__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Autumn Winter 2020 ISSUE NO. 25 // AUTUMN WINTER 2020 // FINNISH EDITION


Rakas tulevaisuus Maanantaina 11. maaliskuuta 2005 astuin Daniel Falkin kanssa

Kevään

ensimmäisen kerran tulevaan toimistoomme. Meillä ei ollut vielä

valtavan haasteen kanssa. Yksi virus on tappanut monia ihmisiä ja

yritykselle nimeä valittuna, mutta vuokraamamme toimiston seinällä

halvaannuttanut jokapäiväistä elämäämme. Jotkut toimialat ovat

oli juliste, jossa luki HP Invent Ab ja niinpä luovasti keksimme siitä

kärsineet erittäin paljon ja valitettavasti lukuisat yritykset eivät ole

loistavan nimen yrityksellemme: DF Invent AB. Yksi ensimmäisistä

selviy tyneet. Jäljelle jääneiden yritysten täy ty y löy tää uusia tapoja

tuotteistamme oli froteepy yhemallisto klassisissa väreissä valkoinen,

selviy tyäkseen.

nav y, viininpunainen ja beige. Sille annettiin nimeksi Vinga of Sweden. Kuusi kuukautta myöhemmin muutimme yrityksen nimen py yhemalliston mukaiseksi.

aikana

koko

maailma

on

joutunut

kamppailemaan

Mielestäni ny t on oikea aika yhdistää voimat ja tehdä asioita yhdessä. Yhteistyön avulla voimme löy tää luovia keinoja auttaa yrityksiä kasvattamaan my yntiään yrityslahjojen ja tuotemedian avulla. Haaste

Ny t 15 vuotta myöhemmin, kun katson ajassa taaksepäin, niin voin

koskee koko maailmaa ja mitä useampi taho tavarantoimittajista

todeta, että yrityksen perustaminen on muuttanut elämääni erittäin

loppukäy ttäjiin osallistuu prosessiin, niin sitä paremmin löydämme

positiivisella tavalla ja on yksi parhaista päätöksistä mitä olen tehny t.

uusia konsepteja selviy tyäksemme. Tällä hetkellä voimme fy ysisesti

Matka on ollut loistava, kehittävä ja hauska. Joskus toki stressi ja

olla vähemmän yhteistyössä, mutta nyky välineet mahdollistavat

vaikeat päätökset ovat aiheuttaneet huolta.

kiinteän yhteydenpidon muilla tavoin. Yksi

Emme olisi koskaan saavuttaneet mitään ilman jälleenmy yjiämme,

asia on varma, yhdessä olemme vahvempia.

loppuasiakkaita ja tuotteiden käy ttäjiä, jotka jatkuvasti kannustavat

Viiden vuoden kuluttua Vinga täy ttää 20

meitä kehittymään ja inspiroivat meidät ylittämään odotukset.

vuotta. Toivottavasti voimme tuolloin ilolla

Emme olisi koskaan päässeet lähellekään sitä missä olemme tänään

muistella miten menneet haasteet lopulta

ilman intohimoisia ja sitoutuneita työntekijöitämme, jotka kehittävät

kehitti

yritystämme ja omaa ammattitaitoaan. Myös yhteistyö ja sy välliset

josta voimme olla ylpeitä. Jos sinulla on

keskustelut useiden kollegoidemme kanssa on auttanut meitä

ideoita, miten voisimme kehittyä yhdessä

kehittymään.

tavarantoimittajamme

paremmiksi, ole ystävällisesti yhteydessä

kanssa on ollut hedelmällistä ja auttaa toisiamme kehittymään

minuun tai henkilökuntaamme. Lupaamme

entistä paremmiksi. Vilpittömästi tahdon suuresti kiittää teitä

tehdä parhaamme.

Sy vällinen

yhteistyö

usean

kaikkia, että olette mahdollistaneet minulle tämän mielenkiintoisen elämänsisällön!

2

teollisuudenalaamme

tavalla,

CALLE DAHLIN P E R U S TA J A & TJ


L AHJAKORT TI........................ 4 K E S T Ä V Ä K E H I T Y S . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 L A K U T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Brendon.......................................................... 13 Baltimore........................................................ 17 Hunton............................................................24 Brooklands.....................................................27 Clifton.............................................................28

VÄ SKO R

BÄDDTE X TIL

BADRUM

P U S S I L A K A N A S E T I T . . . . . . . . . . . . . . . 29 K Y L P Y H U O N E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 P E I T T E E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 S I S U S T U S T U O T T E E T . . . . . . . . . . . . . . 54 K E I T T I Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Nigel...............................................................63 Monte.............................................................65 Clion...............................................................72 Pavo................................................................ 74 Deluca............................................................77 Buscot.............................................................81 Retro...............................................................83 Gigaro.............................................................84 Kaiser..............................................................93 Bourdon.........................................................95 Nomimono.....................................................99

PL ÄDAR

HEMINREDNING

KÖK & SERVERING

FL A SKOR & TERMOSAR

Albe..............................................................102 Mason...........................................................104 Asado...........................................................106 V E S I - J A T E R M O S P U L L O T ����� 108 Mace.............................................................108 Enzo..............................................................109 Miles............................................................. 110 Lean.............................................................. 113 U R H E I L U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 U L K O I L U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 RPET Sortino................................................ 119 L A H J A L A A T I K O T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3

TRÄNING

OUTDOOR

F Ö R PA C K N I N G A R


L AHJAKORT TI

Parempi kokemus Olemme inves toineet tänä vuonna paljon asiakkaan kokeman ty y ty väisy yden lisäämiseen uudis tamalla lahjakor t tisivujemme sof tan.

Olemme myös päivit-

täneet ja laajentaneet tuotevalikoimaa, jot ta pystyisimme entis tä paremmin ty ydy t tämään laajojen kohder yhmien tarpeita. Y hdessä alan ammat tilais ten kanssa olemme suorittaneet tulos ten

ns.

eye

tracking -tes tejä,

johdos ta

järjes telmäämme.

olemme

jois ta

tehneet

Mielenkiintoinen

saatujen

parannuksia havainto

oli,

et tä vas taanot tajat katsovat usein koko valikoiman

DANIEL FALK P E R U S TA J A & M Y YJ Ä

useaan ker taan läpi ennen päätöksentekoa. Haun helpot tamiseksi olemme muut taneet rakenteen niin, et tä jokaises ta tuoter yhmäs tä näk y y koonti heti avaussivulla, jot ta vas taanot taja voi nopeas ti saada sisällös tä tuoter yhmäkohtaisen kokonaiskuvan.

4


L AHJAKORT TI

L A H JA KO R T T I N O B E L Arvostuksen osoittaminen ei välttämättä tarkoita suurta investointia. Pieni sijoitus henkilökuntaan ja asiakkaisiin kannattaa aina. Täältä löydät huolellisesti valitun, mutta hiukan suppeamman valikoiman muihin lahjakortteihimme verrattuna. Hinta Alv 0%: 19.90 € + rahti 9.90 € R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U

TUTUSTU VALIKOIMA AN

5


L AHJAKORT TI

L A H JA KO R T T I C L A SSI C Klassinen valinta, jolla saat vastaanottajan tyytyväiseksi. Valikoimassa on suuri määrä tuotteita tunnetuilta brändeiltä useassa eri tuoteryhmissä. Kortin kanneksi voit valita jonkin vakiomalleista tai räätälöidään sinulle yksilöllinen kortti. Hinta Alv 0%: 29.90 € + rahti 9.90 €

R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U

TUTUSTU VALIKOIMA AN

6


L AHJAKORT TI

L A H JA KO R T T I R EG A L Tämä kortti on sinulle, joka haluat saajan voivan valita lahjan poikkeuksellisen suuresta valikoimasta. Varma valinta myös liikelahjakaappiin yllätysvieraiden muistamiseksi. Ulkoasuksi on valittavissa vakiokuoseja tai itse räätälöitävä. Hinta Alv 0%: 45.90 € + rahti 9.90 € R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U

TUTUSTU VALIKOIMA AN

7


L AHJAKORT TI

L A H JA KO R T T I E X T R A Tämä on antelias ja eksklusiivinen valinta, josta lahjansaaja tulee varmasti tyytyväiseksi. Valittavana suuri määrä korkealaatuisia tuotteita. Hinta Alv 0%: 63.90 € + rahti 9.90 €

R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U

TUTUSTU VALIKOIMA AN

8


L AHJAKORT TI

L A H JA KO R T T I I M PE R I A L Arvokkain lahjakorttimme. Tarkkaan valittu tuotekokonaisuus, josta voit valita korkealaatuisia tuotteita. Hinta Alv 0%: 99.90 € + rahti 9.90 € R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U

TUTUSTU VALIKOIMA AN

9


L AHJAKORT TI

Toteutetaan yksilöllisesti LAHJAKORTTI KÄNNYKKÄÄN Voimme lähet t ää lahjakor tin suor aan lahjans aajan kännyk kään. Tar vit semme vain excel - lis t an, jos s a on vas t aanot t ajien nimet sekä matkapuhelinnumerot.

LAHJAKORTTI SÄHKÖPOSTILLA Jos sinulla ei ole vas t aanot t ajien matkapuhelinnumeroit a t ai pidät parempana vies tiä s ähköpos tit se, niin voimme lähet t ää lahjakor tin käteväs ti s ähköpos tit se. Tar vit semme vain excel lis t an, jos s a on vas t aanot t ajien s ähköpos tiosoit teet.

PERINTEINEN ANALOGINEN LAHJAKORTTI Ty ylikäs t apa on ant aa lahjans aajalle

OMA DESIGN KORTTIIN JA LUNASTUSSIVULLE

hy välaatuiselle kar tongille painet tu kor t ti.

Voimme per sonoida kor tin sekä lunas tus sivun logollasi ja ter vehdyk selläsi

Kor t teja olisi hy vä pit ää var alla yllät t ävien

var us tet tuina. Toimit a meille mater iaali, niin s aat pian leis kan hy väk sy t-

vier aiden t ai vaik ka reklamaatiot apaus ten

t äväk sesi.

hoit amisek si.

Toimit amme per sonoidutkin kor tit r ipeäs ti.

O M A D E S I G N KO R T T I I N 5 0.0 0 € (v ä h i n t ä ä n 5 0 k p l ).

LU N A S T U SS I V U N T E RV E H DYS 5 0.0 0 € (v ä h i n t ä ä n 5 0 k p l ).

10


K E S TÄVÄ K E H I T Y S

Knowing is growing Viime vuosien aikana olemme saaneet paljon aikaan työssämme kohti kestävää kehitystä vastuullisuutta. Vingan tavoitteena on omalta osaltaan toimia niin, että nykyisille ja tuleville sukupolville turvataan hy vät elämisen mahdollisuudet. Pyrimme

vaikuttamaan

elinkaaren

aikaisiin

tuotteidemme

koko

ympäristövaikutuksiin

jo

tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Haluamme tehdä tuotteistamme haluttuja ja elinkaareltaan pitkäikäisiä. Pyrimme

toimimaan

mahdollisen

vastuullisesti

koko arvoketjussamme raaka-aineiden hankinnasta oikeanlaisten

tuotteiden

valmistukseen

ja

niiden

toimitukseen asiakkaillemme. Emme

tarkkaan

tuotteillemme

voi ja

tietää

miten

palveluillemme

kysyntä

ja

kohdistuvat

vaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa. Tiedämme vain,

että

puolesta

ei

työ voi

kestävämmän odottaa.

liiketoimintamallin

Vinga

kuuluu

useaan

globaalin ja paikalliseen järjestöön, joiden avulla saamme informaatiota ympäristökysymyksistä sekä vastuullisesta tuotannosta. Tutustu niihin tarkemmin kuvaston sivulla 125.

11

MIA MARECEK C S R & K E S TÄVÄ K E H I T Y S


K E S TÄVÄ K E H I T Y S

Vingan tuotekehitys Vinga-tuotteen suunnittelu on jatkuva prosessi,

tärkeinä toimenpiteitä, jotka johtavat todellisten

jonka päämääränä on luoda tuote, jota kutsumme

päästöjen vähentämiseen. Tämä voi olla sopivan

unelmalahjaksi:

kuljetusmenetelmän

rohkaista

tuotteen

kohti

tulisi

olla

kestävämpää

toimiva

ja

elämäntapaa,

tai

vuoropuhelun

valinta,

matkustuspolitiikka

käyminen

tehtaiden

kanssa

meillä pitää olla tieto siitä, miten tuotteitamme

siitä, kuinka tärkeää on yrittää käyttää uusiutuvaa

valmistetaan, meidän täytyy tuntea tehdas, joka

energiaa

valmistaa

ilmastoneutraaleja,

hyvä

tuotteitamme,

pystyä

ja

kierrättämään.

tuotteemme Meillä

on

olisi

selkeät

tuotannossa.

Emme

joten

voi

olemme

ole

täysin

päättäneet

ilmastokompensoida suuren osan aiheuttamistamme

ympäristötavoitteet ja ennen kaikkea seuraamme

päästöistä.

tarkasti, että kehittämämme tuotteet eivät altista

Standard -sertifioidussa projektissa Zeromission:in

luontoa,

kautta.

työntekijää

tai

käyttäjää

haitallisille

kemikaaleille ja niiden haitallisille vaikutuksille. Tämä työ on osa päivittäistä rutiiniamme, ja saamme siihen paljon tukea CSR-, ympäristö- sekä kemian konsulteilta.

Olemme

Tällä

hetkellä

vakuuttuneita

kompensoimme

siitä,

että

Gold

kestävä

liiketoimintamalli saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä tehtaidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa. Vinga on Amfori-BSCI: n jäsen, joka on eurooppalainen

Tiedämme,

että

aiheuttavat

kasvihuonekaasupäästöjä

valmistuksessa,

tuotteemme rahdeissa

ja

ja

toimintamme tuotteiden

liikematkoillamme.

Tavoitteenamme on kuitenkin pystyä luovuttamaan elinympäristö lapsillemme mahdollisimman hyvässä kunnossa ja että he yrittäisivät omalta osaltaan jatkaa ympäristön huomioon ottamista. Pidämme

yhteistyöelin,

joka

haluaa

parantaa

tehtaiden

työoloja. Suurinta osaa tehtaistamme tarkistetaan

Unelmalahja •

toiminnallinen, hyödyllinen

p i t k ä k ä y tt ö i k ä , ke s t ä v ä t

jatkuvasti Amforin toimesta.

ko m p o n e n t i t

Tahdomme, että Vinga-tuotteen saaja on erityisen tyytyväinen tuotteeseen, mutta haluamme myös, että tuotteemme on yksityiskohdat, komponentit ja valmistustapa on eettisesti korkealaatuinen.

12

m at e r i a a l i n j ä l j i t e tt ä v y y s

t o i m i t u s ke t j u n j ä l j i t e tt ä v y y s

e d i s t ä ä k i e r rät e tt ä v ä ä ke t j u a


BRENDON

Back to business with Brendon Refined cotton canvas bags for urban exploration or for leisure adventures in the great outdoors. Devoted to aesthetic

sustainability,

these

bags

are made to last, age and evolve throughout life’s journeys.

13


BRENDON

BRENDON WEEKENDER Puuvillakanvaasista valmistettu viikonloppulaukku, jonka hienot yksityiskohdat on tehty vegaanisesta nahasta. Tyylikäs sisävuori suojaa laukkua ja laukun sisältöä sekä antaa sille ylellisen viimeistelyn. Pehmustettu kantokahva ja irrotettava olkahihna. Koko: 55x25x36 cm Tuoten.: 500210 musta, 500212 navy, 500214 ruskea Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

14


BRENDON

B R E N D O N T I E TO KO N E L AU K KU Puuvillakanvaasista valmistettu tietokonelaukku, jonka hienot yksityiskohdat on tehty vegaanisesta nahasta. Tyylikäs sisävuori suojaa laukkua ja laukun sisältöä sekä antaa sille ylellisen viimeistelyn. Sisällä on pehmustettu osasto kannettavalle tietokoneelle. Koko: 40x8x33 cm Tuoten.: 500206 musta, 500207 navy, 500208 ruskea Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 74,90 €

15


BRENDON

BRENDON REPPU Puuvillakanvaasista valmistettu reppu, jonka hienot yksityiskohdat on tehty vegaanisesta nahasta. Tyylikäs sisävuori suojaa laukkua ja laukun sisältöä sekä antaa repulle ylellisen viimeistelyn. Sisällä on pehmustettu osasto kannettavalle tietokoneelle. Koko: 30,5x13x43 cm Tuoten.: 500200 musta, 500202 navy, 500204 ruskea Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 83,90 €

16


B A LT I M O R E

Baltimore Crafted using vegan leather

17


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E O R G A N I S E R Pidä kaikki välttämättömät tarvikkeet lähettyvillä tämän kätevän järjestäjän kanssa. Siinä on tilaa kaikelle mitä tarvitset päivän aikana, kuten kuulokkeet, powerbank, kynät ja muistikirjat. Lyhyen sivun karabiinihaan avulla voit kiinnittää järjestäjän suurempaan laukkuun. Valmistettu nupukki PU:sta, joka tekee laukusta vettähylkivän. Koko: 19,5x5,5x25 cm Tuoten.: 500819 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

18


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E S P O R T E R Baltimore-sarjan sporttilaukku kuntosalille ja lyhyemmille reissuille. Laukussa on säädettävä olkahihna. Valmistettu nupukki PU:sta, joka tekee laukusta vettähylkivän. Koko: 45x30x30 cm Tuoten.: 500719 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

19


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E M AT K A R E P P U Tämä reppu on minimalistin unelma! Modernissa repussa yhdistyy käytännöllisyys ja tyylikkyys. Repun tila on hyödynnettävissä 100%:sti sen taskujen ansiosta. Läppärille on oma pehmustettu osasto ja repun selkäpuolella olevassa piilotaskussa voit säilyttää arvoesineitä turvallisesti. Repun kätevä koko, säädettävät hihnat ja hyvin suunnitellut osastot tekevät siitä oivan matkakumppanin. Täydellinen lyhyille matkoille tai yökyläilyyn! Koko: 28x14,5x43 cm Tuoten.: 500319 musta,500320 beige, 500321 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 74,90 €

20


B A LT I M O R E

Yksilöi laukku merkillä Teemme hillityn ja tyylikkään merkin laukun PUmateriaalista. Merkki leikataan muotoon laserin avulla,

B A LT I M O R E R E P P U Minimalistinen ja trendikäs reppu, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Reppu on valmistettu vedenkestävästä PU-nupukkinahasta, ja siinä on säädettävät hihnat. Reppu on myös varustettu vetoketjullisella taskulla ja takaa löytyvällä piilotaskulla - voit siis helposti kääntää selkäsi pelkäämättä arvoesineittesi puolesta. Sopii yhtä hyvin työ- ja koululaukuksi.

jolla myös kaiverretaan logo tai teksti. Lasermerkkaus on

ympäristöystävällistä.

Se

tehdään

omassa

tuotantotilassamme, joten vältämme turhat rahdit ja merkkauskoneemme tarvitsema sähkö tulee katollamme

Koko: 36x14,5x39 cm

olevista aurinkopaneeleista eikä tuotantoprosessissa

Tuoten.: 500119 musta, 500120 beige, 500121 navy

käytetä mitään kemikaaleja. Kaiverrus on kestävin ja

Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

tyylikkäin tapa viimeistellä tuote.

B A LT I M O R E TIETOKONEL AUKKU Moderni tietokonelaukku toimii katseenvangitsijana. Tyylikkään ulkonäön ohella se on ennen kaikkea myös hyvin käytännöllinen. Tietokonelokeron lisäksi siinä on useita pienempiä lokeroita ja tilanjakajia papereille, kynille ja muille tarvikkeille. Laukku on valmistettu vettähylkivästä kankaasta, siinä on kestävä vetoketju ja sen kantamista helpottaa irrotettava olkahihna ja kaksoiskahvat. Tietokonelaukussa on myös solki, jonka avulla se on helppo kiinnittää käsimatkatavaroihisi. Koko: 43x14,5x28 cm Tuoten.: 500519 musta, 500520 beige, 500521 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 66,90 €

21


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E V I I KO N L O P P U L AU K K U Et takuulla jää huomaamattomaksi tämä tyylikäs ja samalla minimalistinen viikonloppulaukku olallasi! Laukussa on säädettävä hihna, joten mukavuus on taattu sekä työ- että lomamatkoilla. Lisäksi laukusta löytyy useita taskuja. Toiselta puolelta löydät vetoketjullisen taskun, ja toiselta puolelta pienemmän taskun. Laukku on valmistettu PU-nupukkkinahasta, joka antaa pinnalle vettä hylkiviä ominaisuuksia. Koko: 55,5x22x43 cm Tuoten.: 500219 musta, 500220 beige, 500221 navy Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

22


B A LT I M O R E

23

B A LT I M O R E O L K A L AU K K U

B A LT I M O R E T O I L E T T I L AU K K U

Trendikäs pikkulaukku on valmistettu vettähylkivästä kankaasta ja sitä voi kantaa olalla tai vyötäröllä säädettävän hihnan avulla. Siinä on yksi iso ja kaksi pienempää taskua, joihin saat lokeroitua esim. puhelimen, tabletin, lompakon ja avaimet. Tyylikäs ja käytännöllinen tapa kuljettaa tärkeitä esineitä turvallinen kiinni vartalossasi.

Toilettilaukku ei ole pelkästään käytännöllinen vaan lisäksi myös kaunis ja nykyaikainen! Laukku on valmistettu vedenkestävästä materiaalista, joten sinun ei tarvitse pelätä sisällön tuhoutumista. Laukussa on vetoketju ja se sopii erinomaisesti matkoille. Valmistettu PU-nupukista (60% polyuretaania ja 40% polyesteriä).

Koko: 28x8x22 cm

Koko: 23,5x12,5x18,5 cm

Tuoten.: 500619 musta, 500620 beige, 500621 navy

Tuoten.: 500419 musta, 500420 beige, 500421 navy

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 47,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €


HUNTON

Hunton - Dressed for all occations

24


HUNTON

25


HUNTON

HUNTON VIIKONLOPPUL AUKKU

HUNTON L AUKKU

HUNTON TOILET TIL AUKKU

Tilava viikonloppulaukku, joka sopii mainiosti lyhyille matkoille tai retkille. Malli on ajaton ja klassinen, joten se sopii erilaisiin asuihin. Päämateriaalina on käytetty keinomokkanahkaa ja yksityiskohdissa messinkiä. Laukkua on helppo kantaa sekä olalla että kädessä. Riittävän kokoinen ja helposti kuljetettava kumppani niille päiville, jolloin olet paljon liikkeellä!

Klassisen ajaton laukku, jossa pehmustettu lokero läppärille! Laukun materiaalina on käytetty mokkanahkajäljitelmää, ja se on koristeltu PUnahasta tehdyillä yksityiskohdilla. Tämä laukku on loistava kumppani kouluun, työhön tai vaikkapa kaupungilla hengailuun. Laukun pehmustettu olkaremmi tuo lisämukavuutta kantamiseen.

Klassinen ja silti moderni toilettilaukku, joka on koristeltu PU-nahasta tehdyillä yksityiskohdilla. Tässä tyylikkäässä laukussa voit säilyttää hygieniatuotteitasi sekä kotona että matkoilla. Laukun kätevän koon takia se on helppo ottaa matkaan. Kanna laukkua vaikka sivussa olevasta kantohihnasta!

Koko: 48,5x25x30 cm

Koko: 34x9,5x40 cm

Tuoten.: 523019 navy, 522019 ruskea

Tuoten.: 525019 navy, 524019 ruskea

Tuoten.: 527019 navy, 526019 ruskea 526019

Pakkaus: Muovipussi

Pakkaus: Muovipussi

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 77,90 €

Koko: 26x5x20 cm Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,90 €

26


BROOKLANDS

BROOKLANDS TIETOKONEL AUKKU

BROOKLANDS VIIKONLOPPUL AUKKU

Tikkikuvioitu tietokonelaukku on hyvin pehmustettu, joten se suojaa tietokonetta kevyiltä kolhuilta. Laukussa on keinonahkaiset yksityiskohdat ja sievä ruudullinen vuori, ja se on sekä kestävä käytössä että kaunis katsella. Laukussa on irrotettava ja säädettävä olkahihna sekä lyhyet hihnat kädessä kantamiseen.

Brooklands on tyylikäs tikkikuvioitu laukku viikonloppumatkoille. Tyylikkäät somisteyksityiskohdat ja hienostunut ruudullinen sisävuoraus. Laukussa on irrotettava ja säädettävä olkahihna sekä lyhyet hihnat kädessä kantamiseen. Sisäpuoli on jaettu kahteen pienempään osastoon, joihin mahtuu esimerkiksi 9,8 tuuman tabletti ja isommat mukaan pakattavat tavarat. Pitkän sivun ulkopuolella on tilava napeilla suljettava tasku.

Koko: 35x50x20 cm Tuoten.: 551040 vihreä, Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 74,90 €

Koko: 30x41x20 cm Tuoten.: 551120 navy, 551140 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

27


CLIFTON

CLIFTON PUKUPUSSI Pakkaa pukupussiin kauluspaidat, puvut, jakkupuvut ja muut juhlavaatteet. Vedä vetoketjut kiinni ja pussi muuttuu viikonloppulaukuksi, jonka sisällä pukusi kulkee suojassa. Pakkaa mukaan vaihtovaatteet ja toilettilaukku! Kivipesty puuvillakanvaasi ja tyylikäs vuori tekevät laukusta ajattoman matkakumppanin. Koko: 59x31x27 cm Tuoten.: 521307 navy, 521309 vihreä, 521310 musta navyPakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

28


PUSSILAKANASETIT

Joutsenmerkki pussilakanoissa Me Vingalla olemme sitoutuneet parantamaan puuvillan viljelyä maailmalla olemalla jäsen Better Cotton Initiativen (BCI) järjestössä. BCI:n tarkoitus on parantaa viljelyn ja tuotannon vastuullisuutta tarjoamalla

kestävämpiä

viljelytapoja

puuvillan

viljelijöille,

ympäristölle ja koko alan tuotantoketjulle. Lue lisää bettercotton. org. Haluamme pedata sängyn pussilakanoilla, jotka ovat valmistettu BCI-puuvillasta ja ovat lisäksi hyvin korkealaatuisia ja ihotuntumalta miellyttäviä. Tämän vuoden uusissa pussilakanoissamme on lisäksi Joutsenmerkki (Pohjoismainen virallinen ympäristömerkki). Se kertoo sillä merkityn tuotteen noudattavan sille suunnitellut ympäristökriteerit. Joutsenmerkki myönnetään sellaisille tuotteille, jotka ovat ympäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita: kriteerit pyritään asettamaan siten, että vain 20–30 prosenttia ryhmän tuotteista tai palveluista pystyy läpäisemään ne.

29


PUSSILAKANASETIT

MYSORE PUSSILAKANASETTI KAHDELLE (PERCALE) Ylellinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI percale-puuvillasta. Lanka on erittäin ohutta ja tiiviisti kudottua (200TC), minkä ansiosta ihotuntuma on vastustamattoman pehmeä. Percale on hyvin helppohoitoinen ja pitkäikäinen materiaali, joka kuumallakin ilmalla tuntuu viileältä. EU-Ecolabel -sertifiointi takaa sen, että tämä setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19116204 , Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 112,90 €

30


PUSSILAKANASETIT

HARRIS PUSSILAKANASETTI KAHDELLE (PERCALE) Ylellinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI percale-puuvillasta. Lanka on erittäin ohutta ja tiiviisti kudottua (200TC), minkä ansiosta ihotuntuma on vastustamattoman pehmeä. Percale on hyvin helppohoitoinen ja pitkäikäinen materiaali, joka kuumallakin ilmalla tuntuu viileältä. EUEcolabel -sertifiointi takaa sen, että tämä setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19035204 navy, 19115204 harmaa Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 112,90 €

31


PUSSILAKANASETIT

AUBURN PUSSIL AK ANASET TI, K AHDELLE (PREMIUM COTTON) Korkealaatuinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI-puuvillasta. Lanka varsin ohutta ja tiiviisti kudottu (144 TC), minkä ansiosta ihotuntuma on miellyttävä ja kangas on helppohoitoinen.  Joutsensertifikaatti takaa sen, että setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19115304 harmaa, 19115404 navy Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

32


PUSSILAKANASETIT

HIDCOTE PUSSILAKANASETTI KAHDELLE (PREMIUM COTTON) Korkealaatuinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI-puuvillasta. Lanka varsin ohutta ja tiiviisti kudottu (144 TC), minkä ansiosta ihotuntuma on miellyttävä ja kangas on helppohoitoinen.  Joutsensertifikaatti takaa sen, että setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19117204 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

33


PUSSILAKANASETIT

IMPERIAL PUSSILAKANASETTI KAHDELLE (PREMIUM COTTON) Korkealaatuinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI-puuvillasta. Lanka varsin ohutta ja tiiviisti kudottu (144 TC), minkä ansiosta ihotuntuma on miellyttävä ja kangas on helppohoitoinen.  Joutsensertifikaatti takaa sen, että setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19118204 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

34


PUSSILAKANASETIT

S I G N I TA P U S S I L A K A N A S E T T I K A H D E L L E (PREMIUM COTTON) Korkealaatuinen pussilakanasetti kahdelle henkilölle 100% BCI-puuvillasta. Lanka varsin ohutta ja tiiviisti kudottu (144 TC), minkä ansiosta ihotuntuma on miellyttävä ja kangas on helppohoitoinen.  Joutsensertifikaatti takaa sen, että setti on erinomainen valinta sekä laadun että ympäristön kannalta. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19119204 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

35


PUSSILAKANASETIT

KRUGER PUSSILAKANASETTI YHDELLE ( P R E M I U M S AT I N ) Erittäin korkealaatuinen pussilakanasetti yhdelle henkilölle. Lanka on erittäin ohutta ja tiiviisti kudottua 400TC puuvillasatiinia, minkä ansiosta ihotuntuma on vastustamattoman pehmeä. Se on helppohoitoinen ja pitkäikäinen materiaali, joka kuumallakin ilmalla tuntuu viileältä. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 19006102 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 123,90 €

36


PUSSILAKANASETIT

VO U VA N T PU SS I L A K A N A S E T T I Y H D E L L E ( PE L L AVA ) Sisältää pussilakanan ja tyynyliinan. Materiaalina 50% EU Ecolabel -sertifioitua BCI-puuvillaa ja 50% pellavaa. Koko: 150x210 cm, 50x60 cm Tuoten.: 860402 , Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 116,90 €

37


KYLPYHUONE

Kierrätyspuuvilla Tuotantoprosessin talteen

otettu

leikkuujäämistä kuitu

on

ABERDEEN PYYHESETTI

kehrätty

Pyyhesettiin kuuluu kaksi kylpy- ja käsipyyhettä. Niissä on käytetty tyylikkään maanläheisiä värisävyjä, joten ne sopivat helposti useimpiin kylpyhuoneisiin. Pyyhkeiden puuvillasta 18% on sertifioitua kierrätyspuuvillaa, joka saadaan oman ja läheisten muiden kutomoiden leikkuuylijäämäpuuvillasta. Paksu ja pehmeä 550 g/m2 puuvilla kuivaa hyvin. OEKO-TEX Standard 100.

korkealaatuiseksi langaksi ja käy tetty Aberdeen py yhkeiden valmistuksessa. Näin

toimien

voidaan

vähentää

viljellyn puuvillan määrää. Py yhkeen raaka-aineesta

18%

on

Koko: 135x65x0,5 cm

ser tifioitua

Tuoten.: 194116 beige, 194118 vihreä Pakkaus: Lahjalaatikko

kierrätyspuuvillaa.

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 77,90 €

39


KYLPYHUONE

VEGA ANISAIPPUA MUTSU Käsintehty kookosöljypohjainen käsisaippua, joka pitää ihon kosteana. Saippua ei myöskään sisällä haitallisia parabeeneja, keinotekoisia väriaineita eikä hormoneihin vaikuttavia aineita. Pakattu luonnonkuiduista tehtyyn pussiin erillisen pakkauksen sijaan. Käytä saippuaa pussin kanssa, se parantaa saippuavaahdon kuohkeutta. Täydellinen hygieniatuote, joka on erinomaisen ympäristöystävällinen lisä jokaiseen kylpyhuoneeseen. Koko: 7,5x 5 x 2,5 cm Tuoten.: 4243 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 12,90 €

WILLOW PY YHESETTI Upea pyyhesetti Jacquard-neulottua puuvillaa (500 g/m2), jossa kuvio on kudottu pyyhkeeseen. Settiin sisältyy kaksi kylpypyyhettä sekä kaksi pienempää pyyhettä. Pyyhkeet on valmistettu Jacquard-neulotusta puuvillasta, jossa on muodikas seeprakuvio. Hapsut reunoissa antavat tuotteelle tyylikkään loppusilauksen. Valmistuksessa on huomioitu tuotteen koko elinkaari puuvillan viljelystä valmiiseen tuotteeseen asti. Materiaali on BCI-sertifioitua puuvillaa, ja tuotteella on Ökö-Tex standardi 100 -merkintä. Koko: 135x65 cm, 40x70 cm Tuoten.: 41501 beige Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

40


KYLPYHUONE

SENS FLANELLIFLEECE A A M U TA K K I Vastustamattoman pehmeä ja kevyt aamutakki flanellifleecestä. Väri on harmaa ja siinä on tyylikäs valkoinen liituraita ja tummempi kontrastikaulus. Poikkeuksellisen lämmin ja miellyttävä oleskelutakki viileisiin aamuihin ja iltoihin. Säilyttää konepesun jälkeenkin pehmeytensä. Koko: S/M, L/XL Tuoten.: 495020 S/M, 495022 L/XL Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

41


KYLPYHUONE

E S TAT E VO H V E L I K Y L P Y TA K K I Tunne olosi virkeäksi heti sängystä nousemisen jälkeen ja kietaise klassinen 280 g/m2 vohvelipuuvillainen kylpytakki yllesi. Kaksi taskua, vyö ja puuvillan vohvelikuviointi tuovat tyylikästä kontrastia hiilityn yksiväriseen kylpytakkiin. Tuoten.: 496019 S/M, 496020 L/XL Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

42


KYLPYHUONE

C O L L I N S P U U V I L L A K Y L P Y TA K K I Tuote sopii loistavasti aamutakiksi, saunan jälkeiseksi kylpytakiksi ja muuten vain lekotteluun. Valmistettu Jacquard-kudotusta kampapuuvillasta (450 gsm). Lisätyylin tuo leveä kaulus, napakka vyö sekä reilut taskut. Valmistuksessa on huomioitu tuotteen koko elinkaari puuvillan viljelystä valmiiseen tuotteeseen asti. Materiaali on BCI-sertifioitua puuvillaa, ja tuotteella on Ökö-Tex standardi 100 -merkintä Koko: S/M Tuoten.: 42450 valkoinen, 42453 harmaa Koko: L/XL Tuoten.: 42451 valkoinen, 42454 harmaa Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 83,90 €

43


KYLPYHUONE

B I LT O N A A M U TA K K I Todella tyylikäs ja miellyttävä aamu- ja oleskelutakki 190 g/m2 ylellisestä kristallifleecestä. Väljässä mallissa on klassinen vyö ja kauluksen overlockpistot luovat sopivasti kontrastia. Kahteen tilavaan taskuun mahtuu kännykkä ja muut tarpeelliset pikkuesineet. Upea vaatekappale rentoon oleiluun. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Tuoten.: 495019 L/XL, 495119 S/M Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

44


PEITTEET

Maaginen luonnonmateriaali Villa on uusiutuva luonnonmateriaali, jonka kuitu on kestävää ja pitkäikäistä. Villa on luonnostaan rasvaista, jonka takia se sietää hyvin kosteutta. Villakuitu on itsepuhdistuvaa ja huopa kannattaakin ripustaa ulos tuulettumaan aika ajoin.

T U N D R A V I L L AT O R K K U P E I T T O Uuden-Seelannin lampaanvillasta tehty ylellinen torkkupeitto pehmeisiin lekotteluhetkiin. Peitteen perinteinen sävytys ja kalanruotokuosi sulautuu helposti eri sisustussuuntausten kanssa ja se kestää aikaa. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 40430 harmaa, 40431 burgundy Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

45


PEITTEET

NOTO TORKKUPEITTO Uuden-Seelannin lampaanvillasta tehty ylellinen torkkupeitto pehmeisiin lekotteluhetkiin. Peitteen perinteinen sävytys ja kalanruotokuosi sulautuu helposti eri sisustussuuntausten kanssa ja se kestää aikaa. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 40433 keltainen, 40434 musta Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

46


PEITTEET

HARRIS TORKKUPEITTO Hienostuneella geometrisella kuviolla koristettu jacquard-kudottu torkkupeitto on nautinnollinen käyttää ja ilo myöskin silmälle. Erinomainen lahja niille, jotka eivät hae pelkästään mukavuutta vaan haluavut lisätä kotiinsa myös hieman eleganssia. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 194540 harmaa, 194542 musta, 194544 vihreä Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

47


PEITTEET

B I LT O N K I E R R ÄT Y S T O R K K U P E I T T O Hienostuneella geometrisella kuviolla koristettu jacquard-kudottu torkkupeitto on nautinnollinen käyttää ja ilo myöskin silmälle. Erinomainen lahja niille, jotka eivät hae pelkästään mukavuutta vaan haluavut lisätä kotiinsa myös hieman eleganssia. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 194620 harmaa Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,90€

48


PEITTEET

TORKKUPEITTO RUSSEL Eksklusiivisen pehmeä torkkupeitto 620 g/ m2 plyysikankaasta. Hienostunut peite, joka huokuu lämpöä ja laatua. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 40040 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 75,90 €

R U S S E L C O S Y S U K AT Ihana pörröiset kotisukat pitävät jalat lämpiminä kylmänä talvi-iltana takkatulen loimutessa. Materiaali on pehmeää ja kaunista, ja sukissa on liukastumista estävä pohja. Koko: 30x14x19 cm Tuoten.: 4989 ruskea Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,90 €

49


PEITTEET

H I D COT E S H E R PA TO R K K U PE I T TO Korkealaatuinen ja ihanan pehmeä ja lämmin sherpapeite torkkupeitto 500 g/ m2. Painettu tyypillisellä brittiläisellä kuosilla. Kääntöpuolella kuosiin sopiva harmaansävyinen pörrösherpa. Säilyttää pehmeytensä konepesun jälkeen. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 194535 multi Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

50


PEITTEET

WA L L AC E S H E R PA TORKKUPEITTO Upea ja yleellisen pehmeä kristallifleece torkkupeitto. Klassinen Wallace-kuvio tuo vaaleaan huoneistoon väriä ja vastaavasti kääntöpuolen superpehmeä valkoinen sherpapinta tuo sille vastakohdan. Sisustustarpeet huomioiden voit pitää kumpaa puolta hyvänsä näkyvillä. Konepestävä. OEKO-TEX Standard 100. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 194533 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

L A M M A S S H E R PA TORKKUPEITTO Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Konepestävä. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 4530 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

F OX S H E R PA TO R K K U PE I T TO Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Konepestävä. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 4532 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

51


PEITTEET

S H E LT O N T O S S U T Hienosti tehdyt vegaaniset mokkanahkatossut. Kestävä ja pitävä pohja ja kanin turkis jäljitelmäinen pehmeä vuori tekee tohvelista sekä lämpimän että mukavan kävellä. Tossut on pehmustettu tukemaan jokaista askelta. Tuoten.: 4995 S/M, 4996 L/XL Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

52


PEITTEET

T O T O S V E H N ÄT Y Y N Y Vehnätyyny, jonka avulla voit saada kylmä- tai kuumahoitoa rentoutukseen ja särkyihin. Tyyny on kolmiosainen, joten jyvät jakautuvat tasaisesti tyynyn sisällä. Lisäksi siinä on kätevä hihna, jonka avulla tyynyn voi kiinnittää esim. niskan ympäri tai mihin tahansa kipeään kohtaan. Koko: 44x13x2,5cm. Koko: 44x13x2,5 cm Tuoten.: 5214 harmaa , 15030050 valkoinen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 22,90 €

TORKKUPEITTO GARONNE Erittäin pehmeästä kristallifleecestä (350 g/m2) valmistettu torkkupeite. Eri fleecemateriaaleissa on suuret erot. Vingan kristallifleece tehdään hyvin ohuesta ja korkealuokkaisesta kuidusta, jolloin sen pehmeys säilyy vuodesta toiseen. Koko: 130x170 cm Tuoten.: 40042 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

53


SISUSTUSTUOT TEET

R A L P H K Y N T T I L Ä LY H T Y Tunnelmallinen kuusikulmion muotoinen lyhty. Tyylikkäiden sivulasien ja pohjan peililasin ansiosta valo leviää kauniisti kaikista kuudesta kulmasta. Upea sisustuselementti kotona. Koko: 15x15x15cm Tuoten.: 8180 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

54


SISUSTUSTUOT TEET

K Y N T T I L Ä LY H T Y M O N T R E U X Kynttilälyhty on saanut inspiraationsa suorista, teollisista linjoista. Pehmeä kahva antaa kauniin ja käytännöllisen silauksen loft-henkiselle teräskehikolle ja lasikuvulle. Yksinkertaista ja kaunista! Koko: 13x13x17,5 cm Tuoten.: 8129 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

M I N O T LY H T Y Tyylikäs ja monikäyttöinen design-esine toimii hienosti maljakkona ja lyhtynä. Lyhdyn tasaisella pohjalla voit polttaa näyttävää kynttilää tai somistaa koristeeksi kiviä, jäkäliä hiekkaa tai käyttää sitä näyttävien kukkakimppujen tyylikkäänä maljakkona. Kahva helpottaa lyhdyn siirtämistä ja viimeistelee samalla vaasin ulkonäön. Koko: 19x19x21 cm Tuoten.: 8104 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

55


SISUSTUSTUOT TEET

B E L L LY H T Y/ M A L J A K K O Kaunis lasimaljakko/-lyhty ajattomalla kuplakuviolla ja messinkikoristeella. Sopii yhtä hyvin niin kukkakimpulle kuin kauniille pöytäkynttilälle. Koko: 14x14x19,5 cm Tuoten.: 8103 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

K Y N T T I L Ä LY H T Y M O T O Monikäyttöinen ja hillityn tyylikäs kynttilälyhty. Materiaalina uritettu lasi ja messinkipohja. Voidaan käyttää myös maljakkona. Koko: 15x15x19 cm Tuoten.: 8172 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

56


SISUSTUSTUOT TEET

S O R A N O M A R M O R I TA R J O T I N Pyöreä matalareunainen marmorialusta. Sopii tyylikkääksi tarjoilualustaksi tai yksityiskohdaksi kodissasi. Koko: 25x25x3 cm Tuoten.: 3270 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 61,90 €

57


SISUSTUSTUOT TEET

CUBE KYNTTILÄNJALK A

K Y N T T I L Ä LY H T Y L U N A

Skandinaavinen muotoilu on parhaimmillaan samaan aikaan modernia, klassista ja yksinkertaista. Kaunis muotoilu ja läpinäkyvä kristalli tekevät Cubesta tyylikkään ja kevyen esineen, joka sopii yhtä hyvin ruokapöydälle, hyllylle tai ikkunalaudalle. Sitä kelpaa katsoa vaikka ilman kynttilääkin. Toimii hyvin yksin, mutta vielä kauniimpi parina toisen Cuben kanssa.

Käsin puhallettu lasinen kynttilälyhty. Lasissa on kuplia, jotka on saatu aikaan hiilihappolla. Kuplat asettuvat sattumanvaraisesti, joten jokainen lyhty on ainutlaatuinen. Lyhty on värjätty sisältä, joten kynttilän palaessa se hohkaa kauniisti.

Koko: 6x6x6 cm Tuoten.: 382120 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

Koko: 9x9x10 cm Tuoten.: 8175 harmaa , 8176 valkoinen, 8177 vihreä Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,90 €

58


SISUSTUSTUOT TEET

VEGAANIKYNTTILÄ OBIORI Täysin vegaaninen kynttilä on valmistettu soijavahasta (80% ) ja kasvipohjaisista aineista (20%). Kynttilän kokonaispalamisaika on n.30 tuntia, ja sen jälkeen, kun kynttilä on palanut loppuun, voit käyttää astiaa joko uuden kynttilän kanssa tai muuten kauniina sisustus- tai käyttöobjektina. Ei sisällä hajusteita ja mikä tärkeintä, niin soijakynttilät palavat hyvin puhtaasti. Parafiinikynttilöihin verrattuna ero on hyvin merkittävä. Koko: 7,5x7,5x8 cm Tuoten.: 1158 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

WAISON TUOKSUK YNT TIL Ä Waison tuoksukynttilät tuovat tilaan ihanan herkän kukkaistuoksun. Kynttilä on kauniissa lasipurkissa. Kynttilä on 98 % soijavahaa, minkä ansiosta se palaa pidempään ja puhtaalla liekillä. Paloaika 40 tuntia. Koko: 8x8x10 cm Tuoten.: 1123 sininen , 1124 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 25,90 €

59


SISUSTUSTUOT TEET

RISTINOLLA PELI Klassinen risti-nolla -peli, mutta paljon hauskemmalla ja tyylikkäämmällä designilla! Peli on pakattu tyylikkääseen säilytyslaatikkoon, joka jo itsessään koristaa kotia osana sisustusta. Koko: 15x15x,28 cm Tuoten.: 9162 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

FIA SEURAPELI Klassinen Fia-peli, mutta paljon hauskemmalla ja tyylikkäämmällä designilla! Peli on pakattu tyylikkääseen säilytyslaatikkoon, joka jo itsessään koristaa kotia osana sisustusta. Koko: 25x25x2,8 cm Tuoten.: 9160 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

60


SISUSTUSTUOT TEET

B R AT Z Y P ÖY TÄ P E L I

YAT Z Y P ÖY TÄ P E L I

S H A K K I P ÖY TÄ P E L I

Perinteinen Yatzy ylellisessä pakkauksessa! Kullanväriset nopat ja samaa tyyliä henkivä kynä nostavat Yatzyn uudelle tasolle, ja tuloksena on Bratzy. Peli toimitetaan tyylikkäässä kultakuvioisessa säilytysrasiassa, joka on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen.

Erä täyskättä, nelosia vai yatzia? Viiden nopan peli toimitetaan tyylikkäässä kultakuvioisessa lahjapakkauksessa, joka on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen.

Klassinen shakki on yksi maailman suosituimmista peleistä. Upeassa lahjapakkauksessa toimitettava peli on ilo antaa sekä lahjaksi että pitää omalla sohvapöydällä valmiina pelihetkeen.

Koko: 12x16,5x3 cm

Koko: 12x16,5x3 cm

Koko: 26,5x26,5x5,5 cm

Tuoten.: 9154

Tuoten.: 9158

Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

Tuoten.: 9152 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,90 €

61


KEITTIÖ

NIGEL KANNU Ylellinen ja kaunis kannu, jonka leikattu kuvio heijastaa valoa ja levittää uskomattoman hienon hohteen. Tarjoile kannusta sekä jäävettä, mehua että sangriaa. Koko: 1350 ml, 23,5x20x18,5 cm Tuoten.: 3816 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,90 €

N I G E L L A S I T, 6 K P L Ylellinen ja kaunis lasi, jonka leikattu kuvio heijastaa valoa ja levittää uskomattoman hienon kuvion ympärilleen. Nämä juomalasit sopivat täydellisesti niin arkeen kuin juhlaankin. Suuren halkaisijan ansiosta tarjoilet helpommin juomia joissa on runsaasti jäätä. Lasit ovat pinottavia. Pakkaus sisältää kuusi lasia. Koko: 330 ml, 10x8,5x8,5 cm Tuoten.: 3814 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

62


KEITTIÖ

BAMBUPILLI Tee ympäristöystävällinen valinta ja vaihda muovipillit bambu-pilleihin. Puuvillaiseen säilytyspussiin on pakattu 12 pilliä ja pesuharja. Käytön jälkeen pese pilli lämpimällä vedellä puhdistusharjan avulla. Pillien öljyäminen aika ajoin pidentää niiden käyttöikää. Koko: 1x19,5 cm Tuoten.: 30601 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

N I G E L H I G H B A L L - L A S I T, 6 K P L Ylellinen ja kaunis lasi, jonka leikattu kuvio heijastaa valoa ja levittää hienon kuvion ympärilleen. Highball-lasit, jotka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan jäähdytettyjä juomia. Suuren halkaisijan ansiosta tarjoilet helmpommin juomia joissa on runsaasti jäätä. Lasit ovat pinottavia. Pakkaus sisältää kuusi lasia. Koko: 450 ml, 14,5x8x8 cm Tuoten.: 3812 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,90 €

63


KEITTIÖ

UPEA VIINISETTI Hyödyllinen setti jokaiselle, joka haluaa oppia lisää viineistä. Setissä on hyvälaatuinen klassinen viinipullonavaaja, jossa kapselileikkuri, korkkiruuvi ja pullonvaaja. Lisäksi setissä on vihkonen, jossa on englaninkielellä tietoa viinin valmistuksesta ja rypäleiden ominaisuuksista ja lisäksi hauskoja anekdootteja viiineistä. Lisäksi vihkonen, johon voit tehdä muistiinpanoja maistamistasi viineistä ja rypäleistä. Koko: 11x3x1,7 cm Tuoten.: 38201 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

64


KEITTIÖ

65


KEITTIÖ

M O N T E VA L U R AU TA PATA Reilunkokoinen kannellinen emaloitu valurautapata, jonka sisäpuoli on emaloitu. Valurauta jakaa lämmön tasaisesti ja se sopii erinomaisesti esimerkiksi nyhtöpossun, lihapatojen, kasvisten ja herkullisen pataleivän valmistukseen. Kannessa olevien nystyröiden ansiosta vesihöyry kiertää padassa tasaisesti. Pata soveltuu uunin ohella myös kaikille liesityypeille ja se on pöydässä vakuuttavan näköinen komistus. Koko: 3,5 L, 27x21x15 cm Tuoten.: 21990 musta, 21992 kastanjanruskea, 21994 sinapinkeltainen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

66


KEITTIÖ

M O N T E VA L U R AU TA I N E N K A S T I K E K AT T I L A Monte-sarjan kaunis kastikekattila. Valuraudan hyvien lämpöominaisuuksien ansiosta se sopii erinomaisesti kastikkeille sekä pienille keitoille ja paistoksille. Pohjan rakennepaksuus on suuri, joten se on kuin tehty kovien lämpötilojen lisksi hauduttamiseen. Sisäpuoli on pinnoitettu karkeahkolla mustalla emalilla. Toimii kaikilla liesityypeillä, mukaan lukien induktio. Koko: 1,9 L, 37x19x12,5 cm Tuoten.: 21980 musta, 21982 kastanjanruskea, 21984 sinapinkeltainen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

67


KEITTIÖ

M O N T E VA L U R AU TA PA N N U, S U O R A K A I D E Suorakaiteen muotoiseen levymäiseen pannuun mahtuu paljon paistettavaa. Täydellinen suurille pihveille ja vihanneksille. Kätevä käyttää esimerkiksi paistamiseen myös uunissa, grillissä ja miksei myös ulkonuotiolla hiilien päällä. Valurauta on helppohoitoinen ja äärimmäisen pitkäikäinen materiaali, jonka paisto-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Pakkauksessa mukana myös bambupihdit. Koko: 39x23x1,5 cm Tuoten.: 21998 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 66,90 €

I S O VA L U R AU TA PA N N U Valmista itse Suomen paras pizza, tai pihvit ja lisukkeet suurellekin porukalle! Käytä valurautapannua ulkogrillissä, uunissa tai suurikokoisella liedellä. Valurauta kestää korkeaa lämpötilaa, joten se soveltuu hienosti myös rapeakuorisen pizzan paistamiseen. Tuote sopii mainiosti minkä tahansa ruoan valmistukseen, jossa isosta koosta ja valuraudan loistavista paistoominaisuuksista on hyötyä. Toimii myös induktiolla. Koko: 33x33x2 cm Tuoten.: 3347 musta Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

68


KÖK & SERVERING

M O N T E VA L U R AU TA M O R T T E L I Suurikokoinen ja vakuuttava valurautamortteli. Sisäpinta on rouhea ja materiaali on painava ja kestävä, joten tällä on erittäin hyvää työskennellä tehokkaasti. Jauha mausteet, yrtit, valkosipuli ja valmista herkullisia pestoja ja maustetahnoja. Koko: 15,5x15,5x10 cm Tuoten.: 21999 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

M O N T E VA L U R AU TA PA N N U Valurautapannulla saat paistettavaan ruokaan upean pinnan. Monen mielestä sen paisto-ominaisuudet ovat ylivertaiset. Pannu vaatii ihan pikkaisen hoitoa, mutta sen avulla saat siitä non-stick pannun, joka kestää sukupolvelta seuraavalle. Älä käytä puhdistukseen pesuainetta ja ennen ensimmäistä käyttöä suorita rasvapoltto. Toimii kaikilla liesityypeillä mukaan lukien induktio. Puukahva on irtiruuvattava, joten voi käyttää pannua myös uunissa tai grillissä. Koko: 28,5x28,5x6 cm Tuoten.: 21996 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

69


KEITTIÖ

M O N T E PI I R A K K AV U O K A Klassinen ja kaunis piirakkavuoka on valmistettu kivimateriaalista. Vuoka sopii erinomaisesti suolaisten ja makeiden piirakoiden valmistukseen. Matta ulkopinta ja valkoinen pinnoitettu sisäpinta. Kätevän pinnoitteen ansiosta vuoka on helppo pestä. Uunilämpötilan, mikron ja astianpesukoneen kestävä. Koko: 26x26x5 cm Tuoten.: 19046 musta, 19047 sinapinkeltainen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

MONTE UUNIVUOKA KANNELLA Tyylikäs ja käytännöllinen uunivuoka on valmistettu mattapintaisesta kivimateriaalista. Sopii sekä tarjoiluun että ruuan valmistukseen. Mukana tuleva kansi pitää ruuan lämpimänä. Hieno mattaemaloitu messinkinuppi. Käytännöllisen pinnoitteen ansiosta vuoka on helppo pestä. Kestää uunilämpötilan. Koko: 20x15,5x6 cm Tuoten.: 19036 musta, 19037 sinapinkeltainen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,90 €

MONTE UUNIVUOKA Klassinen neliskanttinen uunivuoka on valmistettu kivimateriaalista. Vuoka sopii erinomaisesti esimerkiksi lasagnen, piirakan tai paistetun kanan valmistukseen. Matta ulkopinta ja valkoinen pinnoitettu sisäpinta. Pinnoitteen ansiosta vuoka on helppo pestä. Uunilämpötilan, mikron ja astianpesukoneen kestävä. Koko: 35x24x7 cm Tuoten.: 19026 musta, 19027 sinapinkeltainen Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,90 €

70


KEITTIÖ

M O N T E P I P P U R I M Y L LY Laadukas pippurimylly kuuluu keittiön tärkeimpiin välineisiin. Monte pippurimyllyssä yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja käytön helppous. Hiiliteräksinen myllyosa on erittäin korkealaatuinen ja se jauhaa pippurin tasakokoiseksi Koko: 5,5x5,5x22 cm Tuoten.: 316210 musta Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

MONTE YRTTISETTI Yrttisetti sisältää kaksi mustaa keraamista ruukkua sekä kullanvärisen tarjottimen. Kasvata itse yrtit tai anna kaupan yrteille lisäaikaa istuttamalla ne tyylikkäisiin ruukkuihin ja tuo kaunis kokonaisuus esille keittiöön tai ruokapöytään. Koko: 21x10x12 cm Tuoten.: 19056 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,90 €

71


KEITTIÖ

C L I O N R O S T E R I PA I S T I N PA N N U Hyvä paistinpannu ilman pinnoitetta! toimii kaikilla liesityypeillä, mukaan lukien induktio. Clion on tyylikäs ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu. Kestää kovaa lämpöä ja on hyvin pitkäikainen keittiön työkalu. Koko: 28x28x6 cm Tuoten.: 21800 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 83,90 €

CLION ROSTERINEN UUNIVUOKA Tyyliläs monitoimivuoka ruostumattomasta teräksestä. Voit paistaa tai grillata kasviksia, kalaa, kanapoikaa ja lihoja ja tuoda herkut keittiöstä tyylikkäästi tarjolle ruokapöytään. Koko: 35x28x6 cm Tuoten.: 21804 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

72


KEITTIÖ

CLION TERÄSKASARI Hyvä, klassinen, pinnoittamaton paistinpannu. Tämä on keittiön kulmakivi kattiloiden ja kasarien sarjassa. Toimii kaikilla liesityypeillä, mukaan lukien induktio. Clion on tyylikäs paistinpannu ruostumattomasta teräksestä, jonka ansiosta se on pitkäikäinen ja se kestää kovaa lämpöä. Koko: 26x26x7 cm Tuoten.: 21802 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

73


KEITTIÖ

PAVO K A SA R I PFOA ja PTFE vapaa hiiliteräskattila. Erikoispaksu pohja jakaa lämpöä hyvin ja sopii myös induktionliedelle. Hiiliteräksen non-stick ominaisuudet vain paranevat käytön myötä. Se kuumenee ja jäähtyy nopeammin kuin valurauta, mikä helpottaa kaikenlaista kokkaamista. Pinta on käsitelty mehiläisvahalla joka suojaa sitä kuljetuksen aikana. Vaha tulee poistaa ennen käyttöä. Rasvapoltto ennen ensimmäistä käyttöä mukana tulevan ohjeen mukaan. Koko: 24x24x8 cm Tuoten.: 2012 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

74


KEITTIÖ

PAVO 6 C S U U R I KO KO I N E N PA I S T I N PA N N U Hiiliteräksestä valmistettu paistinpannu, jolla on erinomaiset lämmönjohtoja jako-ominaisuudet. Pannu on kevyt ja se kuumenee ja jäähtyynopeasti. Metallikahvojen ansiosta se soveltuu myös käytettäväksi uunissa. Laadukkaassa pannussa on 3 mm paksu pohja ja sen sisäpinta on käsitelty mehiläisvahalla suojaamaan pannua kuljetuksen aikana (muista pestä se pois ennen ensimmäistä käyttöä). Rasvapoltto ennen ensimmäistä käyttöä mukana tulevan ohjeen mukaan. Koko: 30x30x5,2 cm Tuoten.: 2002 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

PAVO 6 C H I I L I T E R Ä S PA N N U Hiiliteräksestä valmistettu paistinpannu, jolla on erinomaiset lämmönjohtoja jako-ominaisuudet. Pannu on kevyt ja se kuumenee ja jäähtyynopeasti. Metallikahvan ansiosta se soveltuu myös käytettäväksi uunissa. Laadukkaassa pannussa on 3 mm paksu pohja ja sen sisäpinta on käsitelty mehiläisvahalla suojaamaan pannua kuljetuksen aikana (muista pestä se pois ennen ensimmäistä käyttöä). Rasvapoltto ennen ensimmäistä käyttöä mukana tulevan ohjeen mukaan. Koko: 28x28x5,2 cm Tuoten.: 2001 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

75


KEITTIÖ

TO S T E S PA I S T I N PA N N U Teräksisen Tostes-paistinpannun rakenne on kolmikerroksinen. Teräskerrosten välissä on alumiininen sisus. Rakenne takaa pannun nopean lämpenemisen ja se kestää erittäin korkeita lämpötiloja. Pannu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lihan ja kalan valmistamiseen ja saat niihin kauniin ruskean pinnan. Pannun pinnassa on hento kennokohokuviointi, jonka ansiosta paistettava tuote ei koko alueelta olentäysin kiinni teräksessä vaan väliin jää hiuksenhieno ilmatasku. Se muodostaa luonnostaan non-stick-ominaisuuden, jonka ansiosta ruoka ei helposti tartu sen pintaan kiinni. Pannu toimii kaikkien lämmönlähteiden kanssa. Suojarasvan on hyvä poistaa astianpesukoneessa ennen ensikäyttöä. Koko: 28x28x5 cm Tuoten.: 1959 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 99,90 €

76


KEITTIÖ

Deluca - uusi tuotesarja bambusta Bambu on nopeasti kasvava puulaji, joka

imee

paljon

hiilidioksidia.

Se

on kestävä materiaali ja myös hy vä valinta ympäristön kannalta. Se sopii käy tettäväksi

leikkuulautoihin

ja

keittiövälineisiin sen antibakteeristen ominaisuuksien vuoksi.

77


KEITTIÖ

D E L U C A L E I K K U U L AU TA S E T T I , 3 K P L Kolmen leikkuulaudan setti helpottaa työskentelyä keittiössä. Materiaalina on viljelty bambu, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Käyttämämme raaka-aine kasvaa nopeasti ja kasvattamisessa ei tarvita torjunta-aineita eikä lannoitteita. Se imee vain hyvin vähän kosteutta mikä tekee siitä hygieesen materiaalivalinnan. Koko: S: 38x29,2x0,8 cm. M: 30,x22,8x0,8 cm. L: 20,3x15,2 0,8 cm Tuoten.: PK3183 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 40,90 €

D E L U C A L E I K K U U L AU TA ( P Y S T Y S Y Y ) Kaunis leikkuulauta on oikeaoppisesti kasattu pystysyisenä, jolloin kulutuskestävyys tulee hyväksi. Materiaali bambu on nopeasti kasvava puulaji, joka imee paljon hiilidioksidia, joten se on ympäristövaikutuksiltaan oiva valinta. Lisäksi se on puutyyppi, joka antaa ihanteelliset ominaisuudet leikkuulaudalle antibakteeristen ominaisuuksiensa vuoksi. Leikkuulauta voidaan helposti pyyhkiä kostealla liinalla, lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Pyyhi leikkuulauta ja anna sen kuivua altaan päällä. Öljyä leikkuulauta ajoittain. Parafiiniöljy on siihen paras vaihtoehto. Koko: 40x28x3 cm Tuoten.: PK3190 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

78


KEITTIÖ

D E LU C A PA I S TO - JA ANNOSPIHDIT Bambupihdit, joiden avulla voit valmistaa ruokaa, asetella annokset lautaselle, käyttää paahtoleivän nostamiseen paahtimesta tai vaikka salaatin ja pastan tarjoiluun. Koko: 30x2,5x2,5 cm Tuoten.: 31800 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 13,90 €

D E LU C A PA N N U N A LU N E N Vankka ja tyylikäs bambualunen. Pannunalusen voi kätevästi jakaa kahteen osaan joten pystyt läyttämään sitä myös pitkulaisten astioiden ja patojen kanssa. Koko: 15,5x15,8x2 cm Tuoten.: 31802 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

K E I T T I ÖVÄ L I N E S E T T I D E LU C A Kaksi bambuista keittiökauhaa. Bambu on nopeasti kasvava kasvi, joka ei tarvitse torjunta-aineita tai lannoitteita: Se on luonnostaan ​​antibakteerinen ja imee minimaalisen vähän nestettä. Tämän ansiosta bambukauhat ovat hygieenisiä moniin muihin puumateriaaleihin verrattuna. Koko: 25x5x2 cm Tuoten.: PK3180 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

79


KEITTIÖ

Kaiverrus - vihreä merkkausmenetelmä Mielestämme

laserkaiverrus

merkkausmenetelmä. tuotantotilassamme,

on

Teemme joten

ympäristöystävällisin merkkauksen

säästämme

omassa

tarpeettoman

kuljetuksen. Laitteistomme saa virran katollamme olevista aurinkopaneeleista. Kaiverrettaessa ei käytetä myöskään kemikaaleja ja merkkaus on hyvin kestävä.

80


KEITTIÖ

BUSCOT PYÖRE Ä LEIKKUU -/ TA R J O I L U L AU TA Laadukas pyöreä leikkuulauta, joka toimii upeasti myös tarjoilualustana. Kokoa näyttävä juustotarjotin jälkiruuaksi tai asettele aamupala näyttävämmin esille. Kätevä kahva tekee käsittelystä helppoa. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Koko: 51x40x1,5 cm Tuoten.: 3181 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 € BUSCOT SUORAKULMAINEN L E I K K U U - / TA R J O I L U L AU TA Tyylikäs leikkuu-/tarjoilulauta, joka näyttää hyvältä missä tahansa keittiössä. Suuri pinta-ala helpottaa sekä leikkaamista että tarjoiltavien herkkujen esillepanoa. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Laudan kahva helpottaa tarjoiltavien herkkujen siirtämistä keittiöstä ruokapöydälle. Koko: 49x24x1,5 cm Tuoten.: 3183 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

BUSCOT PITKÄ LEIKKUU-/ TA R J O I L U L AU TA Erittäin vankka ja käytännöllinen leikkuu-/ tarjoilulauta, joka kokonsa puolesta (75cm pitkä, 15cm leveä) on riittävän suuri sekä leikkuulaudaksi että tarjoiluun. Lauta on valmistettu FSC-sertifioidusta teakpuusta, ja sen kultaisesta keskiruskeaan vaihteleva puupinta tummuu kauniisti ajan myötä. Korkea öljypitoisuus takaa laudalle tehokkaan suojan ja pitää sen pitkään erinomaisessa kunnossa. Koko: 75x15x1,5 cm Tuoten.: 3184 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

81


KEITTIÖ

B U S C O T L E I K K U U - / TA R J O I L U L AU TA Sopivan kokoinen leikkuu-/tarjoilulauta (40x30 cm), joka soveltuu hyvin leikkaamiseen, ruoan valmistamiseen ja tarjoamiseen. Laudassa on kätevä pidike tabletille tai matkapuhelimelle, joten voit helposti kokata seuraamalla samaan aikaan suosikkireseptejäsi. Lisäksi laudassa on käytännöllinen ura, jota pitkin nesteet voi helposti kaataa pois ilman että ne valuvat pöydälle. Valmistettu FSC-sertifioidusta teak-puusta. Koko: 40x30x1,5 cm Tuoten.: 3182 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

82


KEITTIÖ

R E T R O P I P P U R I M Y L LY Pippurimyllyssä design on klassisen skandinaavinen. Materiaalina on saarnipuu ja myllyn koneisto on keraaminen ja säädettävä. Koko: 5x5x16 cm Tuoten.: 316220 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

RETRO JUUSTOSETTI Kolme teräsjuustoveitstä tammikahvoilla. Skandinaavinen minimalistinen muotoilu kruunaa arjen ja juhlan ruokailun. Koko: 10,5x7,7x2 cm Tuoten.: 10221 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

R E T R O S A L A AT T I O T T I M E T Klassisen kauniit rosteriset salaattiottimet jonka varret ovat tammea. Skandinaavinen minimalistinen muotoilu kruunaa arjen ja juhlan ruokapöydän kattauksen. Koko: 28,5x5,5x2 cm Tuoten.: 10220 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

83


KEITTIĂ–

Gigaro - Classic serveware in french bistro style 84


KEITTIÖ

GIGARO PIHVIVEITSET Pihviveitset ovat tyypillisen ranskalaisen bistrotyylin inspiroimia. Terässä on hieno sahalaita, jonka ansiosta annoksen leikkaaminen käy vaivatta. Neljän konepestävän veitsen sarja, jossa kahva on mustaa pakkawoodia ja terä ruostumatonta terästä. Sopii hyvin yhteen kodin muiden aterinten kanssa. Pakattu lahjapakkaukseen. Koko: 26x15,5x2,5 cm Tuoten.: 30712 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 36,90 €

GIGARO JUUSTO- & TA PA S S E T T I Ylellinen tarjoilusetti, jossa voiveitsi ja kaksi käytännöllistä ja tyylikästä veistä erilaisille juustoille ja muille herkuille. Terät ovat ruostumatonta terästä ja kahvat Pakkawoodia. Konepestävä. Koko: 26,5x14,5x2,5 cm Tuoten.: 30710 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

G I G A R O PA I S T I V E I T S I JA HAARUKKASETTI Tyylikäs setti paistin leikkaamiseen ja tarjoiluun. Terävä ja konepestävä paistiveitsi ja –haarukkasetti, jossa terät ovat ruostumatonta terästä ja kahvat Pakkawoodia. Koko: 33x9,5x2,5 cm Tuoten.: 30714 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

85


KEITTIÖ

GRILLIPIHTI FINE Pinsettimalliset pihdit ovat monen mielestä ne ainoat oikeat. Niitä on näppärä käyttää ja tuntuma lihojen ja lisukkeiden käsittelemiseen on hyvä. Koko: 35x2,3x2,3 cm Tuoten.: 3339 Pakkaus: Lahjalaatikko alle 3 cm, postitus kirjeenä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

STORY OF COOKING II Digitaalinen paistomittari, joka toimii myös munakellona. Pakattu tyylikkääseen kirjalaatikkoon, jonka kanteen on painettu ideaalilämpötilat eri lihoille ja viineille. Paistomittariin on esiasennettu lämpötilat tavallisimmille liha-, kala- ja kanavaihtoehdoille. Mittarin avulla voit myös viilentää viinit oikeaan lämpötilaan. Koko: 21,5x11x3,5 cm Tuoten.: 3406 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,90€

86


KEITTIÖ

PIHVIPRÄSSI Hampurilaispihvien teko ei ole koskaan ollut näin helppoa ja nopeaa! Pyöritä lihamassasta pallo leikkuulaudalla, nosta prässi päälle ja purista se halutun paksuiseksi kahvasta painamalla. Pihvi jää paistovalmiiksi laudalle. Teet hetkessä suuren määrän tasalaatuisia pihvejä mistä tahansa massasta! Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkosen kanssa. Koko: 17,5x10,5x10,5 cm Tuoten.: 3366 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 20,90 €

LOGAN RAASTIN Raasta juustoa, inkivääriä, suklaata, porkkanaa tai sitrusten kuorta tällä kätevällä raastimella, jossa on akaasiapuusta tehty kahva ja kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua terää. Liukumattomalla kumilla varustettu pohja antaa raastimelle lisää vakautta. Tyylikäs ja hyödyllinen keittiöväline, joka vie vain vähän tilaa keittiökaapissasi. Koko: 31,5x6,5x2,5 cm Tuoten.: 30491 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

L E I K K U U L AU TA C H O P S TAT I C Choptastic takaa käytännöllisen ja hygieenisen keittiötyöskentelyn. Leikkuulaudassa on kaksi puolta, muovinen ja puinen. Molemmissa havainnolliset kuvakkeet. Muovisen puolen kuvakkeet ohjaavat leikkaamaan kalaa ja lihaa. Toisen puolen kuvakkeet vihanneksia ja hedelmiä. Laudan kaltevuus ohjaa leikkuunestet laidallisiin nurkkiin. Koko: 38x26x3 cm Tuoten.: 3031 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

87


KEITTIÖ

LARINO JUUSTOSETTI Hieno kolmiosainen juustoveitsisetti. Veitsien kädensijat ovat akaasiapuuta. Onko suosikkisi kova, mieto vai pehmeä juusto? Setti sisältää oikean veitsen kaikille kolmelle juustotyypille kätevässä kolmilokeroisessa säilytystaskussa. Koko: 19x4x1 cm Tuoten.: 3073 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

C I T E R N A L E I K K U U L AU TA Kaunis leikkuu- ja tarjoilulauta on valmistettu FSC-sertifioidusta akaasiasta. Lauta soveltuu sekä juustojen ja tapaksen tarjoiluun että ruuanvalmistukseen. Sivele leikkuulauta miedolla ruokaöljyllä ennen käyttöä, jolloin se kestää kauemmin. Valmistukseen on käytetty FSC-sertifioitua puuta. Koko: 36x26x1,5 cm Tuoten.: 3188 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,90 €

FORREST M A R M O R I TA R J O I L UA L U S TA Tyylikäs rustiikkinen marmoritarjoilualusta, joka soveltuu yhtä hyvin ruuan tarjoiluun kuin katseenvangitsijaksi keittiöön. Koko: 33x18x1 cm Tuoten.: 3280 vihreä, 3285 ruskea Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 46,90 €

88


KEITTIÖ

RAPUSETTI Mukaviin rapujuhliin on hyvä varautua ajoissa! Juhlat onnistuvat entistäkin paremmin kun sinulla on kunnon välineet: osteriveitsi, neljä haarukkaa ja kuoren halkaisija tyylikkääseen puuvillapussiin pakattuna. Juhlien jälkeisenä päivänä pese välineet käsin ja kauden lopussa sivele puuosat öljyllä. Koko: osteriveitsi 15,5x2,2 cm, haarukka 17x0,7 cm, kuorensärkijä 13x5 cm Tuoten.: 3389 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,90 €

89


KEITTIÖ

P I PA R K A K K U S E T T I N O R D I C Nordic Big Five -piparkakkusetissä on viisi muottia meille tutuista Pohjolan eläimistä. Koko: 27x21x3 cm Tuoten.: 10541 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,90 €

P I PA R K A K K U M U OT T I S E T T I CITY Piparkakkusetti, jossa muotteina Big Ben, Empire State Building sekä Eiffel-torni. Oiva lahja myös ulkomaisille vieraille. Muoteissa on matta musta päällystys Koko: 16x8x1 cm Tuoten.: 1063 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 15,90 €

L E I VO N TA S E T T I Leivontasetti, jossa on kaksi mittaa, vispilä ja sivellin. Setti on pakattu tyylikkääseen kirjalaatikkoon, jonka sisäkannessa on muuntotaulukko reseptien avuksi. Koko: 30x13x4,50 cm Tuoten.: 3067 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 25,90 €

90


KEITTIÖ

TERMOS GLOBE Pyöreä muovinen termoskannu, jossa metallikansi. Säilyttää hyvin lämmön sisäpuolen kaksinkertaisen lasin ansiosta. Kannu on yhtä aikaa ajaton ja moderni. Koko: 18x18x21 cm Tuoten.: 5002 musta Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,90 €

SK A N D I N A AV I N E N K A H V I SE T T I Onko mitään enemmän skandinaavista kuin kahvitauko ystävien kanssa, ja onko mitään parempaa kuin kahvikuppi täydellisen kakkupalan kera? Tämä setti koostuu kahvimittalusikasta ja kakkulapiosta, eli voit tarjota lempiherkkujasi tyylikkäästi ja vaivattomasti. Ja kirsikkana kakun päälle: välineitä on todella helppo puhdistaa. Koko: 28x13x4 cm Tuoten.: 3388 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

91


KEITTIÖ

WA L L AC E 6 - O S A I N E N TA B L E T T I S E T T I Tablettien pohjapuolella käytetyn korkkimateriaalin ansiosta ne pysyvät hyvin paikoillaan ja ne on helppo pitää puhtaina. 30x40 cm:n kokoisilla tableteilla on riittävästi tilaa lautasille, ruokailuvälineille ja laseille, eikä sinun tarvitse huolehtia jatkuvasti kääntyvistä kulmista kuten pehmeistä kankaista valmistettujen tablettien kanssa. Setti koostuu kuudesta tabletista, joissa on ruokapöytään väriä ja tyylikkyyttä lisäävä kaunis kukka- ja kasvikuvio.

WA L L AC E TA R J O T I N Pyöreä tarjotin, jonka halkaisija on 37 cm. Tarjotin on valmistettu pajusta ja siinä on kaunis koristeellinen kukkakuvio. Upea koriste-esine, joka sopii sekä arkisiin että juhlavampiin tilaisuuksiin. Helppo pitää puhtaana pyyhkimällä.

Koko: 40x30 cm

Koko: 37x37 cm

Tuoten.: 3591

Tuoten.: 3590

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 47,90 €

92


KEITTIÖ

Kaiser

ISO VEITSISETTI KAISER

VEITSISETTI KAISER

Täydellinen viiden korkealaatuisen veitsen setti, joka sisältää kokkiveitsen, leipäveitsen, japanilaisen kokkiveitsen, santokuveitsen sekä kuorimaveitsen. Ammattikokkien käyttämässä veitsipussissa terät säilyvät moitteettomassa kunnossa.

Settissä on kaksi korkealaatuista veistä. Kokkiveitsen pituus on 33 cm (terä 2 cm) ja kuorinta/juuresveitsin pituus on 19,5 (terä 8 cm).

Koko: 33x3x1 cm Tuoten.: 1660 Pakkaus: Lahjalaatikko

Ajattoman klassisesti muotoiltu

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 239,90 €

veitsikokoelma, joka ei vanhene

Koko: 33x3x1 Tuoten.: 1655 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 71,90 €

koskaan. Jykevät ja hy vin tasapainotetut saksalaisesta teräksestä valmistetut veitset, vakaat puukahvat, pitkä käy ttöikä ja erinomainen tahrankestäv y ys. Hoida niitä rakkaudella ja huolella, niin voit käy ttää niitä uudelleen ja uudelleen, mahdollisesti koko elämäsi ajan.

FILESETTI KAISER

Kaiser-sarjan kokkiveitsi ja teroitusterä. Veitsi on valmistettu saksalaisesta laatuteräksestä (X50Cr- MoV15) ja sen kahva on kestävää ja kaunista Pakkawoodia. Veitsellä työskentely on tehokasta ja helppoa laadukkaiden materiaalien ja hyvän ergonomian ansiosta. Setin teroituspuikolla pidät veitsen huipputerävänä ja loistavasti leikkaavana.

Täydellisessä kalankäsittelysetissä on fileerausveitsi, suojakäsine ja metallisaippua. Metallisaippua poistaa käsistä mm. kalan ja sipulin hajut. Käsineen avulla saat kalasta pitävän otteen ja se suojaa kättäsi veitsen viillolta. Veitsi on valmistettu saksalaisesta laatuteräksestä (X50CrMoV15) ja sen kahva on kestävää ja kaunista Pakkawoodia Kahvasta saa hyvän otteen, veitsi on tasapainoinen ja leikkaa erittäin hyvin.Koko: pituus 33 cm (terä: 21 cm).

Koko: 33x3x1

Koko: 33x3x1 cm

Tuoten.: 3373

Tuoten.: 1601

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 83,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,90 €

TEROITUSTERÄSETTI KAISER

93


KEITTIÖ

L E I PÄV E I T S I K A I S E R Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 2 cm Koko: 33x3x1 cm Tuoten.: 1651 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

SANTOKUVEITSI KAISER Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko: 25,5x3x1 cm Tuoten.: 1653 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

KOKKIVEITSI K AISER Valmistettu kestävästä saksalaisesta teräksestä käyttäen optimaalista hiilen, kromin, molybdeenin ja vanadiumin seosta. Seossuhde on saksalaisille ja sveitsiläisille veitsille tyypillinen. Koko pituus 33 cm. Terä 2 cm. Koko: 30x3x1 cm Tuoten.: 1650 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

94


KEITTIÖ

95


KEITTIÖ

L I M O U X S E R V I E T T I R E N K A AT, 2 KPL Kullan- tai hopeanvärisestä metallista valmistetut lautasliinarenkaat viimeistelevät upean kattauksen. Koko: 4,4x4,4x1 cm Tuoten.: 12150 Guld , 12152 Silver Pakkaus: Kirjekuori Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 7,90 €

B O U R D O N TA B L E T T I , 2 K P L Esipestyt puuvillatabletit ovat pehmeitä ja hienosti patinoituneita. Kontrastiommel kulkee koko tabletin reunaa pitkin. Sopii hyvin arkeen sekä juhlaan. Koko: 45x45 cm Tuoten.: 12140 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 9,90 €

B O U R D O N TA B L E T T I , 2 K P L Esipestyt puuvillatabletit ovat pehmeitä ja hienosti patinoituneita. Kontrastiommel kulkee koko tabletin reunaa pitkin. Sopii hyvin arkeen sekä juhlaan. Koko: 47x32 cm Tuoten.: 12142 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 9,90 €

96


KEITTIÖ

BOURDON KEITTIÖPY YHE, 2 KPL Pehmeä puuvillainen keittiöpyyhe, jossa on kaunis patina. Kontrastiommel kulkee reinaa pitkin. Kaunis ja käytännöllinen tuote jokaiseen keittiöön. Koko: 45x70 cm Tuoten.: 12144 Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

97


Maanläheisistä keramiikkaa Maanläheistä modernilla

japanilaista

valmistettu

käsin

kivitavarasta

kolmeen

pinnan

saavuttamiseksi.

Koko: 17x17x1 cm Tuoten.: 3576 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,90 €

tvistillä.

astiat

lasitettu

Kaksi Nomimono-tuoteperheen keramiikkalautasta. Kestävät konepesun.

muotoilua

skandinaavisella

Nomimono-tuoteperheen

N O M I M O N O L AU TA S S E T T I (2 K P L )

ker taan

ovat ja

kestävän Jokainen

tuote on oma yksilönsä, mikä antaa tuotesarjalle Laajan

sopivan

tuoteperheen

lisämausteen. astiat

sopivan

N O M I M O N O L AU TA S S E T T I Kaksi Nomimono-tuoteperheen keramiikkalautasta. Kestävät konepesun.

keskenään hy vin yhteen.

Koko: 26,5x26,5x1,5 cm Tuoten.: 3553 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

98


KEITTIÖ

NOMIMONO KANNU

NOMIMONO KULHOSETTI

Pienehkö ja kahvalla varustettu rustiikki kannu, josta on kiva tarjoilla erilaisia juomia. Kannu on valmistettu savesta, eli jokainen kappale on täysin ainutlaatuinen. Reaktiivinen lasite lisää värivivahdeeroja ja suo kannulle vielä enemmän persoonallisuutta ja charmia.

Kaksi pientä keraamista kulhoa. Sopii käytettäväksi aamiaisella tai alkupalalautasena.

Koko: 11x11x18 cm

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 24,90 €

Tuoten.: 3578 Pakkaus: Lahjalaatikko

Koko: 17,5x17,5x5,5 cm Tuoten.: 3557 Pakkaus: Lahjalaatikko

Pris: >50 st,

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

99

NOMIMONO MUKISETTI

N O M I M O N O TA R J O I L U S E T T I

Neljä kahvatonta Nomimono-tuoteperheen mukia. Sopivat tee- ja kahvikupeiksi tai vaikkapa vesilaseiksi.

Kaksi pienempää Nomimono-tuoteperheen tarjoiluvatia. Käytä leikkelelautasena tai tarjoiluvatina lisukkeille.

Koko: 8x8x9,5 cm

Koko: 24x10,5x1,5 cm

Tuoten.: 3558

Tuoten.: 3554

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 24,90 €


KEITTIÖ

N O M I M O N O TA R J O I L U K U L H O

NOMIMONO KULHO

N O M I M O N O S Y VÄ TA R J O I L U K U L H O

Ihana keraaminen tarjoilukulho Nomimono-tuoteperheestä.

Nomimono-sarjan kulho sopii erinomaisesti niin kylmien salaattien kuin keitettyjen perunoiden tarjoiluun. Astianpesukoneen ja mikron kestävä.

Kaunis käsintehty keraaminen tarjoilukulho, jossa on korkeat ja tyylikkään epätasaiset reunat. Sopii loistavasti herkullisen salaatin tai vaikkapa pastan ja hedelmien tarjoiluun. Voi pestä astianpesukoneessa.

Koko: 31x31x5,5 cm Tuoten.: 3551 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 58,90 €

Koko: 21x21x12 cm

Koko: 30x30x9 cm

Tuoten.: 3569

Tuoten.: 3564

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

100


KEITTIÖ

N O M I M O N O TA R J O I L U S E T T I Kaunis tarjoilusetti, johon kuuluu kaksi keraamista kulhoa ja puinen tarjoiluvati. Sopii mainiosti aamiaisen, lisukkeiden, tapasten ja jälkiruokien tarjoiluun. Koko: 25x19x2 cm Tuoten.: 3572 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,90 €

N O M I M O N O TA PA S S E T T I Keramiikkavati ja kolme pientä kulhoa. Rajoittamattomasti käyttömahdollisuuksia: tapas, dipit, pikkupurtavat tai vaikkapa kynttilät. Vadista voit tarjoilla myös vaikka salaatin. Koko: Keramiikkavati: 35,5x14,2 kulhoa: 8,5x4 cm. Koko: 35,5x14,2x3 cm Tuoten.: 3559 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 46,90 €

101


KEITTIÖ

Albe Klassisen kaunis tuoteperhe käsintehdystä kivitavarasta,

jossa

vaalean

lasituksen

kontrasti

antaa

modernin

viimeistelyn.

kiven

ja

tuotteille

Tuoteperheen

astiat ovat valmistettu käsin kivitavarasta ja lasitettu kolmeen ker taan kestävän pinnan saavuttamiseksi. Jokainen tuote on oma yksilönsä, mikä antaa tuotesarjalle sopivan lisämausteen. Laajan tuoteperheen astiat sopivan keskenään hy vin yhteen.


KEITTIÖ

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L )

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L )

Koko: 35x21x4 cm

Käsintehtyihin rustiikkia tyyliä oleviin viehättäviin kulhoihin on käytetty reaktiivista lasitetekniikkaa, jonka seurauksena kulhojen pintaan on syntynyt ihanan vaihtelevia sävyvivahteita. Savesta valmistettuja kulhoja voi käyttää esim. aamiaismurojen, jäätelön tai keittojen tarjoiluun. Jos haluat lisätä ylellisyyden fiilistä ja järjestää useamman ruokalajien aterian, käytä kaunista pöytäliinaa ja aseta nämä kulhot pääruokalautasten päälle. Yksi setti sisältää kaksi kulhoa.

Maalaistyyliset lautaset on käsintehty savesta. Lautasten reaktiivinen lasite antaa niille uskomattoman tyylikkään ja värikkään sävyn. Tämän tekniikan ansiosta kaikki lautaset ovat täysin ainutlaatuisia, ja se onkin suuri osa niiden charmista. Näiden lautasten asettelu pöytään on puhdasta iloa, ja jos sanonta ”syödä silmillä” on yhtään totta, nämä lautaset vievät ruokailukokemuksesi varmasti korkeammalle tasolle. Yhteen settiin kuuluu 2 lautasta.

Tuoten.: 352319

Koko: 18x18x5 cm

Pakkaus: Lahjalaatikko

Tuoten.: 352219

Tuoten.: 352019

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,90 €

Pakkaus: Lahjalaatikko

A L B E TA R J O I L U K U L H O

A L B E L AU TA S S E T T I (2 K P L )

ALBE MUKISET TI (4 KPL)

Savesta tehty ja rustiikkia tyyliä oleva tarjoilukulho, joka tulee takuulla koristamaan mitä tahansa ruokapöytää. Kulho on käsintehty ja reaktiivisen lasitetekniikan tuottamien sävyvivahteiden ansiosta kaikki kappaleet ovat täysin ainutlaatuisia. Erinomainen astia salaattien, pastan tai ruoan tarjoamiseen. Sopii useimpiin keittiötyyleihin.

Pienehköt savesta käsintehdyt maalaistyyliset lautaset, jotka takuulla lisäävät visuaalista nautintoa ruokailuhetkiin. Reaktiivinen lasite luo lautasten pintaan kauniisti värikkään sävyvivahteen. Tämän tekniikan ansiosta kaikki lautaset ovat täysin ainutlaatuisia. Lautasten koko on 21x2 cm ja niitä on helppo yhdistää samaan sarjaan kuuluvien isompiin lautasiin. Yhteen settiin kuuluu 2 lautasta.

Maalaistyylinen mukisetti, joka koostuu neljästä viehättävästä kahvamukista. Mukit ovat riittävän suuria ja sopivat mainiosti tee- ja kahvikupeiksi. Sen ansiosta, että mukit on käsintehty savesta, ne ovat täysin ainutlaatuisia. Uniikki reaktiivinen lasitetekniikka luo lisäksi mukien pintaan ihania sävyvivahteita.

A L B E TA R J O I L UA S T I A Jos haluat tarjoilla ruokaa tyylikkäästi ja samalla vaivattomasti, tämä maalaistyylinen savesta valmistettu tarjoiluastia on juuri sinua varten. suuri osa käsintehtyjen saviastioiden viehätyksestä johtuu siitä, että kaikki kappaleet ovat täysin ainutlaatuisia. Neutraali muotoilu tekee tästä asiasta sopivan useimpiin sisustustyyleihin, ja sitä voidaan käyttää alkupalojen, pääruokien ja jälkiruokien tarjoiluun.

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,90 €

Koko: 26x26x7,5 cm

Koko: 21x21x2 cm

Tuoten.: 352419

Tuoten.: 352119

Pakkaus: Lahjalaatikko

Pakkaus: Lahjalaatikko

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 32,90 €

103

Koko: 27x27x2 cm Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 43,90 €

Koko: 9x9x9,5 cm Tuoten.: 312519 Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,90 €


KEITTIÖ

104


KEITTIÖ

MASON UUNIKINNAS Näiden uunikintaiden kanssa et enää polta sormiasi. Ne on valmistettu 240 g/ m2 puuvillasta ja paksun pehmusteen ansiosta kestävät korkeita lämpötiloja. CEsertifioidut uunikintaat on suunniteltu niin, että ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille kokeille. Koko: 15x30 cm Tuoten.: 2257 navy, 2258 beige, 2259 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 10,90 €

MASON PYYHE-/ESILIINA Tarvitsitpa esiliinaa tai keittiöpyyhettä, tämä tuote hoitaa helposti molemmat tehtävät. Sen monitoimisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää sekä esiliinana että pyyhkeenä. Valmistettu 100% puuvillasta. Kontrastiväristä ripustuslenkkiä voi käyttää esiliinan ripustamiseen käytön jälkeen. Koko: 70x50 cm Tuoten.: 2254 navy, 2255 beige, 2256 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 16,90 €

MASON ESILIINA Puuvillasta (100%) tehty käytännöllinen esiliina, joka saa sinut näyttämään ammattikokilta sekä keittiössä että grillin ääressä. Essun etupuolella on pyyhepidike ja syvä tasku. Takana on kontrastiväriset ristikkäisremmit, jotka takaavat optimaalisen säädettävyyden Koko: 70x90 cm Tuoten.: 2251 navy, 2252 beige, 2253 vihreä Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 29,90 €

105


KEITTIÖ

ESILIINA ASADO Upea esiliina kivipestystä 45 g/m2 puuvillakanvaasista. Trendikäs keinonahkainen tasku, kiristysnauha ja koristeet antavat essuun ilmettä. Tyylikäs Asado on monen ravintolan käytössä. Koko: 70x90 cm Tuoten.: 2155 musta , 2156 vihreä, 2159 hiekka Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 33,90 €

106


KEITTIÖ

ASADO ENSIAPUL AUKKU Suosittuun Asado-sarjaamme kuuluva ensiapupakkaus. Vetoketjullinen kangaspussi sisältää kaiken mitä tarvitset pienten onnettomuuksien sattuessa, kuten laastarit, sakset, siteet, jne. Koko: 16x12x2 cm Tuoten.: 2190 musta Pakkaus: Muovipussi Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,90 €

ASADO SAMMUTUSPEITE Vingan sammutuspeitteet ovat tarkoitettu keskeiselle paikalle keittiön seinälle, ei piiloon keittiökomeroon. Kivipesty canvas-suojapussi. Koko: 120x120 cm Tuoten.: 4821 vihreä, 4823 musta, 4825 hiekka Pakkaus: Lahjalaatikko Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 41,90 €

107


VESI - JA TERMOSPULLOT

MACE TERMOS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyhjiörakenteinen kuparipinnoitteinen kaksikuoriseinämä, jonka ansiosta juoma pysyy hyvin pitkään lämpimänä tai kylmänä. Tippavapaa lukitus ja silikonitiiviste. Kierrekansi toimii juomamukina. Koko: 500 ml, 8,5x8,5x27,5 cm, Tuoten.: 50400 Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,90 €

Koko: 750 ml, 8,5x8,5x32 cm Tuoten.: 50402 Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 26,90 €

108


VESI - JA TERMOSPULLOT

O T I S T H E R M O TA K E AWAY Kahvinjuojan arkea helpottaa korkealaatuinen take away –muki, jota voi kantaa ja sen kannen voit avata ja sulkea yhdellä kädellä. Valmistettu 18/8 teräksestä, joten siihen ei tartu ylimääräiset maut ja hajut ja se on konepesun kestävä. Koko: 300 ml, 7x16 cm Tuoten.: 5062 teräs,, 5064 musta, 5066 valkoinen Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 23,90 €

109


VESI - JA TERMOSPULLOT

MILES LUNCHBOX Ihanteellinen niille, jotka vievät ruokaa töihin. Toimii myös kotona kätevänä säilytysastiana jääkappissa. Laatikko on hygienistä ja kestävää metallia, kansi bambupuuta. Se on helppo puhdistaa ja on pitkäikäinen. Tyylikäs veganinahkahihna pitää kannen paikoillaan. Koko: 800 ml, 16,6x11,6x6,3 cm, Tuoten.: 50480 Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,90 €

110


VESI - JA TERMOSPULLOT

MILES GR ANDE TERMOSPULLO 10 0 0 ML Miles termospullon vakuumirakenne pitää kylmän juoman viileänä 18 tuntia ja kuuman lämpöisenä 6 tuntia. Tyhjiörakenteen ansiosta kosteutta ei tiivisty pullon pintaan, joten se ei kostuta käsiä eikä kantovälinettä. Pullo on valmistettu 18/8 teräksestä, joten siihen ei tartu ylimääräiset maut eikä hajut ja se on konepesun kestävä. Ympäristön kannalta terästermos on hyvä valinta sillä sen elinikä on hyvin pitkä eikä siitä liukene myöskään toksiineja. Korkkissa on kätevä ripustinlenkki. Koko: 1000 ml, 8x31,5 cm, Tuoten.: 5054teräs, 5058 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 30,90 €

111


VESI - JA TERMOSPULLOT

MILES TERMOSPULLO Miles termospullossa voit pitää sekä kylmiä että kuumia juomia. Tehokkaan vakuumieristyksen ansiosta juomat säilyvät pullossa kylminä jopa 18 tuntia, ja lämpiminä 6 tuntia. Tyhjiön ansiosta kosteutta ei kondensoidu pullon ulkopuolelle, ja lämpö ja viileys pysyvät sisällä. Termospullo on valmistettu 18/8 ruostumattomasta teräksestä, joten nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja, eikä myöskään siirry pullon tai aikaisempien juomien makuja tai hajuja. Koko: 500 ml, 8x8x23 cm, Tuoten.: 5042navy, 5044 vihreä, 5046 valkoinen, 5048 teräs, 5052 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 25,90 €

112


VESI - JA TERMOSPULLOT

LEAN LASIVESIPULLO Supertyylikäs Lean pullosarjamme täydentyi lasisella versiolla. Oiva valinta toimistoon, kotiin ja salille. Pullo on valmistettu paksukuorisesta Borosilikaattilasista, joka kestää normilasia paremmin kolhuja, kuumuutta ja kylmyyttä. Konepesun kestävä (ota korkki pois). Kolhuille lisäsuojaa antaa ja otteen pitävyyttä parantaa ohut silikonisuojus ja ripustuslenkki. Lasipulloon ei luonnollisestikaan imeydy hajuja eikä makuja. Koko: 570 ml, 6,5x23,5 cm Tuoten.: 50961 musta, 50962 harmaa Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 15,90 €

113


VESI - JA TERMOSPULLOT

VESIPULLO LEAN Tyylikäs juomapullo toimistoon, kotiin ja salille. Pulloa on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä ja voit vaikka ripustaa sen siitä roikkumaan kuntopyörän tankoon. Konepestävä (ei korkki). Valmistettu Tritan-muovista, joka ei sisällä vaarallisia BPA-aineita. Lean-pullo ja samanvärinen Sporttipyyhe sopivat hienosti setiksi. Koko: 570 ml 6,5x6,5x23,5 cm Tuoten.: 50830 pinkki, 50831 navy, 50832 harmaa, 50833 punainen, 50846 oranssi, 50847 läpinäkyvä, 50848 lime, 50849 turkoosi, 50862 keltainen, 50863 tummanvihreä Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 9,90 €

114


VESI - JA TERMOSPULLOT

LEAN TERMOSPULLO Ruostumattomasta 18/8 teräksestä valmistettu tyylikäs termospullo pitää kylmät juomat pitkään kylminä ja kuumat juomat kuumina. Materiaali takaa sen, että nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja tai makuja. Sitä on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä tai ripustaa laukkuun tai pyörän tankoon. Pullo sopii normaaleihin mukipidikkeisiin ja se on luonnollisesti konepestävä. Koko: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm Tuoten.: 50950 musta, 50951 valkoinen, 50952 harmaa Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,90 €

115


VESI - JA TERMOSPULLOT

Customise your bottle. Laserkaiverruksen jälki on tarkka ja merkkaus pysy y tuotteessa muuttumattomana ja ty ylikkäänä. Sillä voi merkata metallia, puuta sekä useita lasi- ja muovimateriaaleja. Se on lisäksi ympäristöystävällinen

LEAN TERMOSPULLO

merkkausmenetelmä. Teemme laseerauksen

Ruostumattomasta 18/8 teräksestä valmistettu tyylikäs termospullo pitää kylmät juomat pitkään kylminä ja kuumat juomat kuumina. Materiaali takaa sen, että nesteisiin ei liukene haitallisia kemikaaleja tai makuja. Sitä on kätevä kantaa trendikkäästä silikonilenkistä tai ripustaa laukkuun tai pyörän tankoon. Pullo sopii normaaleihin mukipidikkeisiin ja se on luonnollisesti konepestävä. Teräksen väriseen versioon voit vapaasti valita minkä tahansa kahdeksasta eri värisestä silikonikantimesta.

omassa tuotantotilassamme ja prosessissa vaadittavan energian saamme katollamme olevista aurinkopaneeleista. Kaiverrettaessa ei

Koko: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm Tuoten.: 50953B turkoosi, 50953BK musta, 50953DB navy, 50953DG harmaa, 50953G vihreä, 50953O oranssi, 50953P pinkki, 50953R punainen,50953W valkoinen

myöskään käy tetä ylimääräisiä kemikaaleja.

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 21,90 €

116


URHEILU

Made from recycled PET-bottles RPET ACTIVE DRY PY YHE, PIENI Valmistettu mikrokuidusta ja kierrätetyistä PET-pulloista. Kevyt ja kompakti. Sen ainutlaatuinen froteekangasrakenne imee enemmän vettä ja kuivuu kolme kertaa nopeammin kuin perinteinen pyyhe. Ihanteellinen ulkoiluun, urheiluun ja matkoille. Tämä koko soveltuu erinomaisesti sporttikäyttöön. Pyyhkeen valmistukseen on käytetty kolme kierrätettyä PET-pulloa. Koko: 80x40 cm Tuoten.: 60021 musta, 60023 harmaa, 60025 navy Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 11,90 €

RPET ACTIVE DRY PY YHE, PIENI Valmistettu mikrokuidusta ja kierrätetyistä PET-pulloista. Kevyt ja kompakti. Sen ainutlaatuinen froteekangasrakenne imee enemmän vettä ja kuivuu kolme kertaa nopeammin kuin perinteinen pyyhe. Ihanteellinen ulkoiluun, urheiluun ja matkoille. Tämä koko soveltuu erinomaisesti sporttikäyttöön. Pyyhkeen valmistukseen on käytetty kolme kierrätettyä PET-pulloa. Koko: 140x70 cm Tuoten.: 60022 musta, 60024 harmaa, 60026 navy Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 22,90 €

117


ULKOILU

RPET Sortino Yhden kassin valmistuksessa käy tetään noin 5 PET-pulloa. RPET Sor tino –sarjassa polyesteristä 50% on korvattu kierrätetyllä materiaalilla. RPET:in käy ttö on keinomme tukea kierrätysajattelua. Se auttaa osaltaan myös estämään muovipullojen joutumista luontoon.

118


ULKOILU

RPET SORTINO KYLMÄREPPU Kylmäreppukin voi tuoda arkeen luksusta. Sen on niin elegantti ettei se edes näytä kylmärepulta. Voit käyttää sitä vaikka päivittäin hyvin pehmustettuna city-reppuna ja kauppareissulla lisäät sinne kylmänä säilytettävät tuotteet, ja talvella kylmyydestä kärsivät yrtit. Kätesi pysyvät vapaina ja elintarvikkeet herkullisina. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 30,5x15x46 cm Tuoten.:52103 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 54,90 €

RPET SORTINO K YLMÄKORI Tilava kylmäkori osoittaa, että kylmälaukun ei tarvitse olla perinteisen tylsä ja muovinen. Kauniisti meleerattu kangas sekä puuvilla- ja keinonahkayksityiskohdat tekevät siitä halutun laukun piknikille ja kauppareissuille. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä ja korkealuokkaiset vetoketjut ja kangasmateriaalit varmistavat sen pitkän käyttöiän. Laukun ulkopuolella on myös tasku pikkutavaroille. Säädettävän olkahihnan ja kantokahvojen ansiosta sitä on kätevä kantaa. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 40x28x24 cm

RPET SORTINO S K YLMÄL AUKKU Hieman normaalia pienempi kylmälaukku sopii hyvin pienen porukan herkuille, täsmäostoihin kaupasta tai vaikkapa tuhdin lounaan ja smootieiden kuljettamiseen. Kantamista helpottaa olkahihna ja kaksoiskahvat. Paksu kylmävuoraus pitää tuotteet pitkään kylminä ja korkealuokkaiset kangasmateriaalit varmistavat laukun pitkän käyttöiän. Kauniisti meleerattu polyesterikangas on 50-prosenttisesti valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Koko: 23x20x27 cm Tuoten.:51323 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 27,90 €

Tuoten.: 5120351203musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 49,90 €

119


ULKOILU

E R Ä PA N N U Paistinpannussa on pitkävartinen kierteillä irrotettava kahva. Mahtuu pieneen tilaan ja siitä huolimatta sitä on kätevä käyttää avotulella. Kääritty suojapussiin. Koko: 21,5x21,5x2,5 cm Tuoten.: 5510 Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 38,90 €

K YLMÄREPPU K AUNISSA ARI Tyylikäs ja tilava kylmäreppu, jossa on paljon käytännöllisiä taskuja. Soveltuu pehmustettuna reppuna tietenkin muillekin kuin kylmätuotteille. Täydellinen matkalle tai piknikille. Heitä reppu selkään ja pidä kädet vapaina! Koko: 33x22x47 cm Tuoten.: 5180 Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 37,90 €

120


L A H J A L A AT I KOT

K E S TÄVÄ G O T S E KO K A S S I Pitkäikäinen tuhti kassi erittäin hienosta luomupuuvillakanvaasista, GOTSsertifioiti takaa aidon ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuunkannon. Valmistettu todella paksusta 350 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Texstandardi 100. Koko: 40x38x7 cm Tuoten.: 2306 luonnonvalkoinen Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 6,90 €

K E S TÄVÄ G O T S E KO K A S S I Pitkäikäinen tuhti kassi erittäin hienosta luomupuuvillakanvaasista, GOTSsertifioiti takaa aidon ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen vastuunkannon. Valmistettu todella paksusta 350 g/m2 100 % luomupuuvillasta. Öko-Texstandardi 100. Koko: 40x38x7 cm Tuoten.: 2309 musta Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 8,90 €

121


L A H J A L A AT I KOT

T H A N K YO U L A H J A L A AT I K KO

THANK YOU L AHJAK A SSI

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

Koko: 39x29x7 cm

Koko: 49x11x33 cm

Tuoten.: 921

Tuoten.: 925

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 3,50 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 7,90 €

Koko: 16x9x20 cm

Koko: 30x10x37 cm

Koko: 40x11x49 cm

Tuoten.: 408

Tuoten.: 409

Tuoten.: 410

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 2,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 3,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 4,90 €

H A P P Y H O L I D AY S L A H J A L A A T I K K O

H A P P Y H O L I D AY S L A H J A K A S S I

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

FSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että raaka-aineena käytetty puu on peräisin metsästä jota hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

Koko: 39x29x7 cm

Koko: 49x33x11 cm

Koko: 56x36x5,5 cm

Koko: 16x9x20 cm

Koko: 30x10x37 cm

Koko: 40x11x49 cm

Tuoten.:1221

Tuoten.: 1225

1226

Tuoten.: 308

Tuoten.: 309

Tuoten.: 310

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 3,50 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 7,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 7,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 2,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 3,90 €

Vähittäiskauppahinta sis Alv 24%: 4,90 €

122


Follow our work and be inspired

@VINGASWEDEN FACEBO OK .CO M/ V I N GA S W E DE N @ V I N G A S W E D E N


JÄSENY Y TEMME &

ALOITTEET

AMFORI Vinga on Amfori-BSCI:n jäsen, jonka tehtävänä on tarkastaa: saako työntekijä oikeudenmukaista palkkaa; onko työntekijällä oikeus järjestäytyä; järjestääkö yhtiö hyvinvoivan ja turvallisen työympäristön; tarjoaako yhtiö erityistä suojelua alaikäisille työntekijöille; että yhtiö ei osallistu pakkotyön tai ihmiskaupan muotoihin; että yhtiö ei suvaitse korruption, kiristyksen, kavalluksen tai lahjonnan muotoja; ei syrji työntekijöitä; noudattaako yhtiö työaikalakia; että yhtiö ei palkkaa työntekijöitä, jotka ovat nuorempia, kuin laissa määritelty alaikäraja; palkkaako yhtiö työntekijät laillisten kirjallisten työsopimusten avulla; ja tekeekö yhtiö tarpeelliset toimenpiteet välttääkseen ympäristön pilaantumisen. BCI COTTON Kansainvälinen puuvillantuotannon standardijärjestelmä Better Cotton Initiative (BCI), jonka tehtävä on parantaa viljelyn ja tuotannon vastuullisuutta tarjoamalla kestävämpiä viljelytapoja puuvillan viljelijöille, ympäristölle ja koko alan tuotantoketjulle. Standardilla tavoitellaan luonnollisempia tuotantotapoja kouluttamalla viljelijöitä kevyempiin viljelymuotoihin, jotka vähentävät kemikaalien käyttöä ja säästävät vettä. TEXTILIMPORTÖRERNA Textilimportörerna on toimialajärjestö tekstiilialan toimijoille. Se tarjoaa jäsenyrityksilleen tietoa yritysten sosiaalisesta vastuusta, kemikaalien käytöstä ja esimerkiksi ympäristösertifikaatteja koskevista vaatimuksista. Se auttaa selventämään käsitteitä ja informoi uutiskirjeiden, seminaarien ja henkilökohtaisen neuvonnan avulla kuinka jäsenyritykset voivat kehittyä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N Olemme yritysjäsenenä Ruotsin suurimmassa ja vaikutusvaltaisimmassa ympäristöjärjestössä, jonka tehtävänä on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon kontaktoimalla poliitikkoja ja virkamiehiä sekä ilmiantaa laittomasti ympäristöä saastuttavia tahoja. Järjestö on aktiivinen tuottamalla raportteja, kampanjoita, kirjoja, konferensseja sekä informoimalla tiedotusvälineitä. CENTRE OF HOPE PRIMARY SCHOOL Vinga on jo vuosien ajan tukenut koulua Lijingin kaupungissa eteläisessä Kiinassa. Tahdoimme auttaa suoraan paikallista koulua maassa, jossa valmistamme suuren osan tuotteistamme. Projektin avulla kouluun toimitetaan oppimateriaalia ja apuvälineitä, jotka helpottavat ja parantavat lasten koulutusta. RISE Olemme vuodesta 2015 lähtien olleet RISE:n jäsen, joka on merkittävä ruotsalainen tutkimuslaitos ja innovaatiokumppani. Kansainvälisessä yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin kanssa se osallistuu kehittämään kestävää yhteiskuntaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa. 2 800 työntekijää ohjaa ja

124

tukee kaikenlaisia innovaatioprosesseja. RISE on riippumaton, huipputekninen tutkimuslaitos, joka tarjoaa ainutlaatuista asiantuntemusta ja noin 100 testi- ja demonstrointiympäristöä tulevaisuuden kestäville tekniikoille, tuotteille ja palveluille.

KEMIKAALIT CHEMICALS IN FOCUS Olemme kehittäneet prosessin, jonka avulla varmistamme käyttämiemme tehtaiden kanssa, että ne toimivat ympäristölakien mukaisesti. Käytämme prosessista nimeä Chemicals in Focus. Työkalun avulla pilkomme tuotteen komponenttitasolle ja seuraamme tuotteen jokaisen osan ympäristövaikutuksen. Lisätietoja prosessista antaa tarvittaessa ympäristövastaavamme mia@vingaofsweden.se TUOTEKEHITYS Vingan tuotteiden suunnittelussa lähtökohtana on valmistaa tyylikkäitä tuotteita, jotka ovat käytännöllisiä ja joiden elinkaari on pitkä. Tuoteprosessissa pyrimme valitsemaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tekemään tuotteiden rakennevahvuudesta kulutusta kestävän. Tuotekehityksessämme saamme suuren hyödyn kuulumalla kemikaalijärjestö RISE:en, jolta saamme huipputärkeää informaatiota. VINGA GUANGZHOU Vingan toimistossa Guangzhoussa on töissä kolme henkilöä: Flora, Michelle ja Bella. He hoitavat normaalit tilausrutiinit, yhteydenpidon tuotantolaitoksiin sekä laadunvalvonnan. Mutta tärkeä osa paikallistoimistomme työstä on valvoa ympäristötavoitteidemme toteutumista. Siinä tärkeänä työkaluna on Chemicals In Focus -järjestelmämme, jota käytetään yhteistyössä tuotantolaitosten kanssa.


VINGA.COM

Profile for Vinga

Vinga Sweden AW20 - Finnish Edt.  

Vinga Sweden AW20 - Finnish Edt.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded