TRNOVO fotomonografija

Page 1

фотомонографија

ТРНОВО кроз 20.вијек

Трново, 2011.


FOTOMONOGRAFIJA "TRNOVO KROZ 20. VIJEK" Trnovo, juli 2011 godine Fotografije prikupio i uredio: Goran Golijanin Centar za kulturu Trnovo

Prelom, dizajn i štampa: Agencija VISIA Istočno Sarajevo www.visia.rs.ba

Posvećeno Sofiji Aškrabi Sofija Aškraba rođ. 1929.godine od oca Vladana i majke Mare. Poslije drugog svjetskog rata počinje raditi u Mjesnom uredu Kijevo,a potom prelazi u Omladinski komitet u Sarajevo. Početkom pedesetih godina vraća se u Trnovo i radi u SO Trnovo do penzije. Preminula 2009. godine u Trnovu.


фотомонографија

ТРНОВО кроз 20.вијек

Трново, 2011.


01. Trnovo 1913. Godina Trnovo se nalazi u jugoistočnom dijelu BiH, smješteno je na lijevoj obali rijeke Željeznice, na nadmorskoj visini od 820-850 m.


02. Austro-ugarska kasarna Austro-ugarska kasarna snimljena 1913. godine, potpuno uniĹĄtena u plamenu 1941. godine. Danas se na podruÄ?ju kasarne nalazi istoimeno naselje ifudbalski stadion.


03. Otvaranje Osnovne škole u Trnovu Izložba slika priređena povodom otvaranja Osnovne škole „4. april“ Trnovo

04. Osnovna škola „Trnovo“


05. Osnovna škola „4. april“ Osnovna škola „4. april“ Trnovo (današnja „Trnovo“) snimljena u jesen 1956. godine.


06. Dom kulture (Narodni univerzitet) Napravljen u drugoj polovini 40-ih godina XX-og vijeka, prevashodno ličnim radom i zalaganjem omladine i ostalih građana Trnova. 1948. godine dobija i kino aparaturu za prikazivanje filmova kao nagradu omladini za njihovo zalaganje.


07. Dom kulture (Narodni univerzitet) Proslava povodom dana oslobođenja Trnova 4. aprila

08. Dom kulture (proslava godiĹĄnjice KalinovaÄ?kog i Jahorinskog odreda)


09. KUD (proslava) Kulturno-prosvjetno društvo „Treskavica“ izvodi program povodom „Dana opštine“ ispred Doma kulture.

10. Kulturno-prosvjetno društvo „Treskavica“ (proslava)


11. Kulturno-prosvjetno društvo „Treskavica“ (proslava)

12. Kulturno-prosvjetno društvo „Treskavica“ (proslava)


13. Dom kulture (proslava u Domu) Svečani ručak povodom „Dana opštine“ Trnovo u prostorijama Doma kulture (narodnog univerziteta), tačnije u kino Sali.

14. Dom kulture (proslava u Domu)


15. Crkveni dom Crkveni dom crkve Sv. Georgija u Trnovu

16. Crkvena česma Javna česma pored crkve, jedna od četiri koje su postojale u to vrijeme, a danas postoje samo dvije, ova i česma pored džamije.


17. Crkveno dvorište (polaganje cvijeća) Polaganje cvijeća na grobove palih partizana u II Svjetskom ratu, koji su prvobitno bili sahranjeni u porti crkve Sv. Georgije u Trnovu, kao što se vidi na fotografiji , a posle su njihove kosti prenešene u Spomen Kosturnicu koja je napravljena prekoo puta crkve Sv. Georgija 1960. godine.


18. Prenos kostiju Pera Golijanina Prenošenje kostiju u Spomen Kosturnicu Pera Golijanina, iz Bistročaja, proletera iz II Svjetskog rata koji je poginuo u Krajini, a prvobitno je bio sahranjen u porti crkve Sv. Georgija. Na slici se vidi Vlado Aškraba.

19. Prenos kostiju Pera Golijanina


20. Spomen kosturnica Spomen Kosturnica, sagrađena 1960. godine.


21. Polaganje cvijeća na Kosturnicu kod Doma kulture Polaganje cvijeća na Spomen Kosturnicu povodom „4. jula – Dana Boraca“. Na slici se vidi Sofija Aškraba

22. Trubački orkestar


23. Džamija Džamija u Trnovu sagrađena u XVI vijeku.

24.Barake Barake koje su sagrađene za potrebe smještaja stanovnika Trnova, prevashodno kadrovskih porodica. one su se nalazile preko puta Opštine Trnovo i totalno su uništene u prethodnom ratu.


25.Kuća u Trnovu (stara gradnnja) Stari tip kuća u prvobitnom Trnovu.


26.Stara kuća u Trnovu 27. Štala u Trnovu


28.Stočna pijaca u Trnovu Stara stočna pijaca koja se nalazila na desnoj obali Željeznice, pored lokalnog puta za Vrbovik.

29. Prvi opštinski auto Prvo službeno vozilo Opštine Trnovo


30. Selo Zagor (stara škola) Proslava pored stare škole u selu Zagor.


31. Delijaši (škola)

32. Bogatići


33. Veterinarska stanica Izgradnja veterinarske stanice u Trnovu


34.Vuno-Vlačar

35.Tukelijina kuća


36.Povelja


37.Direktor Vrabac


38.TeferiÄ? pored crkve Sv. Georgija u Trnovu

39.Trnovo - glavna ulica


40.Trnovo – jesen 1956. godine


41.Zadruga

42.Zarobljenici iz II Svjetskog rata


43.Proslava (akrobatska taÄ?ka - padobranci)


44. Proslava (akrobatska taÄ?ka - padobranci)

45. Proslava (akrobatska taÄ?ka - padobranci)


46.Pekar


47.Otvaranje trafostanice

48.Otvaranje trafostanice


49.Izgradnja vodovoda kroz Trnovo (radna akcija)

50.Materijal za školu


51.Olamina utakmica

52.Cica, Dragica, Bosa i Sofija


53.Sofija i nastavnici


54.Izlo탑ba stoke (merino ovca)

55. Sustavac


56.Planinarski dom na Treskavici


57.Rijeka Željeznica


58.Članska karta Kulturno-prosvjetno društvo „Treskavica“


59. Dom kulture (Narodni univerzitet - proslava)фотомонографија

ТРНОВО кроз 20.вијек


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.