjes wol en andere materialen inleveren tijdens de handwerkmiddag op woensdag in de Cedrusruimte in Wilgenhof.

Heeft u ook een verzameling en wilt u deze graag exposeren? U kunt zich aanmelden bij medewerker Kunst en Cultuur Marian Bertens, T 040­2148300/ 06­50601892

Piet van den Boom, Huisdichter Vitalis

Een stukje literair Eindelijk is de dag gekomen waarover ik heb liggen dromen De 27ste April dat is de dag die ik niet vergeten mag Na veel wikken en wegen moet ik mijn bundel presenteren Heel veel dingen uit mijn leven heb ik daarin bloot gegeven Vele gedichten groot en klein staan er in en wel op rijm Het presenteren werd een feest zoiets was hier nog nooit geweest Familie en vrienden in de zaal ze waren er echt allemaal Ik dacht opeens wat is het fijn om hier in Wilgenhof te zijn Ik wil U danken voor dit feest Door U is het zo mooi geweest.

´Ik zou wel een boek kunnen schrijven over mijn leven´, zei Sini. ´Waarom zou je dat dan niet doen?´, vroeg ik. Zo kwam het dat Sini begon aan haar levensverhaal. In versvorm, want ze vindt het fijn om te dichten. Wekenlang vulde ze elk vrij uurtje met piekeren en schrijven. Zelf heeft Sini regelmatig twijfels gehad bij haar project. ‘Zijn het wel gedichten?’‘Is het wel goed genoeg?’ Poëzie is niet gebonden aan regels. Wil je rijm gebruiken? Prima. Of juist niet? Ook goed. Wil je verbeelden of beschrijven? Prima. Bij poëzie gaat het niet op de eerste plaats over vorm, woordkeus of klank. Iets is een gedicht als je in de tekst iemands hart hoort kloppen. Als je in de weinige woorden die je leest plezier en verdriet, liefde en geluk hoort doorklinken. En als je zo leest en luistert, zijn de teksten van Sini ware poëzie. Dus: ja, het is meer dan ‘goed genoeg’. ‘Ik heb dit altijd al gewild, maar nooit gedacht dat het ervan zou komen’, zei Sini toen de bundel af was. Een debuut als je bijna negentig bent, dat is inderdaad reden tot verwondering.

S. Greve Piet van den Boom, Huisdichter Vitalis, maart 2014

Weer een wens vervuld uit het ‘Doe een Wens’ project van de cliëntenraden Een keer heerlijk verse oesters eten Een van de wensen die met eenvoudige middelen kon worden ingevuld. Een deskundig en gemotiveerd horecateam vulde de ingestuurde wens in. Het was genieten voor de heer Uit den Boogaart.


7

courant | juni 2014

Dagverzorging Vitalis Wilgenhof “Het is een goei ding dat het er is!”, “Gezelligheid”, “Fijn onder de mensen”, “Je verhaal kwijt kunnen”, “Het breekt de week, gezellig”, “Een denkspel, dan blijf je bij de tijd”, “Fijn dat ik er ’s middags warm kan eten” “Praten en lachen”, “Door de dagverzorging vind ik door de week leuker dan zaterdag en zondag”

Maak gebruik van jouw talenten: word vrijwilliger bij Vitalis Wil je graag iets betekenen voor anderen? Zoek je voor een paar uur per week een zinvolle invul­ ling? Heb je affiniteit met oude­ ren en ben je vooral enthousiast? Ga dan aan de slag als vrijwilliger bij Vitalis en lever een waarde­ volle bijdrage aan het leven van ouderen.

Wat is dagverzorging? Dagverzorging is er voor senioren met matige lichamelijke­ of geheu­ genklachten. Door middel van activiteiten, begeleiding en onder­ steuning wordt geprobeerd moge­ lijkheden te behouden en achter­ uitgang te beperken, zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wat biedt dagverzorging Wilgenhof? Wij bieden een gevarieerd dagpro­ gramma van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Het pro­ gramma bevat activiteiten, ruimte voor sociale contacten en indien gewenst het gezamenlijk gebruiken van een broodmaaltijd of warme maaltijd in het restaurant. Bij het aanbod van activiteiten houden wij rekening met persoonlijke wensen, interesses en mogelijkheden. Dit kan variëren van de krant lezen tot een spel voor geheugentraining, samen kaarten, samen bakken of een kop koffie en een gesprekje met elkaar. Aanmelden Om de dagverzorging te bezoe­ ken is een indicatie nodig van het

Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via de huisarts of via de website www.ciz.nl. Aanwezigheid kan per dagdeel worden afgesproken of per hele dag.

Kom eens praten. Dan bespreken we de mogelijkheden. Want het maakt niet uit in welke levens­ fase je bent, het gaat om jouw talenten. De zorgvraag van veel bewoners wordt niet meer van­ zelfsprekend ingevuld door een professionele zorgverlener. De maatregelen van de overheid dwingen ons te zoeken naar

mogelijkheden voor invulling van taken door vrijwilligers. Vitalis is altijd op zoek naar vrijwilligers, zowel voor individueel vrijwilli­ gerswerk als groepsvrijwilligers­ werk. Iets voor jou? Neem dan telefonisch of via e­mail contact op met één van de coördinatoren en maak een afspraak voor een vrijbllijvende kennismakingsgesprek met: • Frans Offermans Tel. 040­2148300 Tel. 06­23613898 f.offermans@vitalisgroep.nl • Susanne Leenhouts Tel. 040­29333333 s.leenhouts@vitalisgroep.nl

Meer informatie Voor algemene informatie kunt u terecht bij het Vitalis Klanten­ centrum: ­ bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via T 0800 ­ 245 64 56 (gratis) ­ of bezoek onze website www.vitalisgroep.nl Voor specifieke informatie kunt u terecht bij medewerkers van de dagverzorging: • Imke Splinter Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. T 040 ­ 214 83 00 • Lisette van Dijk Aanwezig op dinsdag en donderdag. T 040 ­ 214 83 00 Dagverzorging Wilgenhof bevindt zich op de begane grond naast de receptie. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Remember September September 2014 is een bijzondere maand. Het is de maand dat we 70 jaar bevrijding van Eindhoven vieren. Dat we terugdenken aan hen die gevochten hebben voor onze vrijheid. En dat juist die zwaar bevochten vrijheid in 1944 heeft geleid tot de open internationale kennisstad die Eindhoven nu is. Dat de Lichtjesroute voor de 30e keer haar lampen ontsteekt. Dat we zingen van vreugde. Dat en nog veel meer. Van 14 september tot 20 september vinden er verschillende speciale activiteiten plaats. We herdenken het verleden, vieren onze vrijheid en staan stil bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid is. Nadere informa­ tie volgt via de publicatieborden en nieuwsbrief activiteiten. Zondag 14 september - 70 jaar Operatie Market Garden Op zondag 14 september trekken 600 oude legervoertuigen door Eind­ hoven met een pauzeplaats op de Kennedylaan. Tussen 12.00 en 14.00 uur kan iedereen de voertuigen ter plekke vanaf de berm bekijken. Operatie Market Garden was één van de meest cruciale operaties in de strijd van de geallieerden om Nederland te bevrijden van de bezetters in WOII. Op 14 september wordt het zuidelijke gedeelte van de route gere­ den van Leopoldsburg naar Veghel, op 20 september het noordelijke deel van de route van Veghel naar Nijmegen.


8

courant | juni 2014

Vitalis verkoopt Den Elzent Zorgcentrum Vitalis Den Elzent werd in 2009 gesloopt. Op de locatie was oorspronkelijk een nieuw residentieel Vitalis complex gepland. Door de crisis kwamen deze plannen echter nooit van de grond. Vitalis heeft daarop besloten om de 10.000 vierkante meter grond te verkopen aan Woonveste en CRA. Deze vastgoedontwikkelaars zullen nog dit jaar beginnen met de bouw van huur- en koopappartementen in het hogere segment.

De cliëntenraden van Vitalis Eindhoven Zuid zoeken nog enkele leden De cliëntenraden van Vitalis Eindhoven Zuid (Parc Gennep en Wilgenhof) zoeken nieuwe leden. Om de taken beter te kunnen doen zou het fijn zijn als de raden met enkele leden wordt uitgebreid. De cliëntenraad van Parc Gennep is daarnaast dringend op zoek naar een voorzitter, omdat de huidige voorzitter om gezondheidsredenen helaas afscheid heeft moeten nemen van de raad. Wat doet de cliëntenraad? In het kader van de Wet Medezeg­ genschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) behartigt de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die gebruik maken van de zorg van Vitalis. Er is een cliëntenraad voor iedere vestiging van Vitalis. Via de voorzitter is elke cliëntenraad vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. De raad gaat niet over de zorg van de indi­

viduele cliënt. Zij houdt zich bezig met het collectieve belang van de cliënten die aangewezen zijn op de zorg in het verpleeghuis en het verzorgingshuis. Ook de door Vitalis geleverde thuiszorg heeft de aandacht van de raad. De cliën­ tenraad heeft maandelijks overleg met de directie van Vitalis Eindho­ ven Zuid over zeer uiteenlopende zaken. Het welbevinden van de cliënten komt op de eerste plaats,

maar onder meer ook het elektro­ nisch patiënten­ dossier, het toe­ dienen van medicijnen en de inzet van personeel zijn onderwerpen van aandacht. Daarnaast geeft de cliënten­ raad de directie adviezen over zaken die van belang zijn voor de cliënten. Wat vragen wij van u? Omdat u in teamverband werkt, is het belangrijk dat u beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het spreekt voor zich dat u affiniteit hebt met de ouderenzorg en dat u een positieve, kritische houding hebt vanuit het belang van de cliënt/patiënt. Dat kan zijn omdat u zelf cliënt bent,

familie of contactpersoon bent van een cliënt of omdat u ervaring hebt met of zich betrokken voelt bij de zorg. Van de voorzitter ver­ wachten wij bovendien dat hij of zij inzicht heeft in de ontwikkelingen in de zorg, een samenwerkings­ relatie met de directie en Raad van Bestuur kan onderhouden en in staat is de raad extern te vertegen­ woordigen. Bent u geïnteresseerd om toe te tre­ den tot de cliëntenraad, als lid of als voorzitter, kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Vitalis Eindhoven Zuid, telefoon­ nummer 040-2933302. Per mail is het directiesecretariaat te bereiken via j.melters@vitalisgroep.nl

advertenties

AFSCHEID NEMEN KAN OOK ANDERS...

Vertrouwd door eenvoud

Ekelhoff hoortoestellen en optiek Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek is er voor de persoonlijke maatoplossing voor oog en oor. Extra mogelijkheden worden ook geboden: zo worden multifocale glazen desgewenst individueel op maat aangemeten dankzij speciale apparatuur die maar bij weinig opticiens voorhanden is.

BIJZONDER IN ALLE FACETTEN AANDACHT EN TIJD PERSOONLIJKE SIGNATUUR COMMUNICATIE EN ORGANISATIE DOOR ÉÉN EN DEZELFDE PERSOON. U KUNT MET ELKE UITVAARTVERZEKERING EN ZONDER VERZEKERING RECHTSTREEKS BIJ ONS TERECHT. UW WENSEN VOORAF VASTLEGGEN VIA EEN WILSBESCHIKKING.

Ekelhoff Hoortoestellen & Optiek vertrouwd door eenvoud Ekelhoff Hoortoestellen en Optiek • Pastoor Harkxplein 2

WWW.RVLU.NL

/

INFO@RVLU.NL

/

T 040 21 21 071

5614 HX Eindhoven • 040-2111546 • info@ ekelhoff.nl


9

courant | juni 2014

“Als je altijd maar doet wat je altijd al hebt gedaan, zul je altijd maar krijgen wat je altijd hebt gekregen. Dat wil je niet…. je wilt beter”. • Kijk naar de kwaliteit van de medewerker en versterk de kwaliteit. Oefen. •

Het is niet zo moeilijk: een vast team waarin de medewerkers zich happy voelen en met plezier hun dagelijks werk uitvoeren resulteert in kwalitatieve zorg waarin wij er toe doen.

We zijn met minder personen gaan werken, het vaste team is daardoor kleiner ­geworden en wanneer er meer uren nodig zijn worden medewerkers extra ingehuurd. Ondanks het kleiner worden van het vaste team willen we niet inboeten aan kwaliteit in de zorg aan onze bewoners.

Met ‘onze spierbundel’ (lees; hoofd van de afdeling) voorop zijn we samen gaan zitten, hebben naar elkaar geluisterd en hebben samen geinventariseerd waar de kwaliteiten en sterke kanten van onze teamleden liggen. De sterke kant is vaak ook de kant van je talent die je met weinig inspanning kunt verdiepen en versterken. Ieder lid heeft een eigen speciale taak gekregen naast het dagelijkse werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mondzorg, verantwoord tillen enz.

De aandachtsgebieden zijn verdeeld en dat heeft geresulteerd in enthousiasme en aan- dacht en een goed oog voor het deel in de verzorging dat specifiek aan jou is toebedeeld.

De onstane cultuur zet zich door naar de bewoners. Ook aan hen vragen wij wat wilt u? wat kunt u? We kijken ook zelf naar datgene wat de bewoner kan en dat proberen we te versterken”

In gesprek met 3 coördinatoren van de verblijfs­ afdelingen 2 en 4 in Vitalis Wissehaege. Een verfrissende en unieke visie waarmee deze teams aan de slag gingen. Samen werken met éen en dezelfde visie, luisteren naar elkaar en ­respectvol met elkaar omgaan. Deel eens een compliment uit, dat doet iedereen goed. Het klinkt zo gewoon. Is dat het geheim van een fijn, deskundig en soepel werkend team? Het glas is echt half vol voor deze jonge mensen. Jordi wuift lachend het compliment weg met de woorden: ‘Oud is In maar Jong is Inner’.

De meerwaarde van de fusiecorporatie zit in de unieke verbinding van wonen en zorg. Door fusie ontstaat een krachtige en gezonde ­corporatie in de regio Eindhoven met ruim 3.000 voor senioren geschikte woningen met een

Blij komt ze op me afgestoven, voor zover dat met de rolstoel te doen is, en vraagt me van alles en nog wat. Helemaal goed te verstaan is ze niet maar wanneer je er rustig de tijd voor neemt wel. Dan ontstaat er een gesprek met woorden, gebaren en vooral oogcontact dat verder gaat dan betrokkenheid. Het is een bij elkaar zijn van hart tot hart. Stil en rustig zitten we zo even bij elkaar en dan gaat ze weer verder. Totdat je een bekend lied hoort neuriën en we zachtjes samen zingend nog even bij elkaar vertoeven.

Jeanne Melters

Onderzoek fusie Vitalis Sociale Woonvormen en Wooninc. De toezichthouders van Vitalis Sociale Woonvormen (VSW) en Wooninc. hebben ­ingestemd met een verkenning naar een mogelijke samenvoeging van de twee woningcorporaties. VSW en Wooninc. zien een samengaan als goed antwoord op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en volkshuisvesting. Door fusie wordt Wooninc. eigenaar van de hele vastgoedportefeuille van VSW. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerd aanbod van eengezinswoningen, appartementen, studio’s en zorg van Vitalis in nabijheid. De alliantie met de Vitalis Zorg Groep voor behandeling en zorg blijft hecht en zal in de toekomst ­verder uitgebreid worden. De streefdatum is 1 ­januari 2015.

Geestelijke verzorging bij dementerenden

­ akket van woon-, welzijns- en zorgdiensten. Bij p Wooninc. vooral binnen het Wooninc.Plus con­ cept. Daarnaast heeft Wooninc. nog meer dan 7.000 andere verhuureenheden. De fusie levert per saldo een gevarieerd palet op aan regu­ liere woningen, aan woningen specifiek voor senioren en ouderen, en woningen voor andere groepen met een vraag naar een beschermde woonomgeving. Wonen en zorg – in levens­ loopbestendige en betaalbare woningen, in een vertrouwde buurt en veilige omgeving met zorg en ondersteuning dichtbij huis. Het antwoord op het nieuwe overheidsbeleid van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: - mevrouw L. Seckel (van Wooninc.) lseckel@wooninc.nl | T 06 20497117 - mevrouw J. Sporken (van Vitalis WoonZorg Groep) j.sporken@vitalisgroep.nl | T 040 2933508

Een andere keer neem je haar mee naar het stiltecentrum om een kaarsje aan te steken, te bidden of te lezen of “gewoon” even samen stil te zijn. Samen iets delen, soms het geloof in die moeder van altijddurende bijstand, soms een Onze Vader biddend, samen een kerklied zingen of gewoon de stilte delen omdat die zo mooi is. Maar ook kom je haar weer tegen in de huis­ kamerviering. Dit zijn kleinschalige, intieme vieringen voor de bewoners waarbij troost en menselijke nabijheid centraal staan. We probe­ ren met elkaar om even boven alles wat moet uit te stijgen. Een speciaal gevoel van samenzijn ontstaat dan. Muziek en teksten ondersteunen dit proces. De bewoners mogen er helemaal zijn met alles wat hun op dat moment beweegt. Maar ook komen er gesprekken op gang onder­ ling, als groep of zomaar in je eentje. Vanuit de geestelijke verzorger kan ook ‘begelei­ ding’ in de laatste levensfase gegeven worden. Wanneer we op tijd hierover geïnformeerd zijn, kunnen we ondersteunen in nabijheid, rituelen, gesprekken met dierbaren. Team De dienst geestelijke verzorging bestaat uit een team van twee geestelijk verzorgers, René Ger­ lings en Liesbeth Eijsbroek. Wij zijn bereikbaar op tel.nr 040-2146114 en b.g.g. via de receptie van de locaties. U kunt ons ook mailen: - r.gerlings@vitalisgroep.nl en/of - l.eijsbroek@vitalisgroep.nl


10

courant | juni 2014

UITGAAN IN EINDHOVEN Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven Telefoon 040-2381000 www.vanabbemuseum.nl (open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur) In het Van Abbemuseum is de ten­ toonstelling ‘Er was eens…. De col­ lectie nu’ te zien. Het gaat om een permanente tentoonstelling voor tenminste 5 jaar, waarbij een groot deel van de eigen collectie van het museum wordt getoond, meer dan 600 kunstwerken en documenta­ tiemateriaal. In de komende jaren

wisselen wel steeds delen van de presentatie. Getoond worden origi­ neel materiaal van het begin van het museum, werken die de gemeente in de jaren dertig aankocht uit de verzameling van Henri van Abbe en werken uit de oorlogsjaren, jaren zestig (met onder meer werk van Karel Appel) tot in de huidige tijd. Catharinakerk Eindhoven Kerkstraat 1, Eindhoven www.muziekindecathrien.nl In de Catharinakerk Eindhoven vin­ den tijdens het seizoen (van sep­

tember tot en met juni) elke zater­ dag concerten plaats van 15.00 tot 16.00 uur. Op de eerste zaterdag van de maand vinden gevarieerde concerten plaats onder de naam Muziek in de Cathrien. Op de tweede zaterdag van de maand is er Kamermuziek in de Cathrien, op de derde zaterdag Koormuziek in de Cathrien en op de vierde zater­ dag Orgelmuziek in de Cathrien. De entree bedraagt € 7,- per concert. Nadere informatie over de concer­ ten vindt u in het jaarprogramma op de website.

Parken in Stratum Nu de programmering in het thea­ ters in de zomermaanden op een laag pitje staat, kunt u genieten van hetgeen geboden wordt in de parken in Stratum. U vindt in de Genneper Parken het Eindhoven Museum, het Milieu Educatie Cen­ trum, het Ton Smits Huis en niet te vergeten de Genneper Hoeve, een biologische boerderij midden in het park. En als het mooi weer is, is het goed toeven op het terras van het Paviljoen in de Genneper Par­ ken. Voor evenementen kunt u de website www.genneperparken.nl raadplegen. Ook in het Stadswandelpark is het mooi wandelen langs oude bomen en kunstwerken. In het park bevinden zich enkele belangrijke monumenten: het radiomonument uit 1936 dat herinnert aan de eer­ ste radiografische verbinding met het toenmalige Nederlands-Indië, tot stand gebracht in 1927 en het Dr. A.F. Philips Observatorium uit 1937. En na de wandeling kan men heerlijk bijkomen op de terrassen van hotel Parkzicht en het Stads­ paviljoen.

Floraplein en de fontein Degenen onder u die uit Stratum komen of in Stratum hebben gewoond zullen zich zeker nog herinneren dat de Leenderweg geen doorgaande weg was naar het zuiden van Nederland. De weg eindigde op de hoogte van het Floraplein in het bos. En op zondag stond op die plek aan de rand van het bos Sjang met zijn snoepkarretje, vlakbij de hut van Mie Pils. Hij lokte zijn klanten met: pinda pinda lekka lekka! Voor de kinderen was het een feest om bij hem een traktatie te halen als zij met hun ouders de zondagse wandeling hadden gemaakt. Er gaan wel verhalen dat hij ook voor de iets ouderen nering had, zoals seksboekjes. Aan het einde van de jaren veertig werd de Leenderweg doorgetrokken en werd de snelweg naar Venlo. In 1958 bestond tabaksfabrikant Mignot & De Block in Eindhoven 100 jaar. Ter ere daarvan besloot de familie Mignot een cadeau te schenken aan de stad Eindhoven. De heer Mignot was gek op fonteinen en miste in Eind­ hoven een fontein op een markante plek in de stad. Toen was de keuze snel gemaakt. Zo is de fontein in 1961 op het Floraplein gekomen als een jubileumgeschenk aan de stad en haar inwoners. Het is een kunstwerk van de hand van enkele leden van de familie Mignot waaronder Willy Mignot, beeldhouwer en broer van de twee Mignots die toen directeur waren van Mignot & De Block. Hij maakte de vier plaquettes die de fontein sieren en die de twaalf sterrenbeelden uitbeelden. De fontein is zeer herkenbaar voor degenen die vanuit het Zuidoosten komen en wordt wel beschouwd als de mooiste entree van Eindhoven. Voor vele Eindhovenaren die na een vakantie via het Floraplein de stad binnenrijden is: ‘’Daar is de fontein, we zijn weer thuis!’’ dan ook een gevleugelde uitspraak.

De Verhalenhoed Yvonne Mulder, dichter en verhalenverteller 13 mei kwam Yvonne Mulder met haar verhalenhoed voor de laat­ ste keer naar Wilgenhof. Ze gaat stoppen met haar optreden. Haar gehoor laat haar in de steek waar­ door ze de signalen uit de zaal niet meer goed kan oppikken en gaan de optredens niet meer zoals Yvonne graag zou willen.

Yvonne heeft meer dan 6 jaar in­ ­ innen- en buitenland haar ­verhalen b met de Verhalenhoed verteld. Haar laatste optreden in Wilgenhof was een prachtig verhaal voor demente bewoners en de kinderen van groep 2 van basischool de K ­ limboom. De kinderen en de ouderen genieten van haar verhalen en gaan ­volledig op in het verhaal.

Opbrengst collecte Hartstichting in de locaties van Vitalis Zuid was een bedrag van € 1.058,74. Namens de Hartstichting hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Elke Palm


11

courant | juni 2014

In 2014 goede doel voor Jan Linders

WOORDZOEKER L

G

F

D

E

T O O B

R

E

E

A B

R

E

T

P

R

E

B

V O E

E O

D

L W L

E O

I

D

E

I

A S

R

T

J

N

J

I

E

S

T

R

L

O O T

T O A A R H U B O K A O

G E O

I

B H M T

R

C

T

R N H M U A C

K N O S

T

A

E

P

E M O A S H R

S O O

I

K

T

I

E

K

B

C

R

P

T

E

R D

E M S

E

H

J

R

S D O

B

R

T G E

K A

E

E

S

A R

R

T

T O N

L

L

K N V O H W A

O A S P

C

S

T

E

S N R

K O T

T

E

advertentie

A N M R

D O O A

E

S

J

T

R

J

E

A

I

A

L

A

A C

T

A

E N

L

G

E

E

I

A R A A K

E

E

R

L

G

L

K A A N IJ R

Geschonken door: Sanders puzzelboeken

V U N G R U E M

D A R

De lijfspreuk van de oprichter, de heer Jan Linders, was: ‘Houd van de mensen, dan houden de mensen van jou.’ Het zit in de genen van Jan Lin­ ders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Elke super­ markt is onderdeel van de wijk waarin ze gevestigd is. In dit lustrumjaar kiezen alle vestigingen een lokaal doel dat door acties en inzamelingen wordt gesponsord. Het totaalbedrag wordt door Jan Linders verdubbeld. Wissehaege en ’t Lint zijn de goede doelen voor de Jan Linders super­ markt op de Aalsterweg.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, of omgekeerd of schuin. Enkele letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan regel voor regel van boven naar beneden gelezen de oplossing van deze puzzel. Aak Aardschuit Bark Barkas Bombarder Dekschuit Driemaster Fregat Galjas Galjoen Gierpont

Gondel Hagenaar Jol Karveel Korjaal Kotter Lichter Orembaai Pantserkruiser Polakker Ponton

Raderboot Rijnaak Schoener Schouw Stoomboot T Tanker Tjotter T Torpedojager Trawler Viermaster Vlet

Uw oplossing, voorzien van naam, adres, telefoonnummer kunt u inleveren bij: Klantenservice Kortonjo, Klantenservice Wissehaege, Servicebalie Wilgenhof en u kunt ook mailen naar j.melters@vitalisgroep.nl

geeft gratis advies over al uw vragen over uw kunstgebit! + Wij zorgen voor alle reparaties + Wij maken nieuwe kunstgebitten èn klikgebitten + Wij adviseren over de vergoeding van uw zorgverzekeraar. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij ons zorgpakket uitgebreid. Meer advies, meer nazorg. Ook bij u thuis. Gebitszorg met een plus! Kijk op www.gebitplus.nl. Wij houden u graag op de hoogte.

TLV I Tandtechnisch Laboratorium Verbeeten TPV I Tandprothetische Praktijk Tuinstraat Tuinstraat 25 • 5611 PL • Eindhoven T: 040 243 85 25 • info@gebitplus.nl

Inzendingen dienen uiterlijk 1 augustus 2014 in ons bezit te zijn!

• Onder de goede oplossingen worden 2 prijzen verloot • Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden vermeld in de volgende uitgave van de Courant! • Medewerkers van de Vitalis WoonZorg Groep zijn uitgesloten van deelname. Winnaars van de puzzel: Mevrouw Dekkers-Matthee die op 98­jarige leeftijd al 5 jaar woont op een pg­afdeling heeft samen met haar dochter de puzzel ingevuld en 50% van de antwoorden zijn door de moeder gegeven. Een bijzondere prestatie. Graag willen we als redactie deze mevrouw eren met de prijs van de puzzel. R. Lamie-de Jong, Herman Gorterlaan 494.

colofon Redactie Marian Bertens, Yvonne Engelbertink, Evi Penninx, Anki Senden | Eindredacteur Jeanne Melters | Redactieadres j.melters@vitalisgroep.nl of bij een van de redactieleden | Kopij inleveren tot 1 augustus 2014 | Oplage 1.500 exemplaren | Opmaak en realisatie Orange Design, Asten­Heusden De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te herschrijven of in te korten. Locaties: Eindhoven | Bestuurscentrum, Berckelhof, Brunswijck, De Dreef, De Hagen, De Hoeve, De Horst, Den Elzent, Engelsbergen, Genderstate, Kortonjo, Kronehoef, ‘t Lint, Maximiliaan, Peppelrode, Residentie Gennep, Residentie Petruspark, Residentie Wilgenhof, Theresia, Vonderhof, Wilgenhof, Wissehaege, Wonen a/d Fakkellaan | Helmond | Boscotondo | Heerlen | Parc Imstenrade | Breda | Landgoed de Klokkenberg


12

courant | juni 2014

Uitvaartcentrum Monuta Sol is gelegen naast locatie Kortonjo waardoor “een laatste afscheid” kan plaats vinden in een voor u en uw naasten vertrouwde omgeving, een rustgevende gedachte. Monuta Sol kan u bieden; • Rouw/opbaarkamers • Een kapel* voor het houden van een avondwake en/of uitvaartdienst, met of zonder religieuze invulling • Een condoleance ruimte * Wanneer u de gehele uitvaart door Monuta Sol laat verzorgen dan wordt de kapel voor Vitalis bewoners kosteloos ter beschikking gesteld.

Voor- en nazorg service; • Een voorbespreking en/of registratie van uw uitvaart wensen • Een begroting van uw uitvaart • Polis check van uw huidige uitvaartverzekering • Advies over een uitvaartverzekering of depositostorting • Nazorg service Service en ondersteuning is vrijblijvend en kosteloos

U kunt bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen, ook als u niet óf elders,verzekerd bent. Vraag naar de mogelijkheden. Monuta Sol, Felix Timmermanslaan 2, 5644 RN Eindhoven 24 uur per dag bereikbaar op tel; 040-212 98 00 of tel; 055-527 42 75

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

• Voor een komplete verzorging • Open van dinsdag tot en met zaterdag • Ook niet-vitalis bewoners welkom • Deskundig advies • De koffie staat klaar

Laat u overtuigen door ons dynamisch team topstylistes. Gasthuisstraat 1, 5614 AR Eindhoven T. 040 212 41 39 of M. 06 1005 1728 www.kapsalonwilgenhof.anko.nl pinbetaling mogelijk

Herman Gorterlaan 1 | 5644 SB Eindhoven Tel: 2146128 / 06­44882385

Kies daarom voor de volledig gepersonaliseerde brillenglazen van Varilux. In het dagelijks leven speelt personalisatie een steeds grotere rol. Zo ook bij de aanschaf van een multifocale bril. Het oog bevat namelijk net zoveel persoonlijke kenmerken als een vingerafdruk. Daarom is het van belang dat er een goede oogmeting plaatsvindt, waarbij het multifocale Varilux-brillenglas wordt afgestemd op úw ogen. Hierdoor ziet u scherp en comfortabel op alle afstanden. Wij beschikken over de kennis, geavanceerde meetapparatuur en een uitgebreid Varilux glasassortiment waardoor we de perfecte brillenglazen voor úw ogen leveren. Kies daarom voor Varilux, volgens brildragers wereldwijd het beste multifocale brillenglas.

In samenwerking met zorgnetwerk stratum

www.fysiotherapietruijens.nl

SERVICE APOTHEEK DE ROOSTEN DAGELIJKS

AANWEZIG IN DE

KORTONJO!

SPREEKUUR V

11.00 TOT 11.45 UUR SUPERETTE. MET EEN ASSORTIMENT VAN MEER DAN 60.000 DROGISTERIJ-ARTIKELEN. T 040 - 212 20 56 | APOTHEEKDEROOSTEN@EZORG.NL | WWW.APOTHEEKDEROOSTEN.NL AN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN

HOUDEN WIJ SPREEKUUR IN HET APOTHEEKSERVICEPUNT TEGENOVER DE

Pastoor Harkxplein 2, 5614 HX Eindhoven tel. 040-2111546

Vitalis courant23  
Vitalis courant23  

http://www.vitalisgroep.nl/images/downloads/Vitalis-Courant23.pdf

Advertisement