__MAIN_TEXT__

Page 1

VENTSPILS

FAMILIEN- UND ERHOLUNGSFREUNDLICHE STADT

www.ventspils.lv | www.visitventspils.com


5, 7

UMKREIS VENTSPILS 0

Kokkalns 29 m

0.75 km

INHALTSVERZEICHNIS sts

Tārgales pagasts

vk

es

stā

22

ldz

Būšnieku

8. – 11.

Aktive Erholung

10. – 13.

Wellness und Gesundheit

14. – 15.

Naturtourismus

16. – 17.

Sta

Familien- und kinderfreundliche Stadt

P77

Bestes Loš upe

ra

B A LT I J A S JŪRA

4. – 7.

Circeņi

en

Lebendige Geschichte

P1 24

20

ezers Staldzenes kapi

STALDZENE

. kan

ieku ūšn u-B ņ ā Kl Bušnieki

15

Ventspils-Nafta

18.-19.

Kultur und Unterhaltung

Jūras parks 2, 9

22. – 23.

Gebiet Ventspils

MAURCIEMS

22 P1

1, 5

Skaras

A10

Platene

Pūrkalni

Roževici 2

Mauriņi

MAZ I R B E

iela

s Nafta

P 77

Talsu iela

s

Priežgala kapi

ceļš

Mau ru

IRBES

Robežsardze

10

sēju sdzē Ugun

ne ze ald St

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Liepkalni Platene Poriņi

Liepnieki

ais Vec

200 m

Briežkalni

Kunces Teteri

Mežvidi

2, 5

P51

VENTSPILS 0

1, 6 E22

Ventspils

14

Austrumi

Pļavmalas

3, 2

0, 8

27. – 32.

N O VA D S

Dižkalni

PĀRVENTA

Venta

Tourismusdienstleistungen

purvs

3, 7

VENTSPILS

24. – 26.

8

Mauru

Priežgala kapi

4,V2 E N T S P I L S

Dižkalna purvs

2, 5

P77

20. – 21.

Ķīpši

P124

Kreative Industrie

Būšnieki

2, 2 Stūri 26

Spaziergänge und Erholung

2, 4

Jūras vilks

ceļš

13

a

iela

iela iela

Rin das

iela

iela

Caunu

Virv es

Kalē ju Lazd u

Sārn

Rudens stu

Riek

Zaļie ābolīši

gļu Au

iela iela

Rū jie na s

Vizbuļi Jēkabsoni

Smilgu Z E I C H E N Krievlauki Zelmeņu Tourismus-Informationszentrum Gulbji Graudu iela Vālodzītes Hotel *andere Unterkunft Ķirši Vidusceļš Kliederi Campingplatz *Restaurant, Cafe KRIEVLAUKI Ceriņi Selbstverwaltung *Post

Kļavu

ķu Za

Komētu iel a

Lāču iela

Pūpoli TĀRGALE *Ambulanz Krankenhaus

PILTENE

Busbahnhof *Parkplatz Jaunozoli

iela ža lkve iela Pu es um Stra

KRĒĶCIEMS

Freilichtsbühne *Aussichtspunkt Rotas

iela

iela Ievu

Ventas

Denkmal *WC

Sveikaļu kapi

Laipu

Meldru

Pulkvedis

ŽĀŽCIEMS

Bišu namiņš

Med niek

2 P 12

iela

a urin Mič

iela

ta Kras ņu

Ābolu iela

a me

dambis

iela

na Iva

Kra stm ala s ie la

Kra sta iela

iela

Robežu iela

a Ap ved tilt s

Elek triķu iela

iela

lkv ež a

Ar āju

Mā lu

la Bu rtn iek u ie

Sig uld as

iela

Tu raid as

Sta cija s

Rin da s

Ab av as

iela

R. B lau ma ņa Tilt a Klu sā Kalves

iela

Ce lmu

iel a

s

iela

Kustes

bis dam

Rū pn iec ība s

iela

iela

iela

iela

iela

Do be les

iela

iela

u Tal s

Ugā les

iela

Kaļķ u

Lidotā ju

Dz int aru iel a

Lā čp lēš a

S

iela Kuldīgas

iela

iela

Ziru

iela

Van agu

Zvaigžņu iela

Buk u Stā Stir rķu nu

Miķ eļa

Pļavas

iela Amulas iela

Imulas iela Pļavas Be bru

nt

Pīlādžu iela

Dīķu

Tirgus

iela

iela

Vītolu

iela

iela

Zūru ie la

Vītolu

iela

a iel

Biš u Medu s Mārt iņa iela

iela Aleksandra

Andreja

iela

Lielā

Ganību

Dzirn avu

iela

Ganīb u

iela

Ve

Ābolu

iela

Pu

Vaska

iela

iela

o Dep

Fab rika s

nie cīb as

K

iela

ņu do Zie

Tankstelle

ns de Ru

Kalē ju

iela

Ga nīb u

Ģertrūdes

Saule s

Dzirn avu

iela

Liepā jas

iela

Meža

les Sau

Puķu iela

iela

Kato ļu

iela Kato ļu

ZAĶCIEMS

iela

iela

M. P riež u

Priežu

tak

a

EE TS

iel a

ka

J. Po ru

Str az d iela u

J

Iec av as

iela

Vidusceļš

Puķu

u

ar nīc

Va s

Dz eņ u

Jūrk alne s Mež a

Jū rm ala s

Av o

OS

Prinč iela u

iela

iela Kū rm āja s

iela

a iel

iela

iel a

Krim uld as

iela

p Rū

Ēdoles

ceļš

Šķ G. ērs F. u Ste nd era

s Kuste

u aid Sk

iela

etes iela

iela

Cīruļu

iela

Kapu

Em bū te

ru Dzin ta

am iņš Dz ir Ma kaļi za is n

iela

Loč u

Enk uru

Loč u

Sta ru

pro me nād e

A. Puškina

Medņu iela

JŪRA

BALTIJAS

«Top!»

Skrun das iela

Kurzemes

iela

Strādnieku viesnīca

T AL S I

Kāpu

5. vsk.

Vidusceļš

Apļa

rv Tē

Mež pa pro m de rka e nā

MAURI

iela

Namelis

iela

Baldones Ziedu

iela

iela

iela

Vārves

Kāp u

u

iela

iela

iela

Dīķu

a August

iela

Upes a Tukum

īga tne s

s

ta

n Ve

dārzs

KURPNIEKCIEMS

Valmieras

Ērg ļu

i el a

īte

iela

PII «Bitīte»

Senču putekļi

Tilta

Vidumup

Brīvības

Zaļā iela

GĀLIŅCIEMSL

Aļņ u

iek

Usm as

ežu Rob

iela

Viduma

Rā va s

MĀCĪTĀJPLACIS

Baldones

Balo žu Jēk aba Pas

pros pek ts

s rbe Du

Cepļu

s Piltene

iela

Pasilciema

ltn

JĀŅCIEMS iela

Vecais ūdenstornis

s motīve Loko

Brīvības

s

iela

iela

13

u Prām j

10

Brīvības

iela rklu Kā

Vendzavu

Ce

T J. Ne ārg ike a na les ie iela la

Muita s iela

ts til

Sarkanmuižas pļava

«Ventbetons»

iela

Kaķīši

iela

iela

Maija

iela

o ra

SARKANMUIŽAS Muiža LAUKI

«Tobago»

a iel

s gale Lat

bes Dur Zlēku

l

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

la

Rubīni

Amrai

Ezera

ieku ceļn Dzelz

bis

iela

s ileja Jub

Miera

Slēpošanas kalns «Lemberga hūte»

CSDD

iela u riež Vīg

Ugunsdzēs. un glābš. dienests

Anniņas

Jasmīni

Depo

dam

ku lnie trē

SARKANĀ TILTA RAJONS

iela

Krustkalna

Piedzīvojumu BMX trase parks Staltbrieža skulptūra

Azaida

N

iela

iela

WC

iela

Mičela

ba ka Jē

les Sau

Krustk alna

Brocēnu Mazie Brocēni

iela

iela res s iela tes pā

Oz olu Saldu M.O s zo lu

Ventspils

PII «Saulīte»

Liela is

S po rta

iela

Sabiles

lu Vīto

Ebreju kapi

iela

iela

Bērzi

KAUŠKUĻCIEMS

iela

Reņķa dārzs

1. psk.

as

Puķu iela

Kalns

Bērz u

Im u

Katoļu un pareizticīgo kapi

M.P uķu

la

Kustes dārzs

PII «Zvaigznīte»

Olimpiskais centrs «Ventspils»

2. vsk. Sporta skola «Spars»

ļu Ķieģe

Jēka ba

Arina nams

iela

ku Lau

Riņķ a

Kapu ceļš

Pāvila

Salsa Putn Hotel u Brīvdienu Pliederi māja Saulīte Mazais

Saknes

Pion ieru

iela

Meldernams iela

Inžen ieru

KARĀTAVU LAUKI

iela

Veldzes nams

Saules stūris

as Katrīn

Tēra nde Rita s

Naktsmītnes Saules ielā

Ūdens piedz. parks

Sar kan mu ižas PII «Rūķītis»

Olimpiskā centra «Ventspils» viesnīca

iela

Meža kapi

iela

iela

Mēnes s

Pāvila

iela Ausekļ a Skrun das iela Muita s ie la iela

Kaķēč Kaķēč Lejaska

«Mājai dārzam»

Tārga S tende bū s les S EDm ēre un C rva Oz Aristokrāti d u olu iel agasP a ie ie

a1. ģimn.

6. vsk

s Kul d ī ga

Sūnu

Sila

Aizsaules

Pētera

Dezzaray

Lielais laukums

Konteineru terminālis

prospekts

Vidumpļava

Priedes

Silumētras

Bij. PSRS armijas krasta baterijas

Dienvidi

PII «Vāverīte»

iel a

PII «Eglīte»

Apartamenti Mētru ielā

īcu Vasarn

ērzu

Raiņa

Zvaigžņu

Martas nams

iela

Mētru iela Grīšļu iela

Sa ulr iet a

Ventspils Augstskolas iela Tūristu viesnīca

iela

2. psk. B

Lielā

Mežparka

Villa Magonīte

Inž Ziemeļkurzemes en reģionālāslimnīca ier Atp u ū

tas La ks tīg alu

Riņ ķa

Piejūras kempings

iela

Dzintarjūra

Pop PII «Pasaka» es

PĀRVENTA

Rad io

iela

iel

as Kuldīg

iela Kuldīgas

Piejūras brīvdabas muzejs

Jūras brīze

Zaļais namiņš

Lielais

Raibie logi MODERN apartment

Bērnu pilsētiņa Vasarnīcu 17 Pētera

ns Ūde ieku Kuģin

Muzejs

To rņa

prospekts

Dezzaray-1

Liepu

RAJONS

ART DECO apartment

WC

Platā

iela

Rātslaukuma apartamenti

Vecais pasts

iela Ventspils apartaments WC Venta Venta Jūras Pie saules Liepas laiviņām Dzintari Ceriņi Ventspils Centra Apartamenti WC 40 Saules

JAUNPILSĒTA

Lielais

Portoss

Jāņa

Mazbānītis

Depo ēka

Laucis Summer

HouseG Pa ais rka ma VASARNĪCU s

ie Re ņģu la

iela

VECPILSĒTA

A9A Kārļ a Kupfernams

Nikolaja

Pludmale

WC

iņu pte Ka

u Peld

s goga Sina

Jūrmalas parks

Oranžais Marijas nams nams

Jūra iela

ldu Pe

Sērfotāju pludmales zona Pludmales volejbola stadions WC Pludmale

Viļņ u

Me dņu

Jūras

Meža ielā

Pils Maiznieku

4. vsk.

Rīgas Viesu māja iela

Pilsētas dome

iela

Pludmales akvaparks

īvu

Meža

Pludmales volejbola zona

Kro ņa

Avotu

Pie kapteiņa Baltika L

Karlīn es

Kato ļu

Loči

OSTGALS

Marbella

sta Plo

ru nta Dzi

n am sh nä Ny

«Jūras vārti»

13 Enkuri

Figaro

ils iela PKlosteris

iela

Pils

sta Bala

ldu Sa

s

ls

Jahtu osta Teātra nams K.Va lde māra

iela

WC

la u ie Tals

ČIKSTIŅCIEMS

Strūkl. «Kāpu priede» Pārventas bibliotēka

u Strīķ

mo Peldvietas zona

Nūdistu pludmales zona Pludmale

ta V e n Ostas

WC

Ziemeļu Sana torija s

du Skatu tornis

WC

Prāmju terminālis s Osta

Vilnis

«Maxima»

ku

3. vsk.

Čikstiņciema stūris

PII «Varavīksne» Biznesa centrs s

Novada

ieladome las Zītari Sko

iela

vi A/s «Ventbunkers»

Zvejas kuģis «Azova» Zvejas kuģis «Grots»

iela

s kava Mas

A/s «Kālija parks»

Jūrnieku centrs

tnie

zes Pu

en

Jundas

Di «Govsmatrozis»

Golden apartment

STRĪĶCIEMS

Maskavas

iela

iela

Gobu

Pārventas poliklīnika PII «Margrietiņa»

P. Str adiņ a

e la

taru Dzin

Kantsonu kapi

WC

Uzvaras iela

i

KANTSONCIEMS

A/s «Ventamonjaks»

Bērnu parks «Fantāzija»

Mežaparks

iela

mols

Maz irbes

eļu

iela

Ziem

JUKUMCIEMS

Cel

Kaiju iela

Pārventas eļu Ziem

Jūras vārti

iela

Jūras parks

Jaunā

Copes as

Grīv

Līdumnieki *Kino Museum, Ausstellungshalle Gobas Hundeauslaufplatz Kaļķīši Radwege Zaķēni Gorbanti EuroVelo-Routen 10 und 13 Dakšas Straumes Wi-Fi (Ventspils guest, Ventspils) Vecmeldri iela Wi-Fi (Lattelecom-free) Meldri Lagūnas


FAKTEN ÜBER VENTSPILS Stadtrecht seit dem Jahr 1378 Fläche – 58 km2 (darunter 38% Wälder, Parks und Gewässer)

Einwohnerzahl - ca. 40 Tausend Entfernung bis Riga – ca. 190 km Länge der Meeresküste – ca. 12 km See – Busnieku See Fluss – Venta

EINLEITUNG Seid willkommen in Ventspils – in der familienund kinderfreundlichen Stadt! Ventspils ist eine Stadt, die durch ihre Vielfältigkeit und ihre Kontraste überrascht. Auf einer Fläche finden sich hier entwickelte Industriegelände und moderne Hafeninfrastruktur, jedoch zur selben Zeit blühen auf den Straßen der Stadt die prachtvollsten Blumen und farbenfrohe Kuhskulpturen erfreuen den Blick. An den Brunnen schimmern Wassertropfen in der Sonne, von den Kinderspielplätzen ist das Stimmengewirr und Lachen der Kinder zu hören, und die kopfsteingepflasterten Gassen der Stadt laden zum gelassenen Bummeln ein. Jeder wird in Ventspils eine Freizeitbeschäftigung für sich finden. Die Stadt bietet vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Erholung – eine entwickelte Infrastruktur der Radwege, kostenlose Fitnessgeräte unter freiem Himmel, Parks für ruhige Spaziergänge oder Joggen. Familien mit Kindern werden besonders die hergerichteten Kinderspielplätze, sowie die kostenlosen Events für Kinder, die das ganze Jahr über angeboten werden, zu schätzen wissen. Das vielfältige Angebot an Attraktionen des Abenteuerparks sorgt für eine ausgezeichnete Erholung für die ganze Familie. Der hergerichtete Strand mit Sonnenbädern, der mit der blauen Flagge ausgezeichnet wurde, ermöglicht, die Saison des Sonnenbadens viel früher als anderswo in Lettland zu eröffnen, aber der Wasserattraktiospark und das Wellness-Zentrum bringen frohe Momente für Kinder und Entspannung für die Erwachsenen … Das alles und vieles mehr bietet Ventspils. In der virtuellen Botschaft www.visitventspils.com

kann man das umfangreiche Tourismusangebot der Stadt und des Gebietes kennenlernen, sowie bei einem Spiel über Ventspils die Währung „Venti“ verdienen, womit man im Nachhinein bis zu 50% Rabatt an verschiedenen Erholungs- und Unterhaltungsorten von Ventspils erhalten kann!

BEZAHLE MIT VENTI

3


Vier Museen in Ventspils werden Ihnen die verschiedensten Eindrücke vermitteln

LEBENDIGE GESCHICHTE DIE BURG DES LIVONISCHEN ORDENS Die älteste Baut in Ventspils, sowie die älteste mittelalterliche Festung in Lettland, deren ursprünglicher Umfang unverändert erhalten geblieben ist. Die digitale Ausstellung „Lebendige Geschichte“ ermöglicht eine Reise über Jahrhunderte, wobei eine Einsicht über die wichtigsten Ereignisse der Geschichte von Ventspils gegeben wird. Über das ganze Jahr finden im Schloss verschiedene thematische Veranstaltungen statt – dem Thema der Kunst und Geschichte gewidmete Ausstellungen, Konzerte und Seminare. Bildungsprogramme für Besucher der Burg des livonischen Ordens (nach vorheriger Anmeldung): Geschichte des Museums von Ventspils; Mein Museum – meine Burg; Lasst uns das Museum zusammen mit dem schwarzen Ferkel erkunden; Papierpuppen von Ventspils; Das Mittelalter in der Burg; Mode –Spiegel der Epochen (Mittelalter, das 17. Jh., das 19. Jh.).

4

Adresse: Jāņa Straße 17, Ventspils Telefon: +371 63622031 Öffnungszeiten: 10:00–18:00 (Di, Mi, Do, Fr, Sa, So). Montags geschlossen. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

BEZAHLE MIT VENTI


DAS KÜSTENFREILICHTMUSEUM UND DIE SCHMALSPURBAHN Im Museum ist eine umfangreiche Exposition zu sehen, die der früheren Lebensweise der lettischen und livländischen Fischer gewidmet sind – eine beeindruckende Sammlung von Booten und Ankern, historische Wohnhäuser, Räuchereien und Netzscheunen. Der historische Nachlass wird durch das Wohnhaus des 19. Jahrhunderts „Smiltnieki“ bereichert, der Windmühle, dem Gebethaus der Baptisten von Lielirbe und der Schmalspurbahn, die noch regelmäßig in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts zwischen den Fischerdörfern gefahren ist, zurzeit aber werden die Besucher des Küstenfreilichtmuseums bis zum Abenteuerpark spazieren gefahren. Entsprechend den alten Traditionen werden im Museum verschiedene Jahresfeiern gefeiert und thematische Veranstaltungen ausgetragen. Bildungsprogramme für Besucher des Küstenfreilichtmuseums (nach vorheriger Anmeldung): Ich werde Freund des Museums sein; Anfertigung von Kerzen; Verloren und im Museum aufgefunden; Maße und Gewichte; Wie entsteht farbiges Garn; Butterfass; Weg des Brotes; Lettische Jahresfeste und Feiertage.

Adresse: Riņķa Straße 2, Ventspils Telefon: +371 63624467 Öffnungszeiten: 1. Mai–31. Oktober 10:00–18:00 (Di, Mi, Do, Fr, Sa, So). Montags geschlossen. Vom 1. November bis zum 30. April: Das Museum ist während der Veranstaltungen geöffnet oder nach vorheriger Anmeldung. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs BEZAHLE Ventspils muzejs IT VENTI

M

5


HANDWERKERHAUS Im ältesten am 18. Jahrhundert errichteten Schulgebäude des kurländischen Herzogtums, wo auch der hervorragende Folklorist Krisjanis Barons gelernt hat, ist jetzt das Handwerkerhaus eingerichtet. Die Besucher können einen im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichteten Klassenraum besichtigen, nach vorherigen Anmeldung ist es möglich auch an einer Lehrstunde teilzunehmen, die in altertümlichen Traditionen gehalten wird. Im Handwerkerhaus ist auch der Souvenirladen “Ventiņpūrlād” untergebracht.

LEBENDIGE GESCHICHTE

Bildungsprogramme für Besucher des Handwerkerhauses (nach vorheriger Anmeldung): Mein erster Museumsbesuch; Vor der Schule zur alten Schule; Papier-Smoothie; Töpferlehre; Legende über goldene Fibel; Zu Besuch bei Webern; Handwerksschule.

Adresse: Skolas Straße 3, Ventspils Telefon: +371 63620174 Öffnungszeiten: 10:00–18:00 (Di, Mi, Do, Fr, Sa). Sonntags und montags geschlossen. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

DAS MEMORIALMUSEUM VON HERBERT DORBE „AHNENSTAUB“ Das Museum, in dem eine Ausstellung über das Leben und Schaffen des Schriftstellers, Übersetzers, Pädagogen und Heimatkundlers H. Dorbe zu besichtigen ist, umfasst die Zeugnisse über Literaten und Kulturarbeiter von Venstpils und Umgebung, sowie die Geschichte der Schulen. Adresse: Ērgļu Straße 1, Ventspils Telefon: +371 63625004 Öffnungszeiten: 11:00–17:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr). Samstags und sonntags geschlossen. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

OSTGALS Ostgals gilt als der historisch romantischste Teil der Stadt mit schmalen mit Kopfpflaster bedeckten Gassen und beschaulicher Holzbebauung. Dieser merkwürdige Stadtteil, der zum staatlichen Kulturdenkmal anerkannt worden ist, entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts, um die Stadt vorm Verschütten mit Dünensand zu schützen.

6


DIE ALTSTADT Der charmante Rathausplatz ist zu einem der beliebtesten Orten für Spaziergänge der Anwohner und Gäste der Stadt geworden. Er ist von der evangelischlutherischen Nikolaus Kirche, dem internationalen Haus der Schriftsteller und Übersetzer und der Zentralen Bibliothek mit Kinderbibliothek und Digitalzentrum umfasst. Auf dem restaurierten Marktplatz kann man sich die Klänge des Glockenspiels vom Uhrenturm anhören, das alle Stunde erklingt.

Zentralbibliothek und Kinderbibliothek Adresse: Akmeņu Straße 2, Ventspils Telefon: +371 63623598 Öffnungszeiten: 11:00–19:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr), 10:00–16:00 (Sa). Geschlossen (sonntags und an jedem letzten Donnerstag des Monats). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka Der Markt von Ventspils Adresse: Pils Straße 14, Ventspils Telefon: +371 63622532 Öffnungszeiten: 8:00–15:00 (täglich).

Das internationale Haus der Schriftsteller und Übersetzer Adresse: Annas Straße 13, Ventspils Telefon: +371 63623595 Öffnungszeiten: 9:00–17:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr). Samstags und sonntags geschlossen. www.ventspilshouse.lv Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja

7


Veranstaltungen für Kinder jeden Sonntag das ganze Jahr über Im Kinderspielstädtchen um 12 Uhr Im Kinderpark “Fantāzija” (“Phanstasie”) um 15 Uhr

FAMILIEN- UND KINDERFREUNDLICHE STADT DAS KINDERSPIELSTÄDTCHEN UND DER KINDERPARK “PHANTASIE” Das Kinderspielstädtchen und der Kinderpark “Phantasie” ist ein besonders angesagter Erholungsort bei den kleinen Anwohnern von Ventspils, als auch bei den Kindern aus anderen Städten. Die große Auswahl an Attraktionen wird immer hinreißende Erholung bieten. Über das ganze Jahr, an jedem Sonntag, finden im Kinderstädtchen und im Kinderpark „Phantasie“ diverse kostenlose Veranstaltungen mit Liedern, Tanzen, Spielen zusammen mit verschiedenen Märchengestalten statt. Das Kinderstädtchen Adresse: Kreuzung von Lielais prospekts und J. Poruka Straße Öffnungszeiten: 1. April – 30. September 7:00–22:00. 1. Oktober – 31. März 7:00–20:00. Der Besuch des Parks ist kostenlos. Der Kinderpark “Phantasie” Adresse: Kreuzung der Straßen Talsu und Celtnieku Öffnungszeiten: 1. April – 31. Oktober 8:00–22:00. 1. November – 31. März 8:00–20:00. Der Besuch des Parks ist kostenlos.

8


KINDERSPIELPLÄTZE In Sorgen um das Wohlbefinden der kleinsten Besucher von Ventspils sind an verschiedenen Orten der Stadt – in Parks, Plätzen und Innenhöfen – 37 Kinderspielplätze mit bunten Tierskulpturen eingerichtet, neben den Spielplätzen sind Bänke für die Eltern aufgestellt.

WALDPFAD VON PARVENTA Im Waldpark von Parventa, neben dem Kinderpark “Phantasie” kann jeder seine Kräfte auf dem Waldpfad ausprobieren, wo 12 Trossenund Seilstrecken von verschiedenen Schwierigkeitsgraden angelegt sind.

KUHPARADE Nach dem Ende der zwei Kunst- und Mäzenprojekte – den Kuhparaden 2002 und 2012–, kann man in Ventspils 27 Skulpturen von Kühen verschiedener Farben und Formen sehen, die zur Sehenswürdigkeit der Stadt geworden sind und über das ganze Jahr zu besichtigen sind. Die Entwickler der Skulpturen sind mehrere in Lettland sowie außerhalb Lettlands berühmte Künstler, zum Beispiel Elita Patmalniece und Günther Krumholz.

DAS AUSFLUGSBOOT “HERZOG JACOB” Von Mai bis Oktober kann jeder die Vielfältigkeit von Ventspils kennenlernen, indem man eine 45 Minuten lange Fahrt mit dem Ausflugsboot “Herzog Jacob” bis zur Mündung des Flusses im Meer unternimmt. Während dieser Fahrt über die Mündung des Venta-Flusses werdet ihr die Promenade der Ostas Straße, die Burg des livonischen Ordens, die einzige Hubbrücke Lettlands und das industrielle Territorium des Freihafens besichtigen können. Vom 15. Juni bis zum 31. August ist es möglich, eine längere Route zu fahren, die etwas mehr als eine Stunde andauert wobei auch die Venta-Bögen und das Ruderzentrum „Dampeli“ zu sehen sind. Anlegestelle des Ausflugsbootes „Herzog Jacob“ Kreuzung der Straßen Tirgus und Ostas Telefone für Auskünfte und Buchung der Fahrkarten: +371 26353344, +371 63622586, +371 63602333

9


AKTIVE ERHOLUNG DER ERLEBNISPARK Der Erlebnispark ist eine beliebte Freizeitund Sportstätte sowohl unter den Einwohnern von Ventspils als auch unter den Gästen der Stadt. Der Besuch des Parks erfreut bestimmt die ganze Familie, denn es gibt hier sehr viele Attraktionen und sogar die Kleinsten können hier eine hinreißende Freizeit erleben. Angebot im Sommer: Stoßstangenautos und -Boote; Schanzenboote; Fahrschule für Kinder; Trampolinkomplex und Katapult; Spielhaus und aufblasbare Hüpfattraktionen; Wake-Park und Paintball; Reifenrutschen und der „große Ball“ zum Bergabrollen; Seilstrecken über den Bäumen u.a.

BEZAHLE MIT VENTI

Adresse: Saules Straße 141, Ventspils Telefon: +371 28611333 Öffnungszeiten: im Mai, September und Oktober 15:00-20:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr), 12:00-20:00 (Sa, So, Feiertage). In Juni, Juli und August: 11:00-22:00 (täglich). www.piedzivojumuparks.lv @PiedzParks PiedzivojumuParks/ Lemberga hūte Piedzivojumu_Parks

10


Die großartigste Aussicht in Kurland 2018

SKIBERG “LEMBERGS HUT” Der von Jahr zu Jahr höher aufgeschüttete Skiberg bietet immer neue Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung von Wintersportfans. Hier ist ein besonderer Snowpark mit Schanzen, Slades und Rales angelegt, sowie eine Skiabfahrpiste. Winterfreuden kann man auch bei Abfahrten von der Kinderskiabfahrtpiste oder der Reifenrutschpiste genießen. Angebot im Winter: beleuchtete Skiabfahrtpisten; Snow-Park mit Schanzen, Slades und Rales; Reifenrutschpiste; Skiabfahrtpiste für Kinder und Rodelpiste; Inventarverleih und Reparatur.

BEZAHLE MIT VENTI

Adresse: Saules Straße 141, Ventspils Telefon: +371 28611333 Öffnungszeiten: 15:00–22:00 (Mo, Di, Mi, Do). 15:00–23:00 (Fr), 11:00–23:00 (Sa), 11:00–21:00 (So). www.lembergahute.lv Piedzīvojumu Parks/ Lemberga hūte @PiedzParks piedzivojumu_parks

11


OLYMPISCHES ZENTRUM “VENTSPILS” Bereits über 20 Jahre sorgt eines der größten Sportkomplexe in Lettland für das Sportleben in Ventspils – das Olympische Zentrum “Ventspils”, das für jeden Möglichkeiten zur qualitativen Freizeitgestaltung bietet, sowie entsprechende Infrastruktur für professionelle Sportler.

AKTIVE ERHOLUNG

Adresse: Sporta Straße 7/9, Ventspils Telefon: +371 63622587 www.ocventspils.lv @OC_Ventspils ocventspils ocventspils ocventspils

SPORTKOMPLEXE Im zentralen Sportkomplex sind Basketballund Eishallen untergebracht, eine Leichtathletik-Arena, Stadion, Fußballplätze, Fitness-Raum, Tenniscourts und ein Stadion für Straßenturnen. Im Sporthaus ”Centrs” gibt es einen modernen Schießstand, wo auch Anfänger ihre Kräfte ausprobieren können, als auch die höchste Kletterwand im Baltikum. Der Sportkomplex von Parventa ist zum Hallenfußball-Training gut geeignet, neben der Halle befindet sich das Fußballstadion, in den Räumen ist eine Kletterwand eingerichtet, die neuen Hallen für Fitness und Aerobic sind mit moderner Ausrüstung ausgestattet, die qualitatives Training gewährleisten. Den internationalen Standards entsprechendes Fußballstadion ist auch in der Katolu Straße eingerichtet. Das vielfältige Sportangebot ergänzt das Ruderzentrum ”Dampeli”, das BeachVolleyballstadion von Ventspils und mehrere in der Stadt angelegte Plätze für Beach-Volleyball.

Sporthaus “Centrs” Brīvības Straße 14, Ventspils Telefon: +371 27817093 Sportkomplex von Pārventa Tārgales Straße 5b, Ventspils Telefon: +371 20606555 Ruderzentrum “Dampeļi” Virves Straße 59, Ventspils Telefon: +371 29216405

12

Beach-Volleyballstadion von Ventspils Strand der blauen Flagge Ventspils. www.ocventspils.lv


EXTREME SPORTARTEN Die vielfältige und moderne Infrastruktur von Ventspils bietet ausgezeichnete Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Fans extremer Sportarten. Im Sommerskatepark kann jeder trainieren und sich Tricks für extremes Inlineskating, Velo-Freestyle und Skateboard aneignen, auch können Wettkämpfe ausgetragen werden. Auf dem Territorium des Erlebnisparks von Venstpils befindet sich eine BMX-Bahn und ein funktioneller Wake-Park, wo niemand sich langweilt, auch die Mitgekommenen nicht. Dank der geeigneten Infrastruktur findet in der Stadt alljährlich das internationale Festival für Straßenkultur und -Sport „Ghetto Games“ statt. Summer Skate Park Address: Sporta iela 5, Ventspils The park is accessible free of charge.

SPORTVERANSTALTUNGEN IN VENTSPILS In der Stadt Ventspils finden jedes Jahr verschiedene Sportveranstaltungen statt, die viele Sportler und Zuschauer aus Lettland und anderen Ländern zusammenbringen. Die größten Sportevents sind die Eröffnung der Tourismus- und Radfahrsaison, das Festival für Nordic Walking, der Marathon im Erlebnispark und viele andere.

13


WELLNESS UND GESUNDHEIT

DER WASSERPARK Ein ausgezeichneter Ort zum Genießen der Sommerfreuden ist der Wasserpark. Für Liebhaber der aktiven Erholung gibt es hier Wasserattraktionen mit zwei Rutschen, einen Bergfluss und Kinderspieleinrichtungen im Kinderschwimmbad, im SPA-Komplex lässt sich in verschiedenen Bädern, Sauna, der Salzkammer bei beruhigenden Musik gut entspannen sowie hervorragende Erholung bei Wasseranwendungen genießen.

BEZAHLE MIT VENTI Adresse: Lauku Straße 5, Ventspils Telefon: +371 25636777, +371 63623974 Öffnungszeiten: 12:00–22:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr), 10:00–22:00 (Sa), 10:00–19:00 (So). www.udensparks.lv Ūdens piedzīvojumu parks

WASSERPARK AM STRAND An sonnigen Sommertagen ist der Wasserpark am Strand ein geeigneter Ort für ruhige Erholung. Die Wasserfreuden kann man in Schwimmbädern und Whirlpools genießen. Es gibt auch Türme mit Rutschen, spezielle Attraktionen für Kinder und Saunen für Wärmeliebhaber. BEZAHLE MIT VENTI

14

Adresse: Medņu Straße 19, Ventspils Telefon: +371 26429684 Öffnungszeiten: Juni – August 10:00–21:00 (täglich). www.pludmalesakvaparks.lv Ventspils pludmales akvaparks


GESUNDE LEBENSWEISE UND MEDIZIN Zur Unterstützung gesunder Lebensweise sind in den Sportkomplexen des Olympischen Zentrums „Ventspils“ gut ausgerüstete Fitnessund Aerobichallen und Schwimmbäder zugänglich. Jedes Jahr werden Tage der geöffneten Türen veranstaltet, um mit den Sportmöglichkeiten bekanntzumachen. Für das Wohlbefinden und Gesundheit der Bewohner von Ventspils und Besucher der Stadt sind vielerorts in der Stadt kostenlose Fitnessgeräte unter freiem Himmel eingerichtet (12 Standorte). Das regionale Krankenhaus von Nordkurland und die Poliklinik von Ventspils bieten qualitative medizinische Dienstleistungen. Um die Vorteile der Meeresnähe zu nutzen, wird geplant, in Ventspils Kurort-Dienstleistungen zu entwickeln. Sportkomplex des Wasserparks Adresse: Lauku Straße 5, Ventspils Telefon: +371 63623974, +371 26360777 Öffnungszeiten: Fitnesshalle, das große und kleine Schwimmbad: 6:45–21:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr), 9:00–19:00 (Sa, So). Fitnesshalle des Sportkomplex von Pārventa Adresse: Tārgales Straße 5b, Ventspils Telefon: +371 26578168 Öffnungszeiten: 9:00-21:00 (Mo, Fr), 10:00-18:00 (Sa, So.).

BEZAHLE

Fitnesshalle des MIT VENTI Basketball-hall “Ventspils” Adresse: Sporta Straße 7/9, Ventspils Telefon: +371 63622061 Öffnungszeiten: 10:00-21:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr.), 10:00-16:00 (Sa, So.).

Das regionale Krankenhaus von Nordkurland Adresse: Inženieru Straße 60, Ventspils Telefon: +371 63624665 www.ziemelkurzemesslimnica.lv @Zkurzemes_slimn SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Poliklinik Ventspils Adresse: Raiņa Straße 6, Ventspils Telefon: +371 63622131 www.ventspilspoliklinika.lv

15


NATURTOURISMUS STRAND DER BLAUEN FLAGGE

Gerade der Strand der Blauen Flagge von Ventspils war der erste, der im Jahr 1999 die Auszeichnung der Blauen Flagge als Bestätigung dafür erhielt, dass der Strand den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Hier gibt es Sommercafés, Spielanlagen und Freilichtfitnessgeräte, über bequeme Holzstege können sowohl die Erholenden, als auch Surfer zum Meer gelangen. Ein Sonnenbad in den Dünen schützt vor dem Wind und ermöglicht, die Sonnenbadsaison früher als anderswo in Lettland zu eröffnen.

STEILUFER VON STALDZENE

10 km nördlich von Ventspils liegt Staldzene – ein altertümliches Fischerdorf mit spektakulärem Steilufer, urtümlichem Strand, Kiefernwald und Fischaroma in der Luft. Dieser Ort ist bei Liebhabern unberührter Natur und ruhigen Spaziergängen beliebt.

BADESTELLE AM BŪŠNIEKU-SEE

Nur paar Kilometer von Ventspils entfernt liegt der Būšnieku-See, an dem sich sowohl Familien, als auch Angler und Surfer gerne erholen. Hier gibt es hergerichtete Bade- und Picknickstellen, Fahrradstellplätze, Bootsverleih und Stege für die Bequemlichkeit der Surfer. Bootsverleih am Būšnieku-See Adresse: Staldzenes Straße 70, Ventspils Telefon: +371 22000509 Öffnungszeiten: 1. Mai – 31. Juli 5:00–22:00 (täglich). 1. August– 30. September 5:00–21:00 (täglich).

16


BLUMENSKULPTUREN Eine der bemerkenswertesten Dekorationen der Stadt Ventspils sind die Blumen verschiedener Farben und Formen, die in unzähligen Beeten, Blumentöpfen und Pyramiden angelegt sind. Insbesondere heben sich die spektakulären Blumenskulpturen hervor: die Entenfamilie im Kinderspielstädtchen, die Unterwasserwelt am StrandWasserpark, die Hasenfamilie im Erlebnispark, die Marienkäfer auf der Promenade der Ostas Straße und die Marienkäferfamilie auf der Margaretenblume in Pārventa, das Bobteam auf dem Neustadtplatz (Jaunpilsētas laukums), der Basketball am Olympischen Zentrum „Ventspils“, als auch die riesengroße Blumenkuh auf der Wiese von Sarkanmuiža. Die genaue Zeit zeigt in der Stadtmitte die Blumenuhr an.

DER STRANDPARK Im Strandpark kann man zwischen unzähligen riesigen Ankern ruhige Spaziergänge oder Radtouren unternehmen. Die kleinsten Besucher werden sich über die Spieltürme aus Holz freuen, für Fans aktiver Erholung ist hier ein Jungle-Pfad mit Stegen, Brücken und Seilen an den Bäumen angelegt, sowie Freilichtfitnessgeräte.

REŅĶA-GARTEN Einer der beliebtesten Orte für Spaziergänge ist der Renka Garten, wo mehrere interessante Umweltobjekte errichtet worden sind, die besonders gern von Kindern erkundet werden. Im Park treiben sich Wolkenschäfchen herum, es sind verlorene Sachen des Riesen Lutausis von beeindruckenden Ausmaßen zu sehen, die 4 m hohe Fliege fliegt nicht davon und lässt Kinder ihre vielzähligen Füße hinaufklettern. Dieser Ort ist nicht nur von jungen Müttern und anderen Liebhabern der Spaziergänge beliebt, sondern auch von Fans aktiver Freizeitgestaltung, die die bequemen Pfade für Jogging, Nordic Walking benutzen und auf den Freilichtfitnessgeräten trainieren.

BOOTSVERLEIH AM SEE BŪŠNIEKI UND WALD-FAHRRADWEG MIT FUßGÄNGERSTEG UND AUSSICHTSPLATTFORM IM GEBIET DER NATURA 2000 Europäisches Naturschutzgebiet Natura 2000

Die Gestaltung der Infrastruktur vom See wurde fertiggestellt, jetzt ist es für jeden möglich, die 8 km lange Radroute um den Būšnieku-See zurückzulegen – um den See wurde ein Fußgängerpfad und Radweg eingerichtet und ein 187 Meter langer Fußgängersteg angelegt, an dessen Ende eine Aussichtsplattform zur Beobachtung der Vögel eingerichtet wurde. Auf dem Radweg sind Infostände über das Naturschutzgebiet an darin auffindbare Flora und Fauna aufgestellt. Fans aktiver Lebensweise erfreut auch der angelegte Gesundheitspfad mit 10 Fitnessständen für alle Altersgruppen. 17


PROMENADE DER SÜDMOLE

SPAZIERGÄNGE UND ERHOLUNG

Den Sonnenuntergang, Meereswellen und die Ausfahrt der Schiffe ins Meer kann man beobachten, indem man sich zum Spaziergang auf die Südmole begibt, der bis zum Leuchtturm führt. Eine herrliche Landschaft mit Blick auf die Stadt und das Meer kann man vom 19 m hohen Aussichtsturm genießen. Hier sind auch die 4 m hohe Skulptur „Kuh-Matrose“, die Fischereischiffe „Azova“ und „Grots“, als auch der riesengroße „Stuhl“ zu besichtigen, der aus Ankerketten angefertigt worden ist.

Ventspils ist die einzige Stadt in Lettland, in der Schiffe als Objekte im städtischen Raum zur Besichtigung verfügbar sind

NEUHEIT!

NEUE AUSGÄNGE ZUM MEER Im südwestlichen Teil der Stadt sind zwei neue Ausgänge zum Meer mit Holzstegen eingerichtet worden. In Saulrieta Straße sind ein großer Parkplatz, Fußgänger- und Fahrradwege, die das Schutzgebiet von europäischem Interesse - die Zone der Grauen Düne - überqueren, eingerichtet worden. Der neunte Steg führt vom Strandpark zum Nacktbadestrand, aber der 10. Steg ist für Spaziergänge mit Hunden geeignet.

RADWEGE Mit jedem Jahr wird Ventspils freundlicher für Radfahrer – das Radwegnetz erstreckt sich auf fast 60 km und verbindet die schönsten Orte der Stadt. In den beliebtesten Raststätten der Radfahrer sind Fahrradstellplätze in interessanten Formen eingerichtet, aber an drei Orten in Ventspils – auf der Promenade der Ostas Straße, an der Bibliothek von Parventa und im Erlebnispark von Ventspils sind auch Radpumpen erhältlich.

18


Goldauszeichnung “A`DESIGN AWARD” 2017 in der Nominierung “Landschaft und Gartengestaltung”

DER GROßE PLATZ (Lielais laukums) UND DER SPRINGBRUNNEN “FREGATTE “WALFISCH”” Der Große Platz ist der Ort, wo die Einwohner von Ventspils traditionell Silvesterabend feiern, sich zu verschiedenen Feiern versammeln und die Zeit zu ruhigen Spaziergängen nutzen. Hier befindet sich ein einzigartiger, international ausgezeichneter Springbrunnen „Fregatte „Walfisch““. Der Springbrunnen wurde in Form eines Segelschiffs der Flotte von Herzog Jacob gestaltet, welches eine große Anzahl von Masten (20) und Rahen (8) hatte.

SPRINGBRUNNEN Besonderen Charme und Stimmung verleihen Ventspils neun verschiedene Springbrunnen, die nicht nur eine Augenweide sind, sondern auch Erfrischung an heißen Sommertagen geben. „Der Schiffbeobachter“ an der Promenade der Ostas Straße, “Sonnenboote“ auf dem Neustadtplatz, der „Mühlenstein“ auf dem Mühlenplatz, die „Dünenkiefer“ an der Bibliothek von Parventa, der „Tropfen“ an der Hochschule von Venstpils, der Springbrunnen von Vidumupite, der Springbrunnen im Teich des Renka Gartens, der bunte Springbrunnen im Erlebnispark und der einzigartige Springbrunnen „Fregatte „Walfisch““, der den Großen Platz schmückt. 19


DAS DIGITALZENTRUM VON VENTSPILS Hier bieten sich für Besucher der Stadt Möglichkeiten zur Nutzung von Computern und Internet. Aber den Einwohner von Ventspils wird die Nutzung diverser Programme beigebracht, sowie verschiedene Technologien-AGs angeboten – Roboterlehre, digitale Hauswirtschaft, Drohnenschule u.a.

Adresse: Akmeņu Straße 3, Ventspils Telefon: +371 63607607 www.digitalaiscentrs.lv VDCentrs

KREATIVE INDUSTRIE

MUSEUM DER WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIEN „KURLÄNDISCHES DEMO-ZENTRUM“ Das kurländische Demo-Zentrum ist ein interaktives Museum der Wissenschaft und Technologien in Ventspils, was Kindern, Jugendlichen und jedem Interessenten aktive, hinreißende, erkundende und interessantes Erlebnis beim Kennenlernen der Technologienwelt und in Kurland hergestellte Erzeugnisse bietet. Das kurländische Demo-Zentrum ist nicht nur einfach ein Museum, es ist ein ständiger Anreger der Wissenschaft und der menschlichen Wissbegierde – die Erfahrung, die nicht gleichgültig lässt!

BEZAHLE MIT VENTI

Adresse: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils Telefon: +371 63630435 (Kurländisches Demo-Zentrum), +371 63664910 (kreative Workshops) Öffnungszeiten: 10:00–18:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa). Kreative Workshops kann man nach vorheriger Anmeldung besuchen. www.kurzemesdemocentrs.lv www.aspired.lv

Interessante Erholung mit der Familie, bildende Führungen, Räume für lustige Kinder-Partys

20


KULTURHAUS „JAUNRADES NAMS“ IN VENTSPILS MIT PLANETARIUM UND STERNWARTE Kulturhaus „Jaunrades nams“ bietet die Möglichkeit im Planetarium spannende Sterneshows und 360 Grad Filme über die Natur, das Universum und Planeten zu schauen, aber in der Sternewarte kann man mit einem hochqualitativen Teleskop die Sonne, Planeten, Doppelsterne und Nebel beobachten. Unter der Woche ist hier besonders viel los, denn das Kulturhaus bietet ein breites Angebot an interessenbasierter Ausbildung, deswegen versammeln sich hier Kinder und Jugendliche aus Ventspils in verschiedenen Altersgruppen.

BEZAHLE MIT VENTI Adresse: Maiznieku Straße 11, Ventspils Telefon: +371 63622805 www. jaunradesnams.lv @Jaunrades_nams Ventspils Jaunrades nams Ventspils Jaunrades nams

Das größte digitale Planetarium in Lettland und das modernste im Baltikum

DIE HOCHSCHULE VON VENTSPILS UND WISSENSCHAFT Die Haupttätigkeitsrichtung der Hochschule von Ventspils ist die Umsetzung wissenschaftlicher Forschungen, sowie der akademischen und beruflichen Studiengänge. Große Rolle in der Tätigkeit der Hochschule hat das wissenschaftliche Institut, das internationale Zentrum für Radio-Astronomie mit dem einzigartigem Komplex wissenschaftlicher Infrastruktur in Irbene, wo man nach vorher angemeldetem und bestätigtem Besuch unter der Leitung eines Guides eine hinreißende Exkursion unternehmen kann. Während der Exkursion kann man von draußen das Radioteleskop mit einem Durchmesser von 32 m und die Ausstellungen im RT-8 Turm und an dessen Fuß besichtigen, den hervorragenden Raketenkonstrukteur Friedrich Zander kennenlernen und eine Wanderung im unterirdischen Tunnel unternehmen. Die Exkursionen finden nur in der Sommersaison statt, nähere Informationen auf der Webseite des Instituts. Das internationale Zentrum für Radioastronomie von Ventspils Adresse: Gebiet Ventspils, Gemeinde Ance, Irbene Telefon für Buchung der Exkursionen: +371 29230818 Besuche sind erlaubt, wenn die Bestätigung für eine vorher angemeldete Exkursion erhalten worden ist. www.virac.eu

Hochschule von Ventspils Adresse: Inženieru Straße 101, Ventspils Telefon: +371 63628303, +371 63629657 www.venta.lv @VpilsAugstskola Ventspils Augstskola Ventspils Augstskola ventspils_augstskola

21


NEUHEIT!

KONZERTHALLE “LETTLAND” Die Konzerthalle „Latvija“, das Zentrum für Musik, Kunst und Kulturbildung Nordkurlands, wird seine Konzerttätigkeit im Juli 2019 beginnen. Zu Ehren des lokalen und nationalen Kontextes wird das Repertoire der neuen Konzerthalle aus Auftritten der besten Musiker Lettlands, sowie exklusiven Konzerten mit hochkarätigen ausländischen Musiker bestehen. Das musikalische Angebot wird ganz besonders durch die Verwendung zweier weltweit einzigartiger Musikinstrumente geprägt. In der Konzerthalle „Lettland“ wird die Orgel der deutschen Firma „Johannes Klais Orgelbau“ und das größte Klavier des Klavierbauers mit lettischen Wurzeln Davids Klavins klingen. Adresse: Lielais laukums 1, Ventspils

DAS THEATERHAUS “JŪRAS VĀRTI”

KULTUR UND UNTERHALTUNG

Bereits seit 10 Jahren bietet das Theaterhaus „Jūras vārti“ für Anwohner der Stadt und ihre Gäste hochwertige professionelle Bühnenkunst. Im Repertoire von „Jūras vārti“ sind die aktuellsten Aufführungen der lettischen professionellen Theater, Oper und Balletts, Musikkonzerte verschiedener Genres. Regelmäßig werden Ausstellungen der bildenden Kunst veranstaltet. Adresse: Karlīnes Straße 40, Ventspils Telefon: +371 63624271 www.jurasvarti.lv @jurasvarti Teātra nams Jūras vārti

KULTURZENTRUM Das Kulturzentrum ist eine mehrfunktionales Gebäude, wo die Besucher Theatervorstellungen, Konzerte, Bälle und verschiedene thematische Veranstaltungen genießen können. Seine Hauptfunktion ist die Versorgung des Kulturlebens der Stadt, indem vielfältige, schöpferische und vielumfassende Veranstaltungen angeboten werden. Das Zentrum bietet auch Seminare, Vorlesungen und Konferenzen zu besuchen und zu veranstalten.

Adresse: Kuldīgas Straße 18, Ventspils Telefon: +371 63624796 www.kulturascentrs.ventspils.lv @VentspilsKC Ventspils Kultūras centrs Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

BIBLIOTHEK VON PARVENTA Die architektonisch beschauliche Bibliothek von Parventa ist zu einem angesagten Erholungs- und Unterhaltungsort für die Bewohner von Ventspils und Gäste der Stadt geworden. Die Bibliothek erfreut die Besucher mit Ausstellungen, Konzerten und thematischen Veranstaltungen.

22

Adresse: Tārgales Straße 4, Ventspils Telefon: +371 63680073 Öffnungszeiten: 11:00–19:00 (Mo, Di, Mi, Do, Fr), 10:00–16:00 (Sa). Geschlossen (sonntags und an jedem letzten Donnerstag des Monats). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka


DIE GRÖSSTEN EVENTS IN VENTSPILS IM JAHR 2019 JANUAR

25.07-28.07

Eröffnungsveranstaltungen der neuen Konzerthalle Ventspils

26.07-28.07

Das internationale Festival für Straßenkultur und Sport “Ghetto Games

18.01

Slawisches Jahreszeiten-Fest “Svjatki”

25.01-26.01

Internationales Treffen der Barden “Der Tatjana-Tag”

9.02

Das Wintertournier “Der heilige Valentin“. Ritterkämpfe, Workshops, mittelalterliche Lesungen in der Burg des livonischen Ordens

1.08-4.08

Stadtfest Ventspils

9.08-10.08

Tage der ukrainischen Kultur

„Danubia Pokal“ im Shorttreck

11.08

All-Lettlands Festival für Nordic Walking

MARCH

16.08-18.08

Festival der zeitgenössischen rhythmischen Musik und Meisterklassen “Ventspils Groove 2019”

30.08

Spaziergang am Freitagabend

31.08

Nacht der altertümlichen Feuer auf dem Strand von Staldzene

2.09

Veranstaltung des Kenntnistages auf dem Großen Platz (Lielais laukums)

14.09-15.09

Foto-Tage Kurlands

20.09

Olympischer Tag

5.10-26.10

Tage der russischen Kultur

11.11

Lacplesis-Tag

16.11 18.11

7.12 21.12

Meisterschaft Lettlands in Taekwondo Tag der Proklamierung der Republik Lettland , Feuerwerk im Tilta-Garten (Tilta dārzs) Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz DEZEMBER Nikolaus-Tag in der Burg des livonischen Ordens Klotz-Abend auf dem Mühlenplatz

25.12 31.12 31.12

Fest der Schmalspurbahn im Freilichtmuseum Silvesterabendlauf Silvesterfeier auf dem Großen Platz (Lielais laukums)

FEBRUAR

22.02-24.02 2.03

Tag der Prinzessinnen und Piraten in der Burg des livonischen Ordens

10.03

„Maslenica“ in Freilichtmuseum APRIL

AUGUST

Fest des Weckens der Springbrunnen Das kleine Gesangfestival

6.04 13.04 21.04

Hochtzeitsangelegenheiten in der Burg des livonischen Ordens

29.04

MTB Mountainbike-Marathon im Abenteuerpark

4.05

Das Fest der weißen Tischdecke Eröffnungsfeier der Sommertourismus- und Radfahrsaison im Abenteuerpark Ventspils

Ostern im Freilichtmuseum MAI

11.05 18.05

Fest der Parventa

18.05

Museumsnacht im Gewerbehaus, in der Burg des livonischen Ordens

24.05

Spaziergang am Freitagabend

25.05-26.05

Etappe der Meisterschaft Lettlands im Beach-Volleyball

1.06

Das Fest des Aufziehens der Blauen Flagge am Strand von Ventspils

2.06

Der Wettbewerb des olympischen Meisters D. Kula “Speere von Ventspils 2019”

JUNI

8.06

“Lilium Vindaviensis 2019.” Das III. Musikfestival des Mittelalters und Rittertournier in der Burg des livonischen Ordens

16.06

Marathon im Abenteuerpark Ventspils

21.06

Kräutertag auf dem Mühlenplatz (Dzirnavu laukums)

23.06

Ligo-Feier

5.07-6.07 13.07

Tage der weißrussischen Kultur “Vom Johannistag bis zum Kupala-Tag”

19.07-21.07

Zusammentreffen der Biker der Ostseeregion “Kurland Bike Meet 2019”

JULI Meeresfest in Ventspils SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER

30.11

(Dzirnavu laukums)

23


BOOT FAHREN IM GEBIET VENTSPILS Im Gebiet Ventspils befindet sich der sechstgrößte See in Lettland - der See Usma, als auch einer der tiefsten Seen - der See Puze. Das Gebiet ist reich an Flüssen, auf denen man im Frühling, Sommer und Herbst Boot fahren kann - die Flüsse Engure, Irbe, Užava, Rīva u.a. Viele Flüsse sind geeignet für das Bootfahren für Familien mit Kindern.

FAHRRADROUTEN

Durch das Gebiet Ventspils laufen zwei internationale und zwei nationale Fahrradrouten: - EuroVelo 10 “Die Ostseeküsten-Route” und EuroVelo 13 “Route des Eisernen Vorhangs”; - Die Fluss Venta Route und “Um den See Usma herum”.

GEBIET VENTSPILS

Beschreibungen der Rad- und Bootsfahrten und Bootsverleih sind verfügbar auf www.visitventspils.com. Fragen Sie nach Karten und Beschreibungen im Touristeninformationszentrum Ventspils.

NEUHEIT! Café „Lauku sēta” („Bauernhof“) in Ugāle Einfaches und leckeres Mittagessen im Café mit moderner Inneneinrichtung, auch zum Mitnehmen. Hier kann man auch Produkte der landwirtschaftlichen Betriebe aus der Region kaufen - Honig, Apfelsaft. Telefon: +371 20300983

Café „Mežs“ („Wald“) in Ance Leckere, gesunde und saisonale Gerichte, die unter freiem Himmel vorbereitet werden. Sie werden nach Aktivitäten wie Bogenschießen oder Bootfahren ausgezeichnet schmecken. Bitte eine Stunde vorher anmelden. Telefon: + 371 26844295

Das kulinarische Erbe der ethnischen Gruppe Suiti “Maģie suiti” in Jūrkalne Bietet an, regionale Tarten und Piroggen (žograuši, spēkrauši, vētras rauši), Milchsuppe mit Fisch zu probieren, die mit Getue und Lieder serviert werden. Telefon: +371 26405743

EMPFÄNGER DES KULTURZEICHENS „LETTISCHES ERBE“ IM JAHR 2018 Landgut Ance – in dem erneuerten Landgut des Barons von Behr vom 18. Jh. werden lettische Traditionen bewahrt: es wird beigebracht, wie man die lettische Spezialität Sklandrausis macht und man kann sich die Erzeugnisse der Handwerkergruppe “Paukers” anschauen oder kaufen. Telefon: +371 26307029

24

Wirtshaus Pilsberģi in Jūrkalne nährt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele, da dort oft Kunstausstellungen organisiert werden. Dorsch, Scholle, herzhafte Tarte Sklandrausis oder der Graupenbrei Koča schmecken nach Art der Suiti anders. Telefon: +371 27436888


DIE SCHÄTZE DER LETTISCHEN LANDSCHAFT JDas Steilufer von Jūrkalne – malerische Meeresküste mit einem beeindruckenden 20 Meter hohen Steilufer. Am 21. Juni wird in Ugunspļava das größte Fest zum Sommersonnenwende in Lettland gefeiert. www.jurkalne.lv See Usma – eine beliebter Erholungs-, Angel- und Segelort mit dem einzigen Yachthafen Lettlands im Binnengewässer. Yachtfahrten: +371 29353241, +371 26334500 www.usmasezers.lv Landgut-Ensemble und Umgebung in Pope – auf dem ehemaligen Eigentum des Barons von Behr befindet sich eine Schule, in der sich im Sommer Sänger treffen, aber im Winter Wichtel-Werkstätte stattfinden. Telefon: +371 20274030

NATURPFADE VLaufsteg auf dem Moor Vasenieki – Möglichkeit während eines sicheren Spaziergangs die Flora und Fauna eines Moos-Moores kennenzulernen. Fremdenführer: Herr Jānis Purmalietis. Telefon: +371 25937709 Am Naturpfad Rīva in Labrags fließt der Fluss in einer Schlucht mit einer Tiefe von bis zu 12 Meter. Zu sehen sind malerische Biegungen des Flusses und Aufschlüsse des Steilufers. Telefon des Fremdenführers - Begleiters: + 371 26586582

LEUCHTTURME Leuchtturm Užava – einer der schönsten Leuchtturme Lettlands (1879), der für Besucher geöffnet ist. Telefon: +371 28341836 Leuchtturm Oviši – der älteste Bau für Navigation in Lettland, in der eine interaktive Ausstellung über die Geschichte der Leuchtturme ausgestellt ist. Sie werden lernen, verschiedene Seemannsknoten zu binden, die Morsezeichen zu erkennen und Lichtsignale an die Schiffe zu senden. Telefon: + 371 26264616 Leuchtturm Miķeļtornis – der höchste Leuchtturm (1884) im Baltikum (62 m). Der Turm hat sich im Laufe der Zeit geneigt. Momentan ist eine Besichtigung von Innen nicht möglich.

KULTURGESCHICHTE Ausstellung der Heimatkunde des Gebiets Zūri – Geschichte über ein einzigartiges Ausstellungsstück – die Form für das Gießen von Zuckerhüten der ersten Zuckerfabrik Lettlands und Spirtbrennerei. Telefon: +371 22002942 Sturmmuseum im Volkshaus Jūrkalne – einzigartige Exposition in Lettland. Im Ausstellungsraum ist eine Umgebung wie in der Meerestiefe kreiert worden, die ermöglicht in das Meer „einzutauchen“ und in die Schiffsräume eines „gesunkenen Wracks“ reinzuschauen. Telefon: +371 26261884 Evangelisch-lutherische Kirche in Ugāle – berühmt mit dem ältesten Barock-Orgel in Lettland (1697-1701). Hier ist die einzige Orgelwerkstatt in Lettland, die auch Leierkasten herstellt. Telefon: +371 29120601 Piltene – ehemalige Hauptstadt des Bistums Kurland und die Residenz des Bischofs. Spannende Geschichten erzählt vom Leiter der Ausstellung Jānis Freimanis. Telefon: +371 26566315 Kirche Zlēki – wegen der prachtvollen Einrichtung im Stil des Manierismus wird sie auch als Kathedrale bezeichnet. Orgel mit romantischem Klang und Konzerte. Telefon: +371 26257521

25


VERANSTALTUNGEN, HANDWERK UND VERKOSTUNGEN IN 2019 APRIL 21.04.

Osterfeierlichkeiten in Jūrkalne

18.05. 19.05.

Museumsnacht in Vārve, Piltene, Jūrkalne Eröffnung der Tourismussaison in Jūrkalne JUNI

21.06.

Fest zum Sonnenwende des Gebiets Ventspils in Jūrkalne

06.07.

JULI Fest der Gemeinde Ziras

13.07.

Fahrradfahrt “Sudraba spieķis” („Der silberne Stock“) in Zlēkas

20.07.

Fest der Stadt Piltene

20.07.

Unplugged-Konzert in Ovīši

24.-28.07.

Festwoche der Gemeinde Targale

26.-28.07.

Festival “Vārti” („Tor“) in Pope

27.07.

Fest der Gemeinde Užava

27.07.

Fest der Gemeinde Vārve

27.07.

Fest der Gemeinde Ance

MAI

AUGUST 03.08.

Moritz-Fest in Usma

10.08.

Teichfest in Zlēkas

10.08.

Kräutertage in Jūrkalne

10.08.

Fest der Gemeinde Pope

17.08.

Fest der Gemeinde Puze

24.08.

Lauf “Piltene 2019”

24.08. 28.08.

Lagerfeuernacht in Vārve, Tārgale, Užava, Jūrkalne Tag der offenen Türen in Cafés bei Suiti in Jūrkalne

*Um die regionalen Produkte zu probieren, müssen Sie mit den Landwirten eine Uhrzeit vereinbaren. www.ventspilsnovads.lv

Festival der küstennahen Folkloregruppen im Hof Līvi, in Tārgale

OKTOBER 04.10.

Kultur- und Volkshäusernacht in allen Gemeinden

18.11.

Eine der Gebiet Ventspils für den Tag der Proklamation der Republik Lettland gewidmete Veranstaltung

GEBIET VENTSPILS 0

6 km

30.11.

Treffen der Amateur-Theater der Region Ventspils „Bez maskām” (Ohne Masken) in Piltene

Information: www.visitventspils.com (Veranstaltungskalender)

7

Ovišu bāka 6 Ovišrags

J Ū R A

NOVEMBER

Slīteres nacionālais parks

Miķeļtorņa bāka

10

Irbe

upe

Lūž

13

is

Dižgrāv

Nyn äsh am n

Klāņezers

P 77

pe)

azu

(M

e mp

Tru

Stende

e

tup

Os

Lonaste Ances muiža 11

Rinda

21.09. 29.09.

SEPTEMBER Herbstfest – Apfel-Ball in Jūrkalne

Information über Verkostungen von leckeren, gesunden und natürlichen im Gebiet Ventspils hergestellten Produkten - Hauswein, Käse, geräuchertem Fleisch und Fisch, Brot, Honig - als auch über handwerkliche Erzeugnisse und über Möglichkeiten über dessen Erzeugung siehen Sie auf www.visitventspils.com / Gebiet Ventspils /Einkaufen

ce

Būšnieku ez.

p Raķu

Popes muižas ansamblis 10

B A L T I J A S

e

de

en St ure

3

ka

Stende

a

av

ez.

Usmas ezers

561

a

Zlēku muižas 12ansamblis, baznīca Nabes ezeri

Jūrkalne

559

Abava

ta Ven

1

Aba

va

10

13

559

13

n Va

Užava

ka

Rīva

Zvirgzdu ez.

559

Usmas

2

Moricsalas dabas rezervāts

Ven t

10

26

Ugāles 9 luter. bazn.

561

13

10

4purva taka

g En

dū Vēž

8

Užavas 5 bāka

Lauf “Piltene 2019”

Vasenieku

Puzes ez. 561

561

EuroVelo 10 und Ī13 va nd

Radroute um den Usma-See Rimzātu RieFluss Radroute am dīķi župe Venta entlang Bootsrouten

e


UNTERKÜNFTE IM KREIS VENTSPILS

TOURISMUSDIENSTLEISTUNGEN

Ferienhaus und Camping „Podnieki“ Sauna Adresse: Robežu iela 185, Ventspils Telefon: +371 26330216 (LV, RU), +371 29150434 (ENG, DE) E-Mail: podnieki@gmail.com www.travelventspils.lv 15

25

5

40

SYMBOLE

30 30 30

Gasthaus und Camping „Ventaskrasti“ Adresse: Ventaskrasti, Ziru pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 29616644 E-Mail: ventaskrasti@gmail.com www.ventaskrasti.lv Facebook: viesu nams Ventaskrasti Instagram: ventaskrasti 100

Adresse: „Rundāles“, Tārgales pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 26382706, +371 29152971 E-Mail: camping_jeni@inbox.lv Öffnungszeiten: 00–24

100

25

Gasthaus und Camping „Raganas slota“ Adresse: „Doniņi“, Vārves pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 29255061, +371 29444510 E-Mail: raganasslota@inbox.lv www.raganasslota.lv Facebook: Raganas slota 80

30

Bezahle mit Venti

Sauna

Anzahl der Schlafplätze

Badeplatz

Anzahl der Zeltplätze

Bootsverleih

Anzahl der Wohnmobilplätze

Angeln

WC, Dusche

Tiere erlaubt

Anzahl der Plätze (für Gaststätten)

Bezahlung mit Kreditkarte möglich

Verpflegung

Internet

Räumlichkeiten für Feiern/ Konferenzen (Anzahl der Plätze)

Parkplatz

Sportplatz

Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geeignet

100

Camping „Jēņi“

50

30

Kinderspielplatz

50

20

GRÖSSTER

FAHRRADVERLEIH IM KURLAND

Reservierung ventvelo@ventvelo.lv

+371 27583888

FAHRRADGESCHÄFT SERVICE RINDAS IELA 44 VENTSPILS WWW.VENTVELO.LV

80

Gasthaus – Schänke „Zaķu krogs“ Adresse: „Jaunarāji“, Jūrkalne, Ventspils novads Telefon: +371 26133995 E-Mail: zakukrogs@zakukrogs.lv www: zakukrogs.wordpress.com Facebook: zkjurkalne Instagram: zaku_krogs_jurkalne

TRIX VERLEIH Ventspils Strandcamping

Vasarnīcu iela 56 Tālr.: 29262976, 22008805 45

50

45

Kreatives Brot-Labor „Ramala“ Gastronomie, Kreative Erholung Аdresse: Lielais prospekts 48, Ventspils Тelefon: +371 29679801 E-mail: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Öffnungszeiten: 8:00-20:00 (Mo.–Fr.), 10:00-15:00 (Sa., So.) 20

SOUVENIRLADEN „VENTIŅPŪRLĀD“

• Souvenirs zu Ventspils und Lettland • Kunsthandwerk und Handwerkserzeugnisse • Originale Kunstwerke Wir befinden uns im Handwerkshaus – Skolas iela 3, Ventspils Telefon: +371 28249671 E-Mail: ventinpurlad@inbox.lv Facebook: VentiņPūrlād Öffnungszeiten: 10:00–18:00 (Dienstag– Samstag)

27


UNTERKÜNFTE IN VENTSPILS Hotel "Raibie logi"

1. Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018 25

Hotel des Olympischen Zentrums „Ventspils“ ***

Adresse: Lielais prospekts 61, Ventspils. Telefon: +371 29142327 E-Mail: hotel@raibielogi.lv www.raibielogi.lv Facebook: Hotel Raibie logi Twitter: @HotelRaibieLogi

Adresse: Lielais prospekts 33, Ventspils Telefon: +371 63628032 E-Mail: viesnica@ocventspils.lv www.hotelocventspils.lv www.ocventspils.lv 154

20

20

Hotel der Fachoberschule Ventspils „Venta“ Adresse: Saules iela 15, Ventspils Telefon: +371 63622663 E-Mail: info@pikc.lv

1.

Аdresse: Kārļa iela 5, Ventspils Telefon: +371 63626999 E-mail: info@hotelkupfernams.lv www.hotelkupfernams.lv Facebook: Kupfernams Öffnungszeiten: 8:00-22:00

1.

vieta 2018. gada naktsmītņu konkursā

Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018 210

Hotel Café „Kupfernams“

14

50

25

25

40

Hostel „Strādnieku viesnīca“

Hotel der Hochschule Ventspils Adresse: Inženieru iela 101, Ventspils Telefon: +371 63629202, +371 20278255 E-Mail: studentu.viesnica@ventspils.lv

2.

Address: Siguldas iela 19, Ventspils Telephone: +371 29119170 E-mail: stradvies@gmail.com

Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018 300

80

187

Gasthaus „Marbella“

Hotel „Dzintarjūra“ *** Adresse: Ganību iela 26, Ventspils Telefon: +371 63622719 E-Mail: dzintarjura@gmail.com www.dzintarjura.lv

120

1. 1.

vieta 2018.beim gadaUnterkunftswettbewerb naktsmītņu konkursā 2018 Platz 35

40

Adresse: Karlīnes iela 28, Ventspils Telefon: +371 24944477 E-Mail: vn.marbella@gmail.com Facebook: Viesu nams Marbella Öffnungszeiten: 00–24

25

Gasthaus „Marbella Rezidence“

Hotel „Vilnis“ *** Adresse: Talsu iela 5, Ventspils Telefon: +371 63628606 E-Mail: hotelvilnis@gmail.com www.hotelvilnis.lv

93

20

Аdresse: Sinagogas iela 10, Ventspils Telefon:+371 29990088 E-mail: marbella.rezidence@gmail.com Facebook: Marbella Rezidence

28

Gasthaus „Veldzes nams“ Аdresse: Saules iela 83, Ventspils Тelefon: +371 29 26 24 31 E-mail: info@veldzesnams.lv www.veldzesnams.lv Facebook, Instagram: VeldzesNams Öffnungszeiten: 00-24

2. Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018

Hotel „Svīres“ Adresse: Gaismas iela 10, Ventspils Теlefon: +371 28382676 E-mail: viesnica.svire@gmail.com

25

28

41

50


UNTERKÜNFTE IN VENTSPILS Strandcamping Adresse: Vasarnīcu iela 56, Ventspils Telefon: +371 63627925, +371 22008805 E-Mail: camping@ventspils.lv www.camping.ventspils.lv Facebook: Piejūras kempings Öffnungszeiten: 00–24

172

250

70

40

Ferienhaus „Amrai“ Аdresse: Skrundas iela 39, Ventspils Telefon: +371 29483430 E-mail: amandalange@inbox.lv

1. Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018 9

20

Ferienhaus „Namelis“

Gasthaus „Maija“ Аdresse: Latgales iela 3, Ventspils Telefon: +371 29414308 E-mail: hotel.ventspils@inbox.lv

Adresse: Piltenes iela 28, Ventspils Тelefon: +371 29150063 E-mail: namelis28@inbox.lv www.namelis.lv

2. Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018 10

7

„Rātslaukuma apartamenti“

Gasthaus „Saknes“ Adresse:Inženieru iela 40, Ventspils Тelefon: +371 29255294 E-mail:maris.sakne@inbox.lv

Adresse: Baznīcas iela 2, Ventspils Telefon: +371 29868170 E-Mail: jelenavar@gmail.com Facebook: Ventspils Rātslaukuma Apartamenti

1. Platz beim Unterkunftswettbewerb 2018

24

16

Gasthaus „Zaļie ābolīši“

Apartment-Hotel „Zaļais namiņš“

Аdresse: Ābolu iela 24, Ventspils Теlefon: +371 28821740 E-mail: inara_preimane@inbox.lv Facebook: Guest house ''Zaļie Āboliši''

10

7

25

20

Gasthaus „Pulkvedis“

Gasthaus „Villa Magonīte“

Adresse: Pulkveža iela 27, Ventspils Telefon: +371 29250369 E-mail: pulkvedis27@inbox.lv Öffnungszeiten: 00-24

Аdresse: Vasarnīcu iela 23, Ventspils Тelefon: +371 27840840, +371 28838183 E-mail: villamagonite@inbox.lv Facebook: Villa Magonīte

46

20

„Ventspils centra apartamenti“ Adresse: Ganību iela 18A, Ventspils Telefon: +371 22480722, +371 26165072 E-Mail: ventspilsapartamenti@inbox.lv

20 35

15

Аdresse: Ganību iela 2-1, Ventspils Тelefon: +371 26588752, +371 26805656 E-mail: zalaisnamins1@inbox.lv Facebook: Zaļais namiņš

20

Viesu nams "Pulkvedis" Adrese: Pulkveža iela 27, Ventspils Tālrunis: 29250369 E-pasts: pulkvedis27@inbox.lv Darba laiks: 00-24

50

Ferienhaus „Villa Leonardo“ Аdresse: Vasarnīcu iela 48, Ventspils Тelefon: +371 26573140 E-mail: villaventspils@gmail.com www.villaleonardo.lv Facebook: Villa Leonardo 31

16

29


GASTSTÄTTEN

TOURISM SERVICES

Café “Skroderkrogs“ Adresse: Skroderu iela 6, Ventspils Telefon: +371 26951552, +371 63627634 E-Mail: skroderkrogs@inbox.lv Öffnungszeiten: 11:00–22:00

1.

Adresse: Robežu iela 7, Ventspils Telefon: +371 63622422 E-Mail: vreiss@ventspils.lv www.ventspilsreiss.lv

Platz im Gaststättenwettbewerb 2018

WIR FAHREN SICHER!

40

Café „Bullītis” Аdresse: Sporta iela 7/9, Ventspils Теlefon: +371 25572924, +371 29828541 E-mail: siasandri@inbox.lv Facebook: Kafejnīca Bullīts Ventspils Öffnungszeiten: 9:00-21:00

1. Platz im Gaststättenwettbewerb 2018 22

Schnellgaststätte „Jaunpilsēta“ Adresse: Saules iela 48, Ventspils Telefon: +371 63624222 E-Mail: jaunpilseta@inbox.lv Öffnungszeiten im Sommer: 11:00–17:00 (Mo.–So.), im Winter: 11:00–17:00 (Mo.–Fr.), geschlossen (Sa., So.)

1. Platz im Gaststättenwettbewerb 2018

Erholungsschiff „HippoCampus“ Аdresse: Medņu iela 42, Ventspils Тelefon: +371 27128850 E-mail: hippocampus-db@post.com www.hippocampus.com Facebook: @Captain Briedis Öffnungszeiten: 24/7 10

Konditorei „Kārumnieks“

Pils iela 28, Ventspils

Adresse: Lielā iela 20, Ventspils Telefon: +371 29424860 E-Mail: ventspils.karumnieks@gmail.com Facebook: ventspilskarumnieks

1.

+371 22480248 kinorio@kinorio.lv

Platz im Gaststättenwettbewerb 2018

www.kinorio.lv

12

KINDERZIMMER UND ATTRAKTIONEN

TAXI Fortūna 2

+371 +371 +371

8000 8007

Gebührenfreier Anruf

636 211 11 296 211 11 297 211 11 www.taxi-ventspils.lv

“Sushi Fighter” Adresse: Lielais prospekts 30, Ventspils Теlefon: +371 26715161 E-mail: sushifighter.lv@gmail.com www.sushifighter.lv Facebook: sushifighter.lv Öffnungszeiten: 11:00–21:00 (Mo.-Do.), 11:00–22:00 (Fr.-Sa.), 11:00–21:00 (So.)

2. Platz im Gaststättenwettbewerb 2018

14

Kreatives Brot-Labor„Ramala“ Kreative Unterhaltung

CHINESISCHES RESTAURANT

Аdresse: Lielais prospekts 48, Ventspils Тelefon: +371 29679801 E-mail: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Öffnungszeiten: 8:00-20:00 (Mo.–Fr.), 10:00-15:00 (Sa., So.)

YHerzlich willkommen in unserem Restaurant, wo wir köstliche chinesische Gerichte zubereiten! Ventspils, Platā iela 4 • T. + 371 29872013 • www.vejaroze.webnode.lv

30

20


Älvdalen Sälen

Brumundda l

Harjavalta

(Sastamala)

Lauttakylä75

Joutseno

Dtola F I N L A N Nas (Akaa)

Lappeenranta

Valkeakoski Toijala

Svetogorsk

Priozërsk

110 orsk Kamennog

6

139 Laitila

HE LS INK I

4

l f G u

18

Gl om ma

SWEDEN

e Daläl v

AY

lven Klarä

NORW

Rauma

G u l f o f B o t h n i a Uusikaupunki

Ockelbo

12

ma Glå

Rättvik Siljan Leksand 103 Mockfjärd Falun

o f

a n d n l F i R B UR G SANK T-PE TE

264

STOCKHOLM

A

Pä rnu

E

älv

262

n

C

d

4

26

2

I

K a l m a r s u

T

L

77

55

BEL ARU

85

RU S S I A

ris Ne

55

251

65

POLAND

75

Wisła

Wismar

77

Ätran

Nis san

272

Bo rnh o

47

67

LITHUANI A

B

22

ARK

o ch Za

20

DENM

95

6

A

KØBE NHAV N

ga D au

r e sund

Slagelse

A

L AT V I A

nta Ve

Havnebyen

RUSSI

0 62

a t t t t e g K a Grenaa

S

22

20

G öta

ssa Plju

oz./ koe Čuds si järv Peip

67

6

ESTONIA

va

Mora

Narva

Elverum

75

e 105 (Huittinen) 61 86 Ladožsko Kouvola 61 Pyhäjärvi Hämeenlinna 175 Lahti Sosnovo ozero Myllykoski Orimattila Loimaa Vyborg 176 Malung 41Hamina 105 160 Forssa Riihimäki 88 Kamenka Sovetskij 107 Sandviken Gävle Jaren Loviisa/ 139 18 140 3 kää Vansbro / Lovisa 18 Hofors Skutskär Turku/ 6 Somero Karkkila HyvinJärv rsk enpää Porvoo mo 276 Pri ka k Borgå 141 Kot Borlänge 113 Storvik Åbo Paimio Zelenogors / taa k Van Naantali Vsevoložs Jessheim 18 Nummela Vanda Västergeta Åland / Sestroreck Kongsvinger Salo 163 Lohja/ Tierp Pargas/ Östhammar (Geta) (FINLAND) Kronštadt RS Torsby FO NG Lojo LSI HE Ludvika Hagfors Parainen (Väståboland) Storby NeKirovsk Avesta n r tergof Kirkkonummi/ Espoo/ Korpo Sosnovyj Bo Pe Fagersta 146 Oslo Kyrkslätt Åland Mariehamn saari Esbo 171 olpino Kemiön n/ K / Kimitoö Sun Karis ne Sala Ski Ekenäs/ Karjaa Puškin o Hällefors 175 Tosn 105 na Tammisaari (Raseborg) Uppsala Ust'-Luga 20 Gatči Askim Filipstad Norrtälje Arvika / ric Hanko o Vy a Loksa Hallstahammar Enköping Sigtuna Kil 195 Volosov Hangö Kunda äe Forshaga Lindesberg Årjäng Kapellskär 87 127 Siverskij Kohtla-Järve Sillam 108 Maardu 60 1 p Köping ep Väste Sarpsborg 18 111 gis rås 230Grums 20 8 63 Tallinn 278 Karlskoga Jõhvi Narva Kin Rakvere Täby Luga Karlstad Mälaren Arboga Kiviõli Fredrikstad 20 Paldiski Strängnäs Kristinehamn Tapa 87 Keila Säffle Örebro Eskilstuna Slancy 88 la Kohi Kuml 187 a o Hjälmaren Bengtsfors Åmål Södertälje 134 Tolmačëv Vänern Rapla Vormsi Bateckij Luga Katrineholm Mustvee Haapsalu Gdov Kärdla Paide Märjamaa a 3 Hiiuma 309 Nynäshamn 265 Mellerud Mariestad 6 Jõgeva Türi 129 4 95 Finsp ång Töre boda Ny Munkedal 100 Nyköping Lidköping 293 151 Muhu nä 161 Põltsamaa 2 Pljussa sh Uddevalla Vänersborg Motala Ljungsbro Norrköping Oxelösund am Orissaare ye Võrtsjärv 63 Skara Skövde Tibro Strugi Krasn Söderk 112 Tartu Sol'cy öping n Vadstena Viljandi ' ka Orust Link red Trollhättan Falköpin Hjo öpin Se aa g Saarem lon Pärnu g Mjölby Še Volot Pskovskoe 5 Tidaholm Elva Gotska Sandön uia si-N 9 va Åtvida Kark Tjörn oz. berg Põl Vårgårda o a Kuressaare Dn v Tõrv 84 jär v 134 Kihnu Kungälv Ps ko Alingsås Tranås 103 Pihkva 72 77 Porhov Habo Fårö Vättern 151 Pečory Võru 263 Rūjiena Borås Gamleby Dedoviči Ruhnu/ Runö Valka Valga Jönköping . 52 Göteborg 63 Ulricehamn 71 r Fårösund 89 Salacgrīva Vimmerby au Ga Västervik Kinna Eksjö Palkino Nässjö sš 264 uja 77 e Slite b Kungsbacka iera e 179 Valm Alūksn Ir Visby 257 205 Svenljunga Smiltene Ostrov Sävsjö Vetlanda č Hultsfred Gotland Roja aži156 105 Krasnyj Lu 208 Gislaved Ventspils Rī gas jūra s Limb Novoržev Klintehamn 101 Balvi Oskarshamn Cēsis Ljugarn Varberg 140 Byxelkrok bene Gul Åseda y Värn nic amo ža s ry l ī ci 22 184 Talsi Bolmen Pytalovo škinskie Go Be Sigulda 137 Pu (Abrene) Hemse sk Loknja Krasnogorod Falkenberg 55 Växjö Mönsterås Jūrmala Rīga Madona Ljungby očka a Op 114 Kandav pils Salas Kuldīga Alvesta Hovmantorp Ērgļi Anholt Ve Tukums Borghol Halmstad m Ogre 2 2 140 lik Nybro Pāvilosta Åsnen Lubāns 80 Ludza aja Pļaviņas Jelgava Skrunda Saldus Emmaboda 106 Kalma 103 Pustoška Laholm Markaryd r Färjestaden Älmhult Viļāni Aizpute Rēzekne 143 Lagan 22 Dobele Aizkraukle Tingsryd 217 ni Līvā 71 Idrica 130 Jēkabpils 82 Preiļi 121 ž 47 be ka Ängelholm Se Baus Öland Liepāja Nevel' 93 105 Naujoji Akmenė Ø Mažeikiai Ronneby Hässleholm 85 Dagda Grönhögen v a 90 Biržai Helsingør is Jonišk 98 He Skuodas 149 lsingborg Kristianstad Karlshamn Hillerød Rasony Ilūkste Krāslava Sölvesborg Karlskrona 170 Pasvalys Rokiškis Landskrona Kuršėnai insk Telšiai 22 Vierchniadzv Åhus Kupiškis Eslöv 88 Pakruojis gavpils slaŭ 175Šiauliai Dau 272 Palanga Plungė Bra 66 Lund Zarasai Navapolackradok 81 85 Hanöbukten d Kretinga Panevėžys Miory ni aj a Dzvina Polack Ha lina Malmö 68 Radviliškis 137 ginas Šumi 20 Visa ščiai Simr 105 Anyk isham Klaipėda Gargždai 65 Kelmė n Utena Šarkaŭščyna Sjælland Trellebo 59 Ystad ttet 85 76 Ignalina rg ga 62 s 2 61 Šilalė 115 ičy Raseiniai lm 155 Hlybokaje Biešankov Bornholm Šilutė Molėtai Ukmergė Pastavy Møn 122 Tauragė 107 Kėdainiai (DENMARK) Švenčionys 70 Čašniki Dokšycy Liepieĺ Jurbarkas Nemunas Nexø Rønne Jonava Širvintos l Miadzie Sovetsk 88 99 Nykøbing Fal 76 Šakiai Zelenogradsk Neman ster lija Kaišiadorys i ač Nar Neman . V Falster voz Svetlogorsk 101 Polessk Vilnius Kaunas 68 8 Gedser 58 Elektrėnai 5 Astraviec Saßnitz Kaliningrad 55Gvardejsk Plieščanicy Trakai Černjahovsk 131 Vilkaviškis Prienai Ustka Smarhoń Wejherowo Puck Zatoka Baltijsk 62 28 Bergen 22 Krupki 54 28 Pregolja (Pregel) Viliejka 74 Svetlyj Gdynia 136 67 Gusev SłupskLębork Rügen Stralsund 251 Ašmiany Gdańska Mamonovo Barysaŭ 28 mpolė Darłowo s Marija 28 77 Alytu Sopot Rib a 69 Lahojsk Braniewo čn 69 77 Bagrationovsk Ozërsk zie ai 204 Kartuzy inink 130 nitz-Damgarten lad Pom Šalč Ma mersche 28 93 85 Žodzina Lazdijai Sławno Rostock 110 Gdańsk Greifswald Buc Węgorzewo Gołdap Kołobrzeg Bartoszyce 28 67 Zaslaŭje ht Valožyn 97 Sejny Koszalin Bytów Pruszcz Gdański Varėna Smaliavičy 91 a 68 Wolgast Usedom Elbląg Kętrzyn Suwałki Bierazino Łyn Druskininkai 163 101 Iŭje 102 Tczew 111 Kościerzy na Białog Giżycko ard Świnoujście 46 Ank Olecko Malbork 109 Miastko Gryfice Lida lam k Nio yns rvień arž Morąg Če Dzi Starogard man Gdański 68 Biskupiec Neubrandenburg Augustów Ełk Świdwin Hrodna 116 73 271 Navahrudak Kwidzyn Nowogard Szczecinek Człuchów Chojnice 131 Olsztyn 157 Jez. Śniardwy 30 Ostróda Hamar Mjøsa

Tønsberg

Söderhamn Ljusne

Orsa

si ok Vu

Dokka

Neustrelitz

Die Venti von Ventspils können durch verschiedene Aktivitäten in der virtuellen Botschaft von Ventspils unter www.visitventspils.com verdient und gespart werden, um später Rabatte an insgesamt 43 Erholungsorten, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Ventspils zu erhalten. Die virtuell verdienten Venti können Sie bei der Venti-Bank im Tourismusinformationszentrum oder bei der Filiale der Venti-Bank im Hotel des Olympischen Zentrums „Ventspils” gegen die greifbare „Währung“ von Ventspils umtauschen.

TOURISMUSINFORMATIONSZENTRUM VENTSPILS UND VENTI-BANK Adresse: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601 Telefon: +371 63622263, +371 29232226 E-Mail: tourism@ventspils.lv @VisitVentspils @VisitVentspils #visitventspils BEZAHLE

MIT VENTI

www.visitventspils.com

FILIALE DER VENTI-BANK Hotel des Olympischen Zentrums „Ventspils” Adresse: Lielais prospekts 33, Ventspils

Herausgeber: Stadtrat von Ventspils, www.ventspils.lv Vorbereitung: Tourismusinformationszentrum Ventspils www.visitventspils.com

MINSK

S

Profile for Visitventspils

Ventspils Broschüre 2019 deutsch  

Ventspils tūrisma brošūra 2019 (DE)

Ventspils Broschüre 2019 deutsch  

Ventspils tūrisma brošūra 2019 (DE)

Advertisement