Page 1

C`I

?DM Αι M αι UD αι " FH αι D αι " M αι VI αι K " αι M αι MD" αι αι MD" αι αι MD" αι αι ML αι [ αι 5 Y αι N αι V αι ?DD αι αι H D αι MD" αι αι MD" αι αι M αι V[ αι αι ?V αι M αι " VG αι DD" αι αι M αι VP αι ML αι V, νει M ML ει ML ει I D ει M ει M ει M ει FZ ει M2 VX ει ]H ει M ει U DX ει M ει VP ει ML ει ML ειVI ει X V( ει D ει M ει ML ει ML ει ' Uε MD" ε ε [ ε D[ ε ε VX ει M MLει D I i M M VX ει M ει M ει M ειFH ει V ει jk ει MM ει ει U DX χει VX ει ει ει ει τε  ML ε M ε h ε Mε ML N ε ML ε B Uε D ε VH ε PM ε V ε ε X' G το N M ον ML Κυ MM υ F υ VP υ ML υ ML υ VX υ V( υ ? υ D υ M υ M[ υ υ ?V ρι M ι " VX ι VX ι MLι V( ι D ι M ι ML ι M[ ι ι ?6 ι PM ι UY ι DI ι M ι M ι M ι ?V χι M ι " 'b ι M ι M ι ML ι ' ι ML ι [ι DX ι DM Uε h ε X ML ε ?I ε ? ε V το ?DD ο ο H DX ο ML ο M VX ο ]H ο M ο U DX 7ο VX ο οI i  ον N Κυ X Y υ $b υ M υM υ FZ υ jk υ M MM υ υ UY υ D υ ?DD υ υ H DX MLυ $ Mι Mι V υ ρι U ι ι FX ι ?DM ο ο U ML ο I D ο M ο Mο Mο FM ον Z2


?V ε KNM ε " VX ε V[ ε ε V ε M ε VH ε P -b ε

εi[ ε V ε M ε VH ε P ML ε ML εκ ?MI τω MωU[  i ?M ωνVX ου V( ου DX ου VX ου ου ου M ου VX ρα  ML α B 7α D α VH α PM α V α N  α U V[

α X ' α MD" α α [ α DX α ?$α PM α α V α

αM α V& α M α F: α α MLα I Uε M ε M[ ε ε V ου [ ουD ου M ουM ουM ουG ου M ου M ου M ουV ου h ου X ML ουI D ου M ου MουMουFZ ου VH ου P M ου M ου VX ου VX ου , ?VM ρα M αUV α " Y α M α MD" α α M α M α ?)M νω ω UV ω " ML ωBU ω M ω ML ωI D ω M ωM ωM ω FZ ων MC I, Α ) VX α V( α D 7α Mα MαMα FX ?V α M[ α α V α [ α D α M α M αM α V α M UεD α FH α M i α αλ λη Mη" Y η M ηM η ML η V[ η η VX λου  ML ουDX ου V( ου MM ου ου U V( ου DX ου 6b ου

ου i V( ου BU FX 7ου M ου M ου VP ου M ου V ου N ου X VK ι α ?DM α α U ML α I D α M α M α M α FM ML α Z2 VK πα h α X ML α DP α I M α U ? α V α ?DD α α H DX α λινM C ?V Α IM α " 'b α M αM α ML α V[ α α V α M α VH α P ML α αλ ?N λη M η " VX η VX η

α MLη V( η D η M η ML η ML η ' λου ML ου [ ου D ου G ου $b ι

ιi F ι ]M ι ι U DX


VH R i IF α P ML α ML α VH α P ML α BU α MM α αU DJ α MF α V α /b α α α F α M α DX α Mα VP α ML α α -b α αi V α Y αλ N λη X I λουM ουM ου?M ι Mι VX α  ML α  VX Λε FM ε Z DX γε V ε VP ε ML ε ?

ε

V ε N ε V[ ε ε Y ε N ε X VH ε PM ε M ε

VX ε VK Α h α X ML α DP α I ? α V α ?DD α α H DX α ML α M VX α ]H α M αλU DX N jk λη VX η ηI i  η η XB Y η $b η ηi FX η η MM η η U Y λου D ου ?DD ου ου H DX ου ML ου$ ι M ι VH ι PM ι M ιV ι FX ι ?DM α α U ML αI" α M α MD" α α M αD α "MD" α α ?DM α α U FZ α V( α ?MM α αU h α Z M α

Βιέννη, 28/10/2010 Ι. Ν. Πυργάκης

Αινείτε τον Κύριον  

ήχος πλ. του β' (Νενανώ)

Advertisement