__MAIN_TEXT__

Page 1

NYBORG Turistguide 2020 / 2021

03.07.2021

1


Velkommen til Nyborg Danmarks Riges Hjerte

Welcome to Nyborg the heart of the kingdom of Denmark Herzlich willkommen in Nyborg Das Herz im Reiche Dänemarks

Kære gæst Rigtig hjertelig velkommen til Nyborg til dig der har været her før, og til dig, der kommer hertil for første gang. Vidste du, at Nyborg var Danmarks første hovedstad? At Nyborg Len var Kongens personlige fadebur? Eller vidste du, at Storebæltsbroen er verdens tredjelængste hængebro, og at flere af de østfynske naturområder af EU er udpeget som særligt værdifulde? Hvad enten du besøger de bedste badestrande, nyder en udsøgt middag med lokale råvarer og havudsigt eller går i fodsporene på konger og dronninger, vil vi gerne byde dig velkommen til et væld af oplevelser i Nyborg, Danmarks Riges Hjerte. Dear Guest A very warm welcome to Nyborg to those of you who have been here before and to those who are visiting for the first time. Did you know that Nyborg was Denmark’s first capital? That the Nyborg fief was the king’s personal pantry? Or did you know that the Great Belt Bridge is the world’s third-longest suspension bridge, and that several of the areas of natural beauty in east Funen have been identified as particularly valuable by the EU? Whether you visit the best beaches, enjoy an exquisite dinner made from local produce with a sea view or you walk in the footsteps of kings and queens, we would like to welcome you to a wealth of experiences in Nyborg, the heart of the kingdom of Denmark.

Sehr geehrte Gäste, Wir begrüßen Sie ganz herzlich - egal, ob Sie zum ersten Mal hier sind oder Nyborg schon einmal besucht haben! Wussten Sie, dass Nyborg Dänemarks erste Hauptstadt war? Dass der damalige Nyborger Lehen die persönliche Speisekammer des Königs war? Oder wussten Sie, dass die Brücke über den Großen Belt die weltweit drittlängste Hängebrücke ist, und dass mehrere der Naturgebiete auf Ostfünen von der EU als besonders wertvoll klassifiziert wurden? Egal, ob Sie die besten Badestrände besuchen, ein hervorragendes Gericht aus Erzeugnissen aus der Region und mit Meerblick genießen oder auf den Spuren der Könige und Königinnen wandeln - wir heißen Sie willkommen mit einer Vielzahl an Erlebnissen in Nyborg, dem Herzen des Königreichs Dänemark.

Michael Grønnemose


Indholdsfortegnelse Contents | Inhalt

Nyborgs historie The history of Nyborg Nyborgs Geschichte

7

Oplevelser27 Things to see and do Erlebnisse

Events73 Events Events

Shopping97 Shopping Shopping

Kulinariske oplevelser Culinary experiences Kulinarische Erlebnisse

117

Carlo Pedersen

4


Overnatning135 Overnight accommodation Übernachtung

Nyborg Marina

149

Praktisk info

163

Nyborg Marina Nyborg Marina

Practical information Praktische Informationen

Kort176 Maps Karte

En dag i Nyborg

185

A day in Nyborg Municipality Ein Tag in der Gemeinde Nyborg

Turistkontor195 Tourist office Touristeninformation

Følg med i hvad der sker når du er i Nyborg på:

Keep track of what’s on when you’re in Nyborg at: Hier können Sie sehen, was vor Ort geboten wird, während Sie in Nyborg sind: Visitnyborg Visitnyborg

www.visitnyborg.dk

www.visitnyborg.com www.visitnyborg.de

5


Michael Grønnemose


Nyborgs historie The history of Nyborg | Nyborgs Geschichte

7


Nyborgs historie

The history of Nyborg | Nyborgs Geschichte Nyborg Slot i det strategiske knudepunkt Nyborg Castle in the strategic hub Schloss Nyborg am strategischen Knotenpunkt

Nyborg Slots betydning i danmarkshistorien er ikke til at komme udenom. Nyborg Slot blev grundlagt under Valdemar Sejr (1202-41) omkring år 1200. Borgen blev placeret ved et af rigets vigtigste knudepunkter. Nemlig ved overfarten igennem og på tværs af Storebælt: i Danmarks Riges Hjerte. Fra tårnet på Nyborg Slot kunne begge ruter overvåges og kontrolleres. There’s no getting away from the significant role Nyborg Castle has played in the history of Denmark. Nyborg Castle was founded under the rule of Valdemar Sejr (1202–41) in around 1200. The castle was built adjacent to one of the kingdom’s most important hubs: by the crossing through and across the Great Belt – at the heart of the kingdom of Denmark. Both routes could be monitored and controlled from the tower on Nyborg Castle.

Die Bedeutung von Schloss Nyborg für die Geschichte Dänemarks lässt sich nicht verleugnen. Schloss Nyborg wurde um das Jahr 1200 von König Waldemar II. (1202-1241) errichtet. Die Burg wurde an einem der wichtigsten Knotenpunkte des Reichs platziert; nämlich an der Überfahrt über und durch den Großen Belt im Herz des Königreichs Dänemark. Vom Turm auf Schloss Nyborg aus konnten beide Routen überwacht und kontrolliert werden.

Middelalderens Christiansborg The Christiansborg of the Middles Ages Der Parlamentssitz des Mittelalters

På grund af Nyborg Slots centrale beliggenhed blev borgen udvalgt som mødested for de såkaldte danehoffer. Her mødtes kongen med repræsentanter fra kirken, adelen og borgerne. Danehoffet udgjorde datidens parlament og fungerede som Middelalderens Christiansborg i rejsekongedømmets tid. Der blev holdt danehof på Nyborg Slot helt frem til 1413. Faktisk blev rigets første grundlov underskrevet på Nyborg Slot i 1282.

1193 Borgen Nyborg omtales for første gang i en bevaret skriftlig kilde.

1209-10 Nyborg Slot står færdigt som kongeslot for Valdemar Sejr. Omkring borgen anlægges en by, og Nyborg bliver sæde for landets nye parlament: Danehoffet.

For English version, see page 20-21 | Deutsche Version Seite 20-21


By virtue of its central location, Nyborg Castle was chosen as the meeting place for the so-called Danehof, the country’s legislative and judicial assembly. Here, the king met with representatives of the church, the nobility and the people. The Danehof was the parliament of that time and served as the medieval Christiansborg in the days of the itinerant court or travelling kingdom. Danehof was held at Nyborg Castle until 1413. In 1282, the kingdom’s first constitution was signed at Nyborg Castle.

Wegen der zentralen Lage im damaligen Dänemark wurde die Burg zum Treffpunkt für die so genannten „Danehofs“ auserwählt. Hier kam der König mit Vertretern der Kirche, des Adels und der Bürger zusammen. Der Danehof war das damalige Parlament und fungierte im Mittelalter als Parlament in der Zeit des Reisekönigtums. Der Danehof fand bis 1413 auf Schloss Nyborg statt. 1282 wurde Dänemarks erstes Grundgesetz auf Schloss Nyborg unterzeichnet

Residensslot for kongemagten Seat of the royal power Residenzschloss für die Königsmacht

Under Kong Hans (1481-1513) og Dronning Christine blev Nyborg igen central for kongemagten, og i 1525 – under Frederik 1. (1523-33) – blev byen udpeget som fast kongelig residensby. Christian 3. (1534-59) omskabte og udvidede Nyborg Slot og by. Det skulle være et værdigt knudepunkt for en ny og styrket kongemagt efter Reformation i 1536. Nyborg Slot blev udbygget med en ny og prægtig riddersal, og en stor turneringsplads (det nuværende torv) blev anlagt foran slottet som en del af et imponerende fyrstespejl, der skulle iscenesætte den kongelige magt. Christian 3. byggede også Kongens Skibsbro og en processionsplads, så kongen med følge kunne ankomme standsmæssigt. During the reign of King Hans (1481–1513) and Queen Christine, Nyborg again became central to the royal power, and in 1525 – under Frederik 1 (1523–33) – the town was designated as a permanent royal town of residence. Christian III (1534–59) remodelled and extended Nyborg Castle and town, rendering it worthy of a new and strengthened royal power after the Reformation in 1536. Nyborg Castle was extended to include a splendid, new great hall, and a large tournament square (the current square) was built in front of the castle as part of an impressive mirror of princes intended to showcase the royal power. Christian III also built the King’s Quay so that the king and his entourage could arrive in style.

1282

1287

Danmarks først grundlov vedtages i Danehofsalen på Nyborg Slot.

Til et Danehof på Nyborg Slot dømmes Marsk Stig og andre af rigets stormænd for mordet på kong Erik Klipping. Danmarkshistoriens største mordgåde, der fortsat bliver spekuleret i den dag i dag.


1377

1525

Ved et statskup på Nyborg Slot kåres Det stadfæstes, at Nyborg skal være den 6-årige Oluf som konge, og hans Danmarks første hovedstad. Nyborg Slot og mor, Margrete den 1., får magten by udbygges i de følgende årtier. over både Danmark og Norge. Den dansk-norske union bestod herefter til 1814.


Nyborg Slot 1659

Østfyns Museer

1534-36

1659

Nyborg belejres og hærges hele to gange Slaget ved Nyborg bliver det sidste afgøunder borgerkrigen Grevens Fejde. Først rende militære slag under de skæbneaf Christian 2.’s tropper og siden af svangre svenskekrige, der truede landets Christian 3.’s. eksistens. Svenskerne må trække sig fra besættelsen af det nuværende Danmark.


Unter König Johann I. (1481-1513) und Königin Christina nahm Nyborg erneut eine zentrale Position für die Königsmacht ein, und 1525 – unter Friedrich I. (1523-1533) – wurde die Stadt zur permanenten königlichen Residenzstadt ernannt. König Christian III. (1534-1559) sorgte für eine Umgestaltung und Erweiterung von Stadt und Schloss in Nyborg. Es sollte nach der dänischen Reformation im Jahre 1536 einer neuen und erstarkten Königsmacht würdig sein. Schloss Nyborg wurde um einen neuen und prachtvollen Rittersaal erweitert, und es wurde ein großer Turnierplatz (der heutige Marktplatz) vor dem Schloss angelegt. Dies erfolgte im Rahmen eines beeindruckenden Fürstenspiegels, der die königliche Macht inszenieren sollte. König Christian III. ließ ebenfalls die königliche Schiffsbrücke errichten sowie einen Prozessionsplatz anlegen, damit dem König mit seinem Gefolge eine standesgemäße Ankunft ermöglicht werden konnte.

Tøjhus for garnisonen The garrison’s armoury Zeughaus für die Garnison

I 1560’erne flyttede kongemagten til Nordsjælland. Svenskekrigene i 1650’erne gik hårdt ud over Nyborg Slot, og slottet blev opgivet som kongebolig. I stedet fungerede slottet som materiellager og våbenkammer for militæret i byen frem til 1913, et såkaldt tøjhus. I militærets tid blev dele af slottets bygningskompleks revet ned. In the 1560s, the royal power moved to North Zealand. The Swedish wars in the 1650s took their toll on Nyborg Castle, and the castle was abandoned as a royal residence. Instead, the castle served as a storage facility and armoury for the military in the town until 1913. During this time, parts of the castle complex were demolished.

In den 1560ern flüchtete die Königsmacht nach Nordseeland. Die Dänisch-Schwedischen Kriege in den 1650ern hatten Schloss Nyborg stark in Mitleidenschaft gezogen, und das Schloss wurde als Königssitz aufgegeben. Stattdessen wurde das Schloss bis 1913 als Materiallager und Waffenkammer für das Militär genutzt. Während der Zeit des Militärs wurde der Gebäudekomplex des Schlosses teilweise abgerissen

1797

1808

En bybrand hærger store dele af det centrale Nyborg, der efterfølgende genopbygges i den nyklassicistiske stil, som præger byens centrum i dag.

Verdens første luftpostbrev bliver sendt med ballon fra Nyborg til Korsør.


Kulturarvsmonument Cultural heritage monument Kulturerbemonument

I 1915 påbegyndte Nationalmuseet en omfattende restaurering og genrejsning af Nyborg Slot, og i 1918 blev både slottet, voldanlægget og en række andre historiske bygninger i byen fredet. Arbejdet ophørte dog i 1923 på grund af manglende finansiering. Efterfølgende fik offentligheden adgang til slottet som museum. In 1915, the National Museum of Denmark began extensive restoration and regeneration work on Nyborg Castle. The work ceased in 1923 due to lack of funding. The castle was then opened to the public as a museum. In 1918, the castle, the ramparts and a number of other historic buildings in the town were listed.

1915 leitete das Nationalmuseum eine umfassende Restaurierung und den Wiederaufbau von Schloss Nyborg ein. Die Arbeit wurde 1923 wegen fehlender Finanzierung eingestellt. Anschließend erhielt die Öffentlichkeit Zugang zum Schloss als Museum. 1918 wurden das Schloss, die Wallanlage und eine Reihe weiterer historischer Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.

Danmarks Riges Hjerte

At the heart of the kingdom of Denmark Das Herz des Königreichs Dänemark Under overskriften Nyborg - Danmarks Riges Hjerte bliver der i dag sat fokus på historien om Nyborg som knudepunkt og mødested i Danmark. En historie, der har defineret byen i mere end 800 år. Under the header Nyborg – At the heart of the kingdom of Denmark, focus will now be placed on the history of Nyborg as a hub and meeting place in Denmark. A history that has defined the town for more than 800 years.

Unter dem Titel Nyborg - das Herz des Königreichs Dänemark steht heute der geschichtliche Aspekt von Nyborg als Knotenpunkt und Treffpunkt in Dänemark im Mittelpunkt. Es ist eine Geschichte, die die Stadt seit mehr als 800 Jahren definiert.

1808

1869

Nyborg besættes kortvarigt og ublodigt af spanske tropper under Napoleonskrigene.

Nyborg Fæstning opgives som forsvarsværk.


1883

1897

De første jernbanefærger indsættes mellem Nyborg og Korsør.

Håndbold opfindes i Nyborg af den 24-årige skolelærer Rasmus Nicolaj Ernst.


Nyborg Slot 2020

Østfyns Museer

1913

1913

Garnisonen forlader Nyborg Slot og by.

Nyborg Statsfængsel tages i brug som fængsel for ungdomskriminelle.


Slotsprojektet – restaurering og modernisering The castle project – restoration and refurbishment Das Schlossprojekt - Restaurierung und Modernisierung

I øjeblikket er Nyborg under forvandling. Den unikke kulturarv på slottet og i byen skal beskyttes og gøres endnu mere synlig. Derfor er Nyborg Slot i øjeblikket under restaurering og udbygning. Kongefløjen med de historiske sale sættes i stand efter alle kunstens regler. En ny ringmur skal genskabe fortidens borggård, og vagttårnet forhøjes, så man atter kan skue ud over Storebælt. Slottet genåbner i 2023. Nyborgs centrale plads foran Rådhuset bliver omdannet til en smuk, åben plads. Derved genskabes forbindelsen mellem slottet og turneringspladsen – og resten af byen. Slotsprojektet formidles i en formidlingspavillon ved slottet, hvor det er muligt at følge projektet og få en aktuel status. Også mens vi bygger, er der således masser at opleve i Kongebyen Nyborg Nyborg is currently undergoing a transformation. The unique cultural heritage of the castle and the town must be protected and made even more visible. Nyborg Castle is therefore currently under restoration and expansion. The royal wing with its historic halls is being restored to perfection. A new ring wall will recreate the former courtyard, and the watchtower will be raised so that you can again look out over the Great Belt. The castle reopens in 2023. Nyborg’s central square in front of the town hall is being transformed into a beautiful, open space, re-establishing the connection between the castle and the tournament square – and the rest of the town. Information about the castle project is provided at an information pavilion at the castle, where you can follow the project and learn about its current status. And even while we’re building, there will be plenty to experience in the royal town of Nyborg.

Momentan befindet sich Nyborg im Wandel. Das einzigartige Kulturerbe auf dem Schloss und in der Stadt soll geschützt und noch sichtbarer werden. Deshalb wird das Schloss Nyborg zurzeit restauriert und erweitert. Der Königsflügel mit den historischen Sälen wird nach allen Regeln der Kunst in Stand gesetzt. Eine neue Ringmauer soll den früher vorhandenen Burghof wiederherstellen, und der Wachturm wird

1930

1939

De første bilfærger mellem Nyborg og Korsør indsættes.

Nyborg Voldspil, der er Danmarks ældste friluftsteater, har sin første forestilling


erhöht, so dass man wieder den Großen Belt überblicken kann. Das Schloss wird 2023 wiedereröffnet. Nyborgs zentraler Platz vor dem Rathaus wird zu einem schönen, offenen Platz umgestaltet. So wird die Verbindung zwischen dem Schloss und dem Turnierplatz sowie der restlichen Stadt wiederhergestellt. Das Schlossprojekt wird in einem Vermittlungspavillon am Schloss vermittelt, wo man das Projekt verfolgen und einen aktuellen Status sehen kann. Auch während der Bauphase gibt es deshalb in der Königsstadt Nyborg viel zu erleben!

Kulturarven levendegøres gennem store events året igennem, hvor der bliver sat fokus på Nyborgs spændende historie. Se mere på side 74-85. Cultural heritage is brought to life with major events throughout the year when the focus is on Nyborg’s fascinating history. See more on page 74-85.

Das Kulturerbe wird das ganze Jahr hindurch durch große Events zum Leben erweckt, bei denen der Fokus auf Nyborgs spannende Geschichte gerichtet wird. Mehr erfahren auf Seite 74-85.

1998

2010

Storebæltsbroen indvies, og der åbnes Danehoffet genopstår efter næsten 600 års op for biltrafik. Allerede året før blev fravær. Nu som en årlig historisk festival i togforbindelsen taget i brug. Nyborg.


Nyborg Slot 2023

Østfyns Museer


Timeline of the history of Nyborg Zeitleiste Nyborgs Geschichte

1193

1209-10

Nyborg Castle is mentioned for the first time in a preserved written source

Nyborg Castle is completed as a royal palace for Valdemar Sejr. A town is built up around the castle, and Nyborg becomes the seat of the country’s new parliament: the Danehof.

Die Burg Nyborg wird erstmals in einer erhaltenen schriftlichen Quelle erwähnt.

Schloss Nyborg ist als Königssitz für König Waldemar II. fertiggestellt. Um die Burg herum wird eine Stadt angelegt, und Nyborg wird mit dem Danehof zum Sitz des neuen Parlaments des Landes.

1377

1525

At a coup d’état at Nyborg Castle, the 6-year-old Oluf is crowned king, and his mother, Margrete I, assumes power over both Denmark and Norway. The Danish-Norwegian union endured until 1814.

Nyborg is ratified as Denmark’s first capital. Nyborg Castle and town are expanded over the following decades.

Nyborg wird zur ersten Hauptstadt Dänemarks erDurch einen Staatsstreich auf Schloss Nyborg wird der nannt. Das Schloss Nyborg und die Stadt werden in den darauffolgenden Jahrzehnten ausgebaut. 6-jährige Olav II. zum König ernannt, und seine Mutter, Margarethe I., bekommt die Macht über Dänemark und Norwegen. Die dänisch-norwegische Union bestand anschließend bis 1814.

1797

1808

A city fire ravages large parts of central Nyborg, which are subsequently rebuilt in the neoclassical style that characterises the town centre today.

The world’s first airmail letter is sent by balloon from Nyborg to Korsør.

Ein Stadtbrand verwüstet weite Teile der Nyborger Innenstadt. Sie wird anschließend im neoklassizistischen Stil wiederaufgebaut, der noch heute die Innenstadt prägt.

Der weltweit erste Luftpostbrief wurde per Ballon von Nyborg nach Korsør verschickt.

1883

1897

The first railway ferries are deployed between Nyborg and Korsør.

Handball was invented in Nyborg by 24-year-old school teacher Rasmus Nicolaj Ernst.

Die ersten Eisenbahnfähren werden zwischen Nyborg und Korsør eingesetzt.

Das Handballspiel wird in Nyborg vom 24-jährigen Lehrer Rasmus Nicolaj Ernst erfunden.

20


1282 Denmark’s first constitution is ratified in the Danehof Hall at Nyborg Castle.

Dänemarks erstes Grundgesetz wird im Danehofsaal auf Schloss Nyborg verabschiedet.

1287 At a Danehof at Nyborg Castle, Marsk Stig and other noblemen of the realm are convicted of the murder of King Erik Klipping. Denmark’s greatest murder mystery, which remains a source of speculation to this day.

Im Rahmen einer Danehof-Versammlung auf Schloss Nyborg werden Marsk Stig und andere von den Reichsvorstehern für den Mord an Erich Klipping zum Tode verurteilt. Es ist das größte Mordrätsel der dänischen Geschichte, worüber noch heute spekuliert wird.

1534-36 Nyborg is besieged and ravaged twice during the Count’s Feud (Grevens Fejde) civil war. First by Christian II’s troops and later by Christian III’s.

Nyborg wird zweimal während des Bürgerkriegs „Grafenfehde“ belagert und verwüstet. Zunächst von den Christian II. zugehörigen Truppen und anschließend von den Truppen unter Christian III.

1808 Nyborg is briefly and bloodlessly occupied by Spanish troops during the Napoleonic wars.

Nyborg wird während der Napoleonischen Kriege für kurze Zeit unblutig von spanischen Truppen besetzt.

1913 The garrison leaves Nyborg Castle and town.

Die Garnison verlässt Schloss Nyborg und die Stadt.

1659 The battle at Nyborg is the last decisive military battle during the fateful Swedish wars that threaten the country’s existence. The Swedes are forced to withdraw from their occupation of Denmark.

Die Schlacht bei Nyborg war der letzte Militärschlag im Rahmen der schicksalsträchtigen Dänisch-Schwedischen Kriege, die die Existenz des Landes bedroht hatten. Die Schweden mussten ihre Besatzung des jetzigen Dänemarks aufgeben.

1869 Nyborg Fortress is abandoned as a line of defence.

Die Nyborger Festung wird als Verteidigungsanlage aufgegeben.

1913 Nyborg State Prison is opened as a prison for juvenile criminals.

Das Nyborger Staatsgefängnis wird als Gefängnis für kriminelle Jugendliche in Betrieb genommen.

21


1930

1939

The first car ferries are deployed between Nyborg and Korsør.

Nyborg Voldspil, Denmark’s oldest open-air theatre stages its first play.

Die ersten Autofähren werden zwischen Nyborg und Korsør eingesetzt.

Die Nyborger Wallspiele, Dänemarks ältestes Freilufttheater, geben ihre erste Vorstellung.


Nyborg centrum | Østfyns Museer

1998

2010

The Great Belt Bridge is inaugurated and opened to vehicles. The train connection was opened the previous year.

The Danehoff resumes after almost 600 years’ absence. Now as an annual historical festival in Nyborg.

Die Brücke über den Großen Belt (dän. „Storebæltsbroen“) wird eingeweiht und für den Autoverkehr freigegeben. Bereits im Jahr zuvor wurde die Zugverbindung in Betrieb genommen.

Der Danehof erlebt nach fast 600 Jahren Abwesenheit eine Renaissance - jetzt als jährlich wiederkehrendes historisches Festival in Nyborg.


Knudshoved | Michael Grønnemose


Michael Grønnemose


Oplevelser Things to see and do | Erlebnisse

27


Historiske oplevelser

Historical experiences | Historische Erlebnisse Borgmestergården

The mayor’s Residence Bürgermeisterhof Slotsgade 11, 5800 Nyborg

I gåafstand fra Nyborg Slot, ligger den smukke bindingsværksgård – Borgmestergården – opført i 1601 af borgmester og købmand Mads Lerche. Bygningen rummer et lokalhistorisk museum med fokus på Østfyns kulturhistorie. Museet byder på både permanente og skiftende udstillinger. Herfra starter gratis by- og slotsvandringer. Se nærmere i eventkalenderen. Within walking distance of Nyborg Castle is the beautiful half-timbered building, Borgmestergården (the mayor’s house), built in 1601 by mayor and merchant Mads Lerche. The building houses a local history museum focusing on the cultural history of east Funen. The museum offers both permanent and changing exhibitions. This is where the free town and castle walks start. Take a closer look at the calendar of events.

Fußläufig vom Schloss Nyborg entfernt liegt der idyllische Fachwerkhof „Borgmestergården“ (dt. „Bürgermeisterhof “), der 1601 vom Bürgermeister und Kaufmann Mads Lerche erbaut wurde. Im Gebäude befindet sich ein lokalhistorisches Museum mit Fokus auf der Kulturgeschichte Ostfünens. Im Museum werden permanente und wechselnde Ausstellungen gezeigt. Hier beginnen die kostenlosen Stadt- und Schlossführungen (Näheres im Eventkalender).

Borgmestergården


Landporten

The land gate Das Nyborger Landtor Lindealleen 1, 5800 Nyborg

Landporten i Nyborg har sin oprindelse i midten af 1500-tallet, hvor Christian III fik den bygget. Landporten havde til formål at beskytte Nyborg og samtidig skabe en vej igennem byen, så man så kongens storhed i blandt andet Nyborg Slot. Landporten var indtil 1869 den eneste offentlige indfaldsvej til Nyborg. Landporten (the land gate) in Nyborg dates back to the mid-16th century, when it was built by Christian III. The purpose of Landporten was to protect Nyborg and at the same time create a road through the town so that the greatness of the king could be seen in Nyborg Castle, among other places. Up until 1869, Landporten was the only public access road to Nyborg.

Das Nyborger Landtor wurde Mitte des 16. Jahrhunderts auf Geheiß von König Christian III. erbaut. Das Landtor sollte Nyborg schützen und gleichzeitig einen Weg durch die Stadt bahnen, so dass man die Pracht des Königs unter anderem im Schloss Nyborg begutachten konnte. Das Landtor war bis 1869 der einzige öffentliche Zufahrtsweg, der nach Nyborg hineinführte.

Tappentreg

The tattoo Der Zapfenstreich

Adelgade, 5800 Nyborg

Tappenstreg er en gammel militær ceremoni med musikledsagelse. Ceremonien stammer fra midten af 1700-tallet og er blevet anvendt i de fleste danske garnisonsbyer for at kalde soldaterne hjem fra ølstuer og marketenderier til deres kvarterer og kaserner. Denne praksis er også blevet anvendt i andre europæiske byer. Melodien, som kendetegner traditionen, stammer angiveligt fra en engelsk folkevise fra 1720. The tattoo is an old military ceremony to the accompaniment of music. The ceremony dates back to the mid-18th century and was used in most Danish garrison towns to call the soldiers home from beer taverns and canteens to their quarters and barracks. This practice has also been used in other European cities.

Landporten

Tappenstreg


The melody, which characterises the tradition, is said to originate from an English folk song from 1720. Take a closer look at the calendar of events.

Der Zapfenstreich ist eine alte, militärische Zeremonie, die von Musik begleitet wird. Die Zeremonie wurde in Dänemark ab Mitte des 18. Jahrhunderts in den meisten dänischen Garnisonsstädten vollzogen, um die Soldaten aus den Bierstuben und Schänken in ihre Quartiere und Kasernen zu rufen. Dies wurde auch in anderen europäischen Städten praktiziert. Die Melodie, die die Tradition begleitet, stammt angeblich von einem englischen Volkslied aus dem Jahr 1720.

Vandtårnet på Dronningens Bastion The water tower Das Wasserturm

Dronningensvej 501, 5800 Nyborg

Vandtårnet fra 1899 er et eksempel på datidens industrielle byggeri og er unikt, da f.eks. vandinstallationerne er stort set intakte. I løbet af året er der kunstudstillinger i vandtårnet. Se nærmere i eventkalenderen. The water tower from 1899 is an example of the industrial building of the day and is unique as the water installations are largely intact. Throughout the year, art exhibitions are held in the water tower. Take a closer look at the calendar of events.

Der Wasserturm aus dem Jahr 1899 ist ein Beispiel für den damaligen industriellen Baustil und ist einzigartig, da beispielsweise die Wasserinstallationen so gut wie intakt sind. Im Laufe des Jahres wird der Wasserturm für Kunstausstellungen genutzt (Näheres im Eventkalender).

Nyborg Fæstning Nyborg Fortress Nyborger Festung

Slotsgade 34, 5800 Nyborg

I ca. 700 år var Nyborg en strategisk vigtig fæstningsby. Store dele af voldanlægget er bevaret og restaureret. Tag på gåtur i de unikke historiske omgivelser på Nyborg Vold, og Vandtårnet på Dronningens Bastion

Nyborg Fæsning


oplev de imponerende kanoner, som engang beskyttede Nyborg. Oplev de store kanoner blive affyret, når Nyborg skyder sommeren ind. Se nærmere i eventkalenderen. For around 700 years, Nyborg was a strategically important fortress town. Large parts of the ramparts have been preserved and restored. Go for a walk in the unique historic surroundings of Nyborg Vold ramparts and see the impressive cannons that once protected Nyborg. Experience the big cannons being fired when Nyborg salutes the summer. Take a closer look at the calendar of events.

Etwa 700 Jahre lang war Nyborg eine strategisch wichtige Festungsstadt. Ein Großteil der Wallanlage ist erhalten und restauriert worden. Machen Sie einen Spaziergang durch die einzigartige, historische Umgebung der Nyborger Wallanlagen und erleben Sie die beeindruckenden Kanonen, die einst Nyborg beschützten. In Nyborg wird der Sommer mit Kanonenschüssen eingeleitet (Näheres im Eventkalender).

By -og Fæstningsvandring

Town and Fortress - a walkers guide Stadt und Festungswanderung Tag på oplevelse i det historiske Nyborg med By -og fæstningsvandrings guiden. I bogen finder du en masse spændende information og historier omkring Nyborg, Danmarks Riges Hjerte. Bogen kan købes hos Visitnyborg og koster 20kr. Experience historic Nyborg with the City and Castle Walk guide. In the book, you will find a lot of interesting information and stories about Nyborg, the heart of the kingdom of Denmark. The book is on sale at Visitnyborg for DKK 20.

Erforschen Sie das historische Nyborg mit dem Guide für den Stadt- und Festungsrundgang. Im Buch finden Sie jede Menge spannende Informationen und Erzählungen zu Nyborg, dem Herz des Königreichs Dänemark. Das Buch ist bei Visitnyborg für DKK 20,- erhältlich.

31


Vor Frue Kirke

The Church of Our Lady Die Marienkirche Gammel Torv 1, 5800 Nyborg

Vor Frue Kirke blev opført af Dronning Margrethe I i årene 1388-1428. I 1428 blev kirken indviet til Jomfru Maria af biskoppen. Kirken er flere gange blevet udvidet og restaureret og fremstår i dag som en klassisk gotisk kirke og er et markant vartegn for Nyborg. Ikke langt fra kirken ligger kirkegården, som er en del af det oprindelige fæstningsanlæg. Vor Frue kirke (the Church of Our Lady) was built by Queen Margrete I from 1388–1428. In 1428, the church was consecrated to the Virgin Mary by the bishop. A distinctive Nyborg landmark, it has been extended and restored several times, and today has the appearance of a classic Gothic church. Not far from the church is the cemetery, which is part of the original fortifications.

Die Marienkirche wurde von Königin Margarethe I. von 1388-1428 errichtet. 1428 wurde die Kirche vom Bischof der Jungfrau Maria geweiht. Die Kirche wurde mehrmals erweitert und restauriert. Heute ist sie als eine klassisch gotische Kirche ein markantes Wahrzeichen für Nyborg. Nicht weit von der Kirche entfernt liegt der Friedhof, der Teil der ursprünglichen Festungsanlage ist.

Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke


Nyborg Vor Frue Kirke Gammel Torv · 5800 Nyborg

Åben: kl. 10–16

Open: 10 a.m.–4 p.m.

Indgang: den lille dør i kirkens sydside (undtagen under kirkelige handlinger).

Entrance: the small door on the south side of the church.

Søndagsgudstjenester: Juni–september: kl. 10 oktober–maj: kl. 10 og kl. 16

Services on Sundays: June–September: 10 a.m. October–May: 10 a.m. and 4 p.m.

Aftengudstjenester: Juni–september: Tirsdage kl. 19.30

Evening services: June–September: Tuesdays at 7.30 p.m.

nyborgkirke.dk 33


3

5

1

2

8


Historiske oplevelser Historical experiences Historische Erlebnisse

1 Nyborg Slot

Lukket indtil 2023 Closed until 2023 Bis 202 geschlossen

2 Borgmestergården 3 Landporten 4 Tappenstreg 5 Vandtårnet på Dronningens Bastion 6 Vor Frue Kirke

10 9

Historiske monumenter Historical monuments Historische Monumente 10 11

7 Bredals Monumentet 8 Den hvide Jomfru 9 Prins Carls Bastion 10 Triton fontænen

6

4 77

9

35


Slotte og herregårde Castles and manor houses Schlösser und Herrenhöfe

På det vigtigste slot, Nyborg Slot, boede kongen og kongens lensmand. De vigtigste ministre havde ligeledes deres godser og herregårde på Fyn. For eksempel var kongens krigsminister bosat på Egeskov Slot og statsministeren på Hesselagergård. Disse er blot tre ud af 123 herregårde på Fyn, hvoraf mere end 10 godser og herregårde ligger på Østfyn. Eventyrdigteren H. C. Andersen var en hyppig gæst på de fynske slotte og herregårde. Her fandt han inspiration til sine fortællinger, som den dag i dag stadig kan give os svar på nogle af livets store spørgsmål. Følg i hans fodspor via appen Hans Christian Andersen Trail. The king and the king’s vassal lived at the main castle, Nyborg Castle. The most important ministers also had their estates and manor houses on the island of Funen. The king’s war minister, for example, lived at Egeskov Castle, and the prime minister at Hesselagergård. These are just three out of 123 manor houses on Funen, more than 10 of which are located in east Funen. Fairy tale writer Hans Christian Andersen was a frequent guest at the castles and manors of Funen, where he drew inspiration for his stories, which can still provide us with answers to some of life’s big questions. Follow in his footsteps via the Hans Christian Andersen Trail app.

Auf dem wichtigsten Schloss, Schloss Nyborg, wohnten der König und seine Lehnsmänner. Die wichtigsten Minister besaßen ebenfalls Güter und Herrenhöfe auf Fünen. Beispielsweise war der Kriegsminister des Königs wohnhaft auf Schloss Egeskov und der Staatsminister auf Hesselagergård. Dies sind nur drei von 123 Herrenhöfen auf Fünen, von denen mehr als 10 Güter und Herrenhöfe auf Ostfünen liegen. Der Märchendichter Hans Christian Andersen war ein häufiger Gast auf den Schlössern und Herrenhöfen Fünens. Hier ließ er sich zu seinen Erzählungen inspirieren, die uns noch heute Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens bieten können. Folgen Sie mit der App „Hans Christian Andersen Trail“ seinen Spuren.

36


Hindemae Gods

Juulskov Herregård

Lykkesholm Slot

Holckenhavn Slot

Juelsberg Herregård

Nyborg Slot

Ørbæklunde Gods

Rygård Herregård

Glorup Gods

Ravnholt Gods


19

20

22

18 99

17


Udvalgte slotte og herregårde omkring Nyborg

Selected castles and manor houses in Nyborg Municipality Ausgewählte Schlösser und Herrenhöfe in der Gemeinde Nyborg

8

21

4

3

5

1 2

1 Nyborg Slot* 2 Holckenhavn Slot* 3 Juelsberg Herregård 4 Hindemae Gods 5 Juulskov Herregård 6 Ørbæklunde Gods 7 Rygård Herregård 8 Lundsgaard Gods 9 Egeskov Slot* 10 Ravnholt Gods 11 Lykkeshom Slot 12 Glorup Slot*

H. C. Andersen trail App

H. C. Andersen trail App H. C. Andersen trail App

10 11

6 12 7

13

16

14

10 Ravnholt Dyrehave 11 Lykkeshom Slot 12 Glorup Slot* 13 Broholm Slot* 14 Hesselagergaard Gods 15 Valdemars Slot* 16 Hvidkilde Gods 17 Nakkebølle Gods 18 Hagenskov Gods 19 Hindsgavl Slot 20 Odense Slot 21 Sanderumgaard* 22 Søbysøgaard * = Offentlig adgang til park

15

*= Public access to the park *= Öffentlich zugängliche Parks

39


Nyenstad & Vor Frue Kirke | Michael Grønnemose


Naturoplevelser

Experiencing the natural environment | Erlebnisse in der Natur Grønne oplevelser

Green experiences Grüne Erlebnisse

Nyborg har flere større naturområder, hvor du kan finde ro og nyde de skiftende årstider. Landskaberne er karakteriseret af store marker, levende hegn og imponerende godser og herregårde med egne parkanlæg, hvoraf flere har offentlig adgang. Find flere informationer om vores grønne oplevelser på visitnyborg.dk, eller kig ind til vores turistkontor, og få en folder. Nyborg has several large areas of natural beauty where you can enjoy the peace and quiet, and the changing seasons. The landscapes are characterised by their expansive fields, hedgerows and impressive manors and estates with their own grounds, many of which are open to the public. Find more information about our 13 green experiences at visitnyborg.com, or pop into our tourist office and pick up a leaflet.

In Nyborg gibt es mehrere weitläufige Naturgebiete, in denen Sie Ruhe finden und den Wechsel der Jahreszeiten genießen können. Die Landschaft zeichnet sich aus durch weite Felder, Hecken sowie beeindruckende Güter und Herrenhöfe mit eigenen Parkanlagen, von denen mehrere öffentlich zugänglich sind. Weitere Informationen zu unseren 13 Erlebnissen im Grünen finden Sie auf www.visitnyborg.de, oder schauen Sie in unserer Touristeninformation vorbei, um sich die Broschüre zu besorgen.

Regisse Kilde

Magelund Voldsted

Sulkendrup Mølle


Legepladser Playgrounds Spielplätze

Strandvænget Park og Legeplads Strandvænget 1, 5800 Nyborg

Tag familien med til Strandvænget Park og Legeplads. Det 16 ha store have- og parkanlæg beliggende direkte ned til Storebælt byder på sanseoplevelser for alle aldersgrupper. Legepladsen er tidligere kåret til Danmarks bedste legeplads med dyr og badevenlige strande. Medbring din egen madkurv og anvend evt. en af de mange bålpladser. Take your family to Strandvænget Park and Playground. The 16 hectares of parkland and gardens, situated on the coast of the Great Belt, offer sensory experiences for people of all ages. The playground has previously been named Denmark’s best playground and has animals and bathing-friendly beaches. Bring your own picnic and make use of one of the many bonfire pits Machen Sie mit der Familie einen Ausflug zum Park und Spielplatz „Strandvænget“. Die 16 ha große Garten- und Parkanlage liegt direkt am Großen Belt und bietet allen Altersgruppen Erlebnisse für die Sinne. Der Spielplatz wurde zu Dänemarks bestem Spielplatz mit Tieren und badefreundlichen Stränden ernannt. Bringen Sie Ihren Picknick-Korb mit und benutzen Sie ggf. eine der vielen Feuerstellen.

Legepladsen i Marinaen Havnepromenaden 10, 5800 Nyborg

I Marinaen finder du en nyanlagt naturlegeplads. Legepladsen er inspireret af det maritime. Her er bænke og bålpladser. At the marina, you will find a recently built adventure playground. Inspiration for the playground comes from all things maritime. Picnic benches and bonfire pits can be found here.

An der Marina befindet sich ein neu etablierter Naturspielplatz. Der Spielplatz ist maritim inspiriert, und es gibt hier Bänke sowie Feuerstellen.

Langdysserne ved Lindeskov

Knudshovedhalvøen

Strandvænget Park og Legeplads


Hundeskove Dog woods Hundewälder

Christianslund Skoven, Skræddergyden 36, 5800 Nyborg, Borgmesterskoven, Christianslundsvej 88, 5800 Nyborg Reizelskoven, Christianslundsvej 88, 5800 Nyborg

I Nyborg findes tre hundeskove, hvor man må lade sin hund løbe frit. Derudover må hunde løbe frit på vores strande med blå flag fra 1. oktober til 31. marts. Hunden skal altid være under kontrol og må ikke være til gene for andre af skovens og strandens gæster. There are three dog woods in Nyborg, where you can let your dog off the lead. Dogs can also run freely on our blue flag beaches from 1 October to 31 March. The dog must always be under control and must not be a nuisance to other visitors to the wood and beach.

In Nyborg gibt es drei Hundewälder, in denen man seinen Hund ohne Leine laufen lassen kann. Darüber hinaus dürfen Hunde an unseren Stränden mit Blauer Flagge vom 1. Oktober bis 31. März frei laufen. Der Hund muss jederzeit unter Kontrolle sein und darf andere Wald- und Strandbesucher nicht stören.

Holckenhavn Fjord og Vindinge Å

Lillemølle

Nyborg Marina


Det gamle fĂŚrgeleje

Nyborg VoldanlĂŚg


Cykelferie i Nyborg Bike holiday in Nyborg Fahrradurlaub in Nyborg

Hop på cyklen. Nyd din cykelferie på Fyn med udgangspunkt i Nyborg. Snup en cykeltur og få en historisk oplevelse med hjem. Alle veje fører til Nyborg. Sådan har det været igennem 1000 år. Hvad enten du kommer via den nationale cykelrute Nr. 8, cykler tværs over Fyn via rute 6 eller vælger en af de mange andre fynske cykelruter, så er Nyborg hjertet i dem alle. Egnen byder også på en række spændende lokale cykelruter i varierende længde. Fælles for dem alle: Du cykler i det smukke Østfynske landskab mellem slotte og herregårde med Storebælt som nabo, og på din vej er der lokale bryggerier og gårdbutikker med sæsonens lokale fødevarer. On your bike! Enjoy your cycling holiday on Funen with Nyborg as your base. Go for a bike ride and enjoy a history-filled experience. All roads lead to Nyborg. And it’s been that way for 1,000 years. Whether you arrive via national cycle route 8, you cycle across Funen via route 6 or you choose one of the many other Funen cycle routes, Nyborg is at the heart of them all. The region also offers a number of exciting local cycle routes of varying length. Common to them all: You get to cycle through the scenic East Funen countryside, between castles and manor houses neighbouring the Great Belt, encountering local breweries and farm shops selling local, seasonal produce along the way.

Sich einfach aufs Rad schwingen und den Radurlaub auf Fünen von Nyborg aus genießen. Machen Sie eine Fahrradtour und nehmen Sie ein historisches Erlebnis mit nach Hause. Alle Wege führen nach Nyborg. So ist es schon seit 1.000 Jahren. Egal ob Sie über die dänische nationale Fahrradroute Nr. 8 fahren, quer über Fünen hinweg auf der Route 6 fahren oder sich für eine der vielen anderen Fahrradrouten auf Fünen entscheiden – Nyborg ist das Herzstück aller Strecken.


Die Gegend hat auch einige spannende Fahrradrouten in der Region von unterschiedlicher Länge zu bieten. Auf allen Routen fahren Sie durch die schöne Landschaft Ostfünens, mit Schlössern und Herrenhöfen, die mit dem Großen Belt das Meer als Nachbarn haben, und unterwegs warten lokale Brauereien und Hofläden mit den regionalen Erzeugnissen der Saison auf Sie.

Vi synes, det er verdens bedste ø – og vi er ikke de eneste! Uddrag af en rejsedagbog om en tur Fyn rundt... Skrevet af: Shera Lin Moesby og Salli Madsen (Gengivet fra og med tilladelse af aoh.dk)

Vi ankom i Nyborg med høj sol, gode varmegrader og friske kræfter. Vi gik mod vores hotel, og efter check-in ville vi rundt i Nyborg og lure. Vi fandt ud af, at de havde lækre cykler, som vi fik lov at låne. Jubi, afsted på cykel det gik. Vi cyklede ind til centrum og fik italiensk is hos den sødeste dame, som kendte alle sine gæster. Råhyggeligt! Herefter cyklede vi de lækre omgivelser tynde. 17 kilometer blev det til, og vi nød dem alle. Især omkring Nyborg Slot var der fantastisk grønt og skønt. Her lå kærestepar og solede, folk kom løbende forbi, og andre som os betragtede den flotte seværdighed det også var. Nyborg har været så god ved os. Og som kirsebær på flødeskumstoppen, eller som tandsmør på den nybagte bedstemor-bolle, som Salli og jeg plejer at sige, var vi blevet henvist til restaurant Lieffroy. En franskinspireret perle, hvor vi blev placeret ved første parket med direkte udsigt til Storebæltsbroen. En formidabel og storslået ledsager. WAUV. Maden var eminent og vi nød hver eneste veltilberedte bid. Mmh. Efter denne dag er vi simpelthen helt flyvende af positive, unikke og dejlige indtryk. Fyn har så meget at byde på, og vi kunne blive ved med at vandre rundt her.

We think it’s the world’s best island – and we’re not the only ones! Extract from a travel journal about a round-Funen trip... Written by: Shera Lin Moesby and Salli Madsen (Reproduced from and with the permission of aoh.dk)

We arrived in Nyborg with the sun shining down on us, lovely and warm and raring to go. We headed to our hotel, and after check-in we wanted to go for a walk and check out Nyborg. We found out that they had some nice bikes, which we were allowed to borrow.

47


Great! So off we went on a bike ride! We cycled into the town centre and bought some Italian ice cream from the sweetest lady who knew all her guests. Cosiness overload! Then we cycled to our heart’s content around the lovely surroundings. We notched up 17 kilometres – and we enjoyed every one of them. Particularly the area around Nyborg Castle was wonderfully green and beautiful. Couples lay there sunbathing, people came running past, and others, like us, looked at the amazing attraction that it was. Nyborg was so good to us. And as the cherry on the whipped cream, or as the thick butter on the freshly-baked roll, as Salli and I usually say, we were recommended the restaurant Lieffroy. A French-inspired gem, where we were given front row seats, directly overlooking the Great Belt Bridge. A formidable and magnificent dining companion. Wow! The food was excellent, and we enjoyed each and every well-prepared bite. Mmm... At the end of the day, we were simply high on all the positive, unique and lovely things we’d seen. Funen has so much to offer and we could keep on exploring it.

Wir sind der Meinung, dass es die beste Insel der Welt ist – und wir sind nicht die Einzigen! Auszug aus einem Reisetagebuch zu einer Fahrt über Fünen. Autorinnen: Shera Lin Moesby und Salli Madsen (Abdruck aus mit und freundlicher Genehmigung von aoh.dk.)

Wir kamen bei strahlendem Sonnenschein, warmen Temperaturen und mit frischen Kräften in Nyborg an. Wir gingen zu unserem Hotel, und nach dem Check-in wollten wir uns einmal Nyborg ansehen. Es stellte sich heraus, dass wir im Hotel gute Fahrräder leihen konnten. Juhuu, also nichts wie aufs Fahrrad! Wir fuhren in die Innenstadt und aßen bei einer sehr netten Frau, die alle ihre Gäste kannte, italienisches Eis. Sehr schön! Anschließend erkundeten wir ausführlich die schöne Umgebung – es wurden 17 Kilometer, und wir haben sie alle genossen! Vor allem um das Schloss Nyborg herum war alles sehr grün und schön. Hier lagen Pärchen in der Sonne, es Menschen kamen zum Joggen hierher, und Leute wie wir sahen sich die schöne Sehenswürdigkeit an, die es dort ja auch gab. In Nyborg haben wir uns sehr wohl gefühlt. Und das i-Tüpfelchen, oder der zusätzliche Kleks Sahne auf dem Kuchen, wie Salli und ich es nennen, war der Tipp, das Restaurant Lieffroy zu besuchen. Es ist eine an die französische Küche angelehnte Perle, in der wir die besten Plätze mit direktem Blick auf die Brücke über den Großen Belt erhielten. Die Aussicht war eine hervorragende Begleitung. Wow! Das Essen war vorzüglich, und wir haben jeden Bissen der sehr gut zubereiteten Speisen genossen. Mmh. Nach diesem Tag sind wir geradezu beflügelt von den positiven, einzigartigen und schönen Eindrücken. Fünen hat so viel zu bieten, und wir könnten endlos lange auf dieser Insel wandern.

48


Lej din cykel hos Visitnyborg Rent a bike at Visitnyborg Mieten Sie Ihr Fahrrad bei Visit Nyborg

Du kan leje både voksen- og juniorcykler hos Visitnyborg. Det er en god ide at reservere på forhånd på tlf.: +45 6333 8090 eller på visitnyborg@nyborg.dk You can rent bicycles for adults and children from Visitnyborg. It’s a good idea to book ahead on tel: +45 6333 8090 or at visitnyborg@nyborg.dk

Bei Visit Nyborg können Sie Fahrräder für Erwachsene und größere Kinder mieten. Eine telefonische Reservierung im Voraus ist ratsam unter: +45 6333 8090 oder per Mail an visitnyborg@nyborg.dk.

Bikestation Bikestation Bikestation

Grønnehave Strand Camping, Regstrupvej 83, 5800 Nyborg Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Nyborg Marina, Vesterhavnen 3A, 5800 Nyborg Sulkendrup Mølle, Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg Kulinariske Kildegaarden, Frørupvej 17, 5871 Frørup

Hvis du mangler et sted at pumpe og reparere din cykel, kan du finde en bikestation forskellige steder i Nyborg. If you need somewhere to pump your tyres and repair your bike, there are bike stations different places in Nyborg.

Falls das Fahrrad aufgepumpt oder repariert werden muss, befinden sich unterschiedliche Orte in Nyborg.

Jens Frislev


1

7

9

24

8 10 25

11

13

13


Grønne oplevelser

21

Green experiences Grüne Erlebnisse 16 2 17 22 3

4

18 19 15 23 20

6 5

1 Bondemosen 2 Teglværksskoven og Strandvænget 3 Christianlundsskoven 4 Ladegårdsskoven og Nyborg Vold 5 Østerø Sø 6 Holckenhavn Fjord og Vindinge Å 7 Lillemølle, Sulkendrup Mølle og Jættestuen 8 Langdysserne ved Lindeskov 9 Vådområde og alléer 10 Magelund Voldsted 11 Regisse Kilde 12 Kongshøj Mølle 13 Glorup Herregård 15 START Kløverstier

Legepladser Playgrounds Spielplätze 16 Strandvænget 17 Hesselhuset 18 Birkhovedvej 19 Nyborg Marina 20 Griffensund

Bikestations Bikestation Bikestations 12

21 Grønnehave Strand 22 Hotel Nyborg Strand 23 Nyborg Marina 24 Sulkendrup Mølle 25 Kulinariske Kildegaarden

Hundeskov Dog woods Hundewälder

51


Nyborgs bedste strande Nyborg’s best beaches Nyborgs beste Strände

Med mere end 45 km kyst og et væld af strande, er der rig mulighed for en tur i bølgen blå. Her er 5 strande med Blå Flag og mange hyggelige små oaser, hvor du kan nyde livet og børnene kan bade trygt. With more than 45 km of coastline and an array of beaches, there is ample for opportunity for a dip in the waves of blue. There are five Blue Flag beaches and numerous cosy little oases where you can enjoy life and the kids can swim safely.

Mit einer Küstenstrecke von mehr als 45 km Länge und vielen Stränden kann man hier das nasse Element ausgiebig genießen. Hier warten 5 Strände mit der Blauen Flagge und viele kleine, idyllische Oasen, wo Sie und Ihre Kinder sicher baden und den Urlaub genießen können.

Strande med Blå Flag Blue Flag beaches Strände mit Blauer Flagge

Fyns Badestrand

P

Konghøj Strand

P

Grønnehave Strand

P P

Hjejlevej 101, 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H440

Kongshøjvej, 5871 Frørup SOS tlf: +45 112 | H460

Regstrup, 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H420

Storebæltsbadet

Østerøvej, 5800 Nyborg SOS tlf: +45 112 | H430

Strandhotellerne Østerøvej, 5800 Nyborg

52


Strande med blå flag

Blue Flag beaches Strände mit Blauer Flagge

1 Grønnehave Strand 2 Strandhotellerne 3 Storebæltsbadet 4 Fyens Badestrand 5 Kongshøj Strand

1

2 3 4

5

53


Hesselhuset | Michael Grønnemose


Storebæltsbroen

The Great Belt Bridge | Die Grosse Belt-Brücke Kong Valdemar anlagde borge på Sprogø, i Korsør og i Nyborg for at beskytte Storebælt og opretholde den vigtige øst-vestgående færdselsåre i det danske rige. 800 år efter er Storebælt stadig den trafikale livsnerve i Danmark, og Storebæltsbroen er blevet opført. King Valdemar built fortresses on the island of Sprogø, in Korsør and in Nyborg to protect the Great Belt and maintain the important east-west arterial route in the Danish kingdom. 800 years later, the Great Belt is still the most vital transportation route in Denmark, and the Great Belt Bridge has been built.

König Waldemar legte auf der Insel Sprogø, in Korsør und in Nyborg Burgen an, um den Großen Belt zu schützen und um die wichtigste Verkehrsader des dänischen Reichs in Ost-Westrichtung aufrecht zu erhalten. 800 Jahre später ist der Große Belt noch immer ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Dänemark, und die Brücke über den Großen Belt ist errichtet worden.

Fakta Facts Fakten Pris: 36,2 mia kr. Indvielse af jernbanen: År 1997 Indvielse af motorvejen: År 1998 Længde: Ca. 23 km Vestbroen: 6,6 km lang bestående af 63 bropiller Østbroen: 6,8 km lang med et frit spænd på 1,624 m. og derfor verdens 3. størstehængebro Tunnel: 8 km lang og derfor Europas næstlængste tunnel under vand Price: DKK 36.2 billion Inauguration of the railway: 1997 Inauguration of the motorway: 1998 Length: Approx. 23 km

56


The West Bridge: 6.6 km long consisting of 63 bridge piers The East Bridge: 6.8 km long with a free span of 1,624 m, making it the world’s third largest suspension bridge Tunnel: 8 km long, making it Europe’s second-longest tunnel under water

Preis: Ca. 5 Mia. € Einweihung der Eisenbahnstrecke: 1997 Einweihung der Autobahnstrecke: 1998 Länge: Ca. 23 km Westbrücke: 6,6 km lang und aus 63 Brückenpfeilern bestehend Ostbrücke: 6,8 km lang mit einer freien Spannweite von 1.624 m. Somit ist sie die weltweit drittgrößte Hängebrücke Tunnel: 8 km lang und somit Europas zweitlängster Tunnel unter Wasser

Storebæltsbroen


Udsigtsplateau ved Storebæltsbroen

Viewing plateau by the Great Belt Bridge Aussichtsplattform an der Brücke über den Grossen Belt Nyd udsigten over Storebælt og oplev Storebæltsbroen på tætteste hold på udsigtsplateauet, hvor man kan stå ca. 2 m under det unikke bygningsværk og opleve broen fra en anderledes, men imponerende vinkel. Enjoy the view over the Great Belt and experience the Great Belt Bridge at close range on the viewing plateau, where you can stand around 2 metres beneath the unique construction and experience the bridge from a different but impressive angle.

Genießen Sie den Blick auf den Großen Belt und erleben Sie die Brücke über den Großen Belt aus nächster Nähe von der Aussichtsplattform aus. Hier kann man ca. 2 m unter dem einzigartigen Bauwerk stehen und die Brücke aus einem anderen, aber beeindruckenden Winkel aus sehen.

Udsigtsplateau ved Storebæltsbroen


p p

Kør ud af Hjejlevej og parker for enden af vejen eller ved Monarch. Herfra skal du gå de sidste ca. 500 meter til udsigtspunktet under Storbæltsbroen. Drive out along Hjejlevej and park at the end of the road or at Monarch. From here, you have to walk the last 500 or so metres to the viewpoint under the Great Belt Bridge.

Fahren Sie den Hjejlevej entlang und parken Sie entweder am Ende des Wegs oder bei der Monarch-Raststätte. Von hier aus gehen Sie die letzten ca. 500 Meter zu Fuß zum Aussichtspunkt unter der Brücke über den Großen Belt.


StorebÌlt | Michael Grønnemose


Attraktioner på Fyn

Attractions in Funen | Attraktionen auf Fünen Slotte

Castles | Shlösser Nyborg Slot 3 min / 300 m

Slotsgade 34, 5800 Nyborg www.nyborgslot.dk

Egeskov Slot 33 min / 28,5 km

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup www.egeskov.dk

Vikingevej 123, 5300 Kerteminde www.vikingemuseetladby.dk

H. C. Andersens Hus 34 min/ 30,3 km

Hans Jensens Stræde 45, 5000 Odense C www.museum.odense.dk/hcandersenshus

Brandts Museum of Art & Visual Culture 35 min /34,7 km

Brandts Torv 1, 5000 Odense C www.brandts.dk

Valdemars Slot 46 min / 46 km

Slotsalleen 100, 5700 Svendborg www.valdemarsslot.dk

Danmarks Jernbanemuseum 35 min / 31,1 km

Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C www.jernbanemuseet.dk

Museer

Museums | Museen Borgmestergården 3 min / 200 m

Slotsgade 11, 5800 Nyborg www.nyborgslot.dk

Johannes Larsen Museet 23 min / 20,2 km

Møllebakken 14 , 5300 Kerteminde www.johanneslarsenmuseet.dk

Egeskov Slot

Vikingemuseet Ladby 27 min / 24 km

H. C. Andersens Hus

Den Fynske Landsby 25 min/ 31 km

Sejersskovvej 20, 5260 Odense S www.museum.odense.dk/denfynskelandsby

Clay Keramikmuseum 54 min / 80,8 km

Kongebrovej 42, 5500 Middelfart www.claymuseum.dk

Vikingemuseet Ladby


Faaborg Museum 48 min /58 km

Naturama 39 min / 34,2 km

Grønnegade 75, 5600 Faaborg www.faaborgmuseum.dk

Dronningemaen 30, 5700 Svendborg www.naturama.dk

Marstal Søfartsmuseum 2t 30 min / 70,9 km

Aktiv ferie

Active holiday | Aktivurlaub

Prinsensgade 1, 5960 Marstal www.marmus.dk

Bridgewalking Lillebælt 54 min / 79,9 km

Langelandsfortet 1t 18 min / 99,3 km

Galsklintvej 4, 5500 Middelfart www.bridgewalking.dk

Vognsbjergvej 4, 5935 Bagenkop www.langelandsfortet.dk

Skinnecykling 34 min / 46,4 km

Dyr

Animals | Tiere

Stationsvej 17, 5690 Tommerup wwwlilleskov.dk

Fjord & Bælt 22 min / 19,7 km

Gorilla Park Svendborg 41 min / 40,2 km

Magrethes Plads 1, 5300 Kerteminde www.fjordbaelt.dk

Rødmevej 45, 5771 Stenstrup www.gorillapark.dk

Odense Zoo 30 min / 33,8 km

Nybrog Svømme- og Badeland 6 min / 2,1 km

Søndre Blvd. 306, 5000 Odense C www.odensezoo.dk

Ditlevsdals Bisonfarm 37 min / 51,5 km

Tokkerodvej 24, 5462 Morud www.ditlevsdal.dk

Storebæltsvej 13 www.ni-f.dk

Diverse

Miscellaneous | Diverse Nyborg Destilleri 5 min / 1,3 km

Terraiet Reptile Zoo 34 min / 46,9 km

Holmens Blvd., 5800 Nyborg www.nyborgdestilleri.com

Kirkehelle 5, 5492 Vissenbjerg www.terraiet.dk

Tid og km er regnet fra Torvet, 5800 Nyborg | Time and km are calculated from Torvet, 5800 Nyborg | Zeit und km sind von Torvet, 5800 Nyborg aus berechnet Odense Zoo

Bridgewalking Lillebælt

Nyborg Destilleri


11 20

17

16

18

7-9

10

21

12


Slotte

Castles Schlösser 1 Nyborg Slot 2 Egeskov Slot 3 Valdemars Slot

Museer

Museums Museen

5 15 6

1

23

23 4 24

4 Borgmestergården 5 Johannes Larsen Museet 6 Vikingemuseet Ladby 7 H. C. Andersens hus 8 Brandts Museum 9 Danmarks Jernbanemuseum 10 Den Fynske Landsby 11 Clay Keramikmuseum 12 Faaborg Museum 13 Marstal Søfartsmuseum 14 Langelandsfortet

Dyr

Animals Tiere 15 Fjord og Bælt 16 Odense Zoo 17 Ditlevsdal Bisonfarm 18 Terraiet Reptile Zoo 19 Narturama

22

Aktiv ferie

Active holiday Aktivurlaub 20 Bridgewalking Lillebælt 21 Skinnecykling 22 Gorilla Park Svendborg 23 Nyborg Svømme- og Badeland

22 19

Diverse

3 13

Miscellaneous Diverse 14

24 Nyborg Destilleri

65


G

O

TR Æ

P

Slip din indre gorilla løs på vores fantastiske trætopbaner!

TO

V O J S , G N KLATRI R O F G N I D N Æ P S G O ! N E I L I M A HELE F

-O


E

SS LA

OP

0 01

A PARK – SINC E2 ILL OR

LEV

ELSER I S Æ

RK

NYHED I SVENDBO RG!

Prøv en trætoppen gåtur i e–s og uden se ikkert le.

8 FORHINDRINGSBANER FRA LET TIL UDFORDRENDE I 1-26 METERS HØJDE!

BOOKING ANBEFALES: gorillapark.dk

+45 29 16 74 75 · info@gorillapark.dk


ANNO 1601

BORGMESTERGÅRDEN På Borgmestergården kan du møde Lerchefamilien der var storkøbmænd og borgmestre i Nyborg. Du kan opleve de unikke historiske rammer og de mange spændende udstillinger og oplevelser for hele familien. Fra vinduerne i borgmesterens fine renæssancestue kan du følge med i det store slotsprojekt på slotsholmen. SE ÅBNINGSTIDER OG FÅ MERE INFORMATION PÅ WWW.NYBORGSLOT.DK

68


Dit bibliotek Vi tilbyder dig Store læseoplevelser, vejledning, arrangementer, gratis internet, print og kopiering, dagens aviser, en dejlig have og smuk banebrydende arkitektur.

Nyborg Library - We offer you A variety of foreign language books, individual guidance, events, free internet, print and copy, a lovely garden and groundbreaking architecture. Se mere på nyborgbibliotek.dk More information on nyborgbibliotek.dk

Østfyns Museer

69


Hesselhuset | Michael Grønnemose


Østfyns Musser


Events Events | Events

73


Event kalender

Calendar of events | Eventkalender Gentagende aktiviteter

Recurring activities | Wiederkehrende Aktivitäten

Gratis byvandring med guide i den gamle kongeby Nyborg

Marts - maj, september - oktober: Lørdag kl. 12.30-14 Juni - august: Onsdag & lørdag kl. 12.30-14 Free guided city walk in The ancient royal town of Nyborg – on the World Heritage Route March - May, September - October: Saturdays 12.30 - 2 pm June-August: Wednesday & Saturday 12.30 - 2 pm

Kostenlose Stadtführung mit Guide durch die historische Königsstadt Nyborg - auf der Welterbe-Route März - Mai, September - Oktober: Mittwoch und Samstag 12.30 - 14 Uhr Juni-August: Montag & Samstag 12.30 - 14 Uhr

+456531 0207 | nyborgslot@ostfynsmuseer.dk | www.nyborgslot.dk Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Torvet

Gratis slotsvandring med guide om det gamle kongeslot

April - maj, september - oktober: Lørdag kl. 11-12 Juni - august: Mandag & lørdag kl. 11-12 Free guided castle walk in The ancient royal town of Nyborg – on the World Heritage Route. April - May, September - October: Saturday 11 am - 12 noon June-August: Monday & Saturday 11 am - 12 noon

Kostenlose Schlossführung mit Guide durch die historische Königsstadt Nyborg - auf der Welterbe-Route März - Mai, September - Oktober: Samstag 11 - 12 Uhr Juni-August: Montag & Samstag 11 - 12 Uhr

+456531 0207 | nyborgslot@ostfynsmuseer.dk | www.nyborgslot.dk Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Torvet

Følg slotsprojektet i formidlingspavillionen Onsdag-fredag kl. 14-16, lørdag kl. 12-14 Follow the castle project in the information pavilion

Wednesday–Friday from 2–4 pm, Saturday from 12 noon–2 pm,

Verfolgen Sie das Schlossprojekt im Vermittlungspavillon

Mittwoch-Freitag von 14.00-16.00 Uhr und Samstag von 12.00-14.00

+456531 0207 | nyborgslot@ostfynsmuseer.dk | www.nyborgslot.dk Stendamsgade, 5800 Nyborg

Gratis rundvisning med guide på Borgmestergården Juni - august: Tirsdag kl. 14

Free guided tour at Borgmestergården June-August: Tuesday 2 pm

Führung mit Verkostung in der Borgmestergård

74

Juni-August: Dienstag 14 Uhr


+456531 0207 | nyborgslot@ostfynsmuseer.dk | www.nyborgslot.dk Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Torvet

Rundvisning i Tinghuset

Tirsdag-torsdag & søndag kl. 11 Tour of Tinghuset (the old courthouse) Tuesday-thursday & sunday 11 am

Führung durch das Tinghus (historisches Gerichtsgebäude) Dienstag-Donnerstag & Sontag 11 Uhr

+456531 0207 | nyborgslot@ostfynsmuseer.dk | www.nyborgslot.dk Stendamsgade 9, 5800 Nyborg

Rundvisning med smagsprøve på Nyborg Destilleri Fredag kl. 17.00, lørdag kl. 15.00 & 17.00 Guided tour with tasting at Nyborg Destillery Friday 5 pm, Saturday 3 & 5 pm

Führung mit Verkostung in der Nyborger Destille Freitag 17.00 Uhr, Samstag 15.00 & 17.00 Uhr

+456988 4422 | info@nyborgdestilleri | www.nyborgdestilleri.dk Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg

Kunst i Vandtårnet

Løbende udstillinger igennem sæsonen Art in the Water Tower Changing exhibitions throughout the season

Kunst im Wasserturm

Laufende Ausstellungen während der Saison

+45 6333 8090 | visitnyborg@nyborg.dk | www.visitnyborg.dk Dronningensvej 501, 5800 Nyborg

Tappenstreg

Hver tirsdag fra den 2.7-13.8 kl. 19 The tattoo Every Tuesday from 2.7.-13.8. 7 pm

Zapfenstreich

Jeden Dienstag vom 2.7.-13.8. 19.00 Uhr

+456333 8090 | visitnyborg@nyborg.dk | www.visitnyborg.dk Adelgade 9, 5800 Nyborg

ADP Bådture på Storebælt 9.7, 16.7, 30.7, 6.8 ADP cruises on the Great Belt 9.7, 16.7, 30.7, 6.8

ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt 9.7, 16.7, 30.7, 6.8

75


+456333 8090 | visitnyborg@nyborg.dk | www.visitnyborg.dk Nyborg Marina, 5800 Nyborg

Danehofgardens Venners loppemarked Den første lørdag i måneden Danehofgardens Venners Fleamarket The first Saturday of the month

Danehofgardens Venners Flohmarkt Am ersten Samstag im Monat

+456331 0160 | info@danehofgardens-venner.dk | www.danehofgardens-venner.dk Gasværksvej 8A-8C, 5800 Nyborg

Musik på terrassen

Lørdag-søndag 2.5-5.7 & 1.8-6.9 Music on the terrace Saturday-sunday 2.5-5.7 & 1.8-6.9 Musik auf der Terrasse

Samstag - Sonntag 2.5-5.7 & 1.8-6.9

Lauses Grill | www.lause.dk | Vesterhavnen 1, 5800 Nyborg

Kanosejlads på voldgraven 29.6-18.7 Canoeing on the moat 29.6-18.7

Kanufahrt auf dem Wallgraben 29.6-18.7

Bastionen | www.bastionen-nyborg.dk | Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg


Maj

May | Mai

2.-17.

Østfyns Kunstforening: Jakob Herskind East Funen Art Association: Jakob Herskind Ostfünens Kunstverein: Jakob Herskind

Anders Draghes Gård, Kongegade 24 st. th., 5800 Nyborg

4.

Vi tænder lys

We turn on the lights Wir zünden ein Licht an (Tag der Befreiung der dt. Besatzung)

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

5.

”Den glemte musik” ”Den glemte musik” ”Den glemte musik”

15.

Kulturnat Culture night Kulturnacht

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

17.

First Prom. Vindingekoret, Nyborg Seniorkor, Nyborg Sangforening, Nyborg Seniororkester, Nyborg Jernbaneorkester

First Prom. Vindingekoret, Nyborg Seniorkor, Nyborg Sangforening, Nyborg Seniororkester, Nyborg Jernbaneorkester First Prom. Vindingekoret, Nyborg Seniorkor, Nyborg Sangforening, Nyborg Seniororkester, Nyborg Jernbaneorkester

Ullerslev Kultur- og fritidscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev

20.

Gintberg 20 i 20 Gintberg 20 i 20 Gintberg 20 i 20

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

7.

Den Grønne Musik festival

Nyborg skyder sommeren ind

The cannos at Nyborg jump-starts summer Mit Salutschüssen am Nyborger Wall wird der Sommer begrüsst

Dronningensvej 501, 5800 Nyborg

7.-10.

Kunstustilling i Vandtårnet Art in the Water Tower Kunst im Wasserturm

Dronningensvej 501, 5800 Nyborg

21.

The Green Music Festival Das grüne Musikfestival

Gasværksvej 2, 5800 Nyborg

23.

Nyborg Slotsløb Nyborg Castle Fun Run Nyborger Schlosslauf

Nyborg centrum, 5800 Nyborg


26.

Brahms klarverkvartet nr. 1 Brahms klarverkvartet nr. 1 Brahms klarverkvartet nr. 1

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

30.

Pinsemarked Pentecost Pfingstmarkt

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

30.

Danseevent med Silas Holst Dance event with Silas Holst Tanzevent mit Silas Holst

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121 5800 Nyborg

30.

3.+6.

FN’s Internationale Cykeldag og Gang i Gaden UN World Bicycling Day & activity day Internationaler UN-Fahrradtag & aktivitets Tag

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

5.

Tyrolerorkestret & Vindingekoret Tyrolerorkestret & Vindingekoret Tyrolerorkestret & Vindingekoret

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

7.

Nyborg Big Band Nyborg Big Band Nyborg Big Band

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

13.

Pinsefrokost

Havnens dag

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121 5800 Nyborg

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

Whitsun lunch Pfingsttafel

Juni

June | Juni

Harbour Day Tag des Hafens

14.

Husorkestret fra Ørbæk Husorkestret fra Ørbæk Husorkestret fra Ørbæk

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

21.

Nyborg Harmoni Orkester


Nyborg Harmoni Orkester Nyborg Harmoni Orkester

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

23.

9.

Naturvandring på volden A nature walk on the ramparts Naturwanderung auf der Wallanlage

Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Nyborg

Sct. Hans Aften

Midsummer´s Eve (Sankt Hans) Dänische Mittsommer-nachrsfeier

25.

Naturvandring på volden A nature walk on the ramparts Naturwanderung auf der Wallanlage

Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Nyborg

27.

Søversejltur for børn

Pirate cruise for kids Seeräuber-Segeltörn für Kinder

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

Juli

July | Juli

3.-5.

Danehof 2020 Danehof Danehof

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

10.

Open by Night Open by Night Open by Night

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

10.-12.

Ørbæk Marked Ørbæk Market Ørbæker Markt

Svendborgvej 31, 5853 Ørbæk

16.

ADP Sejlture på Storebælt

ADP cruises on the Great Belt ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

16.

Naturvandring på volden A nature walk on the ramparts Naturwanderung auf der Wallanlage

Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Nyborg

9.

ADP Sejlture på Storebælt

ADP cruises on the Great Belt ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

17.07-8.08

Nyborg Voldspil: ”Cyrano” Nyborg Voldspil: ”Cyrano” Die Nyborger Wallspiele: ”Cyrano”


Møllebakken, 5800 Nyborg

19.

Nyborg Slotskoncert: Opera, operette og musical

Nyborg Castle Concert: Opera, operetta and musical Das Nyborger Schlosskonzert: Oper, Operette und Musical

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

22.

Cafeaften i Korsbrødregården med Paolo Russos Trio

Café evening at Korsbrødregården with the Paolo Russo Trio Caféabend im Korsbrødregården mit dem Paolo Russos Trio

Korsbrødregården, Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg

30.

ADP Sejlture på Storebælt

ADP cruises on the Great Belt ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

26.

Nyborg Slotskoncert: En aften med ungt violintalent

Nyborg Castle Concert: A night with a young talented violinist Das Nyborger Schlosskonzert: Ein Abend mit einem jungen Violintalent

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

August

August | August

17.07-8.08

Nyborg Voldspil: ”Cyrano” Nyborg Voldspil: ”Cyrano” Die Nyborger Wallspiele: ”Cyrano”

Møllebakken, 5800 Nyborg

1.

Søversejltur for børn

Pirate cruise for kids Seeräuber-Segeltörn für Kinder

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

2.

Nyborg Slotskoncert: Kottos - klassisk virtuositet Nyborg Castle Concert: Classical virtuosity Das Nyborger Schlosskonzert: klassische Virtuosität

Nyborg Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1 , 5800 Nyborg

6.

ADP Sejlture på Storebælt

ADP cruises on the Great Belt ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt

Nyborg Marina, 5800 Nyborg

16.

Naturvandring på volden A nature walk on the ramparts Naturwanderung auf der Wallanlage


Borgmestergården, Slotsgade 11, 5800 Nyborg

9.

Nyborg Slotskoncert: Trio Sono & Ulla Millman Nyborg Castle Concert: Trio Sono & Ulla Millman Das Nyborger Schlosskonzert: Trio Sono & Ulla Millman

Nyborg Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1 , 5800 Nyborg

9.

Nyborg Seniororkester Nyborg Seniororkester Nyborg Seniororkester

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

15.

Skt. Mads Kilde Marked Skt. Mads Kilde Market Skt. Mads Kilde Markt

Bøjdenvej 114, 5800 Nyborg

16.

Nyborg Jernbaneorkester Nyborg Jernbaneorkester Nyborg Jernbaneorkester

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

16.

Nyborg Slotskoncert: Novo Quartet Nyborg Castle Concert: Novo Quartet Das Nyborger Schlosskonzert: Novo Quartet

Nyborg Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1 , 5800 Nyborg

22.

Rock på den Grønne - Queen Machine, Smukke Møller, m.fl. Rock på den Grønne - Queen Machine, Smukke Møller, m.fl. Rock på den Grønne - Queen Machine, Smukke Møller, m.fl.

Den Grønne,Gasværksvej 2, 5800 Nyborg

23.

Nyborg Slotskoncert: Nordic String Quartet Nyborg Castle Concert: Nordic String Quartet Das Nyborger Schlosskonzert: Nordic String Quartet

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

23.

Danehofgarden Danehofgarden Danehofgarden

Heselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

29.08-13.09

Østfyns Kunstforening: Ingrid Duch & Anne Flohr East Funen Art Association: Ingrid Duch & Anne Flohr Ostfünens Kunstverein: Ingrid Duch & Anne Flohr

Anders Draghes Gård, Kongegade 24 st. th., 5800 Nyborg

30.

Nyborg Slotskoncert: Mette Juul med orkester Nyborg Castle Concert: Mette Juul with orchestra Das Nyborger Schlosskonzert: Mette Juul mit Orchester

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg


September

2.

September | September

Jokeren

29.08-13.09

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Østfyns Kunstforening: Ingrid Duch & Anne Flohr East Funen Art Association: Ingrid Duch & Anne Flohr Ostfünens Kunstverein: Ingrid Duch & Anne Flohr

Anders Draghes Gård, Kongegade 24 st. th., 5800 Nyborg

5.

Jokeren Jokeren

3.10-18.10

Østfyns Kunstforening: Kirsten Hesselager & Susanne Kirsaa East Funen Art Association: Kirsten Hesselager & Susanne Kirsaa Ostfünens Kunstverein: Kirsten Hesselager & Susanne Kirsaa

Bella Italia - udstilling med italienske biler og motorcykler

Anders Draghes Gård, Kongegade 24 st. th., 5800 Nyborg

Lindealleen 1, 5800 Nyborg

KOTTOS Ensemble & Vokalensemblet GLAS opfører Carl Nielsens Aladdin suite

Bella Italia - exhibition of Italian cars and motorcycles Bella Italia - Ausstellung mit italienischen Autos und Motorräderm

6.

27.

The KOTTOS ensemble and the GLAS vocal ensemble perform Carl Nielsen’s Aladdin suite KOTTOS Ensemble & das Vokalensemble GLAS führen Carl Nielsens Aladdin-Suite auf Kantoreichor

Last Prom. Danehofgarden, Nyborg Harmoni Orkester Last Prom. Danehofgarden, Nyborg Harmoni Orkester

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

Last Prom. Danehofgarden, Nyborg Harmoni Orkester

10.

Ullerslev Kultur- og fritidscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev

Sanne Salomonsen & Electric guitars

Oktober

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Sanne Salomonsen & Electric guitars Sanne Salomonsen & Electric guitars

October | Oktober

10-18.

Efterårsaktiviteter Autumn activities Aktivitäten im Herbst


Nyborg Centrum, 5800 Nyborg

Nyborg Voldspil: ”Peters Jul” Die Nyborger Wallspiele: ”Peters Julr”

21.

Slotsmøllen, Torvet 12, 5800 Nyborg

Højmessekoret The High Mass choir The High Mass choir

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

23.

7.

Inoccent Blood Inoccent Blood Incoccent Blood

Nyborg Teaterforening: Et dukkehjem

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Østfyns Kunstforening: Merethe Bloch, Peter Holmegaard, Ida Holm Mortensen & Jeanette Gottsch

Nyborg Theatrical Society: Et dukkehjem Nyborger Theaterverein: Et dukkehjem

2.

Hjalmer

7.11-22.11

East Funen Art Association: Merethe Bloch, Peter Holmegaard, Ida Holm Mortensen & Jeanett Gottsch

Hjalmer Hjalmer

Ostfünens Kunstverein: Merete Bloch, Peter Holmegaard, Ida Holm Mortensen & Jeanette Gottsch

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Anders Draghes Gård, Kongegade 24 st. th., 5800 Nyborg

November

12.

November | November

Stig & Vennerne

3.

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Højsangen med Thure Lindhardt og Søren Gemmer The Song of Songs with Thure Lindhardt and Søren Gemmer Hoheslied mit Thure Lindhardt und Søren Gemmer

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

6.11-6.12

Stig & Vennerne Stig & Vennerne

14.

Nyborg Teaterforening: Emma ude af takt Nyborg Theatrical Society: Emma ude af takt Nyborger Theaterverein: Emma ude af takt

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Nyborg Voldspil: ”Peters Jul”

83


27.

19.

Julebelysningen tændes

Jimbo’s Julerock

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

December

Nytårsbad

Christmas lights switch on Die Weihnachtsbeleuchtung wird angeschaltet

December | Dezember

6.11-6.12

Jimbo’s Julerock Jimbo’s Julerock

31.

New Year’s Day swim Neujahrsbaden

Stranden ved Hesselet, 5800 Nyborg

Nyborg Voldspil: ”Peters Jul” Nyborg Voldspil: ”Peters Jul” Die Nyborger Wallspiele: ”Peters Julr”

Slotsmøllen, Torvet 12, 5800 Nyborg

1.-24.

Jul i den gamle Kongeby

Christmas in the old city of Kings Weihnachten in der historischen Königstadt

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

Januar

January | Januar

31.

NGIF Nytårskoncert NGIF New Year’s concert NGIF Neujahrskonzert

Nyborg Hallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg

4.-6. & 11.-13. Julemarked

Christmas market Weihnachtsmarktschen Königstadt

Nyborg centrum, 5800 Nyborg

16.

Italiensk jul med CONCERTO COPENHAGEN

Italian Christmas with CONCERTO COPENHAGEN Italienische Weihnacht mit CONCERTO COPENHAGEN

Vor Frue Kirke, Gamle Torv 1, 5800 Nyborg

Juli 2021 July | Juli

3.

Tour De France Tour De France Tour De France

5800 Nyborg


Dronningens Bastion | Carlo Pedersen


Kunst i Vandtårnet Art in the Water Tower Kunst im Wasserturm 7.05-10.05

Sæsonen indledes traditionen tro med en stor fællesudstilling, hvor en række kunstnere viser et eller flere værker. Fra St. Bededag til sidst på sommeren, vil der løbende være skiftende udstillinger. Her er det den individuelle kunstner, som bruger det unikke rum i vandtårnet til at udstille sine værker. Kunstneren vil selv være tilstede, så du kan få en snak med personen bag de smukke værker. The season kicks off with a major joint exhibition, at which a number of artists will be exhibiting one or more works. From 17.5. to late summer, there will be a succession of changing exhibitions. Here, individual artists will be using the unique space in the water tower to exhibit their works. The artist will be present, so you can have a chat with the person behind the beautiful works.

Den Saisonauftakt bildet eine große gemeinschaftliche Ausstellung, bei der eine Reihe Künstler ein oder mehrere Werke präsentieren. Vom 17. Mai bis Ende des Sommers finden laufend wechselnde Ausstellungen statt. Hierbei stellen die jeweiligen Künstler im einzigartigen Raum im Wasserturm ihre Werke aus. Die jeweiligen Künstler werden persönlich anwesend sein, so dass Sie sich mit der Person, die die schönen Werke kreiert hat, darüber unterhalten können. Carlo Pedersen


Åbningsudstilling 7.-10. maj Opening exhibition 7–10 May Eröffnungsausstellung 7.-10. Mai

Gurli Jochumensen

Winnie Møller

Maleri | Painting | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Jens Rosenberg

Lone Jørgensen

Maleri | Painting | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Linda Lindberg

Rise Houen

Maleri | Painting | Gemälde

Skulptur | Sculpture | Skulptur

Ole Skovsbøll

Carlo Pedersen

Maleri | Painting | Gemälde

Fotografi | Photography | Fotografie

Søren Hansen

Lis Ørndrup

Maleri | Painting | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Christa Skøtt

Erik Torup

Maleri | Painting | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Gitte Bjødstrup

Malerier | Paintings | Gemälde

Personlig udstilling Personal exhibition Persönliche Ausstellung

Uge 23: Ole Skovsbøll

Uge 30: Gitte Bjødstrup & Jeannette Angelo

Uge 25: Lis Ørndrup

Uge 31: Jens Rosenberg

Uge 26: Makiah

Uge 32: Gurli Jochumsen & Sonja Blytsø

Malerier | Paintings | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Malerier | Paintings | Gemälde

Maleri | Painting | Gemälde

Malerier & smykker | Paintings & jewelery | Gemälde & Malerier & keramik | Paintings & ceramic | Gemälde & Scmuk keramisch

Uge 28: Linda Lindberg Maleri | Painting | Gemälde

Uge 33: Winnie Møllerw

Malerier | Paintings | Gemälde

Uge 29: Christa Skøtt

Maleri | Painting | Gemälde Se www.visitnyborg.dk for en opdateret liste | See www.visitnyborg.com for an updated list | Auf www.visitnyborg.de befindet sich eine aktualisierte Übersicht

87


ADP Sejlture på Storebælt

ADP cruises on the Great Belt ADP-Bootsfahrten auf dem Großen Belt 9.7, 16.7, 30.7, 6.8

Kom med ud og oplev Storebælt på træskibet Fionia. På turen kan du opleve Nyborg fra søsiden samt Storebæltsbroen og dets imponerende arkitektur helt tæt på. Turen varer ca. 3 timer og billetter kan købes hos Bureauet Nyborg eller www.visitnyborg.dk. Billetterne koster 100kroner for børn og 200 kroner for voksne. Ved bestilling er det muligt at tilkøbe en lækker sandwich. Come out and experience the Great Belt on board the wooden ship Fionia. On the tour, you will see Nyborg from the sea as well as the Great Belt Bridge and its impressive architecture right up close. The tour takes around 3 hours, and tickets can be purchased from Bureauet Nyborg or www.visitnyborg.dk. Tickets cost DKK 100 for children and DKK 200 for adults. When booking, you have the option to purchase a delicious sandwich.

Erleben Sie den Großen Belt auf dem Holzschiff „Fionia“. Bei der Fahrt können Sie Nyborg von der Meerseite aus erleben und die Brücke über den Großen Belt sowie ihre beeindruckende Architektur aus nächster Nähe bewundern. Die Fahrt dauert ca. 3 Stunden, und die Tickets sind bei Bureauet Nyborg oder auf www.visitnyborg. dk erhältlich. Die Tickets kosten DKK 100,- für Kinder und DKK 200,- für Erwachsene. Bei der Buchung können Sie zusätzlich ein leckeres Sandwich bestellen.

Carlo Pedersen


Sørøver sejltur Pirate cruise Seeräuber-Segeltörn 27.6, 1.8

Er der en sørøver gemt i dig? Så kom med på sørøvertogt på piratskibet Fionia sammen med skibets pirat Long John. Skibet sejler ud på Storebælt og undervejs vil der bliver serveret en sandwich. Turen varer ca. 3 timer og kan købes hos Bureauet Nyborg eller www.visitnyborg.dk. Billetterne koster 100 kroner for børn og 200 kroner for voksne. Looking to unleash your inner pirate? Then come with us on a pirate cruise on board the pirate ship Fionia, along with the ship’s pirate, Long John. The ship sails out on the Great Belt and a sandwich is served along the way. The tour takes around 3 hours and can be purchased from Bureauet Nyborg or www.visitnyborg. dk. Tickets cost DKK 100 for children and DKK 200 for adults

Wie wäre es, einen Tag lang Seeräuber zu sein? Bei der Seeräuberfahrt mit dem Piratenschiff „Fionia“ mit dem Piraten „Long John“ kann man es ausprobieren. Das Schiff fährt auf den Großen Belt hinaus, und unterwegs wird ein Sandwich gereicht. Die Fahrt dauert ca. 3 Stunden und kann bei Bureauet Nyborg oder auf www.visitnyborg.dk gebucht werden. Die Tickets kosten DKK 100,- für Kinder und DKK 200,- für Erwachsene.

Carlo Pedersen


Danehof 3.07-5.07

Hvert år genskabes en historisk tradition, der ellers har været glemt i mere end 600 år. Den første weekend i juli summer hele Nyborg atter af liv og leben, som da kongen og hans mænd mødtes til Danehof. Der vil være riddere, boder, smagsoplevelser og underholdning for både børn og voksne hele weekenden. Every year a historic tradition that was forgotten for 600 years is revived. The first weekend in July, all of Nyborg once again exudes life as when the king and his men met for parliament. There will be knights, stalls, culinary experiences and entertainment throughout the weekend for both children and adults alike.

Jedes Jahr wird eine historische Tradition wiederbelebt, die ansonsten seit über 600 Jahren in Vergessenheit geratenist. Am ersten Wochenende im Juli herrscht in ganz Nyborg wieder ein reges Treiben wie damals, als der König und seine Männer zum Danehof zusammenkamen. Es sind das gesamte Wochenende über Ritter, Buden und kulinarische Erlebnisse vor Ort, und es wird Unterhaltung für Kinder und Erwachsene geboten.

Østfyns Museer


Jul i den gamle Kongeby

Christmas in the ancient royal town Weihnachten in der ehemaligen Königsstadt 4.12-6.12 & 11.12-13.12

Christian 3. (1536-1559) holdt ofte jul i Nyborg. Så duftede byen af brænderøg, gran, stegt kød og krydret bagværk som et umiskendeligt tegn på, at forberedelserne til julen som sædvanligt var i fuld gang. Vi fejrer stadig Jul i den Gamle Kongeby med et stort julemarked i Nyborgs autentiske historiske rammer. Byen summer af liv og vigør, som om der igen skulle forberedes til kongens store julefest. Der er masser af boder, aktiviteter, oplevelser og events i hele byen. Christian III (1536–1559) often spent Christmas in Nyborg. The aroma of firewood, spruce, roasted meat and spiced cakes would permeate the town as an unmistakable sign that the usual Christmas preparations were in full swing. We still celebrate Christmas in the ancient royal town with a large Christmas market in Nyborg’s authentic historical setting. The town buzzes with life and energy, just as if preparations were under way for the king’s big Christmas party. Lots of stalls, activities, experiences and events can be found throughout the town.

Christian III. (1536-1559) feierte oft Weihnachten in Nyborg. Dann duftete es in der Stadt nach Feuerrauch, Tanne, gebratenem Fleisch und weihnachtlichem Gebäck. Es war ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Weihnachtsvorbereitungen wieder in vollem Gange waren. Wir feiern noch immer Weihnachten in der ehemaligen Königsstadt mit einem großen Weihnachtsmarkt in Nyborgs authentischem historischem Ambiente. In der Stadt herrscht dann ein reges Treiben, als ob wieder Vorbereitungen für die großen Weihnachtsfeierlichkeiten des Königs getroffen würden. Überall in der Stadt gibt es zahlreiche Buden, Aktivitäten, Erlebnisse und Events.

Nyborg Kommune


Nytårsbad

New Year’s Day swim Neujahrsbaden 31.12

Udfordr dem omkring dig og ikke mindst dig selv og få kickstartet årets sidste dag med manér! Vi skyller 2020 af os, ved en dukkert i vandet på stranden. Efter et forfriskende dyp runder vi arrangementet af med en fælles skål for året der er gået. Challenge those around you – and not least yourself – by kick-starting the final day of the year in a splash of glory! We wash off 2020 with a dip in the water at the beach. After a refreshing dip, we round off the event by raising a glass to the year past.

Fordern Sie Ihre Mitmenschen und vor allem sich selbst heraus, indem Sie den letzten Tag des Jahres mit Schwung beginnen! Wir spülen 2020 mit einem Sprung ins kalte Nass am Strand ab. Nach einem erfrischenden Bad in den Fluten lassen wir die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Prosit auf das Jahr, das sich dem Ende zuneigt, ausklingen.

VisitNyborg


Østfyns Museer

cyRano 1939 - 2019

En musical af Sebastian

17. juli - 8. august 2020 Køb billet her www.nyborgvoldspil.dk

93


VisitNyborg


Nyborg centrum | Carlo Pedersen


Shopping Shopping | Shopping

97


Shopping

Shopping | Shopping Nyborg er en kongeligt anlagt fæstningsby fra middelalderen. Gadenettet er identisk med datidens, hvilket giver en hyggelig atmosfære i bymidten. Her finder du 1800-tals renæssancebygninger, toppede brosten, voldgrav og meget mere, der bidrager til en god oplevelse. Nyborg byder også på et væld af unikke butikker. Du finder altid et godt udvalg, hvad enten det drejer sig om livsstil, beklædning, fødevarer eller noget helt fjerde. Nyborg is a royal fortified town from the Middle Ages. The street network is just as it was back then, which makes for a cosy atmosphere in the town centre, where you will find 19th century Renaissance buildings, bumpy cobblestones, the moat and much more besides. Nyborg also offers a wealth of unique shops, where you’ll always find a good selection, whether you’re looking for lifestyle items, clothing, food or something else entirely.

Nyborg ist eine königliche Festungsstadt aus dem Mittelalter. Das Straßennetz ist identisch mit dem von damals, was für eine idyllische Atmosphäre in der Innenstadt sorgt. Sie ist von Renaissancegebäude aus dem 19. Jahrhundert, Kopfsteinpflaster, dem Wallgraben und vielem mehr geprägt. Nyborg hat auch jede Menge einzigartige Geschäfte zu bieten. Sie finden überall eine gute Auswahl, was Lifestyle, Kleidung, Lebensmittel und vieles mehr betrifft.

SKOMAGER & NØGLESERVICE • Rep. af fodtøj/forsåling/kiler/hæle/ forhøjelse/limning • Nøgler/låse/omkodning af låse og skiftning af cylinder • Startspærrenøgler med og uden koder

98

• Skift af lynlåse i støvler/sko/skindjakker - Syning m.m. • Isætning af trykknapper/autoknapper • Slibning af knive/sakse/kødhakkerknive/havesakse m.m. • Salg af skosværte og div. artikler

Nørregade 32 5800 Nyborg Tlf. 6530 2330 Mob: 3082 7537


Nyborg Købmænd Nyborgs Købmænd præsenterer stolt: præsenterer stolt:

denkongeligt kongeligt privilegerede privilegerede 
 --den handelsby handelsbyNyborg! Nyborg! Siden 1410 har Nyborg været Fyns trafikale knudepunkt og den cenSiden middelalderen har købmænd og handlende leveret varer trale handelsby på Østfyn. til hoffet, byens borgere og mange besøgende. I 1410 fik Nyborg Den historiske bymidte med de uafhængige butikker og desine købstads-privilegier og byen har siden da været Fyns trafikale gamle købmandsgårde er centrum for handelsbyen, som siden middelknudepunkt og den centrale handelsby på Østfyn. alderen har leveretbymidte varer til med hoffet,debyens borgere og besøgende. Den historiske mange uafhængige butikker og de gamle købmandsgårde er den centrum for denVor kongelige Handelsgaderne strækker sig fra imponerende Frue Kirke i øst Handelsgaderne strækkersom signu fraerden imponerende tilhandelsby. Kongens Danehof-slot i vest. Dengang handelsgaderne Vor Frue Kirke i øst til Kongens Danehof-slot i vest. Dengang etsom vigtigt samlingspunkt for et rigt ogog varieret handelsliv, nuog erdriftigt handelsgaderne, det vigtige driftige med en spændende af specialbutikker, kædebutikker, samlingspunkt forsammensætning et rigt og varieret handelsliv, med en spændende sammensætning af specialbutikker og caféer og restauranter. kædebutikker til enhver smag. Nyborg Handelsstandsforening arbejder konstant på, at du får en Nyborg Handelsstandsforening arbejder konstant på at du som positiv og unik oplevelse. I Nyborg er der og aktiviteter og events Iåret besøgende i vores by får en positiv unik oplevelse. Nyborg rundt – fra historiskeog begivenheder Danehofmarkedet til nutidige er der aktiviteter events åretsom rundt – fra historiske begivenhedersom som Danehofmarkedet til nutidige arrangementer Open by Night. arrangementer som Open Night. Med få klik finder du nemt vej by til årets spændende, hyggelige og Med få klik finder du nemt vej til årets spændende, hyggelige anderledes oplevelser i den kongeligt privilegerede handelsby Nyborg. og anderledes oplevelser i den kongeligt privilegerede handelsby Nyborg. 


Semere mere www.nyborghandel.dk... Se påpå www.nyborghandel.dk. 


Hjerteligt velkommen Hjerteligt velkommen

99


Antikviteter, genbrug og loppemarkeder Antiques, recycling and fleamarkets Antiquitäten, recyceln und Flohmarkt

Antikviteter

Antiques| Antiquitäten

Røde Kors - Nyborg

Vestervoldgade 41, 5800 Nyborg

Røde Kors - Ullerslev

A1 Antik Snurrepiben

Odensevej 40, 5540 Ullerslev

Kertemindevej 24, 5800 Nyborg

L.P. Antik

Frøreup Byvej 14, 5871 Frørup

Loppelyst

Hovedgaden 1, 5853 Ørbæk

Skovballe Antik

Danehofgarden

Første lørdag i måneden

The first Saturday of the month Am ersten Samstag im Monat

Såderupvej 2, 5540 Ullerslev

Gasværksvej 8A-8C, 5800 Nyborg

Genbrug

Egeskov Marked

Secondhand | Secondhand Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 11, 5800 Nyborg

Kirkens Korshærs Genbrug Frisengårdsvej 17, 5800 Nyborg

Mission Afrika

Dronningensvej 7, 5800 Nyborg

Ta´til Fyns største Folkefest Ta’ til Fyns største Folkefest

Fra 2018 - Weekend uge 28

Fredag 10/7, lørdag 11/7 og søndag 12/7

100

Loppemarkeder

Flea markets | Flohmarkt

12.9-14.9 2019 Bøjdenvej 22, 5772 Kværndrup

Langeskov Marked

18.9-20.9 2019 Grønvangen, 5500 Langeskov

Ørbæk Marked

10.7-12.7 2019 Svendborgvej 31, 5853 Ørbæk


Kunst i Nyborg og omegn Art | Kunst

Atelier Nordic

v/ Kurt Normann

Lundevej 29 5540 Ullerslev Tlf: +45 2333 9055 Mail: atelier-nordic@mail.dk www.normann-art.dk Facebook: Atelier Nordic, Kurt Normann Malerier | Paintings | Gemälde

Galleri Rosenberg v/ Jens Rosenberg

Vibevej 11 5540 Ullerslev Tlf: +45 2345 3305 www.gallerirosenberg.dk Facebook: Galleri Rosenberg Malerier | Paintings | Gemälde

Holdt Art

v/ Sussie Baassel Holdt

Nymarksvej 42 5800 Nyborg Tlf: +45 4167 7971 Mail: baassel.holdt@gmail.com www.holdt-art.dk Facebook: Hold Art Keramik, kunsthåndværk og grafisk design | Ceramics, crafts and graphic design | Keramik, Kunsthandwerk und Grafikdesign

Ida Rostgaard Art v/ Ida Rostgaard

Dyrehavevej 113 5800 Nyborg Tlf: +45 5123 3930 Mail: ida@rostgaardart.dk www.rosengaardart.dk Billedkunst - keramik | Visual arts - Ceramics | Gemäldekunst - Ceramics

Kiel Ratzow

v/ Stine Kiel Ratzow Bækvej 3, Taarup 5871 Frørup

Tlf: +45 2531 7679 www.kielratzow.dk Facebook: Kiel Ratzow, skulptør og smykkemager Skulptør - smykkemager | Sculptor - jewellery maker | Skulpturenbildner - Schmuckhersteller

Lin Bei Art

v/ Brit Lind

Mail: lin.bei.art@gmail.com www.lin-bei-art.dk Skulpturør - monotypier | Sculptor - Mon topies | Skulpturenbildner - Monotopien

Musisk værksted

v/ Kirsten Thilsing-Hansen Boholtvej 9A, Taarup 5871 Frørup Tlf: +45 6031 7669 Mail: kirstenthilsing@yahoo.com www.kirstenhilsing.dk Facebook: Musisk Værksted

Malerier - keramik | Paintings - Ceramics | Gemälde - Keramik

Nyhavegaard Kunsthåndværk v/ Lise Fenger

Stenhavevej 2, Refsvindinge 5853 Ørbæk Tlf: +45 2339 4134 Mail: lise.fenger@nyhavegaard.dk www.nyhavegaard.dk Grafik - malerier - skulpturer | Graphics - Paintings - sculptures | Grafik - Gemälde - Skulpturenbildner

Tinga Tango

Kongegade 27 5800 Nyborg Tlf: +45 2758 2414 www.tingatango.dk Facebook: Tinga Tango Brugskunst mm. | Viual arts Etc. | Gemäldekunst U. a.m

For åbningstider, se venligst hjemmeside | Please see website for opening hours | Die Öffnungszeiten gehen aus der Website hervor


9 12

1

4

3 13

11


Antikviteter Antiques Antiquitäten

1 A1 Antik Snurrepiben 2 L.P. Antik 3 Loppelyst 4 Skovballe Antik

Genbrug

Secondhand Secondhand

10

5-8

5 Folkekirkens Nødhjælp 6 Kirkens Korshærs Genbrug 7 Mission Afrika 8 Røde Kors Nyborg 9 Røde kors Ullerselv

Loppemarkeder Flea market Flohmarkt

10 Danehofgardens Venner 11 Egeskov Marked 12 Langeskov Marked 13 Ørbæk Marked

2

103


SKO til hele familien Nicolai Sko Kongegade 13 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 00 13

SMART TØJ I TO ETAGER... Velkommen til Butik Smart tøj til den kvalitetsbevidste pige, til både hverdag og fest... Husk at kigge op på førstesalen og se vores store udvalg i overtøj....

CECIL A N N A M O N TA N A

Kig ind og vi hjælper dig med at finde netop det der klæder dig bedst..

- bæredygtig mode

Kongegade 22

Nyborg . Tlf. 65 31 50 60

104


105


300 m2 spændende og inspirerende butik med tøj og grej

FNE OUTDOOR

Fyns største udvalg i funktionelt tøj til fritid og hverdag ligger i Nyborg! Nørregade 5, 5800 Nyborg, TLF.: 6531 2303

Velkommen...

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag kl. 10 - 17 1. lørdag i måneden kl. 10 - 14

FNE P-plads og åbningstider – se www.fne-outdoor.dk

106

WEBSHOP www.fne-outdoor.dk


Stort udvalg i sportsudstyr og tøj Alt i fiskegrej grosse Auswahl an Sportbekleidung und Aussteuer Alles in Angelausrüstung large selection of sports equipment and clothing everything in fishing tackle

leVende MAding

(sæson fra 1. maj til 1. sep.)

Vi tilbyder:

- Super service - Stor produktviden - Altid gode priser - tryk og brodering - Altid stort udvalg

Gl. Torv 2 - 5800 Nyborg - Tlf. 26 12 15 98

ÅbningStider: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 lørdag kl. 10.00 - 14.00


KONGEGADE 22B, NYBORG, TLF. 71836800

Tinga Tango

108


Frisør G U I D E .. ..

a

Klip og stil med et smil Bøjdenvej 6, Nyborg . 30 48 15 68 . lachriz.dk

.

, ,

i a

.

. 0

BYENS SALON . VESTERVOLDGADE 25 . NYBORG

frisør Inge - klip for hende og ham Nørregade 14 Tlf. 65 31 72 75

Klip for hele familen

Strandvejen 6, 5800 Nyborg Tlf. 6531 1100 Onlinebooking på www.salonk-nyborg.dk

Baggersgade 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 03 47 Online booking på: www.cachjocoiffure.dk

ETHEM K. KORSGADE 18 . NYBORG . TLF. 52 44 66 62 . 53 62 06 62 ETHEM_OGLU@HOTMAIL.COM WWW.GOLDENSAKS.DK

109


Åbent alle

ugens dage

Meget mere discount!

7-21

Bredt udvalg af kvalitetsprodukter, uanset om du ønsker at handle billigt,økologisk, sundt, allergivenligt eller dansk.

vej 19

Svaneparken 2 Nyborg

Købmand Jacob Refshammer Larsen

Super tilbud - hver uge! Bager med friskbagt brød - hver morgen fra kl. 7.00

Stor delikatesse& slagter afdeling

OK Benzin og bilvask Vask: Mandag-tirsdag & onsdags tilbud fra kr.

SuperBrugsen Ørbæk: Hovedgade 21, 5853 Ørbæk, Tlf. 6533 1335 Mandag-fredag 8.00-20.00 Lørdag-Søndag 8.00-20.00

110

49,-


Vi satser på betjente afdelinger så som egen fiskeafdeling, betjent slagterafdeling, betjent delikatesse, vinbutik osv. Vi vil de bedste råvarer, og vi har det faglærte smilende personale.

Frisk fisk! Vi har friskfangede fisk hver dag, og hjemmelavede røgvarer.

Betjent delikatesse! Her finder man de nemme måltidsløsninger som pizzaer, salater osv. Ligeledes har vi et stort udvalg i italienske skinker og mange andre specialiteter.

Betjent slagterafdeling! Vi satser på service og kvalitet – vi udskærer og modner selv oksekød på krog. Vi har friskhakket kød hele dagen samt eget røgeri, der fremstiller alt i hjemmelavede røgvarer.

Vinbutikken! Vi har et stort og spændende sortiment af vine fra hele verden. Vi har også altid specielle vintilbud i alle prisklasser.

velkommen Følg os på Bøjdenvej 3-5, 5800 Nyborg v/Købmand Jan Børløv Åbningstider: Man.-fre. 7-20 lør.-søn. 7-18

111


Persontransport & Rejsebureau

· Persontransport Bestillingskørsel · Individuel rejserog udflugter · Grupperejser- og arrangementer · Erhverv og Konference · Moderne busser i str. fra 15 til 55 pers. · Vip Konferencebus til 32 pers. & mødeområde · Mini Vip bus til 15 pers. · Handicapbusser med Lift

_______________________________________________________________________

Nyborg-rejser.dk Nymarksvej 61 - 5800 Nyborg - Tlf.:65 311369

Gå ikke glip af de gode oplevelser

Tlf. 65 31 23 95 Tlf. 65 38 20 70 Tlf. 65 39 10 13 ELVAGT DØGNET RUNDT

HVIDT oG FRIT Alt i hårde hvidevarer 112


Problemer med bilen i ferien? Probleme mit dem Wagen im Urlaub? Problems with the car in the holiday?

ed i den nye Far til fire-film. i-forhandler, mens ungerne ser ræmier til både børn og voksne. ed sodavand og popcorn.

e Edition,

VITARA. Vaskeægte SUV

samt vinter0 kr.) med ekstra rdæk, solcelle ytter bag og

F.eks. Vitara 1.6 Active fra 224.990 kr. Fås også med fire x fire til far for 30.000 kr. ekstra: Active AllGrip med automatisk nødbremse og aktiv fartpilot.

oss Active e 229.990 kr.

r.

Vitara Active med fire x fire til far Nyborg Bilcenter A/S

254.990 Alsvej kr. 2 - 5800 Nyborg -

Tlf. 65 30 22 00 - 21 25 36 61 www.nyborgbilcenter.dk

Vores

AutoMester

Østfyns største bilvask!

værksted tilbyder: ● ● ● ● ● ● ●

SERVICE FORSIKRINGSSKADER SYN AF BILER 4-HJULSUDMÅLING AIRCONDITION ALT TIL GODE PRISER... 3 ÅRS GARANTI PÅ RESERVEDELE

Alle bilmærker repareres Vores

AutoMester

SIMONS AUTO ER EN DEL AF AUTOMESTER E+DANMARKS BEDSTE OG BILLIGSTE BILLÅN

E+

værksted tilbyder:

● SERVICE ● FORSIKRINGSSKADER ● SYN AF BILER ● 4-HJULSUDMÅLING ● AIRCONDITION ● ALT TIL GODE PRISER... ● 3 ÅRS GARANTI PÅ RESER

DERFOR KAN VI SERVICERE OG REPARERE ALLE SLAGS EL- OG HYBRIDBILER

OG SELVFØLGELIG ALT INDENFOR

DANMARKS BEDSTE OG BILLIGSTE BILLÅN

DÆK

uddene gælder så hht. EU-norm. 2 106-111 gram/km.

RUDER SERVICE

MULIGHED FOR GRATIS LÅNEBIL

AUTOOPRETNING FORSIKRINGSSKADER ALT I AUTOREPARATION

- Din specialist i service, FEJLSØGNING reparationer og reservedele

FINANSIERING

UDEN VIDERE

og Penge blad TÆNK Penge Forbrugerrådets låne penge i er enige. Skal du & Privatøkonom hos Toyota. ikke billigere end til en bil, bliver det

FINANSIERING

AVANCERET ELEKTRONISK

Du ERE fi UDEN VID Ves nder t o

ODENSE V

Ingen uforudsete udgifter. Vi tilbyder 12, 24 -ellerTel. 66 11 55 55 36 måneders service og reparationsaftaler i op til 5 år. Hør nærmere omkring pris.

ODENSE M

SVENDBORG

FAABORG

Tel. 66 15 60 01

Tel. 62 21 20 04

Tel. 62 61 95 88

-eller op til

REM

STADIG DET SAMME, BARE EN TAND

Tel. 65 31 27 07

REM

STADIG DET SAMME, BARE EN TAND

BEDRE

ODENSE V

ODENSE M

SVENDBORG

FAABORG

NYBORG

Tel. 66 11 55 55

Tel. 66 15 60 01

Tel. 62 21 20 04

Tel. 62 61 95 88

Tel. 65 31 27 07

Se meget mere og bestil tid online på www.simonsauto.dk Halvej 2 – 5800 Nyborg – Tlf. 65 31 77 35 Mail: simon@simonsauto.dk

og Penge blad TÆNK Penge e s penge Forbrugerrådets på adlåne er enige. Skalrgdu Privatøkonomi e 3 Toyota. &NYBORG hos ikke billigere end 9 til en bil, bliver det

Følg med på

NU EN DEL AF

Du fi Ves nder ter o gad s på e3 9

Simons Auto Nyborg

www.simonsauto.dk Halvej 2 – 5800 Nyborg – Tlf. 65 31 77 35 Mail: simon@simonsauto.dk

BEDRE

NU EN DEL AF

113 Følg med på

Simons Auto Nyborg


StorebÌlt | Michael Grønnemose


Nyborg Destilleri


Kulinariske oplevelser Culinary experiences | Kulinarische Erlebnisse

117


Kulinariske oplevelser

Culinary experiences | Kulinarische Erlebnisse *= Børnevenlig | *= Child-friendly |*= Kinderfreundlich

Gourmet i særklasse

Gourmet in a class of its own | Gourmet der Spitzenklasse Restaurant Hesselet

+456531 3029 Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Restaurant Lieffroy

+456531 2448 Skræddergyden 34, 5800 Nyborg

Restaurant Panorama +456531 3131 Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Restaurant Remisen, Nyborg Destilleri +456988 4433 Holmens blvd. 11, 5800 Nyborg

Restauranten på Sinatur Storebælt +456531 4002 Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Roeds Brasserie & Bistro

God mad til god pris

Good food at an affordable price| Gutes Essen zu günstigen Preisen

Dansk når det er bedst

Aiko Sushi

Danish at its absolute best | Typisch dänisch

Bistroen på Nyborg Stand*

+456530 1188 Østervoldgade 44, 5800 Nyborg

Café Apostrof

+456537 1057 Svendborglandevej 30, 5871 Frørup

+456531 3202 Korsgade 16, 5800 Nyborg +456515 0521 Østerøvej 2, 5800 Nyborg

+455379 0600 Havnegade 2A, 5800 Nyborg

Café Sct. Knud

Villa Gulle

Øksendrup Kro & Motel*

Prisvenligt

+456531 6004 Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg

Affordable | Preisgünstig

Centralcafeen

+455572 5555 Frisengårdsvej 5c, 5800 Nyborg

Den Gode Smag

+456531 1664 Mellemgade 25, 5800 Nyborg

Nur’s Burger & Steakhouse*

+454061 6007 Vesterhavnen 80, 5800 Nyborg

+455361 0183 Nørregade 6, 5800 Nyborg +456531 0666 Torvet 5, 5800 Nyborg +455258 0909 Nybrogade 2, 5800 Nyborg

118

+456531 0033 Mellemgade 18, 5800 Nyborg

Asia Restaurant*

Café Anthon*

Café Clarks*


King’s Runnig Sushi & Wok* +456531 8888 Korsgade 2, 5800 Nyborg

Tulip Time Out*

Slipshavnsvej 3,5800 Nyborg

Viet Nam Nam*

Restaurant Caramba* +456530 1103 Slotsgade 9, 5800 Nyborg

+455029 0502 Møllervej 2, 5800 Nyborg

Specialiteter og gårdbutikker

Fastfood Fastfood | Fastfood

Specialities and farm shops | Spezialitäten und Hofläden Al Ponte

Burger King*

+452887 6770 Mellemgade 15, 5800 Nyborg

Storebæltsvej 7a, 5800 Nyborg

Carl´s Jr.*

+455130 1125 Kertemindevej 152, 5800 Nyborg

Lauses Grill*

Cafe Brøndum

+456533 1133 Slipshavnsvej 11, 5800 Nyborg

By Stokkebye

+452361 3653 Vesterhavnen 1, 5800 Nyborg

+452244 9704 Kongegade 20, 5800 Nyborg

McDonald´s*

Danish Bakery Gertz*

+6531 8877 Storebæltsvej 3, 5800 Nyborg

Pappa´s Pizza*

+456531 0096 Kongegade 16, 5800 Nyborg

Den Gode Smag

+6531 6969 Korsgade 10, 5800 Nyborg

+456531 0666 Torvet 5, 5800 Nyborg

Pizza Al Capone*

Det lille Vaffelbageri*

+456531 3129 Strandvejen 14, 5800 Nyborg

+456530 1020 Korsgade 20 st. th, 5800 Nyborg

Pizza King*

Jimbos Kaffebar

+456531 3444 Korsgade 12, 5800 Nyborg

+4528 45 1370 Nørregade 11, 5800 Nyborg

Pomona Pizza*

Laboratoriet

+456531 2010 Kongegade 22, 5800 Nyborg

+455162 2684 Adelgade 2, MF, 5800 Nyborg

Pronto Pizza*

Nyborg Destilleri

+6531 2020 Dronningensvej 2, 5800 Nyborg

+456988 4433 Holmens blvd. 11, 5800 Nyborg

Rosso Pizzaria*

Osteboden Fru Hansen

+456169 3229 Christianslundsvej 71, 5800 Nyborg

Sunset Boulevard*

+456531 8005 Slipshavnsvej 9, 5800 Nyborg

+456531 4580 Kongegade 12, 5800 Nyborg

Refsvindinge Bryggeri

+456533 1040 Nyborgvej 80, 5853 Refsvindinge

119


Lystgården

Rosilde Højgaard

+6536 1188 Lystvej 6, 5800 Nyborg

+456531 0678 Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg

Vinspecialisten

Pubs og værtshuse

+456531 0261 Nørregade 9, 5800 Nyborg

Pubs and bars | Pubs und Kneipen

Ørbæk Bageri*

Café Kastel

+456533 1078 Hovedgaden 7, 5800 Nyborg

+456531 2030 Nørregade 26, 5800 Nyborg

Ørbæk Bryggeri

Chr. II

+456533 2111 Assensevej 40, 5853 Ørbæk

+455014 1467 Kongegade 19, 5800 Nyborg

Ørbæk Vingård

Corner Bar

+452711 3848 Bøgevej 2B, 5853 Ørbæk

+455118 2068 Strandvejen 34, 5800 Nyborg

CFD´s gårdbutik

Gorden’s

Skaboeshusevej 105, 5800 Nyborg

+453074 3326 Torvet 3, 5800 Nyborg

Frørup Vingård

+454063 1430 Regissevej 3, 5871 Frørup

Phønix

+45 6530 1169 Adelgade 4, 5800 Nyborg

Kildegaarden Highland Cattle +452491 2400 Skalkendrupvej 42, 5800 Nyborg

Rio Bravo

+456531 7565 Vestervoldgade 36, 5800 Nyborg

Frisk Fisk

Fresh fish | Frisher Fische Nyborg Marina

Vesterhvanen 80, 5800 Nyborg Fisk direkte fra fiskekutter | Fish straight from the fishing boat | Fisch direkt vom Fischkutter Fra ca. kl. 12 | From around 12 noon | Von ca. 12.00 Uhr

Meny

Bøjdenvej 3-5, 5800 Nyborg

Kvickly

Fiskebil | Fish van | Fischwagen Dronningensvej 1, 5800 Nyborg Tirsdag fra kl. 9.30-16.30 | Tuesday from 9.30 am – 4.30 pm | Dienstag von 09.30-16.30 Uhr

120


121


Bryggerier og destilleri Breweries and destillery Brauereien und Destillerie

Refsvindinge Bryggeri

Nyborgvej 80, 5853 Refsvindinge

Refsvindinge Bryggeri blev stiftet i 1885 og er sidenhen blevet et af de kendteste bryggerier i Danmark. Deres Ale nr. 16 er blevet kåret som Danmarks bedste øl to gange og samtidig kåret til verdens 3. bedste øl.Trods dette er bryggeriet et af de mindste i Danmark. Bryggeriet har tilhørende dørsalg, hvor der er mulighed for at købe deres velsmagende bryg. Refsvindinge Bryggeri was founded in 1885 and has since become one of the best-known breweries in Denmark. Their Ale no 16 has been voted Denmark’s best beer twice and also voted the third best beer in the world. This, despite the fact that the brewery is one of the smallest in Denmark. The brewery also has an outlet where it is possible to buy their tasty brew.

Die Refsvindinger Brauerei wurde 1885 gegründet und ist seitdem zu einer der bekanntesten Brauereien in Dänemark avanciert. Ihr Ale no. 16 wurde zweimal zum besten Bier Dänemarks gekürt sowie zum drittbesten Bier.Trotzdem ist die Brauerei eine der kleinsten in Dänemark. Die schmackhaften Biere können direkt in der Brauerei erstanden werden.

Ørbæk Bryggeri

Assensvej 38-40, 5853 Ørbæk

Ørbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906 og er i dag et økologisk bryggeri, der fremstiller både øl, sodavand og juice (sodavand og juice under navnet Naturfrisk). Bryggeriets produkter har vundet adskillige priser. Blandt andet har deres øl Fynsk Forår vundet guldmedalje ved en af verdens største ølkonkurrencer, The European Beer Star Award, i Nürnberg. Bryggeriet har tilhørende butik, hvor det er muligt at købe deres produkter. Der er samtidig mulighed for at få en rundvisning på bryggeriet, hvor man kan se hele ølbrygningsprocessen, samt få smagsprøver. Ørbæk Bryggeri was founded in 1906 and is today an organic brewery that produces beer, fizzy drinks and juices (fizzy drinks and juices under the name Naturfrisk). The brewery’s products have won several awards. Among other things, their beer Fynsk Forår (Funen Spring) has won a gold medal at one of the world’s largest beer competitions, The European Beer Star Award, in Nuremberg.

122


The brewery has an adjoining shop where you can buy their products. It is also possible to have a guided tour of the brewery, where you get to see the entire beer brewing process and enjoy a taste.

Die Ørbæker Brauerei wurde 1906 gegründet und ist heute eine Bio-Brauerei, die Bier, Limonade und Saft herstellt (Limonade und Saft unter dem Namen „Naturfrisk“). Die Produkte der Brauerei wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem hat deren Bier „Fynsk Forår“ beim „European Beer Star Award“ in Nürnberg, einem der weltweit größten Bierwettbewerbe, eine Goldmedaille gewonnen. Die schmackhaften Biere können direkt im brauereieigenen Laden erstanden werden. Gleichzeitig kann man an einer Führung durch die Brauerei teilnehmen, bei der man den kompletten Bierbrauvorgang beobachten sowie Kostproben erhalten kann.

Nyborg Destilleri

Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg

Nyborg Destilleri holder til i det gamle værksted for Statbanernes godstoge på den gamle færgehavn i Nyborg. På destilleriet bliver der produceret whiskey, rom, gin, snaps/akvavit og brændevin på fynsk frugt. Udover destilleriet er der en tilhørende restaurant Remisen, der serverer lækre og inspirerende retter. Økologi, bæredygtighed og lokale råvarer er i stor fokus, og over 99% af råvarerne i køkkenet og 100 % af drikkevarerne i restauranten er økologiske. Derfor har de også modtaget Det Økologiske Spisemærke i guld fra Fødevarestyrelsen. Nyborg Destillery is located in the old workshop for Statbanernes’ freight trains at the old ferry port in Nyborg. The distillery produces whisky, rum, gin, schnapps/aquavit and brandy from fruit from the island of Funen. The distillery has an adjoining restaurant, Remisen, where delicious, inspiring dishes are served. Ecology, sustainability and local produce are very much in focus, and more than 99% of the ingredients used in the kitchen and 100% of the drinks in the restaurant are organic. They have therefore also been awarded “Det Økologiske Spisemærke” (the Organic Food Label) in gold by the Danish Veterinary and Food Administration.

Die Nyborger Destillerie (dän. „Nyborg Destilleri“) befindet sich in der ehemaligen Werkstatt für die Güterzüge der Dänischen Staatsbahn am ehemaligen Fährhafen von Nyborg. In der Destillerie werden Whisky, Rum, Gin, Schnaps/Aquavit und Branntwein aus Obst aus der Region hergestellt. Neben der Destillerie befindet sich hier auch das Restaurant „Remisen“, wo schmackhafte und interessante Gerichte serviert werden. Bio, Nachhaltigkeit und Erzeugnisse aus der Region sind hier die wichtigsten Stichworte, und über 99 % der Zutaten in der Küche und 100 % der Getränke im Restaurant sind Bio-Produkte. Deshalb ist das Restaurant von der dänischen Lebensmittelbehörde mit dem Bio-Siegel in Gold ausgezeichnet worden.

123


- –— - -—– - – - — — - - – — --—– - – - — — -- – - — — -- – — -- —– - – -— — - -

124


125


Vinspecialisten Nyborg

butikken bugner med smagsfulde påskespeci lite

Leverandør til gode oplevelser

Stort og spændende udvalg af kvalitetsvin, spiritus, øl, kaffe, te, chokolade og delikatesser. Butikken er fuld af gaveidéer

påskechokolader fra bla.: Besøg vores hyggelige vin- og kaffebar! konnerup · l’artisan · valrhona

åskekurve

værtindegaver

Nørregade 9, 5800 Nyborg Tlf.: 65310261 - nyborg@vinspecialisten.dk

åskeøl•vingaver

Vi glæder os til at se dig! Kærlig hilsen Anne-Mette og teamet

• GAVEKURVE

FYNSKE • VÆRTINDEGAVER GAVEKUR VE • THE · KAFFE • VIN · SPECIAL ØL • DANSK GIN/ROM • CHOKOLADE • FYNSKE SPECIALITETER

2 butikker i een

OSTE FRA HELE VERDEN CHARCUTERI gågaden · Kongegade 12 · Nyborg · www.ostebodenfruhansen.dk · TLF.: 65 3 MAD UD AF HUSET KOM IND OG SMAG!

to butikker i en

Kongegade 12 . 5800 nyborg . Telefon 6531 4580 www.osTebodenfruhansen.dK . posT@ osTebodenfruhansen.dK

126

TAPAS ANRETN INGER UD AF HUSET


Albutik Pontemed – din butik med italienske Al Ponte – din italienske vin og keramik. specialiteter,specialiteter, vin og keramik. Kom indviog se byde hvadpå vi kan byde på Kom ind og se hvad kan af flotte gode værtindegaver varer, flotte værtindegaver af gode varer, og fine firmagaver. og fine firmagaver.

med italienske Al Ponte – din butik keramik. og vin , ter lite specia n byde på ka vi ad Kom ind og se hv rtindegaver væ tte flo , rer va de af go og fine firmagaver. al Ponte v. Helle Svansø al Ponte v. Helle Svansø Mellemgade 15 Mellemgade 15 5800 Nyborg Åbningstider: 5800 Nyborg Åbningstider: Tlf: 28876770 Tirsdag til fredag: 10.00-17.30 Tlf: 28876770 Tirsdag til fredag: 10.00-17.30 helle@alponte.dk Lørdag: 10.00-13.00 helle@alponte.dk Lørdag: 10.00-13.00 www.alponte.dk Søndag og mandag: lukket. sø www.alponte.dk Søndag og mandag: lukket. al Ponte v. Helle Svan Åbningstider: -17.30 Tirsdag til fredag: 10.00 Lørdag: 10.00-13.00 lukket. Søndag og mandag:

Mellemgade 15 5800 Nyborg Tlf: 28876770 helle@alponte.dk www.alponte.dk

Besøg Frørup vingård Økologisk vin

Salg fra egen gårdbutik

Vores vingård bliver drevet efter ØKOLOGISKE principper og vinen vil være certificeret økologisk fra år 2020 med det flotte røde ØKO-MÆRKE. Et mærke, som vi sætter en stor ære i og som vi glæder os til at pryde vinflaskerne med.

Vi sælger alle vores vine fra egen gårdbutik. Her kan du også købe alt det, du har brug for til etablering af din egen vinmark og dit vineri. Kom og få en god snak og bliv inspireret. Vi glæder os til at se dig.

Ingen sprøjtegifte Vi har fra starten ikke sprøjtet vores druer med gift af nogen art, så det har heller ikke været en svær beslutning at blive 100% økologisk vinproducerende.

Frørup Vingård og Butik Vinmark Regissevej 3 ⋅ 5871 Frørup Telefon 4063 1430 info@butikvinmark.dk www.froerupvingaard.dk

Besøg Frørup Vingård Vi har åbent efter aftale. Der kan bestilles guidede ture med vinsmagning og evt. en let anretning af tapas, oste og brød. Pris 220,- min. 6 pers. Ring til Lene og Dennis på tlf. 4063 1430.

127


MELLEMGADE 25 5800 NYBORG

65 3116 64

Vi ses på Anthon!

Nyborgs café i ceNtrum Stedet hvor alle mødes! Live musik på udvaLgte dage i juni, juli og august: • God mad - frokost og aften • Stemning • Hygge • Byens bedste betjening

Lause’s Gril Grill & Pølser

Se mere på facebook lausesgrill

Musik på terrassen kl. 13.00, Maj til september Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 8.00-22.00, Søndag kl. 10.00-22.00

Lause’s

Grill & Pølser Vesthavnen 1 · 5800 Nyborg

www.lause.dk

128

Bes tlf. 2 tilling p 3 61 å 36 5 3


Jimbos Kaffebar

Kaffe, the, øl, vin, drinks. KAFFE BAR

Her kan man få en dejlig kop kaffe, en kold øl, eller en lækker drink, alt imens man nyder en friskbagt bolle. Der er mulighed for både at sidde inde og ude.

Nørregade 11A, 5800 Nyborg ÅBNINGSTIDER: Man., tirs., ons., torsdag 10.00 - 22.00 Fredag og lørdag: 10.00-00.00 (02.00) Søndag: 12.00-18.00

KOM OG BESØG Det lille Vaffelbageri i Korsgade

Vi tilbyder dejlige hjemmebagte vafler med is og softice Vi ses! Korsgade 20 • 5800 Nyborg • Tlf. 65 30 10 20

129


STEAKHOUSE Nur´s BURGER & STEAKHOUSE Lækre saftige Hereford smagfulde hjemmelavede Lækre saftige Hereford bøffer,bøffer, smagfulde hjemmelavede burgereburgere og stor salatbar stor salatbar - er hvad og du steakhouse kan forvente - er hvad du kan og forvente hos Nur’s burger hos Nur’s burger og steakhouse

Mad ud af huseT Til arrangemenTer, fesTer og Take away.

NYHED!

MAD UD AF HUSET TIL ARRANGEMENTER, FESTER OG TAKE awaY.

FROKOSTÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 11:00

Åbningstid: 11-21 Åbningstid: 17-21 Sommeråbent: Maj – aug. kl. 11 - 22

NYBROGADE 3 • 5800 NYBORG • TLF: 52 58 09 09 Se 3mere påNyborg www.nurS.dk Nybrogade • 5800 • Tlf: 52 58 09 09 Se mere på www.nurS.dk

Velkommen til Øxendrup Kro - Kongelig privilegeret fra 1847

ÅBENT ALLE DAGE Mandag fra kl. 15-21 Tirsdag til Søndag kl. 12-21

Velbekomme og på gensyn Med venlig hilsen Marianne Aanes Indehaver igennem 20 år. Øxendrup Kro & Motel • Svendborg Landevej 30, 5871 Frørup • Tlf. 65 37 10 57

www.oexendrup.dk

130


Nyborgs Mexicanske Restaurant Hovedretter Enchiladas

Enchilada Pollo ��������������������������������������������102 Med fyld af lækkert krydret skært kyllingebryst. Enchilada Carne �������������������������������������������102 Med fyld af lækkert krydret, skært oksekød. Enchilada Vegetar ����������������������������������������102 Med fyld af årstidens friske grøntsager. Ekstra Enchilada ��������������������������������������������35 Til de MEGET sultne, med fyld efter eget valg.

Tostadas

Tostada Pollo��������������������������������������������������99 Med lækkert krydret skært kyllingebryst. Tostada Carne ������������������������������������������������99 Med lækkert krydret skært oksekød.

Burritos

Burrito Pollo �������������������������������������������������112 Med fyld af lækkert. Krydret skært kyllingebryst. Burrito Carne �����������������������������������������������112 Med fyld af lækkert krydret skært oksekød.

Husk vi har også T ake Away!

Chimichangas

Chimichanga pollo ���������������������������������������122 Med fyld af lækkert. Krydret skært kyllingebryst. Chimichanga Carne �������������������������������������122 Med fyld af lækkert. Krydret skært oksekød

Husets Specialiteter

Carnitas ��������������������������������������������������������112 To hjemmelavede sprøde tacoskaller med fyld af lækkert skært oksekød og kylling. Serveret med friskhakket grøn salsa, Mexicanske ris, Salsa Fresca og Creme Fraiche. Chili Con Carne ��������������������������������������������112 Klassisk mexicansk gryderet med hele terninger af dejlig mørt skært oksekød, peberfrugt, løg, bønner, chili og tomat. Serveret med Mexicanske ris, sprød grøn salat, cheddar creme fraiche og en lun smurt hvedetortilla. Caramba Steak ��������������������������������������������224 Steak af mørbrad skåret af ca. 225 g oksekød. Hertil vores egen flødelegerede rødvin/whisky/ pebersauce, bagt hvidløg, dagens grønt og friskhakket sprød grøn salat. Serveret med ovnbagt kartoffel eller pommes frites. Mex Mix��������������������������������������������������������161 3 smagsprøver af vore lækre mexicanske hovedretter efter kokkens humør. OBS - skal bestilles af alle ved bordet.

RestauRant CaRamba

slotsgade 9 - 5800 nyborg - tlf. 6530 1103 - mail: restaurant@caramba.dk se os online på internettet på: www.caramba.dk

131


Voldanlæg | Michael Grønnemose


Nyborg Strand Camping| Destination Fyn


Overnatning

Overnight accommodation | Ăœbernachtung

135


Overnatningsmuligheder Overnight accommodation | Übernachtung Hoteller

Campingpladser

Hotels | Hotels

Campsites | Campingplätze

Hotel Hesselet

Grønnehave Strand Camping

Hotel Villa Gulle

Kongshøj Strand Campping

Nyborg Strand

Nyborg Strandcamping

Sinatur Hotel Storebælt

Tårup Strand Camping

Bed & Breakfast Bed & Breakfast | Bed & Breakfast

Campsite (tents only) | Zeltplatz

+456531 3029 Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg +456530 1188 Østervoldgade 44, 5800 Nyborg +456531 3131 Østerøvej 2, 5800 Nyborg +456531 4002 Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Frederikshøj Bed & Breakfast +45 6537 1616 Kogsbøllevej 66 E, 5871 Frørup

+456537 1288 Kongshøjvej 5, 5871 Frørup +456531 0256 Hjejlevej 99, 5800 Nyborg

+456537 1199 Lersey Alle 25, 5871 Frørup

Teltplads

Blankenborgvej

+454086 2618 Kjærsvej 1, 5800 Nyborg

Sulkendrupmølle

Kulinariske Kildegaarden

+452572 3553 Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg

Nyborg Bed & Breakfast

Shelters | Shelter

+456079 7468 Frørupvej 17, 5871 Frørup

+452640 2993 Vognmandsvej 8 , 5800 Nyborg

Stævnegården Apartments +456535 1019 Kertemindevej 20, 5540 Ullerslev

Kro & Motel

Shelter

Holckenhavn Fjord / Dyrehavehuse +454089 8781 Gl. Vindingevej 8, 5800 Nyborg

Jagtenborg Skov

Inn & motel| Gasthaus & Motel

Adgang fra Fynsvej 40 GPS: 10,7458 / 55,3212

Øxendrup Kro & Motel

Refsvindinge Natur og Kulturcenter

+456537 1057 Svendborg Landevej 30, 5871 Frørup

136

+456536 1550 Regstrupvej 83, 5800 Nyborg

+4571958280 Skolevænget 1-3 5853 Ørbæk


Rabatkode 15 % på overnatninger med rabatkoden Nyborg, når du booker online på sinatur.dk

Book en overnatning på Hotel Storebælt og oplev Storebælts magi fra du vågner til du går i seng.

Nyd også de kulinariske oplevelser i vores restaurant, der naturligvis har panoramaudsigt over bæltet.

Storebælt Sinatur Hotel & Konference - Østerøvej 121 - 5800 Nyborg

VELKOMMEN TIL HOTEL HESSELET

*Gælder hele 2020. Vi tager forbehold for udsolgte dage og gør opmærksom på, at tilbuddet ikke gælder på selskaber, samt møder- og konferencer. Rabatkoden kan anvendes på alle nye bookinger.

VELKOMMEN TIL HOTEL HESSELET

Beliggende ved bøgeskoven, med udsigt over Storebælt, og stranden er rammerne unikke for det perfekte ophold. Her opførte man i 1967, et af Danmarks smukkeste designhoteller, med sans for detaljer og kvalitet.

Beliggende ved bøgeskoven, med udsigt over Storebælt, og stranden er rammerne unikke for det perfekte ophold. Det familieejede som ejesi 1967, af Sinne & Steen Sørensen, byderdesignhoteller, på afslappet personlig af vores gæster Herhotel, opførte man et af Danmarks smukkste med sansatmosfære, for detaljerog ogmange kvalitet. kommer igen og igen – De betragter nærmest Hesselet som deres andet hjem. Det familieejede hotel, som ejes af Sinne & Steen Sørensen, byder på afslappet personlig atmosfære, og mange af vores gæster kommer igen og igen - De betragter nærmest Hesselet som deres andet hjem. Vi skaber personlige relationer med vores gæster og gør os ekstra umage for altid at være unikke og give den bedste oplevelse Vi skaber personlige relationer med vores gæster og gør os ekstra umage for altid at være unikke og give den bedste oplevelse

Christianslundsvej 119 * DK-5800 Nyborg * Tlf: +45 65 31 30 29 * www.hotel-hesselet.dk

137


18 19

21

1010

13

20


Hoteller Hotels Hotels

1 Hotel Hesselet 2 Hotel Villa Gulle 3 Nyborg Strand 4 Sinatur Hotel Storebælt

Campingpladser Campsites Campingplätze 5

5 Grønnehave Strand Camping 6 Kongshøj Strand Camping 7 Nyborg Strandcamping 8 Tårup Strand Camping 1

12 2

Teltpladser

Campsite (tents only) Zeltplatz

3 4

18 17

11

7

9 Blankenborgvej 10 Sulkendrupmølle

Shelter Shelters Shelter

9

11 Holckenhavn Fjord/ Dyrehave Huse 12 Jagtenborg Skov 13 Refsvindinge kultur og naturcenter

15

Kro & Motel

Inn & motel Gasthaus & Motel 16 17

14 Øksendrup Kro & Motel 8

14

6

Bed and Breakfast Bed and Breakfast Bed and Breakfast

15 Frederikshøj Bed & Breakfast 16 Kulinariske Kildegaarden 17 Nyborg Bed & Breakfast 18 Stævnegården Apartments


Inkl. fri adgang til Fit & Relax område

GODMORGEN HAVUDSIGT Beliggenheden lige i strandkanten har altid kastet et særligt lys over Nyborg Strand, der blev bygget som badehotel i 1899. Med egen badestrand lige uden for døren og et stort nyt Fit & Relax område begynder ferien i det øjeblik, du tjekker ind. Overnatning Forkæl jer selv eller hele familien. 2 sengs værelse pris pr. nat fra kr. 895,4 sengs værelse pris pr. nat fra kr. 1.095,Inkl. stor morgenbuffet Havudsigt + kr. 200,- pr. døgn

Fit & Relax Overnattende gæster kan frit benytte vores 500 m² store Fit & Relax-område med indbydende wellnessfaciliteter og moderne træningsredskaber.

Atmosfære og alsidigt menukort • Restaurant Panorama: Nyd en dejlig frokost eller middag med direkte udsigt over bro og hav. Børnemenukort tilbydes. • Temabuffeter: Hver aften i sommermånederne serverer vi vores temabuffeter kl. 17.30 21.30. • Bistro: Spændende udvalg af bistroretter, bl.a. vores populære oksehøjreb ad libitum.

Book ophold: + 45 65 31 31 31 Bordbestilling: Panorama + 45 65 15 05 20. Bistro + 45 65 15 05 21

Læs mere på nyborgstrand.dk Nyborg Strand Østerøvej 2 DK 5800 Nyborg


Stort morgenbord / large breakfast buffet

GOOD MORNING SEA VIEW The hotel’s beachside location has always cast a special light over Nyborg Strand, which was built as a seaside hotel in 1899. With its own beach right outside the door and a wonderful new Fit & Relax area, your holiday begins the moment you check in. Stay the night! Treat yourselves or the whole family. Twin room price per night from DKK 895 Family room (sleeps 4) price per night from DKK 1,095 Including large breakfast buffet Sea view + DKK 200 per night

Fit & Relax Overnight guests can make free use of our 500 m² Fit & Relax area offering welcoming wellness facilities and modern exercise equipment.

Ambience and a versatile menu • Restaurant Panorama: Enjoy a lovely lunch or dinner directly overlooking the bridge and the sea. Children’s menu available. • Theme buffets: Every evening during the summer, we serve our theme buffets from 5.30–9.30 pm. • Bistro: Exciting selection of bistrodishes, including our popular, all-youcan-eat beef rib roast.

Book your stay: + 45 65 31 31 31 Table reservation: Panorama + 45 65 15 05 20. Bistro + 45 65 15 05 21

Read more at nyborgstrand.dk Nyborg Strand Østerøvej 2 DK 5800 Nyborg


Velkommen til det hyggelige familiehotel med udsigt til havnen EL Villa Gulle

e:Layout 1 02/12/13 15.24 Page 1

HOTEL Villa Gulle

Byhotel ar Hotel med 23 -20:00 værelser og 1.-31.12. m 695 DKK privat e family hotel with parkering. ate parking and turist-

u 118 DKK - 1 course a Gulle is located in borg C - overlooking harbor and beautiful ets. 23 rooms. w.villa-gulle.dk w.villa-gulle.dk

la Gulle 2 sengs

værelse pris pr. nat kr. 845,-

5 65 30 11 88 21 27 27 99

Nice family hotel with private parling located in Nyborg C overlooking the harbor and beautiful streets. 23 rooms 2-bed room price per night DKK 845,-

ervold Gade 44 0 Nyborg

Vi glæder os til at hilse jer velkommen her på Hotel Villa Gulle

H OT E L

V IL

LA

G ULLE

Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tel. 65 30 11 88 · www.villa-gulle.dk · E-mail: post@villa-gulle.dk

142


Velkommen til

KONGSHØJ STRAND CAMPING

Skøn familieplads 14 km syd for Nyborg.

Områder med fodbold og minigolf.

Smukt beliggende i naturskønne omgivelser ved børnevenlig badestrand med det Blå Flag.

Gode fiskemuligheder i salt- og ferskvand. For hundeejere har vi egen hundeskov på 5000 m2, hvor hunde kan få lov at boltre sig.

2 gode legepladser med bl.a. 2 hoppepuder mooncars, legetromle, legeredskaber, og klappedyr. Multihal med badminton, bordtennis, dart m.m.

• Flotte luksushytter på 30 og 35m2 med bad og toilet • Masser af aktiviteter for hele familien • Udlejning af campingvogn • Moderne servicebygninger

KONGSHØJ STRAND CAMPING v/Familien Sønderby

• Trådløst internet på pladsen • Mini-marked med friskbagt brød • Vintercamping ved reservation

Kongshøjvej 5, Tårup, 5871 Frørup Tlf� 65 37 12 88 www.kongshojcamping.dk E-mail: info@kongshojcamping.dk

143


Camping Camping Sites Camping Campingplätze Camping Sites Nyborg Strandcamping Campingplätze Nyborg Strandcamping

★★ ★

★★ ★ 99 Hjejlevej Hjejlevej 99 5800 Nyborg 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 tlf.(+45) 6531 0256 mail@strandcamping.dk mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk www.strandcamping.dk

ping ★★ ★

6 ng.dk ng.dk

Grønnehave Strand Regstrupvej 83, 580 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk

Nyborg Strandcamping ★ Hjejlevej 99 5800Strand Nyborg Grønnehave Camping ★ ★ ★ Regstrupvej 83, 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk · www.gronnehave.dk mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk


Nyborg Strandcamping ★★ ★ Hjejlevej 99 5800 Nyborg tlf.(+45) 6531 0256 mail@strandcamping.dk www.strandcamping.dk

Grønnehave Strand Cam Regstrupvej 83, 5800 N Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk · w

Nyborg Strandcamping HjejlevejTårup 99Strand Camping ★ ★ ★ ★ Alle 25, Tårup St Tårup Strand Camping Lersey 5800 Nyborg ★ ★Alle ★ 25, Tårup Strand Lersey Grønnehave Strand Camping 5871 Frørup ★ ★ ★ Camping 5871 Frørup Regstrupvej 83, 5800 Nyborg (+45) 6537 1199 tlf.(+45)Tlf.6531 0256 00 Nyborg Tlf. (+45) 6537 1199 mail@taarupstrandcam Tlf. (+45) 6536 1550 mail@strandcamping. 0 info@gronnehave.dk · www.gronnehave.dk mail@taarupstrandcamping.dk www.taarupstrandcamp k · www.gronnehave.dk www.taarupstrandcamping.dk www.strandcamping.d

★★ ★

k

Tårup Strand Camping ★ ★ ★ Lersey Alle 25, Tårup Strand 5871 Frørup Tlf. (+45) 6537 1199 mail@taarupstrandcamping.dk www.taarupstrandcamping.dk

Grønnehave Strand Ca Regstrupvej 83, 5800 Tlf. (+45) 6536 1550 info@gronnehave.dk


StorebÌlt | Michael Grønnemose


Nyborg Marina | Carlo Pedersen


Nyborg Marina Nyborg Marina | Nyborg Marina

149


Nyborg Marina

Nyborg Marina | Marina von Nyborg Nyborg Marina ligger smukt i bunden af Nyborg Fjord med 620 liggepladser fordelt over flere spændende havneafsnit og tæt ved bymidten. Området omkring marinaen indeholder legefaciliteter til børnene, grillpladser, moderne toiletfaciliteter, en indbydende havnepromenade og meget mere. På marinaen kan du også få stillet din sult, både grillbaren og restauranterne står klar til at servere for dig. Nyborg Marina er en af de få havne, der stadig har aktive erhvervsfiskere. Kom endelig ned og se, når kutterne kommer ind med dagens fangst, og køb dagens fisk over rælingen. Nyborg Marina is scenically situated at the end of Nyborg Fjord with 620 berths divided between several exciting areas close to the city centre. The area around the marina offers play facilities for children, barbecues, modern toilet facilities, a welcoming boardwalk and much more besides. You can also quell your hunger at the marina as both the snack bar and the restaurants are there to serve you. Nyborg Marina is one of the few harbours that is still home to active commercial fishermen. Feel free to come down and watch the cutters come in with the day’s catch and buy the fish of the day over the railing.

Attraktiv und zentrumsnah am Ende des Nyborg Fjords gelegen, mit 620 Liegeplätzen verteilt auf mehrere interessante hafenbereiche. Das Gebiet rund um den Marina bietet Spieleinrichtungen für Kinder, Grillplätze, moderne Toiletten, eine einladende Hafenpromenade und vieles mehr. Bei der Marina können Sie auch Ihren Hunger stillen, denn sowohl der Imbiss als auch die Restaurants freuen sich auf Ihren Besuch. Die Marina von Nyborg ist einer der wenigen Häfen, in denen sich noch aktive Berufsfischer befinden. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, wenn die Kutter mit dem Fang des Tages einlaufen, und kaufen Sie Ihren Fisch direkt von der Reling.

Gratis wifi i Nyborg Marina

Free Wi-Fi is available throughout Nyborg Marina Kostenloses WLAN im gesamten Hafenbereich

150


Nyborg Lystbådehavn | Michael Grønnemose


1413

wc

3-4 3,4 89 2 5 5

2 5 2

5

5

10 5 5 3,4 3

6 5,6 5 4,7 14,15 2,3 1 1 2 6-8 15

5,6

6

5

2,6 5 6 5

5

5

8 9

6

5,6 5

5

14 13 16 5 5,6 6

5

5

12

5 6

5,6 5

6

5,6 5

6

5

5

5,6 5

5,6 5 3 16

11

5,6 5

wc 3

8 9

14 13

2

5 5,6 5 5,6

5,6 5

15 16


Faciliteter

Facilities Einrichtungen 1 Havnekontor

Harbor Master | Hafenmeister

2 Information

Information | Information

3 Servicebygning Toilet | Toiletten

5

4 Handicaptoilet

2

Toilet for disabled people | Toilet für Behin-

derte

5 Livredderudstyr

5,6 5

Life saving equipment | Rettungsausrüstung

6 Brandslukker

5

5

Fire extinguisher | Feuerlöscher

7 Førstehjælpsudstyr

First aid equiptment | Einrichtungen für erste

Hilfe

8 Drikkevand

Drinking water | Trinkwasser

9 Miljøfarligt affald

Hazzard waste | Umweltgefährliche Abfälle

10 Spildevand

5

Waste water | Abwasser

5

11 Benzin og diesel

Fuelling station | Benzin und Dieseltank

12 Parkeringsplads

5

Parking place | Parkplatz

13 Restaurant

Restaurant | Restaurant

5

14 Hjertestarter

Defibrillator | Defibrillator

15 Betalingsautomat

Payment machine | Hafengeld Automant

16 Miljøfarligt affald

Hazard waste | Umweltgefährliche Abfälle

5

5

153


Praktisk information omkring Nyborg Marina Practical information about the harbour Praktische Informationen zum Hafen Bådpladser

Berths | Liegeplätze Marinaen: 500 pladser Østerhavnen: 80 pladser Vesterhavnen: 40 pladser The Marina: 500 berths The East Harbour: 80 berths The West Harbour: 40 berths Die Marina: 500 Plätze Der Osthafen: 80 Plätze Der Westhafen: 40 Plätze

Fakta

Facts | Faten Position 55o,18,4 N - 10o,47,5 E

Havnekontoret

Harbour office | Hafenmeisterei Kontoret er åbent 1. juni - 31. august Man-fre kl. 8-9 og kl. 16-18. Weekend kl. 16-18. Forlades båden i flere dage, skal havnepersonalet have besked. The office is open from 1 June–31 August Mon–Fri, 8–9 am and 4–6 pm. Weekends, 4–6 pm. If you will be leaving the boat for a few days, please notify the harbour staff. Das Büro hat vom 1. Juni - 31. August geöffnet. Mo.-Fr. 08.00-09.00 Uhr und 16.0018.00 Uhr. Wochenenden: 16.00-18.00 Uhr. Wenn das Boot für mehrere Tage verlassen wird, muss das Hafenpersonal informiert werden. Havnepromenaden 2A, 5800 Nyborg +45 6333 7083

Havnepenge

Harbour dues | Liegegeld Betales i automaten ved havnekontoret eller i automaten ved toiletterne i Østerhavnen straks efter ankomsten. Der kan kun betales med kort.

154

Billetten placeres på båden på et fra broen synligt sted. Har man ikke betalt havnepenge og bliver opkrævet på båden, pålægges der et gebyr på 100 kr. Harbour dues should be paid via the vending machine at the harbour office or the vending machine by the toilets in the East Harbour immediately after arrival. Card payment only. Display the ticket on your boat so it is visible from the bridge. If you have not paid harbour dues and you are charged on the boat, there will be an extra fee of DKK 100. Zu zahlen gleich nach der Ankunft am Automaten an der Hafenmeisterei oder am Automaten bei den Toiletten im Osthafen. Nur Kartenzahlung möglich. Das Ticket ist gut sichtbar am Boot anzubringen. Wurde das Liegegeld nicht entrichtet und muss an Bord kassiert werden, so wird eine Gebühr von DKK 100 erhoben.

Havnekort

Habour cards | Hafenkarte Købes og returneres i automaterne hvor der også købes Havnebilletter. Der kan kun betales og refunderes med kort. Purchased from and returned to the ticket machines where Harbour tickets are also purchased. Payments and refunds can only be made/given by card. Wird in den Automaten gekauft und zurückgegeben, wo auch die Hafentickets erhältlich sind. Zahlung und Gutschrift nur mit Karte möglich.

Gæstetoiletter og bad

Guest toilet and showers | Gästetoiletten und bad Se kort. Der benyttes havnekort. See map. Harbour cards are used. Siehe Karte. Es wird die Hafenkarte verwendet.

Møntvask og tørretumbler

Laundrette with tumble driers | Münzwäscherei und Wäschetrockner


Se kort, punkt 3. Der benyttes havnekort. See map. Harbour cards are used. Siehe Karte. Es wird die Hafenkarte verwendet.

El

Electricity | Strom Der er 220V overalt i marinaen. Der må ikke tilsluttes varmeapparater og større elforbrugende apparater. 220V is avaiable throughout the marina. Please do not connect heaters abd karge electrical appliances. 220V überall in der Marina. Heizungen und grössere Strom verbrauchende Geräte dürfen nivht angeschlossen werden.

Vand

Water | Wasser

Affaldssortering

Waste sorting | Mülltrennung Marinaens brugere skal sortere deres affald og aflevere det efter følgende retningslinjer: • I marinaen findes der 4 afskærmede affaldsgårde, hvor affaldet skal sorteres efter husholdningsaffald og glas/flasker. I Øster- og Vesterhavnen benyttes de opstillede containere til husholdningsaffald. • Olieholdigt bundvand og spildolie afleveres ved miljøstationen ved vinteropbevaringspladsen i sydenden af marinaen. • Spildolie afleveres ved miljøstationen i marinaen eller ved vinteropbevaringspladsen. • Jern, øldåser og andre metaller afleveres ved miljøstationen ved vinteropbevaringspladsen. • Toiletspildevand suges op ved modtageanlægget i marinaen (selvbetjening). • Transportable toiletter tømmes ved modtageanlægget i marinaen.

Nyborg Municipality focuses on the environment. Please sort and deposit your waste as follows: • In the marina there are four fenced-off waste areas Water outlets are available on all bridges where waste must be sorted into household waste Zapfstellen auf allen Stegen and glass/bottles. In the East and West Harbours there are containers for household waste. • Oily bilge water and waste oil should be taken to the environmental station in the winter storage area at Service the south end of the marina. Service | Service • Waste oil can be deposited at the environmental stations in the marina and by the winter storage area. Benzin og diesel kan tankes fra anlægget ved bro nr. 7. Der betales med kreditkort. • Iron, beer cans and other metals can be deposited at Bådlift max 20 tons, henvendelse på the environmental station by the winter storage area. Havnekontoret. • Toilet waste water is to be sucked up by the reception Af- og pålæsning tilladt efter aftale med Havnekonfacility in the marina (self-service). toret, og foregår ved kran på serviceområdet. • Portable toilets are to be emptied at the reception facility inw the marina. Petrol and diesel is available from the filling station at bridge 7. Payable by credit card. Boatlift max. 20 Die Nutzer der Marina müssen ihre Abfälle sortitonnes. Enquires to the Harbor office. eren und nach folgenden Richtlinien entsorgen: Loading and unloading permitted by agreement with the Harbour Office. A crane is available in the service • In der Marina befinden sich vier 4 abgeschirmte area for this purpose. Recyclingstationen, wo der Müll in Haushaltsabfälle und Glas/Flaschen zu trennen ist. Im Ost- und Benzin und diesel an der Tankanlage an Steg nr. 7. Westhafen sind die aufgstellten Container für HausZu Zahlen mit Kreditkarte. haltsabfälle zu benutzen. Bootlift max 20 t. Bitte wenden Sie sich an die Hafen• Ölhaltiges Bilgenwasser und Altöl sind an der meister. Umweltstation am Winterlagerplatz am südlichen Das Be- und Entladen ist nach Vereinbarung mit Ende des Yachthafens abzugeben. dem Hafenbüro gestattet und erfolgt am Kran im Servicebereich. • Altöl ist bei der Umweltstation in der Marina oder am Winteraufbwahrungsplatz abzuliefern. • Eisen, Bierdosen und andere Metalle sind an der Umweltstation am Winteraufbewahrungsplatz Cykeludlejning abzuliefern. Bicycle rental | Fahrradvermietung • Toilettenabwasser ist an der Annahmestation in der Marina abzusaugen (Selbstbedienung). Der kan lejes cykler ved henvendelse på Turistbureauet. • Transportable Toiletten sind an der Annahmestation in der Marina zu entleeren. Bicycles can be rented by contacting the Turist Office. Wenden Sie sich wegen der Miete von Fahrrädern an die Turistbüro. 155 Der er udtag på alle broer


Havørred Fyn Seatrout | Meeresforelle

Storebæltskysten fra Svendborg i syd og videre nordpå forbi Nyborg, kaster mange gode fisk af sig. Disse fisk stammer fra de talrige fine og små ørredvandløb, som løber ud på kysterne. Efter omfattende vandløbsrestaureringer huser disse vandløb i dag så robuste ørredbestande, at der ikke udsættes fisk. Så på Storebæltskysten er der som oftest tale om vildfisk. En af fiskepladserne nær Nyborg er Knudshoved (Fyrvej og Slipshavnsvej), som er kendt for sit natfiskeri om sommeren. The Great Belt coast from Svendborg in the south to Nyborg in the north provides plenty of good fish. These fish originate in the many small trout creeks that have their mouths on the coast. After extensive stream restoration, these creeks are now so rich in trout that fish are no longer being released into the creeks. Therefore, the fish you catch on the Great Belt coasts are wild, not bred. One of the fishing spots near Nyborg is Knudshoved (Fyrvej and Slipshavnsvej), which is famous for night fishing during summer.

Die Küste des Großen Belts von Svendborg im Süden und weiter Richtung Norden an Nyborg vorbei hat viel guten Fisch zu bieten. Diese Fische stammen aus den zahlreichen feinen und kleinen Wasserläufen mit Meeresforellen, die an den Küsten ihre Mündungen haben. Nach einer umfassenden Restaurierung der Wasserläufe verfügen diese Wasserläufe heute über so robuste Bestände an Meeresforellen, dass keine Fische ausgesetzt werden. An der Küste des Großen Belts fängt man deshalb oft Wildfisch. Einer der Angelplätze in der Nähe von Nyborg ist Knudshoved (Fyrvej und Slipshavnsvej), der für die Nachtfischerei im Sommer bekannt ist.

156


Fiskepladser Fishing spots Angelstellen

1 Jydeodden, 5800 Nyborg 55.378301, 10.771295

2 Regstrupvej, 5800 Nyborg 55.357007, 10.791693

3 Fyrvej, 5800 Nyborg

1

55.288960, 10.851799

4 Slipshavnsvej, 5800 Nyborg 55.284927, 10.827391

2

5 Svendborgvej, 5800 Nyborg 55.269088, 10.789011

6 Lersey Alle, 5871 Frørup 55.237733, 10.810329

4

3

5

6

157


Vestfyns Marinecenter

Bootsverleih

Möchten Sie selber angeln oder einfach auf dem Meer einen schönen Tag verbringen? Bei VestfynsMarinecenter können Sie 4 Boots-typen wählen. Für einige Boote benötigen Sie keinen Speedboot Ausweis. Booking von Visitnyborg.dk und Vestfyns Marinecenter, email: sessa@mail.dk ”Für Wassersport”

Ryds 535

Sessa Tiburon 20

Quicksilver 500

Yamarine 5010

Quicksilver 500 | Nyborg Marina | Pris 550,- kr. | 23 Stunden Yamarine 5010 | Nyborg marina | Pris 700,- kr. | 23 Stunden Ryds 535 | Nyborg Marina | Pris 600,- kr. | 23 Stunden Sessa Tiburon 20 | Nyborg Marina | Pris 875,- kr, | 23 Stunden Vestfyns Marinecenter | Værkstedsvej 16B | 5500 Middelfart +45 64410345 | www.vestfynsmarinecenter.dk | sessa@mail.dk

158


159


Nyborg Marina | Michael Grønnemose


Praktisk info

Practical information | Praktische Informationen

163


Praktik information

Practical information | Praktische Informationen Nødhjælp

Emergency | Notruf

+45 112

Ørbæk Lægehus, Langemosevej 3, 5853 Ørbæk +6333 6363

Hjertestartere Defibrillators | Defibrillatoren

Police | Polizei

www.hjertestartere.dk

+45 114

AKUT sygdom og ulykke

Emergency illness and accindents | Akute Krankheit oder Unfall Hverdage 8-16: Ring til praktiserende læge Hverdage 16-8, weekend og helligdag: +45 7011 0707 Weekdays 8 am – 4 pm Calling a GP Weekdays 4 pm – 8 am, weekend and public holidays: +45 7011 0707 Wochentage 08.00-16.00 Uhr: Einen Hausarzt anrufen Wochentage 16.00-08.00 Uhr, Wochenenden und Feiertage: +45 7011 0707

Praktiserende læger

Docters in the region | Ârzte in der Region Lægehuset i Ullerslev, Lundsager 14, 5540 Ullerslev +6535 1609 Lægerne Enghavevej, Enghavevej 2, 5800 Nyborg +456531 0876 Lægerne Nyenstad, Nyenstad 31, 5800 Nyborg +456531 1158

164

Lægerne Nørre Voldgade 58, 5800 Nyborg +456531 0143

Politi

Tandlæger

Dentists | Zahnätze Tandlæge Adam Vad & Zsuzanna Budai, Kgs. Bastionsvej 13, 5800 Nyborg +456531 0075 Tandlæge Jens-H Bendtsen, Strandskovvej 1, 5800 Nyborg +456536 1785 Tandlæge Jürgen Wilde, Vestervoldgade 36, 5800 Nyborg +456531 1025 Tandlæge Kirsten Wissing, Adelgade 5, 5800 Nyborg +456531 3300 Tandlægeselskabet Baggersagde ApS, Baggersgade 6, 5800 Nyborg +456531 4764 Tandklinik Steengaard, Nørregade 22, 1, 5800 Nyborg +456531 1870 Østfyns Implantat -og Kirugklinik, Torvet 7, 5800 Nyborg +456530 3830

Tandlægevagt

Emergency dental | Zahnärtzlicher Notdienst Du kan ringe til tandlægevagten for tidsbestilling lørdag, søndag og helligdage fra kl. 9-12 +459944 0809


You can call the emergency dentist for an appointment on Saturdays, Sundays and public holidays from 9 am – 12 noon +45 9944 0809 Sie können beim zahnärztlichen Bereitschaftsdienst samstags, sonntags und an Feiertagen von 09.00-12.00 einen Termin vereinbaren: +45 9944 0809

Apoteker

ganzjährig mit Hunden unangeleint Gassi gehen kann. Christianslund Skoven, Skræddergyden 36, 5800 Nyborg Borgmesterskoven, Christianslundsvej 88, 5800 Nyborg Reizelskoven, Christianslundsvej 88, 5800 Nyborg

Dyrlæger

Pharmacies | Apotheken

Veterninary surgeons |Tierärtze

Dronningensvej Apotek, Dronningensvej 5, 5800 Nyborg +45 8213 2233

Nyborg dyrehospital, Lyøvej 20, 5800 Nyborg +45 6531 1018

Nyborg apotek, Kongegade 8, 5800 Nyborg +45 6531 2233 Vestergade Apotek, Vestergade 28, 5800 Nyborg +45 3222 1153 Ørbæk apotek, Nyborgvej 2, 5853 Ørbæk +45 6229 1025 Håndkøbsmedicen kan også købes bl.a. i supermarkeder Over-the-counter medicines are also in sale at supermarkets and other retail outlets Freiverkäufliche Medikamente sind u.a auch in Supermärkten erhältlich

Hunde Dogs | Hunde Hunde er meget velkomne, men skal være i snor. Fra 1. oktober til 30. marts må hunde løbe løs på strande med blå flag, hvis man har kontrol over den. Derudover findes der tre skove, hvor man året rundt må lufte hun uden snor. Dogs are very welcome but must be on a lead. From 1 October to 30 March, dogs can be let off the lead on blue flag beaches if you have control of them. There are also three woods where you can walk your dog off-lead all year round. Hunde sind herzlich willkommen, sind aber an der Leine zu führen. Vom 1. Oktober bis zum 30. März dürfen Hunde an Stränden mit der Blauen Flagge ohne Leine laufen, wenn man die Kontrolle über sie hat. Darüber hinaus gibt es drei Wälder, in denen man

Rynkeby Dyreklinik, Nørrevoldgade 23, 5800 Nyborg +45 3262 1004 Østfyns Dyrehospital, Skovgyden 15, 5800 Nyborg +45 2026 1950

Nyborg City Wifi

Nyborg City Wifi | Nyborg City Wifi Brugernavn | Username | Benutzername : Nyborg City Wifi

Strandnumre ved havet

Beach numbers by the sea | Strandnummern am Meer Hver strand med blåt flag har sit eget unikke nummer - et bogstav + et 3-cifret tal. Dette nummer bruges ved alarmering i tilfælde af ulykke, så redningsmandskab hurtigt kan finde den rigtige strand Each beach -has its own unique number - consisting of a letter and a three-figure number. These numbers are used in case of accidents, so that the search and rescue can finde the right beach as soon as possible. Jeder Strand hat seine eigene eindeutige Nummer - ein Buchstabe + eine 3-stellige Zahl. Diese Nummer wird im Falle eines Unfalls zur Alarmerirung benötigt, damit die Rettungskräfte schnell den richtigen Strand finden können. Fyens Badestrand H440, Kongshøj Strand H460, Storebæltsbadet H430, Grønnehave Strand H420

165


Phrase book ENG-DK The basics

Transport

Hi | Hej Goodbye | Farvel How are you? | Hvordan har du det? Good thank you| Jeg har det godt,

By foot | Til fods Bycicle | Cykel Bus | Bus Car | Bil Train | Tog

tak

Yes | Ja No | Nej Thank you |Tak Sorry | Undskyld Do you speak English? | Taler du Engelsk?

How much does it cost? | Hvor meget koster det?

My name is.. | Jeg hedder.. Today | I dag Tomorrow | I morgen Cheers | Skål Small | Lille Big | Stor Right | Højre Left | Venstre

Emergency assistance Help | Hjælp Accident | Ulykke Doctor | Læge Dentist | Tandlæge Ambulance | Ambulance Emergency room | Skadestue Hospital | Hospital Police | Politi Fire department | Brandvæsen Call a doctor | Tilkald en læge Call the police | Tilkald politiet

Menu

vil gerne bestille et værelse

Breakfast | Morgenmad Lunch | Frokost Dinner | Aftensmad Starter | Forret Main course | Hovedret Dessert | Dessert Dagens ret | Dagens ret That was delicious | Det smagte

Hvor meget koster det per nat?

The bill, please | Regningen, tak

Acommodation Hotel | Hotel Campsite | Campingplads Tent | Telt Shower | Brusebad I would like to book a room | Jeg Hvor meget koster det per nat? |

166

dejligt


The seasons Spring | Forår Summer | Sommer Autumn | Efterår Winther | Vinter

Weekdays Monday | Mandag Tuesday | Tirsdag Wednesday | Onsdag Thursday | Torsdag Friday | Fredag Saturday | Lørdag Sunday | Søndag

Months January | Januar February | Februar March | Marts April | April May | Maj June | Juni July | Juli August | August September | September October |Oktober November | November December | December

Four | Fire Five | Fem Six | Seks Seven | Syv Eight | Otte Nine | Ni Ten | Ti Eleven | Elleve Twelve | Tolv Thirteen | Tretten Fourteen | Fjorten Fifteen | Femten Sixteen | Seksten Seventeen | Syttem Eighteen | Atten Nineteen | Nitten Twenty | Tyve Twenty-one | En-og-tyve Twenty-two | To-og-tyve Thirty | Tredive Fourty |Fyrre Fifty | Halvtreds Sixty | Treds Seventy | Halvfjerds Eighty | Firs Ninety | Halvfems One hundred | et-hundrede One Hunred and one | Hundred-en One Hunred and two | Hundred-to Twohundred | To-hundred Thousand | Tusind

The figures One | Et Two | To Three | Tre

167


Sprachführer DE-DK Das Grundlegende

Transport

Hallo | Hej Auf Wiedersehen | Farvel Wie geht es Ihnen? | Hvordan har

Wandern | Til fods Fahrrad | Cykel Bus | Bus Auto | Bil Zug | Tog

du det?

Gut, danke | Jeg har det godt, tak Ja | Ja Nein | Nej Danke | Tak Entschuldigung | Undskyld Sprechen Sie Deutsch? | Taler du tysk?

Wie viel kostet es?| Hvad koster det?

Ich heiße .. | Jeg hedder .. Heute | I dag Morgen | I morgen Prost | Skål Gross | Stor Kleine | Lille Recht | Højre Links | Venstre

Übernachtung Hotel | Hotel Campingplatz | Campingplads Zelt | telt Dushce | Brusebad Ich möchte ein Zimmer buchen | Jeg vil gerne bestille et værelse

Wie viel kostet es pro Nacht? | Hvor meget koster det per nat?

168

Im Notfall Hilfe | Hjælp Unfall | Ulykke Arzt| Læge Zahnarzt | Tandlæge Krankenwagen | Ambulance Notaufnahme | Skadestue Krankenhaus | Hospital Polizei | Politi Feuerwehr | Brandvæsen Rufen Sie einen Arzt | Tilkald en læge

Rufen Sie die Polizei | Tilkald politiet

Speisekarte Frühstück | Morgenmad Mittagessen | Frokost Abendessen | Aftensmad Vorrecht | Forret Hauptgericht| Hovedret Nachspeise| Dessert Tagesgericht | Dagens ret


Das hat hervorragend geschmeckt | Det smagte dejligt Die Rechnung, bitte | Regningen, tak

Jahreszeiten Frühling | Forår Sommer | Sommer Herbst | Efterår Winter | Vinter

Wochentage Montag | Mandag Dienstag | Tirsdag Mittwoch | Onsdag Donnerstag | Torsdag Freitag | Fredag Samstag | Lørdag Sonntag | Søndag

Monate Januar | Januar Februar | Februar März | Marts April | April Maj | Maj Juni | Juni Juli | Juli August | August September | September Oktober | Oktober November | November Dezember | December

Zahlen Eins | Et Zwei | To Drei | Tre Vier | Fire Fünf | Fem Sechs | Seks Sieben | Syv Acht | Otte Neun | Ni Zehn | Ti Elf | Elleve Zwölf | Tolv Dreizehn | Tretten Vierzehn | Fjorten Fünfzehn | Femten Sechszehn | Seksten Siebzehn | Sytten Achtzehn | Atten Neunzehn | Nitten Zwanzig | Tyve Einundzwanzig | En-og-tyve Zweiundzwanzig | To-og-tyve Dreissig | Tredive Vierzig | Fyrre Fünfzig | Halvtreds Sechzig | Treds Siebzig | Halvfjerds Achtzig | Firs Neunzig | Halvfems Einhundert | Et-hundred Hunderteins | Hundred-en Hundertzwei | Hundred-to Zweihundert | To-hundrede Tausend | Tusind

169


Nyborg Vor Frue Kirke | Jens Frislev


Del dine oplevelser

Share your experiences | Die Erlebnisse teilen Vi elsker at følge med i jeres oplevelser i Nyborg, del derfor gerne jeres billeder med os på #Visitnyborg. We love hearing about your experiences in Nyborg, so please share your photos with us at #Visitnyborg.

Wir sehen uns sehr gerne an, was Sie in Nyborg erleben. Teilen Sie deshalb doch einfach Ihre Bilder mit uns, indem Sie #Visitnyborg verwenden.

@_mai_kirk_ / Nyborg Vold

@dkdejligst / Nyborg Vold

@pgfabricius / Lillestrand

@mhcervin / Stendamsgade

@skaerven / Storebæltsbroen

@iwoodward / Landporten


@dkdejligst / Nyborg

@_mai_kirk_ / Nyborg

@pgfabricius / Lillestrand

@iwoodward / Nyborg Marina

@gabriel.buhrkall / Nyborg

@dkdejligst / Nyborg Slot

@gabriel.buhrkall/ Knudshoved

@pgfabricius / Nyborg Vold

@iwoodward / Nyborg Vold

@skaerven / StorebĂŚltsbroen

@dkdejligst / Nybrog Marina

@_mai_kirk_ / StorebĂŚltsbadet


StorebÌlt | Michael Grønnemose


StorebÌlt | Michael Grønnemose


Slotsgade


En dag i Nyborg

A day in Nyborg Municipality | Ein Tag in der Gemeinde Nyborg

185


En kulturel dag i Nyborg

A day of culture in Nyborg Municipality | Ein kultureller Tag in der Gemeinde Nyborg Puk Lundemann Landahl, arbejder til dagligt som produktions/forestillingsleder på Odense Teater Bosat i Nyborg med sin mand Kenneth Løndahl.

Hvis I kunne hive en dag

ud af kalenderen og gøre lige, hvad I ville i Nyborg - hvad skulle det så være?

Aftenen ville slutte i KinoVino med en god film ledsaget af et godt glas vin.

Følg med på Puks instagram @puklundemann og se masser af flotte billeder fra Nyborg og omegn.

Vi ville starte morgenen med en frisk løbetur på vores smukke vold. Efter løbeturen ville vi gå en tur rundt i vores kønne slotsby og handle ind til en picnic ved fyret på Slipshavn med udsigt til broen, Storebælt og Holckenhavn Slot. Om eftermiddagen ville vi tage en rundvisning på Nyborg Destilleri og smage deres lækre specialiteter, hvorefter vi ville gå ind til Vinspecialisten Nyborg og få en skøn kopkaffe. Om aftenen ville vi have bestilt bord på Hotel Hesselet, som ligger i vandkanten, hvor vi ville få en skøn middag kreeret af køkkenchef Lasse Poulsen.

Puk & Kenneth

Puk Lundemann Løndahl works as a production/stage manager at Odense Theater. Lives in Nyborg with her husband Kenneth Løndahl.

If you could set aside a day to do exactly what you wanted in Nyborg, what would you do?

We’d to start the morning with a brisk run on our beautiful ramparts.

Nyborg Voldanlæg

186

After the run, we’d go for a walk around our lovely town and shop for a picnic at


the lighthouse at Slipshavn, overlooking the bridge, the Great Belt and Holckenhavn Castle.

Wir würden den Morgen mit einer Joggingrunde durch unsere malerische Wallanlage beginnen.

In the afternoon, we’d go on a guided tour of Nyborg Destilleri and taste their delicious specialities, after which we’d make our way to Vinspecialisten Nyborg for a nice cup of coffee.

Nach dem Joggen würden wir einen Spaziergang durch unsere historische Schloss-Stadt machen und für ein Picknick am Leuchtturm auf der Halbinsel Slipshavn einkaufen, von wo aus man einen Blick auf die Brücke, den Großen Belt und Schloss Holckenhavn hat.

In the evening, we’d have booked a table at Hotel Hesselet, which is located on the waterfront, where we’d enjoy a wonderful dinner created by chef Lasse Poulsen. We’d round off the evening at KinoVino, watching a good film accompanied by a nice glass of wine.

Follow Puk’s instagram @puklundemann and see lots of great pictures of Nyborg and its surroundings.

Am Nachmittag würden wir an einer Führung durch die Nyborger Destille teilnehmen und deren leckere Spezialtäten verkosten. Anschließend würden wir den Vinspecialisten Nyborg besuchen, um eine gute Tasse Kaffee zu genießen. Am Abend würden wir einen Tisch im Hotel Hesselet bestellen, das direkt am Meer liegt. Hier würden wir uns ein erlesenes Abendessen schmecken lassen, das der Küchenchef Lasse Poulsen kreiert hat. Den Abend würden wir im KinoVino mit einem schönen Film und einem guten Glas Wein ausklingen lassen.

Folgen Sie Puk auf Instagram, um jede Menge schöne Bilder aus Nyborg und der Umgebung zu sehen: @puklundemann.

Slipshavn

Puk Lundemann Landahl ist am Odense Teater Produktions- und Vorstellungsleiterin. Gemeinsam mit ihrem Mann Kenneth Løndahl wohnt sie in Nyborg.

Was würden Sie tun, falls Sie in Nyborg einen Tag zur freien Verfügung hätten?

Hotel Hesselet

187


En aktiv dag i Nyborg

An active day in Nyborg | Ein aktiver Tag in der Gemeinde Nyborg Rasmus Kier og Ditte Kristensen forældre til Aviaja 7 og Isak på 5 år. Flyttede til Nyborg for knapt 4 år siden, blandt andet på grund af den smukke bynære natur ved vandet.

Hvis I kunne hive en dag

ud af kalenderen og gøre lige, hvad I ville i Nyborg - hvad skulle det så være? Vi ville starte dagen med en løbetur ved vandet eller gennem et par af de små skovområder nær vores hjem. Alternativt kunne det være en tur på rulleskøjter langs de mange cykelstier i området. Hvis det var sensommer, ville vi nyde et par friskplukkede bær fra de mange bærbuske på vores vej.

vind, bølger, fladt vand, lyst til noget bynært, eller åben natur – Nyborg kan levere det hele. Vi elsker at ro eller padle fra en strand til en anden, og der er et væld af forskellige rutemuligheder omkring Nyborg. Turen under Storebæltsbroen er en sjov oplevelse, hvor man for alvor kan opleve den store konstruktion på tæt hold. Aftensmaden tilberedes over et stormkøkken, mens vi ville nyde den smukke natur, der omgiver Nyborg.

Efter en frokost ville vi tage til en af de mange strande og tilbringe resten af dagen der. Der er rig mulighed for diverse aktiviteter, blandt andet snorkling, SUP (stand up paddle), kajak, windsurfing eller kitesurfing. Strand og aktivitet ville blive valgt ud fra vejret: Pålandsvind, fralandsRasmus Kier and Ditte Kristensen, parents of Aviaja, 7, and Isak, 5. Moved to Nyborg just under four years ago, due, among other things, to the town’s close proximity to the scenic nature by the sea.

If you could set aside a day to do exactly what you wanted in Nyborg, what would you do?

We’d start the day either with a run along the waterfront and through a couple of the small areas of woodland or go roller

188


blading on the track down along the old railway. If it were late summer, we’d enjoy freshly picked berries from all the berry bushes on our way. After lunch, we’d head to one of the many beaches and spend the rest of the day there. There is every opportunity to enjoy a whole host of activities there, such as SUP (stand-up paddling), kayaking, windsurfing or kite surfing, all depending on the weather. The beach and the activity would be chosen according to the weather: onshore wind, offshore wind, waves, still water, shallow water, the desire to do something close to the town or in the open countryside – Nyborg has it all. We love to row or paddle from one beach to another, and there are many different route options around Nyborg. Heading under the Great Belt Bridge is fun, giving you the opportunity to really experience the massive construction at close range. For dinner, we’d cook on a camping stove, while enjoying the beautiful scenery surrounding Nyborg.

Nyborg zur komplett freien Verfügung hätten? Wir würden den Tag entweder mit einer Joggingtour am Meer entlang und durch die kleinen Waldgebiete beginnen oder auf unseren Inline-Skatern auf dem Weg entlang der ehemaligen Bahnstrecke laufen. Im Spätsommer würden wir ein paar frisch gepflückte Beeren von den vielen Beerenbüschen genießen, auf die wir unterwegs stoßen. Nach dem Mittagessen würden wir einen der vielen Strände besuchen und dort den restlichen Tag verbringen. Es besteht reichlich Gelegenheit für die unterschiedlichsten Aktivitäten, z. B. je nach Witterung SUP (Stand Up Paddling), Kajak, Windsurfing oder Kitesurfing. Der Strand und die Aktivität werden je nach Wetter, Windlage (anlandiger oder ablandiger Wind), Wellen, flachem Wasser, Lust auf etwas in Stadtnähe oder in der freien Natur ausgesucht – Nyborg kann alles liefern. Wir lieben es, von einem Strand zum nächsten zu rudern oder zu paddeln, und in der Nyborger Umgebung gibt es eine Vielzahl an Streckenmöglichkeiten. Die Fahrt unter der Brücke über den Großen Belt hindurch ist ein interessantes Erlebnis, denn von hier aus kann man die große Konstruktion wirklich aus nächster Nähe sehen. Das Abendessen würden wir über einem Campingkocher zubereiten, während wir die schöne Natur genießen, die Nyborg umgibt.

Rasmus Kier und Ditte Kristensen sind die Eltern von Aviaja (7 Jahre) und Isak (5 Jahre). Sie zogen vor gut 4 Jahren nach Nyborg, unter anderem wegen der schönen Natur in Stadtnähe und der Nähe zum Meer.

Was würden Sie tun, wenn Sie einen ganzen Tag in 189


En dag på cykel i Nyborg

A day of cycling in Nyborg | Ein Tag auf dem Fahrrad in der Gemeinde Nyborg Doug og Mary har været på cykeltur på Fyn i 2 uger i sommeren 2018, de har haft en fantastisk oplevelse og vil klart anbefale det til andre.

Hvad har været det bedste

ved at være på cykelferie?

Den fynske befolkning! De har været så søde, imødekommende og meget, meget hjælpsomme. Det er et meget åbent folkefærd og så er de gode til engelsk.

Vi har cyklet omkring 40 km om dagen, og det har fungeret godt for os. Faktisk havde vi en lidt sjov oplevelse. Vi var ude i noget kuperet terræn, da vi blev stoppet af en mand i en bil, som sagde at vi var kørt forkert. Han var så sød og brugte lang tid på at hjælpe os på rette vej igen. Han var landmand, og vi havde vidst forvildet os ind på hans jord.

Vi har boet hos de lokale, og det har været en spændende og autentisk måde at opleve den danske kultur på. Derudover er Nyborg og Fyn som skabt til cykelferie. Cykelstierne er gode, og så er der smuk natur. Cykelstierne har ført os igennem små dale, vi har set gamle huse og oplevet små bække, fjorde og ikke mindst det smukke hav. Og så er der ikke så mange bakker.

Doug & Mary, England Doug and Mary went on a two-week cycling holiday on Funen in the summer of 2018. They had a wonderful time and would recommend it to others.

What was the best thing about going on a cycling holiday?

The Danish people! They were so nice and welcoming – and very, very helpful. They’re very open as people and they’re good at English, too. Kogsbøllebakker

190


We stayed with the locals, and it was an exciting and authentic way to experience Danish culture.

reit. Es ist ein sehr offenes Volk, und sie haben gute Englischkenntnisse.

What’s more, Funen is made for cycling holidays! The cycle paths are good, and the scenery is beautiful. The cycle paths took us through small valleys, we saw old buildings and discovered small streams, fjords and, not least, the beautiful sea. And there are not that many hills.

Wir haben bei den Einheimischen übernachtet, wobei wir die dänische Kultur auf eine interessante und authentische Art kennengelernt haben.

We cycled about 40 km a day and that worked well for us. In fact, a funny thing happened to us. We were out in some hilly terrain when we were stopped by a man in a car who said we’d gone the wrong way. He was so nice and spent ages helping us back on the right track again. He was a farmer, and we’d cycled onto his land by mistake!

Darüber hinaus ist Fünen wie für einen Radurlaub gemacht. Die Radwege sind gut, und die Natur ist schön. Die Radwege haben uns durch kleine Täler geführt, wir haben alte Häuser gesehen und kleine Bäche, Förden und vor allem das faszinierende Meer! Es gibt nur sehr wenige Hügel und Steigungen. Wir haben täglich etwa 40 km zurückgelegt, was gut für uns passend war. Wir hatten auch ein lustiges Erlebnis. Wir waren in einem hügeligen Gebiet unterwegs, als uns ein Mann in einem Auto anhielt und sagte, wir hätten uns verfahren. Er war so nett, sich viel Zeit zu nehmen, um uns wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Er war Landwirt, und wir hatten uns auf seinen Ländereien verfahren.

Juelsbergskoven Doug und Mary hatten im Sommer 2018 einen zweiwöchigen Fahrradurlaub auf Fünen verbracht. Es war für sie ein einzigartiges Erlebnis, das sie allen ans Herz legen.

Was war das Beste am Fahrradurlaub?

Die dänische Bevölkerung! Die Menschen sind sehr nett, entgegenkommend und äußerst hilfsbe-

Holckenhavn Fjord & Vindinge å

191


VandtĂĽrnet pĂĽ Dronningens Bastion | Carlo Pedersen


194

Jens Frislev


Turistkontor

Tourist office | Touristeninformation Har du brug for hjælp til, hvor du skal bo, hvad du skal spise, hvad du skal se og opleve i Nyborg, hjælper vi dig gerne med råd og vejledning. If you need help with where to stay, what to eat, what to see and do in Nyborg, we’re more than happy to offer our advice and guidance.

Wenn Sie Hilfe in Sachen Unterkunft, Verpflegung sowie Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Nyborg benötigen, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

VisitNyborg, Torvet 2B, 5800 Nyborg +45 6333 8090 visitnyborg@nyborg.dk

Man/mon/ mon

Visitnyborg Visitnyborg #visitnyborg

Tir/tue/ Diens

Ons/wed/ Mitt

www.visitnyborg.dk www.visitnyborg.com www.visitnyborg.de

Tor/thu/ Donners

Fre/fri/Frei

Lør/sat/ Sam

1/1-31/5

11-16

11-16

11-16

11-13

1/6-30/6

10-16

10-16

10-16

10-16

10-16

10-14

1/7-31/8

10-17

10-17

10-17

10-17

10-17

10-14

1/9-31/12

11-16

11-16

11-16

11-13

Udgivere: Visitnyborg | Torvet 2B, 5800 Nyborg | +456333 8090 | www.visitnyborg.dk visitnyborg@nyborg.dk LokalAvisen Nyborg | Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg | +456545 5380 | www.lokalavisennyborg.dk lan@fynskemedier.dk Der er benyttet Krak kort Forbehold for trykfejl og div. ændringer Redaktionen afsluttet 21/2-2020 Gengivelse af fotos i kommercielt øjemed forbudt

195

Profile for Visitnyborg

Nyborg Turistguide 2020  

Find inspiration til en fantastisk ferie i Nyborg! Vidste du at Nyborg var Danmarks første hovedstad? At Nyborg Len var Kongens personlige f...

Nyborg Turistguide 2020  

Find inspiration til en fantastisk ferie i Nyborg! Vidste du at Nyborg var Danmarks første hovedstad? At Nyborg Len var Kongens personlige f...

Advertisement