Program dela ZTK Žirovnica 2022

Page 1

PROGRAM DELA

ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA ZA LETO 2022

Pripravil: Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica september, 2021

1

Kazalo vsebine

1. Uvod 4

1.1. Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica 4

1.2. Vizija in cilji razvoja ZTK Žirovnica ........................................................................................... 5

1.3. Pravne podlage 7

2. Predlog programa dela ZTK Žirovnica za leto 2022 8

2.1. ZTK Žirovnica Čopova rojstna hiša........................................................................................ 9

2.1.1. KašArt poletni festival ................................................................................................... 9

2.1.2. Manjši dogodki 10

2.1.3. Pot kulturne dediščine Žirovnica................................................................................... 10

2.1.4. Promocija....................................................................................................................... 11

2.1.5. Obvestila občanom 11

2.1.6. Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času 11

2.2. Ostali projekti ZTK Žirovnica.................................................................................................. 12

2.2.1. Julijske Alpe ................................................................................................................... 12

2.2.2. Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK 12

2.2.3. Slovenia Green Zelena shema 12

2.2.4. Julian Alps Trail Run....................................................................................................... 12

2.2.5. Projekt LAS 13

2.2.6. Alpe Adria Karavanke 14

2.3. Investicije 14

2.3.1. Ostala oprema ............................................................................................................... 14

2.4. Materialni stroški Čopove rojstne hiše 14

3. Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša 15

3.1. Dogodki Programska sredstva Ministrstva za kulturo

15

3.1.1. Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi 8. februar ... 15

3.1.2. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji 15

3.1.3. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo.............................................................. 16

3.2. Investicije sredstva Ministrstva za kulturo ..................................................................... 16

3.3. Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše 16

4. Čebelnjak Antona Janše 17

4.1.1. Čebelji park Antona Janše

17

5. Rekreacijski park Završnica 18

5.1. Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica 18

2
....................................................
.............................................................................................

5.2.

6. Kulturna dvorana

6.1. Materialni stroški za dvorano

3
Investicije........................................................................................................................... 19
19
19

1. Uvod

1.1. Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju ZTK Žirovnica) je 23. 11. 2004 z odlokom ustanovila Občina Žirovnica za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju Občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.

ZTK v skladu s svojim poslanstvom opravlja naslednje naloge:

Ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine destinacije Žirovnica ter ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti kulturne in naravne dediščine.

Varovanje, ohranjanje in predstavljanje materialne in vsebinske vrednosti zgodovinskih predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost

Zagotavljanje javne dostopnosti kulturne in druge dediščine, s katero upravlja, ter omogočanje proučevanja in raziskovanja le te.

Skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja

Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja

Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.

Razvijanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture

Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije

Razvijanje in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom.

Organiziranje in izvajanje prireditev

Ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do tujih obiskovalcev in turizma.

Aktivno sodelovanje z društvi v občini.

Aktivno sodelovanje in povezovanje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju

Zbiranje podatkov in informiranje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev o kulturnem, izobraževalnem, športnem in prostočasnem dogajanju na destinaciji.

Ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe

Sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom

Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Priprava in izvedba pedagoških programov ter programov za težje prilagodljive družbene skupine

Omogočanje dostopa do programov telesno oviranim osebam.

Priprava letnega programa prireditev, usklajenega z drugimi prireditelji v občini.

Izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti

Izdajanje tiskanega gradiva, video, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda, ter drugih oblik promocijskega materiala s področja dejavnosti Zavoda.

Upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v skladu s pogodbo, ki jo Zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine.

Organiziranje in izvajanje protokolarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih prireditve v prostorih, s katerimi upravlja

Organiziranje in izvajanje raznih oblik izobraževanja s področja dejavnosti turizma, kulture in drugih področij.

4

Oddaja prostorov in tehnične opreme za izvedbo prireditev.

Prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom, ipd.

Prijava na evropske in domače razpise ter iskanje novih virov financiranja projektov in investicij.

Opravljanje drugih naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s katero upravlja.

ZTK Žirovnica je od leta 2010 upravljavec Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah. Upravlja tudi s Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, spominskim čebelnjakom Antona Janše na Breznici in kulturno dvorano na Breznici.

V letu 2018 je bil ZTK Žirovnica na razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izbran za upravljavca Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše tudi za obdobje 2019 2022. Nova pogodba je začela veljati januarja 2019 in prinaša pomembno novost, to je sofinanciranje programa v višini 20 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena izvajanju dejavnosti v rojstnih hišah s ciljem večje prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov, naš predlagani program pa bo ministrstvo potrjevalo za vsako leto posebej.

V ZTK Žirovnica so zaposlene štiri osebe: direktor, dva turistična informatorja III ter turistični informator II Direktorjeva plača in plača enega turističnega informatorja, ki deluje v Čopovi rojstni hiši, sta financirani iz proračune Občine Žirovnica. Plači preostalih dveh delovnih mest uslužbencev, ki delo opravljata v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši, se financirata iz lastnih sredstev ZTK Žirovnica. Zaradi povečanega obsega dela sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. Na področju vodenja v muzejskih hišah redno sodelujemo s tremi vodniki. Poleg vodnikov v ZTK Žirovnica po podjemni pogodbi delajo še dva hišnika in čistilka. Računovodske storitve ZTK opravlja računovodski servis ITR, d.o.o.

1.2. Vizija in cilji razvoja ZTK Žirovnica Naša dediščina je naš ponos! Zavedamo se naravne in kulturne dediščine Žirovnice in smo ponosni nanjo. Prizadevamo si za to, da jo negujemo, ohranjamo, promoviramo, in srčno izrekamo dobrodošlico vsem obiskovalcem, ki si želijo spoznati naše naravne in kulturne lepote. V skladu z vizijo, ki izpostavlja preudarno ohranjanje kulturne in naravne dediščine, in cilji, ki stremijo k trajnostnemu razvoju ključnih destinacijskih prednosti, kulturnih vsebin in naravnih znamenitosti, se usmeritev nadaljnjega razvoja destinacije Žirovnica osredotoča na tri temeljna področja:

• TRAJNOSTNI ODGOVORNI TURIZEM,

• KULTURNI TURIZEM,

• AKTIVNI TURIZEM.

Dolgoročni cilji za razvoj destinacije Žirovnica so:

1.2.1 Trženje in promocija

 Trženje in promocija destinacijske znamke Žirovnica; vizualni in vsebinski razvoj destinacijske znamke, pozicioniranje na spletnih iskalnikih in navdihovanje obiskovalcev prek ustrezne komunikacije na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube), promocija prenovljene spletne strani in posodobljenih tiskovin.

Promocija nove destinacijske znamke Žirovnica skozi zgodbe, ki temeljijo na kulturnih in naravnih vrednotah ter avtentičnih posebnostih.

Okrepitev sodelovanja vseh turističnih deležnikov na destinaciji pri pripravi skupnih dogodkov in drugih iniciativ.

5 

1.2.2 Razvoj različnih zvrsti turizma

Razvoj trajnostnega turizma odgovorni turizem, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Razvoj projektov in programov, kot so Slovenia Green Destination, Zero Waste, kolektivne blagovne znamke Žirovnica itd.

Istočasno bomo razvijali tudi kulinariko v destinaciji spodbuditi želimo lokalne gostinske ponudnike k razvoju gostinske ponudbe v skladu s tradicionalnim kulinaričnim izročilom in z lokalno pridelanimi.

Razvoj kulturnega turizma – skrb za vzdrževanje infrastrukture vseh kulturnih objektov, prirejanje kvalitetnih tematskih dogodkov v okviru celoletnega programa za posamezne hiše, vključitev kulturne ponudbe k posameznim dogodkom, oblikovanje integralnih turističnih produktov, nadgradnja vsebin v hišah na Poti kulturne dediščine Žirovnica, promocija in krepitev zavesti o pomenu kulturne dediščine v Žirovnici. Pod kulturnim turizmom bomo skrbeli tudi za razvoj čebelarskega turizma skrbeti za dvig zavesti domačih in tujih obiskovalcev o dragocenosti in pomenu Janševega izročila in slovenskega medu.

Razvoj aktivnega turizma razvoj produktov aktivnega turizma (pohodništvo, kolesarjenje, tek, plezanje, …) ter širjenje ozaveščenosti javnosti glede neštetih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa, ki jih nudi Žirovnica, vlaganje v razvoj rekreacijske infrastrukture, vzdrževanje pohodniških poti, postavitev in vzdrževanje informacijskih tabel na poteh

1.2.3 Razvoj destinacije z vidika turizma

Nadgradnja in posodobitev obstoječih dogodkov.

Povezovanje vseh turističnih ponudnikov; redna srečanja, razvoj in aktivno sodelovanje v okviru različnih delovnih skupin, sodelovanje v skupnosti Julijske Alpe.

Investicije na Poti kulturne dediščine Žirovnica, v Rekreacijski park Završnica in v ostale objekte, s katerimi upravljamo.

Nastopi in predstavitve ponudbe Žirovnice na tujih trgih, spletu in publikacijah (sejmi, digital marketing itd.).

Aktivnosti ZTK so predvsem usmerjene v razvoj Žirovnice kot prepoznavne turistične mikro destinacije, ki bo s svojim dragocenim kulturnim in naravnim bogastvom navduševala obiskovalce, s pestrim dogajanjem pa jih prepričala, da se je vredno vedno znova vračati in ostajati v destinaciji dlje časa Pri izvajanju aktivnosti si prizadevamo za:

aktivno sodelovanje z Občino Žirovnica, Julijskim Alpami, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj, Ministrstvom za kulturo RS glede upravljanja Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše in varovanja kulturne dediščine;

 izdelavo natančnega načrta vlaganja investicijskih in programskih sredstev v skladu z načeli gospodarnega upravljanja;

 sodelovanje z Občino Žirovnica in Ministrstvom za kulturo pri vzpostavitvi novih vsebin v nepremičninah izza Prešernove rojstne hiše;

aktivno sodelovanje z Občino Žirovnica pri pripravi programov in izvajanju aktivnosti;

aktivno sodelovanje z združenjem Julijske Alpe za učinkovitejšo promocijo in bogatenje vsebin;

sodelovanje z lokalnimi društvi pri izvedbi dogodkov;

sodelovanje z zavodi in kulturnimi ustanovami v domači in sosednjih občinah ter na področju biosfernega območja Julijskih Alp;

sodelovanje s ponudniki turističnih, gostinskih in ostalih dejavnosti iz lokalne skupnosti in širše;

sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pri pripravi programa, ki bo zanimiv za učence in dijake ter skladen s šolskim programom vsebin.

6

Pravne podlage

Pri snovanju programa dela ZTK Žirovnica v letih 2021 smo izhajali iz usmeritev, ki jih opredeljujejo:

Akt o ustanovitvi ZTK Žirovnica

Statut ZTK Žirovnica

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Strateške smernice turizma Žirovnica 2030

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP)

Novelacija razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 2016 z elementi 2020

Program dela SPIRIT (STO)

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN

Strategija razvoja slovenskega turizma 2017 2021

Delovni razvojni načrt BOJA 2025

Smernice Ministrstva za okolje in prostor projekt Zero Waste

Pobude, predlogi društev, delovnih skupin, zunanjih sodelavcev; interes lokalnega prebivalstva v občini Žirovnica

7 1.3.

2.

Predlog programa dela ZTK Žirovnica za leto 2022

Trajnostni odgovorni turizem

o priprava, nabor projektov za prijavo na EU razpise

o študija o razvoju turizma v Završnici

o Zelena shema Slovenia Green

o skrb za vzpostavitev dobrih pogojev in priložnosti za razvoj ponudnikov v destinaciji

Skrb za razvoj znamke Žirovnica in destinacije Žirovnica

o Kvaliteta in prepoznavnost

o promocijske kampanje, sodelovanje z lokalnimi ponudniki

Nadgradnja obstoječih dogodkov

o 8. februar Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica

o KašArt poletni festival

Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji

 Koncert v Završnici

 Tržno naravnani produkti

o Spletna trgovina

o Spominki Žirovnica

o Prodaja vstopnic za dogodke

Investicije

o Info točka na parkirišču v Završnici in v Vrbi

o Čopova rojstna hiša

o Rekreacijski park Završnica

o Prešernova in Finžgarjeva rojstna hiša

o Pot kulturne dediščine Žirovnica

Ponudba Žirovnice za šolarje

o nadgradnja vsebin

o razvoj ponudbe za šolarje

(So)delovanje za in z lokalnimi prebivalci

o sodelovanje z lokalnimi ponudniki na dogodkih in projektih

o razvoj kulinarike, razvoj spominkov

o srečanja s ponudniki gostinskih in turističnih storitev

Sodelovanje

o z Občino Žirovnica

o v skupnosti Julijske Alpe

o Ministrstvom za kulturo

o Ostali

8

2.1. ZTK Žirovnica – Čopova rojstna hiša

2.1.1. KašArt - poletni festival V Žirovnici se zelena energija ves čas prepleta s kulturo. Poletni festival Žirovnica bo predstavljal prav to značilnost naše destinacije. Pod znamko KašArt bomo združili poletne dogodke, ki jih organiziramo v Žirovnici v poletnih dneh. To so Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji pred Prešernovo rojstno hišo in Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, dodajamo pa še Koncert v Završnici. Vsak od dogodkov bo ohranjal svojo identiteto, ki smo jo razvili v zadnjih letih, pod en »dežnik« KašArt pa jih bomo umestili zaradi večanja obsega dogodkov, bolj produktivnega marketinga, večje prepoznavnosti, zaradi optimalnejšega trženja in promoviranja. Na ta način bomo pridobili večje število obiskovalcev na obstoječih dogodkih (Prešerna noč in Pravljični večeri) in boljši zagon novih dogodkov (Koncert v Završnici). Festival bo na dolgi rok pridobil veljavo in s tem želimo povečati prepoznavnost naše destinacije kot destinacije, ki se razvija in ima svoj močan festival glasbe s kakovostno vsebino na različnih turistično priljubljenih krajih (Vrba, Doslovče, Završnica). Povezujemo turizem s kulturo, outdoor z umetnostjo razvoj kulturnega turizma. Z izbiro kakovostnih gostov pričakujemo povečano število nočitev v času trajanja festivala, povečan obisk turistov pri lokalnih ponudnikih in ostalih znamenitosti v naši destinaciji ter povečan obisk spletne strani, Facebooka/Instagrama s tem pa večanja prepoznavnosti destinacije Žirovnica. Festival bo trajal od od julija do konca avgusta Organizacija dogodkov bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

2.1.1.1. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji Koncert v Vrbi je posvečen domačinu Aleksandru Mežku, glasbeniku svetovnega slovesa in povezuje kulturno dediščino in sodobno glasbeno umetnost. Z Aleksandrom Mežkom vsako leto kot gostje nastopijo znani glasbeniki (Adi Smolar, Severa in Gal Gjurin, Marko Hribernik s simfoničnim orkestrom, Janez Dovč, Boštjan Gombač, Vid Ušeničnik in Lij Pušnik, Hamo, Gušti, Starss in Rudi Bučar, Tomi Meglič), ki privabijo obiskovalce iz bližnjih in oddaljenejših krajev Slovenije. Ob dogodku je poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Dogodek je brezplačen in se bo financiral s strani Ministrstva za kulturo programska sredstva po pogodbi za upravljanje s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Organizacija dogodka bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Sredstva Ministrstva za kulturo : 7.500,00 EUR

2.1.1.2. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

Pravljičnim večerom, dobri glasbi in zgodbam pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah lahko obiskovalci prisluhnejo v juliju in avgustu. Na vsakem večeru pred nastopom gosta pravljičar obiskovalcem predstavi zgodbo iz življenja Frana S. Finžgarja. V letu 2022 načrtujemo izvedbo petih večerov ob četrtkih v juliju in avgustu.

Organizacija dogodkov bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Sredstva Ministrstva za kulturo: 5.000,00 EUR

9

2.1.1.3. Koncert v Završnici

Koncert ob jezeru v Završnici bo osrednji dogodek festivala, oder bo namenjen prepoznavnim nastopajočim mednarodno priznanim umetnikom. Postavljen bo večji oder s streho, za obiskovalce bodo na voljo stoli, na dogodku bodo prisotni tudi lokalni ponudniki gostinskih storitev. Streha nad odrom nam bo omogočila izvedbo koncerta tudi v primeru dežja. Za leto 2022 načrtujemo, da bomo, ob kakovostni izbiri nastopajočih, na dogodku lahko sprejeli 800 obiskovalcev.

Vstopnica za koncert bo znašala od 20 do 30 evrov. Prodajali jih bomo v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši, v spletni trgovini dogovorili pa se bomo tudi za prodajo preko platforme, kot je Eventim. Organizacija dogodka bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Sredstva (Koncert v Završnici): 15.000,00 EUR

2.1.2. Manjši dogodki

Pustovanje za otroke

Obisk Dedka Mraza

Dan Antona Janše

Manjši dogodki 8. februarja in 3. decembra

PEN

Slovesnost pri talcih

Muzejska soba Ajdna

Delavnice s ponudniki

Ostalo..

Sredstva: 5.500,00 EUR

2.1.3. Pot kulturne dediščine Žirovnica

Pot kulturne dediščine Žirovnica je naša osrednja blagovna znamka. V letu 2022 bomo nadaljevali s trženjem skupne vstopnice za obisk vseh štirih muzejskih hiš in čebelnjaka. Pot kulturne dediščine Žirovnica bomo s posebnimi ponudbami predstavili osnovnim in srednjim šolam, društvom (upokojenci, čebelarji, športna društva), sindikatom, podjetjem in obiskovalcem prireditev v naših in drugih krajih (Kamp Šobec, Bled, TIC Jesenice ipd.). Predstavljamo jo tudi na tujih trgih pod okriljem združenja Julijske Alpe. Izlete po Poti kulturne dediščine Žirovnica prilagodimo željam obiskovalcev in jih združimo tudi z naravno, arheološko in tehnično dediščino naših krajev. Vse rojstne hiše na Poti bodo tudi v letu 2022 odprte vsako četrto soboto v mesecu, od marca do oktobra.

Sredstva: 2.000,00 EUR

10

2.1.4. Promocija

Vsako leto vlagamo več sredstev v promocijo, kar se pozna v vse večji prepoznavnosti destinacije Žirovnica na turističnem trgu, vse večjem obisku prireditev, ki jih organiziramo v ZTK Žirovnica, in v vse večjem obisku rojstnih hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica. Prepoznavnost Žirovnice merimo tudi v statistki obiska spletne strani Visitzirovnica.si, v odzivnosti uporabnikov socialnih omrežij (Facebook in Instagram) ter v pojavljanju destinacije Žirovnica in naših kulturnih dogodkov v medijih Namen vlaganja v promocijo je torej širjenje prepoznavnosti destinacije in blagovne znamke Žirovnica, ponudbe Žirovnice. Gre za brand awerness, s katerim želimo ponuditi našo kulturno vsebino širšemu krogu obiskovalcev vrtcem, osnovnim šolam, srednjim šolam, društvom, zaključenim skupinam, individualnim domačim in tujim obiskovalcem. Kanali, s pomočjo katerih bomo oglaševali:

Spletna stran Vistzirovnica.si

Google oglaševanje

Zgibanke in promocijski material

Facebook

Instagram

Kulturni bazar in ostali sejmi

Obveščanje s pošiljanjem e novic v sistemu Mailchimp

Digitalne kampanje za promocijo ponudnikov v Žirovnici

Panji na Poti kulturne dediščine Žirovnica

Ostalo

Sredstva: 9.000,00 EUR

2.1.5. Obvestila občanom Obvestila občanom izhajajo enkrat mesečno z naslovom »Pišemo vam«. Vsebujejo aktualna obvestila o dogodkih in delu ZTK ter koledar prireditev. Pri pripravi obvestil sodelujemo z Občino Žirovnica, društvi in drugimi organizacijami. Tiskovina izhaja na recikliranem, okolju prijaznem papirju s podobo blagovne znamke Žirovnica. Obvestila so v elektronski obliki objavljena na spletni strani www.visitzirovnica.si.

Sredstva: 2.500,00 EUR

2.1.6. Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času Pri urejanju dostavnih in dostopnih poti v zimskem času sodelujemo s športnim društvom TVD Partizan Žirovnica, ki razpolaga s teptalnim strojem, ter Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled. Urejali bomo dostavne poti do Doma pri izviru Završnice in Valvasorjevega doma. Sredstva: 1.780,00 EUR

11

2.2.

Ostali projekti ZTK Žirovnica

2.2.1. Julijske Alpe

ZTK Žirovnica in Občina Žirovnica sta v letu 2018 uradno pristopili k skupnosti Julijske Alpe, kar nam omogoča, da kulturno in naravno dediščino občine predstavljamo na vseh večjih in pomembnih sejmih po Evropi in svetu.

Biosferno območje Julijske Alpe je prvo biosferno območje v Sloveniji, razglašeno je bilo leta 2003. Zanj je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot. Območje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica, upravljavec je Javni zavod Triglavski narodni park

Na mednarodnih sejmih (London, Praga, München, Berlin itd.) bomo, če bodo razmere zaradi epidemije/pandemije dovoljevale, sodelovali tudi v letu 2022 in v sklopu skupnosti Julijske Alpe izvedli izobraževanje turističnih vodnikov na področju Julijskih Alp. Sredstva: 7.000,00 EUR

2.2.2. Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK

Za urejanje in vzdrževanje poti do Turške jame, Hudič babo pere, Juliane in Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki ju je financiral ZTK, bomo sklenili pogodbo s Planinskim društvom Žirovnica.

Za urejanje in vzdrževanje gorskokolesarskega spusta »Predigra« in »Njivce«, ki je bil vzpostavljen v sklopu projekta Alpe Adria, bomo sklenili pogodbo s Kolesarskim klubom Završnica. Sredstva: 3.000,00 EUR

2.2.3. Slovenia Green Zelena shema V letu 2022 Žirovnica nadaljujemo aktivnosti glede Slovenia Green. Sredstva: 3.500,00 EUR

2.2.4. Julian Alps Trail Run

Julian Alps Trail Run je eden največjih trail dogodkov v Sloveniji. Leta 2021 je ponosen partner pokala Alpe Adria Trail Cup leta 2021. Alpe Adria Trail Cup povezuje najboljše tekaške prireditve v naši regiji.

Leta 2021 AATC odpre novo prvenstvo v kategorijah ULTRA in TRAIL, ki pokriva razdalje od 20 k do 170 k in temelji na sistemu točk certifikata ITRA, 1 6 točk. Ultra Sky Trail bo to leto potekal na popolnoma novi poti. Začela se bo v vasi Žirovnica pred Čopovo rojstno hišo, nato pa bo pot tekače vodila čez vrhove s čudovitimi razgledi in do cilja v Kranjski Gori. Nato tekače pot pripelje do najvišje točke dirke Stola. Stol je s svojimi 2236 metri najvišji vrh na Ultra Sky Trailu.

Sredstva: 3.000,00 EUR

12

2.2.5. Projekt LAS Zavod za turizem in kulturo Žirovnica se za leto 2022 prijavlja na tri projekte, ki bodo potekali v okvirju LAS Gorenjska košarica. Vsi projekti so financirani s kmetijskega sklada v visini 85% upravicenih/neto stroskov. Znesek bomo dobili povrnjen po zaključenem projektu, 15% zneska pa zagotovimo v lastnem proračunu. Projekte bo vodil BSC Kranj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica pa pristopa kot partner v naslednjih projektih: Živa dediščina tematske poti in vaška jedra

Pot kulturne dediščine Žirovnica je tematska pot, ki povezuje kulturno zgodovinske spomenike v vaseh pod Stolom: Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, rojstno hišo Matije Čopa v Žirovnici, Spominski čebelnjak Antona Janše na Breznici in rojstni hiši pisateljev Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah in Janeza Jalna na Rodinah. Pot kulturne dediščine Žirovnica je ena najstarejših tematskih poti v Sloveniji in predstavlja edinstven pomen v slovenskem kulturnem prostoru ter vabi k aktivnemu odkrivanju tradicije.

Na območju občine Žirovnica, na tematski Poti kulturne dediščine Žirovnica, želimo pripraviti projekt osvežitve prostorske grafične opreme Poti kulturne dediščine Žirovnica. Kot osnova se porabi katalog ulične opreme in pohištva Občina Žirovnica. V sklopu projekta Živa dediščina želimo pilotno urediti tudi nekaj točk na tematski Poti kulturne dediščine Žirovnica po dokumentu, ki je predmet javnega naročila. Zadnji del zajema: nakup in postavite opreme (klopi, stebrički za kolesa, pitnik, informacijske table, knjigobežnice, ptičje hišice, usmerjevalne table itd. na treh lokacijah na Poti kulturne dediščine Žirovnica: pred Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, pri Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah in na cesarski cesti na Rodinah.

Žive legende Oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev in znanj

V Čopovi rojstni hiši je v spominski sobi postavljena razstava o življenju in delu Matije Čopa, enega največjih literarnih izobražencev in poliglotov na Kranjskem v prvi tretjini 19. stoletja. V ospredje je postavljeno njegovo sodelovanje in prijateljevanje s Prešernom, iz katerega se je rodila žlahtna slovenska poezija, ki je slovenski jezik dvignila na raven razvitih evropskih jezikov.

Razstavo želimo nadgraditi s predstavitvijo Matije Čopa kot poliglota, saj je govoril 19 jezikov. Obiskovalcem bi radi njegovo znanje jezikov predstavili preko recitacij Zdravljice, izjemne pesnitve njegovega najboljšega prijatelja Franceta Prešerna. Zdravljica je najbolj znano Prešernovo delo in prav zato jo želimo predstaviti tudi v nekaterih jezikih, ki jih je dvesto let nazaj govoril Matija Čop. Prešernova pesnitev bo tako zaživela ne samo v nekaterih slovanskih in romanskih jezikih, pač pa tudi v klasičnih jezikih.

Obiskovalcem bomo posamezni jezik predstavili preko video in zvočnih posnetkov ter podrobnosti o jeziku podali tudi opisno in s pomočjo animacije. Predstavili pa bomo tudi recitatorje ter na kratko deželo iz katere prihajajo.

Obiskovalec si bo na ekranu, predvidoma na zemljevidu ali drevesu jezikov lahko izbral jezik v katerem želi slišati del Zdravljice. Prikazal se mu bo strnjen opis jezika in njegove zanimivosti ter del Zdravljice v slovenskem in tujem jeziku, predstavljena bo tudi pisava, če je drugačna od slovenske gajice. V slovenskem jeziku bo Zdravljica predstavljena s kopijami Prešernovega rokopisa. Na ekranu se bo začel predvajati video s posnetkom recitatorja, ki je materni govorec izbranega tujega jezika.

13

Medgeneracijski Živ Žav ureditev rekreacijskih površin

Rekreacijski park Završnica (RPZ) v dolini Završnice, obdan s kuliso mogočnih Karavank, zelenimi travniki in gozdnimi pobočji, na aktivno preživljanje prostega časa privablja vedno več obiskovalcev. Park je enostavno dostopen in ravno prav odmaknjen od utečenega vsakdana, kar je idealno za domače in tuje obiskovalce, ki jih želimo povabiti v našo destinacijo. Prizadevamo si za razvoj in nadgradnjo trajnostnega turizma ter širjenje ozaveščenosti javnosti glede neštetih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa, ki jih nudi Rekreacijski park Završnica

V zadnjih letih beležimo močno povečan obisk doline Završnice. Največ obiskovalcev se seveda ustavi na parkirišču v Završnici, od koder se odpravijo na pohod v gore (Stol, Zabreška, Ajdna itd.), na sprehod (okoli jezera, vodostan, Titova vas itd.), v Rekreacijski park Završnica, mnogi od njih pa samo posedajo ali piknikujejo ob jezeru. V želji, da bi tem obiskovalcem predstavili tudi drugo vsebino destinacije Žirovnica, želimo postavili INFO (vstopno) točko, kjer bodo obiskovalci dobili informacije o destinaciji ter naravnih znamenitosti. Na informacijskih tablah želimo informirati obiskovalce ne samo o naših planinah, temveč tudi o živalih, ki živijo na tem območju ter o rastlinah in rožah, ki rastejo v Završnici in okolici. S tem bomo ozaveščali obiskovalce, kako se pravilno in odgovorno vesti v planinah.

V ta namen želimo ob parkirišču v Završnici urediti prostor s klopmi, pitnikom, hišicami za ptice in žuželke, info tablami, knjigo bežnico, postajališčem za kolesarje, postavitev zemljevida in posaditvijo nekaj dreves, ki bodo obiskovalcem nudile senco. Gre za nakup in postavite opreme, ki je v skladu s Katalogom ulične opreme Žirovnica.

Skupaj sredstva: 84.395,00 EUR

2.2.6. Alpe Adria Karavanke Sredstva za aplikacijo Outdooractive in za vzdrževanje poti Trans Karavnke. Sredstva: 2.000,00 EUR

2.3. Investicije

2.3.1. Ostala oprema Računalnik in ostali drobni material. Sredstva: 1.500,00 EUR

2.4. Materialni stroški Čopove rojstne hiše

Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, čiščenje, izobraževanje zaposlenih, potni stroški itd. Sredstva: 23.500,00 EUR

14

3.

Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša

ZTK Žirovnica od leta 2010 upravlja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Pri obeh spominskih hišah skrbimo tako za redno kot investicijsko vzdrževanje objektov.

Rojstni hiši Franceta Prešerna in Frana Saleškega Finžgarja sta objekta državnega pomena z izjemno zgodovinsko vrednostjo. Ob povečanem obisku gostov v zadnjih dveh letih smo prišli do spoznanja, da je treba sprejeti določene ukrepe, ki nam bodo omogočili, da premični in nepremični dediščini zagotovimo boljšo zaščito in jo uspešneje ohranjamo.

V prihodnjih letih upravljanja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo načrtujemo več programskih nadgradenj, s katerimi bi še učinkoviteje lahko ohranjali muzejske hiše in obiskovalcem ponudili nove vsebine. Aktivno bomo sodelovali z Ministrstvom za kulturo in Občino Žirovnica pri pripravi in razvoju vsebin, ki bodo potekale v objektih ob Prešernovi rojstni hiši, ki sta jih Ministrstvo za kulturo in Občina Žirovnica odkupila.

Promocija

Z različnimi marketinškimi prijemi in kampanjami želimo povečati obisk osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Obisk muzejskih hiš bo v letu 2022 močno pogojen s situacijo glede covida 19 in delovanjem šol v dani situaciji.

V hiše si želimo s ciljnim oglaševanjem preko Googla, spletne strani in Facebooka povabiti tudi več zaključenih skupin (društva, sindikalni izleti, podjetja ipd.). Vsako leto vlagamo sredstva v izdelavo novih režiranih fotografij, promocijskih videov, v posodabljanje in optimizacijo spletne strani, posodobitev ponudbe itd.

3.1. Dogodki – Programska sredstva Ministrstva za kulturo

V točki 3.1. navedeni programi bodo izvedeni v celoti v letu 2022 s programskimi sredstvi, ki nam jih po novi pogodbi o upravljanju s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije za namene večje prepoznavnosti obeh hiš. V ZTK Žirovnica bomo za leto 2022 pripravili program za Ministrstvo za kulturo, v katerem smo nadgradili dogodke, ki jih izvajamo in ki prinašajo obema hišama večjo prepoznavnost Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji, Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica in Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo Ohranjamo dogodke, ki so kakovostni, priljubljeni med obiskovalci ter večajo prepoznavnost in dostopnost Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše. Dogodke želimo nadgraditi po vsebini, več sredstev vlagati v promocijo, z izbiro zanimivih in kakovostnih nastopajočih in dodatne ponudbe pa privabljati vedno večje število obiskovalcev v hiše ter ponudbo približati tudi mladim in tujim gostom.

3.1.1. Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi – 8. februar Dogodek vsako leto nadgrajujemo. Več sredstev vlagamo v promocijo in pripravo kakovostnega programa s pestro izbiro prepoznavnih gostov. V sodelovanju z lokalnimi društvi bomo tudi v letu 2022 pripravili kulturno dogajanje pri vseh muzejskih hišah in sodelovali pri pripravi osrednje proslave v Vrbi, ki je postala tradicionalni dogodek. Sredstva: 7 500,00 EUR

3.1.2. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji Glej program KašArt.

15

3.1.3. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo Glej program KašArt.

3.2. Investicije – sredstva Ministrstva za kulturo Sredstva: 12.000,00 EUR

3.3. Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika. Sredstva zagotavlja Občina Žirovnica. Sredstva: 9.000,00 EUR

16

5. Rekreacijski park Završnica

Rekreacijski park Završnica (RPZ) v dolini Završnice, obdan s kuliso mogočnih Karavank, zelenimi travniki in gozdnimi pobočji, na aktivno preživljanje prostega časa privablja vedno več obiskovalcev Park je enostavno dostopen in ravno prav odmaknjen od utečenega vsakdana, kar je idealno za domače in tuje obiskovalce, ki jih želimo povabiti v našo destinacijo.

Prizadevamo si za razvoj in nadgradnjo trajnostnega turizma ter širjenje ozaveščenosti javnosti glede neštetih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa, ki jih nudi Rekreacijski park Završnica. Zelo pomembno se nam zdi vlaganje v razvoj rekreacijske infrastrukture v RPZ, vzdrževanje pohodnih poti, trim steze, otroškega igrišča in piknik prostorov, vzdrževanje nogometnega igrišča ter postavitev in vzdrževanje informacijskih tabel na poteh.

V zadnjih petih letih se je število obiskovalcev Završnice močno povečalo. To opažamo v vedno večjem številu obiskovalcev naših hribov, planinskih koč in gostinske ponudbe, v povečanem (včasih že prevelikem) številu avtomobilov, ki so, predvsem ob vikendih, parkirani na vseh možnih prostorih v Završnici, v povečani uporabi kemičnih sanitarij in v povečani količini smeti, ki jih obiskovalci pustijo za seboj. V letu 2021 bi si želeli v sodelovanju z Občino, upravljavcem in zainteresirano javnostjo narediti dokument poglobljeno študijo o naravnem prostoru Završnica, ki bi nam dal smernice, kaj prostor omogoča, v katero smer naj razvoj peljemo, da ostanemo trajnostni, in kakšna je maksimalna količina obiskovalcev, ki ga prostor vzdrži.

V letu 2016 smo izdelali dokument Idejna zasnova Rekreacijskega parka Završnica. V naslednjih letih smo začeli uresničevati prve korake tega dokumenta s postavitvijo nadstrešnic na piknik prostorih in nakupom dodatne opreme za RPZ. V naslednji finančni perspektivi 2021 2027 bomo pripravili projekte, s katerimi bomo v Rekreacijskem parku Završnica s pomočjo EU sredstev uredili in vzpostavili nove vsebine in investicije, ki bodo parku in destinaciji prinesle dodano vrednost ter v čim krajšem času uresničili vizijo, ki smo si jo zadali v idejni zasnovi. Želimo si, da bi RPZ ponujal obiskovalcem vsebine, ki jih ni mogoče najti v okolišu (Bled, Šobec itd.), obenem pa si bomo prizadevali ohranjati in zaščititi neokrnjeno naravo, zaradi katere je dolina Završnice tako posebna in edinstvena.

5.1. Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica

Za kritje obratovalnih stroškov Rekreacijskega parka Završnica (trim steza, piknik prostori, sanitarije, otroško igrišče).

Letni najem WC april september

Vzdrževanje trim steze

Plačilo služnosti

otroškega igrišča

otroškega igrišča

18
 Vzdrževanje
 Pregled
 Ostalo Sredstva : 8.500,00 EUR

5.2. Investicije

Letno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča

Postavitev lesene ograje pri nogometnem igrišči

Postavitev zapornice pri piknik prostorih

Popravilo določenih točk na Trim stezi Sredstva: 20.000,00 EUR

6. Kulturna dvorana

6.1. Materialni stroški za dvorano

Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika

Sredstva: 6.000,00 EUR

Priloge:

Priloga 1 Plan programskih in materialnih stroškov 2022

Priloga 2 – Finančni načrt 2022

19