Óbuda - Város a városban 2009

Page 1

vรกros a vรกrosban


város a városban BEINDÍTJUK ÓBUDÁT!

© Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata turisztikai kiadvány, 2009


Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek!

Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre vannak jelen a különbözô történelmi korok emlékei és az égbe nyúló toronyházak, múlt és jelen. A rómaiak közel fél évezredes uralmáról mesélnek Aquincum, a két amfiteátrum, a polgárváros romjai. A XIV. században épült klarissza templom és kolostor maradványai, a barokk Szent Péter és Pál templom, a Zichy kastély, a klasszicista zsinagóga, vagy a mûemlékvédelmet kapott Óbudai Gázgyár, mind közkedvelt látnivalók Óbudán. Óbuda Fô terére látogatva hamisítatlan századeleji hangulat fogadja az utazókat. A tér tavasztól ôszig számos kulturális rendezvénynek ad otthont, télen pedig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat. Óbuda mindig is híres volt vendégszeretetérôl. A kerület hangulatos kisvendéglôi már a századelôn is közkedveltek voltak, és ma is ebben a vendégszeretetben lehet része azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Kerületünk nemcsak történelmi, de természeti értékekben is rendkívül gazdag. A kirándulni vágyók felfedezhetik a Hármashatár-hegy, a Róka-hegy, a Mátyás-hegy szépségeit, a vizek szerelmeseinek pedig a Római-part nyújt tartalmas idôtöltést. Hasznos útitársként ajánlom figyelmükbe kerületünk értékeit, szálláshelyeit és vendégváró létesítményeit bemutató kiadványunkat. Kívánom, hogy az Óbudán töltött napokat legszebb emlékeik között ôrizzék, és fedezzék fel mindazt, amit egy útikönyv sem adhat vissza: Óbuda varázslatos hangulatát. Ha tehetik, térjenek vissza hozzánk! Mi, óbudaiak, szeretettel várjuk Önöket!

Bús Balázs POLGÁRMESTER

3 P O L G Á R M E S T E R I

K Ö S Z Ö N T Ô


ÓBUDA TÖRTÉNETE A kiváló földrajzi adottságoknak köszönhetôen Óbuda földje az ôskor óta állandóan lakott terület volt. A Duna közelsége, a hegyek nyújtotta védelem vonzotta a letelepülôket. Az egykori elôdök mindennapjairól gazdag régészeti leletek, csiszolt kôszerszámok, díszített kerámiák tanúskodnak. A római kor Óbuda történelmének egyik legjelentôsebb idôszaka. Augustus császár (Kr. e. 27. – Kr. u. 14.) jelölte ki a Római Birodalom határául a Dunát mint természetes védôvonalat, és bízta mostohafiára, Tiberiusra, a területen élô, lázadó kelta ôslakosok leverését. Tiberius sikeres hadjáratát követôen a rómaiak elfoglalták Pannóniát, majd Kr. u. 89 körül a Duna jobb partján megalapították a késôbbi Pannonia Inferior fôvárosát, Aquincumot, amely 106-tól a IV. század végéig Alsó-Pannónia központjaként mûködött. A rómaiak megalapították a légiótábort és a tábor körül elterülô katonavárost, valamint a katonai településtôl északra lévô Aquincum polgárvárost. A helytartó díszes palotája a mai Hajógyári-szigeten kapott helyet. A polgári települést északról, a katonavárost pedig délrôl határolta egy-egy amfiteátrum. A város a II–III. század fordulóján érte el legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma ekkor 10000-12000 fô lehetett. A IV. század második felétôl kezdôdôen a városlakók száma fokozatosan csökkent, végül az V. században a sorozatos barbár támadások miatt a város elnéptelenedett. Óbuda területén a honfoglaló magyar törzsek megérkezte (895) után Árpád vezértársa, Kurszán telepedett le. Ô a központját a római kori katonaváros amfiteátrumában rendezte be, majd halála után a területet Árpád foglalta el, akit 907-ben vélhetôen itt temettek el.

4 Ó B U D A

T Ö R T É N E T E


Óbuda a X. század közepéig fejedelmi központként, majd a XIII. század közepéig királyi székhelyként mûködött. A középkori Buda, azaz Óbuda központja, a mai Fô tér és környéke volt, itt állt a Péter és a Mária templom, a préposti palota, és a kanonoki házak. Az Anjou királyok uralkodása alatt, miután I. Nagy Lajos 1343-ban édesanyjának, Erzsébetnek adományozta az egykori királyi várat, Óbuda királynéi várossá lett. Erzsébet királyné idején a város tovább fejlôdött, adományaiból épült fel a klarissza kolostor, amely a magyarországi klarissza kolostorok központjává vált. A fellendülô kereskedelemnek köszönhetôen egyre többen telepedtek le a területen, fôleg kereskedôk, iparosok, szôlômûvelôk. Kultúrtörténetileg kiemelkedô esemény volt Luxemburgi Zsigmond király (1387–1437) óbudai egyetem alapítása (1395), bár maga az egyetem csak rövid ideig mûködött (1419). A mohácsi csatavesztést követôen (1526) a török csapatok feldúlták Óbudát, számos épület elpusztult, a lakók elmenekültek. A várost a törökök 1529-ben felgyújtották, majd az újabb török támadás (1541) után a területet megszállták a szultán csapatai, ettôl kezdve folyamatos harcok dúltak a török és a végvári csapatok közt. 1659-ben, még a török uralom idején, Zichy István komáromi várkapitány megváltotta a Királyi Kamarától az Óbudai uradalmat, ami így 106 éven keresztül a Zichy család birtokában volt. A török kiûzése után – 1686. szeptember 2-án felszabadult Buda és vele együtt Óbuda is – a Zichyek megkezdték az újjáépítést és a terület benépesítését. A régi családok mellé fôleg német területekrôl hoztak új telepeseket, és számos zsidó családot is betelepítettek. A legfényesebb idôszak gróf Zichy Miklós földesuraságával kezdôdött (1745), a városrész jelentôsen megszépült, felépült a Fô téren a barokk Zichy kastély, a Kiscelli-dombon a trinitárius kolostor, elkezdôdött a Péter Pál templom építése, de 1766-ban az utód nélküli földesúr halálát követôen az özvegy visszaadta az uradalmat a Kamarának. A XIX. század elsô felében Óbudán fejlôdésnek indult az ipar: a textilipar (kékfestés, selyemfonás, selyemgombolyítás), a téglagyártás, a bôr- és szeszipar. 1835-ben megkezdte mûködését az Óbudai Hajógyár.

5 Ó B U D A

T Ö R T É N E T E


A XIX. század második felében Óbudán is megindult a polgárosodás. 1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött Budapest, ami jelentôsen megváltoztatta Óbuda helyzetét. A terület a fôváros egyik peremkerületévé, majd a századfordulóra a fôvárosiak egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált, ekkor kezdôdött az óbudai kiskocsmák kora, mely hosszú idôn át jellemezte a kerületet.

Az I. világháború és a forradalmak elmúltával Óbudán újra megindult az ipari termelés, megkezdte mûködését az Óbudai Gázgyár is. A Bécsi út mellett megépültek az ún. városi házak, a szabadidô eltöltését kaszinók, egyesületek és egyletek szolgálták. Fejlôdött a közlekedés, 1933-ban itt indult el a fôváros elsô trolibuszjárata. 1939-ben kezdôdött meg a mai Árpád híd építése, melynek köszönhetôen megszûnt a városrész elszigeteltsége, ám egyúttal helyrehozhatatlanul kettészakadt a történelmi városközpont.

A II. világháború borzalmai viszonylag késôn, 1944 karácsonyán érték el Óbudát. A civil áldozatok mellett a lakóépületek és gyári üzemek többsége vagy megsemmisült, vagy súlyos károkat szenvedett. A háború befejeztével az ipari termelés újraindult, sôt lendületesen fejlôdött, a legtöbb óbudai valamilyen kerületi gyárban dolgozott. 1950. november 7-én átadták a helyreállított Árpád hidat

6 Ó B U D A

T Ö R T É N E T E


Kássa Gábor: Majláth utca, akvarell (1949) forrás: Óbudai Múzeum

(akkor Sztálin híd), ugyanebben az évben csatolták a kerülethez Békásmegyert. Az 1956-os forradalom eseményei nem kerülték el Óbudát, a fegyveres harcok leginkább a Kiscelli kastély környékén zajlottak. Óbuda az 1960-as években elvesztette kisvárosias jellegét. Több mint 6500 régi, komfort nélküli lakást elbontottak, és megkezdôdött a fôváros legnagyobb „lakóépület rekonstrukciós programja”, amely pusztulásra ítélte a történelmi városközpontot. Az elsô jellegzetesen óbudai panelépület 1969-ben épült fel, 1975-ben pedig megkezdôdött – az európai viszonylatban is jelentôs méretû – békásmegyeri lakótelep építése. Ma Óbuda-Békásmegyer – nagyságát illetôen – a fôváros második legnagyobb kerülete. A jelenlegi népességszám közel 130.000 fô. forrás: Óbudai Múzeum

7 Ó B U D A

T Ö R T É N E T E


ÓBUDAI SÉTA 1 VÁROSHÁZA (FÔ TÉR 3.) GPS 47.5415 / 19.0450 A régi egyemeletes Városházát az 1900-as évek elején bontották le, helyén 1906-ban épült fel a ma is látható reprezentatív épület. Az épületben ma Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala mûködik.

1 A FÔ TÉR ÉS KÖRNYÉKE A Fô tér és a környezô utcák (Laktanya utca, Hídfô utca) kockakövei, lámpaoszlopai, megmaradt klasszicista és eklektikus emeletes házai hûen idézik a XVIII–XIX. század fordulójának óbudai hangulatát. A Fô tér 4. szám alatti emeletes copf sarokház, 1780 körül épült, jelenleg a Kun Zsigmond Lakásmúzeumnak ad otthont. A Fô tér 5. szám alatti emeletes, eklektikus erkéllyel rendelkezô klasszicista ház ma lakóház. A Fô tér macskakövei alatt a középkori káptalani városrész XI–XIV. századi falmaradványai találhatók. Az itt állt préposti palota, Péter és Mária templom maradványai ma már nem láthatók. A Péter templomot, Óbuda elsô templomát Orseolo Péter uralkodása alatt, a XI. században kezdték építeni. A templom a tatárjárás alatt megsérült, köveit széthordták. A Mária templom a XIV. század közepén épült, az egykori Péter templom romjaira. A maga korában impozáns, 70 méter széles, 20 méter hosszú templom gazdag belsô figurális és ornamentális díszítéseivel, freskóival kiemelkedô építészeti alkotása volt Óbudának. A templom a török dúlás alatt elpusztult, köveit széthordták, és Óbuda barokk kori épületeihez is felhasználták. A templom támpilléreinek maradványai a Zichy kastélyban (Fô tér 1.) lévô Pincegalériában láthatók.

8 Ó B U D A I

S É T A


2 VÁRAKOZÓK VARGA IMRE SZOBRA

GPS 47.3230 / 19.2469

Az esernyôs lányokat ábrázoló szoborcsoport a Fô tér északnyugati részén, a Laktanya utca torkolatában található. Néhány lépésnyire onnan a szobrászmûvész munkásságát bemutató Varga Imre Gyûjtemény tekinthetô meg. (Laktanya utca 7.) (bôvebben: 22. oldal)

3 ZICHY KASTÉLY (FÔ TÉR 1.) GPS 47.5417 / 19.0459 A barokk kastélyt 1740–1757 között Zichy Miklós építtette. Tervezôje és kivitelezôje Jäger János Henrik kôfaragómester volt. A fôépületet a XVIII–XIX. században épületszárnyakkal vették körül, a két szárnyhoz szimmetrikusan teraszos kerti házak csatlakoztak. A kastély homlokzata elôtt park állt. A kastély jelenleg kulturális intézményeknek is otthont ad.

3 ÓBUDAI MÚZEUM (FÔ TÉR 1.) GPS 47.5417 / 19.0459 Az Óbudai Múzeum a Zichy kastély délnyugati szárnyában helyezkedik el. A múzeum 2009-ben megújuló állandó kiállításain Óbuda történetét követhetik végig az érdeklôdôk a középkortól az 1970-es évekig. (bôvebben: 23. oldal)

9 Ó B U D A I

S É T A


3 KASSÁK MÚZEUM (FÔ TÉR 1.) GPS 47.5417 / 19.0459 A Kassák Múzeum 1976-ban Kassák Lajos (1887–1967) író, képzômûvész és szerkesztô szellemének és hagyatékának ôrzésére alakult. Az elmúlt húsz évben a múzeum KözépEurópa egyik jelentôs, avantgárd mûvészetre szakosodott kiállító- és kutatóhelyévé fejlôdött. (bôvebben: 22. oldal)

4

VASARELY MÚZEUM (SZENTLÉLEK TÉR 1.) GPS 47.5403 / 19.0459

A Szépmûvészeti Múzeum kiállítóhelye 1987-ben nyitotta meg kapuit, állandó kiállítása Victor Vasarely munkásságát mutatja be. (bôvebben: 23. oldal)

5 SZENTLÉLEK TÉR SZENTHÁROMSÁG SZOBOR

GPS 47.5407 / 19.0457

A téren álló Szentháromság szobor eredetijét részben a Zichy család adományából az 1738–39. évi pestisjárvány után emelték. A szobrot az Árpád híd építése miatt 1956-ban lebontották, darabjait a Kiscelli Múzeumba szállították, majd 2000-ben felújították, s régi helyének közelében állították fel. A szoborkompozíció három oszlopán: Szent Rókus, Szent Sebestyén és Szent Félix alakja, a gyámköveken: Borromei Szent Károly, Xavéri Szent Ferenc és Szent Flórián látható. A dombormû Bûnbánó Dávidot és a Jó Pásztort, az oltárszerû elôrész Szûz Máriát és alatta Szent Rozáliát ábrázolja.

10 Ó B U D A I

S É T A


6 PORTA PRAETORIA KELETI TÁBORKAPU MARADVÁNYAI (KÓRHÁZ UTCA 7.) GPS 47.5424 / 19.0436 A III. század második felében épült kapu a római légiótábor Dunára nézô fôkapujaként funkcionált. A háromnyílású építményt kétoldalt egy-egy emeletes, nyolcszögletû torony fogta közre. Az átjárók közül a középsô a kocsiforgalom, a két szélsô a gyalogosok számára készült, innen lehetett megközelíteni a Dunán átvezetô hidat. 7 A FERENCES TEMPLOM ÉS KOLOSTOR ROMJAI (VÖRÖSKERESZT UTCA 1-3.) GPS 47.5423 / 19.0395 A középkori templom az egykori római légiótábor II. századi kaszárnyaromjaira épült. A templom elsô említése 1298-ból való. A források szerint ezen a helyen a XIII. század végére már egy szervezetten mûködô kolostor állt. Az épület a török dúlás alatt jelentôsen megrongálódott, a kolostor 1541-ben megszûnt. 8 SELYEMGOMBOLYÍTÓ (HARRER PÁL UTCA 46.) GPS 47.5432 / 19.0438 A magyarországi selyemipar fellendítésének céljából II. József (1780–1790) Mazzocato olasz selyemszakértôt bízta meg egy óbudai selyemgombolyító üzem létrehozásával. Az 1785-ben épült, ovális alaprajzú copf stílusú épület fô homlokzatát kétkapus, hajlott vonalú lépcsô tagolja. Az ipari mûemléképületben ma irodahelyiségek találhatók.

9 REFORMÁTUS TEMPLOM (KÁLVIN KÖZ 4.) GPS 47.5397 / 19.0421 Az óbudai református templom 1785–86-ban épült. A templom homlokzata elé 1788-ban tornyot emeltek, majd a hívek adományából 1878-ban készült el a mai végleges, sisakkal ellátott templomtorony. Az épület egyhajós belsô térrel és egytornyos copf homlokzattal épült.

11 Ó B U D A I

S É T A


9 A KÖZÉPKORI VÁR MARADVÁNYAI A református templom parókiájának építése (1909) során tárták fel az Óbudán épített középkori vár maradványait. Óbuda a XI–XIV. században elôbb fejedelmi, majd királyi és királynéi székhely volt. A királyi vár szabályos alaprajzú, négyzet alakú, síkföldi vár volt, melyet kettôs fallal körülvett árok határolt. A tatárjárás után (1241) IV. Béla a fallal körülvett jól védhetô várak építését szorgalmazta, így az óbudai vár szerepe csökkent. A vár 1541-ben, a török hódítás után lakatlanná vált. A református templom pincéjében a vár alapfalának darabja elôzetes bejelentkezés alapján tekinthetô meg.

10 SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIATEMPLOM (ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET TÉR, LAJOS UTCA 168.) GPS 47.5384 / 19.0445 Az óbudai plébániatemplom elôdjét Zichy Péter földesúr az 1710-es évek második felében építtette. A barokk templom mai formájában 1744–1749 között épült. A homlokzat díszítése Bebo Károly szobrász alkotása. A homlokzat két oldalfülkéjében Szent Rókus és Szent Sebestyén szobrai, a kapu felett Szent Rozália dombormûve látható. A templom egyhajós barokk belsôtere 1748 és 1753 között készült. A vörösmárvány fôoltár 1774-bôl való. A szintén vörösmárványból készült celli Mária mellékoltárban a tabernákulum feletti baldachinba foglalt üvegszekrényben látható a celli Mária kegyszobor, amely eredetileg a kiscelli trinitárius templom fôoltárának központi alakja volt. A plébániatemplom alatt található a XIII. századi Margit kápolna maradványa. A kápolna egykori helyét a járószinten elhelyezett didaktikai vonal jelzi. 10 ANTONIO BONFINI (1427–1502) SÍREMLÉKE

GPS 47.5384 / 19.0445

A neves humanistát saját végrendelete szerint Óbudán, az egykori Szent Margit kápolnában temették el egyes források szerint. Síremléke, mely Seres János szobrászmûvész alkotása, a plébániatemplom bal oldalánál látható.

12 Ó B U D A I

S É T A


10 NEPOMUKI SZENT JÁNOS

GPS 47.5384 / 19.0456

ÉS SZENT FLÓRIÁN SZOBRA GPS 47.5377 / 19.0456

Bebo Károly (1712–1779) szobrász alkotásai a plébániatemplom elôtti parkban láthatók.

LAJOS UTCA, KISKORONA UTCA, DUGOVICS TITUSZ TÉR, MÓKUS UTCA, TEMPLOM UTCA A plébániatemplom körüli utcák klasszicista, eklektikus, és barokk lakóépületei a XIX–XX. század fordulójának óbudai hangulatát idézik. A Dugovics Titusz téren a római kori tábor déli kapujának maradványai találhatók.

11 ÓBUDAI TÁRSASKÖR (KISKORONA UTCA 7.)

GPS 47.5369 / 19.0420

A „Koronához és az Oroszlánokhoz” („Zur Kronen und Löwen”) címzett fogadó és kávéház 1816 és 1818 között épült klasszicista stílusban. Az épület az 1990-es felújítás óta az Óbudai Társaskörnek ad otthont. (bôvebben: 25. oldal)

13 Ó B U D A I

S É T A


12 MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM (MÓKUS UTCA 20.) GPS 47.5378 / 19.0434 A gyûjteményt 1968-ban alapították Magyar Építészeti Gyûjtemény néven. A Múzeum 1987-ben költözött Óbudára, a XIX. század eleji mûemlék jellegû lakóházba. A Múzeum állandó kiállítással nem rendelkezik.

KLARISSZA TEMPLOM ÉS KOLOSTOR ROMJAI (MÓKUS UTCA – PERC UTCA SAROK) 13

GPS 47.5361 / 19.0432

A XXII. János pápa által engedélyezett templom 1343–1346 között épült, majd 1356 után kolostorral bôvült. Alapítója Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné volt. A magyarországi klarissza kolostorok központjának pusztulása 1541 utánra tehetô. A kolostorban ôrizték Erzsébet királyné házi oltárát, ami jelenleg a New York-i Metropolitan Múzeumban látható.

14 KÖZÉPKORI PIACTÉR, BUDAPEST GALÉRIA KIÁLLÍTÓHÁZA (LAJOS UTCA 158.) GPS 47.5375 / 19.0449 A piactér a XII–XIII. században a dunai révet és kikötôt az esztergomi nagyúttal összekötô utcákból alakult ki. Az épület déli oldalán húzódó házsor és utca a klarisszák kolostorához vezetett. A Lajos utca 158. szám alatti épület, az egykori piactér egyik épülete, a XVIII. század elején sörházként mûködött, majd a század végén lakóházzá alakították át, és a XIX. században további toldalékokkal bôvítették. Az épület helyreállítása során a XVIII. századi állapot mellett a legjelentôsebb középkori részleteket is megôrizték. A ház ma a Budapest Galéria kiállítóháza. (bôvebben: 21. oldal)

14 Ó B U D A I

S É T A


14 ZSINAGÓGA (LAJOS UTCA 163.)

GPS 47.5377 / 19.0454

A klasszicista zsinagógát Landherr András tervei alapján 1820–1821 között építették a XVIII. század közepén emelt, majd lebontott zsinagóga helyére. Az épületben ma televízió stúdió mûködik. (Nem látogatható.)

TEXTIL ÉS TEXTILRUHÁZATI IPARTÖRTÉNETI MÚZEUM (LAJOS UTCA 136-138.) GPS 47.5358 / 19.0438 A múzeum épülete egykor a Goldberger Textilmûvek törzsháza, a hazai textilipar legjelentôsebb családi vállalkozásának helyszíne volt. A több mint 200 éves mûemléképület-együttes földszintjén eredetileg kékfestô üzem mûködött, emeletén a Goldberger család lakott. A gyár, amely az európai és tengerentúli országokba is exportált nyomott textíliákat, négy nemzedéken keresztül volt a Goldberger család tulajdona. 1948-ban államosították, majd 1993-ban végleg bezárták kapuit. (bôvebben: 23. oldal) 15

16 KATONAI AMFITEÁTRUM (NAGYSZOMBAT UTCA 5.)

GPS 47.5324 / 19.0402

A hajdani katonaváros legdélibb pontján, Antonius Pius császár idejében (86–161), építtette fel a légió II. Adiutrix a katonai amfiteátrumot. A föld-amfiteátrum ovális alaprajzú, hossztengelye majdnem 90 méter. Porondja nagyobb, mint a római Colosseumé. Az arénát a katonaság gyakorlótérnek is használta. Öntött falazású helyiségei halszálka boltozással épültek, falait hatalmas kôpillérek támasztották.

15 Ó B U D A I

S É T A


17 FLÓRIÁN TÉR ÉS KÖRNYÉKE LÉGIÓS TÁBOR

GPS 47.5407 / 19.0418

A mai Flórián tér helyén állt az egykori aquincumi légió II. Adiutrix táborának központja. A II–III. századi tábor maradványait, tiszti lakásait, tabernákat, valamint a tábor nagyfürdôjét mutatja be a romterület.

17

THERMA MAIORES – FÜRDÔ MÚZEUM (FLÓRIÁN TÉRI ALULJÁRÓ) GPS 47.54 / 19.0445

A római tábor két fôútjának keresztezôdésében állt a monumentális, 120×140 méteres fürdôépület. Fôbejáratai a fôutcákról nyíltak. Az épületet a II. században emelték, majd többször átépítették. Tornacsarnok, hideg, langyos és forró vizû medencék, fürdôkádak, izzasztókamra és tágas, padlófûtéssel ellátott termek szolgálták a katonák felfrissülését. Az épület padlófûtés-rendszere, technikai megoldásai a ma embere számára is lenyûgözô látványt nyújtanak. 17 PORTA PRINCIPALIS DEXTRA – DÉLI TÁBORKAPU (FLÓRIÁN TÉR) GPS 47.5402 / 19.0439 A déli táborfal helyreállított szakasza és a kapu rekonstruált maradványai a Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben tekinthetôk meg. A kapu a II. század második felében épülhetett. A kapun bevezetô, oszlopsorral szegélyezett út volt a tábor északdéli fôútja, mely a tábor központi épületéhez vezetett.

16 Ó B U D A I

S É T A


18 ÓKERESZTÉNY KÁPOLNA ROMJAI – CELLA TRICHORA (RAKTÁR UTCA – HUNOR UTCA – KÖRTE UTCA SAROK) GPS 47.5469 / 19.0346 A Raktár utca északi oldalán egykor egy késô-római keresztény temetô állhatott, amelynek szélén lehetett az ókeresztény kápolna. A jellegzetes, lóhere alakú épületet a IV. század 60-as éveiben emelhették a mártírok és szentek emlékére.

19 HERKULES VILLA ROMJAI (MEGGYFA UTCA 19-21.) GPS 47.5492 / 19.0397 A Septimus Severus (146–211) uralkodása idején épült lakóház gazdája egy magas rangú hivatalnok lehetett. A több helyiségbôl álló épületben a padozatot mozaik, a falakat freskók díszítették. A villában található a Pannónia területén elôkerült legszebb mozaikpadló, mely középpontjában Herkules, Deianeira és Nessus kentaur mítoszát ábrázoló jelenet áll. A villa maradványai elôzetes bejelentkezéssel látogathatók. (bôvebben: 21. oldal) 20 AQUINCUMI MÚZEUM, AQUINCUMI ROMKERT (SZENTENDREI ÚT 139.) GPS 47.5656 / 19.0494 Az Aquincumi Múzeum az egykori római polgárváros területén 1894-ben nyílt meg, kiállításain elsôsorban a polgárvárost mutatja be, de számtalan utalás van a vele közigazgatásilag összefüggô településrészekre, a légiós táborra, az azt övezô katonavárosra, valamint a Hajógyári szigeten állt helytartói palotára. Tárgyi emlékei közt egyedülálló zenetörténeti emlék a III. századból származó víziorgona. (bôvebben: 21. oldal)

17 Ó B U D A I

S É T A


20

AQUAEDUCTUS

GPS 47.5708 / 19.0486

A római vízvezeték néhány pillére a Szentendrei úton, az aquincumi romterület elôtt látható. A mintegy 5 km hosszú aquaeductus kb. 1–20°-os lejtéssel szállította a vizet. A vízvétel a különbözõ szakaszokon a vízvezeték mellé épült elosztó és tárolótartályokból történhetett.

21 A POLGÁRVÁROSI AMFITEÁTRUM ROMJAI (ZSÓFIA UTCA 1.) GPS 47.5684 / 19.0478 A II. század közepén az északi városfal közelében épült fel a polgárvárosi amfiteátrum. Ellipszis alakú küzdôterét egy három méter magas fal vette körül, nézôtere kb. 6.000 személy befogadására volt alkalmas. Nyugati kapujától egy út vezetett a közeli, több mint 15.000 m2 alapterületû gladiátoriskolához, melynek romjai a föld alatt találhatók.

22 ÓBUDAI GÁZGYÁR ÉS TELEPE (GÁZGYÁR UTCA 1-3.) GPS 47.5619 / 19.0532 Az egykori Óbudai Gázgyár, ahol szénbôl városi gázt állítottak elô, 1913-tól 1984-ig üzemelt. A gyár a maga idejében a legkorszerûbb technológiát alkalmazta, mely napi 250 ezer köbméter gáz termelését is lehetôvé tette. A gyárral egyidejûleg, ahhoz kapcsolódóan, egységes építészeti elgondolás alapján valósították meg a munkás és tiszti telepet, amely komplex városfejlesztési szemléletrôl tanúskodik. A területen található kiemelkedô értékû épületek mûemléki védelmet kaptak.

18 Ó B U D A I

S É T A


23 KISCELLI MÚZEUM, EGYKORI TRINITÁRIUS TEMPLOM ÉS KOLOSTOR (KISCELLI UTCA 108.) GPS 47.5381 / 19.0304 1723-ban Zichy Péter kis kápolnát emeltetett a Bécs felé menô országút feletti dombon, ahol a csodatevôként ismert mariazelli kegyszobor kicsinyített mását helyezte el. Innen ered az elnevezés: Klein Mariazell, azaz „Kiscell”. Az egykori kápolna helyére Johann Entzenhoffer tervei alapján a Zichy család építtetett barokk kolostort 1738 és 1758 között a betelepített trinitárius szerzetesek számára. Kiscell a mariazelli kegyszobor itt ôrzött másolatának köszönhetôen jelentôs zarándokhely volt a XVIII. században. A keresztúti stációk ma is láthatók. A szerzetesrendet 1783-ban II. József feloszlatta, a templom berendezési tárgyait elárverezték, az épület pedig a kincstár tulajdonába került. 1910-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros vásárolta meg, és itt rendezte be bemutatótermeit, magánmúzeumát. Az általa megálmodott és részben kialakított tájképi kert napjainkban történeti kertként mûemléki védettséget élvez. 1935-ben a fôvárosra hagyta az épületet azzal a kikötéssel, hogy abban iparmûvészeti múzeumot létesítsenek. 1941-ben a Székesfôvárosi Múzeum várostörténeti és képzômûvészeti gyûjteményeit költöztette a kiscelli épületbe. A II. világháborúban a templom jelentôs károkat szenvedett, majd részleges mûemléki helyreállítás után 1949-ben nyílt meg a látogatók elôtt. A múzeum állandó kiállításain Budapest újkori várostörténetébôl kaphat ízelítôt a látogató. A múzeum helyet ad a Fôvárosi Képtárnak is, mely Budapest egyik legrégebbi képzômûvészeti gyûjteménye.

(bôvebben: 22.

oldal )

19 Ó B U D A I

S É T A


20


KULTURÁLIS AJÁNLÓ Óbuda pezsgô, kulturális élete egész évben vonzza a tartalmas kikapcsolódásra váró közönséget. Múzeumaink és kiállító helyeink évrôl évre csatlakoznak az olyan országosan meghirdetett rendezvényekhez, mint a Múzeumok Éjszakája (június vége), a Kulturális Örökségi Napok (szeptember vége) és a Múzeumok Ôszi Fesztiválja (október). A kerület népszerû szabadtéri rendezvényeit, mint az Óbudai Nyár vagy az Óbudai Búcsú, évrôl évre egyre többen látogatják. Vendégeink az aktuális programokról és Óbuda kulturális kínálatáról az egyes intézmények, illetve a kerület (www.obuda.hu) honlapján is tájékozódhatnak.

KÖZGYÛJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK AQUINCUMI MÚZEUM 1031 Budapest, Szentendrei út 135. +36 1 250 1650; +36 1 430 1081 www.aquincum.hu Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap november 1. – április 15.: 10.00–16.00 április 15. – április 30. és október 1. – 31.: 10.00–17.00. május 1. – szeptember 30.: 10.00–18.00 A romkert nyitása: május 1 – szeptember 30.: 09.00–18.00 április 15 – április 30. és október 1 – 31.: 09.00–17.00, november 1. és április 14. közt zárva tart Az új múzeumi épületben 2007-ben kapott helyet a „Róma Aquincumban” címû állandó kiállítás, mely a legértékesebb, eddig be nem mutatott gazdag leletanyagból ad válogatást.

Állandó kiállítások: • „R óma Aquincumban” • „A z aquincumi látványraktár” Telephelyek: Hercules Villa (1033 Budapest, Meggyfa utca 21.) – kizárólag elôzetes bejelentkezés alapján, csoportosan, idegenvezetéssel egybekötve látogatható Fürdô Múzeum (1033 Budapest, Flórián téri aluljáró) BUDAPEST GALÉRIA KIÁLLÍTÓHÁZA 1036 Budapest, Lajos utca 158. +36 1 388 6771 www.budapestgaleria.hu Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10.00–18.00 Idôszaki kortárs képzômûvészeti kiállítások több szinten, és Pátzay Pál (1896–1979) szobrászmûvész állandó kiállítása látható.

21 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


BUDAPEST GALÉRIA VARGA IMRE GYÛJTEMÉNY 1033 Budapest, Laktanya utca 7. +36 1 250 0274 www.budapestgaleria.hu Nyitva tartás: hétfô kivételével naponta 10.00–18.00 Varga Imre (1923–) szobrászmûvész állandó kiállítása szobrait, köztéri szoborvázlatait, érméit mutatja be. KASSÁK MÚZEUM 1033 Budapest, Fô tér 1., Zichy kastély +36 1 368 7021 www.pim.hu Nyitva tartás: szerda-vasárnap 10.00–17.00 A Zichy-kastély emeletén látható állandó kiállítás Kassák Lajos festményeit, szobrait, tipográfiáit és szépirodalmi alkotásait mutatja be, míg az idôszaki kiállítások a klasszikus avantgárd és a kortárs mûvészet hazai és nemzetközi élvonalbeli alkotóinak mûveibôl válogatnak. KISCELLI MÚZEUM (FÔVÁROSI KÉPTÁR – ÚJKORI VÁROSTÖRTÉNETI OSZTÁLY) 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. +36 1 388 8560 www.btm.hu (Újkori Várostörténet), www.btmfk.iif.hu (Fôvárosi Képtár) FÔVÁROSI KÉPTÁR Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap április 1 – október 31.: 10.00–18.00 november 1 – március 31.: 10.00–16.00

A Képtár állandó kiállításai: • Válogatás a Fôvárosi K éptár XIX–XX. századi gyûjteményébôl

• Válogatás

1900-as évek elejétôl az A válogatás nyomon követi a legfontosabb mûvészeti irányzatokat és alkotókat (pl.: RipplRónai József, Csók István, Ferenczy István, Kondor Béla). az

évszázad végéig .

ÚJKORI VÁROSTÖRTÉNETI OSZTÁLY Állandó kiállítások: • „A fôváros régiségei 1780–1873” Buda tényleges fôvárossá válásától 1873-ig, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig követi nyomon a város fejlôdését. • A „Közterek és magánterek 1873–1940” címmel Budapest nagyvárossá válásának folyamatát tekinthetik meg az idelátogatók. • Cégérkiállítás: Pest-Buda, majd Budapest gazdasági fellendülésének fontos szereplôi voltak a boltok és az iparos mûhelyek. A múzeum számos értékes cégért ôriz a XVIII. századtól kezdve, melyek nevezetes vendéglôk, boltok bejáratait díszítették. • N yomdák és újságok B uda(-)Pesten • A rany O roszlán Patika • Barokk szoborcsarnok: A szoborcsarnokban a Budavári Mátyás-templom elôtt álló Szentháromság szoborcsoport 1712-ben felállított eredeti figurái láthatók, a folyosón pedig XIX. századi pest-budai klasszicista épületeket díszítô szobrok és dombormûvek találhatók.

22 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


ÓBUDAI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR 1033 Budapest, Fô tér 1., Zichy kastély +36 1 250 1020 www.ompk.hu ÓBUDAI MÚZEUM 1033 Budapest, Fô tér 1. +36 1 250 1020 www.obudaimuzeum.hu Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 10.00–18.00 (hétfô szünnap) Az „Óbuda – egy város három arca” címû állandó kiállításon a város(rész) történetének három egymástól jól elkülöníthetô, meghatározó korszakát: a középkori Óbudát, a XVII–XIX. századi mezôvárost és a kerület szanálás utáni mai arcát ismerhetik meg a látogatók interaktív elemek segítségével. Helytörténeti kutatásaink eredményeit évente két idôszaki kiállítás mutatja be. Állandó kiállítás: • Ó buda – egy város három arca • Kun Z sigmond N épmûvészeti Gyûjtemény (Fô tér 4.) PLATÁN KÖNYVTÁR 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. +36 1 368 7093 www.platankonyvtar.hu Nyitva tartás: hétfô 12.00–18.00, kedd 10.00–19.00, szerda szünnap, csütörtök 10.00–19.00, péntek 12.00–18.00, minden páratlan hét szombatján 10.00–14.00 A könyvtár és fiókkönyvtára több mint 64000 dokumentummal, 78 féle sajtótermékkel, gyermekkönyvtári

részleggel, kulturális programokkal várja látogatóit. Platán Könyvtár fiókkönyvtára 1038 Budapest, Csobánka tér 5. +36 1 454 0826 Nyitva tartás: hétfô 10.00–15.00, kedd 12.00–19.00, szerda szünnap, csütörtök 12.00–19.00, péntek 9.00–14.00, minden páros hét szombatján 9.00–13.00 TEXTIL ÉS TEXTILRUHÁZATI IPARTÖRTÉNETI MÚZEUM 1036 Budapest, Lajos utca 138. +36 1 430 1387 www.textilmuzeum.hu Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig 9.00–16.00, pénteken és szombaton 9.00–14.00, vasárnap szünnap A Textilmúzeum tárgyainak, dokumentumainak elsô darabjait az 1960-as években megrendezett szakmatörténeti kiállításra gyûjtötték össze. Állandó kiállítások: • A tamási tutyi mûhely • G oldberger emlékblokk • Textilipari technológiák • A mûködô Jacquard - gép • A textilnyomás története VASARELY MÚZEUM 1033 Budapest, Szentlélek tér 6. +36 1 388 7551 Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10.00–18.00 A múzeum Victor Vasarely 1981-es adományának köszönhetôen a világhírû mûvész munkásságát mutatja be.

23 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


KÖZMÛVELÔDÉS ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR www.odz.hu Zenekari iroda: 1065 Budapest, Liszt Ferenc tér 5., I. emelet 4. +36 1 269 1178 Nyitva tartás: hétköznapokon 10.00-16.00 Az Óbudai Danubia Zenekart – Danubia Szimfonikus Zenekar néven – Héja Domonkos alapította muzsikus barátaival együtt 1993-ban. Az együttes néhány év alatt a legkiválóbb hivatásos magyar zenekarok sorába emelkedett. 2007 óta az együttes fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az aktuális koncertekrôl telefonon, illetve a zenekar honlapján lehet érdeklôdni.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 1032 Budapest, San Marco utca 81. +36 1 388 7370, +36 1 388 2373 www.kulturkozpont.hu Telephelyei: Óbudai Kulturális Központ – Békásmegyeri Közösségi Ház 1038 Budapest, Csobánka tér 5. +36 1 243 2432 Óbudai Kulturális Központ – Csillaghegyi Közösségi Ház 1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. +36 1 240 0752 Az Óbudai Kulturális Központ minden házában izgalmas színházi elôadásokkal, koncertekkel, nívós kikapcsolódási lehetôségekkel várja látogatóit. Az önálló estek, kamaradarabok és koncertek szereplôi neves hazai és határon túli elôadómûvészek közül kerülnek ki. A hétvége általában a családi programok jegyében zajlik, bábelôadások, játszóházak, zenés-mesés színházi produkciók kínálnak tartalmas szórakozást. A központban mûködô San Marco Galéria a képzômûvészet szerelmeseit várja folyton megújuló tárlatokkal, mûvészetbarát klubbal és a környezô országok értékeit feltáró kirándulásokkal. Az aktuális programokról érdeklôdni telefonon és a honlapon lehet.

24 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


ÓBUDAI TÁRSASKÖR 1036 Budapest, Kiskorona utca 7. +36 1 250 0288 www.obudaitarsaskor.hu Az Óbudai Társaskör a kulturális és mûvészeti élet jelentôs szereplôje. Hangversenyei, mûvészeti szalonjai, zenés-irodalmi estjei, színházi elôadásai, pódium mûsorai, könnyûzenei koncertjei nemcsak az óbudaiak körében, hanem fôváros szerte is kedveltek. Az intézmény nyáron szabadtéri koncertekkel, színházi elôadásokkal várja a látogatókat. Idôszaki kiállításai ingyenesen tekinthetôk meg. POLARIS CSILLAGVIZSGÁLÓ 1037 Budapest, Laborc utca 2/c. +36 70 548 9124 polaris.mcse.hu Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat sötétedéstôl 22.30-ig. A csillagászat szerelmeseinek feltétlenül el kell látogatniuk a kerületben mûködô Csillagvizsgálóba, ahol kedden, csütörtökön, és szombaton sötétedéstôl tartanak távcsöves bemutatókat az érdeklôdôk számára. Az aktuális programokról, elôadásokról, az égi látnivalókról a honlapon lehet tájékozódni. TÉRSZÍNHÁZ 1033 Budapest, Fô tér 1. Zichy kastély +36 1 388 4310 www.terszinhaz.hu A Zichy kastélyban mûködô színház aktuális gyermek és felnôtt elôadásairól a társulat honlapján kaphatnak bôvebb információt.

ÁLLANDÓ NAGYRENDEZVÉNYEK A Fô tér és környéke rendszeresen megtelik élettel, ilyenkor koncertek, színielôadások, valamint vásárosok zsivaja tölti be a környéket. Az év minden évszakára jut valamilyen érdekes és csalogató kulturális nagyrendezvény, egyéni, vagy civil kezdeményezés. ÓBUDA NAPJA A kerület napját május 4-én ünnepli a helyi közösség. Ilyenkor a Fô téren és a Szentlélek téren érdekes, egy-egy választott témára épülô programok várják az idelátogatókat. FLORALIA (MÁJUS) A Floralia a római korban virágünnep, a megújulás ünnepe volt, melyet eleinte a gabonavirágzás idôszakában, majd késôbb, április 28. és május 3. között ünnepeltek. A rómaiak egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülô ünnepét eleveníti fel rendezvényével az Aquincumi Múzeum. Ezen a hétvégén megelevenedik Aquincum városának élete: katonák, gladiátorok, iparosok, színészek és pantomimesek szórakoztatják a közönséget. ÓBUDAI BÚCSÚ (JÚNIUS VÉGE) A sváb hagyományôrzô rendezvény minden évben a Fô téren és a Szentlélek téren zajlik. Az Óbudai Búcsú keretében a német nemzetiségi óvodások és iskolások,

25 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


a hagyományápoló egyesületek, neves mûvészek és együttesek szórakoztatják a vendégeket. A program kétnapos, mindkét nap utcabál zárja az estét. web.rubicom.hu/braunhaxler ÓBUDAI NYÁR (JÚNIUS-AUGUSZTUS) www.obudainyar.hu Az Óbudai Nyár a kerület mûemléki helyszínein megrendezett, önálló mûsorfüzettel rendelkezô rendezvénysorozata. Az Óbudai Nyár változatos programsorozat, amelynek keretében koncertek, kiállítások, színházi elôadások, filmvetítések, és megannyi kulturális élmény várja az érdeklôdôket. A kínálatot a kerület kulturális intézményei is színesítik. SZIGET FESZTIVÁL (AUGUSZTUS) Hajógyári sziget – Május 9. park; www.sziget.hu 1992 óta minden év augusztusában kerül megrendezésre a Sziget Fesztivál. A fesztivál mára az európai zenés fesztiválok kiemelkedô rendezvényévé vált. A tucatnyi színpadon egyszerre zajló események közt a fiatalok, de az idôsebb korosztály is megtalálhatja a neki szóló mûfajt. A fôszerep a zenéé, de a kulturális programok iránt érdeklôdôknek is érdemes kilátogatniuk a Hajógyári szigetre.

ADVENT (DECEMBER) Decemberben az advent idején, koncertek, gyermekmûsorok mellett vásári árusok várják az érdeklôdôket a Fô téren. A kézmûves standok mellett megférnek a szabadtéri „kemencék” is. A nézelôdôk sokaságát kürtös kalács, kenyér lángos, karácsonyi és forralt bor illata csábítja. A korcsolyázás szerelmesei (decembertôl februárig) nem hagyhatják ki a jégen való siklást a hangulatosan kivilágított Fô téren.

SATURNALIA (DECEMBER) Ôsrégi latin népünnep, mely a hagyomány szerint annak a boldog aranykornak az emlékezetét idézi, mely Saturnus uralkodására volt jellemzô. Az évforduló ünnep napja eredetileg december 17-re esett, de az egész ünnep egy teljes hétig tartott. A római hagyományokat felelevenítô program az adventi idôszak alatt az Aquincumi Múzeum épületében kerül megrendezésre.

26 K U L T U R Á L I S

A J Á N L Ó


SZABADIDÔ TERMÉSZETI KINCSEK

Kevés nagyváros büszkélkedhet olyan sok, változatos és jelentôs élményt nyújtó természeti értékkel, látnivalóval, mint Óbuda. Az ÓBUDAI-SZIGET északi részének kiépítetlen partja mentén a Dunapart egykori erdôs-sztyepp jellegû növénytakarójának egyik utolsó maradványát, számos vonuló madárfaj pihenôhelyét és énekesmadarak költôhelyét láthatjuk. A HÁRMASHATÁR-HEGY értékes állat- és növényvilágot rejtô erdei minden évszakban sok szépséggel várják a kirándulókat.

Az erdei utakkal behálózott hegyvonulat egyes tisztásairól és a hegycsúcsról, jó idôben, egyedülállóan szép kilátás nyílik Óbudára és az egész fôvárosra. A RÓKA-HEGYi bánya kôfejtôje, melybôl az I. századtól bányászták a mészkövet, ma védett terület, amely látványosan tárja elénk a sajátos földtani képzôdményeket és a sziklás talajon kialakult növény- és állatvilágot. A MÁTYÁS-HEGY felhagyott kôfejtôiben sok helyen rábukkanhatunk a hajdani tengeri élôvilág nyomaira, kagylók, tengeri sünök ôsmaradványaira. A Budai-hegység mészkövében a feltörô hévizek összetett BARLANGRENDSZEREKet hoztak létre, melyek feltárása napjainkban is folyik. A Mátyás-hegyi barlang össze­ köttetésben van a közeli Pálvölgyibarlanggal. A két barlang együttes járat­ rendszerének hossza jelenleg csaknem 19 kilométer, így a Dunántúl leghosszabb ismert barlangja. A Mátyás-hegyi barlang egy része vezetéssel – speciális öltözetben, jó erônlétben lévô látogatók számára – tekinthetô meg. A Pálvölgyibarlangban rendszeresen indulnak rövid, 25 perces és hosszú, 60 perces, utcai öltözetben látogatható túrák. Mindkét barlang megtekintését a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai szervezik. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.; +36 1 325 9505; www.dinpi.hu)

27 S Z A B A D I D Ô


A RÓMAI-PART A Római-part Európában egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Valószínûleg nincs még egy olyan városrész, ahol a Duna partja ilyen hosszan kínálna lehetôséget a sétálásra, pihenésre, nézelôdésre. Ez a több mint három kilométernyi élô vízkapcsolat és a parton átvezetô kerékpárút vonzza a kerékpárosokat, a gyalogosokat, a családokat, a babakocsisokat, a kutyasétáltatókat, a gasztronómia és a vízi sportok szerelmeseit, este pedig a szórakozni vágyó fiatalokat is. A „Rómain” számtalan sörözô, lángos- és pecsenyesütô várja a látogatókat, az esténként felzendülô élô zene pedig a ’60-as, ’70-es évek hangulatát idézi. A város fölött elnyúló szakaszon már a múlt század fordulóján élénk vízi sportélet folyt. Az itt található – és zömmel mûemléki védelmet élvezô – csónakházak az 1920-as, ’30-as

években épültek. Az aktív pihenésre vágyók akár városnézô vízi túrára is indulhatnak a partszakaszról, vagy élvezhetik az ókori római futárhajók hû másaként elkészült római gálya nyújtotta kaland lehetôségeit.

VÁROSNÉZÔ VÍZI TÚRÁK Rómaifürdô Telep Környezetvédô, Szabadidô és Diák Vízisport Egyesület 1031 Budapest, Nánási út 53. +36 20 257 7457 +36 20 943 6521 www.romaifurdo-se.hu

VÍZI TÚRA A RÓMAI GÁLYÁVAL Óbudai Sportegyesület 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 28. +36 20 321 0811 www.ose.hu

28 S Z A B A D I D Ô


STRANDOLÁS

TENISZ, SQUASH, TOLLASLABDA

RÓMAI STRANDFÜRDÔ 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2. +36 1 388 9740 www.romaistrand.hu Nyitva tartás: 09.00–20.00

RÓMAI TENISZAKADÉMIA 1039 Budapest, Királyok útja 105. +36 1 240 3895 www.rta.hu Szolgáltatások: Tenisz: 10 salak, 1 soft pálya Squash: 5 nemzetközi standard, 1 Ricochet Tollaslabda: 3 profi tollaslabda-pálya Uszoda: 25 m-es úszómedence, jacuzzi Fitness és wellness részleg

CSILLAGHEGYI STRANDFÜRDÔ 1038 Budapest, Pusztakúti út 3. +36 1 242 0754 www.csillaghegyistrand.hu Nyitva tartás: hétfô-szerda-péntek 07.00–19.00 kedd-csütörtök 09.00–21.00 szombat-vasárnap 07.00–17.00 PÜNKÖSDFÜRDÔI STRAND 1039 Budapest, Királyok útja 272. +36 1 388 6665 www.punkosdfurdo.hu Nyitva tartás: 9.00–19.00

MÛJÉGPÁLYA (EGÉSZ ÉVBEN NYITVA TART) Barátság Szabadidô Park 1037 Budapest, Laborc utca 2. +36 1 388 8522 +36 70 425 7408 Szolgáltatások: korcsolyabérlés, -élezés

MOTORCSÓNAK- ÉS JACHTKÖLCSÖNZÉS CSILLAG YACHT KLUB 1031 Budapest, Nánási út 56. +36 1 242 2666 WIKING YACHT KLUB 1033 Budapest, Hajógyári sziget 606. +36 20 974 5954 (ugyanitt vízi taxi szolgáltatás, akár kirándulási lehetôségekkel is: tel: +36 20 466 7929)

29 S Z A B A D I D Ô


GÖRKORCSOLYA, GYORSKORCSOLYA, BMX

JÁTSZÓTEREK

GÖRZENÁL SZABADIDÔ PARK Európa legnagyobb görkorcsolya és szabadidôparkja 14.000 m2-en várja a görkorcsolya, gyorskorcsolya és BMX szerelmeseit. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. +36 1 250 4800 www.gorzenal.hu

A kerületben található nagyobb játszóterek, játszóházak elérhetôk a www.maltai.hu oldalon.

GOKART PÁLYA A 3000 m2-en elterülô 400 m hosszú pálya 2 gyermek és 3 felnôtt géposztállyal várja a gokartozni vágyókat. 1037 Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter Bevásárlóközpont) +36 1 437 4680 Information in english: +36 30 255 2662 www.eurocenter.gokart.hu LIDO BOWLING CLUB A 100 fôs sörözôvel és étteremmel egybeépített, hatsávos Lido Bowling Club nyáron az étteremhez kapcsolódó hangulatos kerthelyiséggel szolgálja az ide látogató közönséget. A kertben grill bár is üzemel. 1031 Budapest, Nánási út 67. +36 1 436 0980 www.budapestlidohotel.hu

GYÛRÛ UTCA +36 30 680 9987 ZEMPLÉN GYÔZÔ UTCA +36 30 680 9986
 KERÉK UTCA +36 30 680 9983 SILVANUS +36 30 680 9988
 HUSZTI ÚT +36 30 680 9985 LAJOS UTCA +36 30 680 9984
 SOLYMÁR UTCA +36 30 680 9989 JÁTÉKPALOTA JÁTSZÓHÁZ (Csillagvár Bevásárlóközpont) 1039 Budapest, Rákóczi út 36. (a Szentendrei út kivezetô szakasza) +36 70 383 6584

30 S Z A B A D I D Ô


ÉTTERMEK Óbuda a gasztronómia kedvelôinek is számtalan lehetôséget tartogat. Hangulatos „kiskocsmák” és nagy múltú vendéglôk várják különleges ízeikkel az Óbudára látogatókat. Ha itt jár nálunk, feltétlen kóstolja meg egyik tradicionális ételkülönlegességünket, a harcsapaprikást túrós csuszával. HANGULATOS ÓBUDAI KISVENDÉGLÔK A MAGYAROS ÍZEK KEDVELÔINEK

Kéhli Vendéglô 1036 Budapest, Mókus utca 22. +36 1 368 0613, +36 1 250 4241 www.kehli.hu Kisbuda Gyöngye Étterem 1034 Budapest, Kenyeres utca 34. +36 1 368 6402, +36 30 203 5509 www.remiz.hu Régi Sipos Halászkert 1036 Budapest, Lajos utca 46. +36 1 250 8082, +36 1 368 6480 www.regisipos.hu

Rézpatkó Vendéglô 1039 Budapest, Szentendrei út 333. +36 1 240 9122 Rozmaring Kertvendéglô 1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 125. +36 1 367 1301 www.rozmaring.kertvendeglo.hu Udvarház Étterem 1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 2. +36 1 388 8780, +36 1 388 6921 www.udvarhazetterem.hu Új Sipos Halászkert 1033 Budapest, Fô tér 6. +36 1 388 8745, +36 1 250 1812 www.ujsipos.hu Zöld Kapu Vendéglô 1034 Budapest, Szôlô utca 42. +36 1 387 7028 www.zoldkapuvendeglo.mlap.hu

31 G A S Z T R O N Ó M I A


TÖBB MINT ÉTTEREM

Kemencés Kertcafe 1037 Budapest, Vörösvári út 131. +36 1 430 0611 www.kemenceskert.hu

Puskás Pancho Sport Pub 1036 Budapest, Bécsi út 56. +36 1 333-5656 www.symbolbudapest.hu

Kôbarlang Étterem 1038 Budapest, Pásztordomb tér 1/a. +36 1 244 0674 www.kobarlangetterem.mlap.hu

Symbol 220 Éves Pinceétterem 1036 Budapest, Bécsi út 56. +36 1 333-5656 www.symbolbudapest.hu

Kerék Vendéglô 1034 Budapest, Bécsi út 103. +36 1 250 4261 www.kerekvendeglo.hu

Symbol Italian Fusion Restaurant 1036 Budapest, Bécsi út 56. +36 1 333-5656 www.symbolbudapest.hu

Kisbojtár Vendéglô 1037 Budapest, Bojtár utca 29. +36 1 367 5440 www.kisbojtarvendeglo.gportal.hu

Leroy Cafe Óbuda 1036 Budapest, Bécsi út 63. +36 1 439 1698 www.leroycafeobuda.hu

Bivalyos Étterem 1039 Budapest, Királyok útja 172. +36 1 368 8920 www.bivalyos.freeweb.hu

Csónakház Mulató 1031 Budapest, Római part 30. +36 70 380 5571, +36 1 250 0426 www.csonakhaz.hu

Bonyai Étterem 1033 Budapest, Reményi Ede utca 3. +36 1 240 6102, +36 30 219 9996 http://bonyaietterem.eagent.hu

Humphrey’s Étterem & Bar Óbuda Bowlingcenter 1032 Budapest, Bécsi út 136. +36 1 439 2445, +36 70 333 3330 www.humphrey.hu

Csülök Grill Étterem 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. +36 1 240 0254 www.csulokcsarda.uw.hu

32 G A S Z T R O N Ó M I A


HÁZIAS ÍZEK OTTHONOS KÖRNYEZETBEN

KI NE HAGYJA, HA A „RÓMAIN” JÁR

A Konyha Étterem 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. +36 1 887 3657 www.akonyha.com

Bíbic Büfé 1031 Budapest, Római part 26. +36 1 242 1027

Hídfô Pub Étterem-Sörözô 1033 Budapest, Hídfô utca 18. +36 1 250 1032

A NEMZETKÖZI KONYHA KEDVELÔINEK

Harapó Mókus Vendéglô 1032 Budapest, Zápor utca 69. +36 1 388 6151 www.harapomokus.hu KataPult Étterem 1037 Budapest, Montevideo utca 9. +36 1 242 6000 www.katapultetterem.hu Déjá Vu Étterem 1037 Budapest, Montevideó utca 3/b. +36 1 242 0102 www.absolutteam.hu Szü@net Étterem 1032 Budapest, Zápor utca 74. +36 30 605 6176 Gigler Vendéglô 1032 Budapest, Föld utca 50/c. +36 1 368 6078 Mókus Sörkert és Étterem 1036 Budapest, Mókus utca 1-3. +36 70 332 7108 www.mokussorkert.hu

Pizza Paradicsom 1035 Budapest, Vörösvári út 13/a. +36 1 439 1988 www.pizzaparadicsom.hu Don Pepe Étterem 1039 Budapest, Víziorgona utca 11. +36 1 243 66 26 www.donpepe.hu Pasta e Pizza Olasz Étterem 1039 Budapest, Rákóczi utca 36. +36 1 250 8656 Gyradiko Görög Étterem 1039 Budapest, Királyok útja – Pünkösdfürdô utca sarok +36 20 541 0922, +36 20 938 7320 www.gyradiko.hu Pastrami Étterem és Kávéház 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. +36 1 430 1730, +36 1 430 1731 www.pastrami.hu Maharaja Indiai Étterem 1034 Budapest, Bécsi út 89-91. +36 1 250 7544 www.maharaja.hu

33 G A S Z T R O N Ó M I A


Hao-Hao Kínai Étterem 1036 Budapest, Lajos utca 70-72. +36 1 430 0770 Arirang Koreai Étterem 1033 Budapest, Hídfô utca 16. +36 1 240 5531 www.japhun.com/arirang/enter.htm

CUKRÁSZDÁK Cziniel Cukrászda és Kávéház 1031 Budapest, Nánási út 55. +36 1 240 1188 www.cziniel.hu Don Bosco Cukrászda 1037 Budapest, Bécsi út 177. +36 20 771 6570 www.donboscocukraszda.hu Koch-Danica Cukrászda 1035 Budapest, Vörösvári út 41. +36 1 242 1731 www.cukraszda.net

34 G A S Z T R O N Ó M I A


Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára! Harcsapaprikás túrós csuszával Elkészítési idô: 40 perc Energiatartalom: 1180 kcal / adag Hozzávalók 4 személyre: Harcsapaprikás: 60 dkg harcsa, 1 evôkanál finom liszt, 2-3 evôkanál tejföl, 2 evôkanál étolaj, 3 fej vöröshagyma, ízlés szerint pirospaprika, ízlés szerint só, ízlés szerint feketebors Túrós csusza: 30 dkg tehéntúró, 25-30 dkg csuszatészta (kockatészta), 2 dl tejföl, 10 dkg füstölt szalonna, 2 evôkanál étolaj

A harcsapaprikás elkészítése: A harcsapaprikáshoz köretként a túrós csuszát ajánljuk. A fôzést a hallal kell kezdeni – a tészta ugyanis frissen jó igazán. Az apróra vágott vöröshagymát olajon aranysárgára pirítjuk, ezután a tûzrôl levéve, hozzáadjuk a pirospaprikát és a fûszereket, majd felöntjük egy kevés vízzel, és addig fôzzük, míg a hagyma szét nem fô. Mikor a pörköltalap már nem darabos, hanem sima és fényes, a harcsát beletesszük, és 8-10 percig pároljuk. Ha túl folyós lenne a szósz, liszttel sûríthetjük.

A túrós csusza elkészítése: Ezek után jöhet a csusza! A túrót már a fôzés megkezdése elôtt tanácsos kivenni a hûtôbôl, hogy ne legyen hideg, mert a tésztát lehûtheti. A füstölt szalonnát kicsi kockákra vágjuk, és az olajon megpirítjuk. Míg pirul a szalonna, a vizet feltesszük fôni egy fazékban, és ha forr, a tésztát beletesszük.

Hogy ne ragadjon össze a tészta, a zsírból egy kávéskanálnyit a vízbe dobunk. A 12-15 perc alatt kifôtt tésztát leöblítjük meleg vízzel, lecsöpögtetjük, és a szalonnazsírban megforgatjuk. A túrót szétmorzsoljuk, a tésztára szórjuk. A kicsit meglangyosított, kikevert tejföllel leöntjük, és a szalonnadarabkákkal megszórjuk. A harcsapaprikást a túrós csuszával együtt tesszük az asztalra, és tálaláskor a halat kevés tejföllel meglocsoljuk. Jó étvágyat kívánunk!

35 G A S Z T R O N Ó M I A


SZÁLLÁSHELYEK HOTELEK Hotel Monte Christo*** 1031 Budapest, Nánási út 93. +36 1 250 0143 sales@hotelmontechristo.hu www.hotelmontechristo.hu

Ramada Plaza Budapest***** 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. +36 1 436 4100 info@ramadaplazabudapest.hu www.ramadaplazabudapest.hu

Hotel Retro Budapest*** 1031 Budapest, Záhony utca 10. +36 1 436 0364, +36 1 436 0365 retrobudapest@gmail.com

Budapest Lido Hotel**** & Conference Center 1031 Budapest, Nánási út 67. +36 1 436 0980 lidohotel@hu.inter.net www.budapestlidohotel.hu

Hotel Dunapart*** 1039 Budapest, Királyok útja 261. +36 1 436 0292 hotel.punkosdfurdo@uduloszallok.hu www.hotelpunkosdfurdo.hu

Holiday Beach Budapest Wellness & Conference Hotel**** 1039 Budapest, Piroska utca 3-5. +36 1 436 7160 reservation@holidaybeach.hu www.holidaybeach.hu

Attila Hotel*** 1039 Budapest, Attila utca 20. +36 1 240 3373 attilahotel@t-online.hu www.attilahotel.hu

Alfa Art Hotel ***superior 1039 Budapest, Királyok útja 205. +36 1 453 0060, +36 1 453 0062 reservation@alfaarthotel.hu www.alfaarthotel.hu Hunor Hotel***+ 1039 Budapest, Pünkösdfürdô utca 40. +36 1 243 0949 hunor@wla.hu www.hunorhotel.com

Hotel Touring** 1039 Budapest, Pünkösdfürdô utca 38. +36 1 250 3184 hoteltouring@gerandhotels.hu www.gerandhotels.hu

36 S Z Á L L Á S


PANZIÓK Villa Fontana Panzió és Étterem 1031 Budapest, Nánási út 24. +36 1 453 0900 romaifontana@t-online.hu www.fontana.hu

Írisz Panzió 1039 Budapest, Szentendrei út 341. +36 1 240 2597, +36 1 250 3763 info@iriszpanzio.hu www.iriszpanzio.hu

Remete Panzió Óbuda 1037 Budapest, Remetehegyi út 91. +36 1 250 3437 remete@pronet.hu www.remetehotelobuda.hu

Pál Panzió 1037 Budapest, Pálvölgyi köz 15. +36 1 388 7099, +36 30 312 9351 palpanzio@freemail.hu KEMPING

Alfréd Panzió 1038 Budapest, Vasút sor 20. +36 1 436 93 16 info@alfredpanzio.hu www.alfredpanzio.hu

Mini Camping 1039 Budapest, Királyok útja 307. +36 30 200 3752

fotó: © Kertész Miklós

37 S Z Á L L Á S


KRÚDY GYULA: AZ ÓBUDAI FLÓRIÁN

Óbudán, ahol a demokraták hajdanában olyan nagy felfordulásokat, változásokat, népmozgalmakat rendeztek, hogy egy-egy követválasztás után alig lehetett ráismerni az alvatag városkára: mondom, Óbudán Flórián a patrónus, akinek májusi nevenapját búcsúmulatsággal szokás megünnepelni. A régebbi pesti borivók, akik még rendesen megtartják vala a borivással járó ceremóniákat: voltaképpen Flórián napjától kezdôdôleg látogatják az óbudai kiskocsmákat, ahonnan a téli utazás zordonsága miatt kimaradtak. Flórián napjától fogva megint lehet akár tenyérbe hajtott fejjel (a szerelmi bánkódás miatt), akár megeresztett mellénnyel (a kedveskedô emésztés miatt) helyet foglalni azokban a kiskocsmakertekben, amelyekben bôvelkednek az óbudai utcák. Tavalyi borivók vizsgálhatják a torony tövében egymás arculatán, hogy mennyi réz telepedett arra az idevalósi meszes boroktól. A kocsmakertbe akasztják a madárkalitkát és a vendég megfigyelheti, mennyi tudományt, elôrehaladást tett tavaly óta a mátyásmadár. A pesti kirándulók itt örömmel üdvözölgetik egymást, nem úgy, mint például külföldön szokásuk a magyaroknak egymásnak hátat fordítani. Amint a kalendáriomban felnevet Flórián, a fekete kéményseprûk védôszentje, a fehér gesztenye-gyertyácskák idején: attól az idôponttól fogva megint tudják a pestiek, hova kell menniök felejtkezni. Csak Bauer bácsival, az egykori demokrata fôkortessel nem lehet a kocsmában mostanában találkozni: nincs követválasztás Óbudán. Még ma sem értem, pedig még a temetôn túl is ösmerôs vagyok az óbudai tájakon, de megfordultam a piactéren levô tánciskolában is: hogyan gyúrták meg a demokraták annakidején az óbudai svábokat. Jámbor emberek ezek, akik leginkább a városkában lakó temérdek bábaasszonnyal törôdnek a gyermekeik születése miatt, vagy pedig a temetések pompájával, éppen a saját temetésük miatt. Igaz, hogy úgy a kisgyermek világrajövetelekor, valamint az öregek föld alá dugdosásakor az aktus után meglátogatni szokás a kocsmaházakat, az ember szereti nagy események idején a társaságot, mert van témája a beszélgetéshez. Azonkívül a kocsmárosokat sem lehet arra szorítani, hogy pusztán nyáron, a pesti kirándulások idején éljenek. Az óbudaiak azért bortermelô emberek, hogy tudják: melyik kocsmában mérnek olcsó, valódi bort, amelyet ezen a tájon ittott még lábbal szokás taposni, addig tartogatni otthon, amíg megfelelô vevô érkezik rá, aztán ellenôriztetni, hogy a kocsmárosvevô nem szégyenítette-e meg a bort… Igen, itt a Flórián tér környékén alig hallottam hevesebb politizálást, még akkor sem, amikor a közeli Pesten a zsidókat verték, a politikáról tán szó lehetett a társaskörben, amelyekben ugyancsak bôvelkedik Óbuda, de kocsmai

38 K R Ú D Y

G Y U L A


összeszólalkozás nemigen fordul elô világnézetek miatt. A Duna partnak hátat fordító zsinagóga, valamint az ikertornyaival Dunára nézegetô katolikus templom vallási alázattal nézegetnek egymásra. – A kettôstorony alatt esküvôk drágalátos alkalmával olyan parádékat szokás csapni, hogy azt évekre ne feledhessék el – mint például akkor is, amikor csak árva szobalányunk esküvôjénél vállaltam a násznagyság ünnepélyes, kitüntetô és sikeres tisztségét, beszéltek is róla azokban a reménytelenül hegynek kapaszkodó, valamint a szakajtó alá rejtett utcácskákban, ahol mindig olyan andalogva pereg a varrógép, mintha mindig menyasszonyruhát varrna (pedig bizonyosan varr egyebeket is). – A zsinagóga környékén sáros, ghettó-korabeli utcák, ahol gyermekek rendszerint nyavalyás macskát vonszolnak zsinegen, hogy a Dunába fullasszák, a düledezô fakerítésekre mindenféle mulatságos dolgok voltak krétával felírva, amely szavakat Freud professzor szerint a szexuális kor elején írogatnak a kerítésekre a fiatalok... Flórián napjára megérkezett az aranypehely lágysággal hulldogáló májusi esô Óbudára, a hegyek, a présházak, a még jelzô nélküli szôlôk a hegyek oldalán esôfátyolba burkolóztak, a kettôs toronyban bizonyos ünnepi kedvvel gyújtott rá a harangozásra az óbudai harangozó, még ereszt a pince tavalyiból, sôt tavalyelôttibôl is. Ideát Pesten május van, májusi lóverseny van, amelyen hajdanában (a jóvilágban) a betegeskedô úriembereknek is illet megjelengetni. De mégis inkább Óbudára megyek, hogy a májusi esô jószagán át itt-ott megérezzek valamit a régi pesti életünkbôl. Pest-Budai séták (1926)

39 A Z

Ó B U D A I

F L Ó R I Á N


MAGYARORSZÁG A projekt a Turisztikai célelôirányzatból került támogatásra. Kiadó:

MAGYARORSZÁG Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fô tér 3. Bús Balázs polgármester

MAGYARORSZÁG

Szerkesztés: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil és Turisztikai Szolgáltató Iroda Fotók: www.gallaidesign.hu, www.istock.com, www.obuda.hu, www.aquincum.hu, Óbudai Múzeum, Kiscelli Múzeum, Józsa Bernát, Kertész Miklós, Merkl Gábor MAGYARORSZÁG Oldalterv, tördelés, nyomdai munkálatok: www.gallaidesign.hu Példányszám: 20 000 db Kiadás éve: 2009


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.