Page 1

ÌÅÒÈÍÂÅÑÒ ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÒ Â ÐÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÈÂÎÃ Î ÐÎÃ ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÀÀ

ÂÀÐÒÎ ÑÀÄÆÀÒÈ ÁÓÇÎÊ, ÊËÅÍÈ É ÀÊÀÖ²¯

45

ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ ÐÀÁÎÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÐÀ

22 7

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ

11

THE BEST CITY ÇÁÅÐÅ ÌÓÇÈÊÀÍÒ²Â Ç ÓÑÜÎà ΠѲÒÓ ÓÑÜÎÃÎ

îáëàñíà ñóñïiëüíîïîëiòè÷íà ãàçåòà

№30 (1421)

²ç 12 ïî 14 ëèïíÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóäåòüñÿ äðóãèé ̳æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü The Best City.UA. Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó çàõ³ä ç³áðàâ ïîíàä 50 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â ³ ñòàâ îäíèì ³ç íàéìàñøòàáí³øèõ ºâðîïåéñüêèõ ìóçè÷íèõ ôåñòèâàë³â. Öüîãîð³÷ æå îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü ùå á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü ìóçè÷íî¿ ïî䳿.

×åòâåð, 18 êâ³òíÿ 201 20133 ð.

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØ ÏÐÎÅÊÒ

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß Ñ ÅÑ

 ÍÎßÁÐÅ - ÍÀ ÑÀÌÌÈÒÅ Óêðàèíà ïëàíèðóåò ïîäïèñàòü Ñîãëàøåíèå îá àññîöèàöèè è ñîçäàíèè çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñ Åâðîïåéñêèì cîþçîì â íîÿáðå íà ñàììèòå â Âèëüíþñå, çàÿâèë Ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷. Ïî ñëîâàì Ãëàâû ãîñóäàðñòâà, äëÿ Óêðàèíû ïðîöåññ åâðîèíòåãðàöèè - ýòî, ïðåæäå âñåãî, ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàíû, ñëåäîâàíèå äåìîêðàòè÷åñêèì ñòàíäàðòàì. «Ãàðìîíèçàöèÿ îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äî åâðîïåéñêèõ íîðì ïðîäîëæàåòñÿ», - îòìåòèë Âèêòîð ßíóêîâè÷. ○

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÊÀÁÌÈÍÓ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÁÞÄÆÅÒÅ

13

Ïàìÿòíèêàì îáëàñòè åñòü ÷òî ðàññêàçàòü

Äóìàåòå Äóìàåòå,, ïàìÿòíèêè - âñåãî ëèøü ìîë÷àëèâûå ñâèäåòåëè ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî? À âîò è íåò! Êàæäîìó åñòü ÷òî ðàññêàçàòü. Ïðåæäå âñåãî, ñêóëüïòóðû ïðîñÿò áåðå÷ü è óâàæàòü èõ, âåäü â òâîðåíèè èç êàìíÿ, áðîíçû, ÷óãóíà - ÷àñòèöà òåïëà ÷åëîâå÷åñêèõ ðóê, à çíà÷èò, òàì åñòü äóøà, ñïîñîáíàÿ ïîâåäàòü ìíîãîå. Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò «Âiñòi» ïðîåõàëèñü ïî Äíåïðîïåòðîâùèíå è ñåãîäíÿ ðàññêàæóò î ñàìûõ íåîáû÷íûõ ïàìÿòíèêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ãîðîäàõ íàøåãî ðåãèîíà.

ÏÎÃ ÎÄÀ ÏÎÃÎÄÀ Чт 18.04 схід. 26 м/с

+17 +18 0С +5 +11 0С

Пт 19.04 cхід. 25 м/с

+12 +19 0С +6 +11 0С

Сб 20.04 cхід. 25 м/с

+13 +19 0С +8 +14 0С

Нд 21.04 півн.схід. 23 м/с

+13 +19 0С +9 +12 0С

Пн 22.04 півн. 23 м/с

+12 +18 0С +9 +13 0С

Вт 23.04 півн.схід. 23 м/с

+12 +18 0С +9 +13 0С

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîðó÷èë ïðàâèòåëüñòâó ïîäãîòîâèòü èçìåíåíèÿ ê ãîñáþäæåòó íà 2013 ãîä ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî êâàðòàëà. «Ìû âñåãäà òàê äåëàåì, è ýòîò ãîä íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü òàêèå ïëàíû è óæå äàíî ïîðó÷åíèå Êàáìèíó», - ñêàçàë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Îí îòìåòèë, ÷òî èçìåíåíèÿ áóäóò êàñàòüñÿ êàê ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, òàê è èñïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ, äîïóùåííûõ ïðè óòâåðæäåíèè íûíåøíåãî áþäæåòà. ○

ÍÀ ÊÊÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÏÐÈÌÅÐ ÀÕ ÏÐÈÌÅÐÀÕ

«ÍÅÏÐ ÀÂÈËÜÍÛÅ» ÒÒÀÐÈÔÛ ÀÐÈÔÛ «ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ» Ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêîëàé Àçàðîâ ïîäâåðã ðåçêîé êðèòèêå äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ ãàçîñíàáæàþùèõ êîìïàíèé çà íåîáîñíîâàííî çàâûøåííûå òàðèôû íà ðàçíûå âèäû óñëóã äëÿ ðîçíè÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Îí ïðèâåë ðÿä êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ âûñîêèõ öåí íà ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîâûì ñåòÿì, çàìåíó êîòëîâ è äðóãîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì ìèíèñòðàì ñîâìåñòíî ñ ÍÊÐÝ ïðîâåðèòü ýêîíîìè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü ïîäîáíûõ òàðèôîâ è â öåëîì ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó. ○

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß Â ÅÂÐÎÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ

ÂÈÇÎÂÎÅ ÓÏÐÎÙÅÍÈÅ Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò íàñòðîåí íà äàëüíåéøåå óïðîùåíèå âèçîâîãî ðåæèìà ñ Óêðàèíîé.  ÷àñòíîñòè, âèöå-ïðåçèäåíò ÅÏ ßöåê Ïðîòàøåâè÷ îòìåòèë: «×òî âàæíî ñåé÷àñ: íå íà ïîëüçó âëàñòè, à íà ïîëüçó íàñåëåíèÿ ìû äîëæíû îòêðûòü ãðàíèöû». Íàïîìíèì, êàê ñîîáùàë ÓÍÈÀÍ, 18 àïðåëÿ Åâðîïàðëàìåíò ïëàíèðóåò ðàòèôèöèðîâàòü âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ñîãëàøåíèå îá óïðîùåíèè îôîðìëåíèÿ âèç ìåæäó ÅÑ è Óêðàèíîé.

10 Æèçíü ðåãèîíà. Ìàðãàíåö, âûõîäÿùèé èç ðóèí...


×èòàéòå íà ñàéò³:

2 СЬОГОДЕННЯ ○

Ç ÄÍÅÌ ÄÎÂʲËËß! ³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè, ãîëîâà ÄÎÎ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ³ëêóë ïðèâ³òàâ æèòåë³â îáëàñò³ ç Äíåì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. «Äîðîã³ çåìëÿêè, ó öåé äåíü õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî ñâî¿ì äáàéëèâèì ñòàâëåííÿì ³ ëþáîâ'þ äî ð³äíî¿ çåìë³ âíîñèòü âàãîìèé âêëàä â åêîëîã³÷íó áåçïåêó Äí³ïðîïåòðîâùèíè, - éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³. - Ùèðî áàæàþ âàì äîñÿãíåííÿ âñ³õ íàì³÷åíèõ ö³ëåé, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â â ö³é íåëåãê³é, àëå áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ çàáåçïå÷åííÿ ã³äíîãî ìàéáóòíüîãî íàøèì ä³òÿì, îíóêàì é óñ³ì ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì!»

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÀ ÑÂßÒÎ - ÄÎ ÊÐÈÌÓ Òóðè äî ϳâäåííîãî ï³âîñòðîâó íà òðàâíåâ³ ñâÿòà öüîãîð³÷ ñòàëè õ³òîì ïðîäàæó. Âæå ñüîãîäí³ ïîïèò íà íèõ çð³ñ ìàéæå íà 20% ïîð³âíÿííî ç 2012-ì. Âîäíî÷àñ, çá³ëüøèëàñü ³ âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãîòåëÿõ. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ö³íà ïîñëóã ãîòåë³â ϳâäåííîãî óçáåðåææÿ Êðèìó çðîñëà â ñåðåäíüîìó íà 6-7%, ó ñõ³äíîìó ðåã³îí³ - íà 5%, çàõ³äíîìó - íà 2%. ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

Ôåñòèâàëü çáåðå ìóçèêàíò³â ç óñüîãî ñâ³òó ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×

²ç 12 äî 14 ëèïíÿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òðèâàòèìå äðóãèé ̳æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü The .UA. Ç öüîãî Best City City.UA. ïðèâîäó ó Êèºâ³ ïðîéøëà ïðåçåíòàö³ÿ çàõîäó çàõîäó,, ÿêó ïðîâ³â êåð³âíèê îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ôåñòèâàëþ Îëåêñàíäð ³ëêóë

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

ÎËÅÊÑÀÍÄР²ËÊÓË:

НА ВИСОКОМУ РІВНІ

Õ²Ò ÏÐÎÄÀÆÓ

ÏÐÅÇÅÍÒ ÀÖ²ß THE BEST CITY .UÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß CITY.UÀ

ÑËÎÂÀ Â²Ò ÀÍÍß Â²ÒÀÍÍß

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Минулого року The Best City.UA зібрав понад 50 тисяч глядачів і став одним із наймасштабніших європейських музичних фестивалів. Цьогоріч організатори обіцяють ще більш високий рівень заходу. «Це український міжнародний фестиваль. Наші вітчизняні команди виступатимуть на одній сцені з відомими музикантами з усього світу», сказав Олександр Вілкул. Відкриватимуть фестиваль українські команди «Мотор’рола» і «Воплі Відоплясова», другий день почне український «Kozak System», а третій - «Танок на майдані Конго». Серед хедлайнерів - британська команда «Hurts» і росій-

ський гурт «Мумій Троль». Російський рок представлятимуть колективи: - The Best City - öå ìîæ«Нічні Снайпери», «Бі-2», ëèâ³ñòü ïèøàòèñÿ ñâîºþ «Сплін», «Ленінград». Приêðà¿íîþ, ¿¿ êóëüòóðíèìè òà їдуть британські рокери ³ñòîðè÷íèìè òðàäèö³ÿìè. «Enter Shikari». Наразі веÄî ôåñòèâàëþ í³õòî íå дуть перемовини з низкою çàëèøèòüñÿ áàéäóæèì. команд світового рівня. За кілька тижнів стане відомим повний список учас- но віддадуть молодим виконавцям. Олександр ників. Вілкул офіційно оголосив МОЛОДЬ СЕБЕ старт відбору на сцену New ПРОЯВИТЬ Live Stage. «Наш фестиваль У фестивалю задіють дає можливість молодим три сцени. Одну традицій- українським талантам

проявити себе, повчитись у вітчизняних та іноземних майстрів», - зазначив він. Організатори обіцяють не тільки насичену музичну, але й активну культурну програму: козацькі розваги, арт-територія Петриківського розпису, приготування кулішу. У планах - створити парк атракціонів та всі необхідні умови для відпочинку поблизу води. Крім того, у рамках фестивалю пройде зліт байк-клубів «Angels» та «Black Ravens».

ÐÅÔÎÐÌÈ ÄËß ÁÀÍʲвÂ

ÎÁÌÅÆÀ ÒÜ ÁÎÍÓÑÈ ÎÁÌÅÆÀÒÜ ªâðîïàðëàìåíò âèñëîâèâñÿ íà ï³äòðèìêó îáìåæåííÿ áîíóñ³â äëÿ áàíê³ð³â. ³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ñõâàëèëè íà ñåñ³¿ ªÏ ó Ñòðàñáóðç³. «Çà» ïðîãîëîñóâàëè 595 äåïóòàò³â, «ïðîòè» - 40, óòðèìàëèñü - 76. Ïàêåò ðåôîðì ó áàíê³âñüêîìó ñåêòîð³ ïåðåäáà÷àº, ùî çà ï³äñóìêàìè ðîêó áîíóñè áàíê³ð³â íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ð³÷íó çàðïëàòó. Ââàæàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ ôîðìàëüíîãî çàòâåðäæåííÿ íîâèõ ïðàâèë Ðàäîþ ªÑ, âîíè íàáåðóòü ÷èííîñò³ ç 2014 ðîêó. ○

ÒÅÐÀÊÒÈ Â ÑØÀ

ÙÅ ÎÄÈÍ ÂÈÁÓÕ Íà îäí³é ³ç âóëèöü àìåðèêàíñüêî¿ Àòëàíòè ï³ä ÷àñ àâòîïðîá³ãó ïðîëóíàâ âèáóõ, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîñòðàæäàëà îäíà ëþäèíà. Ó ñâ³òë³ ïîä³é, ùî ñòàëèñÿ íàïåðåäîäí³ â Áîñòîí³, ïîë³ö³ÿ Àòëàíòè çíàõîäèòüñÿ â ï³äâèùåí³é ãîòîâíîñò³. Íàãàäàºìî, ùî 15 êâ³òíÿ íà øëÿõó ïðÿìóâàííÿ Áîñòîíñüêîãî ìàðàôîíó ñïðàöþâàëè âèáóõîâ³ ïðèñòðî¿.  ðåçóëüòàò³, çà îñòàíí³ìè äàíèìè, òðîº ëþäåé çàãèíóëî òà á³ëüø 170 îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.

ÌÈÍÓËÎÃÎ ÐÎÊÓ ÇÀÕ²Ä Ç²ÁÐÀ ÏÎÍÀÄ 50 ÒÈÑß× ÃËßÄÀײ ÎÑÎÁËÈÂÀ ÓÂÀÃÀ

Öåíòð, â ÿêîìó áîðîòèìóòüñÿ ç³ ÑͲÄîì ÀÍÔ²ÑÀ ÁÓÊÐŪÂÀ

ÍÀÐÀDz ÃÎÒÎÂͲÑÒÜ ÎÁ'ªÊÒÀ ÏÎÍÀÄ 80%

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü îáëàñíîãî öåíòðó ÑͲÄó òà ïîñòàâèâ çàâäàííÿ çàâåðøèòè âñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè â ñòðîê Проблема СНІДу була і є гострою в багатьох країнах світу, не дарма ж її називають «чумою ХХ століття». Та завдяки розвитку медичної науки сьогодні хворобу можна вчасно виявити. Люди з ВІЛ/СНІДом, які отримують необхідне лікування - продовжують нормально та

повноцінно жити. Повним подоланням хвороби є, наприклад, народження абсолютно здорових дітей у ВІЛ-інфікованих батьків. Один із пріоритетних напрямків соціальної політики Президента України

Віктора Януковича підвищення якості медичного обслуговування та покращення умов роботи для медичних працівників та лікування пацієнтів. На Дніпропетровщині цьому приділяють особливу увагу. Наразі три-

ває капітальний ремонт Дніпропетровського обласного центру СНІДу. Так, площа закладу розширилася втричі. Замість одного корпусу в розпорядженні лікарів буде три. У відремонтованому приміщенні розмістяться

відділення для амбулаторного лікування, цілодобовий стаціонар на 30 ліжок, а також профілактичні та організаційно-методичні кабінети. Загалом Центр розрахований на 7 тис. відвідувачів на рік. У ході свого візиту губернатор Дмитро Колєсніков поставив завдання, щоб уже в липні заклад почав свою роботу. Наразі готовність об’єкта - понад 80%.


СЬОГОДЕННЯ 3

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, ÔÎÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÛÑÅÍÊÎ

 ìèíóâøèé âòîðíèê ãóáåðíàòîð Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ ïîáûâàë ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â Ïîêðîâñêîì ðàéîíå, ããäå äå îçíàêîìèëñÿ ñ ðàçâèòèåì äåòñêîãî ñïîðòà, âñòðåòèëñÿ ñ àãðàðèÿìè è ïðîêîíòðîëèðîâàë ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû

ØÊÎËÀ ÂÎÑÏÈÒÀËÀ ÍÅÌÀËÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ïîìíèì ïàâøèõ ãåðîåâ, ðàçâèâàåì äåòñêèé ñïîðò …К 9 Мая в каждом населенном пункте региона приводят в порядок памятники и места, связанные с Великой Отечественной войной. О ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Покровском районе шла речь на совещании, которое провел губернатор. Во времена войны против немецко-фашистских захватчиков с Покровщины было призвано 6500 человек. В боях за освобождение района в сентябре 1943 года около 70 воинов-героев отдали свои жизни. «Бережное отношение к памятникам Великой Отечествен-

МАНЕЖ ДЛЯ КОНКУРА Во время визита губернатор провел совещание по продолжению комплексной реконструкции Покровской детской конно-спортивной школы, которая берет свое начало еще с 1970 года. В прошлом году здесь отремонтировали стойло на 20 коней. В 2013-м запланировали построить новый закрытый манеж для конкура. Сегодня дети, проживающие в Покровском районе, имеют возможность бесплатно заниматься конным спортом. «Конный спорт - это не просто спортивное воспитание. Это уроки общения с природой, чувство ответственности перед своим воспитанником и гармоничное развитие личности», - отметил Дмитрий Колесников.

Губернатор также ознакомился с работой Покровской детско-юношеской спортшколы, которая воспитала плеяду известных спортсменов. А поскольку в нашей области будет проводиться Евробаскет-2015, растет интерес и к этому виду спорта. Дмитрий Колесников поставил задание изучить возможность создания на базе школы баскетбольного отделения.

 ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÈÂÎÄßÒ Â ÏÎÐßÄÎÊ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

В конференции также приняли участие вице-президент Международной

ÍÎÂÈÍÈ

²ÄÇÍÀ ×ÈËÈ ÐÐÀÊÅÒÎÁÓ ÀÊÅÒÎÁÓ Ä²ÂÍÈʲ ²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÀÊÅÒÎÁÓIJÂÍÈʲÂ

ÄÅÐ ÆÀÂͲ ÍÀà ÎÐÎÄÈ ÄÅÐÆÀÂͲ ÍÀÃÎÐÎÄÈ Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ â³äçíà÷èâ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè 16 êðàùèõ ðàêåòîáóä³âíèê³â Óêðà¿íè. Ñåìåðî ç íàãîðîäæåíèõ - ïðàö³âíèêè ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðèâ³òàâ ðàêåòîáóä³âíèê³â ðåã³îíó ç âèñîêèìè äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè. Ãóáåðíàòîð çàçíà÷èâ, ùî âèçíàííÿ íàøèõ ðàêåòîáóä³âíèê³â ùå ðàç ï³äêðåñëþº âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ðåã³îíó â êîñì³÷í³é ñôåð³. ○

ÐÎÇØÈÐÅÍÍß ÌÅÐÅƲ

ÄÎÑÒÓÏͲ ˲ÊÈ Ïîíàä 60 òèñ. êðèâîðîæàí îòðèìóþòü ìåäèêàìåíòè ç³ çíèæêàìè äëÿ ë³êóâàííÿ ã³ïåðòîí³¿. Ïðèäáàòè ¿õ ìîæíà ÿê ó ìåðåæ³ àïòåê ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ», òàê ³ â ïðèâàòíèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ çàêëàäàõ. Êð³ì òîãî, ë³êè ïðîäàâàòèìóòü â àïòå÷íèõ ïóíêòàõ, ÿê³ ä³þòü áåçïîñåðåäíüî ïðè àìáóëàòîð³ÿõ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Ïðî öå éøëîñÿ íà âè¿çí³é íàðàä³ â Êðèâîìó Ðîç³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Êðóïñüêîãî. ○

ÐÅÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎà ÄÎÏÎÌÎÃÀÀ Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ó÷àñíèê Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè îòðèìຠáåçêîøòîâíî ñàíàòîðíî-êóðîðòíó ïóò³âêó äî ñàíàòîð³þ «Áàòüê³âùèíà» ó ì³ñò³ Òðóñêàâåöü, óë³òêó áàãàòîä³òíà ìàòè îçäîðîâèòü ä³òåé ó Öåíòð³ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ «Ïåðëèíà Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», äåê³ëüêîì çàÿâíèêàì íàäàäóòü äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ ë³êóâàííÿ, à â Êðèâîìó Ðîç³ ë³êâ³äóþòü ñì³òòºçâàëèùå. ○

17%. Однако вопрос достойной оплаты труда селян остается на повестке дня и является принципиальным заданием областной власти. Об этом заявил гу-

бернатор на встрече с аграриями района. Руководитель области посетил ООО агрофирма «Земля» и осмотрел состояние посевов озимой пшеницы.

ной войны - это наша святая обязанность перед миллионами солдат, которые положили свою жизнь на алтарь Победы», сказал Дмитрий Колесников.

Îáúåäèíèëè îïûò ìèðîâûõ ó÷åíûõ  Äíåïðîïåòðîâñêå íà÷àëà ðàáîòó IV Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ öèÿ:: «Êîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè: íàñòîÿùåå è áóäóùåå». Ïðåäñåäàòåëü îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ ïîñåòèë òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèÿ

ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ За два месяца 2013 года заработная плата работников сельхозпредприятий области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на

академии астронавтики Хироки Матсуо, директор Центра им. М. Кальдиша Анатолий Коротеев, опекун Фонда Премии Хайнлайна Дж. Бакнео Хайтауер, мэр Днепропетровска Иван Куличенко, гендиректор Южмаша Виктор Щеголь, гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев. В общем мероприятие соберет около 400 участников из 22 стран мира. «В 2012 году Украина вошла в двадцатку стран по количеству запусков в

космос ракет и спутников. Наше государство - одно из немногих, которое имеет возможности создать спутник и запустить его в космос. И весомая часть в этой работе отводится КБ «Южное», Южмашу и Днепротяжмашу, которые находятся в Днепропетровской области», - сказал Дмитрий Колесников. На Днепропетровщине работает единственное в Украине региональное отделение Международной академии астронавтики.

 ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ ÎÊÎËÎ 400 ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 22 ÑÒÐÀÍ Это и стало основой для проведения в нашем городе Международной конференции, посвященной развитию космической отрасли, где собираются лучшие мировые ученые высоких технологий.

ÍÀÂÅÄÅÌÎ ËÀÄ

ÑÓÁÎÒÍÈÊ ÍÀ ÏÎв 20 êâ³òíÿ ó ì³ñòàõ ³ ñåëàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè â³äáóäåòüñÿ çàãàëüíèé ñóáîòíèê, â ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ, ó÷í³ òà ñòóäåíòè, æèòåë³ óñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ðåã³îíó. Íàâîäèòè ëàä áóäóòü ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ñêâåðàõ òà ïàðêàõ, á³ëÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ó÷àñíèêè âèñàäÿòü ìîëîä³ äåðåâà, êâ³òè, êóù³, îáëàøòóþòü äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè. Ãóáåðíàòîð Äìèòðî Êîëºñí³êîâ çàêëèêàâ óñ³õ æèòåë³â îáëàñò³ âçÿòè ó÷àñòü ó ñóáîòíèêó.


×èòàéòå íà ñàéò³:

4 СЬОГОДЕННЯ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ ÐÐÀÁÎÒÛ ÀÁÎÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀ ÒÎÐ À ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÐÀ

Äìèòðèé Êîëåñíèêîâ: «Ìèð ìîãóò ñïàñòè òîëüêî óì, ÷åñòü, ñîâåñòü è æåëàíèå ÷òî-ëèáî ñïàñàòü»

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÍÎÂÀ ÎѲÒÀ Äâà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáëàñò³ â³ä³áðàíî äëÿ ó÷àñò³ ó íàö³îíàëüíîìó ïðîåêò³ «Â³äêðèòèé ñâ³ò». Öå - Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ë³öåé ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïðè ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà òà Êðèâîð³çüêèé ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèé ë³öåé. Ïðîåêò ïåðåäáà÷ຠñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíî¿ (4G) îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèìè ìîæëèâîñòÿìè äîñòóïó øêîëÿð³â äî ÿê³ñíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.

ÍÎÂÈÍÈ

Íîâûé 2013 ãîä äëÿ íàøåé îáëàñòè íà÷àëñÿ ñ èçìåíåíèé. Íà Äíåïðîïåòðîâùèíå - íîâûé ãóáåðíàòîð. Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ Êîëåñíèêîâ - âûõîäåö èç Êðèâîãî Ðîãà, îïûòíûé ïðîìûøëåííèê, ÷åëîâåê ñ áîãàòûì îïûòîì ðàáîòû â Êèåâå - â Âåðõîâíîé Ðàäå è Êàáìèíå. Òðè ìåñÿöà ðàáîòû - äîñòàòî÷íûé ïåðèîä, ÷òîáû ïîäâåñòè ïåðâûå èòîãè

ÄÎÄÀÒÊβ ÏÓÍÊÒÈ

ÙÎÁ ÏÐȯÇÄÈËÈ Â×ÀÑÍÎ

оне будет продолжено. Безусловно, ряд важных объектов на Днепропетровщине, в первую очередь связанных с государственным финансированием, находятся под кураторством правительства. Однако их успешная реализация на месте во многом зависит от работы областной власти. Далее стартовал активный процесс объезда городов и районов, мониторинг ситуации и анализ развития территорий. И очень важно, что, так называемая, смена руководства в регионе произошла накануне нового года. Поскольку начало года - это важнейший период для бюджетного планирования и определения приоритетов. Ведь нужно не только определить задачи на предстоящий год работы, но и грамотно распланировать финансовый ресурс. Кроме того, начало года для Днепропетровской области уже ознаменовалось открытием

полевая кампания обеспечена материальными ресурсами в достаточном количестве. Это касается объемов закупленных семян, минеральных удобрений, дизельного топлива. Также до начала посевной кампании на 100% готова сельскохозяйственная техника - тракторы, культиваторы, сеялки ... Кроме того, по заданию Дмитрия Колесникова по всей области проведены выездные совещания, которые позволили выстроить масштабный диалог с работниками сельского хозяйства. В совещаниях приняли участие более 1,5 тысячи человек - руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, представители научных учреждений.

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР - НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Как мы помним, в облгосадминистрации уже два года работает информационно-ресурс-

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Ó 2013 ðîö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ñòâîðåíî äâà äîäàòêîâ³ ïóíêòè òèì÷àñîâîãî áàçóâàííÿ «øâèäêèõ». Òàêèì ÷èíîì, ¿õíÿ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëàñÿ äî 138. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäèöèíè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô Ðàä³é Øåâ÷åíêî. Íîâ³ ïóíêòè â³äêðèòî ó ñêëàä³ Í³êîïîëüñüêî¿ òà Ïàâëîãðàäñüêî¿ ñòàíö³é øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè. Öå äîçâîëèòü ñêîðîòèòè ðàä³óñ äî¿çäó «øâèäêî¿» äî ïàö³ºíòà. ³äïîâ³äíî, çìåíøèòüñÿ ÷àñ äî¿çäó. ○

Íβ ÒÅÕÍÎËÎò¯

ÎÁÌ²Í ÄÎѲÄÎÌ Øâåäñüê³ ôàõ³âö³ ïîä³ëèëèñÿ ç ìåäèêàìè Äí³ïðîïåòðîâùèíè ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè ³íôåêö³éíîãî êîíòðîëþ â ë³êàðíÿõ. Ïåðøèé ñåêðåòàð Ïîñîëüñòâà Øâåö³¿ â Óêðà¿í³ Ãóí³ëëà Õóëüò ðîçïîâ³ëà óêðà¿íñüêèì êîëåãàì, çîêðåìà, ïðî çàñòîñóâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ òåõíîëîã³é îáðîáêè àêóøåðñüêèõ ³ õ³ðóðã³÷íèõ ïðèì³ùåíü, à òàêîæ ðåàí³ìàö³é. Öå âæå äðóãèé â³çèò øâåäñüêèõ ë³êàð³â äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà.

«За эти три года Днепропетровская область вышла на новый качественный этап развития. Президентом Украины мне доверена задача - обеспечить дальнейшее эффективное развитие Днепропетровщины. Здесь будут продолжены масштабные проекты и преобразования, которые начаты. Это стратегические проекты, которые важны для трехмиллионной Днепропетровской области», такими были первые слова, которые произнес Дмитрий Колесников перед активом региона в новой должности. Действительно, времени на раскачку не было. Область уже завоевала статус регионалидера. Необходимо было не только удержать заданный предшественником темп, но и привнести свой новый подход в управлении, дать новый импульс региону. Свое первое рабочее совещание новый губернатор провел на строительстве современного радиологического центра. По

прогнозам самих медиков, этот центр должен стать одним из лучших в Украине. Здесь будут использовать современные методики диагностики и лечения онкозаболеваний. Посвятив свое первое совещание одному из важнейших объектов в области, Дмитрий Колесников продемонстрировал то, что все начатое в реги-

ряда новых пусковых объектов - в первые месяцы открыты газопроводы в Межевском районе, детский сад в Никополе, водозабор в Магдалинском районе, продолжена реконструкция фильтров на Аульском водоводе и многое другое. Все эти объекты - не что иное, как комфорт и уют жителей региона. Дмитрий Колесников четко продемонстрировал - такой темп работы будет держать весь год. «Что посеешь, то и пожнешь», - гласит старая добрая пословица. Этого постулата придерживается и руководитель области. Сельское хозяйство у него - на особом счету. Ведь в области есть все условия, чтобы обеспечить жителей высококачественными продуктами питания. Климат и почвы региона благоприятны для выращивания зерновых, овощей и фруктов. Сегодня на повестке дня - начало посевной. Весенняя

ный центр «Відкрита влада», неотъемлемой частью которого является «Горячая телефонная линия губернатора». Эстафету постоянного диалога власти и общественности принял на себя Дмитрий Колесников. «То, что Контакт-центр облгосадминистрации носит имя губернатора области, признак высочайшей ответственности перед людьми и регионом. Название контактцентра «Горячая линия Дмитрия Колесникова» означает, что рассмотрение каждого обращения находится под моим пристальным вниманием. С первого дня на посту мой каждый рабочий день начинается с анализа обращений граждан и звонков на «горячую линию», - говорит губернатор. Но обратиться к руководителю области можно и лично. Для этого каждый первый и третий понедельник месяца он проводит личные приемы


СЬОГОДЕННЯ 5

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÄÎÑÜÅ: Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ Êîëåñíèêîâ ðîäèëñÿ 27 ìàðòà 1972 ãîäà â ã. Êðèâîì Ðîãå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Ãîñóäàðñòâåííóþ ìåòàëëóðãè÷åñêóþ àêàäåìèþ Óêðàèíû ïî ñïåöèàëüíîñòè «Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì» è Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ». Æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü. Æèçíåííîå êðåäî: «ß âåðþ â òî, ÷òî ìèð ìîãóò ñïàñòè òîëüêî óì, ÷åñòü, ñîâåñòü è æåëàíèå ÷òî-ëèáî ñïàñàòü. À êðàñîòà ïóñòü ñäåëàåò ìèð êðàñèâåå».

работа в Министерстве - это очень серьезный и нужный для должности губернатора опыт чиновничьей работы. Чтобы обеспечить своевременное государственное финансирование, эффективное взаимодействие с различными государственными органами и структурами всех уровней, нужно знать «законы жанра». Ведь лоббирование интересов региона зависит от грамотного взаимодействия с различными ведомствами, оперативного составления пакетов докумен-

граждан. Причем, такие приемы проходят не только в облгосадминистрации, но и в городах и районах нашей области. Например, выездной прием граждан Дмитрий Колесников уже провел в городе Синельниково. Вопросы - самые разные: кто-то жалуется на неисправность лифтов, кто-то на отопление, а кто-то обращается за помощью в лечении и оздоровлении. С людьми губернатор открыт, откровенен, вникает в суть вопросов и дает четкие указания своим подчиненным для решения проблем, с которыми к нему обратов, своевременного освоения тились люди. выделенных государством СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ средств. Кстати, на высоком гоЦЕННЫЙ РЕСУРС сударственном уровне многим В целом в стиле управления регионам были высказаны преДмитрия Колесникова чувству- тензии о несвоевременном, а ется столичный опыт. За его значит неэффективном освоеплечами - работа народным де- нии ресурсов. Днепропетровпутатом, руководителем Мини- ская область - одна из первых, стерства промышленной поли- кто сформировал бюджеты местики Украины и Госагентства тных громад на 2013 год. Это Украины по управлению госу- также касается и заранее подгодарственными корпоративны- товленной проектно-сметной ми правами и имуществом. документации проектов, котоДмитрий Колесников работал рые планируется реализовать в на крупных промышленных регионе. По источникам в облгосадпредприятиях Кривбасса, а за время работы в Минпромполи- министрации, со времен работики сформировал цельную ты в Киеве у Дмитрия Колескартину промышленного по- никова сохранились хорошие тенциала всей страны. Его от- отношения со многими руколичие - системное понимание о водителями высокого уровня. функционировании всех самых По звонку губернатора его важных отраслей экономики замы могут попасть без лишнашего региона. Кроме того, них проволочек во многие ки-

евские кабинеты. А в преддверии дня рождения у губернатора (27 марта ему исполнился 41 год) состоялась встреча с Президентом Украины Виктором Януковичем. Из неофициальных источников стало известно, что вместо запланированных 20 минут, которые отводились для встречи, аудиенция длилась более часа. Можно предположить, что речь шла о поддержке важнейших проектов, которые реализуются в регионе, со стороны руководства страны.

Европы», -утверждает губернатор, который и сейчас держит себя в прекрасной физической форме и находит время для спортзала. На неформальной встрече со студентами региона он раскрывает свой секрет успеха, вдохновляя их на примере личного трудового пути. «Для меня рецепт был таким, - рассказывает Дмитрий Валерьевич. - Идете на крупное промышленное предприятие и устраиваетесь там работать слесарем 4-го разряда. Если все работают 8 часов, вы работаете 10 часов. И через какое-то время вас заметят и сделают мастером. Мастером по ремонту оборудования я стал на первом курсе. На втором курсе главным механиком управления механизации. Когда стал начальником участка, я работал еще больше - набивал руку и расширял багаж знаний. В 20 лет я отдавал себе отчет, что мне никто не поможет, никто не станет меня подталкивать и нести на руках во взрослую жизнь. Все зависело от меня так же, как и в жизни каждого человека, если у него есть стремление развиваться». По его словам, на каждом новом рабочем месте, на каждой новой должности надо устанав-

IJÀËÎÃ Ç ÊÐÀ¯ÍÎÞ ²íôîðìàö³ÿ ç³ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè íà Óðÿäîâó «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ä³àëîã ç êðà¿íîþ»

ÏÐÈÑÊÎÐÈËÈ ÂÈÏËÀÒÓ Ãðîìàäÿíêà Ï., ìàòè äâîõ ä³òåé - 2004 òà 2010 ð.í. ç ñ. Ãóëÿéïîëå Êðèíè÷àíñüêîãî ðàéîíó, ïîäàëà äî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ äîêóìåíòè íà ïåðåîôîðìëåííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò íà ä³òåé (ÿê ìàëîçàáåçïå÷åí³é ñ³ì’¿ òà ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó).  óïðàâë³íí³ ïîâ³äîìèëè, ùî äîïîìîãó âîíà îòðèìຠëèøå ó êâ³òí³ 2013 ð. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ö³ êîøòè - ¿¿ ºäèíèé äîõ³ä, çàÿâíèöÿ ïîïðîñèëà ïðèøâèäøèòè ¿õ âèïëàòó, òèì á³ëüøå, ùî âîíè áóëè òåðì³íîâî ïîòð³áí³ íà ïðîâåäåííÿ ïëàíîâî¿ îïåðàö³¿ äèòèí³. Ó Êðèíè÷àíñüê³é ÐÄÀ ïîâ³äîìèëè, ùî äîïîìîãó âæå âèïëà÷åíî. ○

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÎ Ãðîìàäÿíêà Ã. ³ç ñåëà Òîê³âñüêå Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó ïîïðîñèëà âæèòè çàõîä³â äëÿ òîãî, ùîá Òîê³âñüêèé êàìåíåäðîáèëüíèé çàâîä çàïðàöþâàâ íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü. Àïîñòîë³âñüêà ÐÄÀ ïîâ³äîìèëà, à çàÿâíèöÿ ï³äòâåðäèëà, ùî ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà â³äíîâëåíî, à áîðãè ³ç âèïëàòè çàðïëàòè ïîãàñèëè ùå â áåðåçí³. ○

ÂËÀØÒÓÂÀËÈ ÄÎ ÄÈÒÑÀÄÊÀ

ГОТОВ К НЕФОРМАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ С молодежью Дмитрий Колесников особенно открыт и откровенен. Встречался и со студентами, и со школьниками. О спорте, об образовании, о карьере говорит с ними «по душам». К тому же, у губернатора 14-летняя дочь, так что интересы молодежи ему известны. Детство губернатора прошло в Кривом Роге. В 7,5 лет начал заниматься самбо. Именно спорт, по мнению Дмитрия Колесникова, воспитал в нем дисциплину и силу духа. «Лучше Криворожской школы самбо нет в Украине. Там и тогда растили хороших спортсменов, и сегодня - это чемпионы мира, чемпионы

ливать для себя четкую планку. «Работая на Центральном ГОКе механиком участка, я мечтал стать главным механиком комбината. И через 8 лет стал им. И так шаг за шагом, рассчитывая на свой опыт и приобретенные знания, уважительное отношение к людям, которые работали со мной рядом, строится карьера успешного человека», - уверен руководитель региона. Особенно важно, утверждает Дмитрий Колесников, когда вы идете к цели, главное не растерять тех, кто шел с вами рядом. «Должны остаться друзья - не коллеги или попутчики, а те, кто станут самой надежной опорой. Надо научиться сочувствовать, сопереживать, искренне радоваться успехам и победам других».

Ìàòè áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ Ñ. ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà çâåðíóëàñü îäðàçó ç ê³ëüêîõ ïèòàíü. Ïîïðîñèëà íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî òîãî, ÷è ìàþòü ¿¿ ä³òè ïðàâî íà áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä ó ìàðøðóòíèõ òàêñ³. Íà ìàðøðóòàõ ¹ 118, 119À, 119Á ¿ì ó öüîìó â³äìîâëÿþòü. Äðóãèì ïðîõàííÿì áóëî íàäàííÿ äîïîìîãè ó âëàøòóâàíí³ ¿¿ ñèíà äî äèòñàäêà. Íà çâåðíåííÿ â³äðàçó â³äðåàãóâàëè: ç 1 êâ³òíÿ õëîï÷èê â³äâ³äóº ÄÍÇ ¹ 310.


×èòàéòå íà ñàéò³:

6 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

«ÃÀÐß×À Ë²Í²ß ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ»

Äîïîìàãàþ÷è êîæíîìó, äáàºìî ïðî ãðîìàäó Âñåá³÷íèé ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàäõîäÿòü äî êîíòàêò-öåíòðó ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äî ì³ñüêî¿ ðàäè, äîòðèìàííÿ òåðì³í³â ¿õ âèêîíàííÿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü º ãîëîâíèì îáîâ'ÿçêîì ïîñàäîâèõ îñ³á Ñèíåëüíèê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðîòÿãîì 2012 ðîêó âèêîíêîì ì³ñüêðàäè îòðèìàâ 76 çâåðíåíü, ÿê³ íàä³éøëè â³ä êîíòàêòöåíòðó ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2013 ðîêó íàä³éøëî 24 çâåðíåííÿ. Äî òîãî æ 19 ëþòîãî öüîãî ðîêó â ì³ñüêðàä³ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ ïðîâ³â âè¿çíèé ïðèéîì ãðîìàäÿí НА ЧАСІ ПИТАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ За своїм характером питання, що порушуються у зверненнях громадян відображають весь спектр економічних та соціальних проблем міста. Найбільш актуальним для мешканців Синельникового є поліпшення житлових умов, обладнання квартир індивідуальним опаленням, ремонт покрівель багатоповерхових будинків, ремонт доріг та прибудинкових територій, благоустрій міста. Особливо гострим є питання ремонту покрівель у багатоповерхових будинках. У 2012 році на капітальний ремонт покрівлі в 9 під'їздах 6 житлових будинків було виділено 324,9 тис. грн. У бюджеті міста на 2013 рік на ці потреби передбачено 250 тис. грн., що дасть змогу відремонтувати покрівлю в 7 під'їздах. На черзі - понад 60 під'їздів. Приймаючи до уваги значну кількість звернень з питань водопостачання, у цьому році планується здійснити масштабні роботи по реконструкції водопровідних мереж за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів на загальну суму 12 млн. грн. Два місяці тому голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков урочисто відкрив першу чергу цього проекту. Це сприятиме значному покращенню якості послуг з водопостачання. На капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення буде спрямовано 255,7 тис. грн. Відповідно до доручення губернатора, яке надійшло під час його особистого прийому, вже здійснено освітлення вулиці 333-ї Дивізії, де встановлено 18 ліхтарів.

ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÇÂÅÐÍÅÍÜ, ÙÎ ÍÀÄÕÎÄßÒÜ ÍÀ ÃÀÐß×Ó Ë²Í²Þ ÄÌÈÒÐÀ ÊÎ˪ÑͲÊÎÂÀ Â²Ä ÌÅØÊÀÍֲ Ì. ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÀ

ÓÑϲØÍÈÉ ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ

ПРИЙМАЮТЬ ОСОБИСТО

Ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ çâ'ÿçêó Êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî Ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ Ïèòàííÿ ïðàâîñóääÿ Âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ijÿëüí³ñòü ñëóæáîâèõ îñ³á Çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â Çåìåëüí³ â³äíîñèíè Îñâ³òà Áëàãîóñòð³é òà áóä³âíèöòâî Ì àéíîâ³ ïèòàííÿ Îïîäàòêóâàííÿ Îõîðîíà çäîðîâ'ÿ

Ó ñâî¿é ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Ñèíåëüíèê³âñüêà ì³ñüêðàäà òà ¿¿ âèêîíêîì íà ÷îë³ ç ìåðîì Äìèòðî Çðàæåâñüêèì äîòðèìóþòüñÿ ïðèíöèï³â ãëàñíîñò³, â³äêðèòîñò³ òà äîñòóïíîñò³. Ç ö³ºþ ìåòîþ òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ñï³ëüíî ç òåëåðàä³îêîìïàí³ºþ «Ðåã³îí» ä³º òåëåâ³ç³éíèé ïðîåêò «Â³äêðèòà âëàäà».  éîãî ðàìêàõ ïîñàäîâ³ îñîáè, êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà â³äïîâ³äàþòü íà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ãîðîäÿí. Ïðîãðàìà «Â³äêðèòà âëàäà» âèõîäèòü â åô³ð êîæíî¿ äðóãî¿ òà ÷åòâåðòî¿ ï'ÿíèö³ ì³ñÿöÿ î 18 ãîäèí³.

У 2012 році згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян міський голова Дмитро Зражевський провів 20 особистих та 24 виїзних прийоми, на яких побувало 178 мешканців міста. Виїзні прийоми проводились у приміщеннях КП «ЖЕК-1» і «ЖЕК-2», а також в Будинку науки і техніки локомо-

контакт-центру голови облдержадміністрації в 2012 році надані роз'яснення з питань порядку отримання соціальних допомог, виплат пільговим категоріям громадян (багатодітним матерям, інвалідам), а також з умов встановлення газового обладнання, водозабезпечення, перевірки приладів обліку води, виплати заробітної плати тощо. Позитивно вирішені й інші питання. Так, наприклад, встановлено цілодобове патрулювання працівників міліції на станції Синельникове-2; відремонтовано покрівлю у багатоповерховому будинку №6 по вул. Ковпака, на що використано 83 тис. грн. з міського бюджету; завершені роботи по ремонту покрівлі будинку №45 на вул. Леніна вартістю 8,7 тис. грн. Відкрито аптеку на Привокзальній площі станції Синельникове-2. За період 2012-2013 років на гарячу лінію голови облдержадміністрації надійшло 15 звернень від найменш захищених верств населення та громадян, які мають установлені законодавством пільги. Заявників турбують питання щодо надання матеріальної допомоги на лікування, призначення та виплати соціальної допомоги. У місті Синельниковому пільгами, державними допомогами і житловими субсидіями охоплено РОЗ'ЯСНЮЮТЬ понад 9 тис. сімей, тобто І ВИРІШУЮТЬ близько 70% сімей. Крім того, по 46 зверМинулого року 51 мешненнях безпосередньо до канець міста забезпечений

ÍÀ ÊÀϲÒÀËÜͲ ÐÅÌÎÍÒÈ ÏÎÊвÂÅËÜ ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎ 250 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

28,1 24,6 8,8 5,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,8 1,8 1,8 1,8

ʳëüê³ñòü çâåðíåíü, %

путівками санаторно-курортного лікування, серед них: 22 - ветерани війни, 16 - інваліди, 13 - постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

²ÄÊÐÈËÈ 9 ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÃÐÓÏ Ó ÄÈÒÑÀÄÊÀÕ З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ Актуальними для мешканців міста були питання, пов'язані з улаштуванням дітей до дошкільних навчальних закладів, дотриманням температурного режиму в закладах освіти, формуванням мережі класів у загальноосвітній школі, проведенням капітальних ремонтів у закладах освіти, встановленням систем доочистки питної води. З метою реалізації нових соціальних ініціатив Президента України: «Діти - майбутнє України» та реалізації державної політики в галузі освіти «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти» щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей дошкільного віку було відкрито 9 додаткових груп у дошкільних закладах, у результаті чого у 225 дітей з'явилась можливість відвідувати дитсадки. Минулого року за кошти обласного (133,3 тис. грн.) та міського бюджету (130,9 тис. грн.) встановлено системи доочистки питної води в усіх дошкільних навчальних закладах та загальноосвітньому закладі №6. Ця робота продовжується й цього року. Так, уже у першому кварталі 2013 року сис-

теми доочистки питної води встановлено ще в трьох загальноосвітніх навчальних закладах. Минулого тижня в місті відкрили спортивний майданчик нового напрямку у масовій фізичній культурі і спорті «WorkOut». Облаштування майданчика відбулось після відповідного доручення голови облдержадміністрації Дмитра Колєснікова, яке він дав під час особистого прийому громадян в Синельниковому.

ПРАЦЮЄ ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР З червня 2011 року в місті працює міськрайонний Дозвільний центр, уповноважений на видачу документів дозвільно-погоджувального характеру за принципом організаційної єдності. Прийом заяв суб'єктів господарювання і видача документів дозвільного характеру здійснюється державним адміністратором виключно у Дозвільному центрі. З 15 грудня 2012 року там запровадили систему електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державним адміністратором і місцевими та ре-

ÒÐÈÂÀª ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÂÎÄÎÏÐβÄÍÈÕ ÌÅÐÅÆ гіональними дозвільними органами «Відкрита влада». З 1 квітня 2013 року впроваджено пілотний проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». У Дозвільному центрі видається 22 види дозвільно-погоджувальних документів. За 2012 рік розглянуто 280 звернень громадян, видано 263 дозвільних документа без порушень порядку та строку видачі, надано 116 консультацій. У першому кварталі 2013 року зареєстровано 21 звернення, через Дозвільний центр видано 18 документів дозвільного характеру.

тивного депо. Цьогоріч проведено 11 прийомів. З метою роз'яснення проблемних питань життєдіяльності міста та оперативного їх вирішення міським головою та його заступниками, начальниками структурних підрозділів міської ради проводяться «гарячі» телефонні лінії. Протягом 2012 року на них зателефонували понад 60 городян. Їх проведення продовжать і цього року. Частина звернень розглядається комісійно: на засіданнях комісії з розгляду звернень громадян та комісій з питань врегулювання земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання правил добросусідства.

Прес-служба Синельниківського міськвиконкому


ЖИТТЯ РЕГІОНУ 7

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Ìåòèíâåñò âëîæèò 30 ìëí. ãðí. â ðàçâèòèå Êðèâîãî Ðîãà

Соглашение будет реализовано в рамках Программы социального партнерства Метинвеста. Все усилия направлены на обеспечение условий устойчивого развития Кривого Рога, создание комфортной среды проживания для горожан и развитие бизнеса. В 2012 году Метинвест впервые подписал соглашение о социальном партнерстве с городскими властями Кривого Рога. Компания инвестировала более 30 млн. грн. в городское благоустройство, поддержку дошкольных и учебных заведений, оснащение спортивных школ, помощь в проведении городских праздничных и спортивных мероприятий. «Хочу сказать, что договор, который мы подписали в прошлом году, выполнен на 100%», - подчеркнул мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Основной объем инвестиций 2012 года - 18 млн. грн. был направлен на комплексную реконструкцию микрорайонов. Эта программа работает с 2008 года. За это время Метинвест вложил в нее более 48 млн. грн. В прошлом году компания реализовала крупные инфраструктурные проекты: реконструкция парка им. Комсомола Украины в Терновском районе, улицы

Армавирской на 44-м квартале, проспекта Победы в Ингулецком районе. «Метинвест всегда исходил из того, что важно не только обеспечить достойные рабочие места и стабильную высокую зарплату своим работникам, но и создать для них комфортные условия проживания в родном городе», - сказал директор Горнодобывающего дивизиона Метинвеста Николай Ищенко, представляя результаты социальной деятельности компании за 2012 год. Важной частью социальной ответственности Метинвеста является обеспечение эффективной работы предприятий.Компания обеспечивает значительные поступления налогов в бюджет. Только за прошлый год криворожские горнообогатительные комбинаты Метинвеста - Северный, Ингулецкий и Центральный ГОКи уплатили 5,3 млрд. грн. налогов в бюджеты всех уровней. В 2012 году компания вложила в Кривом Роге более 2,6 млрд. грн. в проекты капитального строительства, обновление оборудования, закупку новой техники, программы энергосбережения. Приоритетным направлением для компании остается охрана окружающей среды. За последние три года в Кривом Роге инвестиции в

это направление составили более 4,3 млрд. грн. В 2013 году компания планирует вложить в экологические проекты почти 900 млн. грн. Перед подписанием соглашения с городом на этот год компания провела масштабное исследование социальных проблем. В нем приняли участие более шести тысяч жителей Кривого Рога. Результаты опроса проанализировал экспертный совет из представителей городской власти, общественности и предприятий Метинвеста. Совет выбрал наиболее значимые проекты, и в этом году инвестиции компании в развитие города будут более качественными и сфокусированными. Согласно подписанному соглашению, в 2013 году основными направлениями социального партнерства станут развитие городской инфраструктуры, охрана здоровья и окружающей среды, повышение качества образования, развитие массового спорта и продвижение здорового способа жизни. Объем инвестиций Метинвеста в развитие этих направлений в 2013 году составит около 30 млн. грн. «На текущий год мы со всеми предприятиями Метинвеста разработали конкретную социальную программу по конкретным

объектам, по целенаправленному вложению денег. Я уверен, что и 2013 год будет успешен в сотрудничестве города и Компании», - отметил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. В этом году большая часть инвестиций- 24 млн. грн. - будет направлена на программу комплексной реконструкции районов: благоустройство зоны отдыха ул. Маршака, улицы 23 Лютого, парка 44-го квартала и микрорайона 5-й Заречный, дальнейшую реконструкцию проспекта Победы в Ингулецком районе. Существенно увеличится финансирование корпоративных социальных программ «Здоровая среда дело каждого», «Город - нашими руками», «Развитие детского юношеского футбола». «В 2013 году мы сохраняем инвестиции в развитие Кривого Рога на прежнем уровне. Мне нравится, как развиваются партнерские отношения с городом. Мы чувствуем локоть партнера, у нас очень прозрачные отношения, а самое главное, у нас есть удовлетворение от проделанной работы. Мы понимаем, что средства реально идут на то, чтобы сделать жизнь горожан достойнее и комфортнее», - сказал генеральный директор Метинвеста Игорь Сырый.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄËß ÏÀÂËÎÃÐÀÄÖÅÂ

Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå, âîçìîæíî, âñêîðå áóäåò äîñòóïíî äëÿ æèòåëåé Çàïàäíîãî Äîíáàññà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ó÷àñòâóåò âî Âñåóêðàèíñêîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ÍÎÂÈÍÈ ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 27.03.2013 ¹ Ð-206/0/3-13

Как рассказал начальник городского отдела образования Александр Осипчук, внедрить его планируют на базе учебно-производственного комбината (УПК) Павлограда. «Как сейчас работает УПК? Школьники посещают практические и теоретические занятия. А после внедрения этого проекта теоретическую часть можно будет изучать дистанционно, с помо-

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 12 êâ³òíÿ 2013 ð. çà ¹ 14/1788 Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», âðàõîâóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ Ð-830/0/3-12 «Ïðî ñòðóêòóðó îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ íàéìåíóâàííÿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-372/0/3-12 «Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíî¿ ³ìåííî¿ ñòèïåí䳿 ³ìåí³ Î.Ì.Ìàêàðîâà êðàùèì ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëîäèì íàóêîâöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 01 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 22/1756, òàê³ çì³íè: 1) ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè âèïëàòó îáëàñíî¿ ³ìåííî¿ ñòèïåí䳿 ³ìåí³ Î.Ì.Ìàêàðîâà êðàùèì ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ìîëîäèì íàóêîâöÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, âèä³ëåíèõ ç îáëàñíîãî áþäæåòó äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà âèïëàòó çàçíà÷åíî¿ ñòèïåí䳿»; 2) ïóíêò 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «5. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü». 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ä.Â.ÊÎ˪ÑͲÊΠ○

Ïðîôîáðàçîâàíèå - ÷åðåç Èíòåðíåò ÍÈÍÀ ×ÅØÅÍÊÎ

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-372/0/3-12

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÎÊÐÓÒÀ

Íà ïðîøëîé íåäåëå Ãðóïïà Ìåòèíâåñò è ãîðîäñêèå âëàñòè Êðèâîãî Ðîãà ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå. Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé êîìïàíèè â ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû Êðèâîãî Ðîãà â 2013 ãîäó ñîñòàâèò 30 ìëí. ãðí. Ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå ïîäïèñàëè ìýð Êðèâîãî Ðîãà Þðèé Âèëêóë è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìåòèíâåñòà Èãîðü Ñûðûé

щью телекоммуникационных технологий, проще говоря, - через Интернет, - объясняет завгороно. - В мире это происходит так: набирается группа, назначается руководитель, и ученики получают доступ к так называемой «теории». Такое новшество будет полезным не только школьникам, которые хотят освоить несколько профессий одно-

временно, но и тем, кто живет далеко от учебного заведения. Также, благодаря проекту, доступ к образованию будет проще получить и взрослым, решившим сменить профессию. Правда, для воплощения идеи дистанционного образования понадобятся около 600 тыс. грн.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑ Ó ðàìêàõ ̳æíàðîäíî¿ âèñòàâêè «Hotel&Restaurant Expo Ukraine-2013» ó Êèºâ³ ïðîéøëè Âîñüìèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü êóë³íàðíîãî ìèñòåöòâà ³ ñåðâ³ñó òà Äðóãèé ì³æíàðîäíèé ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç êàðâ³íãó. Êðàù³ ìàéñòðè ç âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òà ó÷í³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî öåíòðó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè íàøó îáëàñòü, ïîâåðíóëèñü ³ç íàãîðîäàìè. Ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ âèáîðîëè «áðîíçó» òà ïî÷åñí³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.


×èòàéòå íà ñàéò³:

8 МИРСЬКІ СПРАВИ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÏÐÎ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÂÅÒÅÐ ÀÍÀÌ ÂÅËÈÊί ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ Â²Ò ×ÈÇÍßÍί ²ÉÍÈ Â²Ò×ÈÇÍßÍί

ßê îòðèìàòè ñòàòóñ ìàòåð³-ãåðî¿í³? ×è âèïëà÷óâàòèìóòü íàäáàâêè «ä³òÿì â³éíè»? ßêèìè ï³ëüãàìè êîðèñòóþòüñÿ ³íâàë³äè? Ïðî öå ìîæíà çàïèòàòè ó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÎÄÀ Âàëåíòèíè Îëåêñ³¿âíè Ñëèâíî¿. Ó â³âòîðîê, 30 êâ³òíÿ, ç 11.00 äî 12.00 Âàëåíòèíà Ñëèâíà áóäå ãîñòåì «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» òà â³äïîâ³äàòèìå íà âàø³ çàïèòàííÿ. Äçâîí³òü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-56 òà îòðèìóéòå â³äïîâ³ä³ é äîïîìîãó ç âèð³øåííÿ âàøèõ ïðîáëåì. Çàïèòàííÿ òàêîæ ìîæíà íàä³ñëàòè çàçäàëåã³äü íà ïîøòîâó àäðåñó: 49000, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 56, ê. 412; åëåêòðîííó àäðåñó visti@visti.dp.ua àáî æ çàðåºñòðóâàâøèñü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-53. ○

Ó ÍÀÑ ÄÎÌÈÍÈÐÓÅÒ ÏÐÈÍÖÈÏ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

 îæèäàíèè âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÀÊÒÀÁÀÍÊÀ Èãîðåì Øåñòîïàëîâûì ÿ îñìàòðèâàëàñü. Ìÿãêèå äèâàíû, êàðòèíû íà ñòåíàõ, æèâûå äåðåâüÿ â ãîðøêàõ è ïðåäóïðåäèòåëüíûé ïåðñîíàë. Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ âûøåë â ïðèåìíóþ, ïðîñìàòðèâàÿ áóìàãè…

Õòî ìຠñòàòóñ ó÷àñíèêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè?

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

УСПЕХ - ЭТО УСПЕТЬ

Èãîðü Øåñòîïàëîâ: ñòàâêà íà êà÷åñòâî

ÏÐßÌÀ Ë²Í²ß «Â²ÑÒÅÉ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß»

ÂÛÑÎÊÀß ÏËÀÍÊÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÎÐÄÆÎͲʲÄÇÅ

ÑϲÂÀËÈ ÊÎËÈÑÊβ

- Вы успешный банкир. Таким видели свое будущее в школьные годы? - В школе я увлекался точными науками и программированием. Поэтому и выбрал факультет прикладной математики ДНУ. Второе высшее получил в тоже том же вузе по специальности «Финансы и кредит». В то время одним из самых востребованных предметов в Украине было банковское дело. На четвертом курсе обучения я уже работал в банке. - Все карьерные ступени прошли на пути к нынешней должности? - Это был очень сложный и долгий путь. Начинал с должности экономиста отдела планирования и экономического анализа в Первом украинском международном банке, ПУМБе. И так ступенька за ступенькой. Я все успевал. - В жизни любого топ-менеджера большую часть времени занимает работа и все, что с ней связано. Удается выкроить время для семьи и, возможно, хобби? - Удается. Мы с супругой и сыном занимаемся хоккеем. Увлечение сына стало нашим семейным хобби. Мы вместе бываем и на выездных соревнованиях и тренировках. - У Вас есть жизненное кредо? - Вы знаете, не задумывался над этим раньше. Думаю, что это стремление к постоянным изменениям в жизни. Особенно это касается профессиональной деятельности. Только управляя непрерывно изменениями, можно добиваться успеха. Как только какая-то ситуация приходит к завершенности, она тут же перестает быть интересной.

СТАВКА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàöòâà ïðîâåëè ëåêòîð³é äëÿ áàòüê³â Øêîëè ðàííüîãî ðîçâèòêó äèòèíè «Âñåçíàéêî». Äîðîñë³ ðîçó÷óâàëè êîëèñêîâ³ ï³ñí³, ÿê³ º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòêîþ âèõîâíîãî ïðîöåñó i ñâîºð³äíèì ïðîãðàìóâàííÿì êðàùîãî ìàéáóòíüîãî äèòèíè.

- Как появился АКТАБАНК? - Процесс создание банка был сложным и длительным. 2007 год - пик конкуренции на

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÛÍÀ ÑÒÀËÎ ÍÀØÈÌ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÕÎÁÁÈ

рынке Украины. Национальный Банк едва успевал регистрировать новые банки. Мы были зарегистрированы весной 2008 года. Спрос на банковские услуги тогда был слабым. Возможно это и к лучшему, так как сложившаяся ситуация на рынке помогла нам закалиться. Мы изначально поставили себе высокую планку, связанную с уровнем сервиса и технологий. Отделения банка работают до семи часов вечера, а также по субботам, а некоторые даже в воскресенье. Многие услуги у нас предоставляются бесплатно или по цене значительно ниже, чем у конкурентов. Мы всеми силами стараемся, чтобы у клиента априори не возникал вопрос, с каким банком целесообразнее сотрудничать. - Можно конкретный пример ценовой политики? - Да, конечно. Самым востребованным продуктом, которым пользуется любой корпоративный клиент, юридическое лицо или частный предприниматель является расчетно-кассовое обслуживание. У нас это стоит одну гривну, что принципиально ниже, чем сейчас на рынке. Сюда входит пакет установки «клиент-банк», неограниченное количество платежей, система безопасности и корпоративные карты. Банки, предоставляющие в Украине такой сервис можно сосчитать на пальцах. А что касается оплаты в одну гривну - мы единственные. Такой подход как к клиентам, имеющим свои компании, так и к физическим лицам. В нашем банке доминирует принцип персональной ответственности за каждого клиента, будь то юридическое лицо или частное. Каждый имеет своего персонального

менеджера. Конкретный сотрудник несет ответственность перед руководством банка за качество обслуживания. - Это похоже на Private banking… - Совершенно верно. Это одно из направлений стратегии нашего банка. Подобные технологии являются стандартными для элитных сервисов. Персональный банкир ведет все вопросы одного клиента. - А в чем разница?

ÎÒÄÅËÅÍÈß ÁÀÍÊÀ ÅÑÒÜ ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÐÓÏÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÑÒÐÀÍÛ - Private banking в классическом варианте предполагает доверительное управление капиталом клиента. Клиент передает банку часть своего капитала. Банк на свое усмотрение занимается его размещением. С клиентом согласовывается степень риска, ожидаемая доходность, структура этих вложений. Однако в Украине эта услуга не пользуется большим спросом. Для крупных состоятельных клиентов мы предоставляем полноценный Private banking в филиале Эстонского банка - Versobank. Его открыли учредители АКТАБАНКА и мы работаем в тандеме. В Европе гораздо больше инструментариев, касающихся рынка ценных бумах и управления капиталом. А в Украине нет даже законодательных инструментов для подобной работы.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ - Кстати, я обратила вни-

мание на предупредительность и исключительную вежливость работников вашего банка… - Вы знаете, Катерина, этого крайне тяжело добиться. Это сложный монотонный труд, который требует контроля. Мы используем систему «тайных покупателей». Они создают некомфортную для сотрудника ситуацию. Наш работник должен оставаться вежливым и терпеливым. - Расскажите о клиентской базе. - Клиентская база сегодня достаточно разносторонняя. Это и предприятия розничной торговли, и производственные компании различных сфер деятельности, и частные лица. Мы открыты для всех! - Как привлекаете новых клиентов? - В нашем банке три вертикали деятельности, которые занимаются привлечением клиентов. В каждой есть персонал, в функциональные обязанности которого входят конкретные задачи, связанные с поиском и привлечением клиентов. Наши сотрудники проводят презентации на предприятиях. А также общаются с людьми, которые живут поблизости отделений банка, рассказывая о преимуществах сотрудничества с нами. Востребованность в банковских продуктах иногда имеет некий отложенный спрос. Человек возможно и нуждается в определенной услуге, но не знает, где ее эффективней получить. - Я проезжала мимо отделения АКТАБАНКА в столице. В каких городах есть еще? - Отделения нашего банка есть во всех крупных городах страны. В Днепропетровске 17 отделений банка. В области мы успели охватить Павлоград, Новомосковск, Кривой Рог, Никополь. - Что в планах дальнейшего развития? - В ближайших планах - открытие новых отделений банка как на Днепропетровщине, так и по всей Украине, повышение удобства взаимодействия с банком. Внедряем систему Интернет-банкинг - возможность для наших клиентов доступа к карточным счетам через Интернет.


СУСПІЛЬСТВО 9

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÈÇÓ×ÈÒÜ ÎÏÛÒ

Ïðåäïðèÿòèÿ Ìåòèíâåñòà îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå

ÍÎÂÈÍÈ ÏÐßÌÀ Ë²Í²ß «Â²ÑÒÅÉ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ’ß»

ÏÐΠϲËÜÃÈ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÖßÌ

ßÐÎÑËÀÂÀ ÕËÅÁÍÈÊÎÂÀ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÎÂÅËÈ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎ

 ïðîøëûé ÷åòâåðã íà Ñåâåðíîì ÃÃÎÊå ÎÊå ÃÃðóïïû ðóïïû Ìåòèíâåñò ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå âûåçäíîå çàñåäàíèå Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíå òðóäà è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Ãîðíîäîáûâàþùåãî äèâèçèîíà В заседании участвовали Николай Ищенко, директор Горнодобывающего дивизиона, Олег Токарь, директор по промышленной безопасности и экологии Группы Метинвест и генеральные директора предприятий дивизиона. Основу программы заседания составляли противоаварийные тренировки. Сначала была смоделирована ситуация устранения пожара в административно-бытовом комплексе дробильной фабрики №3. Сотрудники, ответственные за безопасность, организовали эвакуацию посетителей и работников, оперативно обесточили здание и вызвали пожарную бригаду. Прибывшие пожарные быстро локализовали и потушили «очаг возгорания». На втором тренинге отрабатывали действия при прорыве газопровода. По сценарию, это привело к аварии и возгоранию грузового автомобиля, травмам двух людей. Прибывшие на место «происшествия» горноспасатели с помощью специального оборудования перекрыли газо-

провод. Затем пожарные потушили возгорание, вторая группа спасателей извлекла «пострадавших» с использованием пневмоподушек и резаков. На специальных вакуумных носилках их вынесли из зоны «происшествия», оказали первую помощь. При этом, участники заседания проанализировали правила проведения реанимационных действий в различных ситуациях. Затем директора ознакомились с проведением горных работ Первомайского карьера, проверили ход внедрения системы 5С в горнотранспортном цехе №2 и выполнение программы «Улучшение рабочего быта» в административно-бытовом комплексе управления железнодорожного транспорта.

Участники совещания проанализировали случаи травматизма на предприятиях компании. Руководители предприятий доложили о происшествиях и мерах по предупреждению травматизма, об устранении источников потенциальной опасности на производстве, провели анализ корректирующих мероприятий по травматизму. Комиссия рассмотрела вопросы по внедрению на предприятиях стандарта «Порядок проведения предсменного и углубленного медицинских осмотров» для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Обсудили ход внедрения «Кардинальных правил безопасности» - требований охраны труда, соблюдать которые обязаны все без исключения работники предприятий Метинвеста.

«Сегодняшнее совещание руководителей Горнодобывающего дивизиона в рамках Центральной комиссии мы провели нестандартно: приняли участие в противоаварийных тренировках, оценили уровень подготовки аварийно-спасательных служб Северного ГОКа, - отметил директор по промышленной безопасности и экологии Метинвеста Олег Токарь. - Во время таких мероприятий мы даем возможность директорам предприятий изучать передовой опыт в области повышения уровня безопасности». Николай Ищенко, директор Горнодобывающего дивизиона, отметил, что в построение эффективной системы охраны труда Метинвест вкладывает большие деньги: «Мы реализуем масштабную программу по созданию безопасной среды, совершенствуем систему управления охраной труда. По результатам минувшего года сумма инвестиций составила около 16 тысяч гривен на каждого работника. И это дает результат: уровень травматизма на наших предприятиях постоянно снижается. Наша цель - нулевой травматизм, и мы твердо намерены ее достичь», сказал Николай Ищенко.

Õòî ìຠñòàòóñ ë³êâ³äàòîðà àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ? ßê³ ï³ëüãè äëÿ íèõ ïåðåäáà÷ຠçàêîí? Êóäè ìîæíà çâåðíóòèñü, ÿêùî âèíèêëè ñï³ðí³ ïèòàííÿ? Ïðî öå ìîæíà çàïèòàòè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ³íâàë³ä³â òà âåòåðàí³â äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ôåäîðîâè÷à Áåéöóíà. 23 êâ³òíÿ ç 11.00 äî 12.00 Àíàòîë³é Áåéöóí áóäå ãîñòåì «Â³ñòåé Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» òà â³äïîâ³äàòèìå íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè çà íîìåðîì (0562)

31-29-56.

Äçâîí³òü òà îòðèìóéòå â³äïîâ³ä³ é äîïîìîãó â âèð³øåíí³ âàøèõ ïðîáëåì. Çàïèòàííÿ òàêîæ ìîæíà íàäñèëàòè çàçäàëåã³äü íà ïîøòîâó àäðåñó: 49000, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 56, ê. 412; åëåêòðîííó àäðåñó

visti@visti.dp.ua

àáî æ çàïèñàòèñü çà òåëåôîíîì (0562) 31-29-53 .

ßʲÑͲ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ

Ñâîº÷àñíèé äîãëÿä çà ïîñ³âàìè - çàïîðóêà ãàðíèõ âðîæà¿â Öüîãî ðî êó íà çì³íó ïîñóøëèâîðîêó ãî ìèíóëîãî ðîêó ïðèéøëà çàï³çí³ëà âåñíà ³ç äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ âîëîãè, à òîìó íà õë³áîðîá³â ÷åêຠçàáóð'ÿíåí³ñòü ïîñ³â³â, ïîñèëåííÿ ðîçâèò êó ðîçâèòêó õâîðîá, øê³äíèê³â, ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â âåñíÿíèõ ðîá³ò Щоб отримати гарний врожай, необхідно широко застосовувати позакореневе підживлення озимих зернових і ріпаку біостимуляторами-добривами «Вермибіомаг» та «Вермийодіс». «Вермибіомаг» - рідке органічне добриво-біостимулятор, виготовлене на основі «Вермистиму» з додаванням мезоелементів (сірки та магнію) природного походження. До його складу входять усі компоненти вермикомпосту в розчиненому і активному стані: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, ростоактивуючі речовини, а також понад 50 різних мікро-, макроелементів та мезоелементів, у тому числі до 4% магнію (елемента, який є основою фотосинтезу), 1,5-2,5% азоту, 2,5-3,5% калію, 1,2-1,5% фосфору. Біостимулятори містять також кальцій, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен, літій, бром та

спори ґрунтових організмів, чого немає в більшості пропонованих на ринку стимуляторів, а «Вермийодіс» - ще й біологічно активний йод. Технологією передбачено одноразове або дворазове обприскування рослин під час вегетації в баковій суміші з міндобривами (аміачною селітрою 7-8 кг/га або карбамід 10-15кг/га, або сульфат амонію або касу 10-12кг/га). Проведення позакореневих підживлень є ефективним способом удобрення, який дозволяє збільшити доступність поживних речовин для рослини і стимулювати краще їх засвоєння з ґрунту. Слід зазначити, що такий спосіб живлення рослин застосовується в багатьох країнах світу, але поширення в Україні він набув лише в останні роки. Ефективність листкового застосування гуматів, мікро- та макроелементів у багато разів вища порівняно із внесенням у ґрунт, а нанесені на листкову поверхню вони легко проникають у рослини, добре засвоюються, дають швидкий ефект. При такому живленні гумати, макро- та мікроелементи безпосередньо включаються до синтезу органічних речовин у листках або пере-

носяться в інші органи рослин і використовуються у метаболізмі. Позакореневе живлення, при якому поживні елементи в рухомих формах доставляються у рослини, зазвичай набагато ефективніше, ніж унесення добрив у ґрунт. Своєчасне позакореневе підживлення дозволяє забезпечити рослини макро- та мікроелементами в критичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потребує, зменшити прояви стресу за дії несприятливих чинників довкілля, запобігти розвитку хвороб через нестачу тих або інших елементів, створити оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Поживні речовини, що є складовими біостимуляторів «Вермибіомаг» та «Вермийодіс», нанесені на поверхню листя та листяної маси, швидко поглинаються, проходять той самий шлях синтезу, що і елементи, які надходять у рослину через кореневу систему, але у 5-8 разів швидше. При застосуванні препаратів відзначено їхню високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактеростатичних білків, що виділяються сапрофітною мікрофлорою кишківника дощового черв'яка в процесі вермикультивуван-

ня. Це дозволяє зменшити внесення фунгіцидів і інсектицидів. Біостимулятори «Вермибіомаг» і «Вермийодіс» при листяному підживленні рослин у баковій суміші з міндобривами забезпечують 85-90% засвоєння рослиною азоту у порівнянні з 30-40% засвоєння його через кореневу систему із добрив, унесених у грунт і, зважаючи на це, затрати на азотні добрива, які вносяться під передпосівну культивацію, можна знизити в 2-3 рази. Застосування комплексу листкових підживлень дозволяє оптимізувати ріст та розвиток рослин і значно підвищити ефективність основного внесення добрив, і, як результат, рентабельність рослинництва. Основне - проводити обробку рослин у рекомендовані фази розвитку. Так, озиму пшеницю слід обприскувати в фазі кущіння, ріпак - до початку цвітіння, кукурудзу - у фазі 5-12 листочків, соняшник з настанням 4 справжніх листочків, сою - у фазі бутонізації. Дво- або триразове обприскування овочевих, плодових, суниць та виноградників «Вермийодісом», крім збільшення врожайності, ще дає можливість

уникнути захворювання щитовидної залози. За необхідності в бакову суміш додають гербіциди чи інші пестициди. В господарствах Одеської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської та ін. областей біостимулятори-добрива забезпечили зростання врожайності зернових на 5-8 ц/га, ріпаку - на 4,26,4 ц/га, сої - на 5,2-7,3 ц/га, кукурудзи на зерно - 17-21 ц/га. В Україні і країнах СНД немає аналогів нашим препаратам. Таким чином, застосування біостимуляторів-добрив «Вермибіомаг» та «Вермийодіс» забезпечує зростання врожаю, дозволяє зменшити внесення фунгіцидів і інсектицидів і затрати на мінеральні добрива.

Îäåðæàòè á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ³ ïðèäáàííÿ íàøèõ ïðåïàðàò³â ìîæíà çà àäðåñîþ: 76018, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ãàðêóø³, 2, òåë. (03422) 3-11-30; 3-05-88; òåë./ôàêñ (0342) 71-62-38; ìîá. 067-34-34-527; 067-34-22-188; .net. vermos2007@ukr.net. å-mà³l: vermos2007@ukr


×èòàéòå íà ñàéò³:

10 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-323/0/3-12 Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 12 êâ³òíÿ 2013 ð. çà ¹ 13/1787 Êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», âðàõîâóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ Ð-830/0/3-12 «Ïðî ñòðóêòóðó îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ íàéìåíóâàííÿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: 1. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ Ð-323/0/3-12 «Ïðî çàñíóâàííÿ îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíîòåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 23 òðàâíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 18/1752, òàê³ çì³íè: 1) ïóíêò 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè âèïëàòó îáëàñíèõ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é êðàùèì ó÷íÿì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòàì òà àñï³ðàíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, âèä³ëåíèõ ç îáëàñíîãî áþäæåòó äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà âèïëàòó çàçíà÷åíî¿ ñòèïåí䳿»; 2) ïóíêò 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿: «5. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü». 2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 3. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîíòðîëü - íà çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü. Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ä.Â.ÊÎ˪ÑͲÊΠ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

ÎËÜÃÀ ÏÅÐÎÂÀ

ÃÎËÎÂÈ ÎÁËÀÑÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ 27.03.2013 ¹ Ð-204/0/3-13

Ìàðãàíåö, âûõîäÿùèé èç ðóèí…

ÏÓÁ˲×ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ËÞÄÈ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

ÍÎÂÈÍÈ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÎÒÀËÀÍÈËÎ ÊÈÒÀÉÖßÌ

² ÍÀÂ×ÈËÈÑÜ, ² ²ÄÏÎ×ÈËÈ Êèòàéñüêà äåðæàâíà êîðïîðàö³ÿ ÿäåðíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íàïðàâèëà â Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò 14 ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Çà äâà òèæí³ âîíè ä³çíàëèñü â³ä íàøèõ ôàõ³âö³â ïðî îñòàíí³ ñâ³òîâ³ íàïðàöþâàííÿ òåõíîëîã³é áóð³ííÿ ãåîòåõíîëîã³÷íèõ ñâåðäëîâèí ³ âèäîáóòêó óðàíîâèõ ðóä. ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ ãîñòåé îçíàéîìèëè ç òåõíîëîã³÷íèì êîìïëåêñîì øàõòè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñõ³äíèé ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíèé êîìá³íàò» òà âëàøòóâàëè äëÿ íèõ åêñêóðñ³þ äî ßëòè.

ÑÊÎÐÎ ÑÄÀÄÓÒ ÄÎÌ ÄËß ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÎÂ

Êîãäà ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà ïîñëå ñâîåãî èçáðàíèÿ ìýðîì Ìàðãàíöà Îëåã Áèäíÿê îò÷èòûâàëñÿ î òîëüêî-òîëüêî íà÷èíà íà÷èíà-þùåéñÿ ðàáîòå íà êîëëåãèè îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, áûâøèé òîãäà ãóáåðíàòîðîì Àëåêñàíäð Âèëêóë ïðèçíàë ìàñøòàáû ïðåäñòîÿùåé äåÿòåëüíîñòè íîâîé âëàñòè îáðàçíîé ôðàçîé: «Âû ïðèøëè íà ðóèíû…» Êàê ïîäíèìàåòñÿ ãîðîä èç ýòèõ «ðóèí»? Ýòîò âîïðîñ «êðàñíîé íèòüþ» è ïðîøåë ÷åðåç áåñåäó êîððåñïîíäåíòà «Âiñòåé» ñ ìýðîì Ìàðãàíöà Îëåãîì Áèäíÿêîì

ТЕХНИКА ВЕРНУЛАСЬ - Олег Григорьевич, неужели все было так плохо, что Марганец вызвал у Александра Вилкула ассоциацию с руинами? - Думаю, что действительно - плохо. В советское время наш город имел лучшее жилищно-коммунальное хозяйство в области. В Марганец приезжали за опытом в сфере ЖКХ со всей Днепропетровщины. Здесь работали два асфальтовых завода, автотранспортное предприятие имело 44 единицы техники. Все это было уничтожено… Вспоминаю, как удивился Александр Юрьевич, когда приехал знакомиться с городом. «А где ваша техника, где мусоровозы?» - спрашивал он. Итоги хозяйствования прошлой власти и позволили так прямо и откровенно охарактеризовать тогдашнюю ситуацию в городе… - И на той же коллегии Александр Юрьевич заявил: «Я готов помогать вам…»

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÎ 3,2 ÊÌ ÓËÈÖ

- Да, это так. И за обещанием последовала конкретная и масштабная поддержка, без которой мы бы не смогли столь активно развивать и экономику, и социальную сферу. За два года было сделано больше, чем за 20 предыдущих лет. Начало «подниматься с колен» ЖКХ, в город вернулась техника - те же мусоровозы и экскаваторы, стали обновляться садики и даже строиться жилье для бюджетников. Безусловно, в этом возрождении велика роль и областного совета, чья позиция позволила нам получить средства на развитие.

ближайшее время вручат ключи от квартир счастливым новоселам. - Что еще в Марганце является поводом для гордости? - Конечно, это капитальный ремонт улиц Киевская и Парковая. Насколько мне известно, улицы нашего города не знали такого масштабного обновления с 80-х годов. Мы же разработали проект, полностью заменили покрытие, бордюры, инженерные системы на территории протяженностью более 3,2 километра. В результате две главные улицы города обрели второе дыхание.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

С КАРТОЙ «ДОБРЫХ ДЕЛ»

- Жилье для бюджетников… Сегодня это звучит как цитата из мечты. - А вот и нет - из реальности. Опять же, благодаря поддержке нынешнего вице-премьера Александра Вилкула было открыто финансирование пятиэтажки для бюджетников. Впервые за 20 лет в городе начато возведение многоквартирного жилого дома, и это дает повод для гордости, хотя строительство идет непросто… Актуальность объекта побудила нынешнего губернатора Дмитрия Колесникова взять его под личный контроль. Думаю, что Дмитрий Колесников, возможно, вместе с Александром Вилкулом уже в

- Говорят, что жители Марганца ориентируются по какой-то необыкновенной карте - «добрых дел». - Действительно, ориентируются - но только не буквально, географически, а созидательно. Такие локальные карты разработаны в районах города и отражают те проблемные моменты, которые могут и должны стать адресами приложения наших сил. Знаю, что ни в одном населенном пункте области таких «наглядных пособий», являющихся руководством к действию, пока не существует. - Известно, что это созидание во многом по-

зволило решить проблему устройства ребятишек в детские сады. - Действительно, сегодня в отдаленных районах города открываются дошкольные группы в детсадах, даже там, где не было дошкольных учреждений еще с советского времени. Причем, условия в новых группах, например, в поселках Энгельса и Городище, настолько комфортные, что могут дать фору и городским детсадам. В Центре развития ребенка создали соляную комнату. В городе появились лицей, коммунальная гимназия. Таких учебных заведений раньше не было. Все это говорит о том, что наше слово не расходится с делом. - А как «чувствует» себя экономика города? - Сложно оптимистически ответить на этот вопрос… Хорошо уже то, что Марганецкий ГОК работает и дает в бюджет города 85% поступлений. Но другие крупные предприятия - всесоюзного значения, как говорили раньше, - давно превращены в памятники советской экономики. Именно так воспринимается Марганецкая лентоткацкая фабрика - самое крупное в Советском Союзе предприятие по производству тесьмы и ленты. В свое время в наш город приезжали целые семьи специалистов и бригады для освоения этого производства. Для них был построен микрорайон - Квартал №10. Увы - ныне от фабрики остались одни стены. - Однако не хочется завершать на пессимистической ноте нашу беседу. Верится, что Марганец еще предоставит не один повод говорить о нем с гордостью - в том числе и благодаря его нынешнему руководству. Кто Ваша команда? - Это и мои заместители, и члены исполкома, и секретарь райсовета, и депутатский корпус. И я благодарен этим людям, что они решаются брать ответственность на себя и вершить непростые дела, результаты которых уже могут оценить жители Марганца.


ÆÈÒÒß Ì²ÑÒÀ 11

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÎËÅÍÀ ÒÊÀ×

Íà ñüîãîäí³ çà îô³ö³éíèìè äàíèìè íà 400 êâ.êì ïëîù³ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðèïàäຠ130 êâ.êì çåëåíèõ íàñàäæåíü. Óðàõîâóþ÷è åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ â îáëàñíîìó öåíòð³, öüîãî, áåçïåðå÷íî çàìàëî. ̳ñöåâ³ åêîëîãè ðîçïîâ³ëè, ÿê³ äåðåâà áàæàíî ñàäæàòè â ì³ñò³

ÇÅËÅÍÀ ÊÀÐÒÀ

Âàðòî ñàäæàòè áóçîê, êëåíè é àêàö³¿ ÏÐÈÄͲÏÐÎÂÑÜÊ ÐßÒÓª ÕÂÎß

СТРАЖДАЮТЬ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ Екологічна ситуація визначається не лише кількістю рослин, а й сукупністю багатьох факторів: їхньою породою, віком та станом. Показник озеленення території Дніпропетровська поки що не досяг бажаного результату. Найбільше зелені потребують промислові території: Ленінський, АмурНижньодніпровський райони та житловий масив Ігрень. Ленінський район

ють швидкому покращанню екологічної ситуаціїі. Із трав'янистих рослин екологи радять висаджувати якомога більше лікарських трав, наприклад, календулу.

УСИХАЮТЬ РАНІШЕ переповнений техно- ж/м Фрунзенський. біла, липа, спірея СТРОКУ генними об'єктами. У Поряд з ними - заказ- біла, бузок. «Липа першу чергу, вони негативно впливають на водні ресурси обласного центру. Більш-менш стабільна ситуація у Придніпровську. Тут рятівними є хвойні насадження. Пощастило також і жителям

ник, що розкинувся на великій території. Та екологи стверджують: масиви - масивами, а саджати дерева треба, насамперед, біля багатоповерхівок.

ІНДИКАТОРИ СЕРЕДОВИЩА Щороку висаджують молоді кущі й дерева, створюють сквери. Найкраще пристосовуються до навколишнього середовища клен, акація

багатолітнє дерево, яке добре розвивається. Але враховуючи нинішню екологічну ситуацію в Дніпропетровську, воно може не прижитись у нашому регіоні», - зазначила професор, завідувачка кафедри екології НГУ Алла Горова. Ситуація з каштанами дещо інша. Незважаючи на кількість, ці дерева через деякі властивості не в повній мірі сприя-

ÐÎÑËÈÍÈ ÏÎÒÅÐÏÀÞÒÜ Â²Ä ÍÅÑÒÀײ ÂÎËÎÃÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐ ÀÖÈß ÎÏÅÐÀÖÈß

Ïåðåâîç÷èê, áåðåãèñü ««ÀÀâòîáóñà»! ÐÎÌÀÍ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ

Íà óëèöàõ Äíåïðîïåòðîâñêà íå äîëæíî áûòü áåçîòâåòñòâåííûõ âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòà. È äîëæíîñòíûõ ëèö, íå îòâå÷àþùèõ çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ââåðåííîãî èì àâòîòðàíñïîðòà, òîæå áûòü íå äîëæíî.  ýòîì àáñîëþòíî óáåæäåíû ñîòðóäíèêè ÃÃÀÈ, ÀÈ, c 1 ïî 31 ìàðòà ïðîâîäèâøèå îïåðàöèþ «Àâòîáóñ» â îáëàñòíîì öåíòðå Во время операции среди пассажирских перевозчиков было выявлено 411 нарушений. Один водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. 23 автобуса с начала текущего года и 15 за время проведения операции не прошли обязательный техконтроль, но выехали на линию. Об этом рассказал начальник ГАИ Днепропетровска, подполковник милиции Сергей Волчков.

Госавтоинспекция профилактические мероприятия по безопасности движения проводит регулярно и успешно. Об этом, в частности, говорят цифры. Так, если за первый квартал прошлого года в ДТП пострадали 237 человек, то за аналогичный период 2013-го - 205. Количество ДТП, по итогам проводившейся операции за первые три месяца этого года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, тоже снизилось: 189 против 204.

Парки Дніпропетровська останнім часом постраждали від реконструкцій і потребують догляду. Цю ситуацію прокоментував член Дніпропетровського відділу Всеукраїнської екологічної ліги, доцент ДНУ ім. Олеся Гончара Вадим Манюк: «Почастішали випадки, коли дерева всихають раніше терміну. На це впливає недостатня кількість вологи, особливо для дорослих рослин, та неякісна обробка дерев. Сухостій, який не прибирають вчасно, негативно впливає на здоров`я».

ÍÎÂÈÍÈ Í²ÊÎÏÎËÜ

ÏÎÁÓÂÀËÈ Â ÊÀÇÖ² ϳä ÷àñ øê³ëüíèõ âåñíÿíèõ êàí³êóë ïîíàä 800 ä³òåé-ñèð³ò òà òèõ, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, â³äâ³äàëè ͳêîïîëüñüêèé êóëüòóðíî-äîçâ³ëüíèé öåíòð, äå ïîäèâèëèñü âèñòàâó «Îõ ³ Áóðàò³íî!» ó âèêîíàíí³ àðòèñò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ì³ñüêîãî òåàòðó ëÿëüîê. Âåñåë³ êàçêîâ³ ãåðî¿ äóæå ñïîäîáàëèñÿ ä³òÿì. Ïðè¿çäó àðòèñò³â çàâæäè ÷åêàþòü iç íåòåðï³ííÿì. ○

ÏÅÐÅÙÅÏÈÍÅ

ÌÀÐÀÔÎÍ ÏÐÎÔÅÑ²É Ó Ïåðåùåïèíñüêîìó ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿ ï³ä ãàñëîì «Ó ìî¿é ïðîôåñ³¿ - òâîð÷³ñòü ³ íàòõíåííÿ» ïðîéøîâ ôåñòèâàëü «Äèâîñâ³ò-2013». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³ øê³ë ðàéîíó, ðîáîòîäàâö³, ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³. Áóëî îðãàí³çîâàíî çàõèñò ó÷í³âñüêèõ ïðîåêò³â, âèñòàâêó ñò³íí³âîê ³ç íåòðàäèö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ìàðàôîí ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é òà ÊÂÊ. Çàâåðøèëà ôåñòèâàëü ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íà ïðåçåíòàö³ÿ ïðîôåñ³é iç âèçíà÷åííÿì âëàñíî¿ ôîðìóëè óñï³õó.


12 ÆÈÒÒß-ÁÓÒÒß ○

ÎѲÒËÅͲ ÂÓËÈÖ² Ó Í³êîïîë³ òðèâຠðîáîòà ³ç çàì³íè ëàìï âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ.  îñíîâíîìó ðîáîòè âåäóòüñÿ â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ùîäíÿ çàì³íþþòü ³ âñòàíîâëþþòü 40 åëåêòðè÷íèõ ëàìï. Òàêîæ êîìóíàëüíèêè ïðîâîäÿòü ðîáîòè ³ç çàì³íè äðîòó ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷. Ñòîâ³äñîòêîâî çàâåðøèòè îíîâëåííÿ âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà ïëàíóþòü äî 20 êâ³òíÿ. ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

«Âåëîïîêàòóøêè» ñòàíóòü äîñòóïí³ø³

ͲÊÎÏÎËÜ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

Ï²Ä ×ÅÑÍÅ ÑËÎÂÎ

ÍÎÂÈÍÈ

×èòàéòå íà ñàéò³:

ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÎÍ-ËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Ó ðàéîí³ â³äáóëîñü ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ìåòîäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ â÷èòåë³â ³íôîðìàòèêè, ÿêå ïðîâåëè ó âèãëÿä³ îí-ëàéí êîíôåðåíö³¿. Âñ³ âèñòóïè áóëè ï³äêð³ïëåí³ ïðåçåíòàö³ÿìè ³ âèêëàäåí³ â ìåðåæó ²íòåðíåò. ϳñëÿ êîæíîãî âèñòóïó ñëóõà÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ çà äîïîìîãîþ ÷àòó. Öå ïåðøà ñïðîáà ïåäàãîã³÷íî¿ îí-ëàéí êîíôåðåíö³¿, ÿêà, äî ðå÷³, âäàëàñÿ.

ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ

«ß áóäó äîëãî ãíàòü âåëîñèïåä…» Ìàáóòü, ñëîâà ö³º¿ ïîïóëÿðíî¿ êîëèñü ï³ñí³ íàñï³âóâàòèìå êîæåí ï³äêîðþâà÷ ïàãîðá³â òà ñõèë³â. Íåñï³øíî êðóòèòè ïåäàë³, ìèëóâàòèñÿ êðàºâèäàìè ó êîìïàí³¿ îäíîäóìö³â íåâäîâç³ òàêå çàäîâîëåííÿ ñòàíå äîñòóïíèì íàâ³òü òèì, õòî íå ìຠçàë³çíîãî äðóãà. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âèäàâàòèìóòü ðîâåðè ï³ä ÷åñíå ñëîâî За словами організатора проекту Євгена Хиля, безоплатна оренда велосипедів вже давно не в диковинку в Європі. Україна ще дещо відстає: наразі поката-

тися задарма можна лише у шести містах. Чоловік, який сам прихильник роверів, вже майже чотири роки разом із однодумцями займається прокатом, ремонтує та продає двоколісних. Ідея здавати байки у безкоштовну оренду прийшла до нього після того, як взнав про схожу акцію у Санкт-Петербурзі. Наразі за допомогою друзів та небайдужих до доброї справи Євген лише наповнює велопарк. І хоча безкоштовні «покатушки» скоріш за все можливі будуть лише на велосипедах вітчизняного виробництва, на якість прогулянок це ніяк не вплине. Сьогодні в гаражі підприємця-велолю-

бителя чотири по- до нього, на початтримані ровери, два з ку проекту Євген яких ще ремонтують планує брати гро-

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÊÀÐÒÀ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÕ ÂÅËÎÌÀÐØÐÓҲ - збирають, фарбують, чистять. Щоб зрозуміти, наскільки наші співвітчизники готові користуватися безкоштовним та обережно ставитися

шовий завдаток - 200 грн. та видавати «велік» не більш ніж на три години. Крім того, чоловік не виключає, що у майбутньому зможе надати двоколіс-

них для всієї родини, а до них ще й спеціально розроблені карти туристичних прогулянкових маршрутів Дніпропетровськом та околицями.


НАШ ПРОЕКТ 13

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÈÑÒÎÐÈß Â ÁÐÎÍÇÅ

Ïàìÿòíèêàì îáëàñòè åñòü ÷òî ðàññêàçàòü ÍÈÊÎÏÎËÜ

ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÎÑÈÏ ØÎÐ ÎÇÎËÎÒÈÒ

Увидя эту скульптуру на территории торгово-сервисного центра «Трубосталь», вы не сможете скрыть улыбку, удивленно восклицая: «Да это же товарищ Бендер…» Да и зачем скромничать, когда в Никополе стоит один из самых позитивных памятников «великому комбинатору»! Неспроста он появился в городе: именно никопольчанин Осип Шор с легкой руки писателей Ильфа и Петрова стал литературным Остапом Бендером. Автор скульптуры - архитектор Виктор Сараев, тот самый, создавший в Никополе Нестора Махно. Хотя памятник прототипу Бендера открыли только в 2011-м, но уже существует народное поверье, что у того, кто присядет на стул рядом с Осей Шором - улучшается благосостояние. Вот и мы загадали желание - чтобы список памятников области с каждым годом пополнялся новыми уникальными экземплярами, и хотя бы некоторые из них вошли в перечень монументальных сооружений национального значения. А то ведь грустно получается: любимые памятники есть, а мир о них так мало знает.

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

«ÞÍÎÑÒÜ ÄÍÅÏÐÀ» ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ Лунная ночь, по Днепру тихо плывет ладья, на ней - три стройные фигуры девушек в украинских нарядах. Двое держат венки над головами, одна - собирается опустить цветы на воду, совершая старинный обряд на Ивана Купала. Так трогательно днепропетровский скульптор Петр Куценко увековечил украинок в бронзе на набережной областного центра. Вес композиции - 3,5 тонны. «Юность Днепра», а именно такое название получила скульптура, еще в 1984 году была установлена на городской набережной Днепропетровска. Но, спустя пару месяцев, по решению политбюро, памятник снесли. Вернулась «Юность Днепра» на прежнее место лишь в 2005-м, во время реконструкции.

ÏÎÐÓ×ÈÊ ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÂÑÅÌ ÐÀÄ С 2006 года возле Павлоградского химического завода под сенью ветвей деревьев стоит памятник герою народных легенд и анекдотов поручику Ржевскому. Эта скульптура - не только самая любимая в городе, но и наиболее дружелюбная. Гостям бронзовый усач всегда рад: «предлагает» присесть на скамеечку, которую сторожит, опершись на перила. А если не хватает мест лихач готов подставить дамам свое золоченое колено. У павлоградского Ржевского имеется братблизнец в городе Курске. Вот только у российского бронзового гусара, кроме скамеечки, есть еще и конь. Оба Ржевских создал всемирно известный белорусский скульптор Владимир Жбанов. Что же до павлоградского поручика, то местные жители считают этого бронзового ловеласа не иначе как своим земляком, чем очень гордятся. В погожий день к памятнику приходят люди со всех концов города. Особенно его полюбили молодожены и влюбленные пары. Верят: сфотографироваться с удалым гусаром - к счастью и удаче.

ÃÎÂÎÐßÒ ÖÈÔÐÛ:  îáëàñòè íà ãîñóäàðñòâåííîì ó÷åòå íàõîäÿòñÿ 11444 ïàìÿòíèêà. Èç íèõ - 7526 ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè, 2480 - ïàìÿòíèêè èñòîðèè, 125 - ïàìÿòíèêè ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà, 313 ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

Ê ÑÓÐÎÂÎÌÓ ÇÀÏÎÐÎÆÖÓ ÏÐÈÕÎÄßÒ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

ÏÐÎÌÅÒÅÉ ÇÀÙÈÙÀÅÒ ËÞÄÅÉ Защитник людей от произвола богов, сын Япета и океаниды Азии, чугунный титан Прометей, вот уж более 90 лет возвышается над главной площадью города Днепродзержинска. Созданный в 1922 году учеником Репина, Алексеем Соколом, отлитый литейщиком Сергеем Гречневым, почти 4-метровый Прометей (общая высота памятника - 22 метра) стал свидетелем революционных манифестов, Великой Отечественной, рождения Независимой Украины. И каждое новое поколение горожан восхищенно поднимало глаза на титана, рискнувшего бросить вызов богам. Но кто же позировал скульптору? Говорят, что в лице первого днепродзержинского Прометея прослеживаются черты то ли руководителя каменской большевистской организации Михаила Арсеничева, то ли облик работника цеха Днепровского металлургического завода Ильи Манида. В любом случае, Прометей имел удивительную судьбу: во время оккупации города в 1942 г. под покровом ночи несколько рабочих трамвайного парка сумели вывезти и спасти шедевр от переплавки. После войны памятник был восстановлен, но с 2000 года на постаменте возвышается другой Прометей. Скульптура, изготовленная в 1922 году, ныне «на пенсии» - находится во дворе Городского музея.

ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ

ÊÀÇÀÊ ÐÎÃ ÌÀÍÈÒ ÄÅÒÅÉ

Два года назад в Кривом Роге торжественно открыли памятник легендарному основателю города, казаку Рогу и его верному вороному. Скульптура отлита в мастерской известного украинского скульптора Олега Пинчука. Общий ее вес - 3 тонны. На площади перед горисполкомом казак с лошадью стоит на 62-тонном монолите железной руды, доставленном из карьера «АрселорМиталл Кривой Рог». Запорожца Рога известный криворожский скульптор Александр Васякин создал еще в 1991 году по заказу тогдашнего мэра Григория Гутовского. Но макет памятника простоял в подвале 20 лет. Помогла счастливая случайность: на выставке, приуроченной к 85-летию Александра Васякина, с проектом памятника ознакомился мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и принял решение поставить скульптуру основателю Кривого Рога, за что горожане ему очень благодарны. Сегодня суровый запорожец - любимец местных жителей и гостей города. Здесь часто можно увидеть молодоженов, детишек, которые тянут мам «поглядеть на казака».

.. .À ÒÒÀÊÆÅ ÀÊÆÅ ÆÅËÒÛÅ ÂÎÄÛ

ÃÅÐÁÀÌÈ ÂÅÍ×ÀÍÍÛÉ Ïàìÿòíèê íà ìåñòå îêîí÷àíèÿ áèòâû ïîä Æåëòûìè Âîäàìè óñòàíîâëåí â ñ. Æåëòîàëåêñàíäðîâêà Ïÿòèõàòñêîãî ðàéîíà. Îí íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ óðî÷èùåì Êíÿæüè Áàéðàêè, ãäå â 1648 ã. êàçàöêèå âîéñêà ãåòìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî ïðè ïîääåðæêå êðûìñêèõ òàòàð Òóãàé-áåÿ îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèëè îòñòóïàâøóþ ïîëüñêóþ àðìèþ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íà îäíîé èç äâóõ ãðàíèòíûõ ãëûá îò÷åêàíåí ãåðá ãåòìàíà Õìåëüíèöêîãî, íà âòîðîé - ãåðá êðûìñêîòàòàðñêîãî ðîäà Ãèðååâ. ○

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

ÐÎÄÈÍÀ-ÌÀÒÜ Åñòü â Äíåïðîïåòðîâñêå ñâîÿ «ñòàòóÿ Ñâîáîäû» - ýòî ôèãóðà Ðîäèíû-ìàòåðè ñ ôàêåëîì â ðóêå, êîòîðàÿ âîçâûøàåòñÿ íà 29,5 ìåòðà è, êàæåòñÿ, ïàðèò â âîçäóõå. Ïàìÿòíèê âîçâåäåí â ÷åñòü áèòâû çà Äíåïð è îñâîáîæäåíèå ãîðîäà. Îí âåí÷àåò ìîíóìåíò Âå÷íîé Ñëàâû, îòêðûòûé â 1967 ã. (ñêóëüïòîðû Â. Àãèáàëîâ, Ì. Îâñÿíêèí). ○

ÍÈÊÎÏÎËÜ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÀÒÀÌÀÍÓ Áåç ïîåçäêè íà ìîãèëó êîøåâîãî àòàìàíà Âîéñêà Çàïîðîæñêîãî Èâàíà Ñèðêî íå îáõîäèòñÿ íè îäíà ñâàäüáà â Íèêîïîëå, íè îäèí êàçàöêèé ïðàçäíèê. È ïîíÿòíî ïî÷åìó: Ñèðêî - îäíà èç ñàìûõ ëåãåíäàðíûõ, ëþáèìûõ â íàðîäå èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé êàçàöêîé ýïîõè. Èç 55 êðóïíûõ ñðàæåíèé îí ïðîèãðàë ëèøü îäíó ñõâàòêó. Áþñò Èâàíà Ñèðêî áûë îòëèò â 1980 ãîäó â ðàéñåëüõîçòåõíèêå â ÷óãóííî-ëèòåéíîì öåõå íèêîïîëü÷àíàìè Íèêîëàåì Áðååì è åãî ïîìîùíèêîì Èâàíîì Ìåëåøêî. Âåñ ïàìÿòíèêà - 1 òîííà 50 êã, âûñîòà -1,25 ì.


14 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 06.55 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.05 09.45 10.10 12.35, 12.55, 13.05 13.25 13.35, 14.40 15.10 15.30 15.50 18.45 18.55 19.30 21.00 21.35 22.30 22.55 23.25 00.25 00.40 01.45

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 16 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт Вы спрашивали 08.00, 12.25, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Гигабайт Страна on+line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «В.Глаголева. Вопреки судь+ бе» Итоги недели Без цензуры Т/с «Маруся. Испытание» 20.55 Официальная хроника 19.10, 21.25 Деловой мир Право на защиту Темный силуэт 19.45 «О жизни» с А.Пальчевским Окно в Америку Деловой мир. Агросектор Жизнь на равных Т/с «Угро» Мир спорта Агро+News Последнее предупреждение Итоги дня «Вера. Надежда. Любовь» Книга.ua Тройка, Кено, Секунда удачи Кино в деталях Итоги. Бизнес От первого лица О главном

ИНТЕР 05.40 Х/ф «Большая разница» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10, 12.30 Т/с «Генеральская сноха» 13.30 «Судебные дела» 14.25 «Семейный суд» 15.25 «Жди меня» 18.10 Т/с «Женский доктор» 20.00 «Подробности» 20.30 Т/с «Хуторянин» 23.25 Т/с «Голубка» 01.20 Т/с «Кремень»

9 КАНАЛ 08.00 09.00 09.45 10.50 12.50 15.10 17.50 18.40 18.50 20.00 21.00 21.25 00.25

«Днепр+футбол» «В бой идут мужики» «Русский Аватар» Х/ф «Небесный капитан и мир будущего» Х/ф «На грани» Х/ф «Люди Чести» Новости 9 канала Культурное меню ЧУ, 25 тур. Арсенал + Карпаты «Месть природы» «Новости 2+2» Т/с «Секретные материалы» Т/с «Падающие небеса»

11 КАНАЛ 06.00 06.45, 06.50, 07.00 07.20 08.30 08.45 09.00 11.25, 13.40, 13.45 15.00 16.00 17.00 19.00, 21.00 22.00 22.50 00.20 01.15

Очевидец. Самое шокирующее 07.40 Подъем 19.30 Пираньи «Проте» Тележурнал «Пассаж» Репортер «Родительский клуб» Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер ти». Часть 2. 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.50 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Счастливы вместе» 21.30, 00.00 Новости «О рыбалке всерьез» Ревизор+2 Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.30, 23.50 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.40 Х/ф «Химия чувств» 13.40 «Не ври мне + 4» 14.40 «Семейные мелодрамы + 3» 15.40, 00.15 «Секретные материалы шоу+ бизнеса» + «Я сам» 20.15, 21.15 Т/с «Королева бандитов» 22.20, 01.15 «Деньги»

СТБ 06.40, 16.00 «Все буде добре!»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.40 М/ф 06.45 Информационное обозрение «PostSсriptum» 07.15 «Разбудильник + будильник» 09.15 «Территория заблуждений» 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Медикус» 13.00 «Нам и не снилось». «Коварство и любовь», 1, 3 с. 16.00 «Формула любви» 16.50 «Люди» 17.15 «Чистая работа» 18.00 «Детали» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Великие тайны». «45 секунд до гибели» 19.30 «В дороге. Дневник» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Знай наших!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 20.45, 23.15 «Детали. Экономика» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 21.00 «Преступление и наказание» 21.30 «Индекс опасности» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Смотреть всем!» 00.00 «Здравствуй, это Я!» 00.15 «МНС» 00.25 «Военная тайна»

ICTV 06.45, 06.55 07.15 07.50 08.44,

13.15, 14.15 15.50 17.35 18.45 19.20 21.50 23.00 00.50

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Факты недели 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Сверим время 12.45 «Факты» 13.00 Т/с «Охотники за карава нами» 20.05 Т/с «Морские дьяволы» Х/ф «Противостояние» Х/ф «Механик» Т/с «Убойная сила» Факты. Вечер Чрезвычайные новости Т/с «Прокурорская проверка» Свобода слова Х/ф «Во имя правосудия»

07.00 07.30, 07.55 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00, 15.00 16.00 17.10 18.10 19.10 19.35 21.00 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Месть» Куколка 20.10 Т/с «Любит не любит» Одна за всех Т/с «Студенты» Досвидос Даешь, молодежь! БарДак+3 Богиня шопинга+10 Виталька+3 У ТЕТа в Интернете Дурнев+1 МосГорСмех Т/с «Убежище»

06.00 06.05 06.40, 07.30, 07.45 09.00 09.30

Гимн Украины Аграрная Днепропетровщина 10.45, 16.05 М/ф 20.45 «Тише, «мыши!» Утренний коктейль Д/ф «Тайны подводного мира» Х/ф «АлиБаба и сорок разбой ников», 2 с. Х/ф «Город невест» Пенсионный фонд информирует «Поговори обо мне. «Этому ребен+ ку нужна семья» Время советов Х/ф «Когда деревья были боль шими» Смешные 19.15, 22.30, 00.30 Новости Краеведческое путешествие Наживо Советы доктора Евтушенко Благотворительная акция Меморандум Д/ф «Подари фюреру ребенка» Актуальное интервью Т/с «Клеймо» Х/ф «Пять минут страха»

08.45, 09.15,

TET

51 КАНАЛ

11.20 12.55 13.15 13.30 14.30 17.00 17.15, 17.30 18.00 18.55 19.00 19.45 20.00 21.00 21.30 23.00

5 КАНАЛ 06.30, 07.20 07.40, 07.55,

18.40 «Киевское время» «Автопилот+новости» 08.40 «Трансмиссия+новости» 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода»

Лиц. № АГ 603844 от 7.11.2011г.

АЛКОГОЛИЗМ ИЗЛЕЧИМ!

25 апреля и 9 мая. В Днепропетровске, в Историческом музее (помещение диорамы), по адресу: проспект Карла Маркса, 16.

Вам поможет доктор Довженко Роман Александрович. Запись по телефонам: (056) 7972113, (097)3578717.

08.20 09.15, 10.15 11.15 12.15 15.15 16.10 16.45 17.15 17.25 18.15 19.30, 21.40 22.15 22.45 23.30,

«Утро со звездой» 13.10, 14.10 «5 элемент» «Большая политика» «Время: итоги недели с Т. Дани+ ленко» «Новостеметр» «Мамина школа» «Окно в Европу» «Мотор» «Драйв+новости» «В кабинетах» «Территория закона» 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «Время+Тайм» «Налоговый дневник» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.20 08.10 09.00 10.45 14.30 18.30 19.00, 19.30

Х/ф «Нелегал» «Агенты влияния» «Православные святые» Т/с «Краповый берет» Т/с «Гаишники» «Лохотрон» 23.30, 01.30 «Свідок» Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 21.30 Т/с «Криминалисты: Мыслить как преступник» 22.30 Т/с «CSI: Майами 9» 00.00 Х/ф «Замена 3: Победитель получает все»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.05 11.05 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.30, 19.35, 20.25 22.15 22.40 00.35 04.30

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Александр Журбин. Мелодии на память «Русские сенсации» Ты не поверишь! «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про+ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Защита Красина3» 02.30 «Прокурорская провер+ ка» 03.40 «Говорим и показываем» Т/с «Учитель в законе. Возвра щение» «Сегодня. Итоги» Т/с «Лесник». «Зуб за зуб» Т/с «Агент особого назначения 3». «Телохранитель» «Шахматное обозрение»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45, 04.50 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 09.00 11.25, 13.40, 13.45 15.00 16.00 17.00 21.00 22.50 00.20 01.15 02.00 02.40 02.45, 02.50 03.45

27 КАНАЛ 06.00, 07.00 07.30 08.00, 08.30 09.00 09.30 09.45 11.00 11.30 14.30 15.30 16.30, 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00, 19.25 19.45 20.05 20.30

12.00 М/ф «Идеальный дом» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» «Кекс в большом городе» М/с «Перекресток в джунглях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» М/с «Маленькая принцесса» Ералаш Т/с «Джесси» 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» М/с «Удивительный мир Гамбо ла» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 22.30 «Объектив» «Полезные новости» «Что? Где? Почем?» М/с «Лило и Стич» М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 11.55 13.00 13.20 14.20 15.10, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.30 23.00 00.05

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.15 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.20 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Легенды о Круге» «Вечерний Ургант» «Свобода и справедливость» Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 07.00, 07.20 09.20, 10.00 15.35 16.00 18.00 19.20 20.00 23.15 01.20

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 14.00, 17.20, 21.50 Т/с «След» Т/с «Билет на двоих» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток+шоу «Говорит Украина» Т/с «Операция «Кукловод» Х/ф «Смертельная гонка 2» Х/ф «Точка возврата»

05.55 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.00 Репортер Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2. 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 14.50 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Счастливы вместе» Ревизор+2 Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс» Т/с «Риззоли и Айлс» «Служба розыска детей» 03.40 Зона ночі Десята муза в Україні Скіфи: свідчення і версії

ТОНИС 06.00 06.30, 07.00 09.00

Сто вопросов о животных 08.30 «Мир за неделю» «Утренний эспрессо» Собаки: руководство по эксплуа+ тации 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Лия Ахеджакова. Маленькая жен+ щина в большом кино 12.15 Дневник большой кошки 14.00 Евгений Чазов. Кремлевский док+ тор 18.30, 21.00 «Социальный пульс» 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Светские хроники» 16.00 Лемуры 17.45 Маэстро моды 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 И ты, Брут?! 21.35 Михаил Кононов. Весь мир против меня 22.40 Эверест + врачи в мертвой зоне 23.40 Планета жизни 00.45 Амурные мелодии 00.55 Х/ф «Венецианский каприз»

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 06.55 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 08.20 Х/ф «Сказка странствий» 10.10, 18.10 Т/с «Я лечу» 12.00, 20.00 Т/с «Российская Империя. Начало» 14.10 Х/ф «Журналист» 22.00 Х/ф «Комиссар» 00.00 Х/ф «За власть Советов»

Сх. 04.50 Зах. 19.04 Трив. дня 14.14

Понеділок, 22 квітня 08.40, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.00, 11.05 Звездная жизнь 12.10 «Один за всех» 14.05 «Зважені та щасливі» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Жених» 22.25 «Детектор лжи + 3» 00.05 «Битва экстрасенсов» 01.00 Т/с «Доктор Хаус» 01.55 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз ни»

K1 07.00 М/ф 08.10 Х/ф «Квартет на двоих» 10.00 Х/ф «Мое большое греческое лето» 11.50 «Пороблено в Україні» 13.45, 19.00 «Тайный повар» 14.40, 18.00 «Званый ужин» 15.40 «КВН» 20.00 «Лямур Тужур» 21.00 «Рассмеши комика» 21.50 Х/ф «Трое в каноэ» 23.40 Х/ф «Новые муравьи в штанах»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.35, 11.35 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.50, 13.50 «Бабушка+антикри+ зис» 06.50, 13.40, 16.25 «Загородный дом» 07.00 «Все о пище» 07.15 «Краткие встречи» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.35, 10.20, 11.00, 12.10, 17.20, 17.50 «Эксклюзив для семьи» 08.45, 19.25, 22.20 «Не первый взгляд» 09.45 «Губерния» 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 «Все о пище», 1 с. 17.30 «Криминал» 19.50 «Мини+путешествия» 20.00 «Архивы истории» 20.30, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.10, 09.10 10.30 10.50, 11.35 12.20, 12.40, 13.25, 14.55, 15.55 16.45 19.05 20.00 20.30 21.15 22.00

07.30, 08.00,12.00 Новости Утро с ИНТЕРом Х/ф «Внимание, ведьмы!» Игрушки для взрослых 17.35 «Жизнь как жизнь» Легенды бандитской Одессы 15.35, 22.55 Д/с «Портреты ди+ кой природы» 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 23.55 Т/с «Сердцу не прика жешь» 23.15 Судебные дела Д/с «Жизнь без грима» Д/с «Голливудские пары» Т/с «Сваты 3» Подробности Т/с «Обручальное кольцо» Т/с «Русские амазонки 2» Т/с «Господа офицеры»

TBI 06.30 Голос верующего 07.00 Дорогие депутаты 07.30 World Stories. Международные кор+ респонденты 08.00 Сегодня. Дайджест 08.30 Лекции и события 10.30, 17.00 Вокруг света 11.30 Ювелирочка 14.30 Труднейший в мире ремонт 18.00 Цивилизация 19.00, 21.00 Знак восклицания 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 22.00 Особый формат

23.00 00.00 02.00 04.00 04.30

Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Соврала»

2+2 08.00 Штопор. «Улетное видео по+рус+ ски» 09.00 «В бой идут мужики» 09.45 Секретная территория. «Русский Аватар» 10.50 Х/ф «Небесный капитан и мир будущего» 12.50 Х/ф «На грани» 15.10 Х/ф «Люди Чести» 17.50 ЧУ, 25 тур. Арсенал + Карпаты 20.00 «Месть природы» 21.00 «Новости 2+2» 21.25 Т/с «Секретные материалы» 00.25 Т/с «Падающие небеса» 02.25 Сильный аргумент. «Дорожные войны» 02.45 Х/ф «Дорога на Сечь» 04.05 Х/ф «Далекий выстрел»

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40 11.30 14.50, 15.50, 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 00.30 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

Удивительные эксперименты 12.20 В ожидании конца света 13.10 Легендарные битвы 14.00 Загадки планеты Тайные знаки Экосистемы мира Чудеса мира 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса Чрезвычайные истории Д/ф «Кто заплатил Ленину. Тайна века» Д/ф «Смерть в седле. Ипподром» Намедни Громкое дело Д/ф «Как Сталин снимал кино» Полет над Землей Покер Живая история Т/с «Ответный удар» Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда» Смартшоу Мистическая Украина

13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 00.00 01.00 01.40

«Утро России» «Искатели» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток+шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести+Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести+спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Бумеранг из прошлого» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Истребители» Т/с «Каменская» «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» Т/с «Петр Первый. Завещание» «Девчата» «Вести+»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 08.30, 14.30 Х/ф «Комедия ошибок» 10.45, 16.45 Х/ф «Гиперболоид инже нера Гарина» 14.00 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Х/ф «Виктория» 20.30 Х/ф «Разборчивый жених» 22.30 Х/ф «Блокада. «Лужский ру беж»

REN TV 06.30 «Документальный проект»: «Эпи+ демии. Атака из космоса» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Документальный проект»: «Боже+ ственная трагедия» 09.00 «Документальный проект»: «Месть Вселенной» 10.00 «Документальный проект»: «Зем+ ля. Смертельный магнит» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Военная тайна» 21.00 «Живая тема» 22.50, 01.50 «Игра престолов», 2+й сезон 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко», «Жестокая ди лема» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска ра» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Веселые» каникулы» 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 12.00 Т/с «Деффчонки». «Части тела» 12.30, 17.00 Т/с «Деффчонки». «Кра сивые руки» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом+2» 17.30 Т/с «Деффчонки». «Домра» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00, 19.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Несносные боссы» 23.30 Х/ф «Татуировка в виде бабоч ки»

TVCI 06.00 «Настроение»

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

Зах. 02.57 Сх. 15.11 Перша чв. 18 квітня 08.10 08.25, 08.55, 09.15 10.10 10.35 11.30, 11.50 13.15, 13.45, 14.50, 15.05 15.20 17.20, 18.10 19.10 20.15 20.30 22.20 23.00 23.40 00.50

М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Воин Рэдволла» «Постскриптум» Дом с историей. «Вcероссийский выставочный центр» «В центре событий» 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Собы+ тия Т/с «Черчилль» 01.40 Д/с «Вещь. Doc» 21.05 Т/с «Мужская работа 2» 20.00 Город новостей «Наша Москва» Х/ф «Женитьба» 21.50 «История Государства Рос+ сийского» Т/с «Золотая теща» «Право голоса» «Петровка, 38» «Русские документальные сказки» Без обмана. «Запретный плод» Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне, Бог, сойти с ума» Д/ф «Засекреченная любовь» Временно доступен

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 07.30 09.00 10.40 11.00 12.00 13.00 14.00 15.40 17.00 18.00 18.30 19.40 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.35

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05 10.00, 10.30 11.15 12.00,

«Кабачок 13 стульев» «Под знаком зодиака. Телец» Т/ф «Перед ужином» «О времени и о себе» «Один за всех!». Бенефис Нико+ лая Караченцова, 1985 г. «Колба времени» «Хотят ли русские войны…песня берет интервью» «Театральные встречи» «Звездный путь» «С утра пораньше» «Концерт для виолончели с орке+ стром» Т/ф «Дамы и гусары», 1 с. Д/ф «Старты для всех!» «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 1 ч. Д/ф «В ожидании пришествия» «Утренняя почта» Х/ф «Эти разные, разные лица...»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 15.30 «Минутка для ребенка» 08.00, 18.50 Осторожно, модерн! 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Если верить Лопотухину», 1 с. 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Водитель»

ЕВРОСПОРТ 09.30 09.45 09.50, 10.45,

Мотоспорт Победный момемнт 15.00 Велоспорт 12.00, 16.30, 20.30, 21.00, 00.00, 01.45 Снукер 19.30, 01.00 Футбол 20.15 Вот это да!!!

ХОКЕЙ 06.30, 16.00 НХЛ. Виннипег + Айлендерс 08.30 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. Матч 1. Омские Ястребы + Спартак 10.30, 20.10 НХЛ. Рейнджерс + Нью+ Джерси 12.30 Хоккейный полдень 14.00 Чемпионат мира 2013 г. Украина + Польша 18.00 Новости 18.10 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. Матч+2. Омские Ястребы + Спартак 22.10 КХЛ. Кубок Гагарина. Финал

СПОРТ 09.00, 09.15 09.20, 09.35 09.40 10.15 12.00 13.30 15.15, 15.50 18.15 20.00 22.10 22.40 00.30

13.00, 18.00 Новости «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» «Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Футбол. 2+я Бундеслига. «Динамо» (Дрезден) + «Энерги» «Первая пятерка» Регбилиг. «Country» + «City» 21.40 «Железный фактор» Автогонки. «Rally Masters Show» в Москве Футбол. Чемпионат Германии. «Ай+ нтрахт» + «Шальке» «Эхо» Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Регбилиг. Австралия + Новая Зе+ ландия

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 00.00 Футбол NEWS 06.20 Севилья + Атлетико. Чемпионат Испании 08.20, 12.20, 16.00 Журнал. Лига Чем+ пионов УЕФА 08.50, 15.25 Топ+матч 09.00 «Игра прекрасна», 5 с. 09.30 «Игра прекрасна», 6 с. 10.20 Заря + Динамо. Чемпионат Украи+ ны 12.55 Валенисия + Малага. Чемпионат Испании 14.55 Futbol Mundial 16.30 Барселона + Леванте. Чемпионат Испании

Іменинники дня: АНТОН, ВАДИМ, ОВДІЙ 18.30, 19.20, 20.30 21.55

00.15 Чемпионат Италии 01.00 Чемпионат Испании «Європейський weekend» LIVE. МЮ + Астон Вилла. Чемпио+ нат Англии

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Тренер» 09.20, 15.20 М/с «Рассказы старого моряка», 1 ф., «Необычайное путешествие», «Телефон» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд», 14 с. Русские народные сказки. «Межа», «Непослушный коте нок» 05.00, 11.00, 17.00 Муз/ф «Шутки в сторону», 1984 г. Мультфильм «Лесная песнь» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Новый ЗанзиБар» 06.30, 06.45, 13.35, 13.45, 20.30, 20.45 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00 М/ф «Золотая антилопа» 07.35 М/ф «Водопровод на огород» 07.45, 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.25, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 10.15, 15.00, 16.20, 21.00, 22.25 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.15, 15.20 «Творческие мастерские» 09.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот». «Мама и Папа» 09.50, 16.00, 22.00 Т/с «Страна эль фов» 10.20, 16.30, 22.30 «Испытай себя» 10.45 Х/ф «Приключения маленького Геркулеса в 3D» 12.15 Т/с «Мерлин 4» 15.35 М/ф «Мумитролль и комета» 17.00 Х/ф «Сорванцы из Тимпельба ха» 18.30, 18.45 Т/с «Парк «Галактика» 19.05, 19.40 «Волшебник Изумрудного города» 19.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 21.15 М/ф «КОАПП». «SOS КОАППу!» 21.25 «Girls only»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити+Так 14.00 Три мушкетера 15.00 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Волшебный голос Джель сомино»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 07.00 08.00 09.00, 10.00, 11.00 12.00, 13.00 14.30 16.00, 16.08, 19.00 21.00 23.00

«Страна и люди» «Mультфильмы» «Без дураков» 15.00 Т/с «Таксистка4» 20.00 Т/с «УГРО4», 3 ф. «Грани недели» 17.00 Т/с «Я ему верю», 1 с. Х/ф «Театральный сезон» «Русский акцент» 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 18.08, 01.00 «Особое мнение» Т/с «Гражданин начальник 2» Т/с «Я ему верю», 2 с. «Елохин» Х/ф «Незнакомый наследник»


ТВПРОГРАМА 15

×èòàéòå íà ñàéò³:

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Вівторок, 23 квітня ТВ

12.00 14.00 18.00, 20.00 21.00 22.25 00.15 01.10

УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 06.55 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.00, 09.25 10.15 13.00, 13.05 13.20 14.00, 15.15 15.35 15.50 19.05, 19.30 20.55 21.15 22.55 23.25 00.25 00.40

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 17 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт Вы спрашивали 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Эра строительства Страна on line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «Его превосходительство Юрий Соломин» 21.00 Итоги дня Шеф+повар страны Т/с «Маруся. Испытание» 18.45, 21.10 Деловой мир Последнее предупреждение Украинская песня 19.45 «О жизни» с А.Пальчевским Euronews Деловой мир. Агросектор Т/с «Угро» 01.45 О главном Сельсовет Официальная хроника Социальное шоу «Адреналин» Тройка, Кено, Максима Х/ф «Карусель», 6 с. Итоги. Бизнес От первого лица

ИНТЕР 04.45, 20.30 Т/с «Хуторянин» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН+ ТЕРом» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.15 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10 Т/с «Женский доктор» 20.00, 03.05 «Подробности» 23.25 Т/с «Голубка» 01.20 Х/ф «Призрак дома на холме» 03.35 Д/с «Секретные территории»

9 КАНАЛ 08.00, 08.50 09.00, 09.35 10.45 11.50, 13.50 14.50 18.40 18.55 20.00 21.25 23.40 00.15 02.55 03.40

17.50 Новости 9 канала Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» «Солнце» «Вселенная» 15.50 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Один против всех» Т/с «Солдаты13» Приемная народного депутата «Марс. Билет в один конец» «ДжеДАИ» Лига Чемпионов УЕФА. 1/2 фина+ ла. Бавария + Барселона Про Лигу Чемпионов + обзор игрового дня Т/с «Спецгруппа» Х/ф «Далекий выстрел» Х/ф «Дорога на Сечь»

11 КАНАЛ 06.00 06.45, 06.50 07.10, 09.00, 11.05, 13.25 13.30 14.35 15.05 15.45 19.30 21.00 22.00 22.20 23.00 00.35 01.30

Очевидец. Самое шокирующее 07.40 Подъем Пираньи 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Ново+ сти 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.50, 20.00 Т/с «Воронины» Kids’ Time М/с «Утиные истории» «Мой малыш» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» «Патруль качества» «Васильевский остров» «Просто собака» «Перевоплощение» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.25, 23.45 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 11.40, 12.40, 20.15, 21.15, 22.20 Т/с «Королева бандитов» 13.40 «Не ври мне + 4» 14.45 «Семейные мелодрамы + 3» 15.45, 00.10 «Секретные материалы шоу+ бизнеса». «Мифы и правда + Tatu» 01.15 Х/ф «Клуб «Венера»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Репортаж с пет+ лей на шее» 06.50, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10 Звездная жизнь 11.05 «МастерШеф. Скрытая правда»

Х/ф «Право на надежду» «Зважені та щасливі» 22.00 «Вікна+Новини» «Следствие ведут экстрасенсы» Т/с «Жених» «Дорогая, мы убиваем детей» Т/с «Доктор Хаус» Х/ф «Лучшее лето нашей жиз ни»

34 КАНАЛ 06.20, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи+ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник + будильник» 09.15 «Знай наших!» 09.35 «В дороге. Дневник» 10.00 «Открытый миру» 10.15 «Позаочи». Святослав Вакарчук 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.30 «Врата времени». «Огнем и ме+ чом» 13.20 «Врата времени». «Управление сознанием» 14.10 «Врата времени». «Власть денег» 15.00 «Врата времени». «Секреты насто+ ящих мужчин» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Эпикриз» 17.25 Скетч+шоу «Дураки, дороги, день+ ги» 17.45 «Чудо возможно» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Великие тайны». «Наследники дьявола» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Здравствуй, это Я!» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Respect» 21.30 «МНС» 21.45 «Дорогая передача» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «У камина» 00.00 «Нам и не снилось». «Коварство и любовь», 1, 3 с.

ICTV 06.35, 06.50 07.10 07.50, 08.44,

14.45, 18.45 23.00 01.35

07.45 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» 00.45 Провокатор 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Сверим время 12.45 «Факты» 19.20 Чрезвычайные новости 16.35 Т/с «Убойная сила» 13.40, 21.50 Т/с «Прокурорская проверка» 13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 20.05 Т/с «Морские дьяволы» Факты. Вечер Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е.» Х/ф «Коррупционер»

07.00 07.30, 07.55 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00, 15.00 16.00 17.10 18.10 19.10 19.35 21.00 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Месть» Куколка 20.10 Т/с «Любит не любит» Одна за всех Т/с «Студенты» Досвидос Даешь, молодежь! БарДак+3 Богиня шопинга+10 Виталька+3 У ТЕТа в Интернете Слишком грубо для Ю+туб’а МосГорСмех Т/с «Убежище»

08.45, 09.15, 10.10, 11.10, 12.25,

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но+ вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Когда деревья были боль шими» 11.35, 16.45 М/ф 12.00, 17.00 Смешные 12.15 Х/ф «Пять минут страха» 14.30 Д/ф «Подари фюреру ребенка» 15.15 Х/ф «Карусель» 17.30 Артзона 18.55 Советы доктора Евтушенко 19.00 Хата скраю 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Внутренний враг» 21.00 О рыбалке всерьез 21.30 Т/с «Клеймо» 23.05 Х/ф «Сибириада», 1 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 08.50, 23.45, 00.35 «Обзор прес+ сы» 07.20 «Автопилот+новости» 07.30 «Обрати внимани» 07.40, 08.40 «Трансмиссия+новости» 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По+ года» 08.20 «Новости Киевщины» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 13.10 «Налоговый дневник» 16.10 «Трансмиссия»

17.25 18.15, 21.40 22.15 23.30

«Особенный взгляд» 22.45 «Хроника дня» «Время+Тайм» «Агроконтроль» «CRIME NEWS»

НТН 06.40 08.30 09.00 10.00 10.30 12.35 14.35, 16.45, 17.00 21.30 22.30 00.00

Х/ф «За последней чертой» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» «Лохотрон» Т/с «Висяки» Т/с «Судмедэксперты» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 10» 19.00, 23.30, 01.50 «Свідок» Т/с «Эра стрельца 2» Т/с «Криминалисты: Мыслить как преступник» Т/с «CSI: Майами 9» Х/ф «Волкчудовище»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.35, 19.45, 20.40 22.30 00.25 04.25

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Кулинарный поединок Русская начинка Т/с «Беглец» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про+ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Защита Красина3» 02.20 «Прокурорская проверка» 03.30 «Говорим и показываем» Т/с «Учитель в законе. Возвра щение» Т/с «Лесник». «Беглецы» Т/с «Агент особого назначения 3». «Старик и мэрия» «Шахматное обозрение»

ENTER 05.45 07.50 09.25 11.00, 12.50, 15.00 16.45 21.00 22.00 23.15

Мультфильм СССР Х/ф «Веселые истории» Х/ф «Раз, два горе не беда!» 18.10 Т/с «Я лечу» 20.00 Т/с «Российская империя. Начало» Х/ф «Живет такой парень» Х/ф «Дочкиматери» Т/с «Секретная служба Его Ве личества» Х/ф «Зося» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса»

27 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.15, 22.55 «Днепровская неделя» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финес и Ферб» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 «Free Time» 19.55 «Полезные новости» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 22.05 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 11.55 13.00 13.20 14.20 15.10, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.30 23.05

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.15 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.15 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Легенды о Круге» «Вечерний Ургант» «Городские пижоны». «Лиллехам+ мер» 00.00 Ночные новости

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 15.20 16.00 18.00 19.20 23.25 01.10 01.55

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 12.45, 17.20, 21.50 Т/с «След» 20.00 Т/с «Операция «Кукло вод» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток+шоу «Говорит Украина» Т/с «Пулядура 4: Агент и со кровище нации» Т/с «Гримм. Второй сезон» Х/ф «Смертельная гонка 2»

Сх. 04.50 Зах. 19.04 Трив. дня 13.52

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45, 04.50 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00, 11.05, 13.25, 13.30 14.45 15.45 21.00 22.05 00.35 01.30 02.15 03.00, 03.05

05.55 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.15 Репортер 08.35, 19.50, 00.30 Погода 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.50, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Кухня2» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс» Т/с «Риззоли и Айлс» 03.55 Зона ночі Десята муза в Україні

ТОНИС 06.00, 16.20 Лемуры 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ+ ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00, 20.00 И ты, Брут?! 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Михаил Кононов. Весь мир против меня 12.15 Маэстро моды 14.00, 22.40 Эверест + врачи в мертвой зоне 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Украина+Европа: маятник Фуко» 16.00 «Цивилизация ncognta» 17.45 «Социальный статус: ваша пенсия» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. 21.35 Владимир Ивашов. «Баллада о любви» 23.40 Планета жизни 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 09.10, 10.10, 12.10, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10 21.00

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.50 Х/ф «Дневники няни» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Тайный повар» 18.00 «Званый ужин» «Орел и решка» «Рассмеши комика»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 10.35, 11.45 «Возвращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.50, 13.50 «Бабушка+антикри+ зис» 06.50, 11.20, 13.40, 17.15 «Загородный дом» 07.00 «Школа выживания» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10 «Экс+ клюзив для семьи» 08.45, 11.00, 22.20 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 «По+ года» 09.45 «Все о пище», 1 с. 12.25 «Сад, огород» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 «Все о пище», 2 с. 17.30 «Под знаком Нобеля» Г.Гессе 18.00 «Мир цветов», 1 с. 19.25 «Архивы истории» 19.50 «Здоровье» 20.10 «Краткие встречи». Лоліта 20.30, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕ+ Ром 09.10, 23.15 Легенды бандитского Кие+ ва 09.40 Т/с «Русские амазонки2» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.35, 22.55 Д/с «Портреты ди+ кой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 14.55 Судебные дела 16.00, 22.00 Т/с «Господа офицеры» 16.50 Семейный суд 19.10 Т/с «Сваты 3» 20.00 Подробности 21.15 Т/с «Русские амазонки 2»

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30, 09.30 10.30, 11.30 14.30 16.30 18.00 21.00 22.00 23.00 04.00 04.30

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» 19.00 Знак восклицания Особый формат. 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Здоровая жизнь Цивилизация «Тендер News» Альберт Эйнштейн Против ночи с Павлом Шереметом Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Роза»

11.50, 13.50 14.50 17.50 18.55 20.00 21.25 23.40 00.15 02.55

«Месть природы» 21.00 «Новости 2+2» Секретная территория. «Солнце» Секретная территория. «Вселен+ ная» 15.50 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Один против всех» Т/с «Солдаты13» Секретная территория. «Галакти+ ческие разведчики» Секретная территория. «Марс. Би+ лет в один конец» «ДжеДАИ» Лига Чемпионов УЕФА. 1/2 фина+ ла. Бавария + Барселона Про Лигу Чемпионов + обзор иг+ рового дня Т/с «Спецгруппа» Х/ф «Далекий выстрел»

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40 11.30, 14.50, 15.50, 16.40 17.30, 18.20 19.10 20.00 22.00 01.20 02.10 03.50

Удивительные эксперименты 12.20 В ожидании конца света 13.10 Легендарные битвы 14.00 Загадки планеты Тайные знаки Экосистемы мира 00.30 Чудеса мира 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса Громкое дело 21.00 Д/ф «Как Сталин снимал кино» Гордость Украины Намедни Чрезвычайные истории Полет над Землей Живая история Т/с «Ответный удар» Д/ф «Смерть в седле. Ипподром»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05 10.00, 10.30 11.15 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 00.05 01.15 01.30

«Утро России» Т/с «Нелюбимый» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток+шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести+Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжается» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести+спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Бумеранг из прошлого» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Истребители» Т/с «Каменская» «Специальный корреспондент» Т/с «Петр Первый. Завещание» «Вести+» Х/ф «Опасный поворот», 1 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Виктория» 08.30, 14.30 Х/ф «Разборчивый же них» 10.30, 16.30 Х/ф «Блокада. «Лужский рубеж» 18.30, 00.30 Х/ф «Бесприданница» 20.00 «Плюс кино» 20.30 Х/ф «Двое в новом доме» 22.30 Х/ф «Блокада. Пулковский ме ридиан» 00.00 Х/ф «Хористка»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Заложники Вселенной» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Документальный проект»: «На+ вечно рожденные» 09.00 «Любовницы государственной важности» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Территория заблуждений с Иго+ рем Прокопенко» 21.00 «Пища богов» 22.50, 01.50 «Игра престолов», 2+й сезон 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко» «Плохая ко пия» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска ра» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Несносные боссы» 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 12.00 Т/с «Деффчонки» «Красивые руки» 12.30, 17.00 Т/с «Деффчонки» «Дом ра» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом+2» 17.30 Т/с «Деффчонки» «День Непту на» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00, 19.30 Х/ф «Реальные пацаны» 20.00 Х/ф «Дочь моего босса» 21.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 23.30 Х/ф «Сахар и перец»

TVCI 06.00 08.20, 08.50, 09.10, 10.05, 10.50

Зах. 2.57 Сх. 15.11 Перша чв. 18 квітня 2+2

08.00 09.00, 09.35 10.45

«Настроение» 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Воин Рэдволла» 18.15 Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.55 Т/с «Звездочет» Д/ф «Георгий Вицин. Отшель+ ник»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 07.00 «Хотят ли русские войны…песня берет интервью» 08.00 «Театральные встречи» 09.40 «Звездный путь» 11.00 «С утра пораньше» 12.00 «Концерт для виолончели с орке+ стром» 12.30 Т/ф «Дамы и гусары», 1 с. 13.40 Д/ф «Старты для всех!» 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 16.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 1 ч. 17.00 Д/ф «Апрель» 18.05 Муз/ф «Песню дружбы запева ет молодежь» 18.35 Т/ф «Дамы и гусары», 2 с. 22.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 2 ч. 23.00 «Было ВРЕМЯ» 00.00 «Кабачок 13 стульев» 01.30 «Под знаком зодиака. Телец»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребен+ ка» 08.00, 18.50 Осторожно, модерн! 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Если верить Лопоту хину, 2» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Коммуналка»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Фитнес 09.45, 20.15 Футбол 10.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 00.00 Снукер 15.00 Велоспорт 01.00 Бокс 02.15 Мотоспорт

ХОКЕЙ 07.30 Д/ф 08.30 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. Матч 2. Омские Ястребы + Спартак 10.30, 20.50 НХЛ. Ванкувер + Чикаго 12.30 Хоккейный полдень 14.30 НХЛ. Рейнджерс + Нью+Джерси 16.30 КХЛ. Кубок Гагарина. Финал 18.20 Новости 18.25, 23.40 МХЛ. Финал. Матч 3. Спар+ так + Омские Ястребы 22.50 Своя игра. Антон Бабчук 23.10 Хоккейный вечер

СПОРТ

10.15 10.45 12.30 13.30 15.10, 17.00 17.55 19.45 23.30 01.20

Іменинники дня: ТЕРЕНТІЙ, ЯКІВ, ОЛЕКСАНДР, МАКСИМ, ГРИГОРІЙ

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События 11.50 Т/с «Черчилль» 13.15, 01.40 Д/с «Вещь. Doc» 13.45, 21.05 Т/с «Мужская работа 2» 14.50, 20.00 Город новостей 15.05 «Наша Москва» 16.05 «Энциклопедия» 16.10, 23.35 Д/ф «Засекреченная лю+ бовь» 17.20, 21.50 «История государства Рос+ сийского» 19.10 «Право голоса» 20.15 «Петровка, 38» 20.30 «Чёрные инкассаторы» 22.20 Д/ф «Вспомнить все» 22.55 Х/ф «Варшава 43. Молчание и предательство»

09.00, 09.15, 09.20, 09.35 09.40,

13.00, 17.30 Новости 17.45 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» 21.15 Шахматы. «Мемориал Але+ хина» в Лувре «Trans World Sport» представляет «Спортивный глобус» Регбилиг. Австралия + Новая Зе+ ландия «Железный фактор» «Эхо» 21.50 Футбол. 2+я Бундеслига. «Дуйсбург» + «Кельн» Гандбол. Обзор матчей Лиги чем+ пионов Гандбол. Чемпионат России. Жен+ щины. Финал. «Ростов+Дон» + «Динамо». 2+й матч Современное пятиборье. Этап Куб+ ка мира в Китае. Женщины Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала «Евролига с Гомельским»

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50 Фут+ бол NEWS 06.15 Чемпионат Италии. Обзор тура 07.05 Futbol Mundial 07.35, 15.10 Журнал. Лига Чемпионов УЕФА 08.00 Таврия + Волынь. Чемпионат Укра+ ины 10.20, 17.55 «Європейський weekend» 12.00, 01.05 МЮ + Астон Вилла. Чемпио+ нат Англии 14.00, 21.25 Чемпионат Испании. 16.00 Севилья + Атлетико. Чемпионат Испании 19.25 Барселона + ПСЖ. Лига Чемпионов УЕФА 22.50 Реал + Галатасарай.

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Деревня Утка» 03.25, 09.25, 15.25 М/с «Рассказы ста

04.00, 05.00, 06.30, 07.00,

рого моряка», 2 ф. «Необитае мый остров», мультфильм «Вагончик» 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд», 15 с., Русские народные сказки. 11.00, 17.00 Х/ф «Казакираз бойники», 1979 г, Сборник мультфильмов 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 13 с. 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00 М/ф «Стрела улетает в сказку» 07.30 М/ф «Волк и семеро козлят на новый лад» 07.40 М/ф «Бегемот и солнце» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 10.20, 15.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.20 «Творческие мастерские» 09.35 М/ф «Мумитролль и комета» 10.00, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.30, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 10.55 Х/ф «Сорванцы из Тимпель баха» 12.30, 12.45, 18.30, 18.40 Т/с «Парк «Галактика» 13.20 М/ф «Петушок и солнышко» 15.35 М/ф «Из жизни разбойников» 17.00 М/ф «Принц за семью морями» 18.20 М/ф «Ну, погоди! «Выпуск 1й» 19.00 М/ф «Новоселье у Братца Кро лика» 19.20 М/ф «Превращения начинают ся» 19.40 М/ф «Возвращение» 20.20 М/ф «Золотая липа» 21.30 М/ф «Дом для Кузьки»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити+Так 14.00 Приключения Синдбада 15.00 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Сказки старого волшебни ка»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 «Особое мнение», «Экономичес+ кие новости» 07.00 «Mультфильмы» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка4» 10.00, 20.00 Т/с «УГРО4», 3 ф., «По рожняк» 11.00 «Германия за неделю» 11.30 «Американский ликбез» 12.00, 17.00 Т/с «Я ему верю», 2 с. «Елохин» 13.00 Х/ф «Незнакомый наследник» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мнение» 19.00 Т/с «Гражданин начальник 2» 21.00 Т/с «Я ему верю», 3 с. «Материн ский инстинкт» 23.00 Х/ф «Сувенир для прокурора»


16 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 06.55 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.15, 09.20 09.30 10.20 13.00, 13.15 14.00, 15.15 15.35 15.50 18.55 20.50 21.30 22.25 22.50 23.25 00.25 00.40

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 18 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт Вы спрашивали 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Гигабайт Страна on+line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «О.Аросева. Другая жизнь госпожи Моники» 21.00 Итоги дня 20.55 Официальная хроника «Служба поиска детей» Правительство на связи с гражда+ нами Т/с «Маруся. Испытание» 18.40, 21.20 Деловой мир Шаг к звездам 19.45 «О жизни» с А.Пальчевским Euronews Деловой мир. Агросектор Т/с «Угро» Театральные сезоны Мегалот «Предвечерье» Свет Суперлото, Тройка, Кено Х/ф «Карусель», 7 с. Итоги. Бизнес От первого лица

ИНТЕР 04.45, 20.30 Т/с «Хуторянин» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05, 12.20 Д/с «Следствие вели... » 13.15 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10 Т/с «Женский доктор» 20.00, 03.00 «Подробности» 23.25 Т/с «Голубка» 01.20 Х/ф «Парикмахерша и чудови ще»

9 КАНАЛ 08.00, 08.45 09.00, 09.35 10.45 11.50, 13.50 14.50 18.40 18.55 20.00 20.35 21.25 23.25 01.30

17.50 Новости 9 канала «Вояж» 21.00 «Новости 2+2» «Галактические разведчик» «Марс. Билет в один конец» 15.50 Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Один против всех» Т/с «Солдаты13» Культурное меню «Кто спасет Землю?» «В бой идут мужики» «Облом UA» Х/ф «Монтана» Х/ф «Страна тигров» Т/с «Спецгруппа»

11 КАНАЛ 06.45, 07.40 Подъем 06.50 Пираньи 07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 00.10 Ново+ сти 09.00, 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» 13.25, 14.35 Kids’ Time 13.30 М/с «Утиные истории» 14.45 Т/с «Друзья» 15.45 Т/с «Кадетство» 19.30 «Два берега» 21.00 «Автострасти» 22.00 «Бюро адвокатских расследова+ ний» 22.20 «Мой новый DRESSCODE» 22.40 Т/с «Светофор» 00.35 Т/с «Тайный круг» 01.30 Т/с «Вероника Марс»

1+1 07.00, 07.10, 07.25 10.00, 11.40, 14.45 15.45, 01.15

16.45, 19.30, 23.25, 23.45 «ТСН» 09.10 «Завтрак с 1+1» М/ф «Бернард» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.40, 13.40, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Королева бандитов» «Семейные мелодрамы + 3» 00.10 «Секретные материалы шоу+ бизнеса». «Звезды из народа» Х/ф «Греческие поцелуи»

СТБ 06.05 «Чужие ошибки. Три товарища»

34 КАНАЛ 06.00, 06.45, 07.00, 07.10, 07.15 09.15 09.40 11.00, 12.30 12.55 13.50 14.00 16.10 17.00 17.25 18.15 18.30 19.30 20.00 20.15 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.00 00.20 00.40

12.00, 15.45 М/ф 18.00 «Детали» 20.45, 23.15 «Детали» 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» «Разбудильник + будильник» «Эпикриз» «Адская кухня+2» 22.00 «Званый ужин» «В дороге. Дневник» «Секретные территории» «Здравствуй, это Я!» «Михаил Задорнов. Мелочь, а при+ ятно!» «Формула любви» «Индекс опасности» «Столичные тайны» «Дальние родственники» «Великие тайны» «НАШ САД» «В гостях у Дуняши» «У меня теперь семья!» «Детали. Итоги дня» «Автотема» «Чего хочет женщина» «Детали. Итоговый выпуск» «Жизненное пространство» «Преступление и наказание» «МНС» «Живая тема»

ICTV 06.40, 06.50 07.15 07.50 08.44,

14.50, 18.45 23.00 01.05 01.50

07.45 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Несекретные файлы 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Сверим время 12.45 «Факты» 19.20 Чрезвычайные новости 16.40 Т/с «Убойная сила» 13.00 Т/с «Улицы разбитых фо нарей» 21.55 Т/с «Прокурорская про верка» 20.05 Т/с «Морские дьяволы» Факты. Вечер Х/ф «Поцелуй в голову» Криминальный облом Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е.»

07.00 07.30, 07.55 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00, 15.00 16.00 17.10 18.10 19.10 19.35 21.00 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Месть» Куколка 20.10 Т/с «Любит не любит» Одна за всех Т/с «Студенты» Досвидос Даешь, молодежь! БарДак+3 Богиня шопинга+10 Виталька+3 У ТЕТа в Интернете Слишком грубо для Ю+туб’а МосГорСмех Т/с «Убежище»

08.45, 09.15, 10.10, 12.20, 13.45,

TET

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но+ вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Карусель» 11.35, 16.45 М/ф 12.10, 17.00 Смешные 12.20 Х/ф «Сибириада», 1 с. 14.25 Налоговый монитор 14.45 Д/ф «Внутренний враг» 15.30 Х/ф «Фокусник» 17.05 Хата скраю 17.30 Снято 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Чудо+оружие и мистика в Третьем рейхе» 21.00 По ту строну поля 21.30 Т/с «Клеймо» 23.05 Х/ф «Сибириада», 2 с.

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.50, 23.45, 00.35 «Обзор прессы»

07.20 07.30 07.40, 08.15 08.30 09.15, 10.30, 16.15 17.25 18.15 21.40 22.15 22.45 23.30,

«Автопилот+новости» «Обрати внимани» 08.50 «Трансмиссия+новости» «Трансмиссия+тест» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «Драйв» «Арсенал» «Агроконтроль» «Время+Тайм» «Акцент» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS»

НТН 06.35 08.30 09.00 10.00 10.25 12.30 14.35, 16.45, 17.00 21.30 22.30 00.00

Х/ф «Дикое поле» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Д/с «Реальные преступники» Т/с «Вернуть на доследова ние» Т/с «Детективы» Т. Устиновой. 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 10» 19.00, 23.30, 01.35 «Свідок» Т/с «Эра стрельца 2» Т/с «Криминалисты: Мыслить как преступник» Т/с «CSI: Майами 9» Х/ф «Когтистый: легенда о снежном человеке»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.30, 19.35, 20.25 22.15 22.40 00.35

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Квартирный вопрос «Поедем, поедим!» Т/с «Беглец» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие «Суд присяжных» Т/с «Защита Красина3» 02.30 «Прокурорская проверка» 03.40 «Говорим и показываем» Т/с «Учитель в законе. Возвра щение» «Сегодня. Итоги» Т/с «Лесник». «Охота» Т/с «Агент особого назначе ния3». «Случай на охоте»

ENTER 05.45 07.55 09.25 11.00, 12.50 13.45, 14.40 16.25 21.50 23.25

Мультфильм СССР Х/ф «Раз, два горе не беда!» Х/ф «Веселые истории» 18.10 Т/с «Я лечу» Т/с «Российская империя. Нача ло» 20.00 Т/с «Секретная служба Его Величества» Х/ф «Отчий дом» Х/ф «Мисс миллионерша» Х/ф «Тревожный вылет» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса»

27 КАНАЛ 06.00, 07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.30

22.00

12.00 М/ф 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» М/с «Перекресток в джунг лях» М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» М/с «Маленькая принцесса» Ералаш Т/с «Джесси» 21.30 М/с «Огги и Кукарачи» М/с «Удивительный мир Гамбо ла» М/с «Осторожно, медведи!» М/с «Финес и Ферб» М/с «Сорвиголова» «Полезные новости» «Что? Где? Почем?» «Философия искусства» М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» «Идеальный дом»

08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 11.55 13.00 13.20 14.20 15.10, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.30 22.40 23.10 00.10

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» 01.20 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.25 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Красавица» «Вечерний Ургант» Среда обитания Ночные новости

09.45 11.00 11.30 14.30 15.30 16.30, 17.00 17.30 18.00 18.30 19.25 19.45 20.00 20.30

ОРТ М

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 11.50 15.30 16.00 18.00 19.20 21.30 23.50 01.30

Сх. 04.46 Зах. 19.07 Трив. дня 13.56

Середа, 24 квітня 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 10.10, 11.10 Звездная жизнь 12.05 «Дорогая, мы убиваем детей» 14.00 «Зважені та щасливі» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Жених» 22.25 «Хата на тата» 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 01.00 Х/ф «Предварительное рассле дование»

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 12.50, 17.20, 21.00 Т/с «След» 20.00 Т/с «Операция «Кукло вод» «Пусть говорят. Нагуляла?» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток+шоу «Говорит Украина» Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/2 финала. «Боруссия» (Герма+ ния) + «Реал» (Испания) Т/с «Пулядура 4» Т/с «Гримм. Второй сезон»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.50 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00, 11.05, 13.25, 13.30 14.45 15.45 21.00 22.05 00.35 01.30

Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 08.35, 19.50, 00.30 Погода 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Кухня2» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс»

ТОНИС 06.00, 16.00 Лемуры 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ+ ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 И ты, Брут?! Всемирная история предательств 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Владимир Ивашов. «Баллада о любви» 12.15 «Социальный статус: ваша пенсия» 14.00 Эверест + врачи в мертвой зоне 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.45 Маэстро моды 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. 20.00 Валерий Золотухин. Я чуть не про+ спал Бумбараша 21.35 Наталья Крачковская. Знойная женщина + мечта поэта 22.40 Происхождение человека 23.40 Планета жизни 00.45 Амурные мелодии

K1 07.00 М/ф 09.15, 21.50 «Три сестры» 10.15, 23.50 Х/ф «Потому, что я так хочу» 12.10, 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.15, 17.00 «Дом на зависть всем» 14.10, 19.00 «Тайный повар» 15.10, 18.00 «Званый ужин» 16.10 «Орел и решка» 21.00 «Рассмеши комика»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 «Возвраще+ ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.50, 13.50 «Бабушка+антикри+ зис» 06.50, 11.35, 13.40, 17.15 «Загородный дом» 07.15, 12.25, 19.50 «Здоровье» 07.35 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10 «Экс+ клюзив для семьи» 08.45, 22.20 «Не первый взгляд» 09.45 «Все о пище», 2 с. 11.10 «Мир цветов», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 «Происхождение стиля», 1 с. 17.30 «Под знаком Нобеля». Архан Па+ мук 18.00 «Мир цветов», 2 с. 19.25 «Архивы истории» 20.05 «Жители дома Винздоров», 1 с. 20.30, 21.30 Т/с «Эпоха чести» 21.20 «На сон грядущий»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10 Легенды бандитского Киева 09.35, 21.15 Т/с «Русские амазонки 2» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.35, 22.55 Д/с «Портреты ди+ кой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 14.55 Судебные дела 16.00, 22.00 Т/с «Господа офицеры» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Сваты 5» 20.00 Подробности

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 09.30 10.30, 11.30 14.30 18.00 19.00 21.00 23.00 04.00

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» «Тендер News» Альберт Эйнштейн 17.00 Вокруг света Ювелирочка Труднейший в мире ремонт Цивилизация Знак восклицания Политклуб Виталия Портникова Против ночи с Павлом Шереметом Клипы Jazz с Алексеем Коганом

2+2 08.00 «ДжеДАИ» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.35 Секретная территория. «Галакти+ ческие разведчик»

MEGA

19.10 20.00 21.00 00.30 01.20 02.10 03.00

Удивительные эксперименты 12.20 В ожидании конца света 13.10 Легендарные битвы 14.00 Загадки планеты Тайные знаки 22.00 Полет над Землей Чудеса мира 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса Громкое дело Д/ф «Как Сталин снимал кино» Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда» Намедни Чрезвычайные истории Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев» Покер Живая история Т/с «Ответный удар» Т/с «Числа»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05 10.00, 10.30 11.15 12.00, 13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30, 20.20 22.05 23.05 00.00 01.05 01.25 02.20 03.15

«Утро России» Т/с «Нелюбимый» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «1000 мелочей». Ток+шоу «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести+Москва Вести. Дежурная часть «Дело Х. Следствие продолжает+ ся» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести+спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Бумеранг из прошлого» 03.30 «Прямой эфир» Т/с «Истребители» Т/с «Каменская» «Исторические хроники» Т/с «Петр Первый. Завещание» «Вести+» Х/ф «Опасный поворот», 2 с. «Городок» Вести.ru

НАШЕ КИНО 06.30, 08.00 08.30, 10.30, 12.00, 18.30, 20.30 22.30

12.30 Х/ф «Бесприданница» «Плюс кино» 14.30 Х/ф «Двое в новом доме» 16.30 Х/ф «Блокада. «Пулков ский меридиан» 18.00 Х/ф «Хористка» 00.30 Х/ф «Осторожно, бабуш ка!» Х/ф «Капабланка» Х/ф «Блокада. «Ленинградский метроном»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Тай+ ны сумрачной бездны» 07.30, 11.30, 18.30, 22.30 «Новости 24» 08.00 «Живая тема» 09.00 «Пища богов» 10.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00, 22.00 «Экстренный вы+ зов» 12.00 «Званый ужин» 13.00 «Засуди меня» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Нам и не снилось»: «Фальшивый рай» 22.50, 01.50 «Игра престолов», 2+й се+ зон 01.00 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко». «Конец съем кам» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска ра» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Дочь моего босса» 10.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни вер. Новая общага» 12.00 Т/с «Деффчонки». «Домра» 12.30, 17.00 Т/с «Деффчонки». «День Нептуна» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.00, 23.00 «Дом 2» 17.30 Т/с «Деффчонки». «Свист» 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 19.00, 19.30 Х/ф «Реальные паца ны» 20.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 23.30 Х/ф «Дикая банда»

TVCI 06.00 08.10 08.25, 08.55, 09.15, 10.05, 10.50 11.00 11.30,

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

Зах. 03.47 Сх. 17.41 Перша чв. 18 квітня

10.45 Секретная территория. «Марс. Билет в один конец» 11.50, 15.50 Т/с «Инспектор Купер» 13.50 Т/с «Один против всех» 14.50 Т/с «Солдаты13» 17.50 «Шпионы созвездия Орион» 18.55 «Кто спасет Землю?» 20.00 «В бой идут мужики» 20.35 «Облом UA» 21.25 Х/ф «Монтана» 23.25 Х/ф «Страна тигров» 01.30 Т/с «Спецгруппа» 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40, 11.30 14.50, 15.50, 16.40 17.30 18.20

«Настроение» М/ф 16.50 «Доктор И...» 17.50 М/с «Воин Рэдволла» 18.15 Т/с «Золотая тёща» 15.20, 00.55 Т/с «Звездочёт» М/ф «Лисастроитель» «Барышня и кулинар» 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со+ бытия 11.50 Евгения Добровольская в про+ грамме «Жена. История любви»

13.00 13.15, 13.45, 14.50, 15.05 16.05 16.10, 17.20, 19.10 20.15 20.30 22.20 22.55

М/ф «Дедушка и внучек» 01.40 Д/с «Вещь. Doc» 21.05 Т/с «Мужская работа 2» 20.00 Город новостей «Наша Москва» «Энциклопедия» 23.35 Д/ф «Засекреченная лю+ бовь» 21.50 «История Государства Рос+ сийского» «Право голоса» «Петровка, 38» «Линия защиты» «Русский вопрос» «Хроники московского быта. Рыб+ ный день»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00 «Концерт для виолончели с орке+ стром» 06.30 Т/ф «Дамы и гусары», 1 с. 07.40 Д/ф «Старты для всех!» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 1 ч. 11.00 Д/ф «Апрель» 12.05 Муз/ф «Песню дружбы запева ет молодежь» 12.35 Т/ф «Дамы и гусары», 2 с. 16.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 2 ч. 18.25 Х/ф «Красавецмужчина», 1 с. 19.35 Д/ф «Ач гяла + значит нежена+ тый...» 22.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 3 ч. 23.00 «Один за всех!» Бенефис Николая Караченцова, 1985 г. 01.00 «Хотят ли русские войны…песня берет интервью»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребен+ ка» 08.00, 18.50 Осторожно, модерн! 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс1» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Х/ф «Амазонки»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Мотоспорт 09.45, 12.00, 16.30, 21.30, 00.00, 01.00 Снукер 15.00 Велоспорт 19.30, 21.25 Избранное по средам 19.35 Новости конного спорта 19.40, 20.10, 21.00 Гольф 21.10 Выбор Алексии 21.15 Новости гольфа 21.20 Новости парусного спорта

ХОККЕЙ 07.30 Д/ф 08.30, 14.30 МХЛ. Финал. Матч 3. Спар+ так + Омские Ястребы 10.30, 20.50 НХЛ. Филадельфия + Бостон 12.30 Хоккейный полдень 14.10 Чешская хоккейная экстра+лига. Обзор 16.30 НХЛ. Сан+Хосе + Даллас 18.20 Новости 18.25, 23.20 МХЛ. Финал. Матч 4. Спар+ так + Омские Ястребы 22.50 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15 09.20, 09.35 09.40 10.15 10.45 11.15, 13.30 15.20 17.20 19.30 21.00 21.30 23.20 01.05

13.00 Новости «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» «Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Гандбол. Обзор матчей Лиги чем+ пионов «Шесть на шесть» 17.40 Регбилиг. «Country» + «City» «Обратный отсчет» Легкая атлетика. Diamond League + 2012 г. в Англии. День 1+й Фрирайд. Проект «Ride the Planet + 2012» Современное пятиборье. Этап Куб+ ка мира в Китае. Мужчины. Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех» в Волгограде. Матч за 3+е место Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4финала Фигурное катание. «Medal winner open»

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Фут+ бол NEWS 06.15, 10.25 Чемпионат Испании. Обзор тура 07.20, 21.40 Чемпионат Италии. Обзор тура 08.00 Металлург З + Кривбасс. Чемпио+ нат Украины 11.35 Севилья + Атлетико. Чемпионат Испании 13.30, 17.55 Топ+матч 13.40 Заря + Динамо. Чемпионат Украи+ ны 16.00 МЮ + Астон Вилла. Чемпионат Ан+ глии 18.05 Futbol Mundial 18.40, 22.50 «Один на один с Гамулой». А. Демченко

Іменинники дня: АНТИП, ЯКІВ, МАРТИН

19.40 Реал + Галатасарай. Лига Чемпио+ нов УЕФА 23.45 «Ніч Ліги чемпіонів» 00.45 Лацио + Фенербахче. Лига Европы УЕФА

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Ни слова о футболе» 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Рассказы ста рого моряка», 3 ф. «Антаркти да», сборник мультфильмов 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 16 с. Русские народные сказки. 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Таинствен ный старик», 1980 г. Сборник мультфильмов. 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Черепашка герой» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Новый ЗанзиБар» 06.30, 06.45, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00, 07.40, 19.40 «Волшебник Изум+ рудного города» 07.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.20, 15.20, 21.15 «Творческие мастер+ ские» 09.35 М/ф «Из жизни разбойников» 10.00, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.30, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 11.00 М/ф «Принц за семью морями» 12.20 М/ф «Ну, погоди!», 1, 12 вып. 12.30, 12.40, 18.30, 18.40 Т/с «Парк «Галактика» 15.35 М/ф «Робинзон Кузя» 17.00 Х/ф «Соленый принц» 18.25 М/ф «Клад кота Леопольда» 19.00 М/ф «Серая шейка» 19.20 М/ф «Тайна страны Земляники» 21.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот». «Мама и Папа»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити+Так 14.00 Принц и нищий 15.00 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Финеас и Ферб» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Туфли с золотыми пряж ками»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 «Особое мнение», «Экономичес+ кие новости» 07.00 «Mультфильмы» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка4» 10.00, 20.00 Т/с «УГРО4», 3 ф. «По рожняк» 11.00 «Русский акцент» 11.30 «Городские легенды» 12.00, 17.00 Т/с «Я ему верю», 3 с. «Материнский инстинкт» 13.00 Х/ф «Сувенир для прокуро ра» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мнение» 19.00 Т/с «Гражданин начальник 2» 21.00 Т/с «Я ему верю», 4 с. «Автовор» 23.00 Х/ф «Левша»


ТВПРОГРАМА 17

×èòàéòå íà ñàéò³:

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

Четвер, 25 квітня ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 06.55 07.00, 07.15 07.20 07.25 07.30 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.25, 09.30 13.00, 13.05 13.20 14.00, 15.15 15.35 15.50 19.05, 19.30 21.25 22.50 23.25 00.25

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 19 с. 23.00, 01.00 Итоги 07.05, 23.15, 01.10 Спорт Вы спрашивали 08.00, 12.35, 15.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Эра строительства Страна on+line Гость студии Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «М.Танич. Еще раз о любви» 21.00 Итоги дня 20.55 Официальная хроника Т/с «Маруся. Испытание» 18.45, 21.15 Деловой мир Граница государства Д/ф «Таинственный Сковорода» 19.45 «О жизни» с А.Пальчевским Euronews Деловой мир. Агросектор Т/с «Угро» 01.45 О главном Последнее предупреждение Опыт Тройка, Кено, Максима Х/ф «Карусель», 8 с. Итоги. Бизнес

04.45, 07.00, 07.10, 09.10 11.05, 13.15 15.05 16.05 18.10 20.00, 23.25 01.20 03.30

20.30 Т/с «Хуторянин» 08.00, 12.00, 18.00 Новости 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом» Т/с «Возвращение Мухтара» 12.20 Д/с «Следствие вели... «Судебные дела» «Семейный суд» Т/с «Анечка» Т/с «Женский доктор» 03.00 «Подробности» Т/с «Голубка» Х/ф «Дело №39» Д/с «Секретные территории»

ИНТЕР

9 КАНАЛ 08.00, 08.50 09.00, 09.35 10.45 11.50 13.50 14.50 15.50 18.25 18.55 20.00 21.25 22.00 00.05 01.20 02.55 03.00 03.45

17.50 Новости 9 канала Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» «Шпионы созвездия Орион» «Кто спасет Землю?» Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Один против всех» Т/с «Солдаты13» Т/с «Псевдоним «Албанец» «Алеф + в наше время» «Когда Земля вскрикнет» «Нереальные истории» «В бой идут мужики» Лига Европы. 1/2 финала. Базель + Челси. Прямая трансляция Про Лигу Европы + обзор игрово+ го дня Х/ф «Внезапный удар» «Дорожные войны» Х/ф «Далекий выстрел» Х/ф «Осторожно! Красная ртуть!»

11 КАНАЛ 06.00 06.45 06.50 07.10, 07.40 08.00 09.00, 11.05, 13.25 13.30 14.15 14.45 15.45 19.30 21.00 22.00 22.30 00.35 01.30

Очевидец. Самое шокирующее Подъем Пираньи 19.00, 21.30, 00.10 Новости «Патруль качества» «Незабываемые путешествия» 16.45 Т/с «Счастливы вмес те» 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» Kids’ Time М/с «Утиные истории» «36, 6» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» «Вечерний разговор» «Oscar Models TV Show» «Васильевский остров» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс»

1+1 07.00, 07.10, 07.25 10.00, 11.45, 14.45 15.45 20.15 21.30 23.55 01.35

08.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» М/ф «Бернард» 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 13.40 Т/с «Королева бандитов» «Семейные мелодрамы + 3» «Секретные материалы шоу+бизне+ са» + «Дискотека Авария». «Меняю жену + 7» «Адская кухня+3» Х/ф «Все не случайно» «Обреченный на взрыв»

СТБ 06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.45, 18.20 «Невероятная правда о звездах» 09.10 Х/ф «Последняя роль Риты» 11.20 «Зважені та щасливі» 18.00, 22.00 «Вікна+Новини» 20.00 «Следствие ведут экстрасенсы» 21.00 Т/с «Жених» 22.25 «Кулинарная династия» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Пропажа свидетеля»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00, 15.50 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи+ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник + будильник» 09.15 «У меня теперь семья!» 09.30 «Индекс опасности» 09.50 «Здравствуй, это Я!» 10.00 «Великие тайны». 11.00, 22.00 «Званый ужин» 12.45 Х/ф «Приключения Филибера» 14.30 «Чего хочет женщина» 15.00 «Обманутые наукой» 16.10 «Формула любви» 17.00 «Открытый миру» 17.25 Скетч+шоу «Дураки, дороги, день+ ги» 17.45 «Чудо возможно» 18.15 «Дальние родственники» 18.30 «Великие тайны» 19.30 «Погляд» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.15 «Дорогая передача» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 «Болевая точка» 21.20 «Совет безопасности» 21.30 «Вне игры» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «НАШ САД» 00.00, 00.50 «Великие тайны» 01.40 «Врата времени»

ICTV 06.30, 06.40 07.05 07.50 08.44,

07.40 Деловые факты Т/с «Такси» Т/с «Леся+Рома» Максимум в Украине 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Сверим время 08.45, 12.45 «Факты» 09.15, 19.20 Чрезвычайные новости 10.10, 16.40 Т/с «Убойная сила» 12.25, 13.00 Т/с «Улицы разбитых фо нарей» 13.45, 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 14.50, 20.05 Т/с «Морские дьяволы» 18.45 Факты. Вечер 23.00 Х/ф «Брат» 00.50 Несекретные файлы 01.40 Х/ф «Поцелуй в голову»

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00, 15.00 16.00 17.10 18.10 19.10 19.35 21.00 22.20 23.00 23.25 00.00

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» Т/с «Месть» Куколка 20.10 Т/с «Любит не любит» Одна за всех Т/с «Студенты» Досвидос Даешь, молодежь! БарДак+3 Богиня шопинга+10 Виталька+3 У ТЕТа в Интернете Слишком грубо для Ю+туб’а МосГорСмех Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 06.05, 07.00, 07.30, 07.45 09.00, 10.00 11.15, 11.30 13.00 14.30 15.15 17.00 17.30 19.45 20.00 21.00 21.15 21.30 23.05

Гимн Украины 18.00 Наживо 17.15, 22.30, 00.30 Новости 20.45 «Тише, «мыши!» Утренний коктейль 13.30 Время советов Х/ф «Фокусник» 16.30 М/ф Х/ф «Сибириада» Азбука здоровья Д/ф «Чудо+оружие и мистика в третьем рейхе» Х/ф «Звонят, откройте дверь» Смешные Истории с Бородой Меморандум Д/ф «Портрет мистика» Перекресток 102 + информ Т/с «Клеймо» Х/ф «Сибириада», 3 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.50, 07.20 07.30 07.40, 07.55,

18.40 «Киевское время» 23.45, 00.40 «Обзор прессы» «Автопилот+новости» «Обрати внимани» 08.40 «Трансмиссия+новости» 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35 «Погода»

08.15 08.20 09.15, 10.30, 16.10 17.25 18.15 21.40 22.10 22.45 23.30,

14.40, 16.45, 17.00 21.30 22.30 00.00

«Драйв+новости» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «В кабинетах» «Акцент» «Лесной патруль» «Время+Тайм» «Реальный сектор» «Хроника дня» 00.25 «CRIME NEWS» Х/ф «Трембита» Утренний «Свідок» «Криминальные дела» Д/с «Тайны криминального мира» Т/с «Вернуть на доследование» Т/с «Детективы Т.Устиновой. «Близкие люди» 19.30 Т/с «Улицы разбитых фо нарей 10» 19.00, 23.30, 01.45 «Свідок» Т/с «Эра стрельца 2» Т/с «Криминалисты: Мыслить как преступник» Т/с «CSI: Майами 9» Х/ф «Проклятие мертвого озе ра»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.30, 19.35, 20.25 22.15 22.40 00.35 04.30

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» Дачный ответ «Медицинские тайны» Т/с «Беглец» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про+ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» Т/с «Защита Красина3» 02.30 «Прокурорская провер+ ка» 03.40 «Говорим и показываем» Т/с «Учитель в законе. Возвра щение» «Сегодня. Итоги» Т/с «Лесник». «Кровь на траве» Т/с «Агент особого назначения 3». «Любовь и барабан» «Шахматное обозрение»

ENTER 05.45 08.20 11.00, 12.50, 14.40 16.10 21.55 23.15

Мультфильм СССР Х/ф «Двенадцать месяцев» 18.10 Т/с «Я лечу» 20.00 Т/с «Секретная служба Его Величества» Х/ф «Шинель» Х/ф «Обелиск» Х/ф «Марианна» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса»

27 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.30, 22.55 «Днепровская неде+ ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30, 21.30 М/с «Огги и кукарачи» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 «Под напряжением» 20.00 «Идеальный дом» 20.25 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.35 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.00 «Кекс в большом городе» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.50 11.00 14.20 15.10, 16.00 17.00 17.40 18.55, 20.00 20.50 23.00 00.05

11.50 15.30 16.00 18.00 19.20 23.25 01.25

14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» Прямая линия с Владимиром Пу+ тиным Т/с «Торговый центр» 01.15 «Пока еще не поздно» «Я подаю на развод» Вечерние Новости «Давай поженимся!» 00.20 «Пусть говорят» «Время» Т/с «Красавица» «Политика» Ночные новости Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 20.00 Т/с «Операция «Кукло вод» Ток+шоу «Пусть говорят. Нагуляла? От кого?» Чистосердечное признание Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток+шоу «Говорит Украина» Х/ф «Седьмой день» Т/с «Гримм. Второй сезон»

2+2

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45, 04.50 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00, 11.05, 13.25, 13.30 14.45 15.45 21.00 22.05 00.35 01.30 02.15 02.55

05.55 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 08.35, 19.50, 00.30 Погода 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Кухня2» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс» Т/с «Риззоли и Айлс» «Служба розыска детей»

08.00, 08.30 09.00, 09.35 10.45 11.50 13.50 14.50 15.50 17.50 18.25 18.55 20.00 22.00 00.05 01.20 02.55

ТОНИС 06.00, 16.00 Лемуры 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ+ ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 «Утренний эспрессо» 09.00 Валерий Золотухин. Я чуть не про+ спал Бумбараша 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Наталья Крачковская. Знойная женщина + мечта поэта 12.15 Маэстро моды 14.00, 22.40 Происхождение человека 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 15.30 «Дневник для родителей» 17.45 «Социальный статус: ваши права и льготы» 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона 20.00 Василий Лановой. Есть такая про+ фессия... 21.35 Валентина Талызина. Моей душе покоя нет 23.40 Планета жизни 00.50 Х/ф «Васса Железнова»

K1 07.00 09.10, 10.10, 12.10, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10 21.00

М/ф 21.50 «Три сестры» 23.50 Х/ф «Любовь случается» 20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Тайный повар» 18.00 «Званый ужин» «Орел и Решка» «Рассмеши комика»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.45 «Возвраще+ ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.50, 13.50 «Бабушка+антикри+ зис» 06.50, 11.35, 13.40, 17.15 «Загородный дом» 07.15, 12.25 «Здоровье» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10 «Экс+ клюзив для семьи» 08.45, 22.25 «Не первый взгляд» 09.45 «Происхождение стиля», 1 с. 11.10 «Мир цветов», 2 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 16.45 «Происхождение стиля», 2 с. 17.30 «Под знаком Нобеля» У.Черчилль 18.00 «Кинопроектор» 18.15 «Все о пище» 19.25 «Архивы истории» 19.50 «Мини+путешествия» 20.05 «Жители дома Винздоров», 2 с. 20.30 Т/с «Эпоха чести» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕРом 09.10, 23.20 Легенды бандитского Кие+ ва 09.40, 21.15 Т/с «Русские амазонки 2» 10.30, 17.35 «Жизнь как жизнь» 11.15, 20.30 Т/с «Обручальное коль цо» 12.20, 15.35, 23.00 Д/с «Портреты ди+ кой природы» 12.40, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.25, 23.50 Т/с «Сердцу не прика жешь» 14.55 Судебные дела 15.55, 22.00 Т/с «Господа офицеры» 16.50 Семейный суд 19.05 Т/с «Сваты 5» 20.00 Подробности

TBI 06.30 07.00, 08.00, 08.30 10.30, 11.30 14.30 16.30 18.00 19.00 21.00 23.00 00.00 02.00

Голос верующего 19.30 Сегодня о главном 20.30, 23.30 «Сегодня» Политклуб Виталия Портникова 17.00 Вокруг света Ювелирочка Экотехнологии Здоровая жизнь Цивилизация Знак восклицания Игра в слова и не только Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички

21.25 «В бой идут мужики» «Облом UA» 21.00 «Новости 2+2» Секретная территория. «Шпионы созвездия Орион» Секретная территория. «Кто спасет Землю?» Т/с «Инспектор Купер» Т/с «Один против всех» Т/с «Солдаты13» Т/с «Псевдоним «Албанец» Секретная территория. «Воздуш+ ные провокации» Секретная территория. «Убить мар+ сианина» Секретная территория. «Когда Зем+ ля вскрикнет» «Нереальные истории» Лига Европы. 1/2 финала. Базель + Челси. Прямая трансляция Про Лигу Европы + обзор игрово+ го дня Х/ф «Внезапный удар» Сильный аргумент. «Дорожные войны»

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40, 11.30, 14.50, 15.50, 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00 01.20 02.10 03.50

Удивительные эксперименты 12.20 В ожидании конца света 13.10 Воины 14.00 Загадки планеты Тайные знаки 22.00 Полет над Землей 00.30 Чудеса мира 23.40 Загадки Вселенной 22.50 Современные чудеса Гордость Украины Д/ф «Чернобыль. 20 лет спустя» Д/ф «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев» Намедни Громкое дело Д/ф «Кузькина мать. Царь+бомба» Живая история Т/с «Числа» Д/ф «В поисках рая. Индийские робинзоны»

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 09.05 10.00, 10.40, 11.00 14.05 15.00 16.50 16.55 17.40 20.10 22.00 22.55 23.50 00.55 01.10

«Утро России» Т/с «Нелюбимый» 16.00, 19.00 Вести 16.30, 18.40 Вести+Москва Прямая линия с Владимиром Пу+ тиным «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести+спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Бумеранг из прошлого» Т/с «Истребители» Т/с «Каменская» «Исторические хроники» с Нико+ лаем Сванидзе. Т/с «Петр Первый. Завещание» «Вести+» Х/ф «Опасный поворот», 3 с.

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Осторожно, бабуш ка!» 08.30, 14.30 Х/ф «Капабланка» 10.30, 16.30 Х/ф «Блокада. «Ленинг радский метроном» 14.00 «Плюс кино» 18.30, 00.30 Х/ф «Женатый холостяк» 20.30 Х/ф «Дон Кихот» 22.30 Х/ф «Блокада. «Операция «Ис кра» 23.40 Х/ф «Эликсир»

REN TV 06.30, 11.30, 20.00 21.40

12.00 «Адская кухня + 2» 18.30 «Новости 24» «Адская кухня + 2» Финал «Пища богов». Специальный про+ ект 22.40 «Игра престолов», 2+й сезон 00.45 Т/с «Сверхъестественное» 01.40 «Чистая работа»

«ТНТ1» 06.00 06.30 06.55, 08.00 08.25 09.00 11.00, 12.00 12.30, 13.00 13.30 14.30, 17.30 18.00, 19.00, 20.00 21.25 23.30

Зах. 04.17 Сх. 18.59 Повний міс. 21.57

04.00 Клипы Jazz с Алексеем Коганом 04.30 Х/ф «Пан Твардовский»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 07.00, 07.20 09.20, 10.00,

Сх. 04.44 Зах. 19.08 Трив. дня 13.59

НТН 06.50 08.30 09.00 10.00 10.30 12.30

М/с «Код Лиоко»»Спутник» М/с «Бен 10» 07.25 Т/с «Счастливы вместе» М/с «Пингвины из «Мадагаска ра» М/с «Громокошки» Х/ф «Уличные танцы» 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» Т/с «Деффчонки» «День Непту на» 17.00 Т/с «Деффчонки» «Свист» «Универ» «Битва экстрасенсов» 22.00, 23.00 «Дом+2» Т/с «Деффчонки». «Имитация» 18.30 Т/с «Интерны» 19.30 Х/ф «Реальные пацаны» Х/ф «Очень страшное кино3» «Камеди Клаб. Лучшее» Х/ф «Дом вдребезги»

TVCI 08.25, 16.50 «Доктор И...» 08.50, 17.50 М/с «Маттимео. История Рэдволла» 09.15, 18.15 Т/с «Золотая теща» 10.05, 15.20, 00.55 Т/с «Звездочет» 10.50 М/ф «Лев и заяц» 11.00 «Говорит и показывает Москва» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Собы+ тия 11.50 Марина Зудина в программе «Жена» 12.55 М/ф «Валидуб» 13.15, 01.40 Д/с «Вещь. Doc»

13.45, 14.50, 15.05 16.00 16.10, 17.20, 19.10 20.15 20.30 22.20

21.05 Т/с «Мужская работа 2» 20.00 Город новостей «Наша Москва» «Энциклопедия» 23.35 Д/ф «Засекреченная лю+ бовь» 21.50 «История Государства Рос+ сийского» «Право голоса» «Петровка, 38» «Осторожно, мошенники!» Д/ф «Жизнь на понтах»

НОСТАЛЬГИЯ 06.05 Муз/ф «Песню дружбы запева ет молодежь» 06.35 Т/ф «Дамы и гусары», 2 с. 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00, 21.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 2 ч. 12.25 Х/ф «Красавецмужчина», 1 с. 13.35 Д/ф «Ач гяла + значит нежена+ тый...» 16.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 3 ч. 17.00 Д/ф «Жизнь и судьба», 1 ч. 18.25 Х/ф «Красавецмужчина», 2 с. 19.25 «Темп» 22.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 4 ч. 23.00 «С утра пораньше» 00.00 «Концерт для виолончели с оркестром» 00.30 Т/ф «Дамы и гусары», 1 с. 01.40 Д/ф «Старты для всех!»

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребен+ ка» 08.00, 18.50 Осторожно, модерн! 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс2» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Уикэнд у Берни + 1»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Вот это да!!! 09.45, 15.00, 18.00, 20.00, 21.00, 00.00 Снукер 12.45 Фитнес 13.00 Велоспорт 19.00 Сильнейшие люди планеты 01.00, 01.30 Боевые искусства

ХОКЕЙ 06.30 НХЛ. Филадельфия + Бостон 08.30, 15.00, 21.10 МХЛ. Финал. Матч 4. Спартак + Омские Ястребы 10.30, 19.10 НХЛ. Тампа+Бэй + Торонто 12.30 Хоккейный полдень 14.40 Своя игра. Антон Бабчук 17.00 Новости 17.10, 23.40 НХЛ. Детройт + Лос+Андже+ лес 23.10 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 09.15, 09.20, 09.35, 09.40 10.15 12.00 13.30 15.15 17.00 18.25 18.55 21.30 22.05 00.10

13.00, 18.00 Новости 18.15 «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» 18.20 «Байки старого болельщи+ ка» «Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех» в Волгограде. Матч за 3+е место Фигурное катание. «Medal winner open» Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех» в Волгограде. Финал Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории + 2013». 1, 0 ч. +) Современное пятиборье. Этап Куб+ ка мира в Китае. Смешанная эста+ фета «Шесть на шесть» Хоккей. Евротур в Чехии. Чехия + Финляндия Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре Теннис. Турнир ATP в Барселоне. Матч дня Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. Финал. 1+й матч

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 22.50, 00.30 Футбол NEWS 06.20, 16.00 «Один на один с Гамулой». А. Демченко 07.20 Топ+матч 07.30, 19.00 Futbol Mundial 08.00 Металлург Д + Говерла. Чемпионат Украины 10.30 Барселона + Леванте. Чемпионат Испании 12.30 Чемпионат Испании. Обзор тура 13.40 МЮ + Астон Вилла. Чемпионат Англии 17.00 Заря + Динамо. Чемпионат Украи+ ны 19.30 Рубин + Челси. Лига Европы УЕФА 21.30, 00.05 «Шлях до Амстердама» 21.55 LIVE. Фенербахче + Бенфика. 00.45 Севилья + Атлетико. Чемпионат Испании

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Без сына не приходи!»

Іменинники дня: ДАВИД, ІВАН, АНФІСА, ЗЕНОН 03.20, 09.20, 15.20 М/с «Шайбу! Шай бу!!», «По собственному жела нию» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 17 с. Русские народные сказки, сборник мультфильмов 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О чем не уз нают трибуны», 1975 г., мульт фильм «Ежик должен быть ко лючим?» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Нимболы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 14 с. 06.25, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 06.55 М/ф «Новоселье у Братца Кро лика» 07.20 М/ф «Превращения начинают ся» 07.40 М/ф «Возвращение» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.25, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 10.20, 15.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.15, 15.20, 21.15 «Творческие мастер+ ские» 09.35 М/ф «Робинзон Кузя» 10.00, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.30, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 11.00 Х/ф «Соленый принц» 12.25 М/ф «Клад кота Леопольда» 12.30, 12.45, 18.30, 18.40 Т/с «Парк «Галактика» 15.35 М/ф «Наваждение» 17.00 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих псов» 18.05 М/ф «Приключения Мюнхгаузе на». «Между крокодилом и львом» 18.15 М/ф «Дедушка Мазай и зайцы» 19.00 М/ф «Высокая горка» 19.20 М/ф «Переполох в зоопарке» 19.40 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» 21.30 М/ф «Мумитролль и комета»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.30 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.20 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30, 17.00 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 13.50, 16.10, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00, 17.20 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 15.20, 23.00 Огги и Кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Песик Камбу 12.40 Веселая ферма 13.10, 16.30 Тикити+Так 14.00 Горбун из Нотр+Дама 15.00 Клуб Винкс 15.40 Осмотрительная Эбби 16.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00 Мультфильм 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Два Федора»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 «Особое мнение», «Экономичес+ кие новости» 07.00 «Mультфильмы» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка4» 10.00 Т/с «УГРО4» ,3 ф. 11.00 «Страна и люди» 12.00, 17.00 Т/с «Я ему верю» , 4 с. 13.00 Х/ф «Левша» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мне+ ние» 19.00 Т/с «Гражданин начальник 2» 20.00 Т/с «УГРО4», 4 ф. 21.00 Т/с «Я ему верю», 5 с. «Сын» 23.00 Х/ф «Поздняя встреча»


18 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 06.00 06.05 06.30, 06.45, 07.00, 07.15 07.20 07.40 07.45 08.15 09.05, 09.15 09.20 12.20, 12.30 13.00 13.35 14.25 15.00 15.05 15.30 16.10 16.35, 17.00 19.10 21.40 22.55 23.15 00.05 01.00

«Доброе утро, Украина!» Православный календарь Х/ф «Управа», 20 с. 23.00 Итоги 07.05 Спорт 08.00, 18.20, 01.20 Новости Обзор прессы Страна on line Эра бизнеса Киножурнал «Хочу все знать» Д/ф «С.Говорухин. Вертикаль судь+ бы» 21.00 Итоги дня Официальная хроника Т/с «Маруся. Испытание» 18.55, 21.25 Деловой мир Последнее предупреждение Околица Д/ф «Чернобыль. Послесловие» Чернобыль + наша вечная боль Деловой мир. Агросектор Д/ф «Чернобыль. Человеческий фактор» Д/ф «Чернобыль. Политверсия» Д/ф «Феличита» 01.40 О главном Концерт И.Кобзона в Чернобыле Опыт 221. Неделя Тройка, Кено, Секунда удачи Х/ф «Карусель», 9 с. Х/ф «Карусель», 10 с. От первого лица

ИНТЕР 04.45 Т/с «Хуторянин» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН+ ТЕРом» 09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.05, 12.20 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским» 13.15 «Судебные дела» 15.05 «Семейный суд» 16.05 Т/с «Анечка» 18.10 Т/с «Женский доктор» 20.00, 02.35 «Подробности» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Земля Забвения» 03.05 Х/ф «Чай с бергамотом» 04.20 Д/с «Секретные территории»

9 КАНАЛ 08.00, 08.50, 09.00, 09.35 10.10 10.45 11.50 18.55 20.00 21.25 23.35 01.20 02.20 02.40

17.50 Новости 9 канала 18.40 Культурное меню 21.00 «Новости 2+2» «Воздушные провокации» «Убить марсианина» «Когда Земля вскрикнет» Т/с «Псевдоним «Албанец» «День Апокалипсиса» «Месть природы» Х/ф «Ханна» Х/ф «Горец2» Т/с «Один против всех» «Дорожные войны» Матч «Динамо» (Киев) + «Днепр» (Днепропетровск), Чемпионат Ук+ раины 04.20 Матч «Динамо (Киев) + Карпаты (Львов)» чемпионат Украины

11 КАНАЛ 06.00 06.45 06.50, 07.10, 07.40 08.10 09.00, 11.05, 13.25, 13.30 14.45 15.45 21.00 22.00 22.30 23.00 00.35 01.30

Очевидец. Самое шокирующее Подъем 19.30 Пираньи 08.30, 19.00, 21.30, 00.15 Ново+ сти «Мой малыш» «Бюро адвокатских расследова+ ний» 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» «Променад» «Дело вкуса» «Лучшие» «XIII фестиваль открытой Днеп+ ровской лиги КВН» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс»

1+1 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.25 М/ф «Бернард» 10.00, 17.10 Т/с «Величественные века. Роксолана 2» 12.35, 13.40 «Не ври мне + 4» 14.45, 15.45 «Семейные мелодрамы + 3» 20.15 Светлана Ходченкова и Иван Макаревич в нашумевшем филь+ ме+катастрофе «Метро» 23.10 Х/ф «Перевозчик 2» 01.15 Х/ф «Красавчик»

СТБ

НТН

Х/ф «Зонтик для новобрачных» Х/ф «Знак судьбы» Х/ф «Верное средство» 22.00 «Вiкна+Новини» Х/ф «Весна на Заречной улице» 22.35 «Холостяк + 3» «Как выйти замуж с Анфисой Че+ ховой» 01.10 Х/ф «Последняя роль Риты»

07.10, 23.30 Х/ф «Небо везде одина ковое...» 08.30 Утренний «Свідок» 09.00 Т/с «Чужие крылья» 14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16.45, 19.00 «Свідок» 17.00 Т/с «Эра стрельца 2» 19.30 Т/с «Майор Ветров» 01.00 Х/ф «Камера 211»

34 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 06.45, 18.00 «Детали» 07.00, 20.45, 23.15 «Детали. Экономи+ ка» 07.10, 20.55, 23.25 «Детали. Спорт» 07.15 «Разбудильник + будильник» 09.15 «Жизненное пространство» 09.45 «Репортерские истории» 10.10 «Болевая точка» 10.35 «Эпикриз» 11.00, 22.05 «Званый ужин» 12.30 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра+ зоблачение». «Космос. Битва за власть» 13.25 «Странное дело» 14.15 Х/ф «9 дней одного года» 16.00 «Живая тема» 17.00 «Здравствуй, это Я!» 17.15 «Знай наших!» 17.30, 18.15, 20.15 «Совет безопаснос+ ти» 17.45 «Приемная депутата» 18.30 Д/ф «Другой Чернобыль» 19.30 «Медикус» 20.00 «В гостях у Дуняши» 20.30 «Детали. Итоги дня» 21.00 Д/ф «Два Мироновых» 21.50 «МНС» 23.00 «Детали. Итоговый выпуск» 23.30 «Тип+топ» 00.20 Х/ф «Семейное дерево»

ICTV 06.35, 06.45, 07.45 08.44, 08.45, 09.15, 10.10, 12.20, 13.45, 14.50, 18.45 23.00

07.40 Деловые факты 01.20 Провокатор Стоп+10 09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19 Сверим время 12.45 «Факты» 19.20 Чрезвычайные новости 16.40 Т/с «Убойная сила» 13.00 Т/с «Улицы разбитых фо нарей» 21.50 Т/с «Прокурорская про верка» 20.05 Т/с «Морские дьяволы» Факты. Вечер Х/ф «Брат2»

TET 07.00 07.30, 07.55 09.00 10.00 12.55 15.50 17.10

Лентяево 08.25 М/с «Дашаследопыт» Мультик с Лунтиком Т/с «Ранетки» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Говорящая с призраками» М/ф «Возвращение Джафара» Х/ф «Скорость 2: Круиз под контролем» 19.40 Х/ф «Я, Робот» 22.00 Х/ф «Чужой» 00.30 Т/с «Убежище»

51 КАНАЛ 06.00 Гимн Украины 06.05, 18.00 Наживо 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30 Но+ вости 07.30, 20.45 «Тише, «мыши!» 07.45 Утренний коктейль 09.00, 13.30 Время советов 10.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 11.30 М/ф 12.45 Х/ф «Сибириада», 3 с. 13.00 Один день с ….. 14.30 Д/ф «Портрет мистика» 15.15 Перекресток 15.30 Х/ф «Остановился поезд» 17.30 Испробовано на себе 19.45 Меморандум 20.00 Д/ф «Чернобыль. Вечная боль» 21.00 Спорт. «Итоги» 21.30 Т/с «Клеймо» 23.00 Х/ф «Сибириада», 4 с.

5 КАНАЛ 06.30, 06.50 07.20 07.30 07.40, 07.55, 08.20 09.15, 10.30, 16.15 17.15 17.25 18.15 21.40 22.15 22.45 23.30, 23.45,

18.40 «Киевское время» «Обзор прессы» «Автопилот+новости» «Обрати внимани» 08.40 «Трансмиссия+новости» 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «Погода» «Утро со звездой» 13.10, 14.10, 15.15 «5 элемент» 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» «Лесной патруль» «Мотор+новости» «Не первый взгляд» «Реальный сектор» «Время+Тайм» «Особенный взгляд» «Хроника дня» 00.20 «CRIME NEWS» 00.35 «Хроника недели»

НТВМИР 05.00 07.10 09.00, 09.25 10.25 11.00 12.35 13.35 14.35, 15.30 16.40 18.35 19.45 20.40 22.35 00.30 02.20 03.05

«НТВ утром» Т/с «Возвращение Мухтара2» 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» «Очная ставка» Спасатели Т/с «Беглец» «До суда» Суд присяжных 17.35 Обзор. Чрезвычайное про+ исшествие «Суд присяжных. Окончательный вердикт» «Таинственная Россия: Курская область. Люди гибнут за металл?» «Прокурорская проверка» «Говорим и показываем» Т/с «Учитель в законе. Возвра щение» Т/с «Лесник». «Утопленница» «Суперстар. Команда мечты». «Песни из легендарных кинофиль+ мов» «Школа злословия» Т/с «Автономка»

ENTER 05.45 08.10 09.40 11.10, 13.00, 14.55 22.00 23.20 00.30

Мультфильм СССР Х/ф «МоскваКассиопея» Х/ф «Отроки во вселенной» 18.10 Т/с «Я лечу» 20.00 Т/с «Секретная служба Его Величества» Х/ф «Иду на грозу» (ч/б) Х/ф «Где 042?» Х/ф «Жизнь и смерть Ферди нанда Люса» Х/ф «Тревожный вылет»

27 КАНАЛ 06.00, 12.00 М/ф 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Объектив» 07.25, 09.25, 11.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.55 «Днепровская неде+ ля» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30, 21.30 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.30 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 14.30 Ералаш 15.30 Т/с «Джесси» 16.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.25 «Полезные новости» 19.45 «Невзрослые новости» 20.00 «Университет неделя» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 23.00 Телечат

ОРТ М 08.00, 08.15 08.50 09.55 11.15 11.55 13.00 13.20 14.20 15.10 16.00 17.00 17.40 18.55 20.00 20.30 22.20 23.10 01.55

11.00, 14.00 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» «Модный приговор» «Время обедать!» «Доброго здоровьица!» Другие новости «Понять. Простить» Т/с «Торговый центр» «Пока еще не поздно» «Жди меня» Вечерние Новости «Человек и закон» «Поле чудес» «Время» «Две звезды» «Вечерний Ургант» Х/ф «Бедуин» Х/ф «Поездки на старом автомо биле»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.10 07.00, 07.20 09.20, 10.00, 11.50 15.30 16.00 18.00 19.20 23.25

Дорожный патруль 17.00, 19.00 События Утро с Украиной 12.50, 17.20, 21.50 Т/с «След» 20.00 Т/с «Операция «Кукло вод» Ток+шоу «Пусть говорят. Нагуляла. От кого? Признание» Чистосердечное признание. Тай+ ны Чернобыля Критическая точка Т/с «Неравный брак» Ток+шоу «Говорит Украина» Т/с «Мент в законе 3»

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» в киосках «СВ-пресса», в киосках «Укрпочты»

Сх. 04.42 Зах. 19.10 Трив. дня 14.28

П'ятниця, 26 квітня 06.10 07.45 09.50 17.50, 18.00 20.00, 00.05

спутниковое ТВ НОВЫЙ 04.45 04.50, 04.55 06.00 06.45, 06.50, 07.30, 07.35, 09.00, 11.05, 13.25, 13.30 14.45 15.45 21.00 22.05 00.35 01.30 02.15 02.55, 03.00 03.10 03.45 03.55 04.10 04.25 04.40 04.45

«Служба розыска детей» 05.55 Teen Time Т/с «АйКарли» Очевидец. Самое шокирующее 07.10, 07.40, 08.45 Подъем 19.15 Пираньи 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 08.35, 19.50, 00.30 Погода 16.45 Т/с «Счастливы вместе» 17.55, 20.00 Т/с «Воронины» 14.35 Kids’ Time М/с «Утиные истории» Т/с «Друзья» Т/с «Кадетство» Т/с «Кухня2» Т/с «Светофор» Т/с «Тайный круг» Т/с «Вероника Марс» Т/с «Риззоли и Айлс» 03.40 Зона ночі Середньовіччя зачинається о 18.00 Я, милістю Божою, пан Возний Український Соломон, або Україн+ ська правда і закон Видряпатися на попа Бий, хто цнотливий Втрачені права Зона ночі Культура Усмішник

08.00, 08.30 10.30, 11.30 14.30 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 00.00 02.00 04.00 04.30

K1 07.00 11.10, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10 20.00 00.20

М/ф 22.20 Х/ф «Иллюзионист» 17.00 «Дом на зависть всем» 19.00 «Тайный повар» 18.00 «Званый ужин» «Орел и решка» Х/ф «Земное ядро» «Пороблено в Україні»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.00, 10.35, 11.40 «Возвраще+ ние кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 «Грани» 06.40, 10.50, 13.50 «Бабушка+антикри+ зис» 06.50, 11.30 «Загородный дом» 07.35, 12.45, 18.25 Т/с «Любовь не то, что кажется» 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.55 «Эксклюзив для семьи» 08.45 «Не первый взгляд» 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 «По+ года» 09.45 «Архивы истории» 11.10 Х/ф «Матьмачеха» 12.25, 19.25, 22.25 Х/ф «Город, кото рого больше нет» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.25 «В поисках легенд» 17.00 «Киноклуб «Покров». Д/ф «Свя+ тое знамение России» 18.05 «Криминал» 19.50 «Кинопроектор» 20.00 «Жители дома Винздоров», 3 с. 20.25, 21.30 Т/с «Ставка больше, чем жизнь» 21.20 «На сон грядущий» 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Утро с ИНТЕ+ Ром 09.10 10 правил успеха 09.35 Т/с «Русские амазонки 2» 10.25, 17.35 Д/с «Голливудские сопер+ ники» 11.15 Т/с «Обручальное кольцо» 12.20 Вещественное доказательство 12.50, 18.25 Т/с «Ангел хранитель» 13.35, 00.40 Т/с «Сердцу не прика жешь» 15.05 Д/ф «Жизнь без грима». «Дети» 15.55 Т/с «Господа офицеры» 16.50 Семейный суд 19.15 Д/с «Скрытая реальность» 20.00 Подробности 20.30 Шустер Live

TBI 06.30 Голос верующего 07.00, 19.30 Сегодня о главном

20.30, 23.30 «Сегодня» Игра в слова и не только 17.00 Вокруг света Ювелирочка Экотехнологии Цивилизация Знак восклицания Дорогие депутаты Другой Чернобыль Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички Клипы Jazz с Алексеем Коганом Х/ф «Молодой лес»

2+2

MEGA 06.00 06.30, 07.20, 08.10, 09.00 10.40 11.30 14.50 15.50 16.40 17.30 18.20 21.00 22.00 22.50, 00.30 01.20 02.10 03.50 04.40 05.10

Удивительные эксперименты 12.20 В ожидании конца света 13.10 Воины 14.00 Загадки планеты Тайные знаки Полет над Землей Чудеса мира Загадки Вселенной Современные чудеса Чрезвычайные истории Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев» Намедни Точка отсчета Д/ф «Чернобыль. 20 лет спустя» 23.40 Д/ф «Как умер Сталин» Покер Живая история Т/с «Числа» Д/ф «Конец республики ШКИД» Смартшоу Мистическая Украина

05.00 09.05 10.00, 10.30 11.05,

«Утро России» Т/с «Нелюбимый» 13.00, 16.00, 19.00 Вести «О самом главном» 04.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь» 16.30, 18.40 Вести+Москва Вести. Дежурная часть «Право на встречу» Т/с «Тайны института благород ных девиц» Вести+спорт «Чужие тайны. Времена года» Т/с «Бумеранг из прошлого» «Прямой эфир» Т/с «Истребители» Х/ф «Молчун» Х/ф «Жена ушла» Вести.ru. Пятница

РТР «ПЛАНЕТА»

13.30, 13.50 14.00 15.00 16.50 16.55 17.40 19.30 20.20 00.00 01.45 03.20

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

Зах. 04.51 Сх. 20.16 Повний міс. 25квітня

08.00 «Нереальные истории» 09.00, 21.00 «Новости 2+2» 09.35 Секретная территория. «Воздуш+ ные провокации» 10.10 Секретная территория. «Убить мар+ сианина» 10.45 Секретная территория. «Когда Зем+ ля вскрикнет» 11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 17.50 Секретная территория. «Ядерные войны древности» 18.55 Секретная территория. «День Апо+ калипсиса» 20.00 «Месть природы» 21.25 Х/ф «Ханна» 23.35 Х/ф «Горец2» 01.20 Т/с «Один против всех» 02.20 «Дорожные войны» 02.40 Матч «Динамо» (Киев) + «Днепр» (Днепропетровск). Чемпионат Ук+ раины 04.20 Матч «Динамо (Киев) + «Карпаты» (Львов). Чемпионат Украины

ТОНИС 06.00, 15.30 Лемуры 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ+ ба новостей «Социальный пульс» 06.55, 18.50, 21.25 «Экономический пульс» 07.00 Планета жизни 08.15 «Цивилизация ncognta» 09.00 Василий Лановой. Есть такая про+ фессия... 10.00, 16.50 «Алло, доктор!» 11.15 Валентина Талызина. Моей душе покоя нет 12.15 «Социальный статус: ваши права и льготы» 14.00, 22.40 Происхождение человека 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 17.45 Сергей Супонев. Год после жизни 19.00 В гостях у Дмитрия Гордона. Ни+ кита Высоцкий, 1 ч. 20.00 Египетский бог Осирис и его цар+ ство 21.35 Евгений Леонов. Страх одиноче+ ства 23.40 Охотники: Хищники с мировым именем 00.45 Амурные мелодии 00.55 Х/ф «Убийственный стриптиз»

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Женатый холостяк» 08.30, 14.30 Х/ф «Дон Кихот» 10.30, 16.30 Х/ф «Блокада. «Операция «Искра» 11.40, 17.40 Х/ф «Эликсир» 18.30, 00.30 Х/ф «Уходя уходи» 20.00 «Плюс кино» 20.30 Х/ф «Палач», 2 с. 23.10 Х/ф «Смотри в оба!»

REN TV 06.30 «Документальный проект». «Лабо+ ратория древних богов» 07.30, 11.30, 18.30 «Новости 24» 08.00 «Пища богов». Специальный про+ ект 09.00 «Адская кухня + 2» 10.30, 22.00 «Смотреть всем!» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Званый ужин» 14.00 «Семейные драмы» 15.00, 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Верное средство» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра+ зоблачение». «Химия власти» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 23.00 «Игра престолов», 2+й сезон 01.15 Т/с «Сверхъестественное»

«ТНТ1» 06.00 М/с «Код Лиоко». «Девочка моей мечты» 06.30 М/с «Бен 10» 06.55, 07.25 Т/с «Счастливы вместе» 08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска ра» 08.25 М/с «Громокошки» 09.00 Х/ф «Очень страшное кино3» 10.25 «Камеди Клаб. Лучшее» 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 12.00 Т/с «Деффчонки». «Свист» 12.30, 17.00 Т/с «Деффчонки» «Ими тация» 13.00 «Универ» 13.30 «Битва экстрасенсов» 14.30, 22.30, 23.30 «Дом+2» 17.30 Т/с «Деффчонки»

18.00, 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

18.30 Т/с «Интерны» «Comedy Woman» «Камеди Клаб» «Comedy Баттл. Без границ», 3 с. «ХБ». 2 с. 18+ Х/ф «Каникулы»

06.00 08.10 08.25 08.50,

«Настроение» М/ф «АБВГДейка» 17.50 М/с «Маттимео. История Рэдволла» Т/с «Золотая теща» 15.20, 00.50 Т/с «Звездочет» М/ф «Жёлтый аист» «Говорит и показывает Москва», 4 ф. 14.30, 17.30, 22.00 События Х/ф «Королевство кривых зер кал» «Сто вопросов взрослому» 21.15 Т/с «Мужская работа 2» 20.00 Город новостей 20.15 «Петровка, 38» 00.40 «Энциклопедия» Д/ф «Засекреченная любовь» «Линия защиты» 21.10 «История Государства Рос+ сийского» Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» «Право голоса» Д/ф «Давай помиримся!» Х/ф «Карнавал» «Черные инкассаторы»

TVCI

09.15 10.05, 10.50 11.00 11.30, 11.50 13.05 13.45, 14.50, 15.05, 16.05, 16.10 16.50 17.20, 18.15 19.10 20.30 22.20 01.35

НОСТАЛЬГИЯ 06.25 Х/ф «Красавецмужчина», 1 с. 07.35 Д/ф «Ач гяла + значит нежена+ тый...» 08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 09.00, 15.00 «Рожденные в СССР» 10.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 3 ч. 11.00 Д/ф «Жизнь и судьба», 1 ч. 12.25 Х/ф «Красавецмужчина», 2 с. 13.25 «Темп» 16.00 Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия», 4 ч. 17.00 Д/ф «Возвращение», 2 ч. 18.10 Т/ф «Осторожно, листопад!» 21.00 «Колба времени» 22.00 «ТЕМА» 23.00 Д/ф «Апрель» 00.05 Муз/ф «Песню дружбы запева ет молодежь» 00.35 Т/ф «Дамы и гусары», 2 с.

ГУМОР 05.00, 12.25 М/с «Галактический фут бол» 05.30, 18.00 «33 м2» 06.00, 15.00 М/с «Злобный» 06.25 «Бодрое утро» 07.25, 11.20, 15.30 «Минутка для ребен+ ка» 08.00, 18.50 Осторожно, модерн! 08.35, 20.25 Т/с «Конан» 09.35 Х/ф «Молли и мопс3» 12.00, 16.00 М/с «Сокровища острова черепах» 13.00 «Торба смеха» 16.30 Т/с «Отчаянные родители» 19.25 Т/с «Элен и ребята» 21.20 Комедийный улет, х/ф «Уикэнд у Берни 2»

ЕВРОСПОРТ 09.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.00 Снукер 15.30, 20.00 Ралли ERC 00.00 Велоспорт

ХОККЕЙ 07.30 08.30 10.30, 12.30 14.20 16.20 18.20 18.25,

Д/ф КХЛ. Кубок Гагарина. Финал 20.50 НХЛ. Каролина + Рейнджерс Хоккейный полдень НХЛ. Тампа+Бэй + Торонто НХЛ. Ванкувер + Анахайм Новости 23.20 МХЛ. Финал. Матч 5. Спар+ так + Омские Ястребы 22.50 Хоккейный вечер

СПОРТ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 09.15, 12.45 «Личный тренер» 09.30 «Шахматы. «Мемориал Алехина» в Лувре 10.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в Китае. Мужчины. Полуфиналы 12.15 «Шесть на шесть» 13.15 Легкая атлетика. Diamond League + 2012 г. в Англии. День 2+й 15.15 Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. Финал. 1+й матч 17.00, 18.20 Пляжный волейбол. Миро+ вой тур в Китае. Мужчины. Полу+ финал 18.15 «Связь времен» 19.20 «Trans World Sport» представляет. «Спортивный глобус» 19.50 Теннис. Турнир ATP в Барселоне. Четвертьфинал 21.55 Регбилиг. Европейская Суперлига. «Widnes» + «Wakefield» 00.00 Хоккей. Евротур. Швеция + Россия

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.20, 18.25, 22.15, 00.00, 01.50 Футбол NEWS 06.15, 01.20 Futbol Mundial 06.50, 07.50, 14.10 Топ+матч 07.00, 13.20 Чемпионат Италии. Обзор тура 08.00 Заря + Динамо. Чемпионат Украи+ ны 10.25 «Один на один с Гамулой». А. Дем+ ченко 11.20 Фенербахче + Бенфика. Лига Ев+ ропы УЕФА 14.20 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА

Іменинники дня: ДМИТРО, АРТАМОН, КРІСКЕТ, АРТЕМ 15.00, 15.40, 18.00, 18.40, 21.00 Фут+ бол LIVE 15.55 LIVE. Буковина + Севастополь. Чемпионат Украины. Первая Лига 18.55 LIVE. Ворскла + Таврия. Чемпионат Украины 21.25 LIVE. Гройтер Фюрт + Ганновер. Чемпионат Германии 23.25 Чемпионат Италии. Предисловие к туру 00.15 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 00.50 Чемпионат Англии. Предисловие к туру

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Остров сокро вищ», 1 с. 03.00, 09.00, 15.00 М/с «Матчре ванш», 2, Сборник мультфиль мов «С бору по сосенке», «При ключения малыша Гиппопо», «На воде» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 18 с. Русские народные сказки. «Чудесный колокольчик», мультфильм «Поморская быль» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Странные взрослые», 1974 г. мультфильм «Новогоднее путешествие» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Нимболы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Новый ЗанзиБар» 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00 М/ф «Серая шейка» 07.20 М/ф «Тайна страны Земляники» 07.40, 19.00 «Волшебник Изумрудного города» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 10.20, 15.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.20, 21.15 «Творческие мастерские» 09.35 М/ф «Наваждение» 10.00, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.30, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 11.00 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих псов» 12.05 М/ф «Приключения Мюнхгаузе на». «Между крокодилом и львом» 12.15 М/ф «Дедушка Мазай и зайцы» 12.30, 12.45, 18.35, 18.45 Т/с «Парк «Галактика» 15.30 «Girls only» 17.00 Х/ф «Вторая тайна озера Лох Несс» 19.20 М/ф «Дядюшка Ау» 19.40 М/ф «Дедушка и внучек» 21.30 М/ф «Из жизни разбойников»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 06.30, 07.30 08.30 09.20, 14.00 15.00 16.30 18.00 19.30 20.00 23.00

12.30 Приключения Кими 11.00 Город друзей Кайю Baby TV 20.30 М/ф Белоснежка Пчелка Майя Манон Приключения Абни и Тил Малыш Джейк Волшебный сад Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30, 21.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Новые приключения Вин ни Пуха» 09.20 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» 11.30 М/с «Маленькая принцесса» 12.00, 22.30 Мультфильм 15.30 Т/с «Джесси» 16.30 М/с «Огги и Кукарачи» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по мощь» 23.30 Х/ф «Про Витю, про Машу и морскую пехоту»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 «Особое мнение», «Экономичес+ кие новости» 07.00 «Mультфильмы» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00, 15.00 Т/с «Таксистка4» 10.00, 20.00 Т/с «УГРО4», 4 ф. «При емные родители» 11.00 «Русский акцент» 11.30 «Городские легенды» 12.00, 17.00 Т/с «Я ему верю», 5 с. «Сын» 13.00 Х/ф «Поздняя встреча» 16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас в мире» 16.08, 18.08, 01.00 «Особое мнение» 19.00 Т/с «Гражданин начальник 2» 21.00 Т/с «Я ему верю», 6 с. «Клятва Гиппократа» 23.00 Х/ф «Сыскное бюро «фе ликс»


ТВПРОГРАМА 19

×èòàéòå íà ñàéò³:

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.00 Итоги 06.20 Муз/ф «В.Добрынин. Биогра фия в песнях» 07.45 Посвяти себя футболу! 08.05 Олимпийский вызов 08.20 Барышня и кулинар 09.05 Жизнь на равных 09.20 Армия 09.35 Опыт 11.10 Школа юного суперагента 11.25 Х/ф «Про Красную Шапочку» 14.05 Маленькая мисс мира 15.30 Золотой гусь 16.15 Энергоблок 16.20 Н.Шестак. «Живу. Люблю» 17.55 Николо. «Весна пришла» 20.50 Мегалот 20.55 «Служба поиска детей» 21.00, 01.20 Итоги дня 21.20 Без цензуры 21.55, 01.45 Кабмин: событие недели 22.05 Украинская песня 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Твой голос 23.30 Эра здоровья 23.50 Кино в деталях 00.40 Клуб юмора 01.55 «Потомки» с Н.Рыбчинской и К.Гнатенко

ИНТЕР 05.40 Т/с «Женский доктор» 07.10 «Шустер Live» 11.20, 04.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 13.25 Т/с «Как выйти замуж за милли онера» 17.15 Концерт Т. Повалий «Пусть Вам повезет в любви» 20.00, 02.20 «Подробности» 20.30 Т/с «Мотыльки» 00.35 Х/ф «Материнский инстинкт» 02.50 Х/ф «Красота поамерикански»

9 КАНАЛ 10.00 Новости 9 канала 10.50 Культурное меню 11.00 «Сумасшедшее видео по+украинс+ ки» 12.50 Т/с «Охотники за древностями» 14.50 Х/ф «Ханна» 17.20 ЧУ, 26 тур. Волынь + Металлург (За+ порожье) 19.30 ЧУ, 26 тур. Динамо + Днепр 21.30 Х/ф «Звездные врата» 00.20 Х/ф «Горец3» 02.20 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть!» 03.35 Х/ф «Вишневые ночи»

11 КАНАЛ 07.10 08.10, 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 13.40 14.00 14.40 15.15 17.20 19.30 22.00 00.00

Парад советов 11.20 Ревизор+2 «Лучшие» «Мой малыш» «Два берега» «Перевоплощение» «Просто собака» «Патруль качества» Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Девушка из Джерси» Х/ф «Мисс Конгениальность» Хто зверху?+2 Х/ф «Джерри Магуайер»

08.00 09.00 10.15 10.20, 11.05 12.05, 12.35, 14.55 16.40 18.30 19.30 22.10 01.25

«Светская жизнь» «Кто там?» М/ф «Энгри Бердс» 10.45 М/с «Чип и Дейл» «Мир наизнанку + 4: Вьетнам» 00.55 «Тачки» 20.00 «Большие гонки» Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз 2» Х/ф «Перевозчик 2» «Рассмеши комика» «ТСН» Х/ф «Золотой глаз» Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»

06.25 08.05 09.00 10.05 12.05

Х/ф «Гусарская баллада» «Караоке на майдані» «Едим дома» «Хата на тата» «Холостяк + 3»

1+1

СТБ

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.00 07.10 07.15 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 12.30 13.00, 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 20.50 22.40 00.30

М/ф «Детали» «Детали. Экономика» «Детали. Спорт» «Погляд» «Пастырские беседы» «Столичные тайны» «Чего хочет женщина» «Автотема» «Знай наших!» «Здравствуй, это Я!» «НАШ САД» «Медикус» «Тип+топ» Скетч+шоу «Дураки, дороги, день+ ги» «Люди» «Вне игры» 13.55, 14.50, 15.45, 16.40 Т/ф «Апокалипсис» «Особенности местной рыбалки» «Седмица» «Respect» «Адская кухня+2. Российская вер+ сия» «Детали. Итоги дня» «Территория заблуждений» «Военная тайна» Х/ф «Санта Клаудия»

ICTV 06.30 07.00 08.55 10.00 10.35 11.30 11.55 12.55 13.45 15.40 17.55 18.44, 18.45 19.00 23.00 01.00

Козырная жизнь Х/ф «Гонки «Пушечное ядро2» Звезда YouTube Дача Квартирный вопрос За рулем Смотреть всем! Несекретные файлы Х/ф «Брат» Х/ф «Брат2» Максимум в Украине 18.59 Сверим время Факты. Вечер Т/с «Диверсант» Х/ф «Возвращение в А» Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо»

07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40

М/с «Индийские байки» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/с «Фиксики» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Любит не любит» Х/ф «Я, Робот» Х/ф «Боги, наверное, сошли с ума2» Виталька Х/ф «Чужие» Х/ф «Девушка из прогноза по годы»

TET

11.05 11.40 14.35 16.35 18.55 21.00 22.00 00.50

51 КАНАЛ 06.00 06.05 07.00, 07.45 08.15 08.45, 09.00 10.00 10.35 12.00 12.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 17.30 19.00 19.15 19.45 20.30 21.00 22.45 23.15 23.45

Гимн Украины Наживо 10.20, 16.00 М/ф Не хлебом единым «Спорт.»Итоги» 14.30 Путешествия кота Финика Время советов Новости Кривого Рога Х/ф «Остановился поезд» По ту сторону поля Х/ф «Сибириада», 4 с. «Поговори обо мне. «Этому ребен+ ку нужна семья» Волшебное закулисье Х/ф «Новые сказки Шахереза ды» , 1 с. Стендап Д/ф «Мир животных» Х/ф «Шествие золотых зверей» 102+информ «Новости. «Итоги» Азбука здоровья Один день с … Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 1 с. Грабля Музыка Золотые песни

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.40, 09.35, 19.25, 00.25 «Тема неде+ ли» 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55 «Погода» 07.30 «180 градусов» 07.50, 10.15, 12.10 «Хроника недели» 08.30 «Не первый взгляд» 09.25 «Автоконтинент» 09.50 «Мотор+новости» 10.10, 00.30 «Новостеметр» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот+тест» 12.15 «Обрати внимани» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 15.15 «Кино с Яниной Соколовой» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феерия путешествий» 18.15 «Особенный взгляд» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты с Сергеем Дорофее+ вым» 21.10 «Большая политика» 21.40 «Окно в Америку» 22.00 «В кабинетах» 22.30 «Мастер+класс с Наталкой Фицич»

НТН 06.10 11.30 12.00, 12.55 15.15 19.00 23.00 23.30

Т/с «Чужие крылья» «Речовий доказ» 01.15 «Главный свидетель» Х/ф «Невыполнимое задание» Т/с «Шериф 2» Т/с «Турецкий гамбит» Д/с «Реальные преступники» Х/ф «Неоспоримый 2»

НТВМИР 07.00, 07.20 07.55 08.25 09.25 09.55 10.55 12.25 13.10 14.00 15.55 16.50 17.30 18.25 22.10 23.10 00.05 01.55

09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня» Смотр Главная дорога «Готовим с Алексеем Зиминым» Русская начинка Кулинарный поединок Квартирный вопрос Своя игра «Наши» «Возвращение Мухтара+2». «Об+ манщица». «Орден» Следствие вели... Александр Журбин. Мелодии на память «Луч Света» Т/с «Мент в законе5». «Месть Кручи» «Русские сенсации» Ты не поверишь! Т/с «Грязная работа», «Дело тетушки» «Реакция Вассермана»

ENTER 05.45 Мультфильм СССР 08.35 Х/ф «Приключения Тома Сойе ра» 12.30 Х/ф «В поисках капитана Гран та» 21.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 23.55 Х/ф «Скворец и лира»

27 КАНАЛ 06.00, 07.00, 07.30 08.00, 08.30 09.30 09.50, 10.05 11.00 11.30 12.00 15.30 16.30, 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 22.30

13.00 М/ф 09.00 «Объектив» М/с «Пчелка Майя в 3D» 10.30 М/с «Дружба это чудо» М/с «Клуб Микки Мауса» «Невзрослые новости» 18.45 «Полезные новости» «Университет неделя» Мистер Мейкер Истории зоопарка Ералаш Т/с «Джесси» 21.30 М/с «Огги и кукарачи» М/с «Удивительный мир Гамбо ла» «Идеальный дом» «Кекс в большом городе» «Что? Где? Почем?» М/с «Сорвиголова Кик Бутовс ки» М/с «Лило и Стич» М/с «Тимон и Пумба» Снимала мама

ОРТ М 06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Смешарики. Новые приключе+ ния» 07.55 «Умницы и умники» 08.40 «Слово пастыря» 09.00, 11.00 Новости 09.15 «Смак» 09.55 «Идеальный ремонт» 11.15 «Абракадабра» 12.55 Х/ф «Гусарская баллада» 14.45 К юбилею артиста. «Юрий Яков+ лев. «Царь. Очень приятно!» 15.50, 17.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 17.00 Вечерние Новости 20.00 «Время» 20.20 «Сегодня вечером» 22.05 Что? Где? Когда? 23.20 Х/ф «Соучастие в убийстве» 01.10 Х/ф «Клад»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 07.00, 07.10, 10.00 11.00 12.00, 15.50

Сх. 04. 40 Зах. 19.12 Трив. дня 14.32

Субота, 27 квітня 15.50 «Как выйти замуж с Анфисой Че+ ховой» 17.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 19.00 «Україна має талант!+5» 21.55 «МастерШеф. Бой без правил» 22.50 «Україна має талант!+5» Итоги го+ лосования 23.15 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 01.15 «Детектор лжи + 3»

Серебряный апельсин 19.00 События 09.00 Т/с «Интерны» Тайны звезд Лучший повар на селе + 2 15.00 Дорожный патруль Х/ф «Любовь до востребова ния» 18.00, 19.20 Т/с «Нахалка» 22.20 Т/с «Возвращение домой»

спутниковое ТВ НОВЫЙ 05.15 07.10 08.10, 12.00 13.40 14.00 14.40 15.15 17.20 19.30 22.00 00.00 02.00 03.20, 03.25 04.30 04.45 04.50

Т/с «Охота на монстров» Парад советов 10.00 Ревизор+2 Уральские пельмени Люди ХЭ Нереальная история Файна Юкрайна Т/с «Счастливы вместе» Х/ф «Девушка из Джерси» Х/ф «Мисс Конгениальность» Хто зверху?+2 Х/ф «Джерри Магуайер» Х/ф «Полупрофи» 04.25 Зона ночі Українці Надія Чемпіон чемпіонів Зона ночі Культура Іван Франко

ТОНИС 06.00 Х/ф «Зеленый фургон» 07.35 Ф+стиль 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 08.40, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Евгений Леонов. Страх одиноче+ ства 10.00 «Светские хроники» 10.40 Х/ф «Чудо в стране забвения» 13.40 За семь морей 14.15 Дикая природа в объективе 14.50, 00.10 Ковчег Аттенборо 15.50 Кенгуру Данди 16.55 «Ронин. с Дмитрием Выдриным» 17.35 «Дневник для родителей» 18.15 «Цивилизация ncognta» 18.30 «Социальный пульс выходных» 19.00 Усама бен Ладен: война с терро+ ризмом 20.00 Луг 21.10 Баловень судьбы Юрий Яковлев 22.15 Х/ф «Влюбиться в невесту бра та»

K1 07.00, 10.00 М/ф 09.00 М/с «Сказки Ганса Христиана Андерсена» 10.50 М/ф «Динозавр» 12.10 Х/ф «Мой домашний динозавр» 14.15 «Свадебный размер» 15.15 «Штучки» 17.15 «Лямур Тужур» 18.15 «Рассмеши комика» 19.10 «КВН» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Внезапно беременна»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 11.35, 16.25 «Возвращение кота Сметанкина» 06.20 «День ангела» 06.25, 09.00, 20.25 «Погода» 06.30 Х/ф «Запорожец за Дунаем» 08.05 «Вкусы культур» 08.30, 09.10, 10.05, 11.20 «Эксклюзив для семьи» 09.05, 12.10, 13.50 «Загородный дом» 09.45 «Для маленькой компании» 10.40, 12.20 «Бабушка+антикризис» 10.50 «Сад, огород» 11.10, 12.30 «Мини+путешествия» 12.40 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Мона+ стырь» 13.20 «Происхождение стиля», 1 с. 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.50 «Все о пище», 1 с. 17.15 «Мир цветов» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 20.30 «Мир цветов», 1 с. 20.55 «Архивы истории» 21.20 «На сон грядущий» 21.30 «Жители дома Винздоров», 1, 3 с. 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 09.25 09.50 10.35 11.20 12.10 13.55, 15.10 16.00 18.00 18.15 20.00 20.30 22.15 00.15

Смартшоу Д/с «Скрытая реальность» Д/с «Скарб. ua» Д/с «Rolling Stones + Просто для записи» Х/ф «Аврора» 23.05 Х/ф «Жалоба» Крутые 90+е Футбол. Чемпионат Украины. «Черноморец»+»Ильичевец» Страна смеется Х/ф «Инфант» Подробности Киев вечерний Т/с «Милицейская академия» Бокс. Александр Устинов + Кубрат Пулев

TBI 06.30 07.00 08.00 08.30, 09.00 10.30, 11.30 13.30 14.30 16.15 17.30 19.30

Благая весть с Риком Реннером Сегодня о главном «Сегодня» 19.00 Воздушные псы Звериная работа 16.30 Вокруг света Ювелирочка Исторические хроники с Никола+ ем Сванидзе Лекции и события Здоровая жизнь Цивилизация. Проблемы с пира+ тами Особый формат. Терроризм по+ук+ раински

12.10 13.00 15.25 15.50,

2+2

23.20

03.35

«ШОУМУХОСЛОН» Сумасшедшее видео по+украински Т/с «Охотники за древностями» Х/ф «Ханна» ЧУ 26 тур. Волынь + Металлург (За+ порожье) ЧУ 26 тур. Динамо + Днепр Х/ф «Звездные врата» Х/ф «Горец3» Х/ф «Осторожно! Красная ртуть!» Х/ф «Вишневые ночи»

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00, 18.00 19.00, 20.00 21.00 23.00 01.00 04.00 05.20

Разрушители мифов Танки Тюрьмы Америки Чудеса мира Полет над Землей 17.00 Д/ф «Как умер Сталин» Д/ф «Кузькина мать. Царь+бомба» 04.40 Мистическая Украина Вокруг мира за 90 минут История мира за 2 часа Современные чудеса Римская империя Ты можешь лучше Украина: забытая история

19.30 21.30 00.20 02.20

MEGA

РТР «ПЛАНЕТА» 05.00 Х/ф «Сильная слабая женщина» 06.35, 07.15 Х/ф «Когда цветет си рень» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 08.30 М/ф 08.45 «Утренняя почта» 09.20 «Субботник» 10.15 «PROТУРИЗМ» 10.30 «Всемирный потоп как предчув+ ствие» 11.25 Х/ф «Таможня» 13.20 Вести+Москва 13.30 «Честный детектив» 13.55 «Городок» 14.25 «По следам тайны». «Загадочные предки человечества» 15.15, 02.55 Х/ф «Цветы от Лизы», 1 с. 17.05 «Субботний вечер» 19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф «Мое любимое чудовище» 23.30 Х/ф «Обет молчания» 01.10 Х/ф «Я счастливая!»

НАШЕ КИНО 06.30, 08.30, 11.10, 18.30,

12.30 Х/ф «Уходя уходи» 14.30 Х/ф «Палач», 2 с. 17.10 Х/ф «Смотри в оба!» 00.30 Х/ф «Доживем до поне дельника» 20.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь по знания», 2 с. 22.45 Х/ф «Девичья весна»

REN TV 08.15 «100 процентов» 08.45 «Чистая работа» 09.30 «Территория заблуждений с Иго+ рем Прокопенко» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Странное дело» 15.00 «Секретные территории» 16.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Ра+ зоблачение»: «Химия власти» 17.00 «Представьте себе» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя с Марианной Максимов+ ской» 19.00 Концерт Михаила Задорнова 21.10 Х/ф «Мы из будущего» 01.00 Х/ф «Фартовый»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 07.00 Т/с «Счастливы вместе» 07.55 М/с «Черепашкининдзя» 08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи»»Kevin’s Choise» 08.50 «Страна играет в Квас лото» Лоте+ рея 09.00 Школа ремонта 10.00 «Два с половиной повара» Про+ грамма 10.30 «Фитнес» Программа 11.00 «Дурнушек.net» Программа 11.30 «Холостяк», 7 с. 13.00 «Экстрасенсы ведут расследова+ ние» Паранормальное шоу 14.00 «СуперИнтуиция» Развлекательное шоу 15.00 «Камеди Клаб» 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф «Реальные па цаны» 17.30 «Comedy Woman» 18.30 «Comedy Club. Exclusive», 13 с. 19.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» 21.15 «Камеди Клаб. Лучшее» 22.00, 23.00 «Дом+2» 23.30 Х/ф «Каникулы в Европе»

TVCI 06.00, 06.45 07.30 07.55 08.15 09.35 10.15 11.30, 11.45

Зах. 05.33 Сх. 21.30 Повний міс. 25квітня

20.00 Особый формат. Негостеприимный Гостинный 20.30 World Stories. Международные корреспонденты 21.00 Х/ф «Маскарад» 23.00 Против ночи с Павлом Шереметом 00.00 Клуб эротики 02.00 КлубНички 04.00 Музыка для взрослых 10.00 10.35 12.50 14.50 17.20

10.40 Д/с «По следу зверя» М/с «Золушка» «АБВГДейка» М/ф «Чудомельница» Х/ф «Деревенский детектив» «Русский вопрос» «Осторожно, мошенники!» 17.40, 00.00 События Дом с историей. «Палаты бояр Ми+ лославских»

19.40 21.00 21.50

«Сто вопросов взрослому» Х/ф «Карнавал» «Тайны нашего кино. «Карнавал» 17.55, 00.15 Т/с «Выхожу тебя искать» Д/ф «Жизнь на понтах» «Постскриптум» Т/с «Ключи от бездны. Операция «Голем» «Хроники московского быта. Рож+ дение гламура»

НОСТАЛЬГИЯ 06.25 07.25 08.00, 09.00 10.00 11.00 12.10 15.00 16.00 17.00 18.00 19.15 20.20 21.00 22.20 00.25 01.35

Х/ф «Красавецмужчина» 2 с. «Темп» 14.00 «ВРЕМЯ» «Рожденные в СССР» Концерт, посвященный 25+летию гостиницы «Россия» 4 ч. Д/ф «Возвращение» 2 ч. Т/ф «Осторожно, листопад!» «Колба времени» «ТЕМА» «Было ВРЕМЯ» «Коллекция Капы» «Товарищ, товарищ...» «Смехопанорама» Х/ф «Я буду ждать...» «Автограф по субботам» Х/ф «Красавецмужчина» 1 с. Д/ф «Ач гяла + значит нежена+ тый...»

ГУМОР 05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 Хали+гали! 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 Х/ф «Уикэнд у Берни 1» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Суперполицейский» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Боги реч+ ного мира»

ЕВРОСПОРТ 09.30 Фитнес 09.45, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.00 Снукер 15.30 Автоспорт 20.00 Ралли ERC 00.00 Велоспорт

ХОККЕЙ 06.30, 14.00 НХЛ. Каролина + Рейнджерс 08.30, 16.00, 20.10 МХЛ. Финал. Матч 5. Спартак + Омские Ястребы 10.30, 18.10 НХЛ. Ванкувер + Анахайм 12.30 Хоккейный полдень 18.00 Новости 22.00 НХЛ. Нью+Джерси + Рейнджерс

СПОРТ 09.00, 09.15 09.20, 09.35 09.40, 10.00 12.00 13.30 14.55 18.15 19.55 21.45 23.50

13.00, 18.00 Новости «Связь времен» 13.15 «Личный тренер» «Байки старого болельщика» 17.30 «Trans World Sport» пред+ ставляет. «Спортивный глобус» Пляжный волейбол. Мировой тур в Китае. Женщины. Полуфиналы «Тайский бокс. «Принцесса муай+ тай» Фестиваль спортивного танца «Танцевальные истории + 2013». 1, 0 ч. +) Хоккей. Евротур в Чехии. Чехия + Швеция Регбилиг. Европейская Суперлига. «Widnes» + «Wakefield» Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи+ ны. 1/4финала. «Барселона»+ «Ат+ летико». Ответный матч Теннис. Турнир ATP в Барселоне. Полуфинал Пляжный волейбол. Мировой тур в Китае. Мужчины. Матч за 3+е место. Финал

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 12.50, 18.30, 21.45, 01.00 Футбол NEWS 06.15 Чемпионат Англии. Предисловие к туру 06.45 Чемпионат Италии. Предисловие к туру 07.15 Топ+матч 07.25 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 08.00 Буковина + Севастополь. Чемпио+ нат Украины. Первая Лига 10.25 Ворскла + Таврия. Чемпионат Ук+ раины 12.30, 13.05, 15.30, 18.00 Футбол LIVE 13.25 LIVE. Говерла + Арсенал. Чемпио+ нат Украины 15.55 LIVE. Черноморец + Ильичевец. Чемпионат Украины 18.50 Предисловие к фильму «Вся жизнь в перчатках» 18.55 LIVE. Атлетик + Барселона. Чемпи+ онат Испании 20.55 LIVE. Атлетико + Реал. Чемпионат Испании 22.55 Евертон + Фулхэм. Чемпионат Ан+ глии 01.15 Черноморец + Ильичевец. Чемпи+ онат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Остров сокро вищ», 2 с. 03.10, 09.10, 15.10 М/с «Ну, погоди!», 1, 2 вып. 1, сборник мультфиль мов «Мы с Шерлоком Холмсом»

Іменинники дня: МАРТИН, ОСТАП, АНТОН, ІВАН «Алло! Вас слышу!» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд». 19 с. Русские народные сказки. «Молодильные яблоки», Сказ ки русских писателей, «Слоне ноктурист» 05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Чужая ком пания». 1979 г. мультфильм «Уступите мне дорогу» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Нимболы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.00, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве». 15 с. 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00 М/ф «Высокая горка» 07.20 М/ф «Переполох в зоопарке» 07.40 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.30, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 09.00, 10.25, 15.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.05, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.30 «Girls only» 10.00, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.30, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 10.55 Х/ф «Вторая тайна озера Лох Несс» 12.35, 12.45 Т/с «Парк «Галактика» 15.20, 21.15 «Творческие мастер+ ские» 15.35 М/ф «Колесо фортуны» 17.00 М/ф «Астерикс и Обеликс заво евывают Америку» 18.20 М/ф «Мама для мамонтенка» 18.30 Т/с «Мерлин 4» 19.15 М/ф «Братья Лю» 19.40 М/ф «Ушастик» 21.30 М/ф «Робинзон Кузя»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.40 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 16.20, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Животные+жестянки 12.20 Песик Камбу 12.50 Веселая ферма 13.20 Тикити+Так 14.00, 21.00 Барашек Шон 16.30 Красавица и Чудовище 17.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и Кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 11.00 Мистер Мейкер 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутовс ки» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Расмусбродяга»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00 Х/ф «Приключения желтого че моданчика» 08.00 «Вечерние Новости из Америки» 09.00 «Mультфильмы» 10.00, 01.30 Х/ф «Парень из нашего города» 11.30 «Живое слово» 12.00 «В Нью+Йорке с Виктором Топал+ лером» 13.00 «Арт+навигатор» 13.30, 23.00 «Русский акцент» 14.00 Х/ф «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» 16 с. 16.00 «Эхо недели» 16.30 «Американский ликбез» 17.00, 00.30 «Грани недели» 18.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 19.00 «Сейчас в мире», «Мегаполис» 19.30 «Германия за неделю» 20.00 «Израиль за неделю» 21.00 Х/ф «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», 5, 6 с. 23.30 Д/ф «Великий обман. Бизнес на иконах»


20 ТВПРОГРАМА ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ТВ УТ1 06.05 06.40 07.05 07.35, 09.00, 10.00 10.30 12.30 13.15 13.55 14.55 15.25 16.25 17.20 17.45 18.15 18.50 19.25 20.40 20.50 21.00, 21.45 22.05 22.55 23.00 23.35

Мир православия Смех с доставкой на дом Барышня и кулинар 23.55 «Жена» 11.00 Наш спорт. Киевский лег+ коатлетический марафон Ближе к народу Как это? Честь имею пригласить Шаг к звездам Музыкальная академия. Евровиде+ ние «Аудиенция. Страны от А до Я» Шеф+повар страны Караоке для взрослых Не верь худому повару Золотой гусь Телепроект «Королева Украины» Деловой мир. Неделя Николай Мозговой + мастер класс: «Жить...» Главный аргумент Официальная хроника 01.20 Итоги недели Точка зрения Орбита М. Поплавского Тройка, Кено, Максима Эра бизнеса. Итоги Олимпийский вызов

ИНТЕР 06.15 М/ф 06.45 Концерт Т. Повалий «Пусть Вам повезет в любви» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «Орел и Решка» 11.05 «Вкусное свидание» 12.00 Т/с «Семейный детектив» 14.55, 03.40 Т/с «Анна Герман» 20.00 «Подробности недели» 21.00 «Большие танцы» 00.35 Т/с «Как выйти замуж за милли онера»

9 КАНАЛ 09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. + 2013 г. 10.00 «Днепр+футбол» 10.50 Высокая косметология от «Терри+ тории красоты» 11.00 «Алеф + в наше время» 11.30 «Вояж» 11.45 Дайджест 10.35 «Сумасшедшее видео по+украинс+ ки» 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 14.00 Х/ф «Звёздные врата» 17.20 ЧУ 26 тур. «Карпаты» + «Заря» 19.30 ЧУ 26 тур. «Кривбас» + «Металлург» 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Каратель» 00.55 Х/ф «Доля секунды» 02.25 Х/ф «Иван и кобыла» 03.30 Х/ф «Карпатское золото»

11 КАНАЛ 06.45 07.45 08.00 09.45 10.10 10.30 10.45 11.05 11.30 12.00, 13.20 15.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 23.30 01.50

Парад советов Церковь Христова Х/ф «Рок в летнем лагере» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» «Бюро адвокатских расследова+ ний» «Родительский клуб» «Просто собака» «Мой новый DRESSCODE» «Свадебные хлопоты» 22.00 Педан+Притула Шоу Хто зверху?+2 Х/ф «Девушка из Джерси» «Oscar Models TV Show» «О рыбалке всерьез» «36, 6» «Проте» «Путь к успеху» «Новости недели» «Автострасти» «Дело вкуса» «Перевоплощение» Х/ф «5 невест» Т/с «Риззоли и Айлс»

1+1 07.50 08.10 09.00 10.10, 11.00 11.40 12.35 13.55, 16.35 19.30 22.30 23.30 00.30

М/ф «Ремонт +» «Лото+Забава» 10.35 М/с «Чип и Дейл» «Кулинарные курсы с Ю.Высоц+ кой. Италия. Венеция» «Воскресенье с Кварталом» «Меняю жену + 7» 20.15 «Голос страны + 3» Светлана Ходченкова и Иван Ма+ каревич в нашумевшем фильме+ катастрофе «Метро» «ТСН» «Светская жизнь» Что? Где? Когда? Х/ф «Между»

СТБ 06.50 «Едим дома»

«Кулинарная династия» «Караоке на Майдане» Т/с «Жених» «Україна має талант!+5» «Битва экстрасенсов» «Один за всех» «Следствие ведут экстрасенсы» Х/ф «Знак судьбы»

34 КАНАЛ 06.00 06.45 07.05 07.35 09.00 09.15 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.20 17.10 18.00 18.50 19.40 20.30 21.00 23.45 01.00

М/ф «Детали» «Погляд» «Адская кухня+2. Российская вер+ сия» «У меня теперь семья!» «Открытый миру» «Люди» «Жизненное пространство» «Индекс опасности» «Особенности местной рыбалки» «Автотема» «Respect» «Седмица» «Пища Богов» «Живая тема» «Обманутые наукой» «Странное дело» «Тайны мира с Анной Чапман. Ра+ зоблачение». «Похищение Евро+ пы» «Секретные территории» «Смотреть всем!» «Позаочи». «Михаил Боярский» «Тип+топ» Информационное обозрение «PostSсriptum» «Нам и не снилось». «Оружие Тре+ тьей мировой», 1, 3 с. «Михаил Задорнов. Записные книжки» Х/ф «Орел или решка»

ICTV 06.55 07.45 08.05 08.40 09.10 09.40 13.45,

Квартирный вопрос Анекдоты по+украински Дача Основной инстинкт Козырная жизнь Т/с «Диверсант» 19.30 Т/с «Диверсант. Конец войны» 18.45 Факты недели 00.35 Х/ф «Возвращение в А»

TET 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 11.40 13.35 16.35 18.40 19.45 22.00 00.15

М/с «Индийские байки» Твинисы Телепузики Лентяево Мультик с Лунтиком М/с «Дашаследопыт» М/с «Вперед, Диего, вперед!» М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» М/с «Фиксики» Т/с «Все женщины ведьмы» Т/с «Студенты» Х/ф «Боги, наверное, сошли с ума 2» Даешь, молодежь! Виталька Х/ф «Чужой3» Х/ф «Как украсть миллион»

51 КАНАЛ 06.00 06.10, 07.00 07.45 08.15 08.45, 09.00 09.30 10.45 11.20 11.40 13.15 13.30 14.00 14.15 14.50 16.30 17.00 17.35 19.15 19.45 20.15 20.45 21.05 22.45 23.15 00.45

Гимн Украины 16.00 М/ф «Новости. «Итоги» Аграрная Днепропетровщина Волшебное закулисье 14.30 Путешествия кота Финика Стендап Х/ф «Новые сказки Шахереза ды», 1 с. Краеведческое путешествие Д/ф «Мир животных» Х/ф «Шествие золотых зверей» Не хлебом единым Д/ф «Тайны подводного мира» Новости Днепродзержинска Смешные Х/ф «Новые сказки Шахереза ды», 2 с. Снято Артзона Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 1 с. Испробуй на себе Будьте здоровы с Андреем Шипко Истории с Бородой Данс+мастер Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 2 с. Музыка Концерт Виктора Павлика»Приз+ нание» К слову о вещах

5 КАНАЛ 06.30 «Киевское время» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40 «По+ года» 07.30 «180 градусов» 07.50, 20.30 «Хроника недели» 08.30 «Феерия путешествий» 09.10, 19.30 «Большая политика» 09.35 «Окно в Америку» 10.10 «Мамина школа»

10.30 11.10 11.30 12.10 13.10 13.30 14.20 15.15 16.10 17.15 17.30 18.10 21.00 21.40 22.00 22.35 23.40 00.30

«Здоровые истории» «Технопарк» «Трансмиссия+тест» «Жизнь интересна» «Защитник Отечества» «Мотор» «Игра судьбы» «Акцент» «Фактор безопасности» «Палата» «Новости киевщины» «Окно в Европу» Итоги недели «Время+Тайм» «Территория закона» «Кино с Яниной Соколовой» «Обрати внимани» «Обзор прессы»

NTN 06.10 07.35 11.30 12.00 13.00 15.00 19.00 23.00 23.30

Х/ф «Хорошие и плохие» Т/с «Шериф 2» «Легенды уголовного розыска» «Агенты влияния» «Православные святые» Т/с «Майор Ветров» Т/с «Гаишники» Д/с «Тайны криминального мира» Х/ф «Невыполнимое задание»

НТВМИР 06.25 «Реакция Вассермана» 07.00, 09.00, 12.00 «Сегодня» 07.20 М/с «Мышаня Крысенко. Туда и обратно» 07.50 «Академия красоты» с Ляйсан Утя+ шевой 08.20 Их нравы 09.25 09.25 09.25 «Первая передача» 09.55 Едим дома! 10.25 «Чудо техники» с Сергеем Мало+ зёмовым 11.00 Дачный ответ 12.30 Дорожный патруль 16.20 «Очная ставка» 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня.Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым 19.00 Чистосердечное признание 19.40 «Центральное телевидение» 20.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». «Барьер» 22.20 «Железные леди» 23.10 Чрезвычайное происшествие.Об+ зор за неделю 23.45 Т/с «Грязная работа» «Дело тё тушки» 01.35 «Кремлевские дети» «Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых» 02.30 Х/ф «Веселые ребята» 04.25 «Шахматное обозрение»

ENTER 05.45 08.30 10.00 11.30

Мультфильм СССР Х/ф «МоскваКассиопея» Х/ф «Отроки во вселенной» Х/ф «Приключения Тома Сойе ра» 15.25 Х/ф «В поисках капитана Гран та» 00.35 Х/ф «Ася»

27 КАНАЛ 06.00, 13.30 М/ф 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00 М/с «Дружба это чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 09.00 «Альфа и Омега» 09.30 «Новости DW» 10.00 Телемарафон «Калейдоскоп сек+ ретов» 13.00 «Идеальный дом» 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовс ки» 19.00 Итоговый выпуск «Объектив» 19.20 «Своим трудом» 19.50 Д/ф «Путем инноваций к новым стандартам» 20.00 «Кекс в большом городе» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.00 Телечат

ОРТ М 07.05 07.40 07.55 09.00, 09.10 09.30 10.25 11.15 12.15 13.10 14.55 16.55 20.00 21.00 23.10 00.15 01.50

Сх. 04.39 Зах. 19.14 Трив. дня 14.35

Неділя, 28 квітня 07.50 09.50 10.50 15.05 19.00 20.00 22.00 01.50

«Служу Отчизне!» «Смешарики. ПИН+код» «Здоровье» 11.00 Новости «Непутевые заметки» «Пока все дома» «Фазенда» Среда обитания. «Где посадки?» «Ералаш» Х/ф «Суета сует» Х/ф «Любовьморковь 3» «Один в один!» Воскресное «Время» КВН «Познер» Х/ф «Змеелов» Х/ф «Качели»

КАНАЛ «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 06.45 События 07.00 Х/ф «Любовь до востребова ния» 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Дорожный патруль 14.00 Самый умный 15.50, 20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 16.55 Футбол. Премьер Лига. «Шахтер» (Донецк) + «Металлист» (Харьков) 19.00 События недели 23.00 Авторская программа А.Денисова «Великий футбол»

НОВЫЙ 05.35 06.45 07.45 08.00 09.45 10.10 11.50, 13.20 15.15 17.20 19.45 23.30 01.50 02.35 02.40 03.30, 03.35

Т/с «Охота на монстров» Парад советов Церковь Христова Х/ф «Рок в летнем лагере» М/с «Пингвины из Мадагаска ра» М/ф «Скуби Ду и Король гобли нов» 22.00 Педан+Притула Шоу Хто зверху?+2 Х/ф «Девушка из Джерси» Х/ф «Мисс Конгениальность» Х/ф «Мисс Конгениальность2» Х/ф «5 невест» Т/с «Риззоли и Айлс» Зона ночі Українці. Надія 04.25 Зона ночі. Культура Катерина Білокур. Послання

ТОНИС 06.00 08.00 08.35, 09.00 10.00 10.40 11.00 13.50 14.30 15.15 16.20 17.00, 17.45 18.30 19.00 20.00 20.15 20.45 21.10 22.10

Х/ф «Чудо в стране забвения» «Социальный пульс выходных» 18.55 «Погода» Кенгуру Данди «Будь в курсе!» Ф+стиль Х/ф «Зеленый фургон» За семь морей Арт сити Встреча ленивцев Удивительные рассказы о живот+ ных 00.15 Битва при Кадеш. Первая мировая война человечества Дневник большой кошки «Мир за неделю» В ожидании конца света «Цивилизация ncognta» «Кумиры» «Светские хроники» Роман Карцев. Я знаю, где зимуют раки Х/ф «Золотая жила»

K1 07.00 08.30 09.50 11.50 12.50 15.20 17.50 19.50

М/ф М/ф «Динозавр» Х/ф «Мой домашний динозавр» «Добрый вечер, животные» Х/ф «Оливер Твист» Х/ф «Земное ядро» «Рассмеши комика» Х/ф «Трое в каноэ 2: Зов приро ды» 21.40 Т/с «Сверхъестественное» 00.00 Х/ф «Перед закатом»

«КИЕВСКАЯ РУСЬ» 06.00, 07.50, 10.05, 11.35, 16.25 «Воз+ вращение кота Сметанкина» 06.25 «День ангела» 06.30 Х/ф «Сільва» 08.05 «Вкусы культур» 08.30, 09.20, 10.15, 12.25, 17.05 «Экс+ клюзив для семьи» 09.00, 20.25 «Погода» 09.05, 12.15, 13.50 «Загородный дом» 09.10 «Мини+путешествия» 09.45 «Для маленькой компании» 11.00 «Сад, огород» 11.20 «Все о пище» 12.40 «Киноклуб «Покров» Д/ф «Серд+ це отдаю детям» 13.10 «Происхождение стиля». 2 с. 13.40 «Бабушка+антикризис» 14.00, 22.45 «Ювелир» 16.45 «Все о пище». 2 с. 17.20 «В поисках легенд» 17.30 Т/с «Любовь не то, что кажет ся» 20.30 «Мир цветов». 2 с. 21.00, 22.20 «Не первый взгляд» 21.20 «На сон грядущий» 21.35 «Архивы истории» 22.00 «Краткие встречи» Иванова 00.45 «Телечат»

ИНТЕРПЛЮС 07.05, 08.50 09.35 10.10 10.55 11.40 14.20 16.10 17.00 19.00 19.15 20.00 20.55 00.35

12.35 Х/ф «Инфант» Позаочі Школа доктора Комаровского Т/с «Милицейская академия» Вкусное свидание Нобелевский концерт Х/ф «Аврора» Д/с «Rolling Stones + Просто для записи» Футбол. Чемпионат Украины. «Шахтер»+»Металлист» Страна смеется Крутые 90+ые Подробности недели Большие танцы. Финал Д/ф «Спецподразделение «Барс»

TBI 07.00 08.10 08.30, 09.00 10.30, 11.30 13.30 14.30 16.15 17.30 19.30 20.30 21.00 23.30 00.00 02.00 04.00

Реконструкция тираннозавра Семь чудес Украины 19.00 Воздушные псы Звериная работа 16.30 Вокруг света Ювелирочка Исторические хроники с Никола+ ем Сванидзе Лекции и события Здоровая жизнь Цивилизация. Пять способов спа+ сти мир Jazz с Алексеем Коганом Сегодня. Дайджест Х/ф «На краю рая» Против ночи с Павлом Шереметом Клуб эротики КлубНички Музыка для взрослых

09.35 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА 2012 г. + 2013 г. 10.00 «ШОУМУХОСЛОН» 10.35 Сумасшедшее видео по+украински 12.00 Т/с «Охотники за древностями» 14.00 Х/ф «Звёздные врата» 17.20 ЧУ 26 тур. Карпаты + Заря 19.30 ЧУ 26 тур. Кривбас + Металлург 21.30 «Профутбол» 23.00 Х/ф «Каратель» 00.55 Х/ф «Доля секунды» 02.25 Х/ф «Иван и кобыла» 03.30 Х/ф «Карпатское золото»

MEGA 06.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 16.00 19.00 20.00 23.00 01.00 04.00 04.40 05.20

Разрушители мифов Танки Пулемет Тюрьмы Америки Чудеса мира Неизвестная Индонезия Намедни Гордость Украины Загадки Вселенной Современные чудеса Римская империя Ты можешь лучше Мистическая Украина Украина: забытая история

04.45 08.00 08.35 09.20, 10.00, 10.15 10.45 11.15 13.30 14.15, 14.50, 16.50

Х/ф «Мое любимое чудовище» «Планета собак» «Сам себе режиссер» 13.20 Вести+Москва 13.00 Вести Смехопанорама «В мире животных» Х/ф «Двенадцатая ночь» «Черные дыры. Белые пятна» 04.05 «Городок» 02.25 Х/ф «Цветы от Лизы», 2 с. «И это все она». Юбилейная про+ грамма Елены Степаненко, 2 ч. Вести недели Х/ф «Любовь из пробирки» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» «PROТУРИЗМ» Х/ф «Влюблен и безоружен»

РТР «ПЛАНЕТА»

19.00 20.30 22.35 00.25 00.40

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 Х/ф «Доживём до поне дельника» 08.30, 14.30 Х/ф «Гойя, или Тяж кий путь познания», 2 с. 10.45, 16.45 Х/ф «Девичья весна» 18.30, 00.30 Х/ф «Офицеры» 20.30 Х/ф «Фуэте» 22.30 Х/ф «Прорва»

REN TV 15.45 «Вся правда о Ванге» 17.45 «Ванга. Продолжение» 20.45 «Титаник». Репортаж с того све+ та» 22.45 «Неделя с Марианной Максимовс+ кой» 23.50 «Репортерские истории» 00.20 Х/ф «Спуск»

«ТНТ1» 06.00, 06.30, 06.55 Т/с «Счастливы вместе» 07.30 М/с «Черепашкининдзя» 07.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму раи» «Runaway spike» 08.45 «Лото Миллион» Лотерея 08.50 «Первая Национальная лотерея» 09.00 Школа ремонта 10.00 «Про декор» Программа 10.30 «Два с половиной повара. Откры+ тая кухня» Кулинарное шоу 11.00 Д/ф «Отцы+одиночки+2» 12.00 «Перезагрузка» Программа 13.00 «ТНТ. MIX». 6 с. 13.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» 16.00 Х/ф «Пятое измерение» 18.05 «Камеди Клаб. Лучшее» 18.30 «ТНТ. MIX», 7 с. 19.00 «Экстрасенсы ведут расследова+ ние» Паранормальное шоу 20.00 «Холостяк», 8 с. 21.30 «Наша Russia» 22.00, 23.00 «Дом+2» 23.30 Х/ф «15 минут славы»

TVCI 06.00, 10.45 Д/с «По следу зверя» 06.45 Д/ф «Великие праздники. Вербное воскресенье» 07.10 Х/ф «Королевство кривых зер кал» 08.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб ке» 09.00 «Православная энциклопедия» 09.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» 10.15 «Барышня и кулинар» 11.30, 00.00 События 11.45 «ДАбро пАжалАвать» 12.10 «Смех с доставкой на дом» 12.50 Х/ф «Она вас любит!» 14.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 14.55 Московская неделя 15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 15.50 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха» 17.10, 00.15 Т/с «Черчилль» 20.05 Временно доступен 21.00 «В центре событий» 21.50 Т/с «Ключи от бездны. Операция «Голем» 23.15 «Хроники московского быта. Золо+ то, бриллианты»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 08.00 09.00 10.00 11.00

Зах. 06.24 Сх. 22.36 Повний міс. 25квітня 2+2

спутниковое ТВ

Т/ф «Осторожно, листопад!» «ВРЕМЯ» «Колба времени» «ТЕМА» «Было ВРЕМЯ»

12.00 13.15 14.20 15.00 16.20 17.00 18.00 19.00 20.00 21.05 22.20 23.00 00.25 01.25

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

«Коллекция Капы» «Товарищ, товарищ...» «Смехопанорама» Х/ф «Я буду ждать...» «Автограф по субботам» Муз/ф «Мелодии лета» «Рожденные в СССР» «Ограбление в полночь» «Поле чудес» «Песне навстречу» Х/ф «Зигзаг» Д/ф «Жизнь и судьба» 1 ч. Х/ф «Красавецмужчина» 2 с. «Темп»

ГУМОР

ЕВРОСПОРТ 09.30, 09.45, 15.30, 16.30, 01.00 Авто+ спорт 10.15, 12.00, 17.30, 19.30, 21.00, 01.45 Снукер 14.30, 01.30, 02.15 Мотоспорт 00.00 Велоспорт

ХОКЕЙ 08.00 НХЛ. Обзор 08.30, 17.30, 23.30 КХЛ. Кубок Гагари+ на. Финал 10.30 НХЛ. Нью+Джерси + Рейнджерс 12.30 Хоккейный полдень 15.00, 21.30 НХЛ. Вашингтон + Бостон 17.00 Новости 17.10 Своя игра. Антон Бабчук 19.30 НХЛ. Лос+Анджелес + Сан+Хосе

СПОРТ

12.05, 13.15 14.55 17.30 18.20 20.05, 21.30 23.30 01.50

Іменинники дня: ВАСИЛИНА, САВВА, ТРОХИМ, АНАСТАСІЯ, АРИСТАРХ

05.00 «Бодрое утро» 06.10, 07.25, 12.25, 17.40 «Минутка для ребенка» 06.30, 15.00 Т/с «Конан» 08.00 М/с «Сокровища острова чере пах» 08.30 Хали+гали! 09.00, 19.00 Осторожно, модерн! 09.30 Х/ф «Уикэнд у Берни 2» 11.25 «33 м2» 11.55 М/с «Галактический футбол» 13.00 «Гуморины из торбины» 16.00 Х/ф «Суперполицейские с Май амі» 18.00 Т/с «Отчаянные родители» 19.35 Т/с «Элен и ребята» 20.40 Комедийный улет, х/ф «Кодовое имя Чистильщик»

09.00, 09.15, 09.20 09.35

13.00, 18.00, 01.30 Новости 18.15, 01.45 «Связь времен» «Личный тренер» Хоккей. Евротур в Чехии. Россия + Финляндия 20.35 Родео. «Bull Riders» Регбилиг. Европейская Суперлига. «Widnes» + «Wakefield». Хоккей. Евротур в Чехии. Швеция + Финляндия «Шесть на шесть» Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи+ ны. 1/4финала. «Барселона»+ «Ат+ летико». Ответный матч 01.55 Шахматы. «Мемориал Але+ хина» в Русском музее Теннис. Турнир ATP в Барселоне. Финал Волейбол. Чемпионат Италии. Мужчины. Финал. 2+й матч «Байки старого болельщика»

ФУБОЛ 06.00, 10.00, 15.40, 20.45, 00.00, 01.20 Футбол NEWS 06.20 Предисловие к фильму «Вся жизнь в перчатках» 06.25, 11.50, 15.00 Топ+матч 06.40 Futbol Mundial 07.15 Обзор матчей. Лига Европы УЕФА 07.50 Футбол: досадно и смешно 08.00 Черноморец + Ильичевец. Чемпи+ онат Украины 10.30 «Вся жизнь в перчатках» 11.10, 15.10, 00.15 Журнал Лиги Чем+ пионов 11.55 «Один на один с Гамулой». А. Дем+ ченко 12.55 LIVE. Эспаньол + Гранада. Чемпи+ онат Испании 15.55 LIVE. Торино + Ювентус. Чемпио+ нат Италии 17.55 LIVE. Арсенал + МЮ. Чемпионат Англии 19.55 LIVE. Вальядолид + Севилья. Чем+ пионат Испании 21.55 LIVE. Сосьедад + Валенсия. Чемпи+ онат Испании 00.45 Шахтер + Металлист. Чемпионат Украины

ДЕТСКИЙ МИР 02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Остров сокро вищ» 3 с. 03.05, 09.05, 15.05 М/с «Ну, погоди!», 3, 4 вып. 16, Сборник мульт фильмов «Ничуть не страшно» «Что такое хорошо и что такое плохо» , «Пушок и Дружок» 04.00, 10.00, 16.00 М/с «Робин Гуд», 20 с. Русские народные сказки. «Летучий корабль» мультфильм «В порту» 05.00, 11.00, 17.00 Сказки народов мира. «Лапландские сказки», Сборник мультфильмов «Привет

мартышке» «Что случилось с кро+ кодилом» 06.30, 12.30, 18.30 М/с «Нимболы» 07.00, 13.00, 19.00 «Уроки тетушки Совы»

ДЕТСКИЙ 06.00, 13.05, 20.00 «Занзибар». «По уши в искусстве», 16 с. 06.30, 06.40, 13.30, 13.40, 20.30, 20.40 Т/с «Приключения Компа са и Будильника» 07.00 «Волшебник Изумрудного города» 07.20 М/ф «Дядюшка Ау» 07.40 М/ф «Дедушка и внучек» 08.00, 14.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 08.25, 14.30 Т/с «Детективы из таба керки» 08.55, 10.15, 15.00, 16.20, 21.00, 22.20 Т/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.00, 15.05, 21.05 «Готовим с мамой» 09.15, 15.20, 21.15 «Творческие мастер+ ские» 09.35 М/ф «Колесо фортуны» 09.55, 16.00, 21.55 Т/с «Страна эль фов» 10.25, 16.30, 22.25 «Испытай себя» 10.45 М/ф «Астерикс и Обеликс заво евывают Америку» 12.10 М/ф «Мама для мамонтенка» 12.15, 18.30 Т/с «Мерлин4» 15.35 М/ф «Свинопас» 17.00 М/ф «Астробой» 19.15 М/ф «Каменный цветок» 19.40 М/ф «Самый ученый заяц» 20.20 М/ф «Про больших и малень ких» 21.30 М/ф «Наваждение»

ПИКСЕЛЬ 06.00, 13.40 Приключения Кими 06.30, 17.40 Город друзей 07.00, 12.30 Йой! Приключения Пиггли Винкса 07.30 Кайю 08.00, 19.00 Пим и Пам 08.10, 19.10 Бум и Редсики 08.20, 16.20, 19.20 Гламперсы 08.30 Baby TV 09.20 Веселые цифры 09.30 Зубабу 09.40, 12.00 Алекс 09.50, 17.30 Зеленый свет 10.00, 18.40 Анжелина+балерина 10.30, 18.10 Лупдиду 11.00, 23.00 Огги и кукарачи 11.20, 20.50 Маша и Медведь 11.30, 21.30 Смешарики 12.10 Животные+жестянки 12.20 Песик Камбу 12.50 Веселая ферма 13.20 Тикити+Так 14.00 Клуб Винкс 16.30 Три мушкетера 17.20 Приключения Сакерзов 19.30 Малыш Джейк 19.50 Волшебный сад 20.20 Приключения Тимми 21.00 Барашек Шон 22.00 М/ф 23.30 Д/ф

ПЛЮСПЛЮС 07.00, 16.30, 21.30 М/с «Огги и кука рачи» 07.30 М/с «Пчелка Майя в 3D» 08.00, 10.30 М/с «Дружбаэто чудо» 08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 08.55 М/с «Перекресток в джунглях» 09.45 М/с «Джейк и пираты Нетлан дии» 10.10 Арт аттак 11.00 Мистер Мейкер 11.30 Истории зоопарка 12.00 Ералаш 13.00 Мультфильм 15.30 Т/с «Джесси» 17.00 М/с «Удивительный мир Гамбо ла» 17.30 М/с «Осторожно, медведи!» 18.00 М/с «Кид против Кед» 18.30 М/с «Сорвиголова. Кик Бутов ски» 19.30 М/с «Лило и Стич» 20.30 М/с «Тимон и Пумба» 22.30 Снимала мама 23.30 Х/ф «Руки вверх!»

РТВМЕЖДУНАРОДНОЕ 06.00, 13.00 «Израиль за неделю» 07.00, 09.30 «Mультфильмы» 08.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладди на» 10.00, 01.30 Х/ф «Доктор Калюжный» 12.00 «Страна и люди» 14.00, 21.00 Х/ф «Вольф Мессинг. Ви девший сквозь время», 7, 8 с. 16.00 «Американский ликбез» 16.30, 23.00 «Русский акцент» 17.00 «Код доступа» 18.00 Д/ф «Великий обман. Бизнес на иконах» 19.00 «Сейчас в мире», «Мегаполис» 19.30 «Эхо недели» 20.00 «В Нью+Йорке с Виктором Топал+ лером» 23.30 Д/ф «Великий обман. Смерть по курсу доллара» 00.30 «Без дураков»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я» по подписке, звоните по телефону (0562) 31%69%75 или пишите по email: taninapochta13@gmail.com.


ÊÎËÎ ÆÈÒÒß 21

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÝÐÈÊÀ ÃËÓÌÁÅÐÃ, ÏÐÎÅÊÒ «RUSSIA BEYOND THE HEADLINES», ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «Â²ÑÒÅÉ»

Ïðîñòîé è íåäîðîãîé ñïîñîá ïåðåíî÷åâàòü - Sleepbox - ïðèäóìàëè ÿïîíöû. Ïîñòîÿëüöû ñåëÿ òñÿ â êàïñóñåëÿòñÿ ëàõ, íàïîìèíàþùè íàïîìèíàþùèõõ òå, êîòîðûå èñïîëüçóþò àñòðîíàâòû ïðè ìåæãàëàêòè÷åñêèõ ïåðåëåòàõ â ôèëüìàõ î áóäóùåì. À â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà ïåðâûé òàêîé îòåëü îòêðûëñÿ è â Ìîñêâå. Ðàçìåðû ìîñêîâñêèõ êàïñóë ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â ßïîíèè, íî è ñòîèìîñòü ïðîæèâà íèÿ â òàêîì ïðîæèâàíèÿ «íîìåðå» âûøå ПОЧТИ КАК В КУПЕ Московский Sleepbox Hotel располагается в трех минутах ходьбы от Белорусского вокзала. Место выбрано не случайно, именно с этого вокзала отправляются аэроэкспрессы в международный аэропорт Шереметьево. То есть основной упор владельцы отеля делают на авиапутешественников. Сам отель больше напоминает декорации из фантастического фильма. Ослепи-

ÄÂÓÕÌÅÑÒÍÛÉ ÍÎÌÅÐ ÎÁÎÉÄÅÒÑß Â 65 ÅÂÐÎ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÒÅËÜ «ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ»

Äîáðî ïîæàëîâàòü â «ñëèïáîêñ»! бесплатный Wi-Fi, полноценное освещение и полки для вещей. Крупный багаж хранится отдельно в специальных камерах. Туалет и душ находятся на этаже, а из еды в отеле есть лишь автоматы с шоколадками и чипсами. Если хочется основательно поесть, то можно выйти на улицу. Не стоит забывать, что отель расположен на Тверской-Ямской, одной из самых оживленных московских улиц. Кафешки и рестораны здесь на каждом шагу. тельно белый холл с прикрепленными к стене iPad, на которых можно проверить почту или посмотреть расписание самолетов. «Слипбоксы» расположены на трех этажах, по 10-15 штук на каждом. Двухместные номера сделаны из дерева, а одноместные - из пластика и алюминия. Sleepbox внутри очень напоминает железнодорожное купе, такие же полки с лежачими местами. Первое существенное отличие, ко-

торое не дает забыть о ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ том, где ты находишься, - это большие окна , на одной из стен. Они ìåíåäæåð îòåëÿ: сделаны для того, что- Ó íàñ áîëüøèå ïëàíû - êàê òîëüêî ïîéìåì, бы человек не чув÷òî ãîñòèíèöà îêóïàåòñÿ, òî îòêðîåì åùå ствовал себя запакоîäèí èëè ñðàçó äâà òàêèõ îòåëÿ â Ìîñêâå. ванным в ящик. Все, Ñåé÷àñ â ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå åñòü îãðîìкто уже ночевал в «слипбоксе», говорят, íàÿ ñâîáîäíàÿ íèøà, êîòîðóþ ìû ñîáèðàåìчто клаустрофобии не ñÿ çàíÿòü. Óæå èùåì ìåñòà îêîëî âîêçàëîâ, возникает. Если хоîò êîòîðûõ õîäÿò ýêñïðåññû â àýðîïîðòû, à чется уединиться, то òàêæå âíóòðè ñàìèõ àýðîïîðòîâ. окна можно закрыть шторками с плавным э л е к т р о п р и в о д о м . что на комфорте здесь Когда потеплеет, в Матрас и качество по- не экономят. Sleepbox Hotel можно стельного белья не усбудет взять в аренду тупают самым доро- НА ТВЕРСКОЙ- велосипед и самостоягим гостиницам, так ЯМСКОЙ тельно изучить центр Смысл размеще- российской столицы. ния в подобном отеле Цена номера в тазаключается в том, что ком отеле ниже, чем в постоялец не перепла- среднем по Москве. чивает за дополни- Двухместный «слиптельные услуги. По бокс» будет стоить 65 сути, люди только но- евро, а сутки проживачуют в отелях, для ния в одноместном чего достаточно ком- чуть больше 70 евро. фортной кровати. И Если вам не по душе «слипбоксы» полнос- футуристические боктью отвечают этому сы, то можно взять полтребованию. В каждом ноценный трехместномере есть розетки, ный номер за 115 евро.

ÍÀÒÀËÜß ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ: «ÇÀ» È «ÏÐÎÒÈ» Èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «ÌÎÑÒÄÍÅÏл ïðîâåëî ýêñïåðòíûé îïðîñ îïðîñ:: «Íóæíî ëè çàïðåùàòü àáîðòû â Óêðàèíå?»  Âåðõîâíîé Ðàäå çàðåãèñòðèðîâàí ðÿä çàêîíîïðîåêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåæäåâðåìåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè. Ñîãëàñíî ýòèì äîêóìåíòàì, âñå, êòî áóäóò ïðîâîäèòü íåçàêîííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè, - è áàáà-ïîâèòóõà, è íåïðîôèëüíûé âðà÷, è àêóøåð-ãèíåêîëîã, è ñàìà áóäóùàÿ ìàìà ïîäëåæàò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. „ ÏÐÎÒÎÈÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÅÑÏÐÀÂÀ, íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Èâåðñêàÿ»:

- Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ìîðàëüíûõ öåííîñòåé ñðåäè íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. ß ïðèÿòíî óäèâëåí, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïîäàëî ýòîò çàêîíîïðîåêò. Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, â Óêðàèíå ïðîáëåìà ïîòåðè íàñåëåíèÿ íîñèò ãëîáàëüíûé õàðàêòåð. Óêðàèíà - ïåðâàÿ â Åâðîïå ïî ñîâåðøåíèþ äåòîóáèéñòâ. Ìû, êàê ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå, ïîíèìàåì, ÷òî èíîãäà àáîðò - ýòî íåîáõîäèìîñòü. È öåðêîâü äàåò îïèñàíèå òàêèõ ñëó÷àåâ. „ ÞËÈß ÃÅÐØÓÍ, ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà «Ìèññ Äíåïðîïåòðîâñê»:

- Áîëüøèíñòâî äåâóøåê äåëàþò àáîðòû â íåîñîçíàííîì âîçðàñòå. Íåêîòîðûå ïðåðûâàþò áåðåìåííîñòü, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àôôåêòà: îòåö îòêàçàëñÿ îò ðåáåíêà, ðîäèòåëè ïðîòèâ. Êðîìå òîãî, ìåäèêè ìîãóò äîïóñòèòü îøèáêó ïðè ýòîé îïåðàöèè. Ïîòîì äåâóøêè íå ìîãóò èìåòü äåòåé. „ ÑÅÐÃÅÉ ÐÛÆÅÍÊÎ, ãëàââðà÷ îáëàñòíîé áîëüíèöû èì. Ìå÷íèêîâà:

-  öåëîì èäåÿ íåïëîõàÿ. Íî áîþñü, ÷òî ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíîïðîåêòà óñóãóáèò ñèòóàöèþ ñ àáîðòàìè. Ê ïðèìåðó, æåíùèíû ïðîäîëæàò ïðåðûâàòü áåðåìåííîñòü, íî ïåðåñòàíóò ïðèáåãàòü ê ïîìîùè ìåäèêîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì. „ ÅËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, ãëàâà ïîäêîìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ, íàðîäíûé äåïóòàò îò ÏÐ:

- Ïóñòü îöåíêó çàêîíîïðîåêòàì, êàñàþùèìñÿ ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè, äàþò ñïåöèàëèñòû. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìîãó ñêàçàòü, ÷òî òàêèì îáðàçîì ó æåíùèí îòáåðóò ïðàâî âûáîðà. ×àñòî îíè èäóò íà àáîðòû íå îò õîðîøåé æèçíè, ÷àñòî îò äåòåé îòêàçûâàþòñÿ îòöû. Òî åñòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ó áóäóùåãî ðåáåíêà äîëæíû áûòü ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûå ðîäèòåëè. „ ÄÅÍÈÑ ÌÈÍÈÍ, aine»: Ukraine»: ãëàâà «Street Workount Ukr

- Èç æèçíè óêðàèíñêîãî íàñåëåíèÿ ïîñòåïåííî âûòåñíÿþòñÿ äóõîâíûå è ìîðàëüíûå öåííîñòè. Àáîðòû - ýòî íå íîðìàëüíî. Òàê ìû íèêîãäà íå ñìîæåì èñïðàâèòü äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â íàøåé ñòðàíå. Î÷åíü ÷àñòî äåâóøêè äåëàþò àáîðòû âñëåäñòâèå íåæåëàòåëüíîé áåðåìåííîñòè. Ñëèøêîì ìíîãî áåñïîðÿäî÷íûõ ïîëîâûõ ñâÿçåé è ðàçâðàòà â Óêðàèíå.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÀÉÒÀ MOST-DNEPR.INFO


22 ÌÈÐÑÜʲ ÑÏÐÀÂÈ ○

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ

Ïîåõàòü â Òóðöèþ èëè ïðîéòèñü ïî Êðûìó ÍÀÒÀËÈß ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

Âïåðåäè 10 ìàéñêèõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé íàñòîÿùèé ïîäàðîê äëÿ òåõ, êòî õî÷åò îòâëå÷üñÿ îò ïîâñåäíåâíîé ñóåòû. Íàäîåëà äà÷à? Îòïðàâëÿéòåñü íà çàìîðñêèé êóðîðò, ïîêîðÿéòå ãîðíûå âåðøèíû: òóðîïåðàòîðû íàøåãî ãîðîäà ïîçàáîòèëèñü îá îðãàíèçàöèè îòäûõà íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ По утверждению представителей известных в Днепропетровске туристических компаний, жители города по негласной традиции намерены побывать на майские праздники в Турции, Израиле, Тунисе, Египте и Греции. К слову, о Греции: для тех, кто отдает предпочтение этой стране, появилось новое направление курорт Халкидики - излюбленное место отдыха самих греков и иностранных туристов. Возможно, в их компании окажутся и днепропетровцы, очарованные красотой этого уникального природного заповедника. По словам директора Днепропетровского филиала туроператора Turtess Travel Ольги Сердюк, цена на туры по сравнению с 2012 г. не

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÀÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ «ÏÎÊÎÐÈÒÜ» ÊÀÇÁÅÊ

ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ Ñ 2012 Ã. ÒÓÐÛ ÍÅ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÈ увеличилась. Все зависит от продолжительности - обычно люди едут на 7-10 дней. - Минимальная стоимость отдыха в Турции для семьи из двух человек в пятизвездочном отеле обойдется в 11001200 долларов; - проживание в 3-или 4-звездочном отеле - дешевле. В качестве эконом-варианта предлагаются поездки в Болгарию с вылетом из Запорожья.

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ По-прежнему востребована Европа, и особой популярностью пользуются автобусные туры. - Одному человеку тур на 4 дня обойдется в 100-110 евро. Стоимость поездки возрастает пропорционально продолжительности; - в среднем для недельного посещения Че-

хии, Польши и Венгрии потребуется 230-250 евро. Туроператоры обратили внимание на так называемое раннее бронирование. Предприимчивые днепропетровцы позаботились о своем отдыхе еще в январе, феврале. Так что организованно поехать куда-либо в мае получится разве что при большом везении. Зато бронирование до 1-го мая реально обеспечит комфортными турами на июнь-октябрь. А значит, стоит поторопиться.

горы Крыма. На майские праздники по дням расписаны все массовые выезды. Маршруты определяются по желанию клиентов - в район Ай-Петри, Большой каньон, Чернореченский каньон. Популярны походы из Балаклавы в Форос и по восточному Крыму в районе Судака. «Ходоков» обеспечивают палатками, спальными мешками, специальной обувью. - Стоимость такого 4-дневного тура - 120 грн. в день с питанием.

ВЫШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ Любителям экстремального отдыха предлагают «покорить» горные вершины. По словам представителя клуба «Тропа» Владимира Иванченко, организован тур через Тбилиси на Казбек, но особо привлекательными остаются

ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Îáó÷àò àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó вянской письменности. По случаю его открытия, с уча17-23 ìàÿ â Äíåïðîäçåð- стием артистов, гостей пройдет карнавальное шеæèíñêå ïðîéäåò ствие по центральным улиIX Ìåæäóíàðîäíûé цам Днепродзержинска. В òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü программе - огненное шоу, «Êëàññèêà ñåãîäíÿ».  фейерверк, различные масãîðîä ñúåäóòñÿ èçâåñòтер-классы. Тайны сцениíûå àêòåðû ñî âñåãî ческого искусства раскроет ìèðà, à çðèòåëè ñìîãóò заслуженный артист Украíàñëàäèòüñÿ óíèêàëüíû- ины Олег Роенко, а режисìè ïîñòàíîâêàìè è сер Исследовательского театра «Ательекункеон» из ñïåêòàêëÿìè г.Бергамо Андреа Бенальо В этом году фестиваль обучит актерскому мастерпосвящен 1150-летию сла- ству. В рамках фестиваля ÀÍÔÈÑÀ ÁÓÊÐÅÅÂÀ

пройдет семинар для сценографов «Зрительный образ спектакля. От замысла к воплощению». Состоится концерт с участием самодеятельных коллективов, писателей, поэтов и бардов, пройдет Ярмарка мастеров народного творчества, театрализованная Книжная выставка-ярмарка, посвященная 1150-летию славянской письменности. Кстати, на последней можно будет совершить свободный обмен книгами.


ОГОЛОШЕННЯ 23

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ заступника начальника управління фінансового, організаційнодокументаль ного та кадрового забезпечення начальника відділу кадрового та організаційно документального забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Претенденти на посаду повинні мати: повну вищу освіту відповідного профе сійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років; мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву, до якої додають осо бовий листок обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту, деклара цію про доходи, зобов'язання фінансового характеру щодо себе чи членів своєї ро дини за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Термін подання документів на конкурс 30 календарних днів від дня публікації. Звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, кімната 212, тел. 7708216. Департамент взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: начальника відділу планування заходів цивільного захисту та координації дій управління цивільного захисту, заступника начальника відділу планування заходів цивільного захисту та координації дій управління цивільного захисту, головного спеціаліста відділу планування заходів цивільного захисту та координації дій управління цивільного захисту, головного спеціаліста відділу з питань забезпечення законності та правопо! рядку управління взаємодії з правоохоронними органами, головного спеціалі! ста відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України з вищою освітою відповід ного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Претенденти повинні знати основні принципи роботи на комп'ютері та володіти державною мовою. Для претендентів на посади головного спеціаліста відділу планування заходів ци вільного захисту та координації дій управління цивільного захисту, головного спец іаліста відділу з питань забезпечення законності та правопорядку управління взає модії з правоохоронними органами, головного спеціаліста відділу з питань оборон ної та мобілізаційної роботи стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах економіки не менше 3 років. Для претендентів на посади начальника відділу планування заходів цивільного захисту та координації дій управління цивільного захисту та заступника на чальника відділу планування заходів цивільного захисту та координації дій уп равління цивільного захисту стаж роботи на державній службі на посадах голов ного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Заяви та необхідні документи приймають протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою департаменту: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1. Додаткову інформацію щодо основних функціо нальних обов'язків, розміру та умов оплати праці надає кадрова служба за теле фоном 7324906.

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Днепропетровской облгосадминистрации ОКПК Днепропетровский академический театр русской драмы им. М. Горького Театр основан в 1927 году Малым театром (г. Москва)

86Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РЕПЕРТУАР с 18 по 30 апреля 2013 года С 18 ПО 20 АПРЕЛЯ К 85ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Академический театр им. М. Горького на сцене Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки показывает спектакли ! призеры фестивалей и конкурсов: Мир дому твоему. На всякого мудреца довольно простоты. Афинские вечера.

20 суббота 17.00 ЛИСТ ОЖИДАНИЙ Комедия 2 ч. 30 мин. А. Мардань 21 воскресенье 17.00 СИРЕНА И ВИКТОРИЯ Комедия 2 ч. 40 мин. А. Галин 28 воскресенье Премьера! 11.00 МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА Музыкальная сказкаигра, 1 ч. В. Рабадан 28 воскресенье Премьера! 18.00 ПИАНИНО В ТРАВЕ Мелодрама. Ф. Саган 30 вторник 18.30 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ Суперкомедия 2 ч. 25 мин. Р. Куни Художественный руководитель театра

Жан Мельников, народный артист Украины

Наш сайт: http://gorkiytheatre.at.ua, email: gorkiytheatre@i.ua Касса работает с 9.30 до 19.00; тел. 7784869. Админ. тел: 313891; 7784857; 3717033.

Продам приватизированный участок 14 сот. в Лесной Буче, Киевская обл. На участ ке: 2этажный гараж: 1эт. 15х6, высота 4,20 м; 2 эт. 15х6, высота 3 м (спортзал). Дом 3 этажа + подвал, общ. площадью 335 м2, дом 1 этаж общ. площадью 80 м2, беседка (дерево) 4х6. Во дворе плитка, сад, цветник, газ, две скважины, колодец. Вокруг территории лес. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Продам или обменяю дом в Гор ловке Донецкой обл. общ. площадью 70 м2, печное отопление,вода в доме и во дворе, земельный участок 20 сот. Имеются хоз. постройки, летняя кух ня. Рядом с участком речка,луг, через пять метров проходит газ. На дом в пгт Белогорье Хмельницкой обл. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Продам квартиру в Киеве. Тихий район, хорошая транспортная раз вязка,1 этаж, сталинка, на окнах роллеты, евроремонт, автономное отопление (2контурный котел), теплый пол, две телефон. линии, общ. площадь 70м2. Тел.: 0961090182, 0664529949.

Продам, обменяю или сдам в аренду производственную базу, г. Коростень (центр), Житомир ская обл., площадь 1га, ж/д вет ка, твердое покрытие, склад ские помещения 700 м2. Тел. 0961090182, 0664529949.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÀÄÁÀÂÊÈ ÍÀ ÓÒÐÈÌÀÍÖß Надбавки до пенсії на утриманців призначають пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні дітей до 18 років або інших непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої надбавки пенсіонерам, які отримують пенсії відпо відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», становить 150,00 грн. на кожного ут риманця. Якщо ці утриманні одержують свою пенсію або дер жавну соціальну допомогу, то надбавку на них не нараховують. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні не працездатних членів сім’ї, приймаються довідки житловоекс плуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєст рації) або довідки органів місцевого самоврядування: довідка про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявни ком. У разі неможливості надати такі документи факт перебу вання на утриманні встановлюється у судовому порядку. І.О. Верлата, начальник відділу з призначення пенсій управління ПФУ в Кіровському районі м. Дніпропетровська Вважати недійсними у зв'язку з втратою: Диплом бакалавра ХА № 34905017 від 27 червня 2008 р. Маньковського Костян тина Леонідовича, який закінчив у 2008 році Національну юридичну академію Ук раїни імені Ярослава Мудрого і отримав базову вищу освіту за напрямком підго товки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавра юриста; Додаток 12 КП № 103175 до Диплома про повну вищу освіту ХА № 34905917 на Маньковського Костянтина Леонідовича. Диплом спеціаліста МО № 13645540 від 13 червня 2009 р. Маньковського Кос тянтина Леонідовича,який закінчив у 2009 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, офіцера військового управління тактичного рівня; Додаток 12 ВД № 060972 до диплома МО № 13645540 на Маньковського Костян тина Леонідовича. Диплом магістра ХА № 36612199 від 13 червня 2009 р. Маньковського Костян тина Леонідовича, який закінчив у 2009 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста; Додаток 12 ВД № 475110 до Диплома про повну вищу освіту ХА № 36612199 на Маньковського Констянтина Леонідовича.


24 ОГОЛОШЕННЯ ○

ВИКЛИКИ ДО СУДУ Новомосковський міськрайон ний суд Дніпропетровської об ласті по цивільній справі за позо вом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Рождественської Галини Станіславівни про звер нення стягнення викликає у судо ве засідання Рождественську Га лину Станіславівну, яке відбудеть ся 18.04.2012 року о 10.00. Судо ве засідання відбудеться у при міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропет ровської області, яке розташова не за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пров. Артемівський, 8, каб. 3. Суддя Ду бовенко І.Г. У разі неявки у судо ве засідання справа буде розгля нута за відсутності Рождествен ської Галини Станіславівни. Про причини неявки Рождественська Галина Станіславівна повинна по відомити суд. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропет ровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає в якості відповідача Га ланюка Ігоря В’ячеславовича у судове засідання, яке відбудеться о 12.00 23 квітня 2013 року по справі за позовом Галанюк Жан ни Григорівни до Галанюка Ігоря В’ячеславовича, треті особи Га ланюк Ян Ігорович, Галанюк Кри стина Ігорівна, КЖЕП № 50, Інду стріальний РВ ДМСУ ГУ ДМС Украї ни в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування квартирою та зняття з реєстрації. У разі неявки справа буде розгля нута за вашої відсутності. Суддя Д.С. Шклярук. Викликається Філія «Кей Стоун Дніпропетровськ» ТОВ «Кей Сто ун» до Павлоградського міськрайо нного суду Дніпропетровської об ласті, який знаходиться за адре сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 303, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Скляра Віталія Анатолійовича про визнання не дійсними та скасування протоко лу проведення прилюдних торгів та результатів прилюдних торгів. Справа призначена до розгляду на 13 травня 2013 р. о 14 год. 30 хв. Справу слухає суддя Головін В.О. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Копа нєву Наталю Вадимівну, 30.09.1979 р.н., та Копанєва Євге на Миколайовича, 05.10.1978 р.н., в якості відповідачів по цивільній справі № 201/1626/13ц, прова дження 2/201/890/2013 за позо вом Публічного акціонерного то вариства «Комерційний банк «Надра» до Копанєвої Наталі Ва димівни, Копанєва Євгена Мико лайовича про стягнення заборго

Втрачене свідоцтво ДП 1764502Р про державну реє страцію друкованого засобу масової інформації газети «УДАР Дніпропетровськ» вважати недійсним. Відділ комунального господарства Самарської районної у місті ради відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади фахівця першої категорії відділу комунального господарства Самарської районної у м. Дніпропетровську ради. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідно го професійного спрямування за ос вітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, досконале володіння комп’ ютерною технікою та державною мовою. Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня опубліку вання оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. 20річчя Перемоги, 51, кім. 363. Довідки за тел.: 7282005, 728 2006.

ваності за кредитним договором у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 26 квітня 2013 року за адресою: вул. Патор жинського, 18а, м. Дніпропет ровськ, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, каб. 12. У випадку неявки відповідача у су дове засідання справу буде роз глянуто в заочному порядку. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповіда ча по справі Волошина Олександ ра Миколайовича за позовом Ко зачука Володимира Петровича до Волошина Олександра Миколайо вича про стягнення заборгова ності. Судове засідання відбудеть ся об 11.00 23 квітня 2013 року у приміщенні П`ятихатського ра йонного суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П`ятихатки, П`ятихатський район, Дніпропет ровська область, зал 1 (суддя Се менников О.Ю.). Явка до суду обо в`язкова. Роз'яснюємо, що відпо відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи і в разі неявки відпо відача у судове засідання справа буде розглянута за наявними ма теріалами за вашої відсутності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 14 травня 2013 року о 10 год. 30 хв. у залі судових засідань 305 за ад ресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Мільченко Віри Миколаївни до Грицая Євгенія Станіславовича, третя особа – СГІРФО, про усунен ня перешкод у здійсненні права власності та зняття з реєстрацій ного обліку. Явка відповідача Гри цая Євгенія Станіславовича, 23.02.1990 р.н., який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орд жонікідзе, 35/25, обов’язкова з наданням раніше не поданих до казів. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ним про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за його відсутності. У провадженні судді Красно гвардійського районного суду м. Дніпропетровська Нізік О.В. зна ходиться цивільна справа № 419/ 9597/12 за позовом Грицака Во лодимира Івановича до Шаляпіної Олени Василівни, Яценко (Грицак) Марії Валентинівни, треті особи Грицак Валентин Іванович, Грицак Валентин Валентинович, Сектор реєстрації громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тіто ва13», про втрату права на кори стування квартирою та зняття з реєстрації. Відповідачі Шаляпіна Олена Василівна, Яценко (Грицак) Марія Валентинівна викликають ся у судове засідання на 29 квітня 2013 року о 09.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, приміщення Красногвардій ського районного суду м. Дніпро петровська, каб. 22. Після опублі кування об’яви в пресі відпові дачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі неявки Шаляпіної Олени Ва силівни, Яценко (Грицак) Марії Ва лентинівни справу буде розгляну то за їхньої відсутності. Драконову Євгенію Миколайо вичу з’явитись у судове засідан ня 25 квітня 2013 року о 08 год. 50 хв. до АмурНижньодніпров ського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 199/2347/ 13ц; 2/199/1682/13 за позовом Драконової Ганни Семенівни до Драконова Євгенія Миколайовича про розірвання шлюбу. У разі не явки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

матеріалів та постановлено заоч «ПриватБанк» про стягнення суми. У разі неявки відповідачів не рішення. у судове засідання справа буде Ленінський районний суд м. розглянута за їхньої відсутності на Дніпропетровська викликає Ава підставі наявних матеріалів та по несова Левона Ервандовича в становлене заочне рішення. якості відповідача у судове засі дання, яке відбудеться 24 квітня Міщенку Олексію Володимиро 2013 року об 11.00 по цивільній вичу з’явитись у судове засідан справі № 2/205/1755/2013 за ня 16 травня 2013 року об 11 год. позовом Аванесової А.А. в інтере 45 хв. до АмурНижньодніпров сах неповнолітнього Аванесова ського райсуду м. Дніпропет А.Л. до Аванесова Л.Е., третя осо ровська за адресою: вул. Новосе ба Орган опіки та піклування лівська, 9, каб. 9, як відповідачу Ленінської районної у м. Дніпро по цивільній справі № 2/5427/12 петровську ради, про позбавлен за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» ня батьківських прав у приміщенні про стягнення суми. У разі неяв Ленінського районного суду м. ки відповідача у судове засідан Дніпропетровська за адресою: м. ня справа буде розглянута за його Дніпропетровськ, вул. Коробова, відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч 6, каб. 223. не рішення. Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Волобой Ользі Валентинівні з’я Дніпропетровської області Гібалюк витись у судове засідання 16 трав Т.Я. викликає на 30 квітня 2013 р. ня 2013 року о 10 год. 15 хв. до о 09.00 у приміщення Заводського АмурНижньодніпровського рай районного суду за адресою: м. суду м. Дніпропетровська за адре Дніпродзержинськ, вул. Губи, 5/3, сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, тел. 37782, в якості відповідача як відповідачу по цивільній Невінчаного Сергія Володимирови справі № 2/5352/12 за позовом ча, останнє місце реєстрації: ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг Дніпропетровська область, м. нення суми. У разі неявки відпові Дніпродзержинськ, вул. Лісічан дача у судове засідання справа ська, 7, по цивільній справі за по буде розглянута за його відсут зовом Невінчаної Олени Миколаїв ності на підставі наявних матері ни до Невінчаного Сергія Володи алів та постановлено заочне мировича про розірвання шлюбу. рішення. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309) викликає Кучму Дмитра Іва новича у судове засідання 17 травня 2013 року о 14 год. 30 хв. в якості відповідача по цивільній справі за позовом Лещенко Ф.Д., Лещенко Н.І., Лешенко О.Ф. до Кучми Д.І., третя особа КЖЕП1, про відшкодування шкоди. З опублікуванням цього оголошен ня відповідач Кучма Дмитро Іва нович вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи. Суддя Кудрявцева Т.О.

Янишеву Денису Олександрови чу та Кремсенку Віталію Миколайо вичу з’явитись у судове засідання 16 травня 2013 року о 09 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі № 2/6061/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення суми. У разі неяв ки відповідачів у судове засідан ня справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Краснощоку Ігорю Олександро вичу, Лелюк Ірині Семенівні та Приватному підприємству «Ре пост» з’явитись у судове засідан ня 16 травня 2013 року о 10.00 до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за ад ресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі № 2/15/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення суми. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та по становлено заочне рішення.

Литвину Віталію Миколайовичу та Литвин Віті Яківні з’явитись у судове засідання 16 травня 2013 року о 12.00 до АмурНижньодніп ровського райсуду м. Дніпропет ровська за адресою: вул. Новосе лівська, 9, каб. 9, як відповідачам по цивільній справі № 2/3290/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення суми. У разі неяв ки відповідачів у судове засідан ня справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі на явних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Сохач Олені Олександрівні з’яви тись у судове засідання 16 травня 2013 року об 11 год. 15 хв. до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 2/5427/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг нення суми. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсут ності на підставі наявних матері алів та постановлено заочне рішення.

Сімонову Дмитру Валентиновичу з’явитись у судове засідання 16 травня 2013 року о 10 год. 30 хв. до АмурНижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 2/3602/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стяг нення суми. У разі неявки відпові дача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Сіму тіна Дмитра Миколайовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/205/1441/ 13 за позовом Публічного акціо нерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Сімутіна Дмитра Миколайовича про стяг нення заборгованості, яке відбу деться 17 травня 2013 року о 12.00 у приміщенні суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Ко робова, 6, каб. 219.

Білешко Марині Анатоліївні з’я витись у судове засідання 16 трав ня 2013 року о 12 год. 15 хв. до АмурНижньодніпровського рай суду м. Дніпропетровська за адре сою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі № 401/1607/12, 2/6014/12 за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про стягнення суми. У разі неяв ки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заоч Ленінський районний суд м. не рішення. Дніпропетровська викликає Ве личко Валентину Андріївну як Юрченко Раїсі Іванівні та Юрчен відповідача у судове засідання по ку В'ячеславу Васильовичу з'яви цивільній справі № 2/205/1453/ тись у судове засідання 16 травня 13 за позовом Публічного акціо 2013 року об 11.00 до АмурНиж нерного товариства «Комерційний ньодніпровського райсуду м. банк «ПриватБанк» до Величко Дніпропетровська за адресою: Валентини Андріївни про стягнен вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як ня заборгованості, яке відбудеть відповідачам по цивільній справі ся 17 травня 2013 року о 12.00 у № 2/6020/12 за позовом ПАТ «КБ приміщенні суду за адресою: м.

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

Дніпропетровськ, вул. Коробова, стягнення заборгованості за на дані послуги з газопостачання. З 6, каб. 219. опублікуванням цього оголошен Новомосковський міськрайон ня відповідач Пірогова Марія Ва ний суд Дніпропетровської об кулівна вважається належно по ласті викликає у судове засідання відомленою про день, час та місце Петухова Андрія Володимировича розгляду справи. Суддя Кудрявце як відповідача по цивільній ва Т.О. справі № 0427/9951/12 за позо вом Публічного акціонерного то Жовтневий районний суд м. вариства «Комерційний банк Дніпропетровська викликає Кіма «ПриватБанк» до Петухова Андрія Олега Петровича в якості відпові Володимировича про стягнення дача по цивільній справі № 201/ заборгованості, яке відбудеться 1342/13 за позовом Кім Ольги 24.05.2013 року о 15 год. 30 хв. Олександрівни до Кіма Олега Пет під головуванням судді Городець ровича про стягнення суми у су кого Д.І. у приміщенні суду за ад дове засідання, яке відбудеться об ресою: Дніпропетровська область, 11.00 24 квітня 2013 року за ад м. Новомосковськ, пров. Артемів ресою: вул. Паторжинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий ський, 8. районний суд м. Дніпропетров Кіровський районний суд міста ська, каб. 7. У випадку неявки Дніпропетровська, розташований відповідача у судове засідання за адресою: 49101, м. Дніпропет справу буде розглянуто в заочно ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, му порядку. викликає як відповідача Худавер дієва Рустама Валентин огли по Ленінський районний суд м. цивільній справі за позовом Худа Дніпропетровська викликає Мар вердієва Нофель Борис огли до кіяненко Світлану Володимирівну, Худавердієва Рустама Валентин 1978 р.н., у судове засідання як огли, третя особа Головне управ відповідача по цивільній справі ління Державної міграційної № 2/205/1247/13 р. за позовом служби в Дніпропетровській об Ясногора Юрія Миколайовича до ласті, про визнання особи такою, Маркіяненко Світлани Володими що втратила право на користуван рівни, третя особа Державна по ня житловим приміщенням та даткова інспекція у Ленінському зняття з реєстраційного обліку, районі м. Дніпропетровська, про яке відбудеться 16 травня 2013 стягнення суми, яке відбудеться 17 року о 12 год. 50 хв. У випадку травня 2013 р. о 12.00 у при неявки відповідача справу буде міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Черво розглянуто за його відсутності. ний Камінь, вул. Коробова, 6, каб. Нікопольський міськрайонний 225. Наслідки неявки передбачені суд повідомляє, що 25 квітня 2013 ст. 169 ЦПК України. року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевчен Індустріальний районний суд м. ка, 201, під головуванням судді Дніпропетровська, розташований КобеляцькоїШаховал І.О. слу за адресою: 49074, м. Дніпропет хається цивільна справа № 182/ ровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, 3142/13ц, провадження № 2/ викликає в якості відповідача 0182/2089/2013 за позовом Гри Приватного підприємця Мартино цаєнко Наталі Михайлівни, Аляті ву Тетяну Вікторівну у судове засі ної Людмили Павлівни, Шестерньо дання, яке відбудеться об 11.00 вої Олени Миколаївни до Алятіної 13 травня 2013 року по справі за Олександри Володимирівни про позовом Якубіна Олександра Ан до Приватного визнання особи такою, що втрати тоновича ла право на користування житло підприємця Мартинової Тетяни вим приміщенням. Відповідачу Вікторівни, третя особа ПрАТ «Ук Алятіній Олександрі Володи раїнська пожежнострахова ком мирівні необхідно з’явитись у су панія», про стягнення безпідстав дове засідання на вказаний час. но набутих коштів. У разі неявки справа буде розглянута за вашої Апеляційний суд Дніпропет відсутності. Суддя Д.С. Шклярук. ровської області повідомляє Климошенка Олексія Вікторовича, Жовтневий районний суд м. що розгляд справи № 22ц/774/ Дніпропетровська, розташований 12/13 за апеляційною скаргою за адресою: 49044, м. Дніпропет Публічного акціонерного товари ровськ, вул. Паторжинського, 18а, ства «Всеукраїнський акціонер викликає Козирєва Станіслава Ми ний банк» на рішення Нікополь колайовича у судове засідання по ського міськрайонного суду Дніпро цивільній справі за позовом Плю петровської області від 31 січня ща Володимира Володимировича 2012 року по справі за позовом до Козирєва Станіслава Миколайо Публічного акціонерного товари вича про стягнення заборгова ства «Всеукраїнський акціонер ності, яке призначено на 09.00 15 ний банк» до Климошенка Олексія травня 2013 року. У випадку не Вікторовича та Кріпака Антона явки відповідача справу буде роз Сергійовича про стягнення забор глянуто в заочному порядку. гованості за кредитним договором перенесено на 16 травня 2013 У провадженні Красногвар року об 11 год. 50 хв. У разі неяв дійського районного суду м. ки Климошенка О.В. у судове засі Дніпропетровська знаходиться дання справа буде розглянута за цивільна справа № 204/1002/13ц за позовом Публічного акціонер його відсутності. ного товариства «ДТЕК «Дніпро Бабушкінський районний суд м. обленерго» в особі Дніпропет Дніпропетровська (м. Дніпропет ровських міських електричних ме ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. реж до Смирницького Владислава 309) викликає Краковецького Володимировича про відшкоду Віктора Петровича у судове засі вання збитків. Відповідач Смир дання 22 квітня 2013 року о 14.00 ницький Владислав Володимиро в якості відповідача по цивільній вич викликається у судове засі справі за позовом Публічного ак дання на 13 травня 2013 року о 08 ціонерного товариства «Дніпро год. 45 хв. у приміщення Красно газ» до Краковецького Віктора гвардійського районного суду м. Петровича про стягнення заборго Дніпропетровська за адресою: м. ваності за надані послуги з газо Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 77б, постачання. З опублікуванням каб. 4, справу слухає суддя Токар цього оголошення відповідач Кра Н.В. Після опублікування об’яви в ковецький Віктор Петрович вва пресі відповідач вважається по жається належно повідомленим відомленим про час та місце роз про день, час та місце розгляду гляду справи. У разі неявки Смир ницького Владислава Володими справи. Суддя Кудрявцева Т.О. ровича справу буде розглянуто за Бабушкінський районний суд м. його відсутності. Дніпропетровська (м. Дніпропет ровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. У провадженні Красногвар 309) викликає Пірогову Марію дійського районного суду м. Вакулівну у судове засідання 22 Дніпропетровська знаходиться квітня 2013 року о 14.00 в якості цивільна справа № 204/1926/13ц відповідача по цивільній справі за за позовом Публічного акціонер позовом Публічного акціонерно ного товариства «ДТЕК «Дніпрообл го товариства «Дніпрогаз» до енерго» в особі Дніпропетров Пірогової Марії Вакулівни про ських міських електричних мереж до


ОГОЛОШЕННЯ 25

×èòàéòå íà ñàéò³:

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

димира Івановича, Гостева Дмит ра Олександровича про визнання права на користування житловим приміщенням, зняття з реєстрації.

підставі наявних матеріалів спра ви. Суддя Покровського районно го суду Дніпропетровської області Пустовар О.С.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Воро ніна Володимира Івановича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2422/1239/13 за позовною заявою Вороніної Любові Іванівни до Вороніна Во лодимира Івановича про розі рвання шлюбу, яке відбудеться 22 квітня 2013 року о 12.00 у при міщенні суду за адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Коробо ва, 6, каб. 224. Наслідки неявки У провадженні Павлоградсько передбачені ст. 169 ЦПК України. го міськрайонного суду Дніпро петровської області знаходиться У провадженні Павлоградсько цивільна справа № 185/3390/13ц го міськрайонного суду Дніпро року за позовом Євтушенка Васи петровської області знаходиться ля Михайловича до Євтушенка цивільна справа № 185/1713/13ц Максима Васильовича про визнан за позовом Федірко Наталі Мико ня особи такою, що втратила пра лаївни до Федірка Олега Федоро во на користування житловим вича про стягнення аліментів. приміщенням. Відповідач Євту Відповідач Федірко Олег Федоро шенко Максим Васильович викли вич викликається у судове засі кається у судове засідання на 21 дання на 22 квітня 2013 року о травня 2013 року о 09.00 у при 15 год. 15 хв. у приміщення Павло міщення Павлоградського міськ градського міськрайонного суду районного суду Дніпропетров Дніпропетровської області: ської області: Дніпропетровська Дніпропетровська область, м. Пав область, м. Павлоград, вул. лоград, вул. Дніпровська, 135, Дніпровська, 135, каб. 305. Спра каб. 301. Суддя Бабій С.О. Після ву слухає суддя Болдирєва У.М. опублікування об’яви в пресі Після опублікування об’яви в відповідач вважається повідомле пресі відповідач вважається по ним про час та місце розгляду відомленим про час та місце роз справи. У разі неявки Федірка гляду справи. У разі неявки Євту Олега Федоровича справу буде шенка Максима Васильовича спра розглянуто за його відсутності. ву буде розглянуто за його відсут Жовтневий районний суд м. Кри ності. вого Рогу повідомляє про розгляд ЦентральноМіський районний цивільної справи за позовом Лу суд м. Кривого Рогу повідомляє, чинського Станіслава Петровича що відповідач Рибалко Олександр до Лучінської Ірини Генріхівни Олександрович по цивільній про усунення перешкод у корис справі за позовом ПАТ «КБ «При туванні та розпорядженні житло ватБанк» про стягнення заборго вим приміщенням та позбавлення ваності викликається у судове права на користування кварти засідання на 13.00 30 квітня 2013 р. рою. Розгляд справи призначено до зали 3 ЦентральноМіського на 13 травня 2013 року о 09 год. районного суду м. Кривого Рогу за 30 хв. в залі суду 105. Явка відпо адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пер відача Лучінської Ірини Генріхів шотравнева, 12 (суддя Філатов ни обов’язкова. У разі неявки у су К.Б.). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК дове засідання відповідача спра України після опублікування ого ва буде розглянута за його відсут лошення в пресі відповідач Ри ності. балко О.О. вважається повідомле ним про час та місце розгляду Кіровський районний суд м. справи. У разі його неявки до залу Дніпропетровська, розташований судового засідання справу буде за адресою: 49000, м. Дніпропет розглянуто за його відсутності за ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Корсунську Ніну Андріївну у судо очно. ве засідання по цивільній справі У провадженні Першотравенсь за позовом Публічного акціонер кого міського суду Дніпропет ного товариства «Дельта Банк» до ровської області знаходяться Корсунської Ніни Андріївни про цивільні справи за позовом Пуб стягнення заборгованості, яке лічного акціонерного товариства відбудеться о 09.00 25 квітня 2013 «Комерційний банк «ПриватБанк» р. У випадку неявки відповідача до Шаламова Сергія Володимиро справу було розглянуто в заочно вича про стягнення заборгова му порядку. ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи призна Довгинцівський районний суд м. чено на 13 год. 30 хв. 23 квітня Кривого Рогу викликає у судове 2013 року у приміщенні Першо засідання Таушканова Андрія Анд травенського міського суду за ад рійовича в якості відповідача по ресою: м. Першотравенськ цивільній справі за позовом Тауш Дніпропетровської області, вул. канової Олени Петрівни, 3я осо Леніна, 16. Суддя Кривошея С.С., ба Головне управління держав тел. 8 (05633) 70501. Суд ви ної міграційної служби України в кликає в якості відповідача Шала Дніпропетровській області, про мова Сергія Володимировича, визнання таким, що втратив пра який проживає за адресою: вул. во на користування житловим Октябрьська, 17, кв. 97, м. Першо приміщенням. Явка відповідача в травенськ, Дніпропетровська об каб. 2 Довгинцівського районно ласть. Явка до суду обов’язкова. го суду м. Кривого Рогу за адре У разі неявки справа розглядати сою: вул. Л. Бородича, 3, 30 квітня меться за наявними матеріалами в 2013 року о 09 год. 30 хв. Одно часно повідомляємо, що в разі заочному порядку. вашої неявки у судове засідання Суддя Заводського районного справу буде розглянуто 30 квітня суду м. Дніпродзержинська 2013 року о 09 год. 30 хв. за вашої Дніпропетровської області Гіба відсутності з ухваленням заочно люк Т.Я. викликає на 15 травня го рішення. 2013 р. о 10.00 у приміщення За водського районного суду за ад Покровський районний суд ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровської області викли Губи, 5/3, тел. 37782, в якості кає Сулиму Олександра Анатолі відповідача Корниенка Володи йовича у судове засідання як відпо мира Івановича, останнє місце відача по справі за позовом ПАТ реєстрації: Дніпропетровська об «КБ «ПриватБанк» про стягнення ласть, м. Дніпродзержинськ, пр. заборгованості, яка призначена Аношкіна, 80/1, кв. 21; відповіда до розгляду на 16 травня 2013 ча Гостева Дмитра Олександрови року о 08 год. 40 хв. та відбудеть ча, останнє місце реєстрації: ся у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська область, м. смт Покровське Покровського Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, району Дніпропетровської об 80/1, кв. 21, по цивільній справі ласті, вул. Карла Маркса, 134. У за позовом Шкарлат Валентини разі його неявки справу буде роз Анатоліївни до Корниенка Воло глянуто за його відсутності на

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викликає у судове засідання Коломойця Володими ра Івановича, 01.10.1952 р.н., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Кри вий Ріг, вул. Каткова, 31, кв. 26, та Мельника Сергія Володимировича, 17.01.1981 р.н., який проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Карагандинська, 3, кв. 11, як відповідачів по цивільній справі за позовом Удовіка Сергія Григо ровича до Коломойця Володими ра Івановича, Мельника Сергія Во лодимировича, ГТОВ «АгроПІРГА САП» про визнання угоди не дійсною, визнання права влас ності на частку у спільній влас ності та внесення змін до статуту. Судове засідання відбудеться 25 квітня 2013 року о 15.00 за адре сою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Рома нової, 6а (каб. 17), суддя Мака рова Т.Ю. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачі Коломоєць Володимир Іванович та Мельник Сергій Володимиро вич вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі їхньої неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Стрельцова Юрія Ярославовича про відшкодування збитків. Відповідач Стрельцов Юрій Яро славович викликається у судове засідання на 13 травня 2013 року о 08 год. 40 хв. у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Пуш кіна, 77б, каб. 4, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опубліку вання об’яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки Стрельцова Юрія Яросла вовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Дзюзю ру Олега Лукіча по цивільній справі за позовом Дзюзюри Ва лентини Миколаївни до Дзюзюри Олега Лукіча, про визнання особи такою, що втратила право на ко ристування житлом у судове за сідання, яке відбудеться 16 травня 2013 року о 12 год. 40 хв. У ви падку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут ності. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 24 квітня 2013 року о 15 год. 30 хв. в залі судових засідань 206 за ад ресою: пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Черник Олени Григорівни до Черника Сергія Іва новича, Качан Ірини Сергіївни, третя особа Дзержинський ра йонний відділ в м. Кривий Ріг Го ловного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про визнання осіб такими, що втрати ли право на користування кварти рою. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин та неповідомлення ними про причини неявки суд вирішить справу з винесенням заочного рішення за їхньої відсутності.

ве засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 23 квітня 2013 року у приміщенні П'ятихатського ра йонного суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П'ятихатки, П'ятихатський район, Дніпропет ровська область, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов' язкова. Роз'яснюємо, що відпо відно ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про час та місце роз гляду справи. І в разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наяв ними матеріалами за вашої відсут ності. П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідача Солов'я Юрія Ми колайовича, 21 червня 1974 р.н., та третю особу Соловей Ірину Сергіївну, 03 листопада 1977 р.н., у судове засідання для розгляду цивільної справи № 2/190/209/13 за позовом Публічного акціонер ного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Солов'я Юрія Миколайовича, третя особа Соловей Ірина Сергіївна, про звернення стягнення, яке відбу деться 07 травня 2013 р. об 11.00 у залі судових засідань 3 під го ловуванням судді Резніченка М.С. у приміщенні П’ятихатського ра йонного суду за адресою: м. П’я тихатки, вул. Шевченка, 114. У разі неявки відповідача та третьої осо би у судове засідання розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49101, м. Дніпропет ровськ, пр. Пушкіна, 29, каб. 10, викликає як відповідача Бабара Руслана Миколайовича по цивільній справі за позовом Ба бара Миколи Миколайовича до Бабара Руслана Миколайовича, треті особи Бабар Ніна Олександ рівна, Бабар Станіслав Микола йович, Бабар Тетяна Григорівна, про усунення перешкод у здійсненні права на користуван ня домоволодінням у судове засі дання, яке відбудеться 05 червня 2013 року о 12 год. 30 хв. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

ба Служба у справах дітей Ба бушкінської районної у місті Дніпропетровську ради про усу нення перешкод у здійсненні пра ва власності з винесенням заоч ного рішення. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 01.02.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/9582/12 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Гутніка Романа Михайло вича, 30.12.1977 року народжен ня, про стягнення заборгованості. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Публічного акці онерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Гутнік Роман Михайлович може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Дов гинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 18.02.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 411/9580/12 за позовом Публічного акціонерного товари ства «Комерційний банк «Приват Банк» до Сліпченка Миколи Пав ловича, 04.11.1976 року народ ження, про стягнення заборгова ності за кредитним договором. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Публічного акці онерного товариства «Комерцій ний банк «ПриватБанк». З повним текстом відповідач Сліпченко Ми кола Павлович може ознайоми тись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області. ЦентральноМіський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області повідомляє, що 20.12.2012 р. було ухвалено за очне рішення по цивільній справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Баті тель Н.О. про стягнення заборго ваності за кредитним договором, яким позовні вимоги позивача задоволені в повному обсязі. З відповідача Батітель Наталі Оле гівни на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» стягнуто заборгованість за кредитним до говором № 741 від 16.04.2008 р. в сумі 48566,89 грн., судові ви трати по сплаті судового збору в розмірі 485,67 грн. Кредитний договір № 741 від 16.04.2008 р., укладений між ВАТ «Державний ощадний банк України» та Баті тель Наталією Олегівною розір вано. Заоче рішення може бути переглянуто судом, що його ух валив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Петриківський районний суд Дніпропетровської області викли кає відповідачів Головатого Олек сандра Анатолійовича, Головату Ларису Семенівну, які проживають за адресою: пров. Український, 43, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропетровська область, у судове засідання (вул. Лева невського, 19, смт Петриківка, Петриківський район, Дніпропет ровська область) по цивільній справі за позовом ПАТ «БТА Банк» про солідарне стягнення заборго ваності за кредитним договором на 14 травня 2013 року о 09 год. 30 хв. У разі неявки справа буде Красногвардійський районний розглянута без вашої участі. суд м. Дніпропетровська, розта Петров Олександр Петрович та шований за адресою: 49006, м. Петрова Ірина Володимирівна Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, викликаються до Апостолівського 77б, 25 березня 2013 року ухва районного суду Дніпропетровсь лив заочне рішення по цивільній кої області на 09.00 25.04.2013 справі за позовом Карпенка Ми року, розташованого за адресою: коли Яковича до Каратая Олексія м. Апостолове, вул. Леніна, 73, зал Володимировича, третя особа суду 3, в якості відповідачів по Красногвардійський РВ у м. цивільній справі за позовом Пуб Дніпропетровську ГУ Державної лічного акціонерного товариства міграційної служби України в «Комерційний банк «Надра» до Дніпропетровській області, про Петрова Олександра Петровича, усунення перешкод на право ко Петрової Ірини Володимирівни ристування житловим приміщен про стягнення заборгованості за ням, яким позов Карпенка Мико ли Яковича задоволено. кредитним договором.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викли кає у судове засідання відповіда ча по справі Гущенка Олександра Петровича за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Гущенка Олек сандра Петровича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 23 квітня 2013 року у приміщенні П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області за ад ресою: 52100, вул. Шевченка, 114, м. П`ятихатки, П`ятихатський ра йон, Дніпропетровська область, зал 2 (суддя Митошоп В.М.). Явка до суду обов'язкова. Роз`яснює мо, що відповідно ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо шення про виклик відповідач вва жається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не ЗАОЧНІ РІШЕННЯ явки відповідача у судове засідан ня справа буде розглянута за на 15 квітня 2013 року Бабушкін явними матеріалами за вашої ським районним судом м. Дніпропетровська, що розташо відсутності. ваний за адресою: 49000, м. П’ятихатський районний суд Дніпропетровськ, пр. Карла Мар Дніпропетровської області вик кса, 57, була розглянута цивільна ликає у судове засідання відпові справа № 200/3449/13ц за позо дача по справі Цвіткова Влади вом Бруякіна Вадима Ігоровича до слава Леонідовича за позовом ПАТ Гунька Бориса Івановича, Гунько «КБ «ПриватБанк» до Цвіткова Любові Василівни, Медведєвої Владислава Леонідовича про Ольги Борисівни, Медведєвої стягнення заборгованості. Судо Вікторії Владиславівни, третя осо

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровсь кої області повідомляє, що 11.04.2013 року було винесено заочне рішення по цивільній справі № 211/1372/13ц за позо вом Комунального підприємства «Житловоексплуатаційна органі зація № 45» до Курасова Сергія Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Головне управ ління державної міграційної служби України в Дніпропет

ровській області, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при міщенням. Даним рішенням були задоволені позовні вимоги Кому нального підприємства «Житло воексплуатаційна організація № 45». З повним текстом відповідач Курасов Сергій Анатолійович, 28.03.1970 року народження, може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу повідомляє, що 15 квітня 2013 року в залі судових засідань 206 за адресою: пр. Миру, 24, було винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Шварца Руслана Олек сандровича до Яцечко Олени Во лодимирівни про стягнення под війної суми завдатку. 28 січня 2013 року Дніпропет ровський районний суд Дніпро петровської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Ювілейне цивільну справу за позовом Шафранської Юлії Геннадіївни до Шафранського Віталія Івановича про стягнення аліментів на утримання неповно літньої дитини; вирішив позов Шафранської Юлії Геннадіївни до Шафранського Віталія Івано вича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дити ни задовольнити частково. Стяг ти з Шафранського Віталія Івано вича, 1989 року народження, який проживає по вул. Перемо ги, 4б, м. Підгородне, Дніпропет ровський район, Дніпропетров ська область, на користь Шаф ранської Юлії Геннадіївни, 1993 року народження, яка проживає по вул. Перемоги, 11, м. Підго родне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, алі менти у розмірі 1/4 частини від усіх видів доходу щомісячно, але не менше 30 % від прожиткового мінімуму для дитини відповідно го віку на утримання неповноліт ньої дитини, Шафранської Анас тасії Віталіївни, 25 липня 2011 року народження, починаючи з 01 жовтня 2012 року до повно ліття дитини. Стягти з Шафран ського Віталія Івановича на ко ристь держави 214,60 грн. судо вого збору. Рішення суду в час тині стягнення аліментів на дітей підлягає негайному виконанню у межах суми платежу за один місяць. У решті позовних вимог відмовити. Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскар жено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропет ровської області через Дніпро петровський районний суд шля хом подачі в десятиденний строк з дня його проголошення апеля ційної скарги. Особи, які брали участь по справі, але не були при сутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скар гу протягом десяти днів з дня от римання копії цього рішення. Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що 11.04.2013 року було винесено заочне рішен ня по цивільній справі № 211/ 1369/13ц за позовом Золотоноші Влади Вячеславівни до Говорухи Дениса Юрійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Довгинцівський районний відділ у м. Кривий Ріг Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою, що втрати ла право на користування житло вим приміщенням. Даним рішен ням були задоволені позовні вимо ги Золотоноші Влади Вячеславів ни. З повним текстом відповідач Говоруха Денис Юрійович може оз найомитись, звернувшись до кан целярії Довгинцівського районно го суду м. Кривого Рогу Дніпропет ровської області.


×èòàéòå íà ñàéò³:

26 ЖИТТЯ РЕГІОНУ ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Çàì³ñòü âóëèö³ - ö³êàâå äîçâ³ëëÿ ÍÀÒÀË²ß ÒÅÐÅÍÒܪÂÀ

ÊÐÈÂÈÉ Ð²Ã

ÒÅËÅÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ Ó êðà¿íàõ ªâðîïè ïîøèðåíî ïðàêòèêó âïðîâàäæåííÿ òåëåìåäèöèíè. Ñòàðòóâàâ ïðîâ³äíèé ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä ³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³.  ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ òåëåìåäè÷íîãî ïðîåêòó íàëàãîäæåíî çâ’ÿçîê ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó ì³æ ë³êóâàëüíèìè çàêëàäàìè Êðèâîãî Ðîãó òà îáëàñíîþ êë³í³÷íîþ ë³êàðíåþ ³ì. Ìå÷íèêîâà. ³äòåïåð êðèâîð³çüê³ ë³êàð³ áåç ïðîáëåì êîíñóëüòóâàòèìóòüñÿ ç ïðîâ³äíèìè ë³êàðÿìè îáëàñíîãî öåíòðó.

ÍÎÂÈÍÈ ÌÀÐÃ ÀÍÅÖÜ ÌÀÐÃÀÍÅÖÜ

ÇÌÀà ÀËÈÑÜ ÊÐ ÀªÇÍÀÂÖ² ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÊÐÀªÇÍÀÂÖ² Íà áàç³ Öåíòðó-êîìïëåêñó ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ïðîéøîâ òóðí³ð þíèõ êðàºçíàâö³â, ïðèñâÿ÷åíèé 75-é ð³÷íèö³ çàñíóâàííÿ ì³ñòà. Êîìàíäè - ó÷àñíèêè ç äåâ’ÿòè çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ì³ñòà òà ãóðòêà ÖÊÏÐ «ÊÐÎÊóñ» ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ çíàííÿ â íîì³íàö³ÿõ «Ñëàâà êîçàöüêà», «Ð³äíå ì³ñòî òà éîãî ëþäè», «Ïðèðîäà ð³äíîêðàþ», «Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà â³éíà ³ íàø êðàé». Ïåðåìîæöÿì âðó÷èëè ãðàìîòè òà ïàì’ÿòí³ ïîäàðóíêè.

ÇÀÍßÒÒß Â ÓÑ²Õ ÃÓÐÒÊÀÕ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ

ϳäðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ ³ëüíîã³ðñüêà îòðèìàëî ïîäàðóíîê - Öåíòð êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ, ïîêëèêàíèé çàëó÷èòè ìîëîäü äî çäîðîâîãî òà ïîñïðàâæíüîìó çì³ñòîâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ НАЗРІЛА ПРОБЛЕМА У межах Програми «Європейський інструмент сприяння демократії й правам людини» реалізації проекту зі створення Центру культури та дозвілля на базі ЗОШ №5 посприяв Український фонд «Благополуччя дітей». Не залишились осторонь цікавої та корисної ініціативи міська влада та громадськість. За словами керівника проекту, заступника директора ЗОШ №5 Тетяни Човрі, проблема організації змістовного дозвілля молоді - одна з найгостріших, що потребує вирішення. Це підтверджують і результати соціологічних

ÐÎÁÎÒÓ ÏÎ×ÀËÈ ÒÐÅͲÍÃÀÌÈ

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÀ

ÃÀËÈÍÀ ÆÎËÎÁ, çàâ³äóâà÷êà

ÊÇ «Ì³ñüêèé ìåòîäè÷íèé öåíòð»: - ³äêðèòòÿ Öåíòðó êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ äຠìîæëèâ³ñòü ã³äíî îðãàí³çóâàòè â³ëüíèé ÷àñ ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Õî÷ó ï³äêðåñëèòè, ùî çàíÿòòÿ â óñ³õ ãóðòêàõ áåçêîøòîâí³, ùî ìຠíåàáèÿêå çíà÷åííÿ, áî çðîáèëî ¿õ äîñòóïíèìè äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ.

досліджень, проведених міським відділом освіти. Понад 60% дітей та підлітків, які проживають у мікрорайоні, де розташована школа, не уявляють, куди подітись у вільний від занять час. Дехто вважає себе дорослими, аби самостійно вирішувати, що, де й як робити. Кращий «допоміжний» засіб - алкоголь, цигарки, а подекуди й наркотики. «На це є об'єктивні причини і серед них

танцювальних або музичних колективів, не мають місця те, що більшість для репетицій та виспортивних секцій та ступів». гуртків - платні, а їхня вартість не всім СПІЛЬНИМИ сім'ям по кишені. ЗУСИЛЛЯМИ Організація дозІснуюча гурткова робота не завжди ціка- вілля через створенва, бо в ній не впро- ня Центру культури ваджуються новітні та дозвілля - новий методики організації напрямок роботи. Родозвілля, - зазначає зуміючи перспектиТетяна Євгенівна. - ви, місцева влада та Зайняти себе само- мешканці, в першу стійно молодь теж не чергу мікрорайону, завжди може, бо не небайдужі до майбутзнає як - не навчена, в нього дітей, без умовпершу чергу, батька- лянь погодилися на ми. Підлітки, заці- співпрацю. Роботу кавлені у створенні почали тренінгами з

організації змістовного дозвілля за участю всіх охочих. Провели анкетування серед учителів та батьків, які побажали займатись із дітьми у гуртках на громадських засадах. Наразі діяльність Центру організована за творчим, спортивним та інформаційнопросвітницьким напрямками. До проведення майстеркласів для дітей та підлітків залучили майстрів своєї справи. Діють гуртки сучасного танцю, рукоділля (бісероплетіння), паперової творчості, початкової комп'ютерної грамотності, секція спортивних ігор та гурток для інтелектуалів, який об'єднує дітей із команд «Що? Де? Коли?». До речі, саме ним керує Тетяна Човрі. Вона переконана, що центр стане справжнім культурним осередком Вільногірська і дійсно сприятиме розв'язанню проблем молоді.


ЗДОРОВ'Я ТА КРАСА 27

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÍÎÂÈÍÈ Ó̲ÒÈÌÅ ÊÎÆÅÍ Íà áàç³ âîñüìè ï³äñòàíö³é ÊÇ «Ïàâëîãðàäñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» ôàõ³âö³ îáëàñíîãî Öåíòðó åêñòðåíî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô íàâ÷àþòü âî䳿â áðèãàä øâèäêî¿ íàäàâàòè ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì. Êîæåí ³ç íèõ ïîâèíåí çíàòè, ÿê çðîáèòè øòó÷íå äèõàííÿ, íåïðÿìèé ìàñàæ ñåðöÿ òà íàêëàñòè øèíó ó âèïàäêó ïåðåëîì³â ê³íö³âîê. Ïîâíèé êóðñ ñêëàäຠ12 ãîäèí. ○

Î òîì, ÷òî êàòàðàêòà ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÛÉ ÂÇÃËßÄ - çàáîëåâàíèå äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå, èçâåñòíî ìíîãèì. Операция проводится Îäíàêî ñàìèì амбулаторно. Длиïàöèåíòàì îáû÷íî тельность самой опеìàëî ÷òî èçâåñòíî î рации 10-20 минут. ïðè÷èíàõ åãî âîç íèêâîçíèêОперирует в центре íîâåíèÿ è ìåòîäè êàõ ìåòîäèêàõ «Взгляд» профессор, ëå÷åíèÿ. ×òî æå д. мед. н., член Евроïðåäñòàâëÿåò ñîáîé пейского общества каêàòàðàêòà, è êàê åå тарактальных хирурíåîáõîäèìî ëå÷èòü, гов Нина Степановна ðàññêàæåò ãëàâíûé Луценко. Без опытноâðà÷ îôòàëüìîëîãèго хирурга современные технологии не ÷åñêîãî öåíòðà имеют результатов. У «Âçãëÿä», êàíäèäàò профессора Луценко ìåäèöèíñêèõ íàóê хирургический, клиÎëüãà Àíàòîëüåâíà консервативные (не- нический, научный Ðóäû÷åâà

Êàòàðàêòà - èçëå÷èìà!

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

ÂÀÐÒÎ ²ÍÔÎÐÌÓÂÀÒÈ Ó ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêîìó öåíòð³ íàðêîçàëåæíèõ «Ìàéáóòíº áåç ÑͲÄó» â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ «êðóãëîãî ñòîëó». Éîãî ó÷àñíèêè â³äçíà÷èëè âàæëèâ³ñòü ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ñåðåä ìåøêàíö³â ì³ñòà. Ó÷àñíèêè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî, â ïåðøó ÷åðãó, íåþ ïîâèíí³ çàéìàòèñü ìåäèêè. Âàæëèâó ðîëü òàêîæ â³ä³ãðຠé ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ñåðåä ó÷í³â øê³ë ì³ñòà.

- Ольга Анатольевна, расскажите, что такое катаракта? - Глаз - это оптическая система. В нем есть система линз, проводящих луч света на сетчатку, которая воспринимает изображение. Главная линза в этой системе - хрусталик. Хрусталик постепенно уплотняется и утрачивает эластичность в течение всей жизни человека. Поэтому с возрастом в хрусталике могут возникать помутнения их и называют катарактой. - Существуют ли

хирургические) методы лечения катаракты? - Консервативные методы для лечения катаракты обычно неэффективны. - Как проводится хирургическое лечение катаракты? - Оперативное лечение катаракты сейчас выходит на новый уровень. В офтальмологическом центре «Взгляд» мы применяем методику, которая является «золотым стандартом» во всем мире - факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (через малый разрез).

опыт более 25 лет. - Расскажите, пожалуйста, как происходит подготовка? - Пациент проходит предоперационную подготовку. Самое главное в предоперационной подготовке - полностью учесть общее состояние организма, поэтому до операции пациенту назначается комплекс лабораторных исследований и консультации смежных специалистов. Пациент определяется с выбором искусственного хрусталика, потом проводится диагностическое из-

мерение, что позволяет сделать индивидуальный расчет диоптрии интраокулярной линзы. - Вы упомянули выбор интраокулярной линзы. Как это происходит на практике? - После 40 лет человек обычно может комфортно без очков видеть либо вдаль (дальнозоркость), либо вблизи (близорукость). Поэтому пациент может подобрать для себя искусственный хрусталик таким образом, чтобы добиться максимальной остроты зрения либо вдаль, либо вблизи. Часто пациенты задают вопрос: «А могу ли я видеть как в молодости?» Да. Существуют мультифокальные линзы, они позволяют одинаково хорошо видеть и вдаль, и вблизи. Пациент получает качественное зрение на разных расстояниях. - После операции у пациента восстанавливается абсолютное, 100%-е зрение? - Да, при отсутствии

сопутствующей глазной патологии. Каждому пациенту индивидуально врач прогнозирует ту максимальную остроту зрения, которой удастся добиться. Мы гарантируем максимально возможное улучшение остроты зрения, профессионализм хирурга (в офтальмологическом центре «Взгляд» оперирует профессор, д. мед. н., Нина Степановна Луценко), а также мировое качество оборудования и материалов. Но всегда нужно помнить, что организм человека - сложнейшая система, и, чтобы строить прогнозы, нужно получить максимально полную картину состояния пациента. Но доверять всегда необходимо профессионалам. В завершение хочу пожелать всем 100% зрения. А коллектив офтальмологического центра «Взгляд» сделает все возможное, чтобы пациент сказал: «Я вижу!»

Íàñìîðê - ëå÷èòü, íåëüçÿ ïîìèëîâàòü Íàñìîðê ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ëåãêèõ è â òî æå âðåìÿ îäíîé èç ñàìûõ íàäîåäëèâûõ áîëåçíåé, âåäü çàòðóäíåííîå äûõàíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, òÿæåñòü â íîñîâîé ÷àñòè ëèöà, îòñóòñòâèå àïïåòèòà, îáîíÿíèÿ è íîðìàëüíîãî ñíà óæ íèêàê íå ñïîñîáñòâóþò íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè Большинство людей, используя постулат: «Леченый насморк проходит за неделю, а не леченый - за 7 дней», не пытаются от него избавиться. Но дело в том, что в весенний период, когда наш организм ослаблен после зимы, когда многие из нас страдают от гиповитаминоза, такое отношение к лечению насморка грозит опасными осложнениями в виде гайморита, отита и синусита. При этом не стоит забывать, что насморк - это всего лишь симптом одного из инфекционных заболеваний, поэтому лечить нужно не забитый нос, а организм изнутри. Именно поэтому пользоваться только сосудосуживающими каплями для лечения заболевания не очень разумно и чревато плачевными последствиями - раздражением слизистой носа, носовыми кровотечениями и ухудшением общего состояния больного.

Системное комплексное действие непосредственно на причину насморка оказывает растительный препарат немецкой фармацевтической компании «Бионорика» - Синупрет. В состав препарата входят 5 высококачественных экстрактов растений - вербены, щавеля, генцианы, бузины и первоцвета, комбинация которых значительно усиливает терапевтический эффект. Синупрет восстанавливает дыхание, разжижает носовую слизь, предотвращает развитие осложнений и ускоряет выздоровление, заменяя тем самым действие нескольких групп препаратов. Кроме того, Синупрет не вызывает привыкания и может использоваться для профилактики насморка. Особенность препарата в том, что он применяется внутрь и выпускается в виде таблеток, капель и сиропа. Не игнорируйте насморк, положитесь на своих природных помощников, чтобы вы могли наслаждаться приятными весенними ароматами!


×èòàéòå íà ñàéò³:

28 ЖИТТЯБУТТЯ ○

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÅÐØÎÒÐÀÂÅÍÑÜÊ

ÑÒÈËßÃÈ Â Ì²ÑÒ² ̳æíàðîäíèé òåìàòè÷íèé ôåñòèâàëüêîíêóðñ «Ñòèëÿãè â ì³ñò³» ïðîéäå 20 êâ³òíÿ â Ïàëàö³ êóëüòóðè øàõòàð³â ì³ñòà Ïåðøîòðàâåíñüê. Äèòÿ÷³ òà ï³äë³òêîâ³ êîëåêòèâè äåìîíñòðóâàòèìóòü ñâî¿ òàëàíòè â õîðåîãðàô³÷íîìó, âîêàëüíîìó, òåàòðàëüíîìó, ³íñòðóìåíòàëüíîìó òà îðèã³íàëüíîìó æàíðàõ. ijòè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ð³çíèìè âèäàìè ïðèêëàäíî¿ òâîð÷îñò³ òà îáðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì, ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü çàî÷íî. Ó÷àñíèê³â ÷åêàþòü áàãàòî ñþðïðèç³â ³ ïðèºìíèõ íåñïîä³âàíîê â³ä ïàðòíåð³â òà ñïîíñîð³â ôåñòèâàëþ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: http://festheart2heart.jimdo.com, òåë..: +38 096 2812339, +38 095 4947927 ○

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ

ÍÎÂÈÉ ²Ì²ÄÆ Ðîçïî÷àòî ðåàë³çàö³þ äåìîíñòðàö³éíîãî ïðîåêòó ùîäî ðîçðîáêè ìàðêåòèíãîâî³íâåñòèö³éíî¿ ñòðàòå㳿 Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Éîãî ãîëîâíà ìåòà - ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî ñåðåäîâèùà òà ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó ì³ñòà ÿê ô³íàíñîâî-ä³ëîâîãî öåíòðó, êîìôîðòíîãî äëÿ æèòòÿ ³ âåäåííÿ á³çíåñó. Çâàæàþ÷è íà öå, ó ì³ñüêðàä³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ ôîêóñ-ãðóïè çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲, äóìö³ ÿêèõ ïî ñï³âïðàö³ ó öèõ ïèòàííÿõ ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà. ○

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)

ÍÅ ÏÎÄÅËÈËÈ ÐÅÁÅÍÊÀ

Èòàëèÿ èëè ìàìà?

АФЕРА НАЛИЦО?

Âèõîâàíö³ ì³ñöåâîãî Öåíòðó ÍÒÒÓÌ ñòàëè ÷åìï³îíàìè, ïîêàçàâøè áëèñêó÷³ ðåçóëüòàòè íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ðàä³îêåðîâàíèõ àâòîìîäåëåé, ùî â³äáóâñÿ ó Êèºâ³. Âèáîðîëè íå ò³ëüêè çîëîòî, àëå é ñð³áëî òà áðîíçó. Ó êîìàíäíîìó çàë³êó, ïðåäñòàâëÿþ÷è çá³ðíó îáëàñò³, þí³ ñïîðòñìåíè ç³ çíà÷íèì â³äðèâîì çäîáóëè ïåðøå ì³ñöå. ○

Ñêîðåå âñåãî, âûâåçåííûé â êîíöå ìàðòà èç Óêðàèíû â Èòàëèþ 7-ëåòíèé æèòåëü Äíåïðîïåòðîâùèíû Æåíÿ Äðèøëÿê è íå ïîäîçðåâàåò, ñêîëüêî ëþäåé íà åãî ðîäèíå ïðîíèêëèñü ñèòóàöèåé, â êîòîðîé îêàçàëèñü îí è åãî ìàìà. Èìåííî ìàìà îáðàòèëà íà íåå âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè

ÀÂÒÎÌÎÄÅ˲ÑÒÈ-×ÅÌϲÎÍÈ

ÎËÜÃÀ ÃÐÅ×ÈØÊÈÍÀ, ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÏÀÂËÎÃÐÀÄ

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÇÀ «×ÈÑÒÓ» ÇÀÐÏËÀÒÓ Çà ó÷àñòþ ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà òà ï³äïðèºìö³â â³äáóëàñü íàðàäà-ñåì³íàð, íà ÿê³é ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ëåãàë³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. ϳäòâåðäèëèñü ôàêòè íåîôîðìëåííÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ³ âèïëàòè çàðïëàòè â êîíâåðòàõ. Öå áåçïîñåðåäíüî âïëèâຠíà íàäõîäæåííÿ äî ì³ñöåâîãî òà ïåíñ³éíîãî áþäæåò³â ðàéîíó. Òîæ äëÿ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü çä³éñíþâàòèìóòüñÿ â³äïîâ³äí³ ðåéäè òà ïåðåâ³ðêè.

Как рассказывает Юлия Дришляк, после официального развода с мужем Андреем в 2011 году бывшие супруги устно договорились о том, что их совместный сын Женя будет проживать с мамой. «Мы решили, что по окончании ребенком школы бывший муж пригласит Женю на учебу в Италию, где 15 лет живет его мама. Андрей тоже перебрался в эту страну, но часто приезжал в Украину, чтобы навестить Женю. Возил его по стране и никогда ранее не давал повода беспокоиться о чем-либо», - рассказывает Юлия. Увы, судя по логике событий, уже тогда он лелеял мысль вывезти сына в Италию… И, понимая, что бывшая жена никогда не даст на то согласие, решил прибегнуть к афере. Именно так и характеризует днепропетровский адвокат Юлия Сегеда действия отца ребенка, предпринятые им по договоренности с одним из днепродзержинских нотариусов. К нему и привез 31 октября прошлого года Андрей Юлию Дришляк.

ЧТО УТАИВАЕТ ОРИГИНАЛ Целью визита к нотариусу стало подписание разрешения на вывоз Жени на будущие летние каникулы в Италию. Мальчик никогда не был в этой стране, и, понятно, ему было интересно «взглянуть на загра-

ÔÎÐÌÀËÜÍÎ ÎÒÅÖ ÆÅÍÈ ÇÀÊÎÍ ÍÅ ÍÀÐÓØÈË

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÞËÈß ÑÅÃÅÄÀ, àäâîêàò: - Òîëüêî ïîñëå ïðèçíàíèÿ ñóäîì íîòàðèàëüíî çàâåðåííîãî äîêóìåíòà íåäåéñòâèòåëüíûì ó Þëèè Äðèøëÿê ïîÿâèòñÿ îñíîâàíèå òðåáîâàòü ïðèíóäèòåëüíîãî âîçâðàòà ñûíà â Óêðàèíó íà îñíîâàíèè ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè 1980 ãîäà.  íåé èäåò ðå÷ü î ìåæäóíàðîäíîì ïîõèùåíèè äåòåé. Íî ìàìå ïðèäåòñÿ íåïðîñòî. Ñîãëàñíî äàííûì Ìèíþñòà, èìåííî ìåæäó Óêðàèíîé è Èòàëèåé çàðåãèñòðèðîâàíî ñàìîå ìàññîâîå «äåòîîáðàùåíèå», êîòîðîå, óâû, ïîêà íàïðàâëåíî â îäíó ñòîðîíó. Òàê, èç óâåçåííûõ íåçàêîííûì ïóòåì â ïîñëåäíèå ãîäû â Èòàëèþ 200 äåòåé âåðíóòü â Óêðàèíó óäàëîñü òîëüêî 13. ницу хоть одним глазочком». Юлия и Андрей договорились, что сын пробудет в Италии месяц - на большее не соглашался и крепко привязанный к маме ребенок. «Каково же было мое удивление, когда при прочтении черновика документа, предложенного мне хозяйкой нотариальной конторы, выяснилось, что я должна дать разрешение на вывоз Жени на три года, - рассказывает Юлия. - Я выразила по этому поводу недоумение, однако нотариус заявила, что на меньший срок такие разрешения не выдаются. В нотариальной конторе мы пробыли всего 10 минут: нотариус твердила, что ее ждут клиенты и она очень торопится, потому на чтение оригинала времени не оставалось. Я поставила подпись, не ознакомившись с текстом…» Адвокат Юлия Сегеда не исключает, что тексты черновика и оригинала мо-

гут разниться. Например, в последнем содержится и разрешение на выдачу визы для Жени. Узнать об этом, впрочем, непросто. В выдаче копии подписанного Юлией разрешения нотариус ей отказала. Как говорит адвокат, выдать копию оригинала нотариуса могут обязать только правоохранительные органы или суд. Юлия Дришляк уже написала заявление в милицию.

ПОХИЩЕНИЕ ДОКАЗУЕМО Ныне мама тайно вывезенного в Италию ребенка даже не имеет возможности общаться с сыном. Они разговаривали по телефону только 22 марта, когда и выяснилось, что Женя похищен: «Бывший муж забрал ребенка из школы 16 марта, и они отправились к родному брату Андрея, живущему в Сумах. 21 марта я разговаривала с сыном по телефону. Он сказал, что собирается с

папой на вокзал - они должны были приехать в Днепропетровск из Киева ночным поездом. Я позвонила им на мобильные телефоны в шесть утра, но они были отключены. Только около полудня Андрей вышел на связь и сообщил, что они в Италии и не собираются в Украину. А если я хочу увидеть Женю, могу приехать. Он передал трубку сыну: «Мамочка, я хочу к тебе!.. Папа сказал, что ты скоро приедешь и заберешь меня». Я поняла, что он обманывает и сына».

ÏÎÑÒÀÂÈËÀ ÏÎÄÏÈÑÜ, ÍÅ ÎÇÍÀÊÎÌÈÂØÈÑÜ Ñ ÒÅÊÑÒÎÌ Впрочем, то, что это похищение, нужно еще доказать. По словам Юлии Сегеды, формально к деяниям отца трудно предъявить претензии. Ведь мать сама разрешила вывезти ребенка на три года… Адвокат полагает, что мама Жени была, мягко говоря, введена в заблуждение, и первым делом должна оспорить в суде то нотариально заверенное разрешение, которое «развязало руки» ее бывшему мужу.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó âû ìîæåòå: ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «Â²ÑÒ² ÏÐÈÄͲÏÐÎÂ'ß» ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 41804 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой) 3 мес. - 39,93 грн. 6 мес. - 78,21 грн. 12 мес. - 155,22 грн. 2. В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ ГАЗЕТЫ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»: по телефону (0562) 31-69-75 или по электронной почте taninapochta13@gmail.com


СПОРТ 29

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

ÞͲ ÀÀÒÒËÅÒÈ

ÍÎÂÈÍÈ

Çìàãàííÿ, ùî ãàðòóþòü õàðàêòåð ÑÅÐÃ²É ÕÎÐÎØÈËÎÂ

Ñïîðòèâí³ ïåðåìîãè áîðö³â ãðåêî-ðèì ãðåêî-ðèì-ñüêîãî ñòèëþ ç Âàñèëü ê³âêè âæå Âàñèëüê³âêè äàâíî ñòàëè òðàäèö³éíèìè íà ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ ªâðîïè òà ñâ³òó. Ïî÷èíàºòüñÿ æ óñå ç ñåêö³¿ áîðîòüáè ó ÄÞÑØ, ³ç ì³ñöåâèõ òà îáëàñíèõ çìàãàíü. À òóðí³ð íà ÷åñòü êîìàíäèðà ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó Âàñèëÿ Áàáè÷à âæå äàâíî ñòàâ ì³æíàðîäíèì, àäæå äî Äí³ïðîïåòðîâùèíè ïðè¿æäæàþòü ðîñ³ÿíè, ìîëäàâàíè, àçåðáàéäæàíö³, á³ëîðóñè, óãîðö³, í³ìö³, ñëîâàêè ПІДТРИМКА МОЛОДІ Це свято молодості та спорту щороку організовує заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту, тренер Васильківської ДЮСШ Сергій Дараган. Цього року на васильківській землі відбувся 33-й Міжнародний турнір на честь Василя Бабича, який боровся з фашистськими загарбниками й разом із 44 побратимамипатріотами загинув у роки Великої Вітчизняної.

Ó ÏÎÂÍÎÌÓ ÑÊËÀIJ

ÃÎÒÓÞÒÜÑß ÄÎ ªÂÐÎ

ÇÀ ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÇÌÀÃÀËÈÑß 160 ÑÏÎÐÒÑÌÅͲÂ

Серйозну підтримку в цій важливій справі, як і щороку, надали районна рада та районна державна адміністрація, відділи освіти та культури РДА, дирекція спортивної

школи, численні меценати, серед яких голови фермерських господарств та інші. Значну підготовчу роботу провели батьки юних спортсменів, з участю яких вирішувались

ÄËß ÄβÄÊÈ ² òóðí³ð ïàì'ÿò³ êîìàíäèðà ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó Âàñèëÿ Áàáè÷à â³äáóâñÿ ó Âàñèëüê³âö³ ó êâ³òí³ 1981 ðîêó. Òîä³ â íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 120 ñïîðòñìåí³â. ²ç 1993-ãî öåé òóðí³ð ñòàâ ì³æíàðîäíèì. Òîð³ê ñïîðòñìåíè Âàñèëüê³âùèíè íà çìàãàííÿõ îòðèìàëè 6 çîëîòèõ, 5 ñð³áíèõ òà 6 áðîíçîâèõ íàãîðîä.

організаційні та фінансові проблеми.

КРАСИВІ ПЕРЕМОГИ Турнір стартував 12 квітня. Спочатку біля меморіалу Слави відбувся урочистий мітинг та покладання квітів до Вічного вогню. З напутніми словами до юних борців звернувся народний депутат Юрій Самойленко. Вітали місцевих спортсменів та гостей керівники району, жителі Васильківщини, які зібрались у

райцентрівському парку. Під час урочистого параду команд, який відбувся згодом у ДЮСШ, господарі змагань, гості, тренери виступили з наставними словами, побажавши безкомпромісної боротьби та красивих перемог. Учасник першості світу серед кадетів, майстер спорту України Владислав Осняч разом із капітанами командучасниць підняв прапор змагань. Цьогоріч у турнірі взяли участь 160 спортсменів із багатьох куточків України, Білорусі, Молдови та Росії. Для молодих атлетів ці змагання чудова нагода показати себе та набути практичного досвіду.

«ÄͲÏÐλ - «ØÀÕÒÀл

Äëÿ âáîë³âàëüíèê³â - îêðåìèé ñóääÿ ßÐÎÑËÀÂÀ Õ˪ÁÍÈÊÎÂÀ

21 êâ³òíÿ íà «Äí³ïðîÀðåí³» ï³äîï³÷í³ Õàóíäå Ðàìîñà çóñòð³íóòüñÿ ç «Øàõòàðåì». Ìàò÷ ðîçïî÷íåòüñÿ î 19.30. ßê î÷³êóþòü ïðàâîîõîðîíö³, âáîë³âàòè çà ñâîþ êîìàíäó äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðè¿äóòü 1200 äîíåöüêèõ ãîñòåé - Уболівальники донеччан - досить дисципліновані, - зазначив заступник начальника міськуправління міліції, начальник міліції суспільної безпеки ДМУ ГУ МВД України в області Володимир Седлецький. До цього часу правоохоронці не фіксували порушень при приїзді

«Шахтаря». Проте міліція все ж готується до посиленого режиму несення служби. Це, за словами правоохоронця, насамперед пов'язано з тим, що на поєдинок уже продана 31 тисяча квитків. Тож уболівальників буде чимало.

Для чергування на стадіоні й прилеглій території та охорони громадського порядку задіють близько тисячі міліціянтів, також працюватиме «Беркут». Окрім того, правоохоронці зустрічатимуть автобуси із гостями, супроводжува-

тимуть їх та забезпечуватимуть безпеку фанів. У магазинах поблизу «Дніпро-Арени» в день матчу заборонять продаж алкоголю. Посиленим буде і огляд при вході на стадіон. Як розповів Володимир Седлецький, міліція із Кіровським райсудом розглядає питання про залучення чергового судді на футбольні матчі. Матеріали щодо адміністративної відповідальності фанівпорушників суддя розглядатиме безпосередньо на стадіоні, в окремому приміщенні. Отже, нечемним гостям з інших міст не доведеться затримуватись у нас через власну поведінку.

Ñòàðøèé òðåíåð þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè U-17 Îëåêñàíäð Ãîëîâêî îãîëîñèâ ñêëàä êîìàíäè, ÿêà ïðîâåäå íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð ïåðåä ô³íàëüíîþ ÷àñòèíîþ ×åìï³îíàòó ªâðîïè 2013 ðîêó, ùî â³äáóäåòüñÿ ó Ñëîâà÷÷èí³. Äëÿ ï³äãîòîâêè äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ïåðøîñò³ êîíòèíåíòó òðåíåð âèêëèêàâ 23 ôóòáîë³ñòè. Íàãàäàºìî, ×åìï³îíàò ªâðîïè ñòàðòóº 4 òðàâíÿ. Óêðà¿íà ç³ãðຠâ îäí³é ãðóï³ ç Ðîñ³ºþ, ²òà볺þ ³ Õîðâàò³ºþ. ○

ÏÐÈÇÍÀ×ÈËÈ ÒÎÐÃÈ

ÊËÈ×ÊÎ VS ÏΪÒÊ²Í Âñåñâ³òíÿ áîêñåðñüêà àñîö³àö³ÿ âèçíà÷èëàñü ³ç äàòîþ òîðã³â çà ïðàâî îðãàí³çàö³¿ áîþ ì³æ ÷åìï³îíîì ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é âàç³ çà âåðñ³ÿìè IBF, WBA, WBÎ, IBO òà æóðíàëó «The Ring» Âîëîäèìèðîì Êëè÷êîì ³ ðåãóëÿðíèì ÷åìï³îíîì WBA ðîñ³ÿíèíîì Îëåêñàíäðîì Ïîâºòê³íèì. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 23 êâ³òíÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì â³öå-ïðåçèäåíòà WBA Æèëáåðòî Õåñóñà Ìåíäîçè. ̳í³ìàëüíà ñóìà çàÿâêè - 1 ìëí. äîëàð³â. Çàçíà÷èìî, ùî á³é óêðà¿íöÿ òà ðîñ³ÿíèíà çàïëàíîâàíèé ì³æ 15 ëèïíÿ òà 31 ñåðïíÿ. ○

ÀÍÓËÜÎÂÀÍÀ ÇÀßÂÊÀ

òÌÍÀÑÒÊÈ ÍÅ ÇÌÀÃÀÒÈÌÓÒÜÑß ×åìï³îíàò ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè ó Êèºâ³ ìîæå â³äáóòèñÿ áåç ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåíîê. Çà ñëîâàìè òðåíåðà íàøî¿ çá³ðíî¿ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè ²ðèíè Äåðþã³íî¿, íåùîäàâíî îáðàíèé ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ã³ìíàñòèêè Ñåðã³é Äóøèí àíóëþâàâ çàÿâêó Íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ íà âñ³ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ ñåçîíó, íàçâàâøè äîêóìåíò íåëåã³òèìíèì, áî íå ï³äïèñóâàâ éîãî. Íàòîì³ñòü ó çá³ðí³é ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè çàïåâíÿþòü - çàÿâêè íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ íå ïîòðåáóþòü ï³äïèñó ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿. ÏÅÐØÀ ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ

ÂÈÁ²Ð WNBA 21-ð³÷íà Àë³íà ßãóïîâà, ÿêó îáðàëè íà äðàôò³ Íàö³îíàëüíî¿ áàñêåòáîëüíî¿ àñîö³àö³¿, ñòàëà ïåðøîþ óêðà¿íêîþ, êîòðà çìîæå ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó WNBA. ϳä íîìåðîì «34» âîíà çìàãàòèìåòüñÿ çà ïðàâî ãðàòè ó «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ñïàðêñ». Ââàæàºòüñÿ, ùî ßãóïîâ³é íå âèñòà÷ຠäîñâ³äó, àëå âîíà ìîæå ïîáîðîòèñü çà ì³ñöå ó êîìàíä³ çàâäÿêè ñâî¿ì ô³çè÷íèì çä³áíîñòÿì.


×èòàéòå íà ñàéò³:

30 ВІДПОЧИНЬ! ○

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA ○

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1419

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421)


ВІДПОЧИНЬ! 31

×èòàéòå íà ñàéò³:

WWW .VISTI.DP .UA WWW.VISTI.DP .VISTI.DP.UA

18.04.2013 ð. ¹ 30 (1421) ○

«Â³ñò³» ïðîäîëæàþò ïóáëèêàöèþ ðåöåïòîâ ïîñòíûõ áëþä, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò âàø ñòîë

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «Â²ÑÒÅÉ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Êóøàòü ïîäàíî!

ÎÂÎÙÈ-ÃÐÈËÜ Â ÄÓÕÎÂÊÅ ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ‘картофель - 1 шт. ‘средняя луковица - 1 шт. ‘большой цуккини или кабачок - 1 шт. ‘чеснок - 1 зубчик ‘оливковое масло - 1 ст. л. ‘бальзамический уксус - 2 ст. л. ‘лимонный сок - 1/2 ч. л. ‘мед - 1 ст. л. ‘свежий шалфей - 1 ст. л. ‘соль и перец по вкусу.

ÌÀËÜ×ÈÊÀ ÎÁÈÄÅËÈ

ÂÈÍÎÂÀÒ ÈÐÎÊÅÇ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Запекать тонко нарезанные картофель и кабачок в открытом виде в духовке в течение 20 минут. Таким образом, овощи-гриль приобретут запах дымка. o Отдельно слегка обжарить кольца лука. p Подготовленные овощи сложить в одну посуду. q В небольшой миске взбить

оливковое масло, бальзамический уксус, лимонный сок, мед и чеснок. r Залить полученным соусом овощи, посыпать шалфеем и заправить солью и перцем по вкусу. Все ингредиенты аккуратно перемешать. s Разогреть духовку до 150 градусов. t Взять большой лист фольги,

сложенный в два слоя, и выложить на него слоями картофель и кабачок. Лук положить сверху. u Плотно обернуть овощи фольгой и поставить в разогретую духовку на 30-40 минут. Овощи-гриль в духовке будут готовы, когда станет мягким картофель.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÇÀËÈÂÍÎÅ ÈÇ ÃÐÈÁΠÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ: ‘сухие грибы - 50 г ‘растительное масло - 2 ст. л. ‘желатин - 1 ст. л. ‘горчица - 1 ч. л. ‘сахар и соль по вкусу.

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß: n Грибы промыть в холодной воде, замочить на 8-10 часов, процедить через 2

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎà ÏÎÄÓÌÀÒÜ… Åñëè ãîð÷èöà çàñîõëà, íå ñïåøèòå

åå âûáðàñûâàòü. Ïðîñòî äîáàâüòå â íåå íåìíîãî óêñóñà è õîðîøî ïåðåìåøàéòå, îíà âíîâü ñòàíåò ñâåæåé. Ôàñîëü áóäåò âêóñíåå, åñëè âîäó, â êîòîðîé îíà âàðèòñÿ, ñëèòü ñðàçó æå ïîñëå çàêèïàíèÿ è çàëèòü ôàñîëü åùå ðàç ãîðÿ÷åé âîäîé. Âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ñîëü äîáàâèòü â êîíöå. Âèíåãðåò ñîõðàíèò ñâîå ðàçíîöâåòüå, åñëè íàðåçàííóþ íà êóñî÷êè ñâåêëó ñíà÷àëà ñáðûçíóòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, à ïîòîì äîáàâèòü îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ öâåòà îâîùåé ïðè âàðêå â âîäó ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî ïèòüåâîé ñîäû.

слоя марли, мелко нарезать. o Отвар охладить и оставить в кастрюле.

p В половину стакана холодной кипяченой воды всыпать желатин, дать разбухнуть в течение часа и вылить в грибной бульон, подогреть на медленном огне до полного растворения, но не кипятить. q Залить грибы и поставить в холодильник.

r Приготовить соус: соединить растительное масло, горчицу, сахар и соль. s К заливному из грибов подавать горячий отварной картофель, огурцы и помидоры. Приятного аппетита!

ÑÎÂÅÒ ÕÎÇßÉÊÅ

Êàê âûáðàòü òóôëè Êàçàëîñü áû, ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå. Íî, ïîìèìî óäîáñòâà, ê òóôëÿì ïðåäúÿâëÿåòñÿ åùå íåìàëî òðåáîâàíèé: îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âûáðàííîìó ñòèëþ îäåæäû, ìîäíûì òåíäåíöèÿì, îñîáåííîñòÿì ôèãóðû. Âîò íåñêîëüêî ïðàâèë \ Закрытые туфли на толстом каблуке выглядят громоздко и утяжеляют фигуру. Ноги в них кажутся короче, а тело массивнее. \ Женщина в туфлях на высоком тонком каблуке всегда кажется выше и стройнее. \ Туфли с узким носком делают ступню длиннее, но тоньше, а квадратный носок визуально расширяет ступню. \ Осторожность следует проявлять при выборе туфель с ремешком, так как он делает лодыжку шире, а ногу короче. \ Женщинам, у которых полные пятки, лучше выбирать туфли-лодочки. \ К юбкам и платьям подойдут туфли с каблуком, а обувь без каблука отлично сочетается с брюками. \ Высота каблука должна подбираться в соответствии с вашим ростом. Чем меньше рост женщины, тем ниже должен быть каблук, иначе будут нарушены пропорции. \ Модель на платформе подой-

 àìåðèêàíñêîì Ñïðèíãôèëäå ïÿòèëåòíåãî ðåáåíêà îòñòðàíèëè îò çàíÿòèé â äåòñêîì ñàäó èç-çà èðîêåçà. Àäìèíèñòðàöèÿ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî, ñîãëàñíî óñòàâó ó÷ðåæäåíèÿ, äåòè íå ìîãóò íîñèòü îòâëåêàþùèå îò ó÷åáû ñòðèæêè. Íàïîìíèì, â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà â Øâåöèè 10-ëåòíåìó ó÷åíèêó íà÷àëüíîé øêîëû Ìèî Êàðëññîíó çàïðåòèëè íàäåòü íà òðàäèöèîííûé çèìíèé ïðàçäíèê êîñòþì ïðÿíè÷íîãî ÷åëîâå÷êà. ○

ÂÅÑÅËÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀÑÌÅßËÈÑÜ ÂÄÎÂÎËÜ Â Ñàí-Äèåãî ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ÷åìïèîíàò ñðåäè ëþáèòåëåé ïîñìåÿòüñÿ. Ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìîæíî áûëî ñâîè íàâûêè â óòðîáíîì ñìåõå «äî êîëèê», â «ìàíèàêàëüíîì» ñìåõå, «äüÿâîëüñêîì» õîõîòå è óìîðèòåëüíîì ñìåõå â ñòèëå øòàòà Àëàáàìà. Òàêîé êîíêóðñ îáúåäèíèë âåñåëûõ ëþäåé ñ ëåãêèì âçãëÿäîì íà æèçíü. Êñòàòè, â íîÿáðå ìèíóâøåãî ãîäà â ÑØÀ Àìåðèêàíñêèé èíñòèòóò óñîâ îïðåäåëèë ëó÷øåãî óñà÷à 2012 ãîäà. ○

ÏÐÎÁÐÀËÈÑÜ Â ÃÐÓÇÎÂÈÊ

ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ ÂÎÐÛ Â Ãåðìàíèè íåèçâåñòíûå ïîõèòèëè èç ãðóçîâèêà îêîëî ïÿòè òîíí øîêîëàäíîé ïàñòû. Óùåðá, íàíåñåííûé âëàäåëüöàì êðåìà, ñîñòàâèë ïðèìåðíî 15 òûñÿ÷ åâðî. Êàê ñ÷èòàþò â ïîëèöèè, ïðåñòóïíèêè ïðîáðàëèñü íà òåððèòîðèþ ñòîÿíêè, âñêðûëè îäèí èç ïðèïàðêîâàííûõ òàì ôóðãîíîâ è âûòàùèëè èç íåãî óïàêîâêè ñ øîêîëàäíîé ïàñòîé. Íå óäàëîñü âûÿñíèòü, êàê çëîóìûøëåííèêè òðàíñïîðòèðîâàëè óêðàäåííîå. ○

ÎÕÐÀÍÀ ÎÂÅÖ

ËÀÌÛ ÏÎÌÎÃÓÒ

дет и к брюкам, и к длинной юбке. Но если их надеть с короткой юбкой, то они вмиг «изуродуют» женщину: полные ноги станут еще полнее, а худые ножки будут выглядеть, как палки. \ Цвет туфель должен быть немного темнее наряда. Если они будут слишком светлыми, то люди сначала обратят внимание на ваши туфли и лишь потом на вас. \ Любительницы экстравагантных принтов должны знать, что туфли с рисунками животных или оригинальными узорами нужно носить в комплекте с шарфиком с аналогичным принтом.

Âëàñòè øâåäñêîé ïðîâèíöèè Ñîíå íàìåðåíû èñïîëüçîâàòü ëàì äëÿ çàùèòû ñòàä îâåö îò âîëêîâ. Íà þãå Øâåöèè, ãäå ðàñïîëîæåíà ïðîâèíöèÿ Ñêîíå, îùóùàåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè âîëêîâ. Çà êàæäóþ îâöó, óáèòóþ õèùíèêîì, âëàñòÿì ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü âëàäåëüöó ïî òðè òûñÿ÷è êðîí (îêîëî 360 åâðî). Ïî ïîäñ÷åòàì øâåäñêèõ âëàñòåé, åñëè îäíà ëàìà ñìîæåò ñïàñòè æèçíè ÷åòûðåõ îâåö, òî åå èñïîëüçîâàíèå îêóïèòñÿ.


ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2013 РОКУ № 30 (1421)

ÔÀÊÒ, ÀËÅ ÅÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

Ìàðèíà Ðóäíºâà: «Íà Beatles íå ìàëþþ» ÌÀÐÈÍÀ ÑÎËÎÌÊÎ, ÔÎÒÎ Ç ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÀÐÕ²ÂÓ ÌÀÐÈÍÈ ÐÓÄͪÂί

Çäàºòüñÿ, âðàçèòè ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî âæå íåìîæëèâî. Àëå äîâåñòè ïðîòèëåæíå âçÿëàñÿ ìîëîäà õóäîæíèöÿ Ìàðèíà Ðóäíºâà. Ïîëîòíàìè äëÿ ñâî¿õ êàðòèí êðåàòèâíà äí³ïðîïåòðîâ÷àíêà îáðàëà ñòàð³ â³í³ëîâ³ ïëàò³âêè. Ïðåçåíòóþ÷è åêñïîçèö³þ «Íîâîå çâó÷àíèå», åêñêëþçèâíî «Â³ñòÿì» Ìàðèíà ðîçïîâ³ëà, ÷îìó ìàëþº áóä³âåëüíèìè ù³òî÷êàìè ³ äå áåðå ìîäåë³ äëÿ òâîð÷îñò³

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ОВЕН Ñàìûå âàæíûå äåëà è ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóéòå ñ ïÿòíèöû ïî âîñêðåñåíüå. Óäà÷íûìè áóäóò ñäåëêè, èíâåñòèöèè â íîâûå ïðîåêòû, ïðèîáðåòåíèÿ.  ñðåäó è ÷åòâåðã ïîä÷èíèòå ñâîè èíòåðåñû ñåìåéíûì, çàéìèòåñü äîìàøíèìè äåëàìè. ТЕЛЕЦ Ôîðòóíà ïîâîðà÷èâàåòñÿ â âàøó ñòîðîíó. Ïîçâîëüòå ñåáå çàìàõíóòüñÿ íà ÷òî-òî çíà÷èòåëüíîå, íà÷íèòå äåëî, êîòîðîå îáåùàåò ïðèáûëü â íåäàëåêîì áóäóùåì. Âàì íóæíî íå òîëüêî áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ, íî è îðãàíèçîâûâàòü êîëëåã, ÷òîáû äåëà ïðîäâèãàëèñü êàê ìîæíî áûñòðåå. БЛИЗНЕЦЫ Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå âûéòè çà ðàìêè óñëîâíîñòåé è çàÿâèòü î ñåáå íåîæèäàííûì îáðàçîì. Åñëè ÷óâñòâóåòå, ÷òî âñå èäåò, êàê ïî ìàñëó, ïîñòàðàéòåñü îñíîâàòåëüíî ïðîäâèíóòüñÿ â ñâîèõ íàìåðåíèÿõ. РАК Ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà ñâîè ñèëû è íà ñâîå óìåíèå ðàñïîëàãàòü ê ñåáå ëþäåé. Ñîçäàéòå íà ðàáîòå êîìôîðòíóþ è äîâåðèòåëüíóþ îáñòàíîâêó. Âûÿñíÿéòå âñå, ÷òî âàñ âîëíóåò.  ïîíåäåëüíèê íå òîðîïèòåñü øòóðìîâàòü íîâûå âåðøèíû, îñòàâàéòåñü â ðàìêàõ ñòàðûõ äåë. ЛЕВ Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ äîìàøíèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Âàì íóæíî ãäå-òî çàçâåçäèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíû êàðüåðíûå ïåðåìåíû, çíàêîìñòâà. Íà âûõîäíûå ïîëåçåí ñïîðò è ïîäâèæíûé îòäûõ.  îñòàëüíîì äîëæíî âåçòè. ДЕВА Íåçàâèñèìî îò òîãî, àêòèâíû âû èëè íåò, ïðîèçîéäóò âíåøíèå ïåðåìåíû. Ýòî âðåìÿ áûñòðûõ ðåçóëüòàòîâ, è íóæíî èç âñåãî èçâëåêàòü âûãîäó. Íå òîðîïèòåñü âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ïëàíû. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê òîìó, ÷òî âàì ãîâîðÿò.  âûõîäíûå ëó÷øå ñíèçèòü àêòèâíîñòü.

ВЕСЫ Ê âàì áóäóò ïîñòóïàòü èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê â áèçíåñå, òàê è â ÷àñòíîé æèçíè. Âåñàì îáîèõ ïîëîâ áóäåò âåçòè â ðîìàíòè÷åñêèõ ïëàíàõ. Íî âñå âàæíûå äåëà è âñòðå÷è ïîñòàðàéòåñü îñóùåñòâèòü äî âûõîäíûõ. СКОРПИОН Ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó, åñëè çíàåòå, êàê ñäåëàòü ëó÷øå, ÷åì áûëî. Ýíåðãåòèêà áóäåò íà âûñîêîì óðîâíå. Âû ñïîñîáíû äîñòè÷ü ïðåêðàñíûõ ðåçóëüòàòîâ, åñëè ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî êîíêóðåíòû íàñòóïàþò âàì íà ïÿòêè. Âûõîäíûå áóäóò áîãàòû íà ñîáûòèÿ. СТРЕЛЕЦ Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ äåë, òðåáóþùèõ áîëüøîãî ðàñõîäà ñèë è ìîçãîâîãî øòóðìà. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà ïîëïóòè. Ñòàðàéòåñü áûñòðî çàêðåïèòüñÿ íà äîñòèãíóòûõ ïîçèöèÿõ.  ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ - ãîëîâîêðóæèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ. À â âûõîäíûå îòäîõíèòå â óåäèíåíèè. КОЗЕРОГ Âûñîêàÿ íàãðóçêà ìîæåò ïëîõî ñêàçàòüñÿ íà çäîðîâüå. Íî åñëè ïåðñïåêòèâû âàì íðàâÿòñÿ, ðàáîòà áóäåò ñïîðèòüñÿ, ïðèäåò âòîðîå äûõàíèå.  âûõîäíûå óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ ñåìüå, îñîáåííî äåòÿì. ВОДОЛЕЙ Âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå ïî ñòîðîíàì è ïîä íîãè. Ñþðïðèçû âàëÿòñÿ íà âàñ îòîâñþäó. Óñïåâàéòå òîëüêî âñå îáñóäèòü, äîãîâîðèòüñÿ è ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè.  âûõîäíûå óñòðîéòå âñòðå÷ó ñ ðîäíûìè èëè äðóçüÿìè. РЫБЫ Ðîäñòâåííûå ñâÿçè áóäóò èãðàòü âàæíóþ ðîëü â òåêóùèõ ñîáûòèÿõ. Âñå íóæíî óñïåòü îñóùåñòâèòü äî âûõîäíûõ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.  êîíöå íåäåëè ïðèäåòñÿ áîëüøå îòäàâàòü, ÷åì áðàòü.  ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê íå çàãðóæàéòå ïàðòíåðîâ ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Ìîæíî ïðåíåáðå÷ü ìàëûì ðàäè äîñòèæåíèÿ áîëüøåãî.

ЗАБУТІ ПЛАТІВКИ - Марино, чим особлива експозиція «Новое звучание»? - Основною ідеєю було поєднати минулий музичний спадок, тобто забуті всіма платівки і сучасне прикладне мистецтво. Картини роблять особливими дещо специфічні матеріали, якими їх пишу. Це й алкідні фарби, й вінілові маркери, різноманітні емалі, суміші. У художніх крамницях такого добра немає, тому малювати починаю після походу до будівельного магазину. - І малюнки наносиш будівельними щіточками? - Угадали (посміхається). Зазвичай використовую пензлі середнього розміру - так зручніше, і балончик з насадками, які контролюють товщину струменя фарби. - Що можна побачити на твоїх круглих полотнах?

Адреса редакції: Банківські реквізити: 49000, Дніпропетровськ, ТОВ «Вісті Придніпров'я» вул. Комсомольська, 56, к. 412. Р/р 26009234462500 Телефон 31 29 53. Факс 31 29 63. Банк АТ «УкрСиббанк», Email: visti@visti.dp.ua м. Харків Відділ реклами: МФО 351005 31 29 64, 778 21 44, 31 69 76 ЄДРПОУ 36442168 Email: visti@optima.com.ua Http://www.visti.dp.ua

- Усі роботи виконані в стилі абстрактного експресіонізму за допомогою емоційних нечітких мазків, де акцент переважно робиться на колір, техніку. Але є картини з більш чіткою графічною композицією, тобто екліптичне поєднання двох стилів. Гадаю: кожен, хто побачить, зрозуміє сюжет по-своєму.

НОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ - Як узагалі захопилась живописом, зокрема малюванням на платівках? - Усе почалося з картин на звичайних полотнах. Кілька років тому на фестивалі в Запоріжжі побачила, що можна зробити зі старими вініловими платівка-

ми. Нанесення малюнків на такі носії не дивина, але родзинка в тому, що її можна щоразу інтерпретувати по-новому. Ось я і почала «гнути» свою лінію, тобто розвивати в роботах стиль абстрактного експресіонізму. - Отже, ти - не професійний художник? - Абсолютно. Зараз навчаюся на п’ятому курсі будівельної академії за спеціальністю архітектор-містобудівник. У майбутньому хочу працювати в архітектурній галузі або займатися дизайном - життя покаже.

НЕВІДОМІ ВИКОНАВЦІ - Марино, де береш моделі для творчих експериментів? - Завдяки татові, проблем з цим не виникає. У молодості він неабияк захоплювався музикою. У нас вдома до цього часу

ÕÓÄÎÆͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ зберігаються радянський музичний центр і ціла колекція платівок, як цінних, на зразок Beatles, так і не дуже. Але, звісно, для творчості беру менш відомих виконавців. - Раритетні платівки якимось чином впливають на мистецьку вагу картин? - Художня оцінка - не моя парафія. Думаю, це переважно залежить від особистого сприйняття. Безумовно, картини на полотнах - більш цінні та вічні з мистецької точки зору, але я не виключаю, що малюнки на платівках також займуть свою нішу в художньому середовищі.

ÞÌÎÐ Ïîñðåäè îêåàíà òîíåò ëàéíåð. Êàïèòàí â ïàíèêå, è òóò åìó ñîîáùàþò, ÷òî ñðåäè ïàññàæèðîâ åñòü ðàââèí, êîòîðûé ìîæåò ñîâåðøàòü ÷óäåñà. Åãî ñðî÷íî ïðèâîäÿò ê êàïèòàíó, è òîò ïðîñèò: - Ðàááè, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü? - Èíòåðíåò åñòü? - Åñòü! - Òîãäà áûñòðî ïðîäàâàéòå êîðàáëü. ☺ ☺ ☺ - Íà ðûáàëêó ïîåäåì? - Àãà! - Óäî÷êè áóäåì áðàòü? - Òà íó èõ, åùå ïîòåðÿåì. Засновник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Виходить українською та російською мовами двічі на тиждень у вівторок і четвер. Передплатний індекс 41804. Видавець: ТОВ «Видав ництво «Вісті». Видається з 5 березня 1999 року. Свідоцтво про реєстрацію ДП № 718 від 10.04.2000 р. Головний редактор Олексій Ковальчук. Заст. головного редактора Лілія Густомєсова. Відпо відальність за доcтовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не по вертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При викорис танні наших матеріалів посилання на газету обов’язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред’явити пас порт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком * вміщено матеріали на договір них умовах, ÂÏ з використанням матеріалівÒåëåñêîï, Íîâèíàð, ÓͲÀÍ.

Номер підписано до друку 17.04.13 Підготовка до друку та друк: ТОВ «Видавничий Будинок «Кераміст». Адреса: 69057, м.Запоріжжя, вул. Сєдова, 16, тел. (061) 2281030, www.keramist.com.ua. Тираж 70500 прим. Замовлення № 1354330

вести приднепровья  

вести приднепровья

Advertisement