Page 1

ag sl go p oo n éé in na lja ub Lj waar heel europa samenkomt


Ljubljana Ljubljanaisiseen eenfantastische fantastischeplaats plaatsom omte tebezoeken, bezoeken,hoewel hoewel uuhier hiergeen geenwereldberoemde wereldberoemdebezienswaardigheden bezienswaardighedenzult zult vinden. vinden.Desondanks Desondanksheeft heeftde destad stadgeschiedenis, geschiedenis,traditie, traditie, stijl, stijl,kunst, kunst,cultuur cultuuren enademt ademtzowel zoweleen eenMidden MiddenEuropese Europese als alseen eenMiddellandse Middellandsezee zeesfeer. sfeer.Degenen Degenendie dieons onsbeter beter kennen, kennen,zouden zoudennog nogde detoevoegingen toevoegingenveeltalig veeltaligen engastvrij gastvrij gebruiken. gebruiken.Dicht Dichtbij bijvele velevan vande debelangrijkste belangrijksteSloveense Sloveense bezienswaardigheden bezienswaardighedenen enattracties attractiesgelegen, gelegen,kan kanLjubljana Ljubljana uw uwuitgangspunt uitgangspuntzijn zijnom omde deverscheidenheid verscheidenheidvan vanhet hetland landte te ontdekken. ontdekken.Wij Wij––de deplaatselijke plaatselijkeinwoners, inwoners,zijn zijnbereid bereidom omiets iets van vanhet hetbeste bestedat datwe wein inons onsdagelijks dagelijksleven levenervaren ervarenmet metuute te delen delenen ennodigen nodigenuuuit uitom oméén éénvan vande dekleinste kleinsteen enbekoorlijkste bekoorlijkste Europese Europesehoofdsteden hoofdstedente teverkennen verkennen––een eenstad stadwiens wiensnaam naam »De »Degeliefde« geliefde«betekent. betekent.

Ljubljana Ljubljanais: is:

——een eenmoderne moderneenencompacte compactestad stadmet meteen eenrijke rijkeerfenis erfenisenennet netvan vandedejuiste juistegrootte grootteom om binnen binnenmenselijke menselijkeafmetingen afmetingenteteblijven; blijven; ——een eenstad staddie diededevoorzieningen voorzieningenenenefficiëntie efficiëntievan vaneen eenmetropool metropoolgoed goedcombineert combineertmet met dedeontspannen ontspannensfeer sfeervan vankleinere kleineresteden; steden; ——een eenharmonisch harmonischmengsel mengselvan vanbarok, barok,art artnouveau nouveauenenlatere laterearchitectuur; architectuur; ——een eenstad staddie diehet hetkarakter karaktervan vaneen eenunieke uniekearchitect, architect,Jože JožePlečnik, Plečnik,weerspiegelt; weerspiegelt; ——een eenlevendige levendigestad, stad,die diejaarlijks jaarlijksongeveer ongeveer10.000 10.000culturele cultureleevenementen evenementenbiedt; biedt; ——een eenstad, stad,waarboven waarboveneen eenmiddeleeuws middeleeuwskasteel kasteeltroont, troont,beschermd beschermddoor dooreen eenmachtige machtige draak draakenendoorkruist doorkruistdoor dooreen eenrivier riviermet metzeven zevennamen; namen; ——een eenstad stadmet meteen eenjong jongenendynamisch dynamischritme, ritme,aangegeven aangegevendoor door50.000 50.000universitaire universitaire studenten; studenten; ——een eenstad stadvan van»Wijn »Wijnenenwingerd«, wingerd«,die dieeen eengrote groteverscheidenheid verscheidenheidaan aanculinaire culinaire belevenissen belevenissenbiedt biedt––van vannationale nationaletottotinternationale internationaleofofetnische etnischekeuken, keuken,van vanslowfood slowfood tottotfastfood fastfood––kiest kiestuumaar; maar; ——een eenstad staddie diegroen groenwaardeert waardeertenenininere erehoudt houdt––parken parkenenenbosgebieden bosgebiedenstrekken strekkenzich zich tottothelemaal helemaalininhet hetstadscentrum stadscentrumuit. uit. Enkele Enkeletips tipsvan vaninsiders insiders

Ljubljana Ljubljanaisisopopzijn zijnbest bestalsalsu:u: ——vanaf vanafdedeuitzichttoren uitzichttorenvan vanhet hetkasteel kasteelgeniet genietvan vanhet hetuitzicht uitzichtover overdedestad; stad; ——langs langsdederivier rivierdedeLjubljanica Ljubljanicaslentert slentertenendedeovervloed overvloedaan aanbars barsenenkroegen kroegenverkent; verkent; ——alalzwervend zwervenddoor doordedenauwe nauwegeplaveide geplaveidestraatjes straatjesinindedeoude oudestadswijk stadswijkiets ietsvan vanzijn zijn oude oudekarakter karakterininuuopopneemt; neemt; ——een eenwandeling wandelingmaakt maaktdoor doorhet hetpark parkTivoli, Tivoli,om omdedelentebloesem lentebloesemofofdedeherfstkleuren herfstkleurentete bewonderen; bewonderen; ——lekkernijen lekkernijenkoopt kooptopopdedeschilderachtige schilderachtigecentrale centralemarkt marktenenerereen eengebakken gebakkenvisje visjeeet; eet; ——een eenbijzonder bijzonderstuk stukantiek antiekvindt vindtopopdedetraditionele traditionelezondagse zondagserommelmarkt; rommelmarkt; ——dedeprachtige prachtigeenenperfecte perfecteverlichting verlichtingvan vanLjubljana's Ljubljana'sbinnenstad binnenstadinindecember decemberervaart; ervaart; ——iets ietsvan vanzijn zijncultuur cultuurdeelt deeltdoor dooreen eenklassiek klassiekconcert, concert,opera, opera,dansdans-ofoftoneelvoorstelling toneelvoorstelling bijbijtetewonen; wonen;letletook ookopopdedefestivals; festivals; ——het hetnachtleven nachtlevenmet metdedecafeetjes cafeetjesenenclubs clubsondekt, ondekt,inclusief inclusiefdedealternatieve alternatieveMetelkova Metelkova omgeving. omgeving.


De Draak – symbool van de stad

Gebouw van de vroegere CoĂśperatiebank

Oevers van de Ljubljanica rivier


Hoogtepunten Hoogtepuntenonder onderde deevenementen evenementen Een Eenkort kortoverzicht overzichtvan vangrote groteen entraditionele traditionelefestivals festivalsinin Ljubljana, Ljubljana,die diehet hethele helejaar jaardoor dooreen eengroot grootaantal aantalandere andere evenementen evenementenaanvullen. aanvullen.

Eind Eindmei mei

Festival FestivalDruga Drugagodba godba Internationaal Internationaalfestival festivalvan vanalternatieve alternatieveenenvolksmuziek. volksmuziek. OpenluchttheaterKrižanke Križanke Openluchttheater Juni JuniininLjubljana Ljubljana Juni Juni Hetoude oudecentrum centrumvan vanLjubljana Ljubljanaisisdedeplek plekvoor voorverschillende verschillende Het evenementen,waaronder waaronderdansdans-enenmuziekshows muziekshowsvan van evenementen, topkwaliteit.Kongresni Kongresnitrgtrgplein plein topkwaliteit. Beginjuli juli JazzfestivalLjubljana Ljubljana Begin Jazzfestival Ljubljanaisiserertrots trotsopopéén éénvan vandedeoudste oudsteinternationale internationalejazz jazz Ljubljana festivalsininEuropa Europatetehebben. hebben. Openluchttheater OpenluchttheaterKrižanke Križanke festivals Beginjuli juli FestivalAna AnaDesetnica Desetnica Begin Festival Internationaalstraattheaterfestival straattheaterfestival Verschillende Verschillendeplaatsen plaatseninin Internationaal hetcentrum centrumvan vandedestad stad het EindJuni Juni- Zomerinindedeoude oudestadswijk stadswijk Eind Zomer Eenreeks reeksgratis gratisconcerten concertenenenvoorstellingen. voorstellingen. Pleinen Pleinenenenatria atriainin Een augustus augustus oudebinnenstad binnenstad dedeoude Juli- -augustus augustus Zomerfestival ZomerfestivalLjubljana Ljubljana Juli Hetfestival festivalwordt wordtgekenmerkt gekenmerktdoor dooreen eenaantal aantalartistieke artistieke Het topevenementenmet metberoemde beroemdebinnenbinnen-enenbuitenlandse buitenlandse topevenementen artiesten. Openluchttheater OpenluchttheaterKrižanke, Križanke,Kasteel Kasteelvan vanLjubljana Ljubljana…… artiesten. Augustus FestivalTrnfest Trnfest Augustus Festival Internationaalzomerfestival zomerfestivalvan vanalternatieve alternatievecultuur cultuurgekenmerkt gekenmerkt Internationaal dooreen eengevarieerd, gevarieerd,onconventioneel onconventioneelprogramma: programma:vrije vrijetoegang. toegang. door KUDFrance FrancePrešeren Prešeren(Onafhankelijk (Onafhankelijkcentrum centrumvoor voorkunst kunstenencultuur) cultuur) KUD Internationalebiënnale biënnalevan vangrafische grafischekunst kunst SeptemberSeptemberInternationale Overzichtvan vanmoderne modernereproductieve reproductievegrafische grafischewereldkunst wereldkunst Overzicht Oktober(elk (elk Oktober metalle alletechnieken, technieken,scholen scholenenenstijlen. stijlen. Internationaal Internationaalcentrum centrum met onevenjaar) jaar) oneven vangrafische grafischekunst kunstenenandere anderetentoonstellingsplaatsen tentoonstellingsplaatsenininhet het van stadscentrum stadscentrum Oktober(elk (elk BIO Oktober BIO Internationaletentoonstelling tentoonstellingvan vanindustrieel industrieeldesign design Internationale evenjaar) jaar) even KasteelFužine, Fužine,Pot PotnanaFužine Fužine2 2 Kasteel Oktober Stadvan vanvrouwen vrouwen Oktober Stad Internationaalfestival festivalvan vanmoderne modernekunst kunst Cankarjev Cankarjevdom, dom, Internationaal Cultureel-enencongrescentrum congrescentrumenenandere andereplaatsen plaatsen CultureelEindoctober october Internationalemarathon marathonininLjubljana Ljubljana Eind Internationale Stadscentrumenenomgeving: omgeving:start startenenfinish finishininhet hetstadscentrum stadscentrum Stadscentrum Beginnovember november LIFFE LIFFE Begin Internationaalfilm filmfestival festivalininLjubljana Ljubljana Cankarjev Cankarjevdom, dom, Internationaal Cultureel-enencongrescentrum congrescentrum CultureelDecember DecemberininLjubljana Ljubljanaenenoudejaarsavondviering oudejaarsavondvieringinindedeopen openlucht lucht December December Feestelijkeevenementen evenementenininhet hetstadscentrum stadscentrumeneninindede Feestelijke oudestad, stad,met meteen eenkerstkerst-enennieuwjaarsmarkt, nieuwjaarsmarkt,concerten concerten oude kerststalletjesininkerken, kerken,evenementen evenementenvoor voorkinderen kinderenenen enenkerststalletjes volwassenen,enz. enz. volwassenen,


V d g v o

D i t s Drie bruggen

D v L

H b d — — n — —

*

Festival Ana Desetnica, internationaal straattheaterfestival

H L d 2 s

D v d

E k

V d

Ljubljana caféscene


Bezienswaardigheden en instituties 1 Kasteel van Ljubljana 2 Kerk van de Maria-boodschap (Franciscaans) 3 Drie bruggen 4 Prešerenplein 5 Stadhuis 6 Markt 7 St. Nicolaas kathedraal 8 Drakenbrug 9 Mesarski most (De Slagersbrug) 10 Congresplein 11 Schoenmaker’s brug 12 Wolkenkrabber 13 Openluchttheater Križanke 14 Kerk van de heilige drieëenheid (Ursuline) 15 St. Jacob’s kerk 16 Plein van de Republiek 17 Parlement 18 Miklošičeva ulica (Sezession) 20 Archeologische parken 22 GR - Jaarbeursterrein 23 Nationale- en universiteitsbibliotheek 24 Sloveense filharmonie 25 Sloveense academie van kunsten en wetenschappen 26 Universiteit van Ljubljana 27 Cankarjev dom, cultureel- en congrescentrum Musea en galeries 1 Stadsmuseum - MGML 2 Stadsgalerie 3 Galerie Jakopič 6 Sloveens nationaal museum 7 Nationale kunstgalerie 8 Museum van moderne kunst 12 Sloveens etnografisch museum Toeristisch informatie

Hotels

Apotheek

Postkantoor

Bioscoop

Busstation

Theater

Treinstation

Archeologisch

Gezondheidscentrum

BicikleLJ stand

1 Lev Hotel*****

7 Antiq Palace

12 H

2 Grand Hotel Union Executive****

Hotel & Spa****

13 Pl

3 Grand Hotel Union Business****

8 Allegro Hotel****

14 M

4 Best Western Premier

9 Lesar Hotel Angel****

Hotel Slon**** 5 Central Hotel**** 6 Antiq Hotel****

C

10 Vander Hotel****

15 C

11 Austria Trend Hotel

16 H

Ljubljana****

17 M


he vindplaats

dplaats

Illustrations: Aleksander Jankovič Potočnik

D m a o l o i s I m v

Zwembad

Monument

Parkeerplaats

Kinderspeelplaats

Parkeergarage

Openbaar sanitair

Ondergrondse parkeergarage

Openbaar sanitair

Benzinstation

voor mindervaliden

Hotel Cubo****

18 Pri Mraku Hotel***

27 Hostel Celica

19 Adora Hotel***

28 H20stel

Mons Hotel and

20 Ljubljana Resort***

29 Hostel Vila Veselova

Congress centre****

23 Emonec Hotel**

30 Alibi M14 Hostel

laza Hotel Ljubljana****

City Hotel Ljubljana***

Hostels

Hotel Park Ljubljana***

25 Tresor Hostel

M Hotel***

26 Alibi Hostel

31 Zeppelin Hostel 32 Fluxus Hostel

M V p g L V d O “ p a w w

R 8 C g


Logement De website www.visitljubljana.com maakt het u makkelijk om accommodatie in Ljubljana en omgeving te vinden. De website laat u ook snel en betrouwbaar online een hotelkamer reserveren in Ljubljana en in heel Slovenië, in samenwerking met HRS. Informatie en reservatie is ook mogelijk in de Informatiekantoren voor Toerisme.

My Vist - plan uw bezoek

G b ra st ezi tis o ad en m op nd sb sw use e e er ez aa a to n h nb lei ich rd , 2 er et aa din tig igh r en 4 u ist ve g, in ed ge e m n ur en rv ee og W bo n n, oe r! v IF ot r ee I je , l

ib le ad t to sk we aa e n Ig no rt a re va be s n Eu te B ro Vo d es pa lw an pa

Drie bruggen Met behulp van de My Visit online toeristische planner, kunt u een gedetailleerd schema opmaken voor uw bezoek aan Ljubljana. Eerst dient u interessante activiteiten op de Visit Ljubljana website te verzamelen en dan gaat u naar deze pagina om ze volgens uw wensen te rangschikken. Om interessante activiteiten te verzamelen, klikt u op de “Add to My Visit”-knop die u zult opmerken terwijl u de pagina’s van deze website doorbladert. Aan uw plan kunt u: accommodatie, evenementen, rondleidingen en excursies, winkels, restaurants, sport en recreatie toevoegen. Log in op: www.visitljubljana.com/myvisit.

Koop de kaart via het internet en bespaar 10 %! www.visitljubljana.com Redactie en uitgave: Ljubljana Tourism, Krekov trg 10, SI-1000 Ljubljana, Tel. +386 1 306 45 83, Fax: +386 1 306 45 94, E-mail: info@visitljubljana.si Voorpagina: T. Jeseničnik, Foto's: B. Cvetkovič, S. Jeršič, T. Jeseničnik, D. Wedam Voordruk: Studio DTS Druk: Tiskarna Collegium Ljubljana caféscene graphicum d.o.o. Ljubljana, juni 2013

* Onmogelijk te negeren

2 4 4u 72 8 u ur: uu ur: 2 as 8 ar r: se 0, m 3 3.0 ne 00 e 35 0.0 0€ e n .0 0€ ki EU r 0 € R (6 nd 14 -14 er ! 18 .0 jaa en 21 .0 0€ r) .0 0€ 0 €

op

st

De

Im

po ss

Festival Ana Desetnica, internationaal straattheaterfestival


Leer Ljubljana kennen - het bezoeken van bezienswaardigheden Verlaat Ljubljana niet zonder meer te weten over de legenden en verhalen die haar monumenten en gebouwen verbergen. Neem deel aan een van de volgende sightseeing tours onder leiding van goed opgeleide en ervaren gidsen.

Wandelingen door de stad

De twee uur durende rondleiding zal u helpen de mooiste bezienswaardigheden in de stad beter te leren kennen. De wandeling is vooral bedoeld voor individuele toeristen en kleinere groepen. Talen: Sloveens en Engels. Vertrekpunt: voor het stadhuis (Magistrat, Mestni trg 1). Stadhuis tour

Deze rondleiding van 1u, die op zaterdag om 13u vanaf het plein voor het stadhuis vertrekt, staat onder leiding van een gids die het traditionele kostuum van Ljubljana draagt. Rondleidingen volgens afspraak

Het hele jaar door kunnen de Toeristische informatiecentra in Ljubljana allerlei bezoeken aan bezienswaardigheden in 17 verschillende talen organiseren op tijden die u wenst. — Klassieke twee uur durende rondleidingen — Speciale rondleidingen (Ljubljana in de oudheid, het barokke Ljubljana, het art noveau Ljubljana, het Ljubljana van de architect Plečnik, enz.) — Rondleidingen per fiets* — Boottochten langs de rivier de Ljubljanica* *De beschikbaarheid is afhankelijk van de weersomstandigheden

Toeristisch treintje

Het toeristische treintje, dat het stadscentrum verbindt met het kasteel van Ljubljana, vertrekt op elk heel uur van de Stritarjeva straat. De rit naar het kasteel duurt ongeveer 15 minuten. Het toeristische treintje rijdt terug van het kasteel om 20 minuten na elk heel uur. De maandelijkse dienstregeling is aangepast aan de seizoenen. Boottochten

De boottocht biedt een blik op Ljubljana vanuit een andere hoek. De toeristenboot vertrekt vanaf de pier bij Ribji trg, gelegen langs de oever Cankarjevo nabrežje. De deelnemers worden vergezeld door een Sloveens en Engels sprekende gids. Kabelbaan

Een panoramische kabelbaan verbindt de oude stadswijk met de top van de kasteelheuvel. Vertrekstation: bij het plein Krekov trg. Voor details over alle stadsrondleidingen onder leiding van een gids kunt u contact opnemen met de Toeristische informatiecentra of kijken op de website: www.visitljubljana.com.


Toeristische informatie

Toeristisch informatiecentrum Ljubljana - TIC Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Tel. +386 1 306 12 15, Fax +386 1 306 12 04 E-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com Open: 1 juni – 30 september: elke dag 8.00 - 21.00 uur 1 oktober – 31 mei: elke dag 8.00 - 19.00 uur Sloveens Toeristisch informatie centrum - STIC Krekov trg 10, Tel. +386 1 306 45 76, 306 45 75, Fax + 386 1 306 45 80 E-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com Open: 1 juni – 30 september: elke dag 8.00-21.00 uur 1 oktober – 31 mei: 8.00 - 19.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen 9.00 - 17.00 uur www.visitljubljana.com

De toeristische informatiecentra bieden: Toeristische informatie en aanwijzingen promotie brochures Ljubljana kaart rondleidingen (standaard en op verzoek) tochten met de boot, het toeristische treintje, de kabelbaan, rondleidingen per fiets speciale rondleidingen souvenirs, T-Shirts, ansichtkaarten Internet bij STIC kaartjes voor sommige sportevenementen, concerten, theatervoorstellingen reservering van onderdak, excursies, autoverhuur, enz. De hoofdstad van Slovenië in één oogopslag

Inwoners: 280.000 Hoogte: 298 m boven de zeespiegel Klimaat: continentaal, gemiddelde temperatuur in januari -2° C en in juli 20° C Tijd: Middeleuropese tijd +1 Telefoon: internationaal landnummer voor Slovenië +386; Ljubljana netnummer (0) 1 Valuta: euro Toegankelijkheid — per vliegtuig: Ljubljana Jože Pučnik Airport – Brnik, 23 km vanaf de stad, www.lju-airport.si, Meerdere vluchten per dag naar / van grotere Europese steden en andere bestemmingen. De meeste vluchten worden verricht door de nationale luchtvaartmaatschappij, www.adria-airways.com. — per trein: dagelijkse verbindingen met grotere steden in de aangrenzende landen, www.slo-zeleznice.si — per auto: goede autoweg- en hoofdwegverbindingen met de grotere grensovergangen. Afstanden over de weg: Venetië 220 km Milaan 470 km Zagreb 135 km Budapest 440 km Salzburg 280 km Wenen 370 km München 400 km Zürich 630 km Belgrado 540 km Praag 610 km.

Wij dragen zorg voor ons milieu en gebruiken daarom gerecycleerd papier voor ons drukwerk. Help ons zorg te dragen voor het milieu en deel deze uitgave met uw vrienden.

Ljubljana in één oogopslag