Page 1

Vitalis Behandel Groep, meer dan 90 specialisten in aandacht

Luisteren naar wat Ăş beweegt

s p e c i a l i s t e n

i n

a a n d a c h t


Vitalis Behandel Groep Specialisten in aandacht Elke dag werken wij met meer dan 90 professionals om ouderen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. Of het nu gaat om een korte herstelperiode of een langer durende opname met intensieve behandeling, het team van Vitalis Behandel Groep zoekt samen met u naar de beste aanpak.

Luisteren naar wat ú beweegt Goed luisteren, dat is ons uitgangspunt. Luisteren naar u én naar uw naasten. Wat is voor ú van belang en wat werkt voor ú het beste? Dat maakt ons specialisten in aandacht. ‘Als Specialist Ouderen­genees­ kunde lever je de beste zorg en behandeling voor de meest kwetsbare ouderen in onze samen­­­ leving. Daarbij willen we met een menselijke, open communicatie met onze cliënten en hun naasten echt een verschil maken.’ Esther Warmerdam, specialist ouderengeneeskunde

Aandacht voor úw behandeling ‘Onze kracht is dat we als muziek­ therapeuten op een creatieve manier onderdeel uitmaken van een groot behandelteam. Het bieden van behandeling en bege­leiding in een veilige om­ geving aan de vaak niet mondige oudere, is voor ons steeds weer een uitdaging.’ Judith Bauwens, muziek­therapeut

Vitalis Behandel Groep biedt ouderen een uitgebreid aanbod behandelingen, therapieën en adviezen. Voor de cliënten die bij ons verblijven, en voor die zelfstandig wonen.

Altijd de zekerheid van een optimale behandeling Bij elke behandelvraag zorgen wij voor een passende behandeling of advies. In veel gevallen is dat een kortdurende revalidatietherapie maar ook als een langer verblijf nodig is zorgen wij met alle collega-specialisten voor een deskundige behandeling. Zo werkt de Specialist Ouderengeneeskunde bijvoorbeeld samen met één of meer therapeuten. Natuurlijk stemmen zij een geïntegreerde behandel­ methode af met alle betrokkenen, waaronder u en uw naasten en zo nodig de huisarts of medisch specialist. Op deze wijze heeft u altijd de zekerheid van een behandeling die op dat moment precies bij u past.

2


Aandacht voor onze specialismen Cliënten kunnen altijd rekenen op hulp en behandeling van onze specialisten, thuis en bij Vitalis. Zij luisteren goed naar de wens van de cliënt en stellen een persoonlijk behandelplan op. Vanuit ieders vakgebied en door de korte communicatie lijnen kunnen collegaspecialisten elkaar snel raadplegen. Ouderen kunnen bij ons terecht voor:

Ouderengeneeskunde De medische zorg voor kwetsbare ouderen, met dementie, neurologische aandoeningen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat of complexe medicatie­ vragen, luistert nauw. Onze Specialisten Ouderen­ geneeskunde, Verpleegkundig Specialisten en artsen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Zij zetten hun brede geriatrische expertise in voor de hulpvraag en de omgeving van de oudere, evenals voor collega-zorgverleners.

Psychologie Bij vergeetachtigheid, concentratieproblemen, stemmingsproblemen, veranderingen in gedrag of persoonlijkheid staan onze psychologen klaar. Zij inventariseren de probleemgebieden en stellen de diagnoses bij (psycho)geriatrische, chronisch zieke en revaliderende ouderen. In samenspraak met de oudere, de familie en de andere zorgprofessionals geven zij advies over gedrag, woonzorg en familieomgeving.

Diëtetiek Onze diëtisten helpen ouderen bij voedingsproblemen door ziekte. Zij brengen de problemen in kaart en houden in hun advies rekening met de wensen en voorkeuren. Na het onderzoek en de diagnose stellen zij een dieetadvies op, afgestemd met alle zorgbetrok­ kenen. Ook zorgen zij voor begeleiding bij de uitvoering van het advies.

Logopedie Onze logopedisten helpen bij problemen met taal, spraak, gehoor, slikken, kauwen, stem en ademhaling. Zij stellen de diagnose, zorgen voor de therapie en de begeleiding, steeds afgestemd op de persoonlijke situatie. Zij werken nauw samen met hun collega’s uit andere vakgebieden en de betrokkenen bij de zorg.

Muziektherapie Muziek bevordert de ontwikkeling, de stabilisatie en de acceptatie, zowel in het gedrag als in de emoties, zowel verstandelijk en sociaal als lichamelijk. Onze muziek­ therapeuten observeren, doen onderzoek naar de mogelijkheden en zorgen voor de behandeling, in nauwe samenwerking met de andere zorgbetrokkenen. Zo creëren zij een veilige plek waarin ouderen zich non-verbaal kunnen uiten.

Fysiotherapie Ouderen en revaliderenden met lichamelijke beper­ kingen of pijnklachten kunnen een beroep doen op onze fysiotherapeuten. Zo nodig worden meerdere disciplines ingeschakeld, zowel thuis als in de zorgomgeving. Onze fysiotherapeuten richten zich vooral op de kwaliteit van leven en op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Onze fysiotherapie is beschikbaar voor ouderen uit de wijde omtrek van Eindhoven.

Ergotherapie Praktisch handelen in alledaagse situaties, daar gaat het om bij ergotherapie. Onze ergotherapeuten helpen ouderen om hun dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Of zij helpen hen om dit opnieuw aan te leren. Met aandacht voor de individuele leefstijl, interesses en persoonlijke wensen. Samen met alle betrokkenen maken zij een advies op maat, met training van vaardigheden en eventuele aanpassing van de woonomgeving.

Uitgebalanceerde voeding draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten en hun omgeving, dat is waar we ons als diëtisten hard voor maken. Hierbij werken wij nauw samen met anderen. Iris Pas, diëtist 3


‘Als logopedist bied ik de mogelijkheid tot onderzoek, behandeling en begeleiding van spraak-, taal- en stemproblemen, kauw- en slikproblemen en gehoorproblemen. Ik adviseer cliënten en hun omgeving graag over deze onderwerpen.’ Anouk Jentjens, logopedist

4


Aandacht voor kennisontwikkeling en onderzoek Onze ouderen verdienen de beste zorg en behandeling, precies afgestemd op hun vraag. Daarom luisteren wij met aandacht en werken wij volgens de laatste richtlijnen en inzichten in de zorg. Kennis is er om te delen, dat is ons motto. En dat geldt niet alleen binnen onze eigen organisatie maar vooral ook voor de samenwerking met partnerorganisaties en andere hulpen zorgverleners.

Lerende organisatie Onze professionals dragen hun specifieke kennis uit in workshops, cursussen, trainingen en opleidingen binnen de Vitalis Academie, themabijeenkomsten en bij andere opleidingsinstituten. Ook worden wij regelmatig gevraagd om lezingen te geven over chronische ouderenzorg op landelijke symposia en voor cliëntenraden.

Onze Specialisten Ouderengeneeskunde werken bovendien nauw samen op het gebied van kennis­ ontwikkeling binnen de beroepsorganisatie Verenso en de universiteiten in Nijmegen en Maastricht.

Permanente aandacht voor kwaliteit Vitalis staat garant voor constante, verantwoorde kwaliteit in de geleverde zorg. Wij voeren permanent kwaliteitsverbeteringen door. Onze PreZo en Bronzen keurmerken laten zien dat wij voldoen aan de normen van verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Onderdeel hiervan is het cliëntentevredenheidsonderzoek dat iedere twee jaar plaatsvindt.

Vitalis Behandel Groep is een lerende organisatie. Professionals laten groeien en ontwikkelen in hun vak, daar gaat het om. Op die manier kunnen we onze ouderen altijd de beste behandelzorg bieden. Al onze professionals stellen ieder jaar een persoonlijk opleidingsplan op, om hun kennis te onderhouden en te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn zij geregistreerd en in het bezit van de benodigde beroepserkenningen.

Opleidingen in huis Wij zijn er trots op dat wij de opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog en Verpleegkundig Specialist in huis hebben. Daarnaast bieden wij stageplekken voor vele mbo- en hbostudierichtingen in de paramedische zorg.

Academische ontwikkeling Als kennisorganisatie en opleidingsinstelling draagt Vitalis Behandel Groep actief bij aan de academische ontwikkeling in de ouderenzorg. Dit doen wij door te participeren in met zorg uitgekozen wetenschappelijk onderzoek, dat plaatsvindt op initiatief van de UKON, een actief samenwerkingsverband tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde - Ouderen­ geneeskunde van het UMC St Radboud en dertien organisaties voor ouderenzorg en chronisch zieken. Als bijzondere invulling van deze kennisontwikkeling nemen onze professionals regelmatig deel aan promotietrajecten.

‘Specialistische kennis en ervaring op het gebied van dagelijks handelen, maakt dat we samen kunnen werken aan de persoonlijke doelen van de oudere.’ Mieke Adams, ergotherapeut

5


Mijn collega’s en ik hebben brede ervaring in het werken met ouderen. Dat maakt dat wij op een goede en professionele wijze onze cliënten kunnen behandelen, al dan niet in samenwerking met andere collega’s. Pieta Heijboer, fysiotherapeut

Aandacht voor samenwerking Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. De verzorging, verpleging en behandeling zullen daarom veel minder plaatsvinden in zorg- en verpleeghuizen. Daar spelen wij op in. Onze belangrijkste opdracht is dat cliënten altijd kunnen rekenen op adequate hulp en behandeling, thuis en bij Vitalis. Daarom zetten wij ons meer en meer in voor samenwerking en voor het delen van onze specialis­ tische kennis met andere hulp- en zorgverleners. Zowel op behandelniveau - met ziekenhuizen, huisartsen en partners in de verpleegkunde en de verzorging - als op organisatieniveau - binnen diverse netwerken en ketens. Zo werken we intensief samen met huisartsen, zieken­ huizen, diagnostische centra en collega-instellingen. En wij nemen deel aan de CVA Ketenzorg (voor beroertes), de netwerken voor dementie, revalidatie, palliatieve zorg, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson en multiple sclerose (MS).

6

Nieuwe regels, nieuwe partners Door de nieuwe regelgeving komen ook nieuwe samen­werkingspartners in beeld, waaronder gemeen­ telijke partijen en zorgverzekeraars. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorgverzekeringen zorgen wij ervoor dat we ook met die partners goed afstemmen over de mate en hoeveelheid van de dienstverlening.

Extern en intern Vitalis Behandel Groep werkt samen met opleidings­ instituten en collega-organisaties, zoals de universi­ teiten in Nijmegen, Tilburg (Tranzo) en Maastricht, de Fontys Hogescholen, ROC’s, GGZ, verpleeg-, zorg- en revalidatie-instellingen in de regio. Ook intern werken onze professionals in de verschil­ lende beroepsgroepen structureel samen in multi­ disciplinaire teams. De vaak complexe problematiek bij ouderen vraagt om ieders expertise Uiteraard doen wij dit altijd in samenspraak met de cliënt en familie.


‘Door de brede samenstelling van onze vakgroep Psychologie is er een grote diversiteit aan kennis en ervaring. Door dit kennisgebied multidisciplinair in te zetten is een integrale aanpak mogelijk bij de complexe ouderenproblematiek.’ Gideon Bruggeman, gezond­­ heidszorgpsycholoog i.o.

7


Vitalis Behandel Groep 2

Onze specialisten staan klaar voor advies, behandeling, en begeleiding: • fysiotherapeuten • ergo­therapeuten • diëtisten • logopedisten • muziek­therapeuten • specialisten ouderengeneeskunde • psychologen

Woensel-Zuid

Wandel Eckart 3

TUE A2 Centrum

De Hurk

De Kade

Bel 040 – 293 33 42 Bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Gestel

Genneper Park 1

HTC

Stratum

Genneper Sportparken

A67

Vitalis WoonZorg Groep Vitalis Behandel Groep is onderdeel van de Vitalis WoonZorg Groep. Bij onze organisatie vinden meer dan 4.700 ouderen ruimte voor een eigen leven. In de wijk of op een van onze 19 locaties. Met zorg, behandeling en een breed scala aan activiteiten en diensten. Dit alles vanuit onze overtuiging dat ouderen ertoe doen, mee doen en zelf doen. Dat lijkt heel bijzonder, maar is voor ons heel gewoon.

Locaties 1

Vitalis Wissehaege Herman Gorterlaan 4 5644 SX Eindhoven

2

Vitalis Brunswijck Generaal Bradleylaan 1 5623 KM Eindhoven

3

Vitalis Peppelrode Ds. Th. Fliednerstraat 5 5631 BM Eindhoven

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Maart 2013.

s p e c i a l i s t e n

i n

a a n d a c h t

Postbus 4100 | 5604 EC Eindhoven | Herman Gorterlaan 4 | 5644 SX Eindhoven | T 040 – 293 33 47 | behandeling@vitalisgroep.nl | www.vitalisgroep.nl

Vit brochure behandelgroep web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you