__MAIN_TEXT__

Page 1

VENTSPILS A FAMILY AND RECREATION FRIENDLY CITY

www.ventspils.lv | www.visitventspils.com


5, 7 20

0

Kokkalns 29 m

0.75 km

TABLE OF CONTENTS sts

Tārgales pagasts

vk

es

stā

22

ldz

Būšnieku

8. – 11.

Recreational activities

10. – 13.

Health and wellness

14. – 15.

Nature tourism

16. – 17.

Sta

Family and recreation friendly city

P77

Bestes Loš upe

ra

B A LT I J A S JŪRA

4. – 7.

Circeņi

en

Live history

P1 24

VENTSPILS SURROUNDINGS

ezers Staldzenes kapi

STALDZENE

. kan

ieku ūšn u-B ņ ā Kl Bušnieki

15

Ventspils-Nafta

18.-19.

Culture and entertainment

Jūras parks 2, 9

22. – 23.

Ventspils municipality

MAURCIEMS

22 P1

1, 5

Skaras

A10

Platene

Pūrkalni

Roževici 2

Mauriņi

MAZ I R B E

iela

s Nafta

P 77

Talsu iela

s

Priežgala kapi

ceļš

Mau ru

IRBES

Robežsardze

10

sēju sdzē Ugun

ne ze ald St

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Liepkalni Platene Poriņi

Liepnieki

ais Vec

200 m

Briežkalni

Kunces Teteri

Mežvidi

2, 5

P51

VENTSPILS 0

1, 6 E22

Ventspils

14

Austrumi

Pļavmalas

3, 2

0, 8

27. – 32.

N O VA D S

Dižkalni

PĀRVENTA

Venta

Tourism services

purvs

3, 7

VENTSPILS

24. – 26.

8

Mauru

Priežgala kapi

4,V2 E N T S P I L S

Dižkalna purvs

2, 5

P77

20. – 21.

Ķīpši

P124

Creative industries

Būšnieki

2, 2 Stūri 26

Walks and recreation

2, 4

Jūras vilks

ceļš

13

a

iela

iela iela

Rin das

iela

Mā lu

iela

Caunu

Smilgu L E G E N D Krievlauki Zelmeņu Tourism Information Centre Gulbji Graudu iela Vālodzītes Hotel *Other accommodation Ķirši Vidusceļš Kliederi Camping *Catering

KRIEVLAUKI

Ceriņi Local government *Post-office

TĀRGALE Hospital *HealthPūpoli centre PILTENE

Bus station *GasJaunozoli station

Virv es

Kalē ju Lazd u

Sārn

Rudens stu

Riek

Zaļie ābolīši

gļu Au

iela iela

iela ža lkve iela Pu es um Stra

KRĒĶCIEMS

Stage Rotas *Watchtower

iela

iela Ievu

Ventas

Monument *Pay toilets

Sveikaļu kapi

Laipu

Meldru

Pulkvedis

ŽĀŽCIEMS

Bišu namiņš

Rū jie na s

Vizbuļi Jēkabsoni

Kļavu

ķu Za

Komētu iel a

Lāču iela

iela

ta Kras ņu

Ābolu iela

a me

Med niek

2 P 12

iela

a urin Mič

iela

na Iva

Kra stm ala s ie la

Kra sta iela

dambis

Robežu iela

a Ap ved tilt s

Elek triķu iela

iela

lkv ež a

iela

Ar āju

la Bu rtn iek u ie

Sig uld as

iela

Tu raid as

Sta cija s

Rin da s

Ab av as

iela

R. B lau ma ņa Tilt a Klu sā Kalves

iela

Ce lmu

iel a

s

iela

Kustes

bis dam

Rū pn iec ība s

iela

iela

iela

iela

iela

Do be les

iela

iela

u Tal s

Ugā les

iela

Kaļķ u

Lidotā ju

Dz int aru iel a

Lā čp lēš a

S

iela Kuldīgas

iela

iela

Ziru

iela

Van agu

Zvaigžņu iela

Buk u Stā Stir rķu nu

Miķ eļa

Pļavas

iela Amulas iela

Imulas iela Pļavas Be bru

nt

Pīlādžu iela

Dīķu

Tirgus

iela

iela

Vītolu

iela

iela

Zūru ie la

Vītolu

iela

a iel

Biš u Medu s Mārt iņa iela

iela Aleksandra

Andreja

iela

Lielā

Ganību

Dzirn avu

iela

Ganīb u

iela

Ve

Ābolu

iela

Pu

Vaska

iela

iela

o Dep

Fab rika s

nie cīb as

K

iela

ņu do Zie

Gas station

ns de Ru

Kalē ju

iela

Ga nīb u

Ģertrūdes

Saule s

Dzirn avu

iela

Liepā jas

iela

Meža

les Sau

Puķu iela

iela

Kato ļu

iela Kato ļu

ZAĶCIEMS

iela

iela

M. P riež u

Priežu

tak

a

EE TS

iel a

ka

J. Po ru

Str az d iela u

J

Iec av as

iela

Vidusceļš

Puķu

u

ar nīc

Va s

Dz eņ u

Jūrk alne s Mež a

Jū rm ala s

Av o

OS

Prinč iela u

iela

iela Kū rm āja s

iela

a iel

iela

iel a

Krim uld as

iela

p Rū

Ēdoles

ceļš

Šķ G. ērs F. u Ste nd era

s Kuste

u aid Sk

iela

etes iela

iela

Cīruļu

iela

Kapu

Em bū te

ru Dzin ta

am iņš Dz ir Ma kaļi za is n

iela

Loč u

Enk uru

Loč u

Sta ru

pro me nād e

A. Puškina

Medņu iela

JŪRA

BALTIJAS

«Top!»

Skrun das iela

Kurzemes

iela

Strādnieku viesnīca

T AL S I

Kāpu

5. vsk.

Vidusceļš

Apļa

rv Tē

Mež pa pro m de rka e nā

MAURI

iela

Namelis

iela

Baldones Ziedu

iela

iela

iela

Vārves

Kāp u

u

iela

iela

iela

Dīķu

a August

iela

Upes a Tukum

īga tne s

s

ta

n Ve

dārzs

KURPNIEKCIEMS

Valmieras

Ērg ļu

i el a

īte

iela

PII «Bitīte»

Senču putekļi

Tilta

Vidumup

Brīvības

Zaļā iela

GĀLIŅCIEMSL

Aļņ u

iek

Usm as

ežu Rob

iela

Viduma

Rā va s

MĀCĪTĀJPLACIS

Baldones

Balo žu Jēk aba Pas

pros pek ts

s rbe Du

Cepļu

s Piltene

iela

Pasilciema

ltn

JĀŅCIEMS iela

Vecais ūdenstornis

s motīve Loko

Brīvības

s

iela

iela

13

u Prām j

10

Brīvības

iela rklu Kā

Vendzavu

Ce

T J. Ne ārg ike a na les ie iela la

Muita s iela

ts til

Sarkanmuižas pļava

«Ventbetons»

iela

Kaķīši

iela

iela

Maija

iela

o ra

SARKANMUIŽAS Muiža LAUKI

«Tobago»

a iel

s gale Lat

bes Dur Zlēku

l

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

la

Rubīni

Amrai

Ezera

ieku ceļn Dzelz

bis

iela

s ileja Jub

Miera

Slēpošanas kalns «Lemberga hūte»

CSDD

iela u riež Vīg

Ugunsdzēs. un glābš. dienests

Anniņas

Jasmīni

Depo

dam

ku lnie trē

SARKANĀ TILTA RAJONS

iela

Krustkalna

Piedzīvojumu BMX trase parks Staltbrieža skulptūra

Azaida

N

iela

iela

WC

iela

Mičela

ba ka Jē

les Sau

Krustk alna

Brocēnu Mazie Brocēni

iela

iela res s iela tes pā

Oz olu Saldu M.O s zo lu

Ventspils

PII «Saulīte»

Liela is

S po rta

iela

Sabiles

lu Vīto

Ebreju kapi

iela

iela

Bērzi

KAUŠKUĻCIEMS

iela

Reņķa dārzs

1. psk.

as

Puķu iela

Kalns

Bērz u

Im u

Katoļu un pareizticīgo kapi

M.P uķu

la

Kustes dārzs

PII «Zvaigznīte»

Olimpiskais centrs «Ventspils»

2. vsk. Sporta skola «Spars»

ļu Ķieģe

Jēka ba

Arina nams

iela

ku Lau

Riņķ a

Kapu ceļš

Pāvila

Salsa Putn Hotel u Brīvdienu Pliederi māja Saulīte Mazais

Saknes

Pion ieru

iela

Meldernams iela

Inžen ieru

KARĀTAVU LAUKI

iela

Veldzes nams

Saules stūris

as Katrīn

Tēra nde Rita s

Naktsmītnes Saules ielā

Ūdens piedz. parks

Sar kan mu ižas PII «Rūķītis»

Olimpiskā centra «Ventspils» viesnīca

iela

Meža kapi

iela

iela

Mēnes s

Pāvila

iela Ausekļ a Skrun das iela Muita s ie la iela

Kaķēč Kaķēč Lejaska

«Mājai dārzam»

Tārga S tende bū s les S EDm ēre un C rva Oz Aristokrāti d u olu iel agasP a ie ie

a1. ģimn.

6. vsk

s Kul d ī ga

Sūnu

Sila

Aizsaules

Pētera

Dezzaray

Lielais laukums

Konteineru terminālis

prospekts

Vidumpļava

Priedes

Silumētras

Bij. PSRS armijas krasta baterijas

Dienvidi

PII «Vāverīte»

iel a

PII «Eglīte»

Apartamenti Mētru ielā

īcu Vasarn

ērzu

Raiņa

Zvaigžņu

Martas nams

iela

Mētru iela Grīšļu iela

Sa ulr iet a

Ventspils Augstskolas iela Tūristu viesnīca

iela

2. psk. B

Lielā

Mežparka

Villa Magonīte

Inž Ziemeļkurzemes en reģionālāslimnīca ier Atp u ū

tas La ks tīg alu

Riņ ķa

Piejūras kempings

iela

Dzintarjūra

Pop PII «Pasaka» es

PĀRVENTA

Rad io

iela

iel

as Kuldīg

iela Kuldīgas

Piejūras brīvdabas muzejs

Jūras brīze

Zaļais namiņš

Lielais

Raibie logi MODERN apartment

Bērnu pilsētiņa Vasarnīcu 17 Pētera

ns Ūde ieku Kuģin

Muzejs

To rņa

prospekts

Dezzaray-1

Liepu

RAJONS

ART DECO apartment

WC

Platā

iela

Rātslaukuma apartamenti

Vecais pasts

iela Ventspils apartaments WC Venta Venta Jūras Pie saules Liepas laiviņām Dzintari Ceriņi Ventspils Centra Apartamenti WC 40 Saules

JAUNPILSĒTA

Lielais

Portoss

Jāņa

Mazbānītis

Depo ēka

Laucis Summer

HouseG Pa ais rka ma VASARNĪCU s

ie Re ņģu la

iela

VECPILSĒTA

A9A Kārļ a Kupfernams

Nikolaja

Pludmale

WC

iņu pte Ka

u Peld

s goga Sina

Jūrmalas parks

Oranžais Marijas nams nams

Jūra iela

ldu Pe

Sērfotāju pludmales zona Pludmales volejbola stadions WC Pludmale

Viļņ u

Me dņu

Jūras

Meža ielā

Pils Maiznieku

4. vsk.

Rīgas Viesu māja iela

Pilsētas dome

iela

Pludmales akvaparks

īvu

Meža

Pludmales volejbola zona

Kro ņa

Avotu

Pie kapteiņa Baltika L

Karlīn es

Kato ļu

Loči

OSTGALS

Marbella

sta Plo

ru nta Dzi

n am sh nä Ny

«Jūras vārti»

13 Enkuri

Figaro

ils iela PKlosteris

iela

Pils

sta Bala

ldu Sa

s

ls

Jahtu osta Teātra nams K.Va lde māra

iela

WC

la u ie Tals

ČIKSTIŅCIEMS

Strūkl. «Kāpu priede» Pārventas bibliotēka

u Strīķ

mo Peldvietas zona

Nūdistu pludmales zona Pludmale

ta V e n Ostas

WC

Ziemeļu Sana torija s

du Skatu tornis

WC

Prāmju terminālis s Osta

Vilnis

«Maxima»

ku

3. vsk.

Čikstiņciema stūris

PII «Varavīksne» Biznesa centrs s

Novada

ieladome las Zītari Sko

iela

vi A/s «Ventbunkers»

Zvejas kuģis «Azova» Zvejas kuģis «Grots»

iela

s kava Mas

A/s «Kālija parks»

Jūrnieku centrs

tnie

zes Pu

en

Jundas

Di «Govsmatrozis»

Golden apartment

STRĪĶCIEMS

Maskavas

iela

iela

Gobu

Pārventas poliklīnika PII «Margrietiņa»

P. Str adiņ a

e la

taru Dzin

Kantsonu kapi

WC

Uzvaras iela

i

KANTSONCIEMS

A/s «Ventamonjaks»

Bērnu parks «Fantāzija»

Mežaparks

iela

mols

Maz irbes

eļu

iela

Ziem

JUKUMCIEMS

Cel

Kaiju iela

Pārventas eļu Ziem

Jūras vārti

iela

Jūras parks

Jaunā

Copes as

Grīv

Līdumnieki Museum, exhibition hall *Cinema Gobas Dog walking area Zaķēni Kaļķīši Cycling routes Gorbanti EuroVelo 10 and 13 Dakšas Straumes Wi Fi (Ventspils guest, Ventspils) Vecmeldri iela Ventspils (Lattelecom-free) Meldri Lagūnas


FACTS ABOUT VENTSPILS City status as of 1378 Area – 58 km2 (including 38% forests, parks and waters) Population ~ 40,000 Distance to Riga ~ 190 km Coastline ~ 12 km Lake – Lake Būšnieki River – Venta

INTRODUCTION Welcome to Ventspils – a family and recreation friendly city! Ventspils is a city that surprises with its diversity and contrasts. Here you can see technologically advanced factories and modern port infrastructure, while, at the same time, the streets are filled with blooming flowers and colourful sculptures of cows. The city's fountains glisten in the sun, children's voices and laughter fill the playgrounds, and the paved roadways of the city quietly invite you to take unhurried walks. Everyone will find something to do in Ventspils. The city offers a range of recreational activities: it has a developed cycling infrastructure, an open-air gym that’s free of charge, as well as parks for relaxed walks or runs. Families with kids will appreciate the children’s playgrounds and free-of-charge events for kids throughout the year. The diverse amusements of the Amusement park will prove to be excellent entertainment for the entire family. The Blue Flag Beach and its deep dunes provide the opportunity to open the sunbathing season a lot earlier than elsewhere in Latvia, and both kids and adults will enjoy their time in the Water Amusement Park and SPA Complex... You can find all of this and so much more in Ventspils. You can use the virtual embassy

www.visitventspils.com

to get acquainted with the wide range of tourist activities offered by the city, or you can play games about Ventspils to win venti, the local currency, which will allow you to get a discount of up to 50% in various places of recreation and entertainment in Ventspils.

PAY TS WITH VEN

3


Four museums in Ventspils will bring you different impressions

LIVE HISTORY LIVONIAN ORDER CASTLE The oldest building in Ventspils, as well as the oldest medieval fortress in Latvia, which has been able to maintain its original size. The digital exhibition “Live history” allows you to travel through centuries, gaining an insight into the most important events in the history of Ventspils. Throughout the year, various events, such as exhibitions, concerts, seminars dedicated to art and history, are held at the castle. Educational programmes for the visitors of the Livonian Order Castle (with prior reservations): History of the Ventspils Museum; My museum – My Castle; Exploring the Museum with the Black Piglet; Paper Dolls of Ventspils; Middle Ages at the Castle; Fashion – a Mirror of Ages; (Middle Ages, 17th century, 19th century).

4

Address: Jāņa iela 17, Ventspils Telephone: +371 63622031 Working hours: 10:00–18:00 (Tue., Wed., Thu., Fri., Sat., Sun.). Closed (Mon.). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

PAY TS WITH VEN


SEASIDE OPEN-AIR MUSEUM AND MAZBĀNĪTIS The museum displays a diverse exhibition dedicated to the earlier life of Latvians and Livonian fishermen. The exhibition features an impressive collection of boats and anchors, historic dwellings, smokeries and net huts. The museum’s historical heritage is further enhanced by the 19th century residential building “Smiltnieki”, Lielirbe Baptist Prayer House and narrow-gauge railway Mazbānītis, which still made regular trips between fishermen’s villages in 1960s, but currently it helps visitors of Ventspils get from the Seaside Open-Air Museum to the Adventure Park. The museum celebrates seasonal festivals in line with the folk traditions and organises thematic events. Educational programmes for the visitors of the Seaside Open-Air Museum (with prior reservations): I Will be a Friend to the Museum; Candle Making; Lost and Found in the Museum; Weights and Measures; Dyeing Yarn; Butter Churning; The Way of the Bread; Latvian Seasonal Festivals and Celebrations.

Address: Riņķa iela 2, Ventspils Telephone: +371 63624467 Working hours: 1 May to 31 October 10:00–18:00 (Tue., Wed., Thu., Fri., Sat., Sun.). Closed (Mon.). 1 November to 30 April – the museum is open to visitors during events or by prior reservations. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

PAY TS WITH VEN

5


HOUSE OF CRAFTS The House of Crafts is situated in the oldest school building of the Duchy of Courland, built in the 18th century, where the famous folklorist Krišjānis Barons used to study. Visitors have the opportunity to explore a room that has been designed to resemble a 19th century classroom and take part in a class taught in line with the old traditions. The House of Crafts also houses the gift shop “Ventiņpūrlād”.

LIVE HISTORY

Educational programmes for the visitors of the House of Crafts (with prior reservations): My first visit to a museum; Ancient school before school; Paper smoothie; Potter’s lesson; Legend of the golden brooch; A visit to the weavers; Crafts school.

Address: Skolas iela 3, Ventspils Telephone: +371 63620174 Working hours: 10:00–18:00 (Tue., Wed., Thu., Fri., Sat.). Closed (Sun., Mon.). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

MEMORIAL MUSEUM OF HERBERTS DORBE “THE DUST OF OUR ANCESTORS” The museum hosts an exhibition on the life and creative endeavours of writer, translator, teacher and researcher of local history Herberts Dorbe, and collects testimonies about writers, cultural workers and school history of Ventspils and the municipality. Address: Ērgļu iela 1, Ventspils Telephone: +371 63625004 Working hours: 11:00–17:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.). Closed (Sat., Sun.). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

OSTGALS Ostgals is deemed to be the most romantic part of the city with narrow and quite cobblestone streets and charming wooden buildings. The peculiar area, which has been recognised as a cultural monument of national significance, was established in the 19th century to protect the city from being covered with sand from the dunes.

6


OLD TOWN The charming Town Hall Square has become a favourite spot to take walks on for both locals and visitors of the city. It is enclosed by St. Nicholas Evangelical Lutheran Church, International Writers’ and Translators’ House, Ventspils Main Library and the Children’s Library, as well as the Digital Centre. Those visiting the renovated Market Square are greeted by the ringing carillon bells of the clock tower once every hour.

Ventspils Main Library and the Children’s Library Address: Akmeņu iela 2, Ventspils Telephone: +371 63623598 Working hours: 11:00–19:00 (Mon., Tue, Wed., Thu., Fri.), 10:00–16:00 (Sat.). Closed (on Sundays and the last Thursday of every month). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka Ventspils market Address: Pils iela 14, Ventspils Telephone: +371 63622532 Working hours: 8:00–15:00 (every day).

International Writers’ and Translators’ House Address: Annas iela 13, Ventspils Telephone: +371 63623595 Working hours: 9:00–17:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.). Closed (Sat., Sun.). www.ventspilshouse.lv Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja

7


Events for children every Sunday, all year long In the Children’s City at 12.00 A.M. In the Children’s park “Fantāzija” at 3.00 P.M.

A FAMILY AND KIDS FRIENDLY CITY CHILDREN’S TOWN AND CHILDREN’S PARK “FANTASY” The Children’s Town and Children’s Park “Fantasy” are popular among kids from all over Latvia. Due to the wide range of playground attractions, the young visitors will always find something adventurous to do. Every Sunday, special free-ofcharge events, where kids can sing, dance and play together with various fairy tale characters are held at the Children’s Town and Children’s Park “Fantasy”.

Children's Town Address: Intersection of Lielais prospekts and J. Poruka iela Working hours: 1 April to 30 September 7:00–22:00. 1 October to 31 March 7:00–20:00. The park may be visited free of charge. Children’s Park “Fantasy” Address: Intersection of Talsu iela and Celtnieku iela Working hours: 1 April to 31 October 8:00–22:00. 1 November to 31 March 8:00–20:00. The park may be visited free of charge.

8


CHILDREN’S PLAYGROUNDS In the interests of the well-being of the smaller visitors of Ventspils, 37 children’s playgrounds with bright animal images are located in various places in the city, such as parks, squares and courtyards, alongside benches where the parents can sit down and relax.

PĀRVENTA FOREST TRAIL The most nimble and active visitors may test their strength at the Forest Trail, where 12 rope and wire attractions of different difficulty levels await. The Forest Trail is situated in Pārventa Forest Park, next to the Children’s Park “Fantasy”.

COW PARADE After two successful art and patronage projects, Cow Parades of 2002 and 2012, 27 cow sculptures of various colours and forms can now be seen on the streets of Ventspils. The sculptures adorn the city and are available to visitors throughout the year. The sculptures are designed by many popular Latvian and international artists, such as Elita Patmalniece and Ginters Krumholcs.

EXCURSION BOAT “HERCOGS JĒKABS” From May to October, Ventspils can be viewed from aboard the excursion boat “Hercogs Jēkabs” by taking a 45-minute trip up to the gates of the sea and back. The trip on the River Venta provides a fantastic view of the Osta Street Promenade, the Livonian Order Castle, the only drawbridge in Latvia and the industrial territory of the Freeport. From 15 June to 31 August, a long voyage is available as well, taking the passengers to see the scenic arches of the river as far as the rowing centre “Dampeļi”. The long trip takes a little over one hour. Berth of the excursion boat “Hercogs Jēkabs Intersection between Tirgus and Ostas iela Telephone for information and booking: +371 26353344, +371 63622586, +371 63602333.

9


RECREATIONAL ACTIVITIES ADVENTURE PARK The Adventure Park is a popular recreation and sports complex among locals, as well as visitors of the city. This is a place for the entire family, as there is a lot of attractions and even the youngest visitors will be able to enjoy themselves. Summer activities: Bumper cars and bumper boats; Jump boat; Children's driving school; Trampolines and catapult; Toy house and inflatable attractions; Wake-park and paintball; Tube-sliding and crazy rotor; Rope courses on trees, etc.

PAY TS WITH VEN

Address: Saules iela 141, Ventspils Telephone: +371 28611333 Working hours: In May, September and October 15:00–20:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.), 12:00–20:00 (Sat., Sun., national holidays). In June, July and August 11:00–22:00 (every day). www.piedzivojumuparks.lv @PiedzParks PiedzivojumuParks/ Lemberga hūte Piedzivojumu_Parks

10


The most prominent landscape in Kurzeme in 2018

SKI HILL “LEMBERG’S TRILBY” The height of the artificial ski slope is raised higher on a regular basis, providing fans of winter sports with new challenges every year. The ski hill features a special park for snowboarders with trampolines, slides and rails, and a ski slope. Wintertime fun can also be had on the children's hill and the tube-sliding track. Winter activities: Ski slopes with lights; Snowboarding park with trampolines; slides and rails; Tube-sliding track; Children’s hill and sled track; Equipment rental and maintenance.

PAY TS WITH VEN

Address: Saules iela 141, Ventspils Telephone: +371 28611333 Working hours: 15:00–22:00 (Mon., Tue., Wed., Thu.), 15:00–23:00 (Fri.), 11:00–23:00 (Sat.), 11:00–21:00 (Sun.). www.lembergahute.lv Piedzīvojumu Parks/ Lemberga hūte @PiedzParks piedzivojumu_parks

11


OLYMPIC CENTRE “VENTSPILS” For more than 20 years, one of the largest and most modern sports complexes in Latvia, the Olympic Centre “Ventspils” keeps the locals and visitors of Ventspils active by providing people with opportunities to spend their free time in an active way and professional athletes with suitable infrastructure.

Address: Sporta iela 7/9, Ventspils Telephone: +371 63622587 www.ocventspils.lv @OC_Ventspils ocventspils ocventspils ocventspils

RECREATIONAL ACTIVITIES

SPORTS FACILITIES The Central Sports Complex houses a basketball hall and an ice-skating rink, a track and field arena, stadium, football fields, a gymnastics area, tennis courts, and a street sports stadium. Sports hall “Centrs” houses a modern shooting range where beginners can try their hand at shooting, as well as the largest outdoor climbing wall in the Baltic States. The Pārventa Sports Complex ensures perfect conditions for the development of futsal, and a football stadium is located next to the hall. There is an indoor climbing wall, and the gym and aerobics halls have been fitted with up-to-date equipment, ensuring a high-quality training process. A football stadium in line with international standards has been established on Katoļu Street. The wide range of sports activities is further complemented by the rowing centre “Dampeļi” and the Ventspils Beach Volleyball Stadium, as well as several beach volleyball courts located in various parts of the city. Sports hall “Centrs”: Brīvības iela 14, Ventspils Telephone: +371 27817093 Pārventa Sports Complex: Tārgales iela 5b, Ventspils Telephone: +371 20606555 Rowing centre “Dampeļi”: Virves iela 59, Ventspils Telephone: +371 29216405

12

Ventspils Beach Volleyball Stadium: Ventspils Blue Flag Beach www.ocventspils.lv


EXTREME SPORTS Ventspils has established a diverse and modern infrastructure for fans of extreme sports. In the Summer Skate Park, anyone can learn how to do tricks and practice inline skating, freestyle BMX and skateboarding, and competitions are often held here as well. A BMX track and a wake-park can be found in the Ventspils Adventure Park, guaranteeing fun for everyone, including those who prefer to watch from aside. Due to the appropriate infrastructure, the city hosts the international Street Culture and Sports Festival “Ghetto Games� annually. Summer Skate Park Address: Sporta iela 5, Ventspils The park is accessible free of charge.

SPORTS EVENTS IN VENTSPILS Every year, a number of sports events take place in Ventspils, bringing together a significant number of sports enthusiasts and spectators from Latvia and other countries. The biggest traditional sporting events are the opening of tourism and cycling season, the Nordic Walking Festival, the Adventure Park Marathon, and many others.

13


HEALTH AND WELLNESS

WATER AMUSEMENT PARK The Water Amusement Park is the place to enjoy eternal summer and joy. Fans of recreational activities will enjoy water attractions with two slides, the Mountain River and a playground at the children's pool, whereas the SPA complex provides saunas, a salt room and various water procedures for the convenience of those who prefer relaxing and soothing music. PAY TS WITH VEN Address: Lauku iela 5, Ventspils Telephone: +371 25636777, +371 63623974 Working hours: 12:00–22:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.), 10:00–22:00 (Sat.), 10:00–19:00 (Sun.). www.udensparks.lv Ūdens piedzīvojumu parks

BEACH WATER PARK The Beach Water Park is the place to be on the hottest summer days. The park’s swimming pools, hot tubs and saunas are perfect for those who enjoy water procedures, and those who prefer to stay active will enjoy water slides and attractions designed for kids.

PAY TS WITH VEN

14

Address: Medņu iela 19, Ventspils Telephone: +371 26429684 Working hours: in June, July and August 10:00–21:00 (every day). www.pludmalesakvaparks.lv Ventspils pludmales akvaparks


HEALTHY LIFESTYLE AND MEDICINE Those wishing to lead a healthy lifestyle will enjoy the fully equipped gyms, aerobics halls and swimming pools at the Olympic Centre “Ventspils”. The centre organises open door days annually to present the range sports activities available at the centre. Free open-air fitness equipment (in 12 locations) has been installed throughout the city to ensure the well-being and health of locals and guests. The North Kurzeme Regional Hospital and Ventspils Out-Patient Clinic provide high-quality medical services. Using the advantages of proximity to the sea, it is planned to develop SPA medicine in Ventspils. Water Amusement Park sports complex Address: Lauku iela 5, Ventspils Telephone: +371 63623974, +371 26360777 Working hours: athletic hall, large and small swimming pool 6:45–21:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.), 9:00–19:00 (Sat., Sun.). Gym at the Pārventa Sports Complex Address: Tārgales iela 5b, Ventspils Telephone: 26578168 Working hours: 9:00-21:00 (Mon., Tue.), 10:00-18:00 (Sat., Sun.).

Gym at the Basketball Hall “Ventspils” Address: Sporta iela 7/9, Ventspils Telephone: +371 63622061 Working hours: 10:00-21:00 (Mon., Tue., Wed., PAY Thu., Fri.), TS WITH VEN 10:00-16:00 (Sat., Sun.).

North Kurzeme Regional Hospital Address: Inženieru iela 60, Ventspils Telephone: +371 63624665 www.ziemelkurzemesslimnica.lv @Zkurzemes_slimn SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Ventspils Out-Patient Clinic Address: Raiņa iela 6, Ventspils Telephone: +371 63622131 www.ventspilspoliklinika.lv

15


NATURE TOURISM BLUE FLAG BEACH

Ventspils Blue Flag Beach. Was the first to earn the Blue Flag in 1999 as an assurance that the beach conforms to the highest international quality standards. There are summer cafés, playgrounds, outdoor fitness equipment and wooden foot-bridges leading to the sea for the convenience of both vacationers and surfers. The sandy dune provide shelter from the wind and are perfect for opening the sunbathing season a lot earlier than elsewhere in Latvia.

STALDZENE SEASHORE BLUFFS

10 km north of Ventspils lies Staldzene, an old fishing village with impressive seashore bluffs, a primeval beach, pine forest and a fresh smell of fish. This place is popular among those who enjoy wilderness and quiet walks.

SWIMMING IN THE LAKE BŪŠENIEKI

The Lake Būšenieki is located just several kilometres away from Ventspils. The lake is popular among families, fishermen, and surfers. There are swimming and picnic places with all amenities, bicycle parking lots, it is possible to rent a boat, and footbridges have been built for surfers. Lake Būšnieki boat base Address: Staldzenes iela 70, Ventspils Telephone: +371 22000509 Working hours: 1 May to 31 July 5:00–22:00 (every day). 1 August to 30 September 5:00–21:00 (every day).

16


FLOWER SCULPTURES Flowers of various colours and shapes, arranged in countless beds, flower containers and pyramids, are some of the most prominent ornaments in Ventspils city. The Duck Family in the Children's Town, Underwater World next to the Beach Water Park, Hare Family next to the Adventure Park, Ladybirds on Ostas Street Promenade, Ladybird Family on a Daisy in Pārventa, Bobsleigh Team in Jaunpilsētas Square, the Basketball next to the Olympic Centre “Ventspils”, as well as the Flower Cow in Sarkanmuiža Meadow are the ones that stand out the most. And when in doubt, the Flower Clock is sure to tell you the accurate time.

SEASIDE PARK The Seaside Park with its countless gigantic anchors is the perfect place for a slow walk or a bicycle ride. The youngest visitors will enjoy the wooden playground towers, while the Jungle Trail with plank-ways, bridges and ropes, as well as the outdoor training equipment will provide hours of active fun for those who like to engage in various activities.

REŅĶA GARDEN Reņķa Garden has become one of the most popular spots for walks. The garden features various interesting sculptures that are sure to attract the attention of kids. Here you can see the playful Cloud Ewes, giant objects from Latvian fairy tales and a 4 m tall fly which will not flee from the kids and let them climb up and down it's many legs. This place is popular among young mothers, fans of walks and recreational activities, who use the convenient pathways for running, Nordic walking and cycling, and keep fit using the outdoor fitness equipment.

LAKE BŪŠNIEKI BOAT BASE AND FOREST CYCLING ROUTE WITH A FOOTBRIDGE FOR PEDESTRIANS AND A VIEWING PLATFORM IN THE NATURA 2000 AREA European protected nature area Natura 2000

The improvements of the lake's infrastructure have been completed, making it possible for anyone to measure the 8 km route around Lake Būšnieki using the pedestrian and cycling routes. A 187 m foot-bridge with viewing platform for bird-watching has been established at the lake as well. Informative stands featuring facts about the nature reserve and the flora and fauna have been installed along the routes. Fans of active lifestyle will enjoy the health trail, with 10 designated work out stands for all age groups.

17


SOUTHERN PIER PROMENADE The Southern Pier Promenade leads all the way to the lighthouse, and it is a perfect place to enjoy romantic walks while watching the sunset, the crashing waves or the ships coming into port. The 19 m high observation tower provides a beautiful view of the city. The 4 m high “Sailor cow” sculpture, the fishing boats “Azova” and “Grots”, as well as the giant “Chair”, which is made of anchor chains, can all be seen here.

WALKS AND RECREATION

Ventspils is the only city in Latvia where ships are available for visitors as urban objects

NEW!

NEW ACCESS TO THE SEA Two new entrances with wooden footbridges that will take you to the sea have been built in the south-west part of the city. On Saulrieta Street, a large parking lot and bicycle paths have been built crossing the Gray Dunes that is a protected territory of European significance. The ninth footbridge will take you to the nude beach, the tenth is suitable for walking dogs.

CYCLING ROUTES With each passing year, Ventspils becomes more and more friendly to cyclists. The cycling paths of Ventspils span for almost 60 km, connecting the most beautiful places of the city. Various easily accessible bicycle stands have been installed in the established resting areas, and three public bicycle pumps have been installed in Ventspils: on Ostas Street Promenade, next to Pārventa Library and in the Ventspils Adventure Park.

18


Golden Award “A`DESIGN AWARD” 2017 in the category “Landscape and Garden Design”

LIELAIS SQUARE AND FRIGATE “WHALE” FOUNTAIN Lielais Square is the place where traditionally the residents welcome the New Year, gather for celebrations and take leisurely walks. The internationally acclaimed fountain, Frigate “Whale”, is located here as well. The fountain has been designed according to the shape of the sailing ship of Duke Jacob’s fleet, which had an impressive amount of masts (20) and yards (8).

FOUNTAINS Ventspils city owes a part of its charm to its nine different fountains which are both decorative and can provide relief on hot summers. Visit the Ship Watcher on Ostas Street Promenade, Sun Boats in Jaunpilsētas Square, Millstone in Dzirnavu Square, Dune Pine next to Pārventa Library, Droplets next to Ventspils University College, Vidumupīte Fountain, fountain in the pond of Reņķa Garden, the colourful fountain of the Adventure Park and the unique Frigate “Whale” fountain, which adorns Lielais Square.

19


VENTSPILS DIGITAL CENTRE Here, visitors of the city may use computers and the internet. The Digital Centre trains residents of Ventspils in using various software and offers various technologyrelated hobby groups, such as robotics, digital domestic science, drone school etc.

Address: Akmeņu iela 3, Ventspils Telephone: +371 63607607 www.digitalaiscentrs.lv VDCentrs

CREATIVE INDUSTRIES SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM “KURZEME DEMOCENTRE” The Kurzeme DemoCentre is an interactive science and technology museum in Ventspils, which offers children, young people and anyone else to participate in an active, exciting, experimental and interesting adventure, exploring the world of technology and products made in Kurzeme. The Kurzeme DemoCentre is not simply a museum, as it strengthens the scientific mind and human curiosity. It is an experience bound to impress!

PAY TS WITH VEN

Address: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils Telephone: +371 63630435 (Kurzemes DemoCentre) Working hours: 10:00–18:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.,). Creative workshops are available with prior reservations. www.kurzemesdemocentrs.lv info@kurzemesdemocentrs.lv

Interesting family leisure activities, educating excursions, premises for fun children parties

20


CREATIVE CENTRE OF VENTSPILS WITH PLANETARIUM AND OBSERVATORY The Creative Centre offers you to watch exciting star shows of the planetarium and 360 degree movies about nature, the universe and planets, the observatory invites you to observe the Sun, planets, double stars, and nebulae on a high quality telescope. On working days, the Creative Centre provides a vast educational programme and gathers children and youngsters of different age.

PAY TS WITH VEN Address: 11 Maiznieku Street, Ventspils, telephone: +371 63622805 www. jaunradesnams.lv @Jaunrades_nams Ventspils Jaunrades nams Ventspils Jaunrades nams

Digital planetarium, the most modern in the Baltics and the largest in Latvia

VENTSPILS UNIVERSITY COLLEGE AND SCIENCE The main activities of Ventspils University College are scientific research and the implementation of academic and vocational study programmes. The scientific institute Ventspils International Radio Astronomy Centre, with its unique science infrastructure complex in Irbene, plays a major role in the activities of the university, and it offers visitors to take an exciting tour accompanied by a guide, provided that the visit is booked and confirmed several days in advance. During the tour, visitors will have the chance to see the radio telescope with the diameter of 32 meters from the outside, the exhibitions in the RT-8 tower and at its foot, to learn more about the outstanding rocket constructor Fridrihs Canders and walk through the underground tunnel. Tours only take place during the summer season, more details on the institute’s home page. Ventspils International Radio Astronomy Centre Address: Ventspils municipality, Ance parish, Irbene Telephone for booking tours: +371 29230818 Visits shall be allowed when a confirmation of the previously booked tour has been received. www.virac.eu

Ventspils University College Address: InĹženieru iela 101, Ventspils Telephone: +371 63628303, +371 63629657 www.venta.lv @VpilsAugstskola Ventspils Augstskola Ventspils Augstskola ventspils_augstskola

21


NEW!

CONCERT HALL “LATVIJA” The activity of the Concert Hall “Latvija”, the North Kurzeme music, arts and cultural education centre, will be launched in July 2019. In respect of the local and national context, the repertoire of the new concert hall will consist of performances of Latvia’s best musicians, as well as by exclusive concerts of foreign artists. The use of two globally unique musical instruments will make the repertoire special. The concert hall “Latvija” will feature an organ, made by the German organ construction company Johannes Klais Orgelbau, and a piano made by Dāvids Kļaviņš, a Latvian-born piano maker. Address: Lielais laukums 1, Ventspils

THEATRE HOUSE “JŪRAS VĀRTI”

CULTURE AND ENTERTAINMENT

For 10 years, the Theatre House “Jūras vārti” has offered its visitors professional stage art of various genres. The repertoire of “Jūras Vārti” includes the most up-to-date productions of theatre, opera and ballet, as well as concerts of various genres. Visual art exhibitions are organised in the Theatre House on a regular basis as well.

Address: Karlīnes iela 40, Ventspils Telephone: +371 63624271 www.jurasvarti.lv @jurasvarti Teātra nams Jūras vārti

CULTURE CENTRE The Culture Centre is a multifunctional modern institution, where visitors may enjoy theatre, concerts, balls and other thematic events. Its main objective is to take care of the cultural life of the city by providing a diverse, creative and broad range of events. The centre also offers the opportunity to attend or organise seminars, lectures and conferences.

Address: Kuldīgas iela 18, Ventspils Telephone: +371 63624796 www.kulturascentrs.ventspils.lv @VentspilsKC Ventspils Kultūras centrs Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

PĀRVENTA LIBRARY The architecturally pleasing Pārventa Library has become a favourite place of rest and entertainment for both locals and guests of the city. The library hosts exhibitions, concerts and thematic events.

22

Address: Tārgales iela 4, Ventspils Telephone: +371 63680073 Working hours: 11:00–19:00 (Mon., Tue., Wed., Thu., Fri.), 10:00–16:00 (Sat.). Closed (on Sundays and the last Thursday of every month). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka


LARGEST EVENTS IN VENTSPILS IN 2019 JANUARY

25.07-28.07

Celebration of Opening the New Ventspils Concert Hall

26.07-28.07

International Street Culture and Sports Festival “Ghetto Games Festival”

18.01

Annual Slavic Celebration “Svyatki”

25.01-26.01

International Bards’ Festival “Tatyana’s Day”

9.02

Winter Tournament “Saint Valentine”. Day of Princesses and Pirates at the Livonian Order Castle

1.08-4.08

Ventspils City Celebration

9.08-10.08

Ukrainian Culture Days

Danubia Short Track Speed Skating Cup

11.08

Latvian Nordic Walking Festival

MARCH Day of Princesses and Pirates at the Livonian Order Castle

16.08-18.08

Modern Rhythm Music Festival and Master Class “Ventspils Groove 2019”

Maslenitsa Celebration at the Seaside Open-Air Museum APRIL

30.08

Friday Evening Walk

31.08

The Night of Ancient Lights on Staldzene Beach

2.09

Knowledge Day Celebration in Lielais Square

14.09-15.09

Kurzeme Photography Days

20.09

Olympic Day

5.10-26.10

Russian Culture Days

11.11

Lāčplēšis Day

16.11 18.11

Latvian Taekwondo Championship Proclamation of the Republic of Latvia, fireworks at Tilta Garden Ceremonial lighting of the city’s Christmas tree in Town Hall Square GRUODIS Nikolai’s Day at the Livonian Order Castle Traditional Latvian Winter solstice celebration “Bluķa vakars” in Dzirnavu Square Mazbānītis Festival in the Seaside Open-Air Museum New Year’s Eve Run Celebration of New Year’s Eve in Lielais Square

FEBRUARY

22.02-24.02 2.03 10.03

6.04 13.04 21.04

Celebration of Waking the Fountains The Small Singing Festival Wedding Celebration in the Livonian Order Castle Easter celebration in the Seaside Open-Air Museum

29.04

MTB Mountain Biking Marathon in the Adventure Park

4.05

White table cloth celebration Ventspils Cycling and summer tourism season opening in the Adventure Park

AUGUST

MAY 11.05 18.05

Pārventa Celebration

18.05

Museum Day at the House of Crafts, Livonian Order Castle

24.05

Friday Evening Walk

25.05-26.05

Latvian Beach Volleyball Championship

1.06

Raising of the Blue Flag on Ventspils beach

2.06

Olympic champion D. Kūla competitions “Javelins of Ventspils 2019”

JUNE

8.06

“Lilium Vindaviensis 2019” 3rd Medieval Music Festival and Knight Tournament at the Livonian Order Castle

16.06

Ventspils Adventure Park Marathon

21.06

Day of Herbs in Dzirnavu Square

23.06

Midsummer's Eve

5.07-6.07 13.07

Belarussian Culture Days “From Midsummer’s to Kupala”

19.07-21.07

Baltic Sea Region Motorcyclist Meeting “Kurland Bike Meet 2019”

JULY Fisherman's Day in Ventspils SEPTEMBER

OKTOBRIS NOVEMBER

30.11 7.12 21.12 25.12 31.12 31.12

23


BOATING IN VENTSPILS MUNICIPALITY The sixth largest lake in Latvia, lake Usma, as well as one of the deepest lakes, Puzes lake, are located in Ventspils municipality. The municipality is rich in rivers fit for boating in the spring, summer and autumn such as Engure, Irbe, Užava, Rīva, etc. Many rivers are suitable for boating with children.

CYCLING ROUTES

Ventspils municipality is crossed by two international and two regional cycling routes: - EuroVelo 10 “Around the Baltic Sea” and EuroVelo 13 “Iron Curtain”; - Venta river cycling route and “Around lake Usma”.

VENTSPILS MUNICIPALITY

Descriptions of the cycling and boating routes, as well as boat rental are available on www.visitventspils.com. Ask for maps and descriptions in the Ventspils Tourism Information Centre.

NEW! Café “Lauku sēta” in Ugāle Simple and delicious lunch in modern premises, take-away available. The café sells local farm produce: honey, apple juice. Telephone: +371 20300983

Café “Mežs” in Ance Tasty healthy and seasonal meals cooked outdoors in an open concept kitchen. Excellent after recreational activities such as archery or boating. Make reservations one hour ahead. Telephone: + 371 26844295

Suiti culinary heritage “Maģie suiti” in Jūrkalne Various local delicacies such as fence cakes (žograuši), strength cakes (spēkrauši), storm cakes (vētras rauši), milk and fish soup served with a show and singing performance. Telephone: +371 26405743.

THE WINNER OF “LATVIAN HERITAGE” CULTURAL MARK IN 2018 Ance manor – the restored Baron von Behr’s 18th century manor preserves Latvian traditions: here, you can learn how to bake the traditional pastry sklandrauši and purchase crafts made by the craftsmen group “Paukers”. Telephone: +371 26307029 Pilsberģi tavern in Jūrkalne will feed you both physically and spiritually, since art exhibitions are held here on a regular basis. Cod, flounder, sklandrauši and koča all taste different, true to the tastes of Suiti. Telephone: +371 27436888 24


TREASURES OF LATVIAN LANDSCAPES Jūrkalne seashore bluffs – picturesque seaside landscape with an impressive 20 m high bluff. On 21 June, the greatest Summer solstice celebration in Latvia takes place in the Firemeadow (Ugunspļava). www.jurkalne.lv Lake Usma – a popular recreational, fishing and sailing place with the only internal water yacht port in Latvia. Book yacht trips: +371 29353241; +371 26334500 www.usmasezers.lv Pope manor ensemble and vicinity – Baron von Behr owned a school where songwriters gather in the summer and elf workshops are organised in the winter. Telephone: +371 20274030

NATURE TRAILS Vasenieki bog foot-bridge – an opportunity to go on a safe walk through the bog and explore the flora and fauna. Tou guide: Jānis Purmalietis. Telephone: +371 25937709 In Rīva nature trail in Labrags, the river flows through a canyon-like glen, the depth of which reaches 12 metres. The scenic landscape features the meandering river and steep bluffs. The tour guide’s telephone: + 371 26586582

LIGHTHOUSES

Užava lighthouse – one of the most beautiful lighthouses in Latvia (1879) open to visitors. Telephone: +371 28341836 Oviši lighthouse – the oldest navigational structure in Latvia, featuring an interactive exhibition telling the history of lighthouses. You will have the chance to learn the Morse code, send light signals to ships and do marine ropework. Telephone: + 371 26264616 Miķeļtornis lighthouse – the highest lighthouse (1884) in the Baltic States (62 m). Over time, the tower has started to lean to one side. Currently, entrance to visitors is prohibited.

CULTURAL HISTORY Zūras local history studies exhibition – a story of a unique object: Latvian Sugar Refinery’s sugarloaf mould and the distillery. Telephone: +371 22002942 The Storm Museum in Jūrkalne People’s centre – a unique exhibition in Latvia. The exhibition uses relics and items found on the beach and in the depths of the sea and the space is designed as an environment which allows to “dive” in the depths of the sea, looking into the “shipwreck”. Telephone: +371 26261884 Ugāle Lutheran Church – best known for the oldest baroque organ in Latvia (1697-1701). The only organ workshop in Latvia that also manufactures mechanical street organs operates here as well. Telephone: +371 29120601 Piltene – formerly the main city of the Bishopric of Courland and the residence of the bishop. Jānis Freimanis, the head of the local history studies exhibition, tells exciting stories. Telephone: +371 26566315 Zlēkas Church – dubbed a “Cathedral” due to its rich, mannerism-style interior. The church houses an organ and organises concerts. Telephone: +371 26257521

25


EVENTS, CRAFTS AND TASTINGS IN 2019 APRIL 21.04.

Easter celebration in Jūrkalne

18.05. 19.05.

Night of the Museums in Vārve, Piltene, Jūrkalne Opening of the tourism season in Jūrkalne JUNE

21.06.

Ventspils municipality Midsummer’s celebration in Jūrkalne

06.07.

JULY Ziru parish celebration

13.07.

Bicycle ride “Silver spoke” in Zlēkas

20.07.

Piltene city celebration

20.07.

Ovīši acoustic concert

24.-28.07.

Tārgale parish celebration week

26.-28.07.

Festival “Gate” in Pope

27.07.

Užava parish celebration

27.07.

Vārve parish celebration

27.07.

Ance parish celebration

MAY

AUGUST 03.08.

Morics celebration in Usma

10.08.

Pond celebration in Zlēkas

10.08.

Herb days in Jūrkalne

10.08.

Pope parish celebration

17.08.

Puze parish celebration

24.08.

“Piltene 2019” run

24.08. 28.08.

Night of Bonfires in Vārve, Tārgale, Užava, Jūrkalne Open café day in Suiti region, Jūrkalne

*To enjoy the products of farm work, please contact the farm owners and arrange a specific time prior to your visit.

A festival for folklore groups of the seaside cities in the Livonian courtyard, Tārgale

OKTOBRIS 04.10.

Night of Culture and People’s centres in all parishes

18.11.

Ventspils municipality’s event dedicated to the anniversary of Latvia The gathering of amateur theatres of Ventspils municipality “Masks Off” in Piltene

VENTSPILS MUNICIPALITY 0

6 km

30.11.

Information: www.visitventspils.com (Event calendar)

7

Ovišu bāka 6 Ovišrags

J Ū R A

NOVEMBER

Slīteres nacionālais parks

Miķeļtorņa bāka

10

Irbe

upe

Lūž

13

is

Dižgrāv

Nyn äsh am n

Klāņezers

P 77

pe)

azu

(M

e mp

Tru

Stende

e

tup

Os

Lonaste Ances muiža 11

Rinda

21.09. 29.09.

SEPTEMBER Autumn celebration – Apple Ball in Jūrkalne

For information on tasty, healthy and natural products produced in Ventspils municipality, such as home wine, cheese, smoked meat and fish, bread, honey, as well as tastings, craftsmanship and the opportunity to observe various crafts, see: https://www.visitventspils.com/en/things-to-do-in-ventspils/

ce

Būšnieku ez.

p Raķu

Popes muižas ansamblis 10

B A L T I J A S

e

de

en St ure

3

ka

Stende

a

av

ez.

Usmas ezers

561

a

Zlēku muižas 12ansamblis, baznīca Nabes ezeri

Jūrkalne

559

Abava

ta Ven

1

Aba

va

10

13

559

13

n Va

Užava

ka

Rīva

Zvirgzdu ez.

559

Usmas

2

Moricsalas dabas rezervāts

Ven t

10

26

Ugāles 9 luter. bazn.

561

13

10

4purva taka

g En

dū Vēž

8

Užavas 5 bāka

“Piltene 2019” run

Vasenieku

Puzes ez. 561

561

EuroVelo 10 and Ī13 va nd

Cycling route around Lake Usma Rimzātu Riežu Cycling route dīķi pe of the River Venta Boating routes

e


TOURISM SERVICES

ACCOMMODATION IN VENTSPILS MUNICIPALITY Holiday home and camping "Podnieki" sauna Address: Robežu iela 185, Ventspils Telephone: +371 26330216 (LV, RU), 29150434 (ENG, DE) E-mail: podnieki@gmail.com www.travelventspils.lv 15

25

5

40

LEGEND

30 30 30

Guesthouse and camping "Ventaskrasti" Address: Ventaskrasti, Ziru pagasts, Ventspils novads Telephone: +371 29616644 E-mail: ventaskrasti@gmail.com www.ventaskrasti.lv Facebook: viesu nams Ventaskrasti Instagram: ventaskrasti 100

Address: "Rundāles", Tārgales pagasts, Ventspils novads Telephone: +371 26382706, +371 29152971 E-mail: camping_jeni@inbox.lv Working hours: 00–24 100

25

Guesthouse and Camping "Raganas slota" Address: "Doniņi", Vārves pagasts, Ventspils novads Telephone: +371 29255061,+37129444510 E-mail: raganasslota@inbox.lv www.raganasslota.lv Facebook: Raganas slota 80

30

Pay with vents

Sauna

Number of beds

Bathing place

Number of tent places

Boat rent

Number of trailer places

Fishing

WC, shower

Animals allowed

Number of places

Credit cards accepted

Catering

Internet

Conference rooms

Car park

Sports field

Suitable for people with special needs

(for catering companies)

100

"Camping Jēņi"

50

30

Children’s playground

50

20

LARGEST

BICYCLE RENTAL IN KURZEME

Booking ventvelo@ventvelo.lv

+371 27583888

BICYCLE STORE MAINTENANCE RINDAS IELA 44 VENTSPILS WWW.VENTVELO.LV

80

Guesthouse – tavern "Zaķu krogs" Address: "Jaunarāji", Jūrkalne, Ventspils novads Telephone: +371 26133995 E-mail: zakukrogs@zakukrogs.lv www: zakukrogs.wordpress.com Facebook: zkjurkalne Instagram: zaku_krogs_jurkalne

TRIX RENTAL Ventspils

"Seaside Camping" Vasarnīcu iela 56 Tālr.: 29262976, 22008805 45

50

45

Creative bread laboratory “Ramala”. *Catering, Creative Recreation Address: Lielais prospekts 48, Ventspils Telephone: +371 29679801 E-mail: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Working Hours: Mon-Fri 8:00-20:00, Sat.-Sun. 10:00-15:00 20

GIFT SHOP "VENTIŅPŪRLĀD"

• Souvenirs with themes characteristic to Ventspils and Latvia • Needlework and handcrafted products • Original artwork We are located in the House of Crafts Skolas iela 3, Ventspils Telephone: +371 28249671 E-mail: ventinpurlad@inbox.lv Facebook: Ventinpurlad Working hours: 10.00–18.00 (Tue-Sat)

27


ACCOMMODATION IN VENTSPILS Hotel "Raibie logi"

1st place in the 2018 Accommodation Contest 25

Address: Lielais prospekts 33, Ventspils Telephone: +371 63628032 E-mail: viesnica@ocventspils.lv www.hotelocventspils.lv www.ocventspils.lv 154

20

1st

20

Hotel of Ventspils Technical School "Venta"

Hotel and Caffe "Kupfernams"

Address: Saules iela 15, Ventspils Telephone: +371 63622663 E-mail: info@pikc.lv

Address: Kārļa iela 5, Ventspils Telephone: +371 63626999 E-mail: info@hotelkupfernams.lv www.hotelkupfernams.lv Facebook: Kupfernams

1.

vieta 2018. gada naktsmītņu konkursā

place in the 2018 Accommodation Contest 210

Hotel of the Olympic Centre "Ventspils" ***

Address: Lielais prospekts 61, Ventspils Telephone: +371 29142327 E-mail: hotel@raibielogi.lv www.raibielogi.lv Facebook: Hotel Raibie logi Twitter: @HotelRaibieLogi

14

50

2nd

25

25

40

Hotel of Ventspils University College

Hostel "Strādnieku viesnīca"

Address: Inženieru iela 101, Ventspils Telephone: +371 63629202, +371 20278255 E-mail: studentu.viesnica@ventspils.lv

Address: Siguldas iela 19, Ventspils Telephone: +371 29119170 E-mail: stradvies@gmail.com

place in the 2018 Accommodation Contest 300

80

187

Guesthouse "Marbella"

Hotel "Dzintarjūra" *** Address: Ganību iela 26, Ventspils Telephone: +371 63622719 E-mail: dzintarjura@gmail.com www.dzintarjura.lv

120

93

1. 1st vieta

2018. in gada konkursā Contest place thenaktsmītņu 2018 Accommodation 35

40

20

Address: Karlīnes iela 28, Ventspils Telephone: +371 24944477 E-mail: vn.marbella@gmail.com Facebook: Viesu nams Marbella

25

Hotel of the Olympic Centre "Ventspils" ***

Guesthouse „Marbella Rezidence“

Address: Lielais prospekts 33, Ventspils Telephone: +371 63628032 E-mail: viesnica@ocventspils.lv www.hotelocventspils.lv www.ocventspils.lv

Address: Sinagogas iela 10, Ventspils Telephone: +371 29990088 E-mail: marbella.rezidence@gmail.com Facebook: Marbella Rezidence

28

Guesthouse „Veldzes nams” Address: Saules iela 83, Ventspils Telephone: +371 29262431 E-mail: info@veldzesnams.lv www.veldzesnams.lv Facebook, Instagram: VeldzesNams Working Hours: 00-24

2nd place in the 2018 Accommodation Contest

Hotel „Svīres” Address: Gaismas iela 10, Ventspils Telephone: +371 28382676 E-mail: viesnica.svire@gmail.com

25

28

41

50


ACCOMMODATION IN VENTSPILS Seaside Camping Address: Vasarnīcu iela 56, Ventspils Telephone: +371 63627925, +371 22008805 E-mail: camping@ventspils.lv www.camping.ventspils.lv Facebook: Piejūras kempings Working hours: 00–24 172

250

70

40

Holiday Home „Amrai” Address: Skrundas iela 39, Ventspils Telephone: +371 29483430 E-mail: amandalange@inbox.lv

1st place in the 2018 Accommodation Contest 9

20

Holiday Home „Namelis“

Guesthouse „Maija” Address: Latgales iela 3, Ventspils Telephone: +371 29414308 E-mail: hotel.ventspils@inbox.lv

Address: Piltenes iela 28, Ventspils Telephone: +371 29150063 E-mail: namelis28@inbox.lv www.namelis.lv

2nd place in the 2018 Accommodation Contest 10

7

Guesthouse „Saknes”

Apartments of Town Square

Address: Inženieru iela 40, Ventspils Telephone: +371 29255294 E-mail: maris.sakne@inbox.lv

Address: Baznīcas iela 2, Ventspils Telephone: +371 29868170 E-mail: jelenavar@gmail.com Facebook: Ventspils Rātslaukuma apartamenti

1st place in the 2018 Accommodation Contest

24

16

Guesthouse „Zaļie ābolīši”

Apartment hotel „Zaļais namiņš“

Address: Ābolu iela 24, Ventspils Telephone: +371 28821740 E-mail: inara_preimane@inbox.lv Facebook: Guest house ''Zaļie Āboliši''

10

7

25

20

Guesthouse „Pulkvedis”

Guesthouse „Villa Magonīte”

Address: Pulkveža iela 27, Ventspils Telephone: +371 29250369 E-mail: pulkvedis27@inbox.lv Working hours: 00-24

Address: Vasarnīcu iela 23, Ventspils Telephone: +371 27840840; +371 28838183 E-mail: villamagonite@inbox.lv Facebook: Villa Magonīte 46

20

Viesu nams "Pulkvedis" Apartment for rent in the centre of Ventspils Address: Ganību iela 18A, Ventspils Telephone: +371 22480722, 26165072 E-mail: ventspilsapartamenti@inbox.lv

20 35

15

Address: Ganību iela 2-1, Ventspils Telephone: +371 26588752, +371 26805656 E-mail: zalaisnamins1@inbox.lv Facebook: Zaļais namiņš

20

Adrese: Pulkveža iela 27, Ventspils Tālrunis: 29250369 E-pasts: pulkvedis27@inbox.lv Darba laiks: 00-24

50

Holiday home „Villa Leonardo” Address: Vasarnīcu iela 48, Ventspils Telephone: +371 26573140 E-mail: villaventspils@gmail.com www.villaleonardo.lv Facebook: Villa Leonardo 31

16

29


CATERING COMPANIES

TOURISM SERVICES

Café "Skroderkrogs"

1st place in the 2018 Catering Company Contest

Address: Skroderu iela 6, Ventspils Telephone: +371 26951552, +371 63627634 E-mail: skroderkrogs@inbox.lv Working hours: 11.00–22.00

Adresas: Robežu iela 7, Ventspils Tel.: +371 63622422 El-paštas: vreiss@ventspils.lv www.ventspilsreiss.lv

DRIVE SAFE!

40

Café „Bullītis”

1st place in the 2018 Catering Company Contest

Address: Sporta iela 7/9, Ventspils Telephone.: +371 25572924, +371 29828541 E-mail: siasandri@inbox.lv Facebook: Kafejnīca Bullīts Ventspils Working hours: 9:00-21:00

22

Fast service café "Jaunpilsēta"

1st place in the 2018 Catering Company Contest

Address: Saules iela 48, Ventspils Telephone: +371 63624222 E-mail: jaunpilseta@inbox.lv Working hours in the summer: 11:00–17:00 (Mon–Sun), in the winter: 11:00–17:00 (Mon–Sun), Closed (Sat, Sun)

The Houseboat „HippoCampus DB” Address: Medņu iela 42, Ventspils Telephone.: +371 27128850 E-mail: hippocampus-db@post.com www.hippocampus.com Facebook: @Captain Briedis Working Hours: 24/7 10

Pastry Shop „Kārumnieks“

1st place in the 2018 Catering Company Contest

Pils iela 28, Ventspils

Adress: Lielā iela 20, Ventspils Telephone.: +371 29424860 E-mail: ventspils.karumnieks@gmail.com Facebook: ventspilskarumnieks Working hours: 9:00-15:00 (Mon-Sat), 9:00-18:00 (Tue-Fri)

+371 22480248 kinorio@kinorio.lv www.kinorio.lv

12

TAXI Fortūna 2

CHILDREN’S ROOMS AND ATTRACTIONS

8000 8007

+371 +371 +371

636 211 11 296 211 11 297 211 11 Tool-free call

www.taxi-ventspils.lv

“Sushi Fighter” Address: Lielais prospekts 30, Ventspils Telephone: +371 26715161 E-mail: sushifighter.lv@gmail.com www.sushifighter.lv Facebook: sushifighter.lv Working hours: 11:00–21:00 (Mon–Thu), 11:00–22:00 (Fri, Sat), 11:00–21:00 (Sun)

2nd place in the 2018 Catering Company Contest

14

Creative bread laboratory “Ramala”. Creative Entertainment

CHINESE RESTAURANT

Address: Lielais prospekts 48, Ventspils Telephone: +371 29679801 E-mail: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Working Hours: 8:00-20:00 (Mon-Fri), 10:00-15:00 (Sat-Sun)

You are warmly welcome at our restaurant to try out the delicious Chinese cuisine! Ventspils, Platā iela 4 • T. + 371 29872013 • www.vejaroze.webnode.lv

30

20


Älvdalen Sälen

Brumundda l

Harjavalta

(Sastamala)

Lauttakylä75

Dtola F I N L A N Nas (Akaa)

Valkeakoski Toijala

Joutseno

Lappeenranta

Svetogorsk

Priozërsk

110 orsk Kamennog

6

139 Laitila

HE LS INK I

4

l f G u

18

Gl om ma

SWEDEN

e Daläl v

AY

lven Klarä

NORW

Rauma

G u l f o f B o t h n i a Uusikaupunki

Ockelbo

12

ma Glå

Rättvik Siljan Leksand 103 Mockfjärd Falun

o f

a n d n l F i R B UR G SANK T-PE TE

264

STOCKHOLM

A

Pä rnu

E

älv

262

n

C

d

4

26

2

I

K a l m a r s u

T

L

77

55

BEL ARU

85

RU S S I A

ris Ne

55

251

65

POLAND

75

Wisła

Wismar

77

Ätran

Nis san

272

Bo rnh o

47

67

LITHUANI A

B

22

ARK

o ch Za

20

DENM

95

6

A

KØBE NHAV N

ga D au

r e sund

Slagelse

A

L AT V I A

nta Ve

Havnebyen

RUSSI

0 62

a t t t t e g K a Grenaa

S

22

20

G öta

ssa Plju

oz./ koe Čuds si järv Peip

67

6

ESTONIA

va

Mora

Narva

Elverum

75

e 105 (Huittinen) 61 86 Ladožsko Kouvola 61 Pyhäjärvi Hämeenlinna 175 Lahti Sosnovo ozero Myllykoski Orimattila Loimaa Vyborg 176 Malung 41Hamina 105 160 Forssa Riihimäki 88 Kamenka Sovetskij 107 Sandviken Gävle Jaren Loviisa/ 139 18 140 3 kää Vansbro / Lovisa 18 Hofors Skutskär Turku/ 6 Somero Karkkila HyvinJärv rsk enpää Porvoo mo 276 Pri ka k Borgå 141 Kot Borlänge 113 Storvik Åbo Paimio Zelenogors / taa k Van Naantali Vsevoložs Jessheim 18 Nummela Vanda Västergeta Åland / Sestroreck Kongsvinger Salo 163 Lohja/ Tierp Pargas/ Östhammar (Geta) (FINLAND) Kronštadt RS Torsby FO NG Lojo LSI HE Ludvika Hagfors Parainen (Väståboland) Storby NeKirovsk Avesta n r tergof Kirkkonummi/ Espoo/ Korpo Sosnovyj Bo Pe Fagersta 146 Oslo Kyrkslätt Åland Mariehamn saari Esbo 171 olpino Kemiön n/ K / Kimitoö Sun Karis ne Sala Ski Ekenäs/ Karjaa Puškin o Hällefors 175 Tosn 105 na Tammisaari (Raseborg) Uppsala Ust'-Luga 20 Gatči Askim Filipstad Norrtälje Arvika / ric Hanko o Vy a Loksa Hallstahammar Enköping Sigtuna Kil 195 Volosov Hangö Kunda äe Forshaga Lindesberg Årjäng Kapellskär 87 127 Siverskij Kohtla-Järve Sillam 108 Maardu 60 1 p Köping ep Väste Sarpsborg 18 111 gis rås 230Grums 20 8 63 Tallinn 278 Karlskoga Jõhvi Narva Kin Rakvere Täby Luga Karlstad Mälaren Arboga Kiviõli Fredrikstad 20 Paldiski Strängnäs Kristinehamn Tapa 87 Keila Säffle Örebro Eskilstuna Slancy 88 la Kohi Kuml 187 a o Hjälmaren Bengtsfors Åmål Södertälje 134 Tolmačëv Vänern Rapla Vormsi Bateckij Luga Katrineholm Mustvee Haapsalu Gdov Kärdla Paide Märjamaa a 3 Hiiuma 309 Nynäshamn 265 Mellerud Mariestad 6 Jõgeva Türi 129 4 95 Finsp ång Töre boda Ny Munkedal 100 Nyköping Lidköping 293 151 Muhu nä 161 Põltsamaa 2 Pljussa sh Uddevalla Vänersborg Motala Ljungsbro Norrköping Oxelösund am Orissaare ye Võrtsjärv 63 Skara Skövde Tibro Strugi Krasn Söderk 112 Tartu Sol'cy öping n Vadstena Viljandi ' ka Orust Link red Trollhättan Falköpin Hjo öpin Se aa g Saarem lon Pärnu g Mjölby Še Volot Pskovskoe 5 Tidaholm Elva Gotska Sandön uia si-N 9 va Åtvida Kark Tjörn oz. berg Põl Vårgårda o a Kuressaare Dn v Tõrv 84 jär v 134 Kihnu Kungälv Ps ko Alingsås Tranås 103 Pihkva 72 77 Porhov Habo Fårö Vättern 151 Pečory Võru 263 Rūjiena Borås Gamleby Dedoviči Ruhnu/ Runö Valka Valga Jönköping . 52 Göteborg 63 Ulricehamn 71 r Fårösund 89 Salacgrīva Vimmerby au Ga Västervik Kinna Eksjö Palkino Nässjö sš 264 uja 77 e Slite b Kungsbacka iera e 179 Valm Alūksn Ir Visby 257 205 Svenljunga Smiltene Ostrov Sävsjö Vetlanda č Hultsfred Gotland Roja aži156 105 Krasnyj Lu 208 Gislaved Ventspils Rī gas jūra s Limb Novoržev Klintehamn 101 Balvi Oskarshamn Cēsis Ljugarn Varberg 140 Byxelkrok bene Gul Åseda y Värn nic amo ža s ry l ī ci 22 184 Talsi Bolmen Pytalovo škinskie Go Be Sigulda 137 Pu (Abrene) Hemse sk Loknja Krasnogorod Falkenberg 55 Växjö Mönsterås Jūrmala Rīga Madona Ljungby očka a Op 114 Kandav pils Salas Kuldīga Alvesta Hovmantorp Ērgļi Anholt Ve Tukums Borghol Halmstad m Ogre 2 2 140 lik Nybro Pāvilosta Åsnen Lubāns 80 Ludza aja Pļaviņas Jelgava Skrunda Saldus Emmaboda 106 Kalma 103 Pustoška Laholm Markaryd r Färjestaden Älmhult Viļāni Aizpute Rēzekne 143 Lagan 22 Dobele Aizkraukle Tingsryd 217 ni Līvā 71 Idrica 130 Jēkabpils 82 Preiļi 121 ž 47 be ka Ängelholm Se Baus Öland Liepāja Nevel' 93 105 Naujoji Akmenė Ø Mažeikiai Ronneby Hässleholm 85 Dagda Grönhögen v a 90 Biržai Helsingør is Jonišk 98 He Skuodas 149 lsingborg Kristianstad Karlshamn Hillerød Rasony Ilūkste Krāslava Sölvesborg Karlskrona 170 Pasvalys Rokiškis Landskrona Kuršėnai insk Telšiai 22 Vierchniadzv Åhus Kupiškis Eslöv 88 Pakruojis gavpils slaŭ 175Šiauliai Dau 272 Palanga Plungė Bra 66 Lund Zarasai Navapolackradok 81 85 Hanöbukten d Kretinga Panevėžys Miory ni aj a Dzvina Polack Ha lina Malmö 68 Radviliškis 137 ginas Šumi 20 Visa ščiai Simr 105 Anyk isham Klaipėda Gargždai 65 Kelmė n Utena Šarkaŭščyna Sjælland Trellebo 59 Ystad ttet 85 76 Ignalina rg ga 62 s 2 61 Šilalė 115 ičy Raseiniai lm 155 Hlybokaje Biešankov Bornholm Šilutė Molėtai Ukmergė Pastavy Møn 122 Tauragė 107 Kėdainiai (DENMARK) Švenčionys 70 Čašniki Dokšycy Liepieĺ Jurbarkas Nemunas Nexø Rønne Jonava Širvintos l Miadzie Sovetsk 88 99 Nykøbing Fal 76 Šakiai Zelenogradsk Neman ster lija Kaišiadorys i ač Nar Neman . V Falster voz Svetlogorsk 101 Polessk Vilnius Kaunas 68 8 Gedser 58 Elektrėnai 5 Astraviec Saßnitz Kaliningrad 55Gvardejsk Plieščanicy Trakai Černjahovsk 131 Vilkaviškis Prienai Ustka Smarhoń Wejherowo Puck Zatoka Baltijsk 62 28 Bergen 22 Krupki 54 28 Pregolja (Pregel) Viliejka 74 Svetlyj Gdynia 136 67 Gusev SłupskLębork Rügen Stralsund 251 Ašmiany Gdańska Mamonovo Barysaŭ 28 mpolė Darłowo s Marija 28 77 Alytu Sopot Rib a 69 Lahojsk Braniewo čn 69 77 Bagrationovsk Ozërsk zie ai 204 Kartuzy inink 130 nitz-Damgarten lad Pom Šalč Ma mersche 28 93 85 Žodzina Lazdijai Sławno Rostock 110 Gdańsk Greifswald Buc Węgorzewo Gołdap Kołobrzeg Bartoszyce 28 67 Zaslaŭje ht Valožyn 97 Sejny Koszalin Bytów Pruszcz Gdański Varėna Smaliavičy 91 a 68 Wolgast Usedom Elbląg Kętrzyn Suwałki Bierazino Łyn Druskininkai 163 101 Iŭje 102 Tczew 111 Kościerzy na Białog Giżycko ard Świnoujście 46 Ank Olecko Malbork 109 Miastko Gryfice Lida lam k Nio yns rvień arž Morąg Če Dzi Starogard man Gdański 68 Biskupiec Neubrandenburg Augustów Ełk Świdwin Hrodna 116 73 271 Navahrudak Kwidzyn Nowogard Szczecinek Człuchów Chojnice 131 Olsztyn 157 Jez. Śniardwy 30 Ostróda Hamar Mjøsa

Tønsberg

Söderhamn Ljusne

Orsa

si ok Vu

Dokka

Neustrelitz

The vents of Ventspils can be earned and collected by participating in various activities in the virtual embassy of Ventspils www.visitventspils.com in order to get discounts in 43 recreational, sightseeing and entertainment places in Ventspils. The virtual vents can be exchanged for real money of Ventspils in the Bank of Vents at the Tourism Information Centre or in the branch of the Bank of Vents located at the hotel of the Olympic Centre "Ventspils". VENTSPILS TOURISM INFORMATION CENTRE AND THE BANK OF VENTS Address: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601 Telephone: +371 63622263, +371 29232226 E-mail: tourism@ventspils.lv @VisitVentspils @VisitVentspils #visitventspils PAY WITH VEN

www.visitventspils.com

BRANCH OF THE BANK OF VENTS

Hotel of the Olympic Centre "Ventspils" Address: Lielais prospekts 33, Ventspils

Publisher: Ventspils City Council, www.ventspils.lv Prepared by: Ventspils Tourism Information Centre www.visitventspils.com

TS

MINSK

S

Profile for Visitventspils

Ventspils Tourism brochure 2019 in english  

Ventspils Tourism brochure 2019 in english

Ventspils Tourism brochure 2019 in english  

Ventspils Tourism brochure 2019 in english

Advertisement