Gospodinjstvo5 dz

Page 1

Gospodinjstvo Gospodinjstvo KKee za za petošol petošolC C

DDE EL LOOV VNNI I Z ZV VE EZ ZE EK K

9,50 EUR ISBN 978-961-6348-86-7

2014

3. izdajaGospodinjstvo ZA petOŠOL k E

c

GOSPODINJSTVO, delovni zvezek za 5. razred osnovnošolskega izobraževanja

Urednika Mitja Čepič, Iztok Hafner Avtorji Iztok Hafner Anamarija Meglič Alenka Pavko Čuden Mitja Sardoč Maja Zupančič


GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLC(K)E DELOVNI ZVEZEK ZA 5. RAZRED OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA UREDNIKA: Mitja Čepič, Iztok Hafner AVTORJI: Iztok Hafner, dr. Anamarija Meglič, dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Mitja Sardoč, dr. Maja Zupančič LEKTORIRANJE: Dunja Kaluža IZDALA: I2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana e-naslov: http://www.i2-lj.si; e-pošta: i2-lj@amadej.si ZA ZALOŽBO: Iztok Hafner je zaščitena blagovna znamka. LIKOVNO-TEHNIČNI UREDNIK: Iztok Hafner OBLIKOVANJE: Irena Wölle FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: Miha Škerlep; avtorski projekt Le CocoFrutwear Vuka Ćosića in Mateja Andraža Vogrinčiča ILUSTRACIJE: Damijan Stepančič FOTOGRAFIJE: F. A. BOBO, Iztok Hafner, Tim Hester /123 RF, Dejan Kersmanovič/123 RF, NB Slovenije/arhiv, Alenka Pavko Čuden, Chris Pole/123 RF, Bojan Velikonja TISK: Grafika Soča d. o. o. Natisnjeno v 1.500 izvodih. Tretja izdaja. Prvi natis. Vse pravice pridržane. Brez pisnega soglasja založnika je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kakršna koli druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku vključno s fotokopiranjem ali shranitvijo s pomočjo informacijske tehnologije. Tako ravnanje predstavlja kršitev avtorskih pravic. Tipična stran učbenika je vpisana v register zavarovanih del pri Avtorski agenciji Slovenije pod številko R-085/04. © I2 d.o.o., Ljubljana, 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 64(075.2)(076.1) GOSPODINJSTVO za petošolc(k)e. Gospodinjstvo, Delovni zvezek za 5. razred osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Iztok Hafner ... [et al.] ; urednik Mitja Čepič, Iztok Hafner ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije F. A. Bobo ... et al.]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014 ISBN 978-961-6348-86-7 1. Hafner, Iztok, 1949- 2. Čepič, Mitja 274647808

2

planet znanja


Kazalo 1

DOM, ZDRAVJE IN UČENJE  4

2

DRUŽINSKO GOSPODARJENJE  18

3

TEKSTIL IN OBUTEV  32

.

PAPIRNATI TRAKOVI  51

Drage učenke, dragi učenci, svetujemo, da si pri reševanju nalog v delovnem zvezku pomagate z učbenikom Gospodinjstvo za petošolc(k)e iz zbirke Planet znanja. Da bi naloge lažje reševali, smo ponekod zapisali, katero stran v učbeniku morate poiskati.

Gospodinjstvo 5

3


1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE 1.

Majino e-pismo prijateljici Tini dopolni z ustreznimi besedami v spodnjem okvirčku. Oglej si dani primer. PRABABICA

POŠTA

POŠTNA ŠTEVILKA

POMAGATI

NAVEZANA

NASLOV

Z BRATOM

SORODNIKI

RAZŠIRJENA

POSKRBELA

ULICA

VARNO

ENOSTARŠEVSKA

Tina.klepetula@eposta.si

Živijo, Tina!

Živijo, Tina! Preselili smo se, zato ti sporočam svoj novi n a s l o v : Ribja _ _ _ _ _ 14, _ _ _ _ _ Koper, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6000. Pri selitvi so nam ful pomagali _ _ _ _ _ _ _ _. Mama je _ _ _ _ _ _ _ _ _, da se z Janezom v novem stanovanju počutiva _ _ _ _ _ , zato nama je kupila psičko Liso. To je ful dobr. Ker je bilo pri selitvi veliko dela, sva morala _ _ _ _ _ _ _ ves čas _ _ _ _ _ _ _ _. Stalno nekaj pospravljamo. Mama nama je povedala, da pride k nam živet _ _ _ _ _ _ _ _ _, na katero sem zelo _ _ _ _ _ _ _ _. To bo carsko. Odslej ne bomo več _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ družina, ampak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ družina. Toliko za danes. Se ti še javim. LP Maja

Svoje rešitve primerjaj z rešitvami sošolcev in sošolk.

4

planet znanja


2.

V kuhinji je veliko predmetov, ki so lahko nevarni, če ne znamo z njimi pravilno ravnati. Na risbi najprej s svinčnikom obkroži predmete, ki so lahko nevarni za otroke, in ob njih napiši črko, nato pa spodaj ob isti črki pojasni, zakaj so izbrani predmeti nevarni. Da boš laže reševal to nalogo, smo na risbi obkrožili nož in ob njem napisali črko a. Spodaj pa smo ob črki a pojasnili, zakaj nož ne sme biti na delovnem pultu v kuhinji. a

a) Nož ne sme biti na robu delovne mize, saj lahko pade z nje in nas poškoduje. b) c) č) d) e) f) g) h) i)

Primerjajte rešitve in se pogovorite o nevarnostih, ki ste jih opisali. Ugotovite, kako je treba ravnati, da teh nevarnosti ne bi bilo.

Dom, zdravje in učenje

prvo poglavje

5


3.

1

DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

Člani družine si navadno med seboj zelo zaupajo, saj drug drugemu povedo stvari, ki jih sicer ne bi povedali komur koli. Kljub medsebojni povezanosti pa imajo člani družine – tudi otroci – pravico, da kakšno stvar ohranijo zase, zato pravimo, da imajo pravico do zasebnosti. Presodi, v katerih primerih imaš pravico do zasebnosti. Preberi spodnje trditve, odgovori na vprašanja in svoje odgovore utemelji. Od prijatelja/-ice si dobil/-a razglednico. Ali je prav, da jo drugi člani družine preberejo, preden ti jo izročijo? Odgovor: Utemeljitev: V šoli si dobil/-a zelo slabo oceno. Ali imaš pravico, da o tem nikomur ne poveš? Odgovor: Utemeljitev: Po telefonu se pogovarjaš s prijateljem/-ico. Ali imaš pravico, da se pogovarjaš na samem, tako da drugi člani družine ne slišijo tvojega pogovora? Odgovor: Utemeljitev: Učenec iz 9. razreda te pogosto počaka po pouku, ti grozi in od tebe zahteva denar. Ali imaš pravico, da tega ne zaupaš nikomur, ker želiš sam rešiti problem? Odgovor: Utemeljitev: Imaš spominsko knjigo, v katero je najboljši/-a prijatelj/-ica napisal/-a in narisal/-a nekaj, kar ti je zelo všeč. Ali imaš pravico, da tega nikomur ne pokažeš? Odgovor: Utemeljitev:

Pogovori se s sošolci in sošolkami o tem, katere stvari imate pravico ohraniti samo zase.

6

planet znanja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.